REVISION 4140 Borup infooi borevision.dk FRR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REVISION 4140 Borup infooi borevision.dk FRR"

Transkript

1 Per Kristiansen Tlf Registrerede Ba*gdrdsvej54 Fax: Revisorer REVISION 4140 Borup infooi borevision.dk FRR CVR-nr Kobenhavns Solcellelaug I/S Vigerslev afdeling 1 ARSRAPPORT 2011 CVR NR Arsregnskabet er fremlagt og godkendt pa interessentskabets ordinre generalforsamling den / Dirigent

2 REVISION INDHOLDSFORTEGNELSE: SIDE: Virksomhedsoplysninger... 1 Ledelsesp tegning... 2 Den uafhngige revisors p tegning Bestyrelsens rsberetning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgłrelse... 7 Balance Noter

3 VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER IV REVISION Virksomheden Kobenhavns Solcellelaug I/S Vigerslev afdeling 1 do EBO Consult A/S Strandmarksvej 27 A 2650 Hvidovre Hjemmeside: CVR-nr Hj emsted: Kobenhavn Regnskabs r: 1. januar december Bestyrelsen Andreas Villadsen, formand Hans Christian Hansen Peder Vej sing Pedersen Jorn Rasmussen Erik Christiansen Revisor Skovbo Revision ApS BkgÆrdsvej 54 B 4140 Borup

4 LEDELSESPATEGNING Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt Ærsrapporten for Kobenhavns Solcellelaug us, Vigerslev afdeling 1 for regnskabsæret 1. januar december Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Arsregnskabsloven. Det er vor opfattelse, at Ærsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 3 1.december 2011 samt af seiskabets aktiviteter for regnskabsæret 1. januar december Arsrapporten indstilles til godkendelse pa interessentskabsmodet. Kobenhavn, den 23. januar Andreas Villadsen formand Hans Christian Hansen Peder Vej sing Pedersen Jorn Rasmussen Erik Christiansen Arsrapporten er fremlagt og godkendt pa interessentskabsmodet, den / Dirigent 2

5 DEN UAFH}ENGIGE RE VISORS PATEGNING A ARSREGNSKABET REVISION Til interessenterne i Kobenhavns Solcellelaug us, Vigerslev afdeling 1. Vi har revideret rsregnskabet for Kłbenhavns Solcellelaug us, Vigerslev afdeling 1 for regnskabsæret 2011, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgłrelse, balance og noter. Arsregnskabet aflgges efter rsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for rsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflgge et rsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med rsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflgge et rsregnskab, der giver et retvisende billede uden vsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller feji, samt vaig og anvendelse af en hensigtsmssig regnskabspraksis og udovelse af regnskabsmessige skon, som er rimelige efter omstndighederne. Revisors ansvar og den udforte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om Ærsregnskabet pa grundlag af vor revision. Vi har udfort vor revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifłlge dansk lovgivning. Disse standarder krver, at vi lever op til etiske krav samt planlgger og udforer revisionen med henblik pa at opn hoj grad af sikkerhed for, at rsregnskabet ikke indeholder vsentlig fej linformation. En revision omfatter handlinger for at opn revisionsbevis for de belob og oplysninger, der er anfort i rsregnskabet. De valgte handlinger affinger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for vsent14g fejlinformation i Ærsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller feji. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflggelse af et rsregnskab, der giver et retvisende billede med henblik pa at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstendighederne, men ikke med det formal at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udovede regnskabsmessige skon er rimelige, samt en vurdering af den samlede presentation af rsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opn ede revisionsbevis er tiistrkkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at rsregnskabet giver et retvisende billede af seiskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af seiskabets aktiviteter for regnskabsæret 1. j anuar december 2011 i overensstemmelse med rsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegorelse i overensstemmelse med Ærsregnskabsloven. 3

6 DEN UAFHI1NGIGE RE VISORS PATEGNING A ARSREGNSKABET REVISION Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til rsregnskabsloven gennem1st ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i ti11g til den gennemforte revision af rsregnskabet. Det er pa denne baggrund vor opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med rsregnskabet. Borup, den 23. januar Sko o Revision ApS Per Kristiansen Registreret Revisor Medlem af FSR - Danske Revisorer

7 BESTYRELSENS ARSBERETNING VREVISION Hovedaktiviteter Interessentskabets formal er at skabe elektricitet ved hjlp af solenergi og slge den derved producerede el til den hłjest opn elige pris. Udvikling i aktiviteter og okonomiske forhold 2011 har vret et godt solar ca 13 % over det normale i Kobenhavn. Kobenhavn ligger lidt over landsgennemsnittet. An1gget har produceret knap 8% bedre end budgetteret Efter et tjek afanlgget i foraret 2011 blev en feji rettet, og produktiviteten er blevet bedre. Anhgget vii blive serviceret med faste intervaller. Begivenheder efter regnskabsarets afslutning Der er ikke efter ledelsens skłn indtruffet hnde1ser efter statusdagen af wesentlig betydning for den łkonomiske stilling pr. 31. december Ejerforhold Virksomhedens driftsform er et I/S, hvori der indgar 27 interessenter. Fremtiden Der vii fortsat blive arbejdet pd ensartede regler for vind- og solcellelaug.

8 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS REVISION Arsrapporten for Kłbenhavns Solcellelaug us, Vigerslev afdeling 1 for 2011 er aflagt i overensstemmelse med Ærsregnskabslovens bestemmelser for kiasse A-virksomheder. Anvendt regnskabspraksis er undret i forhold til sidste dr. Generelt om indregning og mªling I resultatopgłrelsen indregnes indtgter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de belob, der vedrorer regnskabs ret. Verdiregu1eringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgorelsen som finansielle indtegter eller finansielle omkostninger. Aktiver indregnes i balancen, nær det er sandsynligt, at fremtidige okonomiske fordele vii tilflyde interessentskabet, og aktivets vrdi kan males p iideligt. Forpligteiser indregnes i balancen, nær interessentskabet som foige af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige łkonomiske fordele vii fragæ interessentskabet, og forpiigtelsens vrdi kan males p lideligt. Ved forste indregning males aktiver og forpiigtelser til kostpris. Efterfłlgende males aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og mating ma tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden rsregnskabet aflgges og som be- og afkrfter forhoid, der eksisterede pa balancedagen. Materielle ankegsaktiver Solcel1ean1g males til anskaffeisessum med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages linere afskrivninger baseret pa en vurdering af aktivernes forventede brugstider: Solcei1eanig 17,5 r Periodeafgrnsningsposter Periodeafgnensningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrorende efterfolgende regnskabsar. Ga,ldsforpligtelser G1d i ovrigt er malt til amortiseret kostpris svarende til nominel vrdi Skat Der p hviler ikke interessentskabet skat, idet eventuelle skatter p hviler de enkeite interessenter i forhoid til deres ideelle ejerandel.

9 RESULTATOPGORELSE REVISION Note Elsaig Bruttoresultat i alt Drift og vedligeholdelse Administrationsomkostninger Afskrivninger Resultat for finansielle poster Andre renteindtgter og lignende indtgter Renteudgifter og lignende omkostninger 0-0 AiuTs RESULTAT Resultatdisponering. Aretsresultat Heraf hen1gge1se til reparation og vedligeholdelse Overfort til fri egenkapital Udlodning til interessenter: Overfłrttil egenkapital Arets afskrivninger Til disposition Udlodning: Bestyrelsens forsiag til udlodning Udlodning for ret

10 Note BALANCE PR. 31. DECEMBER AKTIVER IVREVISION ANLIEGSAKTIVER Materielle anlagsaktiver So1ce11ean1g Materielle anhcgsaktiver i alt Anlagsaktiver i alt OMSIETNINGSAKTIVER Tilgodehavender Tilgodehavender Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Omsatningsaktiver i alt AKTIVER I ALT

11 BALANCE PR. 31. DECEMBER REVISION Note PASS! VER EGENKAPITAL 6. Indbetalinger andele Overfortresultat Egenkapital I alt HENSIETTELSER 8. Henstte1se til fremtidig vedligeholdelse HensattelserI alt GIELD KORTFRISTET GELD Skyldig udlodning Leverandorer af varer og tjenesteydelser Moms Kortfristet geld i alt Ga4d i alt PASS! VER I ALT Eventualposter 9

12 NOTER TIL ARSREGNSKABET REVISION Drift og vedligeholdelse: Elforbrug Forsikring Drift og vedligeholdelse i alt Administrationsomkostninger: EDB-udgifter Modeudgifter, restauration Gayer og blomster Kontingenter Porto og gebyrer Revision, udarbejdelse af rsrapport m.v Administrationsomkostninger I alt Anlagsaktiver: Anskaffelsessum primo Tilgang i Æret 0 0 Anskaffelsessum i alt Afskrivninger primo Arets afskrivninger Afskrivninger i alt Bogfort vrdi ultimo Tilgodehavender: Periodeafgnensning Tilgodehavende elsaig Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger: Danske Bank nr Likvide beholdninger i alt ID]

13 NOTER TIL ARSREGNSKABET REVISION Indbetalinger andele: Saldo primo Indskudt i Aret 0 Indbetalinger andele i alt Overfort resultat: Saldoprimo Overfort af rets resultat, jf. resultatdisponeringen Udlodning til interessenterne Overfort resultat i alt Henlaggelse til fremtidig vedligeholdelse: Saldoprimo Anvendt 0 Arets henhggelse 500 Overfortresultat i alt Eventualposter: Eventualaktiver- og forpligtelser Der er ingen kendte eventualposter.

14 PerKristiansen Tifi Ba*gÆrdsvej 5413 Fax: Registrerede Revisorer 4 REVISION 4140 Borup infoikovborevision.dk FRR CVRnr.1O Kobenhavns Solcellelaug I/S Vigerslev afdeling 1 FIELLES SKATTEREGNSKAB FOR LNDKOMSTARET 2011 CVR NR

15 REVISION INDHOLDSFORTEGNELSE: SIDE: Erkhering om assistance afgivet af uafhengig revisor Opgłrelse af skattepligtig indkomst...

16 REVISION ERKLIERING OM ASSISTANCE AFGI VET AF UAFHIENGIG REVISOR Til interessenterne I Kobenhavns Solcellelaug I/S Vigerslev afdeling 1. Vi har efter aftale udfort gennemgang af opgłrelsen af den skattepligtige indkomst for Kłbenhavns Solcellelaug I/S. Vigerslev afdeling 1 for regnskabsæret Interessentskabets ledelse har ansvaret for opgłrelsen af den skattepligtige indkomst. Vort ansvar er grundlag af vor gennemgang at udtrykke en konklusion og skatteregnskabet. pa Den udforte gennemgang Vi har udfort vor gennemgang i overensstemmelse med RS 2410, som finder anvendelse ved review af andre historiske finansielle oplysninger udfłrt af virksomhedens uathngige revisor. Et review af skattemssige opgłrelser omfatter forespłrgsler til primrt personer med ansvar for łkonomi og regnskabsaflgge1se, samt udfłrelse af analytiske handlinger og andre reviewhandlinger. Vi har under vores review undersłgt sammenhnge med rsrapporten samt analyseret udvalgte poster i de skattemssige opgłrelser. Et review kan ikke sikre, at alle nłdvendige reguleringer er foretaget ved opgłrelsen af den skattepligtige indkomst, ligesom det ikke er muligt at afgore, om skattemyndighederne vii anigge en anden vurdering af de udłvede skłn. Omfanget af et review er betydeligt mindre end en revision udfłrt i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og giver derfor ikke sikkerhed for, at vi buyer bekendt med aile betydelige forhold, som kunne afdkkes ved en revision. Vi bar ikke udfłrt revision og udtrykker derfor ingen revisionskonkiusion om de skattemssige opgłrelser. Konklusion Ved den udforte gennemgang er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os aniedning til at konkludere, at opgłrelsen af den skattepiigtige indkomst ikke er udarbejdet i overensstemmeise med god regnskabsskik og g1dende skatteiovgivning. Borup, den 23. januar Skovbo Revision ApS Per Kristiansen Registreret Revisor Mediem af FSR - Danske Revisorer

17 OPG RELSE AF SKATTEPLIGTIG INDKOMST REVISION Arets resultat jf. Ærsrapporten Ti11agges Regnskabsmssige afskrivninger Fradrages Renteindtgter i ovrigt Pr. andel 2011 (154 stk.) Resultat for renter og afskrivninger Renteindtgter Skattemssige afskrivningerjf. spec Overfłrt underskudssaldo Skattemassigtresultat SKATTEM}ESSIGE AFSKRIVNINGER Saldo primo Tilgang 0 0 Afgang 0 0 Afskrivningsgrundlag Afskrivning, 25 % Saldoultimo SKATTEMIESSIG UNDERSKUDSFREMF RSEL Underskudsfremforsel, Herafanvendt Heraf anvendt Underskudsfremfłrsel, Underskudsfremfłrsel, Underskudsfremfłrsel, Til disposition

revision K/S TietgenByen Arsrapport 1. januar - 31. december 2011

revision K/S TietgenByen Arsrapport 1. januar - 31. december 2011 tilid 8kobervcekt revision K/S TietgenByen CVR-nr. 26 97 90 13 Arsrapport 1. januar - 31. december 2011 Arsrapporten X fremlagt og godkendt pa seiskabets ordinre generalforsam ling den 22. marts 2012.

Læs mere

t4ci :1 71 1 c!i1 Registrerede Revisorer FRR Tifi 57561400 Fax: 57526749 E-mail: info@skovborevision.dk PerKristiansen Ba*gÆrdsvej 54B 4140 Borup

t4ci :1 71 1 c!i1 Registrerede Revisorer FRR Tifi 57561400 Fax: 57526749 E-mail: info@skovborevision.dk PerKristiansen Ba*gÆrdsvej 54B 4140 Borup 4r i :Tu t4ci :1 71 1 c!i1 PerKristiansen Ba*gÆrdsvej 54B 4140 Borup Tifi 57561400 Fax: 57526749 Email: info@skovborevision.dk Registrerede Revisorer FRR Borup Varmevrk A.m.b.a. Bekg rdsvej 16 4140 Borup

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

NØRRE AABY ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT FOR 2014

NØRRE AABY ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT FOR 2014 NØRRE AABY ANTENNEFORENING CVR-nr. 72 97 46 11 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 18. marts 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om foreningen...

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J c/o Dansk Administrations Center A/S Skovbrynet 10 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (7. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 INTERNT Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 274 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 29. april 28-3. juni 29 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Haveforeningen IshBjgArd Pilem0llevej 22 2635 Ish0j

Haveforeningen IshBjgArd Pilem0llevej 22 2635 Ish0j Haveforeningen IshBjgArd Pilemllevej 22 2635 Ishj CVR-nr. 32551 Arsrapport for 213.&.rsrapporten er fremlagt og godkendt pa foreningens ordinc:ere generalforsamling den Dirigent DSSING & PARTNERE.., ..,

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc

Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14 CVR-nr. 28 03 26 17 pwc Indholdsfortegnelse Side er Ledelsespategning 1 Den uafhaengige revisors pategning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning

Læs mere

Grundejerforeningen Sophienlund

Grundejerforeningen Sophienlund CVR nr. 32902480 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den: Dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Oplysninger

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere