Motivationsteoriernes anvendelse til afdækning af motivation - et casestudie af Sparxpres

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Motivationsteoriernes anvendelse til afdækning af motivation - et casestudie af Sparxpres"

Transkript

1 Bachelorafhandling HA - Bæredygtighed Institut for Marketing og Organisation Forfatter: Lasse Høltzermann Lh87089 HA Hold 4 Vejleder: Ninna Meier Motivationsteoriernes anvendelse til afdækning af motivation - et casestudie af Sparxpres Aarhus Universitet, Business and Social Sciences 2012

2 Abstract In the recent years, motivation has evolved into being a buzzword because of the change in paradigm among the employees. The employees in the different types of organizations expect to be treated in a different way than what have been normal in the past. They expect to have a dialog with their leaders rather than a monolog and their jobs have to be something that motivates them. According to a Canadian study, it is concluded that people who are highly motivated for their jobs does have a higher output level than their colleges who have a moderate motivation for their jobs. Therefore it is possible to reach a higher level of efficiency and output in the organization trough a higher level of job satisfaction. To reach that higher level of job satisfaction and motivation a leader can use motivation theories, which exist within the field of organizational behavior to find out what is motivating the employees. Because of that this theses purpose is to explain what motivates employees in a specific company. This is exemplified by Sparxpres which is a department of Sparbank A/S specializing in providing quick loans, and electronic gift certificates in stores. Therefore the exact purpose of the theses is to explain what motivates the employees in Sparxpres. In that way the study can be described as being a case study. To study what motivates the employees a series of qualitative semi-standardized interviews are conducted in order to obtain the basic data needed for the analysis. 4 interviews were conducted of respondents possessing 4 different jobs in the organization. These interviews were then transcribed, and coded using an open coding technique. In the analysis a series of theories are used to analyze the coded interviews. These are mostly from the category called content theories because the process theories aren t relevant to this theses problem statement. The content theories are in the thesis represented by Maslow s hierarchy of needs, Alderfer s ERG theory, McClelland s theory of needs, Herzberg s 2-factor theory. Other theories in this thesis only include Hackman & Oldham s Jobdesign theory.

3 The analysis showed that the employees are motivated through their work by allowing them to evolve their skills and obtaining greater competence. Through that they are also able to actualize themselves by doing what they feel is most exciting. Good social relations between the employees, as well as their leaders, are also highly important for the employees in Sparxpres. The social relations factor poses an important motivational influence on the employees due to the overall atmosphere in the office. A good relation to one another poses the ability to enhance a good atmosphere which will lead to greater job satisfaction and then motivation. The employees also find being productive and providing a good service, and trough that a great experience for the customers, as a motivational factor. In return they hope to receive a very good return from the customers and maybe recognition for their customer handling skills. Recognition can come in the form of a thank you from the customer or from colleagues and leaders. This is also found to be a motivator for the employees in the entire organization. All these things together form the motivation in Sparxpres.

4 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Problemformulering Afgrænsning Struktur Metode Videnskabsteoretisk tilgang Casestudie Case organisationen Data indsamlingsmetode Semistrukturerede interviews Interviewguide Kodning af data Definitioner Motivation i en erhvervsmæssig sammenhæng Indre og ydre motivationsfaktorer Teoretisk ramme Teoretiske positioner Teorier anvendt i afhandlingen Maslows behovshierarki Alderfers ERG Teori McClellands behovsteori Herzbergs 2-faktor teori Hackman & Oldhams jobdesignteori Analyse Maslows Behovshierarki Alderfers ERG teori McClellands behovsteori Herzbergs 2-faktor teori Hackman & Oldhams jobdesignteori Konklusion Bibliografi Bilag 1 - Interviewguide... 62

5 Bilag 2 - Farvekoder til kodning Bilag 3 - Eksempel på kodning Bilag 4 - Interview optagelser (Lydfiler)... 66

6 Figur- og tabeloversigt Figur Baggrund for Maslows velfærdstilpassede behovspyramide Figur ERG teoriens relationer til Maslows Behovspyramide...21 Figur Herzbergs 2-faktor teori og faktorers påvirkning på jobtilfredshed Figur Hackman & Oldhams jobdesignteori Figur Maslows behovspyramide tilpasset til velfærdssamfundet Tabel Herzbergs 2-faktor teori, oversigt over Sparxpres faktorer...53

7 1. Indledning En vigtig del af den danske samfundsøkonomi er blandt andet de virksomheder, som eksisterer i samfundet uanset om de er offentlige eller private. Dette skyldes at virksomhederne erhverver sig kapital gennem salg af produkter/ydelser, og en del af denne kapital går til det danske samfund i form af lønninger til medarbejdere samt skat til staten. Dette kan yderligere præciseres ved, at medarbejdernes indtægt bruges i samfundet, og statens indtægt bruges til samfundet. Hermed kører det store samfundshjul rundt, og sikrer at Danmark som nation og velfærdsstat år efter år fortsat eksisterer i den form vi kender den. Fælles for disse virksomheder er, at de alle er drevet af de mennesker der hver dag går på arbejde for at udfører netop deres funktion. Nogle har job i ledelsen, mens andre har job i virksomhedens mest basale funktioner. Uanset hvilken funktion man er ansat til at varetage er motivationen, hos disse medarbejdere, en af de afgørende faktorer for medarbejdernes præstation. Der opnås næppe en god præstation, hvis ikke medarbejderen har en god grund til at yde den gode præstation. Nærmere betegnet en faktor, som er motiverende for en sådan indsats. Som følge deraf har motivationsfaktoren indflydelse på virksomhedernes resultat og dermed erhvervslivets succes. Dette kan begrunde, at motivationen hos mennesket i en erhvervsmæssig sammenhæng er en vigtig faktor for det danske samfund i dag. Dette er især tilfældet da vi lever i en tid hvor den tidligere industrialiserings hårde metoder, såsom pisk og tvang, ikke længere har samme effekt. Vi er midt i et paradigmeskift fra det 20. århundredes filosofi, hvor medarbejdere forventede en monolog fra lederen, til nutidens 21. århundrede hvor medarbejdere i stigende grad forventer en dialog med lederen i stedet (Jessen, Zoffmann, & Møller Jørgensen, 2011). Det er i højere grad individet der er i fokus, og medarbejdere søger at deres job skal give mening, identitet og helst også gøre vedkommende lykkeligere (Jessen et al., 2011). Motivationen i arbejdet betyder utrolig meget, for den drivkraft der ligger bag løsningen af de problemstillinger, en person kan blive udsat for på sin arbejdsplads (Jessen et al., 2011). Derfor bør ikke bare danske, men også internationale, virksomheder fokusere på at tiltrække og udvikle, medarbejdere der, med højt et engagement i arbejdet, ender med at have en vigtig indflydelse på virksomhedens bundlinje. Traditionelt har mange faktorer en omfattende effekt på virksomhedens bundlinje, og en af de klassiske er begrebet effektivisering. Her menes der i sin helhed en effektivisering 1

8 af hele virksomheden. I den type af organisation, som en virksomhed er, kan der argumenteres for, at medarbejderne også er en meget stor og vigtig ressource på lige fod med kapital og maskinelt udstyr (Jessen et al., 2011). Effektivisering er derfor ikke alene en proces man går igennem ved f.eks. at købe nyt højteknologisk udstyr, men også noget der finder sted hos medarbejderne, som også benævnes som virksomhedens menneskelige kapital [Human Capital]. Stort set alle virksomheder er involveret i Human Relations [HR] funktioner i et eller andet omfang. Nogle har konkrete HR afdelinger, mens andre, oftest mindre, virksomheder har én eller flere personer der varetager disse funktioner. Fælles for dem alle er at HR opgaverne især omhandler den menneskelige kapital i virksomheden, og det er i igennem disse opgaver at håndteringen af medarbejdernes udvikling sker. Dermed er HR funktionerne også en vigtig faktor i virksomhedernes effektivisering. Som verdenen ser ud i dag med finanskriser og andet, vil effektivisering for mange være et negativt samtaleemne, da det leder tankerne hen på massefyringer og efterfølgende arbejdsløshed. Derfor er det vigtigt at fokusere på andre sider af effektiviseringen af den menneskelige kapital, og her kommer motivationen hos medarbejderne ind som en vigtig faktor (Jessen et al., 2011). Effektivisering er i mange tilfælde lig med højere produktivitet, og indenfor medarbejdermotivationsfeltet er det ingen undtagelse. Særligt kan nævnes en undersøgelse foretaget af Michael Cox og Michael E. Rock i 1996 (Jessen et al., 2011). Undersøgelsen omhandlede motivation og viste, at effektiviteten hos højt motiverede medarbejdere øges markant uanset om deres job er en lavkompleks, mediumkompleks eller højkompleks jobfunktion set i forhold til gennemsnitligt motiverede medarbejdere (Jessen et al., 2011). Undersøgelsen viste, at højt motiverede medarbejdere med lavkomplekse, mediumkomplekse samt højkomplekse jobfunktioner yder hhv. 52%, 85% og 127% mere end de gennemsnitligt motiverede medarbejdere med samme jobfunktioner (Jessen et al., 2011). Dette tyder på, at motivationen hos virksomhedens medarbejdere er en meget væsentlig faktor der i høj grad har en effekt på produktiviteten. Derudover opstår der også en større arbejdsglæde hos medarbejderen, når vedkommende oplever stor motivation ved sit arbejde. Dermed kan motivationsbegrebet være en medbestemmende faktor, som giver et godt resultat på bundlinjen og større trivsel hos medarbejderne. 2

9 1.1 Problemformulering Som nævnt i indledningen er motivationen hos medarbejderen en vigtig faktor i forbindelse med medarbejderens produktivitet, og dermed også virksomhedens produktivitet. Med afsæt i dette er der derfor en række personer der har udviklet teorier om hvad der motiverer et individ (Buelens & Aarhus School of Business and Social SciencesAarhus University, 2010). Motivation er ligeledes blevet et vigtigt begreb indenfor ledelse grundet den fladere struktur i organisationerne (Larsen & Svalgaard, 1997), som er kommet efter paradigmeskiftet i det 21. århundrede (Jessen et al., 2011). Dermed kan motivationsteorierne med fordel anvendes af ledere til at finde ud af, hvad der motiverer deres medarbejdere, således de korrekte ledelsesmæssige tiltag kan udarbejdes for at fremme motivationen. Grundet den effektivisering der kan opnås ved højt motiverede medarbejdere, samt større fokus på motivationsbegrebet indenfor ledelse, er jeg kommet frem til følgende problemformulering: Hvad motiverer medarbejdere i en konkret virksomhed? Eksemplificeret ved Sparxpres afdelingen i Sparbank A/S. Dette belyses med et casestudie af medarbejderne i Sparxpres, da den anses som værende et godt eksempel på en virksomhed. Dette bevirker at afhandlingen primært omhandler denne afdeling af Sparbank A/S, og ikke hvad der motiverer medarbejdere i alle virksomheder. Derudover, som følge af casestudiet, omhandler afhandlingen indirekte, hvordan motivationsteorierne anvendes i praksis. 1.2 Afgrænsning Til besvarelsen af denne afhandlings undersøgelsesspørgsmål er der afgrænset til, kun at anvende én case undersøgelse dvs. én enkelt organisation til eksemplificering. Denne afgræsning er baseret på selve metoden til at besvare undersøgelsesspørgsmålet, hvilket er beskrevet yderligere nedenfor samt af ressourcemæssige årsager. Da denne afhandling er en bachelorafhandling, er der derfor en tidsbegrænsning på hvad der er muligt at 3

10 få med i afhandlingen. Dette ligger til grund for den ressourcemæssige afgræsning på undersøgelsen. I forbindelse med ovenstående vurderes det som muligt, at vise hvad der motiverer medarbejdere ved kun at anvende én case, da flere cases blot ville vise hvordan man anvender motivationsteorierne i netop disse organisationer. Dette ville ikke nødvendigvis styrke afhandlingens konklusion, men blot fungere som en gentagelse af, hvad der allerede er vist i den case/organisation der måtte optræde først i afhandlingen. Kvalitativ forskning har en række egenskaber, som anser sig som velegnede til at frembringe viden om de begreber som denne afhandling omhandler. Kvalitativ forskning sætter den observerende person i den konkrete verden. Dermed søger kvalitativ forskning at forstå, beskrive og forklare fænomener (Flick, 2008). Den kvalitative metode søger også at afdække erfaringer og interaktioner i deres naturlige omgivelser og kontekst (Flick, 2008). Kvalitativ forskning tager ofte sit udspring i case studier, og derfor bliver en case i sig selv en vigtig kontekst for det fænomen der undersøges. Som nævnt i ovenstående afsnit er der derfor også valgt en case til dette studie. Det kvalitative studie er derudover også interesseret i, deltagernes perspektiver og meninger der eksisteret i relation til det der undersøges (Flick, 2008). Den primære datakilde til et kvalitativt studie er derfor f.eks. ikke en række tal, men derimod ord, som er fremkommet fra et interview eller lign. Grundet ovenstående er der derfor afgrænset til kun at anvende kvalitativ forskning i denne afhandling. Det skal derudover nævnes, at formålet med denne afhandling er ikke at skabe nye hypoteser eller teorier, men i stedet at illustrerer hvordan allerede eksisterende teorier anvendes i praksis, til at løse problemet om at forstå motivationsbegrebet hos medarbejderne i en organisation. Den valgte organisation der anvendes som case til denne afhandling er beliggende i Danmark og har udelukkende danske medarbejdere. Derfor afgrænses der fra alt der omhandler kulturforskelle. Indenfor anvendelsen af motivationsteorier er et nærliggende aspekt, at kæde dem sammen med ledelsesteorierne. Selvom ledelsesteorierne, som navnet antyder, beskæftiger sig med ledelse og ikke motivation, så er det nærliggende at anvende sådanne teorier i forbindelse med hvad der motiverer medarbejderne. Dette er dog ikke formålet med 4

11 denne afhandling, og derfor afgrænses der fra direkte at anvende ledelsesteorierne, til udarbejdelse af tiltag på baggrund af det analyserede. Afhandlingens formål er udelukkende at afdække hvad der motiverer, og hvorfor ledelsesaspektet ikke er relevant i forhold til problemstillingen. Derfor vil der ikke være en gennemgang indeholdende ledelsesteorier. 1.3 Struktur Dette afsnit søger at forklare hvordan selve strukturen i denne afhandling er opbygget, for på denne måde at give et overblik over afhandlingen. Efter indledningsafsnittet, hvilket dette afsnit er en del af, følger metodeafsnittet. Dette afsnit indledes med den videnskabsteoretiske tilgang, til det motivationsstudie der udføres. Denne videnskabsteoretiske gennemgang giver et indledende overblik over hvordan undersøgelsesfeltet kan undersøges, og hvad der ligger til grund for dette. Dernæst beskrives casestudiemetoden, Sparxpres casen og de semistrukturerede interviews. Dette giver i sin helhed et overblik, samt viden, over den metode der ligger til grund for afhandlingens undersøgelse og konklusion. Metodeafsnittet er efterfulgt af et definitionsafsnit hvis formål er, at give en klar definition på begreberne motivation i en erhvervsmæssig sammenhæng og de indre og ydre motivationsfaktorer. Dette gøres for at give en entydig forklaring på disse emner, således der ikke opstår misforståelser igennem afhandlingen, men i stedet klarhed og forståelse. Inden analyseafsnittet er det nødvendigt at redegøre for den teoretiske ramme. Denne danner den teoretiske baggrund for afhandlingen. Med andre ord fungerer denne som værktøjskasse for analysen, og i denne findes en beskrivelse af de overordnede teoretiske dispositioner samt teorierne. Denne værktøjskasse indeholder kun de teorier der er anvendt i analysen, hvorfor den kun skal betragtes som en værktøjskasse for afhandlingens problemstilling. Den teoretiske rammes fremvisning af teorierne følger nogenlunde en tidslinje, over de teorier der er anvendt i afhandlingen. Der startes med Maslows Behovshierarki, som var en af de første af teorierne, og slutter med Hackman & Oldhams jobdesignteori da denne regnes for en af de nyeste af de klassiske motivationsteorier. Efter den teoretiske ramme følger analyseafsnittet, hvor selve analysen foretages. Brugen af teorierne følger samme rækkefølge som i den teoretiske ramme, hvilket giver 5

12 samme overblik og struktur. Tilslut findes konklusionen på selve analysen og afhandlingens undersøgelsesspørgsmål. 2. Metode Dette afsnit har til formål, at beskrive hvilken metode der er anvendt til de resultater, denne afhandling er kommet frem til. Derfor redegøres der for afhandlingens videnskabsteoretiske tilgang til studiet af motivationsteoriernes anvendelse i praksis. Der vil ligeledes være en beskrivelse af case undersøgelsen, metoden der er anvendt til dataindsamling, samt hvordan der er udledt viden fra disse data. 2.1 Videnskabsteoretisk tilgang Denne afhandling er især præget af at have en kvalitativ tilgang til undersøgelsen af menneskers motivation i en erhvervsmæssig sammenhæng. Det skal forstås på den måde, at det der undersøges ikke er håndgribeligt i den forstand. Motivationen hos mennesker er i høj grad et fænomen der består i selve personens indre tanker, følelser og meninger. Derfor er det dette ikke indenfor den gænge naturvidenskabelige tilgang til videns produktion. Dvs. at det i denne afhandlings undersøgelse ikke er muligt at anvende den klassiske positivistiske videnskabsteoretiske tilgang, der baserer sig på Auguste Comtes positive filosofi (Holm, 2011). Det positive i positivisme skal imidlertid ikke forstås som værende det modsatte af negativ, men derimod det faktum at videnskab, ifølge Comte, baseres på det der er positivt foreliggende (Holm, 2011). Med andre ord det der er faktisk eller konkret. Følelser, tanker og meninger kan ikke fremstilles som noget konkret, der igennem sanseerfaringer kan udledes viden på baggrund af ved hjælp af empiriske observationer. Derfor er der i denne afhandling valgt en anden tilgang end den klassiske videnskabsteoretiske tilgang. Dette er derudover også baseret på at positivismens synspunkt på human- og samfundsvidenskaberne er behavioristisk (Holm, 2011). Dvs. at studiet af mennesker er studiet af deres adfærd og ikke deres følelser og tanker (Holm, 2011). Det vurderes at dette er en forkert antagelse at indlede denne afhandling med. Da denne afhandling beskæftiger sig med udelukkende kvalitativt empirisk materiale, vil det betyde at den videnskabsteoretiske tilgang vil være af hermeneutisk karakter. Dette begrundes ikke udelukkende på baggrund af det empiriske materiale, men også af 6

13 selve afhandlingens karakter. Denne afhandling søger at forstå fænomenet motivation i en erhvervsmæssig sammenhæng, således den kan anvendes i praksis, og ikke bare forklare hvad det er. Dette er netop hvad den hermeneutiske videnskabsteoretiske tilgang går ud på (Holm, 2011). Begrebet at forstå skal yderligere defineres i denne sammenhæng, da det er et meget vigtigt begreb i den hermeneutiske tilgang (Holm, 2011). I den hermeneutiske tilgang er det essentielt at al forståelse er kontekstuel. Vi forstår helheden ud fra dens dele, og delene ud fra helheden de indgår i (Holm, 2011). Dermed opstår der en kontekst mellem delene og helheden, som er vigtig for at opnå forståelse af det der undersøges. Dette kaldes også for den hermeneutiske cirkel (Holm, 2011). Derfor indledes dette studiet med denne videnskabsteoretiske tilgang. 2.2 Casestudie Til at frembringe et svar på denne afhandlings undersøgelsesspørgsmål anvendes en case undersøgelse [se afsnit for yderligere beskrivelse af Sparxpres, som er den konkrete case organisation]. Dvs. at undersøgelsen i denne afhandling er baseret på én enkelt organisation. Formålet med dette er netop at vise, hvordan motivationsteorierne kan anvendes i praksis på en konkret organisation. Et casestudie kan defineres på mange måder alt efter hvilken teoretiker der definerer (Swanborn, 2010), men i denne afhandling anvendes den første del af definitionen beskrevet af Peter G. Swanborn: Et casestudie er et studie af et socialt fænomen, som er foretaget indenfor grænserne i et socialt system [f.eks. en organisation] og i dennes naturlige kontekst (Swanborn, 2010). Yderligere præciseres det af Swanborn, at hver case kan forklares som værende et eksempel på det fænomen man undersøger (Swanborn, 2010). Derfor kan man modsætningsvis sige, at hvert eksempel i studiet kan kaldes en case og dermed et casestudie hvorfor der opstår en sammenhæng. Casestudier anvendes derfor ofte i de situationer, hvor man ønsker at få meget detaljeret og præcis viden, om det konkrete fænomen man undersøger, da casestudier netop er i stand til dette (Flick, 2009). Når man laver et casestudie kan man både producere kvalitative og kvantitative data, hvilket afhænger af dataindsamlingsmetoden (Swanborn, 2010). I forbindelse med denne afhandling, vil det udelukkende være kvalitative data der indsamles. Dette skyldes at 7

14 der, som beskrevet i afsnit 2.1 videnskabsteoretisk tilgang, fokuseres på at undersøge selve individet, dets tanker og følelser i forbindelse med motivation i en erhvervsmæssig sammenhæng. Som nævnt i afsnit 1.2 afgrænsning, er der af ressourcemæssige årsager kun valgt en enkelt organisation, dvs. en enkelt case undersøgelse. En yderligere beskrivelse af hvorfor er nævnt i afgrænsningen, hvorfor det i forbindelse med metoden blot skal nævnes, at det vurderes at anvendelsen af kun én case vil give et godt billede af hvordan motivationsteorierne anvendes i praksis. Dog er det med det forbehold, at afhandlingen kun kan give svar på hvordan motivationsteorierne anvendes i netop den ene organisation. Med andre ord det i denne afhandlingen valgt at udføre en single case-study, som netop indebærer at der kun anvendes én enkelt case(swanborn, 2010). Naturligvis kan case studier kun give data om de organisationer [cases], som man har valgt at inddrage i studiet. Derfor er det vigtigt at understrege at det sætter en begrænsning for, hvad der kan konkluderes ud fra disse data. En konklusion for den enkelte case, kan være meget svær at generalisere til en egentlig teori eller anden viden med så få cases i undersøgelsen (Flick, 2009). Dvs. at det i denne afhandling er svært at vise hvordan motivationsteorierne kan anvendes i praksis i alle organisationer som helhed. Derimod kan afhandlingen vise hvordan de anvendes i den ene organisation [case], som er med i afhandlingen. Dog mener Bent Flyvbjerg, at selv et studie med én enkelt case kan udlede en konkret konklusion, som kan generaliseres hvilket så bidrager med viden indenfor undersøgelsesfeltet (Flyvbjerg, 2006). Dermed mener han, at selv meget få antal cases, kan anvendes til at skabe ny viden der kan generaliseres, men, som nævnt i afgrænsningen, ligger dette udenfor denne afhandlings formål. Derfor nævnes det blot, at cases generelt kan anvendes til ny generaliserbar viden uanset antal ifølge Flyvbjerg, selvom andre mener at det kan være meget besværligt Case organisationen I forbindelse med case undersøgelsen, har Sparxpres valgt at sige ja tak til at deltage. Sparxpres er en afdeling af Sparbank, og derfor er denne også beliggende i Skive hvor Sparbank har deres hovedsæde. Sparxpres er den del af Sparbank, som varetager nemme og hurtige forbrugslån, og har derfor et bredt udvalg af finansieringsmuligheder for kunden. Sparxpres har i detail- 8

15 handlen samarbejdspartnere. Dette gør det f.eks. muligt for en kunde at købe en genstand/ydelse hos en forretning og betale for dette med et ekspres lån, der oprettes mens man står i butikken. Derudover kan man også oprette et ekspres lån uden at skulle igennem en Sparxpres samarbejdsforhandler. På Sparxpres hjemmeside kan kunden sende ansøgninger om lån eller finde kontaktoplysninger til afdelingen. Udover ekspres lånene sælger Sparxpres også gavekortløsninger til detailhandelen, som kører igennem Nets dankortterminaler i butikkerne. Selvom Sparxpres er en afdeling under Sparbank, så fungerer afdelingen som egen selvstændig organisation. Organisationen er derfor også bygget op med egne underliggende afdelinger, som nærmere kan betegnes som grupper. Herunder varetager grupperne økonomi, support og salg i form af lån bevillinger. Derudover har Sparxpres også deres eget salgsteam, bestående af 4 konsulenter hvis opgave primært er at få nye forhandlere med i konceptet samt besøge forhandlere i hele landet. På kontoret er der 13 ansatte, hvorfor hele afdelingen er på 17 medarbejdere. På baggrund af afdelingens størrelse, samt den ressourcemæssige begrænsning på afhandlingen, udføres der interview med 4 medarbejdere. Det er dermed disse 4 respondenter der leverer datamaterialet, som anvendes i analysen. Oprindeligt var der ikke sat andre kriterier til udvælgelsen af respondenter, end at de skulle deltage frivilligt, og at det skulle være medarbejdere og ikke ledere. Dvs. at afdelingslederen kunne ikke selv deltage, selvom vedkommende er en del af medarbejderstaben. Disse kriterier var sat fordi, det etisk ville være forkert at tvinge personer til at deltage i et interview, samt at afhandlingen omhandler motivationen hos medarbejderne i afdelingen og ikke lederne. Selve udvælgelsen af respondenter blev udført af afdelingslederen. Der blev udvalgt medarbejdere i forskellige funktioner i organisationen, således alle grupper af medarbejdere i afdelingen er repræsenteret. Dette bevirker at dataindsamlingen er foregået i hele organisationen, så én bestemt type af medarbejdere ikke er overrepræsenteret. Dermed er hele organisationens forskellige funktioner, med undtagelse af ledelsen, repræsenteret i afhandlingens datagrundlag. 9

16 2.3 Data indsamlingsmetode Når der foretages et casestudie kan man anvende flere forskellige dataindsamlingsmetoder, og den valgte metode afhænger af det undersøgelsesdesign der er valgt. Som det er beskrevet i afsnit 2.2 casestudie, så er der til denne afhandling valgt et casestudie. Herunder skal der indsamles data, og dette foretages med en række semistrukturerede interviews af udvalgte medarbejdere i afdelingen, som anvendes i analysen Semistrukturerede interviews Der findes en række forskellige interviewmetoder (Flick, 2009) hvor den semistrukturerede metode er valgt til denne afhandling. Generelt for interviewmetoderne gør det sig gældende, at man udarbejder en række spørgsmål, som samles i en interviewguide (Flick, 2009). Disse spørgsmål er udarbejdet således, at de, i relation til det der skal undersøges, indsamler de data der er nødvendige for at kunne gennemføre en analyse. Forskellen i interviewmetoderne ligger derfor i hvordan selve interviewet forløber. Med andre ord i hvor stor en grad interviewet er standardiseret samt hvilke typer af spørgsmål der stilles. Et semistruktureret interview er derfor karakteriseret ved at indeholde forskellige typer af spørgsmål, samt at strukturen i interviewet kun er delvist bestemt på forhånd (Flick, 2009). De forskellige typer spørgsmål er f.eks. åbne spørgsmål såsom hvad syntes du om X?, samt eksempelvis konfronterende spørgsmål og teori drevne spørgsmål (Flick, 2009). Hvilke spørgsmål der anvendes, afhænger af den interviewguide der laves til interviewet, samt om man ønsker at anvende en af mere specifikke typer semistruktureret interview som eksempelvis et fokuseret interview (Flick, 2009). I forbindelse med det semistrukturerede interview er det vigtigt at have fokus på de begrænsninger et interview af en sådan type medfører. Ved sådanne interviewmetoder er det vigtigt, at intervieweren har de nødvendige kompetencer til at udføre et sådan interview. Med andre ord skal intervieweren være i stand til at styre interviewet mens det foretages, hvilket ved semistrukturerede interviews ikke er muligt at planlægge helt på forhånd. F.eks. skal intervieweren være i stand til at holde styr hvilke spørgsmål i interviewguiden, som evt. allerede er blevet besvaret af respondenten, da et tidligere spørgsmål blev diskuteret (Flick, 2009). Derudover skal intervieweren også kunne lede respondenten tilbage til en besvarelse af spørgsmålet, såfremt vedkommende kommer for langt på afveje væk fra det konkrete spørgsmål (Flick, 2009). Til sidst bør det nævnes, at det at konstruere et interview der reelt er i stand til at opfange de rigtige data til 10

17 undersøgelsen ikke er nogen nem opgave. Derfor kan det, baseret på ovenstående, konkluderes at selve interviewerens evne indenfor denne type af interviews, kan anses som en begrænsning for dataindsamlingsmetoden. Tilslut bør det nævnes at interviewene bliver optaget, for senere at blive transskriberet således der kan udledes viden fra dataene Interviewguide I forbindelse med det semistrukturerede interview, som anvendes i denne afhandling, er der, som nævnt i afsnit 2.3.1, en række spørgsmål, som er udarbejdet på forhånd og samlet i en interviewguide (se bilag 1 for den komplette interviewguide). Der indledes med nogle spørgsmål som f.eks. alder, stilling og hvor mange år vedkommende har haft stillingen. Formålet med disse er til dels at afklare nogle personlige data omkring respondenten, men også at give en blød start på interviewet og bryde isen, såfremt en respondent har en smule nervøsitet ved interviewets start. De øvrige spørgsmål er primært designet på baggrund af definitionen beskrevet i afsnit 3.1, motivation i en erhvervsmæssig sammenhæng: Motivationen er de faktorer i et individ, som vækker, kanaliserer og vedligeholder adfærd i retning mod et mål (Weiner, 1992 i Hein, 2009; p.16). Dette skyldes at afhandlingen indirekte har til formål at afdække hvad der, i erhvervsmæssig sammenhæng, motiverer medarbejderne i Sparxpres. I forbindelse med ovenstående definition på motivation er der udviklet 3 underspørgsmål, som respondenten indirekte svarer på igennem svarene til de konkrete spørgsmål: A) Hvilke faktorer initierer adfærd i retning mod et mål? B) Hvilke faktorer styrer/giver retning til adfærd mod et mål? C) Hvilke faktorer vedligeholder/opretholder adfærden mod et mål? For at indsamle data der kan anvendes i teorierne, er der udviklet konkrete spørgsmål, der relaterer sig til de 3 ovenstående underspørgsmål. Disse konkrete spørgsmål stilles til respondenten i stedet for at stille de 3 underspørgsmål. Dette begrundes med, at en respondent måske ikke umiddelbart kan give et klart svar på disse 3 spørgsmål. Det vurderes at det vil være nemmere, at få de nødvendige data fra respondenten hvis der 11

MOTIVATION. Gruppe 5

MOTIVATION. Gruppe 5 MOTIVATION Gruppe 5 DEFINITION Motivation Movere (latin) at flytte eller bevæge noget i en bestemt retning eller mod et bestemt mål Motivationen er de faktorer i et individ, som vækker, kanaliserer og

Læs mere

Jens Riis Andersen. Motivation på arbejdspladsen

Jens Riis Andersen. Motivation på arbejdspladsen Erhvervsøkonomisk Institut Afhandling HD R Forfatter: Stine Bie Pedersen Vejleder: Jens Riis Andersen Motivation på arbejdspladsen Handelshøjskolen i århus 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Motivation når ledelsen ikke motiverer

Motivation når ledelsen ikke motiverer Motivation når ledelsen ikke motiverer Bacheloropgave HA 6.semester 2011 Søren Riisager Gruppe nr. 61 1 Motivation når ledelsen ikke motiverer Af Søren Riisager Erhvervsøkonomisk Bachelorprojekt 2011 Aalborg

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

Motivation og ledelse

Motivation og ledelse Bachelorafhandling HA Almen Institut for Ledelse Forfattere: Christina Jespersen Hanne-Regine Epland Vermedac Vejleder: Mie Aasted Motivation og ledelse - af ansatte indenfor plejesektoren Handelshøjskolen,

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Motivation af medarbejdere

Motivation af medarbejdere Institut Institut for Ledelse Forfattere Kenneth Eriksen & Dennis Engelbrechtsen Bachelorvejleder Anne Bøllingtoft Motivation af medarbejdere Forbedring af arbejdsglæde Handelshøjskolen 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Motivation og ledelse af omdelerne i. Post Danmark

Motivation og ledelse af omdelerne i. Post Danmark Institut for ledelse Bachelorafhandling Forfattere: Michelle Isgreen Jensen & Kiri Borchers Frandsen Vejleder: Carsten Bergenholtz Motivation og ledelse af omdelerne i Post Danmark Handelshøjskolen i Aarhus

Læs mere

V/ Susanne Muusmann Lassen susanne@mausmann.dk Tlf. 3135 5759

V/ Susanne Muusmann Lassen susanne@mausmann.dk Tlf. 3135 5759 Motivation i praksis V/ Susanne Muusmann Lassen susanne@mausmann.dk Tlf. 3135 5759 Formål og program 1 At udforske hvad motivation er og hvordan man som leder kan medvirke til at det daglige arbejde bliver

Læs mere

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV Af Stine Jacobsen, Helle Holt, Pia Bramming og Henrik Holt Larsen RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

APV = motivationsteori? Vejen til en værdi skabende undersøgelse og øget arbejdsindsats

APV = motivationsteori? Vejen til en værdi skabende undersøgelse og øget arbejdsindsats APV = motivationsteori? Vejen til en værdi skabende undersøgelse og øget arbejdsindsats HD i Organisation og Ledelse Hovedopgave sommer 2013 AAU, HDO 14 Udarbejdet af Johan Danielsen Vejleder: Ulrik Møller

Læs mere

Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende

Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende David Lindholm, AAUE DUNk12 Hvem er jeg? PhD fellow ved Centre for Design, Learning & Innovation, Inst. for læring og filosofi,

Læs mere

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive Spaces, mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign

Læs mere

Masterforelæsning marts 2013

Masterforelæsning marts 2013 Masterforelæsning marts 2013 mandag den 4. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Herning, indgang N1 onsdag den 6. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Holstebro,

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Indhold. 1. Introduktion til motivation... 15 Hvad er motivation?... 15 Bogens disposition... 20

Indhold. 1. Introduktion til motivation... 15 Hvad er motivation?... 15 Bogens disposition... 20 Indhold Forord........................... 9 Del 1: Perspektiv 1. Introduktion til motivation................ 15 Hvad er motivation?.................... 15 Bogens disposition.................... 20 2. Motivationsteori

Læs mere

Motivation af sygeplejersker i det danske sygehusvæsen

Motivation af sygeplejersker i det danske sygehusvæsen Institut for Ledelse Bachelorafhandling HA-int. Tysk Forfattere: Lise Hentze Andersen & Maria Ø. B. Kunath Vejleder: Morten Sønderskov Motivation af sygeplejersker i det danske sygehusvæsen - Med fokus

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Find din indre motivation

Find din indre motivation Find din indre motivation Michael Rose Institut for Ledelse og Organisation Lederuddannelse og ledelsesudvikling. Karriereudvikling. Strategisk ledelse. Teamudvikling og coaching. 22 års praksiserfaring

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Motivationsmiljø - hvad er det?

Motivationsmiljø - hvad er det? Motivationsmiljø - hvad er det? Hvad er motivationsmiljø? Interessen for det psykiske arbejdsmiljø har de seneste år været stigende. Desværre optræder begreber som stress, udbrændthed, mobning, chikane

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Artiklen kan findes online på http://www.kommunikationsforum.dk/default.asp?articleid=13025

Artiklen kan findes online på http://www.kommunikationsforum.dk/default.asp?articleid=13025 Denne artikel er gemt fra Kommunikationsforum.dk den 25-02-2008 Kommunikationsforum er et branchesite, der henvender sig målrettet til alle, som arbejder professionelt med kommunikation. Kommunikationsforum

Læs mere

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885 Nr. 4 2011 Tema: Motivation hvad er det i grunden, som bæredygtigt motiverer os? Motivation opgradering til version 3.0! Pisk og gulerod er yt. Motivation handler om, at grundholdningen til arbejde i dag

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

Medarbejdermotivation

Medarbejdermotivation Forårssemesteret 2012 Hus 45.3 Medarbejdermotivation - Er motivation afhængig af din baggrund? - Er motivation kulturafhængigt? Gruppe 13: Astrid Stockmarr, Cecilie Berggreen, Karina Pedersen, Monique

Læs mere

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard Bachelorprojektisocialrådgivningogsocialtarbejde VIAUniversityCollege,SocialrådgiveruddannelseniÅrhus Opkvalificeringafdettværfagligesamarbejdemellemsocialrådgiverne

Læs mere

LEDERSKAB (OG MOTIVATION) I DANSKE GYMNASIER

LEDERSKAB (OG MOTIVATION) I DANSKE GYMNASIER LEDERSKAB (OG MOTIVATION) I DANSKE GYMNASIER Christian Bøtcher Jacobsen Adjunkt SLIDE 2 INDLEDNING Ledelse fremhæves i disse år ofte som afgørende for offentlige organisationers performance og effektivitet.

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Undervisning. Verdens bedste investering

Undervisning. Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Lærerne har nøglen The principles show how important are design and the orchestration of learning rather than simply providing

Læs mere

Fastholdelse, udvikling og motivation af medarbejdere

Fastholdelse, udvikling og motivation af medarbejdere HD ( R ) 8. Semester Afhandling Forfatter: Jannie Theilade Vejleder: Bent Høgsted Fastholdelse, udvikling og motivation af medarbejdere Hvorledes skabes der balance mellem økonomiske nøgletal og menneskelige

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk

INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8 MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign processen Identificer brugernes behov og etabler krav til

Læs mere

DEN MOTIVEREDE MEDARBEJDER

DEN MOTIVEREDE MEDARBEJDER Ditte Brændgaard Hansen & Lise Tillge DEN MOTIVEREDE MEDARBEJDER The motivated employee / Den motiverede medarbejder Copenhagen Business School Cand.merc. Human Ressource Management November 2009 Vejleder:

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt

Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt ØRE NÆSE HALS SYGEPLEJEN I FOKUS - ØNH SYGEPLEJE PÅ SENGEAFSNITTET Stine Askholm Rosenberg Sygeplejerske, Cand.cur. Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Positiv psykologi og ledelse

Positiv psykologi og ledelse Positiv psykologi og ledelse Lige nu er vi især optaget af Happy high performance En kultur hvor performance og engagement går hånd i Handlingsorienteret trivselsprojekt hånd, hos på Københavns en for

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

Motiveret for udlandet

Motiveret for udlandet Handelshøjskolen, Århus Universitet - Institut for ledelse - HDO Hovedopgave Motiveret for udlandet Intern rekruttering i E. Pihl og Søn Udarbejdet af: Stud.nr.: kk71420 Vejleder: Jakob Blok Grabow 1.

Læs mere

Ledelse Lederopgaver. Ledelse Autoritet magt - indflydelse. Lederholdninger (Edgar H. Schein 1990) Lederholdninger (Douglas McGregor teori x og y)

Ledelse Lederopgaver. Ledelse Autoritet magt - indflydelse. Lederholdninger (Edgar H. Schein 1990) Lederholdninger (Douglas McGregor teori x og y) Ledelse opgaver Ledelse Autoritet magt - indflydelse Instrumentelle varetagelse af den faglige side af arbejdet planlægning og kontrol Emotionelle forholdet til og mellem medarbejderne og deres forhold

Læs mere

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Technology College Aalborg. Technology College Aalborg.

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Technology College Aalborg. Technology College Aalborg. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 202 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Automatik og proces 6,9 77, 4, Administration og information Rekruttering af elever 60, 70,6 Skoleperiodernes indhold Motivation

Læs mere

Udadreagerende adfærd - Fra overlevelse til overskud. Cand.psych. Petra Patzwaldt

Udadreagerende adfærd - Fra overlevelse til overskud. Cand.psych. Petra Patzwaldt Udadreagerende adfærd - Fra overlevelse til overskud Cand.psych. Petra Patzwaldt Aftenens program kl. 19-21:00 Lidt om mig selv Vi starter med en fortælling Forskellige tanker om udfordringerne ved børn

Læs mere

Certificering i brug af Motivation Factor Indicator II - målrettet til lederen. Manager ACADEMY

Certificering i brug af Motivation Factor Indicator II - målrettet til lederen. Manager ACADEMY Certificering i brug af Motivation Factor Indicator II - målrettet til lederen Manager ACADEMY Manager Kan man massemotivere medarbejdere? Svaret er nej, for motivation er en individuel størrelse. Erkendelsen

Læs mere

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut Positiv psykologi skaber trivsel, vækst og læring Af Helle Fisker, psykoterapeut 22 Børn er forskellige og som udgangspunkt nysgerrige, frie og med stor lyst til at udforske og lære. Lysten og positive

Læs mere

Prøve i BK7 Videnskabsteori

Prøve i BK7 Videnskabsteori Prøve i BK7 Videnskabsteori December 18 2014 Husnummer P.10 Vejleder: Anders Peter Hansen 55817 Bjarke Midtiby Jensen 55810 Benjamin Bruus Olsen 55784 Phillip Daugaard 55794 Mathias Holmstrup 55886 Jacob

Læs mere

Livsperspektiver, livskompetence og ledelse.

Livsperspektiver, livskompetence og ledelse. Livsperspektiver, livskompetence og ledelse. af Mikael Sonne. Personligt lederskab har allerede gennem flere år fyldt meget indenfor lederudvikling. Traditionelle ledelses- og styringsværktøjer synes undertiden

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Professor Janne J. Liburd, Syddansk Universitet Professor Susanne Becken, Griffith University Nationalparker: Beskyttelse & Brug Tourism and recreation

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene.

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Indledning I det følgende vil vi give en kort oversigt over noget af den eksisterende forskning

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer Signe H. Lund, Stud. Psych, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Indledning Formålet med projektet har været, via semi-strukturerede

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Positiv psykologi og ledelse

Positiv psykologi og ledelse Positiv psykologi og ledelse Lige nu er vi især optaget af Happy high performance En kultur hvor performance og engagement går hånd i Udvikling af styrkebaseret tilgange hånd, til på at en sikre for virksomheden

Læs mere

Danskernes turistmotivation En undersøgelse af danskernes turistmotivation og forholdet mellem turistmotivation og rejseerfaring

Danskernes turistmotivation En undersøgelse af danskernes turistmotivation og forholdet mellem turistmotivation og rejseerfaring Danskernes turistmotivation En undersøgelse af danskernes turistmotivation og forholdet mellem turistmotivation og rejseerfaring Kandidatspeciale Aalborg Universitet Turisme 10. semester Kandidatspeciale

Læs mere

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE Et workshopforløb i tre dele med Teori og Praksis som case 12. februar, 5. marts og 19. marts, Keywords: brugerinddragelse, co-creation, proces, værdiskabelse og projektdesign. klokken 16.00-19.00 ENGAGE,

Læs mere

Fra User experience -l Fødevarer?

Fra User experience -l Fødevarer? Fra User experience -l Fødevarer? SUMMIT - konferencen København 22 maj 2013 Lars Bo Larsen Lektor, ph.d. Ins-tut f. Elektroniske Systemer Aalborg Universitet Oversigt 1. Hvad er User experience (UX)?

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende Bilag 6: Sammenfatning af resultater fra spørgeskemaundersøgelse Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende Nedenstående er en sammenfatning af resultater fra en spørgeskemaundersøgelse,

Læs mere

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2015 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK HELLEROSDAHLLUND.COM TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE Vi skaber resultater gennem værktøjer til balanceret ledelse baseret på viden, forskning og næste bedste praksis.

Læs mere

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion HEJ I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion M Hvem er vi og hvad er vores erfaring? Majken Mac Christiane Spangsberg Spørgsmål KRITISK? METODE? REFLEKSION? M KRITISK METODISK REFLEKSION

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

psykologisk kapital i offentlig ledelse For at sikre virksomheders fokusområder gaven i offentlige organisationer tager sit

psykologisk kapital i offentlig ledelse For at sikre virksomheders fokusområder gaven i offentlige organisationer tager sit psykologisk kapital i offentlig ledelse Det primære styringsfokus af kerneop- For at sikre virksomheders fokusområder gaven i offentlige organisationer tager sit herunder den enkelte medarbejders kapa-

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker.

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 71,0 77,6 62,4 Administration og information Rekruttering af elever 58,7 71,2 Skoleperiodernes indhold Motivation 72,4 72,1

Læs mere

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora:

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: HUMANIORA HUMANIORA Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: Beskæftiger sig med mennesket som tænkende, følende, handlende og skabende væsen. Omhandler menneskelige forhold udtrykt

Læs mere

Store IT-Innovationer TØ2

Store IT-Innovationer TØ2 Store IT-Innovationer TØ2 TØ2 Kontor One minute papers fra sidst Fremlæggelser Øvelse: Strip Sequence Tips og tricks til OO1 Næste gang Kontor Kontor Turing 123 - Rasmus og Kirstine Kontortid? - Evt fredag

Læs mere

Krisehåndtering og ledelse i forbindelse med kritiske hændelser. Rikke Høgsted Chefpsykolog Falck Healthcare Samarbejdspartner med Seahealth Denmark

Krisehåndtering og ledelse i forbindelse med kritiske hændelser. Rikke Høgsted Chefpsykolog Falck Healthcare Samarbejdspartner med Seahealth Denmark Krisehåndtering og ledelse i forbindelse med kritiske hændelser Rikke Høgsted Chefpsykolog Falck Healthcare Samarbejdspartner med Seahealth Denmark The responsibility or the legal obligation of a person

Læs mere

MOTIVATION Motivationsteori og praktisk anvendelse

MOTIVATION Motivationsteori og praktisk anvendelse Helle Hedegaard Hein (2009) MOTIVATION Motivationsteori og praktisk anvendelse den 09-03-2012 kl. 8:52 Søren Moldrup side 1 af 15 sider Forord Ledere har et næsten umenneskeligt stort ansvar for de mennesker,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Har du en strategi for dit liv?

Har du en strategi for dit liv? Har du en strategi for dit liv? Det vigtigste i livet For nogle år siden arbejdede jeg med en topleder, der på det tidspunkt var tæt på de 60 år. Lars havde haft succes. Han havde skabt vækst i den virksomhed,

Læs mere

Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer

Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer Carsten Rohde E-mail cr.acc@cbs.dk SAS Institute 5. maj 2011 Agenda: 1. Økonomistyringsudfordringen i statens virksomheder? 2. Økonomistyringsopgaver

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Personprofil og styrker

Personprofil og styrker Personprofil og styrker Et redskab til at forstå dine styrker gennem din personprofil Indhold Dette værktøj er udviklet med henblik på at skabe sammenhæng mellem de 24 karakterstyrker udviklet af The VIA

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 Dato: 02 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S

Læs mere

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere