RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE AF EF-VAREMÆRKER I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) DEL B UNDERSØGELSE AFSNIT 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE AF EF-VAREMÆRKER I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) DEL B UNDERSØGELSE AFSNIT 3"

Transkript

1 RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE AF EF-VAREMÆRKER I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) DEL B UNDERSØGELSE AFSNIT 3 KLASSIFIKATION Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse Side 1

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Nice-Klassifikationen Administrative værktøjer til klassificering Udformning af en fortegnelse over varer og tjenesteydelser Klarhed og præcision Generelle principper Brug af udtryk (f.eks. "nemlig", "særlig") til at fastslå omfanget af fortegnelsen over varer og tjenesteydelser Brug af "og/eller" Tegnsætning Anvendelse af forkortelser og akronymer i fortegnelsen over varer og tjenesteydelser Termer og udtryk, der mangler klarhed og præcision Generelle angivelser af klasseoverskrifterne i Nice-Klassifikationen, der anses for ikke at være tilstrækkelig klare og præcise Vage termer Påberåbelse af alle varer/tjenesteydelser i en klasse eller alle varer/tjenesteydelser i den alfabetiske liste i en klasse Henvisning til andre klasser i fortegnelsen Varemærker i en fortegnelse over varer/tjenesteydelser Anvendelse af termerne dele og tilbehør; materialer og tilbehør i fortegnelser over varer og tjenesteydelser Brug af uspecificerede udtryk Undersøgelsesprocedure Parallelle ansøgninger Indsigelser Ændringer Tilføjelse af klasser Bilag Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse Side 2

3 1 Indledning Alle EF-varemærkeansøgninger skal indeholde en fortegnelse over varer og tjenesteydelser som en forudsætning for, at der kan tildeles en ansøgningsdato (artikel 26, stk. 1, litra c), i EF-varemærkeforordningen). Fortegnelsen skal klassificeres efter Nice-Klassifikationen (artikel 28 i EF-varemærkeforordningen og regel 2, stk. 1, i gennemførelsesforordningen til EF-varemærkeforordningen). Fortegnelsen skal være udformet a) således, at varernes og tjenesteydelsernes art klart fremgår, og b) således, at de enkelte varer og tjenesteydelser kun kan klassificeres i én af Nice-Klassifikationens klasser (regel 2, stk. 2, i gennemførelsesforordningen til EF-varemærkeforordningen). Det anbefales på det kraftigste at anvende Harmoniseringskontorets administrative itværktøjer til klassificering (se punkt 3). Dele af fortegnelsen over varer og tjenesteydelser, der ikke stemmer overens med oplysningerne fra værktøjerne, vil blive undersøgt i henhold til principperne i disse retningslinjer. Når ansøgeren vælger en term fra de tilgængelige værktøjer, vil termen ikke blive undersøgt yderligere, hvilket fremskynder registreringsproceduren. Harmoniseringskontoret fortolker de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af en EFvaremærkeansøgning herunder generelle angivelser i klasseoverskrifterne på grundlag af deres naturlige og sædvanlige indhold. Harmoniseringskontorets hidtidige praksis, som indebar, at brugen af alle generelle angivelser i klasseoverskriften for en bestemt klasse blev anset for at indebære, at der gøres krav på alle varerne eller tjenesteydelserne i denne bestemte klasse, blev opgivet i juni 2012 efter dom af 19. juni 2012, sag C-307/10, IP Translator. Denne del af retningslinjerne beskriver Harmoniseringskontorets praksis i forbindelse med undersøgelsen af klassificeringen af varer og tjenesteydelser. Den første del (punkt 1-4) indeholder en beskrivelse af de principper, Harmoniseringskontoret anvender. Den anden del (punkt 5) opsummerer proceduren i forbindelse med undersøgelsen af fortegnelsen over varer og tjenesteydelser. Harmoniseringskontoret har kort fortalt fire opgaver i forbindelse med undersøgelsen af klassificeringen i en fortegnelse over varer og tjenesteydelser: det undersøger, om alle varerne og tjenesteydelserne er tilstrækkelig klare og præcise det undersøger, om hver term tilhører den klasse, den søges registreret for det underretter ansøgeren om eventuelle mangler det afviser ansøgningen, helt eller delvist, hvis manglerne ikke afhjælpes (regel 9, stk. 4 og 8, i gennemførelsesforordningen til EF-varemærkeforordningen). 2 Nice-Klassifikationen Det er den udgave af Nice-Klassifikationen, der er gældende på ansøgningsdatoen, som finder anvendelse på klassificeringen af varerne eller tjenesteydelserne i en ansøgning (findes på: I henhold til regel 2 skal ansøgeren indgive en fortegnelse over varer og tjenesteydelser som følger: Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse Side 3

4 Fortegnelsen skal være udformet således, at varernes og tjenesteydelsernes art klart fremgår, og således, at de enkelte varer og tjenesteydelser kan klassificeres. Varerne og tjenesteydelserne skal grupperes efter Nice-Klassifikationen, idet nummeret på den klasse i klassifikationen, som den pågældende gruppe af varer og tjenesteydelser tilhører, anføres foran hver gruppe, og idet hver gruppe opføres i den rækkefølge, der er angivet i klassifikationen. Nice-Klassifikationen består, for hver klasse, af følgende: 1. Klasseoverskrifter: Klasseoverskrifterne er generelle angivelser af det område, varerne eller tjenesteydelserne i princippet tilhører 2. Forklarende bemærkninger: De forklarende bemærkninger forklarer, hvilke varer eller tjenesteydelser der tilhører eller ikke tilhører klasseoverskrifterne, og skal betragtes som en integreret del af klassifikationen 3. Den alfabetiske liste: Den alfabetiske liste viser, hvordan de enkelte varer eller tjenesteydelser tilhører en klasse 4. Generelle bemærkninger: De generelle bemærkninger forklarer, hvilke kriterier der bør anvendes, hvis en term ikke kan klassificeres i henhold til klasseoverskrifterne eller den alfabetiske liste. Flere oplysninger om Nice-Klassifikationen findes på webstedet for Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret (WIPO): 3 Administrative værktøjer til klassificering Når der indgives en elektronisk ansøgning, kan brugere vælge forhåndsgodkendte termer, når de udformer deres fortegnelse over varer og tjenesteydelser. Alle de termer, der kan vælges, stammer fra en harmoniseret database og accepteres automatisk i forbindelse med klassificeringen. Brug af disse forhåndsgodkendte termer sikrer en mere gnidningsløs registrering af varemærker. Den harmoniserede database indeholder en samling af termer, der accepteres i forbindelse med klassificeringen i en række EU-myndigheder. Bruger ansøgeren en fortegnelse over varer og tjenesteydelser, som indeholder termer, der ikke findes i den harmoniserede database, undersøger Harmoniseringskontoret gennem en undersøgelsesprocedure, om de kan accepteres. Inden der indgives en ansøgning, kan der søges i den harmoniserede database via Harmoniseringskontorets værktøj TMclass (http://tmclass.tmdn.org/ec2/). Dette værktøj samler klassifikationsdatabaser for deltagende myndigheder i og uden for EU og viser, om en term kan accepteres i et bestemt område. I TMclass er varer og tjenesteydelser grupperet i henhold til fælles karakteristika ud fra et markedsperspektiv fra de mere generelle til de mere specifikke. På den måde forenkles søgningen for brugeren, som får et bedre overblik over indholdet i de enkelte klasser og dermed lettere kan vælge de rette termer. Denne gruppering og rangordning, den såkaldte taksonomi, har ingen retsvirkning. Omfanget af et EF-varemærkes beskyttelse er altid defineret ved de valgte termers Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse Side 4

5 naturlige og sædvanlige indhold, ikke ved termernes placering i Harmoniseringskontorets klassificeringsværktøjer. 4 Udformning af en fortegnelse over varer og tjenesteydelser 4.1 Klarhed og præcision Generelle principper De varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af ansøgningen om varemærkebeskyttelse, skal således identificeres tilstrækkeligt klart og præcist af ansøgeren, således at de kompetente myndigheder og de erhvervsdrivende alene på baggrund heraf kan fastlægge udstrækningen af den ansøgte beskyttelse (dom af 19. juni 2012, sag C-307/10, IP Translator, præmis 49). En beskrivelse af varer og tjenesteydelser er tilstrækkelig klar og præcis, når omfanget af beskyttelsen fremgår af det naturlige og sædvanlige indhold. Hvis omfanget af beskyttelsen ikke fremgår heraf, kan der opnås tilstrækkelig klarhed og præcision ved at identificere faktorer som karakteristika, formål og/eller identificerbar markedssektor. Faktorer, der kan bidrage til at identificere markedssektoren 1, kan f.eks. være følgende: forbrugere og/eller salgskanaler kvalifikationer og knowhow, der skal anvendes/opnås tekniske færdigheder, der skal anvendes/opnås. En term kan være en del af beskrivelsen af varer og tjenesteydelser i en række klasser; den kan være klar og præcis i en bestemt klasse uden yderligere præcisering. Eksempler: møbler (klasse 20), beklædningsgenstande (klasse 25), handsker (klasse 25). Hvis der søges beskyttelse for en særlig kategori af varer og tjenesteydelser eller en særlig markedssektor i en anden klasse, kan det være nødvendigt at præcisere termen. Eksempel: møbler, specielt udformet til medicinske formål (klasse 10), møbler, specielt udformet til laboratorier (klasse 9), beskyttelsesbeklædning (klasse 9), beklædning specielt til operationsstuer (klasse 10), dækkener til dyr (klasse 18), havehandsker (klasse 21), baseballhandsker (klasse 28). Værktøjer som TMclass (http://tmclass.tmdn.org/ec2/) kan anvendes til at slå fast, om den specifikke kategori af varer og tjenesteydelser skal præciseres yderligere eller ej Brug af udtryk (f.eks. "nemlig", "særlig") til at fastslå omfanget af fortegnelsen over varer og tjenesteydelser Brug af f.eks. "nemlig" kan accepteres, men skal forstås som en begrænsning til de specifikke varer og tjenesteydelser, der er angivet efterfølgende. F.eks. betyder farmaceutiske præparater, nemlig smertestillende midler i klasse 5, at ansøgningen 1 Ved markedssektor forstås en række virksomheder, som køber og sælger varer, der ligner hinanden i en sådan grad, at de er i direkte indbyrdes konkurrence. Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse Side 5

6 udelukkende omfatter smertestillende midler og ikke andre typer farmaceutiske præparater. Udtrykket "særlig" kan også accepteres, fordi det har til formål at angive et eksempel på de varer og tjenesteydelser, for hvilke varemærket søges registreret. Eksempelvis betyder farmaceutiske præparater, særlig smertestillende midler, at ansøgningen omfatter alle typer farmaceutiske præparater. Her er smertestillende midler et eksempel. Samme fortolkning gør sig gældende for brugen af termerne "herunder", "herunder (men ikke begrænset til)", "især" eller "hovedsagelig" som i eksemplet farmaceutiske præparater, herunder smertestillende midler. En term, der normalt ville blive betragtet som uklar eller upræcis, kan accepteres, hvis den præciseres yderligere, f.eks. ved at bruge "nemlig" og en fortegnelse over acceptable termer. Et eksempel er elektriske apparater, nemlig computere for varer i klasse 9. Andre eksempler på acceptabel brug Klasse 29: Mejeriprodukter, nemlig ost og smør Klasse 41: Stillen sportsfaciliteter til rådighed, alle udendørs faciliteter. Klasse 25: Beklædningsgenstande, alle undertøj Her begrænses varerne til ost og smør, og alle andre mejeriprodukter udelukkes. Her begrænses tjenesteydelserne til udelukkende at omfatte udendørs faciliteter, og eventuelle indendørs faciliteter udelukkes. Her begrænses varerne til udelukkende at omfatte det, der betragtes som undertøj, og alle andre typer beklædningsgenstande udelukkes. Andre ord eller sætninger kan blot understrege, at visse varer er vigtige, og anvendelsen af termen begrænser ikke fortegnelsen på nogen måde. Eksempler: Klasse 29: Mejeriprodukter, særlig ost og smør Klasse 41: Stillen sportsfaciliteter til rådighed, f.eks. udendørs løbebaner. Klasse 25: Beklædningsgenstande, herunder undertøj Beskyttelsen omfatter alle mejeriprodukter; ost og smør er sandsynligvis varemærkeindehaverens bedst sælgende varer. Der gives her blot et eksempel på en af flere muligheder. Beskyttelsen omfatter alle beklædningsgenstande og ikke blot undertøj Brug af "og/eller" Brugen af skråstreg accepteres i fortegnelsen over varer og tjenesteydelser; den mest almindelige brug er i udtrykket "og/eller", som betyder at begge angivne varer/tjenesteydelser tilhører samme klasse. Eksempel: Kemiske/biokemiske produkter Kemiske og/eller biokemiske produkter Kemikalier til brug i industri/videnskab Kemikalier til brug i industri og/eller videnskab Import/eksport-agenturer Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse Side 6

7 4.1.4 Tegnsætning Korrekt tegnsætning er meget vigtig i en fortegnelse over varer og tjenesteydelser næsten lige så vigtig som ordene. Brugen af kommaer har til formål at adskille artikler inden for en lignende kategori eller et lignende udtryk. Mel og præparater lavet af kornsorter, brød, konditorivarer og konfekturevarer i klasse 30 indebærer f.eks., at varerne kan være eller er fremstillet af et hvilket som helst af disse materialer. Brugen af semikolon har til formål at adskille udtryk. Mel og præparater lavet af kornsorter, brød, konditorivarer og konfekturevarer, spiseis; honning, sirup; gær, bagepulver i klasse 30 skal f.eks. fortolkes således, at termerne honning og sirup er uafhængige af de øvrige termer og ikke er en del af udtrykket præparater lavet af Adskillelse af termer ved ukorrekt tegnsætning kan føre til ændring af deres betydning og ukorrekt klassificering. Eksempel: computersoftware til brug i landbrugsmaskiner; landbrugsmaskiner i klasse 9. I denne fortegnelse over varer og tjenesteydelser betyder brugen af semikolon, at termen landbrugsmaskiner skal betragtes som en selvstændig kategori af varer. Landbrugsmaskiner tilhører dog klasse 7, uanset om hensigten var at beskytte computersoftware til brug inden for området landbrugsmaskiner og landbrugsmateriel. Et andet eksempel ville være detailhandel med beklædning; fodtøj; hovedbeklædning i klasse 35. Brugen af semikolon gør termerne fodtøj og hovedbeklædning til varer, som er adskilte og ikke omfattet af detailhandelen. I sådanne tilfælde adskiller sagsbehandleren termerne med kommaer, underretter ansøgeren herom og giver den pågældende mulighed for at fremsætte bemærkninger til sagsbehandlerens forslag Anvendelse af forkortelser og akronymer i fortegnelsen over varer og tjenesteydelser Sagsbehandlerne bør være forsigtige med at acceptere forkortelser i fortegnelser over varer og tjenesteydelser. Varemærker kan have uendelig brugstid, og fortolkningen af en forkortelse kan ændre sig over tid. Hvis en forkortelse kun har én betydning i forbindelse med den klasse af varer eller tjenesteydelser, der ansøges om, kan den dog godtages. De meget kendte eksempler CD-rommer og DVD'er kan accepteres i klasse 9. Hvis forkortelsen er kendt inden for aktivitetsområdet, kan den accepteres, men en mere praktisk løsning ville være, at sagsbehandlerne først foretager en internetsøgning efter forkortelsen for at afgøre, om den skal skrives ud eller følges af en forklaring i skarpe parenteser (efter WIPO's eksempel). Eksempel på engelsk Klasse 45 Services offering advice on the application and registration of CTMs. Det kan udvides til: Klasse 45 Services offering advice on the application and registration of Community Trade Marks Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse Side 7

8 eller Klasse 45 Services offering advice on the application and registration of CTMs [Community Trade Marks] Akronymer kan accepteres i en fortegnelse over varer og tjenesteydelser, hvis de er forståelige og tilhører den klasse, der er angivet i ansøgningen. 4.2 Termer og udtryk, der mangler klarhed og præcision Generelle angivelser af klasseoverskrifterne i Nice-Klassifikationen, der anses for ikke at være tilstrækkelig klare og præcise Harmoniseringskontoret har i samarbejde med de nationale varemærkekontorer i EU, andre (inter)nationale organisationer, myndigheder og forskellige brugersammenslutninger opstillet en fortegnelse over generelle angivelser i klasseoverskrifterne i Nice-Klassifikationen, som anses for ikke at være tilstrækkelig klare og præcise i henhold til dom af 19. juni 2012, sag C-307/10, IP Translator. De 197 generelle angivelser i Nice-klasseoverskrifterne blev undersøgt med hensyn til kravene om klarhed og præcision. Heraf blev 11 anset for at mangle klarhed og præcision med hensyn til bestemmelse af omfanget af den beskyttelse, de ville yde, og kan dermed ikke accepteres uden yderligere præcisering. De er fremhævet med fed skrift nedenfor. Klasse 6 Varer af uædle metaller ikke indeholdt i andre klasser Klasse 7 Maskiner og maskinværktøjer Klasse 14 Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser) Klasse 16 Papir, pap, varer heraf [papir og pap] og ikke indeholdt i andre klasser Klasse 17 Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer fremstillet af disse materialer [kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest og glimmer] og ikke indeholdt i andre klasser Klasse 18 Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer [læder og læderimitationer] og ikke indeholdt i andre klasser Klasse 20 Varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurveflet, horn, ben, elfenben, hvalben, skaller og skjold, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic Klasse 37 Reparation Klasse 37 Installationsvirksomhed Klasse 40 Forarbejdning og behandling af materialer og genstande Klasse 45 Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme personlige behov De resterende 186 Nice-klasseoverskrifter opfylder kravene om klarhed og præcision og accepteres derfor til klassificeringsformål. Årsagerne til, at hver af de 11 Nice-klasseoverskrifter ikke blev anset for at være klare og præcise, er beskrevet nedenfor. Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse Side 8

9 Klasse 6 Klasse 7 Varer af uædle metaller ikke indeholdt i andre klasser Termen opfylder ikke behovet for klarhed og præcision, da den ikke klart angiver, hvilke varer der er omfattet, og blot angiver, hvad varerne er fremstillet af, og ikke, hvilke varer der er tale om. Termen omfatter en bred vifte af varer, der kan have meget forskellige karakteristika og/eller formål, kan kræve meget forskellige niveauer af tekniske færdigheder og knowhow, der skal anvendes og/eller opnås, kan være målrettet mod forskellige forbrugere og kan sælges gennem forskellige salgskanaler og dermed vedrøre forskellige markedssektorer. Maskiner og maskinværktøjer Termen maskiner opfylder ikke behovet for klarhed og præcision, da den ikke klart angiver, hvilke maskiner der er omfattet. Maskiner kan have meget forskellige karakteristika eller formål, som kan kræve meget forskellige niveauer af tekniske færdigheder og knowhow, der skal anvendes og/eller opnås, kan være målrettet mod forskellige forbrugere og kan sælges gennem forskellige salgskanaler og dermed vedrøre forskellige markedssektorer. Klasse 14 Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser) Termen varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser) opfylder ikke behovet for klarhed og præcision, da den ikke klart angiver, hvilke varer der er omfattet, og blot angiver, hvad varerne er fremstillet af eller overtrukket med, og ikke, hvilke varer der er tale om. Termen omfatter en bred vifte af varer, der kan have meget forskellige karakteristika, som kan kræve meget forskellige niveauer af tekniske færdigheder og knowhow, der skal opnås, kan være målrettet mod forskellige forbrugere og kan sælges gennem forskellige salgskanaler og dermed vedrøre forskellige markedssektorer. Klasse 16 Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser Termen varer heraf [papir og pap] og ikke indeholdt i andre klasser opfylder ikke behovet for klarhed og præcision, da den ikke klart angiver, hvilke varer der er omfattet, og blot angiver, hvad varerne er fremstillet af, og ikke, hvilke varer der er tale om. Termen omfatter en bred vifte af varer, der kan have meget forskellige karakteristika og/eller formål, kan kræve meget forskellige niveauer af tekniske færdigheder og knowhow, der skal anvendes og/eller opnås, kan være målrettet mod forskellige forbrugere og kan sælges gennem forskellige salgskanaler og dermed vedrøre forskellige markedssektorer. Klasse 17 Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser Termen varer fremstillet af disse materialer [kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest og glimmer] og ikke indeholdt i andre klasser opfylder ikke behovet for klarhed og præcision, da den ikke klart angiver, hvilke varer der er omfattet, og blot angiver, hvad varerne er fremstillet af, og ikke, hvilke varer der er tale om. Termen omfatter en bred vifte af varer, der kan have meget forskellige karakteristika og/eller formål, kan kræve meget forskellige niveauer af tekniske færdigheder og knowhow, der skal anvendes og/eller opnås, kan være målrettet mod forskellige forbrugere og kan sælges Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse Side 9

10 gennem forskellige salgskanaler og dermed vedrøre forskellige markedssektorer. Klasse 18 Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser Termen varer fremstillet af disse materialer [læder og læderimitationer] og ikke indeholdt i andre klasser opfylder ikke behovet for klarhed og præcision, da den ikke klart angiver, hvilke varer der er omfattet, og blot angiver, hvad varerne er fremstillet af, og ikke, hvilke varer der er tale om. Termen omfatter en bred vifte af varer, der kan have meget forskellige karakteristika og/eller formål, kan kræve meget forskellige niveauer af tekniske færdigheder og knowhow, der skal anvendes og/eller opnås, kan være målrettet mod forskellige forbrugere og kan sælges gennem forskellige salgskanaler og dermed vedrøre forskellige markedssektorer. Klasse 20 Varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurveflet, horn, ben, elfenben, hvalben, skaller og skjold, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic Termen opfylder ikke behovet for klarhed og præcision, da den ikke klart angiver, hvilke varer der er omfattet, og blot angiver, hvad varerne er fremstillet af, og ikke, hvilke varer der er tale om. Termen omfatter en bred vifte af varer, der kan have meget forskellige karakteristika og/eller formål, som kan kræve meget forskellige niveauer af tekniske færdigheder og knowhow, der skal anvendes og/eller opnås, kan være målrettet mod forskellige forbrugere og kan sælges gennem forskellige salgskanaler og dermed vedrøre forskellige markedssektorer. Klasse 37 Reparation Termen opfylder ikke behovet for klarhed og præcision, da den ikke klart angiver, hvilke tjenesteydelser der leveres, og blot angiver, at der er tale om reparation, og ikke, hvad der skal repareres. Eftersom de varer, der skal repareres, kan have forskellige karakteristika, udføres reparationen af tjenesteudbydere med forskellige niveauer af tekniske færdigheder og knowhow og kan vedrøre forskellige markedssektorer. Klasse 37 Installationsvirksomhed Termen opfylder ikke behovet for klarhed og præcision, da den ikke klart angiver, hvilke tjenesteydelser der leveres, og blot angiver, at der er tale om installationsvirksomhed, og ikke, hvad der skal installeres. Eftersom de varer, der skal installeres, kan have forskellige karakteristika, udføres installationen af tjenesteudbydere med forskellige niveauer af tekniske færdigheder og knowhow og kan vedrøre forskellige markedssektorer. Klasse 40 Forarbejdning og behandling af materialer og genstande Termen opfylder ikke behovet for klarhed og præcision, da den ikke klart angiver, hvilke tjenesteydelser der udbydes. Det er uklart, hvilken behandling der er tale om, og hvilke materialer der skal behandles. Disse tjenesteydelser omfatter en bred vifte af aktiviteter leveret af forskellige tjenesteudbydere vedrørende materialer med forskellige karakteristika, der kræver meget forskellige niveauer af tekniske færdigheder og knowhow og kan vedrøre forskellige markedssektorer. Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse Side 10

11 Klasse 45 Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme personlige behov Termen opfylder ikke behovet for klarhed og præcision, da den ikke klart angiver, hvilke tjenesteydelser der udbydes. Disse tjenesteydelser omfatter en bred vifte af aktiviteter leveret af forskellige tjenesteudbydere, der kræver meget forskellige niveauer af færdigheder og knowhow og kan vedrøre forskellige markedssektorer. Der vil blive rejst indsigelse mod EF-varemærkeansøgninger, der omfatter en af førnævnte elleve generelle angivelser, fordi de er for vage. Ansøgeren vil blive anmodet om at præcisere den vage term. Førnævnte ikkeacceptable generelle angivelser kan gøres klare og præcise, hvis ansøgeren anvender principperne i punkt 4.1. Principper om klarhed og præcision. Her følger en ikkeudtømmende liste over acceptable varespecifikationer. Ikke en klar og præcis term Varer af uædle metaller ikke indeholdt i andre klasser (klasse 6) Maskiner (klasse 7) Varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (klasse 14) Eksempel på en klar og præcis term Byggeelementer af metal (klasse 6) Byggematerialer af metal (klasse 6) Landbrugsmaskiner (klasse 7) Maskiner til forarbejdning af plastic (klasse 7) Malkemaskiner (klasse 7) Kunstgenstande af ædle metaller (klasse 14) Varer af papir og pap (klasse 16) Filtreringsmaterialer af papir (klasse 16) Varer fremstillet af kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest og glimmer (klasse 17) Varer fremstillet af disse materialer [læder og læderimitationer] (klasse 18) Varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurveflet, horn, ben, elfenben, hvalben, skaller og skjold, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic (klasse 20) Reparation (klasse 37) Installationsvirksomhed (klasse 37) Forarbejdning og behandling af materialer og genstande (klasse 40) Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme personlige behov (klasse 45) Gummiringe (klasse 17) Dokumentmapper [lædervarer] (klasse 18) Dele af plastic til døre (klasse 20) Statuetter af træ (klasse 20) Fodtøjsreparation (klasse 37) Reparation af computerhardware (klasse 37) Installation af døre og vinduer (klasse 37) Installation af tyverialarmer (klasse 37) Behandling af giftigt affald (klasse 40) Luftrensning (klasse 40) Undersøgelse af personers baggrund (klasse 45) Personlig indkøbsvirksomhed for andre (klasse 45) Adoptionsbureauer (klasse 45) Bemærk, at vage termer ikke gøres specifikke, eller acceptable, ved at tilføje termer som herunder eller særlig. Maskiner, herunder malkemaskiner, ville f.eks. ikke kunne accepteres, da der fortsat er tale om en vag term (se punkt ). Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse Side 11

12 4.2.2 Vage termer Principperne om klarhed og præcision som beskrevet ovenfor finder også anvendelse på alle de varer og tjenesteydelser, der er angivet i ansøgningen. Der bør rejses indsigelse mod termer, der ikke klart angiver, hvilke varer der er omfattet. Eksempler på sådanne udtryk: Elektriske/elektroniske apparater/instrumenter Foreningsvirksomhed Forvaltning af faciliteter Disse udtryk skal alle præciseres som beskrevet ovenfor, f.eks. ved at identificere faktorer som karakteristika, formål og/eller identificerbar markedssektor Påberåbelse af alle varer/tjenesteydelser i en klasse eller alle varer/tjenesteydelser i den alfabetiske liste i en klasse Hvis ansøgeren søger beskyttelse af alle varer eller tjenesteydelser i den alfabetiske liste i en bestemt klasse, skal den pågældende udtrykkeligt oplyse dette ved at angive de pågældende varer eller tjenesteydelser udtrykkeligt og individuelt. Som hjælp opfordres ansøgerne til at bruge den hierarkiske struktur (se punkt 3, Administrative itværktøjer til klassificering). Ansøgninger indgives undertiden for alle varer i klasse X, alle tjenesteydelser i klasse X, alle varer/tjenesteydelser i denne klasse eller alle varer/tjenesteydelser i den alfabetiske liste i denne klasse (eller lignende). Denne varespecifikation er ikke i overensstemmelse med artikel 26, stk. 1, litra c), i EF-varemærkeforordningen, hvori det fastsættes, at ansøgningen skal indeholde en fortegnelse over de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der ansøges om registrering. Der tildeles derfor ikke nogen ansøgningsdato. I andre tilfælde har ansøgeren korrekt angivet visse varer og/eller tjenesteydelser, som skal være omfattet, og sidst i fortegnelsen i hver klasse tilføjet udtrykket og alle andre varer/tjenesteydelser i denne klasse eller og alle varer/tjenesteydelser i den alfabetiske liste i denne klasse (eller lignende). I disse tilfælde gælder ansøgningen kun for den del af varerne og/eller tjenesteydelserne, der er korrekt angivet. Harmoniseringskontoret underretter ansøgeren om, at de pågældende erklæringer ikke kan accepteres til klassificeringsformål og derfor slettes Henvisning til andre klasser i fortegnelsen Henvisninger til andre klassenumre i en klasse kan ikke accepteres i forbindelse med klassificeringen. Beskrivelserne (i klasse 39) transport af alle varer i klasse 32 og 33 eller (i klasse 9) computersoftware inden for tjenesteydelser i klasse 41 og 45 kan f.eks. ikke accepteres, fordi termerne i begge tilfælde betragtes som uklare og upræcise, og fordi der er juridisk usikkerhed om, hvilke varer og tjenesteydelser der er omfattet. Indsigelsen mod disse fortegnelser over varer og tjenesteydelser kan kun imødegås ved at præcisere de respektive varer i klasse 32 og 33 og tjenesteydelser i klasse 41 og 45. Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse Side 12

13 Udtrykket varer ikke indeholdt i andre klasser kan ikke accepteres i tjenesteydelsesklasser, fordi dette udtryk kun giver mening i den oprindelige vareklasse. Eksempel: Overskriften til klasse 22 hedder tovværk, reb, liner, snore, net, telte, markiser, presenninger, sejl, sække og poser (ikke indeholdt i andre klasser). I den sammenhæng giver henvisningen til ikke indeholdt i andre klasser mening. Hvis den samme term imidlertid anvendes i en fortegnelse over varer og tjenesteydelser i en tjenesteydelsesklasse, giver den ikke mening. Transport af tovværk, reb, liner, snore, net, telte, markiser, presenninger, sejl, sække og poser (ikke indeholdt i andre klasser) i klasse 39 kan f.eks. ikke accepteres. Angivelsen (ikke indeholdt i andre klasser) skal slettes Varemærker i en fortegnelse over varer/tjenesteydelser Varemærker må ikke fremgå af en fortegnelse over varer og tjenesteydelser, som om der var tale om en generisk term eller en kategori af varer. I sådanne tilfælde gør Harmoniseringskontoret indsigelse mod anvendelsen af termen og anmoder om, at den erstattes af en generisk term for varerne eller tjenesteydelserne. Eksempel Klasse 9: Elektronisk udstyr til transmission af lyd og billeder; videoafspillere; CDafspillere; ipods Eftersom ipod er et varemærke, vil ansøgeren blive anmodet om at erstatte ordet med et synonym, f.eks. lille bærbar digital lydafspiller til lagring af data i en række formater, herunder MP3. Andre eksempler er Caterpillar (den korrekte klassifikation ville være køretøjer med larvefødder), Discman (bærbare CD-afspillere), Band-Aid (plastre), Blu Ray discs (optiske datalagringsdrev) eller Teflon (ikkeklæbende belægninger af polytetrafluorethylen). Listen er ikke udtømmende, og sagsbehandlere bør i tvivlstilfælde overdrage sagen til den relevante ekspert i Harmoniseringskontoret Anvendelse af termerne dele og tilbehør; materialer og tilbehør i fortegnelser over varer og tjenesteydelser Termerne dele og tilbehør; materialer og tilbehør er, i sig selv eller kombineret, ikke tilstrækkelig klare eller præcise til klassificeringsformål. Termerne kræver yderligere præcisering for at kunne accepteres i den klasse, de tilhører. Sådanne termer ville blive acceptable ved at identificere faktorer som karakteristika, formål og/eller identificerbar markedssektor. Eksempel: Dele og tilbehør til motorkøretøjer kan accepteres i klasse 12 Bygningsmaterialer af træ kan accepteres i klasse 19 Musiktilbehør kan accepteres i klasse 15. Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse Side 13

14 4.2.7 Brug af uspecificerede udtryk Brugen af udtryk som "eller lignende"; "tilknyttede", "forbundne varer", "og tilsvarende varer" og "osv." i en fortegnelse over varer og tjenesteydelser kan ikke accepteres, eftersom de ikke opfylder kravene om klarhed og præcision (se punkt 4.1.). 5 Undersøgelsesprocedure 5.1 Parallelle ansøgninger Harmoniseringskontoret bestræber sig altid på at sikre konsekvens, men den kendsgerning, at en fortegnelse over varer og tjenesteydelser tidligere er blevet accepteret, men ikke er klassificeret korrekt, fører ikke automatisk til accept af den samme fortegnelse i eventuelle efterfølgende ansøgninger. 5.2 Indsigelser Når Harmoniseringskontoret mener, at der er grund til at ændre fortegnelsen over varer og tjenesteydelser, bør kontoret, om muligt, drøfte spørgsmålet med ansøgeren. Når det med rimelighed kan lade sig gøre, bør sagsbehandleren forelægge et forslag til korrekt klassificering. Hvis ansøgeren indgiver en lang fortegnelse over varer/tjenesteydelser, som ikke er grupperet under klassenumre eller overhovedet ikke er klassificeret, skal sagsbehandleren blot gøre indsigelse i henhold til regel 2 og anmode ansøgeren om at indgive fortegnelsen i en form, der er i overensstemmelse hermed. Svaret fra ansøgeren må under ingen omstændigheder udvide fortegnelsen over varer eller tjenesteydelser (artikel 43, stk. 2, i EF-varemærkeforordningen). Såfremt ansøgeren ikke har angivet nogen klasser, eller ikke har angivet klassen/klasserne for varerne eller tjenesteydelserne korrekt, kan en eventuel yderligere forklaring af ansøgningens omfang udvide det antal klasser, der er nødvendige for at tilpasse fortegnelsen over varer og tjenesteydelser. Det betyder ikke automatisk, at selve fortegnelsen er blevet udvidet. Eksempel En ansøgning, der omfatter øl, vin og te i klasse 33, bør rettes til: Klasse 30: Te. Klasse 32: Øl. Klasse 33: Vin. Selv om varerne nu er omfattet af tre klasser, er fortegnelsen over varer ikke udvidet. Når ansøgeren korrekt har tildelt en bestemt term et klassenummer, begrænser dette varerne til varer under den pågældende klasse. En ansøgning om te i klasse 30 kan f.eks. ikke ændres til medicinsk te i klasse 5, da det ville udvide fortegnelsen til at omfatte varer ud over dem, der ansøges om. Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse Side 14

15 Hvis det er nødvendigt at ændre klassifikationen, sender Harmoniseringskontoret en begrundet meddelelse til ansøgeren, hvori kontoret påpeger den eller de fejl, der er opdaget i fortegnelsen over varer og tjenesteydelser. Ansøgeren vil blive anmodet om at ændre og/eller præcisere fortegnelsen, og Harmoniseringskontoret kan stille forslag til klassificeringen af varerne/tjenesteydelserne. Den oprindelige frist for fremsættelse af bemærkninger til mangelbrevet vedrørende klassifikationen kan kun forlænges én gang. Der vil ikke blive indrømmet yderligere forlængelser, medmindre der er tale om særlige omstændigheder. Harmoniseringskontoret sender et brev, hvori ansøgeren underrettes om den endelige vedtagne fortegnelse over accepterede termer. 5.3 Ændringer Se også Retningslinjerne, del E, Registertransaktioner, afsnit 1, Ændringer i en registrering. Artikel 43, stk. 2, i EF-varemærkeforordningen giver mulighed for at ændre en ansøgning. Det omfatter ændring af fortegnelsen over varer og tjenesteydelser, "for så vidt en sådan berigtigelse ikke påvirker varemærket i væsentlig grad eller udvider den angivne fortegnelse over varer eller tjenesteydelser". Ændringen kan angives i enten positive eller negative vendinger; følgende eksempler kan begge accepteres: Alkoholholdige drikkevarer, alle whisky og gin. Alkoholholdige drikkevarer, ikke whisky eller gin. I forbindelse med klassificeringen skal to grundlæggende krav være opfyldt, for at en ændring kan accepteres: 1. den nye ordlyd må ikke reelt udvide fortegnelsen over varer og tjenesteydelser 2. begrænsningen skal udgøre en gyldig beskrivelse af varer og tjenesteydelser og må kun finde anvendelse på varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af den oprindelige ansøgning. Hvis disse betingelser ikke er opfyldt, skal Harmoniseringskontoret afslå den foreslåede begrænsning, og fortegnelsen over varer og tjenesteydelser forbliver uændret. Det følger af punkt 1 og 2 ovenfor, at sådanne ændringer skal være en begrænsning eller sletning af visse af de termer, der var omfattet af den oprindelige ansøgning. Når Harmoniseringskontoret har modtaget (og senere accepteret) sådanne ændringer (sletninger), kan de slettede termer ikke genindføres, og den resterende fortegnelse over varer og tjenesteydelser kan ikke udvides. En begrænsning kan føre til en længere fortegnelse over varer og tjenesteydelser end den, der blev indgivet. Den oprindelige fortegnelse over varer og tjenesteydelser er f.eks. måske indgivet som alkoholholdige drikkevarer, men kan begrænses til Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse Side 15

16 alkoholholdige drikkevarer, nemlig vin og spiritus, men ikke whisky eller gin og ikke likør, cocktails eller kombinationer af drikkevarer, der indeholder whisky eller gin. Med udgangspunkt i ovenstående følger her eksempler på ændringer, der ikke kan accepteres: En anmodning om ændring af fortegnelsen over varer og tjenesteydelser fra køretøjer; apparatur til bevægelse på land, i luften eller på vand i klasse 12 til batterier, elektriske, til køretøjer, fordi disse produkter tilhører klasse 9 og derfor ikke er omfattet af den oprindelige fortegnelse. Fra musikinstrumenter til Steinway & Sons-pianoer, fordi den ændrede fortegnelse over varer og tjenesteydelser omfatter et varemærke. En anmodning om at begrænse varerne fra vaskemaskiner til vaskemaskiner til salg i Frankrig, fordi ændringen strider imod princippet om EF-varemærkets enhedskarakter. Under visse omstændigheder kan begrænsninger accepteres, hvis den oprindelige term bliver i fortegnelsen over varer og tjenesteydelser. Eksempler på begrænsninger, der kan accepteres: beklædningsgenstande til brug i cateringindustrien, fordi der er tale om specifik arbejdsbeklædning restaurantvirksomhed, udelukkende i feriecentre, fordi tjenesteydelserne kan genkendes som restaurantvirksomhed aviser, kun til salg på banegårde, fordi varerne kan genkendes som aviser 5.4 Tilføjelse af klasser I henhold til artikel 43, stk. 2, i EF-varemærkeforordningen (som nævnt ovenfor) er det muligt at tilføje en klasse eller klasser til ansøgningen, men kun hvis de varer eller tjenesteydelser, der er angivet i den oprindelige ansøgning, tydeligvis er angivet i den forkerte klasse, eller hvis en vare eller tjenesteydelse er blevet præciseret og skal klassificeres i en eller flere nye klasser. Den oprindelige fortegnelse over varer er f.eks.: Klasse 33: Alkoholholdige drikkevarer, herunder øl, vin og spiritus. Fordi øl tilhører klasse 32, vil ansøgeren blive anmodet om at overføre termen til klasse 32, selv om klasse 32 ikke var angivet i den oprindelige ansøgning. Hvis ansøgeren er enig, vil ansøgningen omfatte varer i klasse 32 og 33. Når der tilføjes klasser, skal ansøgeren muligvis betale yderligere gebyrer og skal underrettes herom. Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse Side 16

17 6 Bilag 1 Indholdsfortegnelse Indledning Annonce- og reklamevirksomhed Luftdeodoriseringspræparater og parfumeringspræparater Arkademaskiner og elektroniske spil Foreningsvirksomhed eller ydelser leveret af en forening til dens medlemmer.. 20 Skønhedsapparater Samling af tjenesteydelser Udsendelse og/eller transmission Mæglervirksomhed Etuier (og transporttasker) Velgørenhedsvirksomhed Indsamling og oplagring Computerspil og apparater til computerspil Gardiner og rullegardiner Specialfremstilling/fremstilling for tredjepart Datatjenester Tjenesteydelser inden for design Digital billedbehandling Varer, der kan downloades Elektricitet og energi Elektroniske og elektriske apparater Elektroniske cigaretter Franchising GPS-systemer lokalisering, sporing og navigation Hårstyling Udlejningsvirksomhed Humanitær bistand Internettjenester, onlinetjenester Sæt Leasing Postordre Manualer (til computere osv.) Fremstilling Nyhedstjenester Onlinetjenester Bestilling af tjenesteydelser Parfumeringspræparater og luftdeodoriseringspræparater Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse Side 17

18 Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme personlige behov Varer af ædle metaller Beskyttelsesbeklædning Udlejning Detail- og engrosvirksomhed Satellitsporing Sæt Sociale netværkstjenester Udgivelse af software Solenergi Oplagring Forsyning/levering Systemer Billetter (til rejser, underholdning osv.) Videospil Virtuelle miljøer Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse Side 18

19 Indledning De generelle principper i Nice-Klassifikationen finder anvendelse i forbindelse med klassificeringen. Formålet med dette bilag er at præcisere klassificeringen af visse problematiske termer. Det indeholder desuden bemærkninger vedrørende klassifikationspraksis (herunder ord eller sætninger, der ikke bør anvendes). Harmoniseringskontorets klassifikationsdatabase TMclass findes på: Annonce- og reklamevirksomhed I princippet tilhører annonce- og reklamevirksomhed klasse 35. De vigtigste angivelser vedrørende annonce- og reklamevirksomhed i listen over tjenesteydelser i Nice- Klassifikationen er: Annonce- og reklamevirksomhed Radioreklamer Fjernsynsreklamer Layout til reklamemæssige formål Publicering af reklametekster Produktion af reklamefilm. Disse angivelser omfatter design af reklamemateriale og produktion af reklamer, da der er tale om tjenesteydelser, som leveres af reklamebureauer. Luftdeodoriseringspræparater og parfumeringspræparater Se parfumeringspræparater og luftdeodoriseringspræparater. Arkademaskiner og elektroniske spil Efter ændring af Nice-Klassifikationen af 1. januar 2012 (tiende udgave) klassificeres alle spil (uanset om de er elektroniske eller ej) i klasse 28. De fremgår af den alfabetiske liste som følger: Apparater til spil Apparater til videospil Arkademaskiner i form af computerspil. De fleste af disse apparater i klasse 28 indeholder indlæste spil. Hvis spillene ikke er indlæst i apparaterne, er de lagret på databærere eller kan downloades. I disse tilfælde betragtes spillene som software til spil, som er særlig beregnet til brug med spilenheder, og klassificeres således i klasse 9. Se også computerspil. Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse Side 19

20 Foreningsvirksomhed eller ydelser leveret af en forening til dens medlemmer Disse og tilsvarende termer er for vage til at kunne accepteres. Typen eller omfanget af den tjenesteydelse, der leveres, skal være angivet. Eksempler på varespecifikationer, der kan accepteres: Klasse 35: Foreningsvirksomhed i form af forretningsadministration. Klasse 45: Ydelser leveret af en forening til dens medlemmer i form af juridisk bistand. Se også velgørenhedsvirksomhed. Skønhedsapparater Klasse 7: Klasse 8: Sprøjtemaskiner til påføring af præparater til kunstig solbruning. Håndinstrumenter/-redskaber til skønhedspleje Nåle/apparater til tatovering Hårfjerningsapparater, elektriske og ikkeelektriske. Klasse 10: Massageapparater Apparater til mikrodermabrasion Apparater til behandling af cellulitis Lasere til kosmetiske skønhedsbehandlinger Laserapparater til hårfjerning Fotoepilationsapparater. Fotoepilation er en metode, hvor der anvendes et apparat, som udsender pulserende lys. Apparaterne fungerer efter samme principper som lasere (opvarmer hårsækken), men er ikke lasere. Klasse 11: Uv-lamper til kosmetiske formål Solarier Dampapparater til rensning af huden. Klasse 21: Kosmetikbørster og applikatorer til kosmetik. Samling af tjenesteydelser Se bestilling af tjenesteydelser og detail- og engrosvirksomhed. Udsendelse og/eller transmission Disse tjenesteydelser tilhører klasse 38 og har samme betydning. De tjenesteydelser, der leveres på dette område, omfatter kun tilrådighedsstillelse af kommunikationsmidler (f.eks. tilrådighedsstillelse af et optisk fibernetværk; tilrådighedsstillelse af udsendelser Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse Side 20

Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker

Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker Til modtagere af Varemærke & Designs brugerbrev 20. november 2013 Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker Styrelsen har i det seneste 1½ år indgået i et samarbejde

Læs mere

Indledende vejledning til CLP-forordningen

Indledende vejledning til CLP-forordningen Indledende vejledning til CLP-forordningen CLP er forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (CLP Classification, Labeling and Packaging) af stoffer og blandinger JURIDISK

Læs mere

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE 5035/01/DA/endelig WP 56 Arbejdsdokument om den internationale anvendelse af Fællesskabets databeskyttelseslovgivning ved behandling af personoplysninger på

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, den 8.10.2008 KOM(2008) 614 endelig 2008/0196 (COD) C6-0349/08 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om forbrugerrettigheder {SEK(2008)

Læs mere

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING 20. december 2004 VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING KONKLUSIONERNE FRA DEN STÅENDE KOMITÉ FOR FØDEVAREKÆDEN

Læs mere

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER EUROPA-KOMMISSIONEN OFFENTLIGE INDKØB I DEN EUROPÆISKE UNION VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER INDEN FOR ALLE SEKTORER BORTSET FRA VAND- OG ENERGIFORSYNING, TRANSPORT OG TELEKOMMUNIKATION

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Fælles holdning fastlagt

Læs mere

4. KONTROL INDHOLD. DOC_DA\DV\381\381127DA.doc 108

4. KONTROL INDHOLD. DOC_DA\DV\381\381127DA.doc 108 4. KONTROL INDHOLD INDLEDNING 4.1. Grundtræk 4.2. Igangværende reformer 4.3. Andre kontrolmekanismer 4.4. Den valgte fremgangsmåde 4.5. Første beretning - afgrænsning af problemområder INTERN KONTROL 4.6.

Læs mere

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF TJENESTEYDELSER

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF TJENESTEYDELSER EUROPA-KOMMISSIONEN OFFENTLIGE INDKØB I DEN EUROPÆISKE UNION VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF TJENESTEYDELSER INDEN FOR ALLE SEKTORER BORTSET FRA VAND- OG ENERGIFORSYNING, TRANSPORT OG

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE 01037/12/DA WP 196 Udtalelse 05/2012 om cloud computing Vedtaget den 1. juli 2012 Artikel 29-Gruppen er nedsat i henhold til artikel 29 i direktiv 95/46/EF.

Læs mere

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE)

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) VEJLEDNING I ANVENDELSE AF RÅDETS DIREKTIV 94/9/EF AF 23. MARTS 1994 OM INDBYRDES TILNÆRMELSE AF MEDLEMSSTATERNES LOVGIVNING OM MATERIEL OG SIKRINGSSYSTEMER TIL ANVENDELSE I

Læs mere

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Det indre marked for varer Det indre marked og dets internationale dimension Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj En vejledning

Læs mere

Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler

Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler (Rådets direktiv 2010/45/EU) Hvorfor forklarende bemærkninger? Forklarende bemærkninger har til formål at give en bedre forståelse af den lovgivning, der

Læs mere

Den nye udbudslov Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com Christian Nielsen, specialistadvokat cen@bechbruun.com 2 Dagens program Velkomst og introduktion Forberedelse af udbud Nye udbudsformer Rammeaftaler

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. april 2015 Sag 267/2013 (1. afdeling) Papiruld Danmark A/S (advokat Jane Frederikke Land) mod Rockwool A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere instans

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 165 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 165 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi L 165 - Bilag 1 O Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K 26. april 2005./. Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringsnotat

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

Vejledning for downstream-brugere

Vejledning for downstream-brugere VEJLEDNING Version 2.0 December 2013 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu 2 JURIDISK MEDDELELSE Dette dokument indeholder en vejledning

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne.

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Særlige tilskudsordninger forvaltes af Kommissionens respektive generaldirektorater. Yderligere

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. marts 2011 (29.03) (OR. en) 8313/11 MI 164 ECOFIN 170 EF 41 ETS 6 JUR 125 SPORT 9 COMPET 123

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. marts 2011 (29.03) (OR. en) 8313/11 MI 164 ECOFIN 170 EF 41 ETS 6 JUR 125 SPORT 9 COMPET 123 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. marts 2011 (29.03) (OR. en) 8313/11 FØLGESKRIVELSE fra: MI 164 ECOFIN 170 EF 41 ETS 6 JUR 125 SPORT 9 COMPET 123 Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne

Læs mere

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Dato: 24. marts 2014 Sag: FO-12/01374-70 Sagsbehandler: /bb Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Baggrunden for retningslinjerne... 1 1. Anvendelsesområde... 3

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF 28.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 94/65 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EØS-relevant tekst) EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 10. maj 2012 (*)

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 10. maj 2012 (*) DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 10. maj 2012 (*)»Traktatbrud direktiv 2004/18/EF fremgangsmåder for indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge-

Læs mere

Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02)

Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02) C 155/10 Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02) Denne meddelelse erstatter Kommissionens meddelelse om anvendelsen

Læs mere

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og konklusioner 4 2. Standardkontrakter 7 2.1. Hvad er en standardkontrakt? 7 2.2. Fordele og ulemper ved standardkontrakter

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 31.3.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 93/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 509/2006 af 20. marts 2006 om garanterede traditionelle specialiteter i forbindelse

Læs mere

Definition og analyse af personoplysninger, forholdet til PSI-loven, og muligheden for anonymisering af personhenførbar information - Et juridisk

Definition og analyse af personoplysninger, forholdet til PSI-loven, og muligheden for anonymisering af personhenførbar information - Et juridisk Definition og analyse af personoplysninger, forholdet til PSI-loven, og muligheden for anonymisering af personhenførbar information - Et juridisk dokument af Michael Agerholm Juhl, jurist hos ODAA. April

Læs mere