Regnskabsmeddelelse 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskabsmeddelelse 2009"

Transkript

1 Posten Norden Regnskabsmeddelelse 2009 n Nettoomsætningen for året 2009 som helhed udgjorde SEK mio. ( mio.). n Driftsresultatet for året 2009 som helhed udgjorde SEK 284 mio. (2.946 mio.). n Renset for omstruktureringsomkostninger på SEK mio. (163 mio.) udgjorde driftsresultatet for året som helhed SEK mio. (3.109 mio.). n Resultatet før skat for året som helhed udgjorde SEK mio. (3.640 mio.) og efter skat SEK mio. (2.749 mio.). n Som en del af sammenlægningen blev der foretaget en ekstra udlodning til den svenske stat på SEK mio. Desuden afhændede Post Danmark A/S sin kapitalandel i MIE Group S.A., der repræsenterede Post Danmarks ejerandel i det belgiske postvæsen De Post N.V.-La Poste S.A. Afhændelsen medførte en realisationsgevinst på SEK mio. n Bestyrelsen foreslår udbytte på SEK mio.

2 Indholdfortegelse Vigtige begivenheder i 2009 s. 2 Kommentar fra adm. direktør s. 3 Nettoomsætning og resultat s. 4 Pengestrømsopgørelse s. 5 Finansiel stilling s. 5 Markedsudsigter s. 6 Moderselskabet s. 6 Risici og usikkerhedsfaktorer for koncernen og moderselskabet s. 7 Efterfølgende begivenheder s. 7 Koncernens finansielle rapporter i sammendrag s. 8 Koncernens noter s. 11 Moderselskabets finansielle rapporter i sammendrag s. 18 Moderselskabets noter s. 19 Kvartalsresultater s. 20 Definitioner s. 21 Kort om Posten Norden s. 22 Finanskalender 2010 Den trykte årsrapport på svensk, dansk og engelsk kan bestilles fra Posten Norden AB, SE Stockholm eller på fra den 22. marts Ordinær generalforsamling afholdes onsdag den 14. april 2010 på Posten Nordens hovedkontor i Solna i Sverige. Delårsrapport for januar-marts 2010 offentliggøres 12. maj Delårsrapport for januar-juni 2010 offentliggøres 31. august Delårsrapport for januar-september 2010 offentliggøres 9. november Regnskabsmeddelelse for 2010 offentliggøres i februar Kontaktoplysninger Kommunikationsdirektør Per Mossberg, Chief Financial Officer Bo Friberg, Chef IR Elisabet Johansson, I oversættelsen af denne regnskabsmeddelelse er der udvist den største omhyggelighed. Den svenske tekst er dog gældende, såfremt misforståelser måtte opstå ved den danske oversættelse. Vigtige begivenheder i 2009 n 2. februar: Startskud til den historiske sammenlægning af Post Danmark A/S og Posten AB. Ejerne har indgået en aftale om sammenlægning af de to virksomheder. Post Danmark A/S indgår aftale om at sælge sin andel i det belgiske postvæsen De Post-La Poste til CVC Capital Partners. n 26. februar: Post Danmark A/S og Posten AB s fælles ansøgning om en konkurrenceundersøgelse indgives til Europa-Kommissionen. n 4. marts: Post Danmark A/S øger sin ejerandel i e-boks til 50 %. e-boks, som har godt to millioner brugere og er førende inden for distribution og lagring af elektronisk post, har i år vundet en licitation om en fuldstændig digitaliserings- og kommunikationsløsning til den danske stat. n 21. april: Europa-Kommissionen godkender sammenlægningen. En forudsætning for Kommissionens godkendelse er blandt andet, at der sker en reduktion af markedsandelen på det danske marked for erhvervspakker. n 15. maj: Post Danmark A/S administrerende direktør Helge Israelsen meddeler, at han ønsker at gå på pension. n 24. juni: Den formelle sammenlægning af Post Danmark A/S og Posten AB er på plads, og ledelsen for den nye koncern (Posten Norden) bliver udpeget. n 15. juli: Som en del af sammenlægningen af Posten AB og Post Danmark A/S sælger Post Danmark A/S sin kapitalandel i MIE Group S.A., der repræsenterede Post Danmarks ejerandel i det belgiske postvæsen De Post-La Poste til CVC Capital Partners. n 24. august: Ekstraordinær generalforsamling i Posten Norden AB (publ). En fuldstændig koncernbestyrelse vælges. n 28. oktober: GLS erhverver dele af Posten Nordens danske forretning for erhvervspakker i Post Danmark A/S og DPD. Dermed er Europa-Kommissionens forudsætninger for godkendelse af fusionen opfyldt. n 29. oktober: Posten Norden erhverver den belgiske transportvirksomhed EKL. Posten Nordens mission n Med Posten Norden når du frem til den, du vil, rettidigt, sikkert og effektivt. Posten Nordens vision n Posten Norden leverer kommunikations- og logistikløsninger i verdensklasse til tilfredse kunder. n Posten Norden udvikler via ejerskab, partnerskab og samarbejde stærke og lønsomme, internationale logistik- og informationslogistikvirksomheder. n Posten Norden er en attraktiv og udviklende arbejdsplads med engagerede og motiverede medarbejdere. n Posten Norden er kundernes miljørigtige valg. 2 Posten Norden Regnskabsmeddelelse 2009

3 Et acceptabelt driftsresultat, når der tages højde for omstændighederne, væsentlige forbedringer i virksomheden og den hurtige sammenlægningsproces. Koncernen blev stiftet den 24. juni 2009 og konsolideret den 1. juli Oplysningerne for kalenderåret 2009 og alle sammenligningstal er opgjort proforma. n Nettoomsætningen for året 2009 som helhed udgjorde SEK mio. ( mio.). n Driftsresultatet for året 2009 som helhed udgjorde SEK 284 mio. (2.946 mio.). n Renset for omstruktureringsomkostninger på SEK mio. (163 mio.) udgjorde driftsresultatet for året som helhed SEK mio. (3.109 mio.). n Resultatet før skat for året som helhed udgjorde SEK mio. (3.640 mio.) og efter skat SEK mio. (2.749 mio.). n Som en del af sammenlægningen blev der foretaget en ekstra udlodning til den svenske stat på SEK mio. Desuden afhændede Post Danmark A/S sin kapitalandel i MIE Group S.A., der repræsenterede Post Danmarks ejerandel i det belgiske postvæsen De Post N.V.-La Poste S.A. Afhændelsen medførte en realisationsgevinst på SEK mio. n Bestyrelsen foreslår udbytte på SEK mio. Nøgletal Proforma Proforma Juli-dec. Juli-dec. Okt.-dec. Okt.-dec. Jan.-dec. Jan.-dec. SEK mio., hvis ikke andet er angivet Ændring Ændring Nettoomsætning ) ) % ) % Driftsresultat % % Overskudsgrad, % neg 4,4 neg 3,6 0,6 6,3-5,7 Resultat før skat ) % ) % Periodens resultat ) % ) % Pengestrøm fra driftsaktiviteter 640 Egenkapitalens forrentning, %, rullende 12 måneder Soliditetsgrad, %, ultimo perioden Gennemsnitligt antal ansatte ) Nettoomsætningen faldt med 6 %, ekskl. struktur- og valutaudsving 2) Inkl. realisationsgevinst på SEK mio. fra salget af Post Danmark A/S' andel i det belgiske postvæsen De Post-La Poste. 3) Nettoomsætningen faldt med 5 %, ekskl. struktur- og valutaudsving 4) Nettoomsætningen faldt med 7 %, ekskl. struktur- og valutaudsving Kommentar fra den administrerende direktør Posten Nordens resultat for 2009 afspejler, hvordan lavkonjunkturen og substitutionen har påvirket efterspørgslen efter kommunikations- og logistikydelser. Resultatet viser desuden, at der er behov for hurtigt at kunne tilpasse omkostningerne til lavere indtægtsniveauer. Den faldende omsætning i Posten Norden er primært udtryk for kraftigt vigende brevmængder. De tiltag, som blev iværksat i efteråret 2008 med det formål at tilpasse omkostningerne til de lavere indtægter, gør, at Posten Norden omstændighederne taget i betragtning leverer et acceptabelt resultat. For at kunne takle den fortsatte usikre markedssituation og andre faktorer, som har betydning for vores virksomhed, traf vi i årets løb beslutning om yderligere tiltag. Omstruktureringsomkostningerne på godt en milliard svenske kroner, som har påvirket resultatet for 2009, åbner op for en nødvendig tilpasning af produktionskapaciteten på samtlige forretningsområder, en modernisering af servicenettet og rationaliseringstiltag inden for administrationen. Sammenlægningen mellem Post Danmark A/S og Posten AB blev formelt afsluttet for godt et halvt år siden. Vores arbejde siden da har været præget af et højt tempo og gode fremskridt. Indsatsen har samlet sig om at skabe de rette forudsætninger og de bedst mulige arbejdsformer, uden at vi dog af den grund har mistet vores fokus på kunderne, omkostningerne, kvaliteten og medarbejderne. Især glæder det os at konstatere, at vores kunder er blevet mere tilfredse, og at vi gennem forbedrede produktionsprocesser og mere engagerede medarbejdere har forbedret leveringskvaliteten yderligere fra allerede meget høje niveauer. Takket være vores ihærdige indsats for at tilpasse omkostningerne kombineret med vores salg af De Post- La Poste er Posten Nordens finansielle stilling blevet styrket. Opbygningen af Nordens bedste kommunikations- og logistikvirksomhed er i fuld gang. Posten Norden Regnskabsmeddelelse

4 Nettoomsætning og resultat Januar-december, proforma Nettoomsætning Driftsresultat Driftsresultat renset for omstruktureringsomkostninger SEK mio Ændring Ændring ekskl. struktur & valuta Ændring Ændring Breve Danmark ,9% -8,1% % % Meddelande Sverige ,7% -5,0% % % Informationslogistik ,7% -4,3% n/a n/a Logistik ,4% -9,1% n/a n/a Øvrigt & elimineringer ,0% -12,0% n/a % Posten Nordenkoncernen ,6% -6,9% % % Juli-december 2008, proforma Nettoomsætning Driftsresultat Driftsresultat renset for omstruktureringsomkostninger SEK mio Ændring Ændring ekskl. struktur & valuta Ændring Ændring Breve Danmark ,3% -5,2% % % Meddelande Sverige ,5% -4,6% n/a % Informationslogistik ,8% -3,0% n/a n/a Logistik ,8% -7,2% n/a % Øvrigt & elimineringer n/a n/a n/a % Posten Nordenkoncernen ,8% -5,8% n/a % Oktober-december 2008, proforma Nettoomsætning Driftsresultat Driftsresultat renset for omstruktureringsomkostninger SEK mio Ændring Ændring ekskl. struktur & valuta Ændring Ændring Breve Danmark ,5% -2,6% n/a % Meddelande Sverige ,0% -3,8% n/a % Informationslogistik ,8% -7,7% n/a n/a Logistik ,9% -3,1% % n/a Øvrigt & elimineringer n/a n/a n/a % Posten Nordenkoncernen ,5% -4,7% n/a % Ændring i nettoomsætningen sammenlignet med foregående år Jan.-dec. proforma Juli-dec. Okt.-dec. SEK mio. % SEK mio. % SEK mio. % 2008, proforma Strukturændring -51-0,1% -73-0,3% 3 0,0% Valutaændring ved omregning af udenlandsk nettoomsætning ,4% 522 2,3% 133 1,1% Pris- og mængdeændring ,9% ,8% ,7% Posten Norden Regnskabsmeddelelse 2009

5 Januar-december, proforma Nettoomsætningen renset for struktur- og valutaudsving faldt med 7 %. Valutaudsvinget skyldes, at den svenske krone er faldet i forhold til især den danske krone. Salget blev på samtlige forretningsområder påvirket negativt af lavkonjunkturen og den faldende efterspørgsel, som var konsekvensen heraf. Desuden faldt brevindtægterne på grund af substitutionen fra fysisk til elektronisk kommunikation, som er blevet fremskyndet af lavkonjunkturen. Indtægterne fra reklamedistribution (direct mail) faldt, men dog ikke i samme omfang som for det samlede marked for medieinvesteringer. Blad- og avisdistributionen var kendetegnet af et faldende antal udgaver og lavere bladvægt. Markedet for informationslogistik var under pres på grund af vigende priser. Ud over konjunkturnedgangen har også substitutionen haft en negativ indflydelse på mængden af tryksager. Logistikmarkedet præges af overkapacitet og priser, som er under pres. De primære årsager til det faldende driftsresultat er en lavere nettoomsætning og omstruktureringsomkostninger på SEK mio. (163 mio.). Der vil blive gennemført tiltag på samtlige forretningsområder, hvilket igen fører til tilpasninger og effektiviseringer af produktionskapaciteten. Desuden er der indregnet omkostninger til, at man i Sverige er i gang med at overføre serviceydelser fra erhvervspostcentrene (företagscenter) til postbutikkerne (postombud) på grund af en ændret kundeadfærd. Hertil kommer administrative rationaliseringer, som sammenlægningen har åbnet mulighed for. Renset for valutaudsving og omstruktureringstiltag er koncernens driftsomkostninger faldet med 4 % på grund af de allerede gennemførte tiltag. Dette er sket, selv om omkostningerne til pensioner er steget med ca. SEK 400 mio. De større pensionsomkostninger i 2009 skyldes primært, at der i 2008 skete et fald i aktiver tilknyttet pensionsordninger i Postens Pensionsstiftelse. Ved sammenligningen med 2008 skal der tages højde for tilbageførsler i 2008 af pensionsregulering i forhold til den danske stat. Finansielle poster, netto udgjorde SEK mio. (694 mio.). Forskellen sammenlignet med tilsvarende periode året før skyldes primært realisationsgevinsten fra salget af Post Danmark A/S kapitalandel i holdingselskabet MIE Group S.A., der repræsenterede Post Danmarks ejerandel i det belgiske postvæsen De Post-La Poste. Nettorenteposterne udgjorde SEK -63 mio. (152 mio.), hvilket skyldes det lavere renteniveau. Resultatet efter skat udgjorde SEK mio. (2.749 mio.) Skat udgjorde SEK -25 mio. (-891 mio.). Ud over det faldende resultat skyldes ændringen, at der er anvendt tidligere underskud samt udskudt skat på uudnyttede skattemæssige underskud. Egenkapitalforrentningen udgjorde 20 % (27). Juli-december, sammenligningstal proforma Nettoomsætningen renset for struktur- og valutaudsving faldt med 6 %. Da effekterne af lavkonjunkturen påvirkede resultatet i efteråret 2008, blev faldet 2. halvår 2009 mindre end for året som helhed. Driftsresultatet renset for omstruktureringsomkostninger på SEK mio. (220 mio.) udgjorde SEK 694 mio. (1.233 mio.). Finansielle poster, netto udgjorde SEK mio.(346 mio.). Forbedringen skyldes primært realisationsgevinsten fra afhændelsen af Post Danmarks kapital-andel i MIE Group S.A., der repræsenterede Post Danmarks ejerandel i det belgiske postvæsen De Post-La Poste. Resultatet efter skat udgjorde SEK mio. (1.037 mio.). Skatten udgjorde SEK 161 mio. (-322 mio.). Oktober-december, sammenligningstal proforma Nettoomsætningen renset for struktur- og valutaudsving faldt med 5 %. Driftsresultatet renset for omstruktureringsomkostninger på SEK mio. (195 mio.) udgjorde SEK 365 mio. (639 mio.). Finansielle poster, netto udgjorde SEK -11 mio.(350 mio.). Forskellen sammenlignet med den tilsvarende periode året før forklares primært af lavere indtægter fra andele i associerede virksomheder. Resultatet efter skat udgjorde SEK -492 mio. (649 mio.). Skatten udgjorde SEK 204 mio. (-145 mio.). Pengestrømme Juli-december Pengestrømmen fra driftsaktiviteter udgjorde SEK -640 mio. Pengestrømmen fra driftsaktiviteter udgjorde SEK mio. Afhændelsen af kapitalandel i MIE Group, der repræsenterede Post Danmarks ejerandel i det belgiske postvæsen, påvirkede pengestrømmen med SEK mio. Pengestrømmen fra investeringer i materielle anlægsaktiver udgjorde SEK -773 mio. Pengestrømmen fra finansieringsaktiviteter udgjorde SEK -929 mio. Pengestrømmen er primært påvirket af nedbringelse af lån samt indløsning af ledelses- og medarbejderaktier i Post Danmark A/S. De likvide midler udgjorde primo perioden SEK mio. Sammenlignet med udgangen af perioden julidecember er de likvide midler øget med SEK mio., inkl. kursudsving i likvide midler på SEK -30 mio. Finansiel stilling Alle sammenligningstal er opgjort proforma. Koncernens egenkapital udgjorde pr. 31. december 2009 SEK mio. ( mio.). Af den samlede egenkapital kan SEK mio. ( mio.) henføres til moderselskabets aktionærer og SEK 91 mio. (27 mio.) til minoritetsinteresser. Pr. 31. december har 99,9 % af minoritetsaktionærerne i Post Danmark A/S benyttet muligheden for at få deres aktier indløst. De aktier, som ikke er indløst, bliver genstand for tvangsindløsning i april Den finansielle nettostilling udgjorde SEK mio. (-11 mio.). Den finansielle nettostilling renset for pensions- Posten Norden Regnskabsmeddelelse

6 relaterade poster udgjorde SEK mio.(-771 mio.). Ændringen i den finansielle nettostilling skyldes salget af MIE Group(De Post-La Poste), hvilket igen afspejler sig i, at de likvide midler er steget med SEK mio. Soliditetsgraden var på 45 % (39). Finansiel nettostilling 31.dec Proforma 31.dec SEK mio Langfristede finansielle aktiver Langfristede tilgodehavender 28 Kortfristede finansielle aktiver 1 1 Likvide midler I alt, finansielle aktiver Langfristede rentebærende forpligtelser Kortfristede rentebærende forpligtelser I alt, finansielle forpligtelser Finansiel nettostilling ekskl. pensioner Pensionsrelaterade aktiver, Langfristede tilgodehavender Pensionsrelaterade forpligtelser, Hensættelser til pensioner Finansiel nettostilling inkl. pensioner Markedsudsigter Efterspørgslen efter kommunikations- og logistikløsninger har været påvirket af den dårlige konjunktursituation og den fortsatte substitution, som har fundet sted i Hertil kommer en igangværende strukturforandring af post- og logistikmarkederne. Logistikbranchen har i flere år oplevet en stigende konsolidering, som giver sig udtryk i, at de store globale aktører bliver stadig mere dominerende. Postmarkedet er som følge af en ændret kundeadfærd blevet en del af et kommunikationsmarked, der udsættes for konkurrence fra både andre aktører og andre kommunikationsformer. Denne situation har på dramatisk vis ændret de langsigtede forudsætninger for at drive postvirksomhed. For Posten Norden indebærer de ændrede forudsætninger dog også betydelige muligheder for vækst. Posten Norden bidrager med et komplet og attraktivt udbud af ydelser til støtte for den stigende handel over internettet. Det drejer sig om både at kunne styre brevog logistikstrømmene hos virksomhederne og at kunne opfylde købernes krav om, at det skal være enkelt og sikkert at få sine bestillinger hjem. Største delen af liberaliseringen af de nationale postmarkeder i Europa skal være på plads ved årsskiftet 2010/2011. En fuldstændig liberalisering ville betyde, at markederne ville blive udsat for konkurrence med ensartede spilleregler for alle aktører. Dette er dog ikke et realistisk scenarie. I stedet må det forventes, at markederne vil blive omfattet af nye regler, der dog vil variere betydeligt fra land til land. De store og i mange tilfælde statsligt ejede aktører risikerer at blive ramt af nye restriktioner, som vil hæmme og begrænse mulighederne for at skabe en lønsom og konkurrencedygtig situation. Vi vil i 2010 være vidner til en fortsat usikker konjunktursituation, hård konkurrence og overkapacitet, ligesom substitutionen og prispresset vil fortsætte. Selv om lavkonjunkturen synes at have nået bunden i efteråret 2009, forventes det at tage sig tid, før aktiviteten i økonomien når op på samme niveau som under den seneste højkonjunktur. For at kunne tage højde for den forventede fremtidige udvikling vil Posten Norden fortsætte arbejdet med at skabe en mere fleksibel omkostningsstruktur på samtlige forretningsområder. Målet er, at Posten Norden i højere udstrækning skal kunne justere den samlede kapacitet efter udsvingene på mængdesiden. En øget omkostningseffektivitet er en forudsætning for at kunne styrke konkurrenceevnen, herunder også i situationer, hvor markedet ikke vokser. Desuden vil arbejdet med at sikre synergier både nye og allerede identificerede blive prioriteret. Moderselskabet Det svenske Näringdepartementet og det danske Transportministerium meddelte den 2. februar 2009, at parterne havde indgået en aftale om sammenlægningen af Posten AB og Post Danmark A/S i form et joint venture mellem den svenske stat og den danske stat. Ejerne stiftede et nyt selskab, Posten Norden AB, som med virkning fra den 24. juni 2009 blev moderselskab i den fælles koncern. Koncernerne Posten AB og Post Danmark A/S blev konsolideret med virkning fra den 1. juli Sammenlægningen er opgjort i overensstemmelse med den såkaldte carry over-metode, som betyder, at de sammenlagte nettoaktiver er indregnet i overensstemmelse med de tal, der var bogført hos Posten AB og Post Danmark A/S på tidspunktet for sammenlægningen. Der er en stemmefordeling på 50/50 mellem den svenske stat og den danske stat. Den svenske stat ejer 60 % af kapitalen, og den danske stat ejer 40 % af kapitalen. Moderselskabet har drevet meget begrænsede aktiviteter og har blot en enkelt ansat, den administrerende direktør/ koncernchefen. Der er ikke indregnet nogen nettoomsætning for perioden, og driftsomkostningerne har hovedsageligt været knyttet til personaleomkostninger til den administrerende direktør samt honorarer til bestyrelse og revisorer. Moderselskabet indregnede en forventet udlodning af udbytte fra Posten AB og Post Danmark A/S på SEK mio. Andre finansielle poster udgjorde SEK -5 mio., ligesom resultatet efter finansielle poster var SEK mio. Der er ikke indregnet likvide midler, ligesom der ikke er foretaget investeringer i materielle anlægsaktiver. Forslag om udbetaling af udbytte Bestyrelsen foreslår udbytte på SEK mio. 6 Posten Norden Regnskabsmeddelelse 2009

7 Risici og usikkerhedsfaktorer for 1 og moderselskabet Risikostyring i henhold til ERM Både Post Danmark og Posten har i flere år arbejdet struktureret med Enterprise Risk Management (ERM). Det har fælles et fælles grundlæggende princip, at COSO s (Committee of Sponsoring Organization) internationale ERM-referenceramme i højere grad skal være vejledende end bestemmende. Princippet har betydning for det fortsatte arbejde med at etablere et fælles ERM-program for risikostyringen i Posten Norden. I den første fase har det været ambitionen hos Posten Norden at koordinere risikobilleder og udarbejde et risikokort på koncernniveau. I forbindelse med koncernens første fælles delårsrapport, som blev udsendt den 11. november 2009, blev der fremlagt et første fælles risikokort. I den anden fase, som allerede er igangsat, og som vil fortsætte gennem første halvår af 2010, er det ambitionen at skabe en fælles ERM-strategi. Denne strategi skal sikre, at identifikation, prioritering, analyse, bedømmelse, styring og rapportering er baseret på samme grundlag og har udgangspunkt i en række fælles modeller og værktøjer. Moderselskabets og koncernens risici, risikostyring og de faktorer, som kan påvirke virksomheden, er beskrevet i Posten Nordens delårsrapport, som blev udsendt den 11. november Der er ikke indtruffet væsentlige forandringer, som har påvirket de belyste risici. Efterfølgende begivenheder Posten Norden har indgået en aftale med Logica om, at Logica skal overtage udviklingen og forvaltningen af SAP og andre IT-applikationer. Med denne aftale, som løber over fem år, overgår ca. 280 medarbejdere i Posten Norden til Logicas virksomhed i Sverige og Danmark. Logica overtager desuden ansvaret for underleverandørkontrakter, som repræsenterer ca. 150 fuldtidskonsulenter. Initiativet har stor betydning for virkeliggørelsen af en række synergieffekter, der er identificeret på IT-området i forbindelse med sammenlægningen. Bring Citymail, der er ejet af den af den norske stat ejede Posten Norge, som har monopol på sit hjemmemarked, har indgivet stævning mod Posten ved Marknadsdomstolen (Sverige). Bring Citymail har nedlagt påstand om, at Posten skal indstille den rabat, som ydes til kunder med store forsendelser af stangpost (forsorteret post). Den svenske konkurrencestyrelse (Konkurrensverket) afviste sagen i 2009 med henvisning til, at der ikke forelå grunde til at udrede sagen yderligere. Stockholm, den 23. februar 2010 Posten Norden AB (Publ) Lars G. Nordström Administrerende direktør og koncernchef Der er ikke foretaget revisorgennemgang af denne rapport. Posten Norden Regnskabsmeddelelse

8 Koncernens finansielle rapporter i sammendrag Resultatopgørelse Proforma Proforma Juli-dec. Juli-dec. Okt.-dec. Okt.-dec. Jan.-dec. SEK mio. Note , 2 Nettoomsætning Andre driftsindtægter I alt, driftsindtægter Personaleomkostninger Transportomkostninger Andre omkostninger Afskrivninger og nedskrivninger på materielle og Immaterielle anlægsaktiver Driftsomkostninger Andele af resultater i associerede virksomheder og joint ventures DRIFTSRESULTAT Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Andele af resultater i associerede virksomheder og joint ventures Finansielle poster, netto Resultat før skat Skat PERIODENS RESULTAT Periodens resultat, som kan henføres til Moderselskabets aktionærer Minoritetsinteresser Resultat pr. aktie, SEK 0,86-0,24 Totalindkomstopgørelse Juli-dec. SEK mio Periodens resultat Periodens omregningsdifferencer -344 PERIODENS SAMLEDE RESULTAT Periodens samlede resultat, som kan henføres til Moderselskabets aktionærer Minoritetsinteresser -7 8 Posten Norden Regnskabsmeddelelse 2009

9 Balance 31. dec. Proforma 31. dec. SEK mio. Note , 2 AKTIVER Goodwill Andre immaterielle anlægsaktiver Materiale anlægsaktiver Andele i associerede virksomheder og joint ventures Langfristede finansielle aktiver Langfristede tilgodehavender Udskudte skatteaktiver I alt, anlægsaktiver Varebeholdning Tilgodehavende skat Tilgodehavender fra salg Forudbetalte omkostninger og tilgodehavende indtægter Andre tilgodehavender Kortfristede finansielle aktiver 1 1 Likvide midler I alt, omsætningsaktiver I ALT, AKTIVER EGENKAPITAL OG FORPLIGTELSER Egenkapital Aktiekapital Indskudt kapital Reserver Overført resultat I alt, egenkapital, som kan henføres til moderselskabets aktionærer Minoritetsinteresser I ALT, EGENKAPITAL FORPLIGTELSER Langfristede rentebærende forpligtelser Andre langfristede forpligtelser Hensættelser til pensioner Andre hensættelser Udskudt skat I alt, langfristede forpligtelser Kortfristede rentebærende forpligtelser Leverandørgæld Skyldig skat Andre kortfristede forpligtelser Skyldige omkostninger og forudbetalte indtægter Andre hensættelser I alt, kortfristede forpligtelser I ALT, FORPLIGTELSER I ALT, EGENKAPITAL OG FORPLIGTELSER Information om koncernens sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser - se note 9. Posten Norden Regnskabsmeddelelse

10 Pengestrømsopgørelse Juli-dec. SEK mio. Note 2009 DRIFTSAKTIVITETER Resultat før skat Justeringer for poster, som ikke indgår i pengestrømmen: Tilbageførsel af afskrivninger iflg. plan Realiseringsgevinst/-tab på solgte anlægsaktiver 65 Realiseringsgevinst ved salg af associerede virksomheder Hensættelser til pensioner 395 Andre hensættelser 752 Andre ikke-likviditetspåvirkende poster -9 Betalt skat 222 Pengestrøm fra primær drift Pengestrøm fra ændringer i driftskapital Forøgelse(-)/reduktion(+), tilgodehavende fra salg 655 Forøgelse(+)/reduktion(-), leverandørgæld -314 Pensioner -530 Andre hensættelser -303 Andre ændringer i driftskapital -847 Ændring af driftskapital Pengestrøm fra driftsaktiviterer 640 INVESTERINGSVIRKSOMHED Investeringer i immaterielle anlægsaktiver -117 Investeringer i materielle anlægsaktiver -773 Investeringer i finansielle anlægsaktiver -11 Erhvervelse af datterselskaber -13 Afhændelse af datterselskaber 36 Afhændelse af associerede virksomheder Salg af finansielle anlægsaktiver 133 Salg af andre anlægsaktiver mm. 27 Pengestrøm fra investeringsvirksomheden FINANSIERINGSVIRKSOMHED Nedbragte lån -440 Ændring af leasingforpligtelser -66 Tilbagekøb af minoritet, Post DK A/S -317 Forøgelse(+)/reduktion(-), andre finansielle forpligtelser -106 Pengestrøm fra finansieringsvirksomheden -929 PERIODENS PENGESTRØM Likvide midler, primo perioden Valutakursforskelle i likvide midler -30 Likvide midler, ultimo perioden Egenkapitalopgørelse Egenkapital, som kan henføres til moderselskabets aktionærer SEK mio. Aktiekapital 1) kapital Indskudt Overført resultat I alt Omregningsreserve Minoritetsinteresse I alt, egenkapital Apportemission Emissionseffekt juli Tilbagekøb af aktier i Post DK A/S Periodens resultat Periodens øvrige samlede resultat Ultimo egenkapital pr. 31. dec ) Antal aktier: , heraf stamaktier: og B-aktier: Posten Norden Regnskabsmeddelelse 2009

11 Noter Note 1: Regnskabspraksis Overensstemmelse med gældende lov og regler Koncernregnskabet er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS), som er udgivet af International Accounting Standards Board (IASB), samt fortolkninger udgivet af International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC), således som de er godkendt af Europa-Kommissionen til anvendelse i EU. Desuden finder den svenske årsregnskabslov (Årsredovisningslagen; ÅRL) samt RFR 1.2: Supplerende regnskabsaflæggelse for koncerner fra det svenske Råd for finansiel rapportering (Kompletterande redovisning för koncerner från Rådet för finansiell rapportering) anvendelse. Koncernens regnskabsaflæggelse Koncernens regnskabsmeddelelse er udarbejdet i henhold til IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber samt den svenske årsregnskabslov. Der er anvendt den samme regnskabspraksis og de samme beregningsmetoder i delårsrapporten som i delårsrapporten for januar-september Posten Nordens website, indeholder hele Note 1: Anvendt regnskabspraksis. Note 2: Væsentlige skøn og vurderinger Ved udarbejdelsen af de finansielle rapporter har selskabsledelsen anlagt en række skøn og vurderinger, som har haft betydning for koncernens regnskabsaflæggelse. Disse skøn og vurderinger er foretaget på grundlag af forhold, som var kendte på tidspunktet for rapporternes afgivelse, samt historiske erfaringer og skøn, som efter selskabsledelsens vurdering er forsvarlige efter omstændighederne. De af selskabsledelsen dragne konklusioner ligger til grund for de indregnede tal. Faktiske tal, skøn og vurderinger i fremtidige finansielle rapporter i det kommende år kan adskille sig fra denne rapport på grund ændrede ydre faktorer og nye erfaringer. De for Posten Norden væsentligste skøn og vurderinger er foretaget på følgende områder: PortoforpligtelsE Portoforpligtelsen i Posten Norden beregnes på basis af solgte, men endnu ikke anvendte frimærker. I beregningen af portoforpligtelsen anlægges skøn, som påvirker forpligtelsens størrelse. Dette skøn er baseret på, hvor mange frimærker der er solgt, men stadig ikke anvendt i henholdsvis Sverige og Danmark. For at sikre, at der er tale om rimelige skøn, gennemføres der undersøgelse i både Danmark og Sverige. Hvis der i undersøgelsen konstateres en ændret adfærd hos befolkningen, eller hvis den udvalgte gruppe, som har medvirket i undersøgelsen, ikke har været repræsentativ for befolkningen som helhed, kan det have betydning for forpligtelsens størrelse. Immaterielle aktiver Der anlægges skøn over fremtidige forhold af betydning for at beregne den fremtidige pengestrøm, som bestemmer genindvindingsværdien af goodwill, varemærker og kundeforhold. Genindvindingsværdien sammenlignes med den indregnede værdi af disse aktiver og ligger til grund for eventuelle nedskrivninger og tilbageførsler. De skøn, som påvirker genindvindingsværdien mest, er den fremtidige udvikling i mængder, udvikling i overskuddet, diskonteringsrente og brugstid. Hvad angår de fremtidige ydre faktorer og omstændigheder, kan skønnene blive påvirket på en sådan måde, at de opgjorte værdier af immaterielle aktiver må ændres. Pensionsforpligtelser I den aktuelle beregning af Posten Nordens pensionsforpligtelser foretages en række vurderinger, som har til formål at anlægge rimelige skøn. Blandt de vigtigste skøn skal nævnes diskonteringsrente, fremtidigt afkast på aktiver tilknyttet pensionsordninger, lønudvikling og inflation. Ændrede skøn på baggrund af forandrede ydre faktorer kan påvirke Posten Nordens resultatopgørelse og balance, hvis virkningerne af sådanne ændrede skøn falder udenfor, hvad der kan forventes. Disse ændrede skøn påvirker desuden den anslåede omkostning for det kommende år. En ændring af nettodifferencen mellem afkastrente og lånerente på +/- 0,1 procentenhed medfører under i øvrigt uændrede forhold en resultatpåvirkning på SEK 15 mio. i form af stigende eller faldende finansiel omkostning/indtægt. En ændring af diskonteringsrenten på +/- 0,1 procentenhed medfører under i øvrigt uændrede forhold en resultatpåvirkning på SEK mio. i form af stigende eller faldende amortisering af aktuarmæssige tab. En ændring af henholdsvis inflation og lønudvikling på +/- 0,1 procentenhed medfører hver for sig og under i øvrigt uændrede forhold en resultatpåvirkning på SEK mio. i form af stigende eller faldende amortisering af aktuarmæssige tab. Hensættelser Med omdannelsen af Posten til selskab i Sverige i 1993 er Posten Norden ifaldet en ansvarsforpligtelse (særlige overgangsbestemmelser), som betyder, at visse faggrupper kan vælge at gå på tidlig pension i en alder af 60 eller 63 år. Denne ansvarsforpligtelse er indregnet som en hensættelse i balancen og er beregnet på basis af erfaringen med den andel af personer, som har valgt at udnytte retten til at gå på tidlig pension i henhold til disse bestemmelser. Hvis udnyttelsesandelen ændres, vil gældsforpligtelsen tilsvarende blive ændret. En ændring af udnyttelsesandelen med 5 procent points medfører en resultatpåvirkning på SEK mio. Skat Aktivering af fradrag for skattemæssige underskud er foretaget på basis af forretningsplaner og vurderinger af fremtidige beskatningsbare overskud, som kan udnyttes til fradrag for uudnyttede skattemæssige underskud. Der er foretaget vurderinger af ikke-fradragsberettigede omkostninger og ikke-skattepligtige indtægter i overensstemmelse med de skatteregler, som er gældende i dag. Desuden er der taget hensyn til fremtidige resultater i op til seks år med henblik på at vurdere indregnede skatteaktiver ud fra de aktuelt gældende skattesatser. Eventuelle ændringer af skattelovgivningen i Sverige og andre lande, i hvilke Posten Norden har aktiviteter, samt ændrede fortolkninger og ændret anvendelse af gældende lovgivning kan påvirke omfanget af de opgjorde skatteaktiver og -forpligtelser. Ændrede omstændigheder, som indvirker på de ovennævnte skøn, vil ligeledes påvirke årets resultat. Note 3: Segmentrapportering Posten Nordens inddeling i forretningsområder tager udgangspunkt i den måde, hvorpå Posten Norden ledes og rapporterer til ledelsen. For interne mellemværender mellem forretningsområderne i Posten Norden gælder en markedsbestemt prissætning. Der er ikke frihed til at købe eksternt, hvis en ydelse er tilgængelig internt. Omkostningsfordeling af koncernfælles funktioner sker til kostpris med fuld fordeling af omkostninger. Breve Danmark styrer Posten Nordens brevforretning i Danmark. Forretningsområdet tilbyder landsdækkende brevformidling, herunder distribution af breve og aviser/blade, reklamedistribution samt ind- og udlevering af pakker på privatmarkedet. Meddelande Sverige styrer Posten Nordens brevforretning i Sverige. Forretningsområdet tilbyder landsdækkende brevformidling, herunder distribution af breve og aviser/blade, reklamedistribution samt ind- og udlevering af pakker på privatmarkedet. Informationslogistik styrer Posten Nordens informationslogistikforretning. Forretningsområdet udvikler, producerer og leverer systemer, ydelser og produkter til effektiv kundekommunikation. Forretningsområdet tilbyder også løsninger inden for mærkning og identifikation. Posten Norden Regnskabsmeddelelse

12 Logistik styrer Posten Nordens logistikforretning. Dette forretningsområde tilbyder med egen kapacitet og infrastruktur i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Belgien og Holland standardydelser til pakke, palle og ekspres samt forskellige logistikløsninger til systemtransporter, tredjepartslogistik og spedition. I Koncernfunktioner indgår koncernfælles funktioner samt Svensk Kassaservice. Omkostningerne til de koncernfælles funktioner udredes af forretningsområderne. Justeringer og elimineringer omhandler ud over interne elimineringer også virkninger af omregning af pensioner i henhold til IAS 19 personaleydelser til ansatte samt finansiel leasing i henhold til IAS Jul-dec. SEK mio. Breve Danmark Meddelande Sverige Logistik Informationslogistik Koncernfunktioner I alt Justeringer og elimineringer Posten Nordenkoncernen Nettoomsætning, eksternt Nettoomsætning, internt I alt, nettoomsætning Andre driftsindtægter, eksternt Andre driftsindtægter, internt I alt, driftsindtægter Personaleomkostninger Transportomkostninger Andre omkostninger Afskrivninger og nedskrivninger I alt, driftsomkostninger Andele af resultater i associerede virksomheder og joint ventures DRIFTSRESULTAT Finansielle poster, netto Resultat efter finansielle poster, netto Skat 161 Periodens resultat Aktiver Forpligtelser Investeringer i anlægsaktiver Afskrivninger Årets nedskrivninger Hensættelser (+)/tilbageførsler (-) Jul-dec., proforma SEK mio. Breve Danmark Meddelande Sverige Informationslogistik Logistik Koncern funktioner I alt Justeringer og elimineringer Posten Nordenkoncernen Nettoomsætning, eksternt Nettoomsætning, internt I alt, nettoomsætning Andre driftsindtægter, eksternt Andre driftsindtægter, internt I alt, driftsindtægter Personaleomkostninger Transportomkostninger Andre omkostninger Afskrivninger og nedskrivninger I alt, driftsomkostninger Andele af resultater i associerede virksomheder og joint ventures DRIFTSRESULTAT Finansielle poster, netto 346 Resultat efter finansielle poster, netto Skat -322 Periodens resultat Posten Norden Regnskabsmeddelelse 2009

13 Forts. note Okt.-dec. SEK mio. Breve Danmark Meddelande Sverige Logistik Informationslogistik Koncernfunktioner I alt Justeringer og elimineringer Nettoomsætning, eksternt Nettoomsætning, internt I alt, nettoomsætning Andre driftsindtægter, eksternt Andre driftsindtægter, internt I alt, driftsindtægter Personaleomkostninger Transportomkostninger Andre omkostninger Afskrivninger og nedskrivninger I alt, driftsomkostninger Andele af resultater i associerede virksomheder og joint ventures DRIFTSRESULTAT Finansielle poster, netto -11 Resultat efter finansielle poster, netto -696 Skat 204 Periodens resultat Okt.-dec., proforma SEK mio. Breve Danmark Meddelande Sverige Logistik Posten Nordenkoncernen Informationslogistik Koncernfunktioner I alt Justeringer og elimineringer Posten Nordenkoncernen Nettoomsætning, eksternt Nettoomsætning, internt I alt, nettoomsætning Andre driftsindtægter, eksternt Andre driftsindtægter, internt I alt, driftsindtægter Personaleomkostninger Transportomkostninger Andre omkostninger Afskrivninger og nedskrivninger I alt, driftsomkostninger Andele af resultater i associerede virksomheder og joint ventures DRIFTSRESULTAT Finansielle poster, netto 350 Resultat efter finansielle poster, netto 794 Skat -145 Periodens resultat 649 Posten Norden Regnskabsmeddelelse

14 Forts. note Jan.-dec., proforma SEK mio. Breve Danmark Meddelande Sverige Logistik Informationslogistik Koncernfunktioner I alt Justeringer og elimineringer Nettoomsætning, eksternt Nettoomsætning, internt I alt, nettoomsætning Andre driftsindtægter, eksternt Andre driftsindtægter, internt I alt, driftsindtægter Personaleomkostninger Transportomkostninger Andre omkostninger Afskrivninger og nedskrivninger I alt, driftsomkostninger Andele af resultater i associerede virksomheder og joint ventures DRIFTSRESULTAT Finansielle poster, netto Resultat efter finansielle poster, netto Skat -25 Periodens resultat Jan.-dec., proforma SEK mio. Breve Danmark Meddelande Sverige Logistik Posten Nordenkoncernen Informationslogistik Koncernfunktioner I alt Justeringer og elimineringer Posten Nordenkoncernen Nettoomsætning, eksternt Nettoomsætning, internt I alt, nettoomsætning Andre driftsindtægter, eksternt Andre driftsindtægter, internt I alt, driftsindtægter Personaleomkostninger Transportomkostninger Andre omkostninger Afskrivninger og nedskrivninger I alt, driftsomkostninger Andele af resultater i associerede virksomheder og joint ventures DRIFTSRESULTAT Finansielle poster, netto 694 Resultat efter finansielle poster, netto Skat -891 Periodens resultat Posten Norden Regnskabsmeddelelse 2009

15 Note 4: Personaleomkostninger SEK mio. Juli-dec Lønninger og andre ydelser Lovbestemte bidrag til social sikring Pensionsomkostninger Andre personaleomkostninger 127 I alt Specifikation af Pensionsomkostninger Omkostninger til alderspension 951 1) Nettoomkostning til aftalepensioner 92 heraf bruttoomkostning til aftalepensioner 244 heraf opløsninger, aftalepensioner -152 I alt Middeltal, antal ansatte, fra 1. juli til ultimo perioden ) I omkostninger til alderspension indgår amortiseringseffekt af akturmæssige gevinster og tab med SEK 74 mio. Not 5: Andre omkostninger SEK mio. Juli-dec Lokaleomkostninger Hensættelser 1) Terminaludgifter 513 Omkostninger, varer og materiale 858 Indkøbte- IT-ressourcer 671 Andet I alt ) Af det samlede beløb på SEK mio. kan SEK 998 mio. henføres til hensættelser, mens SEK -50 mio. udgør tilbageførsler i forbindelse med personaleafvikling. SEK 57 mio. omhandler øvrige afviklinger, ligesom SEK 5 mio. udgør valutaudsving. Se desuden noten Andre hensættelser, fodnote 1. Omstruktureringsomkostninger udgør SEK mio. og kan henføres til hensættelser på SEK mio., personaleomkostninger på SEK 47 mio. og nedskrivninger på SEK 43 mio. Note 6: Langfristede tilgodehavender SEK mio. 31. dec Indregnet værdi vedrørende afdækkede, ydelsesbaserede alders- og aftalepensionsordninger, efter IAS Indregnet værdi vedrørende afdækkede, ydelsesbaserede sygepensionsordninger, efter IAS Skatteaktiv fra løn i forbindelse med, at pensionsforpligtelserne efter IAS 19 indregnes til et lavere beløb end det beløb, de er bogført til i opgørelsen for juridiske personer i Sverige efter UFR Lønskat, sygepensionsordninger -149 Deposita, leje af ejendomme 12 Elderivater 1 Andet 1 I alt Note 7: Andre hensættelser 2009 juli-dec., SEK mio. 1. juli 2009 Hensættelser Tilbageførsler Opløsninger Omregningseffekt Ultimobalance Omstruktureringstiltag Personaleafvikling, primært tidlige pensioner ) -50 1) ) Andre afviklinger ) -20 2) 74 Sikrede pensionsforpligtelser Lønskat ) -5 5) -33 3) 222 Sikrede pensionsforpligtelser efter IAS ) -22 5) ) 911 Andet Arbejdsskader ) -14 2) 66 Pensionsregulering i forhold til den danske stat ) -24 5) -6 2) Hensættelse til jubilæumsgaver ) -11 2) Andre hensættelser ) I alt, Andre hensættelser ) Heraf kortfristet ) Resultatpåvirkning: SEK mio., hvoraf SEK 998 kan henføres til hensættelser, mens SEK -50 mio. udgør tilbageførsler i forbindelse med personaleafvikling. SEK 57 mio. omhandler andre afviklinger, ligesom SEK 5 mio. udgør valutaudsving mellem indregnede tal i Resultatopgørelse og Balance. Se desuden noten Andre omkostninger. 2) Ændring i forhold til andre resultatposter udgør SEK 444 mio., heraf personaleomkostninger på SEK 381 mio 3) Ændringen er efter IAS 19 ikke indregnet i Resultatopgørelsen 4) En diskonteringseffekt på SEK 1 mio. indregnes i resultatopgørelses finansielle poster. En omregningsdifference på SEK 19 mio. i forbindelse med valutaeffekt indregnes i det samlede resultat. Se Totalindkomstopgørelse - koncernen. 5) Effekten af hensættelser og tilbageførsler indregnes som personaleomkostning Posten Norden Regnskabsmeddelelse

16 Note 8: Skyldige omkostninger og forudbetalte indtægter SEK mio. 31. dec Hensættelse til solgte, men endnu ikke anvendte frimærker 376 Skyldige lønomkostninger 612 Forpligtelser til ferieløn Særskilt lønskat, pensionsomkostninger 3 Bidrag til social sikring 995 Påløbne renteomkostninger 1 Terminaludgifter 620 Finansiel leasing 20 Valutaterminskontrakter 6 Andre poster 577 Ultimobalance Note 9: Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser SEK mio. 31. dec Sikkerhedsstillelser for egne forpligtelser Pant i fast ejendom Kapitalforsikringer til ansatte og tidligere ansatte 130 Pantsatte aktiver 20 I alt Eventualforpligtelser Garantiforpligtelser, PRI 93 Garantiforpligtelser, andre 127 Tvister 1) 104 I alt 324 1) En sag anlagt mod Post Danmark A/S om anvendelse af diskriminerende priser er afgjort af Østre Landsret med Post Danmark A/S som den tabende part. Post Danmark A/S har anket dommen til Højesteret. I tilslutning til denne sag har en konkurrent rejst krav mod Post Danmark A/S om et beløb på ca. DKK 75 mio. Kravet om erstatning bestrides i sin helhed af Post Danmark A/S. Note 10: Væsentlige transaktioner med nærtstående parter Den svenske stat Posten AB har til Post og Telestyrelsen betalt SEK 7 mio. for koncession til at drive postvirksomhed samt SEK 4 mio. for behandling af ubesørgede forsendelser. Posten AB har fra Post- og Telestyrelsen modtaget SEK 15 mio. i handicapbidrag i forbindelse med blindskrift og service til ældre personer i tyndtbefolkede områder. Note 11: Investeringsforpligtelser Pr. 31. december 2009 havde Posten Nordenkoncernen indgået aftaler om anskaffelse af materielle anlægsaktiver. Beløbet udgjorde SEK 102 mio., og der var primært tale om sorteringsudstyr og køretøjer. Note 12: Virksomhedssammenslutninger og -afhændelser Overtagelser EKL Night Express SA Den 30. oktober 2009 overtog Posten Norden den belgiske transportvirksomhed EKL Night Express SA. Overtagelsen betyder, at internationale virksomheder kan tilbydes stærkere logistikløsninger til og fra Norden via Europa. Posten Norden bliver eneejer af virksomheden, der har Belgien og dele af Frankrig som sit hjemmemarked og desuden står for en stor andel af transporterne til det øvrige Europa. Under navnet HIT Belgium skal EKL indgå i Posten Nordens logistikvirksomhed i Centraleuropa, som allerede har aktiviteter i Holland og Tyskland. De to virksomheder har i flere år haft samarbejde om partnerskab i forbindelse med transporter. EKL har hovedkontor og hovedterminal i Eupen i Belgien. EKL har sin største markedsandel inden for de såkaldte in-night-transporter, dvs. leverancer af gods til virksomheder i nattetimerne, især bilbranchen, fremstillingsvirksomheder og reservedelsproducenter inden for landbrug. Transporterne afgår både dag og nat til virksomheder i regionen samt til Norden, hvor godset når frem til Malmø, Oslo, København og Helsinki allerede næste dag. Afhændelser Strålfors Supplies Strålfors AB har pr. 31. juli 2009 indgået en aftale med Wulff-Group i Finland om salg af kontor- og computertilbehørvirksomheden Strålfors Supplies AB med tilhørende datterselskaber i Norge og Danmark. Aftalen betyder, at Wulff-Group overtager 80 % af aktierne og efter 18 måneder de resterende 20 %. Ledende beslutningstagere i Strålfors Supplies bliver tilbudt at købe sig ind i selskabet med op til 20 %. Salget er yderligere et skridt på vejen i den trimningsstrategi, som har været igangsat på forretningsområdet Informationslogistik. I løbet af de 18 måneder, som går, indtil Wulff-Group overtager de resterende 20 %, vil Informationslogistik tilbyde ydelser inden for blandt andet logistik, administration og IS/IT. Disse ydelser vil gradvist og i løbet af perioden blive overtaget af Wulff-Group. Salgsprisen udgør SEK 35 mio., og realisationsgevinsten udgør SEK 0 mio. MIE Group (De Post-La Poste) Med virkning fra 15. juli 2009 har Post Danmark A/S afhændet hele sin kapitalandel på 50 % i holdingselskabet MIE Group S.A. til CVC Capital Partners. Salgsprisen udgør EUR 373 mio. (SEK mio.), og realisationsgevinsten er på SEK mio. Den danske stat Post Danmark A/S har i perioden indbetalt pensionspræmier på SEK 144 mio. til den danske stat for den gruppe tjenestemænd, som blev ansat før tidspunktet for omdannelse til selskab. Desuden er der indregnet SEK 31 mio. i balancen till evt. dækning af pensionsreguleringsforpligtelsen over for samme gruppe. Andre organisationer Postens Försäkringsförening forsikrer Posten Nordens forpligtelser i Sverige til medarbejderes syge- og familiepension i henhold til ITP P. Posten Norden har i perioden indbetalt præmier til foreningen svarende til et beløb på SEK 96 mio. og har modtaget bidrag for et beløb på SEK 5 mio. Andre bidrag fra Postens Försäkringsförening udbetales direkte til forsikringstagerne. Postens Pensionsstiftelse forvalter pensionsforpligtelser i Posten AB, Posten Meddelande AB og Posten Logistik AB. Selskabet kapitaliserer nye pensionsforpligtelser i stiftelsen og modtager godtgørelse for udbetalte pensioner. Kapitalisering har i perioden udgjort SEK 20 mio., og der er ikke modtaget godtgørelse. 16 Posten Norden Regnskabsmeddelelse 2009

17 NotE 13: Samlet proformaregnskab Proformaregnskabet er udarbejdet for at illustrere, hvordan Posten Norden AB s regnskab ville have set ud, hvis koncernen var blevet stiftet, og kapitalstrukturen var blevet etableret den 1. januar 2008, hvad angår proformaresultatopgørelsen, og den 31. december 2008, hvad angår proformabalancen. Proformaregnskabet har til formål at beskrive en hypotetisk situation og er udelukkende udarbejdet illustrativt for at informere og belyse fakta. Proformaregnskabet har ikke til formål at præsentere den finansielle stilling eller det resultat, som virksomheden faktisk ville have opnået, hvis fusionen var blevet gennemført på de opgjorte tidspunkter. Formålet er heller ikke at præsentere den faktiske finansielle stilling eller virksomhedens resultat i forhold til et givet fremtidigt tidspunkt eller periode. Proformaregnskabet tager udgangspunkt i de opgjorte, reviderede koncernregnskaber for 2008 samt de ureviderede delårsrapporter for første og andet kvartal I proformaregnskabet for Posten Norden AB er resultatopgørelsen og balancen for henholdsvis Posten AB-koncernen og Post Danmark A/Skoncernen lagt sammen, som om sammenlægningen var blevet gennemført den 1. januar Ved sammenlægningen har Posten Norden AB overtaget de opgjorte tal for Posten AB og Post Danmark A/S, idet der ikke er anlagt andre skøn og foretaget andre justeringer end, hvad der kræves for at foretage tilpasning til den overordnede anvendte regnskabspraksis og for at udføre de proformajusteringer, som beskrives nedenfor. Post Danmark A/S kapitalandel på 50 % i MIE Group S.A., der repræsenterer Post Danmarks A/S ejerandel i det belgiske postvæsen De Post N.V.-La Poste S.A., er klassificeret som et finansielt anlægsaktiv, og afkastet er indregnet i finansielle poster, netto under andele af resultater i associerede virksomheder og joint venture. Sammenlægningen er opgjort i overensstemmelse med den såkaldte carry over-metode, som betyder, at de sammenlagte nettoaktiver er indregnet i overensstemmelse med de tal, der var bogført hos Posten AB og Post Danmark A/S på tidspunktet for sammenlægningen. Posten AB har svenske kroner (SEK) som funktionel valuta, mens Post Danmark A/S har danske kroner (DKK) som funktionel valuta. Den fælles koncern har svenske kroner (SEK) som rapporteringsvaluta. Segmentrapportering, proforma Posten Nordens rapportering på basis af segmenter tager udgangspunkt i ledelsens styring af koncernen. Segmenterne, dvs. de enkelte forretningsområder, defineres ud fra ansvar for sortimentet af tjenesteydelser. Post Danmark har ikke defineret segmenter i sin eksterne rapportering. Ved rapporteringen af Posten Norden er resultatet fordelt på forretningsområder i overensstemmelser med det ansvar, som er beskrevet i noten Segmentrapportering. Opdelingen er foretaget på samme måde for samtlige perioder, herunder også proformarapporteringen. Størstedelen af aktiviteterne i Post Danmark udføres inden for rammerne af selskabet Post Danmark A/S. Opdelingen af resultatet er baseret på en kombination af dels en opstilling af de enkelte enheder, dels supplerende interne afregninger, der blandt andet tager udgangspunkt i produktionsstatistik. De øvrige selskaber i Post Danmark er som helhed indregnet under det forretningsområde, i hvilket aktiviteterne forretningsmæssigt er hjemmehørende. Posten har foretaget segmentrapportering i sin eksterne rapportering. Denne rapportering er i stor udstrækning i overensstemmelse med den rapportering, som anvendes for Posten Norden. Postens tidligere driftsområder er som helhed indregnet i forretningsområderne. I Posten Norden pålægges forretningsområderne alle centrale omkostninger med undtagelse af Svensk Kassaservice samt IFRS-justeringer for pensioner og leasing. Posten Norden Regnskabsmeddelelse

18 Moderselskabet Resultatopgørelse SEK mio. Note 1. dec dec Personaleomkostninger -7 Andre omkostninger -3 I alt, driftsomkostninger -10 DRIFTSRESULTAT -10 Resultat fra andele i koncernvirksomheder Renteindtægter og lignende resultatposter 9 Renteomkostninger og lignende resultatposter -14 I alt, finansielle poster Resultat før skat Skat 4 PERIODENS RESULTAT Balance SEK mio. Note 31. dec AKTIVER Finansielle anlægsaktiver I alt, anlægsaktiver Kortfristede tilgodehavender I alt, omsætningsaktiver I ALT, AKTIVER EGENKAPITAL OG FORPLIGTELSER Egenkapital Kortfristede forpligtelser I ALT, EGENKAPITAL OG FORPLIGTELSER Eventualforpligtelser Posten Norden Regnskabsmeddelelse 2009

19 Noter Note 1: Regnskabspraksis Moderselskabet anvender som udgangspunkt samme regnskabspraksis som koncernen. De afvigelser, som forekommer mellem moderselskabets og koncernens principper, er foranlediget af visse begrænsede muligheder for at anvende IFRS i moderselskabet på baggrund af den svenske årsregnskabslov (ÅRL), svensk lov om sikring af pensionsforpligtelser (Tryggandelagen) og i visse tilfælde skatteforhold. Selskabet Posten Norden AB blev oprindeligt registreret hos Bolagsverket (Sverige) den 1. december Rapportperioden er 1. december december Andele i datterselskaber, associerede virksomheder og joint venture Andele i datterselskaber, associerede virksomheder og joint venture opgøres i moderselskabet efter kostprismetoden. Udbytte opgøres kun som indtægt i tilfælde, hvor dette kommer fra overskud, som er indtjent efter erhvervelsen. Udlodning, som overstiger disse indtjente overskud, betragtes som en tilbagebetaling af investeringen, hvilket reducerer andelens opgjorte værdi. NotE 2: Finansielle anlægsaktiver SEK mio. 1. dec dec dec. 0 Apportemission 24. juni Indløste minoritetsaktier i Post Danmark A/S 317 Udskudt skatteaktiv 4 Ultimobalance Note 3: Eventualforpligtelser SEK mio. 31. dec Garantiforpligtelser, PRI 740 Garantiforpligtelser for ydelser til datterselskaber 1) 1 I alt 741 1) Pr. 31/ har Posten AB stillet garantier for ydelser til datterselskaber for et beløb på SEK 206 mio. Udbytte Forventet udbytte fra datterselskaber opgøres i de tilfælde, hvor moderselskabet alene har ret til at træffe beslutning om udbyttets størrelse, og hvor moderselskabet har truffet beslutning om størrelsen af udbyttet, inden moderselskabet publicerer sine finansielle rapporter. Personaleydelser Pensionsforpligtelser over for tjenestemænd, som er forsikret gennem pensionsforsikringer, indregnes i moderselskabet som en bidragsbaseret pensionsordning. Øvrige pensionsomkostninger indregnes i driftsresultatet. Finansielle garantier Moderselskabets finansielle garantiaftaler består af forpligtelser til fordel for datterselskaber og joint venture. Finansielle garantier medfører, at selskabet har en forpligtelse til at kompensere indehaveren af et gældsinstrument for tab, som denne måtte ifalde, hvis en skyldner ikke har opfyldt sin betalingsforpligtelse ved forfald i henhold til aftalevilkårene. Ved opgørelse af finansielle garantiaftaler anvendes i moderselskabet RFR 2.2, som er en mindre stram variant af reglerne i IAS 39, når der er tale om finansielle garantiaftaler til fordel for datterselskaber, associerede virksomheder og joint venture-virksomheder. Moderselskabet indregner finansielle garantiaftaler som hensættelse i balancen i tilfælde, hvor Posten har en forpligtelse, som betyder, at betaling formodes at være et krav for opfyldelse af forpligtelsen. Skat I moderselskabet indregnes ubeskattede reserver, herunder udskudte skatteforpligtelser. Segmentregnskab Moderselskabets aktiviteter består af blot en enkelt aktivitet: koncernfunktioner. Posten Norden Regnskabsmeddelelse

20 Kvartalsresultater Proforma SEK mio., hvis ikke andet er angivet Okt.-dec. Juli-sept. Okt.-dec. Juli-sept. Koncernen Nettoomsætning Andre driftsindtægter Driftsresultat Overskudsgrad, % neg 2,7 3,6 5,3 Resultat før skat Periodens resultat Egenkapitalens forrentning %, rullende 12 måneder Pengestrøm fra driftsaktiviteter Soliditetsgrad, %, ultimo perioden Gennemsnitligt antal ansatte Breve Danmark Nettoomsætning Breve mm Dagblade Adresseløse forsendelser og lokale nyhedsblade Andet Andre driftsindtægter Driftsresultat Overskudsgrad, % neg 4,0 4,3 6,3 Gennemsnitligt antal ansatte Mængder, mio. producerede enheder Breve mm Meddelande Sverige Nettoomsætning Breve Reklamedistribution Andet Andre driftsindtægter Driftsresultat Overskudsgrad, % neg 5,0 0,0 6,0 Gennemsnitligt antal ansatte Mængder, mio. producerede enheder A-post B-post Adresseløse forsendelser Informationslogistik Nettoomsætning Information Logistics Identification Solutions Supplies Andre driftsindtægter Driftsresultat Overskudsgrad, % neg neg neg 6,7 Gennemsnitligt antal ansatte Logistik Nettoomsætning Standard (Pakke, Palle og Ekspres) ) ) Andet ) ) Andre driftsindtægter Driftsresultat Overskudsgrad, % neg 1,7 neg 1,2 Gennemsnitligt antal ansatte ) Tidligere rapporterede kvartalstal er blevet justeret. 20 Posten Norden Regnskabsmeddelelse 2009

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Delårsrapport JANUAR-MARTS 2015

Delårsrapport JANUAR-MARTS 2015 Delårsrapport JANUAR-MARTS 2015 Nettoomsætningen udgjorde SEK 10.033 mio. (9.999 mio.). Driftsresultatet udgjorde SEK 312 mio. (106 mio.). Periodens resultat udgjorde SEK 203 mio. (100 mio.). Pengestrømmen

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Selskabsmeddelelse nr. 27/2008 Frederiksberg, 10. november 2008 Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Olicom A/S ( Olicom ), hvis aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03 TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE 1. HALVÅR FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Resultatopgørelse og balance Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 05/2006 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 01/2006 HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2006

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

APRIL-JUNI 2015 JANUAR-JUNI 2015

APRIL-JUNI 2015 JANUAR-JUNI 2015 Delårsrapport APRIL-JUNI 2015 JANUAR-JUNI 2015 Nettoomsætning SEK 9.666 mio. (9.816 mio.). Justeret driftsresultat SEK 33 mio. (-30 mio.). Poster, der påvirker sammenligneligheden, netto SEK 470 mio. (0

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2011 RESUMÉ FOR ÅRET 2011 - EN DEL AF POSTNORD. Den 23. februar 2012

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2011 RESUMÉ FOR ÅRET 2011 - EN DEL AF POSTNORD. Den 23. februar 2012 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2011 FOR POST DANMARK KONCERNEN (IKKE REVIDERET) - EN DEL AF POSTNORD Den 23. februar 2012 RESUMÉ FOR ÅRET 2011 Post Danmarks samlede omsætning er faldet fra 10.485 mio. kr.

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 212 Nikolaj Plads 6 17 København K DELÅRSRAPPORT FOR 212 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 212 er offentliggjort den 29. maj 212 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

WATERFRONT COMMUNICATION A/S

WATERFRONT COMMUNICATION A/S WATERFRONT COMMUNICATION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Finn Elkjær Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Besluttet af Posten Nordens bestyrelse den 11. november 2009

Besluttet af Posten Nordens bestyrelse den 11. november 2009 Besluttet af Posten Nordens bestyrelse den 11. november 2009 Note 1 Anvendt regnskabspraksis Overensstemmelse med gældende lov og regler Koncernregnskabet er aflagt i overensstemmelse med de internationale

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Annex Vl. Mindsteoplysningskrav ( Minimum of disclosure requirements )

Annex Vl. Mindsteoplysningskrav ( Minimum of disclosure requirements ) UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations - Edition 2012 Annex Vl Mindsteoplysningskrav ( Minimum of disclosure requirements ) A. Princip 1. Hver bestanddel af årsrapporten skal kunne identificeres

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere