RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE AF EF-VAREMÆRKER I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) DEL B UNDERSØGELSE AFSNIT 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE AF EF-VAREMÆRKER I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) DEL B UNDERSØGELSE AFSNIT 3"

Transkript

1 RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE AF EF-VAREMÆRKER I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) DEL B UNDERSØGELSE AFSNIT 3 KLASSIFIKATION Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse Side 1

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Nice-Klassifikationen Administrative værktøjer til klassificering Udformning af en fortegnelse over varer og tjenesteydelser Klarhed og præcision Generelle principper Brug af udtryk (f.eks. "nemlig", "særlig") til at fastslå omfanget af fortegnelsen over varer og tjenesteydelser Brug af "og/eller" Tegnsætning Anvendelse af forkortelser og akronymer i fortegnelsen over varer og tjenesteydelser Termer og udtryk, der mangler klarhed og præcision Generelle angivelser af klasseoverskrifterne i Nice-Klassifikationen, der anses for ikke at være tilstrækkelig klare og præcise Vage termer Påberåbelse af alle varer/tjenesteydelser i en klasse eller alle varer/tjenesteydelser i den alfabetiske liste i en klasse Henvisning til andre klasser i fortegnelsen Varemærker i en fortegnelse over varer/tjenesteydelser Anvendelse af termerne dele og tilbehør; materialer og tilbehør i fortegnelser over varer og tjenesteydelser Brug af uspecificerede udtryk Undersøgelsesprocedure Parallelle ansøgninger Indsigelser Ændringer Tilføjelse af klasser Bilag Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse Side 2

3 1 Indledning Alle EF-varemærkeansøgninger skal indeholde en fortegnelse over varer og tjenesteydelser som en forudsætning for, at der kan tildeles en ansøgningsdato (artikel 26, stk. 1, litra c), i EF-varemærkeforordningen). Fortegnelsen skal klassificeres efter Nice-Klassifikationen (artikel 28 i EF-varemærkeforordningen og regel 2, stk. 1, i gennemførelsesforordningen til EF-varemærkeforordningen). Fortegnelsen skal være udformet a) således, at varernes og tjenesteydelsernes art klart fremgår, og b) således, at de enkelte varer og tjenesteydelser kun kan klassificeres i én af Nice-Klassifikationens klasser (regel 2, stk. 2, i gennemførelsesforordningen til EF-varemærkeforordningen). Det anbefales på det kraftigste at anvende Harmoniseringskontorets administrative itværktøjer til klassificering (se punkt 3). Dele af fortegnelsen over varer og tjenesteydelser, der ikke stemmer overens med oplysningerne fra værktøjerne, vil blive undersøgt i henhold til principperne i disse retningslinjer. Når ansøgeren vælger en term fra de tilgængelige værktøjer, vil termen ikke blive undersøgt yderligere, hvilket fremskynder registreringsproceduren. Harmoniseringskontoret fortolker de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af en EFvaremærkeansøgning herunder generelle angivelser i klasseoverskrifterne på grundlag af deres naturlige og sædvanlige indhold. Harmoniseringskontorets hidtidige praksis, som indebar, at brugen af alle generelle angivelser i klasseoverskriften for en bestemt klasse blev anset for at indebære, at der gøres krav på alle varerne eller tjenesteydelserne i denne bestemte klasse, blev opgivet i juni 2012 efter dom af 19. juni 2012, sag C-307/10, IP Translator. Denne del af retningslinjerne beskriver Harmoniseringskontorets praksis i forbindelse med undersøgelsen af klassificeringen af varer og tjenesteydelser. Den første del (punkt 1-4) indeholder en beskrivelse af de principper, Harmoniseringskontoret anvender. Den anden del (punkt 5) opsummerer proceduren i forbindelse med undersøgelsen af fortegnelsen over varer og tjenesteydelser. Harmoniseringskontoret har kort fortalt fire opgaver i forbindelse med undersøgelsen af klassificeringen i en fortegnelse over varer og tjenesteydelser: det undersøger, om alle varerne og tjenesteydelserne er tilstrækkelig klare og præcise det undersøger, om hver term tilhører den klasse, den søges registreret for det underretter ansøgeren om eventuelle mangler det afviser ansøgningen, helt eller delvist, hvis manglerne ikke afhjælpes (regel 9, stk. 4 og 8, i gennemførelsesforordningen til EF-varemærkeforordningen). 2 Nice-Klassifikationen Det er den udgave af Nice-Klassifikationen, der er gældende på ansøgningsdatoen, som finder anvendelse på klassificeringen af varerne eller tjenesteydelserne i en ansøgning (findes på: I henhold til regel 2 skal ansøgeren indgive en fortegnelse over varer og tjenesteydelser som følger: Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse Side 3

4 Fortegnelsen skal være udformet således, at varernes og tjenesteydelsernes art klart fremgår, og således, at de enkelte varer og tjenesteydelser kan klassificeres. Varerne og tjenesteydelserne skal grupperes efter Nice-Klassifikationen, idet nummeret på den klasse i klassifikationen, som den pågældende gruppe af varer og tjenesteydelser tilhører, anføres foran hver gruppe, og idet hver gruppe opføres i den rækkefølge, der er angivet i klassifikationen. Nice-Klassifikationen består, for hver klasse, af følgende: 1. Klasseoverskrifter: Klasseoverskrifterne er generelle angivelser af det område, varerne eller tjenesteydelserne i princippet tilhører 2. Forklarende bemærkninger: De forklarende bemærkninger forklarer, hvilke varer eller tjenesteydelser der tilhører eller ikke tilhører klasseoverskrifterne, og skal betragtes som en integreret del af klassifikationen 3. Den alfabetiske liste: Den alfabetiske liste viser, hvordan de enkelte varer eller tjenesteydelser tilhører en klasse 4. Generelle bemærkninger: De generelle bemærkninger forklarer, hvilke kriterier der bør anvendes, hvis en term ikke kan klassificeres i henhold til klasseoverskrifterne eller den alfabetiske liste. Flere oplysninger om Nice-Klassifikationen findes på webstedet for Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret (WIPO): 3 Administrative værktøjer til klassificering Når der indgives en elektronisk ansøgning, kan brugere vælge forhåndsgodkendte termer, når de udformer deres fortegnelse over varer og tjenesteydelser. Alle de termer, der kan vælges, stammer fra en harmoniseret database og accepteres automatisk i forbindelse med klassificeringen. Brug af disse forhåndsgodkendte termer sikrer en mere gnidningsløs registrering af varemærker. Den harmoniserede database indeholder en samling af termer, der accepteres i forbindelse med klassificeringen i en række EU-myndigheder. Bruger ansøgeren en fortegnelse over varer og tjenesteydelser, som indeholder termer, der ikke findes i den harmoniserede database, undersøger Harmoniseringskontoret gennem en undersøgelsesprocedure, om de kan accepteres. Inden der indgives en ansøgning, kan der søges i den harmoniserede database via Harmoniseringskontorets værktøj TMclass (http://tmclass.tmdn.org/ec2/). Dette værktøj samler klassifikationsdatabaser for deltagende myndigheder i og uden for EU og viser, om en term kan accepteres i et bestemt område. I TMclass er varer og tjenesteydelser grupperet i henhold til fælles karakteristika ud fra et markedsperspektiv fra de mere generelle til de mere specifikke. På den måde forenkles søgningen for brugeren, som får et bedre overblik over indholdet i de enkelte klasser og dermed lettere kan vælge de rette termer. Denne gruppering og rangordning, den såkaldte taksonomi, har ingen retsvirkning. Omfanget af et EF-varemærkes beskyttelse er altid defineret ved de valgte termers Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse Side 4

5 naturlige og sædvanlige indhold, ikke ved termernes placering i Harmoniseringskontorets klassificeringsværktøjer. 4 Udformning af en fortegnelse over varer og tjenesteydelser 4.1 Klarhed og præcision Generelle principper De varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af ansøgningen om varemærkebeskyttelse, skal således identificeres tilstrækkeligt klart og præcist af ansøgeren, således at de kompetente myndigheder og de erhvervsdrivende alene på baggrund heraf kan fastlægge udstrækningen af den ansøgte beskyttelse (dom af 19. juni 2012, sag C-307/10, IP Translator, præmis 49). En beskrivelse af varer og tjenesteydelser er tilstrækkelig klar og præcis, når omfanget af beskyttelsen fremgår af det naturlige og sædvanlige indhold. Hvis omfanget af beskyttelsen ikke fremgår heraf, kan der opnås tilstrækkelig klarhed og præcision ved at identificere faktorer som karakteristika, formål og/eller identificerbar markedssektor. Faktorer, der kan bidrage til at identificere markedssektoren 1, kan f.eks. være følgende: forbrugere og/eller salgskanaler kvalifikationer og knowhow, der skal anvendes/opnås tekniske færdigheder, der skal anvendes/opnås. En term kan være en del af beskrivelsen af varer og tjenesteydelser i en række klasser; den kan være klar og præcis i en bestemt klasse uden yderligere præcisering. Eksempler: møbler (klasse 20), beklædningsgenstande (klasse 25), handsker (klasse 25). Hvis der søges beskyttelse for en særlig kategori af varer og tjenesteydelser eller en særlig markedssektor i en anden klasse, kan det være nødvendigt at præcisere termen. Eksempel: møbler, specielt udformet til medicinske formål (klasse 10), møbler, specielt udformet til laboratorier (klasse 9), beskyttelsesbeklædning (klasse 9), beklædning specielt til operationsstuer (klasse 10), dækkener til dyr (klasse 18), havehandsker (klasse 21), baseballhandsker (klasse 28). Værktøjer som TMclass (http://tmclass.tmdn.org/ec2/) kan anvendes til at slå fast, om den specifikke kategori af varer og tjenesteydelser skal præciseres yderligere eller ej Brug af udtryk (f.eks. "nemlig", "særlig") til at fastslå omfanget af fortegnelsen over varer og tjenesteydelser Brug af f.eks. "nemlig" kan accepteres, men skal forstås som en begrænsning til de specifikke varer og tjenesteydelser, der er angivet efterfølgende. F.eks. betyder farmaceutiske præparater, nemlig smertestillende midler i klasse 5, at ansøgningen 1 Ved markedssektor forstås en række virksomheder, som køber og sælger varer, der ligner hinanden i en sådan grad, at de er i direkte indbyrdes konkurrence. Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse Side 5

6 udelukkende omfatter smertestillende midler og ikke andre typer farmaceutiske præparater. Udtrykket "særlig" kan også accepteres, fordi det har til formål at angive et eksempel på de varer og tjenesteydelser, for hvilke varemærket søges registreret. Eksempelvis betyder farmaceutiske præparater, særlig smertestillende midler, at ansøgningen omfatter alle typer farmaceutiske præparater. Her er smertestillende midler et eksempel. Samme fortolkning gør sig gældende for brugen af termerne "herunder", "herunder (men ikke begrænset til)", "især" eller "hovedsagelig" som i eksemplet farmaceutiske præparater, herunder smertestillende midler. En term, der normalt ville blive betragtet som uklar eller upræcis, kan accepteres, hvis den præciseres yderligere, f.eks. ved at bruge "nemlig" og en fortegnelse over acceptable termer. Et eksempel er elektriske apparater, nemlig computere for varer i klasse 9. Andre eksempler på acceptabel brug Klasse 29: Mejeriprodukter, nemlig ost og smør Klasse 41: Stillen sportsfaciliteter til rådighed, alle udendørs faciliteter. Klasse 25: Beklædningsgenstande, alle undertøj Her begrænses varerne til ost og smør, og alle andre mejeriprodukter udelukkes. Her begrænses tjenesteydelserne til udelukkende at omfatte udendørs faciliteter, og eventuelle indendørs faciliteter udelukkes. Her begrænses varerne til udelukkende at omfatte det, der betragtes som undertøj, og alle andre typer beklædningsgenstande udelukkes. Andre ord eller sætninger kan blot understrege, at visse varer er vigtige, og anvendelsen af termen begrænser ikke fortegnelsen på nogen måde. Eksempler: Klasse 29: Mejeriprodukter, særlig ost og smør Klasse 41: Stillen sportsfaciliteter til rådighed, f.eks. udendørs løbebaner. Klasse 25: Beklædningsgenstande, herunder undertøj Beskyttelsen omfatter alle mejeriprodukter; ost og smør er sandsynligvis varemærkeindehaverens bedst sælgende varer. Der gives her blot et eksempel på en af flere muligheder. Beskyttelsen omfatter alle beklædningsgenstande og ikke blot undertøj Brug af "og/eller" Brugen af skråstreg accepteres i fortegnelsen over varer og tjenesteydelser; den mest almindelige brug er i udtrykket "og/eller", som betyder at begge angivne varer/tjenesteydelser tilhører samme klasse. Eksempel: Kemiske/biokemiske produkter Kemiske og/eller biokemiske produkter Kemikalier til brug i industri/videnskab Kemikalier til brug i industri og/eller videnskab Import/eksport-agenturer Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse Side 6

7 4.1.4 Tegnsætning Korrekt tegnsætning er meget vigtig i en fortegnelse over varer og tjenesteydelser næsten lige så vigtig som ordene. Brugen af kommaer har til formål at adskille artikler inden for en lignende kategori eller et lignende udtryk. Mel og præparater lavet af kornsorter, brød, konditorivarer og konfekturevarer i klasse 30 indebærer f.eks., at varerne kan være eller er fremstillet af et hvilket som helst af disse materialer. Brugen af semikolon har til formål at adskille udtryk. Mel og præparater lavet af kornsorter, brød, konditorivarer og konfekturevarer, spiseis; honning, sirup; gær, bagepulver i klasse 30 skal f.eks. fortolkes således, at termerne honning og sirup er uafhængige af de øvrige termer og ikke er en del af udtrykket præparater lavet af Adskillelse af termer ved ukorrekt tegnsætning kan føre til ændring af deres betydning og ukorrekt klassificering. Eksempel: computersoftware til brug i landbrugsmaskiner; landbrugsmaskiner i klasse 9. I denne fortegnelse over varer og tjenesteydelser betyder brugen af semikolon, at termen landbrugsmaskiner skal betragtes som en selvstændig kategori af varer. Landbrugsmaskiner tilhører dog klasse 7, uanset om hensigten var at beskytte computersoftware til brug inden for området landbrugsmaskiner og landbrugsmateriel. Et andet eksempel ville være detailhandel med beklædning; fodtøj; hovedbeklædning i klasse 35. Brugen af semikolon gør termerne fodtøj og hovedbeklædning til varer, som er adskilte og ikke omfattet af detailhandelen. I sådanne tilfælde adskiller sagsbehandleren termerne med kommaer, underretter ansøgeren herom og giver den pågældende mulighed for at fremsætte bemærkninger til sagsbehandlerens forslag Anvendelse af forkortelser og akronymer i fortegnelsen over varer og tjenesteydelser Sagsbehandlerne bør være forsigtige med at acceptere forkortelser i fortegnelser over varer og tjenesteydelser. Varemærker kan have uendelig brugstid, og fortolkningen af en forkortelse kan ændre sig over tid. Hvis en forkortelse kun har én betydning i forbindelse med den klasse af varer eller tjenesteydelser, der ansøges om, kan den dog godtages. De meget kendte eksempler CD-rommer og DVD'er kan accepteres i klasse 9. Hvis forkortelsen er kendt inden for aktivitetsområdet, kan den accepteres, men en mere praktisk løsning ville være, at sagsbehandlerne først foretager en internetsøgning efter forkortelsen for at afgøre, om den skal skrives ud eller følges af en forklaring i skarpe parenteser (efter WIPO's eksempel). Eksempel på engelsk Klasse 45 Services offering advice on the application and registration of CTMs. Det kan udvides til: Klasse 45 Services offering advice on the application and registration of Community Trade Marks Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse Side 7

8 eller Klasse 45 Services offering advice on the application and registration of CTMs [Community Trade Marks] Akronymer kan accepteres i en fortegnelse over varer og tjenesteydelser, hvis de er forståelige og tilhører den klasse, der er angivet i ansøgningen. 4.2 Termer og udtryk, der mangler klarhed og præcision Generelle angivelser af klasseoverskrifterne i Nice-Klassifikationen, der anses for ikke at være tilstrækkelig klare og præcise Harmoniseringskontoret har i samarbejde med de nationale varemærkekontorer i EU, andre (inter)nationale organisationer, myndigheder og forskellige brugersammenslutninger opstillet en fortegnelse over generelle angivelser i klasseoverskrifterne i Nice-Klassifikationen, som anses for ikke at være tilstrækkelig klare og præcise i henhold til dom af 19. juni 2012, sag C-307/10, IP Translator. De 197 generelle angivelser i Nice-klasseoverskrifterne blev undersøgt med hensyn til kravene om klarhed og præcision. Heraf blev 11 anset for at mangle klarhed og præcision med hensyn til bestemmelse af omfanget af den beskyttelse, de ville yde, og kan dermed ikke accepteres uden yderligere præcisering. De er fremhævet med fed skrift nedenfor. Klasse 6 Varer af uædle metaller ikke indeholdt i andre klasser Klasse 7 Maskiner og maskinværktøjer Klasse 14 Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser) Klasse 16 Papir, pap, varer heraf [papir og pap] og ikke indeholdt i andre klasser Klasse 17 Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer fremstillet af disse materialer [kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest og glimmer] og ikke indeholdt i andre klasser Klasse 18 Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer [læder og læderimitationer] og ikke indeholdt i andre klasser Klasse 20 Varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurveflet, horn, ben, elfenben, hvalben, skaller og skjold, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic Klasse 37 Reparation Klasse 37 Installationsvirksomhed Klasse 40 Forarbejdning og behandling af materialer og genstande Klasse 45 Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme personlige behov De resterende 186 Nice-klasseoverskrifter opfylder kravene om klarhed og præcision og accepteres derfor til klassificeringsformål. Årsagerne til, at hver af de 11 Nice-klasseoverskrifter ikke blev anset for at være klare og præcise, er beskrevet nedenfor. Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse Side 8

9 Klasse 6 Klasse 7 Varer af uædle metaller ikke indeholdt i andre klasser Termen opfylder ikke behovet for klarhed og præcision, da den ikke klart angiver, hvilke varer der er omfattet, og blot angiver, hvad varerne er fremstillet af, og ikke, hvilke varer der er tale om. Termen omfatter en bred vifte af varer, der kan have meget forskellige karakteristika og/eller formål, kan kræve meget forskellige niveauer af tekniske færdigheder og knowhow, der skal anvendes og/eller opnås, kan være målrettet mod forskellige forbrugere og kan sælges gennem forskellige salgskanaler og dermed vedrøre forskellige markedssektorer. Maskiner og maskinværktøjer Termen maskiner opfylder ikke behovet for klarhed og præcision, da den ikke klart angiver, hvilke maskiner der er omfattet. Maskiner kan have meget forskellige karakteristika eller formål, som kan kræve meget forskellige niveauer af tekniske færdigheder og knowhow, der skal anvendes og/eller opnås, kan være målrettet mod forskellige forbrugere og kan sælges gennem forskellige salgskanaler og dermed vedrøre forskellige markedssektorer. Klasse 14 Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser) Termen varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser) opfylder ikke behovet for klarhed og præcision, da den ikke klart angiver, hvilke varer der er omfattet, og blot angiver, hvad varerne er fremstillet af eller overtrukket med, og ikke, hvilke varer der er tale om. Termen omfatter en bred vifte af varer, der kan have meget forskellige karakteristika, som kan kræve meget forskellige niveauer af tekniske færdigheder og knowhow, der skal opnås, kan være målrettet mod forskellige forbrugere og kan sælges gennem forskellige salgskanaler og dermed vedrøre forskellige markedssektorer. Klasse 16 Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser Termen varer heraf [papir og pap] og ikke indeholdt i andre klasser opfylder ikke behovet for klarhed og præcision, da den ikke klart angiver, hvilke varer der er omfattet, og blot angiver, hvad varerne er fremstillet af, og ikke, hvilke varer der er tale om. Termen omfatter en bred vifte af varer, der kan have meget forskellige karakteristika og/eller formål, kan kræve meget forskellige niveauer af tekniske færdigheder og knowhow, der skal anvendes og/eller opnås, kan være målrettet mod forskellige forbrugere og kan sælges gennem forskellige salgskanaler og dermed vedrøre forskellige markedssektorer. Klasse 17 Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser Termen varer fremstillet af disse materialer [kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest og glimmer] og ikke indeholdt i andre klasser opfylder ikke behovet for klarhed og præcision, da den ikke klart angiver, hvilke varer der er omfattet, og blot angiver, hvad varerne er fremstillet af, og ikke, hvilke varer der er tale om. Termen omfatter en bred vifte af varer, der kan have meget forskellige karakteristika og/eller formål, kan kræve meget forskellige niveauer af tekniske færdigheder og knowhow, der skal anvendes og/eller opnås, kan være målrettet mod forskellige forbrugere og kan sælges Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse Side 9

10 gennem forskellige salgskanaler og dermed vedrøre forskellige markedssektorer. Klasse 18 Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser Termen varer fremstillet af disse materialer [læder og læderimitationer] og ikke indeholdt i andre klasser opfylder ikke behovet for klarhed og præcision, da den ikke klart angiver, hvilke varer der er omfattet, og blot angiver, hvad varerne er fremstillet af, og ikke, hvilke varer der er tale om. Termen omfatter en bred vifte af varer, der kan have meget forskellige karakteristika og/eller formål, kan kræve meget forskellige niveauer af tekniske færdigheder og knowhow, der skal anvendes og/eller opnås, kan være målrettet mod forskellige forbrugere og kan sælges gennem forskellige salgskanaler og dermed vedrøre forskellige markedssektorer. Klasse 20 Varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurveflet, horn, ben, elfenben, hvalben, skaller og skjold, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic Termen opfylder ikke behovet for klarhed og præcision, da den ikke klart angiver, hvilke varer der er omfattet, og blot angiver, hvad varerne er fremstillet af, og ikke, hvilke varer der er tale om. Termen omfatter en bred vifte af varer, der kan have meget forskellige karakteristika og/eller formål, som kan kræve meget forskellige niveauer af tekniske færdigheder og knowhow, der skal anvendes og/eller opnås, kan være målrettet mod forskellige forbrugere og kan sælges gennem forskellige salgskanaler og dermed vedrøre forskellige markedssektorer. Klasse 37 Reparation Termen opfylder ikke behovet for klarhed og præcision, da den ikke klart angiver, hvilke tjenesteydelser der leveres, og blot angiver, at der er tale om reparation, og ikke, hvad der skal repareres. Eftersom de varer, der skal repareres, kan have forskellige karakteristika, udføres reparationen af tjenesteudbydere med forskellige niveauer af tekniske færdigheder og knowhow og kan vedrøre forskellige markedssektorer. Klasse 37 Installationsvirksomhed Termen opfylder ikke behovet for klarhed og præcision, da den ikke klart angiver, hvilke tjenesteydelser der leveres, og blot angiver, at der er tale om installationsvirksomhed, og ikke, hvad der skal installeres. Eftersom de varer, der skal installeres, kan have forskellige karakteristika, udføres installationen af tjenesteudbydere med forskellige niveauer af tekniske færdigheder og knowhow og kan vedrøre forskellige markedssektorer. Klasse 40 Forarbejdning og behandling af materialer og genstande Termen opfylder ikke behovet for klarhed og præcision, da den ikke klart angiver, hvilke tjenesteydelser der udbydes. Det er uklart, hvilken behandling der er tale om, og hvilke materialer der skal behandles. Disse tjenesteydelser omfatter en bred vifte af aktiviteter leveret af forskellige tjenesteudbydere vedrørende materialer med forskellige karakteristika, der kræver meget forskellige niveauer af tekniske færdigheder og knowhow og kan vedrøre forskellige markedssektorer. Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse Side 10

11 Klasse 45 Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme personlige behov Termen opfylder ikke behovet for klarhed og præcision, da den ikke klart angiver, hvilke tjenesteydelser der udbydes. Disse tjenesteydelser omfatter en bred vifte af aktiviteter leveret af forskellige tjenesteudbydere, der kræver meget forskellige niveauer af færdigheder og knowhow og kan vedrøre forskellige markedssektorer. Der vil blive rejst indsigelse mod EF-varemærkeansøgninger, der omfatter en af førnævnte elleve generelle angivelser, fordi de er for vage. Ansøgeren vil blive anmodet om at præcisere den vage term. Førnævnte ikkeacceptable generelle angivelser kan gøres klare og præcise, hvis ansøgeren anvender principperne i punkt 4.1. Principper om klarhed og præcision. Her følger en ikkeudtømmende liste over acceptable varespecifikationer. Ikke en klar og præcis term Varer af uædle metaller ikke indeholdt i andre klasser (klasse 6) Maskiner (klasse 7) Varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (klasse 14) Eksempel på en klar og præcis term Byggeelementer af metal (klasse 6) Byggematerialer af metal (klasse 6) Landbrugsmaskiner (klasse 7) Maskiner til forarbejdning af plastic (klasse 7) Malkemaskiner (klasse 7) Kunstgenstande af ædle metaller (klasse 14) Varer af papir og pap (klasse 16) Filtreringsmaterialer af papir (klasse 16) Varer fremstillet af kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest og glimmer (klasse 17) Varer fremstillet af disse materialer [læder og læderimitationer] (klasse 18) Varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurveflet, horn, ben, elfenben, hvalben, skaller og skjold, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic (klasse 20) Reparation (klasse 37) Installationsvirksomhed (klasse 37) Forarbejdning og behandling af materialer og genstande (klasse 40) Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme personlige behov (klasse 45) Gummiringe (klasse 17) Dokumentmapper [lædervarer] (klasse 18) Dele af plastic til døre (klasse 20) Statuetter af træ (klasse 20) Fodtøjsreparation (klasse 37) Reparation af computerhardware (klasse 37) Installation af døre og vinduer (klasse 37) Installation af tyverialarmer (klasse 37) Behandling af giftigt affald (klasse 40) Luftrensning (klasse 40) Undersøgelse af personers baggrund (klasse 45) Personlig indkøbsvirksomhed for andre (klasse 45) Adoptionsbureauer (klasse 45) Bemærk, at vage termer ikke gøres specifikke, eller acceptable, ved at tilføje termer som herunder eller særlig. Maskiner, herunder malkemaskiner, ville f.eks. ikke kunne accepteres, da der fortsat er tale om en vag term (se punkt ). Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse Side 11

12 4.2.2 Vage termer Principperne om klarhed og præcision som beskrevet ovenfor finder også anvendelse på alle de varer og tjenesteydelser, der er angivet i ansøgningen. Der bør rejses indsigelse mod termer, der ikke klart angiver, hvilke varer der er omfattet. Eksempler på sådanne udtryk: Elektriske/elektroniske apparater/instrumenter Foreningsvirksomhed Forvaltning af faciliteter Disse udtryk skal alle præciseres som beskrevet ovenfor, f.eks. ved at identificere faktorer som karakteristika, formål og/eller identificerbar markedssektor Påberåbelse af alle varer/tjenesteydelser i en klasse eller alle varer/tjenesteydelser i den alfabetiske liste i en klasse Hvis ansøgeren søger beskyttelse af alle varer eller tjenesteydelser i den alfabetiske liste i en bestemt klasse, skal den pågældende udtrykkeligt oplyse dette ved at angive de pågældende varer eller tjenesteydelser udtrykkeligt og individuelt. Som hjælp opfordres ansøgerne til at bruge den hierarkiske struktur (se punkt 3, Administrative itværktøjer til klassificering). Ansøgninger indgives undertiden for alle varer i klasse X, alle tjenesteydelser i klasse X, alle varer/tjenesteydelser i denne klasse eller alle varer/tjenesteydelser i den alfabetiske liste i denne klasse (eller lignende). Denne varespecifikation er ikke i overensstemmelse med artikel 26, stk. 1, litra c), i EF-varemærkeforordningen, hvori det fastsættes, at ansøgningen skal indeholde en fortegnelse over de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der ansøges om registrering. Der tildeles derfor ikke nogen ansøgningsdato. I andre tilfælde har ansøgeren korrekt angivet visse varer og/eller tjenesteydelser, som skal være omfattet, og sidst i fortegnelsen i hver klasse tilføjet udtrykket og alle andre varer/tjenesteydelser i denne klasse eller og alle varer/tjenesteydelser i den alfabetiske liste i denne klasse (eller lignende). I disse tilfælde gælder ansøgningen kun for den del af varerne og/eller tjenesteydelserne, der er korrekt angivet. Harmoniseringskontoret underretter ansøgeren om, at de pågældende erklæringer ikke kan accepteres til klassificeringsformål og derfor slettes Henvisning til andre klasser i fortegnelsen Henvisninger til andre klassenumre i en klasse kan ikke accepteres i forbindelse med klassificeringen. Beskrivelserne (i klasse 39) transport af alle varer i klasse 32 og 33 eller (i klasse 9) computersoftware inden for tjenesteydelser i klasse 41 og 45 kan f.eks. ikke accepteres, fordi termerne i begge tilfælde betragtes som uklare og upræcise, og fordi der er juridisk usikkerhed om, hvilke varer og tjenesteydelser der er omfattet. Indsigelsen mod disse fortegnelser over varer og tjenesteydelser kan kun imødegås ved at præcisere de respektive varer i klasse 32 og 33 og tjenesteydelser i klasse 41 og 45. Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse Side 12

13 Udtrykket varer ikke indeholdt i andre klasser kan ikke accepteres i tjenesteydelsesklasser, fordi dette udtryk kun giver mening i den oprindelige vareklasse. Eksempel: Overskriften til klasse 22 hedder tovværk, reb, liner, snore, net, telte, markiser, presenninger, sejl, sække og poser (ikke indeholdt i andre klasser). I den sammenhæng giver henvisningen til ikke indeholdt i andre klasser mening. Hvis den samme term imidlertid anvendes i en fortegnelse over varer og tjenesteydelser i en tjenesteydelsesklasse, giver den ikke mening. Transport af tovværk, reb, liner, snore, net, telte, markiser, presenninger, sejl, sække og poser (ikke indeholdt i andre klasser) i klasse 39 kan f.eks. ikke accepteres. Angivelsen (ikke indeholdt i andre klasser) skal slettes Varemærker i en fortegnelse over varer/tjenesteydelser Varemærker må ikke fremgå af en fortegnelse over varer og tjenesteydelser, som om der var tale om en generisk term eller en kategori af varer. I sådanne tilfælde gør Harmoniseringskontoret indsigelse mod anvendelsen af termen og anmoder om, at den erstattes af en generisk term for varerne eller tjenesteydelserne. Eksempel Klasse 9: Elektronisk udstyr til transmission af lyd og billeder; videoafspillere; CDafspillere; ipods Eftersom ipod er et varemærke, vil ansøgeren blive anmodet om at erstatte ordet med et synonym, f.eks. lille bærbar digital lydafspiller til lagring af data i en række formater, herunder MP3. Andre eksempler er Caterpillar (den korrekte klassifikation ville være køretøjer med larvefødder), Discman (bærbare CD-afspillere), Band-Aid (plastre), Blu Ray discs (optiske datalagringsdrev) eller Teflon (ikkeklæbende belægninger af polytetrafluorethylen). Listen er ikke udtømmende, og sagsbehandlere bør i tvivlstilfælde overdrage sagen til den relevante ekspert i Harmoniseringskontoret Anvendelse af termerne dele og tilbehør; materialer og tilbehør i fortegnelser over varer og tjenesteydelser Termerne dele og tilbehør; materialer og tilbehør er, i sig selv eller kombineret, ikke tilstrækkelig klare eller præcise til klassificeringsformål. Termerne kræver yderligere præcisering for at kunne accepteres i den klasse, de tilhører. Sådanne termer ville blive acceptable ved at identificere faktorer som karakteristika, formål og/eller identificerbar markedssektor. Eksempel: Dele og tilbehør til motorkøretøjer kan accepteres i klasse 12 Bygningsmaterialer af træ kan accepteres i klasse 19 Musiktilbehør kan accepteres i klasse 15. Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse Side 13

14 4.2.7 Brug af uspecificerede udtryk Brugen af udtryk som "eller lignende"; "tilknyttede", "forbundne varer", "og tilsvarende varer" og "osv." i en fortegnelse over varer og tjenesteydelser kan ikke accepteres, eftersom de ikke opfylder kravene om klarhed og præcision (se punkt 4.1.). 5 Undersøgelsesprocedure 5.1 Parallelle ansøgninger Harmoniseringskontoret bestræber sig altid på at sikre konsekvens, men den kendsgerning, at en fortegnelse over varer og tjenesteydelser tidligere er blevet accepteret, men ikke er klassificeret korrekt, fører ikke automatisk til accept af den samme fortegnelse i eventuelle efterfølgende ansøgninger. 5.2 Indsigelser Når Harmoniseringskontoret mener, at der er grund til at ændre fortegnelsen over varer og tjenesteydelser, bør kontoret, om muligt, drøfte spørgsmålet med ansøgeren. Når det med rimelighed kan lade sig gøre, bør sagsbehandleren forelægge et forslag til korrekt klassificering. Hvis ansøgeren indgiver en lang fortegnelse over varer/tjenesteydelser, som ikke er grupperet under klassenumre eller overhovedet ikke er klassificeret, skal sagsbehandleren blot gøre indsigelse i henhold til regel 2 og anmode ansøgeren om at indgive fortegnelsen i en form, der er i overensstemmelse hermed. Svaret fra ansøgeren må under ingen omstændigheder udvide fortegnelsen over varer eller tjenesteydelser (artikel 43, stk. 2, i EF-varemærkeforordningen). Såfremt ansøgeren ikke har angivet nogen klasser, eller ikke har angivet klassen/klasserne for varerne eller tjenesteydelserne korrekt, kan en eventuel yderligere forklaring af ansøgningens omfang udvide det antal klasser, der er nødvendige for at tilpasse fortegnelsen over varer og tjenesteydelser. Det betyder ikke automatisk, at selve fortegnelsen er blevet udvidet. Eksempel En ansøgning, der omfatter øl, vin og te i klasse 33, bør rettes til: Klasse 30: Te. Klasse 32: Øl. Klasse 33: Vin. Selv om varerne nu er omfattet af tre klasser, er fortegnelsen over varer ikke udvidet. Når ansøgeren korrekt har tildelt en bestemt term et klassenummer, begrænser dette varerne til varer under den pågældende klasse. En ansøgning om te i klasse 30 kan f.eks. ikke ændres til medicinsk te i klasse 5, da det ville udvide fortegnelsen til at omfatte varer ud over dem, der ansøges om. Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse Side 14

15 Hvis det er nødvendigt at ændre klassifikationen, sender Harmoniseringskontoret en begrundet meddelelse til ansøgeren, hvori kontoret påpeger den eller de fejl, der er opdaget i fortegnelsen over varer og tjenesteydelser. Ansøgeren vil blive anmodet om at ændre og/eller præcisere fortegnelsen, og Harmoniseringskontoret kan stille forslag til klassificeringen af varerne/tjenesteydelserne. Den oprindelige frist for fremsættelse af bemærkninger til mangelbrevet vedrørende klassifikationen kan kun forlænges én gang. Der vil ikke blive indrømmet yderligere forlængelser, medmindre der er tale om særlige omstændigheder. Harmoniseringskontoret sender et brev, hvori ansøgeren underrettes om den endelige vedtagne fortegnelse over accepterede termer. 5.3 Ændringer Se også Retningslinjerne, del E, Registertransaktioner, afsnit 1, Ændringer i en registrering. Artikel 43, stk. 2, i EF-varemærkeforordningen giver mulighed for at ændre en ansøgning. Det omfatter ændring af fortegnelsen over varer og tjenesteydelser, "for så vidt en sådan berigtigelse ikke påvirker varemærket i væsentlig grad eller udvider den angivne fortegnelse over varer eller tjenesteydelser". Ændringen kan angives i enten positive eller negative vendinger; følgende eksempler kan begge accepteres: Alkoholholdige drikkevarer, alle whisky og gin. Alkoholholdige drikkevarer, ikke whisky eller gin. I forbindelse med klassificeringen skal to grundlæggende krav være opfyldt, for at en ændring kan accepteres: 1. den nye ordlyd må ikke reelt udvide fortegnelsen over varer og tjenesteydelser 2. begrænsningen skal udgøre en gyldig beskrivelse af varer og tjenesteydelser og må kun finde anvendelse på varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af den oprindelige ansøgning. Hvis disse betingelser ikke er opfyldt, skal Harmoniseringskontoret afslå den foreslåede begrænsning, og fortegnelsen over varer og tjenesteydelser forbliver uændret. Det følger af punkt 1 og 2 ovenfor, at sådanne ændringer skal være en begrænsning eller sletning af visse af de termer, der var omfattet af den oprindelige ansøgning. Når Harmoniseringskontoret har modtaget (og senere accepteret) sådanne ændringer (sletninger), kan de slettede termer ikke genindføres, og den resterende fortegnelse over varer og tjenesteydelser kan ikke udvides. En begrænsning kan føre til en længere fortegnelse over varer og tjenesteydelser end den, der blev indgivet. Den oprindelige fortegnelse over varer og tjenesteydelser er f.eks. måske indgivet som alkoholholdige drikkevarer, men kan begrænses til Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse Side 15

16 alkoholholdige drikkevarer, nemlig vin og spiritus, men ikke whisky eller gin og ikke likør, cocktails eller kombinationer af drikkevarer, der indeholder whisky eller gin. Med udgangspunkt i ovenstående følger her eksempler på ændringer, der ikke kan accepteres: En anmodning om ændring af fortegnelsen over varer og tjenesteydelser fra køretøjer; apparatur til bevægelse på land, i luften eller på vand i klasse 12 til batterier, elektriske, til køretøjer, fordi disse produkter tilhører klasse 9 og derfor ikke er omfattet af den oprindelige fortegnelse. Fra musikinstrumenter til Steinway & Sons-pianoer, fordi den ændrede fortegnelse over varer og tjenesteydelser omfatter et varemærke. En anmodning om at begrænse varerne fra vaskemaskiner til vaskemaskiner til salg i Frankrig, fordi ændringen strider imod princippet om EF-varemærkets enhedskarakter. Under visse omstændigheder kan begrænsninger accepteres, hvis den oprindelige term bliver i fortegnelsen over varer og tjenesteydelser. Eksempler på begrænsninger, der kan accepteres: beklædningsgenstande til brug i cateringindustrien, fordi der er tale om specifik arbejdsbeklædning restaurantvirksomhed, udelukkende i feriecentre, fordi tjenesteydelserne kan genkendes som restaurantvirksomhed aviser, kun til salg på banegårde, fordi varerne kan genkendes som aviser 5.4 Tilføjelse af klasser I henhold til artikel 43, stk. 2, i EF-varemærkeforordningen (som nævnt ovenfor) er det muligt at tilføje en klasse eller klasser til ansøgningen, men kun hvis de varer eller tjenesteydelser, der er angivet i den oprindelige ansøgning, tydeligvis er angivet i den forkerte klasse, eller hvis en vare eller tjenesteydelse er blevet præciseret og skal klassificeres i en eller flere nye klasser. Den oprindelige fortegnelse over varer er f.eks.: Klasse 33: Alkoholholdige drikkevarer, herunder øl, vin og spiritus. Fordi øl tilhører klasse 32, vil ansøgeren blive anmodet om at overføre termen til klasse 32, selv om klasse 32 ikke var angivet i den oprindelige ansøgning. Hvis ansøgeren er enig, vil ansøgningen omfatte varer i klasse 32 og 33. Når der tilføjes klasser, skal ansøgeren muligvis betale yderligere gebyrer og skal underrettes herom. Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse Side 16

17 6 Bilag 1 Indholdsfortegnelse Indledning Annonce- og reklamevirksomhed Luftdeodoriseringspræparater og parfumeringspræparater Arkademaskiner og elektroniske spil Foreningsvirksomhed eller ydelser leveret af en forening til dens medlemmer.. 20 Skønhedsapparater Samling af tjenesteydelser Udsendelse og/eller transmission Mæglervirksomhed Etuier (og transporttasker) Velgørenhedsvirksomhed Indsamling og oplagring Computerspil og apparater til computerspil Gardiner og rullegardiner Specialfremstilling/fremstilling for tredjepart Datatjenester Tjenesteydelser inden for design Digital billedbehandling Varer, der kan downloades Elektricitet og energi Elektroniske og elektriske apparater Elektroniske cigaretter Franchising GPS-systemer lokalisering, sporing og navigation Hårstyling Udlejningsvirksomhed Humanitær bistand Internettjenester, onlinetjenester Sæt Leasing Postordre Manualer (til computere osv.) Fremstilling Nyhedstjenester Onlinetjenester Bestilling af tjenesteydelser Parfumeringspræparater og luftdeodoriseringspræparater Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse Side 17

18 Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme personlige behov Varer af ædle metaller Beskyttelsesbeklædning Udlejning Detail- og engrosvirksomhed Satellitsporing Sæt Sociale netværkstjenester Udgivelse af software Solenergi Oplagring Forsyning/levering Systemer Billetter (til rejser, underholdning osv.) Videospil Virtuelle miljøer Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse Side 18

19 Indledning De generelle principper i Nice-Klassifikationen finder anvendelse i forbindelse med klassificeringen. Formålet med dette bilag er at præcisere klassificeringen af visse problematiske termer. Det indeholder desuden bemærkninger vedrørende klassifikationspraksis (herunder ord eller sætninger, der ikke bør anvendes). Harmoniseringskontorets klassifikationsdatabase TMclass findes på: Annonce- og reklamevirksomhed I princippet tilhører annonce- og reklamevirksomhed klasse 35. De vigtigste angivelser vedrørende annonce- og reklamevirksomhed i listen over tjenesteydelser i Nice- Klassifikationen er: Annonce- og reklamevirksomhed Radioreklamer Fjernsynsreklamer Layout til reklamemæssige formål Publicering af reklametekster Produktion af reklamefilm. Disse angivelser omfatter design af reklamemateriale og produktion af reklamer, da der er tale om tjenesteydelser, som leveres af reklamebureauer. Luftdeodoriseringspræparater og parfumeringspræparater Se parfumeringspræparater og luftdeodoriseringspræparater. Arkademaskiner og elektroniske spil Efter ændring af Nice-Klassifikationen af 1. januar 2012 (tiende udgave) klassificeres alle spil (uanset om de er elektroniske eller ej) i klasse 28. De fremgår af den alfabetiske liste som følger: Apparater til spil Apparater til videospil Arkademaskiner i form af computerspil. De fleste af disse apparater i klasse 28 indeholder indlæste spil. Hvis spillene ikke er indlæst i apparaterne, er de lagret på databærere eller kan downloades. I disse tilfælde betragtes spillene som software til spil, som er særlig beregnet til brug med spilenheder, og klassificeres således i klasse 9. Se også computerspil. Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse Side 19

20 Foreningsvirksomhed eller ydelser leveret af en forening til dens medlemmer Disse og tilsvarende termer er for vage til at kunne accepteres. Typen eller omfanget af den tjenesteydelse, der leveres, skal være angivet. Eksempler på varespecifikationer, der kan accepteres: Klasse 35: Foreningsvirksomhed i form af forretningsadministration. Klasse 45: Ydelser leveret af en forening til dens medlemmer i form af juridisk bistand. Se også velgørenhedsvirksomhed. Skønhedsapparater Klasse 7: Klasse 8: Sprøjtemaskiner til påføring af præparater til kunstig solbruning. Håndinstrumenter/-redskaber til skønhedspleje Nåle/apparater til tatovering Hårfjerningsapparater, elektriske og ikkeelektriske. Klasse 10: Massageapparater Apparater til mikrodermabrasion Apparater til behandling af cellulitis Lasere til kosmetiske skønhedsbehandlinger Laserapparater til hårfjerning Fotoepilationsapparater. Fotoepilation er en metode, hvor der anvendes et apparat, som udsender pulserende lys. Apparaterne fungerer efter samme principper som lasere (opvarmer hårsækken), men er ikke lasere. Klasse 11: Uv-lamper til kosmetiske formål Solarier Dampapparater til rensning af huden. Klasse 21: Kosmetikbørster og applikatorer til kosmetik. Samling af tjenesteydelser Se bestilling af tjenesteydelser og detail- og engrosvirksomhed. Udsendelse og/eller transmission Disse tjenesteydelser tilhører klasse 38 og har samme betydning. De tjenesteydelser, der leveres på dette område, omfatter kun tilrådighedsstillelse af kommunikationsmidler (f.eks. tilrådighedsstillelse af et optisk fibernetværk; tilrådighedsstillelse af udsendelser Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse Side 20

Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker

Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker Til modtagere af Varemærke & Designs brugerbrev 20. november 2013 Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker Styrelsen har i det seneste 1½ år indgået i et samarbejde

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1)

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1) BEK nr 364 af 21/05/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-05-2008 Erhvervs- og Vækstministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1350 af 03/12/2010 Ændrer i/ophæver BEK nr 787 af 09/09/2003 Oversigt

Læs mere

Vejledning i udfyldning af ansøgning om registrering af EF-varemærke

Vejledning i udfyldning af ansøgning om registrering af EF-varemærke KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (OHIM) Varemærker og Design Vejledning i udfyldning af ansøgning om registrering af EF-varemærke Generelle bemærkninger Anvendelse af ansøgningsskemaet Skemaet

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (KHIM) (Varemærker og Design) Vejledning i udfyldning af begæringen om 1. Generelle bemærkninger 1.1 Anvendelse af skemaet Skemaet til begæringen stilles til

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1179 Klager: Telmore A/S Carl Gustavs Gade 3 2630 Taastrup Indklagede: inovit TRR Vråvn 1518 3849 Vråliosen Norge Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked FORELØBIG 2000/0743(INC) 5. marts 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked til

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 * NESTLÉ DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 * I sag C-353/03, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Læs mere

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift.

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift. Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. typosquatting Dansk Internet Forum (herefter DIFO) og DK Hostmaster sendte den 13. april 2010 et forslag til ændring af Generelle vilkår for tildeling,

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

Brugsbetingelser Spilxl.dk

Brugsbetingelser Spilxl.dk Brugsbetingelser Spilxl.dk Indledning På hjemmesiden www.spilxl.dk (herefter Hjemmesiden) kan du spille spil, abonnere på nyhedsbrevet, oprette din egen profil hvor du kan samle dine yndlingsspil og anbringe

Læs mere

Designansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. 1. Ansøger (navn/firma og adresse): CVR-nr.: Referencenr.: Telefon: Fax: E-mail:

Designansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. 1. Ansøger (navn/firma og adresse): CVR-nr.: Referencenr.: Telefon: Fax: E-mail: Designansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Patent- og Helgeshøj Allé 81 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax : 43 50 80 01 E-mail : pvs@dkpto.dk Web : www.dkpto.dk CVR-nr. : 17

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

AN 2013 00019 VR 2012 01655 MacXtra - Indsigelse - Forvekslelighed

AN 2013 00019 VR 2012 01655 MacXtra <fig> - Indsigelse - Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2013 00019 VR 2012 01655 MacXtra - Indsigelse - Forvekslelighed Indehaver af EU-varemærkeregistreringen 05112354 MAC samt VR 1992 09306 og VR 1995 08598 fremsatte indsigelse

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 28.12.98 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 BERETNING om regnskab for Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Alicante) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med

Læs mere

14.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 335/3

14.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 335/3 14.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 335/3 RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1332/2013 af 13. december 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 25 marts 2010 (*)

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 25 marts 2010 (*) DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 25 marts 2010 (*)»Varemærker internet reklamering ved hjælp af søgeord (»keyword advertising«) visning ved hjælp af søgeord, som er identiske med eller ligner varemærker,

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY

EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY Udtalelse 12/05 fra den fælles kontrolinstans for Europol om Europols anmeldelse af behandling af personoplysninger: Arbejdstider/flekstid/overarbejde/rådighedstjeneste/skifteholdstjeneste

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 Sag 292/2012 Tryg Forsikring A/S (advokat Frank Bøggild) mod Repono Holding AB og Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (advokat Lisbet Andersen for

Læs mere

KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN)

KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) VILKÅR VEDRØRENDE ELEKTRONISK KOMMUNIKATION TIL OG FRA HARMONISERINGSKONTORET I FORBINDELSE MED USER AREA (BRUGEROMRÅDET), JF. AFGØRELSE nr. EX-13-2 (Grundlæggende afgørelse om elektronisk kommunikation)

Læs mere

Ophør/fusioner af virksomheder (WEEE, BAT)

Ophør/fusioner af virksomheder (WEEE, BAT) November 2014 Ophør/fusioner af virksomheder (WEEE, BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt H Ø RI NGSNO T AT 1 18. september 2015 Høringsnotat vedrørende udkast til ændret bekendtgørelse om pristillæg

Læs mere

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering Jan Trzaskowski!"#$%&!'($) %**) + Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Fjernsalgsdirektivet (Direktiv 97/7/EF af 20. maj 1997) Forbrugerkøbsdirektivet (Direktiv

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer

Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer Finanstilsynet Mikkel Chislett Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer Vi har modtaget Finanstilsynet udkast til bekendtgørelser om henholdsvis investorbeskyttelse

Læs mere

NOTAT. definitionen af sikkerhedshændelse i lovforslaget om Center for Cybersikkerhed (L 192)

NOTAT. definitionen af sikkerhedshændelse i lovforslaget om Center for Cybersikkerhed (L 192) Forsvarsudvalget 2013-14 L 192 Bilag 6 Offentligt NOTAT 30. maj 2014 om definitionen af sikkerhedshændelse i lovforslaget om Center for Cybersikkerhed (L 192) 1. Begrebet sikkerhedshændelse er et centralt

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler

Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler Retsudvalget 2013-14 L 39 Bilag 5 Offentligt Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler Til: Retsudvalget samt ordførere på L39 Fra: Dansk Erhverv Indledning Direktivet

Læs mere

Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs. Oracle (C-128/11)

Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs. Oracle (C-128/11) Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs. Oracle (C-128/11) Professor, dr.jur. Henrik Udsen henrik.udsen@jur.ku.dk Dias 1 UsedSoft-sagen - baggrund Brugere af Oracle programmel

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Lov om ændring af patentloven og forskellige andre love

Lov om ændring af patentloven og forskellige andre love Lov om ændring af patentloven og forskellige andre love (Gebyrer for Patent- og Varemærkestyrelsens sagsbehandling m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 28. januar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Fødevarevirksomheder, som har udstyr af ældre dato. Fødevarevirksomheder skal autoriseres eller registreres, før de kan starte produktion.

Fødevarevirksomheder, som har udstyr af ældre dato. Fødevarevirksomheder skal autoriseres eller registreres, før de kan starte produktion. August 2013 Brugt procesudstyr og overensstemmelseserklæringer/dokumentation for overholdelse af gældende regler for fødevarekontaktmaterialer (materialer og genstande). Brugt procesudstyr omfatter produktionsmaskiner,

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

DI og DI ITEKs vejledning om cookiebekendtgørelsen

DI og DI ITEKs vejledning om cookiebekendtgørelsen DI og DI ITEKs vejledning om cookiebekendtgørelsen Udgivet af: DI ITEK Redaktion: Henning Mortensen ISBN: 978-87-7353-989-7 0.02.13 Kort baggrund Det er på baggrund af EU-lovgivning forbudt af lagre og

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS.

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS. TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. juli 2012 Sagsnr.: 2011-027308 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer?

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Kender du alle de her dele og hvad de gør godt for? Er du mellem 11 og 16 år, og tænker på at sammensætte din egen computer? Så er denne her guide lige

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om regler for offentlige udbud i forbindelse med den aktuelle asylkrise

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om regler for offentlige udbud i forbindelse med den aktuelle asylkrise EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.9.2015 COM(2015) 454 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om regler for offentlige udbud i forbindelse med den aktuelle asylkrise DA DA

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 8. januar 1998. 97-28.199. Spørgsmål vedrørende lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Lov om forsikringsvirksomhed 210 g. (Holger Dock, Eskil Trolle og Niels Larsen) Advokat D har i skrivelse

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 Klager: Nicholas Albertus Forum Kirkevej 24 6715 Esbjerg N v/advokat Arne Paabøl Andersen Indklagede: Klaus Hessellund Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Advokat A klagede på vegne af B til ombudsmanden over gymnasiet G, herunder rektor R s, håndtering af en sag vedrørende

Læs mere

Afgrænsning af produkter omfattet af lovgivningen (BAT)

Afgrænsning af produkter omfattet af lovgivningen (BAT) Afgrænsning af produkter omfattet af lovgivningen (BAT) nuar 2014 DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private Notat Jord & Affald J.nr. MST-7779-00105 Ref. bpc Den 12. april 2011 Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private I

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) I medfør af 8, stk. 1, 22, stk. 4, 30, stk. 2, 45, stk. 1, og 59, stk. 4, i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 878

Læs mere

Varemærker og design. Bornholm, den 5. november 2009

Varemærker og design. Bornholm, den 5. november 2009 Varemærker og design Bornholm, den 5. november 2009 Varemærker Et KENDETEGN der kan ADSKILLE en producents varer eller tjenesteydelser fra en andens og som kan gengives GRAFISK F.EKS. Ordet PEPSI eller

Læs mere

Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling

Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling Jord & Affald J.nr. 7651-00001 Ref. maaja/lived/jagru Den 18. december 2009 Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling til SKAT Den 1. januar 2009 kom der nye regler om producentansvar for

Læs mere

Retningslinjer af 1. oktober 2013 om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn. Indledning 1.

Retningslinjer af 1. oktober 2013 om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn. Indledning 1. Dato: 20. september 2013 Sag: FO-13/05672-28 Sagsbehandler: /AZN Retningslinjer af 1. oktober 2013 om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn. Indledning 1. Afgrænsninger 2.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Eksempler på problemer, som forbrugeren kan støde på Skemaets punkt I (felt 1-34)

Eksempler på problemer, som forbrugeren kan støde på Skemaets punkt I (felt 1-34) VEJLEDNING VEDRØRENDE KATEGORIER AF PROBLEMER OG FORBRUGERKRAV Denne vejledning indeholder forklaringer til de forskellige kategorier af problemer og forbrugerkrav samt nogle praktiske eksempler, der kan

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i et brev af 20. september 2011, bilagt korrespo n- dance med kommunen klaget over, at

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Udarbejdet af Dorte Smed, Asyl og Repatriering, november 2007 Baggrund Dublin-forordningen trådte i kraft i Danmark den 1. april 2006 som afløser for Dublin-konventionen.

Læs mere

COMPUTER ANATOMI. 4.-5. klasse 23. FEBRUAR 2015 HTX - ROSKILDE

COMPUTER ANATOMI. 4.-5. klasse 23. FEBRUAR 2015 HTX - ROSKILDE COMPUTER ANATOMI 4.-5. klasse 23. FEBRUAR 2015 HTX - ROSKILDE 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Opbygning s.2 Kapitel 2: CPU s.3 Kapitel 3: Motherboard s.4 Kapitel 4: Ram s.6 Kapitel 5: Grafikkort s.7 Kapitel

Læs mere

Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark

Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark Take your cleaning and Hygiene standards to an entirely new level with the revolutionizing, three- step effect of Guardian Technology. G-Line Tattoo - Rengøringsskema

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-004115 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 Sag 132/2011 (2. afdeling) Post Danmark A/S (advokat Frank Bøggild) mod Forbrugerombudsmanden (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 31.3.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 93/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 509/2006 af 20. marts 2006 om garanterede traditionelle specialiteter i forbindelse

Læs mere

Affald en handelsvare. v/advokat Anette Kusk Abel & Skovgård Larsen Sønder Alle 9 8000 Aarhus C ak@abel.dk

Affald en handelsvare. v/advokat Anette Kusk Abel & Skovgård Larsen Sønder Alle 9 8000 Aarhus C ak@abel.dk Affald en handelsvare v/advokat Anette Kusk Abel & Skovgård Larsen Sønder Alle 9 8000 Aarhus C ak@abel.dk Affald Definition af affald: Ethvert stof eller enhver genstand, som virksomheden ønsker at eller

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Politik vedrørende cookies og andre lignende teknologier. 1. Hvad dækker denne politik?

Politik vedrørende cookies og andre lignende teknologier. 1. Hvad dækker denne politik? Politik vedrørende cookies og andre lignende teknologier 1. Hvad dækker denne politik? Denne politik dækker dine handlinger relateret til Tikkurilas digitale serviceydelser. Denne politik dækker ikke,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-205 Klager: Ford Motor Company A/S Stationsparken 26 Postboks 119 2600 Glostrup v/advokat Hans Hedegaard Indklagede: Ford Service v/ Finn Greisen Vojensvej 8 6500 Vojens v/advokat Stephan Ravn

Læs mere

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser 25. marts 2004 A5-0155/37 ÆNDRINGSFORSLAG 37 37 Betragtning 10 (10) En sådan lovgivning bør forbyde forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med adgang til og levering af varer og. Tjenesteydelser

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Dato: 1. juli 2014 Sag: FO-14/02011-20 Sagsbehandler: /tmn Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Den nye forbrugeraftalelov

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 Sag 173/2008 HE-House A/S og HE-Biler ved Henning Mærsk-Møller (begge ved advokat Mads Berendt) mod Skandinavisk Motor Co. A/S (advokat Peter Schradieck)

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 22.2.2013 2011/0284(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Retsudvalget

Læs mere

5.1 Garanti på udskiftede dele og reparationer udført under nyvognsgarantien følger dansk rets almindelige regler

5.1 Garanti på udskiftede dele og reparationer udført under nyvognsgarantien følger dansk rets almindelige regler 5. januar 2015 Køberens retsstilling ved reklamation inden for garantiperioden og fejlen senere opstår igen I dette notat behandles spørgsmålet om køberens retsstilling i situationer, hvor sælgeren inden

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961)

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) De kontraherende stater, som handler i henhold til den af De forenede Nationers Generalforsamling den 4. december 1954 vedtagne resolution 896 (IX),

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Dato: 19. december 2014 Sag: FO-12/12069-28 Sagsbehandler: /tmn Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Gennem de seneste

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1

Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1 Forslag til Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1 Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Loven finder anvendelse på apparater, faste anlæg og radioudstyr, som bringes i omsætning, gøres

Læs mere

E-handel. Birgitte Toxværd, advokat Claus Barrett Christiansen, partner

E-handel. Birgitte Toxværd, advokat Claus Barrett Christiansen, partner E-handel Birgitte Toxværd, advokat Claus Barrett Christiansen, partner 1 Lovgivning E-databeskyttelsesdirektivet, direktiv 2002/58/EF, som ændret ved direktiv 2009/136/EF Lov nr. 169 af 3. marts 2011 om

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 1 of 7 20. januar 2015 Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 2 of 7 1 Baggrund Foreningen af mindre og mellemstore biografer

Læs mere

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet.

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet. 4 LEVERANCEKÆDEN Dette kapitel har til formål at danne et overblik over den nuværende situation i leverancemarkedet. Beskrivelsen tager udgangspunkt i et antal af projektgruppen opstillede procesmodeller,

Læs mere