Forslag. Fremsat den 00. december 2014 af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen) til. (Forenkling af SVU-ordningen)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Fremsat den 00. december 2014 af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen) til. (Forenkling af SVU-ordningen)"

Transkript

1 Lovforslag nr. L Forslagsnummer Folketinget -NaN Fremsat den 00. december 2014 af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, ligningsloven og lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. (Forenkling af SVU-ordningen) 1 I lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), jf. lovbekendtgørelse nr. 364 af 9. april 2014, foretages følgende ændringer: 1. I titlen udgår»(svu)«. 2. Overalt i loven udgår»og Uddannelsesstøtte«. 3. 2, stk. 2, affattes således:»stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om, at uddannelsessøgende, der er fyldt 20 år, kan få SVU til uddannelse efter 4, stk.1.«4. I 2, stk. 3, 1. pkt., udgår»efter kapitel 3«. 5. 2, stk. 4, ophæves. Stk. 5 og 6 bliver herefter stk. 4 og I 4, stk. 2, udgår», herunder om, at mindstekravet til den ugentlige uddannelsestid kan være forskelligt for de uddannelser, der er nævnt i stk.1, nr. 1-4,«. 7. 4, stk. 3, ophæves. 8. I 5, stk. 1, 1. pkt., udgår», jf. dog 6«. 9. 5, stk. 1, 2. pkt., ophæves , stk. 2 og 3, ophæves. Stk. 4 bliver herefter stk I 5, stk. 4, der bliver stk. 2, udgår»og om administration af de perioder, der er nævnt i stk. 2 og 3« ophæves. 13. I 12, stk. 2, ændres» 5, stk. 1-3,«til:» 5, stk. 1,«. 14. I 13, stk. 5, udgår», om at mindstekravet til den ugentlige nedsættelse af arbejdstiden kan være forskelligt ved beregningen af SVU til de uddannelser, der er nævnt i 4, stk. 1, nr. 1-4,«. 15. I 16, stk. 2, indsættes som 3. pkt.:»vedkommende minister, jf. 1, kan efter forhandling med finansministeren bestemme, at administration af krav om tilbagebetaling varetages af Statens Administration, og at Statens Administration kan træffe afgørelse om tilbagebetaling af SVU.«16. I 20, stk. 1 og 2, og 22, stk. 3, indsættes efter»styrelsen for Videregående Uddannelser«:», Statens Administration«. 17. I 20, stk. 1, og 21, stk. 6, udgår»og arbejdsløshedskasser«. 18. I 20, stk. 2, og 21, stk. 4, udgår»og arbejdsløshedskasserne«19. 21, stk. 1, affattes således:»vedkommende minister, jf. 1, kan bestemme, at visse opgaver efter denne lov varetages af uddannelsesstederne.«20. I 21, stk. 2, udgår»og efter forhandling med beskæftigelsesministeren om arbejdsløshedskassernes« , stk. 5, affattes således: Journalnummer DokumentId

2 2»Stk. 5. Undervisningsministeren, uddannelses- og forskningsministeren, Styrelsen for Videregående Uddannelser eller anden statslig myndighed efter bemyndigelse fører tilsyn med uddannelsesstedernes varetagelse af opgaver efter stk. 1. Vedkommende minister, jf. 1, kan fastsætte regler om tilsynet og om forvaltningsrevision af uddannelsesstedernes opgaver. Vedkommende minister, jf. 1, kan fastsætte regler om, at ministeren eller Styrelsen for Videregående Uddannelser eller anden statslig myndighed efter bemyndigelse fra uddannelsesstederne kan kræve oplysninger, der er nødvendige for varetagelsen af tilsynet.«22. I 22, stk. 1, udgår»eller arbejdsløshedskassen«. 23. I 22 a, stk. 1, 1. pkt., ændres»restanceinddrivelsesmyndigheden«til:»statens Administration«. 2 I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 12. september 2014, foretages følgende ændring: 3 I ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 15. september 2014, foretages følgende ændring: 1. Tre steder i 31, stk. 1, udgår»(svu)«. 4 I lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 880 af 8. august 2011, som ændret senest ved 9 i lov nr. 634 af 16. juni 2014, foretages følgende ændring: 1. I 47, stk. 2, 1. pkt., og i stk. 3, 1. pkt., udgår»(svu)«. 5 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. april Stk. 2. Loven finder ikke anvendelse for ansøgninger om SVU, der er modtaget inden lovens ikrafttræden. For sådanne ansøgninger finder de hidtil gældende regler anvendelse. 1. I 26 b udgår»(svu)«.

3 3 Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse Bemærkninger til lovforslaget 1. Indledning 2. Lovforslagets baggrund og formål 3. Lovforslagets indhold 3.1. Ophør af arbejdsløshedskassernes virke som SVU-administrator Gældende ret Den foreslåede ordning 3.2. Forenkling af beskæftigelseskrav Gældende ret Den foreslåede ordning 3.3. Forenkling af støttesystemet for SVU til uddannelse på folkeskoleniveau og gymnasial uddannelse Gældende ret Den foreslåede ordning 3.4. Harmonisering af kravet om antal ugentlige undervisningstimer ved SVU til deltidsuddannelse Gældende ret Den foreslåede ordning 3.5. Administration af krav om tilbagebetaling Gældende ret Den foreslåede ordning 3.6. Tilsyn Gældende ret Den foreslåede ordning 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. 6. Administrative konsekvenser for borgerne 7. Miljømæssige konsekvenser 8. Forholdet til EU-retten 9. Høring 10. Sammenfattende skema 1. Indledning Lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU-loven) har til formål at skabe økonomisk grundlag for, at voksne kortuddannede på undervisningsministerens område kan deltage i uddannelse på folkeskoleniveau og i gymnasial uddannelse, og at voksne på uddannelses- og forskningsministerens område kan deltage i videregående uddannelse. SVU-ordningen administreres af Styrelsen for Videregående Uddannelser (styrelsen) efter bemyndigelse fra henholdsvis undervisningsministeren og uddannelses- og forskningsministen. Lovforslaget har til formål at forenkle SVU-ordningen med henblik på at lette administrationen af og vejledningen om ordningen. 2. Lovforslagets baggrund og formål SVU-loven blev vedtaget som led i en samlet voksen- og efteruddannelsesreform og trådte i kraft den 1. januar I reformen blev de tre eksisterende godtgørelsesordninger for voksnes deltagelse i voksen- og efteruddannelse (AMUkursusgodtgørelse, voksenuddannelsesstøtte (VUS) og uddannelsesorlovsydelse) erstattet af lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU-godtgørelse) og lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU). For såvel SVU-loven som VEU-godtgørelsesloven gælder, at de i et vist omfang indeholder vilkår fra de tre tidligere godtgørelsesordninger. I SVU-loven skelnes mellem SVU til uddannelse på folkeskoleniveau og gymnasial uddannelse (kapitel 3) og SVU til videregående uddannelse (kapitel 4). I reglerne om SVU til uddannelse på folkeskoleniveau og gymnasial uddannelse er der indarbejdet en række vilkår for tildeling af støtte fra den tidligere lov om voksenuddannelsesstøtte (VUS), mens reglerne for SVU til uddannelse på videregående niveau indeholder en række vilkår for tildeling af støtte, som stammer fra den tidligere lov om orlovsydelse til uddannelse. SVUordningen har således af historiske årsager en noget sammensat karakter med forskelle i støttebetingelserne alt efter, hvilken uddannelse der søges om støtte til. Denne kompleksitet kan medvirke til at vanskeliggøre vejledningen og administrationen af ordningen. Som led i opfølgning på finansloven for 2014 blev SVU til videregående uddannelse med virkning fra den 1. februar 2014 målrettet uddannelsessøgende, der højst har gennemført en uddannelse på erhvervsakademiniveau. Målretningen har medført et stort fald i antallet af ansøgninger om SVU, og en uændret tilrettelæggelse af SVU-ordningen vil føre til, at de administrative omkostninger set i forhold til antallet af ansøgninger vil stige. Med dette lovforslag foreslås derfor

4 4 en række forenklinger, der kan lette vejledningen og administrationen af ordningen uden at bryde med intentionerne bag SVU-ordningen. Det foreslås herunder, at vilkårene for at få støtte til uddannelse på folkeskoleniveau og gymnasial uddannelse og til videregående uddannelse i højere grad harmoniseres. 3. Lovforslagets indhold 3.1. Ophør af arbejdsløshedskassernes virke som SVU-administrator Gældende ret SVU-ordningen administreres efter bemyndigelse fra henholdsvis undervisningsministeren og uddannelses- og forskningsministeren af Styrelsen for Videregående Uddannelser (styrelsen). Vedkommende minister kan herunder bestemme, at visse opgaver varetages dels af uddannelsesstederne, dels efter forhandling med beskæftigelsesministeren af anerkendte arbejdsløshedskasser. SVU-ordningen administreres decentralt af en række udvalgte uddannelsessteder og arbejdsløshedskasser; de såkaldte SVU-administratorer. SVUadministratorerne vejleder uddannelsessøgende og arbejdsgivere om SVU og modtager, kontrollerer og videresender ansøgninger om SVU til styrelsen. Styrelsen vejleder SVUadministratorerne og træffer afgørelse om SVU. Det følger af SVU-bekendtgørelsen, hvem der er SVU-administrator, og de nuværende SVU-administratorer er: Anerkendte arbejdsløshedskasser. Voksenuddannelsescentre. Professionshøjskolen Lillebælt. Professionshøjskolen VIA University College. Professionshøjskolen University College Nordjylland. Professionshøjskolen University College Syddanmark. Professionshøjskolen Metropol. Ved ansøgning om SVU til uddannelse på folkeskoleniveau og gymnasial uddannelse afleverer den uddannelsessøgende ansøgningen til vedkommendes arbejdsløshedskasse eller et voksenuddannelsescenter. Ansøgning om SVU til videregående uddannelse afleveres til en af de udvalgte professionshøjskoler eller til vedkommendes arbejdsløshedskasse. Arbejdsløshedskasserne modtager således både ansøgninger om SVU til uddannelse på folkeskoleniveau og gymnasial uddannelse og til videregående uddannelse, men modtager tilsammen kun 3-4 pct. af den samlede ansøgningsmængde. Arbejdsløshedskassernes mulighed for at være SVU-administrator stammer fra ordningens start, hvor også dagpengeberettigede ledige kunne modtage SVU. Der blev ikke ændret ved arbejdsløshedskassernes mulighed for at være SVU-administrator, da bestemmelserne om lediges ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse med virkning fra 1. august 2009 blev flyttet fra Undervisningsministeriets lovgivning til Beskæftigelsesministeriets lovgivning, jf. lov nr. 478 af 12. juni 2009 om samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under Beskæftigelsesministeriet Den foreslåede ordning Med lovforslaget bortfalder arbejdsløshedskassernes mulighed for at virke som SVU-administrator. Da arbejdsløshedskasserne behandler få ansøgninger, har de forholdsmæssigt sværere ved at oparbejde viden og erfaring på området. Som følge heraf har arbejdsløshedskasserne behov for relativt mere vejledning end de administratorer, der behandler mange ansøgninger. Med forslaget samles det reducerede antal ansøgninger hos færre SVU-administratorer, som dermed har mulighed for at vedligeholde deres viden og erfaringsgrundlag. Der henvises til bemærkningerne til 1, nr og Forenkling af beskæftigelseskrav Gældende ret Det er en betingelse for retten til SVU, at den uddannelsessøgende er beskæftiget uden offentligt tilskud på en arbejdsplads i Danmark. Udover kravet om at være aktuel beskæftiget i en uopsagt stilling, stilles der også krav om, at den uddannelsessøgende har været beskæftiget i en vis periode forud for uddannelsen med SVU. For at få SVU til uddannelse på folkeskoleniveau og gymnasial uddannelse er det en betingelse, at den uddannelsessøgende har været i beskæftigelse hos nuværende arbejdsgiver i mindst 26 uger, umiddelbart før uddannelsen begynder. Er den uddannelsessøgende sæsonarbejder, løsarbejder eller vikar, kan de 26 uger hos samme arbejdsgiver optjenes over en periode på 2 år. For at få SVU til videregående uddannelse er det en betingelse, at den uddannelsessøgende inden for en periode på 5 år, før uddannelsen begynder, har været i beskæftigelse svarende til mindst 3 års fuldtidsbeskæftigelse. Er den uddannelsessøgende deltidsbeskæftiget, dog svarende til 2 års fuldtidsbeskæftigelse. De overfor beskrevne forskelle i beskæftigelseskravene kan føres tilbage til vilkårene fra de tidligere støtteordninger voksenuddannelsesstøtte (VUS) og uddannelsesorlovsydelsen Den foreslåede ordning SVU-ordningen blev som tidligere beskrevet indført i 2001, og der ses ikke længere at være et reelt behov eller begrundelse for at opretholde ligheder med de tidligere ordninger. For at lette vejledning og administration af ordningen og ikke mindst forståelsen hos de uddannelsesøgende foreslås det derfor at fastsætte samme beskæftigelseskrav for tildeling af SVU til uddannelse på folkeskoleniveau og gymnasial uddannelse og til videregående uddannelse. Det foreslås, at det beskæftigelseskrav, som i dag er gældende ved ansøgning om SVU til uddannelse på folkeskoleniveau og gymnasial uddannelse, fremover også skal gælde ved ansøgning om SVU til videregående uddannelse. Kravet om, at den uddannelsesøgende har været i beskæftigelse hos nuværende arbejdsgiver i mindst 26 uger umiddelbart før uddannelses begynder, er enkelt at administrere og forstå.

5 5 Der henvises til bemærkningerne til 1, nr. 4 og Forenkling af støttesystemet for SVU til uddannelse på folkeskoleniveau og gymnasial uddannelse Gældende ret Det følger af 5 i SVU-loven, at SVU til uddannelse på folkeskoleniveau og til gymnasial uddannelse gives inden for et samlet støttesystem på højst 40 uger omregnet til heltid. SVU gives til forberedende voksenundervisning, almen voksenuddannelse, gymnasial uddannelse og anden uddannelse på tilsvarende niveau, herunder danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke uddannelser der kan gives støtte til. Undervisningsministeren kan desuden fastsætte regler om omfanget af den uddannelsessøgendes adgang til SVU til deltagelse i forberedende voksenundervisning. Efter de gældende regler i SVU-bekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 917 af 3. juli 2013, kan der indenfor perioden på 40 uger højst gives støtte til forberedende voksenundervisning i op til 18 uger omregnet til heltid. SVU kan gives til uddannelsessøgende, der er fyldt 25 år og indtil nået folkepensionsalder. Dog kan årige uddannelsessøgende ud over den ovenfor nævnte periode på 40 uger, få SVU i indtil 18 uger omregnet til heltid til forberedende voksenundervisning eller specialundervisning for voksne. Uddannelsessøgende, der benytter muligheden for at få SVU, inden de fylder 25 år, har således mulighed for at få SVU i op til i alt 58 uger, mens uddannelsessøgende, der først søger om SVU efter at de er fyldt 25 år, højst kan få SVU til uddannelse på folkeskoleniveau og gymnasial uddannelse i 40 uger. Baggrunden for, at der blev etableret en særlig støtteramme for unge under 25 år, skal ses i lyset af, at der med vedtagelsen af SVU-loven og lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse blev indført en særlig støtteramme på 30 uger målrettet aldersgruppen under 25 år. Rammen på 30 uger var en fællesramme, hvori forbrug af henholdsvis SVU og VEU-godtgørelse blev fratrukket. Den fælles ramme udgik af SVU-loven, da bestemmelserne om lediges ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse med lov nr. 478 af 12. juni 2009 blev flyttet fra Undervisningsministeriets lovgivning til Beskæftigelsesministeriets lovgivning. Voksenuddannelsesstøtte, der er tildelt efter den lovgivning om støtte til voksenuddannelse, der var gældende forud for vedtagelsen af SVU-loven, skal efter de gældende regler i SVU-loven fradrages i støtterammen på 40 uger. Dog kan uddannelsessøgende, der ikke kan få SVU inden for rammen på 40 uger, på grund af fradrag for tildelt støtte udbetalt før den 1. juli 2000, få SVU i op til 18 uger omregnet til heltid til forberedende voksenundervisning eller specialundervisning for voksne Den foreslåede ordning Med lovforslaget forenkles reglerne for at modtage SVU til uddannelse på folkeskoleniveau og gymnasial uddannelse afgørende. De mange forskellige rammer for tildeling af SVU medvirker til at gøre reglerne komplicerede at vejlede om og administrere, herunder understøtte digitalt. Det foreslås derfor, at den gældende bestemmelse i SVU-lovens 5, stk. 1, hvorefter SVU til uddannelse på folkeskoleniveau og gymnasial uddannelse gives inden for et samlet støttesystem på højst 40 uger omregnet til heltid, fastholdes, mens de øvrige støtterammer foreslås ophævet. Undervisningsministeren fastsætter efter SVU-lovens 4, stk. 1, nærmere regler om, hvilke uddannelser der på følgende uddannelsesområder kan gives SVU til: forberedende voksenundervisning, almen voksenuddannelse, gymnasial uddannelse eller anden uddannelse på tilsvarende niveau. Efter den gældende bestemmelse i lovens 2, stk. 2. kan uddannelsessøgende, der er i alderen fra 20 år og op til 25 år, få SVU til forberedende voksenundervisning eller specialundervisning for voksne. Da snittet mellem lov og bekendtgørelse, ved fastsættelse af hvilke uddannelser der giver ret til SVU, ikke er entydigt, foreslås det, at undervisningsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om, at uddannelsessøgende, der er fyldt 20 år, kan få SVU til uddannelse efter 4, stk. 1. Med forslaget bliver reguleringen af, hvilke uddannelsessøgende, der er fyldt 20 år, der kan få SVU til uddannelse mere entydig. Bemyndigelsen vil i første omgang blive anvendt til at fastsætte regler om, at uddannelsessøgende, der er fyldt 20 år kan få SVU til forberedende voksenundervisning, ordblindeundervisning for voksne, specialundervisning for voksne og danskuddannelse til voksne udlændinge med m.fl. SVU til de årige gives med forslaget inden for den samlede ramme på højst 40 uger omregnet til heltid. Med forslaget bortfalder således muligheden for at de årige unge kan udvide 40 ugers rammen med op til 18 uger. Forenklingsforslagene indebærer også, at muligheden for at fastsætte regler om omfanget af de uddannelsessøgendes adgang til forberedende voksenundervisning med SVU ophæves. Med forslaget skal tildeling af SVU til forberedende voksenundervisning, som det er tilfældet for de øvrige SVUberettigende uddannelser, alene kunne rummes inden for 40 ugers-rammen. Med forslaget ophæves endvidere bestemmelsen om, at voksenuddannelsesstøtte, der er tildelt efter tidligere lovgivning om støtte til voksenuddannelse, skal fradrages i rammen på 40 uger. De tidligere støtteordninger er i praksis for længst udfaset, og det kan ikke anses for hensigtsmæssigt at skulle opretholde og vedligeholde den digitale understøttelse af bestemmelsen. Tilsvarende forslås det, at den særlige ramme, hvorefter uddannelsessøgende, der ikke kan få SVU på grund af fradrag for støtte udbetalt før den 1. juli 2000, kan få SVU til forberedende voksenundervisning og specialundervisning for voksne, ophæves. Der er i dag ingen reel begrundelse for at opretholde disse bestemmelser. Der henvises til bemærkningerne til 1, nr. 3 og Harmonisering af kravet om antal ugentlige undervisningstimer ved SVU til deltidsuddannelse Gældende ret

6 6 SVU gives som tilskud til dækning af den uddannelsessøgendes leveomkostninger for en periode, der svarer til den normerede uddannelsestid. Der gives ikke SVU til uddannelse, der berettiger til mindre end svarende til 1 uges støtte omregnet til heltid. SVU tildeles på baggrund af en beregnet uddannelsestid og antallet af timer med fravær fra arbejdspladsen på grund af deltagelse i uddannelse med SVU. Der kan ikke gives SVU for uddannelsestid, der overstiger den ugentlige nedsættelse af arbejdstiden. Undervisningsministeren kan efter SVU-loven fastsætte regler om uddannelsestiden, herunder om, at mindstekravet til den ugentlige uddannelsestid kan være forskellig for de uddannelser på folkeskoleniveau og gymnasial uddannelse, der giver ret til SVU. Det følger således af de gældende regler, at det som hovedregel er en betingelse for at få SVU til deltidsuddannelse, at den ugentlige uddannelsestid er mindst 6 timer. Dog blev der med lov nr af 22. december 2004 om udvidet adgang til SVU givet mulighed for SVU til forberedende voksenundervisning, ordblindeundervisning for voksne eller specialundervisning for voksne, når den ugentlige uddannelsestid er mindst 3 timer. Formålet med nedsættelse af kravet til den ugentlige nedsættelse af timetallet var at styrke indsatsen for de kortuddannedes deltagelse i efter- og videreuddannelse. Kravet til den ugentlige nedsættelse af arbejdstiden blev tilsvarende nedsat til 3 timer ved deltagelse i ovennævnte uddannelser Den foreslåede ordning Med henblik på at forenkle vejledningen og administrationen af SVU-ordningen forslås det, at der fastsættes ét fælles mindstekrav til antallet af undervisningstimer ved ansøgning om SVU til deltidsuddannelse på folkeskoleniveau og gymnasial uddannelse. Det foreslås, at reglerne om den ugentlige uddannelsestid bliver udformet sådan, at der, uanset hvilken uddannelse der er tale om, alene stilles krav om mindst 3 ugentlige undervisningstimer ved deltagelse i uddannelse på folkeskoleniveau og gymnasial uddannelse. Da der ikke kan gives SVU for uddannelsestid, der overstiger den ugentlige nedsættelse af arbejdstiden, foreslås det, at der fastsættes tilsvarende regler om fraværet fra arbejdspladsen på grund af deltagelse i uddannelse med SVU. Det forventes ikke, at den foreslåede ændring vil medføre ændringer i de uddannelsessøgendes adfærd, men regelforenklingen vil medføre væsentlige lettelser i forhold til vejledning af ansøgere og arbejdsgivere og til udvikling og vedligehold af den digitale understøttelse af administrationen. Der henvises til bemærkningerne til 1, nr Administration af krav om tilbagebetaling Gældende ret Den uddannelsessøgende skal betale SVU samt tilskud til deltagerbetaling tilbage, hvis betingelserne for SVU ikke er opfyldt, og den uddannelsessøgende vidste eller burde vide dette. Styrelsen for Videregående Uddannelser rejser krav om tilbagebetaling af SVU og oversender krav, der ikke betales, til inddrivelse i SKAT. SVU-loven blev oprindeligt indført som led i finanslovsaftalen for I den forbindelse blev der indgået en aftale mellem den daværende Finansstyrelse og den daværende Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte om overførsel af administration af krav på tilbagebetaling af for meget udbetalt SVU til Finansstyrelsen. Tilbagebetalingskravene blev oversendt til inddrivelse umiddelbart efter forfaldstidspunktet. Finansstyrelsen fusionerede med Økonomistyrelsen i 2003, der fortsatte inddrivelse af SVU tilbagebetalingskravene indtil 2008, hvor man skiftede it-systemer, der i en periode ikke længere kunne understøtte inddrivelse af kravene. Opgaven overgik i denne periode til SKAT. Økonomistyrelsen blev nedlagt i 2011 og opgaven vedrørende tilbagebetaling af f.eks. statens uddannelsesstøtte (SU) blev af finansministeren tillagt Statens Administration Den foreslåede ordning Med lovforslaget overføres administrationen af tilbagebetalingskrav til Statens Administration, således at tilbagebetalingskravene fremover overføres hertil. Statens Administration administrerer også tilbagebetalingskrav i forhold til statens uddannelsesstøtte (SU). Da reglerne om tilbagebetaling af SU og SVU er enslydende, vil der være administrative fordele ved at lade krav om tilbagebetaling af SVU indgå i denne større sammenhæng. Det bemærkes, at antallet af SVU-tilbagebetalingskrav er faldende. Det skyldes dels, at SVU-ordningen blev begrænset ved lovændringen i 2010 om lavere støttesats og kortere støttetid, dels den yderligere begrænsning, der skete ved lovændring i januar 2014 om målretning af SVU til videregående uddannelse. Der henvises til bemærkningerne til 1, nr og Tilsyn Gældende ret Styrelsen for Videregående Uddannelser fører efter bemyndigelse tilsyn med varetagelsen af de opgaver, der er henlagt til SVU-administratorer og uddannelsessteder. Vedkommende minister, kan fastsætte regler om tilsynet og om forvaltningsrevision af arbejdsløshedskassernes opgaver. Tilsynet med arbejdsløshedskassernes SVU-administration sker ved, at arbejdsløshedskassernes revisorer afgiver revisionsprotokoller til styrelsen. Styrelsen gennemgår protokollater og påtaler eventuelt kritisable forhold over for arbejdsløshedskasserne. Tilsynet med SVU-administrationen på voksenuddannelsescentre og professionshøjskoler og med uddannelsesstedernes forpligtigelser efter SVU-loven sker ikke på samme måde. Her udfører styrelsen det direkte tilsyn ved blandt andet løbende driftstilsyn og fysiske besøg, hvor sagsgange og arkiv m.v. besigtiges Den foreslåede ordning Med lovforslaget bemyndiges henholdsvis undervisningsministeren og uddannelses- og forskningsministeren til at

7 7 fastsætte regler om tilsynet, herunder om forvaltningsrevision af uddannelsesstedernes opgaver. Det er hensigten, at tilsynet med uddannelsesstederne, herunder i deres opgavevaretagelse som SVU-administator, fremadrettet sker ved, at institutionernes revisorer afgiver revisionsprotokollater til styrelsen om administrationen af deres opgaver efter SVUloven. Styrelsen gennemgår protokollater og påtaler eventuelt kritisable forhold. Udgifterne til institutionernes revisorer afholdes af institutionerne selv. Der henvises til bemærkningerne til 1, nr Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Den foreslåede harmonisering af beskæftigelseskravet, der medfører, at den uddannelsessøgende har været i beskæftigelse hos nuværende arbejdsgiver i mindst 26 uger, umiddelbart før uddannelsen begynder, skønnes ikke at have økonomiske konsekvenser, idet kravet blandt andet indebærer en stærkere aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet. Med lovforslaget forenkles reglerne for at modtage SVU til uddannelse på folkeskoleniveau og gymnasial uddannelse, idet bestemmelsen om, at SVU gives inden for et samlet støttesystem på højst 40 uger, fastholdes, mens de øvrige støtterammer foreslås ophævet. Forenklingen med en 40 ugers ramme indebærer teknisk set en mindre stramning, og en mulighed for at fremrykke ordblindeundervisning for voksne og danskuddannelse til voksne udlændinge m. fl. På baggrund af den hidtidige adfærd vurderes det dog ikke i praksis at indebære en ændret adfærd, hvorfor forenklingen ikke vurderes at indebære økonomiske konsekvenser. Det foreslås, at den ugentlige uddannelsestid bliver på mindst 3 ugentlige undervisningstimer ved deltagelse i uddannelse på folkeskoleniveau og gymnasial uddannelse. Da langt de fleste støttemodtagere har mere end 6 undervisningstimer om ugen, vurderes forenklingen ikke at indebære et ændret støtteomfang. Samlet set vurderes lovforslagets forenklinger ikke at indebære økonomiske konsekvenser for staten. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. Lovforslaget har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet. 6. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ikke administrative konsekvenser for borgere. 7. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ikke miljømæssige konsekvenser. 8. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 9. Høring Et udkast til lovforslag har i perioden den 3. oktober 2014 til den 30. oktober 2014 været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer m.v.: Akademikerne, AK- Samvirke, Arbejdsmarkedsstyrelsen, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Dansk Magisterforening, Danske Erhvervsskoler, Danske Regioner, Danske Universiteter, Erhvervsakademiernes Rektorkollegium, Fagligt Fælles Forbund, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, FTF, HK/Stat, Ingeniørforeningen i Danmark, KL, LO, Professionshøjskolernes Rektorkollegium, Rigsrevisionen, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Erhvervsakademi Aarhus, Erhvervsakademiet Dania, Erhvervsakademi Kolding, Erhvervsakademi Lillebælt, Erhvervsakademi MidtVest, Erhvervsakademi Sjælland, Erhvervsakademi SydVest, Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy, Københavns Erhvervsakademi, Professionshøjskolen Metropol, Professionshøjskolen UCC, Professionshøjskolen University College Lillebælt, Professionshøjskolen University College Nordjylland, Professionshøjskolen University College Sjælland, Professionshøjskolen University College Syddanmark, Professionshøjskolen VIA University College, SIMAC, Svendborg, Skagen Skipperskole, Svendborg Søfartsskole, Århus Maskinmesterskole, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Copenhagen Business School - Handelshøjskolen, Danmarks Tekniske Universitet, IT-Universitetet i København, Københavns Universitet, Roskilde Universitet og Syddansk Universitet. 10. Sammenfattende skema Positive konsekvenser/mindre udgifter Negative konsekvenser/merudgifter Økonomiske konsekvenser for det offentlige Ingen Ingen Administrative konsekvenser for det offentlige Administrative forenklinger i styrelsen Ingen Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Ingen Ingen Administrative konsekvenser for erhvervslivet Ingen Ingen Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Administrative konsekvenser for borgerne Ingen Ingen

8 8 Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til nr. 1 Til 1 Der er tale om en forenkling af lovens titel. Til nr. 2 Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, der administrerer SVU-ordningen, blev den 1. oktober 2013 lagt sammen med Styrelsen for Universiteter og Internationalisering til en ny styrelse: Styrelsen for Videregående Uddannelser. Det foreslås derfor, at Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte overalt i loven ændres til Styrelsen for Videregående Uddannelser. Til nr. 3 Det følger af 2, stk. 1, nr. 1, i SVU-loven, at uddannelsessøgende kan få SVU, når de er fyldt 25 år og indtil nået folkepensionsalder efter 1 a i lov om social pension. Dog kan årige uddannelsessøgende, efter 2, stk. 2, få SVU til forberedende voksenundervisning eller specialundervisning for voksne. Støtten til de årige uddannelsessøgende kan gives i en periode på op til 18 uger omregnet til heltid. Med nyaffattelsen af 2, stk. 2, bemyndiges undervisningsministeren til at fastsætte nærmere regler om, hvilke uddannelser, jf. SVU-lovens 4, stk. 1, uddannelsessøgende, der er fyldt 20 år, få SVU til. Bemyndigelsen vil i første omgang blive anvendt til at fastsætte regler om, at uddannelsessøgende, der er fyldt 20 år kan få SVU til forberedende voksenundervisning, ordblindeundervisning for voksne, specialundervisning for voksne og danskuddannelse til voksne udlændinge med m.fl. Der vil med forslaget blive bedre muligheder for tidlig danskundervisning for voksne udlændinge, der er i beskæftigelse. Det følger af dette lovforslag, at SVU til årige uddannelsessøgende fremover gives inden for den samlede ramme på højst 40 uger omregnet til heltid, jf. 5, stk. 1, i SVU-loven. Forslaget indgår som led i forenklingen af støttesystemet, og der henvises i øvrigt til bemærkningerne til dette lovforslags 1, nr. 10, og de almindelige bemærkninger pkt Til nr. 4 Det er en betingelse for at få SVU, at den uddannelsessøgende er beskæftiget, og at den uddannelsessøgende har været beskæftiget i en periode forud for uddannelsens start. Kravene til omfanget af den forudgående beskæftigelse er imidlertid forskelligt ved ansøgning om SVU til henholdsvis uddannelse på folkeskoleniveau og gymnasial uddannelse og til videregående uddannelse. Det følger således af SVU-lovens 2, stk. 3, at det er en betingelse for at få SVU efter SVU-lovens kapitel 3 (SVU til uddannelse på folkeskoleniveau og gymnasial uddannelse), at den uddannelsessøgende har været i beskæftigelse hos nuværende arbejdsgiver i mindst 26 uger, umiddelbart før uddannelsen begynder. Er den uddannelsessøgende sæsonarbejder, løsarbejder eller vikar, kan de 26 uger hos samme arbejdsgiver optjenes over en periode på 2 år. For uddannelsessøgende, der søger om SVU efter SVUlovens kapitel 4 (SVU til videregående uddannelse), er det en betingelse for at få SVU, at den uddannelsessøgende inden for en periode på 5 år, før uddannelsen begynder, har været i beskæftigelse svarende til mindst 3 års fuldtidsbeskæftigelse. Er den uddannelsessøgende deltidsbeskæftiget, dog svarende til mindst 2 års fuldtidsbeskæftigelse. Med lovforslagets 1, nr. 4 og 5, foreslås det, at det krav om forudgående beskæftigelse, som i dag gælder for ansøgning om SVU til uddannelse på folkeskoleniveau og gymnasial uddannelse, også skal gælde ved ansøgning om SVU til videregående uddannelse. Der skal forsat være tale om beskæftigelse hos en arbejdsgiver i Danmark. Med forslaget forenkles reglerne om kravene til den forudgående beskæftigelse, og det vil som følge heraf blive nemmere at vejlede uddannelsessøgende og arbejdsgivere om ordningen, ligesom det vil forenkle administrationen af ordningen, herunder den digitale understøttelse, væsentligt. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til dette lovforslags 1, nr. 5, og de almindelige bemærkninger pkt Til nr. 5 Med forslaget ophæves SVU-lovens 2, stk. 4, hvoraf følger, at det er en betingelse for at få SVU til videregående uddannelse, at den uddannelsessøgende inden for en periode på 5 år, før uddannelsen begynder, har været i beskæftigelse svarende til mindst 3 års fuldtidsbeskæftigelse. Er den uddannelsessøgende deltidsbeskæftiget, dog svarende til mindst 2 års fuldtidsbeskæftigelse. Med de foreslåede ændringer i dette lovforslags 1, nr. 4 og 5, bliver det krav om forudgående beskæftigelse, der følger af lovens 2, stk. 3, fælles for ansøgninger om SVU til henholdsvis uddannelse på folkeskoleniveau og gymnasial uddannelse og videregående uddannelse. De nuværende forskelle i kravene til den forudgående beskæftigelse er med til at gøre reglerne komplicerede at vejlede om og administrere. Med et fælles krav til den forudgående beskæftigelse forenkles reglerne væsentligt. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til nr. 4. Der henvises til de almindelige bemærkninger pkt Til nr. 6 Undervisningsministeren kan efter SVU-lovens 4, stk. 2, fastsætte regler om uddannelsestiden, herunder om, at mindstekravet til den ugentlige uddannelsestid kan være forskelligt for de uddannelser, der er nævnt i 4, stk. 1, det vil sige forberedende voksenundervisning, almen voksenuddannelse, gymnasial uddannelse og anden uddannelse på tilsvaren-

9 9 de niveau, og om, at der kan tildeles SVU til deltagelse i en kombination af de nævnte uddannelser. Efter de gældende regler i 24 stk. 3, i bekendtgørelse nr. 917 af 3. juli 2013 (SVU-bekendtgørelsen) er det en betingelse for, at der kan gives SVU til deltidsuddannelse, at den ugentlige uddannelsestid er mindst 6 timer. Dog kan der efter 24, stk. 4, i SVU-bekendtgørelsen gives SVU til deltidsuddannelse til forberedende voksenundervisning, ordblindeundervisning for voksne eller specialundervisning for voksne, når den ugentlige uddannelsestid er mindst 3 timer. Tilsvarende fremgår det af 26, stk. 3, i SVU-bekendtgørelsen, at det er en betingelse for tildeling af SVU, at den ugentlige arbejdstid er nedsat med mindst 6 henholdsvis 3 timer. Bestemmelserne er udformet på baggrund af bemærkningerne til henholdsvis 13 i den oprindelige SVU-lov, jf. Folketingstidende , tillæg A, side 7209, hvoraf fremgår, at der ikke kan gives SVU til uddannelsestid, der er mindre end 6 timer om ugen, og bemærkningerne til 4 i lov nr af 22. december 2004 om udvidet adgang til SVU og særligt tilskud til virksomhedsrettet FVU, jf. Folketingstidende , 1. samling, tillæg A, side 3105, hvoraf fremgår, at reglerne om den ugentlige uddannelsestid vil blive udformet sådan, at der som hovedregel fortsat stilles krav om mindst 6 timer om ugen, men således at der alene kræves 3 timer om ugen, når det drejer sig om forberedende voksenundervisning og specialundervisning for voksne. Med dette lovforslags 1 nr. 5, foreslås det, at bestemmelsen om, at mindstekravet til den ugentlige uddannelsestid kan være forskellig, udgår. Reglerne om den ugentlige uddannelsestid ved deltagelse i uddannelse på folkeskoleniveau og gymnasial uddannelse vil blive udformet sådan, at der, uanset hvilken uddannelse der er tale om, alene stilles krav om mindst 3 ugentlige undervisningstimer. Der er tale om en forenkling af reglerne, som vil lette vejledningen og administrationen af ordningen. Der henvises til de almindelige bemærkninger pkt Til nr. 7 SVU til uddannelse på folkeskoleniveau og gymnasial uddannelse gives i op til 40 uger omregnet til heltid. Dog kan undervisningsministeren efter lovens 4, stk. 3, fastsætte regler om omfanget af den uddannelsessøgendes adgang til SVU til deltagelse i forberedende undervisning. Efter de gældende regler i 12, stk. 3, i SVU-bekendtgørelsen, kan der således højst gives SVU til forberedende voksenundervisning i 18 uger omregnet til heltid. Med forslaget udgår muligheden for at fastsætte regler om omfanget af den uddannelsessøgendes adgang til SVU til deltagelse i forberedende voksenundervisning. SVU til forberedende voksenundervisning skal, som det det også er tilfældet for de øvrige uddannelser med SVU, alene kunne rummes inden for den samlede på 40 uger omregnet til heltid. Forslaget indgår som led i forenklingen af støttesystemet, og der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger pkt Til nr. 8 Den foreslåede ændring i 5, stk. 1, 1. pkt., er en konsekvens af den foreslåede ændring i dette lovforslags 1, nr. 12, hvor det foreslås, at 6, hvorefter voksenuddannelsesstøtte, der er tildelt efter hidtil gældende lov om støtte til voksenuddannelse skal fradrages i perioden på 40 uger, ophæves. Der henvises til de almindelige bemærkninger pkt Til nr. 9 Med foreslåede ændring, der ophæver 5, stk. 1, 2. pkt., bortfalder muligheden for at få SVU til forberedende voksenundervisning eller specialundervisning for voksne ud over perioden på 40 uger omregnet til heltid, jf. 5, stk. 1, 1. pkt. Forslaget indgår som led i forenklingen af støttesystemet, og der henvises til bemærkningerne til dette lovforslags 1, nr. 10, der ophæver 5, stk. 2, om SVU i op til 18 uger til forberedende voksenundervisning eller specialundervisning for voksne for uddannelsessøgende i alderen fra 20 år til 25 år og 5, stk. 3, om SVU i op til 18 uger til forberedende voksenundervisning eller specialundervisning for voksne for uddannelsessøgende, der ikke kan få SVU på grund af fradrag for støtte udbetalt før 1. juli Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger pkt Til nr. 10 Med den foreslåede ændring, der ophæver 5, stk. 2, bortfalder muligheden for, at uddannelsessøgende, der er i alderen fra 20 år og op til 25 år, kan få SVU i indtil 18 uger omregnet til heltid til forberedende voksenundervisning eller specialundervisning for voksne. De uddannelsessøgende i alderen fra 20 år og op til 25 år vil fortsat have mulighed for at få SVU, men nu inden for den samlede ramme på 40 uger. Forslaget indgår som led i forenklingen af støttesystemet, og der henvises til bemærkningerne til dette lovforslags 1, nr. 3, og de almindelige bemærkninger pkt Med den foreslåede ændring, der ophæver 5, stk. 3, bortfalder muligheden for, at uddannelsessøgende, der ikke har flere klip i støtterammen på 40 uger som følge af fradrag for tidligere udbetalt voksenuddannelsesstøtte, kan få SVU i op til 18 uger omregnet til heltid. Forslaget indgår som led i forenklingen af støttesystemet, og der henvises til de almindelige bemærkninger pkt Til nr. 11 Den foreslåede ændring i 5, stk. 4, der bliver stk. 2, er en konsekvens af den foreslåede ændring i dette lovforslags 1, nr. 10, der ophæver 5, stk. 2, om SVU i op til 18 uger til forberedende voksenundervisning eller specialundervisning for voksne for uddannelsessøgende i alderen fra 20 år til 25 år og 5, stk. 3, om SVU i op til 18 uger til forberedende voksenundervisning eller specialundervisning for voksne for

10 10 uddannelsessøgende, der ikke kan få SVU på grund af fradrag for støtte udbetalt før 1. juli Forslaget indgår som led i forenklingen af støttesystemet, og der henvises til bemærkningerne til dette lovforslags 1, nr. 10, og de almindelige bemærkninger pkt Til nr. 12 Med lovforslaget ophæves 6 i SVU-loven. Det følger af den gældende bestemmelse, at voksenuddannelsesstøtte, der er udbetalt efter den hidtil gældende lov om støtte voksenuddannelse og tidligere lovgivning om støtte til voksenuddannelse, fradrages i det samlede støttesystem, hvorefter der kan gives SVU til uddannelse på folkeskoleniveau og gymnasial uddannelse i op til 40 uger omregnet til heltid. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om fradraget. Bestemmelsen har på nuværende tidspunkt udtømt sit formål, da de tidligere støtteordninger i praksis er udfaset. Forslaget indgår som led i forenklingen af støttesystemet, og der henvises til bemærkningerne til de almindelige bemærkninger pkt Til nr. 13 Den foreslåede ændring i 12, stk. 2, er en konsekvens af lovforslagets 1, nr. 10, der ophæver SVU-lovens 5, stk. 2 og 3. Det følger således af forslaget, at SVU gives til uddannelse i sammenlagt mindst 1 uge omregnet til heltid og sammenlagt højst i 40 uger omregnet til heltid, jf. 5, stk. 1, og 9, stk. 1. Forslaget indgår som led i forenklingen af støttesystemet, og der henvises til bemærkningerne til dette lovforslags 1, nr. 10, og de almindelige bemærkninger pkt Til nr. 14 SVU beregnes og tildeles på baggrund af en beregnet uddannelsestid og antallet af timer med fravær fra arbejdspladsen på grund af deltagelse i uddannelse med SVU. Der kan ikke gives SVU for uddannelsestid, der overstiger den ugentlige nedsættelse af arbejdstiden. Med forslaget udgår muligheden for at fastsætte regler om, at den ugentlige nedsættelse af arbejdstiden kan være forskelligt ved beregning af SVU til de uddannelser på folkeskoleniveau og gymnasial uddannelse, som der gives SVU til efter lovens 4. Forslaget skal ses i sammenhæng med lovforslagets 1, nr. 4, hvor det foreslås, at mindstekravet til antallet af ugentlige undervisningstimer i alle tilfælde fastsættes til 3 timer. Der henvises til de almindelige bemærkninger pkt Til nr. 15 Det følger af 16 i SVU-loven, at den uddannelsessøgende skal betale SVU samt tilskud til deltagerbetaling tilbage, hvis betingelserne for SVU ikke er opfyldt, og den uddannelsessøgende vidste eller burde vide dette. Styrelsen for Videregående Uddannelser rejser krav om tilbagebetaling af SVU og oversender krav, der ikke betales, til inddrivelse i SKAT. Med dette lovforslags 1, nr. 14, kan vedkommende minister efter forhandling med finansministeren fastsætte regler om Statens Administrations administration af krav om tilbagebetaling og kan bestemme, at Statens Administration kan træffe afgørelse om tilbagebetalingen. Statens Administration administrerer i forvejen tilbagebetalingskrav i forhold til statens uddannelsesstøtte (SU). Da reglerne om tilbagebetaling af SU og SVU er enslydende, vil der være administrative fordele ved at lade krav om tilbagebetaling af SVU indgå i denne større sammenhæng. Det er hensigten, at styrelsen fortsat vil rejse krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt støtte. De rejste krav om tilbagebetaling vil herefter blive oversendt til inddrivelse i Statens Administration. Klager over Statens Administrations afgørelser om tilbagebetaling af SVU kan af den, som afgørelsen vedrører, indbringes for Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger, jf. 22, stk. 3, i SVU-loven. Der henvises til bemærkningerne til dette lovforslags 1, nr. 16, og de almindelige bemærkninger pkt Til nr. 16 Den foreslåede ændring i 20, stk. 1 og 2, og i 22, stk. 3, er en konsekvens af den foreslåede ændring i dette lovforslags 1, nr. 15, om Statens Administrations administration af krav om tilbagebetaling af SVU. Med de foreslåede ændringer i 20, stk. 1 og 2, bemyndiges Statens Administration til at indhente og videregive de oplysninger om de uddannelsessøgende, der er nødvendige for tilbagebetaling af SVU. Det følger af den foreslåede ændring af 22, stk. 3, at afgørelser truffet af Statens Administration kan indbringes for Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger. Der henvises til bemærkningerne til lovforslagets 1, nr. 15 og de almindelige bemærkninger pkt Til nr. 17 Forslaget er en konsekvens af den foreslåede ændring i dette lovforslags 1, nr. 19, hvor det foreslås, at arbejdsløshedskasserne fremover ikke længere skal virke som SVUadministratorer. Med de foreslåede ændringer i 20, stk. 1 og 21, stk. 6, udgår henvisningen til arbejdsløshedskasser. Der henvises til de almindelige bemærkninger pkt Til nr. 18 Forslaget er en konsekvens af den foreslåede ændring i dette lovforslags 1, nr. 19, hvor det foreslås, at arbejdsløshedskasserne fremover ikke længere skal virke som SVU-administratorer. Med de foreslåede ændringer i 20, stk. 2 og 21, stk. 4, udgår henvisningen til arbejdsløshedskasser. Der henvises til de almindelige bemærkninger pkt Til nr. 19 Undervisningsministeren eller uddannelses- og forskningsministeren kan bestemme, at visse opgaver efter SVUloven varetages af dels af uddannelsesstederne og dels efter forhandling med beskæftigelsesministeren af anerkendte arbejdsløshedskasser. SVU-ordningen administreres decentralt

11 11 af en række udvalgte uddannelsessteder og arbejdsløshedskasser, de såkaldte SVU-administratorer. SVU-administratorerne vejleder uddannelsessøgende og arbejdsgivere om SVU og modtager, kontrollerer og videresender ansøgninger om SVU til styrelsen. Styrelsen vejleder SVU-administratorerne og træffer afgørelse om SVU. Uddannelsessøgende, der er medlem af en arbejdsløshedskasse kan efter de gældende regler vælge, om ansøgning om SVU skal afleveres arbejdsløshedskassen eller til et af de uddannelsessteder, der virker som SVU-administrator. Arbejdsløshedskasserne modtager imidlertid tilsammen kun 3-4 pct. af den samlede ansøgningsmængde, og har som følge heraf forholdsvis svært ved at opretholde viden og erfaring på området. Det foreslås derfor, at arbejdsløshedskasserne fremover ikke længere skal virke som SVU-administator. Vejledning og ansøgning om SVU vil fremover skulle ske ved henvendelse til henholdsvis et voksenuddannelsescenter ved ansøgning om SVU til uddannelse på folkeskoleniveau og gymnasial uddannelse og til en af de udvalgte professionshøjskoler ved ansøgning om SVU til videregående uddannelse. Der henvises til de almindelige bemærkninger pkt Til nr. 20 Forslaget er en konsekvens af den foreslåede ændring i dette lovforslags 1, nr. 19, hvor det foreslås, at arbejdsløshedskasserne fremover ikke længere skal virke som SVU-administratorer. Med den foreslåede ændring i 20, stk. 2, udgår henvisningen til arbejdsløshedskasser. Der henvises til de almindelige bemærkninger pkt Til nr. 21 Undervisningsministeren eller uddannelses- og forskningsministeren kan bestemme, at visse opgaver efter SVUloven varetages af dels af uddannelsesstederne og dels efter forhandling med beskæftigelsesministeren af anerkendte arbejdsløshedskasser. Styrelsen for Videregående Uddannelser fører efter bemyndigelse tilsyn med de uddannelsesstedernes og arbejdsløshedskassernes varetagelse af opgaverne. Med dette lovforslags 1, nr. 21, der nyaffatter 21, stk. 5, bemyndiges henholdsvis undervisningsministeren og uddannelses- og forskningsministeren til at fastsætte regler om tilsynet, herunder om forvaltningsrevision af uddannelsesstedernes opgaver. Det er hensigten, at tilsynet med uddannelsessteder, herunder i deres opgavevaretagelse som SVUadministator, fremadrettet sker ved, at institutionernes revisorer afgiver revisionsprotokollater til styrelsen om administrationen af deres opgaver efter SVU-loven. Styrelsen gennemgår protokollater og følger op på eventuelt kritisable forhold. Udgifterne til institutionernes revisorer afholdes af institutionerne selv. Styrelsen vil som hidtil kunne føre almindelig driftstilsyn og ad hoc tilsyn med blandt andet udtræk af nøgletal og indkaldelse af sager. Der henvises til de almindelige bemærkninger pkt Til nr. 22 Forslaget er en konsekvens af den foreslåede ændring i dette lovforslags 1, nr. 19, hvor det foreslås, at arbejdsløshedskasserne fremover ikke længere skal virke som SVU-administratorer. Med den foreslåede ændring i 22, stk. 1, udgår henvisningen til arbejdsløshedskasser. Der henvises til de almindelige bemærkninger pkt Til nr. 23 Den foreslåede ændring i 22 a, stk. 1, er en konsekvens af den foreslåede ændring i dette lovforslags 1, nr. 15. Der henvises til de almindelige bemærkninger pkt Til nr. 1 Til 2 Den foreslåede ændring er en konsekvens af, at titlen til lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) foreslås forenklet, jf. lovforslagets 1, nr. 1. Til nr. 1 Til 3 Den foreslåede ændring er en konsekvens af, at titlen til lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) foreslås forenklet, jf. lovforslagets 1, nr. 1. Til nr. 1 Til 4 Den foreslåede ændring er en konsekvens af, at titlen til lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) foreslås forenklet, jf. lovforslagets 1, nr. 1. Til 5 Det foreslås med bestemmelsen i stk. 1, at loven træder i kraft den 1. april Med den foreslåede bestemmelse i stk. 2 præciseres det, at loven ikke finder anvendelses for ansøgninger om SVU, der er modtaget inden lovens ikrafttræden. For sådanne ansøgninger finder de hidtil gældende regler anvendelse.

12 12 Gældende formulering Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Lovforslaget Bilag 1 Lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), Stk. 2. Uddannelsessøgende, der er i alderen fra 20 år og op til 25 år, kan få SVU til forberedende voksenundervisning eller specialundervisning for voksne, jf. 5, stk. 2. Stk. 3. For at få SVU efter kapitel 3 er det en betingelse, at den uddannelsessøgende har været i beskæftigelse, jf. stk. 1, nr. 2, hos nuværende arbejdsgiver i mindst 26 uger, umiddelbart før uddannelsen begynder. Er den uddannelsessøgende sæsonarbejder, løsarbejder eller vikar, kan de 26 uger hos samme arbejdsgiver optjenes over en periode på 2 år. Stk. 4. For at få SVU efter kapitel 4 er det en betingelse, at den uddannelsessøgende inden for en periode på 5 år, før uddannelsen begynder, har været i beskæftigelse, jf. stk. 1, nr. 2, svarende til mindst 3 års fuldtidsbeskæftigelse. Er den uddannelsessøgende deltidsbeskæftiget, dog svarende til mindst 2 års fuldtidsbeskæftigelse. Stk. 5 og Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om uddannelsestiden, herunder om, at mindstekravet til den ugentlige uddannelsestid kan være forskelligt for de uddannelser, der er nævnt i stk. 1, nr. 1-4, og om, at der kan tildeles SVU til kombinationer af de uddannelser, der er nævnt i stk. 1, nr Stk. 3. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om omfanget af den uddannelsessøgendes adgang til SVU til deltagelse i undervisning efter stk. 1, nr SVU til uddannelse på folkeskoleniveau og til gymnasial uddannelse, jf. 4, stk. 1, gives inden for et samlet støttesystem (klippekort til uddannelse på folkeskoleniveau og til gymnasial uddannelse) på højst 40 uger omregnet til heltid, jf. dog 6. Der kan herudover opnås SVU til forberedende voksenundervisning eller specialundervisning for voksne i de perioder, der er nævnt i stk. 2 og 3. Stk. 2. Uddannelsessøgende, der er i alderen fra 20 år og op til 25 år, kan i indtil 18 uger omregnet til heltid få SVU til forberedende voksenundervisning eller specialundervisning for voksne, jf. 2, stk. 2. Stk. 3. Uddannelsessøgende, der ikke kan få SVU inden for den periode, der er nævnt i stk. 1, 1. pkt., på grund af fradrag efter 6, stk. 1, af støtte udbetalt før den 1. juli 2000, kan få SVU i op til 18 uger omregnet til heltid til forberedende voksenundervisning eller specialundervisning for voksne. 1 I lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), jf. lovbekendtgørelse nr. 364 af 9. april 2014, foretages følgende ændringer: 1. I titlen udgår»(svu)«. 2. Overalt i loven udgår»og Uddannelsesstøtte«. 3. 2, stk. 2, affattes således:»stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om, at uddannelsessøgende, der er fyldt 20 år, kan få SVU til uddannelse efter 4, stk.1.«4. I 2, stk. 3, 1. pkt., udgår»efter kapitel 3«. 5. 2, stk. 4, ophæves. Stk. 5 og 6 bliver herefter stk. 4 og I 4, stk. 2, udgår», herunder om, at mindstekravet til den ugentlige uddannelsestid kan være forskelligt for de uddannelser, der er nævnt i stk.1, nr. 1-4,«. 7. 4, stk. 3, ophæves. 8. I 5, stk. 1, 1. pkt., udgår», jf. dog stk. 6«. 9. 5, stk. 1, 2. pkt., ophæves , stk. 2 og 3, ophæves Stk. 4 bliver herefter stk. 2.

13 13 Stk. 4. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om støttesystemet (klippekortet) og om administration af de perioder, der er nævnt i stk. 2 og Voksenuddannelsesstøtte, der er tildelt efter den hidtil gældende lov om støtte til voksenuddannelse, jf. 23, stk. 2-4, og tidligere lovgivning om støtte til voksenuddannelse, fradrages i den periode, der er nævnt i 5, stk. 1, 1. pkt. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om fradraget Stk. 2. SVU kan gives til uddannelse i sammenlagt mindst 1 uge omregnet til heltid og sammenlagt højst i de perioder, der er nævnt i 5, stk. 1-3, og 9, stk. 1. Stk Stk Stk. 5. Vedkommende minister, jf. 1, kan fastsætte nærmere regler om beregning af SVU, om at mindstekravet til den ugentlige nedsættelse af arbejdstiden kan være forskelligt ved beregningen af SVU til de uddannelser, der er nævnt i 4, stk. 1, nr. 1-4, og om tildeling af SVU under kortere afbrydelser af undervisningen, der skyldes uddannelsesstedets forhold. Stk Stk. 2. Vedkommende minister, jf. 1, kan fastsætte regler om tilbagebetalingen efter stk. 1. Det kan herunder fastsættes, at en afdragsordning bortfalder, hvis den uddannelsessøgende trods påkrav ikke betaler en ydelse. Stk Undervisningsministeren, uddannelses- og forskningsministeren, Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte eller anden statslig myndighed efter bemyndigelse kan hos told- og skatteforvaltningen, andre offentlige myndigheder, private institutioner og arbejdsløshedskasser indhente de oplysninger om den uddannelsessøgende, der er nødvendige for tildeling af, tilbagebetaling af og kontrol med SVU. Stk. 2. Undervisningsministeren, uddannelses- og forskningsministeren, Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte eller anden statslig myndighed efter bemyndigelse kan til uddannelsesstederne og arbejdsløshedskasserne videregive de oplysninger om den uddannelsessøgende, der er nødvendige ved varetagelsen af opgaver efter denne lov, jf. 21, stk. 1. Stk Vedkommende minister, jf. 1, kan bestemme, at visse opgaver efter denne lov varetages dels af uddannelsesstederne, dels efter forhandling med beskæftigelsesministeren af anerkendte arbejdsløshedskasser. Stk. 2. Vedkommende minister, jf. 1, kan fastsætte regler om uddannelsesstedernes og efter forhandling med beskæftigelsesministeren om arbejdsløshedskassernes administration af opgaver efter stk. 1. Stk I 5, stk. 4, der bliver stk. 2, udgår»og om administration af de perioder, der er nævnt i stk. 2 og 3« ophæves. 13. I 12, stk. 2, ændres» 5, stk. 1-3, «til:» 5, stk. 1,«. 14. I 13, stk. 5, udgår», om at mindstekravet til den ugentlige nedsættelse af arbejdstiden kan være forskelligt ved beregningen af SVU til de uddannelser, der er nævnt i 4, stk. 1, nr. 1-4,«. 15. I 16, stk. 2, indsættes som 3. pkt.:»vedkommende minister, jf. 1, kan efter forhandling med finansministeren bestemme, at administration af krav om tilbagebetaling varetages af Statens Administration, og at Statens Administration kan træffe afgørelse om tilbagebetaling af SVU.«16. I 20, stk. 1 og 2, og 22, stk. 3, indsættes efter»styrelsen for Videregående Uddannelser«:», Statens Administration«. 17. I 20, stk. 1, og 21, stk. 6, udgår»og arbejdsløshedskasser«. 18. I 20, stk. 2, og 21, stk. 4, udgår»og arbejdsløshedskasserne« , stk. 1, affattes således:»vedkommende minister, jf. 1, kan bestemme, at visse opgaver efter denne lov varetages af uddannelsesstederne.«20. I 21, stk. 2, udgår»og efter forhandling med beskæftigelsesministeren om arbejdsløshedskassernes«.

14 14 Stk. 4. Afgørelser, der træffes af uddannelsesstederne og arbejdsløshedskasserne efter stk. 1, kan undervisningsministeren, uddannelses- og forskningsministeren, Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte eller anden statslig myndighed efter bemyndigelse ændre efter klage eller på egen foranledning. Stk. 5. Undervisningsministeren, uddannelses- og forskningsministeren, Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte eller anden statslig myndighed efter bemyndigelse fører tilsyn med uddannelsesstedernes og arbejdsløshedskassernes varetagelse af opgaver efter stk. 1. Vedkommende minister, jf. 1, kan fastsætte regler om tilsynet og om forvaltningsrevision af arbejdsløshedskassernes opgaver. Vedkommende minister, jf. 1, kan fastsætte regler om, at ministeren eller Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte eller anden statslig myndighed efter bemyndigelse fra uddannelsesstederne og efter forhandling med beskæftigelsesministeren fra arbejdsløshedskasserne kan kræve oplysninger, der er nødvendige for varetagelsen af tilsynet. Stk. 6. Undervisningsministeren, uddannelses- og forskningsministeren, Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte eller anden statslig myndighed efter bemyndigelse vejleder uddannelsessteder og arbejdsløshedskasser om SVU. 22. Afgørelser truffet af uddannelsesstedet eller arbejdsløshedskassen, jf. 21, stk. 1, kan af den, som afgørelsen vedrører, indbringes for undervisningsministeren, uddannelsesog forskningsministeren, Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte eller anden statslig myndighed efter bemyndigelse, inden 4 uger efter at vedkommende har fået meddelelse om afgørelsen. Stk Stk. 3. Afgørelser truffet af undervisningsministeren, uddannelses- og forskningsministeren, Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte eller anden statslig myndighed efter bemyndigelse om beregning, tildeling, udbetaling og tilbagebetaling af SVU kan af den, som afgørelsen vedrører, indbringes for Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger efter reglerne i lov om Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger. Klagen skal indbringes, inden 4 uger efter at klageren har fået meddelelse om afgørelsen. 22 a. Vedkommende minister, jf. 1, kan fastsætte regler om digital kommunikation mellem den uddannelsessøgende eller arbejdsgiveren og uddannelsesstedet, arbejdsløshedskassen, restanceinddrivelsesmyndigheden, Undervisningsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte eller anden statslig myndighed efter bemyndigelse. Ministeren kan herunder fastsætte regler om, at digital signatur eller anden sikker personidentifikation skal anvendes , stk. 5, affattes således:»stk. 5. Undervisningsministeren, uddannelses- og forskningsministeren, Styrelsen for Videregående Uddannelser eller anden statslig myndighed efter bemyndigelse fører tilsyn med uddannelsesstedernes varetagelse af opgaver efter stk. 1. Vedkommende minister, jf. 1, kan fastsætte regler om tilsynet og om forvaltningsrevision af uddannelsesstedernes opgaver. Vedkommende minister, jf. 1, kan fastsætte regler om, at ministeren eller Styrelsen for Videregående Uddannelser eller anden statslig myndighed efter bemyndigelse fra uddannelsesstederne kan kræve oplysninger, der er nødvendige for varetagelsen af tilsynet.«22. I 22, stk. 1, udgår»eller arbejdsløshedskassen«23. I 22 a, stk. 1, 1. pkt., ændres»restanceinddrivelsesmyndigheden«til:»statens Administration«. 2 I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 415 af 24. april 2013, som ændret senest ved 2 i lov nr. 721 af 25. juni 2014, foretages følgende ændring:

15 15 26 b. Personer, der anses for beskæftigede efter lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse eller lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), har ikke ret til selvvalgt uddannelse efter dette kapitel. 31. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes ikke ydelser til dækning af udgifter i forbindelse med uddannelser og kurser, når ydelserne modtages fra en arbejdsgiver som led i et ansættelsesforhold eller som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt og ydelserne er omfattet af stk. 3. Ydelser omfattet af stk. 3 til dækning af udgifter i forbindelse med uddannelser og kurser medregnes ligeledes ikke, når de modtages ved ophør af et ansættelsesforhold. 1. pkt. gælder ligeledes for ydelser omfattet af stk. 3, som gives til personer, der er valgt til medlem af eller medhjælp for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd, nævn eller andre kollegiale organer, herunder Folketinget, regionsråd og kommunalbestyrelser, gives til medlemmer af en fagforening, arbejdsløshedskasse eller pensionskasse samt gives til arbejdstagere som led i selvvalgt kompetenceudvikling i henhold til kollektiv overenskomst. Tilsvarende gælder for ydelser omfattet af stk. 3, som personer modtager fra staten i jobcenteret, eller som elever modtager fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. Tilsvarende gælder for ydelser omfattet af stk. 3, der ydes af et uddannelsessted eller i medfør af 73 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der deltager i uddannelse efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. Tilsvarende gælder for tildeling af friplads efter lov om universiteter (universitetsloven) eller lov om stipendier til visse udenlandske studerende ved korte og mellemlange videregående uddannelser. Tilsvarende gælder for tilskud til deltagerbetaling, som ydes efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), samt for tilskud til deltagerbetaling, som ydes efter lov om støtte til voksenuddannelse (VUS), herunder støtte, der ydes efter 23, stk. 3 og 4, jf. stk. 2, i lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU). Tilsvarende gælder for tilskud til deltagerbetaling, som ydes efter 73 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der deltager i uddannelse, som er omfattet af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) eller lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Stk Stk. 2. Til kursister, som får udstedt bevis for en samlet enkeltfagseksamen, tilbagebetales deltagerbetalingen, jf. stk. 1, med fradrag af tilskud til deltagerbetaling, der er ydet i henhold til lov om statens uddannelsesstøtte eller lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU). Dette gælder dog ikke for kursister med en videregående uddannelse. 1. I 26 b udgår»(svu)«. 3 I ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 15. september 2014, foretages følgende ændring: 1. Tre steder i 31, stk. 1, udgår»(svu)«. 4 I lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 880 af 8. august 2011, som ændret senest ved 9 i lov nr. 634 af 16. juni 2014, foretages følgende ændring: 1. I 47, stk. 2, 1. pkt., og i stk. 3, 1. pkt., udgår»(svu)«.

16 16 Stk. 3. Til hf-enkeltfagskursister, som får udstedt bevis for bestået prøve i hvert fag i en fagpakke, der er adgangsgivende til mellemlange videregående uddannelser, tilbagebetales deltagerbetalingen, jf. stk. 1, for de fag, der indgår i fagpakken, med fradrag af tilskud til deltagerbetaling, der er ydet i henhold til lov om statens uddannelsesstøtte eller lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU). Dette gælder dog ikke for kursister med en videregående uddannelse. Stk. 4 og Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. april Stk. 2. Loven finder ikke anvendelse for ansøgninger om SVU, der er modtaget inden lovens ikrafttræden. For sådanne ansøgninger finder de hidtil gældende regler anvendelse.

2014/1 LSF 90 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Forslag. til. (Forenkling af ordningen vedrørende statens voksenuddannelsesstøtte)

2014/1 LSF 90 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Forslag. til. (Forenkling af ordningen vedrørende statens voksenuddannelsesstøtte) 2014/1 LSF 90 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser, j.nr. 14/020120

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 42 Offentligt Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2015-16 Fremsat den [dato] 2016 af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 90 Folketinget Fremsat den 10. december 2014 af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 90 Folketinget Fremsat den 10. december 2014 af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen) til Lovforslag nr. L 90 Folketinget 2014-15 Fremsat den 10. december 2014 af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. december 2013 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser) Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 171 Offentligt Lovforslag nr. L 1 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 26. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om statens voksenuddannelsesstøtte

Lovtidende A. Bekendtgørelse om statens voksenuddannelsesstøtte Lovtidende A Bekendtgørelse om statens voksenuddannelsesstøtte I medfør af 2, stk. 4 og 5, 3, stk. 3, 4, 5, stk. 2, 7 og 8, 9, stk. 2, 12, stk. 3, 13, stk. 5 og 6, 14, stk. 2, 14 a, stk. 5, 16, stk. 2,

Læs mere

Bekendtgørelse om statens voksenuddannelsesstøtte (SVUbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om statens voksenuddannelsesstøtte (SVUbekendtgørelsen) Bekendtgørelse om statens voksenuddannelsesstøtte (SVUbekendtgørelsen) I medfør af 2, stk. 6, 3, stk. 3, 4, 5, stk. 4, 6, 7, 8, stk. 1-4, 9, stk. 2, 12, stk. 3, 13, stk. 5 og 6, 14, stk. 2, 14 a, stk.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. oktober 2010 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Forkortelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om statens voksenuddannelsesstøtte

Bekendtgørelse af lov om statens voksenuddannelsesstøtte LBK nr 694 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L Forslagsnummer Folketinget -NaN Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til 2011/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar Fremsat den 28. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar Fremsat den 28. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, j. nr. 2008-4311-1 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 69 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2012/1 LSF 204 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 9. april 2013 af Christian Juhl (EL), Jørgen Arbo-Bæhr (EL) og Finn Sørensen (EL) Forslag til Lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2010/1 LSF 69 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0017997 Fremsat den 17. november 2010

Læs mere

L I G E S T I L L I N G S V U R D E R I N G A F L O V F O R S L A G

L I G E S T I L L I N G S V U R D E R I N G A F L O V F O R S L A G Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 L 151 Bilag 1 Offentligt L I G E S T I L L I N G S V U R D E R I N G A F L O V F O R S L A G December 2009 Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 59 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne LBK nr 578 af 01/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 14/006467 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige

Bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige BEK nr 631 af 26/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2008-0002486 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Undtagelse af visse førtidspensionssager fra behandling i rehabiliteringsteamet)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 67 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 67 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 1. juni 2014. Nr. 578. Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne Herved bekendtgøres

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Forslag. Lov om ændring af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner Lovforslag nr. L 91 Folketinget 2014-15 Fremsat den 10. december 2014 af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov om akkreditering af videregående

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0024 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. maj

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget 2011/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 8. december 2011 af Mogens Lykketoft (S), Bertel Haarder (V), Søren Espersen (DF), Marianne Jelved

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af Beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Bekendtgørelse om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse til studerende

Bekendtgørelse om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse til studerende BEK nr 1550 af 23/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmaked og Rekruttering, j.nr. 2014-3766 Senere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. 2009/1 LSF 52 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin. Fremsat den 29. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

Undervisning i fagene

Undervisning i fagene Undervisning i fagene Almindelige bemærkninger til lovændringer der vedrører undervisning i fagene 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne for 1.-9. klassetrin foreslås

Læs mere

Statens Voksenuddannelsesstøtte - statistik 2001

Statens Voksenuddannelsesstøtte - statistik 2001 SUstyrelsen Dataafdelingen den 7. februar 2002 Statens Voksenuddannelsesstøtte - statistik 2001 1. Indledning Pr. 1. januar 2001 trådte lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) i kraft. Loven erstatter

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2010-11. Fremsat den 14. oktober 2010 af Tina Nedergaard. til

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2010-11. Fremsat den 14. oktober 2010 af Tina Nedergaard. til Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2010-11 Fremsat den 14. oktober 2010 af Tina Nedergaard Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 224 Folketinget 2009-10 Fremsat den 2. juni 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Harmonisering af beskæftigelseskravet)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 58 A Folketinget 2014-15 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. december 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi (Samarbejder mellem menighedsråd m.v.) 1 I lov om menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 79 af 2. februar 2009,

Læs mere

Samtlige kommuner og AF m. fl.

Samtlige kommuner og AF m. fl. Samtlige kommuner og AF m. fl. Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 6. juni 2006 Orientering om ændring af lov om en

Læs mere

Lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning

Lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning Cirkulære om organisationsaftale for Lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 035-14 PKAT nr. 620 J.nr.

Læs mere

2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Administrative lettelser på funktionærrettens område)

2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Administrative lettelser på funktionærrettens område) 2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 14. december 2007 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen til et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen til

Læs mere

Forslag til Lov om statsborgerskabsprøve. 1. Justitsministeren bemyndiges til efter forhandling med børne- og undervisningsministeren

Forslag til Lov om statsborgerskabsprøve. 1. Justitsministeren bemyndiges til efter forhandling med børne- og undervisningsministeren Udlændingeafdelingen Dato: 4. juli 2013 Kontor: Indfødsretskontoret Sagsbeh: Trine Priess Sørensen Sagsnr.: 2012-9300-0004 Dok.: 816291 Forslag til Lov om statsborgerskabsprøve 1. Justitsministeren bemyndiges

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 6. maj 2010. Nr. 489. Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension Herved bekendtgøres lov om tjenestemandspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 230 af 19. marts

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om arbejdsskadesikring

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om arbejdsskadesikring Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 40 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 40 Folketinget 2015-16 Fremsat den 4. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge 17. august 2010 (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension LBK nr 489 af 06/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 09-801-5 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1371

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 27 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

20. Anden offentlig støtte. 28. Sådan udbetales din SVU. 32. Ekstra oplysninger. 33. Ansøgers underskrift

20. Anden offentlig støtte. 28. Sådan udbetales din SVU. 32. Ekstra oplysninger. 33. Ansøgers underskrift Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen a-kassen eller et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. 2008/1 LSF 60 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 084.377.021 Fremsat den 12. november 2008 af undervisningsministeren (Bertel

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen a-kassen eller et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 128 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af SU-loven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af SU-loven og forskellige andre love 2012/1 LSF 91 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen)

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen) Sundheds- og Ældreministeriet Udkast Enhed: Primær sundhed, Ældrepolitik og Jura Sagsbeh.: DEPCHS/SSK Sagsnr.: 1507412 Dok. nr.: 1843181 Dato: 09. december 2015 Forslag til lov om ændring af lov om social

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. LBK nr 727 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0008754 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. og lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. og lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 72 Folketinget 2012-13 Fremsat den 15. november 2012 af børne og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser

Bekendtgørelse af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser LBK nr 1189 af 10/10/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Styrelsen

Læs mere

Forslag. Fremsat den 25. februar 2015 af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen) til

Forslag. Fremsat den 25. februar 2015 af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen) til 2014/1 LSF 149 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser, j.nr. 15/001013

Læs mere

Forslag. Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede

Forslag. Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede Forslag til Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede 1. Universiteter, professionshøjskoler, erhvervsakademier, ingeniørhøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Danmarks Biblioteksskole

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen)

Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen) Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 5 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 15-2660247 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen) 1 I ligningsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

2014/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016. Forslag. til

2014/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016. Forslag. til 2014/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser, j.nr. 14/018392

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser

Bekendtgørelse af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser LBK nr 584 af 01/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 14/006467 Senere ændringer til

Læs mere

2012/1 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Forslag. til

2012/1 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Forslag. til 2012/1 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland

Forslag til Lov om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 8. december 2008 J.nr. 08-801-3 Forslag til Lov om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 136 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg UDU samrådsspørgsmål Ø-AB

Læs mere

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag.

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. 2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg)

Læs mere

Mere undervisning i dansk og matematik

Mere undervisning i dansk og matematik Mere undervisning i dansk og matematik Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører mere undervisning i dansk og matematik: 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af navneloven

Forslag. Lov om ændring af navneloven Fremsat den {FREMSAT} af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af navneloven (Adgang til at tage en afdød ægtefælles mellem- og efternavn m.v.) 1 I navneloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2013-14 Fremsat den 10. oktober 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau SVU-administrator (1) SVU-administrator VUC/hf Nordjylland Ansøger (2) For- og mellemnavn(e) Viktoria

Læs mere

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag.

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag. 2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-831 Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. 2013/1 LSF 100 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j.nr. 036.78R.351 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

2012/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Forslag. til

2012/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Forslag. til 2012/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Ligestilling og Kirke Journalnummer: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, 103937/12 Fremsat den 10. oktober 2012 af

Læs mere

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring:

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring: Arbejdstilsynet UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden (Tilskud til mindre, private virksomheders udarbejdelse af ansøgning m.v. om støtte) I lov nr. 87 af 30. januar 2007

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. (Tilskud til særligt

Læs mere

Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til

Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til Lovforslag nr. L 199 Folketinget 2014-15 Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) 2007/2 LSF 185 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 9. maj 2008 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesudvalget 2013-14 L 193 Bilag 1 Offentligt N O T A T Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 1.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland 2015/1 LSF 27 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 20014-0000283 Fremsat den 7. oktober 2015 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Eksempler fra VUC Konsekvenser af besparelserne på SVU og øget deltagerbetaling

Eksempler fra VUC Konsekvenser af besparelserne på SVU og øget deltagerbetaling Uddannelsesudvalget 2009-10 L 223 Bilag 19 Offentligt Lederforeningen for VUC VUC Bestyrelsesforeningen : København den 11. juni 2010. Eksempler fra VUC Konsekvenser af besparelserne på SVU og øget deltagerbetaling

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere

Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere AR 245 Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere Husk at læse vejledningen på sidste side, før du udfylder blanketten Rubrik 1: Navn mv. (Udfyldes

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsminister Bertel Haarder. Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsminister Bertel Haarder. Forslag. til Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 465 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsminister Bertel Haarder Forslag til Lov om ændring af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 85 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-8317 Fremsat den 16. november 2012 af social-

Læs mere

2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Forslag. til

2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Forslag. til 2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1193 Fremsat den 1.

Læs mere

3,94 4 3,42 3,29. uddannelsesinstitution. Kunstneriske. Martime

3,94 4 3,42 3,29. uddannelsesinstitution. Kunstneriske. Martime Notat Nyuddannedes vurdering af uddannelsernes relevans s- og Forskningsministeriet har bedt dimittender fra ordinære videregående uddannelser, der færdiggør deres uddannelse i perioden 1. oktober 2012

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2009-10 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

2013 Udgivet den 13. juni 2013. 12. juni 2013. Nr. 601.

2013 Udgivet den 13. juni 2013. 12. juni 2013. Nr. 601. Lovtidende A 2013 Udgivet den 13. juni 2013 12. juni 2013. Nr. 601. Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til. Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til. Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser Kapitel 1 Rådet for Ungdomsuddannelser 1. Undervisningsministeren nedsætter Rådet for

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 1 of 14 21/09/2010 12:30 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Område og begreber mv. Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (Akkreditering af videregående uddannelser, bestyrelse og repræsentantskab)

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (Akkreditering af videregående uddannelser, bestyrelse og repræsentantskab) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 425 Offentligt Undervisningsministeriet UDKAST af 10. september 2007 Fremsat den xx {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig

Bekendtgørelse af lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig LBK nr 725 af 15/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse)

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 69 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) 1 I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Uddannelsen. Uddannelsens omfang og varighed. 8. Uddannelsesstedets underskrift. Ansøgning modtaget den: Navn. Adresse. E-mail. Uddannelse/fagtitel:

Uddannelsen. Uddannelsens omfang og varighed. 8. Uddannelsesstedets underskrift. Ansøgning modtaget den: Navn. Adresse. E-mail. Uddannelse/fagtitel: Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Se i vejledningen, hvem der skal udfylde skemaet. 1. Attestation for modtagelse hos administrator (Udfyldes af administrator) Ansøgning modtaget den:

Læs mere

Jobrotationsordninger. Danish Crown 19. April 2012

Jobrotationsordninger. Danish Crown 19. April 2012 Jobrotationsordninger Danish Crown 19. April 2012 Bjarke Thomsen Ansat i Danmarks største rekrutterings- og outplacement virksomhed afdelinger i alle kommuner Hovedopgaven er at gøre vores lagerbeholdning

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats) 20. december 2010 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats) 1 I lov nr. 563 af 9.

Læs mere

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked I medfør af 2, stk. 2, 3, stk. 2-3, 4, stk. 1-3, 5, stk. 2, 6, stk. 1-2, 7, stk. 1-3, 9, 11, 12, stk. 2 og 14 i lov nr. 417 af 8. maj 2006

Læs mere

Bekendtgørelse om pristalsreguleret alderdomsopsparing i pengeinstitutter

Bekendtgørelse om pristalsreguleret alderdomsopsparing i pengeinstitutter BEK nr 1203 af 31/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Statens Administration, j.nr. 2014-6821-004 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Til institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. og videregående uddannelser under lov om åben uddannelse

Til institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. og videregående uddannelser under lov om åben uddannelse Til institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. og videregående uddannelser under lov om åben uddannelse Orientering om Forslag til finanslov for finansåret 2014 27.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love 2009/1 LSF 151 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0020951 Fremsat den 3. marts 2010 af

Læs mere