SELSKABSOPLYSNINGER... 9 BERETNING RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER BALANCE 31. DECEMBER NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SELSKABSOPLYSNINGER... 9 BERETNING... 10 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER... 23 BALANCE 31. DECEMBER... 25 NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN..."

Transkript

1

2

3 INDHOLD CONTENTS Påtegninger / Management's Statement and Auditor's Report 5 LEDELSESPÅTEGNING... 5 Management s Statement DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER... 6 Independent Auditor s Report on the Financial Statements Ledelsesberetning / Management's Rewiew 9 SELSKABSOPLYSNINGER... 9 Company Information BERETNING Review Årsregnskab / Financial Statements 23 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER Income Statement 1 January - 31 December BALANCE 31. DECEMBER Balance Sheet 31 December NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN Notes to the Annual Report REGNSKABSPRAKSIS Accounting Policies Translation of the Danish original. In case of discrepancy, the Danish version shall prevail. 3

4 4 NSE Årsregnskab/Annual Report 2013 Danmark

5

6 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER INDEPENDENT AUDITOR S REPORT ON THE FINANCIAL STATEMENTS Til kapitalejerne i Nordic Solar Energy A/S PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Vi har revideret årsregnskabet for Nordic Solar Energy A/S for regnskabsåret 1. januar december 2013, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er To the Shareholders of Nordic Solar Energy A/S REPORT ON THE FINANCIAL STATEMENTS We have audited the Financial Statements of Nordic Solar Energy A/S for the financial year 1 January - 31 December 2013, which comprise income statement, balance sheet, notes and summary of significant accounting policies. The Financial Statements are prepared in accordance with the Danish Financial Statements Act. Management s Responsibility for the Financial Statements Management is responsible for the preparation of Financial Statements that give a true and fair view in accordance with the Danish Financial Statements Act, and for such internal control as Management determines is necessary to enable the preparation of Financial Statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error. Auditor s Responsibility Our responsibility is to express an opinion on the Financial Statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing and additional requirements under Danish audit regulation. This requires that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the Financial Statements are free from material misstatement. An audit involves performing audit procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the Financial Statements. The procedures selected depend on the auditor s judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the Financial Statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers 6 NSE Årsregnskab/Annual Report 2013 Danmark

7 relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. internal control relevant to the Company s preparation of Financial Statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company s internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by Management, as well as evaluating the overall presentation of the Financial Statements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion. Our audit has not resulted in any qualification. Opinion In our opinion, the Financial Statements give a true and fair view of the financial position of the Company at 31 December 2013 and of the results of the Company operations for the financial year 1 January - 31 December 2013 in accordance with the Danish Financial Statements Act. ERKLÆRINGER I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold: Selskabet har ikke overholdt sine pligter til at foretage rettidig og korrekt indberetning og indbetaling af A skat mv., hvorved selskabets ledelse kan ifalde ansvar. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. REPORT ON OTHER LEGAL AND REGULATORY REQUIREMENTS Emphasis of Matter regarding Other Matters: The Company has not fulfilled its obligations regarding timely and accurate submission and payment of payroll tax, etc, whereby Management may incur liability. Statement on Management s Review We have read Management s Review in accordance with the Danish Financial Statements Act. We have not performed any procedures additional to the audit of the Financial Statements. On this basis, in our opinion, the information provided in Management s Review is in accordance with the Financial Statements. 7

8

9 Ledelsesberetning / Management's Rewiew SELSKABSOPLYSNINGER COMPANY INFORMATION Selskabet The Company Nordic Solar Energy A/S Hellerupvej 8, st. tv. DK-2900 Hellerup Telefon: Telephone: E mail: E mail: Hjemmeside: Website: CVR nr.: CVR No.: Bestyrelse Board of Directors Marinus Boogert, formand (Chairman) Per Blinkenberg-Thrane Iben Mai Winsløw Frank Schyberg Ejvind Sandal Direktion Executive Board Nikolaj Hoff Revision Auditors PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Strandvejen 44 DK 2900 Hellerup Regnskabsperiode: 1. januar december Financial period: 1 January - 31 December Stiftet: 8. december 2010 Incorporated: 8 December 2010 Regnskabsår: 3. regnskabsår Financial year: 3rd financial year Hjemstedskommune: Gentofte Municipality of reg. office: Gentofte 9

10 BERETNING REVIEW VIRKSOMHEDSPROFIL Nordic Solar Energy A/S (NSE) køber og driver solenergianlæg solparker inden for den europæiske union. NSE er således et energiselskab, der sælger solenergistrøm til elektricitetsnettet i EU. Nordic Solar Energy har opbygget en portefølje af solparker, der forventes at give investorerne et afkast på den investerede kapital på 8-9% om året og målet er at fortsætte udbygning af porteføljen med nye anlæg. NSE s unikke investeringsstrategi bygger på følgende principper: Investeringer med minimum 7% afkast om året målt på intern rente Diversifikation af investeringerne på flere lande i EU Investering i solparker i drift eller i turnkey projekter, så projektudviklingsrisikoen undgås Direkte investering uden mellemhandlere og variable omkostninger skaber det bedst mulige afkast til investorerne Investering der ikke er drevet af skattespekulation og er uden personlig hæftelse for investorerne Målet er at skabe likviditet i selskabets aktier igennem en børsnotering når porteføljen af solparker har nået en tilpas størrelse. NSE s investeringer er baseret på løbende kapitaludvidelser i selskabet. Derved bliver nye investorer medejere af de eksisterende solparker og eksisterende investorer bliver medejere af nye investeringer. Historie Selskabet blev etableret i 2010 af en række private investorer baseret på et ønske om at skabe en bred adgang til de attraktive investeringer inden for solenergiproduktion. Den første solpark i porteføljen blev erhvervet i Tyskland i Den anden solpark i porteføljen er beliggende i Spanien og ejerandelen på 49% er erhvervet af to omgange COMPANY PROFILE Nordic Solar Energy A/S (NSE) purchases and operates solar energy production plants solar parks within the European Union. NSE is thus an energy company selling solar energy to the electricity grid in the EU. NSE has built a portfolio of solar parks, expected to deliver approx. 8-9% p.a. return on invested capital to the investors. NSEs unique investment strategy involves the following main principles: Investments with a minimum 7% return p.a. measured on internal rate of return A diversified portfolio of solar parks in the EU countries Investment in solar parks already in operation or in turnkey projects, avoiding risk associated with project development Direct investment without any middlemen or variable cost creates the best possible return to investors Investments are not based on tax optimization and investors have no personal liabilities The goal is to create liquidity in the companys' shares through a listing, when the portfolio of solar parks has reached an adequate size. NSE investments are based on continuous capital increases in the Company. Thereby new investors become co-owners of the existing solar parks and existing investors become owners of new investments as well. History The company was founded in 2010 by a number of private investors based on the wish to create broad access to attractive investments within solar energy production. The first solar park in the portfolio was acquired in Germany in The second solar park in the portfolio is located in Spain, and the ownership share of 49% was acquired over two rounds in NSE Årsregnskab/Annual Report 2013 Danmark

11 i henholdsvis 2011 og 2013, mens anlægget har været i drift siden september I 2013 har selskabet investeret i yderligere to solparker; én i Italien og én i Belgien. Samlet er aktivmassen omkring 31 mio. (DKK 230 mio.) og det forventes at porteføljen udvides væsentligt de kommende år. Selskabsstruktur NSE er et dansk registreret aktieselskab ejet af såvel danske som udenlandske investorer med en bestyrelse valgt på generalforsamlingen. Alle investeringer godkendes af bestyrelsen, hvilket sikrer at investeringer foretages med henblik på at give investorerne det bedst mulige afkast. Bestyrelsen og direktionen investerer i selskabet på lige fod med øvrige investorer. Selskabets opgaver med kapitalrejsning, gennemførelse af investeringer samt administration og drift varetages af NSE Management A/S (NSE Management). Alle kontrakter mellem NSE og NSE Management er gensidigt opsigelige og på markedsvilkår. Dette sikrer NSE en fleksibel og transparent omkostningsstruktur. NSE aflønner således ikke medarbejdere og omkostningerne ved at foretage investeringer og due diligence er derfor transaktionsbestemte. Herved opnås en struktur, hvor investeringer foretages direkte uden mellemhandlere, og således med den bedst mulige kombination af højt afkast og variable omkostninger. Strukturen er illustreret nedenfor: and 2013, though the plant itself has been in operation since September In 2013 the company invested in two more solar parks; one in Italy and one in Belgium. In total this brings the asset base to around 31 mill. (DKK 230 mill.), and the portfolio is expected to expand substantially over the years to come. Company Structure NSE is a Danish registered limited liability company owned by Danish as well as international investors and governed by a Board of Directors elected at the general assembly. All investments are approved by the Board of Directors, which ensures that investments are made with the aim of securing the best possible return to investors. The Board of Directors and Executive Board invest on equal terms as other investors. The daily business of NSE such as raising capital, handling investments, as well as administration and operations are undertaken by NSE Management A/S (NSE Management). All contracts between NSE and NSE Management are mutually terminable and on market terms. This ensures a flexible and transparent cost structure for NSE. NSE does thus not remunerate employees and the cost of conducting investments and performance of due diligence is thereby transaction dependent. This structure secures direct investment without any middlemen, and with the best possible combination of high return on the investments and variable costs. The structure is illustrated below: Investor Nordic Solar Energy A/S NSE Management A/S Tyskland Germany Spanien Spain Italien Italy Belgien Belgium Nye investeringer New investments 11

12 BESTYRELSE BOARD OF DIRECTORS MARINUS BOOGERT (Bestyrelsesformand) Født 1969, bopæl i Holland Uddannelse: MSc - Business, Groningen Universitet Stilling: Onestone Solar Holding BV, Holland, administrerende direktør/stifter Eindelyk Zon BV, Holland, administrerende direktør/stifter Tidligere ansættelser: Scheuten Solar Holding BV, NL, direktør salg & marketing Shell Solar: adm. dir. Sydafrika, salgsdirektør Sydeuropa/Mellemøsten/ Afrika, salgsdirektør Off-grid Nuon Duurzame Energie, NL, produktchef Dikema T.O.P., NL, Forretningsudvikling Shell Solar Energy BV, NL, salgschef Lamco Int. Trading Inc., Filippinerne, direktør Victron UPS Ltd., Hong Kong, adm. dir. Pacific region Probos Bedrijfsondersteuning, NL, adm. dir./stifter MARINUS BOOGERT (Chairman of the board) Born in 1969, residence in Holland Education: MSc Business, Groningen University Position: Onestone Solar Holding BV, Holland, Man. Director / Founder Eindelyk Zon BV, Holland, Man. Director/ Founder Previous employment: Scheuten Solar Holding BV, NL, Director Sales & Marketing Shell Solar: Man. Director South Africa, Sales Director Southern Europe / Middle East / Africa, Sales Director Off-grid. Nuon Duurzame Energie, NL, Product Manager Dikema T.O.P., NL, Business Development Manager Shell Solar Energy BV, NL, Sales Manager Lamco Int. Trading Inc., Philippines, Director Victron UPS Ltd., Hong Kong, Man. Director, Pacific region Probos Bedrijfsondersteuning, NL, Man. Director & Founder IBEN MAI WINSLØW (Bestyrelsesmedlem) Født 1967, bopæl i Danmark Uddannelse: Cand. Jur. fra Københavns Universitet Stilling: Jurist og advokat, partner og stifter af Winsløw Advokatfirma. Grundlægger af Byggesocietetets Solenergiudvalg. Tillidshverv: Medlem af advokatrådet M3S A/S Byggesocietetet København (næstformand) I/S Gotham City, K/S Gotham City II, Gotham City II Komplementar ApS IBEN MAI WINSLØW (board member) Born in 1967, residence in Denmark Education: Master of Law at the University of Copenhagen Position: Danish supreme court attorney. Founder and partner of Winsløw law firm. Founder of the Danish Building Society s Solar Energy Council. Entrusted positions: Member of The Danish Bar and Law Society M3S A/S Byggesocietetet København (Deputy Chairman) I/S Gotham City, K/S Gotham City II, Gotham City II Komplementar ApS 12 NSE Årsregnskab/Annual Report 2013 Danmark

13 PER BLINKENBERG-THRANE (Bestyrelsesmedlem) Født 1948, bopæl i Danmark Uddannelse: Civilingeniør Danmarks Tekniske Universitet. Tidligere ansættelser: Thrane & Thrane, grundlægger og tidligere administrerende direktør. Verdensleder inden for satellitbaseret kommunikationsudstyr. Noteret på NASDAQ OMX København ansatte, årlig omsætning mio. DKK Tillidshverv: BB Electronics A/S (næstformand) BB Electronics Holding A/S Force Technologies DBC Marine ApS SR Private Brands A/S. Per Thrane Holding ApS Per Thrane Holding II ApS PER BLINKENBERG-THRANE (board member) Born in 1948, residence in Denmark Education: MSc Engineering Technical University of Denmark Previous Employment: Thrane & Thrane, Founder and former Managing Director. World leader within satellite-based communications equipment. Listed on NASDAQ OMX Copenhagen employees, turnover 16 mill. Entrusted positions: BB Electronics A/S (Deputy Chairman) BB Electronics Holding A/S Force Technologies DBC Marine ApS SR Private Brands A/S Per Thrane Holding ApS Per Thrane Holding II ApS FRANK SCHYBERG (Bestyrelsesmedlem) Født 1962, bopæl i Danmark Uddannelse: Bank og forsikringsuddannelse Stilling: Administrerende direktør, IQ Energy Nordic. Dansk selskab for virksomhedsledelse, VL Gruppe 10. Tidligere ansættelser: Signium International, direktør og seniorpartner Institut for karriereudvikling, administrerende direktør Stepstone Danmark, administrerende direktør i norden Adecco (Førhen "Attention"), Direktør for rekruttering Tillidshverv: Jobconsulting ApS Jobconsulting Holding ApS VL Gruppe 10 FRANK SCHYBERG (board member) Born in 1962, residence in Denmark Education: Banking and Commercial Insurance Position: Managing Director, IQ Energy Nordic. Danish Company for Corporate Management, VL Group 10 Previous Employment: Signium International, Director and Senior Partner Institut for Karriereudvikling, Man. Director Stepstone, Man. Director, Nordic Adecco (Previously "Attention"), Recruitment Director Entrusted positions: Jobconsulting ApS Jobconsulting Holding ApS VL Group

14 EJVIND SANDAL (Bestyrelsesmedlem) Født 1943, bopæl i Danmark Uddannelse: Cand. Jur. fra Københavns Universitet Stilling: Ejer og direktør advokatkontoret Sandals Bureau, ejer og chefredaktør af The Copenhagen Post Tillidshverv: Den Faberske Fond (formand) Withfonden (formand) Vald. Birn Holding A/S (formand) DBK Bogdistribution Fond Øresund Healthcare Management A/S (formand) F.E. Bording (formand) Hvassfonden (formand) Læskedrikreklamenævnet (formand) Alkoholreklamenævnet (formand) Uldalls Jernstøberi A/S Tasso Odense A/S Mhs Trading ApS Ejvind Sandal Holding ApS Velamp A/S EJVIND SANDAL (board member) Born in 1943, residence in Denmark Education: Master of Law at the University of Copenhagen Position: Owner & Man. Director, Sandals Bureau, owner and Editor in Chief of The Copenhagen Post Entrusted positions: Den Faberske Fond (Chairman) Withfonden (Chairman) Vald. Birn Holding A/S (Chairman) DBK Bogdistribution Fond Øresund Healthcare Management A/S (Chairman) F.E. Bording (Chairman) Hvassfonden (Chairman) Læskedrikreklamenævnet (Chairman) Alkoholreklamenævnet (Chairman) Uldalls Jernstøberi A/S Tasso Odense A/S Mhs Trading ApS Ejvind Sandal Holding ApS Velamp A/S 14 NSE Årsregnskab/Annual Report 2013 Danmark

15 DIREKTION EXECUTIVE BOARD NIKOLAJ HOFF (Administrerende Direktør) Født 1968, bopæl i Danmark Uddannelse: Cand. Polit. fra Københavns Universitet Tidligere ansættelser: Gudme Raaschou. M&A Aarsøe Nielsen & partners/at Kearney. Management konsulent Carli Gry International. Corporate controller VELCAP (VELUX Gruppen). Forretningsudvikling Faber France (VELUX Gruppen). Salg- & marketingdirektør Faber A/S (VELUX Gruppen). Marketing- & produktudviklingsdirektør SR Private Brands A/S. Medstifter og administrerende direktør. Tillidshverv: NSE Management A/S Semler Holding A/S Semler Gruppen A/S SR Private Brands A/S Ticket to Heaven A/S (formand) TTH Estate ApS Baldersbrønde Bryggeri A/S (formand) Restaurationsselskabet Nørrebro Bryghus A/S (formand) Marianne Dulong ApS Hoff by Hoff ApS Nikolaj Hoff ApS VL Gruppe 10 NIKOLAJ HOFF (Managing Director) Born in 1968, residence in Denmark Education: Master of Economics at the University of Copenhagen Previous employment: Gudme Raaschou Investmen Bank. M&A Aarsoe Nielsen & Partners / AT Kearney, Management Consultant Carli Gry International (IC Companys), Corporate Controller VELCAP (VELUX Group), Business Development Manager Faber France (VELUX Group), Sales- & Marketing Director Faber A/S (VELUX Group), Marketing & Product Development Director SR Private Brands A/S, Man. Director & Founder Entrusted positions: NSE Management A/S Semler Holding A/S Semler Gruppen A/S SR Private Brands A/S Ticket to Heaven A/S, (Chairman) TTH Estate ApS Baldersbrønde Bryggeri A/S, (Chairman) Restaurationsselskabet Nørrebro Bryghus A/S, (Chairman) Marianne Dulong ApS Hoff By Hoff ApS Nikolaj Hoff ApS VL Group 10 Mere information om selskabet er tilgængelig på More information on the company is available on 15

16 LEDELSESBERETNING 2013 Hovedaktivitet Nordic Solar Energy A/S investerer i solcelleanlæg inden for EU. Målet er at etablere en diversificeret portefølje af solenergi parker. Markedsudviklingen Markedet for solenergiinvesteringer har fortsat den kraftige vækst i 2013, og solenergi var i 2013 større end vindenergi målt på installeret ny kapacitet både i MW samt i investeret kapital. Investeringerne ændrede sig imidlertid demografisk, idet den største vækst nu sker uden for Europa, i specielt Kina, Japan og USA, hvor den politiske vilje og økonomiske formåen til at investere er størst. Samtidig er det i stigende grad etablering af taganlæg, der er i vækst. I Europa er den politiske vilje til at fremme investeringer i solenergi afmattet en smule og det har i både 2012 og 2013 betydet lavere tilgang af ny kapacitet. Afmatningen skal ses i lyset af, at produktionen af solpaneler og invertere i stigende grad er udkonkurreret af kinesiske producenter, ligesom den økonomiske afmatning i Europa har reduceret staternes mulighed for subsidiering af den vedvarende energi. I foråret 2013 var der en handelskonflikt mellem EU og Kina i form af en anklage fra EU s side omkring prisdumping. Resultatet blev en minimums-importpris på solpaneler fra Kina, hvilket ind til videre har begrænset prisfaldet på hardware og dermed bremset de faldende omkostninger på etablering af ny kapacitet. Debatten omkring CO2 reduktion og EU s fastsatte mål er fortsat højaktuel, senest med FNs klimarapporter og nye udspil fra EU om stramninger af målene for EU's samlede udledning af CO2 i For NSE har den lavere tilgang af ny kapacitet på markedet i EU ikke nogen effekt, idet investeringsfokus fortsat er på anlæg i drift og således ikke på udvikling af nye anlæg. Der er fortsat mange attraktive investeringsmuligheder inden for EU, ligesom der fortsat - om end i lavere tempo - etableres nye anlæg der kan investeres i, når de er idriftsat. EXECUTIVE REPORT 2013 Main Activity Nordic Solar Energy A/S Invests in solar parks within the EU. The purpose is to establish a diversified portfolio within solar energy parks. Market Development The market for solar energy investments has continued the solid growth in 2013, and solar energy was in 2013 larger than wind energy measured on new installed capacity, both in terms of MW, as well as invested capital. However, investments changed demographically, in the sense that the majority of growth now occurs outside Europe, in especially China, Japan and USA, where political ambitions and economic prowess towards investments are the largest. In addition, the growth is largest within rooftop installations. In Europe, the political will towards solar energy investments has declined a little, and this has meant a lower influx of new capacity in both 2012 and The decline should be held against the fact that production of solar panels and inverters to a larger extent is outmatched by Chinese producers, similarly the economic recession in Europe has reduced national aspirations to subsidize renewable energy. In the spring of 2013 a trade conflict between EU and China arose in the form of an accusation by the EU concerning price dumping. The result was a minimum import price on solar panels from China, which so far has limited the price reduction on hardware and thereby slowed the cost reduction of new capacity establishment. The debate concerning CO2 reduction, and EU established goals, continues to be very relevant most lately exacerbated by UN Climate reports and new EU proposals to sharpen the requirements for the collective emission of CO2 by the EU by For NSE, the lower growth of capacity in the EU market has no effect, because of the investment focus on operational parks and not the development of new ones. There are still many attractive investment opportunities within the EU, and new parks are still being established, albeit at a slower pace. New investment opportunities therefore continue to develop. 16 NSE Årsregnskab/Annual Report 2013 Danmark

17 17

18 Samlet set vurderes det, at solenergibranchen fortsætter den positive udvikling og har etableret sig som en væsentlig blivende faktor i verdens energiforsyning. Markedsrisiko Den overordnede markedsrisiko for en solparkejer er primært knyttet til de statsgaranterede salgspriser på strøm - såkaldte feed-in tariffer. Hvis et land reducerer de statsgaranterede feed-in tariffer med tilbagevirkende kraft, dvs. på etablerede solenergianlæg, vil det have negativ indflydelse på afkastet og være en slags ekspropriation af investors kapital. Andre markedsrisici er generelle skatte- eller afgiftsmæssige ændringer i de enkelte lande, som vi så det i Spanien i Dette kan ligeledes påvirke indtjeningen i solparkerne og dermed det fremtidige afkast. NSE s diversifikation på en portefølje af solparker i EU reducerer afhængigheden af ét enkelt lands politiske beslutninger, hvilket reducerer markedsrisikoen. Dette er et af de unikke karakteristika ved NSE. Finansiel risiko Den finansielle risiko for en solparkejer er generelt lav, idet gælden for de fleste solparker er baseret på uopsigelige lån, overvejende med fast rente i det meste af låneperioden. Dette er også tilfældet for NSE s gældsfinansiering, hvor kun en mindre del af lånefinansieringen er med variabel rente. Nordic Solar Energys udvikling i blev et år præget af kraftig vækst for NSE. Selskabet startede året med en portefølje bestående af en 1 MW solpark i Tyskland og en 29% ejerandel af en 2 MW solpark i Spanien samt en større kontantbeholdning klar til nye investeringer. Ved årets udgang var porteføljen vokset fra de 1,6 MW til 11,2 MW eller 7 gange, idet der blev foretaget 3 investeringer i løbet af året: I juni øgedes ejerandelen i den spanske solpark til 49% I oktober blev en 1 MW solpark i Italien købt I oktober blev en 8,2 MW solpark i Belgien købt Collectively, it is estimated that the solar energy industry will continue the positive development, and has established itself as a staying factor in worldwide energy supply. Market Risk The overall market risk for a solar park owner is primarily related to the state-guaranteed prices on electricity - so-called Feed-in-Tariffs. If a country reduces the state-guaranteed Feed-in- Tariffs with retroactive force, meaning on established solar parks, it will have a negative effect on the dividend and will thus be a sort of expropriation of investor capital. Other market risks are general tax- or duty-changes in single countries, as we saw it in Spain in This can affect the earnings of the individual parks as well, and thereby future returns. Nordic Solar Energy s diversification on a portfolio of solar parks in the EU reduces the dependency of political decisions of a single country, which in turn reduces market risk. This is one of the unique features of NSE. Financial Risk The financial risk for an owner of a solar park is generally low, in the sense that the debt for most solar parks is based on non-recourse loans with fixed interest rate for most of the loan period. This is also the case with NSE s debt financing, where only a lesser part of the debt financing is subject to a variable interest rate. The Development of Nordic Solar Energy in was a year marked by solid growth for NSE. The company initially started the year with a portfolio consisting of a 1 MW solar park in Germany, a 29% share of 2 MW solar park in Spain, as well as a substantial cash reserve ready for new investments. At year end, the portfolio had grown from the 1.6 MW to 11.2 MW (7 times), by 3 investments during the course of the year: In June the ownership of the Spanish solar park was increased to 49% In October a 1 MW solar park in Italy was acquired In October a 8.2 MW solar park in Belgium was acquired 18 NSE Årsregnskab/Annual Report 2013 Danmark

19 Porteføljen består således af en base på 9,2 MW i Nord/Midteuropa og 2 MW i Sydeuropa. Sammenlagt blev der investeret for ca. 8 mio. (DKK 62 mio.) i 2013 og den samlede aktivsum i investeringerne var i omegnen af 27 mio. (DKK 200 mio.), hvorved en aktivsum på ca. 31 mio. (DKK 230 mio.) blev nået. Investeringerne blev finansieret ved anvendelse af kontantbeholdningen primo året samt ved lån fra aktionærer og en bank. Ultimo 2013 blev egenkapitalen udvidet med ca. 2.5 mio. (DKK 19 mio.), idet næsten halvdelen af aktionærlånene blev konverteret til aktiekapital. Den nye kapital er anvendt til nedbringelse af bankgæld. Den tilbageværende gæld forventes nedbragt i løbet af 2014 ved yderligere kapitaludvidelser blev produktionsmæssigt et gennemsnitsår i selskabets solparker. Således blev et dårligt forår med regnvejr og lavere produktion end forventet opvejet af et solrigt efterår med høj produktion. Året endte således som budgetteret. Dette afspejler den grundlæggende produktionserfaring inden for solenergi; der kan være væsentlige afvigelser fra måned til måned, men når året er omme, ender den samlede produktion som oftest tæt på det forventede. Spanien indførte pr. 1. januar 2013 en omsætningsskat på alle energiproducenter på 7% af omsætningen, hvilket også omfattede NSE s anlæg i Spanien, hvormed afkastet blev reduceret. Derudover annoncerede den spanske regering et indgreb i juni måned, der pr. 1 januar 2014 skal reducere investorernes u-gearede afkast på solparker til niveauet for den spanske 10-årige statsobligationsrente tillagt 3% point. Selve implementeringen heraf ser ud til at være vanskelig, ligesom der er sket indsigelser fra en lang række store aktører på markedet. Endvidere har EU påtalt, at man ikke kan acceptere retroaktive indgreb i medlemslandene. Hvor sagen ender er endnu usikkert og selskabet har i sin løbende fair-value værdiansættelse af aktierne alene nedskrevet værdien i forhold til effekten af den gennemførte 7% omsætningsskat. The portfolio thus consist of a base of 9.2 MW in Northern/Central Europe and 2 MW in Southern Europe. Collectively, investments for approx. 8 mill. (DKK 62 mill.) were made in 2013, and the asset base in the investments amounts to around 27 mill. (DKK 200 mill.), reaching a total asset base of approx. 31 mill. (DKK 230 mill.). The investments were financed through the cash reserve at year start, as well as with shareholder loans and bank financing. In December 2013, the equity was increased with approx. 2.5 mill. (DKK 19 mill.) as nearly half of the shareholder loans were converted to share capital. New capital received has been used to bring down bank debt. The remaining debt is expected to be repaid during 2014 by further capital increases was in terms of production an average year for the companys solar parks. Thus a poor spring with rain and lower production than expected was equalized by a sunny autumn with a high level of production. The year thus ended as budgeted. This reflects the basic production experience within solar energy; there can be substantial fluctuations month to month, but by the year end the aggregate production is often very close to expected output. Spain introduced by January 1st 2013 an revenue tax of 7% of turnover for all energy producers, which also included the NSE facility in Spain, whereby the revenue was reduced. Furthermore, the Spanish government announced an intervention in June, which by January 1st 2014 shall reduce the unleveraged return of investors to the level of the Spanish 10-year government bond plus 3%. The implementation itself seems difficult; similarly, objections have been raised by a large number of actors in the market. Also, the EU has also announced that retroactive intervention cannot be accepted in member countries. The outcome of this matter is uncertain, and in the continuous fair value valuation of the company s shares, we have only incorporated the effect of the implemented 7% revenue tax. 19

20 Siden medio 2012 har NSE arbejdet på en transaktion i Italien, der afventede bankgodkendelse, hvilket kan være vanskeligt at opnå i Italien. Bankgodkendelse blev opnået primo 2014, men i mellemtiden havde projektet udviklet sig i en negativ retning, hvorfor investeringen blev opgivet i marts De afholdte omkostninger til due diligence er udgiftsført i 2013 og påvirker årets resultat for 2013 negativt med T 97. Regnskabet for NSE udviser for 2013 et tab målt i resultat før skat på T 504. Det negative resultat afspejler de store investeringer foretaget i oktober 2013, som regnskabsmæssigt alene indgår med resultatet af solparkerne i de sidste to måneder af året. Da solparker i sagens natur er meget sæsonafhængige, med høj positiv indtjening fra april- september og stor negativ indtjening fra oktober marts, er det konsoliderede resultat fra de nye aktiviteter negativt i Hver enkelt af solparkerne i porteføljen har haft positiv drift i kalenderåret 2013, hvorfor det regnskabsmæssige resultat ikke afspejler den reelle drift i selskabets solparker, men som nævnt er påvirket af tidspunktet for closing af de nye investeringer. Der udbetales således udbytte med baggrund i det positive cash-flow fra selskabets solparker. Udbyttet for 2013 foreslået på generalforsamlingen udgør DKK 7 pr. aktie ( 0,94), svarende til at aktionærer der tegnede aktier til DKK 105,6 pr. aktie i december 2012 vil få 6,6% i udbytte. Nye aktier udstedt i december 2013 modtager ikke udbytte. NSE s solparker er indregnet i balancen efter indre værdis metode, hvorimod den kurs der løbende tegnes aktier til, er en værdi udregnet som fairvalue målt på hver enkelt solparks interne rente. Since mid-2012 Nordic Solar Energy has worked on a transaction in Italy, awaiting bank approval, which can be difficult to achieve in Italy. Bank approval was obtained in the beginning of 2014, but meanwhile the project had developed negatively, whereby the project was terminated in March The expenses held for Due Diligence has been written of in 2013 and this affects net result for 2013 negatively with 97k. The accounts for NSE show a loss before tax of 504k. The negative result reflects that the large investments made in October 2013, which financially solely include the result for the solar parks for the last two months of the year. As solar parks naturally are very season-dependent, with a high positive result from April to September, and large negative result from October to March, the consolidated result from the new assets is negative in On their own, each solar park in the portfolio has proved to operate with a positive result in the 2013 calendar year, whereby the accounted result does not reflect the actual operations of the company s solar parks, but is as mentioned affected by the time of closing of the new investments. Dividends are thereby paid on the basis of the positive cash flow from the company s solar parks. The dividend for 2013 suggested at the General Assembly amounts to 0.94 pr. share, whereby shareholders who bought shares at pr. share in December 2012 will receive 6.6% in dividends. New shares issued in December 2013 do not receive dividends. The solar parks of Nordic Solar Energy are measured in the company s balance sheet, after the equity method, whereas the share price used for new share subscription is a calculated as a fair value valuation based the internal rate of return on each individual solar park. 20 NSE Årsregnskab/Annual Report 2013 Danmark

Indholdsfortegnelse Contents Side

Indholdsfortegnelse Contents Side Indholdsfortegnelse Contents Side Page Påtegninger Management s Statement and Auditor s Report Ledelsespåtegning Management s Statement Den uafhængige revisors erklæringer Independent Auditor s Report

Læs mere

Making hydrogen happen

Making hydrogen happen ÅRSRAPPORT 2013 Annual report 2013 H2 Logic A/S H2 Making hydrogen happen Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 26. maj 2014 The Annual Report has been presented

Læs mere

Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12

Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12 Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12 Annual Report for 2011/12 CVR-nr. 43 13 76 11 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / The Annual Report was presented and adopted

Læs mere

Årsrapport for 1. juli 2013-30. juni 2014

Årsrapport for 1. juli 2013-30. juni 2014 .13alyfa A/S Årsrapport for 1. juli 2013-30. juni 2014 Annual Report fori July 2013-30 June 2014 CVR-nr. 43 13 76 11 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /

Læs mere

DBB JACK-UP SERVICES A/S

DBB JACK-UP SERVICES A/S DBB JACKUP SERVICES A/S Årsrapport 2014 Annual report 2014 Vision Offshore renewables are the preferred future source of energy. Mission To provide secondtonone solutions to the Offshore Renewable Industry

Læs mere

DYNAMIC ENERGY AI'S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

DYNAMIC ENERGY AI'S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Tlf: +4589 307800 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Kystvejen 29 DK 8000 Aarhus C tva-no, 20 22 26 70 revisjol1saktieselskab DYNAMIC ENERGY AI'S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

BDO ScanRevislon Aboulevdpic-n I I Statsautoriseret revisonsaktlesekkab DK-8()O) CVR-nr 20 22 26 70 Flt 3()Tç www bdo.dk DANSKE COMMODITIES A.

BDO ScanRevislon Aboulevdpic-n I I Statsautoriseret revisonsaktlesekkab DK-8()O) CVR-nr 20 22 26 70 Flt 3()Tç www bdo.dk DANSKE COMMODITIES A. BDO ScanRevislon Aboulevdpic-n I I Statsautoriseret revisonsaktlesekkab DK-8()O) CVR-nr 20 22 26 70 Flt 3()Tç www bdo.dk f-j DANSKE COMMODITIES A./S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2008 4. REGNSKABSÅR 4rd FINANCIAL

Læs mere

Avadon A/S CVR-nr. / Reg no. 33 49 25 96

Avadon A/S CVR-nr. / Reg no. 33 49 25 96 CVR-nr. / Reg no. 33 49 25 96 Årsrapport for regnskabsåret 20.01.11-30.06.12 Annual Report for 20.01.11-30.06.12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. This annual report has been

Læs mere

Årsrapport for 2012 23. regnskabsår

Årsrapport for 2012 23. regnskabsår Affitech A/S c/o COBIS, Ole Maaløes Vej 3, 2200 København N, Danmark CVR No. 14 53 83 72 Årsrapport for 2012 23. regnskabsår Annual report for the year ended 31 December 2012 23rd financial year Godkendt

Læs mere

Achton A/S CVR-nr. 10 98 06 90 Central Business Registration No 10 98 06 90. Årsrapport 2012 Annual report 2012

Achton A/S CVR-nr. 10 98 06 90 Central Business Registration No 10 98 06 90. Årsrapport 2012 Annual report 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR no. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Denmark Phone +45 58558200 Fax +45 58558201 www.deloitte.dk Achton A/S CVR-nr. 10 98 06 90 Central

Læs mere

McDonald's Danmark ApS

McDonald's Danmark ApS McDonald's Danmark ApS Falkoner Alle 20, Frederiksberg CVR No. 24 21 40 87 Årsrapport for 2013 Annual report for the year ended 31 December 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20.

Læs mere

Balyfa A/S Årsrapportfor2012/13

Balyfa A/S Årsrapportfor2012/13 Balyfa A/S Årsrapportfor2012/13 Annual Report for 2012/13 CVR-nr. 43 13 76 11 Årsrapportener fremlagt og godkendtpåselskabets ordinæregeneralforsamling den 30/9 2013 The Annual Report was presented and

Læs mere

Investeringsforeningen BPT Nordic Årsrapport 2007 Annual Report 2007. The Investment Fund BPT Nordic Annual Report 2007. Baltic Property Trust

Investeringsforeningen BPT Nordic Årsrapport 2007 Annual Report 2007. The Investment Fund BPT Nordic Annual Report 2007. Baltic Property Trust Investeringsforeningen BPT Nordic Årsrapport 2007 Annual Report 2007 The Investment Fund BPT Nordic Annual Report 2007 Baltic Property Trust 1 Hjemstedsadresse Registered address Investeringsforeningen

Læs mere

McDONALD'S DANMARK A/S Falkoner Allé 20, 2000 Frederiksberg (CVR. no. 24 21 40 87) ÅRSRAPPORT FOR 2008

McDONALD'S DANMARK A/S Falkoner Allé 20, 2000 Frederiksberg (CVR. no. 24 21 40 87) ÅRSRAPPORT FOR 2008 McDonald's Danmark A/S Falkoner Allé 20 DK - 2000 Frederiksberg Tlf. +45 33 26 60 00 Fax +45 33 26 60 60 www.mcdonalds.dk CVR nr. 24214087 Nordea nr. 2191 0106315442 McDONALD'S DANMARK A/S Falkoner Allé

Læs mere

ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT 2009

ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT 2009 Kjaer Group Head Office CONTENTS Ledelsens beretning Kjaer Group kort fortalt Kjaer Group s forretningsmodel Langsigtede finansielle mål 5 års nøgletal Udviklingen i 2009

Læs mere

Årsrapport 2011 Annual Report 2011 nr R- V C

Årsrapport 2011 Annual Report 2011 nr R- V C CVR-nr. 48233511 Årsrapport 2011 Annual Report 2011 Indhold / Contents Kort om Grontmij A/S / Grontmij A/S in brief 3 Ledelsespåtegning / Statement by the Board of Executives and the Board of Directors

Læs mere

DESMI A/S Årsrapport 2012 / Annual Report 2012

DESMI A/S Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 CVR-nr. 34 08 67 96 / Central Business Registration No. 34 08 67 96 MARINE & OFFSHORE INDUSTRY OIL SPILL RESPONSE DEFENCE & FUEL UTILITY PROVEN TECHNOLOGY Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nordsøfonden. Årsrapport for 2010

Nordsøfonden. Årsrapport for 2010 Nordsøfonden Årsrapport for 2010 Danish North Sea Fund Annual Report for 2010 Indholdsfortegnelse / Contents Side Oplysninger om Nordsøfonden.................................................... 3 Ledelsesberetning

Læs mere

VERDENSDIABETESFONDEN ÅRSREGNSKAB 2014 WORLD DIABETES FOUNDATION FINANCIAL STATEMENTS FOR 2014. CVR-nr. 26 56 17 79

VERDENSDIABETESFONDEN ÅRSREGNSKAB 2014 WORLD DIABETES FOUNDATION FINANCIAL STATEMENTS FOR 2014. CVR-nr. 26 56 17 79 ÅRSREGNSKAB 2014 FINANCIAL STATEMENTS FOR 2014 GODKENDT AF BESTYRELSEN 3. MARTS 2015 APPROVED BY THE BOARD OF DIRECTORS 3 MARCH 2015 CVR-nr. 26 56 17 79 Årsberetning 2014 Management Review 2014 Fondens

Læs mere

årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn

årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn 2014 årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn Selskabsoplysninger Company Information Selskabsoplysninger Company Information selskabet the company Sonlinc A/S Hans Edvard Teglers Vej 5 2920

Læs mere

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Erria A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2012 Forretningsområder Business areas SHIPMANAGEMENT Selskabet teknisk management, som forestår bemanding, supply management, dokninger, ombygninger og rapportering

Læs mere

Indholdsfortegnelse / Contents

Indholdsfortegnelse / Contents Indholdsfortegnelse / Contents Side / Page Roblon i tal / Roblon in Figures 4 Idégrundlag, mål og forretningsgrundlag / Concept, Objectives and Business Areas 6 Bestyrelsens og direktionens årsberetning

Læs mere

Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13

Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13 ELECTRONICS MANUFACTURING SERVICES Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13 GPV International A/S CVR 66 94 57 15 Indhold Contents 12 13 Hoved- og nøgletal 5 Financial highlights Ledelsens beretning 9

Læs mere

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Erria A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2007 2 ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2007 Overblik Overview Resultater i 2007 Koncernens samlede årsresultat blev på 15.102 tdkk, hvilket er en stigning på 39% sammenlignet

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 D E N K A H O L D I N G A / S

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 D E N K A H O L D I N G A / S Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 D E N K A H O L D I N G A / S Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 Indholdsfortegnelse / Contents

Læs mere

Årsrapport 2009. Annual Report 2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser Årsrapport 2009 1

Årsrapport 2009. Annual Report 2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser Årsrapport 2009 1 Årsrapport 2009 Annual Report 2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Årsrapport 2009 1 2 Sammenslutningen Danske Andelskasser Årsrapport 2009 Sammenslutningen Danske Andelskassers ordinære generalforsamling

Læs mere

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2005 06 BoConcept Holding A/S Mørupvej 16 DK-7400 Herning Tel. +45 70 13 13 66 Fax +45 96 26 72 11 www.boconceptholding.com E-mail: holding@boconcept.com CVR no. 34 01 84 13 Mapic

Læs mere

VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION

VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION FOR OF FCM Holding A/S CVR.nr. 83 56 74 14 FCM Holding A/S Company registration number 83 56 74 14 The English text in this document is an unofficial translation of the

Læs mere

Warrant Programme - New Articles of Association

Warrant Programme - New Articles of Association Company Announcement No. 04/2011 24 February 2011 Warrant Programme - New Articles of Association Following company announcement no. 03/2011, it is hereby announced that the final number of warrants issued

Læs mere

Det danske ejendomsmarked. The Danish Property Market 2015. Portland Siloer, By & Havn/Peter Sørensen

Det danske ejendomsmarked. The Danish Property Market 2015. Portland Siloer, By & Havn/Peter Sørensen Det danske ejendomsmarked The Danish Property Market 2015 Portland Siloer, By & Havn/Peter Sørensen Dokk 1 - Aarhus Kommune Indhold Forord side 5 Dansk økonomi side 7 Ejendomsfinansiering side 19 Dansk

Læs mere