statsautoriserede revisorer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "statsautoriserede revisorer 3-2011"

Transkript

1 statsautoriserede revisorer Diskrimination på arbejdsmarkedet 2 Generalfuldmagter 3 Boligjobplanen 4 Beskatning af aktiviteter og udlodninger fra personale- og kunstforeninger 4 Skattefritagelse for mindre personalegoder 6 Ulovlige aktionærlån 6 Salg af din virksomhed skal planlægges i god tid 7 Vi noterer at... 8 Engelsborgvej Kgs. Lyngby Tlf: Fax: ecomentor ecomentor.dk

2 2 DISKRIMINATION PÅ ARBEJDS- MARKEDET ULOVLIG FORSKELSBEHANDLING KAN BLIVE DYRT Af Tina Brøgger Sørensen, Partner, Advokat, Kromann Reumert Forskelsbehandling på arbejdsmarkedet handler om mere end kønsdiskrimination. I de senere år har der bl.a. være meget fokus på alder og handicap. For arbejdsgiveren kan det også blive en kostbar affære at forskelsbehandle på grund af alder og handicap. Forskelsbehandling på grund af køn er særligt reguleret i ligebehandlingsloven. Disse regler har i mange år givet anledning til tvister. I dag er der imidlertid en stigende efterspørgsel om råd til, hvordan beskyttelsesregler efter forskelsbehandlingsloven skal forstås og fortolkes. FAKTA: Forskelsbehandlingsloven beskytter mod den direkte og indirekte forskelsbehandling pga.: race hudfarve religion eller tro politisk anskuelse seksuel orientering alder handicap national, social eller etnisk oprindelse. Direkte og indirekte forskelsbehandling Hvis en arbejdsgiver undlader at ansætte en person eller afskediger en medarbejder med den begrundelse, at vedkommende f.eks. er af tyrkisk oprindelse, er for gammel eller er handicappet, er det direkte forskelsbehandling. Indirekte forskelsbehandling kan f.eks. være, hvis et ansættelseskrav har særlig virkning i forhold til en bestemt gruppe. Et sprogkrav kan formelt set være neutralt, men det rammer visse grupper hårdere end dem, hvis modersmål er dansk. Forudsætningen for, at en sådan indirekte forskelsbehandling er lovlig, er, om det er rimeligt at stille kravet, og om kravet er proportionalt i forhold til de arbejdsopgaver, der skal løses. FAKTA: Loven forbyder forskelsbehandling ved 1) ansættelse 2) afskedigelse 3) forflyttelse 4) forfremmelse 5) løn- og arbejdsvilkår. F.eks. kan det således være tegn på ulovlig forskelsbehandling, hvis en arbejdsgiver konsekvent undlader at ansætte medarbejdere af anden etnisk herkomst end dansk, selvom de har kvalifikationerne, hvis en opsigelse begrundes i handicap, eller hvis en medarbejder får en lavere løn pga. race for det samme arbejde, som udføres af kolleger. Særligt om handicap og alder I dag er der særligt fokus på forbuddet mod forskelsbehandling på grund af handicap. Handicapbegrebet er ikke defineret i loven. Efter praksis er der tale om handicap, hvis en person har en fysisk, psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse, som afføder et kompensationsbehov for, at den pågældende kan fungere på lige fod med andre borgere i en tilsvarende situation. Arbejdsgiveren har pligt til at træffe de foranstaltninger, der er nødvendige for, at den handicappede kan få adgang til arbejdsmarkedet, bibeholde en ansættelse og udvikle sig i sin stilling. Arbejdsgiveren kan dog ikke pålægges en uforholdsmæssig stor byrde. Ved denne vurdering får det betydning, om udgiften i tilstrækkeligt omfang betales af det offentlige. Det er vigtigt at være opmærksom på forskellen mellem sygdom og handicap. Arbejdsgiveren må kun spørge til sygdomme, der har væsentlig betydning for jobbet. For afgrænsningen mellem sygdom og færdighed gælder, at også handicappede skal have de fornødne færdigheder for at kunne blive ansat, forfremmet m.v. Ligeledes er der særligt fokus på alder. Som udgangspunkt må der ikke lægges vægt på alder ved annoncering efter ansatte, ved selve ansættelsen, under ansættelsen og ved afskedigelse m.v. Krænket person har krav på godtgørelse Personer, der er blevet krænket ved en arbejdsgivers overtrædelse af forskelsbehandlingsloven, har krav på godtgørelse. Godtgørelsen vil afhænge af, hvor grov lovovertrædelsen er. I sager om diskrimination på grund af handicap og alder er spændet pt. op til ca. 6-9 måneders løn. En klage kan indbringes for Ligebehandlingsnævnet eller de almindelige domstole. For at undgå et godtgørelseskrav er det vigtigt at have klare beviser for, at f.eks. en opsigelse ikke er begrundet i et af beskyttelseskriterierne, men i andre saglige grunde. Dette kan f.eks. sikres ved mødereferat.

3 3 GENERALFULDMAGTER ET ALTERNATIV TIL VæRGEMÅL Af Birte Rasmussen, Advokat, og Ditte F. Østergaard, Advokatfuldmægtig, Hjulman Kaptain I takt med, at mennesker generelt bliver ældre end tidligere, opstår der en større risiko for, at flere rammes af sygdom, demens eller lignende, der gør, at den enkelte ikke selv kan varetage egne anliggender. Hvad gør man, når ens far, der er ramt af demens, ejer hus og bil? Hvem kan disponere over ejendele? Hem kan træffe beslutning om flytning på plejehjem, hvis han ikke selv kan? Formelt er de pårørendes eneste umiddelbare mulighed at søge om, at den demente person kommer under værgemål. Reglerne om værgemål er meget formelle, og det kan være både omstændeligt og langsommeligt at iværksætte værgemålet. Derfor er flere og flere på forkant med en sådan situation og opretter en generalfuldmagt. Fordelene ved oprettelse af en generalfuldmagt er, at det bliver gjort, mens fuldmagtsgivers egne ønsker stadig kan blive tilgodeset. Generalfuldmagter giver således den ældre eller sygdomsramte mulighed for selv at tilrettelægge, hvad der skal ske, hvis den pågældende ikke længere kan varetage sine økonomiske og/eller personlige anliggender. Hvordan opretter man en generalfuldmagt? Der er ikke formkrav til selve oprettelsen af generalfuldmagten bortset fra, at fuldmagtsgiveren skal have sin handleevne i behold på tidspunktet for fuldmagtens oprettelse. På grund af fuldmagtens vidtrækkende karakter skal fuldmagten dog underskrives af to vit- terlighedsvidner, der bekræfter fuldmagtsgivers handleevne. I den forbindelse bliver det derfor alligevel et formkrav, at fuldmagten er skriftlig. En fuldmagt kan omhandle såvel økonomiske som personlige forhold. Man kan naturligvis også vælge alene at oprette enten en økonomisk eller en personlig fuldmagt, og begge fuldmagtstyper oprettes på samme måde. En generalfuldmagt kan på ethvert tidspunkt trækkes tilbage, såfremt fuldmagtsgiveren fortryder oprettelsen, eller forudsætningerne for oprettelsen har ændret sig. Tilbagetrækning kræver dog, at fuldmagtsgiveren stadig har sin handleevne i behold. Virkning af generalfuldmagten En generalfuldmagt vil oftest være oprettet således, at den først får virkning i fremtiden, det vil sige fra det tidspunkt, hvor fuldmagtsgiveren ikke længere er i stand til at varetage sine anliggender. Indholdet af en personlig fuldmagt kan omfatte alle personlige forhold, herunder spørgsmål om bolig, hvilken hjælp, der skal modtages, samt hvilken pleje og behandling, der skal iværksættes. Jo mere man specificerer, hvilke forhold fuldmagten skal omfatte, jo større er sandsynligheden for, at fuldmagten vil blive respekteret af de myndigheder, for hvem beslutningerne vil have betydning. En personlig fuldmagt vil ofte blive udstedt til et familiemedlem, der kender fuldmagtsgiveren godt. En fuldmagt kan som nævnt være generel og omfatte samtlige anliggender, men man kan også begrænse fuldmagten til alene at omfatte for eksempel enkelte afgrænsede økonomiske forhold. Det kunne være en fuldmagt til at afhænde den pågældendes hus. Udsteder man en generalfuldmagt, der både omhandler de personlige og de økonomiske forhold, opnår man samtidig en større sikkerhed for ikke at komme under værgemål, da fuldmagten typisk vil opfylde de fleste situationer. En vidtrækkende disposition Selvom man ofte med fordel kan oprette en generalfuldmagt, skal man samtidig være opmærksom på, at det er en vidtrækkende disposition. En af ulemperne ved oprettelsen af en generalfuldmagt er, at den først får virkning den dag, hvor fuldmagtsgiveren har mistet sin handleevne og dermed også sin mulighed for at kontrollere, hvad fuldmægtigen egentlig foretager sig og uden at kunne gribe ind. I modsætning til værgemål er der heller ikke nogen offentlig kontrol med fuldmægtigens arbejde. Selv større formuer forvaltes derfor efter fuldmægtigens anvisninger uden særlige krav til bestyrelsen eller til regnskabsførelsen. Det eneste værn mod misbrug af fuldmagten er de almindelige erstatningsregler. Det sikrer man sig oftest imod ved, at fuldmagten udstedes til børnene i forening. På grund af generalfuldmagtens karakter er det derfor nødvendigt, at man sammen med den nærmeste familie nøje diskuterer sine ønsker for sine såvel personlige som økonomiske anliggender den dag, man ikke længere selv kan disponere. Enighed mellem den ældre/sygdomsramte og den nærmeste familie er en forudsætning for, at generalfuldmagten får den tilsigtede virkning.

4 4 BOLIGJOBPLANEN Af Flemming N. Mortensen, Tax Partner, Revitax Fra 1. juni 2011 kan der opnås et årligt fradrag for udgifter til løn ved istandsættelse og vedligeholdelse af helårsboliger og udgifter til rengøring, vask, opvask, strygning, vinduespudsning, børnepasning og havearbejde på op til kr. pr. person over 18 år. Arbejdet skal være udført på en helårsbolig, hvor ejeren/lejeren havde fast bopæl på tidspunktet for arbejdets udførelse. Fradraget er et ligningsmæssigt fradrag med en skatteværdi på ca. 33 %. Der er kun fradrag for lønudgifter og ikke for udgifter til materialer i forbindelse med istandsættelses- og vedligeholdelsesarbejder. Det er en betingelse for fradraget, at arbejdet med istandsættelse og vedligeholdelse af helårsboliger er udført af en virksomhed, der er momsregistreret i Danmark, eller at arbejdet i form af rengøring m.v. er udført af en person, der ved indkomstårets udløb er fyldt 18 år og er fuldt skattepligtig til Danmark. Det er endvidere en betingelse, at udgifterne kan dokumenteres i form af en faktura, serviceerklæring eller anden aftale om arbejdets udførelse, og at det kan dokumenteres, at der er sket betaling for det udførte arbejde. Dokumentationen skal indeholde følgende: 1) Oplysning om det udførte arbejde 2) Oplysning om lønudgiftens størrelse 3) Oplysning om hvem der har udført arbejdet (CPR.nr. eller CVR.nr.) 4) Dato for arbejdets udførelse 5) Adressen for arbejdets udførelse. Der bliver indført en indberetningsordning, hvorefter den person, der har fået udført arbejde omfattet af fradragsordningen, skal foretage indberetning til skattemyndighederne om nr. 1-3 samt om datoen for betaling af arbejdet. Skatteministeren har udsendt en bekendtgørelse nr. 785 af 29. juni 2011, hvor der er foretaget en opremsning af de serviceydelser og vedligeholdelses- og reparationsarbejder, der berettiger til fradrag. Der er foreløbigt tale om en forsøgsordning, som gælder for arbejde, der er udført og betalt i perioden fra den 1. juni 2011 til den 31. december BESKATNING AF AKTIVITETER OG UDLODNINGER FRA PERSO- NALE- OG KUNSTFORENINGER Af Flemming N. Mortensen, Tax Partner, Revitax Der har hidtil hersket usikkerhed om, hvordan medlemmer, der deltager i personale- og kunstforeninger, skal beskattes af deltagelse i aktiviteter og udlodninger herfra. Skatteministeriet har derfor udsendt styresignal SKM SKAT af den 17. juni 2011, der præciserer, hvornår der skal ske beskatning af medarbejdere, der deltager i personale- og kunstforeninger. En personale- eller kunstforening er i denne sammenhæng en forening, som arbejdsgiveren yder bidrag til. Hvis ikke arbejdsgiveren yder tilskud til foreningen, er der tale om en almindelig forening, f.eks. idrætsforening, og deltagelse i foreningens almindelige aktiviteter er ikke skattepligtig, selvom foreningens aktiviteter finansieres af tilskud eller bidrag for sponsorer. Udlodninger fra kunstforeninger Udlodning af kunstværker fra kunstforeninger skal altid beskattes, uanset om arbejdsgiverens bidrag til kunstforeningen er væsentligt eller uvæsentligt. Hvis arbejdsgiverens bidrag er uvæsentligt, skal medarbejderen beskattes af den subjektive værdi, som kunstværket har for medarbejderen, fratrukket medarbejderens eget

5 5 Ikke omfattet af personalegodebeskatning Omfattet af personalegodebeskatning Arbejdsgiveren betaler 30 kr. om måneden per medarbejder til en personaleløbeklub, der løber en gang om ugen i den lokale park. Løbeklubben betaler startgebyr til forskellige motionsløb. Medarbejderen betaler selv 30 kr. om måneden til klubben. Arbejdsgiver betaler kr. om året pr. medarbejder for en løbetræner til medarbejderne i en personaleløbeklub, som løber i kvarteret omkring arbejdspladsen. Medarbejderen betaler selv 360 kr. om året. Arbejdsgiveren betaler en væsentlig andel af udgifterne. Arbejdsgiveren betaler 400 kr. om året per medarbejder til en personalekunstordning. Medlemmerne betaler også hver 400 kr. om året. Foreningen indkøber kunstværker som udloddes til medlemmerne. Arbejdsgiveren betaler kr. per medarbejder til en personalekunstforening, hvor der indkøbes billeder, som udloddes til medlemmerne. Medarbejderen betaler også kr. om året. Arbejdsgiveren betaler hverken en væsentlig del af udgifterne eller et ikke uvæsentlig beløb per medarbejder. Medarbejderen skal dog beskattes, hvis han/hun vinder et kunstværk. Medarbejderen skal selvangive den værdi kunstværket har, dog kan vedkommende fratrække egenbetaling i indkomståret. Det er ikke et uvæsentligt tilskud. Medarbejderen skal derfor beskattes af aktiviteterne i foreningen, og vinder han/hun et kunstværk, skal det desuden beskattes som et personalegode. Arbejdsgiveren betaler 100 kr. per medlem per år til henholdsvis skak-, svømme-, badmintonpersonaleklub samt personalekunstforening, som medarbejderen er medlem af. Medarbejderen betaler selv 100 kr. om året for at være medlem i hver af klubberne. Arbejdsgiveren betaler sammenlagt kr. om året i gennemsnit per medarbejder til henholdsvis skak-, svømme-, badmintonpersonaleklub samt personalekunstforening, som medarbejderen er medlem af. Medarbejderen betaler selv 500 kr. om året for at være medlem i hver af klubberne, dvs. i alt kr. om året. Det er ikke et uvæsentligt tilskud. bidrag til kunstforeningen i det pågældende indkomstår. Hvis arbejdsgiverens bidrag er væsentligt, skal medarbejderen beskattes af markedsværdien af kunstværket fratrukket medarbejderens eget bidrag til kunstforeningen i det pågældende indkomstår. Arbejdsgiveren bidrager væsentligt til foreningens aktiviteter, hvis der ydes tilskud til en eller flere personale- eller kunstforeninger, der udgør mere end kr. pr. medarbejder, eller hvis bidraget udgør mindre end kr. pr. medarbejder, og medarbejderen ikke samtidigt selv bidrager med et tilsvarende beløb. Hvis værdien af deltagelsen i personaleforeningens aktiviteter er under kr., skal der ikke ske beskatning, jf. bagatelgrænsen for mindre personalegoder. Ligeledes sker der heller ikke beskatning af deltagelse i firmaarrangementer, såsom personalefester og juletræsarrangementer og almindelig personalepleje, der ydes på arbejdspladsen, f.eks. kaffe-, kantine-, kunst- eller lignende ordninger er heller ikke skattepligtige. Fra styresignalet er hentet følgende eksempler på, hvornår deltagelse i personale- og kunstforeninger er omfattet eller ikke omfattet af personalegodebeskatning. Deltagelse i personaleforeningers aktiviteter Deltagelse i en personaleforenings aktiviteter er kun skattepligtig for medarbejderen, hvis arbejdsgiverens bidrag til personaleforeningen er væsentligt, jf. ovenfor. Hvis medarbejderen skal beskattes af personaleforeningens aktiviteter, kan eget bidrag til personaleforeningen i det pågældende indkomstår modregnes i beskatningsgrundlaget.

6 6 SKATTEFRITAGELSE FOR MINDRE PERSONALEGODER (1.000 KR. REGLEN) Af Flemming N. Mortensen, Tax Partner, Revitax Med virkning fra indkomståret 2011 beskattes personalegoder herunder julegaver i form af naturalier kun, hvis den samlede værdi overstiger kr. Det betyder, at en person beskattes af personalegoder, hvis den pågældende i det enkelte indkomstår modtager personalegoder fra en eller flere arbejdsgivere, der tilsammen overstiger en værdi på kr. I så fald beskattes den fulde værdi af de modtagne personalegoder og ikke kun den del af værdien, der overstiger kr. Julegaver i form af naturalier beskattes dog ikke, hvis værdien ikke udgør mere end 700 kr. Det betyder, at hvis en medarbejder modtager personalegoder til en samlet værdi af kr., hvoraf julegaven udgør 700 kr., skal der kun ske beskatning af 800 kr. Hvis julegaven har en værdi af 800 kr., sker der beskatning af det fulde beløb på kr. Reglerne for indberetning af personalegoder er ændret tilsvarende, således at der ikke skal foretages indberetning af personalegoder, der har en værdi på mindre end kr. Hvis medarbejderen modtager personalegoder for mere end kr., er det medarbejderens eget ansvar at medtage det på selvangivelsen. Værdien af fribilletter til sportslige eller kulturelle arrangementer, der modtages som led i et ansættelsesforhold, er også blevet skattefritaget. Værdien heraf medregnes ikke i kr. grænsen og kan således modtages ved siden af personalegoder indtil kr., uden der sker beskatning. Det er en betingelse for skattefrie fribilletter, at de indgår som en tillægsydelse til arbejdsgiverens sponsorkontrakt med den sportslige eller kulturelle institution eller virksomhed. ULOVLIGE AKTIONæRLÅN BØDESATS M.V. Af Finn Elkjær, Statsautoriseret revisor I RevisorPosten nr omtalte vi Erhvervs- og Selskabsstyrelsens skærpede praksis om ulovlige udlån til aktionærer m.fl. Forløbet af sager af denne art er følgende: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen anmoder selskabets ledelse og revisor om at be kræfte, at lån inklusive renter er indfriet. Revisors erklæring skal udfærdiges i overensstemmelse med RS 3000 Sagen sendes til Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet (Bagmandspo litiet) med henblik på vurdering af, om der bør rejses tiltale mod selskabets cen trale ledelsesorgan for overtrædelse af selskabsloven Selskabets direktion indkaldes til afhøring og sigtelse hos politiet Der udskrives en bøde på 2,5 % af lånebeløbet, hvis lånet er indfriet inden for den af Er hvervs- og Selskabsstyrelsen givne 6 ugers frist. Er lånet ikke indfriet inden for fristen, er bøden 5 % af lånebeløbet SKAT anmodes om at kontrollere, at lånet med tillæg af renter er indfriet SKAT meddeler, at dette er tilfældet, og at man anser sagen for afsluttet.

7 7 SALG AF DIN VIRKSOMHED SKAL PLANLæGGES I GOD TID DER ER PENGE I DET! Af Jesper Krog, Pensionskundechef, Corporate Øst, Nordea Liv & Pension Planlægger du at sælge din virksomhed inden for de næste 5-10 år? Så er det nu, du skal overveje, hvordan din goodwill og egenkapital udnyttes og beskattes mest hensigtsmæssigt. Det er en god idé at sørge for, at de penge, du regner med at skulle bruge i din pensionisttilværelse, er trygt placeret på en egentlig pensionsopsparing Sikre rammer for din pensionistøkonomi Det er vigtigt, at du har styr på, hvordan de opsparede midler i virksomheden er placeret hvad hjælper det, hvis alle pengene står som egenkapital eller goodwill. Hvis du har valgt at oprette et holdingselskab og løbende overføre overskud til det, skal der også laves en plan for, hvordan pengene skal placeres og udbetales. Det er måske endnu mere vigtigt i dag end før krisen at få tilrettelagt en alderdom i fastere rammer. Mange har nemlig mistet rigtig mange penge og kan måske ikke længere uden videre forvente en tryg og sikker alderdom og slet ikke i de 25 år eller mere, som vi i dag ofte kan se frem til. Planlægning er nødvendig Indbetalingerne til pension skal planlægges og tilrettelægges med omtanke, og bl.a. forrentning, risikospredning og tidshorisont skal overvejes nøje for at give det bedste resultat. Så hvad gør man rent økonomisk for at få styr på disse ting, hvis man har en periode på 5-10 år tilbage at arbejde i? Skattereform overgangsordning for selvstændige Den nye skattereform har begrænset indbetalingerne på ratepensioner til maksimalt kr. om året. Dog er der en overgangsordning for selvstændige som gælder til og med indkomståret Den betyder, at den selvstændige i en overgangsperiode kan indbetale op til 30 pct. af firmaets overskud før renter mv. Som selvstændig erhvervsdrivende har du stadig en skattefordel, som for langt de fleste giver en oplagt mulighed for at optimere deres pensionsinvesteringer frem til udgangen af Få rådgivning Der er mange måder at spare op til sin alderdom på. En af dem er ratepensionen, som uden sidestykke er det optimale opsparingselement, hvis de rigtige betingelser ellers er til stede. Men der er også andre muligheder, fx kapitalpensionen, den livsvarige livrente og opsparing i frie midler, som alle har deres fordele i forskellige situationer. En særlig fordel ved pensionsordningerne i forhold til fx opsparing i frie midler er, at de som udgangspunkt er kreditorbeskyttet. Det betyder, at man kan bevare sin pensionsopsparing, selvom man kommer ud for en konkurs, og dermed sikre sin levestandard i den tredje alder. TIL SALG Det, du selvfølgelig skal være opmærksom på, er, at når midlerne er skudt ind på pensionen, så er de ikke til rådighed for den daglige drift i firmaet. Derfor er det vigtigt, at du har en god økonomisk rådgiver, der kan hjælpe dig til at få overblik og sikkerhed for, at der er balance mellem kapitalen i virksomheden og indbetalingerne til pensionsordningen. For du skal jo stadig udvikle virksomheden og udnytte dens potentiale. Alternativet til at planlægge salget af virksomheden og økonomien frem til et salg i god tid folkepensionen, som udgør ca kr. årligt før skat.

8 8 VI NOTERER AT... Af Erik Høegh, Tax partner Skattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter Skattefri rejseudgifter for indkomståret 2011: Ved rejse med overnatning kan der til dækning af udgifter til kost og småfornødenheder udbetales 455 kr. pr. døgn og 1/24 heraf ved påbegyndt time for tilsluttende rejsedag. Ved rejse med overnatning kan der til dækning af udgifter til logi udbetales 195 kr. pr. døgn. Godtgørelsessatsen for udgifter til kost og småfornødenheder skal reduceres med 15 %, 30 % og 30 % for fri morgenmad, fri kost og fri middag. Der kan udbetales skattefri godtgørelse for udgifter, der påføres lønmodtageren, fordi lønmodtageren på grund af afstanden mellem bopæl og midlertidigt arbejdssted ikke har mulighed for at overnatte på sin sædvanlige bopæl. Endvidere er det en forudsætning for udbetaling, at der arbejdes på et midlertidigt arbejdssted. Et arbejdssted kan højst anses for midlertidigt i de første 12 måneder. Såfremt arbejdsgiver ikke udbetaler skattefri godtgørelse for rejseudgifter, kan den ansatte foretage fradrag på sin selvangivelse for rejseudgifter efter standardsatserne. Fradraget kan dog ikke overstige kr. pr. indkomstår. Selvstændigt erhvervsdrivende kan ved rejse i stedet for fradrag for de dokumenterede faktiske rejseudgifter vælge, at foretage fradrag med de satser, der gælder for godtgørelse til lønmodtagere. Fradrag er også i denne situation begrænset til kr. pr. indkomstår. Kapitalafkastsatsen for 2011 Kapitalafkastsatsen til brug ved virksomhedsordning m.m. er for indkomståret 2011 fastsat til 2 %. Skatteministeriet er blevet opmærksomt på, at der har været fejl ved beregningen af kapitalafkastsatsen for tidligere år. Fejlen er rettet ved beregningen af kapitalafkastsatsen for Skatteministeriet vil senere udsende en genoptagelsesmeddelelse, der omfatter indkomstårene fra og med Genoptagelse vil alene omfatte de tilfælde, hvor fejlen har været til ugunst for skatteyderne. De skatteydere, der har haft fordel af fejlen, vil ikke blive berørt. Dato Diskontoen Nationalbankens udlånsrente Fra 16. januar ,75 % 3,00 % Fra 6. marts ,00 % 2,25 % Fra 3. april ,75 % 2,00 % Fra 11. maj ,40 % 1,65 % Fra 8. juni ,20 % 1,55 % Fra 14. august ,10 % 1,45 % Fra 28. august ,00 % 1,35 % Fra 25. september ,00 % 1,25 % Fra 8. januar ,00 % 1,15 % Fra 15. januar ,75 % 1,05 % Fra 8. april ,00 % 1,30 % Fra 8. juli ,25 % 1,55 % Rentesatser vedrørende selskabsskat Med virkning for indkomståret 2011 er der fastsat følgende procenter vedrørende selskabsskat Godtgørelsesprocent overskydende skat 1,3 % Tillæg til restskat 4,8 % Procenttillæg acontoskat 0,3 % Ansvarshavende redaktør: Statsautoriseret revisor Niels Lynge Pedersen Redaktion: Statsautoriseret revisor Finn Elkjær Statsautoriseret revisor Torben Madsen Statsautoriseret revisor Svend Therchilsen Redaktører, Karnov Group Denmark A/S Majbritt Cordt og Birgitte Strange Design/Sats: Karnov Group Denmark A/S Tryk: Silkeborg Bogtryk ISSN nr.: Redaktion afsluttet d. 3. august 2011

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Personaleforeninger. Skat 2015

Personaleforeninger. Skat 2015 Personaleforeninger Skat 2015 Der har siden 1. januar 2010 været stor fokus på beskatning og indberetning af personalegoder som følge af skærpede regler for indberetning, som alle ar bejds givere nu er

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER DA N S K GOL F U N ION Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER AUGUST 2012 Forord Som udgangspunkt adskiller forholdene for golfklubbers

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

nye regler for, hvem der kan få tilskud

nye regler for, hvem der kan få tilskud Nr. 1 September 2011 Lovændring nye regler for, hvem der kan få tilskud Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en ændring af hjemmeserviceloven i forbindelse med indførelsen af en forsøgsordning med skattefradrag

Læs mere

Ny BoligJobordning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Ny BoligJobordning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Ny BoligJobordning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Sammen med blå blok aftalte regeringen i april 2013 at genindføre den velkendte BoligJobordning med fuld virkning i 2013 og 2014. Grundsubstansen

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

Velkommen til pensionsmøde

Velkommen til pensionsmøde Velkommen til pensionsmøde Man kunne jo spørge sig selv. Hvorfor spare op til pension i en pensionskasse? Hvorfor sparer jeg op til pension? (Forventninger til levestandard, velfærdsreform, vi bliver ældre

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Hvad er formuerådgivning i Nordea Hvilke

Læs mere

Skat 2014. Rejseudgifter.

Skat 2014. Rejseudgifter. Skat 2014 Rejseudgifter. 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab?

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab? Status på kapitalpension/aldersforsikring Hvad gør dit pensionsselskab? Nordea Liv & Pension Spørgsmål Kan jeg betale skatten i 2014 på min kapitalpension på 37,3 procent? Kan jeg fortsat indbetale på

Læs mere

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Weekendpension for dig der vil spare mere op Fugt kanten og fold kortet Aftale om Weekendpension Navn CPR-nr. Adresse Postnr. og by E-mail

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 RevisorInformerer Temanummer 2006 Optimer din pension Efterløn og pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 1.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 1. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 1. Februar 2012 Kære læsere. Hermed udsender jeg det første nummer af den særlige afdeling af mit nyhedsbrev

Læs mere

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab?

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab? Status på kapitalpension/aldersforsikring Hvad gør dit pensionsselskab? SEB Pension Spørgsmål Kan jeg betale skatten i 2014 på min kapitalpension på 37,3 procent? Kan jeg fortsat indbetale på aldersopsparingen

Læs mere

Skat af børns lommepenge

Skat af børns lommepenge - 1 Skat af børns lommepenge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En udmelding fra SKAT om beskatning af børns lommepenge gav i sidste uge anledning til et mindre politisk stormvejr. Flere politikere

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Personalegoder og godtgørelser

Personalegoder og godtgørelser Personalegoder og godtgørelser MARTS 2010 Indhold Forord 3 Befordringsgodtgørelse 4 Skattefri befordringsgodtgørelse 4 Rejsegodtgørelse 5 Hvilke udgifter dækker en skattefri logigodtgørelse? 5 Generelt

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Nicolai Thorsted Partner Lasse Dehn-Baltzer Advokat Sanne Camilla Jensen Advokat Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Ved lån af kontanter fra et selskab til dets ejere eller til medlemmer

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret.

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Nyhedsbrev Ansættelsesret, maj 2013 Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Begrebet handicap er udvidet, idet det nu er slået fast,

Læs mere

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær.

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær. RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger mere end 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

statsautoriseret revisionsinteressentskab

statsautoriseret revisionsinteressentskab statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: danmark@ecovis.com www.ecovis.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Hvordan får jeg sparet nok op? 4. kvartal 2012 De

Læs mere

i forhold til pensionsopsparing

i forhold til pensionsopsparing Fakta om skattereformen i forhold til pensionsopsparing WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Ny skatteaftale Regeringen har vedtaget den såkaldte Forårspakke 2.0. med nye regler på skatteområdet. Forårspakken

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Dokumentation af beregningsmetode og kilder

Dokumentation af beregningsmetode og kilder Dokumentation af beregningsmetode og kilder Beregningerne er vejledende i forhold til, om Aftale om senere tilbagetrækning fra d. 13. maj 2011 mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de Radikale

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014 SELVANGIVELSE 2013 Ingen papirselvangivelser til SKAT Nyheder i forbindelse med selvangivelsen for 2013 Dette nyhedsbrev vil fortrinsvis fortælle om de nyheder, man skal være opmærksom på når der skal

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 Orientering 21. november 2011 Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 I nærværende orientering er de skatte - og afgiftsmæssige konsekvenser af finanslov 2012 opsummeret. Den nuværende regering

Læs mere

RevisorInformerer. Mindre bøvl

RevisorInformerer. Mindre bøvl PLAN REVISION Købmagergade 14 4700 Næstved Telefon: 55 77 03 17 Telefax: 55 77 53 17 mail@planrevision.dk www.planrevision.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Mindre bøvl - Lovforslag om

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Fleksible lønpakker. Skat 2015

Fleksible lønpakker. Skat 2015 Fleksible lønpakker Skat 2015 Fleksible lønpakker burde være en mulighed for alle. Virksomhedens samlede lønudgift er uændret, men paletten af goder bliver synliggjort og udbyttet højere fordi medarbejderen

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 1 / 6 06.28 Ophævelsen af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v. Folketinget vedtog den 21. december 2011 nye regler om ophævelse af skattefriheden

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Sådan får du mest i. pension

Guide. Foto: Scanpix. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Sådan får du mest i. pension Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 18 sider Sådan får du mest i pension Få styr på din pension INDHOLD: Undgå en fattig alderdom...4 Kapitalpensionen og dens

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011)

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011) Fra 1. januar 2010 har arbejdsgiver pligt til som hovedregel at indberette alle skattepligtige personalegoder. På de følgende sider er beskrevet nogle af de almindelig forekomne personalegoder. Der er

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 67 Offentligt J.nr. 2005-309-0131 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens 15 A. Kristian Jensen

Læs mere

SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND. Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor

SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND. Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor Folderen er udgivet i januar 2007 1 Journalistforbundet har i samarbejde med

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik- Lempelser Mellemskatten på 6% afskaffes. Grænsen for betaling af topskat sættes op til 389.900 kr. og til 409.100 kr. (2010-niveau)

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Ny pensionsleverandør I EG Koncernen har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør fordi de opfylder vores høje

Læs mere

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu Pensionsguide - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu En pensions-opsparing med forsikring er et gode, som du giver dig selv og din familie Formålet er at sikre,

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

Seniorordning - en fordel for alle

Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning er en ordning, hvor du kan gå ned i tid, når pensionsalderen nærmer sig, uden at gå så meget ned i løn. I stedet bliver der indbetalt mindre til din pension

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Indstik til selvangivelsen for 2010

Indstik til selvangivelsen for 2010 1 Indstik til selvangivelsen for 2010 Indhold Årsopgørelsen/selvangivelsen 2010 Den udvidede selvangivelse 1. Indtægter 1.1 Legater 1.2 Royalty 1.3 Multimedieskatten 2. Fradrag 2.1 Lønmodtagerfradrag 2.2

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig med børn

Arv og begunstigelse enlig med børn ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig med børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Personligt regi ctr. Selskabskonstruktion herunder mulige virksomhedsformer fordele/ulemper Virksomhedsstrukturens betydning for pensionsopsparing

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Midtconsult har vi valgt Nordea Liv & Pension som leverandør

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Forskerordningen. Skat 2015

Forskerordningen. Skat 2015 Forskerordningen Skat 2015 Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer til Danmark for at arbejde,

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2013 Godtgørelser til lønnede og ulønnede 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 12 2009

ØkonomiNyt nr. 12 2009 ØkonomiNyt nr. 12 2009 Skatterefor m Skatterefor m Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Hovedelementerne er markante nedsættelser af skat på arbejds og virksomhedsindkomst.

Læs mere