åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal"

Transkript

1 åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

2 Indholdsfortegnelse 160. Budget Politisk budgetbehandling Budgetopfølgning pr. 31. august Samlet opgørelse Kommunegaranti - Aalestrup Varme og Vand Indskud og ejerandel i HMN Naturgas I/S Budget 2011, Hvalpsund-Sundsøre Færgeri I/S Regnskab 2009, Hvalpsund-Sundsøre Færgeri I/S Revisionsberetning nr. 6 - Sociale, beskæftigelses og sundhedsmæssige område Revisionsberetning nr. 7 om Vesthimmerlands Kommunes årsregnskab for 2009 (afsluttende beretning vedrørende årsregnskabet 2009) Overdragelse af Vesthimmerlands Kommunes revisionskontrakt i forbindelse med virksomhedsoverdragelse Planlægning for Boligområde ved Jernbanegade og Rådhusgade, Løgstør Planlægning for vindmøller ved Aalestrup - endelig vedtagelse Kommuneplantillæg for Skagerrak Forslag til Rammeaftale for specialundervisnings- og socialområdet Godkendelse af udkast til delingsaftale om kommunal overtagelse af Region Nordjyllands Misbrugscenters opgave pr. 1. maj 2011 samt godkendelse af principper for fordeling af underskud Fremtidig status for plejeboligerne på plejecenter Hesselvang Udvidelse af ordningen med NT-kørsel (Nordjyllands Trafikselskab) Revision af Beredskab Vesthimmerlands beredskabsplan Indkøb af SINE- radioer Lukket - Bevillingsmæssige konsekvenser ved et eventuel salg af 2

3 Nørdalvej 5, Giver, Beslutning i Byrådet den 14. oktober 2010: Punktet blev udsat

4 Medlemmer Knud Kristensen Palle Jensen Uffe Bro Rasmus Vetter Ib Nøhr Johansen Doris Lauritzen Herdis Brix Berit Byg Inger Lynge Ninni Lodahl Gjessing Bjarne Jensen Gerda V. Sørensen Annette Vahlgreen Søren C. Hansen Ilse Skadhauge Larsen Pia Buus Pinstrup Klavs Bojsen Hans-Jørgen Kastberg Henrik Dalgaard Niels Krebs Hansen Kirsten Moesgaard Per Bach Laursen Morten Mejdahl 4

5 Kurt Friis Jørgensen Jan Dyregaard Per Bisgaard Jens Lauritzen Fraværende Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 5

6 160. Budget Politisk budgetbehandling Sagsnr.: 10/28173 Fraværende: Annette Vahlgreen, Per Bach Laursen Bilag: /10Åben Brev fra Kultur- og fritid /10Åben Budgetaftale 2011 Sagsfremstilling Efter styrelseslovens 37 skal Økonomiudvalget senest den 15. september 2010 udarbejde et forslag til kommunens årsbudget for 2011 tillige med forslag til budget for overslagsårene Forslaget fra Økonomiudvalget skal undergives to behandlinger i Byrådet med mindst 3 ugers mellemrum. Byrådet beslutter under 1. behandling en frist for indsendelse af ændringsforslag. Efter 3 stk. 1 i ministeriets bekendtgørelse nr. 136 af 3. februar 2010 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision med videre skal der være balance mellem indtægter og udgifter på årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag. Årsbudget 2011 Grundlaget for budgetforslaget er materialet, der blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 18. august 2010 (pkt. 216). Endvidere har Byrådet afholdt et budgetprioriteringsseminar fredag den 3. september 2010, hvor resultatet af kommunens ansøgninger om andel af tilskud og lån blev gennemgået. Administrationen har endvidere korrigeret budgetforslaget på flere områder, hvorfor der nu fremkommer følgende balance: Revideret budgetbalance Hele kr Balance jfr. resultatbudget 18. august Nulstilling af kassehenlæggelse Løntilbageskrivning Balance herefter Øget tilskud Justering grundskyld Underskud misbrugscentret (RN)

7 Balance herefter Kvalitetsfondstilskud Optagelse af lån kvalitetsfondsområdet Anlæg kvalitetsfondsområdet Renter lån kr Afdrag lån kr Ny udligningsreform Balance herefter Såfremt Økonomiudvalgets forslag af 18. august 2010 om en spareramme på 20 mio. kr. fastholdes, vil den reviderede balance udgøre: Revideret balance = overskud (konsolidering), + = underskud (manglende finansiering) Oprindeligt resultatbudget udvisende en ubalance på 37,702 mio. kr. i 2011 vedlægges. Anlæg I det nuværende budgetforslag indgår følgende anlægsudgifter. Udvalg / kr Økonomiudvalget Socialudvalget Sundhedsudvalget Beskæftigelsesudvalget Børne- og Skoleudvalg Kultur- og Fritidsudv Teknik- og Miljøudvalg I alt Afsat til kvalitetsfonds-området Indregnet anlæg i alt I basisbudgettet er alene afsat anlægsmidler til asfaltarbejde og indvendig vedligeholdelse under Teknisk Udvalg og Børne- og Skoleudvalget. De afsatte midler til indkøb af nyt radioudstyr til Beredskabet er ligeledes opretholdt. Hertil kommer anlægsudgifter på 16,2 mio. kr. på kvalitetsfondsområdet. Det maksimale kvalitetsfondstilskud udgør i ,644 mio. kr. For at modtage dette tilskud fuldt ud skal kommunen investere et tilsvarende beløb, så der i alt som minimum skal afsættes et anlægsbudget på kvalitetsfondsområdet på 27,288 mio. kr. 7

8 Med henblik på at løfte de fysiske rammer på de borgernære serviceområder for børn og unge på dagtilbudsområdet, i folkeskolen og vedrørende idrætsfaciliteter samt på ældreområdet er der etableret en kvalitetsfond på i alt 22 mia.kr. til statslig medfinansiering af kommunale investeringer i perioden Der udmøntes 9 mia.kr. fra kvalitetsfonden til kommunerne i perioden Vesthimmerlands Kommune har søgt om en andel af lånepuljen til kvalitetsfondsområdet, og er tilkendt en lånepulje på 8,1 mio. kr. Det betyder, at der alene kan afsættes 16,2 mio. kr. i anlæg på kvalitetsfondsområdet uden kasseforbrug. Såfremt der skal investeres yderligere på kvalitetsfondsområdet, vil det påvirke budgetbalancen negativt. Vesthimmerlands Kommune har søgt om en andel af den ordinære lånepulje. Kommunen har fået afslag på ansøgningen. Såfremt der skal afsættes yderligere anlæg på f.eks. Teknik- og Miljøudvalgets område, vil det påvirke budgetbalancen negativt. Tilskud til vanskeligt stillede kommuner Vesthimmerlands Kommune har søgt om en andel af puljen til vanskeligt stillede kommuner. Kommunen har fået tildelt 17 mio. kr. Der var i det oprindelige budget alene indregnet 5 mio. kr. hertil. Skatteprocenter og udskrivningsgrundlag Betalingskommunefolketal Statsgaranti Betalingskommunefolketal Selvbudgetteret Udskrivningsgrundlag Statsgaranti Udskrivningsgrundlag Selvbudgetteret Skatteprocent kommune 27,2 27,2 27,2 27,2 Skatteprocent kirke 1,18 1,18 1,18 1,18 Grundskyldspromille produktionsjord Grundskyldspromille andre * 7,20 7,20 7,20 7,20 22,82 22,82 22,82 22,82 Folketinget har den 3. juni 2010 vedtaget lov om nedsættelse af grundskylden med 8

9 5,1 promille. Dvs. for Vesthimmerlands Kommune kan den max. blive 7,2 promille på produktionsjord. Kommunerne vil i 2011 blive individuelt kompenseret for nedsættelsen. Det er forudsat, at skatteprocenten i 2011 og overslagsårene er uændret i forhold til Endvidere er nuværende indkomstskøn foretaget på baggrund af statsgaranti. Der vil først blive taget endelig stilling til valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet den 14. oktober Kirkeskat Provstiet har frist indtil den 16. september 2010 med at fremsende forslag til kirkeskat. Provstiet har i et møde med administrationen oplyst, at de ønsker kirkeskatten uændret på 1,18 % til og med budgetår Grundskyld og afgiftspligtige grundværdier Der er forudsat uændret grundskyldspromille i Det bemærkes dog, at grundskyldspromillen for produktionsjord fra 2011 maximalt må fastsættes til 7,20 promille. For øvrige ejendomme er den maximale grundskyldspromille på 34,00. Dækningsafgift Der er ikke indregnet dækningsafgift for erhvervsejendomme eller offentlige ejendomme. Servicerammen For Vesthimmerlands Kommune er der fastsat en serviceramme for 2011 på kr. Udmeldt serviceramme for I alt serviceudgifter jfr. balance pr. 18/ løntilbageskrivning Korrigeret serviceudgifter Overskridelse af servicerammen Såfremt Økonomiudvalgets forslag om en spareramme på 20 mio. kr. fastholdes, vil serviceudgifterne samtidigt blive reduceret med ca. 13 mio. kr. (og 7 mio. kr. på overførselsudgifterne) Vesthimmerlands Kommunes serviceudgifter Overskridelse af servicerammen En overskridelse af servicerammen kan medføre en sanktion fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Jfr. KL s landsundersøgelse af budgetsituationen for kommunerne, er der p.t. budgetteret med et mindreforbrug i forhold til den samlede ramme for alle kommuner. Det forventes derfor at det betingede bloktilskud kommer til fuld udbetaling til kommunerne. 9

10 Budgetalternativer Økonomiudvalget udmeldte i mødet den 18. august 2010 forslag til en spareramme på i alt 20 mio. kr. Administrationen har udarbejdet forslag, der imødekommer Økonomiudvalget krav. Forslagene er fremsendt til de respektive fagudvalg, der behandler disse i udvalgsmøder primo september måned Forslag til imødegåelse af sparerammen er vedlagt. Ønsker til driften Administrationen har udarbejdet forslag til de respektive fagudvalg om ønsker til driften på i alt 27,174 mio. kr. i Forslagene er fremsendt til de respektive fagudvalg, der behandler disse i udvalgsmøder primo september måned Ingen af ønskerne er p.t. indregnet i budgetforslaget. Såfremt ønsker imødekommes, vil det påvirke budgetbalancen negativt. Forslag til ønsker vedlagt. Ønsker til anlæg Administrationen har udarbejdet forslag til de respektive fagudvalg om ønsker til anlæg for i alt 110,9 mio. kr. i Forslagene er fremsendt til de respektive fagudvalg, der behandler disse i udvalgsmøder primo september måned Der er i den nuværende budgetbalance alene indregnet anlægsudgifter for 16,2 mio. kr. på kvalitetsfondsområdet. Ønskes yderligere anlæg medtaget, vil det påvirke budgetbalancen negativt. Forslag til anlæg vedlagt. Kassehenlæggelse Såfremt sparerammen på 20 mio. kr. fastholdes vil der - med nuværende budgetforslag - være plads til en konsolidering på 12,019 mio. kr. i I den anførte ubalance for overslagsårene indgår ingen konsolidering. Det foreliggende budgetforslag indeholder en indirekte konsolidering i kraft af at den langfristede gæld nedskrives med ca. 25 mio. kr. (Der afdrages ca. 33 mio. kr. på eksisterende lån, og der hjemtages nyt lån på 8,1 mio. kr.). Politiske målsætninger I den godkendte politiske drejebog for budget er der fastsat nogle mål for budgetlægningen for Det foreliggende budgetforslag imødekommer målsætningerne således: 10

11 Målsætning Opfyldt Bemærkning Mål for kommuneskattens størrelse Ja Ønske om uændret skatteprocent Mål for udvikling i langfristet gæld Ja Den langfristede gæld må ikke stige i valgperioden Mål for skattefinansieret investeringsniveau Delvist Anlægsinvesteringer vil primært blive tilvejebragt via midler fra kvalitetsfonden og lån. Der er dog kun plads til delvis udnyttelse af kvalitetsfondsmidlerne Mål for skattefinansieret driftsoverskud (40 mio. kr.) 11 Betinget ja Det skattefinansierede driftsoverskud skal dække den del af anlægsinvesteringerne, der ikke lånefinansieres samt konsolidering. Såfremt sparerammen på de 20 mio. kr. effektueres, vil overskuddet være 40,730 mio. kr. Takstoversigt Forslag til takster for de enkelte områder vil først blive behandlet i Økonomiudvalget og Byrådet i novembermødet, hvor de samlede konsekvenser af besparelser og evt. vedtagne ændringsforslag vil være kendte. Høringssvar Høringssvar fra de forskellige interessenter vil efterhånden som de fremkommer blive tilgængelige for Byrådet på den politiske web-side. Lovgrundlag Styrelseslovens 37 og 38 samt bekendtgørelse nr. 136 af 3. februar 2010 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Sagen afgøres i Byrådet. Administrationen indstiller - at Økonomiudvalget oversender et budget i balance for 2011 til Byrådets 1. behandling den 23. september at Økonomiudvalget oversender et budget i balance for overslagsårene til Byrådets 1. behandling den 23. september at der først bliver taget endelig stilling til valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet den 14. oktober at Økonomiudvalget fastsætter en dato mellem 1. og 2. behandling, hvor Byrådet

12 kan drøfte budgettet - at fristen for fremsættelse af ændringsforslag fastsættes til torsdag den 7. oktober 2010, kl Ændringsforslagene skal indsendes til Borgmesterkontoret - at takstoversigten behandles af Økonomiudvalget på møde den 17. november 2010 og efterfølgende i Byrådets møde den 25. november Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget indstiller følgende til godkendelse: Det administrative budgetoplæg godkendes i henhold til den reviderede balance incl. den fastsatte spareramme på 20 mio. kr. udvisende et overskud på kr. Der forventes et øget 16 tilskud på 17,0 mio. kr. årligt i årene Skatte og tilskud i forventes forbedret med 65,0 mio. kr., hvorved overslagsårene er i balance Der først bliver taget endelig stilling til valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet den 14. oktober 2010 Der afvikles et budgetseminar for byrådet onsdag d. 6. oktober 2010 kl Fristen for fremsættelse af ændringsforslag fastsættes til torsdag den 7. oktober 2010, kl Ændringsforslagene skal indsendes til Borgmesterkontoret Takstoversigten behandles af Økonomiudvalget på møde den 17. november 2010 og efterfølgende i Byrådets møde den 25. november Palle Jensen deltog ikke i behandlingen af punktet Beslutning i Byrådet den Økonomiudvalgets indstilling godkendes, og Økonomiudvalgets forslag til budget oversendes til anden behandling på Byrådsmødet den 14. oktober Frist for fremsættelse af ændringsforslag er den 7. oktober 2010, kl Doris Lauritzen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Supplerende sagsfremstilling 12

13 Spareramme: Fagudvalgene har i september måned behandlet budgetforslagene for de respektive fagområder. Fagudvalgene har ligeledes forholdt sig til de udmeldte rammer for besparelser, som Økonomiudvalget udmeldte den 18. august 2010 Sparerammer for 2011 Beløb i mio. kr. 13 Udmeldt spareramme Udvalgenes forslag til spareramme Økonomiudvalget 3,0 3,0 Socialudvalget 2,0 2,0 Sundhedsudvalget 4,0 3,5 4,0 Beskæftigelsesudvalget 7,0 7,0 Børne- og skoleudvalget 3,0 3,0 Kultur- og Fritidsudvalget *1 0,5 0 Teknik- og Miljøudvalget 0,5 0,5 I alt 20,0 19,5 *1 Kultur- og Fritidsudvalget har ikke prioriteret besparelser, men har fremsendt et brev om sparekravet. Brevet vedlægges. Kirkeskat: Provstiet har fremsendt budget for 2011, der viser ønske om en uændret skatteprocent på 1,18. Det fremsendte budget viser imidlertid, at der vil være en positiv likviditetsvirkning for Vesthimmerlands Kommune, idet mellemregningskontoen mellem Vesthimmerlands Kommune og Provstiet forhøjes. I forhold til det nuværende budgetforslag vil der på finansforskydninger fremkomme en indtægt på 0,794 mio. kr. Kommunal udligning og skatteudskrivning: På baggrund af Byrådets beslutning den 23. september 2010 (1. behandling af budget ) kan budgetbalancen herefter opstilles således: Ubalance pr august 2010 Spareramme udmeldt august 2010 Ubalance efter spareramme Øget tilskud Merprovenu skatter og

14 tilskud Likviditetsmæssig -794 påvirkning af mellemregning med provstiet Konsolidering af kassen Balance Administrationen indstiller: - at balancen (konsolidering af kassen) i 2011 justeres til 12,813 mio. kr. - at Økonomiudvalget på baggrund af prioriteringsseminaret den 6. oktober 2010 tager stilling til, om der skal fremsættes ændringsforslag til byrådets 2. behandling af budgettet. Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget fremsætter "Budgetaftale 2011" som ændringsforslag til budget Beslutning i Byrådet den Godkendt. Annette Vahlgreen og Per Bach Laursen deltog ikke i behandlingen af punktet. Niels P. Hougaard var indkaldt som som stedfortræder for Dansk Folkeparti under behandlingen af dette punkt. 14

15 161. Budgetopfølgning pr. 31. august Samlet opgørelse Sagsnr.: 10/30972 Fraværende: Annette Vahlgreen, Per Bach Laursen Bilag: /10Åben Samlet oversigt over budgetopfølgningen pr. 31. august /10Åben Noter til budgetopfølgningen pr. 31. august /10Åben Økonomi august /10Åben Social august /10Åben Sundhed august /10Åben Beskæftigelse august /10Åben Børn- og Skole august /10Åben Kultur- og Fritid august /10Åben Teknik- og Miljø august 2010 Sagsfremstilling Det er tidligere besluttet, at der skal udarbejdes en budgetopfølgning pr. 30. april og 31. august. Budgetopfølgningen skal være foretaget på alle områder, og skal give et reelt udtryk for den øjeblikkelige økonomiske situation. Alle forvaltninger har nu fremsendt deres respektive forventninger til udvalgene. Opgørelserne viser en netto bevillingsmæssig overskridelse på 11,951 mio. kr. Rammestyringen på ældreområdet samt rengøringsenheden bevirker, at der i 2010 vil være en likviditetsmæssig fordel. Kasseforbruget som følge af budgetopfølgningen vil være på 1,579 mio. kr. Der vedlægges skema der viser budgetafvigelserne pr. udvalg med notehenvisning, og der er vedlagt særskilt dokument med beskrivelse af noterne. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Den bevillingsmæssige konsekvens af budgetafvigelsen pr. 31. august 2010 medfører behov for følgende tillægsbevillinger Drift mio. kr. Udgiftsbevilling (de enkelte udvalgs driftsoverskridelse) Anlæg -0,480 mio. kr. som indtægtsbevilling Anlæg 0,282 mio. kr. som udgiftsbevilling Drift -0,962 mio. kr. som udgiftsbevilling ( ) 15

16 Anlæg -8,459 mio. kr. som indtægtsbevilling ( ) Afdrag 2,797 mio. kr. som udgiftsbevilling Renter -2,163 mio. kr. som udgiftsbevilling Finansiering mio. som indtægtsbevilling kr. I alt 15,102 mio. kr. Der er tidligere givet indtægtsbevilling på 2,4 mio. kr. vedrørende tilskud til styrkelse af ældreplejen, og der er på Økonomiudvalgets møde den 6. oktober 2010 indstillet en indtægtsbevilling på 0,751 mio. kr. vedrørende fusion (HMN Naturgas I/S) Administrationen indstiller - at der gives tillægsbevillinger som anført ovenfor under økonomi, - at de angivne anlægsbevillinger godkendes samt at rådighedsbeløbene frigives, - at de fornødne budgetomplaceringer mellem udvalgene jævnfør specifikationerne fra de enkelte forvaltninger godkendes, og - at der fortsat arbejdes videre med at nedbringe merforbruget. Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling anbefales godkendt. Beslutning i Byrådet den Godkendt. Per Bach Laursen og Annette Vahlgreen deltog ikke i behandlingen af punktet. 16

17 162. Kommunegaranti - Aalestrup Varme og Vand Sagsnr.: 10/322 Fraværende: Annette Vahlgreen, Per Bach Laursen Bilag: /10Åben Ansøgning fra Aalestrup Varme a.m.b.a. - garanti 1,5 mio. kr. Sagsfremstilling Aalestrup Varme a.m.b.a anmoder om en kommunegaranti på 1,5 mio. kr. til optagelse af et lån hos Kommunekredit med en løbetid på 15 år. Lånet skal anvendes til dækning af udgifterne ved udskiftning af transmissionsledning mellem værket på Rolighedsvej og Elmegaardsvej. Ledningen er over 30 år gammel, og er livsnerven mellem de 2 værker. Lovgrundlag Indenrigs- og Socialministeriets bek. nr af 15. december 2009 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Jævnfør den kommunale lånebekendtgørelse kan en kommune yde garanti for lån til forsyningsvirksomheder, uden at det påvirker den kommunale låneramme. Administrationen indstiller - at der gives tilsagn om en kommunegaranti på 1,5 mio. kr. til lån optaget i Kommunekredit med en løbetid på 15 år. Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling anbefales godkendt. Beslutning i Byrådet den Godkendt. Per Bach Laursen og Annette Vahlgreen deltog ikke i behandlingen af punktet. 17

18 18 Vesthimmerlands Kommune, Byrådets møde den 14. oktober 2010

19 163. Indskud og ejerandel i HMN Naturgas I/S Sagsnr.: 10/29835 Fraværende: Annette Vahlgreen, Per Bach Laursen Bilag: Sagsfremstilling HNG og Naturgas Midt-Nord er med virkning fra og med den 1. januar 2010 fusioneret i interessentskabet HMN Naturgas I/S. Vesthimmerlands Kommunes forrentede indskud i Naturgas Midt-Nord udgør kr. Ejerandelen i det nye selskab er på 1,2550% og indskud i det fusionerede selskab andrager kr. I forbindelse med fusionen skal differencen kr. - udbetales. Der har været ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 27. august Her besluttede repræsentskabet "at fremrykke udbetalingen af den i fusionsgrundlaget anførte forrentning af interessentkommunernnes indskud", således at beløbet udbetales i Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Udbetalingen på de kr. indregnes i budgetopfølgningen pr. 31. august Administrationen indstiller - at der gives en indtægtstillægsbevilling på kr. Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling anbefales godkendt. Ninni Lodahl Gjessing deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Byrådet den Godkendt. 19

20 Per Bach Laursen og Annette Vahlgreen deltog ikke i behandlingen af punktet. 20

21 164. Budget 2011, Hvalpsund-Sundsøre Færgeri I/S Sagsnr.: 10/26617 Fraværende: Annette Vahlgreen, Per Bach Laursen Bilag: /10Åben Godkendt budgetforslag /10Åben Bemærkninger til budget 2011 Sagsfremstilling Forvaltningen har udarbejdet forslag til budget 2011 med tilhørende bemærkninger. Forvaltningen vil gennemgå forslaget på mødet. Administrationen indstiller - at budgetforslaget godkendes. Beslutning i Færgebestyrelsen den Budgetforslaget godkendes med primære udgifter på kr. og primære indtægter på kr., og et forventet politivt resultat på kr., samt at taksterne i 2011 svarer til de gældende takster i Indstiller til Byrådene, at budgetforslaget godkendes. Annette Vahlgreen og Jens Peder Hedevang deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Indstillingen tiltrådt. Beslutning i Økonomiudvalget den Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt. Ninni Lodahl Gjessing deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Byrådet den Godkendt. Per Bach Laursen og Annette Vahlgreen deltog ikke i behandlingen af punktet. 21

22 22 Vesthimmerlands Kommune, Byrådets møde den 14. oktober 2010

23 23 Vesthimmerlands Kommune, Byrådets møde den 14. oktober 2010

24 165. Regnskab 2009, Hvalpsund-Sundsøre Færgeri I/S Sagsnr.: 10/5572 Fraværende: Annette Vahlgreen, Per Bach Laursen Bilag: /10Åben Færgeregnskab tilrettet udgave Sagsfremstilling Der foreligger regnskab for Af regnskabet fremgår, at resultatet af den primære drift inkl. renteindtægter i 2009 udviser et underskud på kr.. Med renter og afdrag på gæld på i alt kr. samt offentlige tilskud på kr. udviser årets resultat et underskud på kr.. Administrationen indstiller - at regnskabet godkendes under forudsætning af revisionens godkendelse. Beslutning i Færgebestyrelsen den Indstillingen godkendes, samt at det undersøges hvad årsagen er til, at afskrivning på færgelejer indgår i regnskabet. Anders Bøge og Jens Peder Hedevang deltog ikke i behandlingen af punktet Genbehandling Færgelejernes værdi er fra 2009 ikke optaget i selskabets regnskab, idet der ikke er fælles ejerskab hertil. Værdien ultimo 2008 på kr. er derfor udtaget af selskabets egenkapital. Vedligeholdelsen af færgelejerne påhviler færgeselskabet som bruger og indgår derfor som udgifter i driftsregnskabet. Regnskabet er nu revideret af revisionsfirmaet Ernst og Young og den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger. Regnskabet udviser et driftsunderskud før tilskud på ca. 2.9 mio. kr. Efter offentlige tilskud på 2,2 mio. kr. påvirker nettoresultatet egenkapitalen med -0,7 mio. kr.. Herved fremkommer en negativ egenkapital på ca. 8,1 mio. kr. ultimo Færgeriet er således teknisk insolvent. Det skyldes reelt, at der ikke er tradition for at yde tilskud til dækning af periodiserede omkostninger i form af afskrivninger m.v. Administrationen indstiller - at regnskabet godkendes - regnskabet indstilles til godkendelse i byrådene. Beslutning i Færgebestyrelsen den Indstillingen godkendt. 24

25 Jens Peder Hedevang deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Indstilling tiltrådt. Beslutning i Økonomiudvalget den Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt. Ninni Lodahl Gjessing deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Byrådet den Godkendt. Per Bach Laursen og Annette Vahlgreen deltog ikke i behandlingen af punktet. 25

26 166. Revisionsberetning nr. 6 - Sociale, beskæftigelses og sundhedsmæssige område Sagsnr.: 10/29770 Fraværende: Annette Vahlgreen, Per Bach Laursen Bilag: /10Åben Revisionsberetning nr /10Åben Notat fra Social- og Beskæftigelsesforvaltningen /10Åben Notat fra Borgerservice Sagsfremstilling Revisionsfirmaet Ernst & Young har afsluttet revisionen af kommunens regnskab for 2009 vedrørende de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af refusion og tilskud fra Staten. Revisionen har omfattet følgende områder: Opgørelse af endelig restafregning af statsrefusion Regnskab for Det lokale Beskæftigelsesråd Lån efter Boligstøttelovgivningen Opgørelse af endelig restafregning og tilskud vedrørende integrationsområdet Statsrefusion af særligt dyre enkeltsager i henhold til Servicelovens 176 Regnskab vedrørende restafregning af flaskehalsindsatsen Endelig afregning vedrørende jobcentre Kontrol af fritvalgspriser på pleje og praktisk bistand Systemafstemninger af de sociale udbetalingssystemer Revision af bevillingssager Internt ledelses- og kvalitetstilsyn Temarevision 2009 Opfølgning af afsluttende revisionsberetning for regnskabsåret 2007 og

27 Den samlede konklusion på den udførte revision er som følger: På baggrund af de samlede resultater af revisionen af området, er det vores vurdering, at sagsbehandlingen og den daglige administration af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder i Vesthimmerlands Kommune overordnet har været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde i regnskabsåret Det er samtidig vores vurdering, at man i alt væsentlighed lever op til lovgivningens og ministeriernes bestemmelser og vejledninger. Vi har dog på enkelte driftsområder, jfr. afsnit 1.13, konstateret et fejlniveau, som må nedbringes fremover. Vi har i forbindelse med revisionsbesøgene drøftet disse områder med ledelsen i afdelingerne. Ledelsen har på de væsentligste områder allerede iværksat tiltag, der fremadrettet vil skabe grundlag for en hensigtsmæssig og betryggende sagsadministration på alle driftsområder. Resultaterne af vores gennemgang har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger, som Tilsynsmyndigheden skal træffe afgørelse om. Revisorerklæring: I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder skal vi oplyse - at vi opfylder de i lovgivningen indeholdte uafhængighedsbestemmelser og - at vi har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om. Som det fremgår af revisionens konklusion, har gennemgangen ikke givet anledning til revisionsbemærkninger, som Tilsynsmyndigheden skal træffe afgørelse om, men der er enkelte driftsområder, hvor revisionen påpeger, at fejlniveauet skal nedbringes. Der foreligger notat fra - Beskæftigelsesforvaltningen - Socialforvaltningen - Borgerservice der beskriver forhold, der er nævnt i afsnit 1.13 og Notaterne vedlægges. Revisionsberetning nr. 6 er behandlet på følgende udvalgsmøder: - Socialudvalget den 6. september Beskæftigelsesudvalget den 8. september Sundhedsudvalget den 21. september 2010 Social- og Beskæftigelsesudvalget indstiller at administrationens bemærkninger godkendes, og at sagen oversendes til Økonomiudvalget. Sundhedsudvalget afholder møde den 21. september 2010, hvor administrationen har indstillet at revisionsberetning nr. 6 tages til efterretning. 27

28 Lovgrundlag Styrelseslovens 42C Bekendtgørelse nr af 12. december 2007 om statsrefusion og tilskud. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi De anførte korrektioner til refusionerne er foretaget i den endelige refusionsopgørelse for Administrationen indstiller - at beretning nr. 6 tages til efterretning, og - at administrationens bemærkninger jævnfør de udarbejdede notater tages til efterretning. Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling anbefales godkendt. Beslutning i Byrådet den Godkendt. Per Bach Laursen og Annette Vahlgreen deltog ikke i behandlingen af punktet. 28

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 225. Endelig vedtagelse af planlægning for halbyggeri m.v. ved Blære Skole 442 226. Meddelelser

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.50 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159. Revisionen af regnskabet for året 2006

BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159. Revisionen af regnskabet for året 2006 BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159 Revisionen af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 805.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelt......................................................

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' "",!">"; /!! 4 ;,"!6 "!!

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' ,!>; /!! 4 ;,!6 !! ! "! !!!" #$ " %""!"& # ' " ('!" ") * ) +,!","& " "!!,! " "!,! - ( "! ) # (!"! ) *.%/ 0 0 "!"!!! # ) $%&& &!' %(! �*12! &!!! "!! 3! ",!",!"4!"!! 5 )!&% 6 "!!78'!!!" "!! 3! 4,!"& "',!" 9!!!: " "!!! 6

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 18. februar 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 18. februar 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 18. februar 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 020. Valg af medlemmer til Folkeoplysningsudvalget (fra foreninger og organisationer) 37 021. Udpegning

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 1. oktober 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:35 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C SVENDBORG KOMMUNE Beretning nr. 11 (side 306-346) Revision

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

BilagØU_110822_pkt.09_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 24-64) Årsregnskab 2010

BilagØU_110822_pkt.09_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 24-64) Årsregnskab 2010 HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 24-64) Årsregnskab 2010 Afsluttende beretning for regnskabsår 2010 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING... 24 1.1 Risikovurdering og revisionsstrategi... 24 1.2

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 29. januar 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 29. januar 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 29. januar 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 001. Orientering om partiskift for byrådsmedlem Bjarne Jensen 5 002. Strukturanalyse vedrørende samarbejdet

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september juni 2007 Sag nr. 1 Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder 15 bilag (Del 1 - (1.1-1.9) Deloitte

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning nr. 26 (side 506-554) Afsluttende beretning for regnskabsår 2014 Side 506 Indholdsfortegnelse Side 1 KONKLUSION PÅ REVISIONEN AF REGIONSKOMMUNENS ÅRSREGNSKAB FOR 2014..

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail.

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail. ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 28. april 2015 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård,

Læs mere

1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 12

1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 12 Regnskab 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 1.1 BYRÅDETS MEDLEMMER I PERIODEN 2010-2013 5 1.2 HOLBÆK ANDET 7 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 3.1. LEDELSES PÅTEGNING

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Tonny Thomsen og Holger Eskildsen Fraværende: Bemærkninger: Holger Mikkelsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. december 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:50 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. februar 2015 Mødetidspunkt: 12:30-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: FiberVisions Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Niels

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 21-08-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 21-08-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 21-08-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Jørgen Lundsgaard, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted,

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere