Handelsbanken. Endelige Vilkår for Lån 7001 Asien. Aktieindekseret obligation 2007/2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handelsbanken. Endelige Vilkår for Lån 7001 Asien. Aktieindekseret obligation 2007/2009"

Transkript

1 Handelsbanken Endelige Vilkår for Lån 7001 Asien Aktieindekseret obligation 2007/2009 Obligation med afkast knyttet til FTSE/Xinhua China 25, KOSPI 200, MSCI Singapore og TOPIX

2 Endelige vilkår Lån 7001 Asien Handelsbankens Aktieindeksobligation Lån 7001 Asien emitteres under Svenska Handelsbanken ABs (publ) MTN-program. Fuld information om Handelsbanken og udbuddet kan fås gennem Grundprospektet og nærværende Endelige Vilkår. Grundprospektet er tilgængeligt på En sammenfatning på dansk kan erhverves ved henvendelse i Handelsbankens filialer i Danmark eller på Tegningsperiode/ Tegningssted Tegningsperioden er 11. juni til og med 29. juni 2007 via Handelsbankens filialer i Danmark. Mindste Tegningsstørrelse Nominelt DKK Emissionskurs Kurtage 103% af nominelt beløb. Beløbet afregnes franko. Udstedelsesdag Den 3. juli Beskrivelse af væsentlige risici Kreditrisiko: Handelsbanken hæfter for opfyldelse af forpligtelserne knyttet til obligationerne, herunder udbetaling af Indfrielsesbeløb. Investering i de udbudte obligationer er således forbundet med en kreditrisiko på Handelsbanken. Handelsbanken har en kredit rating AA fra Standard & Poor s og Aa1 fra Moody s. Likviditetsrisiko: Handelsbanken er ikke forpligtet til at etablere et sekundært marked for handel med obligationerne. Eventuel handel med obligationerne i perioden frem til Indfrielsesdatoen vil derfor være præget af den aktuelle udbuds- og efterspørgselssituation. Obligationerne kan således være præget af lav likviditet, hvilket kan have en ugunstig indflydelse på prisfastsættelsen. Der er i perioden frem til Indfrielsesdatoen ingen sikkerhed for, at priserne stillet på Københavns Fondsbørs A/S modsvarer en teoretisk beregnet værdi ( indre værdi ) på obligationerne. Obligationerne egner sig dermed bedst for investorer, som har en investeringshorisont, der som minimum modsvarer obligationernes løbetid. For investor opnås det fulde afkastpotentiale ved at beholde obligationerne til udløb. Investorer bør således betragte obligationerne som en Køb og Behold investering. Valutakursrisiko: Selvom værdien af de Underliggende Aktieindeks opgøres i anden valuta end danske kroner, påvirkes obligationernes afkast ikke af valutakursudsving, idet det alene er Aktieindeks Udvikling, som er bestemmende for obligationernes afkast. Afkastrisiko: Indfrielseskursen på minimum kurs 100 gælder alene på Indfrielsesdatoen. Kursen på obligationerne vil i perioden frem til Indfrielsesdatoen bl.a. blive påvirket af kursudviklingen i de Underliggende Aktieindeks. Et fald i de Underliggende Aktieindeks vil eksempelvis kunne påvirke obligationskursen i ugunstig retning og dermed medføre risiko for kurstab, såfremt obligationerne realiseres før Indfrielsesdatoen. På tilsvarende vis kan ændringer i såvel rente-, valutasom volatilitetsniveauer påvirke obligationskursen. For at udjævne denne risiko beregnes Vurderingsdag som et gennemsnit af 5 observationer over de sidste 4 måneder i obligationens løbetid. Side 2

3 Emissionskurs: Såfremt udviklingen i de Underliggende Aktieindeks har været neutral eller negativ, vil investor få tilbagebetalt det nominelle beløb, dvs. kurs 100. Således er der en risiko for, at investor taber forskellen mellem Emissionskursen og kurs 100. Afkastprofil Indfrielsesbeløbet afhænger af udviklingen i de fire Underliggende Aktieindeks: FTSE/Xinhua China 25, KOSPI 200, MSCI Singapore og TOPIX. Indfrielsesbeløbet består af MTNs nominelle beløb samt et tillægsbeløb. Tillægsbeløbet beregnes som nominelt beløb multipliceret med (i) Deltagelsesgraden, multipliceret med (ii) indeksstigningen (dvs. den procentuelle forskel mellem den fastsatte Slutværdi og Startværdi, dog med Begrænsning, se nedenfor). Tillægsbeløbet begrænses til det nominelle beløb multipliceret med Deltagelsesgraden multipliceret med 30%. Således vil den del af afkastet, der overtiger denne Begrænsning ikke have indflydelse på det afkast, investor modtager. Beregningseksempler Indfrielsesbeløbet er eksemplificeret i nedenstående tabel ved hjælp af antagede værdier på Deltagelsesgrad og Aktieindeks Udvikling. Hvis Aktieindeks Udvikling er større end 0 (nul), er Indfrielsesbeløbet MTNs nominelle beløb + (MTNs nominelle beløb multipliceret med Deltagelsesgrad multipliceret med Aktieindeks Udvikling ), jf. eksemplerne i nedenstående tabel. Såfremt Aktieindeks Udvikling er større end 30% begrænses Aktieindeks Udvikling dog til 30%. Hvis Aktieindeks Udvikling er lig med eller mindre end 0 (nul) er Indfrielsesbeløbet, MTNs nominelle beløb, jf. eksemplet i tabellen nedenfor. Deltagelsesgrad* Eks. Aktieindeks udvikling 1 45% 100% 2 30% 100% 3 15% 100% 4 0% 100% 5-15% 100% 6-30% 100% Lån 7001 Asien Indfrielseskurs 130** Afkast pr. år 12.3% 12.3% 5.7% -1.5% -1.5% -1.5% * Indikeret deltagelsesgrad ud fra markedsforholdende 24. maj fastsættes endeligt den 3. juli 2007 ** Begrænsning på Aktieindeks Udvikling er 30%, jfr. afsnittet Begrænsning Såfremt kun minimumsdeltagelsesgraden på 85% opnås, er Indfrielsesbeløbet eksemplificeret i nedenstående tabel ved hjælp af antagede værdier for Aktieindeks Udvikling Deltagelsesgrad* Eks. Aktieindeks udvikling 1 45% 85% 2 30% 85% 3 15% 85% 4 0% 85% 5-15% 85% 6-30% 85% * Minimumsdeltagelsesgrad ** Begrænsning på Aktieindeks Udvikling er 30%, jfr. afsnittet Begrænsning Lån 7001 Asien Indfrielseskurs Afkast pr. år 126** 10.4% % % % % % Lånebeløb Lånets nominelle beløb fastsættes den 3. juli 2007 og baseres på det totale nominelle beløb, som tegnes. Handelsbanken forbeholder sig dog retten til at øge eller yderligere begrænse denne volumen. Side 3

4 Handelsbanken forbeholder sig ydermere retten til, efter fastsættelsen af lånets nominelle beløb at forhøje og gennem tilbagekøb med tilhørende amortisering sænke dette beløb. Lånebeløbet vil blive anvendt i den løbende forretning. Lånet lukkes for yderligere udstedelse den 16. marts 2009 Tildeling og vilkår for emissionens gennemførsel Indfrielsesbeløb Tildelingen bestemmes af Handelsbanken. Ingen garanti for tildeling kan gives. Handelsbanken forbeholder sig retten til at annullere emissionen, hvis det totale tegnede beløb er mindre end DKK Tildelingen sker i den rækkefølge, som tegningsblanketterne registreres i. Hvis tildelingen ikke kan ske i den rækkefølge, som tegningsblanketterne er blevet registreret i, på grund af samtidig registrering, forbeholder Handelsbanken sig retten til at bruge lodtrækning for at bestemme tildelingen. Handelsbanken annullere emissionen, hvis Deltagelsesgraden ikke kan fastsættes til minimum 85%. Endvidere forbeholder Handelsbanken sig retten til at annullere emissionen, såfremt der er omstændigheder, som ifølge Handelsbanken kan påvirke emissionens gennemførsel. Hvis emissionen annulleres efter, at likviderne er debiteret investor, tilbagebetaler Handelsbanken det debiterede beløb på den på tegningsblanketten angivne konto. Underrettelse om at indstille emissionen eller anden ændring af vilkårene meddeles skriftligt til de berørte investorer hurtigst muligt efter, at Handelsbanken er blevet bekendt herom. Udsteder forbeholder sig retten til at foretage forholdsmæssig reduktion i tildelingen af obligationerne, såfremt der modtages ordrer for mere end nominelt DKK 400 millioner. Det beløb som skal indfries til fordringshaverne på Indfrielsesdatoen. Indfrielsesbeløbet udgøres af MTNs nominelle beløb og et Tillægsbeløb; Indfrielsesbeløb = MTNs nominelle beløb + et Tillægsbeløb Tillægsbeløb Tillægsbeløbet for hver MTN udgør, med Begrænsning nedenfor, det højeste af (i) MTNs nominelle beløb Deltagelsesgrad Aktieindeks Udvikling og (ii) nul Begrænsning Tillægsbeløbet begrænses til maksimalt: MTNs nominelle beløb Deltagelsesgrad 30%. Aktieindeks Udvikling Slutværdi Startværdi 4 Aktieindeks(i) Aktieindeks(i) w i * Startværdi i = 1 Aktieindeks(i) hvor i Vægte (w i ) Aktieindeks (i) 1 25% FTSE/Xinhua China % KOSPI % MSCI Singapore 4 25% TOPIX Beregningen for de respektive Underliggende Aktieindeks udføres med fem decimalers nøjagtighed Side 4

5 Deltagelsesgrad Underliggende Aktieindeks Deltagelsesgraden er den procentdel med hvilken, investor deltager i Aktieindeks Udvikling. Denne procentdel fastsættes endeligt på baggrund af markedsforholdene den 3. juli Deltagelsesgraden afhænger af markedsforholdene pr. denne dato, herunder rente-, valuta- og volatilitetsniveauer. Såfremt markedsforholdene medfører, at investor ikke kan opnå en Deltagelsesgrad på minimum 85% af Aktieindeks Udvikling for Lån 7001 Asien vil tegningen blive annulleret. Markedsforholdene pr. den 24. maj 2007 giver anledning til en indikativ Deltagelsesgrad i niveauet 100% for obligationsserien Lån 7001 Asien. FTSE/Xinhua China 25, et indeks som beregnes og offentliggøres af FTSE/ Xinhua Index Limited og/eller af den institution anvist af opretshaveren baseret på et udvalg af 25 kinesiske aktier noteret på Hong Kong Stock Exchange, Shanghai Stock Exchange eller Shenzhen Stock Exchange. For yderligere information om dette Aktieindeks, indløbende selskaber og disses betydning for indekset m.m. henvises til KOSPI 200, et indeks som beregnes og offentliggøres af Korean Stock Exchange og/eller af den institution anvist af opretshaveren baseret på et udvalg af de 200 største aktier, som repræsenterer markedet og den industrielle sektor, de tilhører. For yderligere information om dette Aktieindeks, indløbende selskaber og disses betydning for indekset m.m. henvises til MSCI Singapore, et indeks som beregnes og offentliggøres af Morgan Stanley Capital International Inc. og/eller af den institution anvist af opretshaveren baseret på et udvalg af aktier på Singapore Stock Exchange. For yderligere information om dette Aktieindeks og disses betydning for indekset m.m. henvises til samt TOPIX, et indeks som beregnes og offentliggøres af Tokyo Stock Exchange, Inc. og/eller af den institution anvist af opretshaveren baseret på et udvalg af alle de aktier, for øjeblikket ca stk. som er noterede på The First Section på Tokyo Stock Exchange. For yderligere information om dette Aktieindeks, indløbende selskaber og disses betydning for indekset m.m. henvises til Startværdi Værdien af det respektive Underliggende Aktieindeks på Vurderingstidspunktet på Vurderingsdag Start, eller en senere dag som angives nedenfor. Slutværdi Defineres som det aritmetiske gennemsnit af værdien af de Underliggende Aktieindeks aflæst på Vurderingstidspunktet på Vurderingsdage Slut eller den senere dag som angives nedenfor. Vurderingstidspunkt Det tidspunkt på dagen, hvor den institution, som beregner og i visse tilfælde offentliggør lukkekursen for et Underliggende Aktieindeks. Vurderingsdag Start Er den 4. juli Hvis Startværdien på et givet Underliggende Aktieindeks ikke kan fastsættes på Vurderingsdag Start pga., at denne dag er en Forstyrret Handelsdag, skal de Underliggende Aktieindeks ved Vurderingsdagen i stedet fastsættes til lukkekursen eller den værdi, som det respektive Underliggende Aktieindeks fastsættes til ved Vurderingstidspunktet på nærmeste følgende Planlagte Handelsdag, som ikke er en Forstyrret Handelsdag. Hvis et Underliggende Aktieindeks ved Vurderingsdag Start Side 5

6 ikke har kunnet fastsættes senest på ottende Planlagte Handelsdag efter Vurderingsdag Start, skal Handelsbanken ved Vurderingstidspunktet på den ottende Planlagte Handelsdag fastsætte det respektive Underliggende Aktieindeks til den værdi, som, efter Handelsbankens bedømmelse, bedst muligt er i overensstemmelse med den værdi, som de Underliggende Aktieindeks ved Vurderingsdag Start ville være blevet fastsat til, hvis denne dag ikke havde været en Forstyrret Handelsdag. I den henseende skal Handelsbanken, jf. Justering af Underliggende Aktieindeks, anvende den formel og metode, som senest gjorde sig gældende ved beregning af det respektive Underliggende Aktieindeks på basis af kursen på Aktiebørsen, for hver aktie, der indgår i de Underliggende Aktieindeks. (Hvis handlen har været væsentlig indskrænket på Aktiebørsen i en aktuel aktie, skal Handelsbanken vurdere, hvilken kurs aktien ville have været handlet til på Aktiebørsen, givet handlen i aktien ikke var indskrænket, i overensstemmelse med andet anført heri.) Vurderingsdag Slut Vurderingsdag Markedsforstyrrelse Den sidste Vurderingsdag. Den første Planlagte Handelsdag i hver kalendermåned, første gang den 2. februar 2009 og sidste gang den 1. juni Hvis Slutværdien på et givet Underliggende Aktieindeks ikke kan fastsættes på en Vurderingsdag Slut pga., at denne dag er en Forstyrret Handelsdag, skal de Underliggende Aktieindeks ved Vurderingsdag Slut i stedet fastsættes til lukkekursen eller den værdi, som det respektive Underliggende Aktieindeks fastsættes til ved Vurderingstidspunktet på nærmeste følgende Planlagte Handelsdag, som ikke er en Forstyrret Handelsdag. Hvis et Underliggende Aktieindeks ved Vurderingsdage Slut ikke har kunnet fastsættes senest på ottende Planlagte Handelsdag efter respektive Vurderingsdag Slut, skal Handelsbanken ved Vurderingstidspunktet på den ottende Planlagte Handelsdag fastsætte det respektive Underliggende Aktieindeks til den værdi, som, efter Handelsbankens bedømmelse, bedst muligt er i overensstemmelse med den værdi, som de Underliggende Aktieindeks ved Vurderingsdag Slut ville være blevet fastsat til, hvis denne dag ikke havde været en Forstyrret Handelsdag. I den henseende skal Handelsbanken, jf. Justering af Underliggende Aktieindeks, anvende den formel og metode, som senest gjorde sig gældende ved beregning af det respektive Underliggende Aktieindeks på basis af kursen på Aktiebørsen, for hver aktie, der indgår i de Underliggende Aktieindeks. (Hvis handlen har været væsentlig indskrænket på Aktiebørsen i en aktuel aktie, skal Handelsbanken vurdere, hvilken kurs aktien ville have været handlet til på Aktiebørsen, givet handlen i aktien ikke var indskrænket, i overensstemmelse med andet anført heri.) Handelsbanken bestemmer Startindeks og Slutindeks på Fastsættelsesdagen, eller den senere dag som følge af hvad der fremgår ovenfor. En Markedsforstyrrelse foreligger, for de Underliggende Aktieindeks, hvis handlen på relevante Aktiebørser eller Options- eller terminsbørser indenfor de sidste 60 minutter før Vurderingstidspunktet på en Planlagt Handelsdag indstilles eller begrænses, eller er indstillet eller begrænset (forårsaget af kursudsving større end grænser fastsat af den pågældende børs eller af andre årsager) i (i) værdipapirer der udgør mere end 20% af værdien i de Underliggende Aktieindeks, eller (ii) optionskontrakter relateret til de Underliggende Aktieindeks eller Side 6

7 (iii) terminsmarkedskontrakter relateret til de Underliggende Aktieindeks Til brug for afgørelse, når en Markedsforstyrrelse foreligger jf. (i) ovenfor, skal den relevante procentandel af et sådan værdipapir i forhold til et Underliggende Aktieindeks beregnes som forholdet mellem (a) den andel af indekstallet, der kunne henføres til det pågældende værdipapir og (b) det samlede indekstal, i begge tilfælde umiddelbart før suspensionens eller begrænsningens indtræden. Handelsbanken forbeholder sig retten til at bedømme, hvorvidt en Markedsforstyrrelse foreligger pga. handelsstop eller begrænsning i handlen. En begrænsning i antallet af timer for handel, som skyldes en ændring af de ordinære åbningstider på Aktiebørser eller Options- og terminsbørser, anses ikke for at være en Markedsforstyrrelse. Aktiebørs Options- eller Terminsbørs Planlagt Handelsdag Forstyrret Handelsdag Justering af Aktieindeks Med Aktiebørs forstås, for de Underliggende Aktieindeks, den eller de børser, hvor aktierne, som indgår i de Underliggende Aktieindeks, efter Handelsbankens vurdering, ved hvert Vurderingstidspunkt, hovedsageligt handles. Med Options- eller terminsbørs forstås, for de Underliggende Aktieindeks, den eller de børser, hvor optioner eller terminskontrakter med relation til de Underliggende Aktieindeks, efter Handelsbankens vurdering, ved hvert Vurderingstidspunkt hovedsageligt handles. Med en Planlagt Handelsdag forstås, for de Underliggende Aktieindeks en dag, hvor der tilsigtes åbent for handel, i normalt omfang, i værdipapirer på Aktiebørs og Options- eller terminsbørs, hvor de aktier, der indgår i de Underliggende Aktieindeks, tilsigtes at holde åbent i normalt omfang. Med en Forstyrret Handelsdag forstås, for de Underliggende Aktieindeks en Planlagt Handelsdag, hvor relevant Aktiebørs eller Options- eller terminsbørs, ikke holder åben for handel eller Markedsforstyrrelse indtræffer, eller Options- eller terminsbørs ikke holder åben for handel eller Markedsforstyrrelse indtræffer. a) Hvis et Underliggende Aktieindeks ikke beregnes og offentliggøres af den institution, som er ansvarlig for dette, men beregnes og offentliggøres af en efter Handelsbankens bedømmelse tilfredsstillende efterfølger (Tredje Part), skal Tillægsbeløbet i stedet fastsættes på baggrund af det af Tredje part beregnede og offentliggjorte indeks. b) Hvis et Underliggende Aktieindeks ophører, men erstattes af et andet indeks, der af Handelsbanken anses for ligeværdigt, skal et sådan indeks anvendes ved fastsættelse af Tillægsbeløbet. c) Hvis det på eller før Vurderingsdage Slut viser sig, at formlen eller metoden, som anvendes ved beregningen af et Underliggende Aktieindeks er ændret af den institution, som er ansvarlig for dette, eller af Tredje part, skal Handelsbanken fastsætte Tillægsbeløbet, således at udfaldet efter bedste evne er i overensstemmelse, såfremt ingen ændring er sket. d) Hvis hverken den nævnte institution eller Tredje part beregner og offentliggør et Underliggende Aktieindeks, det være sig midlertidigt eller permanent, skal Handelsbanken fastsætte Tillægsbeløbet på baggrund af den formel og metode, som anvendtes sidste dag det Underliggende Side 7

8 Aktieindeks blev beregnet, således at udfaldet efter bedste evne er i overensstemmelse med den værdi, som skulle have været offentliggjort, såfremt den relevante institution eller Tredje part havde beregnet det Underliggende Aktieindeks efter den oprindelige formel eller metode. Korrektion af Aktieindeks Rentekonstruktion e) Såfremt et Underliggende Aktieindeks, som anvendes ved fastsættelse af Tillægsbeløbet, bliver korrigeret pga. en åbenbar fejl i beregningen, af den institution, som beregner og publicerer dette indeks, indenfor det antal dage som normalt ligger mellem afslutning og valørdag ved spothandel på de relevante Aktiebørser, dog senest tre dage efter Vurderingsdag Slut, er Handelsbanken forpligtet til at lave en tilsvarende korrektion ved beregning af Tillægsbeløbet. Nulkupon. Indfrielsesdato 15. juni 2009 MTN Multipler og valør Obligation. Lånet repræsenteres af MTN i valør nominelt DKK eller hele multipler deraf. Børsnotering Ja på Københavns Fondsbørs den 6. juli ISIN-kode Myndighedspåbud m.m. Information DKK Hvis forudsætningerne for opfyldelse af Indfrielsesbeløb på grund af myndighedspåbud, ændret lovgivning, domstolsafgørelse eller lignende er bortfaldet eller ændret betragteligt eller anden væsentlig ændring i et underliggende marked indtræffer, afgør Handelsbanken om og i givet fald, hvordan opfyldelse skal ske mellem parterne. Handelsbanken skal straks efter fastsættelse offentliggøre Startværdi, Slutværdi, Deltagelsesgraden og Tillægsbeløbet. Handelsbanken bekræfter hermed, at ovenstående Endelige Vilkår er gældende for dette lån sammen med Almen Vilkår for Handelsbankens MTN-program dateret den 24. april 2007 og forpligter sig til at betale Indfrielsesbeløbet. Handelsbanken bekræfter, at der siden den 24. april 2007 ikke har været væsentlig negative forandringer i Handelsbankens fremtidsudsigter. Stockholm den 24. maj 2007 Svenska Handelsbanken AB (publ) Handelsbanken har ifølge licensaftale ret til at anvende de nedenfor beskrevne indeks. Handelsbanken er ifølge licensaftalen forpligtet til at inkludere følgende tekst i dette emissionsbilag. FTSE/Xinhua China 25 The Svenska Handelsbanken Equity Linked Bond 7001 in Denmark is not in any way sponsored, endorsed, sold or promoted by FTSE/Xinhua Index Limited ( FXI ), FTSE International Limited ("FTSE"), the London Stock Exchange Plc ( Exchange ), The Financial Times Limited ( FT ) or Xinhua Financial Network Limited ( Xinhua ) (collectively the Licensor Parties ) and none of the Licensor Parties make any warranty or representation whatsoever, expressly or impliedly, either as to the results to be obtained from the use of the FTSE Xinhua China 25 (the Index") and/or the figure at which the said Index stands at any particular time on any particular day or otherwise. The Index is compiled and calculated by FTSE on behalf of FXI. None of the Licensor Parties shall be liable (whether in negligence or otherwise) to any person for any error in the Index and none of the Licensor Parties shall be under any obligation to advise any person of any error Side 8

9 therein. KOSPI 200 The Product(s) is not sponsored, endorsed, sold or promoted by Korea Stock Exchange ("KSE"). KSE makes no representation or warranty, express or implied, to the owners of the Product or any member of the public regarding the advisability of investing in securities generally or in the Product particularly or the ability of the KOSPI Indexes to track general stock market performance. KSE's only relationship to the Licensee is the licensing of certain trademarks and trade names of KSE and of the KOSPI Indexes which is determined, composed and calculated by KSE without regard to the Licensee or the Product. KSE has no obligation to take the needs of the Licensee or the owners of the Product into consideration in determining, composing or calculating the KOSPI Indexes. KSE is not responsible for and has not participated in the determination of the prices and amount of the Product or the timing of the issuance or sale of the Product or in the determination or calculation of the equation by which the Product is to be converted into cash. KSE has no obligation or liability in connection with the administration, marketing or trading of the Product. KSE DOES NOT GUARANTEE THE ACCURACY AND/OR THE COMPLETENESS OF THE KOSPI INDEXES OR ANY DATA INCLUDED THEREIN AND KSE SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY ERRORS, OMISSIONS, OR INTERRUPTIONS THEREIN. KSE MAKES NO WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO RESULTS TO BE OBTAINED BY LICENSEE, OWNERS OF THE PRODUCT, OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY FROM THE USE OF THE KOSPI INDEXES OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. KSE MAKES NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, AND EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE WITH RESPECT TO THE KOSPI INDEXES OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. WITHOUT LIMITING ANY OF THE FOREGOING, IN NO EVENT SHALL KSE HAVE ANY LIABILITY FOR ANY SPECIAL, PUNITIVE, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING LOST PROFITS), EVEN IF NOTIFIED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. MSCI SINGAPORE THIS FINANCIAL PRODUCT IS NOT SPONSORED, ENDORSED, SOLD OR PROMOTED BY MORGAN STANLEY CAPITAL INTERNATIONAL INC. ( MSCI ), ANY AFFILIATE OF MSCI OR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX. THE MSCI INDEXES ARE THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MSCI. MSCI AND THE MSCI INDEX NAMES ARE SERVICE MARK(S) OF MSCI OR ITS AFFILIATES AND HAVE BEEN LICENSED FOR USE FOR CERTAIN PURPOSES BY Svenska Handelsbanken AB (publ). NEITHER MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES NOR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX MAKES ANY REPRESENTATION OR WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, TO THE OWNERS OF THIS FINANCIAL PRODUCT OR ANY MEMBER OF THE PUBLIC REGARDING THE ADVISABILITY OF INVESTING IN FINANCIAL SECURITIES GENERALLY OR IN THIS FINANCIAL PRODUCT PARTICULARLY OR THE ABILITY OF ANY MSCI INDEX TO TRACK CORRESPONDING STOCK MARKET PERFORMANCE. MSCI OR ITS AFFILIATES ARE THE LICENSORS OF CERTAIN TRADEMARKS, SERVICE MARKS AND TRADE NAMES AND OF THE MSCI INDEXES WHICH ARE DETERMINED, COMPOSED AND CALCULATED BY MSCI WITHOUT REGARD TO THIS FINANCIAL PRODUCT OR THE ISSUER OR OWNER OF THIS FINANCIAL PRODUCT. NEITHER MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES NOR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX HAS ANY OBLIGATION TO TAKE THE NEEDS OF THE ISSUERS OR OWNERS OF THIS FINANCIAL PRODUCT INTO CONSIDERATION IN DETERMINING, COMPOSING OR CALCULATING THE MSCI INDEXES. NEITHER MSCI, ITS AFFILIATES NOR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX IS RESPONSIBLE FOR OR HAS PARTICIPATED IN THE DETERMINATION OF THE TIMING OF, PRICES AT, OR QUANTITIES OF THIS FINANCIAL PRODUCT TO BE ISSUED OR IN THE DETERMINATION OR CALCULATION OF THE EQUATION BY WHICH THIS FINANCIAL PRODUCT IS REDEEMABLE FOR CASH. NEITHER MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES NOR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, THE MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX HAS ANY OBLIGATION OR LIABILITY TO THE OWNERS OF THIS FINANCIAL PRODUCT IN CONNECTION WITH THE ADMINISTRATION, MARKETING OR OFFERING OF THIS FINANCIAL PRODUCT. ALTHOUGH MSCI SHALL OBTAIN INFORMATION FOR INCLUSION IN OR FOR USE IN THE CALCULATION OF THE MSCI INDEXES FROM SOURCES WHICH MSCI CONSIDERS RELIABLE, Side 9

10 NEITHER MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES NOR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX WARRANTS OR GUARANTEES THE ORIGINALITY, ACCURACY AND/OR THE COMPLETENESS OF ANY MSCI INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. NEITHER MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES NOR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX MAKES ANY WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO RESULTS TO BE OBTAINED BY LICENSEE, LICENSEE S CUSTOMERS OR COUNTERPARTIES, ISSUERS OF THE FINANCIAL SECURITIES, OWNERS OF THE FINANCIAL SECURITIES, OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY, FROM THE USE OF ANY MSCI INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN IN CONNECTION WITH THE RIGHTS LICENSED HEREUNDER OR FOR ANY OTHER USE. NEITHER MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES NOR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX SHALL HAVE ANY LIABILITY FOR ANY ERRORS, OMISSIONS OR INTERRUPTIONS OF OR IN CONNECTION WITH ANY MSCI INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. FURTHER, NEITHER MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES NOR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX MAKES ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OF ANY KIND, AND MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES AND ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX HEREBY EXPRESSLY DISCLAIM ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WITH RESPECT TO ANY MSCI INDEX AND ANY DATA INCLUDED THEREIN. WITHOUT LIMITING ANY OF THE FOREGOING, IN NO EVENT SHALL MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES OR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX HAVE ANY LIABILITY FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, PUNITIVE, CONSEQUENTIAL OR ANY OTHER DAMAGES (INCLUDING LOST PROFITS) EVEN IF NOTIFIED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. No purchaser, seller or holder of this security, or any other person or entity, should use or refer to any MSCI trade name, trademark or service mark to sponsor, endorse, market or promote this product without first contacting MSCI to determine whether MSCI s permission is required. Under no circumstances may any person or entity claim any affiliation with MSCI without the prior written permission of MSCI. TOPIX The copyright of TOPIX and other intellectual property rights related to TOPIX and TOPIX Index belong solely to the Tokyo Stock Exchange, Inc. No Products relating to a TOPIX Index are in any way sponsored, endorsed or promoted by the Tokyo Stock Exchange, Inc. and the Tokyo Stock Exchange, Inc. makes no warranty or representation whatsoever, express or implied, either as to the results to be obtained as to the use of any TOPIX Index or the figure at which any TOPIX Index stands on any particular day or otherwise. Each TOPIX Index is compiled and calculated solely by the Tokyo Stock Exchange, Inc. However, the Tokyo Stock Exchange, Inc. shall not be liable to any person for any error in any TOPIX Index and the Tokyo Stock Exchange, Inc. shall not be under any obligation to advise any person, including a purchaser or vendor of any Products, of any error therein. The Tokyo Stock Exchange, Inc. gives no assurance regarding any modification or change in any methodology used in calculating any TOPIX Index and The Tokyo Stock Exchange, Inc. is under no obligation to continue the calculation, publication and dissemination of any TOPIX Index. The Tokyo Stock Exchange, Inc. shall not be responsible for any damage resulting from the issue and sales of the Products. Side 10

11 Udvikling i de respektive Aktieindeks siden 30.april 2002, Index= apr-02 jul-02 okt-02 jan-03 apr-03 jul-03 okt-03 jan-04 apr-04 jul-04 okt-04 jan-05 apr-05 jul-05 okt-05 jan-06 apr-06 jul-06 okt-06 jan-07 apr-07 FTSE Xinhua KOSPI 200 MSCI Singapore TOPIX Aktiekurv Bemærk venligst, at den historiske udvikling ikke er en garanti for den fremtidige udvikling. Ved placering i denne obligation kan forskellen mellem Emissionskursen og det nominelle beløb tabes. Side 11

12 Skattemæssige forhold Generelt I det følgende gives en beskrivelse af de danske skatteregler, der har betydning i forbindelse med køb, besiddelse eller salg af de udbudte obligationer. Beskrivelsen omfatter alene skatteforhold i Danmark og ikke udenlandske skatteregler. Det anførte tilsigter ikke at være en fuldstændig eller udtømmende beskrivelse af alle skattemæssige forhold. Beskrivelsen omfatter ikke investorer, for hvilke der gælder særlige skatteregler, herunder investorer, der er pengeinstitutter, fondshandlere eller næringsskattepligtige. Beskrivelsen er baseret på den lovgivning, der var gældende pr. 5. maj Nuværende og potentielle investorer opfordres til at søge rådgivning hos egne skatterådgivere med hensyn til skattemæssige konsekvenser af at investere i, eje, forvalte og overdrage obligationerne. Skattemæssige forhold for danske investorer Skattemæssig status Personer Fuldt skattepligtige personer er navnlig personer, der har bopæl i Danmark, eller som opholder sig her i landet minimum seks måneder, samt selskaber, fonde m.v. som er registreret i Danmark, eller hvis ledelse har sæde i Danmark. Aktieindekserede obligationer betragtes skattemæssigt som finansielle kontrakter. Ved investering i obligationerne beskattes eventuelle kursgevinster løbende som kapitalindkomst efter lagerprincippet. Eventuelle kurstab kan, efter særlige regler og ligeledes efter lagerprincippet, fratrækkes i anden positiv kapitalindkomst fra andre finansielle kontrakter. I det omfang ét års tab overstiger tidligere års gevinster, kan tabet fremføres til modregning i senere års skattepligtige fortjenester på finansielle kontrakter. Kursgevinst- og tab opgøres i forhold til de årlige kursreguleringer. Virksomhedsskatteordningen kan finde anvendelse ved investering i obligationerne, men de skattemæssige konsekvenser afhænger i høj grad af individuelle forhold. Investorer, der investerer gennem virksomhedsskatteordningen bør derfor søge individuel rådgivning. Selskaber og fonde Hele kursgevinsten beskattes, og kurstab er fradragsberettiget. Gevinst og tab beskattes efter lagerprincippet. Pensionsmidler Investorer med pensionsmidler omfattet af pensionsafkastbeskatningsloven kan ligeledes deltage. Afkastet vil i så fald ligeledes være omfattet af pensionsafkastbeskatningsloven. Hele kursgevinsten/-tabet indgår i beskatningsgrundlaget. Opgørelsen sker efter lagerprincippet, hvilket medfører, at urealiseret kursgevinst/- tab løbende skal medregnes. Afkast beskattes med 15% i pensionsafkastskat. Udenlandske investorer Udenlandske investorer, der ikke er fuldt skattepligtige i Danmark og ikke driver virksomhed her i landet eller deltager i en sådan virksomhed, er ikke skattepligtige af afkastet af obligationerne i Danmark. For udenlandske investorer afhænger beskatningen af de lokale regler i det land, hvor investor er hjemmehørende. Investorer hjemmehørende i Side 12

13 udlandet bør derfor konsultere egne professionelle rådgivere. Besiddelsen af obligationerne kan ikke i sig selv begrunde dansk skattepligt. Hvis investor har fast driftssted i Danmark, og derfor er begrænset skattepligtig til Danmark, kan der gælde samme regler som for danske investorer, hvis investeringen har tilknytning til den danske del af virksomheden. Side 13

14 Aktieindekserede obligationer 2007/2009 Lån 7001 Asien Obligation med afkast knyttet til FTSE/Xinhua China 25, KOSPI 200, MSCI Singapore og TOPIX Tegningsblanket (Tegningsblanketten indleveres gennem eget pengeinstitut) Tegningsperiode: 11. juni juni 2007 (begge dage inkl.) Undertegnede ønsker at købe nominelt DKK til kurs 103 franko kurtage, (Lån 7001 Asien med fondskode DKK ). Minimumstegning er DKK Betaling for obligationer Opbevaring af obligationer Beløbet kan hæves på min konto i følgende pengeinstitut den 6. juli 2007 Navn Reg. nr. Kontonr. Obligationerne ønskes opbevaret i mit depot i følgende pengeinstitut Navn VP-kontonr. Stilling og navn Adresse Postnr. og by CPR/CVR nr. Telefonnummer Dato og underskrift Tegningssted Handelsbanken Emission Amaliegade København K Telefon / Telefax Indleveret gennem: Pengeinstitut: Reg. nr.: CD-ident: Beløbet afregnes den 6. juli 2007 mod registrering af obligationerne i Værdipapircentralen. Side 14

Europæiske Aktier. Udstedt af KommuneKredit. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Europæiske Aktier. Udstedt af KommuneKredit. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Europæiske Aktier 2018 Udstedt af KommuneKredit GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs se-14neste

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5016. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5016. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5016 under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 4. juni 2008

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Rapportering Rapport udarbejdet den 9. januar 2014 Dealer Pernille Linnerup Kristensen Indhold Ordforklaring side 3 Kommentarer til risiko side 4 Nøgletal til risikostyring side

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet d. 3 marts 2015. Lars Kruse Brixler Indhold Ordforklaring

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION ALM. BRAND BANK KK STOXX 2015 er en obligation, hvor afkastet er afhængigt af kursudviklingen på aktierne i 50 af de største virksomheder

Læs mere

BULL SP500 X2H. Endelige Vilkår Certifikater. Økonomisk beskrivelse. Produktspecifikke betingelser. Vedrørende: S&P 500 -future

BULL SP500 X2H. Endelige Vilkår Certifikater. Økonomisk beskrivelse. Produktspecifikke betingelser. Vedrørende: S&P 500 -future BULL SP500 X2H Vedrørende: S&P 500 -future Noteringsdag: 17. juni 2014 Endelige Vilkår Certifikater Disse Endelige Vilkår er udarbejdet i henhold til artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EF og skal læses sammen

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 Marts 2014 Forventningen til renteniveauet om 1

Læs mere

Udsteder. Kommuninvest

Udsteder. Kommuninvest Informationsmateriale 13. november 2006 Udsteder Kommuninvest Udstedelse af strukturerede obligationer Kl 3i1 Arrangør Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer...1 Ansvar for informationsmaterialet...

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5022. under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5022. under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5022 under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 29. maj 2009

Læs mere

Europæiske Aktier 2018

Europæiske Aktier 2018 Informationsmateriale den 30. juli 2015 Europæiske Aktier 2018 ISIN Kode: DK0030363593 Arrangør: Garanti Invest A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet.

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. 58 Afkast op til % - over 3 år Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. De penge, man investerer, er man sikker på at få igen og samtidig få en pæn gevinst,

Læs mere

FB Globale Aktier 2012

FB Globale Aktier 2012 Forstædernes Bank er en del af Nykredit koncernen FB Globale Aktier 2012 Forstædernes Bank formidler en obligation med indfrielse til minimum kurs 100 ved udløb. Den giver mulighed for et attraktivt afkast,

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving Aktieindekserede obligationer Sikker investering i det nordiske opsving Norden et unikt vækstcenter I Danske Bank vurderer vi, at den positive udvikling i Norden vil fortsætte. Derfor tilbyder vi to forskellige

Læs mere

KommuneKredit 50 Europæiske Aktier II 2017

KommuneKredit 50 Europæiske Aktier II 2017 Informationsmateriale den 31. marts 2015 KommuneKredit 50 Europæiske Aktier II 2017 ISIN Kode: DK0030361464 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser

Læs mere

40.000.000.000 PPROGRAM FOR STRUKTUREREDE OBLIGATIONER

40.000.000.000 PPROGRAM FOR STRUKTUREREDE OBLIGATIONER Endelige Vilkår (Oversættelse af engelsk version. I tvivlsspørgsmål er den engelske version gældende) BARCLAYS BANK PLC (Registreret som aktieselskab i England og Wales) BARCLAYS CAPITAL (CAYMAN) LIMITED

Læs mere

JB Financial Airbag II 2010

JB Financial Airbag II 2010 Jyske Markets januar 2008 JB Financial Airbag II 2010 investering i billige bankaktier De økonomiske aspekter er vendt og drejet... Jyske Markets 25.01.2008 Investering i billige bankaktier Vil du være

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5015. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5015. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5015 under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 4. juni 2008

Læs mere

Kinesiske Aktier. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ)

Kinesiske Aktier. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) Kinesiske Aktier 2018 Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Scan koden med din smartphone og hør mere om obligationen. Kurs 110 Investering med begrænset risiko

Læs mere

Tigerspring 2010. Der er fart over asien spring ud i en spændende investering

Tigerspring 2010. Der er fart over asien spring ud i en spændende investering Tigerspring 2010 Der er fart over asien spring ud i en spændende investering 1 JAPAN SYDKOREA TAIWAN SINGAPORE HONGKONG Denne brochure er en del af markedsføringen af Tigerspring 2010 og er ikke en fuldstændig

Læs mere

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op Jyske bank marts 2008 JB Dollars 2010 En investering, der følger med dollaren op Omslag_jyske_dollars_ny.indd 1-2 04-03-2008 11:22:07 Investering i en dollarstyrkelse Vil du gerne tjene penge på en dollarstyrkelse?...

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Globale Aktier (USD/EUR)

Globale Aktier (USD/EUR) Globale Aktier (USD/EUR) 2019 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs 140 seneste års kraftige

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011. norske kroner svenske kroner britiske pund

Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011. norske kroner svenske kroner britiske pund Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011 norske kroner svenske kroner britiske pund Valutainvestering over to år i tre europæiske valutaer Med den strukturerede obligation JB Valuta Trio 2011 kan

Læs mere

Investering med hovedstolsgaranti. - over 3 år

Investering med hovedstolsgaranti. - over 3 år Investering med hovedstolsgaranti - over 3 år Analyse Scwheizerfranch (CHF) USD/CHF er billig set ud fra det lange sigte Den generelle styrkelse af CHF er tæt koblet med den europæiske gældskrise Traditionelt

Læs mere

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus.

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Markedsføringsmateriale Bull & Bear Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Bull Du tror på en stigning i markedet. Hvis du har ret, får

Læs mere

PLUSINVEST Nyhedsbrev 1/2005

PLUSINVEST Nyhedsbrev 1/2005 Opdateret 13. april 2005 PLUSINVEST PLUS Global 2007 PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 PLUS 5 Index Basis 2008 PLUS 5 Index Super 2008 PLUS 5 Index Rente 2009 PLUS 5 Index Super 2009 PLUS 5 Index

Læs mere

Råvareindekserede Obligationer

Råvareindekserede Obligationer Informationsmateriale 6. august 2007 Råvareindekserede Obligationer 0 % KommuneKredit Industrimetaller 2009 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved,

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Aktiekonto Europæiske Aktier 2018

Aktiekonto Europæiske Aktier 2018 Aktiekonto Europæiske Aktier 2018 2 // Aktiekonto - Europæiske aktier 2018 Aktiekonto Europæiske Aktier 2018 Pust liv i opsparingen, uden at sætte formuen på spil Aktiekonto med fire års bindingsperiode

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Attraktivt afkast med høj sikkerhed

Attraktivt afkast med høj sikkerhed Attraktivt afkast med høj sikkerhed PLUS 5 Index Basis 2008 PLUS 5 Index Super 2008 Tegningsperiode: 11. september - 1. oktober 2003 For at få den fulde information om produkterne henviser vi til prospektet,

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Nordeuropa VALUE 2012-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1

Nordeuropa VALUE 2012-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1 Nordeuropa VALUE 2012-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1 Nordeuropa VALUE 2012-2016 Aktieinvestering er ikke nogen let disciplin, og resultatet afhænger i høj grad

Læs mere

SEB Kinesiske Aktier

SEB Kinesiske Aktier SEB Kinesiske Aktier 2017 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld SEB Kinesiske Aktier 2017» 1 Scankoden kodenmed meddin din Scan smartphoneog oghør hør smartphone mereom omobligationen. obligationen.

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Revisionsudvalg praktiske erfaringer. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE Søren Thorup Sørensen 13. september 2011

Revisionsudvalg praktiske erfaringer. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE Søren Thorup Sørensen 13. september 2011 Revisionsudvalg praktiske erfaringer KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE Søren Thorup Sørensen 13. september 2011 Baggrund og erfaring Revisionsudvalgets opgaver Praktiske erfaringer og problemstillinger

Læs mere

Skatteoverblik vedrørende visse produkter

Skatteoverblik vedrørende visse produkter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab TAX Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Saxo Privatbank A/S Skatteoverblik vedrørende

Læs mere

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21 Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 327 af 13.03.1995 Emne: Mindsterentereglen Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-4 B. Skattepligtige personer, der omfattes af reglerne pkt. 5-6 C.

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Tillæg til YearEnd 2012.

Microsoft Dynamics C5. Tillæg til YearEnd 2012. Microsoft Dynamics C5 Tillæg til YearEnd 2012. TILLÆG TIL ÅRSAFSLUTNING 2012 NY KOMPLET KOMMAFIL Rettelserne til kommafilen vedr. fri telefon der kom i begyndelsen af januar i år, var desværre ikke kommet

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn...

Læs mere

Vedvarende Energi. Vedvarende Energi 2009-2013» 1

Vedvarende Energi. Vedvarende Energi 2009-2013» 1 Vedvarende Energi 2009-2013 Vedvarende Energi 2009-2013» 1 Vedvarende Energi 2009-2013 Bæredygtig investering i fremtiden Et af de helt store temaer på den politiske dagsorden i disse år, er den globale

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

Nordiske Aktier II. Nordiske Aktier II 2010-2014» 1

Nordiske Aktier II. Nordiske Aktier II 2010-2014» 1 Nordiske Aktier II Nordiske Aktier II 2010-2014» 1 Nordiske Aktier II 2014 At aktieinvestering er forbundet med risiko er næppe nyt for folk med bare et minimum af investeringserfaring. For de investorer,

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

Alm. Brand Bank A/S Indlånsvilkår Nordisk Aktiekonto 2016

Alm. Brand Bank A/S Indlånsvilkår Nordisk Aktiekonto 2016 Alm. Brand Bank A/S Indlånsvilkår Nordisk Aktiekonto 2016 1. Aktiekonto Kunden bør kun indgå aftale om indskud på kontoen Nordisk Aktiekonto 2016 (herefter kaldet Aktiekontoen ) efter en grundig gennemgang

Læs mere

Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab

Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab - Vilkår for Aktiekonto Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab 1. Aktiekonto Kunden bør kun indgå aftale om indskud på kontoen "Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier

Læs mere

Nyt fra PwC's IPO Watch

Nyt fra PwC's IPO Watch www.pwc.dk Nyt fra 's IPO Watch v/ Jens Otto Damgaard, partner, Revision. Skat. Rådgivning. Om s IPO Watch IPO Watch Europe undersøger hvert kvartal alle nye børsnoteringer på Europas vigtigste børsmarkeder

Læs mere

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011 pwc.dk Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter V/ Lars Engelund Revisor som indsender Revisors ansvar udvides som udgangspunkt ikke i forbindelse med indførelse af obligatorisk digital

Læs mere

Indfrielse af lån/konkurs i Eircom Limited... s. 2. Førtidige indfrielser... s. 2. Status på PLUS-obligationer... s. 3

Indfrielse af lån/konkurs i Eircom Limited... s. 2. Førtidige indfrielser... s. 2. Status på PLUS-obligationer... s. 3 Indhold Indfrielse af lån/konkurs i Eircom Limited... s. 2 Førtidige indfrielser... s. 2 Status på PLUS-obligationer... s. 3 Førtidig, delvis nedlukning af Optioner i PLUS 7 Index 2012 og... s. 4 Status

Læs mere

P O R T E F Ø L J E M A N A G E M E N T A F T A L E

P O R T E F Ø L J E M A N A G E M E N T A F T A L E P O R T E F Ø L J E M A N A G E M E N T A F T A L E mellem FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S (herefter FormueFyn) og (herefter Kunden ) (FormueFyn og kunden benævnes Parterne ) FormueFyn Fondsmæglerselskab

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Tillæg til prospekt. benævnt Fonden ) Danmark

Tillæg til prospekt. benævnt Fonden ) Danmark Tillæg til prospekt den 13 juli 2015 for benævnt Fonden ) Danmark LGIM - Legal & General SICAV (herefter Dansk repræsentant Nordea Bank Danmark A/S Issuer Services, Securities Services Hermes Hus, Helgeshøj

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Amerikanske Aktier 2015

Amerikanske Aktier 2015 Amerikanske Aktier 2015 Amerikanske Aktier 2015 Investering med lav risiko i udviklingen i en kurv af amerikanske aktier samt den amerikanske dollar overfor den danske krone n EgnsINVEST tilbyder nu en

Læs mere

Globalt Forbrug (USD)

Globalt Forbrug (USD) Globalt Forbrug (USD) 2012-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Globalt Forbrug (USD) 2012-2016» 1 Globalt Forbrug (USD) 2012-2016 Efter flere års krisestemning præget af voldsom nedtur for de

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Udfordringer i praksis ved securitisation

Udfordringer i praksis ved securitisation Udfordringer i praksis ved securitisation Kennt P. Beicker Knudsen Børsmæglerforeningens årsmøde 8. Marts 2013 Securitisation i praksis Erhvervsobligationer, herunder securitisation har ikke været anvendt

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendelse af aktionslister... 3 Kopiering af aktionslister... 4 Aktionsliste oversigt... 4 XML Udbakke... 5 Microsoft

Læs mere

Udsteder. Kommuninvest. Valutaindekserede obligationer. relateret til. valutakrydset EUR/USD 2008/2009 KI USD09

Udsteder. Kommuninvest. Valutaindekserede obligationer. relateret til. valutakrydset EUR/USD 2008/2009 KI USD09 Informationsmateriale 10. marts 2008 Udsteder Kommuninvest Valutaindekserede obligationer relateret til valutakrydset EUR/USD 2008/2009 KI USD09 Arrangør Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer...3 Ansvar

Læs mere

Skatteregler for investeringsområdet

Skatteregler for investeringsområdet Inverstering Skatteregler for investeringsområdet Investeringsrådgivning 1 Indledning Vær opmærksom på, at denne brochure ikke kan anses som udtømmende i forhold til skatteregler på investeringsområdet.

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Informationsmateriale 23. maj 2008. KK Valutaobligation Best of ISIN Kode: DK0030104062. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale 23. maj 2008. KK Valutaobligation Best of ISIN Kode: DK0030104062. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale 23. maj 2008 KK Valutaobligation Best of ISIN Kode: DK0030104062 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

Aktielån og flagningsreglerne samt regler og praksis inden for short selling. Regina M. Andersen, partner

Aktielån og flagningsreglerne samt regler og praksis inden for short selling. Regina M. Andersen, partner Aktielån og flagningsreglerne samt regler og praksis inden for short selling Regina M. Andersen, partner 1 Introduktion til emnerne Aktielån og flagning Shortselling Flagningsreglerne i VHL 29 Reglerne

Læs mere

www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey 2012

www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey 2012 www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey Agenda Fakta og tal Udfordringer Tal med vores eksperter Mere information jagten på den rette medarbejder Slide 2 Fakta og tal

Læs mere

SEB FinansAktier (USD)

SEB FinansAktier (USD) SEB FinansAktier (USD) 2017 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld SEB FinansAktier (USD) 2017» 1 Scankoden kodenmed meddin din Scan smartphoneog oghør hør smartphone mereom omobligationen. obligationen.

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). Gevinst og tab Fordringer, gæld og finansielle instrumenter Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere

Informationsmateriale 30. april 2008

Informationsmateriale 30. april 2008 Informationsmateriale 30. april 2008 PLUS Trekløver 2010 Arrangør: BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S ISIN kode: DK0030102447 KommuneKredit 1. udkast 8.4. 2008 Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Web Services

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Web Services Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn... 8 Krak Datavask... 9 Integration til KOB... 10

Læs mere

Får olieprisfaldet dansk økonomi til at glide? 27. maj 2015

Får olieprisfaldet dansk økonomi til at glide? 27. maj 2015 Får olieprisfaldet dansk økonomi til at glide? 27. maj 2015 Olieprisen er faldet markant 2 Det kan også ses i de danske detailpriser Benzinpris er tal fra EU-Kommissionen for Super 95. 3 Og det spiller

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Udsteder. Kommuninvest. Udstedelse af aktieindekserede obligationer 2008/2011. Kommuninvest Finans 2011. relateret til. en kurv af aktier inden for

Udsteder. Kommuninvest. Udstedelse af aktieindekserede obligationer 2008/2011. Kommuninvest Finans 2011. relateret til. en kurv af aktier inden for Informationsmateriale 19. juni 2008 Udsteder Kommuninvest Udstedelse af aktieindekserede obligationer 2008/2011 Kommuninvest Finans 2011 relateret til en kurv af aktier inden for den europæiske finansielle

Læs mere

Vestas kommunikationsstrategi

Vestas kommunikationsstrategi Vestas kommunikationsstrategi 1. Vestas kommunikationsstrategi Vestas kommunikationsstrategi Alt, hvad Vestas ønsker at opnå, sker gennem mennesker gennem vores kunder, vores leverandører, vores medierelationer,

Læs mere

KommuneKredit Olie 2016

KommuneKredit Olie 2016 Informationsmateriale den 6. juni 2014 KommuneKredit Olie 2016 ISIN Kode: DK0030341862 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50

Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq Copenhagen A/S

Læs mere

JB Ti Aktier 2013. én samlet investering

JB Ti Aktier 2013. én samlet investering JB Ti Aktier 2013 én samlet investering Denne brochure er en del af markedsføringen af JB Ti Aktier 2013 og er ikke en fuldstændig gengivelse af prospektet. Vi opfordrer dig til at bestille og læse hele

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af pensionspuljer. Gældende fra 1. januar 2011

RETNINGSLINIER. for investering og administration af pensionspuljer. Gældende fra 1. januar 2011 RETNINGSLINIER for investering og administration af pensionspuljer Gældende fra 1. januar 2011 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder:

Læs mere

Råvareindekserede Obligationer 2008/2011. "KommuneKredit Råvarer 2011" Informationsmateriale

Råvareindekserede Obligationer 2008/2011. KommuneKredit Råvarer 2011 Informationsmateriale Informationsmateriale 18. juni 2008 Råvareindekserede Obligationer 2008/2011 "KommuneKredit Råvarer 2011" Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved,

Læs mere

Fix list SP1 Hotfix 1

Fix list SP1 Hotfix 1 Microsoft Development Center Copenhagen, December 2008 Fix list SP1 Hotfix 1 Microsoft Dynamics C5 2008 Fix list Service Pack 1 Hotfix 1 Contents Introduction and contents... 3 Payroll... 4 2 FIX LIST

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Arris Tv-boks

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Arris Tv-boks Stofa SmartTv Trin for trin vejledning Arris Tv-boks INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN TILSLUTTER DU Det indeholder pakken 3 1. Trin for trin vejledning: Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard PROSPEKT VEDRØRENDE Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS : [dato] 129431-Jesper Bierregaard 2 af 12 1 Indhold 2 INDLEDNING... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Ansvar og erklæringer... 3 3 UDBUDSOPLYSNINGER... 4 3.1

Læs mere

Baggrundsmateriale, maj 2013

Baggrundsmateriale, maj 2013 www.pwc.dk/c20bynumbers C20 by numbers Analyse af udviklingen i C20 Baggrundsmateriale, Revision. Skat. Rådgivning. Hvad har vi gjort? Regnskabstal for 2010-2012 Analysen er foretaget på baggrund af selskabernes

Læs mere

KommuneKredit Højrentevalutaer 2017

KommuneKredit Højrentevalutaer 2017 Informationsmateriale den 3. september 2015 KommuneKredit Højrentevalutaer 2017 ISIN Kode: DK0030365291 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere