Sammenhænge mellem Produktivitet og Psykosocialt Arbejdsmiljø SaPPA. Afslutningsrapport til Arbejdsmiljøforskningsfonden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammenhænge mellem Produktivitet og Psykosocialt Arbejdsmiljø SaPPA. Afslutningsrapport til Arbejdsmiljøforskningsfonden"

Transkript

1 Sammenhænge mellem Produktivitet og Psykosocialt Arbejdsmiljø SaPPA Afslutningsrapport til Arbejdsmiljøforskningsfonden Projektnummer: Udarbejdet af: Kasper Edwards Niels Møller Tage Søndergaard Kristensen Jan Mouritsen Hermann Burr Jan Hyld Pejtersen 1

2 Kolofon: Af: Kasper Edwards, Niels Møller, Tage Søndergaard Kristensen, Jan Mouritsen, Hermann Burr, Jan Hyld Pejtersen. Ophavsret og Copyright: Forfatterne og DTU Management Engineering Rapporten må kopieres og distribueres, men ikke modificeres. DOI: /DTU:

3 1 Resume på Dansk Nykredit har i perioden 2008 til 2012 deltaget i et forskningsprojekt i samarbejde med DTU, CBS og NFA. Projektets formål har været at undersøge sammenhænge mellem produktivitet og psykisk arbejdsmiljø i Nykredits privatkundecentre (i daglig tale SaPPA-projektet). Projektet har benyttet et prospektivt forskningsdesign og anvendt både kvantitative og kvalitative metoder. Kvantitativt er der gennemført tværsnitsanalyser for årene 2005, 2007 og 2010 af sammenhænge mellem psykisk arbejdsmiljø og rentabilitet. Der er også gennemført forløbsanalyser for sammenhængen mellem psykisk arbejdsmiljø i 2005, 2007, 2010 og rentabilitet det efterfølgende år. Kvalitativt er der gennemført lederinterview og historieværksted (struktureret gruppeinterview) to gange i 12 udvalgte centre. De 12 centre, som havde ændret sig mest på hhv. ledelseskvalitet og rentabilitet, blev udvalgt, den såkaldt ekstremcase metode. Psykisk arbejdsmiljø blev operationaliseret i fire dimensioner: Horisontal social kapital, vertikal social kapital, trivsel og lederskab. Rentabilitet blev operationaliseret i nøgletallet aktivitet/løn som udtrykker forholdet mellem indtægt og lønudgifter, herefter betegnet A/L. 1.1 Konklusion Det kan overordnet konkluderes, at der er en stærk og signifikant statistisk sammenhæng mellem psykisk arbejdsmiljø og rentabilitet. Tværsnitsanalyserne viser, at horisontal social kapital, vertikal social kapital, trivsel og lederskab var positivt korreleret med rentabilitet i alle år. Korrelationen er betydelig, for eksempel giver en forbedring i trivsel i 2010 på et point f.eks. fra "Delvist til I høj grad en forbedring af rentabilitet (A/L) på 35 % ganske voldsomt. Forløbsanalyserne, som undersøger om supervariablene det ene år forudsiger rentabilitet året efter, giver ikke noget entydigt resultat for alle tre år. Dette tilskrives de årlige skift i virksomhedens strategi og tilhørende ændringer i bonusmål. De kvalitative undersøgelser viser, at centerdirektøren har afgørende indflydelse på centrets rentabilitet, horisontal- og vertikal social kapital og trivsel. Centerdirektøren har mulighed for at bestemme, hvordan arbejde og processer udføres samt sætte de sociale rammer. Det er centerdirektørens ledelsesstil, der skaber forskelle i rentabilitet blandt de X centre. Relationen mellem ledelsesstil og rentabilitet formidles via de tre øvrige supervariable (horisontal social kapital, vertikal social kapital og trivsel) I de udvalgte centre er der identificeret to ledelsesekstremer: Transaktionsledelse og transformationsledelse. Analysen viser, at den bedste performance opnås ved at veksle mellem transformations- og transaktionsledelse samtidig med, at der i centret er ledelsesmæssig fokus på både struktur og omsorg. Det ledelsesmæssige fokus på struktur og omsorg behøver ikke at blive udfoldet af centerdirektøren alene, men kan udmærket deles mellem centerdirektør og souschef. Selvom centerdirektørerne selv kan vælge ledelsesstil, er der et pres mod transaktionsledelse og fokus på output fra Nykredits ledelsessystem, KPI er og bonussystemet. Det er alene resultaterne der tæller. Til trods 3

4 for dette pres, viser projektet at der er betydelig variation i psykisk arbejdsmiljø mellem centrene som korrelerer med rentabilitet. Forløbsanalyserne viser ikke entydigt, om godt psykisk arbejdsmiljø er årsagen til høj rentabilitet, men de kvalitative undersøgelser giver en lang række eksempler på, at positive ændringer i psykisk arbejdsmiljø har været efterfulgt af forbedringer af rentabilitet, og det konkluderes derfor, at godt psykisk arbejdsmiljø leder til god performance. 4

5 2 English Summary Nykredit have participated in a research project with DTU, CBS and NFA in the period from 2008 to The purpose of the project has been to research the relationship between productivity and psychosocial work environment. The project has employed a prospective research design and used both qualitative and quantitative methods. Cross sectional analysis for correlations between psychosocial work environment have been conducted for year 2005, 2007 and Twelve customer centers were selected for qualitative analysis based on an extreme case approach. Interviews with management and chronicle workshops with a group of employees were performed in both year 2009 and Psychosocial work environment was operationalized in four dimensions: horizontal and vertical social capital, wellbeing at work and leadership. Productivity was operationalized in the key performance indicator activity/salary (A/L), which express a relationship between income and total salary expenses. 2.1 Conclusion Overall we find a strong and significant statistical correlation between psychosocial work environment and productivity. The cross sectional analysis shows that horizontal social, vertical social capital, wellbeing at work and leadership exhibit a positive correlation with productivity in all measured years. The correlation is substantial and for instance, a 1 point improvement in wellbeing at work (5 point Likert scale) is associated The qualitative analysis shows that the manager of a customer center has profound Impact on profitability, horizontal -, vertical social capital and wellbeing at work. The manager has the option to decide just how work is done, organized and also define the social environment. It is the management style that creates differences in productivity among the 57 customer centers. Productivity is mediated from leadership through horizontal -, vertical social capital and wellbeing at work. In the selected customer centers two extremes in leadership has been identified: Transactional and transformational leadership. Analysis shows that best productivity is archived through continuous shifting between the two management styles. Although the manger may choose management style, there is a pressure towards transactional leadership because of a general focus on output only results matter. Despite this pressure, the project shows a substantial variation in psychosocial work environment which correlates with productivity. The statistical analysis does not identify the direction of the relation between psychosocial work environment and productivity, but the qualitative provides a number of examples of changes in psychosocial work environment that are followed by changes in productivity. It is therefore concluded that good psychosocial work environment leads to high productivity. 5

6 3 Indholdsfortegnelse 1 Resume på Dansk Konklusion English Summary Conclusion Indholdsfortegnelse Formål, metode og udførelse Kvalitativ metode Lederinterview Historieværksted Statistisk metode Hvordan er projektets formål og hensigt blevet opnået? Statistisk analyse Kvalitative analyser Erfaringer og konklusioner, som projektarbejdet har medført Forskningsmæssige erfaringer Konklusion Konklusion Udvikling i psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø og lederskab har stor betydning for rentabilitet Perspektivering af, hvordan projektets resultater på kort og langt sigt kan bidrage til at forbedre arbejdsmiljøet En fortegnelse over publikationer og produkter fra projektet Artikler om eller som refererer til projektet og resultater Videnskabelige præsentationer Populær foredrag hvor projektets resultater har indgået Beskrivelse af, Arbejdsmiljøforskningsfonden har givet bevilling til projektet

7 4 Formål, metode og udførelse Det har været projektets formål at undersøge sammenhænge mellem psykisk arbejdsmiljø og produktivitet. Projektets overordnede ide og design har været at sammenholde målinger af psykisk arbejdsmiljø og produktivitet i Nykredits privatkundecentre i de år, hvor Nykredit har målt det psykiske arbejdsmiljø dvs. 2005, 2007 og Privatkundecentrene (herefter omtalt som centrene) blev valgt som analyseenhed, da vores interesse var at belyse organisationens psykiske arbejdsmiljøs betydning for produktivitet. Projektet belyser således ikke sammenhængen mellem medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø og deres produktivitet i hele virksomheden, men sammenhængen mellem centrenes samlede psykiske arbejdsmiljø og produktivitet. Populationen af privatkundecentre har i perioden været 48 og slutteligt 57 centre som følge af integrationen af Forstædernes Bank. Centrene udgør en organisationsenhed, som er ensartet på mange områder som f.eks. opgaver, produkter og systemer men varierer med hensyn til psykisk arbejdsmiljø og produktivitet. Centrene er derfor en meget interessant analyseenhed, fordi de på den ene side er relativt ensartede, men på den anden side varierer på de to vigtige dimensioner (organisationsenhedens psykiske arbejdsmiljø og enhedens produktivitet). Dette tillader os at identificere sammenhænge mellem enhedernes forskellighed med hensyn til produktivitet og psykisk arbejdsmiljø. 4.1 Kvalitativ metode I SaPPA-projektet var der, som nævnt, også en kvalitativ dimension dvs. interview og besøg i centrene, som skulle komplementere de kvantitative data. Den kvalitative dimension giver en forståelse for og indsigt i det arbejde, som udføres i centrene samt mulighed for at tilføre og forstå, hvad der ligger bag de kvantitative sammenhænge. I SaPPA-projektet var det besluttet at gennemføre to interviews i hvert af centrene med hhv. leder og en gruppe medarbejdere, et såkaldt historieværksted (uddybet nedenfor). Formålet med dette var at få indsigt i centrets ledelse, udvikling og trivsel. Ressourcemæssigt har det ikke været muligt at gennemføre interviews i alle centrene, og det har derfor været nødvendigt at udvælge en gruppe på 12 centre. På baggrund af data fra 2005 og 2007 blev der gennemført beregninger af ændringerne i hhv. Ledelseskvalitet målt i tre-dækkeren og A/L (korrigeret for kvm-pris og barsel). De 12 centre, som havde ændret sig mest på disse to dimensioner, blev udvalgt til interview. Disse 12 centre var geografisk fordelt over hele landet, og i alle centre blev der gennemført historieværksted og lederinterview i sommeren På grund af sammenlægningen med Forstædernes Bank, som ændrede medarbejdersammensætningen i mange Sjællandske centre, blev det besluttet at gennemføre yderligere et historieværksted og lederinterview i de udvalgte centre i vinteren 2011/12. Det ekstra lederinterview og historieværksted blev gennemført i 11 ud af 12 centre. Lederinterviews og historieværksteder er alle blevet optaget og transskriberet, så der efterfølgende kunne laves tekstanalyser. 7

8 4.1.1 Lederinterview Formålet med lederinterviewet har været at afdække lederens implicitte ledelsesteori dvs. hvordan ledes medarbejderne i centret, og hvilke mekanismer forestiller lederen sig, at denne påvirker ved at handle på en given måde. Lederinterviewene har tillige afdækket, hvordan møder og fora benyttes og til hvad. Varighed: 1-2 timer Historieværksted Historieværkstedet er en gruppeinterviewmetode, som udmærker sig ved både at være individuel og kollektiv. Individuel i den forstand at deltagerne besvarede hver af de nedenstående spørgsmål individuelt, inden de blev diskuteret kollektivt. Formålet med historieværkstedet er, at få beskrevet centrets udvikling, dvs. hvilke begivenheder har haft betydning for centrets medarbejdere. Historieværkstederne er gennemført i grupper på mellem 2 og 6 medarbejdere afhængig af centrets størrelse og med varierende anciennitet. Gruppen blev ved begge historieværksteder bedt om at besvare følgende tre spørgsmål: 1. Tænk tilbage og overvej hvilke Betydningsfulde begivenheder der har været i og omkring centeret siden xxx. 2. Tænk tilbage og overvej hvilke Betydningsfulde begivenheder der har været i og omkring udviklingen i ledelse og samarbejde siden xxx, 3. Den tredje opgave er at beskrive, hvilke Personer der har været betydningsfulde i og omkring udviklingen i ledelse og samarbejde siden xxx xxx betyder årstal som har været hhv og 2009 for de to interviewrunder. Disse spørgsmål besvares et ad gangen startende med nr.1. Begivenhederne skrives af deltagerne på sedler, som hænges på en væg i kronologisk orden, således at der danner sig et billede af en tidslinje med alle væsentlige begivenheder. Varighed: 1,5 2 timer 4.2 Statistisk metode I projektet er der indsamlet data om psykisk arbejdsmiljø blandt medarbejderne på hvert center, og disse er koblet med data om centrenes rentabilitet. Psykisk arbejdsmiljø er målt med COPSOQ skemaet. Rentabilitet (A/L) er beregnet som aktivitetsindtægt divideret med lønudgifter for hvert center. Rentabiliteten (A/L) påvirkedes mest af salg af realkreditlån, idet de renteindtægter, et nyt lån genererede det første år, tilfaldt centret. Dette er meget relevant i denne sammenhæng, idet der var meget betydelig variation i den gennemsnitlige størrelse af realkreditlån i Danmark. A/L blev korrigeret for hhv. den gennemsnitlige størrelse af realkreditlån og for omfanget af medarbejdere på barsel. Korrektion for gennemsnitlig størrelse af realkreditlån er foretaget på baggrund af den gennemsnitlige kvadratmeterpris i de postnumre, som er tilknyttet et center. Oplysningerne om kvm-priser er hentet fra Realkreditrådets hjemmeside, og tilsvarende har vi modtaget fordelingen af postnumre mellem centrene fra Nykredit. Det forholder sig således, at data på gennemsnitlige kvm-priser foreligger på huse, 8

9 ejerlejligheder og fritidshuse. Derfor har korrektionen taget forholdet mellem de tre boligtyper ind i beregningen. A/L er korrigeret for barsel ved at nedjustere løn med den ressourceandel, beregnet i fuldtidsækvivalenter (FTE er), som har været på barsel. Data på barsel blev opgivet i FTE er pr. måned fra Nykredit, og dette har muliggjort en præcis korrektion. Data fra årene 2005, 2007 og 2010 samt rentabilitet for det efterfølgende år er opgjort på centerniveau og er vægtet efter antal medarbejdere per center ud fra en antagelse om, at centrets rentabilitet er et mål for medarbejdernes rentabilitet. Kalenderår er valgt for at udjævne sæsonudsving samt for at undgå, at forskellige års strategi, salgs- og bonusmål påvirker beregningen. Analyserne er gennemført som lineære regressionsanalyser med rentabilitet i kalenderåret som afhængig variabel. To typer af analyser er gennemført, tværsnitsanalyser og forløbsanalyser. 9

10 5 Hvordan er projektets formål og hensigt blevet opnået? Projektets formål var, at undersøge sammenhænge mellem psykisk arbejdsmiljø og medarbejdernes produktivitet. Dette formål er til fulde blevet opfyldt. Med Nykredit som case er der indsamlet data på hhv. psykisk arbejdsmiljø og medarbejdernes produktivitet. Psykisk arbejdsmiljø er operationaliseret gennem fire supervariable der blev dannet ved at gruppere de COPSOQ oprindelige dimensioner på følgende måde: Horisontal social kapital: Social støtte fra kolleger Socialt fællesskab Vandret tillid Vertikal social kapital: Lodret tillid Retfærdighed Lederskab: Trivsel: Forudsigelighed Anerkendelse fra ledelsen Rolleklarhed Social støtte fra overordnede Ledelseskvalitet Involvering i arbejdspladsen Tilfredshed med arbejdet Dette er gjort for at adskille effekter fra ledelse og sociale relationer mellem kollegaer og samtidig for at skabe mere robuste dimensioner. Horisontal social kapital omhandler relationer til kollegaer men vertikal social kapital forholder sig til relationen til leder. Lederskab samler en række dimensioner som antages at kunne påvirkes direkte af nærmeste leder. Trivsel er et overordnet mål for hvor godt, medarbejderne har det på arbejdspladsen og på sin vis et generelt effektmål. 5.1 Statistisk analyse Analyserne er gennemført som lineære regressionsanalyser med rentabilitet i kalenderåret som afhængig variabel. To typer af analyser er gennemført, tværsnitsanalyser og forløbsanalyser. I tværsnitsanalyserne blev det undersøgt, om supervariablene hang sammen med medarbejdernes produktivitet i hvert af årene 2005, 2007 og Dette blev gjort ved at analysere sammenhængen mellem de uafhængige variable (Lodret-, vandret social kapital, lederskab og trivsel) og den afhængige variabel (rentabilitet dvs. A/L). Vi fandt at de fleste af disse var signifikante. I forløbsanalyserne blev det undersøgt om supervariablene i det ene år bidrog til en forøgelse eller formindskelse af rentabilitet fra undersøgelsesåret til året efter. Formålet med forløbsanalyserne var at undersøge årsag/virkning dvs. om psykisk arbejdsmiljø i undersøgelsesåret var efterfulgt af ændringer i 10

11 rentabilitet året efter. Vi fandt, at psykisk arbejdsmiljø i kalenderårene hhv og 2010 ikke var stabilt korreleret med ændringer i rentabilitet mellem hhv og Heraf fulgte, at vi ikke kunne undersøge sammenhængene mellem psykisk arbejdsmiljø i hhv og 2010 og vækst i rentabilitet i hhv og Metoden til at undersøge dette bestod i at inddele medarbejderne tilfældigt i to grupper af centre, og så se om de undersøgte sammenhænge var de samme i hver af disse halvdele. Vi fandt, at sammenhængene i hver af disse halvdele ikke var de samme i forløbsanalyserne og Vi undersøgte også om den ustabile korrelation kunne tilskrives enkelte centre med stærkt afvigende psykisk arbejdsmiljø og/eller produktivitet (såkaldte outliers); dette var ikke tilfældet. År Rentabilitet samme år 1-årig vækst i rentabilitet Beta * P R 2 Beta * P R Lederskab 0,600 0,000 0,245 0,170 0,000 0,479 Vertikal social kapital N/A N/A N/A N/A N/A N/A Horisontal social kapital N/A N/A N/A N/A N/A N/A Trivsel 0,177 0,008 0,171 0,123 0,000 0, Lederskab 0,359 0,000 0,364 Vertikal social kapital 0,281 0,000 0,313 Horisontal social kapital 0,184 0,000 0,289 Trivsel 0,211 0,000 0, Lederskab 0,568 0,000 0,329 Vertikal social kapital 0,628 0,000 0,361 Horisontal social kapital 0,804 0,000 0,420 Trivsel 0,904 0,000 0,440 Tabel 1: Tværsnitsanalyse og forløbsanalyse af sammenhængen mellem de 4 supervariable og performance (A/L). *Beta skal læses således: Hvis alle ansatte ændrer deres svar på de spørgsmål, der indgår i en supervariabel fra en mindre fordelagtig svarkategori til en mere fordelagtig svarkategori, fx fra I høj grad til I meget høj grad, så ændrer rentabilitet (A/L) sig med den værdi der står i kolonnen Beta. Mål for statistisk signifikans. P under 0,05 er statistisk signifikant. Sammenhænge kunne ikke beregnes, da de var forskellige fra center til center. Tværsnitsanalyserne viser, at supervariablene og dermed psykisk arbejdsmiljø korrelerer med rentabilitet. Styrken af sammenhængene er stor og signifikant. Hvis medarbejderne i et center oplever bedre trivsel og generelt skifter fra at svare f.eks. tilfreds til meget tilfreds, så vil dette være associeret med en forbedring af rentabilitet på 0,9. En forbedring af rentabilitet (A/L) på 0,9 er voldsomt i forhold til det gennemsnitlige A/L for 2010 på 2,55 (~35%). Dette er ikke et udtryk for, at de fundne korrelationer er kausale sammenhænge, således at ændringer i vertikal-, horisontal socialkapital, lederskab og trivsel umiddelbart vil medføre de viste ændringer i A/L. Ikke desto mindre er dette bemærkelsesværdige resultater og en stærk indikation på en sammenhæng mellem rentabilitet, psykisk arbejdsmiljø og ledelse. Sammenhængene ændrer styrke i de tre målte år, hvilket tages som udtryk for, at det ikke er de samme mekanismer, som har betydning i de forskellige år. Dette forhold stemmer med, at Nykredit årligt har 11

12 foretaget ændringer af både strategi og bonussystem, samt at markedet har ændret sig betydeligt i perioden. Forløbsanalyserne viste kun korrelation mellem supervariablene det ene år og rentabilitet året efter i Dette tages til udtryk for, at ændringer i strategi, marked og bonusmål har så stor betydning, at det reelt ikke er muligt at sammenligne mellem to år. 5.2 Kvalitative analyser Kvalitative data er indsamlet gennem 23 lederinterviews og 23 medarbejderinterviews i 12 udvalgte centre. Interviews og historieværksteder er transskriberet og analyseret. Kombinationen af det statistiske og kvalitative materiale har gjort det muligt at koble statistiske korrelationer med forståelse for den bagvedliggende adfærd både hvad angår lederadfærd (lederstil) og medarbejdernes adfærd såvel arbejdsmæssigt som relationelt. Projektets hensigt var at belyse hypotesen om en sammenhæng mellem psykosocialt arbejdsmiljø og produktivitet. 12

13 6 Erfaringer og konklusioner, som projektarbejdet har medført. 6.1 Forskningsmæssige erfaringer Projektet har benyttet et kombineret kvalitativt og kvantitativt forskningsdesign, og erfaringerne med dette forskningsdesign er yderst positive. De statistiske analyser har, i sagens natur, givet indsigt i statistiske sammenhænge og yderligere fungeret som redskab til at identificere relevante kundecentre for interview. Historieværkstedsmetoden har været brugt ved alle gruppeinterviews. Metoden er kun beskrevet i begrænset omfang i litteraturen, men er et særdeles velfungerende redskab, som er effektivt for både forsker og respondentorganisation. Det er effektivt fordi forskeren får svar fra en gruppe af medarbejdere på samme tid. Metoden skaber stor variation i respondenternes svar, fordi de tvinges til at nedskrive deres erfaringer individuelt inden selve interviewet startes. Derved undgår man, at en tilfældig første respondent lægger vinkel og tone for hele interviewet. Projektet giver anledning til særlige overvejelser vedrørende brug af tværsnitsanalyser som forskningsmetode. Dette projekt har vist at korrelationer mellem performance og de fire variable lederskab, trivsel, horisontal- og vertikal social kapital, skifter karakter over tid. Korrelationerne er således ikke de samme i de tre tværsnitsmålinger, som er gennemført, til trods for at de målte organisationsenheder i perioden ikke har ændret sig radikalt, og medarbejderomsætningen har været begrænset. I dette projekt tilskrives forskelle i korrelationer i de tre tværsnit, ændringer i Nykredits strategi, som udmøntes i Nykredits bonus- og ledelsesstyringssystem, dvs. den måde hvorpå koncernen måler og følger op på den enkelte medarbejder. Hvert år har et specifikt fokus og en strategi som koncernledelsen fastsætter, hvilket indebærer salgsmål og indsatser for produkter og kundegrupper. I kundecentrene bliver dette til en ændret adfærd, som slår igennem med årsskiftet, hvor sidste års mål gøres op. En enkelt tværsnitsanalyse som basis for beregning af korrelationer og argument for kausale sammenhænge må på baggrund af dette studie siges, at være aldeles mangelfuldt. Nykredits bonus- og ledelsesstyringssystem var en kontekstfaktor som oprindeligt lå uden for projektet, men som har vist sig afgørende for forståelsen af projektets resultater. Argumentet for dette var, at alle kundecentre var underlagt de samme kontekstfaktorer, som derfor burde påvirke kundecentrene ens. Analysen har dog vist, at selvom kundecentrene er underlagt de samme generelle kontekstfaktorer og krav til performance, så er der betydelig forskel på, hvordan disse omsættes til handling i centrene. Centerdirektøren er her afgørende, idet han/hun omsætter mål, fokus og strategi fra koncernledelsen til handling i centret. Dette har betydning for både medarbejdernes trivsel og performance. Dermed viser dette projekt også, at der er en udtalt fare ved et snævert tidsmæssigt fokus og manglende forståelse af den kontekst, hvori det studerede fænomen udfolder sig. 6.2 Konklusion SaPPA-projektet har undersøgt sammenhænge mellem psykisk arbejdsmiljø og rentabilitet i Nykredit. Projektet blev startet primo 2008, afsluttet ultimo 2012 og har benyttet data fra perioden 2005 til 2011 (begge år inklusiv). 13

14 Psykisk arbejdsmiljø blev målt i 2005, 2007 og 2010 med tre-dækkeren, og på baggrund af denne udvalgtes fire supervariable dannet som udtryk for centrale psykiskarbejdsmiljøparametre: 1) Horisontal social kapital, 2) Vertikal social kapital, 3) Ledelse og 4) Trivsel. For rentabilitet blev aktivitet over løn (A/L) valgt. Projektet har benyttet et prospektivt forskningsdesign for derigennem at kunne afdække om godt psykisk arbejdsmiljø leder til høj produktivitet eller omvendt. Projektet har anvendt både kvantitative og kvalitative metoder. Kvantitativt er der gennemført tværsnitsanalyser for årene 2005, 2007 og 2010 af sammenhænge mellem psykisk arbejdsmiljø og produktivitet. Der er gennemført forløbsanalyser for sammenhængen mellem psykisk arbejdsmiljø i 2005, 2007, 2010 og produktivitet i det efterfølgende år. Der er udarbejdet en samlet statistisk model for sammenhængen mellem de fire supervariable og produktivitet. Kvalitativt er der gennemført lederinterview og gruppeinterview (historieværksted) to gange i 12 udvalgte centre. Dette er metodemæssigt gjort ud fra ekstrem case metoden, hvor de 12 centre, som har ændret sig mest på hhv. ledelseskvalitet og A/L, blev valgt. 6.3 Konklusion Nykredit har i perioden 2005 til 2011 implementeret nye strategier, salgsopfølgning og et bonussystem som i 2005 blev opfattet som et brud med den gamle rådgiverkultur. Forstædernes Bank blev opkøbt af Nykredit i 2008 og ledte til sammenlægninger af centre på Sjælland i 2009/2010. Samtidig med den indre udvikling i Nykredit har der været betydelige ændringer i markedssituationen. Starten af perioden var præget af et favorabelt lånemarked, som ultimo 2007 blev afløst af finanskrise Udvikling i psykisk arbejdsmiljø Det psykiske arbejdsmiljø i Nykredit blev generelt forbedret i perioden 2005 til 2007 for derefter at blive forværret i perioden 2007 til Det psykiske arbejdsmiljø var i 2010 lidt bedre end Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø fra 2005 til 2010 viste et markant mønster, idet der samlet set har været fremskridt på samtlige 7 job-dimensioner. Omvendt har der været tilbageskridt på 3 ud af 4 dimensioner om helbred og velbefindende. Samlet set har der været to meget iøjnefaldende udviklinger: Social støtte fra overordnede er steget markant fra 2005 til 2010 (58,5 til 69,10 point over 5 år), mens det selvvurderede helbred er faldet støt (70,0 til 62,9 point). Samlet set toppede det psykiske arbejdsmiljø i Nykredit i 2007 og der er sket en tilbagegang i Psykisk arbejdsmiljø og lederskab har stor betydning for rentabilitet Det kan overordnet konkluderes, at der er en stærk og signifikant statistisk sammenhæng mellem horisontal social kapital, vertikal social kapital, trivsel, lederskab og rentabilitet. Tværsnitsanalyserne viser, at horisontal social kapital, vertikal social kapital, trivsel og lederskab var positivt korreleret med rentabilitet i alle år. Korrelationen er betydelig, idet en forbedring i trivsel på en svarkategori er associeret med en forbedring af rentabilitet (A/L) på 0,9 ganske voldsomt i forhold til det gennemsnitlige A/L for 2010 på 2,55 (~35 %). 14

15 Forløbsanalyserne, som undersøger, om supervariablene det ene år forudsiger rentabilitet året efter, giver ikke noget entydigt svar. Dette tilskrives de årlige skift i strategi og tilhørende ændringer i bonusmål. Skift i strategi medfører også ændrede mål og fokus i centrene, og det er netop centerdirektøren, som skal omforme strategi til handling i centrene. De kvalitative undersøgelser viser, at centerdirektøren har afgørende indflydelse på centrets rentabilitet, medarbejdernes arbejde, trivsel og samarbejde. Centerdirektøren har mulighed for at bestemme, hvordan arbejde og processer udføres samt sætter de sociale rammer. I de udvalgte centre er der identificeret to ledelsesekstremer: Transaktionsledelse og transformationsledelse. Analysen viser, at den bedste performance opnås ved at veksle mellem transformations- og transaktionsledelse samtidig med, at der i centret er ledelsesmæssig fokus på både struktur og omsorg. Det ledelsesmæssige fokus på struktur og omsorg behøver ikke at blive udfoldet af centerdirektøren alene, men kan udmærket deles mellem centerdirektør og souschef. Selvom centerdirektørerne selv kan vælge ledelsesstil, er der et pres mod transaktionsledelse og fokus på output fra Nykredits ledelsessystem, KPI er og bonussystemet. Det er alene resultaterne, der tæller. Dette presser centerdirektørerne til at anlægge samme stil og fokus overfor deres medarbejdere. Individuelle KPI er, bonus og salgsmål for hver medarbejder til trods, viser i undersøgelsen at psykisk arbejdsmiljø har en meget voldsom betydning for rentabiliteten. Forløbsanalyserne viser ikke entydigt, om godt psykisk arbejdsmiljø er årsagen til høj rentabilitet, men de kvalitative undersøgelser giver en række eksempler på, at positive ændringer i psykisk arbejdsmiljø har været efterfulgt af forbedringer af rentabilitet, og det konkluderes derfor, at godt psykisk arbejdsmiljø leder til god performance. 15

16 7 Perspektivering af, hvordan projektets resultater på kort og langt sigt kan bidrage til at forbedre arbejdsmiljøet Projektet peger på, at førstelinjelederen gennem sin adfærd er medierende mellem, på den ene side, koncern, bonus- og ledelsesstyrringssystem og på den anden side medarbejderne. Førstelinjelederen kan påvirke medarbejdernes trivsel og produktivitet i positiv retning gennem en ledelsesform som, fokuserer på både medarbejdernes indsats, output og processer. Derfor skal en umiddelbar indsats rettes mod førstelinjelederne, som bør forstå deres ansvar for medarbejdernes trivsel. Yderligere bør førstelinjelederne undervises og trænes i ledelse med social kapital, om end dette koncept ikke er entydigt. Det er dog tydeligt, på baggrund af dette projekt, at en særlig ledelsesadfærd, som både fokuserer på medarbejdernes indsats, output og processer, er befordrende for trivsel og produktivitet. 16

17 8 En fortegnelse over publikationer og produkter fra projektet. Projektets resultater er allerede dissemineret i betydeligt omfang gennem populærformidling på konferencer og i fagblade. Finansforbundet har haft stor interesse for projektet og har gennemført en række seminarer og skrevet artikler om projektets resultater. 8.1 Artikler om eller som refererer til projektet og resultater Så godt som penge i banken, Carsten Jørgensen, Medlemsblad for Kreds Nordea, Oktober 2013 Profitten stiger, når folk har det godt, Elisabeth Teisen, Finans, Oktober 2013 God ledelse er guldægget, Sabina Furbo og Elisabeth Teisen, Finans, Oktober 2013 Behov for ledere, der både fokuserer på struktur og omsorg, Tina Løvbom Petersen, Videncenter for Arbejdsmiljø november 2012, psykisk-arbejdsmiljoe-og-produktivitet 8.2 Videnskabelige præsentationer Good leadership and psychosocial work environment leads to higher productivity - A Cross-sectional and prospective study, Work, Stress and Health, Los Angeles, 17. Maj 2013 Psychosocial Work Environment and Performance, Kasper Edwards & Niels Møller, International Conference "Towards Better Work and Well-being"10-12 February 2010, Crowne Plaza, Helsinki, Finland; The Chronicle Workshop A group interview methodology, Forskningsseminar på Nordic School of Public Health, Gøteborg 29. Maj 2013, 20 deltagere. Servant leadership, Psychosocial work environment and performance, Skalholt, Iceland 14. Oktober 2011, 200 deltagere. SaPPA - Sammenhænge mellem Produktivitet og Psykisk Arbejdsmiljø, Arbejdsmiljøforskningsfondens Årskonference My research, DTU MAN PhD school, 30. Oktober 2012, 30 deltagere. SaPPA - Sammenhænge mellem Produktivitet og Psykisk Arbejdsmiljø, AM-konferencen, 2012, Nyborg, 60 deltagere. Effektivisering og arbejdsmiljø - erfaringer fra praksisforskning, Regionsforum, Bispebjerg Hospital, 11. december 2012, 50 deltagere. Historieværkstedet en metode, DTU MAN forskningsseminar, 9. januar 2013 My research, DTU MAN PhD school, 9. April 2013, 30 deltagere. 17

18 Relational Coordination in healthcare a shortcut to quality of care?, Management Engineering Meeting, DTU MAN, 4. Oktober 2013, 20 deltagere. 8.3 Populær foredrag hvor projektets resultater har indgået 1) Poster, SaPPA Fund midtvejs, Kasper Edwards, Arbejdsmiljøforskningsfondens årskonference ) lean og arbejdsmiljø, Næstved arbejdsmiljødag, 9. november 2011, 500 deltagere. 3) Eksekvering - Tid, tidsopfattelser og ledelsessystemet, CfL, Center for ledelse, 9. februar 2012, 80 deltagere. 4) Social kapital teori, begreber og cases, Region H Ledertalentforløb, 9. maj 2012,40 deltagere. 5) Social kapital teori, begreber og cases, Region H Ledertalentforløb, 7. juni 2012,40 deltagere 6) Innovtion og Klinisk ledelse, Region H, Master Class, 27. januar 2012, 35 deltagere. 7) Social kapital teori, begreber og cases, Region H Ledertalentforløb, 6. december 2012, 30 deltagere. 8) SaPPA - Sammenhænge mellem Produktivitet og Psykisk Arbejdsmiljø, Finansforbundet, 6. februar 2013, 7 deltagere. 9) Eksekvering gennem social kapital og relationel koordination, Center for Ledelse, 18. april 2013, webcast til Aalborg, 100 deltagere. 10) SaPPA - Sammenhænge mellem Produktivitet og Psykisk Arbejdsmiljø, PROSA 22. maj ) SaPPA Afslutningspræsentation, Nykredit, 27. maj 2013, 10 deltagere. 12) Eksekvering, CFL-netværk for økonomichefer og direktører, 18. juni 2013, 15 deltagere. 13) Social kapital og produktivitet, Finansforbundet Arbejdsmiljø seminar, 22. maj 2013, 60 deltagere, 14) Social kapital og produktivitet, Finansforbundet Kredsteam Arbejdsliv, 27. juni 2013, 40 deltagere. 15) Samarbejde, 3 oplæg på workshops i Rigshospitalets Hjertecenter, 25. august 2013, 15 deltagere. 16) Social kapital og produktivitet, Codan HR, 10. september 2013, 2 deltagere. 17) Teamledelse i Hjertecentret, opæg for temaledelsen i Rigshospitalets Teamledelse, 12. september 2013, 10 deltagere. 18) Social kapital, ledelse og produktivitet, JN DATA samarbejdsudvalg, 1. oktober 2013, 30 deltagere. 19) Eksekvering - social kapital og relationel koordination, Region Nord Top 40, 26. september 2013, 40 deltagere. 20) Social kapital og produktivitet, Temadag i Finansforbundet, 2. oktober 2013, 90 deltagere. 21) Lean og arbejdsmiljø, Danmarks Radio, tillidsmænd og leanafdeling, 7. oktober 2013, 30 deltagere. 22) Lean og arbejdsmiljø, Region Midt årskonference, Herning, 10. oktober 2013, 80 deltagere. 23) Relationel koordinering et middel til målet, Lederkonference 2013, Region H, 10. oktober 2013, 50 deltagere. 24) Ledelse, Ledelsen af Rigshospitalets Hjertecenter, 15. oktober 2013, 7 deltagere. 18

19 25) Social kapital og produktivitet, Temadag i Finansforbundet, Silkeborg, 22 november 2013, 100 deltagere. 26) Social kapital, ledelse og produktivitet, Kreds Nordea Bestyrelse, 28. november ) Social kapital og produktivitet, Netværk som social kapital, DTU, 29. november ) Social kapital teori, begreber og cases, Region H Ledertalentforløb, 3. december deltagere. 29) Social kapital og produktivitet Kreds Nordea, Fællestillidsmænd, 23. januar 2014, Finansforbundet, 30 deltagere. 30) Youtube: Trivsel og Performance, oplæg på Temadag i Finansforbundet. Projektet har inden for projektperioden ikke foretaget journalpublicering, fordi projektets data først til sidst var indsamlet og analyseret. Der pågår p.t. et arbejde på at publicere projektets resultater i relevante internationale tidsskrifter. Arbejdet udføres af Kasper Edwards, Jan Mouritzen og Hermann Burr og fokuserer på high ranking journals grundet resultaternes store betydning. 19

20 9 Beskrivelse af, Arbejdsmiljøforskningsfonden har givet bevilling til projektet 20

Social kapital, ledelse og produktivitet

Social kapital, ledelse og produktivitet Social kapital, ledelse og produktivitet Kobæk Strand, 3. november 2014 Seniorforsker, Kasper Edwards, DTU I samarbejde med: Lektor Niels Møller, DTU Professor Jan Moutitzen, CBS Tage Søndergaard Kristensen,

Læs mere

Ledelse med social kapital giver høj produktivitet

Ledelse med social kapital giver høj produktivitet Ledelse med social kapital giver høj produktivitet Af: Kasper Edwards Niels Møller Tage Søndergaard Kristensen Jan Mouritsen Hermann Burr Jan Hyld Pejtersen. 1 Kolofon: Af: Kasper Edwards, Niels Møller,

Læs mere

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Seniorforsker Thomas Clausen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 3. november, 2014 Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægningsaktiviteter

Læs mere

Lean uden stress et forskningsprojekt i 10 virksomheder. af Lektor, PhD, Kasper Edwards kaed@man.dtu.dk

Lean uden stress et forskningsprojekt i 10 virksomheder. af Lektor, PhD, Kasper Edwards kaed@man.dtu.dk Lean uden stress et forskningsprojekt i 10 virksomheder af Lektor, PhD, Kasper Edwards kaed@man.dtu.dk Lean Uden Stress LeanUS-projektet Perjektet er gennemført i 2006-10 Kontekst Lean spredes hastigt

Læs mere

Udviklingen i det psykiske arbejdsmiljø. Konference om VIPS projektet Århus. 26-5-2008. Tage Søndergård Kristensen

Udviklingen i det psykiske arbejdsmiljø. Konference om VIPS projektet Århus. 26-5-2008. Tage Søndergård Kristensen Udviklingen i det psykiske arbejdsmiljø Konference om VIPS projektet Århus. 26-5-2008. Tage Søndergård Kristensen De tre sektorer ikke som vi troede Hallsten: I industrien er man ufri til at udføre en

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Slutkonference for VIPS-projektet Torsdag d. 3. april 2008, kl 13-16.30 Eigtveds Pakhus Virksomheders indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø - Præsentation

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 12.05.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS Offentlige institutioner oplever i disse år et stigende

Læs mere

Københavns fængsler '11

Københavns fængsler '11 19. april Københavns fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den

Læs mere

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV Af Stine Jacobsen, Helle Holt, Pia Bramming og Henrik Holt Larsen RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

Læs mere

Relationel Koordinering RegNord Caserapport. Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme (VRR) Operationsgangen, Glostrup Hospital

Relationel Koordinering RegNord Caserapport. Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme (VRR) Operationsgangen, Glostrup Hospital Relationel Koordinering RegNord Caserapport Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme (VRR) Operationsgangen, Glostrup Hospital Forord Dette er en caserapport i projekt Fra begreb til bundlinje - hvordan

Læs mere

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 12.05.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS Offentlige institutioner oplever i disse år et stigende

Læs mere

Workshop AM 2007: Skæve og uregelmæssige arbejdstider betydningen af indflydelse på placeringen af egen arbejdstid. Seniorforsker Karen Albertsen

Workshop AM 2007: Skæve og uregelmæssige arbejdstider betydningen af indflydelse på placeringen af egen arbejdstid. Seniorforsker Karen Albertsen Workshop AM 2007: Skæve og uregelmæssige arbejdstider betydningen af indflydelse på placeringen af egen arbejdstid Seniorforsker Karen Albertsen Indflydelse på arbejdstiden Indflydelse, kontrol, fleksibilitet

Læs mere

PSYKISK ARBEJDSMILJØ MED AFSÆT I KERNEOPGAVEN

PSYKISK ARBEJDSMILJØ MED AFSÆT I KERNEOPGAVEN PSYKISK ARBEJDSMILJØ MED AFSÆT I KERNEOPGAVEN K E R N E O P G AV E N O G DET P S YKISKE AR B E J D S M I L J Ø 2 4. M A RT S, 2 0 1 5 O L E H. S Ø R E N S E N, A A L B O R G U N I V E R S I T E T, I N

Læs mere

Fra sidevogn til kerneopgave

Fra sidevogn til kerneopgave Fra sidevogn til kerneopgave Kerneopgaven og det psykiske arbejdsmiljø BAR SOSU på Nyborg Strand Onsdag d. 25. marts 2015 Eva Thoft eth@teamarbejdsliv.dk 0045 2091 7417 KERNEOPGAVE OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Fokus på psykisk arbejdsmiljø Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Udgangspunktet Vi går alle på arbejde for at bidrage med noget værdifuldt, noget vi kan være tilfredse med

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og smerter blandt omsorgsmedarbejdere

Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og smerter blandt omsorgsmedarbejdere Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og smerter blandt omsorgsmedarbejdere Thomas Clausen, NFA, den 17. september, 2014 tcl@arbejdsmiljoforskning.dk Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og smerter blandt omsorgsmedarbejdere

Læs mere

6* i Danske Kommuner. 5* i JP. "Anmeldere og ledere skriver Powertool...evidensforankret... læst.. konkret og brugbar..." Anmeldt af 16 ledere

6* i Danske Kommuner. 5* i JP. Anmeldere og ledere skriver Powertool...evidensforankret... læst.. konkret og brugbar... Anmeldt af 16 ledere www.fairproces.dk Bo Vestergaard: Foredrag og konsultation med fokus på effektiv ledelse af forandringer PRISVINDENDE PRAKTISK TEORI TIL LEDELSE AF FORANDRINGERteori til involvering af medarbejderne i

Læs mere

De 3 fluer og de tre diamanter

De 3 fluer og de tre diamanter Oplæg og drøftelse for DSR Silkeborg 24. januar 2013 v. Michael Munch-Hansen Århus 29.januar 2013 v. Michael Martini Jørgensen Herning 5. februar 2013 v. Michael Munch-Hansen De 3 fluer og de tre diamanter

Læs mere

Relationel koordinering og social kapital to alen ud af ét stykke?

Relationel koordinering og social kapital to alen ud af ét stykke? Relationel koordinering og social kapital to alen ud af ét stykke? Workshop A Odense Congress Center, den 12.05.2014 v/ cand.psych., ph.d. og Arbejdslivsforsker Karen Albertsen: Kal@teamarbejdsliv.dk PROGRAM

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Indholdsfortegnelse Indledning Prisudvikling 2.1 Prisudviklingen fra 2014 til

Læs mere

6* i Danske Kommuner. 5* i JP. "Anmeldere og ledere skriver Powertool...evidensforankret...let læst.. konkret og brugbar..." Anmeldt af 16 ledere

6* i Danske Kommuner. 5* i JP. Anmeldere og ledere skriver Powertool...evidensforankret...let læst.. konkret og brugbar... Anmeldt af 16 ledere Prisvindende praktisk teori til involvering af medarbejderne i udvikling løsninger på vigtige udfordringer www.fairproces.dk s e B r e p a tp n2 sto o B 012 6* i Danske Kommuner 5* i JP www.fairproces.dk...

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen.

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen. Ton ef hemin Egen ledelse på Ørebroskolen. Alt handler om god ledelse egen ledelse på stedet. Når vi har egen ledelse er der fokus på mål og relationer- mangel på ledelse giver diffuse resultater eller

Læs mere

Virtuel ledelse, - arbejdsmiljø og social kapital

Virtuel ledelse, - arbejdsmiljø og social kapital Virtuel ledelse, - arbejdsmiljø og social kapital Henrik Holt Larsen, CBS Gitte Arnbjerg, COWI 1 Program Workshop nr. 112, AM 2014 Præsentation Om projektet Baggrund Beskrivelse Hvad fandt vi 1 + 2 Gruppedrøftelse

Læs mere

Forskning i Social Kapital

Forskning i Social Kapital Forskning i Social Kapital Oplæg ved NFA s Gå-hjem-møde 21. oktober 2014 Vilhelm Borg Det nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) Oversigt Definition Hvorfor er det vigtigt for arbejdspladsen

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Dialogmøde 3. maj 2012

Dialogmøde 3. maj 2012 Dialogmøde 3. maj 2012 Status i Novia Katastrofalt 2011 Nye lokalaftaler 3F og HK Løn freeze på de administrative 1. kvt 2012 på budget 1 års fødselsdag i Aviator familien Status udenfor Markedet er presset

Læs mere

Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet

Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet Overskrifter Forskningsprojektet interesser og baggrund Inspirationen fra Relationel Koordination Next step Følg med på vores nye Blog Følg

Læs mere

Følelsesmæssige krav og positive faktorer i arbejdet

Følelsesmæssige krav og positive faktorer i arbejdet NR. 8 - December 2012 Følelsesmæssige krav og positive faktorer i arbejdet Undersøgelse af FTF ernes psykiske arbejdsmiljø 2012 Udarbejdet af: Flemming Pedersen, Karen Albertsen og studentermedhjælp Lisa

Læs mere

Sygefraværets udvikling og dilemmaer

Sygefraværets udvikling og dilemmaer Sygefraværets udvikling og dilemmaer Hermann Burr Risikofaktorer i arbejdsmiljøet for langtidssygefravær Arbejdsmiljøets betydning for langtidssygefraværet Hvor farligt er langtidssygefravær? Arbejdsmiljøpåvirkninger

Læs mere

Måling af arbejdsmiljø i den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK). Erfaringer og metodiske udfordringer Hermann Burr

Måling af arbejdsmiljø i den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK). Erfaringer og metodiske udfordringer Hermann Burr Måling af arbejdsmiljø i den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK). Erfaringer og metodiske udfordringer Hermann Burr Disposition Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte Hvordan måler vi arbejdsmiljø? Arbejdsmiljøet

Læs mere

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer Louise Kryspin Sørensen Maj 2010 www.dsr.dk/taloganalyse Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer 57% af sygeplejerskerne er tilfredse eller meget tilfredse, mens 27% er utilfredse eller meget

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere

Offentlig Ledelse. Børsen Forum A/S, 2011. Børsen Forum A/S Møntergade 19 DK 1140 København K Telefon 70 127 129

Offentlig Ledelse. Børsen Forum A/S, 2011. Børsen Forum A/S Møntergade 19 DK 1140 København K Telefon 70 127 129 Offentlig Ledelse Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

Sund ledelse. Jan Lorentzen. Fagleder, Psykisk arbejdsmiljø

Sund ledelse. Jan Lorentzen. Fagleder, Psykisk arbejdsmiljø 16 Sep. 14 Sund ledelse Jan Lorentzen Fagleder, Psykisk arbejdsmiljø En udbredt opfattelse? 2 Psykisk trivsel (WHO-5 index) Kilde: the fifth European Working Conditions Survey, 2010 Dublin 3 Risiko for

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Sikkerhed gennem linjen -et projekt om sikkerhedskultur og transformationsledelse Senior Director, Group QHSE Per Kampp, DONG Energy

Sikkerhed gennem linjen -et projekt om sikkerhedskultur og transformationsledelse Senior Director, Group QHSE Per Kampp, DONG Energy Sikkerhed gennem linjen -et projekt om sikkerhedskultur og transformationsledelse Senior Director, Group QHSE Per Kampp, DONG Energy 1 Sikkerhed gennem linjen -et projekt om sikkerhedskultur og transformationsledelse

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

Program. Intro Øvelse Vores arbejdsliv Sociale fællesskaber vs. teknologi Metode og proces Øvrige tiltag Øvelse. April 10 / 1

Program. Intro Øvelse Vores arbejdsliv Sociale fællesskaber vs. teknologi Metode og proces Øvrige tiltag Øvelse. April 10 / 1 Program Intro Øvelse Vores arbejdsliv Sociale fællesskaber vs. teknologi Metode og proces Øvrige tiltag Øvelse April 10 / 1 Formål Inspiration: Hvorfor bør vi praktisere positiv psykologi i APV- arbejdet

Læs mere

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Spørgsmålene er i videst muligt omfang hentet fra nyeste nationale undersøgelser gennemført af NFA, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Trivselsmålinger. Hvor er de særlige udfordringer? GÅ HJEM MØDE OM TRIVSELSMÅLINGER 14-1-2015. CBS, Kilen. Tage Søndergård Kristensen Task-Consult

Trivselsmålinger. Hvor er de særlige udfordringer? GÅ HJEM MØDE OM TRIVSELSMÅLINGER 14-1-2015. CBS, Kilen. Tage Søndergård Kristensen Task-Consult Trivselsmålinger. Hvor er de særlige udfordringer? GÅ HJEM MØDE OM TRIVSELSMÅLINGER 14-1-2015. CBS, Kilen. Tage Søndergård Kristensen Task-Consult Trivselsmålinger hvordan skal de laves? Det er fra Arbejdsmiljørådet.

Læs mere

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Albertslund Kommune 2012 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Forvaltningsrapport KFF 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Hvordan kan en fagforening arbejde for et godt psykisk arbejdsmiljø for medlemmerne?

Hvordan kan en fagforening arbejde for et godt psykisk arbejdsmiljø for medlemmerne? Hvordan kan en fagforening arbejde for et godt psykisk arbejdsmiljø for medlemmerne? Workshop Nyborg, 11-11-2009 Birte Haugaard & Tage Søndergård Kristensen De to undersøgelser: En undersøgelse af medlemmernes

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Sammenfatning af medlemsundersøgelsen (1:2)

Sammenfatning af medlemsundersøgelsen (1:2) Rapportering af medlemsundersøgelse for Dansk Facilities Management netværk Oktober 2011 Sammenfatning af medlemsundersøgelsen (1:2) Svarprocenten for hele undersøgelsen er på 23 - eller 92 ud af 400 mulige

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø Fra nedslidning og stress til guldkorn og diamanter. Afskedssymposium 30-5-2008 Tage Søndergård Kristensen

Psykisk arbejdsmiljø Fra nedslidning og stress til guldkorn og diamanter. Afskedssymposium 30-5-2008 Tage Søndergård Kristensen Psykisk arbejdsmiljø Fra nedslidning og stress til guldkorn og diamanter Afskedssymposium 30-5-2008 Tage Søndergård Kristensen Psykisk arbejdsmiljø: De fire faser Krise og offentlig hetz Den lange vej

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Kunne vi bare få lov til at passe vores arbejde? Ole H. Sørensen Seniorforsker Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø TekSams årsdag 2011

Kunne vi bare få lov til at passe vores arbejde? Ole H. Sørensen Seniorforsker Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø TekSams årsdag 2011 Kunne vi bare få lov til at passe vores arbejde? Ole H. Sørensen Seniorforsker Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø TekSams årsdag 2011 Disposition Kerneopgaven og mening Tillid Indflydelse

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

SUNDHEDSFREMME NÅR STANDARDISERING AF ARBEJDET FØRER TIL MISTRIVSEL

SUNDHEDSFREMME NÅR STANDARDISERING AF ARBEJDET FØRER TIL MISTRIVSEL SUNDHEDSFREMME NÅR STANDARDISERING AF ARBEJDET FØRER TIL MISTRIVSEL Betina Dybbroe, professor og centerleder Center for Sundhedsfremmeforskning Roskilde Universitet SUNDHEDSFREMME KOM SOM EN KRITIK Et

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

LEDERSKAB (OG MOTIVATION) I DANSKE GYMNASIER

LEDERSKAB (OG MOTIVATION) I DANSKE GYMNASIER LEDERSKAB (OG MOTIVATION) I DANSKE GYMNASIER Christian Bøtcher Jacobsen Adjunkt SLIDE 2 INDLEDNING Ledelse fremhæves i disse år ofte som afgørende for offentlige organisationers performance og effektivitet.

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Activity-Based Costing (ABC)

Activity-Based Costing (ABC) Activity-Based Costing (ABC) Sammendrag af undersøgelsen om danske virksomheders anvendelsesmotiver og erfaringer med ABC Af Steen Nielsen Preben Melander René Sørensen and Morten Jakobsen ** Introduktion

Læs mere

Ledertræf i Region Nordjylland. Program 11.11.11

Ledertræf i Region Nordjylland. Program 11.11.11 Ledertræf i Region Nordjylland Program 11.11.11 LEDERTRÆF I REGION NORDJYLLAND Dagens ordstyrer er psykiatridirektør Per Lund Sørensen Kl. 8.15 Kl. 9.00 Kl. 9.10 Check ind og morgenmad Velkommen v. regionsdirektør

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode

AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode Inge Larsen, VFAs rejsehold Det sagde deltagerne på WAW Det har en kæmpe betydning hvordan viden bliver formidlet

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Hvis incidents er dyre og besværlige...

Hvis incidents er dyre og besværlige... Hvis incidents er dyre og besværlige... 2013-03 DKKNS Page 1 Transition Management Agenda Hvem er Coloplast? Hvem er jeg? Transition management basics Transition i Coloplast Ifølge Gartner er årsagen til

Læs mere

Performativ arbejdsmiljøpsykologi - Nye veje i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø? v/ Mads Bendixen, konsulent, cand.psych.phd.

Performativ arbejdsmiljøpsykologi - Nye veje i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø? v/ Mads Bendixen, konsulent, cand.psych.phd. Performativ arbejdsmiljøpsykologi - Nye veje i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø? v/ Mads Bendixen, konsulent, cand.psych.phd. AM:2010, Nyborg den 9. november 2010 Hvordan bliver arbejdsmiljøpsykologien

Læs mere

Globalisering og outsourcing fra erhvervene

Globalisering og outsourcing fra erhvervene Globalisering og outsourcing fra erhvervene Rapport til Skov- og Naturstyrelsen, Landsplanområdet Peter Maskell, DRUID, IVS, CBS i samarbejde med Danmarks Statistik, 11. januar 2006 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fra trivselsmåling til succesmåling

Fra trivselsmåling til succesmåling Fra trivselsmåling til succesmåling af Claus Albrechtsen, partner i Scandinavian Training Design Trivselsmålinger eller medarbejdertilfredsheds- / klimamålinger er en naturlig del af mange organisationers

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Skab gode forandringer! Hvorfor, hvordan og hvornår?

Skab gode forandringer! Hvorfor, hvordan og hvornår? Skab gode forandringer! Hvorfor, hvordan og hvornår? AM 2013 11. November 2013 Helle Niewald og Nis Kjær, Rejseholdet Videncenter for arbejdsmiljø Rejseholdet Formidler forskningsbaseret viden Viser vej

Læs mere

Originalt emballagedesign

Originalt emballagedesign Originalt emballagedesign Af Jesper Clement Designer mdd, Ph.D. i marketing Underviser i emballagedesign på DMJX En undersøgelse af hvad re-design af emballager kan medføre Hvilket emballagedesign er bedst?

Læs mere

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN HOLDER ÅRSMØDE D. 12. 13. NOVEMBER PÅ NYBORG

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 - PT360 Performance PT360 måler fokuspersonens performance på fem ledelsesmæssige ansvarsområder. Fokuspersonens

Læs mere

PROJEKT INDSATS MOD VOLD OG AGGRESSIONER PÅ PSYKIATRISK AFDELINGER PH.D.-STUDERENDE JACOB HVIDHJELM

PROJEKT INDSATS MOD VOLD OG AGGRESSIONER PÅ PSYKIATRISK AFDELINGER PH.D.-STUDERENDE JACOB HVIDHJELM PROJEKT INDSATS MOD VOLD OG AGGRESSIONER PÅ PSYKIATRISK AFDELINGER PH.D.-STUDERENDE JACOB HVIDHJELM Formål Projektets overordnede formål er at forbedre håndteringen af vold og aggressioner på psykiatriske

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne

Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne Kære arbejdsmiljøgruppe I har nu modtaget en rapport med resultaterne af jeres trivselsundersøgelse og en rapport med kommentarerne

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Velfærdsledelse det handler om sundhed og trivsel Arbejdsmiljøkonferencen i Nyborg 2012

Velfærdsledelse det handler om sundhed og trivsel Arbejdsmiljøkonferencen i Nyborg 2012 Velfærdsledelse det handler om sundhed og trivsel Arbejdsmiljøkonferencen i Nyborg 2012 Krista Ebsen Blaabjerg, chefkonsulent, PreviaSundhed, keb@previasundhed.dk Temaer og indhold for workshoppen > Hvordan

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Julsøvej. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Julsøvej. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Julsøvej Medarbejderrapport Julsøvej 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen blandt medarbejderne

Læs mere