Ejendomsavancebeskatningslovens 6 A genanbringelse erhvervsmæssig anvendelse - hotellejligheder SKM LSR.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejendomsavancebeskatningslovens 6 A genanbringelse erhvervsmæssig anvendelse - hotellejligheder SKM2011.785.LSR."

Transkript

1 - 1 Ejendomsavancebeskatningslovens 6 A genanbringelse erhvervsmæssig anvendelse - hotellejligheder SKM LSR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 26/9 2011, at en skatteyder kunne foretage genanbringelse af avance ved afståelse af hotellejligheder i Danmark i anskaffelsessummen for hotellejligheder beliggende i Frankrig. I den pågældende sag har Landsskatteretten således anerkendt en virksomhed med udlejning af hotellejligheder som en erhvervsmæssig virksomhed i 6 A s forstand. Efter ejendomsavancebeskatningslovens 6 A kan en skatteyder ved afståelse af en fast ejendom vælge at udskyde avancebeskatningen ved at genanbringe avancen i anskaffelsessummen for en anden ejendom anskaffet enten i samme indkomstår, i indkomståret forud herfor eller i det efterfølgende indkomstår. Det er bl.a. en forudsætning for en sådan genanbringelse, at såvel den afståede ejendom som den nyerhvervede ejendom anvendes erhvervsmæssigt i ejendomsavancebeskatningslovens 6 A s forstand. Udlejning af fast ejendom anses i denne forbindelse ikke for erhvervsvirksomhed, jf. nærmere 6 A, stk. 1, 4. pkt., jf. dog 6 A, stk., 5 om udlejning til eget selskab, der anvender ejendommen til et erhvervsmæssigt formål i 6 A s forstand. Bestemmelsen i 6 A, stk. 1, 4. pkt., er senest blevet ændret ved lov nr. 525 af 12/ Hidtil havde reglerne været udformet således, at udlejning af fast ejendom, der blev benyttet til land-

2 - 2 brug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug, jf. vurderingslovens 33, stk. 1 eller 7, i relation til genanbringelse skulle anses som erhvervsmæssig virksomhed, medens udlejning af anden fast ejendom ikke ansås som erhvervsvirksomhed. Da der - som anført i de særlige bemærkninger til 6 A, stk. 1, 4. pkt. i forslaget til lov 525 af 12/ ikke sås at foreligge nogen begrundelse for sondringen mellem forskellige former for udlejning af fast ejendom i relation til ejendomsavancebeskatningen, blev disse regler ændret, således at udlejning af fast ejendom generelt ikke anses for erhvervsvirksomhed i relation til genanbringelse, jf. 6 A, stk. 1, 4. pkt. Som videre anført i de særlige bemærkninger til 6 A, stk. 1, 4. pkt. ville de ændrede regler bl.a. medføre, at Genanbringelse kan efter forslaget ikke længere ske i en lade, der ombygges til ferielejligheder. Der er tale om ren udlejningsvirksomhed, der ikke kan sammenlignes med egentlig hotelvirksomhed. Netop denne sondring mellem på den ene side udlejning af ferielejligheder og på den anden side hotelvirksomhed behandles i Landsrettens kendelse af den 26/ Den pågældende sag drejede sig om genanbringelse af avance ved afståelse af en dansk ejendom, der havde været anvendt i en virksomhed med udlejning af hotellejligheder, i anskaffelsessummen for en fransk ejendom anvendt til samme formål. Om virksomheden var oplyst, baseret på oplysninger fra virksomhedens hjemmeside pr. 1/1 2006, at virksomheden primo 2006 omfattede 21 lejligheder til rådighed for udlejning fordelt på fire adresser i Danmark. Lejlighederne i Danmark, der varierede fra et til tre værelser inklusiv fuldt udstyret køkken og bad, kunne udlejes enten pr. dag eller pr. uge, og de oplyste priser var inklusiv stuepigeservice, morgenmad og moms. Efter det oplyste omfattede stuepige-servicen daglig rengøring og sengeredning, samt udskiftning af håndklæder og sengetøj efter behov. Udlejningsvirksomheden omfattede herudover 4 lejligheder i Frankrig. Af virksomhedens standardvilkår for udlejning, der i det væsentlige var identiske for den danske og den franske udlejningsvirksomhed, fremgik bl.a., at virksomhedens kunder skulle betale forud i forbindelse med bookingen og kunne risikere at blive afkrævet et no-show -gebyr, hvis bookningen blev aflyst. Endvidere fremgik, at morgenmaden

3 - 3 som udgangspunkt blev leveret til lejligheden aftenen forinden, enten af stuepigen eller husholdersken. Efter det oplyste tilberedte kunderne som udgangspunkt selv morgenmaden dagen efter, men havde også mulighed for at få den anrettet af en stuepige. Det var endvidere muligt at få et nedslag i prisen, hvis morgenmaden blev fravalgt. Herudover var der mulighed for at tilkalde en altmuligmand til udbedring af mindre skader under opholdet, samt mulighed for telefonisk at kontakte virksomhedens reception døgnet rundt. Virksomhedens primære kunder var større virksomheder og ambassader, der typisk havde udlændinge tilknyttet til at udføre forskellige projekter i kortere perioder. Herudover foregik udlejning til turister bl.a. således, at der om morgenen blev fremsendt lister over ledige lejligheder til turistkontoret, der herefter mod provision formidlede udlejningen af virksomhedens lejligheder. Endvidere blev lejlighederne udlejet direkte på baggrund af telefon- og henvendelser. Der var oplyst, at varigheden af et ophold for en typisk gæst svingede mellem 2-3 dage til 2-3 uger, men i sjældnere tilfælde kunne et ophold vare op til 2-3 måneder. Fakturerede beløb var tillagt moms. Virksomheden var etableret som en personligt ejet virksomhed i 1992, men blev fra 1995 og fremefter drevet gennem et selskab ejet af den oprindelige stifter og en yderligere person. Efter en skattefri spaltning af selskabet til 3 selskaber i januar 2006 blev 2 af de danske ejendomme, der hidtil havde været anvendt i virksomheden, solgt i marts 2006, hvilket omfattede afståelse af 22 lejligheder, herunder 10 lejligheder i en ejendom ejet i sameje mellem 2 af selskaberne. Herefter ændrede virksomheden sin udlejning i Danmark således, at der blev fokuseret på udlejning af en varighed på 4 til 10 uger. I forbindelse med denne udlejning sørgede virksomheden stadig for rengøring, linned og håndklæder til alle gæster i hele udlejningstiden. Selskabet opkrævede ikke moms af denne udlejning. Spørgsmålet var nu, om det klagende selskab, der ejede den ene halvpart af den i marts 2006 solgte ejendom med 10 lejligheder, kunne genanbringe avancen ved afståelse af

4 - 4 selskabets halvpart i ejendommen, 11,3 mio. kr., i anskaffelsessummen for 2 nyerhvervede franske ejendomme, der nu indgik i det klagende selskabs virksomhed med udlejning af hotellejligheder. SKAT fandt ikke at kunne anerkende den stedfundne genanbringelse, bl.a. med henvisning til TfS 2009, 453 SR samt TfS 2008, 1033 SR, hvor Skatterådet afviste genanbringelse i et hotelejerlejlighedsprojekt. At den virksomhed, der var blevet udøvet i den foreliggende sag, i en tidligere kendelse fra Landsskatteretten var kvalificeret som hoteldrift, og at der herunder var godkendt bygningsafskrivninger efter den dagældende afskrivningslovs 18, stk. 1, litra b, medførte efter SKAT s opfattelse ikke en automatisk godkendelse af selskabets virksomhed som hotelvirksomhed. Ved Landsskatterettens vurdering af den nu foreliggende sag tog Landsskatteretten afsæt i, at egentlig hotelvirksomhed efter Skatterådets praksis ikke ansås som udlejning af fast ejendom i relation til genanbringelsesreglerne. Landsskatteretten konstaterede herefter, at Landsskatteretten ved en kendelse af 23/ om virksomhedens havde udtalt, at Efter det oplyste om udlejningsvilkårene samt serviceniveauet i klagerens virksomhed (...) finder Landsskatteretten, at udlejningen af suiterne/lejlighederne i de 3 ejerlejligheder sker på sædvanlige hotelvilkår, og at (...) virksomhed er hoteldrift. Landsskatteretten bemærkede herefter, at det var oplyst, at der ikke var sket ændringer i måden at udleje lejlighederne på siden Landsskatterettens kendelse af 23. december På denne baggrund og henset til det oplyste om, at udlejningen typisk var af kortere varighed, at morgenmad og stuepigeservice, herunder rengøring, skift af håndklæder og sengelinned, var inkluderet i prisen, at der var mulighed for at få bragt mad, vasket tøj, arrangeret receptioner mv. mod yderligere betaling, at der var et kontor, der fungerede som reception og var bemandet i dagtimerne, og at der derudover var mulighed for telefonisk kontakt til kontoret hele døgnet, var det Landsskatterettens opfattelse, at udlejningen af lejlighederne i den omhandlede ejendom måtte anses for hoteldrift.

5 - 5 De frasolgte lejligheder i den omhandlede ejendom, og de lejligheder, der ønskedes genplacering i, i Frankrig, kunne således videre efter Landsskatterettens opfattelse anses som udlejet på hotelvilkår, og selskabets virksomhed havde derfor været hoteldrift. Da selskabet således kunne anses for at have drevet erhvervsvirksomhed i ejendomsavancebeskatningslovens 6 A's forstand, kunne den opgjorte fortjeneste ved salget af den omhandlede ejendom, dvs. de 11,3 mio. kr., således anses for omfattet af ejendomsavancebeskatningslovens 6 A. Herefter godkendte Landsskatteretten genanbringelsen. Der synes i nogle tilfælde at kunne blive tale om en hårfin afgrænsning mellem på den ene side udlejning af hotellejligheder med et fornødent højt serviceniveau som i den foreliggende sag og på anden side projekter som omhandlet i eksempelvis TfS 2008, 1033 SR, som synes udbredte i de senere år. o

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter ejendomsværdiskatteloven skal en boligejer betale ejendomsværdiskat af enhver helårsbolig, sommerhus m.v.,

Læs mere

Nyt om skat og vedvarende energi og cleantech

Nyt om skat og vedvarende energi og cleantech Skattemæssige ordninger anvendes i vidt omfang inden for energi og cleantech. Nyt om skat og vedvarende energi og cleantech 1. Indledning Incitamenter vedrørende brugen af vedvarende energi kan udformes

Læs mere

Ejendomsavancebeskatning

Ejendomsavancebeskatning Ejendomsavancebeskatning - beskatning ved afståelse af fast ejendom Speciale Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Juni 2014 Claus Poulsen 1 Titelblad Titel Uddannelse Uddannelsessted Forfatter Vejleder Ejendomsavancebeskatning

Læs mere

PASSIV VIRKSOMHED. Advokat, ph.d. Bent Ramskov Dir. tlf. 88 91 92 57 Mobil 20 12 08 30 BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk. kursus\passiv virksomhed.

PASSIV VIRKSOMHED. Advokat, ph.d. Bent Ramskov Dir. tlf. 88 91 92 57 Mobil 20 12 08 30 BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk. kursus\passiv virksomhed. PASSIV VIRKSOMHED UNDERVISER Advokat, ph.d. Bent Ramskov BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk kursus\passiv virksomhed.docx 2 af 24 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 LOVENS KRAV... 5 3 SÆRLIGE VIRKSOMHEDSTYPER...

Læs mere

Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR

Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR - 1 Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 12/6 2013, ref. i SKM2013.549.ØLR,

Læs mere

Når firmabilen overgår til privat brug

Når firmabilen overgår til privat brug - 1 Når firmabilen overgår til privat brug Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ofte vil en dyr bil, der anvendes både erhvervsmæssigt og privat, blive placeret i virksomhedsskatteordningen eller

Læs mere

Selskabers salg af driftsaktivitet. 2. Èn eller flere virksomheder

Selskabers salg af driftsaktivitet. 2. Èn eller flere virksomheder Selskabers salg af driftsaktivitet. Af Jan Andersen, Herning 1. Indledning Artiklen vedrører selskabers salg af driftsaktiviteter, og indholdet er et udtryk for SKAT s vurderinger. Indholdet har til hensigt,

Læs mere

Artikler. Honorarmodtager fik rejsefradrag efter standardsatser. Honorarmodtagere SKAT har gennem en årrække fastholdt, at der inden

Artikler. Honorarmodtager fik rejsefradrag efter standardsatser. Honorarmodtagere SKAT har gennem en årrække fastholdt, at der inden 2674 Artikler 385 Honorarmodtager fik rejsefradrag efter standardsatser Af advokat Gitte Skouby, Skouby & Sigetty Skatteadvokater/Homann Advokater Landsskatteretten har i kendelsen TfS 2015, 395 afgjort,

Læs mere

Lovforslag L 84 Justering af aktionær- og selskabsbeskatningen Værdiansættelse fast ejendom betinget aftale periodisering overgang til sommerhuszone

Lovforslag L 84 Justering af aktionær- og selskabsbeskatningen Værdiansættelse fast ejendom betinget aftale periodisering overgang til sommerhuszone NYT Nr. 11 årgang 7 november 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e omstrukturering INDHOLD Lovforslag L 84 Justering af aktionær- og selskabsbeskatningen Værdiansættelse fast ejendom betinget aftale

Læs mere

Ophør med brug af virksomhedsskatteordningen

Ophør med brug af virksomhedsskatteordningen 2011 Ophør med brug af virksomhedsskatteordningen Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, AAU Af: Jakob Vejstrup Hansen Vejleder: John Engsig Afleveringsdato: 27-05-2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING

Læs mere

Aktuel skatteret 2014

Aktuel skatteret 2014 Aktuel skatteret 2014 skatteretlige temaer nye retsregler (love og bekendtgørelser) nye afgørelser m.v. Udarbejdet i 2014 ajourført 23/10 2014 Tax Partner, lektor Ole Aagesen Revitax A/S CBS Handelshøjskolen

Læs mere

Aktuel skatteret 2013

Aktuel skatteret 2013 Aktuel skatteret 2013 skatteretlige temaer nye retsregler (love og bekendtgørelser) nye afgørelser m.v. Udarbejdet i 2013 ajourført 21/1 2014 Tax Partner, lektor Ole Aagesen Revitax A/S CBS Handelshøjskolen

Læs mere

Generationsskifte Omstrukturering. Lovforslag L 40 om udbytte fra skattefrie porteføljeaktier er

Generationsskifte Omstrukturering. Lovforslag L 40 om udbytte fra skattefrie porteføljeaktier er December 2014 N y t Generationsskifte Omstrukturering Nyheder og kommentarer Indhold Lovforslag L 76 om ejendomsvurderinger i 2015 og 2016 er Lovforslag L 40 om udbytte fra skattefrie porteføljeaktier

Læs mere

Infomøde. Skat ved formidling af arbejdskraft Bodyshopping - Interim Management Vikarudlejning. Dansk Industri 3. oktober 2014

Infomøde. Skat ved formidling af arbejdskraft Bodyshopping - Interim Management Vikarudlejning. Dansk Industri 3. oktober 2014 Infomøde Skat ved formidling af arbejdskraft Bodyshopping - Interim Management Vikarudlejning Dansk Industri 3. oktober 2014 Ikke arbejdsudleje Side 2 3. oktober 2014 Arbejdsudleje Begrebet arbejdsudleje

Læs mere

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR - 1 Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret fastholdte ved en dom af 11/11 2013 næringsbeskatning af en hustru,

Læs mere

Salg af fast ejendom 2012

Salg af fast ejendom 2012 Salg af fast ejendom 2012 Vejledning Forord Salg af en ejendom giver ofte anledning til en lang række overvejelser og problemstillinger. I denne folder har vi redegjort for nogle af de væsentlige skattemæssige

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Entreprise og Arbejdsudleje. Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90

Entreprise og Arbejdsudleje. Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90 Entreprise og Arbejdsudleje Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90 Disposition Gennemgang af regler og relevant praksis frem til Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195) - hvorfor det?

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Artikler. Vedtægtsændringer allokeret udbytte. Af advokat Nicolai Thorsted, advokataktieselskabet Horten og cand.merc.jur. Erik Banner-Voigt, IQ Tax

Artikler. Vedtægtsændringer allokeret udbytte. Af advokat Nicolai Thorsted, advokataktieselskabet Horten og cand.merc.jur. Erik Banner-Voigt, IQ Tax 1762 Artikler 358 Vedtægtsændringer allokeret udbytte Af advokat Nicolai Thorsted, advokataktieselskabet Horten og cand.merc.jur. Erik Banner-Voigt, IQ Tax Artiklen behandler muligheden for uden skattemæssige

Læs mere

Copenhagen Business School Afgangsprojekt HD Regnskab og Økonomistyring Foråret 2014. Beskatning af avance på en ejendomsinvestering

Copenhagen Business School Afgangsprojekt HD Regnskab og Økonomistyring Foråret 2014. Beskatning af avance på en ejendomsinvestering Copenhagen Business School Afgangsprojekt HD Regnskab og Økonomistyring Foråret 2014 Beskatning af avance på en ejendomsinvestering Udarbejdet af: Annette Hasselbrinck Vejleder: Henrik Vestergaard Andersen

Læs mere

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige

Læs mere

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Aktuel Skat 2. halvår 2013 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

Stephen Kinnock og spørgsmålet om beskatning i Danmark

Stephen Kinnock og spørgsmålet om beskatning i Danmark 1 Stephen Kinnock og spørgsmålet om beskatning i Danmark Dette notat er udfærdiget på B.T. som substansnotat forud for og i forbindelse med lanceringen af artikler om Stephen Kinnocks skatteforhold. Spørgsmål

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Henrik Møller Andersen Hovedgaden 21 4270 Høng Sagen angår spørgsmålet, om den mellem indklagede og klagerne indgåede formidlingsaftale

Læs mere

Foreningen har ønsket følgende program:

Foreningen har ønsket følgende program: Muligheder og faldgruber i Virksomhedsordningen Danmarks Skatteadvokater København og Århus, januar 2014 Frans Eskil Nørgaard Dagens program Foreningen har ønsket følgende program: Indlæg om nyeste praksis,

Læs mere

Den 17. december 2014 blev der i sag nr. 20/2014. A og B ApS. mod. statsautoriseret revisor C. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 17. december 2014 blev der i sag nr. 20/2014. A og B ApS. mod. statsautoriseret revisor C. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 17. december 2014 blev der i sag nr. 20/2014 A og B ApS mod statsautoriseret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelser af 12. marts og 9. april 2014 har A på egne vegne og på vegne

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 67 Offentligt J.nr. 2005-309-0131 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens 15 A. Kristian Jensen

Læs mere

S TATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

S TATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Aktuel Skat 2. halvår 2008 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere