åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal"

Transkript

1 åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

2 Indholdsfortegnelse 160. Budget Politisk budgetbehandling Budgetopfølgning pr. 31. august Samlet opgørelse Kommunegaranti - Aalestrup Varme og Vand Indskud og ejerandel i HMN Naturgas I/S Budget 2011, Hvalpsund-Sundsøre Færgeri I/S Regnskab 2009, Hvalpsund-Sundsøre Færgeri I/S Revisionsberetning nr. 6 - Sociale, beskæftigelses og sundhedsmæssige område Revisionsberetning nr. 7 om Vesthimmerlands Kommunes årsregnskab for 2009 (afsluttende beretning vedrørende årsregnskabet 2009) Overdragelse af Vesthimmerlands Kommunes revisionskontrakt i forbindelse med virksomhedsoverdragelse Planlægning for Boligområde ved Jernbanegade og Rådhusgade, Løgstør Planlægning for vindmøller ved Aalestrup - endelig vedtagelse Kommuneplantillæg for Skagerrak Forslag til Rammeaftale for specialundervisnings- og socialområdet Godkendelse af udkast til delingsaftale om kommunal overtagelse af Region Nordjyllands Misbrugscenters opgave pr. 1. maj 2011 samt godkendelse af principper for fordeling af underskud Fremtidig status for plejeboligerne på plejecenter Hesselvang Udvidelse af ordningen med NT-kørsel (Nordjyllands Trafikselskab) Revision af Beredskab Vesthimmerlands beredskabsplan Indkøb af SINE- radioer Lukket - Bevillingsmæssige konsekvenser ved et eventuel salg af 2

3 Nørdalvej 5, Giver, Beslutning i Byrådet den 14. oktober 2010: Punktet blev udsat

4 Medlemmer Knud Kristensen Palle Jensen Uffe Bro Rasmus Vetter Ib Nøhr Johansen Doris Lauritzen Herdis Brix Berit Byg Inger Lynge Ninni Lodahl Gjessing Bjarne Jensen Gerda V. Sørensen Annette Vahlgreen Søren C. Hansen Ilse Skadhauge Larsen Pia Buus Pinstrup Klavs Bojsen Hans-Jørgen Kastberg Henrik Dalgaard Niels Krebs Hansen Kirsten Moesgaard Per Bach Laursen Morten Mejdahl 4

5 Kurt Friis Jørgensen Jan Dyregaard Per Bisgaard Jens Lauritzen Fraværende Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 5

6 160. Budget Politisk budgetbehandling Sagsnr.: 10/28173 Fraværende: Annette Vahlgreen, Per Bach Laursen Bilag: /10Åben Brev fra Kultur- og fritid /10Åben Budgetaftale 2011 Sagsfremstilling Efter styrelseslovens 37 skal Økonomiudvalget senest den 15. september 2010 udarbejde et forslag til kommunens årsbudget for 2011 tillige med forslag til budget for overslagsårene Forslaget fra Økonomiudvalget skal undergives to behandlinger i Byrådet med mindst 3 ugers mellemrum. Byrådet beslutter under 1. behandling en frist for indsendelse af ændringsforslag. Efter 3 stk. 1 i ministeriets bekendtgørelse nr. 136 af 3. februar 2010 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision med videre skal der være balance mellem indtægter og udgifter på årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag. Årsbudget 2011 Grundlaget for budgetforslaget er materialet, der blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 18. august 2010 (pkt. 216). Endvidere har Byrådet afholdt et budgetprioriteringsseminar fredag den 3. september 2010, hvor resultatet af kommunens ansøgninger om andel af tilskud og lån blev gennemgået. Administrationen har endvidere korrigeret budgetforslaget på flere områder, hvorfor der nu fremkommer følgende balance: Revideret budgetbalance Hele kr Balance jfr. resultatbudget 18. august Nulstilling af kassehenlæggelse Løntilbageskrivning Balance herefter Øget tilskud Justering grundskyld Underskud misbrugscentret (RN)

7 Balance herefter Kvalitetsfondstilskud Optagelse af lån kvalitetsfondsområdet Anlæg kvalitetsfondsområdet Renter lån kr Afdrag lån kr Ny udligningsreform Balance herefter Såfremt Økonomiudvalgets forslag af 18. august 2010 om en spareramme på 20 mio. kr. fastholdes, vil den reviderede balance udgøre: Revideret balance = overskud (konsolidering), + = underskud (manglende finansiering) Oprindeligt resultatbudget udvisende en ubalance på 37,702 mio. kr. i 2011 vedlægges. Anlæg I det nuværende budgetforslag indgår følgende anlægsudgifter. Udvalg / kr Økonomiudvalget Socialudvalget Sundhedsudvalget Beskæftigelsesudvalget Børne- og Skoleudvalg Kultur- og Fritidsudv Teknik- og Miljøudvalg I alt Afsat til kvalitetsfonds-området Indregnet anlæg i alt I basisbudgettet er alene afsat anlægsmidler til asfaltarbejde og indvendig vedligeholdelse under Teknisk Udvalg og Børne- og Skoleudvalget. De afsatte midler til indkøb af nyt radioudstyr til Beredskabet er ligeledes opretholdt. Hertil kommer anlægsudgifter på 16,2 mio. kr. på kvalitetsfondsområdet. Det maksimale kvalitetsfondstilskud udgør i ,644 mio. kr. For at modtage dette tilskud fuldt ud skal kommunen investere et tilsvarende beløb, så der i alt som minimum skal afsættes et anlægsbudget på kvalitetsfondsområdet på 27,288 mio. kr. 7

8 Med henblik på at løfte de fysiske rammer på de borgernære serviceområder for børn og unge på dagtilbudsområdet, i folkeskolen og vedrørende idrætsfaciliteter samt på ældreområdet er der etableret en kvalitetsfond på i alt 22 mia.kr. til statslig medfinansiering af kommunale investeringer i perioden Der udmøntes 9 mia.kr. fra kvalitetsfonden til kommunerne i perioden Vesthimmerlands Kommune har søgt om en andel af lånepuljen til kvalitetsfondsområdet, og er tilkendt en lånepulje på 8,1 mio. kr. Det betyder, at der alene kan afsættes 16,2 mio. kr. i anlæg på kvalitetsfondsområdet uden kasseforbrug. Såfremt der skal investeres yderligere på kvalitetsfondsområdet, vil det påvirke budgetbalancen negativt. Vesthimmerlands Kommune har søgt om en andel af den ordinære lånepulje. Kommunen har fået afslag på ansøgningen. Såfremt der skal afsættes yderligere anlæg på f.eks. Teknik- og Miljøudvalgets område, vil det påvirke budgetbalancen negativt. Tilskud til vanskeligt stillede kommuner Vesthimmerlands Kommune har søgt om en andel af puljen til vanskeligt stillede kommuner. Kommunen har fået tildelt 17 mio. kr. Der var i det oprindelige budget alene indregnet 5 mio. kr. hertil. Skatteprocenter og udskrivningsgrundlag Betalingskommunefolketal Statsgaranti Betalingskommunefolketal Selvbudgetteret Udskrivningsgrundlag Statsgaranti Udskrivningsgrundlag Selvbudgetteret Skatteprocent kommune 27,2 27,2 27,2 27,2 Skatteprocent kirke 1,18 1,18 1,18 1,18 Grundskyldspromille produktionsjord Grundskyldspromille andre * 7,20 7,20 7,20 7,20 22,82 22,82 22,82 22,82 Folketinget har den 3. juni 2010 vedtaget lov om nedsættelse af grundskylden med 8

9 5,1 promille. Dvs. for Vesthimmerlands Kommune kan den max. blive 7,2 promille på produktionsjord. Kommunerne vil i 2011 blive individuelt kompenseret for nedsættelsen. Det er forudsat, at skatteprocenten i 2011 og overslagsårene er uændret i forhold til Endvidere er nuværende indkomstskøn foretaget på baggrund af statsgaranti. Der vil først blive taget endelig stilling til valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet den 14. oktober Kirkeskat Provstiet har frist indtil den 16. september 2010 med at fremsende forslag til kirkeskat. Provstiet har i et møde med administrationen oplyst, at de ønsker kirkeskatten uændret på 1,18 % til og med budgetår Grundskyld og afgiftspligtige grundværdier Der er forudsat uændret grundskyldspromille i Det bemærkes dog, at grundskyldspromillen for produktionsjord fra 2011 maximalt må fastsættes til 7,20 promille. For øvrige ejendomme er den maximale grundskyldspromille på 34,00. Dækningsafgift Der er ikke indregnet dækningsafgift for erhvervsejendomme eller offentlige ejendomme. Servicerammen For Vesthimmerlands Kommune er der fastsat en serviceramme for 2011 på kr. Udmeldt serviceramme for I alt serviceudgifter jfr. balance pr. 18/ løntilbageskrivning Korrigeret serviceudgifter Overskridelse af servicerammen Såfremt Økonomiudvalgets forslag om en spareramme på 20 mio. kr. fastholdes, vil serviceudgifterne samtidigt blive reduceret med ca. 13 mio. kr. (og 7 mio. kr. på overførselsudgifterne) Vesthimmerlands Kommunes serviceudgifter Overskridelse af servicerammen En overskridelse af servicerammen kan medføre en sanktion fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Jfr. KL s landsundersøgelse af budgetsituationen for kommunerne, er der p.t. budgetteret med et mindreforbrug i forhold til den samlede ramme for alle kommuner. Det forventes derfor at det betingede bloktilskud kommer til fuld udbetaling til kommunerne. 9

10 Budgetalternativer Økonomiudvalget udmeldte i mødet den 18. august 2010 forslag til en spareramme på i alt 20 mio. kr. Administrationen har udarbejdet forslag, der imødekommer Økonomiudvalget krav. Forslagene er fremsendt til de respektive fagudvalg, der behandler disse i udvalgsmøder primo september måned Forslag til imødegåelse af sparerammen er vedlagt. Ønsker til driften Administrationen har udarbejdet forslag til de respektive fagudvalg om ønsker til driften på i alt 27,174 mio. kr. i Forslagene er fremsendt til de respektive fagudvalg, der behandler disse i udvalgsmøder primo september måned Ingen af ønskerne er p.t. indregnet i budgetforslaget. Såfremt ønsker imødekommes, vil det påvirke budgetbalancen negativt. Forslag til ønsker vedlagt. Ønsker til anlæg Administrationen har udarbejdet forslag til de respektive fagudvalg om ønsker til anlæg for i alt 110,9 mio. kr. i Forslagene er fremsendt til de respektive fagudvalg, der behandler disse i udvalgsmøder primo september måned Der er i den nuværende budgetbalance alene indregnet anlægsudgifter for 16,2 mio. kr. på kvalitetsfondsområdet. Ønskes yderligere anlæg medtaget, vil det påvirke budgetbalancen negativt. Forslag til anlæg vedlagt. Kassehenlæggelse Såfremt sparerammen på 20 mio. kr. fastholdes vil der - med nuværende budgetforslag - være plads til en konsolidering på 12,019 mio. kr. i I den anførte ubalance for overslagsårene indgår ingen konsolidering. Det foreliggende budgetforslag indeholder en indirekte konsolidering i kraft af at den langfristede gæld nedskrives med ca. 25 mio. kr. (Der afdrages ca. 33 mio. kr. på eksisterende lån, og der hjemtages nyt lån på 8,1 mio. kr.). Politiske målsætninger I den godkendte politiske drejebog for budget er der fastsat nogle mål for budgetlægningen for Det foreliggende budgetforslag imødekommer målsætningerne således: 10

11 Målsætning Opfyldt Bemærkning Mål for kommuneskattens størrelse Ja Ønske om uændret skatteprocent Mål for udvikling i langfristet gæld Ja Den langfristede gæld må ikke stige i valgperioden Mål for skattefinansieret investeringsniveau Delvist Anlægsinvesteringer vil primært blive tilvejebragt via midler fra kvalitetsfonden og lån. Der er dog kun plads til delvis udnyttelse af kvalitetsfondsmidlerne Mål for skattefinansieret driftsoverskud (40 mio. kr.) 11 Betinget ja Det skattefinansierede driftsoverskud skal dække den del af anlægsinvesteringerne, der ikke lånefinansieres samt konsolidering. Såfremt sparerammen på de 20 mio. kr. effektueres, vil overskuddet være 40,730 mio. kr. Takstoversigt Forslag til takster for de enkelte områder vil først blive behandlet i Økonomiudvalget og Byrådet i novembermødet, hvor de samlede konsekvenser af besparelser og evt. vedtagne ændringsforslag vil være kendte. Høringssvar Høringssvar fra de forskellige interessenter vil efterhånden som de fremkommer blive tilgængelige for Byrådet på den politiske web-side. Lovgrundlag Styrelseslovens 37 og 38 samt bekendtgørelse nr. 136 af 3. februar 2010 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Sagen afgøres i Byrådet. Administrationen indstiller - at Økonomiudvalget oversender et budget i balance for 2011 til Byrådets 1. behandling den 23. september at Økonomiudvalget oversender et budget i balance for overslagsårene til Byrådets 1. behandling den 23. september at der først bliver taget endelig stilling til valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet den 14. oktober at Økonomiudvalget fastsætter en dato mellem 1. og 2. behandling, hvor Byrådet

12 kan drøfte budgettet - at fristen for fremsættelse af ændringsforslag fastsættes til torsdag den 7. oktober 2010, kl Ændringsforslagene skal indsendes til Borgmesterkontoret - at takstoversigten behandles af Økonomiudvalget på møde den 17. november 2010 og efterfølgende i Byrådets møde den 25. november Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget indstiller følgende til godkendelse: Det administrative budgetoplæg godkendes i henhold til den reviderede balance incl. den fastsatte spareramme på 20 mio. kr. udvisende et overskud på kr. Der forventes et øget 16 tilskud på 17,0 mio. kr. årligt i årene Skatte og tilskud i forventes forbedret med 65,0 mio. kr., hvorved overslagsårene er i balance Der først bliver taget endelig stilling til valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet den 14. oktober 2010 Der afvikles et budgetseminar for byrådet onsdag d. 6. oktober 2010 kl Fristen for fremsættelse af ændringsforslag fastsættes til torsdag den 7. oktober 2010, kl Ændringsforslagene skal indsendes til Borgmesterkontoret Takstoversigten behandles af Økonomiudvalget på møde den 17. november 2010 og efterfølgende i Byrådets møde den 25. november Palle Jensen deltog ikke i behandlingen af punktet Beslutning i Byrådet den Økonomiudvalgets indstilling godkendes, og Økonomiudvalgets forslag til budget oversendes til anden behandling på Byrådsmødet den 14. oktober Frist for fremsættelse af ændringsforslag er den 7. oktober 2010, kl Doris Lauritzen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Supplerende sagsfremstilling 12

13 Spareramme: Fagudvalgene har i september måned behandlet budgetforslagene for de respektive fagområder. Fagudvalgene har ligeledes forholdt sig til de udmeldte rammer for besparelser, som Økonomiudvalget udmeldte den 18. august 2010 Sparerammer for 2011 Beløb i mio. kr. 13 Udmeldt spareramme Udvalgenes forslag til spareramme Økonomiudvalget 3,0 3,0 Socialudvalget 2,0 2,0 Sundhedsudvalget 4,0 3,5 4,0 Beskæftigelsesudvalget 7,0 7,0 Børne- og skoleudvalget 3,0 3,0 Kultur- og Fritidsudvalget *1 0,5 0 Teknik- og Miljøudvalget 0,5 0,5 I alt 20,0 19,5 *1 Kultur- og Fritidsudvalget har ikke prioriteret besparelser, men har fremsendt et brev om sparekravet. Brevet vedlægges. Kirkeskat: Provstiet har fremsendt budget for 2011, der viser ønske om en uændret skatteprocent på 1,18. Det fremsendte budget viser imidlertid, at der vil være en positiv likviditetsvirkning for Vesthimmerlands Kommune, idet mellemregningskontoen mellem Vesthimmerlands Kommune og Provstiet forhøjes. I forhold til det nuværende budgetforslag vil der på finansforskydninger fremkomme en indtægt på 0,794 mio. kr. Kommunal udligning og skatteudskrivning: På baggrund af Byrådets beslutning den 23. september 2010 (1. behandling af budget ) kan budgetbalancen herefter opstilles således: Ubalance pr august 2010 Spareramme udmeldt august 2010 Ubalance efter spareramme Øget tilskud Merprovenu skatter og

14 tilskud Likviditetsmæssig -794 påvirkning af mellemregning med provstiet Konsolidering af kassen Balance Administrationen indstiller: - at balancen (konsolidering af kassen) i 2011 justeres til 12,813 mio. kr. - at Økonomiudvalget på baggrund af prioriteringsseminaret den 6. oktober 2010 tager stilling til, om der skal fremsættes ændringsforslag til byrådets 2. behandling af budgettet. Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget fremsætter "Budgetaftale 2011" som ændringsforslag til budget Beslutning i Byrådet den Godkendt. Annette Vahlgreen og Per Bach Laursen deltog ikke i behandlingen af punktet. Niels P. Hougaard var indkaldt som som stedfortræder for Dansk Folkeparti under behandlingen af dette punkt. 14

15 161. Budgetopfølgning pr. 31. august Samlet opgørelse Sagsnr.: 10/30972 Fraværende: Annette Vahlgreen, Per Bach Laursen Bilag: /10Åben Samlet oversigt over budgetopfølgningen pr. 31. august /10Åben Noter til budgetopfølgningen pr. 31. august /10Åben Økonomi august /10Åben Social august /10Åben Sundhed august /10Åben Beskæftigelse august /10Åben Børn- og Skole august /10Åben Kultur- og Fritid august /10Åben Teknik- og Miljø august 2010 Sagsfremstilling Det er tidligere besluttet, at der skal udarbejdes en budgetopfølgning pr. 30. april og 31. august. Budgetopfølgningen skal være foretaget på alle områder, og skal give et reelt udtryk for den øjeblikkelige økonomiske situation. Alle forvaltninger har nu fremsendt deres respektive forventninger til udvalgene. Opgørelserne viser en netto bevillingsmæssig overskridelse på 11,951 mio. kr. Rammestyringen på ældreområdet samt rengøringsenheden bevirker, at der i 2010 vil være en likviditetsmæssig fordel. Kasseforbruget som følge af budgetopfølgningen vil være på 1,579 mio. kr. Der vedlægges skema der viser budgetafvigelserne pr. udvalg med notehenvisning, og der er vedlagt særskilt dokument med beskrivelse af noterne. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Den bevillingsmæssige konsekvens af budgetafvigelsen pr. 31. august 2010 medfører behov for følgende tillægsbevillinger Drift mio. kr. Udgiftsbevilling (de enkelte udvalgs driftsoverskridelse) Anlæg -0,480 mio. kr. som indtægtsbevilling Anlæg 0,282 mio. kr. som udgiftsbevilling Drift -0,962 mio. kr. som udgiftsbevilling ( ) 15

16 Anlæg -8,459 mio. kr. som indtægtsbevilling ( ) Afdrag 2,797 mio. kr. som udgiftsbevilling Renter -2,163 mio. kr. som udgiftsbevilling Finansiering mio. som indtægtsbevilling kr. I alt 15,102 mio. kr. Der er tidligere givet indtægtsbevilling på 2,4 mio. kr. vedrørende tilskud til styrkelse af ældreplejen, og der er på Økonomiudvalgets møde den 6. oktober 2010 indstillet en indtægtsbevilling på 0,751 mio. kr. vedrørende fusion (HMN Naturgas I/S) Administrationen indstiller - at der gives tillægsbevillinger som anført ovenfor under økonomi, - at de angivne anlægsbevillinger godkendes samt at rådighedsbeløbene frigives, - at de fornødne budgetomplaceringer mellem udvalgene jævnfør specifikationerne fra de enkelte forvaltninger godkendes, og - at der fortsat arbejdes videre med at nedbringe merforbruget. Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling anbefales godkendt. Beslutning i Byrådet den Godkendt. Per Bach Laursen og Annette Vahlgreen deltog ikke i behandlingen af punktet. 16

17 162. Kommunegaranti - Aalestrup Varme og Vand Sagsnr.: 10/322 Fraværende: Annette Vahlgreen, Per Bach Laursen Bilag: /10Åben Ansøgning fra Aalestrup Varme a.m.b.a. - garanti 1,5 mio. kr. Sagsfremstilling Aalestrup Varme a.m.b.a anmoder om en kommunegaranti på 1,5 mio. kr. til optagelse af et lån hos Kommunekredit med en løbetid på 15 år. Lånet skal anvendes til dækning af udgifterne ved udskiftning af transmissionsledning mellem værket på Rolighedsvej og Elmegaardsvej. Ledningen er over 30 år gammel, og er livsnerven mellem de 2 værker. Lovgrundlag Indenrigs- og Socialministeriets bek. nr af 15. december 2009 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Jævnfør den kommunale lånebekendtgørelse kan en kommune yde garanti for lån til forsyningsvirksomheder, uden at det påvirker den kommunale låneramme. Administrationen indstiller - at der gives tilsagn om en kommunegaranti på 1,5 mio. kr. til lån optaget i Kommunekredit med en løbetid på 15 år. Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling anbefales godkendt. Beslutning i Byrådet den Godkendt. Per Bach Laursen og Annette Vahlgreen deltog ikke i behandlingen af punktet. 17

18 18 Vesthimmerlands Kommune, Byrådets møde den 14. oktober 2010

19 163. Indskud og ejerandel i HMN Naturgas I/S Sagsnr.: 10/29835 Fraværende: Annette Vahlgreen, Per Bach Laursen Bilag: Sagsfremstilling HNG og Naturgas Midt-Nord er med virkning fra og med den 1. januar 2010 fusioneret i interessentskabet HMN Naturgas I/S. Vesthimmerlands Kommunes forrentede indskud i Naturgas Midt-Nord udgør kr. Ejerandelen i det nye selskab er på 1,2550% og indskud i det fusionerede selskab andrager kr. I forbindelse med fusionen skal differencen kr. - udbetales. Der har været ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 27. august Her besluttede repræsentskabet "at fremrykke udbetalingen af den i fusionsgrundlaget anførte forrentning af interessentkommunernnes indskud", således at beløbet udbetales i Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Udbetalingen på de kr. indregnes i budgetopfølgningen pr. 31. august Administrationen indstiller - at der gives en indtægtstillægsbevilling på kr. Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling anbefales godkendt. Ninni Lodahl Gjessing deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Byrådet den Godkendt. 19

20 Per Bach Laursen og Annette Vahlgreen deltog ikke i behandlingen af punktet. 20

21 164. Budget 2011, Hvalpsund-Sundsøre Færgeri I/S Sagsnr.: 10/26617 Fraværende: Annette Vahlgreen, Per Bach Laursen Bilag: /10Åben Godkendt budgetforslag /10Åben Bemærkninger til budget 2011 Sagsfremstilling Forvaltningen har udarbejdet forslag til budget 2011 med tilhørende bemærkninger. Forvaltningen vil gennemgå forslaget på mødet. Administrationen indstiller - at budgetforslaget godkendes. Beslutning i Færgebestyrelsen den Budgetforslaget godkendes med primære udgifter på kr. og primære indtægter på kr., og et forventet politivt resultat på kr., samt at taksterne i 2011 svarer til de gældende takster i Indstiller til Byrådene, at budgetforslaget godkendes. Annette Vahlgreen og Jens Peder Hedevang deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Indstillingen tiltrådt. Beslutning i Økonomiudvalget den Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt. Ninni Lodahl Gjessing deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Byrådet den Godkendt. Per Bach Laursen og Annette Vahlgreen deltog ikke i behandlingen af punktet. 21

22 22 Vesthimmerlands Kommune, Byrådets møde den 14. oktober 2010

23 23 Vesthimmerlands Kommune, Byrådets møde den 14. oktober 2010

24 165. Regnskab 2009, Hvalpsund-Sundsøre Færgeri I/S Sagsnr.: 10/5572 Fraværende: Annette Vahlgreen, Per Bach Laursen Bilag: /10Åben Færgeregnskab tilrettet udgave Sagsfremstilling Der foreligger regnskab for Af regnskabet fremgår, at resultatet af den primære drift inkl. renteindtægter i 2009 udviser et underskud på kr.. Med renter og afdrag på gæld på i alt kr. samt offentlige tilskud på kr. udviser årets resultat et underskud på kr.. Administrationen indstiller - at regnskabet godkendes under forudsætning af revisionens godkendelse. Beslutning i Færgebestyrelsen den Indstillingen godkendes, samt at det undersøges hvad årsagen er til, at afskrivning på færgelejer indgår i regnskabet. Anders Bøge og Jens Peder Hedevang deltog ikke i behandlingen af punktet Genbehandling Færgelejernes værdi er fra 2009 ikke optaget i selskabets regnskab, idet der ikke er fælles ejerskab hertil. Værdien ultimo 2008 på kr. er derfor udtaget af selskabets egenkapital. Vedligeholdelsen af færgelejerne påhviler færgeselskabet som bruger og indgår derfor som udgifter i driftsregnskabet. Regnskabet er nu revideret af revisionsfirmaet Ernst og Young og den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger. Regnskabet udviser et driftsunderskud før tilskud på ca. 2.9 mio. kr. Efter offentlige tilskud på 2,2 mio. kr. påvirker nettoresultatet egenkapitalen med -0,7 mio. kr.. Herved fremkommer en negativ egenkapital på ca. 8,1 mio. kr. ultimo Færgeriet er således teknisk insolvent. Det skyldes reelt, at der ikke er tradition for at yde tilskud til dækning af periodiserede omkostninger i form af afskrivninger m.v. Administrationen indstiller - at regnskabet godkendes - regnskabet indstilles til godkendelse i byrådene. Beslutning i Færgebestyrelsen den Indstillingen godkendt. 24

25 Jens Peder Hedevang deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Indstilling tiltrådt. Beslutning i Økonomiudvalget den Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt. Ninni Lodahl Gjessing deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Byrådet den Godkendt. Per Bach Laursen og Annette Vahlgreen deltog ikke i behandlingen af punktet. 25

26 166. Revisionsberetning nr. 6 - Sociale, beskæftigelses og sundhedsmæssige område Sagsnr.: 10/29770 Fraværende: Annette Vahlgreen, Per Bach Laursen Bilag: /10Åben Revisionsberetning nr /10Åben Notat fra Social- og Beskæftigelsesforvaltningen /10Åben Notat fra Borgerservice Sagsfremstilling Revisionsfirmaet Ernst & Young har afsluttet revisionen af kommunens regnskab for 2009 vedrørende de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af refusion og tilskud fra Staten. Revisionen har omfattet følgende områder: Opgørelse af endelig restafregning af statsrefusion Regnskab for Det lokale Beskæftigelsesråd Lån efter Boligstøttelovgivningen Opgørelse af endelig restafregning og tilskud vedrørende integrationsområdet Statsrefusion af særligt dyre enkeltsager i henhold til Servicelovens 176 Regnskab vedrørende restafregning af flaskehalsindsatsen Endelig afregning vedrørende jobcentre Kontrol af fritvalgspriser på pleje og praktisk bistand Systemafstemninger af de sociale udbetalingssystemer Revision af bevillingssager Internt ledelses- og kvalitetstilsyn Temarevision 2009 Opfølgning af afsluttende revisionsberetning for regnskabsåret 2007 og

27 Den samlede konklusion på den udførte revision er som følger: På baggrund af de samlede resultater af revisionen af området, er det vores vurdering, at sagsbehandlingen og den daglige administration af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder i Vesthimmerlands Kommune overordnet har været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde i regnskabsåret Det er samtidig vores vurdering, at man i alt væsentlighed lever op til lovgivningens og ministeriernes bestemmelser og vejledninger. Vi har dog på enkelte driftsområder, jfr. afsnit 1.13, konstateret et fejlniveau, som må nedbringes fremover. Vi har i forbindelse med revisionsbesøgene drøftet disse områder med ledelsen i afdelingerne. Ledelsen har på de væsentligste områder allerede iværksat tiltag, der fremadrettet vil skabe grundlag for en hensigtsmæssig og betryggende sagsadministration på alle driftsområder. Resultaterne af vores gennemgang har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger, som Tilsynsmyndigheden skal træffe afgørelse om. Revisorerklæring: I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder skal vi oplyse - at vi opfylder de i lovgivningen indeholdte uafhængighedsbestemmelser og - at vi har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om. Som det fremgår af revisionens konklusion, har gennemgangen ikke givet anledning til revisionsbemærkninger, som Tilsynsmyndigheden skal træffe afgørelse om, men der er enkelte driftsområder, hvor revisionen påpeger, at fejlniveauet skal nedbringes. Der foreligger notat fra - Beskæftigelsesforvaltningen - Socialforvaltningen - Borgerservice der beskriver forhold, der er nævnt i afsnit 1.13 og Notaterne vedlægges. Revisionsberetning nr. 6 er behandlet på følgende udvalgsmøder: - Socialudvalget den 6. september Beskæftigelsesudvalget den 8. september Sundhedsudvalget den 21. september 2010 Social- og Beskæftigelsesudvalget indstiller at administrationens bemærkninger godkendes, og at sagen oversendes til Økonomiudvalget. Sundhedsudvalget afholder møde den 21. september 2010, hvor administrationen har indstillet at revisionsberetning nr. 6 tages til efterretning. 27

28 Lovgrundlag Styrelseslovens 42C Bekendtgørelse nr af 12. december 2007 om statsrefusion og tilskud. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi De anførte korrektioner til refusionerne er foretaget i den endelige refusionsopgørelse for Administrationen indstiller - at beretning nr. 6 tages til efterretning, og - at administrationens bemærkninger jævnfør de udarbejdede notater tages til efterretning. Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling anbefales godkendt. Beslutning i Byrådet den Godkendt. Per Bach Laursen og Annette Vahlgreen deltog ikke i behandlingen af punktet. 28

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013.

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. Punkt 2. Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. 2014-33603. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender, Revisionsberetning

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 16. februar 2012 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 16. februar 2012 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 16. februar 2012 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 013. Frigivelse af anlægbevilling til bygade renovering - Nørregade i Farsø 29 014. Frigivelse af anlægsbevilling

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Indholdsfortegnelse 113. Formanden orienterer 189 114. Orientering fra administrationen 190 115.

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret Pkt.nr. 3 Revision af regnskabet for året 2005. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2005 537275 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk sekretariat indstiller til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 2 Beretning vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2016 Til bestyrelsen for Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

åbent møde for Færgebestyrelsens møde den 05. august 2009 kl. 17:00 i Hvalpsund Færgekro

åbent møde for Færgebestyrelsens møde den 05. august 2009 kl. 17:00 i Hvalpsund Færgekro åbent møde for Færgebestyrelsens møde den 05. august 2009 kl. 17:00 i Hvalpsund Færgekro Indholdsfortegnelse 001. Regnskab 2008 3 002. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2009 5 003. Budget 2010 6 004. Takster

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 27. januar 2011 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 27. januar 2011 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 27. januar 2011 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 001. Evt. etablering af overbygning Gedsted skole 3 002. Indkøb af SINE-radioer 5 003. Etablering af sandwichbar

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006 Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune Årsberetning 2006 Økonomiafdelingen, den 24. april 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. LEDELSENS FORORD... 3 2. REVISISIONSPÅTEGNING... 4 3. SAMMENLÆGNINGSUDVALGETS

Læs mere

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetforslag 2017-2020 for Odsherred Kommune Sag 306-2016-1470 Dok. 306-2016-248824 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2017 med overslagsårene

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 381. Løgstør Boligforening - optagelse af lån i afd. 9 - Opland 781 382. Lukket - Evt. salg

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Åbent møde for Byrådets møde den 23. september 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

Åbent møde for Byrådets møde den 23. september 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Åbent møde for Byrådets møde den 23. september 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 146. Spørgsmål fra byrådsmedlem 319 147. Budget 2011-2014 - Politisk budgetbehandling 321 148. Aars Boligforening

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Økonomi- og Planudvalget

Økonomi- og Planudvalget Økonomi- og Planudvalget Tirsdag den 02.10.07 kl. 15.30 i Biblioteket Medlemmer: Hans Barlach (C) Bo Johansen (V) Jørgen Kristiansen (V) René Milo (V) Henrik Gliese Pedersen (B) Kai O. Svensson (F) Jakob

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. oktober 2016 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:30 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 18.09.2006 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Vestsjællands Amt Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen.

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. NOTAT Organisation & Jura J.nr. 0411-00072 Den 8. marts 2016 Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. For revision af regnskaber på kr. 100.000 eller derover. Denne revisionsinstruks omfatter

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26, 8541 Skødstrup. Årsrapport for perioden 1/7 2006 30/6 2007

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26, 8541 Skødstrup. Årsrapport for perioden 1/7 2006 30/6 2007 Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26, 8541 Skødstrup Årsrapport for perioden 1/7 2006 30/6 2007 (2. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Side Ledelsens årsberetning og påtegning... 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Cafeen på Hessel

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Cafeen på Hessel åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Cafeen på Hessel Indholdsfortegnelse 103. Aars Tennisklub - Ansøgning om tilskud til afholdelse af DM for veteraner i 2013

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering...

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering... Referat Byrådet Tid Onsdag den 17. september 2014 - kl. 17:00 Sted Byrådssalen Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/13296 Den kirkelige ligning 2015...1 3. 14/8880

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 116. Orientering fra formanden 332 117. Orientering fra administrationen 333

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00.

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00. Mødedo: 8. oktober 2015 Mødelokale: Multisalen, Tønder Sport og Fritidscenter Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 8. oktober 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Kirkelig

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS (side 7-15) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision

Læs mere

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56 Fynsland Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ CVR 33 60 45 56 ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013 8. regnskabsår 526/7/25pl INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer BEK nr 168 af 04/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-325

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 03. maj 2010 kl. 13:00 i Administrationsbygningen, Farsø

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 03. maj 2010 kl. 13:00 i Administrationsbygningen, Farsø åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 03. maj 2010 kl. 13:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 074. Møde med Danmarks Naturfredningsforening 3 075. Budgetorientering - marts

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Indstilling. Indstilling vedrørende Århus Kommunes åbningsbalance for Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling vedrørende Århus Kommunes åbningsbalance for Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 26. november 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling vedrørende Århus Kommunes åbningsbalance for

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre

Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Dagsorden Dato: Tirsdag den 07. september 2010 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: KB-Salen Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Milton Graff Pedersen, Helle Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 Vestegnens Brandvæsen I/S Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900 Hellerup T: 3945

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106)

pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106) pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen 851. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN

Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen 851. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN Ledelsesnotat Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen 851 Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN Emne: Afsluttende revision af årsregnskabet 2016 Dato:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 17:00 Mødet afsluttet: kl. 18:45 Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende:

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 5. oktober 2004 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 5. oktober 2004 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal udvalg Mødetidspunkt: 5. oktober 2004, kl. 14:00 Åben sag: 230. Budget 2005 og overslagsår - 2. behandling Åben sag: 231. Kirkeskat

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Roskilde Sprogcenter. Maglehøjen Roskilde

Roskilde Sprogcenter. Maglehøjen Roskilde Roskilde Sprogcenter Maglehøjen 6 4000 Roskilde Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse for året 1.

Læs mere

Referat for Beredskabskommissions møde den 09. marts 2011 kl. 10:00 i Administrationsbygningen i Farsø

Referat for Beredskabskommissions møde den 09. marts 2011 kl. 10:00 i Administrationsbygningen i Farsø Referat for Beredskabskommissions møde den 09. marts 2011 kl. 10:00 i Administrationsbygningen i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Beredskabsplanen for Vesthimmerlands Kommune Generelle del. 3 002. Finansiel

Læs mere

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 225. Endelig vedtagelse af planlægning for halbyggeri m.v. ved Blære Skole 442 226. Meddelelser

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 09. juni 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 09. juni 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 09. juni 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 240. Orientering 3 241. Budgetopfølgning pr. 30. april 2008 4 242. Nedlæggelse af privat

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 9. oktober 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 9. oktober 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Principbeslutning

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. oktober 2011 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. oktober 2011 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. oktober 2011 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 21.00 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND

KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND ÅRSREGNSKAB 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om Kystbeskyttelseslaget... 1 Bestyrelsens regnskabserklæring... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Anvendt

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 CVR-NR. 37 24 29 85 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 IDENTIFIKATION AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB FOR 2016... 1

Læs mere

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Samtlige kommunalbestyrelser Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-11322 Doknr. 180108 Dato 12-12-2013 Hermed orienteres om ændringer af Budget-

Læs mere

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730.

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730. RANDERS KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Delberetning for regnskabsåret 2007 730.000 Side 12 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...................................................

Læs mere