Å rsrapport A n n u a l r e p o r t louispoulsen.com

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Å rsrapport A n n u a l r e p o r t 2 0 1 2 louispoulsen.com"

Transkript

1 Å rsrapport A n n u a l r e p o r t 2012 louispoulsen.com

2 Contents Indholdsfortegnelse 2 Corporate information 2 Selskabsoplysninger 3 Five year summary, key figures and financial ratios 4 Statement by the management on the annual report 3 5 års hoved- og nøgletal 4 Ledelsespåtegning 5 Independent auditor s report 5 Den uafhængige revisors påtegning 7 Management review 7 Ledelsesberetning 12 Accounting principles applied 12 Anvendt regnskabspraksis 18 Income Statement 18 Resultatopgørelse 19 Balance sheet 19 Balance 21 Statement of cash flows 21 Pengestrømsopgørelse 22 Notes 22 Noter The English text is a translation of the original Danish text. The original Danish text is the governing text for all purposes, and in case of any discrepancy, the Danish wording will be applicable. Dette dokument indeholder en oversættelse af den originale danske tekst. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den originale danske tekst og oversættelsen er den originale danske tekst gældende

3 Corporate information Selskabsoplysninger Company: Louis Poulsen Lighting A/S Gammel Strand København K CVR no Selskab: Louis Poulsen Lighting A/S Gammel Stand København K CVR nr Ownership: Targetti Sankey S.p.A, Florence, Italy owns 100% Ejerforhold: Targetti Sankey S.p.A, Firenze, Italien ejer 100% Board of Directors: Søren Schøllhammer, chairman Lorenzo Targetti Hans Lindeberg Conny Bennetzen Thrane, staff-elected Kurt Grüner Vacker, staff-elected Bestyrelse: Søren Schøllhammer, formand Lorenzo Targetti Hans Lindeberg Conny Bennetzen Thrane, medarbejdervalgt Kurt Grüner Vacker, medarbejdervalgt Executive Board: Lorenzo Targetti, CEO Direktion: Lorenzo Targetti, adm. direktør Auditor: KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Revision: KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Group structure: All subsidiaries are 100% owned by Louis Poulsen Lighting A/S Koncern struktur: Alle datterselskaber er 100 % ejet af Louis Poulsen Lighting A/S Louis Poulsen Lighting A/S Targetti Poulsen Germany GmbH, Düsseldorf Targetti Poulsen Japan Ltd., Tokyo Targetti Poulsen Sweden AB, Stockholm Targetti Poulsen UK Limited, London Targetti Poulsen Norway AS, Oslo Targetti Poulsen Switzerland AG, Zürich Targetti Poulsen Finland Oy, Helsinki Targetti Poulsen Holland BV, Amsterdam - 2 -

4 Five year summary, main and key figures Fem års hoved- og nøgletal Mill. DKK Profit and loss account/ Resultatopgørelse Revenue/ Nettoomsætning Primary result/ Primært resultat (EBIT) Financial expenses/ Finansielle udgifter (6) (5) (14) (9) (26) Result before tax/ Resultat før skat Result of the year/ Årets resultat 2 (2) (4) 6 4 Balance sheet/ Balance Fixed assets/ Anlægsaktiver Current assets/ Omsætningsaktiver Total assets, end of year/ Aktiver ialt Equity, end of year/ Egenkapital, ultimo året Allocated provisions/ Hensatte forpligtelser Long term liabilities/ Langsigtede gældsforpligtelser Short term liabilities/ Kortsigtede gældsforpligtelser Cash flow/ Pengestrømsopgørelse Cash flow, operating activities (6) Pengestrømme fra driftsaktivitet Cash flow, investment activities (7) (13) 3 (25) (22) Pengestrømme fra investeringsaktivitet - of this amount, inv. in tangible assets (7) (1) (9) (7) (11) - heraf investering i materielle aktiver Cash flow, finance activities (20) (3) (87) (53) 24 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Key figures/ Nøgletal Profit ratio/ Overskudsgrad 2,3% 1,3% 5,8% 4,9% 7,7% Primary ratio/ Afkastningsgrad 2,7% 1,4% 5,8% 4,6% 9,2% Gross Profit/ Brutto margin 28,6% 26,9% 25,7% 26,2% 29,1% Solvency ratio/ Soliditet 50,8% 54,7% 52,8% 52,4% 47,5% Equity ratio/ Egenkapitalforrentning 1,0% (0,9%) (1,6%) 2,1% 1,2% The main and key figures are based on the Recommendations and key figures 2010, submitted by the Danish Society of Investment Professionals. Nøgletallene er beregnet efter Finansanalytikerforeningens Anbefalinger og Nøgletal

5 Statement by the management on the annual report Board of Directors & Executive Board Ledelsespåtegning Bestyrelse & Direktion The management has today presented and approved the annual report for 1 January - 31 December 2012 of Louis Poulsen Lighting A/S. The annual report has been presented in accordance with the Danish Financial Statements Act. We consider the applied accounting policies appropriate for the annual report to provide a true and fair view of the Company s assets, equity and liabilities, financial position and performance for the financial year ended 31 December In our opinion the management s review includes a fair description of the matters included in the management s review. We recommend the annual report for adoption at the Annual General Meeting. Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 31. december 2012 for Louis Poulsen Lighting A/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.. Copenhagen, on May 27 th 2013 København, den 27. maj 2013 The Executive Board Direktion Lorenzo Targetti CEO Adm. direktør Board of Directors Bestyrelse Søren Schøllhammer Chairman Bestyrelsesformand Hans Lindeberg Board Member Bestyrelsesmedlem Lorenzo Targetti Board Member Bestyrelsesmedlem Conny Bennetzen Thrane Board Member Bestyrelsesmedlem Kurt Grüner Wacker Board Member Bestyrelsesmedlem - 4 -

6 Independent auditors' report To the shareholders of Louis Poulsen Lighting A/S Den uafhængige revisors erklæringer Til kapitalejerne i Louis Poulsen Lighting A/S Independent auditors' report on the financial statements We have audited the financial statements of Louis Poulsen Lighting A/S for the financial year 1 January 31 December The financial statements comprise accounting policies, income statement, balance sheet, [statement of changes in equity], cash flow statement and notes. The financial statements are prepared in accordance with the Danish Financial Statements Act. Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Louis Poulsen Lighting A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Management's responsibility for the financial statements Management is responsible for the preparation of financial statements that give a true and fair view in accordance with the Danish Financial Statements Act and for such internal control that Management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error. Auditors' responsibility Our responsibility is to express an opinion on the financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing and additional requirements under Danish audit regulation. This requires that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance as to whether the financial statements are free from material misstatement. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the Company's preparation of financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by Management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Basis for qualified opinion In accordance with the Danish Financial Statements Act 112, the management has not prepared consolidated financial statements. However, the consolidated financial statements of the ultimate parent company, has not been released at the release of these financial statements. This is not compliant with the exceptions in Danish Financial Statements Act 112. The qualification does not affect the financial statements for the parent company. Grundlag for afkræftende konklusion Selskabets ledelse har med henvisning til årsregnskabslovens 112 ikke udarbejdet koncernregnskab. Koncernregnskabet for den overliggende koncern foreligger imidlertid ikke på underskriftstidspunktet. Vilkårene for anvendelse af årsregnskabslovens 112 er derfor ikke opfyldt. Forbeholdet påvirker ikke regnskabet for moderselskabet

7 Independent auditors' report (continued) Opinion regarding the financial statements for the parent company In our opinion, the parent company financial statements gives a true and fair view of the parent company's financial position at 31 December 2012 and of the results of the parent company's operations and cash flows for the financial year 1 January - 31 December 2012 in accordance with the Danish Financial Statements Act. Qualified opinion regarding the consolidated financial statements Due to the fact, that the annual report does not contain consolidated financial statements, we cannot express an opinion on the consolidated financial statements. Statement on the Management's review Pursuant to the Danish Financial Statements Act, we have read the Management's review. We have not performed any other procedures in addition to the audit of the financial statements. On this basis, it is our opinion that the information provided in the Management's review is consistent with the financial statements. Den uafhængige revisors erklæringer (fortsat) Konklusion på regnskabet for moderselskabet Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for moderselskabet giver et retvisende billede af moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Afkræftende konklusion på koncernregnskabet Vi kan, som følge af ledelsen ikke har aflagt et koncernregnskab, ikke udtrykke nogen konklusion på koncernregnskabet. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Esbjerg, on May 27 th 2013 Esbjerg, den 27. maj 2013 KPMG Incorporated State Authorised Public Accountants Statsautoriseret Revisionspartnerselskab John Lesbo State Authorised Public Accountant Statsautoriseret revisor Søren Jensen State Authorised Public Accountant Statsautoriseret revisor - 6 -

8 Management review Ledelsesberetning Main business Louis Poulsen Lighting A/S produces, markets and sells lighting fixtures to private consumers and professionals at home and abroad. The company is internationally recognized for providing exclusive lighting fixtures of high quality and functional design. The products thus serve the upper segments of the professional and private consumer markets that attach great importance to the unique lighting and the high quality levels guaranteed by Louis Poulsen. Organisation and structure Louis Poulsen is headquartered in Copenhagen, and the company's products are produced in Vejen. The daily management is carried out from Denmark in close cooperation between the management and the company's Board of Directors. Sales and distribution abroad are carried out through the 16 sales companies owned directly or indirectly by Targetti Sankey SpA or through agents and distributors operating on behalf of Louis Poulsen Lighting A/S globally. Louis Poulsen has 290 employees. The majority of the employees are engaged in the company s production in Vejen, where 228,000 units in 61 different designs were manufactured in In 2012 Louis Poulsen s UK based subsidiary had an overall negative impact on the accounting result of -11 million DKK. In the light of the unsatisfactory results achieved in the English market in recent years decision has been made to close down the subsidiary in The English market will be served from Denmark in the future. Improved turnover and productivity The turnover amounted to 382 million DKK equalling an increase of 2 % in comparison to the 374 million DKK turnover achieved in The Danish market was under pressure the first six months, but conditions improved especially in the fourth quarter. Overall sales in Denmark decreased by 3 % whereas export sales experienced a steady positive development throughout the year and reached an overall increase of 8 % compared to In Denmark retail sales developed satisfactorily whereas the professional market was difficult and suffered under intensified competition. The increased export sales were particularly noticeable in Norway, Japan and the rest of Asia where growth rates reached 15 to 20 %. The important US market had a modest growth of 4 % in The introduction to the Chinese market was delayed by a protracted product approval process. The first approved products could only be sent to China at the beginning of 2013 which was almost a year later than originally planned.. In recent years the company has focused on optimizing the production, reducing waste and minimizing environmental impacts. The efforts continuously improve efficiency and increase quality levels. The initiatives have had a positive effect on the gross profit, which increased by 9.1 million DKK to million Hovedaktivitet Louis Poulsen Lighting A/S beskæftiger sig med produktion, markedsføring og salg af belysningsarmaturer til såvel det private som det professionelle marked i ind- og udland. Selskabet er internationalt anerkendt for at levere eksklusive belysningsarmaturer af høj kvalitet og i funktionelt design. Produkterne henvender sig således til det øvre markedssegment af private og professionelle kunder, som lægger vægt på den unikke belysning og det høje kvalitetsniveau, som Louis Poulsen er garant for. Organisation og struktur Louis Poulsen har hovedsæde i København, og selskabets produkter fremstilles i Vejen. Den daglige ledelse varetages med udgangspunkt i Danmark i et tæt samarbejde mellem selskabets bestyrelse og direktion. Salg og distribution i udlandet sker gennem 16 salgsselskaber, som enten er ejet direkte eller indirekte via Targetti Sankey SpA eller gennem de agenter og distributører, der opererer på vegne af Louis Poulsen globalt. Louis Poulsen har 290 medarbejdere. Størstedelen af medarbejderne arbejder i produktionen i Vejen, hvor der i 2012 blev fremstillet enheder i 61 forskellige design. I 2012 påvirkede Louis Poulsens engelske salgsselskab samlet set regnskabsresultatet med -11 mio. kr. På baggrund af de utilfredsstillende resultater på det engelske marked i de senere år lukkes selskabet i Fremover vil det engelske marked blive betjent direkte fra Danmark. Fremgang i omsætningen og produktivitetsstigning Selskabets omsætning udgjorde 382 mio. kr. svarende til en stigning på 2 % i forhold til omsætningen på 374 mio. kr. i Det danske marked var presset i 1. halvår, men rettede sig særligt i 4. kvartal. Salget på det danske marked faldt samlet set 3 %, mens eksporten gennem hele året har udviklet sig positivt med en samlet stigning på 8 % sammenlignet med I Danmark har detailsegmentet udviklet sig tilfredsstillende, mens det professionelle marked har været underlagt svære vilkår og intensiveret konkurrence. Væksten på eksportmarkederne er særligt drevet af Norge, Japan og det øvrige Asien, der tegner sig for vækstrater på mellem 15 og 20 %. Det vigtige amerikanske marked har i 2012 haft en beskeden vækst på 4 %. Introduktionen på det kinesiske marked blev forsinket af en langstrakt produktgodkendelsesproces. De første endeligt godkendte produkter kunne således først sendes til Kina i starten af 2013, hvilket var næsten et år senere end planlagt. Selskabet har i de senere år arbejdet målrettet med at optimere produktionen, reducere spild og minimere miljøpåvirkningen. Indsatsen har yderligere effektiviseret produktionen og løftet kvalitetsniveauet. De interne tiltag har haft en positiv effekt på bruttoresultatet, som steg med 9,1 mio.kr. til 109,4 mio. kr., svarende til en bruttomargin på 28,6 % mod sidste års 26,9 %

9 Management review (continued) DKK, which equals a gross margin of 28.6 % compared to 26.9 %last year. In 2012 Louis Poulsen launched a number of new products for the retail segment and for the professional market. Development of LED in new as well as existing products had special focus and the new LED versions are expected to pay a positive contribution to growth in the next few years. A significant order for the LED version of the post top fixture ICON was placed by the Copenhagen Municipality and the positive development in sales of this product is foreseen to continue in the next few years. Louis Poulsen launched several products for the retail market and especially two products were particularly well received: LC Shutters designed by Louise Campbell and the DOO-WOP pendant. Marketing efforts were strengthened in 2012 and the related costs were funded by a restructuring of the sales support functions. In addition to this, Louis Poulsen has upgraded the SAPplatform in the US sister company. Overall the company s capacity costs increased by 5.3 million DKK. The primary result (EBITA) increased to 23.0 million DKK against 19.2 million DKK last year. In 2012 earnings of subsidiaries contributed with a profit of 3.7 million DKK against 4.2 million DKK last year. The result is negatively affected by the development in the English subsidiary as mentioned above. Louis Poulsen achieved a significant improvement of the primary result (EBIT), which increased from 5.1 million DKK to 8.9 million DKK. Given the market conditions the development is satisfactory. Ledelsesberetning (fortsat) I 2012 lancerede Louis Poulsen en række nye produkter inden for både detailsegmentet og på det professionelle marked. Der var særligt fokus på udvikling af LED-lyskilder i nye og eksisterende produkter, og de nye udgaver af produkterne forventes at bidrage positivt til væksten i de kommende år. Udendørslygten ICON blev solgt i et større antal til Københavns kommune i en LED-version, og den positive salgsudvikling for dette produkt forventes at fortsætte i de kommende år. Louis Poulsen lancerede flere produkter på detailmarkedet, og særligt to produkter blev særdeles godt modtaget: LC Shutters, som er designet af Louise Campbell, og pendelen DOO-WOP. Louis Poulsen styrkede marketingindsatsen i 2012, og de relaterede omkostninger blev finansieret af en omorganisering i salgets støttefunktioner. Herudover har selskabet opgraderet SAPplatformen i det amerikanske søsterselskab. Samlet set er selskabets kapacitetsomkostninger øget med 5,3 mio. kr. Resultatet af primær drift (EBITA) steg til 23,0 mio. kr. mod sidste års 19,2 mio. kr. Resultat af dattervirksomheder bidrog i 2012 med et overskud på 3,7 mio.kr. mod sidste års 4,2 mio.kr. Resultatet er negativt påvirket af udviklingen i det engelske selskab, som anført ovenfor. Louis Poulsen opnåede en markant forbedring af den primære drift (EBIT), som steg fra 5,1 mio. kr. til 8,9 mio.kr. Udviklingen er tilfredsstillende under de givne markedsforhold. Resultatet før skat steg til 6,6 mio. kr. fra 5,6 mio. kr. i 2011 og var lavere end forventet alene som følge af den utilfredsstillende udvikling i det engelske datterselskab. The result before tax increased to 6.6 million DKK from 5.6 million DKK in This was lower than expected and solely due to the unsatisfactory development in the English subsidiary. Expectations for 2013 The market conditions are expected to remain difficult in 2013, but based on the positive development in the last part of 2012, Louis Poulsen expects a total increase in turnover of 4%. Due to the continuous focus on efficiency improvement the capacity costs and the high productivity are expected to be maintained at present levels. The development is expected to produce an improvement in the result of the year. Forventninger til 2013 Markedsvilkårene forventes fortsat at være vanskelige i 2013, men på baggrund af den positive udvikling i sidste del af 2012 forventer Louis Poulsen en samlet vækst i omsætningen på 4 %. På baggrund af fortsat fokus på effektivisering forventes kapacitetsomkostningerne at blive fastholdt, ligesom den høje produktivitet opretholdes. Udviklingen forventes at medføre en forbedring af årets resultat

10 Management review (continued) Special risks Market risks The company s products are strongly positioned in the high end markets. The results therefore very much depend on the economic development in the professional and private consumer markets. Currency risks Due to activities in foreign markets cash flow and equity are influenced by the development in interest and exchange rates for a series of currencies. It is company policy to cover commercial exchange risks. Hedging is primarily used to cover the coming year s budgeted turnover and purchase. The company does not use speculative hedging. Financial resources At year-end 2012 cash and non-utilized drawing facilities in credit institutions amounted to 32 million DKK. Together with a number of subsidiaries the company has a total cash pool with drawing facilities in credit institutions amounting to 47.5 million DKK, which is considered sufficient to cover the company s investments and operation for the coming year. The short term loan towards the mother company amounts to 14.1 million DKK. Agreement has been made to service the loan with the positive cash flow that the company generates in Events after closing of the year-end accounts Upon closing of the year-end accounts, no essential events have occurred, which could significantly affect the financial position of the company. Knowledge resources The company has one of the most experienced and competent staff within lighting technology and it is vital for its continuous growth to attract and retain highly skilled staff with expertise in the development of lighting. Louis Poulsen's staff currently handles approximately 100 unique components in the production of approx. 2,500 product variants. Great demand is placed on the staff's technical and craftsman skills and their ability to engage in a logistically demanding production process. To ensure high product quality and competitive production the company continuously optimizes production. This demands a high level of competence, and the company therefore continuously invests in competency development. Development activities During the financial year Louis Poulsen invested 21.5 million DKK in development activities. Investments are primarily related to the development of new lighting products. In 2012 Louis Poulsen continued to have success with active enforcement of the company s immaterial rights in Denmark and abroad. Also in 2012 the company managed to obtain important rulings from the legal system, which support the company s position in the battle against copy products. Ledelsesberetning (fortsat) Særlige risici Markedsrisici Selskabets produkter er stærkt positioneret på high-end markeder. Virksomhedens resultater er således i høj grad afhængig af udviklingen inden for økonomien både på private og offentlige markeder. Valutarisici Aktiviteter i udlandet medfører, at resultat, pengestrømme og egenkapital påvirkes af kurs- og renteudviklingen for en række valutaer. Det er selskabets politik at afdække kommercielle valutarisici. Afdækningen sker primært via valutaterminsforretninger til afdækning af forventet omsætning og indkøb inden for næste års budget. Der indgås ikke spekulative valutapositioner. Finansielt beredskab Selskabets likvider og uudnyttede trækningsmuligheder i kreditinstitutter udgjorde ultimo året 32 mio. kr. Selskabet har sammen med en række datterselskaber en samlet cash-pool med trækningsmuligheder i kreditinstitutter på 47,5 mio. kr., hvilket er tilstrækkeligt til at sikre virksomhedens investeringer og drift for det kommende år. Selskabets kortfristede lån hos moderselskabet udgør 14,1 mio. DKK, som er aftalt afdraget med den overskudslikviditet, som selskabet kan generere i Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling. Videnressourcer Selskabet har en af markedets mest erfarne og kompetente medarbejderstabe inden for belysningsteknologi, og det er afgørende for selskabets fortsatte vækst at tiltrække og fastholde højtuddannet arbejdskraft med ekspertise inden for udvikling af belysning. Louis Poulsens medarbejdere håndterer løbende omtrent unikke komponenter i fremstillingen af ca produktvarianter, og der stilles således store krav til medarbejdernes tekniske og håndværksmæssige kompetencer samt deres evne til at indgå i en logistisk krævende produktionsproces. For at sikre en høj produktkvalitet og konkurrencedygtig produktion optimerer selskabet løbende produktionen. Det stiller krav til medarbejderne om et højt kompetenceniveau, og selskabet investerer derfor løbende i kompetenceudvikling. Udviklingsaktiviteter Louis Poulsen investerede i regnskabsåret 21,5 mio. kr. i udviklingsaktiviteter. Investeringerne vedrører primært udvikling af nye belysningsprodukter. Louis Poulsen har i 2012 fortsat haft succes med aktiv håndhævelse af virksomhedens immaterielle rettigheder i Danmark såvel som i udlandet. Det er således også i 2012 lykkedes at opnå vigtige afgørelser i retssystemet, der styrker virksomhedens position i kampen mod kopiprodukter

11 Management review (continued) In Denmark Louis Poulsen together with several other rights owners filed and won a lawsuit against an English e-commerce business which directed its marketing and sale of replica of Danish design classics aggressively against the Danish market. The court issued an injunction against the defendant s promotion of its replicas via media directed at Denmark. Following this judgment lawsuits have been filed against a number of businesses with similar concepts. These lawsuits are still pending. According to Danish law it is prohibited and a violation of copyright law to make public use of replica purchased abroad for example in restaurants, shops, schools and similar places. The bailiff s court in Rønne in 2012 delivered a court decision in a case concerning public use of replica and Louis Poulsen has successfully used the court decision as enforcement against violators in several similar cases. During the year Louis Poulsen has actively enforced its rights in China, which is a required to maintain registration and protection of trademarks in the Chinese market. Ledelsesberetning (fortsat) I Danmark gennemførte og vandt Louis Poulsen sammen med en række andre rettighedshavere en retssag mod en engelsk e- handelsvirksomhed, som rettede sin markedsføring og sit salg af kopier af danske designklassikere aggressivt mod det danske marked. Den engelske virksomhed fik forbud mod at reklamere for salg af kopilamper og -møbler via medier, der retter sig mod Danmark. Der er i kølvandet på denne dom indledt en række sager imod firmaer med lignende koncepter. Disse sager verserer stadig. Det er efter dansk lovgivning forbudt og en krænkelse af ophavsretten at stille udenlandsk købte kopilamper offentligt til skue i for eksempel restauranter, butikker, skoler og lignende steder. Fogedretten i Rønne afsagde i 2012 kendelse i en sådan sag, og Louis Poulsen har i løbet af året med succes anvendt kendelsen til håndhævelse mod krænkere i flere andre sager af tilsvarende karakter. Louis Poulsen har i løbet af året aktivt håndhævet sine rettigheder i Kina, hvilket er en forudsætning for at kunne opretholde registrering og beskyttelse af varemærker på det kinesiske marked. Reporting on CSR Policies The policies of Louis Poulsen in relation to CSR contain an environmental policy and various employment policies. The environmental policy is split into a product philosophy and an operational philosophy. The product philosophy is to develop lighting fixtures of high quality, long life time and long product cycles. The operational philosophy is built on continuous improvement of the daily operation with focus on waste, scrapping, energy losses and consumption. The employment policies contain a list of initiatives to improve the working environment, health and retaining the employees. The policies comprise diversity policies, drug/alcohol, staff, smoking, senior and health policies. Furthermore the company is aware of its obligation to educate trainees and apprentices. Louis Poulsen wants to give equal access to leadership positions for members of both sexes. The share of women in leadership positions with staff responsibility represented 19 % as of 1st January This share has increased to 24 % in 2012 and it is the company s goal to increase the share to 30 % over the next 4 years. To facilitate achievement of the goal a recruitment policy has been implemented in relation to leadership positions according to which at least one female applicant must be admitted to job interview assuming qualified female applicants are available. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Politikker Louis Poulsens politikker i relation til samfundsansvar omfatter en miljøpolitik og forskellige arbejdspolitikker. Miljøpolitikken består dels af en produktfilosofi og filosofi omkring driftsførelse. Produktfilosofien bygger på udvikling af belysningsarmaturer af høj kvalitet, lang levetid og lang produktcyklus. Filosofierne omkring driftsførelse bygger på stadig forbedring af de daglige produktionsforhold omkring spild, kassationer, energitab og energiforbrug. Arbejdspolitikkerne består af en lang række initiativer for at forbedre arbejdsmiljøet, sundheden og fastholdelse af medarbejdere. Politikkerne omfatter livsfase-/mangfoldighedspolitik, misbrugs-, personale-, ryge-, senior- og sundhedspolitikker. Endvidere er virksomheden bevidst omkring sit ansvar for uddannelse af elever og lærlinge. Louis Poulsen ønsker at sikre begge køn lige adgang til ledelsesstillinger i virksomheden. Kvinders andel af virksomhedens ledere med personaleansvar udgjorde pr. 1. januar %. Denne andel er i 2012 øget til 24 %, og det er virksomhedens mål, at andelen øges til 30 % i løbet af de kommende 4 år. For at fremme opfyldelse af dette mål er der implementeret en rekrutteringspolitik til ledelsesstillinger, der skal sikre, at der, såfremt der findes kvalificerede kvinder blandt ansøgerne til en lederstilling, altid gives adgang til samtale for mindst én kvindelig ansøger

12 Management review (continued) Activities Within the environmental area the company has continued projects to reduce electricity consumption within the production facilities. Furthermore there is a daily focus on test and development of products with longer life time. Products from the existing product portfolio are continuously being adapted to the new energy efficient LED light sources without compromise on the company s lighting philosophy. In 2012 alone LED versions have been developed of 12 existing products. As one of very few companies in Denmark, Louis Poulsen offers training of metal spinners. At the moment the company has the country s only two apprentices within this special craft. Results In the spring of 2012 Louis Poulsen was selected as one of the 10 healthiest companies in Denmark and efforts to support and guide the company s employees to develop and maintain healthy living continued throughout the year. The employees are offered dietary counseling and assistance to abandon smoking. Also a number of joint physical exercise activities are offered. These activities are run by employees on a voluntary basis and actively supported by the company just as the company also supports new health promoting initiatives from the employees. Work place exercise has become a natural part of the working day. Louis Poulsen also offers the employees health insurance, vaccinations and massage. In 2012 the Confederation of Danish Industry (DI) in south-west Jutland nominated Louis Poulsen s industrial painter apprentice Mogens Stokholm as Apprentice of the Year. DI emphasizes that the Apprentice of the Year is a skilled worker who is industrious and inventive and who has made a special contribution. Ledelsesberetning (fortsat) Aktiviteter På miljøområdet gennemfører virksomheden løbende projekter med henblik på at reducere energiforbruget i produktionen. Samtidig arbejdes der dagligt med at teste og udvikle produkter med længere levetid. Produkter fra den eksisterende produktportefølje tilpasses løbende til de nye energieffektive LED-lyskilder uden at gå på kompromis med virksomhedens belysningsfilosofi. Alene i 2012 er der udviklet LED-versioner af 12 eksisterende produkter. Louis Poulsen uddanner, som en af ganske få virksomheder i landet, metaltrykkere. Virksomheden har således i øjeblikket landets eneste to lærlinge i gang med et uddannelsesforløb. Resultater Louis Poulsen blev i foråret 2012 udvalgt som en af Danmarks 10 sundeste virksomheder, og arbejdet med at yde virksomhedens medarbejdere støtte og vejledning til at udvikle og fastholde en sund livsstil fortsatte i årets løb. Medarbejderne tilbydes således rådgivning omkring kost og rygning, mens en række fælles motionsaktiviteter er et fast tilbud til medarbejderne. Disse aktiviteter drives på frivillig basis af medarbejdere med aktiv støtte fra virksomheden, ligesom virksomheden løbende støtter nye sundhedsfremmende initiativer fra medarbejderne. Pausegymnastik er fortsat en fast forankret del af arbejdsdagen. Louis Poulsen tilbyder endvidere medarbejderne sundhedsforsikring, vaccinationer og massage. Dansk Industri i Sydvestjylland udnævnte i 2012 Louis Poulsens malerlærling Mogens Stokholm som Årets Lærling. DI lagde ved udvælgelsen vægt på, at Årets Lærling er en medarbejder, der er dygtig på sit felt, flittig og opfindsom og har ydet noget ganske særligt

13 Accounting principles, applied Anvendt regnskabspraksis Generally The Annual Report and the consolidated financial statements are prepared in accordance with the provisions of the Danish Financial Statements Act regarding large class C companies. Generelt Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for store klasse C-virksomheder. The company has chosen not to make consolidated Annual Reports for the Louis Poulsen Lighting A/S Group, as the parent company Targetti Sankey S.p.A., Italy is preparing a consolidated Annual report. This consolidated Annual report can be ordered at the address mentioned in note 16. The accounting principles are unchanged compared to last year. Recognition and measurement In the Income Statement, the income is recognized concurrently when earned, including value adjustments of financial assets and liabilities. All costs, including writing down/offs, are also recognized in the Income Statement. Assets are recognized in the balance when it s likely that future financial benefits will flow to the Company and when reliable measurement of the value of the assets is possible. Liabilities are recognized in the balance when it s likely that future financial benefits will flow out of the Company and when reliable measurement of the value of the liabilities is possible. On initial recognition, assets and liabilities are measured at cost price. Subsequently, assets and liabilities are measured per each item as described below. Some financial assets and liabilities are measured at amortized cost price, where a constant effective interest rate is recognized over the maturity. Amortized cost price is calculated as original cost price, deducted possible repayments and added allowances/discounts of the accumulated amortization of the difference between cost price and nominal amount. Foreign exchange and interest Transactions in foreign currencies are converted by means of standard exchange rates, representing the approximate rates of exchange on the transaction day. Differences between the rates of exchange on the transaction day and on the payment day are recognized in the Income Statement. Selskabet har valgt ikke at udarbejde koncernregnskab for Louis Poulsen Lighting A/S koncernen, under henvisning til, at selskabets moderselskab Tagetti Sankey S.p.A, Italien udarbejder koncernregnskab. Dette regnskab kan rekvireres på adressen nævnt i note 16. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Valuta- og renteforhold Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved anvendelse af standardkurser, som tilnærmelsesvis er udtryk for transaktionsdagens valutakurs. Kursdifferencer mellem transaktionsdagens og betalingsdagens kurs indregnes i resultatopgørelsen. Receivables, debt and other financial items in foreign currencies, available on the accounting day, are converted based upon the exchange rates on the accounting day. Both realized and unrealized exchange differences are recognized as financial items in the Income Statement. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta der eksisterer på balancedagen omregnes til balancedagens valutakurser. Såvel realiserede som urealiserede kursdifferencer medtages i resultatopgørelsen som finansielle poster

14 Accounting principles, applied (continued) Anvendt regnskabspraksis (fortsat) Derivative financial instruments Derivative financial instruments are stated at cost prices on initial recognition in the balance sheet and subsequently measured at current values. Positive and negative current values from the derivative financial instruments are recognized as cut off items under assets or liabilities. Change in the current value from derivative financial instruments, classified as and fulfilling the criteria for ensuring the current value of recognized assets and liabilities, is included in the Income Statement, together with any changes in the current value of the ensured assets respectively liabilities. Any change in the current value from the derivative financial instruments, classified as and fulfilling the obligations for ensuring future assets and liabilities, is recognised directly in the equity. Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter indgår i periodeafgrænsningsposter under aktiver henholdsvis forpligtelser. Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder kriterierne for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv henholdsvis forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen sammen med eventuelle ændringer i dagsværdien af det sikrede aktiv henholdsvis forpligtelse. Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af fremtidige aktiver og forpligtelser, indregnes direkte på egenkapitalen. If the future transaction results in including assets or liabilities, amounts which are deferred under the equity are to be transferred from equity and recognized in the cost prices of the assets or liabilities. If the future transaction results in earnings or costs, amounts which are deferred under the equity are to be transferred to the Income Statement in the period, where the ensured item affects the Income Statement. Income Statement Net turnover Net turnover, sales of commodities and of finished goods, is recognized in the Income Statement if delivery and the transfer of risk to buyer has been accomplished by the end of year and if the income can be calculated reliably and its receipt expected. The net turnover comprises the invoiced sales of the year, deducted duties, returned goods and volume discounts. Production costs The production costs comprise the cost prices of products sold. The cost prices includes the purchase prices of the products sold, deducted with any write downs of dead and slow-moving goods. Development costs, which do not fulfil the criteria for capitalization, and depreciation of capitalised development cost, are included in the production costs as well. Distribution costs Distribution costs comprise costs assigned to distribution and sale of the Company s products, including distribution and marketing costs, salaries within the sales and marketing functions, advertising and exhibition costs, depreciations and other indirect overheads. Furthermore, write downs on debtors are included in the distribution costs. Resulterer den fremtidige transaktion i indregning af aktiver eller forpligtelser, overføres beløb, som er udskudt under egenkapitalen, fra egenkapitalen og indregnes i kostprisen for henholdsvis aktivet eller forpligtelsen. Resulterer den fremtidige transaktion i indtægter eller omkostninger, overføres beløb, som er udskudt under egenkapitalen, til resultatopgørelsen i den periode, hvor det sikrede påvirker resultatopgørelsen. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen omfatter årets fakturerede salg med fradrag af afgifter, returvarer og omsætningsafhængige rabatter. Produktionsomkostninger Produktionsomkostninger omfatter kostprisen for solgte varer. I kostprisen indgår anskaffelsesprisen for solgte varer med fradrag af eventuel nedskrivning af ukurant og langsomt omsættelige varebeholdninger. Under produktionsomkostninger indregnes tillige udviklingsomkostninger, der ikke opfylder kriterierne for aktivering, samt afskrivning på aktiverede udviklingsomkostninger. Distributionsomkostninger Distributionsomkostninger omfatter omkostninger, der kan henføres til distribution og salg af selskabets produkter, herunder direkte distributions- og markedsføringsomkostninger, gager til salgs- og marketingfunktionerne, reklame- og udstillingsomkostninger, samt afskrivninger og andre indirekte omkostninger. I distributionsomkostninger indgår endvidere nedskrivning af debitorer

15 Accounting principles, applied (continued) Anvendt regnskabspraksis (fortsat) Administrative expenses Administrative expenses comprise costs, which is assigned to the administrative functions including management remuneration and other common overheads. Other operating income Other operating income comprises earnings from secondary operation compared to the company s core business. Result, capital investments in subsidiaries The proportional share of the result of the individual subsidiary, after tax and after elimination of intercompany profit, is included in the Income Statement of the company. Financial income and expenses Financial income and expenses comprise among others items from interest, realized and unrealized exchange gains and losses from foreign currencies and amortization of financial assets and liabilities. Income tax and deferred tax assets Tax of ordinary result comprises actual tax and change in deferred tax of the year. Actual tax comprises the tax payable of the year s expected taxable profit and allowances, deductions and repayments from the Danish payment-on-account tax scheme. Apart from differences on capital investments in subsidiaries, provision is made for deferred tax of every difference between accounting and fiscal estimates. Deferred tax assets are calculated based upon quoted tax rates, and the effect from the deferred tax of any tax rate changes is entered into the Income Statement. Deferred tax assets are recognized at their expected value of use within the same legal tax entity. Tax, paid on account, and other prepaid taxes appear from the balance as tax receivable. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger omfatter omkostninger, der kan henføres til de administrative funktioner, herunder gager til ledelsen og øvrige fællesomkostninger. Andre driftsindtægter Andre driftsindtægter omfatter indtægter af sekundær karakter i forhold til selskabets virksomhed. Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder I selskabets resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte dattervirksomheders resultat efter skat og efter eliminering af intern avance. Finansielle indtægter og udgifter Finansielle poster omfatter blandt andet renteindtægter og renteudgifter, samt realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende poster i fremmed valuta, samt amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser. Selskabsskat og udskudt skat Skat af ordinært resultat omfatter aktuel skat samt årets ændring i udskudt skat. Aktuel skat omfatter skatten af årets forventede skattepligtige indkomst samt tillæg, fradrag og godtgørelser vedrørende den danske a conto skatteordning. Der hensættes til udskudt skat af alle forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdiansættelser, bortset fra forskelle vedrørende kapitalandele i dattervirksomheder. Udskudt skat beregnes med vedtagne skatteprocenter, og effekten på den udskudte skat af eventuelle ændringer i skatteprocenten medtages i resultatopgørelsen. Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt inden for samme juridiske skatteenhed. Betalt a conto skat og andre forudbetalte skatter præsenteres i balancen som tilgodehavende selskabsskat

16 Accounting principles, applied (continued) Anvendt regnskabspraksis (fortsat) Balance sheet Intangible fixed assets Intangible fixed assets are measured to acquisition price reduced by accumulated depreciations. Goodwill Goodwill is amortized straight-lined through the expected lifetime up to 20 years, as the company s acquisition is estimated to have a long-term earning effect. The accounting value of goodwill is currently subject for evaluation and written down to regaining value in the Income Statement, if the accounting value exceeds the expected future capitalized net earnings or a realized sales value from the company or activity, to which the goodwill belongs. Development projects Development projects comprise salaries and other costs, which directly or indirectly relate to the development projects of the company. If sufficient security is available so that the capital value of the future earnings can cover production, sales, and administration costs and the development costs as well - development projects, clearly definable and identifiable, are recognised as intangible fixed assets when the technical rate of utilization, sufficient resources and a potential future market or development opportunity within the company are shown, and when the intention is to produce, market or use the project. Balancen Immaterielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver værdiansættes til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill Goodwill amortiseres lineært over den forventede levetid op til 20 år, idet selskabets erhvervelse forventes at have en lang indtjeningsmæssig effekt. Den regnskabsmæssige værdi af goodwill vurderes løbende og nedskrives til genindvindingsværdi over resultatopgørelsen, såfremt den regnskabsmæssige værdi overstiger de forventede fremtidige kapitaliserede nettoindtægter eller en konstateret salgsværdi fra den virksomhed eller aktivitet, som goodwill er knyttet til. Udviklingsprojekter Udviklingsprojekter omfatter gager og andre omkostninger, der direkte og indirekte kan henføres til selskabets udviklingsaktiviteter. Udviklingsprojekter, der er klart definerede og identificerbare, hvor den tekniske udnyttelsesgrad, tilstrækkelige ressourcer og et potentielt fremtidigt marked eller udviklingsmulighed i virksomheden kan påvises, og hvor det er hensigten at fremstille, markedsføre eller anvende projektet, indregnes som immaterielle anlægsaktiver, såfremt der er tilstrækkelig sikkerhed for, at kapitalværdien af den fremtidige indtjening kan dække produktions-, salgs- og administrationsomkostningerne samt selve udviklingsomkostningerne. Development projects, which do not fulfil the criteria for recognition in the balance, are entered as costs into the Income Statement, when realized. Capitalized development costs are measured at cost prices, reduced by accumulated depreciations or write downs at regaining value, if smaller. Capitalized development costs are written off upon the project finalization according to the straight-line method and over the period when it is expected to gain financial advantages. The write off period is 5 years. Software and rights Software, rights and its expenses are measured at cost price, reduced by accumulated depreciations and are written down according to the straight-line method over the expected financial lifetime of 3 5 years. Udviklingsprojekter, der ikke opfylder kriterierne for indregning i balancen, indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen, efterhånden som omkostningerne afholdes. Aktiverede udviklingsomkostninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller nedskrivning til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere. Aktiverede udviklingsomkostninger afskrives efter færdiggørelsen af udviklingsarbejdet lineært over den periode, hvori det forventes at frembringe økonomiske fordele. Afskrivningsperioden udgør 5 år. Software og rettigheder Software, rettigheder og tilknyttede udgifter måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og afskrives lineært over den forventede økonomiske levetid, som er 3-5 år. Tangible fixed assets Tangible fixed assets are measured at purchase price or at cost price reduced by accumulated depreciations and write downs. Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver værdiansættes til anskaffelses- eller kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger

17 Accounting principles, applied (continued) Anvendt regnskabspraksis (fortsat) Tangible fixed assets are depreciated under the straight-line method over the expected useful lives of the assets, i.e.: Materielle anlægsaktiver afskrives lineært over aktivernes forventede brugsperiode, som er følgende: Major leasehold improvements Technical and fixed installations and leasehold improvements Other installations, operating equipment, furniture and fixtures 14 years Større indretning af lejede lokaler Tekniske og inventarlignende installationer og indretning af lejede lokaler Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 14 år 5 years 5 år 2-5 år 2 5 years Tangible fixed assets are depreciated to their recoverable value, if this value is lower than the accounting amount, based upon the above depreciation periods. Der foretages nedskrivning af materielle anlægsaktiver til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi baseret på ovenstående afskrivningsperioder. Public grants, provided to fund purchase of tangible fixed assets, are settled in the purchase price. Offentlige tilskud i forbindelse med anskaffelse af anlægsaktiver modregnes i anskaffelsesprisen. Earnings or losses in connection with sale or scrapping are calculated as the difference between the sales price and the booked value and are entered into the Income Statement under the same items as the pertaining write downs. Fortjeneste eller tab ved afhændelse eller skrotning beregnes som forskellen mellem salgsprisen og den bogførte værdi, og medtages i resultatopgørelsen under samme poster som de tilhørende afskrivninger. Operational lease costs are expensed continuously. The residual obligations are disclosed under contingent liabilities. Omkostninger til operationel leasing udgiftsføres løbende, og de resterende forpligtelser oplyses under eventualforpligtelser. Capital investments in subsidiaries Capital investments in subsidiaries are measured in the balance at the company s share of the equity value on the date of balance. Kapitalandele i dattervirksomheder Kapitalandele i dattervirksomheder måles i balancen til selskabets andel af den regnskabsmæssige indre værdi på balancedagen. Net revaluation of capital investments in subsidiaries is entered under equity as a reserve for net revaluation of capital investments according to the equity value method to the extent the net revaluation exceeds dividend, declared by the companies. Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder henlægges under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning af kapitalandele efter den indre værdis metode i det omfang, nettoopskrivningen overstiger udbytte deklareret fra virksomhederne. Inventories Raw materials, consumables and commodities are measured at cost price, calculated according to the FIFO principle or the net realization value, if lower. Varebeholdninger Råvarer, hjælpematerialer og handelsvarer måles til kostpris, opgjort efter FIFO-princippet, eller nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere. Cost price for commodities, raw materials and consumables is equal to the landed cost price. The cost price for manufactured finished goods and work in progress comprises the costs for raw materials, consumables, and direct payroll cost and production overheads. Borrowing costs are not included. Obsolete and slow-moving products are written down to net realisable value.. Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer, direkte løn og indirekte produktionsomkostninger. Låneomkostninger indregnes ikke. Der foretages nedskrivning til nettorealisationsværdi af ukurante og langsomt omsættelige varer. Receivables Receivables are measured at amortised cost price, which normally corresponds to the nominal value. Write downs are made to meet the risk for losses, calculated on the basis of an individual estimate of the debtors creditworthiness. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tabsrisici, opgjort på grundlag af en individuel vurdering af debitorernes soliditet

18 Accounting principles, applied (continued) Anvendt regnskabspraksis (fortsat) Prepayments Prepayments, recognised under assets, include spent costs related to the subsequent financial year. Provisions Provisions include estimated cost for warranty. The provision is based on individual judgment on registered claims. Equity Dividend, expected to be paid for the year, is presented as a separate item under equity. Dividend is recognised as a liability at the time for decision at the annual general meeting. Liabilities Liabilities are measured at amortised cost price. Proceeds, received less spent costs, are recognized when raising the loans. In the periods to come, the financial liabilities are recognized at amortised cost price corresponding to the capitalised value, using the effective interest method so that the difference between the proceeds and the nominal value is recognized in the Income Statement over the loan period. In respect of financial leasing, the capitalised residual liability under the lease is recognized. Other liabilities, comprising accounts payable, group companies and other debts, are measured at amortised cost price, which usually corresponds to the nominal value. Cash flow statement The cash flow statement, calculated on the indirect method, shows the cash flows from operating activities, investing activities, financing activities and the funds, available at the beginning and at the end of the year. Cash flows from the operating activities is stated as the EBIT result, adjusted for write downs and other non-cash operating items, changes in the working capital, dividends received and paid income taxes and dividend. Cash flow from investing activities comprises payments in connection with acquisition and sale of companies respectively acquisition and sale of tangible and financial assets. Cash flow from financing activities comprises rising of loan and payments on interest-bearing debts. Funds comprise cash and securities portfolio, stated as current assets. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til garantiforpligtelser. Hensættelsen foretages baseret på en individuel vurdering af registrerede reklamationsforpligtelser. Egenkapital Udbyttet, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. Gældsforpligtelser Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris. Ved låneoptagelse indregnes det modtagne provenu efter fradrag af afholdte omkostninger. I efterfølgende perioder indregnes de finansielle forpligtelser til den amortiserede kostpris, svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen i provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. Ved finansiel leasing indregnes den kapitaliserede restleasingforpligtelse. Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen der opstilles efter den indirekte metode, viser pengestrømmene fra driftsaktivitet, investeringsaktivitet, finansieringsaktivitet samt likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som primært resultat reguleret for afskrivninger og andre ikke kontante driftsposter, ændring i driftskapitalen samt modtaget udlodning og betalt selskabsskat og udbytte. Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af virksomheder samt køb og salg af materielle og finansielle anlægsaktiver. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter optagelse af lån og afdrag på rentebærende gæld. Likvider omfatter likvide beholdninger samt værdipapirer opført som omsætningsaktiver

19 Income Statement Resultatopgørelse Mill. DKK Note Revenue/ Nettoomsætning 1 382,0 373,5 Production costs/ Produktionsomkostninger 2 (272,6) (273,2) Gross profit/bruttoresultat 109,4 100,3 Distribution & marketing costs/ Salgs- & markedsføringsomkostninger 2 (51,3) (51,0) Administration costs/ Administrationsomkostninger 2 (35,1) (30,1) Operating profit before amortisation of goodwill/ Resultat før amortisering af goodwill (EBITA) Amortisation of goodwill/ Amortisering af goodwill 2 23,0 (14,1) 19,2 (14,1) Primary result (EBIT)/ Resultat af primær drift 8,9 5,1 Income from investments in subsidiaries after tax/ Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder efter skat 3 3,7 4,2 Financial income/ Finansielle indtægter 4 5,3 8,5 Financial expenses/ Finansielle omkostninger 5 (11,3) (12,2) Ordinary result before tax/ Ordinært resultat før skat 6,6 5,6 Tax of ordinary result/ Skat af årets ordinære resultat 6 (4,5) (7,7) Result for the year/ Årets resultat 2,1 (2,1) Disposal of the result of the year/ Resultatdisponering Retained earnings/ Overført resultat Proposed dividend/ Foreslået udbytte (27,9) 3 (28,1) 26,0 2,1 (2,1)

20 Balance sheet Assets Balance Aktiver Mill. DKK Note Fixed assets/ Anlægsaktiver Intangible assets/ Immaterielle anlægsaktiver Goodwill/ Goodwill Software & rights/ Software & rettigheder Completed development projects/ Færdige udviklingsprojekter Development projects in progress/ Udviklingsprojekter under udførelse 7 126,6 10,4 9,7 1,7 140,7 12,4 9,8 3,2 Total intangible assets/ Immaterielle anlægsaktiver i alt 148,4 166,1 Property, plant and equipment/ Materielle anlægsaktiver Plant & machinery/ Produktionsanlæg & maskiner Other fixtures/ Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Leasehold improvements/ Indretning lejede lokaler Prepayments/ Forudbetalinger 8 11,4 5,2 3,4 5,6 11,6 5,2 4,1 3,7 Total tangible assets/ Materielle anlægsaktiver i alt 25,6 24,6 Investments/ Finansielle anlægsaktiver Investments in subsidiaries/ Kapitalandele, dattervirksomheder Loan, Group companies/ Lån, tilknyttede selskaber 9 62,7 6,7 60,9 10,4 Total financial assets/ Finansielle anlægsaktiver i alt 69,4 71,3 Total non-current assets/ Anlægsaktiver i alt 243,4 262,0 Current assets/ Omsætningsaktiver Inventories/ Varebeholdninger Raw materials and consumables/ Råvarer og hjælpematerialer Work in progress/ Varer under fremstilling Produced goods and goods for resale/ Fremstillede varer og handelsvarer 34,0 19,9 12,2 33,0 17,1 14,2 Total inventories/ Varebeholdninger i alt 66,1 64,3 Receivables/ Tilgodehavender Trade receivables/ Tilgodehavender fra salg Receivables from Group companies (Targetti Sankey SpA Group) / Tilgodehavender hos selskaber i Targetti Sankey SpA koncernen Other receivables/ Andre tilgodehavender Income tax/ Selskabsskat Prepayments/ Periodeafgrænsningsposter 10 44,3 36,6 7,0 3,9 30,2 33,2 8,2 1,7 4,6 Total receivables/ Tilgodehavender i alt 91,8 77,9 Cash/ Likvide beholdninger 1,0 16,4 Total current assets/ Omsætningsaktiver i alt 158,9 158,6 Total assets/ Aktiver i alt 402,3 420,6-19 -

BALTIC PETROLEUM K/S. c/o Dan Consulting, Kristianiagade 2, kl. d København Ø. Annual report 1 January December 2015

BALTIC PETROLEUM K/S. c/o Dan Consulting, Kristianiagade 2, kl. d København Ø. Annual report 1 January December 2015 BALTIC PETROLEUM K/S c/o Dan Consulting, Kristianiagade 2, kl. d. 2100 København Ø Annual report 1 January 2015-31 December 2015 The annual report has been presented and approved on the company's general

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

LEMER EUROPEAN GROUP ApS

LEMER EUROPEAN GROUP ApS LEMER EUROPEAN GROUP ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/04/2014 Miguel Nobrega Gouveia Dirigent Side 2

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Carlsberg Invest A/S. Ny Carlsberg Vej København V. Årsrapport 1. januar december 2015

Carlsberg Invest A/S. Ny Carlsberg Vej København V. Årsrapport 1. januar december 2015 Carlsberg Invest A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/03/2016 Andreas

Læs mere

3) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU

3) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU EKSEMPLER PÅ LEDELSESPÅTEGNING PÅ ÅRSRAPPORTER. 1) Klasse B og C. Årsregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven 2) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven. Pengestrømsopgørelse

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 CVR-nr. 16 22 73 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/5 2013 Lennart Svedman Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

HF TAX A/S STRANDVEJEN 163, 2. TH., 2900 HELLERUP 2014/15

HF TAX A/S STRANDVEJEN 163, 2. TH., 2900 HELLERUP 2014/15 Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 HF TAX A/S STRANDVEJEN 163, 2. TH., 2900 HELLERUP ÅRSRAPPORT

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS. Årsrapporten for 2015

KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS. Årsrapporten for 2015 KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS Philip Heymans Alle 3, 4. 2900 Hellerup CVR-nr. 34 73 65 53 Årsrapporten for 2015 (3. regnskabsår) Vi er tættere på dig Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

K/S Enghave Brygge CVR-nr

K/S Enghave Brygge CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Deptracker ApS CVR-nr.

Læs mere

Swedan ApS. Årsrapport for 2012

Swedan ApS. Årsrapport for 2012 Swedan ApS Saturnvej 5, 7430 Ikast CVR-nr. 34 48 90 76 Årsrapport for 2012 1. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Polen Vind A/S CVR-nr. 31890284 Central Business Registration No 31890284. Årsrapport 2015 Annual report 2015

Polen Vind A/S CVR-nr. 31890284 Central Business Registration No 31890284. Årsrapport 2015 Annual report 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Polen Vind A/S CVR-nr. 31890284

Læs mere

Carlsberg International A/S

Carlsberg International A/S Carlsberg International A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/03/2016

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Merrild Kaffe Newco ApS Årsrapport for 23. december december 2014

Merrild Kaffe Newco ApS Årsrapport for 23. december december 2014 Merrild Kaffe Newco ApS Årsrapport for 23. december - 31. december 2014 Annual Report for 23 December - 31 December 2014 CVR-nr. 36 47 39 59 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Majbritt Birch Ejendomsadministration ApS CVR-nr. 34 08 81 36 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. april 2014. Kate

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Nørhede VVS-Beregning ApS

Nørhede VVS-Beregning ApS Nørhede VVS-Beregning ApS Birk Centerpark 40 7400 Herning Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/04/2016 Sten Nørhede

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej Copenhagen V. Årsrapport 1. januar december 2015

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej Copenhagen V. Årsrapport 1. januar december 2015 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 Copenhagen V Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/04/2016 Ulrik

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr BusDan 34 ApS Skøjtevej 26 2770 Kastrup CVR-nr. 31 05 21 14 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. maj 2016 Anders Ewald Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /6 2014 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

LOGISTICS DENMARK ApS

LOGISTICS DENMARK ApS LOGISTICS DENMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Poul Bonde Jensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2013 Trine Hastrup Dirigent

Læs mere

ORSKOV OFFSHORE A/S 2013/14

ORSKOV OFFSHORE A/S 2013/14 Tlf: 96 20 76 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab frederikshavn@bdo.dk Rimmens Alle 89, Box 712 www.bdo.dk DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ORSKOV OFFSHORE A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

KC Tex Denmark ApS. Årsrapport 2013/14. Mysundevej 4, 8930 Randers NØ CVR-nr september. Martin Abilgaard Jensen

KC Tex Denmark ApS. Årsrapport 2013/14. Mysundevej 4, 8930 Randers NØ CVR-nr september. Martin Abilgaard Jensen KC Tex Denmark ApS Mysundevej 4, 8930 Randers NØ CVR-nr. 32 29 15 97 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september Martin Abilgaard Jensen dirigent 20

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Avadon Denmark ApS CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28

Avadon Denmark ApS CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28 CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28 Årsrapport for regnskabsåret 15.04.11-30.06.12 Annual Report for 15.04.11-30.06.12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. This annual report has been

Læs mere

Hans Orla Nielsen VVS A/S

Hans Orla Nielsen VVS A/S Hans Orla Nielsen VVS A/S Grønlandsvej 9A 8700 Horsens CVR-nr. 12 77 83 92 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/06 2016 Lisa Pedersen

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Årsrapport 12. maj december 2015

Årsrapport 12. maj december 2015 Årsrapport 12. maj - 31. december 2015 Annual report 12 May - 31 December 2015 CVR-nr. 36 89 81 35 Company reg. no. 36 89 81 35 K/S GG 11 A c/o Gefion Group Østergade 1, 2. 1100 København K Årsrapporten

Læs mere

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2013 Bent Dall Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

FLOWPAD A/S CVR-nr

FLOWPAD A/S CVR-nr CVR-nr. 35 51 78 47 Årsrapport for regnskabsåret 17.10.13-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.05.15 Per Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12 Baunebjergvej 367 3050 Humlebæk CVR-nr. 29521360 Årsrapport for 2011/12 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts 2013 Bjørn Pedersen Dirigent

Læs mere

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER Note 23 Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat 1 Afskrivninger Resultat

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015 Kikhanebakken 50 2840 Holte CVR-nr. 35241841 Årsrapport for 2015 3. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14-06-2016 Lars Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for 2015/16. CVR-nr Snaptunvej 11, Glud 7130 Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for 2015/16. CVR-nr Snaptunvej 11, Glud 7130 Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11, Glud 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/11 2016 Michael Thorup

Læs mere

Tican Foods Scandinavia A/S Årsrapport for 2013/14

Tican Foods Scandinavia A/S Årsrapport for 2013/14 Tican Foods Scandinavia A/S Årsrapport for 2013/14 CVR-nr. 28 30 94 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2 /12 2014 Niels Jørgen Villesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/4 2013 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/ TN Horsens ApS CVR-nr. 34 89 11 84 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/05 2014 Torben Vinkler Nielsen Dirigent TN Horsens ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

FIBER2YOU APS EVASVEJ 17, 9000 AALBORG

FIBER2YOU APS EVASVEJ 17, 9000 AALBORG Tlf.: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 FIBER2YOU APS EVASVEJ 17, 9000 AALBORG ÅRSRAPPORT Års 2015

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Nomeco A/S Årsrapport 2015/16 Annual report 2015/16 Ledelsesberetning Management's review Oplysninger om selskabet Company details Navn/Name Adresse, postnr., by/address, Postal code, City Nomeco A/S Borgmester

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Hoej.dk A/S

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Hoej.dk A/S KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Havnepladsen 3 Postboks 99 6950 Ringkøbing Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 85 97 27 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

LIND HAMBURG APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. april Henrik Østenkjær Lind

LIND HAMBURG APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. april Henrik Østenkjær Lind Tlf: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LIND HAMBURG APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011 Årsrapporten er

Læs mere

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør ES ÅRSRAPPORT 2012 Guldklumpen Holding ApS Fælledvej 200 2791 Dragør CVR nr. 32148050 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Greenspeak ApS Tværbommen 57, 2 tv 2820 Gentofte. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 2015/16

Greenspeak ApS Tværbommen 57, 2 tv 2820 Gentofte. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 2015/16 Greenspeak ApS Tværbommen 57, 2 tv 2820 Gentofte CVR-nummer: 35 85 10 11 ÅRSRAPPORT 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den / 2017 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Catacap General Partner I ApS

Catacap General Partner I ApS Catacap General Partner I ApS Øster Allé 42, 7., 2100 København Ø CVR-nr. 34 88 44 98 Årsrapport for perioden 13. december 2012-31. december 2013 (13 måneder) Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling,

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

German Pellets Denmark ApS Årsrapport for 2013

German Pellets Denmark ApS Årsrapport for 2013 German Pellets Denmark ApS Årsrapport for 2013 CVR-nr. 33 26 76 22 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/5 2014 Gert Nørgaard Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere