Sammenhænge mellem Produktivitet og Psykosocialt Arbejdsmiljø SaPPA. Afslutningsrapport til Arbejdsmiljøforskningsfonden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammenhænge mellem Produktivitet og Psykosocialt Arbejdsmiljø SaPPA. Afslutningsrapport til Arbejdsmiljøforskningsfonden"

Transkript

1 Sammenhænge mellem Produktivitet og Psykosocialt Arbejdsmiljø SaPPA Afslutningsrapport til Arbejdsmiljøforskningsfonden Projektnummer: Udarbejdet af: Kasper Edwards Niels Møller Tage Søndergaard Kristensen Jan Mouritsen Hermann Burr Jan Hyld Pejtersen 1

2 Kolofon: Af: Kasper Edwards, Niels Møller, Tage Søndergaard Kristensen, Jan Mouritsen, Hermann Burr, Jan Hyld Pejtersen. Ophavsret og Copyright: Forfatterne og DTU Management Engineering Rapporten må kopieres og distribueres, men ikke modificeres. DOI: /DTU:

3 1 Resume på Dansk Nykredit har i perioden 2008 til 2012 deltaget i et forskningsprojekt i samarbejde med DTU, CBS og NFA. Projektets formål har været at undersøge sammenhænge mellem produktivitet og psykisk arbejdsmiljø i Nykredits privatkundecentre (i daglig tale SaPPA-projektet). Projektet har benyttet et prospektivt forskningsdesign og anvendt både kvantitative og kvalitative metoder. Kvantitativt er der gennemført tværsnitsanalyser for årene 2005, 2007 og 2010 af sammenhænge mellem psykisk arbejdsmiljø og rentabilitet. Der er også gennemført forløbsanalyser for sammenhængen mellem psykisk arbejdsmiljø i 2005, 2007, 2010 og rentabilitet det efterfølgende år. Kvalitativt er der gennemført lederinterview og historieværksted (struktureret gruppeinterview) to gange i 12 udvalgte centre. De 12 centre, som havde ændret sig mest på hhv. ledelseskvalitet og rentabilitet, blev udvalgt, den såkaldt ekstremcase metode. Psykisk arbejdsmiljø blev operationaliseret i fire dimensioner: Horisontal social kapital, vertikal social kapital, trivsel og lederskab. Rentabilitet blev operationaliseret i nøgletallet aktivitet/løn som udtrykker forholdet mellem indtægt og lønudgifter, herefter betegnet A/L. 1.1 Konklusion Det kan overordnet konkluderes, at der er en stærk og signifikant statistisk sammenhæng mellem psykisk arbejdsmiljø og rentabilitet. Tværsnitsanalyserne viser, at horisontal social kapital, vertikal social kapital, trivsel og lederskab var positivt korreleret med rentabilitet i alle år. Korrelationen er betydelig, for eksempel giver en forbedring i trivsel i 2010 på et point f.eks. fra "Delvist til I høj grad en forbedring af rentabilitet (A/L) på 35 % ganske voldsomt. Forløbsanalyserne, som undersøger om supervariablene det ene år forudsiger rentabilitet året efter, giver ikke noget entydigt resultat for alle tre år. Dette tilskrives de årlige skift i virksomhedens strategi og tilhørende ændringer i bonusmål. De kvalitative undersøgelser viser, at centerdirektøren har afgørende indflydelse på centrets rentabilitet, horisontal- og vertikal social kapital og trivsel. Centerdirektøren har mulighed for at bestemme, hvordan arbejde og processer udføres samt sætte de sociale rammer. Det er centerdirektørens ledelsesstil, der skaber forskelle i rentabilitet blandt de X centre. Relationen mellem ledelsesstil og rentabilitet formidles via de tre øvrige supervariable (horisontal social kapital, vertikal social kapital og trivsel) I de udvalgte centre er der identificeret to ledelsesekstremer: Transaktionsledelse og transformationsledelse. Analysen viser, at den bedste performance opnås ved at veksle mellem transformations- og transaktionsledelse samtidig med, at der i centret er ledelsesmæssig fokus på både struktur og omsorg. Det ledelsesmæssige fokus på struktur og omsorg behøver ikke at blive udfoldet af centerdirektøren alene, men kan udmærket deles mellem centerdirektør og souschef. Selvom centerdirektørerne selv kan vælge ledelsesstil, er der et pres mod transaktionsledelse og fokus på output fra Nykredits ledelsessystem, KPI er og bonussystemet. Det er alene resultaterne der tæller. Til trods 3

4 for dette pres, viser projektet at der er betydelig variation i psykisk arbejdsmiljø mellem centrene som korrelerer med rentabilitet. Forløbsanalyserne viser ikke entydigt, om godt psykisk arbejdsmiljø er årsagen til høj rentabilitet, men de kvalitative undersøgelser giver en lang række eksempler på, at positive ændringer i psykisk arbejdsmiljø har været efterfulgt af forbedringer af rentabilitet, og det konkluderes derfor, at godt psykisk arbejdsmiljø leder til god performance. 4

5 2 English Summary Nykredit have participated in a research project with DTU, CBS and NFA in the period from 2008 to The purpose of the project has been to research the relationship between productivity and psychosocial work environment. The project has employed a prospective research design and used both qualitative and quantitative methods. Cross sectional analysis for correlations between psychosocial work environment have been conducted for year 2005, 2007 and Twelve customer centers were selected for qualitative analysis based on an extreme case approach. Interviews with management and chronicle workshops with a group of employees were performed in both year 2009 and Psychosocial work environment was operationalized in four dimensions: horizontal and vertical social capital, wellbeing at work and leadership. Productivity was operationalized in the key performance indicator activity/salary (A/L), which express a relationship between income and total salary expenses. 2.1 Conclusion Overall we find a strong and significant statistical correlation between psychosocial work environment and productivity. The cross sectional analysis shows that horizontal social, vertical social capital, wellbeing at work and leadership exhibit a positive correlation with productivity in all measured years. The correlation is substantial and for instance, a 1 point improvement in wellbeing at work (5 point Likert scale) is associated The qualitative analysis shows that the manager of a customer center has profound Impact on profitability, horizontal -, vertical social capital and wellbeing at work. The manager has the option to decide just how work is done, organized and also define the social environment. It is the management style that creates differences in productivity among the 57 customer centers. Productivity is mediated from leadership through horizontal -, vertical social capital and wellbeing at work. In the selected customer centers two extremes in leadership has been identified: Transactional and transformational leadership. Analysis shows that best productivity is archived through continuous shifting between the two management styles. Although the manger may choose management style, there is a pressure towards transactional leadership because of a general focus on output only results matter. Despite this pressure, the project shows a substantial variation in psychosocial work environment which correlates with productivity. The statistical analysis does not identify the direction of the relation between psychosocial work environment and productivity, but the qualitative provides a number of examples of changes in psychosocial work environment that are followed by changes in productivity. It is therefore concluded that good psychosocial work environment leads to high productivity. 5

6 3 Indholdsfortegnelse 1 Resume på Dansk Konklusion English Summary Conclusion Indholdsfortegnelse Formål, metode og udførelse Kvalitativ metode Lederinterview Historieværksted Statistisk metode Hvordan er projektets formål og hensigt blevet opnået? Statistisk analyse Kvalitative analyser Erfaringer og konklusioner, som projektarbejdet har medført Forskningsmæssige erfaringer Konklusion Konklusion Udvikling i psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø og lederskab har stor betydning for rentabilitet Perspektivering af, hvordan projektets resultater på kort og langt sigt kan bidrage til at forbedre arbejdsmiljøet En fortegnelse over publikationer og produkter fra projektet Artikler om eller som refererer til projektet og resultater Videnskabelige præsentationer Populær foredrag hvor projektets resultater har indgået Beskrivelse af, Arbejdsmiljøforskningsfonden har givet bevilling til projektet

7 4 Formål, metode og udførelse Det har været projektets formål at undersøge sammenhænge mellem psykisk arbejdsmiljø og produktivitet. Projektets overordnede ide og design har været at sammenholde målinger af psykisk arbejdsmiljø og produktivitet i Nykredits privatkundecentre i de år, hvor Nykredit har målt det psykiske arbejdsmiljø dvs. 2005, 2007 og Privatkundecentrene (herefter omtalt som centrene) blev valgt som analyseenhed, da vores interesse var at belyse organisationens psykiske arbejdsmiljøs betydning for produktivitet. Projektet belyser således ikke sammenhængen mellem medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø og deres produktivitet i hele virksomheden, men sammenhængen mellem centrenes samlede psykiske arbejdsmiljø og produktivitet. Populationen af privatkundecentre har i perioden været 48 og slutteligt 57 centre som følge af integrationen af Forstædernes Bank. Centrene udgør en organisationsenhed, som er ensartet på mange områder som f.eks. opgaver, produkter og systemer men varierer med hensyn til psykisk arbejdsmiljø og produktivitet. Centrene er derfor en meget interessant analyseenhed, fordi de på den ene side er relativt ensartede, men på den anden side varierer på de to vigtige dimensioner (organisationsenhedens psykiske arbejdsmiljø og enhedens produktivitet). Dette tillader os at identificere sammenhænge mellem enhedernes forskellighed med hensyn til produktivitet og psykisk arbejdsmiljø. 4.1 Kvalitativ metode I SaPPA-projektet var der, som nævnt, også en kvalitativ dimension dvs. interview og besøg i centrene, som skulle komplementere de kvantitative data. Den kvalitative dimension giver en forståelse for og indsigt i det arbejde, som udføres i centrene samt mulighed for at tilføre og forstå, hvad der ligger bag de kvantitative sammenhænge. I SaPPA-projektet var det besluttet at gennemføre to interviews i hvert af centrene med hhv. leder og en gruppe medarbejdere, et såkaldt historieværksted (uddybet nedenfor). Formålet med dette var at få indsigt i centrets ledelse, udvikling og trivsel. Ressourcemæssigt har det ikke været muligt at gennemføre interviews i alle centrene, og det har derfor været nødvendigt at udvælge en gruppe på 12 centre. På baggrund af data fra 2005 og 2007 blev der gennemført beregninger af ændringerne i hhv. Ledelseskvalitet målt i tre-dækkeren og A/L (korrigeret for kvm-pris og barsel). De 12 centre, som havde ændret sig mest på disse to dimensioner, blev udvalgt til interview. Disse 12 centre var geografisk fordelt over hele landet, og i alle centre blev der gennemført historieværksted og lederinterview i sommeren På grund af sammenlægningen med Forstædernes Bank, som ændrede medarbejdersammensætningen i mange Sjællandske centre, blev det besluttet at gennemføre yderligere et historieværksted og lederinterview i de udvalgte centre i vinteren 2011/12. Det ekstra lederinterview og historieværksted blev gennemført i 11 ud af 12 centre. Lederinterviews og historieværksteder er alle blevet optaget og transskriberet, så der efterfølgende kunne laves tekstanalyser. 7

8 4.1.1 Lederinterview Formålet med lederinterviewet har været at afdække lederens implicitte ledelsesteori dvs. hvordan ledes medarbejderne i centret, og hvilke mekanismer forestiller lederen sig, at denne påvirker ved at handle på en given måde. Lederinterviewene har tillige afdækket, hvordan møder og fora benyttes og til hvad. Varighed: 1-2 timer Historieværksted Historieværkstedet er en gruppeinterviewmetode, som udmærker sig ved både at være individuel og kollektiv. Individuel i den forstand at deltagerne besvarede hver af de nedenstående spørgsmål individuelt, inden de blev diskuteret kollektivt. Formålet med historieværkstedet er, at få beskrevet centrets udvikling, dvs. hvilke begivenheder har haft betydning for centrets medarbejdere. Historieværkstederne er gennemført i grupper på mellem 2 og 6 medarbejdere afhængig af centrets størrelse og med varierende anciennitet. Gruppen blev ved begge historieværksteder bedt om at besvare følgende tre spørgsmål: 1. Tænk tilbage og overvej hvilke Betydningsfulde begivenheder der har været i og omkring centeret siden xxx. 2. Tænk tilbage og overvej hvilke Betydningsfulde begivenheder der har været i og omkring udviklingen i ledelse og samarbejde siden xxx, 3. Den tredje opgave er at beskrive, hvilke Personer der har været betydningsfulde i og omkring udviklingen i ledelse og samarbejde siden xxx xxx betyder årstal som har været hhv og 2009 for de to interviewrunder. Disse spørgsmål besvares et ad gangen startende med nr.1. Begivenhederne skrives af deltagerne på sedler, som hænges på en væg i kronologisk orden, således at der danner sig et billede af en tidslinje med alle væsentlige begivenheder. Varighed: 1,5 2 timer 4.2 Statistisk metode I projektet er der indsamlet data om psykisk arbejdsmiljø blandt medarbejderne på hvert center, og disse er koblet med data om centrenes rentabilitet. Psykisk arbejdsmiljø er målt med COPSOQ skemaet. Rentabilitet (A/L) er beregnet som aktivitetsindtægt divideret med lønudgifter for hvert center. Rentabiliteten (A/L) påvirkedes mest af salg af realkreditlån, idet de renteindtægter, et nyt lån genererede det første år, tilfaldt centret. Dette er meget relevant i denne sammenhæng, idet der var meget betydelig variation i den gennemsnitlige størrelse af realkreditlån i Danmark. A/L blev korrigeret for hhv. den gennemsnitlige størrelse af realkreditlån og for omfanget af medarbejdere på barsel. Korrektion for gennemsnitlig størrelse af realkreditlån er foretaget på baggrund af den gennemsnitlige kvadratmeterpris i de postnumre, som er tilknyttet et center. Oplysningerne om kvm-priser er hentet fra Realkreditrådets hjemmeside, og tilsvarende har vi modtaget fordelingen af postnumre mellem centrene fra Nykredit. Det forholder sig således, at data på gennemsnitlige kvm-priser foreligger på huse, 8

9 ejerlejligheder og fritidshuse. Derfor har korrektionen taget forholdet mellem de tre boligtyper ind i beregningen. A/L er korrigeret for barsel ved at nedjustere løn med den ressourceandel, beregnet i fuldtidsækvivalenter (FTE er), som har været på barsel. Data på barsel blev opgivet i FTE er pr. måned fra Nykredit, og dette har muliggjort en præcis korrektion. Data fra årene 2005, 2007 og 2010 samt rentabilitet for det efterfølgende år er opgjort på centerniveau og er vægtet efter antal medarbejdere per center ud fra en antagelse om, at centrets rentabilitet er et mål for medarbejdernes rentabilitet. Kalenderår er valgt for at udjævne sæsonudsving samt for at undgå, at forskellige års strategi, salgs- og bonusmål påvirker beregningen. Analyserne er gennemført som lineære regressionsanalyser med rentabilitet i kalenderåret som afhængig variabel. To typer af analyser er gennemført, tværsnitsanalyser og forløbsanalyser. 9

10 5 Hvordan er projektets formål og hensigt blevet opnået? Projektets formål var, at undersøge sammenhænge mellem psykisk arbejdsmiljø og medarbejdernes produktivitet. Dette formål er til fulde blevet opfyldt. Med Nykredit som case er der indsamlet data på hhv. psykisk arbejdsmiljø og medarbejdernes produktivitet. Psykisk arbejdsmiljø er operationaliseret gennem fire supervariable der blev dannet ved at gruppere de COPSOQ oprindelige dimensioner på følgende måde: Horisontal social kapital: Social støtte fra kolleger Socialt fællesskab Vandret tillid Vertikal social kapital: Lodret tillid Retfærdighed Lederskab: Trivsel: Forudsigelighed Anerkendelse fra ledelsen Rolleklarhed Social støtte fra overordnede Ledelseskvalitet Involvering i arbejdspladsen Tilfredshed med arbejdet Dette er gjort for at adskille effekter fra ledelse og sociale relationer mellem kollegaer og samtidig for at skabe mere robuste dimensioner. Horisontal social kapital omhandler relationer til kollegaer men vertikal social kapital forholder sig til relationen til leder. Lederskab samler en række dimensioner som antages at kunne påvirkes direkte af nærmeste leder. Trivsel er et overordnet mål for hvor godt, medarbejderne har det på arbejdspladsen og på sin vis et generelt effektmål. 5.1 Statistisk analyse Analyserne er gennemført som lineære regressionsanalyser med rentabilitet i kalenderåret som afhængig variabel. To typer af analyser er gennemført, tværsnitsanalyser og forløbsanalyser. I tværsnitsanalyserne blev det undersøgt, om supervariablene hang sammen med medarbejdernes produktivitet i hvert af årene 2005, 2007 og Dette blev gjort ved at analysere sammenhængen mellem de uafhængige variable (Lodret-, vandret social kapital, lederskab og trivsel) og den afhængige variabel (rentabilitet dvs. A/L). Vi fandt at de fleste af disse var signifikante. I forløbsanalyserne blev det undersøgt om supervariablene i det ene år bidrog til en forøgelse eller formindskelse af rentabilitet fra undersøgelsesåret til året efter. Formålet med forløbsanalyserne var at undersøge årsag/virkning dvs. om psykisk arbejdsmiljø i undersøgelsesåret var efterfulgt af ændringer i 10

11 rentabilitet året efter. Vi fandt, at psykisk arbejdsmiljø i kalenderårene hhv og 2010 ikke var stabilt korreleret med ændringer i rentabilitet mellem hhv og Heraf fulgte, at vi ikke kunne undersøge sammenhængene mellem psykisk arbejdsmiljø i hhv og 2010 og vækst i rentabilitet i hhv og Metoden til at undersøge dette bestod i at inddele medarbejderne tilfældigt i to grupper af centre, og så se om de undersøgte sammenhænge var de samme i hver af disse halvdele. Vi fandt, at sammenhængene i hver af disse halvdele ikke var de samme i forløbsanalyserne og Vi undersøgte også om den ustabile korrelation kunne tilskrives enkelte centre med stærkt afvigende psykisk arbejdsmiljø og/eller produktivitet (såkaldte outliers); dette var ikke tilfældet. År Rentabilitet samme år 1-årig vækst i rentabilitet Beta * P R 2 Beta * P R Lederskab 0,600 0,000 0,245 0,170 0,000 0,479 Vertikal social kapital N/A N/A N/A N/A N/A N/A Horisontal social kapital N/A N/A N/A N/A N/A N/A Trivsel 0,177 0,008 0,171 0,123 0,000 0, Lederskab 0,359 0,000 0,364 Vertikal social kapital 0,281 0,000 0,313 Horisontal social kapital 0,184 0,000 0,289 Trivsel 0,211 0,000 0, Lederskab 0,568 0,000 0,329 Vertikal social kapital 0,628 0,000 0,361 Horisontal social kapital 0,804 0,000 0,420 Trivsel 0,904 0,000 0,440 Tabel 1: Tværsnitsanalyse og forløbsanalyse af sammenhængen mellem de 4 supervariable og performance (A/L). *Beta skal læses således: Hvis alle ansatte ændrer deres svar på de spørgsmål, der indgår i en supervariabel fra en mindre fordelagtig svarkategori til en mere fordelagtig svarkategori, fx fra I høj grad til I meget høj grad, så ændrer rentabilitet (A/L) sig med den værdi der står i kolonnen Beta. Mål for statistisk signifikans. P under 0,05 er statistisk signifikant. Sammenhænge kunne ikke beregnes, da de var forskellige fra center til center. Tværsnitsanalyserne viser, at supervariablene og dermed psykisk arbejdsmiljø korrelerer med rentabilitet. Styrken af sammenhængene er stor og signifikant. Hvis medarbejderne i et center oplever bedre trivsel og generelt skifter fra at svare f.eks. tilfreds til meget tilfreds, så vil dette være associeret med en forbedring af rentabilitet på 0,9. En forbedring af rentabilitet (A/L) på 0,9 er voldsomt i forhold til det gennemsnitlige A/L for 2010 på 2,55 (~35%). Dette er ikke et udtryk for, at de fundne korrelationer er kausale sammenhænge, således at ændringer i vertikal-, horisontal socialkapital, lederskab og trivsel umiddelbart vil medføre de viste ændringer i A/L. Ikke desto mindre er dette bemærkelsesværdige resultater og en stærk indikation på en sammenhæng mellem rentabilitet, psykisk arbejdsmiljø og ledelse. Sammenhængene ændrer styrke i de tre målte år, hvilket tages som udtryk for, at det ikke er de samme mekanismer, som har betydning i de forskellige år. Dette forhold stemmer med, at Nykredit årligt har 11

12 foretaget ændringer af både strategi og bonussystem, samt at markedet har ændret sig betydeligt i perioden. Forløbsanalyserne viste kun korrelation mellem supervariablene det ene år og rentabilitet året efter i Dette tages til udtryk for, at ændringer i strategi, marked og bonusmål har så stor betydning, at det reelt ikke er muligt at sammenligne mellem to år. 5.2 Kvalitative analyser Kvalitative data er indsamlet gennem 23 lederinterviews og 23 medarbejderinterviews i 12 udvalgte centre. Interviews og historieværksteder er transskriberet og analyseret. Kombinationen af det statistiske og kvalitative materiale har gjort det muligt at koble statistiske korrelationer med forståelse for den bagvedliggende adfærd både hvad angår lederadfærd (lederstil) og medarbejdernes adfærd såvel arbejdsmæssigt som relationelt. Projektets hensigt var at belyse hypotesen om en sammenhæng mellem psykosocialt arbejdsmiljø og produktivitet. 12

13 6 Erfaringer og konklusioner, som projektarbejdet har medført. 6.1 Forskningsmæssige erfaringer Projektet har benyttet et kombineret kvalitativt og kvantitativt forskningsdesign, og erfaringerne med dette forskningsdesign er yderst positive. De statistiske analyser har, i sagens natur, givet indsigt i statistiske sammenhænge og yderligere fungeret som redskab til at identificere relevante kundecentre for interview. Historieværkstedsmetoden har været brugt ved alle gruppeinterviews. Metoden er kun beskrevet i begrænset omfang i litteraturen, men er et særdeles velfungerende redskab, som er effektivt for både forsker og respondentorganisation. Det er effektivt fordi forskeren får svar fra en gruppe af medarbejdere på samme tid. Metoden skaber stor variation i respondenternes svar, fordi de tvinges til at nedskrive deres erfaringer individuelt inden selve interviewet startes. Derved undgår man, at en tilfældig første respondent lægger vinkel og tone for hele interviewet. Projektet giver anledning til særlige overvejelser vedrørende brug af tværsnitsanalyser som forskningsmetode. Dette projekt har vist at korrelationer mellem performance og de fire variable lederskab, trivsel, horisontal- og vertikal social kapital, skifter karakter over tid. Korrelationerne er således ikke de samme i de tre tværsnitsmålinger, som er gennemført, til trods for at de målte organisationsenheder i perioden ikke har ændret sig radikalt, og medarbejderomsætningen har været begrænset. I dette projekt tilskrives forskelle i korrelationer i de tre tværsnit, ændringer i Nykredits strategi, som udmøntes i Nykredits bonus- og ledelsesstyringssystem, dvs. den måde hvorpå koncernen måler og følger op på den enkelte medarbejder. Hvert år har et specifikt fokus og en strategi som koncernledelsen fastsætter, hvilket indebærer salgsmål og indsatser for produkter og kundegrupper. I kundecentrene bliver dette til en ændret adfærd, som slår igennem med årsskiftet, hvor sidste års mål gøres op. En enkelt tværsnitsanalyse som basis for beregning af korrelationer og argument for kausale sammenhænge må på baggrund af dette studie siges, at være aldeles mangelfuldt. Nykredits bonus- og ledelsesstyringssystem var en kontekstfaktor som oprindeligt lå uden for projektet, men som har vist sig afgørende for forståelsen af projektets resultater. Argumentet for dette var, at alle kundecentre var underlagt de samme kontekstfaktorer, som derfor burde påvirke kundecentrene ens. Analysen har dog vist, at selvom kundecentrene er underlagt de samme generelle kontekstfaktorer og krav til performance, så er der betydelig forskel på, hvordan disse omsættes til handling i centrene. Centerdirektøren er her afgørende, idet han/hun omsætter mål, fokus og strategi fra koncernledelsen til handling i centret. Dette har betydning for både medarbejdernes trivsel og performance. Dermed viser dette projekt også, at der er en udtalt fare ved et snævert tidsmæssigt fokus og manglende forståelse af den kontekst, hvori det studerede fænomen udfolder sig. 6.2 Konklusion SaPPA-projektet har undersøgt sammenhænge mellem psykisk arbejdsmiljø og rentabilitet i Nykredit. Projektet blev startet primo 2008, afsluttet ultimo 2012 og har benyttet data fra perioden 2005 til 2011 (begge år inklusiv). 13

14 Psykisk arbejdsmiljø blev målt i 2005, 2007 og 2010 med tre-dækkeren, og på baggrund af denne udvalgtes fire supervariable dannet som udtryk for centrale psykiskarbejdsmiljøparametre: 1) Horisontal social kapital, 2) Vertikal social kapital, 3) Ledelse og 4) Trivsel. For rentabilitet blev aktivitet over løn (A/L) valgt. Projektet har benyttet et prospektivt forskningsdesign for derigennem at kunne afdække om godt psykisk arbejdsmiljø leder til høj produktivitet eller omvendt. Projektet har anvendt både kvantitative og kvalitative metoder. Kvantitativt er der gennemført tværsnitsanalyser for årene 2005, 2007 og 2010 af sammenhænge mellem psykisk arbejdsmiljø og produktivitet. Der er gennemført forløbsanalyser for sammenhængen mellem psykisk arbejdsmiljø i 2005, 2007, 2010 og produktivitet i det efterfølgende år. Der er udarbejdet en samlet statistisk model for sammenhængen mellem de fire supervariable og produktivitet. Kvalitativt er der gennemført lederinterview og gruppeinterview (historieværksted) to gange i 12 udvalgte centre. Dette er metodemæssigt gjort ud fra ekstrem case metoden, hvor de 12 centre, som har ændret sig mest på hhv. ledelseskvalitet og A/L, blev valgt. 6.3 Konklusion Nykredit har i perioden 2005 til 2011 implementeret nye strategier, salgsopfølgning og et bonussystem som i 2005 blev opfattet som et brud med den gamle rådgiverkultur. Forstædernes Bank blev opkøbt af Nykredit i 2008 og ledte til sammenlægninger af centre på Sjælland i 2009/2010. Samtidig med den indre udvikling i Nykredit har der været betydelige ændringer i markedssituationen. Starten af perioden var præget af et favorabelt lånemarked, som ultimo 2007 blev afløst af finanskrise Udvikling i psykisk arbejdsmiljø Det psykiske arbejdsmiljø i Nykredit blev generelt forbedret i perioden 2005 til 2007 for derefter at blive forværret i perioden 2007 til Det psykiske arbejdsmiljø var i 2010 lidt bedre end Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø fra 2005 til 2010 viste et markant mønster, idet der samlet set har været fremskridt på samtlige 7 job-dimensioner. Omvendt har der været tilbageskridt på 3 ud af 4 dimensioner om helbred og velbefindende. Samlet set har der været to meget iøjnefaldende udviklinger: Social støtte fra overordnede er steget markant fra 2005 til 2010 (58,5 til 69,10 point over 5 år), mens det selvvurderede helbred er faldet støt (70,0 til 62,9 point). Samlet set toppede det psykiske arbejdsmiljø i Nykredit i 2007 og der er sket en tilbagegang i Psykisk arbejdsmiljø og lederskab har stor betydning for rentabilitet Det kan overordnet konkluderes, at der er en stærk og signifikant statistisk sammenhæng mellem horisontal social kapital, vertikal social kapital, trivsel, lederskab og rentabilitet. Tværsnitsanalyserne viser, at horisontal social kapital, vertikal social kapital, trivsel og lederskab var positivt korreleret med rentabilitet i alle år. Korrelationen er betydelig, idet en forbedring i trivsel på en svarkategori er associeret med en forbedring af rentabilitet (A/L) på 0,9 ganske voldsomt i forhold til det gennemsnitlige A/L for 2010 på 2,55 (~35 %). 14

15 Forløbsanalyserne, som undersøger, om supervariablene det ene år forudsiger rentabilitet året efter, giver ikke noget entydigt svar. Dette tilskrives de årlige skift i strategi og tilhørende ændringer i bonusmål. Skift i strategi medfører også ændrede mål og fokus i centrene, og det er netop centerdirektøren, som skal omforme strategi til handling i centrene. De kvalitative undersøgelser viser, at centerdirektøren har afgørende indflydelse på centrets rentabilitet, medarbejdernes arbejde, trivsel og samarbejde. Centerdirektøren har mulighed for at bestemme, hvordan arbejde og processer udføres samt sætter de sociale rammer. I de udvalgte centre er der identificeret to ledelsesekstremer: Transaktionsledelse og transformationsledelse. Analysen viser, at den bedste performance opnås ved at veksle mellem transformations- og transaktionsledelse samtidig med, at der i centret er ledelsesmæssig fokus på både struktur og omsorg. Det ledelsesmæssige fokus på struktur og omsorg behøver ikke at blive udfoldet af centerdirektøren alene, men kan udmærket deles mellem centerdirektør og souschef. Selvom centerdirektørerne selv kan vælge ledelsesstil, er der et pres mod transaktionsledelse og fokus på output fra Nykredits ledelsessystem, KPI er og bonussystemet. Det er alene resultaterne, der tæller. Dette presser centerdirektørerne til at anlægge samme stil og fokus overfor deres medarbejdere. Individuelle KPI er, bonus og salgsmål for hver medarbejder til trods, viser i undersøgelsen at psykisk arbejdsmiljø har en meget voldsom betydning for rentabiliteten. Forløbsanalyserne viser ikke entydigt, om godt psykisk arbejdsmiljø er årsagen til høj rentabilitet, men de kvalitative undersøgelser giver en række eksempler på, at positive ændringer i psykisk arbejdsmiljø har været efterfulgt af forbedringer af rentabilitet, og det konkluderes derfor, at godt psykisk arbejdsmiljø leder til god performance. 15

16 7 Perspektivering af, hvordan projektets resultater på kort og langt sigt kan bidrage til at forbedre arbejdsmiljøet Projektet peger på, at førstelinjelederen gennem sin adfærd er medierende mellem, på den ene side, koncern, bonus- og ledelsesstyrringssystem og på den anden side medarbejderne. Førstelinjelederen kan påvirke medarbejdernes trivsel og produktivitet i positiv retning gennem en ledelsesform som, fokuserer på både medarbejdernes indsats, output og processer. Derfor skal en umiddelbar indsats rettes mod førstelinjelederne, som bør forstå deres ansvar for medarbejdernes trivsel. Yderligere bør førstelinjelederne undervises og trænes i ledelse med social kapital, om end dette koncept ikke er entydigt. Det er dog tydeligt, på baggrund af dette projekt, at en særlig ledelsesadfærd, som både fokuserer på medarbejdernes indsats, output og processer, er befordrende for trivsel og produktivitet. 16

17 8 En fortegnelse over publikationer og produkter fra projektet. Projektets resultater er allerede dissemineret i betydeligt omfang gennem populærformidling på konferencer og i fagblade. Finansforbundet har haft stor interesse for projektet og har gennemført en række seminarer og skrevet artikler om projektets resultater. 8.1 Artikler om eller som refererer til projektet og resultater Så godt som penge i banken, Carsten Jørgensen, Medlemsblad for Kreds Nordea, Oktober 2013 Profitten stiger, når folk har det godt, Elisabeth Teisen, Finans, Oktober 2013 God ledelse er guldægget, Sabina Furbo og Elisabeth Teisen, Finans, Oktober 2013 Behov for ledere, der både fokuserer på struktur og omsorg, Tina Løvbom Petersen, Videncenter for Arbejdsmiljø november 2012, psykisk-arbejdsmiljoe-og-produktivitet 8.2 Videnskabelige præsentationer Good leadership and psychosocial work environment leads to higher productivity - A Cross-sectional and prospective study, Work, Stress and Health, Los Angeles, 17. Maj 2013 Psychosocial Work Environment and Performance, Kasper Edwards & Niels Møller, International Conference "Towards Better Work and Well-being"10-12 February 2010, Crowne Plaza, Helsinki, Finland; The Chronicle Workshop A group interview methodology, Forskningsseminar på Nordic School of Public Health, Gøteborg 29. Maj 2013, 20 deltagere. Servant leadership, Psychosocial work environment and performance, Skalholt, Iceland 14. Oktober 2011, 200 deltagere. SaPPA - Sammenhænge mellem Produktivitet og Psykisk Arbejdsmiljø, Arbejdsmiljøforskningsfondens Årskonference My research, DTU MAN PhD school, 30. Oktober 2012, 30 deltagere. SaPPA - Sammenhænge mellem Produktivitet og Psykisk Arbejdsmiljø, AM-konferencen, 2012, Nyborg, 60 deltagere. Effektivisering og arbejdsmiljø - erfaringer fra praksisforskning, Regionsforum, Bispebjerg Hospital, 11. december 2012, 50 deltagere. Historieværkstedet en metode, DTU MAN forskningsseminar, 9. januar 2013 My research, DTU MAN PhD school, 9. April 2013, 30 deltagere. 17

18 Relational Coordination in healthcare a shortcut to quality of care?, Management Engineering Meeting, DTU MAN, 4. Oktober 2013, 20 deltagere. 8.3 Populær foredrag hvor projektets resultater har indgået 1) Poster, SaPPA Fund midtvejs, Kasper Edwards, Arbejdsmiljøforskningsfondens årskonference ) lean og arbejdsmiljø, Næstved arbejdsmiljødag, 9. november 2011, 500 deltagere. 3) Eksekvering - Tid, tidsopfattelser og ledelsessystemet, CfL, Center for ledelse, 9. februar 2012, 80 deltagere. 4) Social kapital teori, begreber og cases, Region H Ledertalentforløb, 9. maj 2012,40 deltagere. 5) Social kapital teori, begreber og cases, Region H Ledertalentforløb, 7. juni 2012,40 deltagere 6) Innovtion og Klinisk ledelse, Region H, Master Class, 27. januar 2012, 35 deltagere. 7) Social kapital teori, begreber og cases, Region H Ledertalentforløb, 6. december 2012, 30 deltagere. 8) SaPPA - Sammenhænge mellem Produktivitet og Psykisk Arbejdsmiljø, Finansforbundet, 6. februar 2013, 7 deltagere. 9) Eksekvering gennem social kapital og relationel koordination, Center for Ledelse, 18. april 2013, webcast til Aalborg, 100 deltagere. 10) SaPPA - Sammenhænge mellem Produktivitet og Psykisk Arbejdsmiljø, PROSA 22. maj ) SaPPA Afslutningspræsentation, Nykredit, 27. maj 2013, 10 deltagere. 12) Eksekvering, CFL-netværk for økonomichefer og direktører, 18. juni 2013, 15 deltagere. 13) Social kapital og produktivitet, Finansforbundet Arbejdsmiljø seminar, 22. maj 2013, 60 deltagere, 14) Social kapital og produktivitet, Finansforbundet Kredsteam Arbejdsliv, 27. juni 2013, 40 deltagere. 15) Samarbejde, 3 oplæg på workshops i Rigshospitalets Hjertecenter, 25. august 2013, 15 deltagere. 16) Social kapital og produktivitet, Codan HR, 10. september 2013, 2 deltagere. 17) Teamledelse i Hjertecentret, opæg for temaledelsen i Rigshospitalets Teamledelse, 12. september 2013, 10 deltagere. 18) Social kapital, ledelse og produktivitet, JN DATA samarbejdsudvalg, 1. oktober 2013, 30 deltagere. 19) Eksekvering - social kapital og relationel koordination, Region Nord Top 40, 26. september 2013, 40 deltagere. 20) Social kapital og produktivitet, Temadag i Finansforbundet, 2. oktober 2013, 90 deltagere. 21) Lean og arbejdsmiljø, Danmarks Radio, tillidsmænd og leanafdeling, 7. oktober 2013, 30 deltagere. 22) Lean og arbejdsmiljø, Region Midt årskonference, Herning, 10. oktober 2013, 80 deltagere. 23) Relationel koordinering et middel til målet, Lederkonference 2013, Region H, 10. oktober 2013, 50 deltagere. 24) Ledelse, Ledelsen af Rigshospitalets Hjertecenter, 15. oktober 2013, 7 deltagere. 18

19 25) Social kapital og produktivitet, Temadag i Finansforbundet, Silkeborg, 22 november 2013, 100 deltagere. 26) Social kapital, ledelse og produktivitet, Kreds Nordea Bestyrelse, 28. november ) Social kapital og produktivitet, Netværk som social kapital, DTU, 29. november ) Social kapital teori, begreber og cases, Region H Ledertalentforløb, 3. december deltagere. 29) Social kapital og produktivitet Kreds Nordea, Fællestillidsmænd, 23. januar 2014, Finansforbundet, 30 deltagere. 30) Youtube: Trivsel og Performance, oplæg på Temadag i Finansforbundet. Projektet har inden for projektperioden ikke foretaget journalpublicering, fordi projektets data først til sidst var indsamlet og analyseret. Der pågår p.t. et arbejde på at publicere projektets resultater i relevante internationale tidsskrifter. Arbejdet udføres af Kasper Edwards, Jan Mouritzen og Hermann Burr og fokuserer på high ranking journals grundet resultaternes store betydning. 19

20 9 Beskrivelse af, Arbejdsmiljøforskningsfonden har givet bevilling til projektet 20

Ledelse med social kapital giver høj produktivitet

Ledelse med social kapital giver høj produktivitet Ledelse med social kapital giver høj produktivitet Af: Kasper Edwards Niels Møller Tage Søndergaard Kristensen Jan Mouritsen Hermann Burr Jan Hyld Pejtersen. 1 Kolofon: Af: Kasper Edwards, Niels Møller,

Læs mere

Social kapital, ledelse og produktivitet

Social kapital, ledelse og produktivitet Social kapital, ledelse og produktivitet Kobæk Strand, 3. november 2014 Seniorforsker, Kasper Edwards, DTU I samarbejde med: Lektor Niels Møller, DTU Professor Jan Moutitzen, CBS Tage Søndergaard Kristensen,

Læs mere

Ledelse med social kapital giver høj produktivitet

Ledelse med social kapital giver høj produktivitet Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 12, 2015 Ledelse med social kapital giver høj produktivitet Edwards, Kasper; Møller, Niels; Kristensen, Tage Søndergård ; Mouritsen, Jan; Burr, Hermann ; Pejtersen,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 FORORD Baggrunden for undersøgelsen: Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal APV en på en arbejdsplads opdateres, når der sker store forandringer, som påvirker

Læs mere

Lean uden stress Udvikling af et bæredygtigt produktionskoncept

Lean uden stress Udvikling af et bæredygtigt produktionskoncept Lean uden stress Udvikling af et bæredygtigt produktionskoncept NFA Center for Industriel Produktion, AUC Institut for Produktion og Ledelse, DTU Grundantagelse Lean har ikke nogen effekt i sig selv Det

Læs mere

KPI er hvad er det og hvilken effekt har de på trivsel og produktivitet

KPI er hvad er det og hvilken effekt har de på trivsel og produktivitet KPI er hvad er det og hvilken effekt har de på trivsel og produktivitet IDA Arbejdsmiljø 24. februar 2015 Seniorforsker, Kasper Edwards, DTU Eksekveringsindikator 2013 KPI er og performancesstyring bruges

Læs mere

De tre nye skemaer Opbygning og indhold

De tre nye skemaer Opbygning og indhold De tre nye skemaer Opbygning og indhold Jan Pejtersen AMI s nye spørgeskemaer om psykisk arbejdsmiljø,. maj 006, kl. 6 Tredækker konceptet Forskere Arbejdsmiljøprofessionelle Virksomheder De vigtigste

Læs mere

Caserapport om Relationel koordination i Region Nord. Koordinering af samarbejdet omkring medicinske problemstillinger hos ortopædkirurgisk patienter

Caserapport om Relationel koordination i Region Nord. Koordinering af samarbejdet omkring medicinske problemstillinger hos ortopædkirurgisk patienter Caserapport om Relationel koordination i Region Nord Koordinering af samarbejdet omkring medicinske problemstillinger hos ortopædkirurgisk patienter Ortopædkirurgisk Afdeling og Medicinsk Endokrinologisk

Læs mere

TEMARAPPORT. HR træfpunkt 2011. Social kapital på danske arbejdspladser Temaanalysen er gennemført af Interresearch

TEMARAPPORT. HR træfpunkt 2011. Social kapital på danske arbejdspladser Temaanalysen er gennemført af Interresearch TEMARAPPORT HR træfpunkt 2011 Social kapital på danske arbejdspladser Temaanalysen er gennemført af Interresearch Kort om årets temaanalyse Træfpunkt Human Ressource 2011, der afholdes den 5. og 6. oktober

Læs mere

Hvordan kan der samarbejdes om at afdække det psykiske arbejdsmiljø? Arbejdsmiljøseminar Nyborg, 16-11-2015 Tage Søndergård Kristensen Task-Consult

Hvordan kan der samarbejdes om at afdække det psykiske arbejdsmiljø? Arbejdsmiljøseminar Nyborg, 16-11-2015 Tage Søndergård Kristensen Task-Consult Hvordan kan der samarbejdes om at afdække det psykiske arbejdsmiljø? Arbejdsmiljøseminar Nyborg, 16-11-2015 Tage Søndergård Kristensen Task-Consult Fører trivselsmålinger til mere trivsel? De allerfleste

Læs mere

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Seniorforsker Thomas Clausen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 3. november, 2014 Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægningsaktiviteter

Læs mere

Social kapital i Virksomhed X SAMMENFATNINGSRAPPORT CASPER RAVN FAGLIG, SAGSBEHANDLER & HENRIK RASMUSSEN, ØKONOM. HK DANMARK Analyse

Social kapital i Virksomhed X SAMMENFATNINGSRAPPORT CASPER RAVN FAGLIG, SAGSBEHANDLER & HENRIK RASMUSSEN, ØKONOM. HK DANMARK Analyse 215 i Virksomhed X SAMMENFATNINGSRAPPORT CASPER RAVN FAGLIG, SAGSBEHANDLER & HENRIK RASMUSSEN, ØKONOM HK DANMARK Analyse på arbejdspladsen Denne rapport bygger på en undersøgelse om social kapital blandt

Læs mere

Udviklingen i det psykiske arbejdsmiljø. Konference om VIPS projektet Århus. 26-5-2008. Tage Søndergård Kristensen

Udviklingen i det psykiske arbejdsmiljø. Konference om VIPS projektet Århus. 26-5-2008. Tage Søndergård Kristensen Udviklingen i det psykiske arbejdsmiljø Konference om VIPS projektet Århus. 26-5-2008. Tage Søndergård Kristensen De tre sektorer ikke som vi troede Hallsten: I industrien er man ufri til at udføre en

Læs mere

Psykosocialt arbejdsmiljø gennem tiden

Psykosocialt arbejdsmiljø gennem tiden Psykosocialt arbejdsmiljø gennem tiden - overvejelser om, hvad begrebet omfatter Reiner Rugulies Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) København, 30. oktober 2015 Mit foredrag 1. Hvad er

Læs mere

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Aalborg Universitet 1. Semester projekt Gruppe nummer: 755 Vejleder: Henrik Bøggild

Læs mere

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse 2008 15. januar 2009 Indhold Indhold 1 Læservejledning 3 2 Overordnet sammenligning af dimensioner 4 3 Kvantitative krav 5 4 Arbejdstempo 6 5 Følelsesmæssige krav

Læs mere

Trivselsmåling GS1 Denmark

Trivselsmåling GS1 Denmark Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner

NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner Louise Kryspin Sørensen Oktober 2016 NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner DSR har i foråret 2015 indhentet data om sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø og helbred. I undersøgelsen

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Slutkonference for VIPS-projektet Torsdag d. 3. april 2008, kl 13-16.30 Eigtveds Pakhus Virksomheders indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø - Præsentation

Læs mere

Væksten i det gode liv

Væksten i det gode liv Væksten i det gode liv Nyt politisk redskab i Syddanmark 01 --- Det Gode Liv - INDEX 02 --- Det Gode Liv - INDEX Du får det, du måler Fra tid til anden gør vi op, hvad vi har at leve for. I familien, i

Læs mere

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet.

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet. Uddybende vejledning til NFAs virksomhedsskema og psykisk arbejdsmiljø Konstruktion af skalaer og beregning af skalaværdier Når vi skal måle psykisk arbejdsmiljø ved hjælp af spørgeskemaer, har vi den

Læs mere

2. maj 2011. Åbne fængsler '11. Kriminalforsorgen '11

2. maj 2011. Åbne fængsler '11. Kriminalforsorgen '11 2. maj Åbne fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab

Læs mere

Lean uden stress et forskningsprojekt i 10 virksomheder. af Lektor, PhD, Kasper Edwards kaed@man.dtu.dk

Lean uden stress et forskningsprojekt i 10 virksomheder. af Lektor, PhD, Kasper Edwards kaed@man.dtu.dk Lean uden stress et forskningsprojekt i 10 virksomheder af Lektor, PhD, Kasper Edwards kaed@man.dtu.dk Lean Uden Stress LeanUS-projektet Perjektet er gennemført i 2006-10 Kontekst Lean spredes hastigt

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

NOTAT Ledelsesrum og ledernes psykiske arbejdsmiljø

NOTAT Ledelsesrum og ledernes psykiske arbejdsmiljø Louise Kryspin Sørensen Juni 2016 NOTAT Ledelsesrum og ledernes psykiske arbejdsmiljø 44% af lederne angiver, at de i høj eller meget høj kan løse deres arbejde som leder inden for de rammer de er givet.

Læs mere

Positive faktorer - et perspektiv på psykosocialt arbejdsmiljø

Positive faktorer - et perspektiv på psykosocialt arbejdsmiljø faktorer - et perspektiv på psykosocialt Seniorforsker Thomas Clausen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA Dagsorden 1. Baggrund - det moderne arbejdsliv og positive faktorer 2. Hvad er

Læs mere

Relationel Coordination RegNord Caserapport. Ensartet tilbud til patienter med KOL. Medicinsk afdeling, Dronninglund, Aalborg Universitetshospital

Relationel Coordination RegNord Caserapport. Ensartet tilbud til patienter med KOL. Medicinsk afdeling, Dronninglund, Aalborg Universitetshospital Relationel Coordination RegNord Caserapport Ensartet tilbud til patienter med KOL Medicinsk afdeling, Dronninglund, Aalborg Universitetshospital Forord Dette er en caserapport i projekt Fra begreb til

Læs mere

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Indholdsfortegnelse Indledning Prisudvikling 2.1 Prisudviklingen fra 2014 til

Læs mere

Social kapital og relationel koordinering hvordan hænger begreberne sammen?

Social kapital og relationel koordinering hvordan hænger begreberne sammen? Social kapital og relationel koordinering hvordan hænger begreberne sammen? Workshop nr 311 Arbejdsmiljøkonferencen 2014, Nyborg Strand Karen Albertsen: Kal@teamarbejdsliv.dk Inger Marie Wiegman: IMW@teamarbejdsliv.dk

Læs mere

Ringe Fri- og Efterskole. Samlet Resultat

Ringe Fri- og Efterskole. Samlet Resultat 16. februar 2010 Indhold 1 Læservejledning 3 2 Overordnet sammenligning af dimensioner 4 3 Kvantitative krav 5 4 Arbejdstempo 6 5 Følelsesmæssige krav 7 6 Indflydelse 8 7 Udviklingsmuligheder 9 8 Mening

Læs mere

10. oktober Samlet resultat. Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune

10. oktober Samlet resultat. Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune 10. oktober Samlet resultat Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved

Læs mere

Bach, trivsel og vækst SLUTRAPPORT

Bach, trivsel og vækst SLUTRAPPORT Bach, trivsel og vækst SLUTRAPPORT Slutrapport vedrørende projekt Bach, trivsel og vækst Det skal indledningsvis konstateres, at gennemførelsen af projekt Bach, trivsel og vækst har haft en endog meget

Læs mere

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV Af Stine Jacobsen, Helle Holt, Pia Bramming og Henrik Holt Larsen RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

Læs mere

Rundspørge til medlemmer af HK Kommunal om psykisk arbejdsmiljø. sammenlignet med

Rundspørge til medlemmer af HK Kommunal om psykisk arbejdsmiljø. sammenlignet med Rundspørge til medlemmer af om psykisk arbejdsmiljø sammenlignet med Kortlægning af danske lønmodtageres psykiske arbejdsmiljø gennemført af det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) Rundspørge

Læs mere

Københavns fængsler '11

Københavns fængsler '11 19. april Københavns fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og produktivitet. Vilhelm Borg, Seniorforsker, NFA Malene Friis Andersen, Post.doc., NFA

Psykisk arbejdsmiljø og produktivitet. Vilhelm Borg, Seniorforsker, NFA Malene Friis Andersen, Post.doc., NFA Psykisk arbejdsmiljø og produktivitet Vilhelm Borg, Seniorforsker, NFA Malene Friis Andersen, Post.doc., NFA De næste 45 minutter Hvorfor er psykisk arbejdsmiljø så vigtig for produktiviteten? Sammenhæng

Læs mere

Relationel koordinering og social kapital to alen ud af ét stykke?

Relationel koordinering og social kapital to alen ud af ét stykke? Relationel koordinering og social kapital to alen ud af ét stykke? Workshop A Odense Congress Center, den 12.05.2014 v/ cand.psych., ph.d. og Arbejdslivsforsker Karen Albertsen: Kal@teamarbejdsliv.dk PROGRAM

Læs mere

Det psykiske arbejdsmiljø på danske sygehuse under Organisatoriske forandringer - set i et ledelsesperspektiv

Det psykiske arbejdsmiljø på danske sygehuse under Organisatoriske forandringer - set i et ledelsesperspektiv Det psykiske arbejdsmiljø på danske sygehuse under Organisatoriske forandringer - set i et ledelsesperspektiv Speciale 4.semester, Den sundhedsfaglige kandidat, SDU Odense, januar 2011 Forfatter: Lene

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og smerter blandt omsorgsmedarbejdere

Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og smerter blandt omsorgsmedarbejdere Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og smerter blandt omsorgsmedarbejdere Thomas Clausen, NFA, den 17. september, 2014 tcl@arbejdsmiljoforskning.dk Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og smerter blandt omsorgsmedarbejdere

Læs mere

Relationel Koordination RegNord Caserapport. Involverende stuegang på Geriatrisk sengeafsnit, Aalborg Universitetshospital

Relationel Koordination RegNord Caserapport. Involverende stuegang på Geriatrisk sengeafsnit, Aalborg Universitetshospital Relationel Koordination RegNord Caserapport Involverende stuegang på Geriatrisk sengeafsnit, Aalborg Universitetshospital Forord Dette er en caserapport i projekt Fra begreb til bundlinje - hvordan øger

Læs mere

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne 3. ARBEJDSMILJØET OG ARBEJDSMILJØARBEJDET I dette afsnit beskrives arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet på de fem FTF-områder. Desuden beskrives resultaterne af arbejdsmiljøarbejdet, og det undersøges

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Fokus på psykisk arbejdsmiljø Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Udgangspunktet Vi går alle på arbejde for at bidrage med noget værdifuldt, noget vi kan være tilfredse med

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Social kapital. - værdien af det sociale fællesskab! Du er her et sted! v/ Simon Bach Nielsen Sociolog.

Social kapital. - værdien af det sociale fællesskab! Du er her et sted! v/ Simon Bach Nielsen Sociolog. Social kapital - værdien af det sociale fællesskab! v/ Simon Bach Nielsen Sociolog Du er her et sted! Program Hvad er social kapital for en størrelse? Hvordan kan vi tage fat på den sociale kapital i hverdagen?

Læs mere

2. maj Pensioner '11. Kriminalforsorgen '11

2. maj Pensioner '11. Kriminalforsorgen '11 2. maj Pensioner '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab

Læs mere

Region Sjælland Trivselsmåling 2015

Region Sjælland Trivselsmåling 2015 30-04-2015 Region Sjælland Trivselsmåling 2015 Region Sjælland (Inkluder underafdelinger) Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret Region Sjælland Trivselsmåling

Læs mere

Faktaark om social kapital 2014

Faktaark om social kapital 2014 Ref. KAB/- Faktaark om social kapital 2014 12.06.2015 Indhold Baggrund: Hvad er social kapital?...2 Social kapital opdelt efter sektor...4 Social kapital opdelt efter køn...5 Sammenhæng mellem social kapital,

Læs mere

Arresthusinspektør for Syd- og sønderjylland og Fyn '11

Arresthusinspektør for Syd- og sønderjylland og Fyn '11 13. april Arresthusinspektør for Syd- og sønderjylland og Fyn '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved

Læs mere

Arresthusinspektør for Midt- og Nordjylland '11

Arresthusinspektør for Midt- og Nordjylland '11 13. april Arresthusinspektør for Midt- og Nordjylland '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille

Læs mere

Fra sidevogn til kerneopgave

Fra sidevogn til kerneopgave Fra sidevogn til kerneopgave Kerneopgaven og det psykiske arbejdsmiljø BAR SOSU på Nyborg Strand Onsdag d. 25. marts 2015 Eva Thoft eth@teamarbejdsliv.dk 0045 2091 7417 KERNEOPGAVE OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Direktoratet, KUC, Fællesudg. '11

Direktoratet, KUC, Fællesudg. '11 2. maj Direktoratet, KUC, Fællesudg. '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål

Læs mere

Forskning i Social Kapital

Forskning i Social Kapital Forskning i Social Kapital Oplæg ved NFA s Gå-hjem-møde 21. oktober 2014 Vilhelm Borg Det nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) Oversigt Definition Hvorfor er det vigtigt for arbejdspladsen

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Relationel Koordination RegNord Caserapport. AMD-klinikken, Øjenafdelingen, Aalborg Universitetshospital

Relationel Koordination RegNord Caserapport. AMD-klinikken, Øjenafdelingen, Aalborg Universitetshospital Relationel Koordination RegNord Caserapport AMD-klinikken, Øjenafdelingen, Aalborg Universitetshospital Forord Dette er en caserapport i projekt Fra begreb til bundlinie - hvordan øger vi den relationelle

Læs mere

12. april Kriminalforsorgen '11

12. april Kriminalforsorgen '11 12. april 2011 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab ved

Læs mere

Faktaark: Ledelseskvalitet

Faktaark: Ledelseskvalitet Faktaark: Ledelseskvalitet Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af deres nærmeste personaleansvarlige leder i sammenhæng med forskellige faktorer i det psykiske arbejdsmiljø. Resultaterne stammer

Læs mere

Børn og Unge, Århus Kommune

Børn og Unge, Århus Kommune Kort version af hovedrapport Capacent Indhold 1. Resumé 1 2. Indledning 4 3. Overblik over dimensioner 6 4. Jobtilfredshed 10 5. Social kapital 15 6. Sammenhænge mellem dimensionerne 17 1. Resumé 8.595

Læs mere

Sommereksamen Kandidatuddannelsen i Medicin med industriel specialisering. Eksamensdato: Tid: Vigtige oplysninger:

Sommereksamen Kandidatuddannelsen i Medicin med industriel specialisering. Eksamensdato: Tid: Vigtige oplysninger: Sommereksamen 2016 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Kandidatuddannelsen i Medicin med industriel specialisering 8. semester Eksamensdato: 13-06-2016 Tid: 09.00 11.00 Bedømmelsesform Bestået/ikke

Læs mere

Relationel Koordinering RegNord Caserapport. Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme (VRR) Operationsgangen, Glostrup Hospital

Relationel Koordinering RegNord Caserapport. Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme (VRR) Operationsgangen, Glostrup Hospital Relationel Koordinering RegNord Caserapport Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme (VRR) Operationsgangen, Glostrup Hospital Forord Dette er en caserapport i projekt Fra begreb til bundlinje - hvordan

Læs mere

Relationel Koordinering retningsvisende for en ny faglighed i velfærdsprofessionerne?

Relationel Koordinering retningsvisende for en ny faglighed i velfærdsprofessionerne? Relationel Koordinering retningsvisende for en ny faglighed i velfærdsprofessionerne? Workshop Årsmøde, Center for Studier i Arbejdsliv, den 27. marts 2014 Karen Albertsen, kal@teamarbejdsliv.dk, Hans

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

Positive faktorer i arbejdsmiljøet

Positive faktorer i arbejdsmiljøet Positive faktorer i arbejdsmiljøet Seniorforsker Thomas Clausen, tcl@nrcwe.dk Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) 7. maj 2014 Positive faktorer i arbejdsmiljøet Hvad er positiv arbejdspsykologi

Læs mere

Workshop AM 2007: Skæve og uregelmæssige arbejdstider betydningen af indflydelse på placeringen af egen arbejdstid. Seniorforsker Karen Albertsen

Workshop AM 2007: Skæve og uregelmæssige arbejdstider betydningen af indflydelse på placeringen af egen arbejdstid. Seniorforsker Karen Albertsen Workshop AM 2007: Skæve og uregelmæssige arbejdstider betydningen af indflydelse på placeringen af egen arbejdstid Seniorforsker Karen Albertsen Indflydelse på arbejdstiden Indflydelse, kontrol, fleksibilitet

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Set i lyset af den økonomiske krise Business Danmark november/december 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Analyseproblem... 2 Metode og datamateriale... 3 Hovedkonklusioner...

Læs mere

NOTAT Ledernes psykiske arbejdsmiljø Udvikling fra 2012 til 2015

NOTAT Ledernes psykiske arbejdsmiljø Udvikling fra 2012 til 2015 Louise Kryspin Sørensen Juni 2016 NOTAT Ledernes psykiske arbejdsmiljø Udvikling fra 2012 til 2015 Fra 2012 til 2015 har syv dimensioner udviklet sig signifikant negativt for lederne. Det drejer sig om:

Læs mere

Motorway effects on local population and labor market

Motorway effects on local population and labor market Motorway effects on local population and labor market Per Homann Jespersen Associate Professor, Roskilde University Jean P. Endres phd student, Roskilde University Trafikdage 23-08-16 Motorways and the

Læs mere

Arbejdspladsskemaet Det korte skema.

Arbejdspladsskemaet Det korte skema. Arbejdspladsskemaet Det korte skema. I det korte skema ønskede vi både at reducere antallet af skalaer og antallet af spørgsmål i forhold til det mellemlange skema. Vi startede derfor på en frisk med at

Læs mere

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 12.05.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS Offentlige institutioner oplever i disse år et stigende

Læs mere

Hvem er mest stressede? En sammenligning af stressniveauet hos voksne danskere i og uden for arbejdsmarkedet

Hvem er mest stressede? En sammenligning af stressniveauet hos voksne danskere i og uden for arbejdsmarkedet Hvem er mest stressede? En sammenligning af stressniveauet hos voksne danskere i og uden for arbejdsmarkedet Tage Søndergård Kristensen og Jan H. Pejtersen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Læs mere

Ledelsesspænd på daginstitutionsområdet

Ledelsesspænd på daginstitutionsområdet Ledelsesspænd på daginstitutionsområdet Lotte Bøgh Andersen LEAP LEADERSHIP AND PERFORMANCE LEDELSESADFÆRD OG PERFORMANCE Samarbejde med LEAP projektet Ledelsesadfærd og performance Hvordan motiverer ledere

Læs mere

4. Selvvurderet helbred

4. Selvvurderet helbred 4. Selvvurderet helbred Anni Brit Sternhagen Nielsen Befolkningens helbred er bl.a. belyst ud fra spørgsmål om forekomsten af langvarig sygdom og spørgsmål om interviewpersonernes vurdering af eget helbred.

Læs mere

Seminaropgave: Præsentation af idé

Seminaropgave: Præsentation af idé Seminaropgave: Præsentation af idé Erik Gahner Larsen Kausalanalyse i offentlig politik Dagsorden Opsamling på kausalmodeller Seminaropgaven: Praktisk info Præsentation Seminaropgaven: Ideer og råd Kausalmodeller

Læs mere

Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte - design og resultater. Hermann Burr

Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte - design og resultater. Hermann Burr Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte - design og resultater Hermann Burr Indhold Formål Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK) Design Resultater Overvågning Ætiologi Perspektiver Den nationale arbejdsmiljøkohortes

Læs mere

Kortlægningsproces og dialog af Social kapital

Kortlægningsproces og dialog af Social kapital Kortlægningsproces og dialog af Social kapital 13.00-14.45 Lederne Input fra 3BAR Kortlægning (3BAR, Kubix og RUC) v/ Det er ikke muligt at planlægge sig til social kapital. Social kapital er en konsekvens

Læs mere

Paneldebat: Forskellige perspektiver på effekten af performance management

Paneldebat: Forskellige perspektiver på effekten af performance management Paneldebat: Forskellige perspektiver på effekten af performance management Hvorfor Performance Management??? David Cooperider Appreciative inquiry. To ord - lige som Performance Management Hvorfor misser

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

Forsknings- og udviklingssamarbejde omkring ledelse af relationel velfærd en ny rolle for strategisk HR

Forsknings- og udviklingssamarbejde omkring ledelse af relationel velfærd en ny rolle for strategisk HR Forsknings- og udviklingssamarbejde omkring ledelse af relationel velfærd en ny rolle for strategisk HR Indledning Med etablering af dette udviklings- og forskningsprojekt er det vores ambition at udvikle

Læs mere

Professionel Kapital på gymnasieuddannelserne

Professionel Kapital på gymnasieuddannelserne Professionel Kapital på gymnasieuddannelserne GL tilbyder, at samtlige institutioner med gymnasiale uddannelser gratis kan afdække skolens professionelle kapital enten i foråret eller i efteråret 2015.

Læs mere

Bilag 2. Dimensionerne i undersøgelsen Hvordan er de målt? Krav i arbejdet:

Bilag 2. Dimensionerne i undersøgelsen Hvordan er de målt? Krav i arbejdet: Bilag 2 Dimensionerne i undersøgelsen Hvordan er de målt? I undersøgelsen anvendes en lang række dimensioner i det psykiske arbejdsmiljø. Det kan være indflydelse i arbejdet, stress, social støtte osv.

Læs mere

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent:

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent: Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Børn og Unge November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 421 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

8: Social kapital. Februar 2014

8: Social kapital. Februar 2014 8: Social kapital Februar 2014 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 8: Social kapital Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af den sociale kapital på deres

Læs mere

Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter

Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Til medlemmer af HSU SAGSNOTAT 11. MARTS 2009 Vedr.: Sagsbehandler: Karen Boesen Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter 1. Baggrund

Læs mere

Epidemiologi og Biostatistik Opgaver i Biostatistik Uge 10: 13. april

Epidemiologi og Biostatistik Opgaver i Biostatistik Uge 10: 13. april Århus 8. april 2011 Morten Frydenberg Epidemiologi og Biostatistik Opgaver i Biostatistik Uge 10: 13. april Opgave 1 ( gruppe 1: sp 1-4, gruppe 5: sp 5-9 og gruppe 6: 10-14) I denne opgaveser vi på et

Læs mere

Mixed-methods: Erfaringer fra et Tilbage til Arbejdet projekt. Maj Britt Dahl Nielsen, Ph.d.

Mixed-methods: Erfaringer fra et Tilbage til Arbejdet projekt. Maj Britt Dahl Nielsen, Ph.d. Mixed-methods: Erfaringer fra et Tilbage til Arbejdet projekt Maj Britt Dahl Nielsen, Ph.d. Tilbagevenden til arbejdet er multifaktorielt Tilbagevenden til arbejdet involverer ofte mange forskellige aktører

Læs mere

kombineres, hvilket jeg vil komme tilbage til senere.

kombineres, hvilket jeg vil komme tilbage til senere. Kolofon: I de seneste års diskussioner af dansk forvaltningspolitik har mange sagt: Det handler om ledelse!. Underforstået i denne påstand ligger, at alt ville blive godt, hvis der kom noget bedre ledelse

Læs mere

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET OKTOBER 2015 VERSION 2 Indholdsfortegnelse Indledning Prisudvikling 2.1 Prisudviklingen fra prisloft

Læs mere

Nordsjællands Hospital. Workshop 5. Sikker medicinering

Nordsjællands Hospital. Workshop 5. Sikker medicinering Nordsjællands Hospital Workshop 5 Sikker medicinering Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod) 1 Nordsjællands Hospital Program for i dag Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod)

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

Medarbejdertrivselsmåling 2014

Medarbejdertrivselsmåling 2014 Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Totalrapport November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 910 7 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje?

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje? Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelsen 2014

Arbejdsmiljøundersøgelsen 2014 Arbejdsmiljøundersøgelsen Udviklingen af arbejdsmiljøet fra - blandt læger med klinisk ansættelse på onkologiske afdelinger i Danmark - baseret på spørgeskemabaseret tværsnitsundersøgelser Baggrund FYO

Læs mere

Arbejdspladsvurdering FIRMA X

Arbejdspladsvurdering FIRMA X Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Arbejdspladsvurdering FIRMA X Marts 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

Social kapital på arbejdspladsen. Foredrag af seniorforsker Vilhelm Borg, Det nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 2015

Social kapital på arbejdspladsen. Foredrag af seniorforsker Vilhelm Borg, Det nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 2015 Social kapital på arbejdspladsen Foredrag af seniorforsker Vilhelm Borg, Det nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 2015 Mit foredrag 1. Hvad er social kapital på arbejdspladsen 2. Hvorfor social

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra effektevalueringen Maj Britt D. Nielsen Forsker NFA Formålet med effekt evalueringen At belyse om de sygemeldte i TTA- indsatsen: bliver hurtigere raskmeldte

Læs mere