Å rsrapport A n n u a l r e p o r t louispoulsen.com

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Å rsrapport A n n u a l r e p o r t 2 0 1 2 louispoulsen.com"

Transkript

1 Å rsrapport A n n u a l r e p o r t 2012 louispoulsen.com

2 Contents Indholdsfortegnelse 2 Corporate information 2 Selskabsoplysninger 3 Five year summary, key figures and financial ratios 4 Statement by the management on the annual report 3 5 års hoved- og nøgletal 4 Ledelsespåtegning 5 Independent auditor s report 5 Den uafhængige revisors påtegning 7 Management review 7 Ledelsesberetning 12 Accounting principles applied 12 Anvendt regnskabspraksis 18 Income Statement 18 Resultatopgørelse 19 Balance sheet 19 Balance 21 Statement of cash flows 21 Pengestrømsopgørelse 22 Notes 22 Noter The English text is a translation of the original Danish text. The original Danish text is the governing text for all purposes, and in case of any discrepancy, the Danish wording will be applicable. Dette dokument indeholder en oversættelse af den originale danske tekst. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den originale danske tekst og oversættelsen er den originale danske tekst gældende

3 Corporate information Selskabsoplysninger Company: Louis Poulsen Lighting A/S Gammel Strand København K CVR no Selskab: Louis Poulsen Lighting A/S Gammel Stand København K CVR nr Ownership: Targetti Sankey S.p.A, Florence, Italy owns 100% Ejerforhold: Targetti Sankey S.p.A, Firenze, Italien ejer 100% Board of Directors: Søren Schøllhammer, chairman Lorenzo Targetti Hans Lindeberg Conny Bennetzen Thrane, staff-elected Kurt Grüner Vacker, staff-elected Bestyrelse: Søren Schøllhammer, formand Lorenzo Targetti Hans Lindeberg Conny Bennetzen Thrane, medarbejdervalgt Kurt Grüner Vacker, medarbejdervalgt Executive Board: Lorenzo Targetti, CEO Direktion: Lorenzo Targetti, adm. direktør Auditor: KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Revision: KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Group structure: All subsidiaries are 100% owned by Louis Poulsen Lighting A/S Koncern struktur: Alle datterselskaber er 100 % ejet af Louis Poulsen Lighting A/S Louis Poulsen Lighting A/S Targetti Poulsen Germany GmbH, Düsseldorf Targetti Poulsen Japan Ltd., Tokyo Targetti Poulsen Sweden AB, Stockholm Targetti Poulsen UK Limited, London Targetti Poulsen Norway AS, Oslo Targetti Poulsen Switzerland AG, Zürich Targetti Poulsen Finland Oy, Helsinki Targetti Poulsen Holland BV, Amsterdam - 2 -

4 Five year summary, main and key figures Fem års hoved- og nøgletal Mill. DKK Profit and loss account/ Resultatopgørelse Revenue/ Nettoomsætning Primary result/ Primært resultat (EBIT) Financial expenses/ Finansielle udgifter (6) (5) (14) (9) (26) Result before tax/ Resultat før skat Result of the year/ Årets resultat 2 (2) (4) 6 4 Balance sheet/ Balance Fixed assets/ Anlægsaktiver Current assets/ Omsætningsaktiver Total assets, end of year/ Aktiver ialt Equity, end of year/ Egenkapital, ultimo året Allocated provisions/ Hensatte forpligtelser Long term liabilities/ Langsigtede gældsforpligtelser Short term liabilities/ Kortsigtede gældsforpligtelser Cash flow/ Pengestrømsopgørelse Cash flow, operating activities (6) Pengestrømme fra driftsaktivitet Cash flow, investment activities (7) (13) 3 (25) (22) Pengestrømme fra investeringsaktivitet - of this amount, inv. in tangible assets (7) (1) (9) (7) (11) - heraf investering i materielle aktiver Cash flow, finance activities (20) (3) (87) (53) 24 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Key figures/ Nøgletal Profit ratio/ Overskudsgrad 2,3% 1,3% 5,8% 4,9% 7,7% Primary ratio/ Afkastningsgrad 2,7% 1,4% 5,8% 4,6% 9,2% Gross Profit/ Brutto margin 28,6% 26,9% 25,7% 26,2% 29,1% Solvency ratio/ Soliditet 50,8% 54,7% 52,8% 52,4% 47,5% Equity ratio/ Egenkapitalforrentning 1,0% (0,9%) (1,6%) 2,1% 1,2% The main and key figures are based on the Recommendations and key figures 2010, submitted by the Danish Society of Investment Professionals. Nøgletallene er beregnet efter Finansanalytikerforeningens Anbefalinger og Nøgletal

5 Statement by the management on the annual report Board of Directors & Executive Board Ledelsespåtegning Bestyrelse & Direktion The management has today presented and approved the annual report for 1 January - 31 December 2012 of Louis Poulsen Lighting A/S. The annual report has been presented in accordance with the Danish Financial Statements Act. We consider the applied accounting policies appropriate for the annual report to provide a true and fair view of the Company s assets, equity and liabilities, financial position and performance for the financial year ended 31 December In our opinion the management s review includes a fair description of the matters included in the management s review. We recommend the annual report for adoption at the Annual General Meeting. Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 31. december 2012 for Louis Poulsen Lighting A/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.. Copenhagen, on May 27 th 2013 København, den 27. maj 2013 The Executive Board Direktion Lorenzo Targetti CEO Adm. direktør Board of Directors Bestyrelse Søren Schøllhammer Chairman Bestyrelsesformand Hans Lindeberg Board Member Bestyrelsesmedlem Lorenzo Targetti Board Member Bestyrelsesmedlem Conny Bennetzen Thrane Board Member Bestyrelsesmedlem Kurt Grüner Wacker Board Member Bestyrelsesmedlem - 4 -

6 Independent auditors' report To the shareholders of Louis Poulsen Lighting A/S Den uafhængige revisors erklæringer Til kapitalejerne i Louis Poulsen Lighting A/S Independent auditors' report on the financial statements We have audited the financial statements of Louis Poulsen Lighting A/S for the financial year 1 January 31 December The financial statements comprise accounting policies, income statement, balance sheet, [statement of changes in equity], cash flow statement and notes. The financial statements are prepared in accordance with the Danish Financial Statements Act. Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Louis Poulsen Lighting A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Management's responsibility for the financial statements Management is responsible for the preparation of financial statements that give a true and fair view in accordance with the Danish Financial Statements Act and for such internal control that Management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error. Auditors' responsibility Our responsibility is to express an opinion on the financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing and additional requirements under Danish audit regulation. This requires that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance as to whether the financial statements are free from material misstatement. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the Company's preparation of financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by Management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Basis for qualified opinion In accordance with the Danish Financial Statements Act 112, the management has not prepared consolidated financial statements. However, the consolidated financial statements of the ultimate parent company, has not been released at the release of these financial statements. This is not compliant with the exceptions in Danish Financial Statements Act 112. The qualification does not affect the financial statements for the parent company. Grundlag for afkræftende konklusion Selskabets ledelse har med henvisning til årsregnskabslovens 112 ikke udarbejdet koncernregnskab. Koncernregnskabet for den overliggende koncern foreligger imidlertid ikke på underskriftstidspunktet. Vilkårene for anvendelse af årsregnskabslovens 112 er derfor ikke opfyldt. Forbeholdet påvirker ikke regnskabet for moderselskabet

7 Independent auditors' report (continued) Opinion regarding the financial statements for the parent company In our opinion, the parent company financial statements gives a true and fair view of the parent company's financial position at 31 December 2012 and of the results of the parent company's operations and cash flows for the financial year 1 January - 31 December 2012 in accordance with the Danish Financial Statements Act. Qualified opinion regarding the consolidated financial statements Due to the fact, that the annual report does not contain consolidated financial statements, we cannot express an opinion on the consolidated financial statements. Statement on the Management's review Pursuant to the Danish Financial Statements Act, we have read the Management's review. We have not performed any other procedures in addition to the audit of the financial statements. On this basis, it is our opinion that the information provided in the Management's review is consistent with the financial statements. Den uafhængige revisors erklæringer (fortsat) Konklusion på regnskabet for moderselskabet Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for moderselskabet giver et retvisende billede af moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Afkræftende konklusion på koncernregnskabet Vi kan, som følge af ledelsen ikke har aflagt et koncernregnskab, ikke udtrykke nogen konklusion på koncernregnskabet. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Esbjerg, on May 27 th 2013 Esbjerg, den 27. maj 2013 KPMG Incorporated State Authorised Public Accountants Statsautoriseret Revisionspartnerselskab John Lesbo State Authorised Public Accountant Statsautoriseret revisor Søren Jensen State Authorised Public Accountant Statsautoriseret revisor - 6 -

8 Management review Ledelsesberetning Main business Louis Poulsen Lighting A/S produces, markets and sells lighting fixtures to private consumers and professionals at home and abroad. The company is internationally recognized for providing exclusive lighting fixtures of high quality and functional design. The products thus serve the upper segments of the professional and private consumer markets that attach great importance to the unique lighting and the high quality levels guaranteed by Louis Poulsen. Organisation and structure Louis Poulsen is headquartered in Copenhagen, and the company's products are produced in Vejen. The daily management is carried out from Denmark in close cooperation between the management and the company's Board of Directors. Sales and distribution abroad are carried out through the 16 sales companies owned directly or indirectly by Targetti Sankey SpA or through agents and distributors operating on behalf of Louis Poulsen Lighting A/S globally. Louis Poulsen has 290 employees. The majority of the employees are engaged in the company s production in Vejen, where 228,000 units in 61 different designs were manufactured in In 2012 Louis Poulsen s UK based subsidiary had an overall negative impact on the accounting result of -11 million DKK. In the light of the unsatisfactory results achieved in the English market in recent years decision has been made to close down the subsidiary in The English market will be served from Denmark in the future. Improved turnover and productivity The turnover amounted to 382 million DKK equalling an increase of 2 % in comparison to the 374 million DKK turnover achieved in The Danish market was under pressure the first six months, but conditions improved especially in the fourth quarter. Overall sales in Denmark decreased by 3 % whereas export sales experienced a steady positive development throughout the year and reached an overall increase of 8 % compared to In Denmark retail sales developed satisfactorily whereas the professional market was difficult and suffered under intensified competition. The increased export sales were particularly noticeable in Norway, Japan and the rest of Asia where growth rates reached 15 to 20 %. The important US market had a modest growth of 4 % in The introduction to the Chinese market was delayed by a protracted product approval process. The first approved products could only be sent to China at the beginning of 2013 which was almost a year later than originally planned.. In recent years the company has focused on optimizing the production, reducing waste and minimizing environmental impacts. The efforts continuously improve efficiency and increase quality levels. The initiatives have had a positive effect on the gross profit, which increased by 9.1 million DKK to million Hovedaktivitet Louis Poulsen Lighting A/S beskæftiger sig med produktion, markedsføring og salg af belysningsarmaturer til såvel det private som det professionelle marked i ind- og udland. Selskabet er internationalt anerkendt for at levere eksklusive belysningsarmaturer af høj kvalitet og i funktionelt design. Produkterne henvender sig således til det øvre markedssegment af private og professionelle kunder, som lægger vægt på den unikke belysning og det høje kvalitetsniveau, som Louis Poulsen er garant for. Organisation og struktur Louis Poulsen har hovedsæde i København, og selskabets produkter fremstilles i Vejen. Den daglige ledelse varetages med udgangspunkt i Danmark i et tæt samarbejde mellem selskabets bestyrelse og direktion. Salg og distribution i udlandet sker gennem 16 salgsselskaber, som enten er ejet direkte eller indirekte via Targetti Sankey SpA eller gennem de agenter og distributører, der opererer på vegne af Louis Poulsen globalt. Louis Poulsen har 290 medarbejdere. Størstedelen af medarbejderne arbejder i produktionen i Vejen, hvor der i 2012 blev fremstillet enheder i 61 forskellige design. I 2012 påvirkede Louis Poulsens engelske salgsselskab samlet set regnskabsresultatet med -11 mio. kr. På baggrund af de utilfredsstillende resultater på det engelske marked i de senere år lukkes selskabet i Fremover vil det engelske marked blive betjent direkte fra Danmark. Fremgang i omsætningen og produktivitetsstigning Selskabets omsætning udgjorde 382 mio. kr. svarende til en stigning på 2 % i forhold til omsætningen på 374 mio. kr. i Det danske marked var presset i 1. halvår, men rettede sig særligt i 4. kvartal. Salget på det danske marked faldt samlet set 3 %, mens eksporten gennem hele året har udviklet sig positivt med en samlet stigning på 8 % sammenlignet med I Danmark har detailsegmentet udviklet sig tilfredsstillende, mens det professionelle marked har været underlagt svære vilkår og intensiveret konkurrence. Væksten på eksportmarkederne er særligt drevet af Norge, Japan og det øvrige Asien, der tegner sig for vækstrater på mellem 15 og 20 %. Det vigtige amerikanske marked har i 2012 haft en beskeden vækst på 4 %. Introduktionen på det kinesiske marked blev forsinket af en langstrakt produktgodkendelsesproces. De første endeligt godkendte produkter kunne således først sendes til Kina i starten af 2013, hvilket var næsten et år senere end planlagt. Selskabet har i de senere år arbejdet målrettet med at optimere produktionen, reducere spild og minimere miljøpåvirkningen. Indsatsen har yderligere effektiviseret produktionen og løftet kvalitetsniveauet. De interne tiltag har haft en positiv effekt på bruttoresultatet, som steg med 9,1 mio.kr. til 109,4 mio. kr., svarende til en bruttomargin på 28,6 % mod sidste års 26,9 %

9 Management review (continued) DKK, which equals a gross margin of 28.6 % compared to 26.9 %last year. In 2012 Louis Poulsen launched a number of new products for the retail segment and for the professional market. Development of LED in new as well as existing products had special focus and the new LED versions are expected to pay a positive contribution to growth in the next few years. A significant order for the LED version of the post top fixture ICON was placed by the Copenhagen Municipality and the positive development in sales of this product is foreseen to continue in the next few years. Louis Poulsen launched several products for the retail market and especially two products were particularly well received: LC Shutters designed by Louise Campbell and the DOO-WOP pendant. Marketing efforts were strengthened in 2012 and the related costs were funded by a restructuring of the sales support functions. In addition to this, Louis Poulsen has upgraded the SAPplatform in the US sister company. Overall the company s capacity costs increased by 5.3 million DKK. The primary result (EBITA) increased to 23.0 million DKK against 19.2 million DKK last year. In 2012 earnings of subsidiaries contributed with a profit of 3.7 million DKK against 4.2 million DKK last year. The result is negatively affected by the development in the English subsidiary as mentioned above. Louis Poulsen achieved a significant improvement of the primary result (EBIT), which increased from 5.1 million DKK to 8.9 million DKK. Given the market conditions the development is satisfactory. Ledelsesberetning (fortsat) I 2012 lancerede Louis Poulsen en række nye produkter inden for både detailsegmentet og på det professionelle marked. Der var særligt fokus på udvikling af LED-lyskilder i nye og eksisterende produkter, og de nye udgaver af produkterne forventes at bidrage positivt til væksten i de kommende år. Udendørslygten ICON blev solgt i et større antal til Københavns kommune i en LED-version, og den positive salgsudvikling for dette produkt forventes at fortsætte i de kommende år. Louis Poulsen lancerede flere produkter på detailmarkedet, og særligt to produkter blev særdeles godt modtaget: LC Shutters, som er designet af Louise Campbell, og pendelen DOO-WOP. Louis Poulsen styrkede marketingindsatsen i 2012, og de relaterede omkostninger blev finansieret af en omorganisering i salgets støttefunktioner. Herudover har selskabet opgraderet SAPplatformen i det amerikanske søsterselskab. Samlet set er selskabets kapacitetsomkostninger øget med 5,3 mio. kr. Resultatet af primær drift (EBITA) steg til 23,0 mio. kr. mod sidste års 19,2 mio. kr. Resultat af dattervirksomheder bidrog i 2012 med et overskud på 3,7 mio.kr. mod sidste års 4,2 mio.kr. Resultatet er negativt påvirket af udviklingen i det engelske selskab, som anført ovenfor. Louis Poulsen opnåede en markant forbedring af den primære drift (EBIT), som steg fra 5,1 mio. kr. til 8,9 mio.kr. Udviklingen er tilfredsstillende under de givne markedsforhold. Resultatet før skat steg til 6,6 mio. kr. fra 5,6 mio. kr. i 2011 og var lavere end forventet alene som følge af den utilfredsstillende udvikling i det engelske datterselskab. The result before tax increased to 6.6 million DKK from 5.6 million DKK in This was lower than expected and solely due to the unsatisfactory development in the English subsidiary. Expectations for 2013 The market conditions are expected to remain difficult in 2013, but based on the positive development in the last part of 2012, Louis Poulsen expects a total increase in turnover of 4%. Due to the continuous focus on efficiency improvement the capacity costs and the high productivity are expected to be maintained at present levels. The development is expected to produce an improvement in the result of the year. Forventninger til 2013 Markedsvilkårene forventes fortsat at være vanskelige i 2013, men på baggrund af den positive udvikling i sidste del af 2012 forventer Louis Poulsen en samlet vækst i omsætningen på 4 %. På baggrund af fortsat fokus på effektivisering forventes kapacitetsomkostningerne at blive fastholdt, ligesom den høje produktivitet opretholdes. Udviklingen forventes at medføre en forbedring af årets resultat

10 Management review (continued) Special risks Market risks The company s products are strongly positioned in the high end markets. The results therefore very much depend on the economic development in the professional and private consumer markets. Currency risks Due to activities in foreign markets cash flow and equity are influenced by the development in interest and exchange rates for a series of currencies. It is company policy to cover commercial exchange risks. Hedging is primarily used to cover the coming year s budgeted turnover and purchase. The company does not use speculative hedging. Financial resources At year-end 2012 cash and non-utilized drawing facilities in credit institutions amounted to 32 million DKK. Together with a number of subsidiaries the company has a total cash pool with drawing facilities in credit institutions amounting to 47.5 million DKK, which is considered sufficient to cover the company s investments and operation for the coming year. The short term loan towards the mother company amounts to 14.1 million DKK. Agreement has been made to service the loan with the positive cash flow that the company generates in Events after closing of the year-end accounts Upon closing of the year-end accounts, no essential events have occurred, which could significantly affect the financial position of the company. Knowledge resources The company has one of the most experienced and competent staff within lighting technology and it is vital for its continuous growth to attract and retain highly skilled staff with expertise in the development of lighting. Louis Poulsen's staff currently handles approximately 100 unique components in the production of approx. 2,500 product variants. Great demand is placed on the staff's technical and craftsman skills and their ability to engage in a logistically demanding production process. To ensure high product quality and competitive production the company continuously optimizes production. This demands a high level of competence, and the company therefore continuously invests in competency development. Development activities During the financial year Louis Poulsen invested 21.5 million DKK in development activities. Investments are primarily related to the development of new lighting products. In 2012 Louis Poulsen continued to have success with active enforcement of the company s immaterial rights in Denmark and abroad. Also in 2012 the company managed to obtain important rulings from the legal system, which support the company s position in the battle against copy products. Ledelsesberetning (fortsat) Særlige risici Markedsrisici Selskabets produkter er stærkt positioneret på high-end markeder. Virksomhedens resultater er således i høj grad afhængig af udviklingen inden for økonomien både på private og offentlige markeder. Valutarisici Aktiviteter i udlandet medfører, at resultat, pengestrømme og egenkapital påvirkes af kurs- og renteudviklingen for en række valutaer. Det er selskabets politik at afdække kommercielle valutarisici. Afdækningen sker primært via valutaterminsforretninger til afdækning af forventet omsætning og indkøb inden for næste års budget. Der indgås ikke spekulative valutapositioner. Finansielt beredskab Selskabets likvider og uudnyttede trækningsmuligheder i kreditinstitutter udgjorde ultimo året 32 mio. kr. Selskabet har sammen med en række datterselskaber en samlet cash-pool med trækningsmuligheder i kreditinstitutter på 47,5 mio. kr., hvilket er tilstrækkeligt til at sikre virksomhedens investeringer og drift for det kommende år. Selskabets kortfristede lån hos moderselskabet udgør 14,1 mio. DKK, som er aftalt afdraget med den overskudslikviditet, som selskabet kan generere i Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling. Videnressourcer Selskabet har en af markedets mest erfarne og kompetente medarbejderstabe inden for belysningsteknologi, og det er afgørende for selskabets fortsatte vækst at tiltrække og fastholde højtuddannet arbejdskraft med ekspertise inden for udvikling af belysning. Louis Poulsens medarbejdere håndterer løbende omtrent unikke komponenter i fremstillingen af ca produktvarianter, og der stilles således store krav til medarbejdernes tekniske og håndværksmæssige kompetencer samt deres evne til at indgå i en logistisk krævende produktionsproces. For at sikre en høj produktkvalitet og konkurrencedygtig produktion optimerer selskabet løbende produktionen. Det stiller krav til medarbejderne om et højt kompetenceniveau, og selskabet investerer derfor løbende i kompetenceudvikling. Udviklingsaktiviteter Louis Poulsen investerede i regnskabsåret 21,5 mio. kr. i udviklingsaktiviteter. Investeringerne vedrører primært udvikling af nye belysningsprodukter. Louis Poulsen har i 2012 fortsat haft succes med aktiv håndhævelse af virksomhedens immaterielle rettigheder i Danmark såvel som i udlandet. Det er således også i 2012 lykkedes at opnå vigtige afgørelser i retssystemet, der styrker virksomhedens position i kampen mod kopiprodukter

11 Management review (continued) In Denmark Louis Poulsen together with several other rights owners filed and won a lawsuit against an English e-commerce business which directed its marketing and sale of replica of Danish design classics aggressively against the Danish market. The court issued an injunction against the defendant s promotion of its replicas via media directed at Denmark. Following this judgment lawsuits have been filed against a number of businesses with similar concepts. These lawsuits are still pending. According to Danish law it is prohibited and a violation of copyright law to make public use of replica purchased abroad for example in restaurants, shops, schools and similar places. The bailiff s court in Rønne in 2012 delivered a court decision in a case concerning public use of replica and Louis Poulsen has successfully used the court decision as enforcement against violators in several similar cases. During the year Louis Poulsen has actively enforced its rights in China, which is a required to maintain registration and protection of trademarks in the Chinese market. Ledelsesberetning (fortsat) I Danmark gennemførte og vandt Louis Poulsen sammen med en række andre rettighedshavere en retssag mod en engelsk e- handelsvirksomhed, som rettede sin markedsføring og sit salg af kopier af danske designklassikere aggressivt mod det danske marked. Den engelske virksomhed fik forbud mod at reklamere for salg af kopilamper og -møbler via medier, der retter sig mod Danmark. Der er i kølvandet på denne dom indledt en række sager imod firmaer med lignende koncepter. Disse sager verserer stadig. Det er efter dansk lovgivning forbudt og en krænkelse af ophavsretten at stille udenlandsk købte kopilamper offentligt til skue i for eksempel restauranter, butikker, skoler og lignende steder. Fogedretten i Rønne afsagde i 2012 kendelse i en sådan sag, og Louis Poulsen har i løbet af året med succes anvendt kendelsen til håndhævelse mod krænkere i flere andre sager af tilsvarende karakter. Louis Poulsen har i løbet af året aktivt håndhævet sine rettigheder i Kina, hvilket er en forudsætning for at kunne opretholde registrering og beskyttelse af varemærker på det kinesiske marked. Reporting on CSR Policies The policies of Louis Poulsen in relation to CSR contain an environmental policy and various employment policies. The environmental policy is split into a product philosophy and an operational philosophy. The product philosophy is to develop lighting fixtures of high quality, long life time and long product cycles. The operational philosophy is built on continuous improvement of the daily operation with focus on waste, scrapping, energy losses and consumption. The employment policies contain a list of initiatives to improve the working environment, health and retaining the employees. The policies comprise diversity policies, drug/alcohol, staff, smoking, senior and health policies. Furthermore the company is aware of its obligation to educate trainees and apprentices. Louis Poulsen wants to give equal access to leadership positions for members of both sexes. The share of women in leadership positions with staff responsibility represented 19 % as of 1st January This share has increased to 24 % in 2012 and it is the company s goal to increase the share to 30 % over the next 4 years. To facilitate achievement of the goal a recruitment policy has been implemented in relation to leadership positions according to which at least one female applicant must be admitted to job interview assuming qualified female applicants are available. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Politikker Louis Poulsens politikker i relation til samfundsansvar omfatter en miljøpolitik og forskellige arbejdspolitikker. Miljøpolitikken består dels af en produktfilosofi og filosofi omkring driftsførelse. Produktfilosofien bygger på udvikling af belysningsarmaturer af høj kvalitet, lang levetid og lang produktcyklus. Filosofierne omkring driftsførelse bygger på stadig forbedring af de daglige produktionsforhold omkring spild, kassationer, energitab og energiforbrug. Arbejdspolitikkerne består af en lang række initiativer for at forbedre arbejdsmiljøet, sundheden og fastholdelse af medarbejdere. Politikkerne omfatter livsfase-/mangfoldighedspolitik, misbrugs-, personale-, ryge-, senior- og sundhedspolitikker. Endvidere er virksomheden bevidst omkring sit ansvar for uddannelse af elever og lærlinge. Louis Poulsen ønsker at sikre begge køn lige adgang til ledelsesstillinger i virksomheden. Kvinders andel af virksomhedens ledere med personaleansvar udgjorde pr. 1. januar %. Denne andel er i 2012 øget til 24 %, og det er virksomhedens mål, at andelen øges til 30 % i løbet af de kommende 4 år. For at fremme opfyldelse af dette mål er der implementeret en rekrutteringspolitik til ledelsesstillinger, der skal sikre, at der, såfremt der findes kvalificerede kvinder blandt ansøgerne til en lederstilling, altid gives adgang til samtale for mindst én kvindelig ansøger

12 Management review (continued) Activities Within the environmental area the company has continued projects to reduce electricity consumption within the production facilities. Furthermore there is a daily focus on test and development of products with longer life time. Products from the existing product portfolio are continuously being adapted to the new energy efficient LED light sources without compromise on the company s lighting philosophy. In 2012 alone LED versions have been developed of 12 existing products. As one of very few companies in Denmark, Louis Poulsen offers training of metal spinners. At the moment the company has the country s only two apprentices within this special craft. Results In the spring of 2012 Louis Poulsen was selected as one of the 10 healthiest companies in Denmark and efforts to support and guide the company s employees to develop and maintain healthy living continued throughout the year. The employees are offered dietary counseling and assistance to abandon smoking. Also a number of joint physical exercise activities are offered. These activities are run by employees on a voluntary basis and actively supported by the company just as the company also supports new health promoting initiatives from the employees. Work place exercise has become a natural part of the working day. Louis Poulsen also offers the employees health insurance, vaccinations and massage. In 2012 the Confederation of Danish Industry (DI) in south-west Jutland nominated Louis Poulsen s industrial painter apprentice Mogens Stokholm as Apprentice of the Year. DI emphasizes that the Apprentice of the Year is a skilled worker who is industrious and inventive and who has made a special contribution. Ledelsesberetning (fortsat) Aktiviteter På miljøområdet gennemfører virksomheden løbende projekter med henblik på at reducere energiforbruget i produktionen. Samtidig arbejdes der dagligt med at teste og udvikle produkter med længere levetid. Produkter fra den eksisterende produktportefølje tilpasses løbende til de nye energieffektive LED-lyskilder uden at gå på kompromis med virksomhedens belysningsfilosofi. Alene i 2012 er der udviklet LED-versioner af 12 eksisterende produkter. Louis Poulsen uddanner, som en af ganske få virksomheder i landet, metaltrykkere. Virksomheden har således i øjeblikket landets eneste to lærlinge i gang med et uddannelsesforløb. Resultater Louis Poulsen blev i foråret 2012 udvalgt som en af Danmarks 10 sundeste virksomheder, og arbejdet med at yde virksomhedens medarbejdere støtte og vejledning til at udvikle og fastholde en sund livsstil fortsatte i årets løb. Medarbejderne tilbydes således rådgivning omkring kost og rygning, mens en række fælles motionsaktiviteter er et fast tilbud til medarbejderne. Disse aktiviteter drives på frivillig basis af medarbejdere med aktiv støtte fra virksomheden, ligesom virksomheden løbende støtter nye sundhedsfremmende initiativer fra medarbejderne. Pausegymnastik er fortsat en fast forankret del af arbejdsdagen. Louis Poulsen tilbyder endvidere medarbejderne sundhedsforsikring, vaccinationer og massage. Dansk Industri i Sydvestjylland udnævnte i 2012 Louis Poulsens malerlærling Mogens Stokholm som Årets Lærling. DI lagde ved udvælgelsen vægt på, at Årets Lærling er en medarbejder, der er dygtig på sit felt, flittig og opfindsom og har ydet noget ganske særligt

13 Accounting principles, applied Anvendt regnskabspraksis Generally The Annual Report and the consolidated financial statements are prepared in accordance with the provisions of the Danish Financial Statements Act regarding large class C companies. Generelt Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for store klasse C-virksomheder. The company has chosen not to make consolidated Annual Reports for the Louis Poulsen Lighting A/S Group, as the parent company Targetti Sankey S.p.A., Italy is preparing a consolidated Annual report. This consolidated Annual report can be ordered at the address mentioned in note 16. The accounting principles are unchanged compared to last year. Recognition and measurement In the Income Statement, the income is recognized concurrently when earned, including value adjustments of financial assets and liabilities. All costs, including writing down/offs, are also recognized in the Income Statement. Assets are recognized in the balance when it s likely that future financial benefits will flow to the Company and when reliable measurement of the value of the assets is possible. Liabilities are recognized in the balance when it s likely that future financial benefits will flow out of the Company and when reliable measurement of the value of the liabilities is possible. On initial recognition, assets and liabilities are measured at cost price. Subsequently, assets and liabilities are measured per each item as described below. Some financial assets and liabilities are measured at amortized cost price, where a constant effective interest rate is recognized over the maturity. Amortized cost price is calculated as original cost price, deducted possible repayments and added allowances/discounts of the accumulated amortization of the difference between cost price and nominal amount. Foreign exchange and interest Transactions in foreign currencies are converted by means of standard exchange rates, representing the approximate rates of exchange on the transaction day. Differences between the rates of exchange on the transaction day and on the payment day are recognized in the Income Statement. Selskabet har valgt ikke at udarbejde koncernregnskab for Louis Poulsen Lighting A/S koncernen, under henvisning til, at selskabets moderselskab Tagetti Sankey S.p.A, Italien udarbejder koncernregnskab. Dette regnskab kan rekvireres på adressen nævnt i note 16. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Valuta- og renteforhold Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved anvendelse af standardkurser, som tilnærmelsesvis er udtryk for transaktionsdagens valutakurs. Kursdifferencer mellem transaktionsdagens og betalingsdagens kurs indregnes i resultatopgørelsen. Receivables, debt and other financial items in foreign currencies, available on the accounting day, are converted based upon the exchange rates on the accounting day. Both realized and unrealized exchange differences are recognized as financial items in the Income Statement. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta der eksisterer på balancedagen omregnes til balancedagens valutakurser. Såvel realiserede som urealiserede kursdifferencer medtages i resultatopgørelsen som finansielle poster

14 Accounting principles, applied (continued) Anvendt regnskabspraksis (fortsat) Derivative financial instruments Derivative financial instruments are stated at cost prices on initial recognition in the balance sheet and subsequently measured at current values. Positive and negative current values from the derivative financial instruments are recognized as cut off items under assets or liabilities. Change in the current value from derivative financial instruments, classified as and fulfilling the criteria for ensuring the current value of recognized assets and liabilities, is included in the Income Statement, together with any changes in the current value of the ensured assets respectively liabilities. Any change in the current value from the derivative financial instruments, classified as and fulfilling the obligations for ensuring future assets and liabilities, is recognised directly in the equity. Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter indgår i periodeafgrænsningsposter under aktiver henholdsvis forpligtelser. Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder kriterierne for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv henholdsvis forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen sammen med eventuelle ændringer i dagsværdien af det sikrede aktiv henholdsvis forpligtelse. Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af fremtidige aktiver og forpligtelser, indregnes direkte på egenkapitalen. If the future transaction results in including assets or liabilities, amounts which are deferred under the equity are to be transferred from equity and recognized in the cost prices of the assets or liabilities. If the future transaction results in earnings or costs, amounts which are deferred under the equity are to be transferred to the Income Statement in the period, where the ensured item affects the Income Statement. Income Statement Net turnover Net turnover, sales of commodities and of finished goods, is recognized in the Income Statement if delivery and the transfer of risk to buyer has been accomplished by the end of year and if the income can be calculated reliably and its receipt expected. The net turnover comprises the invoiced sales of the year, deducted duties, returned goods and volume discounts. Production costs The production costs comprise the cost prices of products sold. The cost prices includes the purchase prices of the products sold, deducted with any write downs of dead and slow-moving goods. Development costs, which do not fulfil the criteria for capitalization, and depreciation of capitalised development cost, are included in the production costs as well. Distribution costs Distribution costs comprise costs assigned to distribution and sale of the Company s products, including distribution and marketing costs, salaries within the sales and marketing functions, advertising and exhibition costs, depreciations and other indirect overheads. Furthermore, write downs on debtors are included in the distribution costs. Resulterer den fremtidige transaktion i indregning af aktiver eller forpligtelser, overføres beløb, som er udskudt under egenkapitalen, fra egenkapitalen og indregnes i kostprisen for henholdsvis aktivet eller forpligtelsen. Resulterer den fremtidige transaktion i indtægter eller omkostninger, overføres beløb, som er udskudt under egenkapitalen, til resultatopgørelsen i den periode, hvor det sikrede påvirker resultatopgørelsen. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen omfatter årets fakturerede salg med fradrag af afgifter, returvarer og omsætningsafhængige rabatter. Produktionsomkostninger Produktionsomkostninger omfatter kostprisen for solgte varer. I kostprisen indgår anskaffelsesprisen for solgte varer med fradrag af eventuel nedskrivning af ukurant og langsomt omsættelige varebeholdninger. Under produktionsomkostninger indregnes tillige udviklingsomkostninger, der ikke opfylder kriterierne for aktivering, samt afskrivning på aktiverede udviklingsomkostninger. Distributionsomkostninger Distributionsomkostninger omfatter omkostninger, der kan henføres til distribution og salg af selskabets produkter, herunder direkte distributions- og markedsføringsomkostninger, gager til salgs- og marketingfunktionerne, reklame- og udstillingsomkostninger, samt afskrivninger og andre indirekte omkostninger. I distributionsomkostninger indgår endvidere nedskrivning af debitorer

15 Accounting principles, applied (continued) Anvendt regnskabspraksis (fortsat) Administrative expenses Administrative expenses comprise costs, which is assigned to the administrative functions including management remuneration and other common overheads. Other operating income Other operating income comprises earnings from secondary operation compared to the company s core business. Result, capital investments in subsidiaries The proportional share of the result of the individual subsidiary, after tax and after elimination of intercompany profit, is included in the Income Statement of the company. Financial income and expenses Financial income and expenses comprise among others items from interest, realized and unrealized exchange gains and losses from foreign currencies and amortization of financial assets and liabilities. Income tax and deferred tax assets Tax of ordinary result comprises actual tax and change in deferred tax of the year. Actual tax comprises the tax payable of the year s expected taxable profit and allowances, deductions and repayments from the Danish payment-on-account tax scheme. Apart from differences on capital investments in subsidiaries, provision is made for deferred tax of every difference between accounting and fiscal estimates. Deferred tax assets are calculated based upon quoted tax rates, and the effect from the deferred tax of any tax rate changes is entered into the Income Statement. Deferred tax assets are recognized at their expected value of use within the same legal tax entity. Tax, paid on account, and other prepaid taxes appear from the balance as tax receivable. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger omfatter omkostninger, der kan henføres til de administrative funktioner, herunder gager til ledelsen og øvrige fællesomkostninger. Andre driftsindtægter Andre driftsindtægter omfatter indtægter af sekundær karakter i forhold til selskabets virksomhed. Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder I selskabets resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte dattervirksomheders resultat efter skat og efter eliminering af intern avance. Finansielle indtægter og udgifter Finansielle poster omfatter blandt andet renteindtægter og renteudgifter, samt realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende poster i fremmed valuta, samt amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser. Selskabsskat og udskudt skat Skat af ordinært resultat omfatter aktuel skat samt årets ændring i udskudt skat. Aktuel skat omfatter skatten af årets forventede skattepligtige indkomst samt tillæg, fradrag og godtgørelser vedrørende den danske a conto skatteordning. Der hensættes til udskudt skat af alle forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdiansættelser, bortset fra forskelle vedrørende kapitalandele i dattervirksomheder. Udskudt skat beregnes med vedtagne skatteprocenter, og effekten på den udskudte skat af eventuelle ændringer i skatteprocenten medtages i resultatopgørelsen. Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt inden for samme juridiske skatteenhed. Betalt a conto skat og andre forudbetalte skatter præsenteres i balancen som tilgodehavende selskabsskat

16 Accounting principles, applied (continued) Anvendt regnskabspraksis (fortsat) Balance sheet Intangible fixed assets Intangible fixed assets are measured to acquisition price reduced by accumulated depreciations. Goodwill Goodwill is amortized straight-lined through the expected lifetime up to 20 years, as the company s acquisition is estimated to have a long-term earning effect. The accounting value of goodwill is currently subject for evaluation and written down to regaining value in the Income Statement, if the accounting value exceeds the expected future capitalized net earnings or a realized sales value from the company or activity, to which the goodwill belongs. Development projects Development projects comprise salaries and other costs, which directly or indirectly relate to the development projects of the company. If sufficient security is available so that the capital value of the future earnings can cover production, sales, and administration costs and the development costs as well - development projects, clearly definable and identifiable, are recognised as intangible fixed assets when the technical rate of utilization, sufficient resources and a potential future market or development opportunity within the company are shown, and when the intention is to produce, market or use the project. Balancen Immaterielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver værdiansættes til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill Goodwill amortiseres lineært over den forventede levetid op til 20 år, idet selskabets erhvervelse forventes at have en lang indtjeningsmæssig effekt. Den regnskabsmæssige værdi af goodwill vurderes løbende og nedskrives til genindvindingsværdi over resultatopgørelsen, såfremt den regnskabsmæssige værdi overstiger de forventede fremtidige kapitaliserede nettoindtægter eller en konstateret salgsværdi fra den virksomhed eller aktivitet, som goodwill er knyttet til. Udviklingsprojekter Udviklingsprojekter omfatter gager og andre omkostninger, der direkte og indirekte kan henføres til selskabets udviklingsaktiviteter. Udviklingsprojekter, der er klart definerede og identificerbare, hvor den tekniske udnyttelsesgrad, tilstrækkelige ressourcer og et potentielt fremtidigt marked eller udviklingsmulighed i virksomheden kan påvises, og hvor det er hensigten at fremstille, markedsføre eller anvende projektet, indregnes som immaterielle anlægsaktiver, såfremt der er tilstrækkelig sikkerhed for, at kapitalværdien af den fremtidige indtjening kan dække produktions-, salgs- og administrationsomkostningerne samt selve udviklingsomkostningerne. Development projects, which do not fulfil the criteria for recognition in the balance, are entered as costs into the Income Statement, when realized. Capitalized development costs are measured at cost prices, reduced by accumulated depreciations or write downs at regaining value, if smaller. Capitalized development costs are written off upon the project finalization according to the straight-line method and over the period when it is expected to gain financial advantages. The write off period is 5 years. Software and rights Software, rights and its expenses are measured at cost price, reduced by accumulated depreciations and are written down according to the straight-line method over the expected financial lifetime of 3 5 years. Udviklingsprojekter, der ikke opfylder kriterierne for indregning i balancen, indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen, efterhånden som omkostningerne afholdes. Aktiverede udviklingsomkostninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller nedskrivning til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere. Aktiverede udviklingsomkostninger afskrives efter færdiggørelsen af udviklingsarbejdet lineært over den periode, hvori det forventes at frembringe økonomiske fordele. Afskrivningsperioden udgør 5 år. Software og rettigheder Software, rettigheder og tilknyttede udgifter måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og afskrives lineært over den forventede økonomiske levetid, som er 3-5 år. Tangible fixed assets Tangible fixed assets are measured at purchase price or at cost price reduced by accumulated depreciations and write downs. Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver værdiansættes til anskaffelses- eller kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger

17 Accounting principles, applied (continued) Anvendt regnskabspraksis (fortsat) Tangible fixed assets are depreciated under the straight-line method over the expected useful lives of the assets, i.e.: Materielle anlægsaktiver afskrives lineært over aktivernes forventede brugsperiode, som er følgende: Major leasehold improvements Technical and fixed installations and leasehold improvements Other installations, operating equipment, furniture and fixtures 14 years Større indretning af lejede lokaler Tekniske og inventarlignende installationer og indretning af lejede lokaler Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 14 år 5 years 5 år 2-5 år 2 5 years Tangible fixed assets are depreciated to their recoverable value, if this value is lower than the accounting amount, based upon the above depreciation periods. Der foretages nedskrivning af materielle anlægsaktiver til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi baseret på ovenstående afskrivningsperioder. Public grants, provided to fund purchase of tangible fixed assets, are settled in the purchase price. Offentlige tilskud i forbindelse med anskaffelse af anlægsaktiver modregnes i anskaffelsesprisen. Earnings or losses in connection with sale or scrapping are calculated as the difference between the sales price and the booked value and are entered into the Income Statement under the same items as the pertaining write downs. Fortjeneste eller tab ved afhændelse eller skrotning beregnes som forskellen mellem salgsprisen og den bogførte værdi, og medtages i resultatopgørelsen under samme poster som de tilhørende afskrivninger. Operational lease costs are expensed continuously. The residual obligations are disclosed under contingent liabilities. Omkostninger til operationel leasing udgiftsføres løbende, og de resterende forpligtelser oplyses under eventualforpligtelser. Capital investments in subsidiaries Capital investments in subsidiaries are measured in the balance at the company s share of the equity value on the date of balance. Kapitalandele i dattervirksomheder Kapitalandele i dattervirksomheder måles i balancen til selskabets andel af den regnskabsmæssige indre værdi på balancedagen. Net revaluation of capital investments in subsidiaries is entered under equity as a reserve for net revaluation of capital investments according to the equity value method to the extent the net revaluation exceeds dividend, declared by the companies. Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder henlægges under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning af kapitalandele efter den indre værdis metode i det omfang, nettoopskrivningen overstiger udbytte deklareret fra virksomhederne. Inventories Raw materials, consumables and commodities are measured at cost price, calculated according to the FIFO principle or the net realization value, if lower. Varebeholdninger Råvarer, hjælpematerialer og handelsvarer måles til kostpris, opgjort efter FIFO-princippet, eller nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere. Cost price for commodities, raw materials and consumables is equal to the landed cost price. The cost price for manufactured finished goods and work in progress comprises the costs for raw materials, consumables, and direct payroll cost and production overheads. Borrowing costs are not included. Obsolete and slow-moving products are written down to net realisable value.. Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer, direkte løn og indirekte produktionsomkostninger. Låneomkostninger indregnes ikke. Der foretages nedskrivning til nettorealisationsværdi af ukurante og langsomt omsættelige varer. Receivables Receivables are measured at amortised cost price, which normally corresponds to the nominal value. Write downs are made to meet the risk for losses, calculated on the basis of an individual estimate of the debtors creditworthiness. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tabsrisici, opgjort på grundlag af en individuel vurdering af debitorernes soliditet

18 Accounting principles, applied (continued) Anvendt regnskabspraksis (fortsat) Prepayments Prepayments, recognised under assets, include spent costs related to the subsequent financial year. Provisions Provisions include estimated cost for warranty. The provision is based on individual judgment on registered claims. Equity Dividend, expected to be paid for the year, is presented as a separate item under equity. Dividend is recognised as a liability at the time for decision at the annual general meeting. Liabilities Liabilities are measured at amortised cost price. Proceeds, received less spent costs, are recognized when raising the loans. In the periods to come, the financial liabilities are recognized at amortised cost price corresponding to the capitalised value, using the effective interest method so that the difference between the proceeds and the nominal value is recognized in the Income Statement over the loan period. In respect of financial leasing, the capitalised residual liability under the lease is recognized. Other liabilities, comprising accounts payable, group companies and other debts, are measured at amortised cost price, which usually corresponds to the nominal value. Cash flow statement The cash flow statement, calculated on the indirect method, shows the cash flows from operating activities, investing activities, financing activities and the funds, available at the beginning and at the end of the year. Cash flows from the operating activities is stated as the EBIT result, adjusted for write downs and other non-cash operating items, changes in the working capital, dividends received and paid income taxes and dividend. Cash flow from investing activities comprises payments in connection with acquisition and sale of companies respectively acquisition and sale of tangible and financial assets. Cash flow from financing activities comprises rising of loan and payments on interest-bearing debts. Funds comprise cash and securities portfolio, stated as current assets. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til garantiforpligtelser. Hensættelsen foretages baseret på en individuel vurdering af registrerede reklamationsforpligtelser. Egenkapital Udbyttet, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. Gældsforpligtelser Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris. Ved låneoptagelse indregnes det modtagne provenu efter fradrag af afholdte omkostninger. I efterfølgende perioder indregnes de finansielle forpligtelser til den amortiserede kostpris, svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen i provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. Ved finansiel leasing indregnes den kapitaliserede restleasingforpligtelse. Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen der opstilles efter den indirekte metode, viser pengestrømmene fra driftsaktivitet, investeringsaktivitet, finansieringsaktivitet samt likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som primært resultat reguleret for afskrivninger og andre ikke kontante driftsposter, ændring i driftskapitalen samt modtaget udlodning og betalt selskabsskat og udbytte. Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af virksomheder samt køb og salg af materielle og finansielle anlægsaktiver. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter optagelse af lån og afdrag på rentebærende gæld. Likvider omfatter likvide beholdninger samt værdipapirer opført som omsætningsaktiver

19 Income Statement Resultatopgørelse Mill. DKK Note Revenue/ Nettoomsætning 1 382,0 373,5 Production costs/ Produktionsomkostninger 2 (272,6) (273,2) Gross profit/bruttoresultat 109,4 100,3 Distribution & marketing costs/ Salgs- & markedsføringsomkostninger 2 (51,3) (51,0) Administration costs/ Administrationsomkostninger 2 (35,1) (30,1) Operating profit before amortisation of goodwill/ Resultat før amortisering af goodwill (EBITA) Amortisation of goodwill/ Amortisering af goodwill 2 23,0 (14,1) 19,2 (14,1) Primary result (EBIT)/ Resultat af primær drift 8,9 5,1 Income from investments in subsidiaries after tax/ Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder efter skat 3 3,7 4,2 Financial income/ Finansielle indtægter 4 5,3 8,5 Financial expenses/ Finansielle omkostninger 5 (11,3) (12,2) Ordinary result before tax/ Ordinært resultat før skat 6,6 5,6 Tax of ordinary result/ Skat af årets ordinære resultat 6 (4,5) (7,7) Result for the year/ Årets resultat 2,1 (2,1) Disposal of the result of the year/ Resultatdisponering Retained earnings/ Overført resultat Proposed dividend/ Foreslået udbytte (27,9) 3 (28,1) 26,0 2,1 (2,1)

20 Balance sheet Assets Balance Aktiver Mill. DKK Note Fixed assets/ Anlægsaktiver Intangible assets/ Immaterielle anlægsaktiver Goodwill/ Goodwill Software & rights/ Software & rettigheder Completed development projects/ Færdige udviklingsprojekter Development projects in progress/ Udviklingsprojekter under udførelse 7 126,6 10,4 9,7 1,7 140,7 12,4 9,8 3,2 Total intangible assets/ Immaterielle anlægsaktiver i alt 148,4 166,1 Property, plant and equipment/ Materielle anlægsaktiver Plant & machinery/ Produktionsanlæg & maskiner Other fixtures/ Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Leasehold improvements/ Indretning lejede lokaler Prepayments/ Forudbetalinger 8 11,4 5,2 3,4 5,6 11,6 5,2 4,1 3,7 Total tangible assets/ Materielle anlægsaktiver i alt 25,6 24,6 Investments/ Finansielle anlægsaktiver Investments in subsidiaries/ Kapitalandele, dattervirksomheder Loan, Group companies/ Lån, tilknyttede selskaber 9 62,7 6,7 60,9 10,4 Total financial assets/ Finansielle anlægsaktiver i alt 69,4 71,3 Total non-current assets/ Anlægsaktiver i alt 243,4 262,0 Current assets/ Omsætningsaktiver Inventories/ Varebeholdninger Raw materials and consumables/ Råvarer og hjælpematerialer Work in progress/ Varer under fremstilling Produced goods and goods for resale/ Fremstillede varer og handelsvarer 34,0 19,9 12,2 33,0 17,1 14,2 Total inventories/ Varebeholdninger i alt 66,1 64,3 Receivables/ Tilgodehavender Trade receivables/ Tilgodehavender fra salg Receivables from Group companies (Targetti Sankey SpA Group) / Tilgodehavender hos selskaber i Targetti Sankey SpA koncernen Other receivables/ Andre tilgodehavender Income tax/ Selskabsskat Prepayments/ Periodeafgrænsningsposter 10 44,3 36,6 7,0 3,9 30,2 33,2 8,2 1,7 4,6 Total receivables/ Tilgodehavender i alt 91,8 77,9 Cash/ Likvide beholdninger 1,0 16,4 Total current assets/ Omsætningsaktiver i alt 158,9 158,6 Total assets/ Aktiver i alt 402,3 420,6-19 -

Avadon Denmark ApS CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28

Avadon Denmark ApS CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28 CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28 Årsrapport for regnskabsåret 15.04.11-30.06.12 Annual Report for 15.04.11-30.06.12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. This annual report has been

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Lind Capital A/S Årsrapport for 2011

Lind Capital A/S Årsrapport for 2011 Lind Capital A/S Årsrapport for 2011 Annual Report for 2011 CVR-nr. 30 35 30 64 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den "V s'2012 The Annual Report was presented

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010/11 1. REGNSKABSÅR

ÅRSRAPPORT 2010/11 1. REGNSKABSÅR Tlf: 89 30 78 00 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C CYR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab DYNAMIC ENERGY APS ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2010/11 1. REGNSKABSÅR 1st

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Avadon A/S CVR-nr. / Reg no. 33 49 25 96

Avadon A/S CVR-nr. / Reg no. 33 49 25 96 CVR-nr. / Reg no. 33 49 25 96 Årsrapport for regnskabsåret 20.01.11-30.06.12 Annual Report for 20.01.11-30.06.12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. This annual report has been

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med revisionen af årsregnskabet for 2013 for Periamma

Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med revisionen af årsregnskabet for 2013 for Periamma Advisor-Revision Statsautoriseret Revisionsanpartselskab Att.: Jahn Thorup Jernbanepladsen 1, 1 sal 2800 Lyngby Regnskabserklæring vedrørende årsregnskabet for 2013 for Periamma Denne regnskabserklæring

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

DYNAMIC ENERGY AI'S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

DYNAMIC ENERGY AI'S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Tlf: +4589 307800 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Kystvejen 29 DK 8000 Aarhus C tva-no, 20 22 26 70 revisjol1saktieselskab DYNAMIC ENERGY AI'S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 INTERNT Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 274 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 29. april 28-3. juni 29 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) ANNUAL REPORT 1. January - 31. December 2012 (5. accounting year) Godkendt på selskabets generalforsamling,

Læs mere

WATERFRONT COMMUNICATION A/S

WATERFRONT COMMUNICATION A/S WATERFRONT COMMUNICATION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Finn Elkjær Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12 CVR-nr. 81 19 33 12 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Anders Axelsen Dirigent S T A T SAU T O R ISER ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Flora Dania Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 11 59 44 33 Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse Contents Side

Indholdsfortegnelse Contents Side Indholdsfortegnelse Contents Side Page Påtegninger Management s Statement and Auditor s Report Ledelsespåtegning Management s Statement Den uafhængige revisors erklæringer Independent Auditor s Report

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

CVR-nr. 34 43 87 81. Årsrapport 2014. Annual Report 2014. 5. regnskabsår 5th accounting year

CVR-nr. 34 43 87 81. Årsrapport 2014. Annual Report 2014. 5. regnskabsår 5th accounting year CVR-nr. 34 43 87 81 Årsrapport 2014 Annual Report 2014 5. regnskabsår 5th accounting year Fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Submitted to and adopted by the annual general

Læs mere

LIND FINANS A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT. 3. REGNSKABSÅR 3 TH FliVANCIAL YEAR

LIND FINANS A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT. 3. REGNSKABSÅR 3 TH FliVANCIAL YEAR Tlf: 89 30 78 00 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautonseret revisionsaktieselskab Aboulevarden 11-13 DK-8000 Arhus C CVR-nr. 20 22 26 70 LIND FINANS A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2009 3. REGNSKABSÅR 3

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab

REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab Bryggervej 28 8240 Risskov Tlf 8743 9600 Fax 8743 96 02 E-mail postrevision-aarhusdk CVR-nr. 16 1704 45 - Erhvervsstyrelsen Meldco ApS Att: Erik Leth Danielsen

Læs mere

Tørring Vandværk A.M.B.A Østergade 23 7160 Tørring. Årsrapport 2014

Tørring Vandværk A.M.B.A Østergade 23 7160 Tørring. Årsrapport 2014 Tørring Vandværk A.M.B.A Østergade 23 7160 Tørring Årsrapport 2014 CVR-nr.: 33 84 58 04 Godkendt på ordinær generalforsamling den / 2015 Dirigent 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Selskabsoplysninger... 2

Læs mere