Handelsbanken. Endelige Vilkår for Lån 7001 Asien. Aktieindekseret obligation 2007/2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handelsbanken. Endelige Vilkår for Lån 7001 Asien. Aktieindekseret obligation 2007/2009"

Transkript

1 Handelsbanken Endelige Vilkår for Lån 7001 Asien Aktieindekseret obligation 2007/2009 Obligation med afkast knyttet til FTSE/Xinhua China 25, KOSPI 200, MSCI Singapore og TOPIX

2 Endelige vilkår Lån 7001 Asien Handelsbankens Aktieindeksobligation Lån 7001 Asien emitteres under Svenska Handelsbanken ABs (publ) MTN-program. Fuld information om Handelsbanken og udbuddet kan fås gennem Grundprospektet og nærværende Endelige Vilkår. Grundprospektet er tilgængeligt på En sammenfatning på dansk kan erhverves ved henvendelse i Handelsbankens filialer i Danmark eller på Tegningsperiode/ Tegningssted Tegningsperioden er 11. juni til og med 29. juni 2007 via Handelsbankens filialer i Danmark. Mindste Tegningsstørrelse Nominelt DKK Emissionskurs Kurtage 103% af nominelt beløb. Beløbet afregnes franko. Udstedelsesdag Den 3. juli Beskrivelse af væsentlige risici Kreditrisiko: Handelsbanken hæfter for opfyldelse af forpligtelserne knyttet til obligationerne, herunder udbetaling af Indfrielsesbeløb. Investering i de udbudte obligationer er således forbundet med en kreditrisiko på Handelsbanken. Handelsbanken har en kredit rating AA fra Standard & Poor s og Aa1 fra Moody s. Likviditetsrisiko: Handelsbanken er ikke forpligtet til at etablere et sekundært marked for handel med obligationerne. Eventuel handel med obligationerne i perioden frem til Indfrielsesdatoen vil derfor være præget af den aktuelle udbuds- og efterspørgselssituation. Obligationerne kan således være præget af lav likviditet, hvilket kan have en ugunstig indflydelse på prisfastsættelsen. Der er i perioden frem til Indfrielsesdatoen ingen sikkerhed for, at priserne stillet på Københavns Fondsbørs A/S modsvarer en teoretisk beregnet værdi ( indre værdi ) på obligationerne. Obligationerne egner sig dermed bedst for investorer, som har en investeringshorisont, der som minimum modsvarer obligationernes løbetid. For investor opnås det fulde afkastpotentiale ved at beholde obligationerne til udløb. Investorer bør således betragte obligationerne som en Køb og Behold investering. Valutakursrisiko: Selvom værdien af de Underliggende Aktieindeks opgøres i anden valuta end danske kroner, påvirkes obligationernes afkast ikke af valutakursudsving, idet det alene er Aktieindeks Udvikling, som er bestemmende for obligationernes afkast. Afkastrisiko: Indfrielseskursen på minimum kurs 100 gælder alene på Indfrielsesdatoen. Kursen på obligationerne vil i perioden frem til Indfrielsesdatoen bl.a. blive påvirket af kursudviklingen i de Underliggende Aktieindeks. Et fald i de Underliggende Aktieindeks vil eksempelvis kunne påvirke obligationskursen i ugunstig retning og dermed medføre risiko for kurstab, såfremt obligationerne realiseres før Indfrielsesdatoen. På tilsvarende vis kan ændringer i såvel rente-, valutasom volatilitetsniveauer påvirke obligationskursen. For at udjævne denne risiko beregnes Vurderingsdag som et gennemsnit af 5 observationer over de sidste 4 måneder i obligationens løbetid. Side 2

3 Emissionskurs: Såfremt udviklingen i de Underliggende Aktieindeks har været neutral eller negativ, vil investor få tilbagebetalt det nominelle beløb, dvs. kurs 100. Således er der en risiko for, at investor taber forskellen mellem Emissionskursen og kurs 100. Afkastprofil Indfrielsesbeløbet afhænger af udviklingen i de fire Underliggende Aktieindeks: FTSE/Xinhua China 25, KOSPI 200, MSCI Singapore og TOPIX. Indfrielsesbeløbet består af MTNs nominelle beløb samt et tillægsbeløb. Tillægsbeløbet beregnes som nominelt beløb multipliceret med (i) Deltagelsesgraden, multipliceret med (ii) indeksstigningen (dvs. den procentuelle forskel mellem den fastsatte Slutværdi og Startværdi, dog med Begrænsning, se nedenfor). Tillægsbeløbet begrænses til det nominelle beløb multipliceret med Deltagelsesgraden multipliceret med 30%. Således vil den del af afkastet, der overtiger denne Begrænsning ikke have indflydelse på det afkast, investor modtager. Beregningseksempler Indfrielsesbeløbet er eksemplificeret i nedenstående tabel ved hjælp af antagede værdier på Deltagelsesgrad og Aktieindeks Udvikling. Hvis Aktieindeks Udvikling er større end 0 (nul), er Indfrielsesbeløbet MTNs nominelle beløb + (MTNs nominelle beløb multipliceret med Deltagelsesgrad multipliceret med Aktieindeks Udvikling ), jf. eksemplerne i nedenstående tabel. Såfremt Aktieindeks Udvikling er større end 30% begrænses Aktieindeks Udvikling dog til 30%. Hvis Aktieindeks Udvikling er lig med eller mindre end 0 (nul) er Indfrielsesbeløbet, MTNs nominelle beløb, jf. eksemplet i tabellen nedenfor. Deltagelsesgrad* Eks. Aktieindeks udvikling 1 45% 100% 2 30% 100% 3 15% 100% 4 0% 100% 5-15% 100% 6-30% 100% Lån 7001 Asien Indfrielseskurs 130** Afkast pr. år 12.3% 12.3% 5.7% -1.5% -1.5% -1.5% * Indikeret deltagelsesgrad ud fra markedsforholdende 24. maj fastsættes endeligt den 3. juli 2007 ** Begrænsning på Aktieindeks Udvikling er 30%, jfr. afsnittet Begrænsning Såfremt kun minimumsdeltagelsesgraden på 85% opnås, er Indfrielsesbeløbet eksemplificeret i nedenstående tabel ved hjælp af antagede værdier for Aktieindeks Udvikling Deltagelsesgrad* Eks. Aktieindeks udvikling 1 45% 85% 2 30% 85% 3 15% 85% 4 0% 85% 5-15% 85% 6-30% 85% * Minimumsdeltagelsesgrad ** Begrænsning på Aktieindeks Udvikling er 30%, jfr. afsnittet Begrænsning Lån 7001 Asien Indfrielseskurs Afkast pr. år 126** 10.4% % % % % % Lånebeløb Lånets nominelle beløb fastsættes den 3. juli 2007 og baseres på det totale nominelle beløb, som tegnes. Handelsbanken forbeholder sig dog retten til at øge eller yderligere begrænse denne volumen. Side 3

4 Handelsbanken forbeholder sig ydermere retten til, efter fastsættelsen af lånets nominelle beløb at forhøje og gennem tilbagekøb med tilhørende amortisering sænke dette beløb. Lånebeløbet vil blive anvendt i den løbende forretning. Lånet lukkes for yderligere udstedelse den 16. marts 2009 Tildeling og vilkår for emissionens gennemførsel Indfrielsesbeløb Tildelingen bestemmes af Handelsbanken. Ingen garanti for tildeling kan gives. Handelsbanken forbeholder sig retten til at annullere emissionen, hvis det totale tegnede beløb er mindre end DKK Tildelingen sker i den rækkefølge, som tegningsblanketterne registreres i. Hvis tildelingen ikke kan ske i den rækkefølge, som tegningsblanketterne er blevet registreret i, på grund af samtidig registrering, forbeholder Handelsbanken sig retten til at bruge lodtrækning for at bestemme tildelingen. Handelsbanken annullere emissionen, hvis Deltagelsesgraden ikke kan fastsættes til minimum 85%. Endvidere forbeholder Handelsbanken sig retten til at annullere emissionen, såfremt der er omstændigheder, som ifølge Handelsbanken kan påvirke emissionens gennemførsel. Hvis emissionen annulleres efter, at likviderne er debiteret investor, tilbagebetaler Handelsbanken det debiterede beløb på den på tegningsblanketten angivne konto. Underrettelse om at indstille emissionen eller anden ændring af vilkårene meddeles skriftligt til de berørte investorer hurtigst muligt efter, at Handelsbanken er blevet bekendt herom. Udsteder forbeholder sig retten til at foretage forholdsmæssig reduktion i tildelingen af obligationerne, såfremt der modtages ordrer for mere end nominelt DKK 400 millioner. Det beløb som skal indfries til fordringshaverne på Indfrielsesdatoen. Indfrielsesbeløbet udgøres af MTNs nominelle beløb og et Tillægsbeløb; Indfrielsesbeløb = MTNs nominelle beløb + et Tillægsbeløb Tillægsbeløb Tillægsbeløbet for hver MTN udgør, med Begrænsning nedenfor, det højeste af (i) MTNs nominelle beløb Deltagelsesgrad Aktieindeks Udvikling og (ii) nul Begrænsning Tillægsbeløbet begrænses til maksimalt: MTNs nominelle beløb Deltagelsesgrad 30%. Aktieindeks Udvikling Slutværdi Startværdi 4 Aktieindeks(i) Aktieindeks(i) w i * Startværdi i = 1 Aktieindeks(i) hvor i Vægte (w i ) Aktieindeks (i) 1 25% FTSE/Xinhua China % KOSPI % MSCI Singapore 4 25% TOPIX Beregningen for de respektive Underliggende Aktieindeks udføres med fem decimalers nøjagtighed Side 4

5 Deltagelsesgrad Underliggende Aktieindeks Deltagelsesgraden er den procentdel med hvilken, investor deltager i Aktieindeks Udvikling. Denne procentdel fastsættes endeligt på baggrund af markedsforholdene den 3. juli Deltagelsesgraden afhænger af markedsforholdene pr. denne dato, herunder rente-, valuta- og volatilitetsniveauer. Såfremt markedsforholdene medfører, at investor ikke kan opnå en Deltagelsesgrad på minimum 85% af Aktieindeks Udvikling for Lån 7001 Asien vil tegningen blive annulleret. Markedsforholdene pr. den 24. maj 2007 giver anledning til en indikativ Deltagelsesgrad i niveauet 100% for obligationsserien Lån 7001 Asien. FTSE/Xinhua China 25, et indeks som beregnes og offentliggøres af FTSE/ Xinhua Index Limited og/eller af den institution anvist af opretshaveren baseret på et udvalg af 25 kinesiske aktier noteret på Hong Kong Stock Exchange, Shanghai Stock Exchange eller Shenzhen Stock Exchange. For yderligere information om dette Aktieindeks, indløbende selskaber og disses betydning for indekset m.m. henvises til KOSPI 200, et indeks som beregnes og offentliggøres af Korean Stock Exchange og/eller af den institution anvist af opretshaveren baseret på et udvalg af de 200 største aktier, som repræsenterer markedet og den industrielle sektor, de tilhører. For yderligere information om dette Aktieindeks, indløbende selskaber og disses betydning for indekset m.m. henvises til MSCI Singapore, et indeks som beregnes og offentliggøres af Morgan Stanley Capital International Inc. og/eller af den institution anvist af opretshaveren baseret på et udvalg af aktier på Singapore Stock Exchange. For yderligere information om dette Aktieindeks og disses betydning for indekset m.m. henvises til samt TOPIX, et indeks som beregnes og offentliggøres af Tokyo Stock Exchange, Inc. og/eller af den institution anvist af opretshaveren baseret på et udvalg af alle de aktier, for øjeblikket ca stk. som er noterede på The First Section på Tokyo Stock Exchange. For yderligere information om dette Aktieindeks, indløbende selskaber og disses betydning for indekset m.m. henvises til Startværdi Værdien af det respektive Underliggende Aktieindeks på Vurderingstidspunktet på Vurderingsdag Start, eller en senere dag som angives nedenfor. Slutværdi Defineres som det aritmetiske gennemsnit af værdien af de Underliggende Aktieindeks aflæst på Vurderingstidspunktet på Vurderingsdage Slut eller den senere dag som angives nedenfor. Vurderingstidspunkt Det tidspunkt på dagen, hvor den institution, som beregner og i visse tilfælde offentliggør lukkekursen for et Underliggende Aktieindeks. Vurderingsdag Start Er den 4. juli Hvis Startværdien på et givet Underliggende Aktieindeks ikke kan fastsættes på Vurderingsdag Start pga., at denne dag er en Forstyrret Handelsdag, skal de Underliggende Aktieindeks ved Vurderingsdagen i stedet fastsættes til lukkekursen eller den værdi, som det respektive Underliggende Aktieindeks fastsættes til ved Vurderingstidspunktet på nærmeste følgende Planlagte Handelsdag, som ikke er en Forstyrret Handelsdag. Hvis et Underliggende Aktieindeks ved Vurderingsdag Start Side 5

6 ikke har kunnet fastsættes senest på ottende Planlagte Handelsdag efter Vurderingsdag Start, skal Handelsbanken ved Vurderingstidspunktet på den ottende Planlagte Handelsdag fastsætte det respektive Underliggende Aktieindeks til den værdi, som, efter Handelsbankens bedømmelse, bedst muligt er i overensstemmelse med den værdi, som de Underliggende Aktieindeks ved Vurderingsdag Start ville være blevet fastsat til, hvis denne dag ikke havde været en Forstyrret Handelsdag. I den henseende skal Handelsbanken, jf. Justering af Underliggende Aktieindeks, anvende den formel og metode, som senest gjorde sig gældende ved beregning af det respektive Underliggende Aktieindeks på basis af kursen på Aktiebørsen, for hver aktie, der indgår i de Underliggende Aktieindeks. (Hvis handlen har været væsentlig indskrænket på Aktiebørsen i en aktuel aktie, skal Handelsbanken vurdere, hvilken kurs aktien ville have været handlet til på Aktiebørsen, givet handlen i aktien ikke var indskrænket, i overensstemmelse med andet anført heri.) Vurderingsdag Slut Vurderingsdag Markedsforstyrrelse Den sidste Vurderingsdag. Den første Planlagte Handelsdag i hver kalendermåned, første gang den 2. februar 2009 og sidste gang den 1. juni Hvis Slutværdien på et givet Underliggende Aktieindeks ikke kan fastsættes på en Vurderingsdag Slut pga., at denne dag er en Forstyrret Handelsdag, skal de Underliggende Aktieindeks ved Vurderingsdag Slut i stedet fastsættes til lukkekursen eller den værdi, som det respektive Underliggende Aktieindeks fastsættes til ved Vurderingstidspunktet på nærmeste følgende Planlagte Handelsdag, som ikke er en Forstyrret Handelsdag. Hvis et Underliggende Aktieindeks ved Vurderingsdage Slut ikke har kunnet fastsættes senest på ottende Planlagte Handelsdag efter respektive Vurderingsdag Slut, skal Handelsbanken ved Vurderingstidspunktet på den ottende Planlagte Handelsdag fastsætte det respektive Underliggende Aktieindeks til den værdi, som, efter Handelsbankens bedømmelse, bedst muligt er i overensstemmelse med den værdi, som de Underliggende Aktieindeks ved Vurderingsdag Slut ville være blevet fastsat til, hvis denne dag ikke havde været en Forstyrret Handelsdag. I den henseende skal Handelsbanken, jf. Justering af Underliggende Aktieindeks, anvende den formel og metode, som senest gjorde sig gældende ved beregning af det respektive Underliggende Aktieindeks på basis af kursen på Aktiebørsen, for hver aktie, der indgår i de Underliggende Aktieindeks. (Hvis handlen har været væsentlig indskrænket på Aktiebørsen i en aktuel aktie, skal Handelsbanken vurdere, hvilken kurs aktien ville have været handlet til på Aktiebørsen, givet handlen i aktien ikke var indskrænket, i overensstemmelse med andet anført heri.) Handelsbanken bestemmer Startindeks og Slutindeks på Fastsættelsesdagen, eller den senere dag som følge af hvad der fremgår ovenfor. En Markedsforstyrrelse foreligger, for de Underliggende Aktieindeks, hvis handlen på relevante Aktiebørser eller Options- eller terminsbørser indenfor de sidste 60 minutter før Vurderingstidspunktet på en Planlagt Handelsdag indstilles eller begrænses, eller er indstillet eller begrænset (forårsaget af kursudsving større end grænser fastsat af den pågældende børs eller af andre årsager) i (i) værdipapirer der udgør mere end 20% af værdien i de Underliggende Aktieindeks, eller (ii) optionskontrakter relateret til de Underliggende Aktieindeks eller Side 6

7 (iii) terminsmarkedskontrakter relateret til de Underliggende Aktieindeks Til brug for afgørelse, når en Markedsforstyrrelse foreligger jf. (i) ovenfor, skal den relevante procentandel af et sådan værdipapir i forhold til et Underliggende Aktieindeks beregnes som forholdet mellem (a) den andel af indekstallet, der kunne henføres til det pågældende værdipapir og (b) det samlede indekstal, i begge tilfælde umiddelbart før suspensionens eller begrænsningens indtræden. Handelsbanken forbeholder sig retten til at bedømme, hvorvidt en Markedsforstyrrelse foreligger pga. handelsstop eller begrænsning i handlen. En begrænsning i antallet af timer for handel, som skyldes en ændring af de ordinære åbningstider på Aktiebørser eller Options- og terminsbørser, anses ikke for at være en Markedsforstyrrelse. Aktiebørs Options- eller Terminsbørs Planlagt Handelsdag Forstyrret Handelsdag Justering af Aktieindeks Med Aktiebørs forstås, for de Underliggende Aktieindeks, den eller de børser, hvor aktierne, som indgår i de Underliggende Aktieindeks, efter Handelsbankens vurdering, ved hvert Vurderingstidspunkt, hovedsageligt handles. Med Options- eller terminsbørs forstås, for de Underliggende Aktieindeks, den eller de børser, hvor optioner eller terminskontrakter med relation til de Underliggende Aktieindeks, efter Handelsbankens vurdering, ved hvert Vurderingstidspunkt hovedsageligt handles. Med en Planlagt Handelsdag forstås, for de Underliggende Aktieindeks en dag, hvor der tilsigtes åbent for handel, i normalt omfang, i værdipapirer på Aktiebørs og Options- eller terminsbørs, hvor de aktier, der indgår i de Underliggende Aktieindeks, tilsigtes at holde åbent i normalt omfang. Med en Forstyrret Handelsdag forstås, for de Underliggende Aktieindeks en Planlagt Handelsdag, hvor relevant Aktiebørs eller Options- eller terminsbørs, ikke holder åben for handel eller Markedsforstyrrelse indtræffer, eller Options- eller terminsbørs ikke holder åben for handel eller Markedsforstyrrelse indtræffer. a) Hvis et Underliggende Aktieindeks ikke beregnes og offentliggøres af den institution, som er ansvarlig for dette, men beregnes og offentliggøres af en efter Handelsbankens bedømmelse tilfredsstillende efterfølger (Tredje Part), skal Tillægsbeløbet i stedet fastsættes på baggrund af det af Tredje part beregnede og offentliggjorte indeks. b) Hvis et Underliggende Aktieindeks ophører, men erstattes af et andet indeks, der af Handelsbanken anses for ligeværdigt, skal et sådan indeks anvendes ved fastsættelse af Tillægsbeløbet. c) Hvis det på eller før Vurderingsdage Slut viser sig, at formlen eller metoden, som anvendes ved beregningen af et Underliggende Aktieindeks er ændret af den institution, som er ansvarlig for dette, eller af Tredje part, skal Handelsbanken fastsætte Tillægsbeløbet, således at udfaldet efter bedste evne er i overensstemmelse, såfremt ingen ændring er sket. d) Hvis hverken den nævnte institution eller Tredje part beregner og offentliggør et Underliggende Aktieindeks, det være sig midlertidigt eller permanent, skal Handelsbanken fastsætte Tillægsbeløbet på baggrund af den formel og metode, som anvendtes sidste dag det Underliggende Side 7

8 Aktieindeks blev beregnet, således at udfaldet efter bedste evne er i overensstemmelse med den værdi, som skulle have været offentliggjort, såfremt den relevante institution eller Tredje part havde beregnet det Underliggende Aktieindeks efter den oprindelige formel eller metode. Korrektion af Aktieindeks Rentekonstruktion e) Såfremt et Underliggende Aktieindeks, som anvendes ved fastsættelse af Tillægsbeløbet, bliver korrigeret pga. en åbenbar fejl i beregningen, af den institution, som beregner og publicerer dette indeks, indenfor det antal dage som normalt ligger mellem afslutning og valørdag ved spothandel på de relevante Aktiebørser, dog senest tre dage efter Vurderingsdag Slut, er Handelsbanken forpligtet til at lave en tilsvarende korrektion ved beregning af Tillægsbeløbet. Nulkupon. Indfrielsesdato 15. juni 2009 MTN Multipler og valør Obligation. Lånet repræsenteres af MTN i valør nominelt DKK eller hele multipler deraf. Børsnotering Ja på Københavns Fondsbørs den 6. juli ISIN-kode Myndighedspåbud m.m. Information DKK Hvis forudsætningerne for opfyldelse af Indfrielsesbeløb på grund af myndighedspåbud, ændret lovgivning, domstolsafgørelse eller lignende er bortfaldet eller ændret betragteligt eller anden væsentlig ændring i et underliggende marked indtræffer, afgør Handelsbanken om og i givet fald, hvordan opfyldelse skal ske mellem parterne. Handelsbanken skal straks efter fastsættelse offentliggøre Startværdi, Slutværdi, Deltagelsesgraden og Tillægsbeløbet. Handelsbanken bekræfter hermed, at ovenstående Endelige Vilkår er gældende for dette lån sammen med Almen Vilkår for Handelsbankens MTN-program dateret den 24. april 2007 og forpligter sig til at betale Indfrielsesbeløbet. Handelsbanken bekræfter, at der siden den 24. april 2007 ikke har været væsentlig negative forandringer i Handelsbankens fremtidsudsigter. Stockholm den 24. maj 2007 Svenska Handelsbanken AB (publ) Handelsbanken har ifølge licensaftale ret til at anvende de nedenfor beskrevne indeks. Handelsbanken er ifølge licensaftalen forpligtet til at inkludere følgende tekst i dette emissionsbilag. FTSE/Xinhua China 25 The Svenska Handelsbanken Equity Linked Bond 7001 in Denmark is not in any way sponsored, endorsed, sold or promoted by FTSE/Xinhua Index Limited ( FXI ), FTSE International Limited ("FTSE"), the London Stock Exchange Plc ( Exchange ), The Financial Times Limited ( FT ) or Xinhua Financial Network Limited ( Xinhua ) (collectively the Licensor Parties ) and none of the Licensor Parties make any warranty or representation whatsoever, expressly or impliedly, either as to the results to be obtained from the use of the FTSE Xinhua China 25 (the Index") and/or the figure at which the said Index stands at any particular time on any particular day or otherwise. The Index is compiled and calculated by FTSE on behalf of FXI. None of the Licensor Parties shall be liable (whether in negligence or otherwise) to any person for any error in the Index and none of the Licensor Parties shall be under any obligation to advise any person of any error Side 8

9 therein. KOSPI 200 The Product(s) is not sponsored, endorsed, sold or promoted by Korea Stock Exchange ("KSE"). KSE makes no representation or warranty, express or implied, to the owners of the Product or any member of the public regarding the advisability of investing in securities generally or in the Product particularly or the ability of the KOSPI Indexes to track general stock market performance. KSE's only relationship to the Licensee is the licensing of certain trademarks and trade names of KSE and of the KOSPI Indexes which is determined, composed and calculated by KSE without regard to the Licensee or the Product. KSE has no obligation to take the needs of the Licensee or the owners of the Product into consideration in determining, composing or calculating the KOSPI Indexes. KSE is not responsible for and has not participated in the determination of the prices and amount of the Product or the timing of the issuance or sale of the Product or in the determination or calculation of the equation by which the Product is to be converted into cash. KSE has no obligation or liability in connection with the administration, marketing or trading of the Product. KSE DOES NOT GUARANTEE THE ACCURACY AND/OR THE COMPLETENESS OF THE KOSPI INDEXES OR ANY DATA INCLUDED THEREIN AND KSE SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY ERRORS, OMISSIONS, OR INTERRUPTIONS THEREIN. KSE MAKES NO WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO RESULTS TO BE OBTAINED BY LICENSEE, OWNERS OF THE PRODUCT, OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY FROM THE USE OF THE KOSPI INDEXES OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. KSE MAKES NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, AND EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE WITH RESPECT TO THE KOSPI INDEXES OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. WITHOUT LIMITING ANY OF THE FOREGOING, IN NO EVENT SHALL KSE HAVE ANY LIABILITY FOR ANY SPECIAL, PUNITIVE, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING LOST PROFITS), EVEN IF NOTIFIED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. MSCI SINGAPORE THIS FINANCIAL PRODUCT IS NOT SPONSORED, ENDORSED, SOLD OR PROMOTED BY MORGAN STANLEY CAPITAL INTERNATIONAL INC. ( MSCI ), ANY AFFILIATE OF MSCI OR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX. THE MSCI INDEXES ARE THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MSCI. MSCI AND THE MSCI INDEX NAMES ARE SERVICE MARK(S) OF MSCI OR ITS AFFILIATES AND HAVE BEEN LICENSED FOR USE FOR CERTAIN PURPOSES BY Svenska Handelsbanken AB (publ). NEITHER MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES NOR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX MAKES ANY REPRESENTATION OR WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, TO THE OWNERS OF THIS FINANCIAL PRODUCT OR ANY MEMBER OF THE PUBLIC REGARDING THE ADVISABILITY OF INVESTING IN FINANCIAL SECURITIES GENERALLY OR IN THIS FINANCIAL PRODUCT PARTICULARLY OR THE ABILITY OF ANY MSCI INDEX TO TRACK CORRESPONDING STOCK MARKET PERFORMANCE. MSCI OR ITS AFFILIATES ARE THE LICENSORS OF CERTAIN TRADEMARKS, SERVICE MARKS AND TRADE NAMES AND OF THE MSCI INDEXES WHICH ARE DETERMINED, COMPOSED AND CALCULATED BY MSCI WITHOUT REGARD TO THIS FINANCIAL PRODUCT OR THE ISSUER OR OWNER OF THIS FINANCIAL PRODUCT. NEITHER MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES NOR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX HAS ANY OBLIGATION TO TAKE THE NEEDS OF THE ISSUERS OR OWNERS OF THIS FINANCIAL PRODUCT INTO CONSIDERATION IN DETERMINING, COMPOSING OR CALCULATING THE MSCI INDEXES. NEITHER MSCI, ITS AFFILIATES NOR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX IS RESPONSIBLE FOR OR HAS PARTICIPATED IN THE DETERMINATION OF THE TIMING OF, PRICES AT, OR QUANTITIES OF THIS FINANCIAL PRODUCT TO BE ISSUED OR IN THE DETERMINATION OR CALCULATION OF THE EQUATION BY WHICH THIS FINANCIAL PRODUCT IS REDEEMABLE FOR CASH. NEITHER MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES NOR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, THE MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX HAS ANY OBLIGATION OR LIABILITY TO THE OWNERS OF THIS FINANCIAL PRODUCT IN CONNECTION WITH THE ADMINISTRATION, MARKETING OR OFFERING OF THIS FINANCIAL PRODUCT. ALTHOUGH MSCI SHALL OBTAIN INFORMATION FOR INCLUSION IN OR FOR USE IN THE CALCULATION OF THE MSCI INDEXES FROM SOURCES WHICH MSCI CONSIDERS RELIABLE, Side 9

10 NEITHER MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES NOR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX WARRANTS OR GUARANTEES THE ORIGINALITY, ACCURACY AND/OR THE COMPLETENESS OF ANY MSCI INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. NEITHER MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES NOR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX MAKES ANY WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO RESULTS TO BE OBTAINED BY LICENSEE, LICENSEE S CUSTOMERS OR COUNTERPARTIES, ISSUERS OF THE FINANCIAL SECURITIES, OWNERS OF THE FINANCIAL SECURITIES, OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY, FROM THE USE OF ANY MSCI INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN IN CONNECTION WITH THE RIGHTS LICENSED HEREUNDER OR FOR ANY OTHER USE. NEITHER MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES NOR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX SHALL HAVE ANY LIABILITY FOR ANY ERRORS, OMISSIONS OR INTERRUPTIONS OF OR IN CONNECTION WITH ANY MSCI INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. FURTHER, NEITHER MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES NOR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX MAKES ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OF ANY KIND, AND MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES AND ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX HEREBY EXPRESSLY DISCLAIM ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WITH RESPECT TO ANY MSCI INDEX AND ANY DATA INCLUDED THEREIN. WITHOUT LIMITING ANY OF THE FOREGOING, IN NO EVENT SHALL MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES OR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX HAVE ANY LIABILITY FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, PUNITIVE, CONSEQUENTIAL OR ANY OTHER DAMAGES (INCLUDING LOST PROFITS) EVEN IF NOTIFIED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. No purchaser, seller or holder of this security, or any other person or entity, should use or refer to any MSCI trade name, trademark or service mark to sponsor, endorse, market or promote this product without first contacting MSCI to determine whether MSCI s permission is required. Under no circumstances may any person or entity claim any affiliation with MSCI without the prior written permission of MSCI. TOPIX The copyright of TOPIX and other intellectual property rights related to TOPIX and TOPIX Index belong solely to the Tokyo Stock Exchange, Inc. No Products relating to a TOPIX Index are in any way sponsored, endorsed or promoted by the Tokyo Stock Exchange, Inc. and the Tokyo Stock Exchange, Inc. makes no warranty or representation whatsoever, express or implied, either as to the results to be obtained as to the use of any TOPIX Index or the figure at which any TOPIX Index stands on any particular day or otherwise. Each TOPIX Index is compiled and calculated solely by the Tokyo Stock Exchange, Inc. However, the Tokyo Stock Exchange, Inc. shall not be liable to any person for any error in any TOPIX Index and the Tokyo Stock Exchange, Inc. shall not be under any obligation to advise any person, including a purchaser or vendor of any Products, of any error therein. The Tokyo Stock Exchange, Inc. gives no assurance regarding any modification or change in any methodology used in calculating any TOPIX Index and The Tokyo Stock Exchange, Inc. is under no obligation to continue the calculation, publication and dissemination of any TOPIX Index. The Tokyo Stock Exchange, Inc. shall not be responsible for any damage resulting from the issue and sales of the Products. Side 10

11 Udvikling i de respektive Aktieindeks siden 30.april 2002, Index= apr-02 jul-02 okt-02 jan-03 apr-03 jul-03 okt-03 jan-04 apr-04 jul-04 okt-04 jan-05 apr-05 jul-05 okt-05 jan-06 apr-06 jul-06 okt-06 jan-07 apr-07 FTSE Xinhua KOSPI 200 MSCI Singapore TOPIX Aktiekurv Bemærk venligst, at den historiske udvikling ikke er en garanti for den fremtidige udvikling. Ved placering i denne obligation kan forskellen mellem Emissionskursen og det nominelle beløb tabes. Side 11

12 Skattemæssige forhold Generelt I det følgende gives en beskrivelse af de danske skatteregler, der har betydning i forbindelse med køb, besiddelse eller salg af de udbudte obligationer. Beskrivelsen omfatter alene skatteforhold i Danmark og ikke udenlandske skatteregler. Det anførte tilsigter ikke at være en fuldstændig eller udtømmende beskrivelse af alle skattemæssige forhold. Beskrivelsen omfatter ikke investorer, for hvilke der gælder særlige skatteregler, herunder investorer, der er pengeinstitutter, fondshandlere eller næringsskattepligtige. Beskrivelsen er baseret på den lovgivning, der var gældende pr. 5. maj Nuværende og potentielle investorer opfordres til at søge rådgivning hos egne skatterådgivere med hensyn til skattemæssige konsekvenser af at investere i, eje, forvalte og overdrage obligationerne. Skattemæssige forhold for danske investorer Skattemæssig status Personer Fuldt skattepligtige personer er navnlig personer, der har bopæl i Danmark, eller som opholder sig her i landet minimum seks måneder, samt selskaber, fonde m.v. som er registreret i Danmark, eller hvis ledelse har sæde i Danmark. Aktieindekserede obligationer betragtes skattemæssigt som finansielle kontrakter. Ved investering i obligationerne beskattes eventuelle kursgevinster løbende som kapitalindkomst efter lagerprincippet. Eventuelle kurstab kan, efter særlige regler og ligeledes efter lagerprincippet, fratrækkes i anden positiv kapitalindkomst fra andre finansielle kontrakter. I det omfang ét års tab overstiger tidligere års gevinster, kan tabet fremføres til modregning i senere års skattepligtige fortjenester på finansielle kontrakter. Kursgevinst- og tab opgøres i forhold til de årlige kursreguleringer. Virksomhedsskatteordningen kan finde anvendelse ved investering i obligationerne, men de skattemæssige konsekvenser afhænger i høj grad af individuelle forhold. Investorer, der investerer gennem virksomhedsskatteordningen bør derfor søge individuel rådgivning. Selskaber og fonde Hele kursgevinsten beskattes, og kurstab er fradragsberettiget. Gevinst og tab beskattes efter lagerprincippet. Pensionsmidler Investorer med pensionsmidler omfattet af pensionsafkastbeskatningsloven kan ligeledes deltage. Afkastet vil i så fald ligeledes være omfattet af pensionsafkastbeskatningsloven. Hele kursgevinsten/-tabet indgår i beskatningsgrundlaget. Opgørelsen sker efter lagerprincippet, hvilket medfører, at urealiseret kursgevinst/- tab løbende skal medregnes. Afkast beskattes med 15% i pensionsafkastskat. Udenlandske investorer Udenlandske investorer, der ikke er fuldt skattepligtige i Danmark og ikke driver virksomhed her i landet eller deltager i en sådan virksomhed, er ikke skattepligtige af afkastet af obligationerne i Danmark. For udenlandske investorer afhænger beskatningen af de lokale regler i det land, hvor investor er hjemmehørende. Investorer hjemmehørende i Side 12

13 udlandet bør derfor konsultere egne professionelle rådgivere. Besiddelsen af obligationerne kan ikke i sig selv begrunde dansk skattepligt. Hvis investor har fast driftssted i Danmark, og derfor er begrænset skattepligtig til Danmark, kan der gælde samme regler som for danske investorer, hvis investeringen har tilknytning til den danske del af virksomheden. Side 13

14 Aktieindekserede obligationer 2007/2009 Lån 7001 Asien Obligation med afkast knyttet til FTSE/Xinhua China 25, KOSPI 200, MSCI Singapore og TOPIX Tegningsblanket (Tegningsblanketten indleveres gennem eget pengeinstitut) Tegningsperiode: 11. juni juni 2007 (begge dage inkl.) Undertegnede ønsker at købe nominelt DKK til kurs 103 franko kurtage, (Lån 7001 Asien med fondskode DKK ). Minimumstegning er DKK Betaling for obligationer Opbevaring af obligationer Beløbet kan hæves på min konto i følgende pengeinstitut den 6. juli 2007 Navn Reg. nr. Kontonr. Obligationerne ønskes opbevaret i mit depot i følgende pengeinstitut Navn VP-kontonr. Stilling og navn Adresse Postnr. og by CPR/CVR nr. Telefonnummer Dato og underskrift Tegningssted Handelsbanken Emission Amaliegade København K Telefon / Telefax Indleveret gennem: Pengeinstitut: Reg. nr.: CD-ident: Beløbet afregnes den 6. juli 2007 mod registrering af obligationerne i Værdipapircentralen. Side 14

2. Identifikation af Certifikatserie omfattet af de Særlige Betingelser

2. Identifikation af Certifikatserie omfattet af de Særlige Betingelser NORDEA BANK AB (PUBL) S OG NORDEA BANK FINLAND ABP S EMISSIONSPROGRAM FOR WARRANTS OG CERTIFIKATER SÆRLIGE BETINGELSER FOR CERTIFIKATER SERIE BULL RUSLAND Instrumenterne er omfattet af de Almindelige Betingelser

Læs mere

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Råvarer har længe været et område i vækst, og der er en stigende opmærksomhed rettet mod råvarer som investeringsobjekt. Det skyldes blandt

Læs mere

Informationsmateriale opdateret 10. juni 2008. KK Globale Aktier 2011 ISIN Kode: DK0030104146. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale opdateret 10. juni 2008. KK Globale Aktier 2011 ISIN Kode: DK0030104146. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale opdateret 10. juni 2008 KK Globale Aktier 2011 ISIN Kode: DK0030104146 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle

Læs mere

Europæiske Aktier. Udstedt af KommuneKredit. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Europæiske Aktier. Udstedt af KommuneKredit. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Europæiske Aktier 2018 Udstedt af KommuneKredit GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs se-14neste

Læs mere

Markedsføringsmateriale af 25.03.2015. Bull & Bear certifikater Nye muligheder

Markedsføringsmateriale af 25.03.2015. Bull & Bear certifikater Nye muligheder Markedsføringsmateriale af 25.03.2015 Bull & Bear certifikater Nye muligheder Certifikater er for den aktive og erfarne investor med en klar forventning til det underliggende aktiv. BULL BEAR Hvis du forventer

Læs mere

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Dette faktablad er Jyske Banks tillæg til markedsføringsmaterialet fra Garanti Invest om SydEuropa

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 26. februar 2016 Indhold Ordforklaring Kommentarer

Læs mere

Investeringsforeningen C WorldWide. Beskatning af investeringsbeviser 2017

Investeringsforeningen C WorldWide. Beskatning af investeringsbeviser 2017 Investeringsforeningen C WorldWide Beskatning af investeringsbeviser 2017 KPMG Acor tax Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Investeringsforeningen C Worldwide Dampfærgevej 26, 2100 København Oversigt over

Læs mere

KommuneKredit Aktietrappe 2012 Deltag i det europæiske aktiemarked - med løbende fastlåsning af afkastet

KommuneKredit Aktietrappe 2012 Deltag i det europæiske aktiemarked - med løbende fastlåsning af afkastet KommuneKredit Aktietrappe 2012 Deltag i det europæiske aktiemarked - med løbende fastlåsning af afkastet Få del i stigende aktiekurser på det europæiske aktiemarked samt mulighed for at fastlåse allerede

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Rapportering Rapport udarbejdet den 9. januar 2014 Dealer Pernille Linnerup Kristensen Indhold Ordforklaring side 3 Kommentarer til risiko side 4 Nøgletal til risikostyring side

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

KommuneKredit Valuta 2011

KommuneKredit Valuta 2011 KommuneKredit Valuta 2011 Obligation fra KommuneKredit relateret til udvikling i kursen på engelske pund, samt svenske og norske kroner mod euro Danske Bank udbyder en ny valutaindekseret obligation, der

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet d. 4 juni 2015. Lars Kruse Brixler Indhold Ordforklaring

Læs mere

Kina & Japan Super 2003/2008. relateret til. Nikkei 225. FTSE Xinhua China 25

Kina & Japan Super 2003/2008. relateret til. Nikkei 225. FTSE Xinhua China 25 14. november 2003 Kina & Japan Super 2003/2008 relateret til Nikkei 225 og FTSE Xinhua China 25 ANSVAR OG ERKLÆRINGER Ansvar for Prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Informationsmateriale 29. august 2006. 0 % KommuneKredit Bedst 2009. Informationsmateriale

Informationsmateriale 29. august 2006. 0 % KommuneKredit Bedst 2009. Informationsmateriale Informationsmateriale 29. august 2006 0 % KommuneKredit Bedst 2009 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved, at oplysningerne i Informationsmaterialet

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet d. 3 marts 2015. Lars Kruse Brixler Indhold Ordforklaring

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 25. november 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

3. januar 2013 SUPPLERENDE INFORMATION

3. januar 2013 SUPPLERENDE INFORMATION 3. januar 2013 SUPPLERENDE INFORMATION Aktieindekserede obligationer SEB Kinesiske Aktier 2017 Nærværende tekst er udarbejdet som et dansk supplement til det engelske prospekt på de aktieindekserede obligationer

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende Lån nr. 5014. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende Lån nr. 5014. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende Lån nr. 5014 under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's svenske MTN-program For Lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 7. juni 2007

Læs mere

Aktierelateret Obligation

Aktierelateret Obligation Informationsmateriale 1. november 2005 Aktierelateret Obligation 0 % KommuneKredit Dow Jones EURO STOXX 50 Index 2005/2015 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet

Læs mere

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION ALM. BRAND BANK KK STOXX 2015 er en obligation, hvor afkastet er afhængigt af kursudviklingen på aktierne i 50 af de største virksomheder

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5016. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5016. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5016 under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 4. juni 2008

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

R E S U M É. Eksportfinans ASA. Ejendomsindekserede obligationer. 0 % Eksportfinans Tyske Ejendomme 2012

R E S U M É. Eksportfinans ASA. Ejendomsindekserede obligationer. 0 % Eksportfinans Tyske Ejendomme 2012 Eksportfinans ASA Ejendomsindekserede obligationer 0 % Eksportfinans Tyske Ejendomme 2012 Vigtige oplysninger til investorerne Investering i obligationerne kan medføre en risiko for tab og det anbefales

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteprognose september 2013

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteprognose september 2013 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteprognose september 2013 1Y 3Y 5Y 7Y 9Y Rentemarkedet DKK siden januar og fremover 3.5% 3.0% Vores forventning til renteniveauet om 1 år 2.5% NU

Læs mere

NORDEA BANK AB (PUBL) S EMISSIONSPROGRAM FOR INDEKSCERTIFIKATER BULL SÆRLIGE BETINGELSER FOR INDEKSCERTIFIKATER BULL SERIE 2010:1 (DK)

NORDEA BANK AB (PUBL) S EMISSIONSPROGRAM FOR INDEKSCERTIFIKATER BULL SÆRLIGE BETINGELSER FOR INDEKSCERTIFIKATER BULL SERIE 2010:1 (DK) Disse Særlige Betingelser erstatter pr. 19. juni 2012 Særlige Betingelser for Indekscertifikater Bull Serie 2010:1 (DK), offentliggjort den 17. januar 2012. NORDEA BANK AB (PUBL) S EMISSIONSPROGRAM FOR

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

NORDEA BANK AB (PUBL) S EMISSIONSPROGRAM FOR INDEKSCERTIFIKATER BULL SÆRLIGE BETINGELSER FOR INDEKSCERTIFIKATER BULL SERIE 2010:2 (DK)

NORDEA BANK AB (PUBL) S EMISSIONSPROGRAM FOR INDEKSCERTIFIKATER BULL SÆRLIGE BETINGELSER FOR INDEKSCERTIFIKATER BULL SERIE 2010:2 (DK) NORDEA BANK AB (PUBL) S EMISSIONSPROGRAM FOR INDEKSCERTIFIKATER BULL SÆRLIGE BETINGELSER FOR INDEKSCERTIFIKATER BULL SERIE 2010:2 (DK) Disse særlige betingelser ( Særlige Betingelser ) udgør de Særlige

Læs mere

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet.

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. 58 Afkast op til % - over 3 år Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. De penge, man investerer, er man sikker på at få igen og samtidig få en pæn gevinst,

Læs mere

Asiatiske AKTIER 2007/2012. Aktieindekseret obligation

Asiatiske AKTIER 2007/2012. Aktieindekseret obligation Asiatiske AKTIER 2007/2012 Aktieindekseret obligation Asiatiske AKTIER 2007/2012 - aktieinvestering med hovedstolsgaranti Garantiobligationen Asiatiske AKTIER 2007/2012 er en ny aktieindekseret obligation,

Læs mere

Jyske Bank juni 2014 JB NOVO 2017

Jyske Bank juni 2014 JB NOVO 2017 Jyske Bank juni 2014 JB NOVO 2017 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB NOVO 2017 og er ikke en fuldstændig gengivelse af Svenska Handelsbanken AB (publ) Grundprospekt 2014, Tilläg till Grundprospekt

Læs mere

Aktiebevis Sverige 2020

Aktiebevis Sverige 2020 Aktiebevis Aktiebevis Sverige 2020 Investering i det svenske aktiemarked Aktiebevis Sverige 2020 er hensigtsmæssig for investorer, som: har en forventning om, at svenske virksomheder vil nyde godt af det

Læs mere

Danske Bank Råvarer 2013 Nye råvareindekserede obligationer Danske Bank udbyder to nye obligationer, hvor kursen følger udviklingen i et underliggende råvareindeks. Der er fastsat et loft for afkastet

Læs mere

INFRASTRUKTUR. Infrastruktur 2007/2011. Aktieindekseret obligation. Det med småt... Aktieindekseret obligation knyttet til

INFRASTRUKTUR. Infrastruktur 2007/2011. Aktieindekseret obligation. Det med småt... Aktieindekseret obligation knyttet til Hvem står bag? Udsteder af obligationerne er KommuneKredit. KommuneKredit er en forening oprettet ved lov af 19. marts 1898 og er under tilsyn af Indenrigsministeriet. KommuneKredits formål Omkostninger

Læs mere

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving Aktieindekserede obligationer Sikker investering i det nordiske opsving Norden et unikt vækstcenter I Danske Bank vurderer vi, at den positive udvikling i Norden vil fortsætte. Derfor tilbyder vi to forskellige

Læs mere

Strukturerede Obligationer. "KommuneKredit BRIK Plus " Informationsmateriale

Strukturerede Obligationer. KommuneKredit BRIK Plus  Informationsmateriale Informationsmateriale 18. juni 2008 Strukturerede Obligationer "KommuneKredit BRIK Plus 2008-2011" Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

BIG 4 A/S. Arrangør:

BIG 4 A/S. Arrangør: Udstedelsessupplement BIG 4 A/S 20. april 2004 Obligationslån 2004/2009 udstedt i danske kroner med sikkerhed i AAA-ratede obligationer 1 og call-optioner på fem underliggende aktieindeks Serie Rentesats

Læs mere

FIST-GPS3 I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S

FIST-GPS3 I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S FIST-GPS3 I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S GPSTF-patchbakker monteret med prætermineret kabel UDARBEJDET I SAMARBEJDE MED TDC Indhold 1 General information 2 Kit indhold 3 Montering af skuffer

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5022. under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5022. under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5022 under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 29. maj 2009

Læs mere

Alternativ Energi 2009. invester i fremtidens energi

Alternativ Energi 2009. invester i fremtidens energi Alternativ Energi 2009 invester i fremtidens energi Alternativ Energi Foto udlånt af Vestas Wind Systems A/S Alternativ energi har længe været et område i vækst, og der er stor opmærksomhed rettet mod

Læs mere

Jyske Bank MARTS 2016 JB NOVO 2019. Side 1 af 13

Jyske Bank MARTS 2016 JB NOVO 2019. Side 1 af 13 Jyske Bank MARTS 2016 JB NOVO 2019 Side 1 af 13 Indhold Vigtig information... 3 Om JB NOVO 2019... 4 Baggrunden for JB NOVO 2019... 5 Diagram over afkastmuligheder for JB NOVO 2019... 6 Forklaring til

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Markedsguiden december 2013

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Markedsguiden december 2013 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Markedsguiden december 2013 1Y 3Y 5Y 7Y 9Y Rentemarkedet DKK siden januar og fremover 3.5% 3.0% Vores forventning til renteniveauet om 1 år 2.5% NU 2.0%

Læs mere

BULL SP500 X2H. Endelige Vilkår Certifikater. Økonomisk beskrivelse. Produktspecifikke betingelser. Vedrørende: S&P 500 -future

BULL SP500 X2H. Endelige Vilkår Certifikater. Økonomisk beskrivelse. Produktspecifikke betingelser. Vedrørende: S&P 500 -future BULL SP500 X2H Vedrørende: S&P 500 -future Noteringsdag: 17. juni 2014 Endelige Vilkår Certifikater Disse Endelige Vilkår er udarbejdet i henhold til artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EF og skal læses sammen

Læs mere

Jyske Bank September 2014. JB Danske Bank 2017

Jyske Bank September 2014. JB Danske Bank 2017 Jyske Bank September 2014 JB Danske Bank 2017 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB DANSKE BANK 2017 og er ikke en fuldstændig gengivelse af J.P. Morgan Structured Products B.V. s Basisprospekt

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning fra oktober Dato 25. november 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning fra oktober Dato 25. november 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning fra oktober Dato 25. november 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 November 2013 NU Forventningen til renteniveauet

Læs mere

BEAR OMXC X2 H. Endelige Vilkår Certifikater. Økonomisk beskrivelse. Produktspecifikke betingelser. Vedrørende: OMX Copenhagen 20 Cap GI

BEAR OMXC X2 H. Endelige Vilkår Certifikater. Økonomisk beskrivelse. Produktspecifikke betingelser. Vedrørende: OMX Copenhagen 20 Cap GI BEAR OMXC X2 H Vedrørende: OMX Copenhagen 20 Cap GI Noteringsdag: 18. marts 2014 Endelige Vilkår Certifikater Disse Endelige Vilkår er udarbejdet i henhold til artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EF og skal

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 Marts 2014 Forventningen til renteniveauet om 1

Læs mere

Udsteder. Kommuninvest

Udsteder. Kommuninvest Informationsmateriale 13. november 2006 Udsteder Kommuninvest Udstedelse af strukturerede obligationer Kl 3i1 Arrangør Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer...1 Ansvar for informationsmaterialet...

Læs mere

Jyske Bank OKTOBER 2015 JB NORDEA 2018

Jyske Bank OKTOBER 2015 JB NORDEA 2018 Jyske Bank OKTOBER 2015 JB NORDEA 2018 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB NORDEA 2018 og er ikke en fuldstændig gengivelse af Société Générales Basisprospekt 2015, supplementer til Société

Læs mere

Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december Valutaobligationer

Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december Valutaobligationer Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december 2016 Valutaobligationer INDIA Rente og mulig kursgevinst Hvis du er villig til at påtage dig en valutarisiko,

Læs mere

JB Eurostoxx Airbag 2010

JB Eurostoxx Airbag 2010 JB Eurostoxx Airbag 2010 Omslag_JB_eurostoxx.indd 1-2 13-05-2008 15:31:44 Strukturerede Løsninger 16.05.2008 Investering i europæiske aktier JB Eurostoxx Airbag 2010 er et godt alternativ for investorer,

Læs mere

Kommuninvest Kort Valuta 2008

Kommuninvest Kort Valuta 2008 Kommuninvest Kort Valuta 2008 Obligationen arrangeres af Nordea og udstedes af svenske Kommuninvest. Udstedelseskursen er 100. Obligationen har tegningsperiode fra 24. september til 12. oktober 2007. Investering

Læs mere

Aktieindekseret obligation knyttet til

Aktieindekseret obligation knyttet til Aktieindekseret obligation Danske Aktier Aktieindekseret obligation knyttet til kursudviklingen i 15 førende, danske aktieselskaber Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Danske Aktier

Læs mere

Børsnoterede certifikater Bull & Bear

Børsnoterede certifikater Bull & Bear Børsnoterede certifikater Bull & Bear Bull & Bear-certifikater passer til dig, der har en fast tro på, hvilken vej markedet vil gå, uanset om du tror på en stigning eller et fald. Bull & Bear-certifikater

Læs mere

KommuneKredit BRIK Plus 2011

KommuneKredit BRIK Plus 2011 KommuneKredit BRIK Plus 2011 En af de stærkeste trends de sidste år har været udflytning af produktionsopgaver fra vesten til udviklingslandene. BRIK landene (Brasilien, Rusland, Indien og Kina) fremstår

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra januar Dato 26. januar 2016

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra januar Dato 26. januar 2016 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra januar Dato 26. januar 2016 1.6 Rentemarkedet DKK 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 Forventningen til renteniveauet om 1 år Januar 2015 Nu DKK

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 15. september 2015. Indhold Ordforklaring Kommentarer

Læs mere

Globale Aktier III 2019

Globale Aktier III 2019 Globale Aktier III 2019 Kurs 110 Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Option Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs se-14neste års kraftige op- og nedture på aktiemarkederne

Læs mere

Informationsmateriale 5. november 2007. 0% KommuneKredit Dollar 2010. Informationsmateriale

Informationsmateriale 5. november 2007. 0% KommuneKredit Dollar 2010. Informationsmateriale Informationsmateriale 5. november 2007 0% KommuneKredit Dollar 2010 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved, at oplysningerne i Informationsmaterialet

Læs mere

Europæiske Aktier 2018

Europæiske Aktier 2018 Informationsmateriale den 30. juli 2015 Europæiske Aktier 2018 ISIN Kode: DK0030363593 Arrangør: Garanti Invest A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

Aktieindekserede Obligationer

Aktieindekserede Obligationer Informationsmateriale 6. august 2007 Aktieindekserede Obligationer 0 % KommuneKredit Infrastruktur 2011 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved,

Læs mere

Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier

Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier Nykredit NB Amerikanske Aktier 2013 Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier Nykredit Bank A/S udbyder nu en ny 3-årig struktureret obligation i danske kroner, NB Amerikanske

Læs mere

40.000.000.000 PPROGRAM FOR STRUKTUREREDE OBLIGATIONER

40.000.000.000 PPROGRAM FOR STRUKTUREREDE OBLIGATIONER Endelige Vilkår (Oversættelse af engelsk version. I tvivlsspørgsmål er den engelske version gældende) BARCLAYS BANK PLC (Registreret som aktieselskab i England og Wales) BARCLAYS CAPITAL (CAYMAN) LIMITED

Læs mere

R E S U M É. Eksportfinans ASA. Valutaindekserede obligationer. 0 % Eksportfinans BRL/DKK Extra % Eksportfinans BRL/DKK Super 2009

R E S U M É. Eksportfinans ASA. Valutaindekserede obligationer. 0 % Eksportfinans BRL/DKK Extra % Eksportfinans BRL/DKK Super 2009 Eksportfinans ASA Valutaindekserede obligationer 0 % Eksportfinans BRL/DKK Extra 2009 0 % Eksportfinans BRL/DKK Super 2009 Vigtige oplysninger til investorerne Investering i obligationerne kan medføre

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5018. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5018. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5018 under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 4. juni 2008

Læs mere

Informationsmateriale 4. marts KK Emerging Markets 2011 ISIN Kode: DK Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale 4. marts KK Emerging Markets 2011 ISIN Kode: DK Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale 4. marts 2008 KK Emerging Markets 2011 ISIN Kode: DK0030093000 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5019 under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 4. juni 2008

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra august Dato 15. september 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra august Dato 15. september 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra august Dato 15. september 2015 1.8 Rentemarkedet DKK 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 Forventningen til renteniveauet om 1 år Nu September

Læs mere

Jyske Bank januar 2015 JB NOVO 2018

Jyske Bank januar 2015 JB NOVO 2018 Jyske Bank januar 2015 JB NOVO 2018 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB NOVO 2018 og er ikke en fuldstændig gengivelse af J.P. Morgan Structured Products B.V. s Basisprospekt 2014 og Final

Læs mere

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op Jyske bank marts 2008 JB Dollars 2010 En investering, der følger med dollaren op Omslag_jyske_dollars_ny.indd 1-2 04-03-2008 11:22:07 Investering i en dollarstyrkelse Vil du gerne tjene penge på en dollarstyrkelse?...

Læs mere

Markedsindekseret obligation

Markedsindekseret obligation Markedsindekseret obligation Bedst-af-3 II - Investering med hovedstolsgaranti Det er en gylden regel inden for investering, at man ofte opnår det bedste resultat, hvis man spreder sine investeringer på

Læs mere

Aktiebevis Global Kupon 2022

Aktiebevis Global Kupon 2022 Aktiebevis Aktiebevis Global Kupon 2022 Investering i det amerikanske, europæiske og japanske aktiemarked Aktiebevis Global Kupon 2022 er hensigtsmæssig for investorer, som: har en forventning om, at det

Læs mere

Jyske Bank april 2015 JB DANSKE BANK 2018

Jyske Bank april 2015 JB DANSKE BANK 2018 Jyske Bank april 2015 JB DANSKE BANK 2018 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB DANSKE BANK 2018 og er ikke en fuldstændig gengivelse af J.P. Morgan Structured Products B.V. s Basisprospekt

Læs mere

Tigerspring 2010. Der er fart over asien spring ud i en spændende investering

Tigerspring 2010. Der er fart over asien spring ud i en spændende investering Tigerspring 2010 Der er fart over asien spring ud i en spændende investering 1 JAPAN SYDKOREA TAIWAN SINGAPORE HONGKONG Denne brochure er en del af markedsføringen af Tigerspring 2010 og er ikke en fuldstændig

Læs mere

FB Globale Aktier 2012

FB Globale Aktier 2012 Forstædernes Bank er en del af Nykredit koncernen FB Globale Aktier 2012 Forstædernes Bank formidler en obligation med indfrielse til minimum kurs 100 ved udløb. Den giver mulighed for et attraktivt afkast,

Læs mere

JB Financial Airbag II 2010

JB Financial Airbag II 2010 Jyske Markets januar 2008 JB Financial Airbag II 2010 investering i billige bankaktier De økonomiske aspekter er vendt og drejet... Jyske Markets 25.01.2008 Investering i billige bankaktier Vil du være

Læs mere

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus.

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Markedsføringsmateriale Bull & Bear Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Bull Du tror på en stigning i markedet. Hvis du har ret, får

Læs mere

Aktiebevis Europæiske Aktier 2020

Aktiebevis Europæiske Aktier 2020 Aktiebevis Aktiebevis Europæiske Aktier 2020 Investering i det europæiske aktiemarked Aktiebevis Europæiske Aktier 2020 er hensigtsmæssig for investorer, som: har en forventning om et svagt til moderat

Læs mere

KommuneKredit 50 Europæiske Aktier II 2017

KommuneKredit 50 Europæiske Aktier II 2017 Informationsmateriale den 31. marts 2015 KommuneKredit 50 Europæiske Aktier II 2017 ISIN Kode: DK0030361464 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser

Læs mere

Globale Aktier (USD/EUR)

Globale Aktier (USD/EUR) Globale Aktier (USD/EUR) 2019 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs 140 seneste års kraftige

Læs mere

Kinesiske Aktier. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ)

Kinesiske Aktier. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) Kinesiske Aktier 2018 Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Scan koden med din smartphone og hør mere om obligationen. Kurs 110 Investering med begrænset risiko

Læs mere

Investering med hovedstolsgaranti. - over 3 år

Investering med hovedstolsgaranti. - over 3 år Investering med hovedstolsgaranti - over 3 år Analyse Scwheizerfranch (CHF) USD/CHF er billig set ud fra det lange sigte Den generelle styrkelse af CHF er tæt koblet med den europæiske gældskrise Traditionelt

Læs mere

Aktieindekserede Obligationer

Aktieindekserede Obligationer Informationsmateriale 3. januar 2006 Aktieindekserede Obligationer 0 % KommuneKredit Danske Aktier 2011 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved,

Læs mere

Endelige Vilkår vedrørende SHBO 7008 Euro Eksport 2018

Endelige Vilkår vedrørende SHBO 7008 Euro Eksport 2018 Endelige Vilkår vedrørende SHBO 7008 Euro Eksport 2018 Disse Endelige Vilkår er udarbejdet i henhold til artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EF og skal læses sammen med Grundprospektet af 20. marts 2013 og

Læs mere

Aktiebevis Europæiske Banker 2020

Aktiebevis Europæiske Banker 2020 Aktiebevis Aktiebevis Europæiske Banker 2020 Investering i den europæiske banksektor Aktiebevis Europæiske Banker 2020 er hensigtsmæssig for investorer, som: har en forventning om svagt til moderat stigning

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Jyske Bank marts 2014 Den aktieindekserede obligation BMW 2015

Jyske Bank marts 2014 Den aktieindekserede obligation BMW 2015 Jyske Bank marts 2014 Den aktieindekserede obligation BMW 2015 Denne brochure er en del af markedsføringen af BMW 2015, og den er ikke en fuldstændig gengivelse af Société Générales Base Prospectus 2013

Læs mere

Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011. norske kroner svenske kroner britiske pund

Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011. norske kroner svenske kroner britiske pund Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011 norske kroner svenske kroner britiske pund Valutainvestering over to år i tre europæiske valutaer Med den strukturerede obligation JB Valuta Trio 2011 kan

Læs mere

1. Sammendrag A.1. Advarsel. A.2 Finansielle mellemmænd

1. Sammendrag A.1. Advarsel. A.2 Finansielle mellemmænd 1. Sammendrag Sammendraget består af informationskrav, der redegøres for i et antal punkter. Punkterne er nummererede i afsnit A-E (A.1-E.7). Dette sammendrag indeholder alle de punkter, der kræves i et

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5015. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5015. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5015 under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 4. juni 2008

Læs mere

Fakta: Danske Bank Norden 2015

Fakta: Danske Bank Norden 2015 Danske Bank Norden 2015 Den globale økonomi ser nu ud til at bevæge sig væk fra den afgrund, vi så i starten af 2009, og vi har på det seneste set en række tegn på, at de økonomiske fremtidsudsigter nu

Læs mere

Få bedre råd. Korn 2009. invester i landbrugets råvarer

Få bedre råd. Korn 2009. invester i landbrugets råvarer Få bedre råd Korn 2009 invester i landbrugets råvarer Korn 2009 En del råvarer har i de seneste år oplevet kraftige prisstigninger. Det har imidlertid ikke helt været tilfældet med mange af landbrugets

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

IFDB-M-SP-U24-NN-1-DK02

IFDB-M-SP-U24-NN-1-DK02 IFDB-M-SP-U24-NN-1-DK02 I N S T A L L A T I O N S V E J L E D N I N G IFDB-M Udarbejdet i samarbejde med TDC 1 Generelt IFDB-M er en indendørs vægboks til Riserkabler med plads til 24 splidsninger. Et

Læs mere

PLUSINVEST Nyhedsbrev 1/2005

PLUSINVEST Nyhedsbrev 1/2005 Opdateret 13. april 2005 PLUSINVEST PLUS Global 2007 PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 PLUS 5 Index Basis 2008 PLUS 5 Index Super 2008 PLUS 5 Index Rente 2009 PLUS 5 Index Super 2009 PLUS 5 Index

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

IFDB-S-U-NN-1-DK02 IFDB-S. Udarbejdet i samarbejde med TDC. 1 Generelt. 3 Klargøring af boksen. 2 Kit indhold IFDB-S

IFDB-S-U-NN-1-DK02 IFDB-S. Udarbejdet i samarbejde med TDC. 1 Generelt. 3 Klargøring af boksen. 2 Kit indhold IFDB-S IFDB-S-U-NN-1-DK02 I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S IFDB-S Udarbejdet i samarbejde med TDC 1 Generelt 3 Klargøring af boksen IFDB-S er en lille indendørs boks i LSZH, H 80 x B 80 x D 35 mm, som

Læs mere