Analyse 20. august 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse 20. august 2015"

Transkript

1 Analyse 20. august 2015 Lukning af kaserner har ikke været forbundet med tab af lokale private eller offentlige arbejdspladser uden for forsvaret Af Kristian Thor Jakobsen, Nicolai Kaarsen og Edith Madsen Regeringen planlægger at udflytte statslige arbejdspladser fra København. Et af formålene er at styrke beskæftigelsen i den private sektor i yderområderne. Et tidligere notat fra Kraka har beskrevet forskning fra England, der viser at udflytning af statslige arbejdspladser ikke har nogen effekt i denne henseende. Denne analyse undersøger, ved at se på lukningen af kaserner, hvad statslige arbejdspladser betyder for den private beskæftigelse i de berørte kommuner. I perioden fra blev der lukket otte kaserner. I gennemsnit sker der et betragteligt fald i antallet af arbejdspladser i forsvaret i den berørte kommune i årene efter beslutningen om lukning. Over samme periode, sker der ikke et fald i antallet af private arbejdspladser i den berørte kommune. For at rense for konjunkturudsving o.l. er tallene korrigeret for den generelle udvikling i beskæftigelsen i den pågældende sektor for samtlige 33 kommuner, der har en kaserne. En mere tilbundsgående statistisk analyse, som bl.a. tager højde for samvariation i beskæftigelsesudviklingen over årene, giver samme konklusion. Der er således ikke nogen positiv sammenhæng mellem beskæftigelsen i forsvaret og beskæftigelsen i den private sektor i de pågældende kommuner. Disse resultater er robuste over for ændringer i sammensætningen af kommuner, der indgår i analysen. Lukningen af en statslig arbejdsplads kan ikke nødvendigvis sidestilles med udflytningen af statslige styrelser blot med modsat fortegn. Hvis udflytningen eksempelvis involverer opførelsen af nye bygninger kan effekten af udflytning midlertidigt være større end effekten af lukning. Ligeledes kan det spille en rolle at sammensætningen af ansatte (målt ved uddannelse mv.) er forskellig på en kaserne og på en statslig styrelse. Med forbehold for disse forskelle indikerer analysen, at en udflytning af statslige arbejdspladser ikke vil føre til højere private beskæftigelse i de kommuner, hvortil udflytningen sker. Kontakt Økonom Økonom Nicolai Kaarsen Edith Madsen Tlf Tlf Klik her for at angive tekst.

2 1. Introduktion Planlagt udflytning af statslige arbejdspladser Erfaringer fra England: nul effekt på private jobs Denne analyse ser på kasernelukninger Regeringen planlægger at udflytte statslige arbejdspladser fra København til resten af landet. Håbet med denne udflytning er, at det kan have en afsmittende effekt, således at der bliver skabt flere private arbejdspladser i de områder, hvortil udflytningen sker. Hvis det er tilfældet, kan det modvirke den store flytning af arbejdspladser fra yderområderne til de store byer, og især til hovedstadsområdet, som har fundet sted i løbet af de seneste år. En tidligere Kraka-analyse gennemgik et forskningsprojekt om effekterne af udflytning af offentlige arbejdspladser i England. Konklusionen er, at der ikke har været en påviselig effekt på den private jobskabelse i de områder, hvortil udflytningen af de offentlige arbejdspladser er sket. Udflytningen var omfattende og berørte ca. 20 pct. af de offentlige arbejdspladser i London og Sydøstengland. Denne analyse ser på kasernelukninger for at undersøge, om de samme konklusioner mht. sammenhængen mellem statslige og private arbejdspladser gør sig gældende i Danmark. Fordelen ved at se på kasernelukninger er, at der er tale om betydelige ændringer i den offentlige beskæftigelse, som har fundet sted i en række kommuner. Til sammenligning har omfanget af udflytning af statslige arbejdspladser fra hovedstadsområdet været mere begrænset. 2. Lukning af kaserner og udviklingen i antal jobs Kasernelukninger og forsvarsforlig Færre jobs i forsvaret I perioden blev der nedlagt ti kaserner: Randers kaserne og Odense kaserne blev nedlagt med forsvarsforliget i Med forliget i 1999 nedlages Farum kaserne, Ringsted kaserne, Stevnsfortet, Viborg kaserne, Tønder kaserne og Garderhusarkasernen i Næstved. Sjælsmark kaserne og Auderødlejren nedlages med forliget af I denne analyse tages primært udgangspunkt i de otte kaserner, hvor der er data for beskæftigelsen fem år før og fem år efter beslutningen om lukningen. 2 I dele af den mere tekniske analyse, der følger, inkluderes Odense og Randers kaserne, konklusionen ændres ikke herved. Kasernelukningerne har i gennemsnit betydet et fald i antallet af ansatte i forsvaret i de berørte kommuner, jf. Figur 1. X-aksen angiver antallet af år efter de pågældende forlig, hvor 0 angiver forligsåret og negative tal angiver antal år forinden. Fem år efter beslutningen om at lukke kasernen er antallet af arbejdspladser i forsvaret pr kommune faldet fra knap i udgangspunktet til godt 500 et gennemsnitligt fald på ca. 550 jobs. 3 Antal jobs renset for konjunkturer mv. Der kan være andre forhold, f.eks. økonomiske konjunkturer eller langsigtede tendenser, der påvirker udviklingen i antal ansatte. Derfor er data korrigeret for den generelle udvikling i antal ansatte i den pågældende sektor for samtlige 33 kommuner med mindst en kaserne i løbet af perioden fra De viste tidsserier kan altså fortolkes som afvigelserne fra normaludviklingen i kasernekommunerne. I næste afsnit følger en statistisk analyse, som tager højde for konjunkturer mv. på mere systematisk vis. Analysen giver anledning til de samme konklusioner som figurerne i dette afsnit. 1 Sidenhen er Sønderborg kaserne lukket i 2013, men denne kaserne er ikke med i undersøgelsen, da der ikke er data for perioden efter Grundet databrud er det ikke muligt at opgøre den private beskæftigelse på kommuneniveau før Derfor er Odense og Randers kaserne ikke inkluderet. Odense og Randers er inkluderet i en del af den statistiske analyse i afsnit 3. 3 Når faldet ikke er større, afspejler det, at der i nogle byer er andre ansatte i forsvaret end dem på de berørte kaserner eksempelvis flyvestation Karup i Viborg. 4 Korrektionen er foregået på følgende vis: Først summeres antal ansatte i den pågældende sektor (privat, forsvar, offentlig) over alle 33 kasernebyer. Derefter beregnes stigningstakten for hvert år. Denne stigningstakt benyttes til at korrigere udviklingen i antal ansatte i den pågældende sektor for hvor kommune. Kasernekommunerne er angivet i Tabel 4 i appendikset. 2

3 Ingen udvikling i antal private jobs i perioden efter Den private beskæftigelse falder henover årene før beslutningen. Derefter ligger den nogenlunde konstant. På trods af at kasernelukningerne har været ledsaget af et fald på arbejdspladser i forsvaret i de enkelte kommuner, er der altså ikke tegn på, at den private beskæftigelse ændres nævneværdigt i denne periode. Faldet i den private beskæftigelse før beslutningen om lukning skal fortolkes med varsomhed. Den mere grundige statistiske analyse i næste afsnit viser nemlig, at faldet ikke er statistisk signifikant. Figur 1 Antal arbejdspladser i forsvaret og den private sektor omkring året for beslutningen om kasernelukning, gennemsnit, korrigeret for konjunkturer o.l. Antal arbejdspladser Arbejdspladser i forsvaret (venstre y-akse) Private arbejdspladser (højre y-akse) Anm.: Korrektionen er lavet ved at summere antal jobs i den pågældende sektor for samtlige 33 kasernebyer. Stigningstakten for denne tidsserie er der efter benyttet til at justere udviklingen i antal jobs i hver kommune. Derefter tages et gennemsnit over de 8 kommuner, som har oplevet en kasernelukning i perioden og som har data 5 år før og 5 år efter beslutningen af lukningen. Forklaringer på manglende sammenhæng Ingen nævneværdig udvikling i antal offentlige jobs En mulig forklaring på den manglende sammenhæng er, at der i den private sektor sker en ændring i branchesammensætningen. Beskæftigelsen i brancher, der producerer lokalt forbrugte varer og tjenester falder, mens den stiger i andre brancher fordi noget af den arbejdskraft, som tidligere har været ansat i kasernerne, bliver ansat i den private sektor. Alt i alt er der ikke nogen effekt på den samlede private beskæftigelse. 5 En anden mulig forklaring på, at der ikke er nogen synlig sammenhæng mellem antallet af statslige og private arbejdspladser på kommuneniveau, er, at politikere kompenserer for faldet i forsvarsjobs ved at øge antallet af arbejdspladser i andre dele af den offentlige sektor. Antallet af arbejdspladser i den offentlige sektor eksklusiv forsvaret er steget jævnt set over perioden fra 5 år før til 5 år efter beslutningen om kasernelukning, jf. Figur 2. Som i Figur 1 er antal beskæftigede korrigeret for den samlede udvikling i 33 kasernekommuner. Det samlede antal offentlige arbejdspladser inklusiv arbejdspladser i forsvaret stiger svagt op imod beslutningen om lukning og falder derefter i takt med, at kommunen mister arbejdspladser i forsvaret. Der er altså ikke nogle tegn på, at politikere vælger at kompensere for faldet ved at oprette flere offentlige jobs i andre sektorer. 5 Dette er fortolkningen i et engelsk forskningspapir, Faggio, G. & H.G.Overman, 2014, The effect of public sector employment on local labour markets, Journal of Urban Economics, vol. 79, p

4 Figur 2 Antal arbejdspladser i forsvaret og den offentlige sektor omkring året for beslutningen om kasernelukning, gennemsnit, korrigeret for konjunkturer o.l. Antal arbejdspladser Antal arbejdspladser 1200 Arbejdspladser i forsvaret (venstre y-akse) Offentlige arbejdspladser ekskl. forsvar (højre y-akse) Arbejdspladser i forsvaret (venstre y-akse) Offentlige arbejdspladser inkl. forsvar (højre y-akse) Anm.: Korrektionen er lavet ved at summere antal jobs i den pågældende sektor for samtlige 33 kasernekommuner. Stigningstakten for denne tidsserie er der efter benyttet til at justere udviklingen i antal jobs i hver kommune. Derefter tages et gennemsnit over de 8 kommuner, som har oplevet en kasernelukning i perioden og som har data 5 år før og 5 år efter beslutningen af lukningen. 4

5 3. Statistisk analyse Inspireret af engelsk analyse Hypotesen I dette afsnit undersøges det, om de umiddelbare konklusioner fra forrige afsnit går igen, hvis man laver en mere tilbundsgående statistisk analyse. Analysen er inspireret af metoden fra en forskningsartikel, som på engelske data analyserer effekten på det lokale arbejdsmarked af antal offentlige arbejdspladser på antal arbejdspladser i den private sektor. 6 Sammenlignet med analysen i England er der tale om et færre antal observationer, hvorfor konklusionerne i denne analyse er forbundet med større usikkerhed. I den engelske undersøgelse er der ingen statistisk signifikant effekt af antallet af offentlige jobs på antallet af jobs i den private sektor. 7 Hypotesen, som vi vil teste, er, at beskæftigelsen i den private sektor afhænger af beskæftigelsen i forsvaret på følgende vis:, = +, +,,,, hvor er kommune, er år, er antal jobs i den private sektor, er det samlede antal jobs, er antallet af jobs i forsvaret og er kommune-fixed effects. Begge mål for beskæftigelsen er altså målt i forhold til den samlede beskæftigelse i udgangspunktet. Idéen er, at jo mere forsvaret fylder i forhold til den samlede beskæftigelse desto større er effekten på den private beskæftigelse, som andel af den samlede beskæftigelse. Endogenitetsproblemer Kasernelukninger og størrelse på forsvaret IV estimation Eftersom udviklingen i arbejdspladser i forsvaret kan være endogent bestemt, kan man ikke nødvendigvis udlede den kausale effekt af arbejdspladser i forsvaret på arbejdspladser i den private sektor ved hjælp af en OLS eller fixed effect regression. Der kan nemlig opstå endogenitetsproblemer, hvis man eksempelvis vælger at placere stillinger i forsvaret i kommuner, hvor der i forvejen er fremgang eller tilbagegang i den private beskæftigelse. Det vil betyde, at estimatet af ikke afspejler den kausale effekt af arbejdspladser i forsvaret på private arbejdspladser. For at løse disse endogenitetsproblemer udnytter analysen, at en kasernelukning har forskellig effekt på kommuner, alt efter hvor meget de ansatte på kasernen fylder i forhold til den samlede beskæftigelse i udgangspunktet (dvs. i 1994, altså før kasernelukningerne). Hvis en stor kaserne lukker i en lille kommune, må man alt andet lige forvente, at konsekvenserne for arbejdsmarkedet er større, end hvis en lille kaserne lukker i en stor kommune. Ovennævnte ligning estimeres ved brug af en fixed-effects (FE) instrument variabel (IV) estimation. First stage regressionen er som følger:, = +,,,, +,,,, hvor er kommune, er år, er antal jobs i den pågældende sektor, er det samlede antal jobs, er antallet af jobs i forsvaret og,, er en treatment dummy, som er 1, hvis kommune i år t befinder sig år efter/før lukningen. Idet der anvendes kommune-fixed effects, skal alle estimerede koefficienter fortolkes som effekten af ændringer på ændringer. Interaktionsleddet Interaktionsleddet,,,, (instrument variablen) fanger den eksogene del af andel ansatte i forvaret i et givet år. En kasernelukning giver et eksogent stød til andelen af ansatte 6 Faggio, G. & H.G.Overman, 2014, The effect of public sector employment on local labour markets, Journal of Urban Economics, vol. 79, p Der sker i England en forskydning i den private beskæftigelse: Beskæftigelsen i serviceerhverv, særligt erhverv, der leverer ydelser til den offentlige sektor, stiger, men beskæftigelsen i industrien falder tilsvarende. 5

6 i forsvaret. Dette stød er proportionalt med andelen af ansatte i forsvaret i udgangspunktet Hvis forsvaret fylder relativt meget, må det forventes, at effekten på faldet i forsvarets andel af den samlede beskæftigelse er relativt kraftigt. 8 Regression med flere fixed effects Interaktionsleddet tillader desuden, at fixed effects for årstal og for antal år før og efter beslutningen om lukning kan inkluderes. Disse fixed effects indgår i henholdsvis 1st stage og 2nd stage regressionen på følgende vis:, = + +,,,, +,, +,,,, = + +, +,,,, +,, hvor og er års-fixed effects og og er fixed effects for antal år før/efter beslutningen om lukningen. Fixed effects for årstal Fixed effects for antal år før og efter beslutningen om lukning 1st stage: Færre jobs i forsvaret efter kaserne lukning Reduceret form: Ingen effekt på privat beskæftigelse Fixed effects for årstal betyder, at der kontrolleres for en række forhold som konjunkturer, trends og lign., som kan tænkes at påvirke arbejdsmarkedet i kommunerne. F.eks. vil de absorbere det negative chok til beskæftigelsen fra finanskrisen. Fixed effects for antal år før og efter beslutningen om lukning betyder, at der kontrolleres for choks, som rammer kommunerne, og som ikke er proportionale til forsvarets andel af beskæftigelsen i Antag eksempelvis, at nogle kommuner har dygtigere borgmestre end andre, som både formår at øge væksten i den private beskæftigelse og forhindre lukninger af kaserner. Det vil betyde, at kommuner, der oplever en kasernelukning, i gennemsnit har lavere vækst end kommuner, der ikke gør. Ved at inkludere dummier for kasernelukninger kontrolleres således for choks, der er korreleret med den rene, ikke-interagerede effekt af kasernelukninger. 9 Lukningen af kaserner har betydet et signifikant fald i antallet af ansatte i forsvaret som andel af det samlede antal ansatte i 1994, jf. Tabel 1. Søjle 1 viser resultaterne uden fixed effects, søjle 2 viser resultaterne med konklusionen holder i begge tilfælde. I regressionen er interaktionsleddet med forligsåret udelukket, så de resterende koefficienter kan fortolkes som ændringer relativt til forligsåret. Koefficienterne på interaktionsleddene er insignifikante alle år før forligsåret på nær året før, hvor koefficienten er positiv og signifikant på et 1 pct.-niveau. 10 Efter forligsåret er den negativ signifikant og falder den gradvist. 5 år efter er den Det betyder i gennemsnit, at hvis forsvarets andel af den samlede beskæftigelse i 1994 var 10 pct. point højere, har den pågældende kommune oplevet et fald på 6,6 pct. point i beskæftigelsen i forsvaret som andel af den samlede beskæftigelse i Søjle 3 og 4 viser den reducerede form, hvor den private beskæftigelse som andel af den samlede beskæftigelse, regresseres direkte på interaktionsleddene hhv. med og uden de to typer fixed effects. Resultaterne tyder på, at kasernelukningerne ikke har været forbundet med en statistisk signifikant ændring i den private beskæftigelse. Der er en tendens til en svagt positiv men statistisk insignifikant ændring i årene efter annonceringen. 8 Andelen af job i forsvaret i 1994 for hver kommune, der indgår i analysen, er vist Tabel 4 i appendikset. 9 Man kan argumentere for, at disse dummier også kan afspejle effekter af kasernelukninger, som ikke er proportionale til forsvarets andel af den samlede beskæftigelse i Det viser sig, at koefficenterne på dummierne er insignifikante i alle specifikationer, så under denne fortolkning er resultatet det samme. 10 Når effekten er positiv signifikant året før, kan det skyldes, at beskæftigelsen er målt i november, og at beslutningen om kasernelukninger i nogle tilfældet er truffet før november, hvorfor beskæftigelsen i forsvaret falder fra år -1 til år 0. 6

7 Second stage: Ingen eller svagt positiv effekt på privat beskæftigelse Søjle 5 og 6 viser second stage hhv. uden og med årstal og antal år før/efter annonceringen. Den estimerede effekt er negativ og signifikant, i femte søjle på et 10 pct.-niveau i sjette søjle på et 5 pct.-niveau. Estimatet i søjle 6 på -0,29 viser, at når beskæftigelsen i forsvaret som andel af den samlede beskæftigelse i 1994 falder med 1 pct. point, stiger den i den private sektor med 0,29 pct. point. I robusthedschecksene i næste sektion er estimatet imidlertid ikke signifikant forskelligt fra nul. Samlet set tyder resultaterne altså på, at færre lokale arbejdspladser i forsvaret ikke leder til færre arbejdspladser i den private sektor i den pågældende kommune. Tabel 1 Regressionsresultater: Sammenhængen mellem beskæftigelse og kasernelukninger Afhængig variabel: Beskæftigelse i forsvaret relativt til samlet beskæftigelse i 1994 Privat beskæftigelse relativt til samlet beskæftigelse i st stage af IV Reduceret form 2nd stage af IV Interaktionsled, 5 år før 0,0613 0,0339-0,118-0,190 Interaktionsled, 4 år før 0,0397 0,0396-0,0843-0,120 Interaktionsled, 3 år før 0,0489 0,0582-0,134-0,101 Interaktionsled, 2 år før 0,0816 0,111-0,184-0,124 Interaktionsled, 1 år før 0,0946* 0,142* -0,105-0,0704 Interaktionsled, 1 år efter -0,340*** -0,377*** 0,0959-0,0330 Interaktionsled, 2 år efter -0,319*** -0,285*** 0,126 0,0826 Interaktionsled, 3 år efter -0,397*** -0,355*** 0,184 0,113 Interaktionsled, 4 år efter -0,466*** -0,423*** 0,0598 0,132 Interaktionsled, 5 år efter -0,660*** -0,665*** -0,175 0,0354 Beskæftigelse i forsvaret relativt til samlet beskæftigelse i ,212* -0,289** (0,114) (0,114) Observationer Antal kommuner År fixed effects Nej Ja Nej Ja Nej Ja Antal år før/efter fixed effects Nej Ja Nej Ja Nej Ja Kommune fixed effects Ja Ja Ja Ja Ja Ja Anm.: Fixed-effects regression for 8 kommuner med data for beskæftigelse i 5 år før og 5 år efter beslutningen om kasernelukning. Interaktionsleddene er forsvarets andel af beskæftigelsen i 1994 interageret med dummier for antal år før og efter lukning af den pågældende kaserne. Søjle 1 og 2 1st stage af en IV estimation. Søjle 3 og 4 er den reducerede form. Søjle 5 og 6 er den 2nd stage af IV-regressionen, hvortil søjle 1 og 2 er første stage. I søjle 2, 4 og 6 er der inkluderet år fixed effects for årstal og for antal år før og efter beslutningen om lukning. 7

8 4. Robusthed: Større sample Inklusiv kommuner uden lukning Dette afsnit undersøger, om resultaterne fra forrige sektion er robuste over for ændringer i samplet. Tabel 2 viser resultaterne estimeret på et sample, der svarer til det i forrige sektion, men har tilføjet kasernekommuner, der ikke har oplevet en lukning. Det ses, at resultaterne overordnet set er de samme bortset fra, at koefficienterne i anden stage i IV-regressionen nu er insignifikante. Tabel 2 Robusthed: Inklusiv kasernekommuner, der ikke har oplevet en lukning Afhængig variabel: Beskæftigelse i forsvaret relativt til samlet beskæftigelse i 1994 Privat beskæftigelse relativt til samlet beskæftigelse i st stage af IV Reduceret form 2nd stage af IV Interaktionsled, 5 år før 0,0613 0,0373-0,118-0,190 Interaktionsled, 4 år før 0,0397 0,0407-0,0843-0,122 Interaktionsled, 3 år før 0,0489 0,0596-0,134-0,102 Interaktionsled, 2 år før 0,0816 0,110-0,184-0,129 Interaktionsled, 1 år før 0,0946* 0,141* -0,105-0,0727 Interaktionsled, 1 år efter -0,340*** -0,376*** 0,0959-0,0335 Interaktionsled, 2 år efter -0,319*** -0,285*** 0,126 0,0815 Interaktionsled, 3 år efter -0,397*** -0,354*** 0,184 0,112 Interaktionsled, 4 år efter -0,466*** -0,424*** 0,0598 0,130 Interaktionsled, 5 år efter -0,660*** -0,665*** -0,175 0,0301 Beskæftigelse i forsvaret relativt til samlet beskæftigelse i ,212-0,289 (0,195) (0,228) Observationer Antal kommuner År fixed effects Nej Ja Nej Ja Nej Ja Antal år før/efter fixed effects Nej Ja Nej Ja Nej Ja Kommune fixed effects Ja Ja Ja Ja Ja Ja Anm.: Fixed-effects regression for 8 kommuner med data for beskæftigelse i 5 år før og 5 år efter beslutningen om kasernelukning. Interaktionsleddene er forsvarets andel af beskæftigelsen i 1994 interageret med dummier for antal år før og efter lukning af den pågældende kaserne. Søjle 1 og 2 er første stage af en IV estimation. Søjle 3 og 4 er den reducerede form. Søjle 5 og 6 er den anden stage af IV-regressionen, hvortil søjle 1 og 2 er første stage. I søjle 2, 4 og 6 er der inkluderet år fixed effects for årstal og for antal år før og efter beslutningen om lukning. Inklusiv alle 10 kommuner med lukning Det oprindelige sample indeholdt ikke Odense og Randers, fordi beslutningen om nedlæggelse af disse kommuner faldt i 1995 og der således ikke er data for beskæftigelse i et tilstrækkeligt antal år før beslutningen. Tabel 3 inkluderer Odense og Randers kommune dvs. alle 10 kommuner, der har oplevet lukning, og de 23 kommuner med en kaserne som ikke 8

9 er lukket. Alle observationer før beslutningen om kasernelukning udelukket, for at undgå at nogle estimationseffekter er estimeret på baggrund af 8 kommuner og andre er estimeret på baggrund af 10. Resultaterne er nogenlunde de samme som ovenfor. Estimaterne i second stage er igen insignifikante. Tabel 3 Robusthed: Inklusiv alle 10 kasernekommuner, der har oplevet en lukning og alle kasernekommuner, der ikke har oplevet lukning. Observationer før beslutningen om kasernelukning ekskluderet Afhængig variabel: Beskæftigelse i forsvaret relativt til samlet beskæftigelse i 1994 Privat beskæftigelse relativt til samlet beskæftigelse i st stage af IV Reduceret form 2nd stage af IV Interaktionsled, 1 år efter -0,348*** -0,364*** 0,0949-0,0253 (0,0567) (0,0735) (0,261) (0,281) Interaktionsled, 2 år efter -0,317*** -0,266*** 0,126 0,0585 (0,0567) (0,0735) (0,261) (0,281) Interaktionsled, 3 år efter -0,404*** -0,347*** 0,153 0,0936 (0,0567) (0,0735) (0,261) (0,281) Interaktionsled, 4 år efter -0,479*** -0,411*** 0,0461 0,129 (0,0567) (0,0737) (0,261) (0,282) Interaktionsled, 5 år efter -0,689*** -0,670*** -0,155 0,0770 Beskæftigelse i forsvaret relativt til samlet beskæftigelse i 1994 (0,0567) (0,0735) (0,261) (0,281) 0,191-0,123 (0,362) (0,412) Observationer Antal kommuner År fixed effects Nej Ja Nej Ja Nej Ja Antal år før/efter fixed effects Nej Ja Nej Ja Nej Ja Kommune fixed effects Ja Ja Ja Ja Ja Ja Anm.: Fixed-effects regression for 8 kommuner med data for beskæftigelse i 5 år før og 5 år efter beslutningen om kasernelukning. Interaktionsleddene er forsvarets andel af beskæftigelsen i 1994 interageret med dummier for antal år før og efter lukning af den pågældende kaserne. Søjle 1 og 2 er første stage af en IV estimation. Søjle 3 og 4 er den reducerede form. Søjle 5 og 6 er den anden stage af IV-regressionen, hvortil søjle 1 og 2 er første stage. I søjle 2, 4 og 6 er der inkluderet år fixed effects for årstal og for antal år før og efter beslutningen om lukning. 9

10 5. Data-appendiks: liste over kasernekommuner Tabel 4 Liste over kasernekommuner samt forsvarets andel af den samlede beskæftigelse, 1994 Kommune Forligsår Forsvarets andel af samlet beskæftigelse i pct., 1994 Randers ,7 Odense ,5 Furesø ,4 Ringsted ,9 Stevns ,6 Viborg ,6 Tønder ,3 Næstved ,4 Hørsholm ,9 Halsnæs ,1 Nyborg Ej lukket 0,2 Skive Ej lukket 2,7 Hjørring Ej lukket 2,3 Haderslev Ej lukket 7,6 Aabenraa Ej lukket 0,2 Ringkøbing-Skjern Ej lukket 0,3 Holstebro Ej lukket 4,4 København Ej lukket 1,0 Roskilde Ej lukket 1,0 Hvidovre Ej lukket 0,6 Bornholm Ej lukket 5,3 Slagelse Ej lukket 6,8 Odsherred Ej lukket 1,3 Aalborg Ej lukket 3,3 Rudersdal Ej lukket 4,0 Varde Ej lukket 6,4 Frederikssund Ej lukket 0,6 Fredericia Ej lukket 3,1 Vordingborg Ej lukket 5,3 Århus Ej lukket 0,3 Ballerup Ej lukket 0,4 Frederikshavn Ej lukket 7,0 Frederiksberg Ej lukket 1,2 Anm.: Forligsår angiver året for det forsvarsforlig, hvor beslutningen om kasernelukningen blev truffet. 10

Effekten af kasernelukninger på beskæftigelse

Effekten af kasernelukninger på beskæftigelse Effekten af kasernelukninger på beskæftigelse Hvad er effekten på private job af at udflytte statslige job? Ikke noget evidens fra Danmark. Problem: Få eksempler på udflytning og få antal arbejdspladser.

Læs mere

Udflytning af statslige arbejdspladser hvad sker der?

Udflytning af statslige arbejdspladser hvad sker der? Udflytning af statslige arbejdspladser hvad sker der? DØRS Seminar, 19. august 2015 Nicolai Kaarsen og Edith Madsen Det overordnede spørgsmål Er udflytning af statslige arbejdspladser et effektivt redskab

Læs mere

Effekter af udflytning af statslige arbejdspladser

Effekter af udflytning af statslige arbejdspladser Effekter af udflytning af statslige arbejdspladser 9. november 2015 Edith Madsen Introduktion Baggrund: udflytning af ca. 3900 statslige arbejdspladser Opnå mere ligelig geografisk fordeling af statslige

Læs mere

Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser

Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser 1 Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser Familiernes formuer er på landsplan tilbage på samme niveau, som før finanskrisen; men uligheden er øget. I årene fra

Læs mere

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark I løbet af de næste 25 år forventes befolkningen i de arbejdsdygtige aldre at falde i fire ud af fem kommuner i Danmark. Udfordringen

Læs mere

Regional udvikling i beskæftigelsen

Regional udvikling i beskæftigelsen Regional udvikling i beskæftigelsen af Forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk

Læs mere

Analyse 13. august 2015

Analyse 13. august 2015 Analyse 13. august 2015 Fordeling af statslige arbejdspladser Af Nicolai Kaarsen og Edith Madsen Regeringen planlægger at udflytte statslige arbejdspladser. En tidligere analyse fra Kraka gennemgik erfaringerne

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 36 af 21. oktober 2015 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær (DF).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 36 af 21. oktober 2015 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær (DF). Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 36 Offentligt 6. november 205 J.nr. 5-3020380 Til Folketinget Skatteudvalget

Læs mere

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016 Økonomisk analyse 26. februar 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Undersøgelse af lærermangel

Undersøgelse af lærermangel ANALYSENOTAT Undersøgelse af lærermangel 14. januar 2016 Danmarks Lærerforening har i perioden 4. til 13. januar 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse vedrørende lærermangel og rekrutteringsproblemer

Læs mere

Fattigdommen vokser især på Sjælland

Fattigdommen vokser især på Sjælland Fattigdom i Danmark Fattigdommen vokser især på Sjælland Fattigdommen i de danske kommuner er ikke jævnt fordelt. Specielt udkantskommuner, de tre storbyer og vestegnskommunerne er hårdt ramt af fattigdom.

Læs mere

Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008

Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008 København, 15. oktober 2007 Yderligere information: Økonom Gert Holst Andersen tlf. 33 73 01 89, gha@realkreditraadet.dk Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008 Realkreditrådet har estimeret

Læs mere

Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408

Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408 Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408 Beskæftigelsesfrekvens og tomme boliger i kommunerne Medtagede boliger er defineret alene ved etageboliger, parcelhuse eller række-, kæde- og dobbelthuse,

Læs mere

Nyt kommunalt velfærdsindeks viser billedet af et opdelt Danmark

Nyt kommunalt velfærdsindeks viser billedet af et opdelt Danmark Nyt kommunalt velfærds viser billedet af et opdelt Danmark Et samlet kommunalt velfærds afslører, at de store forskelle på yderkantsområderne og vækstcentrerne i Danmark ikke blot er et spørgsmål om indkomstforskelle.

Læs mere

Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik

Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik Cirka hver femte elev, der påbegyndte 9. klasse i 2010, bestod ikke afgangsprøverne i dansk og matematik. Tallet dækker både over unge,

Læs mere

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP 28. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP Skattestoppet på ejerboliger koster over ti mia. kr. i 2008. Heraf har Hovedstadsregionen fået over fire mia.

Læs mere

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet

Læs mere

Hvem er den rigeste procent i Danmark?

Hvem er den rigeste procent i Danmark? Hvem er den rigeste procent i Danmark? Ny kortlægning fra AE viser, at den rigeste procent også kaldet den gyldne procent - hovedsagligt udgøres af mænd i 40 erne og 50 erne med lange videregående uddannelse,

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE 24 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Der er i dag 121.700 fuldtidspersoner på efterløn i Danmark. Andelen af personer på efterløn varierer imidlertid betydeligt imellem landets kommuner. Mens andelen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 21 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Foreløbigt beregnede er en på beskæftigelsesområdet. Se konsekvenserne alle landets regioner og kommuner 2016 og 2017. ANALYSE-BUREAU I ØKONOMI

Læs mere

BILAG 3: DETALJERET REDEGØ- RELSE FOR REGISTER- ANALYSER

BILAG 3: DETALJERET REDEGØ- RELSE FOR REGISTER- ANALYSER Til Undervisningsministeriet (Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen) Dokumenttype Bilag til Evaluering af de nationale test i folkeskolen Dato September 2013 BILAG 3: DETALJERET REDEGØ- RELSE FOR REGISTER- ANALYSER

Læs mere

Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner

Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner NR. FEBRUAR Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner I endte. ejerboliger på tvangsauktion mod.9 sidste år. Der er tale om et marginalt fald på, pct. Men de tre kommuner, der i havde flest tvangsauktioner,

Læs mere

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse Det seneste år har flere unge fået en ungdomsuddannelse end tidligere. Ser man på de unge 10 år efter 9. klasse, hvor de fleste vil være

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2011 December 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSE, LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE 1 BEFOLKNING OG UDDANNELSE

Læs mere

Tema 1: Resultater, side 1

Tema 1: Resultater, side 1 Tema 1: Resultater, side 1 Gennemsnitlige afgangskarakterer Udvikling i gennemsnitlige afgangskarakterer 2013/2014 - Andel med karakteren 2 eller derover i dansk og matematik Udvikling i andel med karakteren

Læs mere

OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014. Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt

OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014. Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014 Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt Sundhedsstyrelsen, 2015 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt

Læs mere

Betydningen af konjunktur og regelændringer for udviklingen i sygedagpengemodtagere

Betydningen af konjunktur og regelændringer for udviklingen i sygedagpengemodtagere DET ØKONOMISKE RÅD S E K R E T A R I A T E T d. 20. maj 2005 SG Betydningen af konjunktur og regelændringer for udviklingen i sygedagpengemodtagere Baggrundsnotat vedr. Dansk Økonomi, forår 2005, kapitel

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt

Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt 7. december 2015 J.nr. 15-3201569 Til Folketinget Finansudvalget Vedrørende L 1 - Forslag til finanslov for finansåret 2016 Hermed sendes

Læs mere

SUPPLEMENT TIL EVALUERING AF DE NATIONALE TEST RAPPORT

SUPPLEMENT TIL EVALUERING AF DE NATIONALE TEST RAPPORT Til Undervisningsministeriet (Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen) Dokumenttype Rapport Dato August 2014 SUPPLEMENT TIL EVALUERING AF DE NATIONALE TEST RAPPORT NATIONALE TEST RAPPORT INDHOLD 1. Indledning og

Læs mere

Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet

Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet AN AL YS E N O T AT 02. november 2011 Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet i 2012 rne sparer fortsat på folkeskolen i 2012 Danmarks Lærerforening har i perioden 29. september

Læs mere

Kapitalisering af grundskylden i enfamiliehuse

Kapitalisering af grundskylden i enfamiliehuse Mads Rahbek Jørgensen Anne Kristine Høj Kapitalisering af grundskylden i enfamiliehuse I dette notat redegøres for resultaterne af estimationen af kapitaliseringen af grundskylden i ejendomspriserne som

Læs mere

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Bettina Carlsen September 2012 Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne for sygeplejersker ansat i basis-,

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i kommunale segregerede tilbud, 2014/2015

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i kommunale segregerede tilbud, 2014/2015 Notat: Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i kommunale segregerede tilbud, 2014/2015 Dette notat giver overblik over lands- og kommunetal for de kommunale segregerede tilbuds planlagte

Læs mere

Markante sæsonudsving på boligmarkedet

Markante sæsonudsving på boligmarkedet N O T A T Markante sæsonudsving på boligmarkedet 9. marts 0 Denne analyse estimerer effekten af de sæsonudsving, der præger prisudviklingen på boligmarkedet. Disse priseffekter kan være hensigtsmæssige

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Notat om forældrebetaling i skolefritidsordninger i forbindelse med skolereformen

Notat om forældrebetaling i skolefritidsordninger i forbindelse med skolereformen Notat om forældrebetaling i skolefritidsordninger i forbindelse med skolereformen Resumé Bureau 2000 har efter aftale med FOA kortlagt forældrebetaling og åbningstid for skolefritidsordningerne fra august

Læs mere

BEK nr 830 af 22/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016

BEK nr 830 af 22/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 BEK nr 830 af 22/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 2009-5019 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Grundskyld og skattestop har skævvredet boligskatten

Grundskyld og skattestop har skævvredet boligskatten NR. 7 OKTOBER 2011 Grundskyld og skattestop har skævvredet boligskatten Der er store forskelle mellem den boligskat de enkelte boligejere i Danmark betaler, og nogle betaler ganske meget, trods skattestoppet.

Læs mere

Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen

Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen 22 procent af alle 25-årige har ikke fuldført en uddannelse udover grundskolen. For børn af ufaglærte er andelen mere end dobbelt

Læs mere

Resultatrevision for år 2014

Resultatrevision for år 2014 Resultatrevision for år 2014 Jobcenter Frederikssund maj 2015 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Analyse. Kontanthjælpsreformen har fået flere unge i uddannelse eller beskæftigelse men forbliver de der? 29. april 2015

Analyse. Kontanthjælpsreformen har fået flere unge i uddannelse eller beskæftigelse men forbliver de der? 29. april 2015 Analyse 29. april 215 Kontanthjælpsreformen har fået flere unge i uddannelse eller beskæftigelse men forbliver de der? Af Kristian Thor Jakobsen og Katrine Marie Tofthøj Kontanthjælpsreformen, der blev

Læs mere

Jobfremgang på tværs af landet

Jobfremgang på tværs af landet 1K 2008 2K 2008 3K 2008 4K 2008 1K 2009 2K 2009 3K 2009 4K 2009 1K 2010 2K 2010 3K 2010 4K 2010 1K 2011 2K 2011 3K 2011 4K 2011 1K 2012 2K 2012 3K 2012 4K 2012 1K 2013 2K 2013 3K 2013 4K 2013 1K 2014 2K

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets

Læs mere

Ro om ejendomsværdibeskatningen men boligejernes gevinst er blevet udhulet de senere år

Ro om ejendomsværdibeskatningen men boligejernes gevinst er blevet udhulet de senere år 23. juli 2012 Ro om ejendomsværdibeskatningen men boligejernes gevinst er blevet udhulet de senere år Politisk set er der givet håndslag på, at ejendomsværdiskatten fastholdes i forhold til gældende lovgivning

Læs mere

ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt

ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER JONAS SPENDRUP MEYER, BA.POLIT. Danmark er verdens mest lige land i. Men ser vi på tværs af landet,

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Effekten af kommunernes integrationsindsats

Effekten af kommunernes integrationsindsats Effekten af kommunernes integrationsindsats målt ved udlændinges beskæftigelse April 2005 Indhold Kapitel 1: Indledning 1.1 Baggrund 2 1.2 Rapportens opbygning 3 Kapitel 2: Sammenfatning 4 Kapitel 3: Effekten

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 199 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 199 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 199 Offentligt 25. februar 2016 J.nr. 16-0130333 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 199 af 28. januar 2016

Læs mere

Regeringens sparekurs overgår udflytning i 9 af 10 kommuner

Regeringens sparekurs overgår udflytning i 9 af 10 kommuner Besparelser og udflytning af statslige arbejdspladser Regeringens sparekurs overgår udflytning i 9 af 10 kommuner Med udflytning af statslige arbejdspladser vil regeringen skabe aktivitet i hele landet.

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK April 2014 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle erhvervs-

Læs mere

Borgere i Midtjylland og Nordsjælland scorer højest på velfærdsindikatorer

Borgere i Midtjylland og Nordsjælland scorer højest på velfærdsindikatorer Borgere i Midtjylland og Nordsjælland scorer højest på velfærdsindikatorer I denne analyse er der set på en række forskellige indikatorer for borgerne i de danske kommuner. Placeres kommunerne i forhold

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 6,00% 5,50% Januar 2007-4,69% Januar 2008-4,66% Januar 2009-4,65% Oktober 2009-4,73%

Læs mere

4. kvartal 2012. Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation.

4. kvartal 2012. Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. 4. kvartal 2012 Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. Stigning i elforbruget for 4. kvartal 2012. Efter adskillige

Læs mere

11. april 2009. Resume:

11. april 2009. Resume: 11. april 2009 af Jeppe Druedahl, og chefanalytiker Frederik I. Pedersen (33 55 77 12 eller 28 42 42 72) STIGENDE ARBEJDSLØSHED RAMMER BREDT HVEM ER RAMT? Den økonomiske krise har for alvor bidt sig fast

Læs mere

Flere ældre kræver bedre boliger

Flere ældre kræver bedre boliger Notat Flere ældre kræver bedre boliger En analyse foretaget af Dansk Byggeri viser, at den nuværende boligmasse ikke er gearet til den stigende andel af ældre, der kommer i Danmark. De ældre ønsker boliger

Læs mere

Status for ministermål

Status for ministermål Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status for ministermål netværk 5 Februar 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222 3400 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Ikke alle kommuner er på jobtoget

Ikke alle kommuner er på jobtoget Ikke alle kommuner er på jobtoget AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT. RESUMÉ Fra udgangen af 2013 til 3. kvartal 2015 steg beskæftigelsen på landsplan med 1,6 pct., når der omregnes til fuldtidsbeskæftigede

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering STAR-VITAS. AD & ADFS opsætning til VITAS. Version 1.7. Dato 19. februar 2015. Reference [Reference]

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering STAR-VITAS. AD & ADFS opsætning til VITAS. Version 1.7. Dato 19. februar 2015. Reference [Reference] Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering STAR-VITAS AD & ADFS opsætning til VITAS Version 1.7 Dato 19. februar 2015 Reference [Reference] Forfatter Benjamin Andersen Kontrakt nr. [Contract] Klassificering

Læs mere

Kortlægning af linjefagsdækning i folkeskolen 2013 - bilagsnotat

Kortlægning af linjefagsdækning i folkeskolen 2013 - bilagsnotat BILAG Kortlægning af linjefagsdækning i folkeskolen 2013 - bilagsnotat Af Line Steinmejer Nikolajsen og Thomas Larsen Dette bilagsnotat indeholder metodebeskrivelse, bilagstabeller og oversigt over indberettede

Læs mere

9.3 millioner danske overnatninger. 2008 blev dermed endnu et rekordår for danske campingovernatninger

9.3 millioner danske overnatninger. 2008 blev dermed endnu et rekordår for danske campingovernatninger 1. Hovedlinjerne 2008 2. Tal for overnatninger 3. Forbrug og omsætning 4. Beskæftigelse 5. Campingpladser regionalt / lokalt 1. Hovedlinjerne 2008 På trods af den finansielle og økonomiske krise, der for

Læs mere

Til orientering kan Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter give følgende oplysninger vedrørende Pulje til Landsbyfornyelse:

Til orientering kan Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter give følgende oplysninger vedrørende Pulje til Landsbyfornyelse: Til kommunalbestyrelser, jf. vedhæftede liste Dato: 28. april 2014 Kontor: Bypolitik Sagsnr.: 2014-1225 Sagsbeh.: arp Dok id: 451713 Ansøgning om andel i Pulje til Landsbyfornyelse 2015 Som led i regeringens

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Profilmodel 2009 på kommuner fremskrivning af ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2009 på kommuner fremskrivning af ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2009 på kommuner fremskrivning af ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet

Læs mere

,, 34 procent har. ,, Danskere står for. ,, I de første fem. Hotellerne går frem. oplevet en omsætningsfremgang. på mindst 6 procent

,, 34 procent har. ,, Danskere står for. ,, I de første fem. Hotellerne går frem. oplevet en omsætningsfremgang. på mindst 6 procent Økonomisk analyse fra HORESTA juli 2006,, 34 procent har oplevet en omsætningsfremgang på mindst 6 procent Hotellerne går frem De danske hoteller har oplevet en positiv udvikling i såvel omsætning som

Læs mere

2 Godkendelse af antal modtagne flygtninge i 2015

2 Godkendelse af antal modtagne flygtninge i 2015 2 Godkendelse af antal modtagne flygtninge i 2015 2.1 - Bilag: Borgmesterbrev - Procedure for fordeling af flygtninge i 2015 DokumentID: 4076745 Til borgmesteren Procedure for fordeling af flygtninge i

Læs mere

Samletabel nr. 1 Kommunal udligning og tilskud mm. 2010

Samletabel nr. 1 Kommunal udligning og tilskud mm. 2010 Samletabel nr. 1 Kommunal udligning og tilskud mm. 2010 Landsudligning Hovedstadsudligning Statstilskud (ordinært) Statstilskud (betinget) Korrektion overudligning Tilskud til kommuner med højt strukturelt

Læs mere

Kommunernes skolestruktur

Kommunernes skolestruktur Notat: Kommunernes skolestruktur - Analyse af udviklingen 2004-2011 November 2012 1 Resumé... 3 2 Baggrund og formål... 4 3 Data og metode... 5 4 Analyseresultater... 6 4.1 Elevtæthed... 6 4.2 Skolestruktur

Læs mere

Arbejdsmarkedsrapport, september 2013

Arbejdsmarkedsrapport, september 2013 Arbejdsliv og Analyse Arbejdsmarkedsrapport, september 2013 Rapporten indeholder seneste arbejdsmarkedsstatistik fra Danmarks Statistik samt Jobindsats.dk. Der fokuseres på følgende områder: Ledighed,

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret

Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret NOTAT 17. februar 2016 Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret J.nr. 15/13621 DOS/nfr Med beskæftigelsesreformen er der indført jobsamtaler med deltagelse af a-kassen, hvor

Læs mere

Krisens vindere og tabere erhvervslivets brancher 2005-2015

Krisens vindere og tabere erhvervslivets brancher 2005-2015 Notat 06. april 2016 /BSA Krisens vindere og tabere erhvervslivets brancher 2005-2015 Dansk økonomi er ganske vist ude af finanskrisen, men den økonomiske vækst er så anæmisk, at det er svært at tale om

Læs mere

Notat 24. november 2017 SKH/JHA /J-nr.: / Jyske byer topper listen for urbanisering Sjællandske byer indtager sidstepladserne

Notat 24. november 2017 SKH/JHA /J-nr.: / Jyske byer topper listen for urbanisering Sjællandske byer indtager sidstepladserne Notat 24. november 2017 SKH/JHA /J-nr.: 211808 / 2449384 Jyske byer topper listen for urbanisering Sjællandske byer indtager sidstepladserne I mange kommuner foregår der en relativt øget tilflytning til

Læs mere

LØNNINGER. pr. 1. april 2013. Danske Regioner

LØNNINGER. pr. 1. april 2013. Danske Regioner LØNNINGER pr. 1. april 2013 Danske Regioner Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 Lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter pr. 1.04.2013 på Danske Regioners

Læs mere

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger Undersøgelse om lokale lønforhandlinger - blandt lokale repræsentanter i Forhandlingskartellet - rundspørge foretaget i perioden 12. september 2012 26. september 2012. Spørgsmål 0.I Hvilken organisation

Læs mere

De rigeste kommuner har dobbelt så høj indkomst som de fattigste

De rigeste kommuner har dobbelt så høj indkomst som de fattigste De rigeste kommuner har dobbelt så høj indkomst som de fattigste Gennem de sidste årtier har der været en stigende ulighed i indkomsterne mellem de danske kommuner. Langt de fleste af de rigeste kommuner

Læs mere

Prisstigninger på huse over hele landet

Prisstigninger på huse over hele landet P R E S S E M E D D E L E L S E Prisstigninger på huse over hele landet For første gang siden begyndelsen af 2007 oplever alle landsdele fremgang i huspriserne i forhold til året før. Hovedstaden spurter

Læs mere

Værdighedspolitikker for ældreplejen

Værdighedspolitikker for ældreplejen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Sundheds- og ældreministeren T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Til samtlige kommuner Dato: 22. december 2015 Enhed: Primær Sundhed, Ældrepolitik og

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

UDFLYTNING AF STATSLIGE ARBEJDS- PLADSER

UDFLYTNING AF STATSLIGE ARBEJDS- PLADSER UDFLYTNING AF STATSLIGE ARBEJDS- PLADSER Toprække UDFLYTNING SKAL STYRKE ARBEJDS- MARKEDET FOR HØJTUDDANNEDE UDEN FOR DE STORE BYER Den 27. januar besøgte 30 medlemmer af REG LAB Christiansborg til en

Læs mere

Biltilgængelighed for familierne i Danmark

Biltilgængelighed for familierne i Danmark Biltilgængelighed for familierne i Danmark Der er en stigende andel af husstandene i Danmark, som har bil til rådighed. Andelen er steget fra 58,8 pct. i 2007 til 60,3 pct. i 2015. Andelen af husstandene

Læs mere

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne TEMASTATISTIK 2015:3 Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne Brøndby og den københavnske vestegn har den relativt største almene boligsektor set i forhold til kommunernes samlede boligmasse, viser

Læs mere

Praktikpladsmangel øger risiko for at ende i passivitet

Praktikpladsmangel øger risiko for at ende i passivitet Praktikpladsmangel øger risiko for at ende i passivitet Mangel på praktikpladser fører til at flere unge står uden job eller uddannelse. Ceveas beregninger viser, at hvis alle kommuner var lige så gode

Læs mere

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER Til Ingeniørforeningen, IDA Dokumenttype Rapport Dato 14. Juni 2012 LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

Læs mere

Notat. Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser. Martin Junge. Oktober

Notat. Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser. Martin Junge. Oktober Notat Oktober Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser Martin Junge Oktober 21 Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Det danske arbejdsmarked udvikler sig skævt

Det danske arbejdsmarked udvikler sig skævt Det danske arbejdsmarked udvikler sig skævt København med Omegn samt Østjylland og Østsjælland er sluppet nådigst gennem krisen, mens de øvrige landsdele har været ekstremt hårdt ramt på beskæftigelsen.

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere

Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere Fastfrysning af grundskylden til 2020 giver en markant skattelettelse til de boligejere, der har oplevet de største stigninger i

Læs mere

Analyse 20. januar 2015

Analyse 20. januar 2015 20. januar 2015 Stigende karakterforskelle mellem drenge og piger ved grundskolens 9. kl. afgangsprøver Af Kristian Thor Jakobsen Generelt klarer kvinder sig bedre end mænd i det danske uddannelsessystem.

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT April 2017 Flere elever går i store klasser I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere