SELSKABSOPLYSNINGER... 9 BERETNING RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER BALANCE 31. DECEMBER NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SELSKABSOPLYSNINGER... 9 BERETNING... 10 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER... 23 BALANCE 31. DECEMBER... 25 NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN..."

Transkript

1

2

3 INDHOLD CONTENTS Påtegninger / Management's Statement and Auditor's Report 5 LEDELSESPÅTEGNING... 5 Management s Statement DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER... 6 Independent Auditor s Report on the Financial Statements Ledelsesberetning / Management's Rewiew 9 SELSKABSOPLYSNINGER... 9 Company Information BERETNING Review Årsregnskab / Financial Statements 23 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER Income Statement 1 January - 31 December BALANCE 31. DECEMBER Balance Sheet 31 December NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN Notes to the Annual Report REGNSKABSPRAKSIS Accounting Policies Translation of the Danish original. In case of discrepancy, the Danish version shall prevail. 3

4 4 NSE Årsregnskab/Annual Report 2013 Danmark

5

6 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER INDEPENDENT AUDITOR S REPORT ON THE FINANCIAL STATEMENTS Til kapitalejerne i Nordic Solar Energy A/S PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Vi har revideret årsregnskabet for Nordic Solar Energy A/S for regnskabsåret 1. januar december 2013, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er To the Shareholders of Nordic Solar Energy A/S REPORT ON THE FINANCIAL STATEMENTS We have audited the Financial Statements of Nordic Solar Energy A/S for the financial year 1 January - 31 December 2013, which comprise income statement, balance sheet, notes and summary of significant accounting policies. The Financial Statements are prepared in accordance with the Danish Financial Statements Act. Management s Responsibility for the Financial Statements Management is responsible for the preparation of Financial Statements that give a true and fair view in accordance with the Danish Financial Statements Act, and for such internal control as Management determines is necessary to enable the preparation of Financial Statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error. Auditor s Responsibility Our responsibility is to express an opinion on the Financial Statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing and additional requirements under Danish audit regulation. This requires that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the Financial Statements are free from material misstatement. An audit involves performing audit procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the Financial Statements. The procedures selected depend on the auditor s judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the Financial Statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers 6 NSE Årsregnskab/Annual Report 2013 Danmark

7 relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. internal control relevant to the Company s preparation of Financial Statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company s internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by Management, as well as evaluating the overall presentation of the Financial Statements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion. Our audit has not resulted in any qualification. Opinion In our opinion, the Financial Statements give a true and fair view of the financial position of the Company at 31 December 2013 and of the results of the Company operations for the financial year 1 January - 31 December 2013 in accordance with the Danish Financial Statements Act. ERKLÆRINGER I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold: Selskabet har ikke overholdt sine pligter til at foretage rettidig og korrekt indberetning og indbetaling af A skat mv., hvorved selskabets ledelse kan ifalde ansvar. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. REPORT ON OTHER LEGAL AND REGULATORY REQUIREMENTS Emphasis of Matter regarding Other Matters: The Company has not fulfilled its obligations regarding timely and accurate submission and payment of payroll tax, etc, whereby Management may incur liability. Statement on Management s Review We have read Management s Review in accordance with the Danish Financial Statements Act. We have not performed any procedures additional to the audit of the Financial Statements. On this basis, in our opinion, the information provided in Management s Review is in accordance with the Financial Statements. 7

8

9 Ledelsesberetning / Management's Rewiew SELSKABSOPLYSNINGER COMPANY INFORMATION Selskabet The Company Nordic Solar Energy A/S Hellerupvej 8, st. tv. DK-2900 Hellerup Telefon: Telephone: E mail: E mail: Hjemmeside: Website: CVR nr.: CVR No.: Bestyrelse Board of Directors Marinus Boogert, formand (Chairman) Per Blinkenberg-Thrane Iben Mai Winsløw Frank Schyberg Ejvind Sandal Direktion Executive Board Nikolaj Hoff Revision Auditors PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Strandvejen 44 DK 2900 Hellerup Regnskabsperiode: 1. januar december Financial period: 1 January - 31 December Stiftet: 8. december 2010 Incorporated: 8 December 2010 Regnskabsår: 3. regnskabsår Financial year: 3rd financial year Hjemstedskommune: Gentofte Municipality of reg. office: Gentofte 9

10 BERETNING REVIEW VIRKSOMHEDSPROFIL Nordic Solar Energy A/S (NSE) køber og driver solenergianlæg solparker inden for den europæiske union. NSE er således et energiselskab, der sælger solenergistrøm til elektricitetsnettet i EU. Nordic Solar Energy har opbygget en portefølje af solparker, der forventes at give investorerne et afkast på den investerede kapital på 8-9% om året og målet er at fortsætte udbygning af porteføljen med nye anlæg. NSE s unikke investeringsstrategi bygger på følgende principper: Investeringer med minimum 7% afkast om året målt på intern rente Diversifikation af investeringerne på flere lande i EU Investering i solparker i drift eller i turnkey projekter, så projektudviklingsrisikoen undgås Direkte investering uden mellemhandlere og variable omkostninger skaber det bedst mulige afkast til investorerne Investering der ikke er drevet af skattespekulation og er uden personlig hæftelse for investorerne Målet er at skabe likviditet i selskabets aktier igennem en børsnotering når porteføljen af solparker har nået en tilpas størrelse. NSE s investeringer er baseret på løbende kapitaludvidelser i selskabet. Derved bliver nye investorer medejere af de eksisterende solparker og eksisterende investorer bliver medejere af nye investeringer. Historie Selskabet blev etableret i 2010 af en række private investorer baseret på et ønske om at skabe en bred adgang til de attraktive investeringer inden for solenergiproduktion. Den første solpark i porteføljen blev erhvervet i Tyskland i Den anden solpark i porteføljen er beliggende i Spanien og ejerandelen på 49% er erhvervet af to omgange COMPANY PROFILE Nordic Solar Energy A/S (NSE) purchases and operates solar energy production plants solar parks within the European Union. NSE is thus an energy company selling solar energy to the electricity grid in the EU. NSE has built a portfolio of solar parks, expected to deliver approx. 8-9% p.a. return on invested capital to the investors. NSEs unique investment strategy involves the following main principles: Investments with a minimum 7% return p.a. measured on internal rate of return A diversified portfolio of solar parks in the EU countries Investment in solar parks already in operation or in turnkey projects, avoiding risk associated with project development Direct investment without any middlemen or variable cost creates the best possible return to investors Investments are not based on tax optimization and investors have no personal liabilities The goal is to create liquidity in the companys' shares through a listing, when the portfolio of solar parks has reached an adequate size. NSE investments are based on continuous capital increases in the Company. Thereby new investors become co-owners of the existing solar parks and existing investors become owners of new investments as well. History The company was founded in 2010 by a number of private investors based on the wish to create broad access to attractive investments within solar energy production. The first solar park in the portfolio was acquired in Germany in The second solar park in the portfolio is located in Spain, and the ownership share of 49% was acquired over two rounds in NSE Årsregnskab/Annual Report 2013 Danmark

11 i henholdsvis 2011 og 2013, mens anlægget har været i drift siden september I 2013 har selskabet investeret i yderligere to solparker; én i Italien og én i Belgien. Samlet er aktivmassen omkring 31 mio. (DKK 230 mio.) og det forventes at porteføljen udvides væsentligt de kommende år. Selskabsstruktur NSE er et dansk registreret aktieselskab ejet af såvel danske som udenlandske investorer med en bestyrelse valgt på generalforsamlingen. Alle investeringer godkendes af bestyrelsen, hvilket sikrer at investeringer foretages med henblik på at give investorerne det bedst mulige afkast. Bestyrelsen og direktionen investerer i selskabet på lige fod med øvrige investorer. Selskabets opgaver med kapitalrejsning, gennemførelse af investeringer samt administration og drift varetages af NSE Management A/S (NSE Management). Alle kontrakter mellem NSE og NSE Management er gensidigt opsigelige og på markedsvilkår. Dette sikrer NSE en fleksibel og transparent omkostningsstruktur. NSE aflønner således ikke medarbejdere og omkostningerne ved at foretage investeringer og due diligence er derfor transaktionsbestemte. Herved opnås en struktur, hvor investeringer foretages direkte uden mellemhandlere, og således med den bedst mulige kombination af højt afkast og variable omkostninger. Strukturen er illustreret nedenfor: and 2013, though the plant itself has been in operation since September In 2013 the company invested in two more solar parks; one in Italy and one in Belgium. In total this brings the asset base to around 31 mill. (DKK 230 mill.), and the portfolio is expected to expand substantially over the years to come. Company Structure NSE is a Danish registered limited liability company owned by Danish as well as international investors and governed by a Board of Directors elected at the general assembly. All investments are approved by the Board of Directors, which ensures that investments are made with the aim of securing the best possible return to investors. The Board of Directors and Executive Board invest on equal terms as other investors. The daily business of NSE such as raising capital, handling investments, as well as administration and operations are undertaken by NSE Management A/S (NSE Management). All contracts between NSE and NSE Management are mutually terminable and on market terms. This ensures a flexible and transparent cost structure for NSE. NSE does thus not remunerate employees and the cost of conducting investments and performance of due diligence is thereby transaction dependent. This structure secures direct investment without any middlemen, and with the best possible combination of high return on the investments and variable costs. The structure is illustrated below: Investor Nordic Solar Energy A/S NSE Management A/S Tyskland Germany Spanien Spain Italien Italy Belgien Belgium Nye investeringer New investments 11

12 BESTYRELSE BOARD OF DIRECTORS MARINUS BOOGERT (Bestyrelsesformand) Født 1969, bopæl i Holland Uddannelse: MSc - Business, Groningen Universitet Stilling: Onestone Solar Holding BV, Holland, administrerende direktør/stifter Eindelyk Zon BV, Holland, administrerende direktør/stifter Tidligere ansættelser: Scheuten Solar Holding BV, NL, direktør salg & marketing Shell Solar: adm. dir. Sydafrika, salgsdirektør Sydeuropa/Mellemøsten/ Afrika, salgsdirektør Off-grid Nuon Duurzame Energie, NL, produktchef Dikema T.O.P., NL, Forretningsudvikling Shell Solar Energy BV, NL, salgschef Lamco Int. Trading Inc., Filippinerne, direktør Victron UPS Ltd., Hong Kong, adm. dir. Pacific region Probos Bedrijfsondersteuning, NL, adm. dir./stifter MARINUS BOOGERT (Chairman of the board) Born in 1969, residence in Holland Education: MSc Business, Groningen University Position: Onestone Solar Holding BV, Holland, Man. Director / Founder Eindelyk Zon BV, Holland, Man. Director/ Founder Previous employment: Scheuten Solar Holding BV, NL, Director Sales & Marketing Shell Solar: Man. Director South Africa, Sales Director Southern Europe / Middle East / Africa, Sales Director Off-grid. Nuon Duurzame Energie, NL, Product Manager Dikema T.O.P., NL, Business Development Manager Shell Solar Energy BV, NL, Sales Manager Lamco Int. Trading Inc., Philippines, Director Victron UPS Ltd., Hong Kong, Man. Director, Pacific region Probos Bedrijfsondersteuning, NL, Man. Director & Founder IBEN MAI WINSLØW (Bestyrelsesmedlem) Født 1967, bopæl i Danmark Uddannelse: Cand. Jur. fra Københavns Universitet Stilling: Jurist og advokat, partner og stifter af Winsløw Advokatfirma. Grundlægger af Byggesocietetets Solenergiudvalg. Tillidshverv: Medlem af advokatrådet M3S A/S Byggesocietetet København (næstformand) I/S Gotham City, K/S Gotham City II, Gotham City II Komplementar ApS IBEN MAI WINSLØW (board member) Born in 1967, residence in Denmark Education: Master of Law at the University of Copenhagen Position: Danish supreme court attorney. Founder and partner of Winsløw law firm. Founder of the Danish Building Society s Solar Energy Council. Entrusted positions: Member of The Danish Bar and Law Society M3S A/S Byggesocietetet København (Deputy Chairman) I/S Gotham City, K/S Gotham City II, Gotham City II Komplementar ApS 12 NSE Årsregnskab/Annual Report 2013 Danmark

13 PER BLINKENBERG-THRANE (Bestyrelsesmedlem) Født 1948, bopæl i Danmark Uddannelse: Civilingeniør Danmarks Tekniske Universitet. Tidligere ansættelser: Thrane & Thrane, grundlægger og tidligere administrerende direktør. Verdensleder inden for satellitbaseret kommunikationsudstyr. Noteret på NASDAQ OMX København ansatte, årlig omsætning mio. DKK Tillidshverv: BB Electronics A/S (næstformand) BB Electronics Holding A/S Force Technologies DBC Marine ApS SR Private Brands A/S. Per Thrane Holding ApS Per Thrane Holding II ApS PER BLINKENBERG-THRANE (board member) Born in 1948, residence in Denmark Education: MSc Engineering Technical University of Denmark Previous Employment: Thrane & Thrane, Founder and former Managing Director. World leader within satellite-based communications equipment. Listed on NASDAQ OMX Copenhagen employees, turnover 16 mill. Entrusted positions: BB Electronics A/S (Deputy Chairman) BB Electronics Holding A/S Force Technologies DBC Marine ApS SR Private Brands A/S Per Thrane Holding ApS Per Thrane Holding II ApS FRANK SCHYBERG (Bestyrelsesmedlem) Født 1962, bopæl i Danmark Uddannelse: Bank og forsikringsuddannelse Stilling: Administrerende direktør, IQ Energy Nordic. Dansk selskab for virksomhedsledelse, VL Gruppe 10. Tidligere ansættelser: Signium International, direktør og seniorpartner Institut for karriereudvikling, administrerende direktør Stepstone Danmark, administrerende direktør i norden Adecco (Førhen "Attention"), Direktør for rekruttering Tillidshverv: Jobconsulting ApS Jobconsulting Holding ApS VL Gruppe 10 FRANK SCHYBERG (board member) Born in 1962, residence in Denmark Education: Banking and Commercial Insurance Position: Managing Director, IQ Energy Nordic. Danish Company for Corporate Management, VL Group 10 Previous Employment: Signium International, Director and Senior Partner Institut for Karriereudvikling, Man. Director Stepstone, Man. Director, Nordic Adecco (Previously "Attention"), Recruitment Director Entrusted positions: Jobconsulting ApS Jobconsulting Holding ApS VL Group

14 EJVIND SANDAL (Bestyrelsesmedlem) Født 1943, bopæl i Danmark Uddannelse: Cand. Jur. fra Københavns Universitet Stilling: Ejer og direktør advokatkontoret Sandals Bureau, ejer og chefredaktør af The Copenhagen Post Tillidshverv: Den Faberske Fond (formand) Withfonden (formand) Vald. Birn Holding A/S (formand) DBK Bogdistribution Fond Øresund Healthcare Management A/S (formand) F.E. Bording (formand) Hvassfonden (formand) Læskedrikreklamenævnet (formand) Alkoholreklamenævnet (formand) Uldalls Jernstøberi A/S Tasso Odense A/S Mhs Trading ApS Ejvind Sandal Holding ApS Velamp A/S EJVIND SANDAL (board member) Born in 1943, residence in Denmark Education: Master of Law at the University of Copenhagen Position: Owner & Man. Director, Sandals Bureau, owner and Editor in Chief of The Copenhagen Post Entrusted positions: Den Faberske Fond (Chairman) Withfonden (Chairman) Vald. Birn Holding A/S (Chairman) DBK Bogdistribution Fond Øresund Healthcare Management A/S (Chairman) F.E. Bording (Chairman) Hvassfonden (Chairman) Læskedrikreklamenævnet (Chairman) Alkoholreklamenævnet (Chairman) Uldalls Jernstøberi A/S Tasso Odense A/S Mhs Trading ApS Ejvind Sandal Holding ApS Velamp A/S 14 NSE Årsregnskab/Annual Report 2013 Danmark

15 DIREKTION EXECUTIVE BOARD NIKOLAJ HOFF (Administrerende Direktør) Født 1968, bopæl i Danmark Uddannelse: Cand. Polit. fra Københavns Universitet Tidligere ansættelser: Gudme Raaschou. M&A Aarsøe Nielsen & partners/at Kearney. Management konsulent Carli Gry International. Corporate controller VELCAP (VELUX Gruppen). Forretningsudvikling Faber France (VELUX Gruppen). Salg- & marketingdirektør Faber A/S (VELUX Gruppen). Marketing- & produktudviklingsdirektør SR Private Brands A/S. Medstifter og administrerende direktør. Tillidshverv: NSE Management A/S Semler Holding A/S Semler Gruppen A/S SR Private Brands A/S Ticket to Heaven A/S (formand) TTH Estate ApS Baldersbrønde Bryggeri A/S (formand) Restaurationsselskabet Nørrebro Bryghus A/S (formand) Marianne Dulong ApS Hoff by Hoff ApS Nikolaj Hoff ApS VL Gruppe 10 NIKOLAJ HOFF (Managing Director) Born in 1968, residence in Denmark Education: Master of Economics at the University of Copenhagen Previous employment: Gudme Raaschou Investmen Bank. M&A Aarsoe Nielsen & Partners / AT Kearney, Management Consultant Carli Gry International (IC Companys), Corporate Controller VELCAP (VELUX Group), Business Development Manager Faber France (VELUX Group), Sales- & Marketing Director Faber A/S (VELUX Group), Marketing & Product Development Director SR Private Brands A/S, Man. Director & Founder Entrusted positions: NSE Management A/S Semler Holding A/S Semler Gruppen A/S SR Private Brands A/S Ticket to Heaven A/S, (Chairman) TTH Estate ApS Baldersbrønde Bryggeri A/S, (Chairman) Restaurationsselskabet Nørrebro Bryghus A/S, (Chairman) Marianne Dulong ApS Hoff By Hoff ApS Nikolaj Hoff ApS VL Group 10 Mere information om selskabet er tilgængelig på More information on the company is available on 15

16 LEDELSESBERETNING 2013 Hovedaktivitet Nordic Solar Energy A/S investerer i solcelleanlæg inden for EU. Målet er at etablere en diversificeret portefølje af solenergi parker. Markedsudviklingen Markedet for solenergiinvesteringer har fortsat den kraftige vækst i 2013, og solenergi var i 2013 større end vindenergi målt på installeret ny kapacitet både i MW samt i investeret kapital. Investeringerne ændrede sig imidlertid demografisk, idet den største vækst nu sker uden for Europa, i specielt Kina, Japan og USA, hvor den politiske vilje og økonomiske formåen til at investere er størst. Samtidig er det i stigende grad etablering af taganlæg, der er i vækst. I Europa er den politiske vilje til at fremme investeringer i solenergi afmattet en smule og det har i både 2012 og 2013 betydet lavere tilgang af ny kapacitet. Afmatningen skal ses i lyset af, at produktionen af solpaneler og invertere i stigende grad er udkonkurreret af kinesiske producenter, ligesom den økonomiske afmatning i Europa har reduceret staternes mulighed for subsidiering af den vedvarende energi. I foråret 2013 var der en handelskonflikt mellem EU og Kina i form af en anklage fra EU s side omkring prisdumping. Resultatet blev en minimums-importpris på solpaneler fra Kina, hvilket ind til videre har begrænset prisfaldet på hardware og dermed bremset de faldende omkostninger på etablering af ny kapacitet. Debatten omkring CO2 reduktion og EU s fastsatte mål er fortsat højaktuel, senest med FNs klimarapporter og nye udspil fra EU om stramninger af målene for EU's samlede udledning af CO2 i For NSE har den lavere tilgang af ny kapacitet på markedet i EU ikke nogen effekt, idet investeringsfokus fortsat er på anlæg i drift og således ikke på udvikling af nye anlæg. Der er fortsat mange attraktive investeringsmuligheder inden for EU, ligesom der fortsat - om end i lavere tempo - etableres nye anlæg der kan investeres i, når de er idriftsat. EXECUTIVE REPORT 2013 Main Activity Nordic Solar Energy A/S Invests in solar parks within the EU. The purpose is to establish a diversified portfolio within solar energy parks. Market Development The market for solar energy investments has continued the solid growth in 2013, and solar energy was in 2013 larger than wind energy measured on new installed capacity, both in terms of MW, as well as invested capital. However, investments changed demographically, in the sense that the majority of growth now occurs outside Europe, in especially China, Japan and USA, where political ambitions and economic prowess towards investments are the largest. In addition, the growth is largest within rooftop installations. In Europe, the political will towards solar energy investments has declined a little, and this has meant a lower influx of new capacity in both 2012 and The decline should be held against the fact that production of solar panels and inverters to a larger extent is outmatched by Chinese producers, similarly the economic recession in Europe has reduced national aspirations to subsidize renewable energy. In the spring of 2013 a trade conflict between EU and China arose in the form of an accusation by the EU concerning price dumping. The result was a minimum import price on solar panels from China, which so far has limited the price reduction on hardware and thereby slowed the cost reduction of new capacity establishment. The debate concerning CO2 reduction, and EU established goals, continues to be very relevant most lately exacerbated by UN Climate reports and new EU proposals to sharpen the requirements for the collective emission of CO2 by the EU by For NSE, the lower growth of capacity in the EU market has no effect, because of the investment focus on operational parks and not the development of new ones. There are still many attractive investment opportunities within the EU, and new parks are still being established, albeit at a slower pace. New investment opportunities therefore continue to develop. 16 NSE Årsregnskab/Annual Report 2013 Danmark

17 17

18 Samlet set vurderes det, at solenergibranchen fortsætter den positive udvikling og har etableret sig som en væsentlig blivende faktor i verdens energiforsyning. Markedsrisiko Den overordnede markedsrisiko for en solparkejer er primært knyttet til de statsgaranterede salgspriser på strøm - såkaldte feed-in tariffer. Hvis et land reducerer de statsgaranterede feed-in tariffer med tilbagevirkende kraft, dvs. på etablerede solenergianlæg, vil det have negativ indflydelse på afkastet og være en slags ekspropriation af investors kapital. Andre markedsrisici er generelle skatte- eller afgiftsmæssige ændringer i de enkelte lande, som vi så det i Spanien i Dette kan ligeledes påvirke indtjeningen i solparkerne og dermed det fremtidige afkast. NSE s diversifikation på en portefølje af solparker i EU reducerer afhængigheden af ét enkelt lands politiske beslutninger, hvilket reducerer markedsrisikoen. Dette er et af de unikke karakteristika ved NSE. Finansiel risiko Den finansielle risiko for en solparkejer er generelt lav, idet gælden for de fleste solparker er baseret på uopsigelige lån, overvejende med fast rente i det meste af låneperioden. Dette er også tilfældet for NSE s gældsfinansiering, hvor kun en mindre del af lånefinansieringen er med variabel rente. Nordic Solar Energys udvikling i blev et år præget af kraftig vækst for NSE. Selskabet startede året med en portefølje bestående af en 1 MW solpark i Tyskland og en 29% ejerandel af en 2 MW solpark i Spanien samt en større kontantbeholdning klar til nye investeringer. Ved årets udgang var porteføljen vokset fra de 1,6 MW til 11,2 MW eller 7 gange, idet der blev foretaget 3 investeringer i løbet af året: I juni øgedes ejerandelen i den spanske solpark til 49% I oktober blev en 1 MW solpark i Italien købt I oktober blev en 8,2 MW solpark i Belgien købt Collectively, it is estimated that the solar energy industry will continue the positive development, and has established itself as a staying factor in worldwide energy supply. Market Risk The overall market risk for a solar park owner is primarily related to the state-guaranteed prices on electricity - so-called Feed-in-Tariffs. If a country reduces the state-guaranteed Feed-in- Tariffs with retroactive force, meaning on established solar parks, it will have a negative effect on the dividend and will thus be a sort of expropriation of investor capital. Other market risks are general tax- or duty-changes in single countries, as we saw it in Spain in This can affect the earnings of the individual parks as well, and thereby future returns. Nordic Solar Energy s diversification on a portfolio of solar parks in the EU reduces the dependency of political decisions of a single country, which in turn reduces market risk. This is one of the unique features of NSE. Financial Risk The financial risk for an owner of a solar park is generally low, in the sense that the debt for most solar parks is based on non-recourse loans with fixed interest rate for most of the loan period. This is also the case with NSE s debt financing, where only a lesser part of the debt financing is subject to a variable interest rate. The Development of Nordic Solar Energy in was a year marked by solid growth for NSE. The company initially started the year with a portfolio consisting of a 1 MW solar park in Germany, a 29% share of 2 MW solar park in Spain, as well as a substantial cash reserve ready for new investments. At year end, the portfolio had grown from the 1.6 MW to 11.2 MW (7 times), by 3 investments during the course of the year: In June the ownership of the Spanish solar park was increased to 49% In October a 1 MW solar park in Italy was acquired In October a 8.2 MW solar park in Belgium was acquired 18 NSE Årsregnskab/Annual Report 2013 Danmark

19 Porteføljen består således af en base på 9,2 MW i Nord/Midteuropa og 2 MW i Sydeuropa. Sammenlagt blev der investeret for ca. 8 mio. (DKK 62 mio.) i 2013 og den samlede aktivsum i investeringerne var i omegnen af 27 mio. (DKK 200 mio.), hvorved en aktivsum på ca. 31 mio. (DKK 230 mio.) blev nået. Investeringerne blev finansieret ved anvendelse af kontantbeholdningen primo året samt ved lån fra aktionærer og en bank. Ultimo 2013 blev egenkapitalen udvidet med ca. 2.5 mio. (DKK 19 mio.), idet næsten halvdelen af aktionærlånene blev konverteret til aktiekapital. Den nye kapital er anvendt til nedbringelse af bankgæld. Den tilbageværende gæld forventes nedbragt i løbet af 2014 ved yderligere kapitaludvidelser blev produktionsmæssigt et gennemsnitsår i selskabets solparker. Således blev et dårligt forår med regnvejr og lavere produktion end forventet opvejet af et solrigt efterår med høj produktion. Året endte således som budgetteret. Dette afspejler den grundlæggende produktionserfaring inden for solenergi; der kan være væsentlige afvigelser fra måned til måned, men når året er omme, ender den samlede produktion som oftest tæt på det forventede. Spanien indførte pr. 1. januar 2013 en omsætningsskat på alle energiproducenter på 7% af omsætningen, hvilket også omfattede NSE s anlæg i Spanien, hvormed afkastet blev reduceret. Derudover annoncerede den spanske regering et indgreb i juni måned, der pr. 1 januar 2014 skal reducere investorernes u-gearede afkast på solparker til niveauet for den spanske 10-årige statsobligationsrente tillagt 3% point. Selve implementeringen heraf ser ud til at være vanskelig, ligesom der er sket indsigelser fra en lang række store aktører på markedet. Endvidere har EU påtalt, at man ikke kan acceptere retroaktive indgreb i medlemslandene. Hvor sagen ender er endnu usikkert og selskabet har i sin løbende fair-value værdiansættelse af aktierne alene nedskrevet værdien i forhold til effekten af den gennemførte 7% omsætningsskat. The portfolio thus consist of a base of 9.2 MW in Northern/Central Europe and 2 MW in Southern Europe. Collectively, investments for approx. 8 mill. (DKK 62 mill.) were made in 2013, and the asset base in the investments amounts to around 27 mill. (DKK 200 mill.), reaching a total asset base of approx. 31 mill. (DKK 230 mill.). The investments were financed through the cash reserve at year start, as well as with shareholder loans and bank financing. In December 2013, the equity was increased with approx. 2.5 mill. (DKK 19 mill.) as nearly half of the shareholder loans were converted to share capital. New capital received has been used to bring down bank debt. The remaining debt is expected to be repaid during 2014 by further capital increases was in terms of production an average year for the companys solar parks. Thus a poor spring with rain and lower production than expected was equalized by a sunny autumn with a high level of production. The year thus ended as budgeted. This reflects the basic production experience within solar energy; there can be substantial fluctuations month to month, but by the year end the aggregate production is often very close to expected output. Spain introduced by January 1st 2013 an revenue tax of 7% of turnover for all energy producers, which also included the NSE facility in Spain, whereby the revenue was reduced. Furthermore, the Spanish government announced an intervention in June, which by January 1st 2014 shall reduce the unleveraged return of investors to the level of the Spanish 10-year government bond plus 3%. The implementation itself seems difficult; similarly, objections have been raised by a large number of actors in the market. Also, the EU has also announced that retroactive intervention cannot be accepted in member countries. The outcome of this matter is uncertain, and in the continuous fair value valuation of the company s shares, we have only incorporated the effect of the implemented 7% revenue tax. 19

20 Siden medio 2012 har NSE arbejdet på en transaktion i Italien, der afventede bankgodkendelse, hvilket kan være vanskeligt at opnå i Italien. Bankgodkendelse blev opnået primo 2014, men i mellemtiden havde projektet udviklet sig i en negativ retning, hvorfor investeringen blev opgivet i marts De afholdte omkostninger til due diligence er udgiftsført i 2013 og påvirker årets resultat for 2013 negativt med T 97. Regnskabet for NSE udviser for 2013 et tab målt i resultat før skat på T 504. Det negative resultat afspejler de store investeringer foretaget i oktober 2013, som regnskabsmæssigt alene indgår med resultatet af solparkerne i de sidste to måneder af året. Da solparker i sagens natur er meget sæsonafhængige, med høj positiv indtjening fra april- september og stor negativ indtjening fra oktober marts, er det konsoliderede resultat fra de nye aktiviteter negativt i Hver enkelt af solparkerne i porteføljen har haft positiv drift i kalenderåret 2013, hvorfor det regnskabsmæssige resultat ikke afspejler den reelle drift i selskabets solparker, men som nævnt er påvirket af tidspunktet for closing af de nye investeringer. Der udbetales således udbytte med baggrund i det positive cash-flow fra selskabets solparker. Udbyttet for 2013 foreslået på generalforsamlingen udgør DKK 7 pr. aktie ( 0,94), svarende til at aktionærer der tegnede aktier til DKK 105,6 pr. aktie i december 2012 vil få 6,6% i udbytte. Nye aktier udstedt i december 2013 modtager ikke udbytte. NSE s solparker er indregnet i balancen efter indre værdis metode, hvorimod den kurs der løbende tegnes aktier til, er en værdi udregnet som fairvalue målt på hver enkelt solparks interne rente. Since mid-2012 Nordic Solar Energy has worked on a transaction in Italy, awaiting bank approval, which can be difficult to achieve in Italy. Bank approval was obtained in the beginning of 2014, but meanwhile the project had developed negatively, whereby the project was terminated in March The expenses held for Due Diligence has been written of in 2013 and this affects net result for 2013 negatively with 97k. The accounts for NSE show a loss before tax of 504k. The negative result reflects that the large investments made in October 2013, which financially solely include the result for the solar parks for the last two months of the year. As solar parks naturally are very season-dependent, with a high positive result from April to September, and large negative result from October to March, the consolidated result from the new assets is negative in On their own, each solar park in the portfolio has proved to operate with a positive result in the 2013 calendar year, whereby the accounted result does not reflect the actual operations of the company s solar parks, but is as mentioned affected by the time of closing of the new investments. Dividends are thereby paid on the basis of the positive cash flow from the company s solar parks. The dividend for 2013 suggested at the General Assembly amounts to 0.94 pr. share, whereby shareholders who bought shares at pr. share in December 2012 will receive 6.6% in dividends. New shares issued in December 2013 do not receive dividends. The solar parks of Nordic Solar Energy are measured in the company s balance sheet, after the equity method, whereas the share price used for new share subscription is a calculated as a fair value valuation based the internal rate of return on each individual solar park. 20 NSE Årsregnskab/Annual Report 2013 Danmark

Avadon Denmark ApS CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28

Avadon Denmark ApS CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28 CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28 Årsrapport for regnskabsåret 15.04.11-30.06.12 Annual Report for 15.04.11-30.06.12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. This annual report has been

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Lind Capital A/S Årsrapport for 2011

Lind Capital A/S Årsrapport for 2011 Lind Capital A/S Årsrapport for 2011 Annual Report for 2011 CVR-nr. 30 35 30 64 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den "V s'2012 The Annual Report was presented

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Avadon A/S CVR-nr. / Reg no. 33 49 25 96

Avadon A/S CVR-nr. / Reg no. 33 49 25 96 CVR-nr. / Reg no. 33 49 25 96 Årsrapport for regnskabsåret 20.01.11-30.06.12 Annual Report for 20.01.11-30.06.12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. This annual report has been

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 ANNUAL REPORT 2014. CVR nr. 33 36 70 23

ÅRSRAPPORT 2014 ANNUAL REPORT 2014. CVR nr. 33 36 70 23 ÅRSRAPPORT 2014 ANNUAL REPORT 2014 CVR nr. 33 36 70 23 CVR nr. 33 36 70 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/05 2015 The Annual Report was presented and

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Indholdsfortegnelse Contents Side

Indholdsfortegnelse Contents Side Indholdsfortegnelse Contents Side Page Påtegninger Management s Statement and Auditor s Report Ledelsespåtegning Management s Statement Den uafhængige revisors erklæringer Independent Auditor s Report

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010/11 1. REGNSKABSÅR

ÅRSRAPPORT 2010/11 1. REGNSKABSÅR Tlf: 89 30 78 00 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C CYR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab DYNAMIC ENERGY APS ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2010/11 1. REGNSKABSÅR 1st

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

DYNAMIC ENERGY AI'S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

DYNAMIC ENERGY AI'S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Tlf: +4589 307800 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Kystvejen 29 DK 8000 Aarhus C tva-no, 20 22 26 70 revisjol1saktieselskab DYNAMIC ENERGY AI'S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Hallerup Statsautoriserede revisorer

Hallerup Statsautoriserede revisorer Hallerup Statsautoriserede revisorer Udkast nr. 2 Hallerup & Co. I/S Overgaden Oven Vandet 48 E DK-1415 København K Tel. : +45 32 96 29 00 Fax : +45 32 96 29 05 E-mail : adm@hallerup.dk Web : www.hallerup.dk

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med revisionen af årsregnskabet for 2013 for Periamma

Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med revisionen af årsregnskabet for 2013 for Periamma Advisor-Revision Statsautoriseret Revisionsanpartselskab Att.: Jahn Thorup Jernbanepladsen 1, 1 sal 2800 Lyngby Regnskabserklæring vedrørende årsregnskabet for 2013 for Periamma Denne regnskabserklæring

Læs mere

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10.

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10. Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (10. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2008 Side 1 Årsberetning

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2014 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2014. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2014. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger... 4 Virksomhed... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Selskab... 3 Bestyrelse... 3 Direktion... 3 Dirigent... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors erklæringer... 5

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 INTERNT Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 274 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 29. april 28-3. juni 29 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) ANNUAL REPORT 1. January - 31. December 2012 (5. accounting year) Godkendt på selskabets generalforsamling,

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Grundejerforeningen Sophienlund

Grundejerforeningen Sophienlund CVR nr. 32902480 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den: Dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Oplysninger

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

LIND FINANS A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT. 3. REGNSKABSÅR 3 TH FliVANCIAL YEAR

LIND FINANS A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT. 3. REGNSKABSÅR 3 TH FliVANCIAL YEAR Tlf: 89 30 78 00 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautonseret revisionsaktieselskab Aboulevarden 11-13 DK-8000 Arhus C CVR-nr. 20 22 26 70 LIND FINANS A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2009 3. REGNSKABSÅR 3

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr. ÅRSREGNSKAB 2013 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S CVR nr.: 21 17 68 42 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Fondsoplysninger...

Læs mere

CVR-nr. 34 43 87 81. Årsrapport 2014. Annual Report 2014. 5. regnskabsår 5th accounting year

CVR-nr. 34 43 87 81. Årsrapport 2014. Annual Report 2014. 5. regnskabsår 5th accounting year CVR-nr. 34 43 87 81 Årsrapport 2014 Annual Report 2014 5. regnskabsår 5th accounting year Fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Submitted to and adopted by the annual general

Læs mere

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12 PLO Frederiksberg CVR nr. 34 55 20 29 Årsrapport for 2011/12 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

WATERFRONT COMMUNICATION A/S

WATERFRONT COMMUNICATION A/S WATERFRONT COMMUNICATION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Finn Elkjær Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forenings Fond Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger 3-5 Anvendt regnskabspraksis 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-11 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR 2006. 11. regnskabsår. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2. Den uafhængige revisors påtegning...

ÅRSRAPPORT FOR 2006. 11. regnskabsår. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2. Den uafhængige revisors påtegning... ÅRSRAPPORT FOR 26 11. regnskabsår Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Ledelsesberetning... 5 Regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse

Læs mere