Indhold. Sikkerheds- og henvisningssymboler Vær venligst opmærksom på de følgende sikkerheds- og henvisningssymboler! OBS!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Sikkerheds- og henvisningssymboler Vær venligst opmærksom på de følgende sikkerheds- og henvisningssymboler! OBS!"

Transkript

1

2 Indhold 1. Generelle henvisninger Beskrivelse Anvendelsesområde Henvisninger til den tilsigtede brug af elektromotorer Transport og oplagring Installation Afbalancering transmissionselementer Justering Elektrisk tilslutning Kontrol af isolationsmodstanden Ibrugtagning Bortskaffelse Vedligeholdelse/service Motorer i beskyttelsesklasse forhøjet sikkerhed Exe Motorer af beskyttelsestypen Non Sparking Exn Motorer til brug i zone 21 og zone 22 iht. EN samt IEC Generelt Slagprøvning Sikkerhedsanvisninger Ibrugtagningsanvisninger/anvendelsesområde/udvidet omgivelsestemperaturområde Elektrisk tilslutning Kabel- og ledningsindgange Tilladt omgivelsestemperaturområde Lakering IEC-B14-motorer Opbygning og arbejdsmåde Minimumstværsnit for beskyttelsesledere Service Optioner for motorer til brug i zone Option frekvensomformerdrift Option andet fabrikat fremmedventilator Option Tilbageløbsspærre Option Bremse Særlig bemærkning vedr. synkronmotorer Typebetegnelse Tilslutning Impulsgiver Idriftsætning Vedligeholdelse og service Reservedelstegning og reservedelsliste Overensstemmelseserklæringer Sikkerheds- og henvisningssymboler Vær venligst opmærksom på de følgende sikkerheds- og henvisningssymboler! Fare! Livsfare og fare for personskader OBS! Skader på maskinen mulig Fare! Vigtige henvisninger til eksplosionsfare Henvisning! -2- B1091-DK

3 1. Henvisninger 1. Generelle anvisninger Du skal læse denne driftsvejledning, inden du transporterer, monterer eller reparerer NORDmotorer, eller inden du sætter dem i drift eller udfører service på dem. Alle personer, der er beskæftiget med disse opgaver, skal overholde nærværende driftsvejledning. Af hensyn til personsikkerheden og sikkerheden for materiellet skal alle sikkerhedsanvisninger, der er anført i denne driftsvejledning, overholdes strengt. Oplysningerne og anvisningerne i den medfølgende vejledning, i sikkerheds- og idriftsættelsesanvisningerne og i de øvrige vejledninger skal overholdes. Dette er nødvendigt for at undgå risici og skader! Desuden skal der tages højde for de til enhver tid gældende nationale, lokale og anlægsspecifikke bestemmelser og krav! Specialudførelser og konstruktionsvarianter kan afvige mht. de tekniske detaljer! I tilfælde af eventuelle uklarheder anbefales det stærkt at spørge producenten til råds, med angivelse af typebetegnelse og motornummer, eller at lade NORD gennemføre vedligeholdelsesarbejdet. Kvalificeret personale er personer, der som følge af deres uddannelse, erfaring og instruktion samt deres kendskab til de relevante standarder, forskrifter til forebyggelse af ulykker og de tilsvarende driftsforhold er berettigede til at udføre de nødvendige arbejder for at sætte motoren i drift. Bl.a. er kendskab til førstehjælp og lokale redningsindretninger nødvendigt. Det forudsættes, at arbejde i forbindelse med transport, montage, installation, idriftsættelse, vedligeholdelse og reparation udføres af kvalificeret personale. I den forbindelse skal man især overholde følgende: de tekniske specifikationer og oplysninger om tilladt brug, montage, tilslutning, omgivelses- eller anvendelsesforhold, der bl.a. findes i kataloget, ordrebekræftelsen og den øvrige dokumentation af produkterne. de lokale, anlægsspecifikke bestemmelser og krav faglig korrekt brug af værktøj, løfte- og transportudstyr brug af personligt sikkerhedsudstyr Af hensyn til overskueligheden kan driftsvejledningen ikke indeholde alle detaljerede informationer om de mulige konstruktionsvarianter og derfor ikke tage højde for enhver tænkelig opstillings-, drifts- eller vedligeholdelsessituation. Derfor indeholder denne driftsvejledning hovedsageligt kun de anvisninger, der er nødvendige for kvalificeret personale under brug i overensstemmelse med den tilsigtede anvendelse. For at forebygge fejl kræves det, at det foreskrevne service- og eftersynsarbejde udføres af personale, der er uddannet til det. Ved omformerdrift hører projekteringshåndbogen med til denne betjeningsvejledning. Hvis tredjeparts ventilator er installeret, skal den tilhørende betjeningsvejledning overholdes. Ved bremsemotorer skal vejledningen for bremser ligeledes overholdes. Hvis betjeningsvejledningen eller projekteringshåndbogen af en eller anden grund er bortkommet, kan disse dokumentationer rekvireres hos NORD. B1091-DK

4 2. Beskrivelse 3. Henvisninger 2.1 Anvendelsesområde Brug af motorerne: Motorerne må kun bruges til de formål, de er beregnet til. Motorerne er mindst udført i kapslingsklasse IP 55 (se mærkepladen). De kan opstilles i støvede eller fugtige omgivelser. Anvendelses- og miljøforholdene er principielt bestemmende for den nødvendige kapslingsklasse samt eventuelle yderligere forholdsregler. Ved opstilling udendørs og i forbindelse med vertikal montering f.eks. IMV1 og IMV5 med akslen nedad, anbefaler NORD at bruge dobbelt ventilatorhætte [RDD] (option). Motorerne skal beskyttes mod intensiv sollys, f.eks. med et tag. Isoleringen er tropeegnet. Opstillingshøjde: 1000 m Omgivelsestemperatur: -20 C C. Ved standardmotorer er der tilladt et udvidet omgivelsestemperaturområde af -20 C C. Den maksimale effekt skal her dog reduceres til 82 % af katalogværdien. Hvis omgivelsestemperaturen ligger mellem +40 C og +60 C, så må den maksimale effekt lineært interpoleres mellem 100 % og 82 %. Motortilslutningsledningerne og kabelindføringerne skal være egnet for temperaturer 90 C. 3. Henvisninger til tilsigtet brug af elektromotorer Alle arbejder må kun gennemføres, når anlægget er i en elektrisk spændingsløs tilstand. 3.1 Transport, oplagring Under transport skal alle eksisterende øjebolte på motoren benyttes! Øjeboltene er udlagt til motorens vægt. Anbring ikke yderligere last på dem! Til transport af aggregater (f.eks. gear) må der kun benyttes de øjebolte eller -tapper, der er beregnet til det! Aggregater må ikke løftes ved at hænge dem op på de enkelte maskiner! For at undgå skader på motoren skal motoren altid løftes med egnet løfteudstyr. Lejerne skal udskiftes, hvis der er gået mere end 4 år fra leveringen til idriftsættelse af motoren (opbevaring i tørre, støv- og vibrationsfri rum). Ved dårlige forhold vil denne tid forringes væsentligt. Ubeskyttede, bearbejdede overflader (flanger, akselende osv.) skal om nødvendigt behandles med korrosionsbeskyttelsesmiddel. Eventuelt skal viklingernes isolationsmodstand kontrolleres, se afsnit 3.6. Ændringer i forhold til normal drift (større strømforbrug, højere temperaturer eller vibrationer, usædvanlige lyde eller lugte, overvågningsanordninger udløses osv.) er tegn på, at funktionen er forringet. For at undgå personskader og materielle skader skal det ansvarlige servicepersonale med det samme informeres om disse ændringer. I tvivlstilfælde skal motoren omgående standses, lige så snart anlæggets tilstand gør det muligt. -4- B1091-DK

5 3. Henvisninger 3.2 Opstilling Løfteøjerne, som er skruet i, skal spændes fast eller fjernes efter opstillingen! Vibrationsfri drift: En nøjagtig justering af koblingen samt et godt afbalanceret transmissionselement (kobling, remskive, ventilator ) er forudsætninger for en rolig drift uden vibrationer. I givet fald kan det være nødvendigt med en komplet afbalancering af motoren med drivelementet. Klemmekassens øverste del såvel som klemmekassens placering kan drejes 4 x 90 grader. IEC-B14-Motorer: Alle fire fastgørelsesskruer skal skrues i flangelejeskjoldet, også selv om de ikke behøves! Fastgørelsesskruerne skal monteres med, f.eks. Loctite 242. Den maksimale indskruningsdybde i lejeskjoldet er 2 x d. Inden opstilling og ibrugtagning skal motoren kontrolleres for beskadigelser. En beskadiget motor må under ingen omstændigheder tages i brug. Roterende aksler skal sikres mod berøring, pasfedre skal sikres mod at blive slynget ud. 3.3 Afbalancering, transmissionselementer Transmissionselementerne (kobling, remskiver, tandhjul osv.) skal presses på og trækkes af med en dertil egnet anordning. Rotorerne er som standard afbalanceret med en halv kile. Når transmissionselementerne monteres på motorakslen, skal man være opmærksom på at disse er afbalancerede! Transmissionselementerne skal afbalanceres i overensstemmelse med DIN ISO 1940! De nødvendige forholdsregler for berøringsbeskyttelse skal overholdes. Hvis en motor sættes i drift uden transmissionselement, skal pasfederen sikres mod at kunne blive slynget ud. Det gælder også for en eventuel ekstra akselende på motoren. En anden mulighed er at fjerne pasfederen. 3.4 Justering Især ved direkte kobling skal motorens aksler og den maskine, der drives af motoren, justeres aksialt og radialt til hinanden. Hvis justeringen ikke er nøjagtig, kan det medføre lejeskader, for kraftige vibrationer og akselbrud. 3.5 Elektrisk tilslutning Tilslutningsledningerne skal føres ind i klemkassen med kabelforskruninger. Klemkassen skal være støv- og vandtæt lukket. Netspænding og netfrekvens skal stemme overens med de angivne data på mærkepladen. En spændingsafvigelse på ±5 %, samt en frekvensafvigelse på ±2 % er tilladelig uden at effekten reduceres. Tilslutning og placering af forbindelserne på klembrættet skal foretages i henhold til det tilslutningsdiagram, der befinder sig i klemkassen. B1091-DK

6 3. Henvisninger Jordlederen skal tilsluttes jordklemmen Tilslutningsledningerne skal forsynes med kabelsko eller bøjede ringøjer og tilsluttes til klembrættet. Dette gælder også for tilslutning af jordlederen og den udvendige jordklemme. Tilspændingsmomenter for de elektriske tilslutninger samt klembrættilslutninger (klemlister undtaget) fremgår af nedenstående tabel: Tilspændingsmomenter for klembrættilslutninger Gevinddiameter M4 M5 M6 M8 Tilspændingsmoment (Nm) 0,6-1,2 1,8-2,5 2,7-4,0 5,5 8,0 Hvis motoren er leveret med et stilstandsvarmeelement, må dette ikke være slået til under driften. 3.6 Kontrol af isolationsmodstanden Inden motoren sættes i drift første gang, efter længere tids opbevaring eller stilstand (ca. 6 måneder) skal viklingens isolationsmodstand måles. Under og umiddelbart efter målingen har klemmerne delvist farlige spændinger og må ikke berøres. Isolationsmodstand Isolationsmodstanden mellem nye, rengjorte, istandsatte viklinger og huset og hinanden er på > 200 M Ohm. Måling Isolationsmodstanden til hus skal måles med 500 V jævnspænding på viklinger med op til 400 V driftsspænding. Ved driftsspændinger op til 725 V skal der måles med V jævnspænding. Viklingernes temperatur skal ligge på 25 C ±15 C. Kontrol Hvis viklingens modstand til hus er mindre en 50 M ohm på en ny, renset vikling eller istandsat motor, der har været oplagret i længere tid, kan det skyldes fugt. Hvis det er tilfældet, skal viklingerne tørres. Efter længere tids drift kan isolationsmodstanden falde. Så længe den målte værdi ikke kommer under værdien for den kritiske isolationsmodstand på < 50 M ohm, kan motoren fortsat anvendes. Hvis den kommer under denne værdi, skal man finde frem til årsagen, om nødvendigt skal viklingerne eller viklingsdelene sættes i stand, renses eller tørres -6- B1091-DK

7 3. Henvisninger 3.7 Idriftsætning Bemærk: Elektromagnetisk kompatibilitet Støjemissioner: Ved meget ulige drejningsmomenter (f.eks. hvis der drives en stempelkompressor) fremtvinges der en ikke-sinusformet motorstrøm, hvis oversvingninger kan bevirke en utilladelig påvirkning af nettet og dermed utilladelige støjemissioner. Hvis forsyningen går gennem en frekvensomformer kan der alt efter frekvensomformerens udførelse (type, støjdæmpningsforholdsregler, producent) forekomme støjemissioner med forskellig styrke. Producentens EMC-anvisninger skal under alle omstændigheder overholdes. Hvis producenten anbefaler en afskærmet motortilledning, er afskærmningen mest effektiv, når den forbindes med ledende flader på motorens metalklemkasse (med EMCkabelforskruninger af metal). På motorer med indbyggede termistorer (PTC) kan der forekomme støjemission afhængigt af frekvensomformeren. Støjimmunitet: På motorer med indbyggede termistorer (f.eks. PTC-modstande) skal den driftsansvarlige selv sørge for tilstrækkelig støjimmunitet ved at vælge en egnet signalledning (evt. med afskærmning, som tilsluttes ligesom motortilledningen). Inden motoren sættes i drift skal oplysningerne og anvisningerne i driftsvejledningen til frekvensomformeren eller andre vejledninger overholdes! Når motorerne er blevet tilsluttet, skal det kontrolleres, at de fungerer uden problemer! På bremsemotorer skal det desuden kontrolleres, at bremsen fungerer uden problemer. 3.8 Bortskaffelse Ved bortskaffelse bedes du overholde de lokale gældende regler. Bestanddele: Aluminium, jern, elektronikkomponenter, plaster, kobber Bemærk desuden dokumentationen for de påsatte dele. B1091-DK

8 4. Vedligeholdelse service Sikkerhedsforholdsregler Inden der begyndes på nogen form for arbejde på motoren eller apparatet, især inden der åbnes afskærmninger af aktive dele, skal motoren være standset i overensstemmelse med forskrifterne. Ud over hovedstrømkredsene skal man i den forbindelse også være opmærksom på, om der findes eventuelle ekstra strømkredse eller hjælpestrømkredse. De sædvanlige 5 sikkerhedsregler er i denne sammenhæng f.eks. ifølge DIN VDE 0105: Slå spændingen fra Sørg for at sikre motoren mod at kunne blive startet igen Kontrollér, at der ikke er spænding Jordforbind og kortslut Tildæk eller afskærm tilstødende dele, der er spændingsførende Disse ovenfor nævnte forholdsregler må først ophæves igen, når vedligeholdelsesarbejdet er blevet afsluttet og motoren igen er komplet monteret. Motorerne skal inspiceres med regelmæssige mellemrum. Gældende nationale standarder og forskrifter skal overholdes. I den forbindelse skal man især være opmærksom på eventuelle mekaniske beskadigelser, at køleluftvejene ikke er blokerede, om der forekommer påfaldende lyde og at den elektriske tilslutning er udført fagligt korrekt. Som reservedele må der med undtagelse af standardiserede dele i tilsvarende kvalitet, der fås i almindelig handel, kun anvendes originale reservedele! BEMÆRK: Hvis motorerne er udført med lukkede kondensvandsåbninger, skal de åbnes med mellemrum, så det kondensvand, der evt. samler sig, kan løbe ud. Kondensvandsåbningerne er altid anbragt på motorens laveste punkt. Når motoren installeres, skal man være opmærksom på, at kondensvandshullerne vender nedad. Lejeskiftsintervaller Tidsfristen for udskiftning af lejer angives i driftstimer [t.] og ligger for IEC-motorer under normale driftsforhold, med vandret motoropstilling, afhængigt af kølelufttemperaturen og motorens omdrejningshastighed på 25 C 40 C 60 C op til 1800 min -1 ca t. ca t. ca h op til min -1 ca h ca h ca h Ved direkte påbygning af gear eller under specielle driftsbetingelser, f.eks. ved lodret motoropstilling, store vibrations- og stødbelastninger, hyppig reversering etc., kan ovennævnte driftsinterval reduceres væsentligt. Vedligeholdelsesintervaller En gang om ugen eller efter hver 100 driftstimer skal motoren kontrolleres for usædvanlige kørselslyde og/eller vibrationer. Kontroller rullelejet med en interval på mindst t., og skift det, om nødvendigt. Derudover skal de elektriske tilslutninger, kabler og ledningsender samt ventilatorer kontrolleres for fasthed og beskadigelser. Desuden skal isolationssystemets funktion kontrolleres. Akseltætningsringe skal udskiftes efter hver t. Motorens overflade må ikke være dækket af et støvlag, som kan påvirke kølingen negativt. Hvert 5. år skal der gennemføres et hovedeftersyn af motoren! -8- B1091-DK

9 4. Vedligeholdelse service Hovedeftersyn Til dette formål skal motoren skilles ad. Der skal gennemføres følgende arbejde: Alle motordele skal renses, Alle motordele skal undersøges for skader, Alle beskadigede dele skal skiftes ud, Alle lejer skal skiftes ud, Alle tætninger og akseltætningsringe skal skiftes ud. Hovedeftersynet skal gennemføres på et specialværksted med passende udstyr og af kvalificeret personale. Vi anbefaler at lade NORD-Service udføre hovedeftersyn. Er drevet udsat for særlige miljøbetingelser, kan de ovenfor nævnte intervaller blive betydeligt kortere. B1091-DK

10 5. Motorer i beskyttelsesklasse forhøjet sikkerhed Exe For disse motorer gælder derudover eller specielt nedenstående informationer! Motorerne er godkendt til brug i zone 1 og svarer til materielgruppe II, kategori 2G. og må anvendes i omgivelsestemperaturområdet fra -20 C til +40 C. Typetillæg: 2G f.eks.: 80 L/4 2G TF Mærkningen er 0102 II 2G Ex e IIC T3 Gb med oplysning om temperaturklasse. Hvis motoren er forbundet med et gear, så skal man også være opmærksom på gearets Ex-mærkning! Eksplosive gasblandinger eller støvkoncentrationer kan i forbindelse med varme, spændingsførende og bevægelige dele i elektriske maskiner forårsage alvorlige eller dødbringende kvæstelser. Den forøgede risiko i eksplosionsfarlige områder kræver, at de generelle sikkerheds- og idriftsættelsesanvisninger overholdes særdeles nøje. Det kræves, at de ansvarlige personer er uddannet i den korrekte brug af motorer i eksplosionsfarlige områder. Elektriske maskiner med eksplosionsbeskyttelse svarer til standarderne i EN (VDE 0530) samt EN :2014 og :2007. Graden af eksplosionsfare er bestemmende for zoneinddelingen. Derudover findes der informationer i DIN EN 60079, del 10. Den driftsansvarlige har ansvaret for zoneinddelingen. Det er forbudt at bruge motorer, der ikke er godkendt til eksplosionsfarlige områder, i eksplosionsfarlige områder. Kabelforskruninger skal være godkendt til Ex-området. Åbninger, der ikke benyttes, skal lukkes med godkendte blindpropper. Ved tilslutning af installationsledningerne skal tilslutningerne lægges med U- formede, buede ledninger ved motorklemmerne og sikkerhedslederen under de pågældende klemmer, så klembøjlerne og klemskruerne belastes jævnt og under ingen omstændigheder deformeres. Tilslutningerne kan dog også udføres med en kabelsko. Ved komponenterne 63 til 132 skal der bruges en isoleret kabelsko, hvis denne anvendes til tilslutningen af jordforbindelsesledningerne i klemkassen. Klembrætboltenes møtrikker skal tilspændes efter følgende tabel. Tilspændingsmomenter for klembrættilslutninger Gevinddiameter M4 M5 M6 M8 Tilspændingsmoment (Nm) 1,2 2,0 3,0 6,0 Brug af tilslutningsledere af aluminium er ikke tilladt. Hver motor med eksplosionsbeskyttelse Ex e leveres med en certificeret kabelforskruning. Anvendes den medfølgende kabelforskruning, skal der bruges kabler med et cirkelformet kabeltværsnit. Kabelforskruningen skal spændes med et tilspændingsmoment i henhold til nedenstående tabel. Kabelforskruning Tilspændingsmoment for spændemøtrikken [Nm] M20x1,5 5 M25x1,5 5 M32x1,5 10 M40x1,5 13,5 Anvendelsen af de ifl. direktivet 94/9 EF tilladte reduceringer og/eller kabelforskruninger af gebeskyttelsestypen Exe er tilladt. I dette tilfælde er en minimal, dokumenteret temperatur på 80 C nødvendig B1091-DK

11 5. Motorer i beskyttelsesklasse forhøjet sikkerhed Exe Ved tilslutningen skal man være opmærksom på, at de tilladte luftafstande på 10 mm og de tilladte krybestrækninger på 12 mm fra de spændingsførende dele til dele med potentiale eller indbyrdes mellem de spændingsførende dele ikke er kortere end angivet. Inden klemkassen lukkes, skal man sikre sig, at alle klemmernes møtrikker og skruen til jordtilslutning er spændt godt. Klemkassens pakninger og kabelforskruningen skal sidde korrekt og må under ingen omstændigheder være beskadiget. Klemkasselågets pakning er tvangsmæssigt monteret i klemkasselåget. Brug venligst ved udskiftning af pakningen kun en original pakning. Hvis klemkassen åbnes inden for rammerne af en installation, vedligeholdelse, reparation, fejlfinding eller overhaling, skal klemkasselåget sættes på igen, når arbejdet er afsluttet. Overfladen af pakningen og tætningsfladen af klemkassen skal være fri for urenheder. Klemkasselågets skruer skal spændes med et tilspændingsmoment som oplyst nedenfor. Tilspændingsmomenter for klemkasselågets skruer Gevind Tilspændingsmoment [Nm] M4 0,8 til 1,2 M5 1,2 til 1,8 M6 1,5 til 2,5 M8 3,0 til 5,0 Ved vertikal montering med akslen opad f.eks. i monteringsposition IMV3, IMV6, skal den driftsansvarlige/opstilleren sørge for, at der på Exe-motorer anbringes en afskærmning, der forhindrer, at fremmedlegemer falder ned i motorventilatorhætten (se DIN EN 50014). Afdækningen må ikke forhindre, at motoren bliver afkølet af dens blæser. Ved vertikal montage med akslen nedad, f.eks. i konstruktionsformerne IMV1, IMV5, er motorerne generelt udført med en overdækning over ventilatorhætten. Et håndhjul i den frie akselende er ikke tilladt. Motorerne er udlagt til konstant drift og normale antal starter, der ikke gentages, og som ikke er ledsaget af væsentlig startvarme. Område A i EN (VDE 0503 del 1) spænding ±5 %, frekvens ±2 %, kurveform, netsymmetri skal overholdes for at opvarmningen bliver inden for de tilladte grænser. Større afvigelser fra dimensioneringsværdierne kan øge opvarmningen af den elektriske maskine mere end hvad der er tilladt. Motorens temperaturklasse, der er angivet på mærkepladen, skal mindst svare til den temperaturklasse, som den muligvis forekommende brændbare gasart har. Hver enkelt motor skal beskyttes mod utilladelig opvarmning af viklingerne ved hjælp af en strømafhængig forsinket sikkerhedsafbryder med beskyttelse mod fasesvigt, der opfylder VDE 0660, og som har gennemgået funktionskontrol hos en navngiven myndighed, eller ved hjælp af en tilsvarende anordning. Sikkerhedsanordningen skal indstilles på den dimensionerede strøm. Ved viklinger i trekantkobling skal udløserne serieforbindes med viklingerne og indstilles på 0,58 gange dimensioneringsstrømmen. Hvis det ikke er muligt at serieforbinde dem, kræves der yderligere sikkerhedsforholdsregler (f.eks. termisk maskinbeskyttelse). Sikkerhedsanordningen skal koble fra i den tid, der angives med t E, hvis rotoren blokeres inden for den pågældende temperaturklasse. Elektriske maskiner til tung start (opstarttid > 1,7 x t E -tid) skal beskyttes med en startovervågning i overensstemmelse med angivelserne i EF-typegodkendelsen. Termisk maskinbeskyttelse ved direkte temperaturovervågning af viklingen med PTC-temperaturføler er tilladt, hvis det er blevet certificeret og angivet på mærkepladen. B1091-DK

12 5. Motorer i beskyttelsesklasse forhøjet sikkerhed Exe Tilslut ikke nogen spænding højere end 30 V til PTC-temperaturfølerne! Hvis der kun er beskyttelse i form af PTC-temperaturfølere, skal der bruges et funktionstestet, certficeret PTC-udløsningsapparat fra en navngiven myndighed. PTC-udløsningsapparatet skal være forsynet med følgende mærkning af beskyttelsesarter: II (2) G Ved opsætningen af elektriske anlæg i eksplosionsfarlige områder skal følgende standarder og forskrifter overholdes: DIN EN (VDE ), de tekniske regler for driftssikkerhed, bekendtgørelsen om arbejdssikkerhed samt reglerne om eksplosionsbeskyttelse (Ex-RL). Hvis der er flere relevante forskrifter, skal disse også overholdes. I udlandet skal de tilsvarende nationale forskrifter overholdes! TIps til motorbeskyttelse Eksempel på typeskilt: Temperatursenson yder ingen beskyttelse alene Eksempel på typeskilt: Temperatursenson yder beskyttelse alene Pas på, fare! Hvis tiden t A ikke angives på typeskiltet, kan koldlederen ikke anvendes som eneste beskyttelse- Motoren skal beskyttes via et motorbeskyttelsesrelæ, der er godkendt af et prøvningskontor. Motorbeskyttelsesrelæet skal være godkendt til den tændingsbeskyttelsestype, der er oplyst på motoren. Koldleder tilladt som eneste beskyttelse. Brug af frekvensomformere skal være udtrykkeligt certificeret. Producentens særlige anvisninger skal under alle omstændigheder overholdes. Til beskyttelsestype Exe skal motor, frekvensomformer og beskyttelsesanordninger mærkes som samhørende, og de tilladelige driftsdata skal være fastlagt i den fælles EF-typegodkendelse. Højden af de spændingsspidser, der dannes af frekvensomformeren, kan påvirkes på ufordelagtig vis af det installerede forbindelseskabel mellem frekvensomformeren og den elektriske maskine. I systemet frekvensomformer kabel elektrisk maskine må maksimumsværdien for de spændingsspidser, der forekommer på maskinens tilslutningsklemmer, ikke overskride den værdi, der nævnes i producentens særlige anvisninger. Desuden skal EMC-direktivet overholdes B1091-DK

13 5. Motorer i beskyttelsesklasse forhøjet sikkerhed Exe Reparationer skal gennemføres af NORD eller godkendes af en autoriseret sagkyndig. Arbejdet skal mærkes med et ekstra reparationsskilt. Som reservedele må der med undtagelse af standardiserede dele i tilsvarende kvalitet, der fås i almindelig handel, kun anvendes originale reservedele (se reservedelslisten): Dette gælder især for pakninger og tilslutningsdele. På motorer med lukkede kondensvandshuller skal gevindene i skruepropperne smøres med Loctite 242 eller Loxeal igen, efter at kondensvandet er blevet aftappet. Derefter skal skruepropperne sættes i med det samme igen. De elektriske tilslutninger skal kontrolleres med jævne mellemrum. Kontrollér, at tilslutningsklemmer, jordklemmen eller potentialudligningsklemmen sidder godt fast. I den sammenhæng skal det kontrolleres, at kabelindføring, kabelforskruning og klemkassetætningerne er i orden. Enhver form for arbejde på elektriske maskiner skal udføres med standset maskine og afbrudt tilslutningsspænding. Ved en eventuel måling af isolationsmodstanden skal motoren afmonteres. Målingen må ikke gennemføres i det eksplosionsfarlige område. For at forhindre gnistudladninger i det eksplosionsfarlige område skal tilslutningsklemmerne aflades straks efter målingen ved at kortslutte dem. Lakering: Motorerne for beskyttelsestypen Exe er fra fabrikken forsynet med en egnet lakering. En efterfølgende ekstra lakering må kun ske i samråd med NORD eller med et til reparation af eksplosionssikre elmotorer godkendt værksted. De gældende standarder og forskrifter skal overholdes. Typeskilt NORD Exe-motorer iht. EN Forklaring af standardspecifikationen på typeskiltet EN (H) (A) / EN Anvendt række standarder for eksplosionsbeskyttelse (Bemærk overensstemmelseserklæringen.) Spændingsområde A iht. EN Afbalancering med en halv kile iht. EN Produktstandard B1091-DK

14 5. Motorer i beskyttelsesklasse forhøjet sikkerhed Exe 1 Data matrix-kode 9 Driftsmåde 17 Eksplosionsbeskyttelsesmærke 2 Det nævnte steds 10 Standardoplysninger 18 Maks. startstrøm/nominel strøm identifikationsnummer 3 Antal faser 11 Nominel frekvens 19 te-tider 4 Typebetegnelse 12 Nominel spænding 20 Bemærk: TMS ved oplysning af ta-tiden kun med PTC-udløsningsenhed iht. DIN Ordrenummer/motornummer 13 Tilladt spændingsområde 21 OBS! Overhold betjeningsvejledningen B Byggeår 14 Databladnummer 22 Nominel effekt 7 Temperaturklasse 15 Effektfaktor 23 Nominel strøm 8 Kabinetbeskyttelsesgrad 16 Omdrejningstal 24 Individuelt serienummer Anvendte standarder EN standard Udgave IEC standard Udgave EN IEC EN IEC EN IEC , ænrdet; kor.:2012; kor.:2013 EN IEC EN IEC A1: A2: B1091-DK

15 6. Motorer af beskyttelsestypen Non Sparking Exn For disse motorer gælder derudover eller specielt nedenstående informationer! Motorerne egner sig til brug i zone 2 og svarer til materielgruppe II, kategori 3G. og må anvendes i omgivelsestemperaturområdet fra -20 C til +40 C. Typetillæg: 2G f.eks.: 80 L/4 3G TF Mærkningen er II 3G Ex na IIC T3 Gc med oplysning om temperaturklasse. Hvis motoren er forbundet med et gear, så skal man også være opmærksom på gearets Ex-mærkning! Eksplosive gasblandinger eller støvkoncentrationer kan i forbindelse med varme, spændingsførende og bevægelige dele i elektriske maskiner forårsage alvorlige eller dødbringende kvæstelser. Den forøgede risiko i eksplosionsfarlige områder kræver, at de generelle sikkerheds- og idriftsættelsesanvisninger overholdes særdeles nøje. Det kræves, at de ansvarlige personer er uddannet i den korrekte brug af motorer i eksplosionsfarlige områder. Elektriske maskiner med eksplosionsbeskyttelse svarer til standarderne i EN (VDE 0530) samt EN :2014 og :2010. Graden af eksplosionsfare bestemmer zoneinddelingen. Oplysninger om dette findes i DIN EN 60079, del 10. Ejeren er ansvarlig for zoneindelingen. Det er forbudt at bruge motorer, der ikke er godkendt til eksplosionsfarlige områder, i eksplosionsfarlige områder. Kabelforskruninger skal være godkendt til Ex-området. Åbninger, der ikke benyttes, skal lukkes med godkendte blindpropper. Ved tilslutning af installationsledningerne skal tilslutningerne lægges med U- formede, buede ledninger ved motorklemmerne og sikkerhedslederen under de pågældende klemmer, så klembøjlerne og klemskruerne belastes jævnt og under ingen omstændigheder deformeres. Tilslutningerne kan dog også udføres med en kabelsko. Ved komponenterne 63 til 132 skal der bruges en isoleret kabelsko, hvis denne anvendes til tilslutningen af jordforbindelsesledningerne i klemkassen. Klembrætboltenes møtrikker skal tilspændes efter følgende tabel. Tilspændingsmomenter for klembrættilslutninger Gevinddiameter M4 M5 M6 M8 Tilspændingsmoment (Nm) 1,2 2,0 3,0 6,0 Brug af tilslutningsledere af aluminium er ikke tilladt. Anvendes medfølgende kabelforskruninger, skal der bruges kabler med et cirkelformet kabeltværsnit. Kabelforskruningen skal spændes med et tilspændingsmoment i henhold til nedenstående tabel. Kabelforskruning Tilspændingsmoment [Nm] M20x1,5 5 M25x1,5 5 M32x1,5 10 M40x1,5 13,5 Anvendelsen af iht. direktiv 94/9 EF tilladte reduceringer og/eller kabelforskruninger afbeskyttelsestypen Exn er tilladt. I dette tilfælde er en minimal, dokumenteret temperatur på 80 C nødvendig. Ved tilslutningen skal man være opmærksom på, at de tilladte luftafstande på 10 mm og de tilladte krybestrækninger på 12 mm fra de spændingsførende dele til dele med potentiale eller indbyrdes mellem de spændingsførende dele ikke er kortere end angivet. B1091-DK

16 6. Motorer af beskyttelsestypen Non Sparking Exn Inden klemkassen lukkes, skal man sikre sig, at alle klemmernes møtrikker og skruen til jordtilslutning er spændt godt. Klemkassens pakninger og kabelforskruningen skal sidde korrekt og må under ingen omstændigheder være beskadiget. Klemkasselågets pakning er tvangsmæssigt monteret i klemkasselåget. Brug venligst ved udskiftning af pakningen kun en original pakning. Hvis klemkassen åbnes inden for rammerne af en installation, vedligeholdelse, reparation, fejlfinding eller overhaling, skal klemkasselåget sættes på igen, når arbejdet er afsluttet. Overfladen af pakningen og tætningsfladen af klemkassen skal være fri for urenheder. Klemkasselågets skruer skal spændes med et tilspændingsmoment som oplyst nedenfor. Tilspændingsmomenter for klemkasselågets skruer Gevind Tilspændingsmoment [Nm] M4 0,8 til 1,2 M5 1,2 til 1,8 M6 1,5 til 2,5 M8 3,0 til 5,0 Ved vertikal montering med akslen opad f.eks. i konstruktionsformerne IMV3, IMV6, skal den driftsansvarlige/opstilleren sørge for, at der på Exe-motorer anbringes en afskærmning, der forhindrer, at fremmedlegemer falder ned i motorventilatorhætten (se DIN EN 50014). Afdækningen må ikke forhindre, at motoren bliver afkølet af dens blæser. Ved vertikal montage med akslen nedad, f.eks. i konstruktionsformerne IMV1, IMV5, er motorerne generelt udført med en overdækning over ventilatorhætten. Et håndhjul i den frie akselende er ikke tilladt. Motorerne er udlagt til konstant drift og normale antal starter, der ikke gentages, og som ikke er ledsaget af væsentlig startvarme. Område A i EN (VDE 0503 del 1) spænding ± 5%, frekvens ± 2%, kurveform, netsymmetri skal overholdes for at opvarmningen bliver inden for de tilladte grænser. Større afvigelser fra dimensioneringsværdierne kan øge opvarmningen af den elektriske maskine mere end hvad der er tilladt. Motorens temperaturklasse, der er angivet på mærkepladen, skal mindst svare til den temperaturklasse, som den muligvis forekommende brændbare gasart har B1091-DK

17 6. Motorer af beskyttelsestypen Non Sparking Exn Sikkerhedsanordninger skal indstilles på den dimensionerede strøm. Ved viklinger i trekantkobling skal udløserne serieforbindes med viklingerne og indstilles på 0,58 gange dimensioneringsstrømmen. Ellers kan motorerne beskyttes via koldledertemperaturfølere. Beskyttelsen via koldledertemperaturfølere er foreskrevet ved omformerdrift. Tilslut ikke nogen spænding højere end 30 V til PTC-temperaturfølerne! Ved beskyttelse via koldledertemperaturfølere anbefaler vi en funktionstestet, dokumenteret PTCudløsningsenhed. Ved opsætningen af elektriske anlæg i eksplosionsfarlige områder skal følgende standarder og forskrifter overholdes: DIN EN (VDE ), de tekniske regler for driftssikkerhed, bekendtgørelsen om arbejdssikkerhed samt reglerne om eksplosionsbeskyttelse (Ex-RL). Hvis der er flere relevante forskrifter, skal disse også overholdes. I udlandet skal de tilsvarende nationale forskrifter overholdes! Brug af frekvensomformere skal være udtrykkeligt certificeret. De særlige henvisninger i B til drift på frekvensomforner skal ubetinget overholdes. Højden af de spændingsspidser, der dannes af frekvensomformeren, kan påvirkes på ufordelagtig vis af det installerede forbindelseskabel mellem frekvensomformeren og den elektriske maskine. I systemet frekvensomformer kabel elektrisk maskine må maksimumsværdien for de spændingsspidser, der forekommer på maskinens tilslutningsklemmer, ikke overskride den værdi, der nævnes i producentens særlige anvisninger. Desuden skal EMC-direktivet overholdes. Reparationer skal gennemføres af NORD eller godkendes af en autoriseret sagkyndig. Arbejdet skal mærkes med et ekstra reparationsskilt. Som reservedele må der med undtagelse af standardiserede dele i tilsvarende kvalitet, der fås i almindelig handel, kun anvendes originale reservedele (se reservedelslisten): Dette gælder især for pakninger og tilslutningsdele. På motorer med lukkede kondensvandshuller skal gevindene i skruepropperne smøres med Loctite 242 eller Loxeal igen, efter at kondensvandet er blevet aftappet. Derefter skal skruepropperne sættes i med det samme igen. De elektriske tilslutninger skal kontrolleres med jævne mellemrum. Kontrollér, at tilslutningsklemmer, jordklemmen eller potentialudligningsklemmen sidder godt fast. I den sammenhæng skal det kontrolleres, at kabelindføring, kabelforskruning og klemkassetætningerne er i orden. Enhver form for arbejde på elektriske maskiner skal udføres med standset maskine og afbrudt tilslutningsspænding. Ved en eventuel måling af isolationsmodstanden skal motoren afmonteres. Målingen må ikke gennemføres i det eksplosionsfarlige område. For at forhindre gnistudladninger i det eksplosionsfarlige område skal tilslutningsklemmerne aflades straks efter målingen ved at kortslutte dem. B1091-DK

18 6. Motorer af beskyttelsestypen Non Sparking Exn Lakering: Motorerne for beskyttelsestypen Exn er fra fabrikken forsynet med en egnet lakering. En efterfølgende ekstra lakering må kun ske i samråd med NORD eller med et til reparation af eksplosionssikre elmotorer godkendt værksted. De gældende standarder og forskrifter skal overholdes. Typeskilt NORD Exn-motorer iht. EN Anvendte standarder EN standard Udgave IEC standard Udgave EN IEC EN IEC EN IEC , ænrdet; kor.:2012; kor.:2013 EN IEC EN IEC A1: A2: B1091-DK

19 7. Motorer til brug i zone 21 og zone 22 iht. EN samt IEC OBS Kapitel 7 i denne betjeningsvejledning gælder som supplement for motorer med eksplosionsbeskyttelse for zone 21 og zone 22 iht. EN og IEC Kapitel 6 er ikke relevant for disse motorer. 7.1 Generelt De efterfølgende informationer gælder som supplement til eller specielt for motorer for zone 21 og zone 22! Motorer iht. EN samt IEC egner sig i henhold til mærkningen til anvendelsen i zone 21 eller zone 22 - ikke ledende støv. Typetillæg iht. EN 60079: Typetillæg iht. IEC 60079: Mærkning iht. EN samt 94/9 EF zone 21: 2D f.eks.: L/4 2D TF Zone 22: 3D f.eks.: L/4 3D TF zone 21: EPL Db f.eks.: L/4 IDB TF Zone 22: EPL Dc f.eks.:.. L/4 IDC TF 0102 II 2 D Ex tb IIIC T125 C Db for kategori 2 (zone 21)* II 3 D Ex tc IIIB T125 C Dc for kategori 3 (zone 22 ikke-ledende støv)* Mærkning iht. IEC Ex tb IIIC T125 C Db for kategori 2 * Ex tc IIIB T125 C Dc for kategori 3 (zone 22 ikke-ledende støv )* * Angivelsen af overfladetemperaturen kan afvige fra 125 C og skal findes på typeskiltet. Hvis motoren er forbundet med et gear, så skal man også være opmærksom på gearets Ex-mærkning! Slagprøvning Motorer for kategori 2D og 3D er blevet udsat for en slagtest med 4 J iht , EN :2009 samt IEC : Sikkerhedshenvisninger Den forhøjede fare i områder med brændbart støv kræver absolut overholdelse af de generelle henvisninger vedr. sikkerhed og idriftsætning. Eksplosionsfarlige støvkoncentrationer kan ved antændelse som følge af varme eller gnistdannende genstande forårsage eksplosioner, som kan medføre svære indtil livsfarlige kvæstelser af personer samt væsentlige tingsskader. Det er absolut nødvendigt, at de personer, som er ansvarlige for anvendelse af motorer i eksplosionstruede områder, er uddannet i den rigtige anvendelse B1091-DK

20 7. Motorer til brug i zone 21 og zone 22 iht. EN samt IEC Henvisninger vedr. idriftsætning/anvendelsesområde Hvis motorerne skal være egnet til omformerdrift, skal det specificeres ved bestillingen. Motorerne skal beskyttes mod overophedning med egnede kontrolapparater! Støvaflejringen må ikke overstige 5 mm! Motorerne er konstrueret til spændings- og frekvensområde B iht. EN del 1. Undtagelse: Motorer i komponentgrupperne 132MA/4 2D, 132MA/4 3D, 132LH/4 2D, 132LH/4 3D svarer til spændings- og frekvensområdet A. Motorer til brug i zone 21 og zone 22 med mærkning TF kan overvåges termisk via den indbyggede PTC i sammenhæng med et egnet udløsende apparat som eneste beskyttelse. Elektriske driftsmidler til brug i områder med brændbart støv opfylder normerne EN , IEC , EN , IEC samt DIN EN og IEC Direktivets gældende version fremgår af EF-overensstemmelseserklæringen eller IECEx CoC. Graden af eksplosionsfare bestemmer zoneinddelingen. Ejeren/arbejdsgiveren er ansvarlig for zoneinddelingen (i Europa: RL 1999/92/EF). Hvis attesten er suppleret med et X, skal man være opmærksom på særlige påbud i EFtypeafprøvningsattesten, IECEx CoC og/eller den dokumentation, der skal overholdes.det er forbudt at bruge normmotorer i eksplosionstruede områder, hvis de ikke er beregnet til det. Klemkasselågets pakning er tvangsmæssigt monteret i klemkasselåget. Brug venligst ved udskiftning af pakningen kun en original pakning. Hvis klemkassen åbnes inden for rammerne af en installation, vedligeholdelse, reparation, fejlfinding eller overhaling, skal klemkasselåget sættes på igen, når arbejdet er afsluttet. Overfladen af pakningen og tætningsfladen af klemkassen skal være fri for urenheder. Klemkasselågets skruer skal spændes med et tilspændingsmoment iht. nedenstående tabel. Tilspændingsmomenter for klemkasselågets skruer Gevind Tilspændingsmoment [Nm] M4 0,8 til 1,2 M5 1,2 til 1,8 M6 1,5 til 2,5 M8 3,0 til 5,0-20- B1091-DK

21 7. Motorer til brug i zone 21 og zone 22 iht. EN samt IEC Elektrisk tilslutning De elektriske tilslutninger på klemrækken er vridningssikre. Strømforsyningen på klembrættet skal ske ved hjælp af egnede kabelsko. Kabelskoen monteres mellem de to messing skiver under skruen låseskive. Her skal møtrikkerne strammes med tilspændingsmomentet iht. nedenstående tabel. Via det foreskrevne tilspændingsmoment og skurelåseskiven vedligeholdes et varigt kontakttryk. Desuden forhindres vridningen af de kabelsko, der er spændings påvirkede. Tilslutningselementerne er fremstillet i korrosionsfrit materiale. Tilspændingsmomenter for elektriske klembrættilslutninger Nominel gevinddiameter Tilspændingsmoment [Nm] M4 0,8-1,2 M5 1,8-2,5 M6 2,7-4,0 M8 5,5-8,0 Elektrisk tilslutning: r A Messingmøtrik Skruelåseskive Messingskive Messingskive Messingmøtrik Messingskive Kabelsko Messingskive Messinggevind med støttepresseplade Vridningsbeskyttelse Kabel- og ledningsindføringer For zone 21 skal ledningsføringerne være autoriseret for Ex-området. For Zone 21 (beskyttelsesgrad mindst IP 66) og sikres mod selv at kunne løsne sig. Åbninger, som ikke bruges, skal lukkes med autoriserede propper (beskyttelsesgrad mindst IP 66). For zone 22 skal kabelindføringerne mindst svare til beskyttelsesklassen, der er angivet på typeskiltet. Ubenyttede åbninger skal lukkes med blindpropper, der mindst svarer til motorens beskyttelsesklasse samt kravene i EN og IEC Kablet og blindpropper skal være egnet til en temperatur på mindst 80 C. Motoren må ikke åbnes for tilslutning af elektriske ledninger eller andet arbejde i eksplosionstruet atmosfære. Spændingen skal altid afbrydes og sikres mod at blive koblet ind igen, inden motoren åbnes! Motorerne er udstyret med kabelforskruninger iht. nedenstående tabel. B1091-DK

22 7. EXe motorer til brug i zone 21 og zone 22 iht. EN samt IEC Tildeling kabelforskruning til motorstørrelse Kabelforskruninger standardmotor Kabelforskruninger bremsemotor Type Antal Gevind Antal Gevind Antal Gevind Type Antal Gevind Antal Gevind Antal Gevind 63 2 M20x1, M20x1,5 2 M12x1, M20x1, M20x1,5 2 M12x1, M25x1, M25x1,5 2 M12x1, M25x1, M25x1,5 2 M12x1, M32x1, M32x1,5 2 M12x1, M32x1, M32x1,5 2 M12x1, M32x1, M32x1,5 2 M12x1,5 2 M16x1,5 160/ 180/..X 2 M40x1,5 2 M12x1,5 2 M16x1,5 160/ 180/..X 2 M40x1,5 2 M12x1,5 2 M16x1,5 180/ 200/..X 2 M40x1,5 2 M12x1,5 2 M16x1,5 180/ 200/..X 2 M40x1,5 2 M12x1,5 2 M16x1, M40x1,5 2 M12x1,5 2 M16x1, M40x1,5 2 M12x1,5 2 M16x1,5 Motoren leveres med en godkendt kabelforskruning. Kabelforskruningen skal spændes med et tilspændingsmoment i henhold til nedenstående tabel. Kabelforskruning Tilspændingsmoment [Nm] M20x1,5 5 M25x1,5 5 M32x1,5 10 M40x1,5 13,5 Kabelindføring Tilladt omgivelsestemperaturområde For alle motorer svarer det tilladte omgivelsestemperaturområde til-20 C C. Ved motorer, som anvendes i zonerne 21 og 22, svarer det tilladte udvidede omgivelsestemperaturområde til -20 C C. Dette gælder dog ikke ved Option Bremse og Fremmedventilator! Den maksimale effekt skal her dog reduceres til 72 % af katalogværdien. Hvis omgivelsestemperaturens maksimale værdi ligger mellem +40 C og +60 C, så må den maksimale effekt lineært interpoleres mellem 100 % og 72 %. Der skal dog sørges for termisk motorbeskyttelse ved hjælp af termistorer (PTC). Motortilslutningsledningerne og kabelindføringerne skal være egnet for temperaturer på mindst 80 C Lakering Motorerne til zone 21 og zone 22 er leveret fra fabrikken med en egnet lakering. En efterfølgende ekstra lakering må kun ske i samråd med NORD eller med et til reparation af eksplosionssikre elmotorer godkendt værksted. De gældende standarder og forskrifter skal overholdes IEC-B14-motorer B14-flangelejeskjoldet skal forsynes med en beskyttelsesfolie, som skal fjernes, inden motoren gøres fast. Alle fire fastgørelsesskruer skal skrues i flangelejeskjoldet, også selv om de ikke behøves! Fastgørelsesskruernes gevind skal sættes i med pakmiddel, f.eks. Loctite 242. Den maksimale indskruningsdybde i lejeskjoldet er 2 x d B1091-DK

23 7. EXe motorer til brug i zone 21 og zone 22 iht. EN samt IEC Ved vertikal montage med akslen opad, f.eks. udførelser IMV3, IMV6, skal ejeren/montøren arrangere en afdækning, som forhindrer fremmedlegemer i at falde ned i motorens ventilatorhætte (se DIN EN punkt 17 eller IEC 60079). Afdækningen må ikke forhindre, at motoren bliver afkølet af dens blæser. Ved vertikal montering med aksel nedad, f.eks. udførelser IMV1, IMV5, er motorerne for zone 21 og zone 22 generelt udført med et beskyttelsestag på ventilatorhætten. Et håndhjul på den frie akselende er ikke godkendt til versioner med akslen nedad. Hvis der på prøveattesten hhv. typeskiltet eller i IECEx CoC ikke står nogen anderledes lydende specifikationer med hensyn til driftsform og tolerancer, så er elektriske maskiner konstrueret for kontinuerlig drift og for normale, ikke hyppigt gentagne antal starter, hvor der ikke forekommer væsentlig opvarmning ved starten. Motorerne må kun bruges til de driftsformer, som er angivet på typeskiltet. Montageforskrifterne skal absolut overholdes! 7.4 Konstruktion og arbejdsmåde Motorerne er selvkølende. Der er indsat akseltætningsringe både på drivsiden (AS) og på ventilationssiden (BS). Motorer til zone 21 og zone 22 har en metalventilator. Motorer til zone 22 (kategori 3D, ikke-ledende støv) med bremse har en særlig plastventilator. Motorerne er udført i kapslingsklasse IP 55, alternativt i kapslingsklasse IP 66 (Zone 22 - ikke ledende støv, EPL Dc) eller IP66 (zone 21, EPL Db). Overfladetemperaturen overskrider under normale driftsbetingelser ikke den overfladetemperatur, der er angivet på typeskiltet. 7.5 Mindste tværsnit på beskyttelsesledninger Faselederens tværsnit ved installation S i mm 2 S < S 35 S > 35 Minimumstværsnit på den tilhørende beskyttelsesleder S P in mm 2 S 16 0,5 S Ved tilslutning af en leder til den ydre jordledning skal det mindste tværsnit være 4 mm Service Spændingen skal altid afbrydes og sikres mod at blive koblet ind igen, inden motoren åbnes! OBS! Der kan forekomme højere temperaturer inde i motoren end den temperatur, der er maksimalt tilladt på overfladerne. Derfor må motoren ikke åbnes i en eksplosiv støvatmosfære! Motoren skal kontrolleres og afprøves regelmæssigt for funktionssikkerhed! Herunder skal man overholde de gældende, nationale normer og forskrifter! Utilladeligt høje støvaflejringer > 5mm er ikke tilladt! Hvis motoren ikke er funktionssikker, må den ikke bruges i drift længere! Ved udskiftning af kuglelejer skal akseltætningsringe også fornyes. Brug kun de foreskrevne akseltætningsringe af FKM fra NORD. Sørg for faglig korrekt montering! Akseltætningsringen skal smøres på den udvendige ring og på tætningslæbe. Hvis der kobles et eksplosionsbeskyttet gear på motoren, så skal der bruges en akseltætningsring af NBR på motorens A-side, hvis gearoliens temperatur ikke overstiger 85 C. Brug kun originale reservedele, bortset fra normerede, gængse og ligeværdige dele. Det gælder især også for pakninger og tilslutningsdele. Ved dele til klemmekassen hhv. reservedele til den ydre jording skal delene bestilles i henhold til driftsvejledningens reservedelsliste. Pakninger, akseltætningsringe og kabelforskruninger skal kontrolleres regelmæssigt for funktionssikkerhed! Det er af overvældende betydning for eksplosionsbeskyttelsen, at motorens støvbeskyttelse holdes vedlige.service skal udføres på et autoriseret værksted med passende udstyr og af kvalificeret personale. Vi anbefaler indtrængende at lade NORD-Service udføre hovedeftersyn. B1091-DK

24 8. Optioner for motorer til brug i zone Option frekvensomformerdrift ATEX NORD-Motorer for zone 22 er i deres konstruktion egnet til omformerdrift. I kraft af det variable omdrejningstalsområde er det nødvendigt at overvåge temperaturen med termistorer elle bi-metalsafbrydere. For sikker brug skal anvisninger i drifts-og monteringsvejledningens projekteringshåndbog, B1091-1, overholdes. Projekteringshåndbogen giver information om de nødvendige forudsætninger ved omformerdrift og om de tilladelige omdrejningstalsområder. Option Z (yderligere svinghjul støbt ventilator) er ikke tilladt til omskifterdrivt. 8.2 Option Andet fabrikat fremmedventilator Motorer med den ekstra mærkning F (f.eks. 80S/4 3D F) er udstyret med en fremmedventilator og skal overvåges vha. den indbyggede temperaturføler. Advarsel! Motoren må kun tages i brug sammen med fremmedventilatoren! En defekt af fremmedventilatoren kan medføre, at motoren bliver overophedet, og dermed resultere i ting- og/eller personskader. Overhold betjeningsvejledningen for fremmedventilatorer! Ventilatorens strømforsyning sker separat via ventilatorens klemmekasse. Ventilatorens strømforsyning skal svare til spændingsangivelserne på typeskiltet. Ventilatorerne skal beskyttes mod overophedning med egnede kontrolapparater! Ventilatorens og motorens IP-beskyttelsesgrad kan være forskellig. For drivenheden gælder den lavere IP-beskyttelsesgrad. Kabelindføringerne skal mindst svare til den beskyttelsesklasse, der er angivet på typeskiltet. Ubenyttede åbninger skal lukkes med blindpropper, der mindst svarer til motorens beskyttelsesklasse. Fremmedventilatorer og motorer til brug i eksplosionsfarlige områder har en Ex-mærkning iht. RL 94/9 EF. Mærkningen skal forefindes på fremmedventilatoren og på motoren. Hvis der er forskel i mærkninger på ventilator og motor, så gælder den til enhver tid lavest mærkede eksplosionsbeskyttelse for hele anlægget. Ved angivelse af overfladetemperatur gælder de enkelte komponenters maksimalt angivne temperatur for hele anlægget. I denne sammenhæng skal man også være opmærksom på et eventuelt installeret gear. Hvis noget er uklart, så kontakt NORD. Hvis blot én komponent ud af det samlede anlæg ikke råder over en Exmarkering, så må hele anlægget ikke anvendes i Ex-området. 8.3 Option Tilbageløbsspærre Motorer med den ekstra mærkning RLS (f.eks. 80S/4 3D RLS) er udstyret med en tilbageløbsspærre. Ved motorer med tilbageløbsspærre er omdrejningsretningen angivet med en pil på ventilatorhætten. Pilen angiver motorens omdrejningsretning. Ved motorens tilslutning skal man sikre sig, at motoren kun kan løbe i den angivne retning, f.eks. med et fasefølge apparat. Hvis motoren kobles ind i den spærrede omdrejningsretning, dvs. den forkerte retning, kan det medføre skader på motoren. Tilbageløbsspærrer arbejder slidfrit fra et omdrejningstal på ca /min. For at forhindre en utilladelig opvarmning og for tidlig slitage må tilbageløbsspærre ikke bruges ved et omdrejningstal på under 800 1/min. Det skal man være opmærksom på ved motorer med en frekvens på 50 Hz og et poltal 8, samt ved motorer med frekvensomformer B1091-DK

ATEX, IECEx Forespørgselsformular og tjekliste for eksplosionssikre gearmotorer

ATEX, IECEx Forespørgselsformular og tjekliste for eksplosionssikre gearmotorer Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service ATEX, IECEx Forespørgselsformular og tjekliste for eksplosionssikre gearmotorer Udgave 10/2012 19498896 / DA SEW-EURODRIVE Driving the

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af radial ventilator KBT og KBR.

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af radial ventilator KBT og KBR. Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af radial ventilator KBT og KBR. Type KBT Radial ventilator KBT med fremadkrummet ventilatorhjul Type KBR Radial ventilator KBR med bagudkrummet

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning

Monterings- og brugsanvisning ZAP Monteringsplatform Sammenklappelig Z600 Z600 Monterings- og brugsanvisning Dansk Monterings- og brugsanvisning ZAP-monteringsplatform, sammenklappelig Indhold 1. Informationer om vejledningen...54

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer INDLEDNING Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 9, Højspændingsinstallationer, 4. udgave er udgivet af Elektricitetsrådet og har

Læs mere

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Transportbånd Betjeningsvejledning >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Staring Transportbånd 1 > 2 Betjeningsvejledning Staring Transportbånd

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

Røreværk EHR 20 / 2.4S

Røreværk EHR 20 / 2.4S Røreværk EHR 20 / 2.4S 88.1406.700 Brugsanvisning Vigtige sikkerheds instruktioner Brugsvejledning Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret på maskinen ved hjælp af symboler: Under arbejdet bør

Læs mere

prisliste 2013 Stærke kræfter til dansk industri... www.frimodt-p.dk Ndr. Stationsvej 3 8721 Daugård Tlf. 75 89 54 44 Fax 75 89 58 31

prisliste 2013 Stærke kræfter til dansk industri... www.frimodt-p.dk Ndr. Stationsvej 3 8721 Daugård Tlf. 75 89 54 44 Fax 75 89 58 31 prisliste 2013 Stærke kræfter til dansk industri... www.frimodt-p.dk Ndr. Stationsvej 3 8721 Daugård Tlf. 75 89 54 44 Fax 75 89 58 31 motorer og gear døgnet rundt Siden 1963 har vi arbejdet i transmissionsbranchen.

Læs mere

SCANDRIVE S TROMLEMOTOR STÅLGEAR

SCANDRIVE S TROMLEMOTOR STÅLGEAR SCANDRIVE S TROMLEMOTOR STÅLGEAR DK Montage Vedligeholdelse Garanti OPDATERET MAJ 2012 Indholdsfortegnelse 1 Vigtige henvisninger...3 1.1 Kendetegn ved henvisninger i brugsanvisningen... 3 1.2 Almene henvisninger...

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Instruktion BASIC Ventilator BCRWR, størrelse 004 027

Instruktion BASIC Ventilator BCRWR, størrelse 004 027 Instruktion BASIC Ventilator BCRWR, størrelse 004 027 1. Generelt Basic Wing BCRWR er en remtrukket ventilator med aksialradial konstruktion og med sigte på god el-effektivitet, lav ensartet udgangshastighed,

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Snekkegear Manual. /// Side 2 Snekkegearets opbygning. /// Side 3 Montagevejledning. /// Side 4 Igangsætningsvejledning og valg af olie

Snekkegear Manual. /// Side 2 Snekkegearets opbygning. /// Side 3 Montagevejledning. /// Side 4 Igangsætningsvejledning og valg af olie Snekkegear Manual /// Side 2 Snekkegearets opbygning /// Side 3 Montagevejledning /// Side 4 Igangsætningsvejledning og valg af olie /// Side 5 Unikt gearnummer /// Side 6 Reservedelstegning /// Side 7

Læs mere

Pressostater, differens pressostater og termostater, Type RT-E

Pressostater, differens pressostater og termostater, Type RT-E MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk brochure Pressostater, differens pressostater og termostater, RT-E RT-E-serien består af pressostater og differenspressostater såvel som termostater. Enhederne er

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 700 EL PUMPER

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 700 EL PUMPER BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 700 EL PUMPER november 2010 1 KIMADAN A/S 700 EL KIMADAN A/S 700 EL 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 700 EL - PUMPER, 10, 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG SNEGLERENDESYSTEM TYPE U10 U15 U20

INSTRUKTIONSBOG SNEGLERENDESYSTEM TYPE U10 U15 U20 REV. 2 /08.11.11 SMH/jj 70128DK INSTRUKTIONSBOG SNEGLERENDESYSTEM TYPE U10 U15 U20 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.0.0 FIGURFORTEGNELSE... 3 3.0.0 ADVARSEL... 3 4.0.0 MONTAGE...

Læs mere

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn]

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn] Agrex SP Model SP Instruktionsbog [Skriv forfatterens navn] Model SP Agrex SP MASKINTYPE: Gødningsspreder Modelserie: SP Serienummer... Forhandler: Leveringsdato:... Ejer:... INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Læs mere

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 1V BWO 155 Z BWO 155 ERT Original driftsvejledning 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 7164 Ludwigsburg Germany Fon: +49(0)7141.55-0 E-Mail: info@deutsche-vortex.com

Læs mere

Driftsvejledning. Sikkerhedsafbryder > 8537/2 > 8537/5

Driftsvejledning. Sikkerhedsafbryder > 8537/2 > 8537/5 Driftsvejledning Sikkerhedsafbryder > 8537/2 > 8537/5 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Generelle oplysninger...2 3 Generelle sikkerhedsanvisninger...3 4 Formålsbestemt

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

Manual BSH 50 Industribåndslibemaskiner

Manual BSH 50 Industribåndslibemaskiner KEF-MOTOR A/S Industrivej 3-9 DK 9460 Brovst Danmark Tel. +45 9823 6266 Fax. +45 9823 6144 Manual BSH 50 Industribåndslibemaskiner EU overensstemmelseserklæring KEF-MOTOR A/S Industrivej 3-9 Dk-9460 Brovst

Læs mere

DVG-H/F400 DVG-V/F400

DVG-H/F400 DVG-V/F400 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-H / DVG-V F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) DVG-H/F400 DVG-V/F400 Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager

Læs mere

Producerer eller importerer du elmotorer? Så vær opmærksom: Der er krav fra juni 2011

Producerer eller importerer du elmotorer? Så vær opmærksom: Der er krav fra juni 2011 Producerer eller importerer du elmotorer? Så vær opmærksom: Der er krav fra juni 2011 Der er krav om miljøvenligt design (ecodesign) af elmotorer. er krav om produktudformning, der tilgodeser eksempelvis

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Generelt 66 1.1 Anvendelse 66 1.2 Driftsområde 66 1.3 Lydtryksniveau 67 2. El-tilslutning 67 2.1 Kontrol af omdrejningsretning 67 3. Installation 67 3.1 Tilslutning 67 3.2 Placering

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216

Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Monteringsanvisning Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation

Læs mere

Märklin Transformator 6000 / 6001 / 6002 / 6003 / 6647 / 6645 / 6646 / 6648 Dansk vejledning

Märklin Transformator 6000 / 6001 / 6002 / 6003 / 6647 / 6645 / 6646 / 6648 Dansk vejledning Märklin Transformator 6000 / 6001 / 6002 / 6003 / 6647 / 6645 / 6646 / 6648 Dansk vejledning Indholdsfortegnelse 1 kørselsregulator 2 Nettilslutning 3 Tilslutningsklemme gul ( L = Belysningsstrøm) 4 Tilslutningsklemme

Læs mere

Brugsanvisning PackFix 1.0

Brugsanvisning PackFix 1.0 Brugsanvisning PackFix 1.0 D1040388 - version - 2008/17 DK Copyright by Posch Gesellschaft m. b. H., Made in Austria Producent 1 Producent POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40 A-8430

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

Gasmåle- og alarmsystemer. ExDetector HC-100 - Katalytisk gasdetektor. Betjenings-og installationsvejledning

Gasmåle- og alarmsystemer. ExDetector HC-100 - Katalytisk gasdetektor. Betjenings-og installationsvejledning Gasmåle- og alarmsystemer ExDetector HC-100 - Katalytisk gasdetektor Betjenings-og installationsvejledning Vigtige noter: Forholdsregler for sikker betjening af systemet Korrekt transport og behandling

Læs mere

El-forvarmeflade Til aggregater

El-forvarmeflade Til aggregater INSTRUKTIONSMANUAL El-forvarmeflade Til aggregater Version 1.0 17/06-2014 www.geovent.dk Indhold 1.0 Generelle sikkerhedsforskrifter...2 1.1 Fare...2 1.2 Anvendelsesområde...2 1.3 Beskrivelse...2 1.4 Mærkning...............................

Læs mere

Spindelgear Manual. Gear og lineære produkter siden 1964

Spindelgear Manual. Gear og lineære produkter siden 1964 Spindelgear Manual /// Side 2 Spindelgearets opbygning /// Side Montagevejledning /// Side Igangsætningsvejledning og valg af olie /// Side 6 Unikt gearnummer /// Side 7 Reservedelstegning /// Side 8 Reservedelsliste

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

DVG-V-EC / DVG-H-EC. F200, F300, F400 EN (400 C 120 min.)

DVG-V-EC / DVG-H-EC. F200, F300, F400 EN (400 C 120 min.) Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-V-EC / DVG-H-EC F200, F300, F400 EN 12101-3 (400 C 120 min.) Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager Tlf.

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Connectivity- Control-Unit (CCU)

Connectivity- Control-Unit (CCU) da Vigtige henvisninger Connectivity- Control-Unit (CCU) 1. Tilsigtet anvendelse 1 2. Sikkerhedsanvisninger 1 3. Juridiske bestemmelser 2 4. Leveringsomfang 2 5. Funktionsbeskrivelse 2 6. Produktbeskrivelse

Læs mere

SP-1100P POWERED SPEAKERS BRUGERMANUAL. www.visionaudiovisual.com/techaudio/sp-1100p. SP-1100P_manual_dk

SP-1100P POWERED SPEAKERS BRUGERMANUAL. www.visionaudiovisual.com/techaudio/sp-1100p. SP-1100P_manual_dk SP-1100P POWERED SPEAKERS BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techaudio/sp-1100p 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING 2 F75E F 50 BRUG SWEPAC F75E bruges til at pakke grus og sand i forbindelse med mindre byggearbejder såsom underlag for betonblokke eller belægningssten til haver. Maskinens

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat www.devi.com Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse af de originale instruktionsvejledninger.

Læs mere

10 % eftersyn. En gennemgang af de mest typiske fejl

10 % eftersyn. En gennemgang af de mest typiske fejl 10 % eftersyn En gennemgang af de mest typiske fejl Formålet med eftersynet. 10 % anlægstilsyn udføres på nye og ændrede elinstallationer, og formålet med tilsynene er at kontrollere, at den faste elektriske

Læs mere

Hvorfor virker koblingen ikke på min FS1? Spørgsmålet er stillet et utal af gange og der findes mange svar herpå. Jeg vil i denne guide gennemgå

Hvorfor virker koblingen ikke på min FS1? Spørgsmålet er stillet et utal af gange og der findes mange svar herpå. Jeg vil i denne guide gennemgå Hvorfor virker koblingen ikke på min FS1? Spørgsmålet er stillet et utal af gange og der findes mange svar herpå. Jeg vil i denne guide gennemgå samtlige de komponenter der enten er en del af koblingen

Læs mere

FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning. ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til 1035-10. Monteringsvejledning AN 4241 da 06/2012.

FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning. ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til 1035-10. Monteringsvejledning AN 4241 da 06/2012. FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til 1035-10 Monteringsvejledning FLENDER couplings FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning Servomotor IC 50 FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. 2015 Elster GmbH Edition 08.15. Skal læses og opbevares

Sikkerhed. Driftsvejledning Servomotor IC 50 FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. 2015 Elster GmbH Edition 08.15. Skal læses og opbevares 2015 Elster GmbH Edition 08.15 Oversættelse fra tysk D GB F NL I E S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Servomotor IC 50 Indholdsfortegnelse Servomotor IC 50...1 Indholdsfortegnelse....1

Læs mere

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher Betjeningsvejledning Vandkedel Wasserkocher Inholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...3 Inden den første ibrugtagning...5 Udpakning...5 Krav til opstillingsstedet...5 Vand koges...6 Kalkfilter...6 Tørheds-

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Frilufts AC-Stationer Højspændingskomponenter Afbrydere ETS-50-06-05 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 24407/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK UI K1424,UI K1620 1 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 2 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet... 2 3.1. Bortskaffelse af emballage... 3

Læs mere

Installations- og betjeningsanvisninger

Installations- og betjeningsanvisninger Tørt Opstillet Spildevandspumpe Type ABS AFC 50/50-2046 15975180DA (11/2015) Installations- og betjeningsanvisninger www.sulzer.om 2 Installations- og betjeningsanvisninger (Oversættelse af de oprindelige

Læs mere

B 1091 da. Motorer. Drifts- og monteringsvejledning

B 1091 da. Motorer. Drifts- og monteringsvejledning B 1091 da Motorer Drifts- og monteringsvejledning Motorer Drifts- og monteringsvejledning Sikkerheds- og brugsanvisninger for elektromotorer (ifølge: Lavspændingsdirektivet 2006/95/EF (fra 20.04.2016:

Læs mere

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562 Installations vejledning. TRY TILLYKKE MED DIN NYE SMUKKE SHOWER TRY Tray er en af de mest økonomiske og interessante måder at spare energi og CO2. Tilbagebetalingstiden er kort. Ved at anvende Tray sparer

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

Instruktionsbog. K-Sugen Løvsuger Modeller: M-13, M-16 og M-18

Instruktionsbog. K-Sugen Løvsuger Modeller: M-13, M-16 og M-18 Munkahus Industriområde 374 31 Karlshamn Tel: 0454-841 64 Fax: 0454-841 72 info@k-vagnen.com - www.k-vagnen.com Instruktionsbog K-Sugen Løvsuger Modeller: M-13, M-16 og M-18 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

PK-I-R-E60S og EK-I-R-E60S Runde røgspjæld og røgevakueringsspjæld installeret i spirorør

PK-I-R-E60S og EK-I-R-E60S Runde røgspjæld og røgevakueringsspjæld installeret i spirorør PK-I-R-E60S og EK-I-R-E60S Runde røgspjæld og røgevakueringsspjæld installeret i spirorør HVER RØG-/RØGEVAKUERINGSSPJÆLD SKAL INSTALLERES I HENHOLD TIL DENNE INSTALLATIONSVEJLEDNING! DK Vejledning til

Læs mere

Vibranivo. Serie VN 1000 VN 2000 VN 5000 VN Betjeningsvejledning

Vibranivo. Serie VN 1000 VN 2000 VN 5000 VN Betjeningsvejledning Vibranivo Serie VN 1000 VN 2000 VN 5000 VN 6000 Betjeningsvejledning 010516 1 UWT GmbH Westendstraße 5 Tel.: +49 (0)831 57123-0 Internet:www.uwt.de D-87488 Betzigau Fax: +49 (0)831 76879 E-Mail: info@uwt.de

Læs mere

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 DA Betjeningsvejledning Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 1 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning hører til produktet og indeholder informationer om sikker brug af

Læs mere

1400 PTO PUMPE november 2010

1400 PTO PUMPE november 2010 PUMPE november 2010 1 KIMADAN A/S KIMADAN A/S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for PUMPER, 60 HK og 100 HK Fremstillingsår INDHOLDS FORTEGNELSE side 1. Beskrivelse 3 2. Monteringsvejledning 3 3. Betjeningsvejledning

Læs mere

Robot nr: Har deltaget: Oplysning om robotcellen: produktion og virkemåde; kort forklaring eller henvisning.

Robot nr: Har deltaget: Oplysning om robotcellen: produktion og virkemåde; kort forklaring eller henvisning. Robot nr: Kontrol af robotceller Nye / ændringer Dato for gennemgang. Accept af ibrugtagning Initialer Underskrift Ja Nej Projektleder (ansvarlig indkøber) Robotintegrator Modtager (ansvarlig drift) Kompetent

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG HORISONTALBLANDER

INSTRUKTIONSBOG HORISONTALBLANDER REV. 2 /08.11.2011 CE/ab 70080DK INSTRUKTIONSBOG HORISONTALBLANDER TYPE NR. 590080 2 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.0.0 FIGURFORTEGNELSE... 2 3.0.0 ADVARSEL... 2 4.0.0 MONTAGE...

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Wilo DrainLift Con. Monterings- og driftsvejledning 2043467/ 1002. Med forbehold for tekniske ændringer!

Wilo DrainLift Con. Monterings- og driftsvejledning 2043467/ 1002. Med forbehold for tekniske ændringer! Monterings- og driftsvejledning Wilo DrainLift Con 2043467/ 1002 Med forbehold for tekniske ændringer! DrainLift Con 1 Indhold: 1 Generel information 1.1 Anvendelsesområder 1.2 Tilslutning og elektriske

Læs mere

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 Alle rettigheder til denne manual forbeholdes. Hel eller delvis kopiering, uden tilladelse, er ikke tilladt..generelt. 1. Dette afsnit er gældende

Læs mere

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de A brand name within the Frico Group Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de Monterings- og betjeningsvejledning for

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator. Type RSV/F. F400 iht. EN (400 C, 120 min)

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator. Type RSV/F. F400 iht. EN (400 C, 120 min) Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator Type RSV/F F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager Tlf. +45 87 38 75 00 Fax

Læs mere

1 Sikkerhed...3. 3 Installation... 10

1 Sikkerhed...3. 3 Installation... 10 1 Sikkerhed...3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger... 3 1.2 Anvendte symboler... 3 1.3 Overensstemmelseserklæring... 4 1.4 Korrekt anvendelse... 4 1.5 Vedligeholdelse... 5 1.6 Levering, transport og lagring...

Læs mere

Motorer. Stærke kræfter til dansk industri... www.frimodt-p.dk

Motorer. Stærke kræfter til dansk industri... www.frimodt-p.dk 12.udg. Motorer normmotorer højeffektmotorer polomkobbelbare motorer energisparemotorer bremsemotorer Stærke kræfter til dansk industri... www.frimodt-p.dk Ndr. Stationsvej 3 8721 Daugård Tlf. 75 89 54

Læs mere

Brugsanvisning Bundtnings-anordning

Brugsanvisning Bundtnings-anordning Brugsanvisning Bundtnings-anordning D1040349 - version - 2008/01 DK Copyright by Posch Gesellschaft m. b. H., Made in Austria Producent 1 Producent POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

Betjeningsvejledning Forstærker N00..A N05..A 80009130 / 00 02 / 2014

Betjeningsvejledning Forstærker N00..A N05..A 80009130 / 00 02 / 2014 Betjeningsvejledning Forstærker N00..A N05..A 80009130 / 00 0 / 014 Anvisninger til sikker brug i eksplosionsfarlige områder 1 Anvendelse Apparater, der indeholder egensikrede kredsløb, bruges til at drive

Læs mere

Sikkerhedsinstruktioner og gode råd om brug

Sikkerhedsinstruktioner og gode råd om brug 1 Sikkerhedsinstruktioner og gode råd om brug Indledning Dækket udgør den eneste kontakt mellem køretøjet og underlaget. Derfor er det vigtigt, at brugerne sørger for at bevare dækkenes kvalitet og præstationer.

Læs mere

Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150

Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150 SE DK FI NO SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL

Læs mere

HG Hovedskære Vinkel & Lige

HG Hovedskære Vinkel & Lige BETJENINGSVEJLEDNING HG Hovedskære Vinkel & Lige Tillykke med købet af din nye HG Hovedskære. Hos Hedensted Gruppen A/S bestræber vi os altid på, at producere kvalitetsprodukter, du kan regne med. Vi er

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

Bilbatterilader med LCD-display

Bilbatterilader med LCD-display Bilbatterilader med LCD-display Betjeningsvejledning MD 13323 Indholdsfortegnelse Om denne vejledning...5 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 5 Korrekt anvendelse... 6 Pakkens indhold...6

Læs mere

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 Rechaud 5 120803 Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2.

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV Type DVV - F600 F600 iht. EN 12101-3 (600 C, 120 min) Type DVV - F400 F400 iht. EN 12101-3 (400 C,

Læs mere

DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN

DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN 13.01.09/FKO 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Varemodtagelse 3 2. Generelt 2.1 Tørkørsel og kavitation 3 2.2 Driftstemperatur og afgangstryk 3 2.3 Minimum flow 3 2.4 Massefylde og

Læs mere

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug.

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug. DK BRUGERMANUAL Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem manualen til senere brug. Indholdsfortegnelse GENEREL INFORMATION RÅD OM LEDNINGSNET OG BATTERI SIKKERHEDSINFORMATION FØRSTE

Læs mere

SIDEKANALBLÆSERE GC SERIE 20, 30 og 40

SIDEKANALBLÆSERE GC SERIE 20, 30 og 40 Gugliotta & Co. Registered in Denmark CVR-nr. 26379946 Mogenstrup Parkvej 12 DK-4700 Næstved Danmark Tel: +45 55 71 11 10 Fax: +45 55 71 11 12 Web: www.gugliotta.net Email: sales@gugliotta.net SIDEKANALBLÆSERE

Læs mere

Servicevejledning. Indholdsfortegnelse SP 11A - SP 14A. 50/60 Hz 1/3~

Servicevejledning. Indholdsfortegnelse SP 11A - SP 14A. 50/60 Hz 1/3~ Servicevejledning SP 11A - SP 14A 50/60 Hz 1/3~ Indholdsfortegnelse 1. Typeidentifikation...2 1.1 Typeskilt... 2 1.2 Typenøgle... 2 2. Tilspændingsmomenter og smøremidler... 3 3. Serviceværktøj...4 4.

Læs mere

Tørretumblerens tilslutningsmuligheder. Indhold. Anvisninger om installation

Tørretumblerens tilslutningsmuligheder. Indhold. Anvisninger om installation Indhold Tørretumblerens tilslutningsmuligheder Anvisninger om installation Installationsmuligheder Sikkerhedsanvisninger...1 Tørretumblerens tilslutningsmuligheder... 2 Anvisninger om installation... 3

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

9. Overflade Letmetalmotorerne, serie MS, MY, ML er overfladebehandlet med RAL 9006 og ventilatorkappen RAL 9005. Støbejernsmotorerne er RAL 7031.

9. Overflade Letmetalmotorerne, serie MS, MY, ML er overfladebehandlet med RAL 9006 og ventilatorkappen RAL 9005. Støbejernsmotorerne er RAL 7031. 1. Normer og standarder Motorerne er producerede i overensstemmelse med EN 60034-1 2. Effekter Den effekt, som er anført for den enkelte motor, er for kontinuerlig drift (S 1 ) ved omgivelsestemperatur

Læs mere