AP STATSAUTORISEREDE REVISORER MOORE STEPHENS. Institutionen Gaderummet Regnbuen. Revisionsprotokollat for 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AP STATSAUTORISEREDE REVISORER MOORE STEPHENS. Institutionen Gaderummet Regnbuen. Revisionsprotokollat for 2006"

Transkript

1 AP STATSAUTORISEREDE REVISORER Institutionen Gaderummet Regnbuen Revisionsprotokollat for 2006 D Nørre Fanmagsgade 11 D Torvet 21 o Olof Palmes Alle 25A, l Mail An indcpendent memberfinn of 1364 København K 4600 Køge 8200 Århus N Tel Tel Tel CVR.n.~ MOORE STEPHENS F;JX...4S Fax fax Inieressent;;kab af 5tdtsalltori5erede r;>c1s10n$""pafr5f!s*ijber INTERN...TIONJI,l LIMITW

2

3 Revisionsprotokollat for 2006 Som nyvalgte revisorer for Institutionen Gaderummet - Regnbuen valgt i 2006 k I. t'j'.,.. ', s a VI I orientering redegøre for revisionens formal, IiIrettelæggelse, udførelse og for ansvarsfordelingen mellem foreningens ledelse og revisor saml for revisors rapportering. 1 Revisionens formål og tilrettelæggelse 1,1 Revisionens formelle grundlag Det fremgår af fondsloven og af vedtægterne, at virksomheden har pligt til at vælge en revisor. Revisionen udføres i henhold til lovgivningen herom og inden for rammerne af de professionelle faglige standarder, der er omfattet af god revisionsskik. Socialforvaltningen i Københavns Kommune har udstedt instruks om revision af regnskaber for foreningerlinstitutioner, der i henhold til driftsoverenskomsvkontrakt modtager tilskud, dateret 20. november Revisionsinstruksen indeholder nærmere bestemmelser om revisionens udførelse, herunder et krav om at revisionen udføres i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik (såvel finansiel revision som forvaltningsrevision). 1.2 Revisionens formål Formålet med den finansielle revision er at konstatere, hvorvidt årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens regnskabsbestemmelser, og om det giver et retvisende billede af institutionens aktiver og passiver, den økonomiske stilling og resultatet for regnskabsperioden, således at vi i revisionspåtegningen kan udtrykke en konklusion med høj grad af sikkerhed om, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Som led i revisionen skal vi tillige efterprøve, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Formålet med forvaltningsrevisionen er at vurdere, om der ved forvaltningen er taget skyldige økonomiske hensyn, at vurdere gyldigheden og pålideligheden i institutionens rapporterede indikatorer om produktivitet og effektivitet, samt at vurdere hvorvidt institutionen I tilstrækkelig grad søger at identificere områder, hvor der er grundlag for forbedringer af forvaltningen. Endvidere skal det vurderes, om institutionen efterlever god offentlig økonomistyring under hensyntagen til institutionens forhold. Som afslutning på revisionen forsynes årsregnskabet med en revisionspåtegning afgivet i overensstemmelse med lov om statsautoriserede og registrerede revisorer, danske revisionsstandarder samt bestemmelserne herom i revisionsinstruksen. En revisionspåtegning uden supplerende oplysninger eller forbehold er udtryk for, at regnskabet er revideret samt for at vi har opnået en høj grad af sikkerhed for, at regnskabet er rigtigt opstillet på grundlag af bogføringen, at regnskabet er opgjort under omhyggelig hensyntagen til bestående værdier, rettigheder og forpligtelser, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens regnskabsbestemmelser, at regnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver og passiver, den økonomiske stilling og resultatet for regnskabsperioden samt at revisionen ikke har givet anledning til forbehold. Vor rapportering om den udførte forvaltningsrevision og om konklusionerne herpå sker sædvanligvis revisionsprotokollen. 15

4 Revisionens formål er at foretage selvstændige undersøgelser med henblik på at kunne afgive erklæring om, hvorvidt årsrapporten opfylder de krav til regnskabsaftæggelsen, der stilles i lovgivningen, herunder regler fastsat af Socialforvaltningen i Københavns Kommune og i overensstem melse med den meddelte bevilling, herunder at rapporten ikke Indeholder væsentlige fejl og mangler, men giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, økonomiske stilling og resultat. Vi vil under hensyntagen til foreningens organisation og forretningsgang tilrettelægge og udføre de revisionsarbejder, vi finder hensigtsmæssige for at opfylde de nævnte formål. 2 Revisionens tilrettelæggelse og udførelse Revisionen tilrettelægges inden for rammerne af god revisionsskik for statsautoriserede revisorer samt i øvrigt efter Socialforvaltningen i Københavns Kommunes instruks om revision af tilskudsmodtageres regnskaber. Revisionen kan udføres dels i årets løb, dels efter årets afsiutning. Det arbejde, der kan udføres i årets løb, er primært undersøgelser af institutionens forretningsgange, systemer og interne kontroller. Disse undersøgelser har til formåi at vurdere, om forretningsgangene, systemerne og de interne kontroller kan danne et betryggende grundlag for udarbejdelsen af årsregnskabet og for institutionens økonomiske forvaltning. Forvaltningsrevisionen retter sig ikke specifikt mod årsregnskabet, og vi kan afslutte undersøgelser af områder af institutionens forvaltning såvel i årets løb som i forbindelse med årsafslutningen. Den finansielle revision kan først betragtes som afsiuttet, når revisionen af årsregnskabet er afsluttet. Vi pianlægger og udfører revisionen på grundlag af en vurdering af risiko og væsentlighed, herunder en vurdering af risikoen for bevidst fejlinformation og for misbrug af institutionens aktiver. Revisionen udføres ved stikprøver og vil ikke nødvendigvis omfatte undersøgelser af alle regnskabsposter eller af enhver oplysning i årsregnskabet, men kun de regnskabsposter og oplysninger, som vi vurderer, kan indeholde væsentlig fejlinformation eller mangler af betydning for forståelsen af årsregnskabet. Vore væsentlighedskriterier fastlægges ud fra vort kendskab til institutionen og dens interessegrupper samt forhold omkring institutionens aktiviteter, indtjening og økonomiske stilling. Det må således ikke forventes, at vor revision vil afdække enhver fejlinformation, som bogføringen og årsregnskabet eventuelt måtte indeholde, eller enhver mangel ved årsregnskabet eller den økonomiske forvaltning. 3 Afgrænsning mellem ledelsens og revisors ansvar 3.1 Ledelsens ansvar Det påhviler i henhold til fondsloven ledelsen at tilrettelægge bogføring og formueforvaltning i form af registreringssystemer og procedurer, der opfylder iovgivningens bestemmelser samt sikrer en pålidelig økonomirapportering og regnskabsaflæggelse. 16

5 Ledelsen skal påse, at registreringssystemer og formueforvaltning kontrolleres på en efter virksomhedens forhold tilfredsstillende måde.. Det er ledelsens opgave at forebygge og opdage såvel tilsigtede som utilsigtede fejl og mangler. Ledelsen løser denne opgave ved indførelse og brug af et tilstrækkelig effektivt internt kontrolsystem. Et sådant internt kontrolsystem reducerer, men udelukker ikke muligheden for fejl og mangler. Ledeisen skal hvert år udarbejde et årsregnskab i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes regnskabsbestemmelser. Arsregnskabet skal give et retvisende billede af institutionens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat. Ansvaret for bogføring og formueforvaltning varetager ledelsen blandt andet gennem etablering af forretningsgange og interne kontroller, der skal sikre, at registreringerne dækker over eksisterende og gyldige transaktioner, og at registreringerne er fuldstændige og nøjagtige. Etablering af forretningsgange og interne kontroller sker endvidere med henblik på al forebygge og opdage eventuelle besvigelser i form af misbrug af institutionens aktiver og bevidste fejlinformationer til brug for regnskabsaflæggelsen, Ledelsen skal løbende meddele os de oplysninger, som ledelsen anser for at være af betydning for bedømmelsen af institutionen. Ledelsen skal endvidere give os adgang til at foretage de undersøgelser, vi finder nødvendige, samt sørge for, at vi modtager de opiysninger og den bistand, som vi anser for nødvendig for udførelsen af vor opgave. 3.2 Revisors ansvar Revisor skai gennemgå og vurdere, om de af ledelsen tilrettelagte registreringssystemer, interne kontrolsystemer og procedurerne ved regnskabsafiæggelsen giver et pålideligt grundlag for udarbejdelsen af årsregnskabet. Med mindre andet aftales, omfatter vor revision ikke eventuelle supplerende beretninger, der indarbejdes i årsregnskabet. Under revisionen, erklæringsafgivelse og rapportering er vi efter lovgivningen pålagt at optræde som offentlighedens tillidsrepræsentant. Dette indebærer blandt andet, at vi, når vi tager stilling til indhold og præsentation af oplysninger I årsregnskabet og andre opgørelser, skal varetage hensynet til andre regnskabsbrugere end institutionens ledelse. Vi skal planlægge og udføre revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Der kan ikke opnås fuld sikkerhed, som følge af anvendelse af skøn, vurderinger, stikprøver og tests. I tilknytning til revisionen skal vi meddele ledelsen, hvilke væsentlige mangler der er konstateret vedrørende de regnskabsmæssige registreringssystemer og interne kontrolsyslemer. Hvis lovgivningen om bogføring og opbevaring af regnskabsmaterialet ikke er overholdt, skal vi tillige give oplysning herom i revisionspåtegningen på årsregnskabet. Bliver vi under vores arbejde bekendt med forhold, som giver en begrundet formodning om, at medlemmer af iedelsen kan ifalde erstatnings- eller strafansvar for handlinger eller udeladelser, der berører virksomheden, skal vi give supplerende oplysninger herom i revisions påtegningen. 17

6 Vi skal kontrollere, hvorvidt den udarbejdede 'r regnskabsbestemmelser. Herunder skal VI' d a srapport Opfylder lovgivningens og vedtægternes vur ere den anvendte reg sk b k' regnskabsmæssige skøn og afgivne oplysninger. n a spra SIS, de af ledelsen udøvede Det er uden betydning for vores konklusion i revisionspåtegningen om væsentlig fel/informat. I J Ion larsregnskabet I. er en følge af umsigtede handlinger, undladelser eller besvigelser. Ved besvigelser forstås bevidst I fejlinformation eller misbrug af aktiver. Besvigelser søges normalt skjult el/er filsløret for omverdenen og revisor. HvIs der forekommer besvigelser, er der derfor forøget risiko for, at årsregnskabet indeholder væsentlig fejlinformation. Konstateres der under revisionen unøjagtigheder, som vækker mistanke om uregelmæssigheder, vil omfanget af den udførte revision efter samråd med institutionens ledelse blive udvidet med henblik på opklaring heraf. Uanset, at vi ved planiægningen og udførelsen af revisionen tager hensyn til risikoen for besvigelser, er vi ikke ansvarlig for at hindre besvigelser. Vi har en pligt til at føre en revisionsprotokol, jævnfør omtalen heraf nedenfor. 4 Forvaltning og forvaltningsrevision 4.1 Ledelsens ansvar Ledelsen har ansvaret for, at der etableres retningslinier og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af midler og ved udøvelsen af aktiviteter, og at rapporteringen om mål og resultater er retvisende og dækkende. Udtrykket "skyldige økonomiske hensyn" omfatter blandt andet begreberne sparsommelighed, produktivitet (forholdet mellem produktion og ressourceanvendelse) og effektivitet (hvorvidt institutionen realiserer sine formål). Det er ledelsens ansvar at sikre, at der foreligger mål, strategier og handlingsplaner for institutionen. Inden for de overordnede målsætninger identificerer og definerer ledelsen resultatmål for alle institutionens væsentlige aktiviteter. Det er i henhold til fondsloven ledelsens ansvar at tilrettelægge økonomistyringen på en måde, der er hensigtsmæssig efter institutionens forhold. Dette omfatter også ansvar for en tilrettelæggelse af forvaltningen, økonomistyringen og regnskabsførelsen på en sådan måde, at institutionen kan dokumentere, at midler er anvendt i overensstemmelse med forudsætningerne, at der sker en løbende overvågning og evaiuering af økonomistyringen og de definerede resultatmål, samt at de tilsigtede resultater opnås. 4.2 Revisors ansvar God offentlig revisionsskik indebærer, at der skal udføres forvaltningsrevision, jf. lov om revision af statens regnskaber 3, Som led i revisionen skal vi således foretage en vurdering af, hvorvidt institutionen har taget skyidige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og ved udøvelsen af de aktiviteter, der er omfattet af regnskabet. Forvaltningsrevisionen omfatter også en vurdering af institutionens økonomistyring. Vore undersøgelser og konklusioner tager udgangspunkt i de specifikke målsætninger og retningslinier, som er fastlagt af lovgivningen, tilsynshavende myndigheder og af institutionens ledelse. 18

7 Forvaltningsrevisionen baserer sig på vurderinger af, hvorvidt institutionens forretningsgange er indrettet med henblik på at sikre en sparsommelig, produktiv og effektiv ~dministration i overensstemmelse med de målsætninger og retningslinier, der er fastlagt i lovgivningen, givet af tllsynsmyndlghe?e~ eller defmeret af ledelsen. Vor vurdering af produktivitet og effektivitet baseres først og fremmest pa Instltulionens. egne registreringer vedrørende aktiviteternes omfang, ressourceforbrug og målopfyldelse. samt på en vurdenng af relevans og pålidelighed af de indikatorer for produktivitet og effektivitet, som institutionen har registreret. Forvaltningsrevisionen tilrettelægges ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko. Forvaltningsrevisionen kan bestå både af undersøgelser og vurderinger i tilknytning til de øvrige revisionshandlinger og af selvstændige revisionshandlinger. Omfanget af forvaltningsrevisionen afhænger af forretningsgange og interne kontroller vedrørende forvaltningen. Større og mere dybtgående undersøgelser vil ikke blive igangsat af revisionen uden nærmere forudgående aftale med ledelsen. Vi planlægger og udfører forvaltningsrevisionen med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på" en økonomisk hensigtsmæssig måde. og at oplysningerne i rapporteringen om opfyldelse af resultatmålene er dokumenterede og dækkende for institutionens virksomhed. Vore konklusioner på forvaltningsrevisionen er baseret på vor vurdering som uafhængige revisorer, men kan i forhold til den finansielle revision have en mere subjektiv karakter, i de tilfælde hvor vurderingsgrundlaget ikke er nøjere defineret. Det kan normalt ikke alene på et revisionsmæssigt grundlag dokumenteres, om en forvaltning sikrer et optimalt resultat af aktiviteterne, men vi vurderer for de gennemgåede områder, om forvaltningen efter vor opfattelse ligger inden for rammerne af normal god og hensigtsmæssig praksis under hensyntagen til institutionens opgaver og størreise. 5 Rapportering til bestyrelsen I revisionsprotokollen vil vi over for ledelsen redegøre for den udførte revision og vor konklusion herpå. Der vil altid blive afgivet et revisionsprotokollat i forbindelse med afslutningen af revisionen af årsregnskabet. Derudover vil vi afgive revisionsprotokollater i årets løb, hvis der er udført revisionsarbejder. som kan danne grundlag for revisionsmæsslge delkonklusioner eller for afgrænsede konklusioner vedrørende forvaltningen. Bestyrelsen kan fremsætte ønske om rapportering i yderligere omfang. Finder vi væsentlige svagheder i institutionens forretningsgange, systemer og interne kontroller, vil dette biive rapporteret i revisionsprotokollen. Dette gælder også svagheder af betydning for vor vurdering af, hvorvidt der udvises skyidige økonomiske hensyn ved forvaltningen. Revisionsprotokollen er primært en rapportering til brug for bestyrelsen. Vor redegørelse i revisionsprotokollen for den udførte finansielle revision og forvaltningsrevision samt for vore konklusioner herpå vil blive udformet under hensyntagen til, at også tiiskudsyder har en interesse i at blive informeret om institutionens forhold og om baggrunden for vore revisionsmæssige kommentarer og bemærkninger. Vi gør opmærksom på, at det i henhold til revisionsinstruksen påhviler iedelsen at indsende et eksemplar af revisionsprotokollater til Socialforvaltningen i Københavns Kommune. De indsendte revisionsprotokollater vii være omfattet af lovgivningen om offentlighed i forvaltningen, herunder reglerne om aktindsigt. 19

8 6 Aftale om regnskabsassistance og rådgivning Revision omfatter ikke en aktiv deltagelse i institutionens bogføring, udarbejdelse af årsregnskab eller andre reg~skabsopstillinger, assistance med udarbejdelse af institutionens selvangivelse eller andre skatte- og afgiftsmæssige forhold. En sådan assistance vil blive udført efter aftale og vil blive omtalt i revisionsprotokollen. Såfremt vi aftaler at assistere med dele af regnskabsudarbejdelsen, eller vi efter aftale opstiller hele årsregnskabet, påtager vi os ansvaret for at yde denne assistance på en professionel måde i overensstemmelse med de standarder, der gælder for sådant arbejde udført af statsautoriserede revisorer. Dette indebærer ikke en begrænsning i ledelsens ansvar for regnskabsaflæggelsen. Vi skal særligt henlede opmærksomheden på, at det ikke vil være i overensstemmelse med kravene til vor uafhængighed som revisorer at påtage os et medansvar for institutionens forvaltning. 7 Honorar Vort honorar fastsættes i overensstemmelse med de for statsautoriserede revisorer gæidende regler. Det vil sige, at honoraret fastsættes på grundlag af medgået tidsforbrug og under hensyntagen til arbejdets sværhedsgrad samt kvalifikationsniveauet for de medarbejdere, der har udført opgaverne. 8 Revision af årsrapporten 8,1 Arsrapporten Vi har afsluttet revisionen af den årsrapport ledelsen har aflagt for 2006 for Institutionen Gaderummet Regnbuen. Arsrapporten viser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Kr. Arets resultat Aktiver i alt Egenkapital Arsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med de for institutionen gældende regnskabsbestemmelser og i øvrigt efter samme regnskabsprincip som sidste år. 8.2 Konklusion på den udførte revision Revisionen har ikke givelos anledning til bemærkninger af en sådan væsentiighed eller karakter, at det vil komme til udtryk i vores revisionspåtegning på årsrapporten, Vi har forsynet årsrapporten for 2006 med en revisionspåtegning uden forbehold og uden supplerende oplysninger. 8.3 Revisionens formål, tilrettelæggelse, udførsel og rapportering, Revisionen er udført i overensstemmelse med god revisionsskik for statsautoriserede revisorer samt j øvrigt efter Socialforvaltningen i Københavns Kommunes instruks om revision af Den Selvejende Institution Gaderummet - Regnbuens regnskaber. I henhold til revisionsinstruksen udføres revisionen også i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, og omfatter derfor udover den finansielle revision tillige en gennemgang og vurdering af, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, der er omfattet af regnskabet ( "forvaltningsrevision"). 20

9 Under udførelsen af den finansielle revision har vi undersøgt, om regnskabet er uden væsentlige fejl eller mangler. Herudover har vi i forbindelse med den juridisk kritiske revision undersøgt om de dispositioner, der er omfaltet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de af Socialforvaltningen i Københavns Kommune meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Forvaltningsrevisionen er udført integreret og sideiøbende med den finansielle revision og har blandt andet omfattet stikprøvevis gennemgang af systemer, beslutningsgrundlag og rapporter samt analyser af udgifts- og indtægtsposter. For yderligere belysning af revisionens formål, tilrettelæggelse, udførelse og rapportering henvises til vort tiltrædelsesprotokollat af 27. juni 2007 samt den for institutionen foreliggende revisionsinstruks - dateret 20. november Kommentarer til årsrapporten og den finansielte udførte revision I forbindelse med vor revision har vi gennemgået de regnskabsmæssige forretningsgange og interne kontrolforanstaltninger på udvalgte områder med henblik på en vurdering af disses tilrettelæggelse og hensigtsmæssighed til sikring af en god og pålidelig økonomistyring samt et pålideligt grundlag for udarbejdelse af institutionens årsregnskab. Det er stikprøvevis påset, at bilagsmaterialet er forsynet med attestationer og godkendelser af de dertil bemyndigede, samt at de foreskrevne forretningsgange i henhold til gældende instrukser, herunder den for institutionen gældende regnskabsinstruks, er overholdt. Det er vor opfattelse, at de gennemgåede forretningsgange og kontrolforanstaltninger under hensyntagen til institutionens opgaver og størrelse opfylder de krav, der kan stilles til en god og pålidelig forvaltning omkring disponering, godkendelse, registrering og betaling. Vi har I strid med revisionsinstruksen ikke i regnskabsåret 2006 ikke udført uanmeldt kasseeftersyn, herunder kontrol af indestående i og gæld til pengeinstitutter. Beholdninger ultimo er kontrolleret. Revisionen har omfattet stikprøvevise undersøgelser, afstemninger og analyser af regnskabsmaterialet, herunder sammenholdelse med tidligere år. Vi har kontrolleret, at de gældsforpligtelser, der os bekendt påhviler institutionen, er kommet rigtigt til udtryk i årsregnskabet samt påset, at regnskabsposterne er korrekt klassificeret, og at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med de for institutionen gældende regnskabsbestemmelser. Under henvisning til årsregnskabet skal vi supplere med følgende kommentarer og oplysninger: 9.1 Anvendt regnskabspraksis Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Der henvises til årsregnskabets afsnit vedrørende anvendt regnskabspraksis. 9.2 Tilskud og tilskudsgrundlag Vi har kontrolleret, at årets tilskud på kr ekskl. huslejebetaling er korrekt medtaget i årsrapporten. Der har i forbindelse med regnskabet for regnskabsåret 2005 været usikkerhed om modtaget tilskud, primo januar 2006 på kr Socialforvaltningen har hertil oplyst, at kr vedrører 2006 og resten på kr. 21

10 vedrører Dette har medført en regulering til tilskud tidligere år på kr , da der i årsrapporten for 2005 var medtaget tilgodehavende tilskud på kr , Under vor revision af tilskudsudløsende faktorer er vi ikke stødt på forhold, som efter vor opfattelse strider mod gældende tilskudsbekendtgørelse og -betingelser samt foreliggende tilskudspraksis. Efter vor opfattelse er institutionens midler anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår og institutionens formå/. 9.3 Resultatopgørelse Lønninger Vi har udført revision af institutionens lønområde og har kontrolleret at timelønnen ink/. pensionsbidrag ikke overstiger overenskomster og hvad der er normalt for området. Hertil er udbetalte lønomkostninger på kr ink/. omkostninger til pension og andre sociale udgifter er afstemt tillønoplysning til SKAT. Administrationsomkostninger Vi har foretaget en gennemgang og vurdering af institutionens forretningsgange og interne kontroller vedrørende administrationsudgifter. Vi har endvidere stikprøvevist kontrolleret, at der ikke afholdes udgifter uden forudgående behørig godkendelse, samt at bogføringsbilag kontrolleres og registreres korrekt og rettidigt. Vi har konkluderet, at forretningsgangene under de givne omstændigheder giver en tilstrækkelig sikkerhed for, at registreringerne til brug for regnskabsaflæggelsen er korrekte. Som følge af institutionens vedtægter 17, hvor brugerne søges inddraget mest muligt i institutionens drift forekommer der mange interne bilag (når originalbilaget er "bortkommet" eller "glemt"). 9.4 Balancen Udlån til brugerne Der foretages mange udlån til institutionens brugere. Udlånene kan som oftest ikke tilbagebetales, men det sker dog at brugere kommer tiibage efter mange år og betaler deres lån retur. Institutionens ledelse noterer løbende disse på en liste. Udlåne udgjorde pr. 31. december kr , hvoraf kr er nettoudbetalingen i Der har tidligere år været afskrevet kr I 2006 afskrives kr , således at udlånene i årsrapporten er værdiansat til kr. O. Nedskrivningen på kr er alene en regnskabsmæssig nedskrivning og ændrer således ikke ved udlånenes beståen. I forhold til forvaltning af bevilgede tilskud, er det svært at vurdere om udlånene er omfattet heraf. Det er dog vores opfattelse at Gaderummets fokus på, at deres brugere ikke er fra misbrugsmiljøet gør, at udlånene efter vores opfattelse, i det fleste tilfælde, giver brugeren mulighed for "en frisk start". Vi er således enig med ledelsen i, at anvendelsen af tilskuddet til udlån er korrekt forvaltet ud fra formålet med Gaderummet. Prokuraforhold j kreditinstitut I forbindelse med vores revision har vi gennemgået institutionens prokuraforhold hos Arbejdernes Landsbank og BG Bank. Vi har fået oplyst at Kalle Birck-Madsen har eneprokura til institutionens konti og således kan disponere over institutionens konti alene. 9.5 Særlig rapportering I tilslutning til revisionen af regnskabet har vi foretaget en gennemgang af udkast til ledelsens beretning og målrapportering. Vi har blandt andet vurderet, at årsberetningen giver de oplysninger, som under hensyntagen til væsentlighed og risiko er nødvendige for at give en pålidelig redegørelse for udviklingen i institutionens 22

11 faglige og finansielle resullater samt væsentlige forhold, der har påvirket eller forventes at ville påvirke institutionens aktiviteter og forhold, Vi har endvidere vurderet, at beretningen giver en fyldestgørende/tilstrækkelig redegørelse for institutionens målopfyldelse i det forløbne regnskabsår. 10 Kommentarer til den udførte forvaltningsrevision I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, Socialforvaltningen i Københavns Kommunes instruks for revision af har vi for udvalgte forvallningsområder undersøgt, om Gaderummet - Regnbuen har etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning, Vort arbejde er udført med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at forvallningen på de udvalgte områder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, og at oplysningerne i rapporteringen om opfyldelse af resultatmålene er dokumenterede og dækkende for Gaderummet- Regnbuen Forvaltningen af institutionens midler- sparsommelighed Vi har i forbindelse med vor revision stikprøvevis vurderet. om institutionens dispositioner er I overensstemmelse med de almindelige normer for, hvad der under hensyntagen til institutionens art og størrelse kræves af en hensigtsmæssig og sparsommelig forvaltning af offentlige midler, herunder hvorvidt goder og tjenesteydelser er erhvervet på en økonomisk hensigtsmæssig måde under hensyn til pris, kvalitet, kvantitet osv. Vi har i 2006 specielt haft fokus på gruppeaktiviteter Vore undersøgelser har ikke givet anledning til kritiske bemærkninger Forvaltning af institutionens midler - effektivitet og produktivitet Institutionens formål fremgår af vedtægterne samt af Københavns Kommunes godkendelse af Gaderummet Regnbuen funktion, som socialpsykologisk tilbud. Institutionen har indrettet sine forretningsgange med henblik på at opfylde disse målsætninger. Målsætningerne er ikke defineret på en sådan måde, at der kan foretages egentlige målinger med henblik på at vurdere produktivitet og effektivitet, men der udarbejdes interne statistikker over aktivitetsomfanget. Vi har ikke under vort revisionsarbejde observeret aktiviteter uden for lovgivningens og vedtægternes målsætninger, og ud fra en bredere og overordnet vurdering er det vor opfattelse, at institutionens produktivitet og effektivitet ligger inden for rimelige rammer. 11 Assistance og rådgivning m.m. Vi har i henhold til aftale ydet assistance med opstilling af årsrapporten for Erklæringer 12.1 Ledelsens erklæring om årsregnskabet Ledelsen har endvidere erklæret, at institutionen har varetaget de aktiviteter, som efter lovgivningen og vedtægterne påhviler institutionen, og at der under udførelsen af aktiviteterne er udvist skyldige økonomiske hensyn. 23

12 12.2 Revisors erklæringer I henhold til bekendtgørelse om statsautoriserede revisorers erklæringer samt revisions instruks af 20. november m.v. skal vi erklære: at at at at vi opfyider lovgivningens habilitetsbetingelser, og vi under vor revision har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om. vor revision ikke har givet anledning til at konkludere, at det modtagne tilskud ikke er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår vor revision har ikke har givet anledning til at konkludere, at tilskudsgrundlaget ikke er opgjort overensstemmelse med gældende regler København, den 27. juni 2007 AP IX;:\]l:T«statsautoriseret revisor Fremlagt på bestyrelsesmødet, den ;;" ~ h: :;" Bestyrelse: 7l~a~, Tais Brøndal Nielsen Kent Iversen Thomas F. Jensen I<.\..V YWxl~~ Kalle Birch-Madsen Bnan Stael edersen 24

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat)

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat) Bestyrelsesmøde nr. 75, den 2. december 2014 Pkt. 5A. Bilag 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax

Læs mere

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2011 for tiden 1. januar - 31. december 2011.

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2011 for tiden 1. januar - 31. december 2011. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Revisionsprotokol 2011 Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2011 for tiden 1. januar - 31. december 2011. Foreningens årsregnskab

Læs mere

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2012 for tiden 1. januar - 31. december 2012.

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2012 for tiden 1. januar - 31. december 2012. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Revisionsprotokol 2012 Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2012 for tiden 1. januar - 31. december 2012. Foreningens årsregnskab

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. Revisionsprotokollat

Læs mere

A/B FREDENSLUND. 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V. Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København S TIL TRÆ DELS ES- OG

A/B FREDENSLUND. 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V. Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København S TIL TRÆ DELS ES- OG A/B FREDENSLUND TL TRÆ DELS ES- OG REVSONSPROTOKOL ÅRSREGNSKAB 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V Tlf.: 33 15 27 27 Fax: 33 15 47 04 E-moil: Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København

Læs mere

loi e Virum Gymnasium Revisionsprotokollat til årsrapport 2007

loi e Virum Gymnasium Revisionsprotokollat til årsrapport 2007 loi e Deloitte Statsautoriseret Revisionsaklieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Virum Gymnasium Revisionsprotokollat

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198

Læs mere

BDO AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 26-44 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 SKOLEKODE 280.379

BDO AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 26-44 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 SKOLEKODE 280.379 BDO Tlf: 39 15 5200 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret revisions aktieselskab Havneholmen 29 OK-1561 København V CVR-nr. 20222670 SOFIEHØj FRISKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 26-44

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A. Revisionsprotokol side 16-19 Årsregnskab 2014 Kokholm 1B, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. CIR1H nr 10317 af 12/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2015 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 123582/14 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære om kirke-

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. Dokumentnr.: 559636/09 Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. (Til menighedsråd, provstiudvalg, stiftsadministrationer og provstirevisorer m.v.)

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

Revisionsprotokollat af 19. marts 2013

Revisionsprotokollat af 19. marts 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk til årsregnskabet for 2012 004979 12001 / 2576900_1.DOC KPMG

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159. Revisionen af regnskabet for året 2006

BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159. Revisionen af regnskabet for året 2006 BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159 Revisionen af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 805.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelt......................................................

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012 [kommune] mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. januar 2012 har [kommune] i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013 God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision Januar 2013 G O D O F F E N T L I G R E V I S I O N S S K I K N O R M E N F O R O F F E N T L I G R E V I S I O N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september juni 2007 Sag nr. 1 Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder 15 bilag (Del 1 - (1.1-1.9) Deloitte

Læs mere

BilagØU_110822_pkt.09_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 24-64) Årsregnskab 2010

BilagØU_110822_pkt.09_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 24-64) Årsregnskab 2010 HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 24-64) Årsregnskab 2010 Afsluttende beretning for regnskabsår 2010 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING... 24 1.1 Risikovurdering og revisionsstrategi... 24 1.2

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C SVENDBORG KOMMUNE Beretning nr. 11 (side 306-346) Revision

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R. Den 23. april 2009 blev i sag nr. 7/2009-R K mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor

Læs mere

Vidar Skolen. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014

Vidar Skolen. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Vidar Skolen Revisionsprotokollat

Læs mere

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag.

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. VETERANCENTRET BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. Erstatter: af 2013-08. 1. FORMÅL Formålet

Læs mere

Udkast 28. januar 2015. Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser

Udkast 28. januar 2015. Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser Udkast 28. januar 2015 Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser I medfør af 82a, stk. 6 og 88, stk. 4 og 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april

Læs mere

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' "",!">"; /!! 4 ;,"!6 "!!

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' ,!>; /!! 4 ;,!6 !! ! "! !!!" #$ " %""!"& # ' " ('!" ") * ) +,!","& " "!!,! " "!,! - ( "! ) # (!"! ) *.%/ 0 0 "!"!!! # ) $%&& &!' %(! �*12! &!!! "!! 3! ",!",!"4!"!! 5 )!&% 6 "!!78'!!!" "!! 3! 4,!"& "',!" 9!!!: " "!!! 6

Læs mere

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21.

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21. // TILSKUDSregler tilskudsbekendtgørelse Bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere