BIBLIOTEKS-, MEDIE- OG IT-UNDERVISNING 2. UDGAVE 2001

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BIBLIOTEKS-, MEDIE- OG IT-UNDERVISNING 2. UDGAVE 2001"

Transkript

1 BIBLIOTEKS-, MEDIE- OG IT-UNDERVISNING 2. UDGAVE 2001 PÆDAGOGISK SERVICECENTER

2

3 BIBLIOTEKS-, MEDIE- OG IT-UNDERVISNING Indholdsfortegnelse Forord til biblioteks-, medie- og IT-undervisning... 3 Hensigten med biblioteks-, medie- og IT-undervisning... 4 Samlede mål for biblioteks-, medie- og IT-undervisning... 5 Bibliotekskundskab børnehaveklasse - 3. klasse... 7 Bibliotekskundskab klasse... 8 Bibliotekskundskab klasse... 9 Aktivitetsforslag til undervisning i bibliotekskundskab Litteraturliste til biblioteksundervisning Medieundervisning børnehaveklasse - 3. klasse Medieundervisning klasse Medieundervisning klasse Aktivitetsforslag til medieundervisning Litteraturliste til medieundervisning IT-undervisning børnehaveklasse - 3. klasse IT-undervisning klasse IT-undervisning klasse Aktivitetsforslag til IT-undervisning Litteraturliste til IT-undervisning

4 2

5 FORORD TIL BIBLIOTEKS-, MEDIE- OG IT-UNDERVISNING Folkeskoleloven af 1993 har fornyet skolens indhold og metoder. Der stilles krav om undervisning i tværgående emner og problemstillinger og projektopgaven som evalueringsform i 9. klasse. Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elev og inddrager eleven som medansvarlig for egen læring. Hermed er det nye læringsbegreb defineret. Arbejdet i det pædagogiske servicecenter bygger på det nye læringsbegreb. I det pædagogiske servicecenter har eleverne mulighed for at foretage informationssøgning informationsbearbejdning informationsformidling. Informationssøgningen læres både i bibliotekskundskab og IT-undervisning, mens informationsbearbejdning og informationsformidling sker både via gamle og nye medier. Der er derfor en naturlig sammenhæng mellem biblioteksundervisning, medieundervisning og undervisning i de nye ITgenrer. Dette hæfte er en hjælp til, hvorledes denne undervisning kan struktureres. Inden for hvert område er hæftet opdelt i forløbene bh kl., kl. og kl. Det skal opfattes sådan, at eleverne ved slutningen af hvert forløb skal have modtaget undervisning i de givne kompetencer. Aktivitetsforslagene skal primært opfattes som inspirationsmateriale. Det anbefales, at undervisningen inden for alle tre områder: Biblioteks-, medie- og ITundervisning så vidt muligt tilrettelægges funktionelt, dvs. at kompetencerne samtidig udnyttes reelt i et undervisningsforløb. Klasselæreren har i samarbejde med sin klasses lærerteam og teamet i det pædagogiske servicecenter ansvaret for, at biblioteks-, medie- og IT-undervisningen iværksættes i egen klasse. Det betyder, at lærerteamet, sammen med teamet i det pædagogiske servicecenter, vurderer hvornår undervisningen i de tre områder hensigtsmæssigt kan inddrages i et undervisningsforløb. Tilrettelæggelsen koordineres med teamet i det pædagogiske servicecenter. Hæftet er udarbejdet af en kommunalt nedsat arbejdsgruppe i skoleåret 1998/99 bestående af: John Christensen, IT-vejleder på Skole. Jesper Frederiksen, IT-vejleder på Rungsted Skole. Rigmor Leth, IT-vejleder på Usserød Skole. Jette Moe, skolebibliotekar på Vallerød-Skolen. Else Marie Tinning, skolebibliotekskonsulent i. Revideret 2001 af: Henrik Teileskov Rigmor Leth Else Marie Tinning PSC-team på Usserød Skole 3

6 HENSIGTEN MED BIBLIOTEKS-, MEDIE- OG IT UNDERVISNING Biblioteksundervisning Undervisningen i biblioteks- og materialekundskab skal medvirke til at fremme elevernes virkelyst, støtte og udvikle deres læse- og lærelyst samt gøre eleverne til sikre biblioteksbrugere. Det er målet, at eleverne får kendskab til forskellige informationssystemer, der sætter dem i stand til faglig fordybelse, således at skolebiblioteket i elevernes bevidsthed vil fremstå som et informationscenter. Eleverne skal gennem undervisningen erhverve færdigheder i at skabe orden i de store informationsmængder, så der på en effektiv måde gives mulighed for at indsamle, bearbejde og præsentere informationer og omdanne dem til viden. Undervisningen tilrettelægges som en progression gennem hele skoleforløbet. Det er væsentligt, at de indlærte færdigheder udnyttes i de almindelige undervisningsforløb. Medieundervisning Eleverne skal undervises i og med medier. De skal arbejde med mediernes sprog og æstetik, med fortolkning og vurdering, med indhold, genrer og fortælleformer, med egenproduktion og analyse. Ved selv at kunne fremstille en medieproduktion og anvende forskellige virkemidler bliver eleverne mere bevidste om de professionelle medieproduktioners virkemidler og metoder og bliver derfor bedre i stand til at vurdere disse. Medier optræder dog ikke i folkeskolen som selvstændigt obligatoriek fag, men som et emne, der skal arbejdes med først og fremmest i dansk og billedkunst, men også i fremmedsprog og skolens øvrige fag. I tværgående emner og problemstillinger er der lagt op til en problematiserende og dynamisk undervisningsform, hvor formidlings- og udtryksformer som film og andre medier kan inddrages. I arbejdet med projektopgaven i 9. klasse skal eleverne have tilegnet sig kompetencer inden for medieområdet, så de har mulighed for at anvende varierede erkendelsesformer, arbejdsmetoder og udtryksformer. 4 IT-undervisning Eleverne skal gennem undervisning om og brug af IT i undervisningen kunne anvende informationsteknologiens begreber og metoder samt have kendskab til problemløsning ved hjælp af IT. Eleverne skal have viden om, hvordan anvendelsen af IT påvirker samfundsmæssige forhold, såsom sociale, arbejdsmæssige og organisatoriske forhold. Elevernes IT-kompetencer dækker over en lang række IT-elementer, som skal erhverves gennem hele skoleforløbet. For hver af disse elementer sker der en progression fra betjeningskompetence over begrebs kompetence til forståelseskompetence. Betjeningskompetencen vedrører de almene betjeningsmæssige færdigheder samt kendskab til de overordnede principper for IT-udstyrs virkemåde. Begrebskompetencen vedrører de begreber og metoder, der er nødvendige for en relevant brug af IT. Forståelseskompetencen vedrører IT s betydning for samfundsmæssige proces ser. Det væsentlige i undervisningen er elevernes praktiske arbejde med de informationsteknologiske værktøjer. Udgangspunktet er derfor anvendelses- og handlingsorienteret, så eleverne i videst muligt omfang lærer om IT gennem praktisk arbejde.

7 SAMLEDE MÅL FOR BIBLIOTEKS-, MEDIE- OG IT-UNDERVISNING Målene kan samlet opstilles inden for emnerne: materialesøgning, lyd, det stille billede, det levende billede, layout, skærmpræsentation- og kommunikation. De nedenstående mål skal opfattes som de endelige ved slutningen af skoleforløbet. At udvalget på de kommende sider har valgt at fastholde overskriftens tredeling skyldes ansvarsfordelingen i personalegruppen i skolernes pædagogiske servicecentre: hver medarbejder har sit kompetenceområde, men skal på et lavere niveau også kunne vejlede i de øvrige områder. Materialesøgning: Målet er: at eleverne forstår skolebibliotekernes opstillingsregler inden for skønlitteratur, faglitteratur og av-materialer at eleverne lærer at søge og finde skolebibliotekets materialer via skolens edbsøgesystem at eleverne kan starte og søge på skolebibliotekets elektroniske opslagsværker at eleverne lærer at søge og bestille fra eksterne samlinger at eleverne lærer at søge og sortere i bibliografiske databaser på Internettet at eleverne bliver gode biblioteksbrugere Lyd: Målet er: at eleverne skærper deres høresans at lyd bliver billedskabende at eleverne lærer at lave god lyd at eleverne opfatter lyden som lige så vigtig som billedet i medieproduktion at eleverne bliver i stand til at gennemskue de virkemidler, der anvendes i de forskellige genrer inden for lydproduktion at eleverne arbejder med - analyserer - lydmediernes betydning i et demokratisk samfund 5 at eleverne bliver så sikre i lydteknikken, at de selv kan anvende lydmedier i fremstilling af egne produktioner. at eleverne oplever lydmediet som et selvstændigt medie at elever har indsigt i problematikken omkring ophavsrettigheder ved brug af lydproduktioner Det stille billede: Målet er: at eleverne lærer at bruge deres øjne og forstå og anvende billeder som udtryk at eleverne får kendskab til begreber som motiv, fokusering, belysning m.m. gennem egenproduktion og refleksion herover at eleverne lærer at forstå og anvende billedmæssige udtryksmidler som symboler, billedudsnit, synsvinkel, perspektiv, m.m. gennem analyse og selvproduktion at eleverne lærer at kombinere billede og tekst inden for genrer som illustration, collage, reklame, plakat m.m

8 HENSIGTEN MED BIBLIOTEKS-, MEDIE- OG IT-UNDERVISNING at eleverne lærer at kombinere billede og lyd i forskellige udtryk at eleverne lærer at anvende og gennemskue billedmanipulation at eleverne får forståelse for billeders funktion og rolle i samfundet at elever har indblik i problematikken omkring ophavsrettigheder ved brug af billedmaterialer Det levende billede: Målet er: at eleverne lærer at forstå billedfortællingens sprog, filmens fortællemåde at eleverne bliver i stand til at skelne mellem og efterhånden kunne analysere de forskellige fortællegenrer, fiktion, faktion, dokumentar osv. at eleverne kan udnytte samspil i det at se færdige produktioner og at producere levende billedfortællinger selv at eleverne igennem egenproduktion stadigvæk udvikler deres egne muligheder for at lave billedfortællinger at eleverne har indblik i problematikken omkring ophavsrettigheder til levende billeder at give eleverne kendskab til tv s og videofilms samfundsmæssige betydning Layout: Målet er: at eleverne lærer om forskellige skrifttypers læsbarhed og visuelle fremtræden at eleverne lærer om samspillet mellem tekst og illustrationer at eleverne lærer om forskellige layoutprincipper. at eleverne lærer at bruge forskellige grafiske virkemidler. at eleverne bliver i stand til at vurdere forskellige skriftformers egnethed i forhold til den aktuelle anvendelse at eleverne bliver i stand til at vurdere layout at eleverne lærer betydningen af og bliver bevidste om den visuelle og æstetiske dimension i grafisk design som f.eks. opslag, pjecer, plakater, plancher, reklamer m.m. Skærmpræsentation og -kommunikation: Målet er: at eleverne lærer at håndtere forskellige former for udstyr som f.eks. computer, scanner og digitalt kamera 6 både med hensyn til hardware og software at eleverne lærer at anvende tekstbehandling og regneark som kreative redskaber at eleverne lærer at bruge tegne/maleprogrammer kreativt at eleverne lærer at oprette og arbejde med databaser at eleverne arbejder med og skaber produkter, hvor både lyd, billede og tekst er anvendt i et præsentationsprogram at eleverne lærer at bruge elektronisk post som almindeligt kommunikationsmiddel, herunder anvendelsen af elektroniske konferencer at eleverne lærer om ophavsretslige forhold omkring Internettet at eleverne får kendskab til hjemmesideproduktion at eleverne kan sætte Internettet ind i en samfundsmæssig sammenhæng at eleverne får kendskab til korrekte arbejdsstillinger i forbindelse med anvendelse af computere

9 BIBLIOTEKSKUNDSKAB KLASSETRIN RESULTATKRAV INDHOLD Børnehaveklasse - 3. kl. Ansvarlig: Eleverne skal være motiverede for at låne på skolebiblioteket Undervisningen omfatter Præsentation af billedbøger, letlæsningsbøger og småbørnsbøger Dansklæreren være motiverede for at færdes hensynsfuldt på skolebiblioteket og behandle materialerne korrekt have kendskab til skolebibliotekets indretning, bøgernes og øvrige materialers placering have kendskab til skolebibliotekets låneregler og procedurer kende forskel på skønlitteratur og faglitteratur have kendskab til forskellige litterære genrer kende opstillingsregler for skønlitteratur kunne foretage lette søgninger på titel og forfatter i skolebibliotekets websøgeprogram for elever Drøftelse af hensigtsmæssig adfærd i det pædagogiske servicecenter, behandling af bøger m.m. både hjemme og i skolen så materialerne holder længe Den fysiske placering af billedbøger, letlæsningsbøger, småbørnsbøger, bøger for større børn, ungdomsbøger, fagbøger, cd-rommer, lydbånd og videoer Drøftelse af låneregler, aflevering og udlån, rykkerskrivelser m.m. De fysiske og indholdsmæssige forskelle på skønlitteratur og faglitteratur Oplæsning af skønlitteratur og faglitteratur i forskellige genrer Alfabetiseringsøvelser og find-bogen øvelser Øvelser i søgning på forfatter og titel i elevernes websøgeprogram, efterfulgt af find-bogen øvelser 7

10 BIBLIOTEKSKUNDSKAB KLASSETRIN RESULTATKRAV INDHOLD kl. Ansvarlig: Dansklæreren/skolebibliotekaren Dansklæreren Dansklæreren Dansklæreren Lærerteamet Eleverne skal have kendskab til de forskellige opstillingssignaturer inden for skønlitteratur og faglitteratur kende søgemulighederne i skolebibliotekets websøgeprogram for elever kende fagbøgernes opstilling efter decimalklassesystemet have kendskab til, og kunne søge i de digitale opslagsværker som skolebiblioteket abonnerer på have kendskab til og søge i bibliografiske databaser på Internettet have kendskab til flere forfattersskaber kunne vurdere en skønlitterær bog skriftligt og mundtligt, have kendskab til en fagbogs opbygning og layout kende folkebibliotekets muligheder kende forskel på forskellige faglige genrer have kendskab til skolebibliotekets håndbogssamling kunne opbygge en udstilling på en indbydende måde Undervisningen omfatter Præsentation af skolebibliotekssystemets profil med hyldelister, filialer, afdelinger og opstillinger, dels i bøgerne og dels i bibliotekssystemet Øvelser med forskellige søgekoder i skolebibliotekets websøgeprogram for elever Præsentation af decimalklassesystemets opbygning, øvelser i at finde fagbøger efter emne, titel og forfatter på hylderne Kende adressen på og kunne søge på f.eks. Lademanns Leksikon on-line Præsentation af f.eks. SkoDa og AC s søgebase Søgning i Forfatterweb Udarbejdelse af boganmeldelser af skønlitterære- og faglige tekster f.eks. i Biblioteks anmelderbase: Anbas Besøg på bibliotek Præsentation af f.eks. leksikon, reportage, lærerbog, fiktion, faktion m.m. Orientering i håndbøgernes indholdsfortegnelse, registre, ordforklaringer m.m. Opbygning af løbende udstillinger med klassens arbejder på skolebiblioteket 8

11 BIBLIOTEKSKUNDSKAB KLASSETRIN RESULTATKRAV INDHOLD kl. Ansvarlig: Eleverne skal kunne arbejde målrettet med projektarbejdsformen Undervisningen omfatter Problemformulering-dataspørgsmål -forståelsesspørgsmål -vurderingsspørgsmål -handlingsspørgsmål Materialesøgning og udvælgelse inden for skolens pædagogiske servicecenter have kendskab til de forskellige databaser under SkoDa og kunne søge i dem Øvelser i søgning i Danbib, Poltxt, Faktalink, Polfoto Lærerteamet Lærerteamet kende til mulighed for bestilling af materialer fra AC, SFC, fællessamlingen og andre eksterne samlinger kunne arbejde struktureret med projektopgaven i 9.kl. kunne benytte folkebiblioteket Præsentation af kataloger, opslagsøvelser og bestillingsprocedurer Præsentation af søgning og bestilling fra andre skoler, udenbys folkebiblioteker, forskningsbiblioteker, uddannelsesinstitutioner m.m. Planlægning af arbejdet v.h.a. logbog Hensigtsmæssig adfærd i forbindelse med telefonopkald, forsendelse af fax, virksomhedsbesøg, m.m. Fotokopiering Reservation af præsentationsudstyr Afprøvning af præsentationsudstyr Besøg på bibliotek 9

12 AKTIVITETSFORSLAG TIL UNDERVISNING I BIBLIOTEKSKUNDSKAB Børnehaveklasse - 3. kl. Dukketeater med låneregler og biblioteksfunktioner (skolebibliotekarerne spiller for eleverne). Alfabetiseringsøvelser med eleverne som forfattere, både ved fysisk placering af børnene og skriftlige opgaver. Bogjagtøvelser ud fra titel og forfatter. Mundtlig anmeldelse af billedbøger, letlæsningsbøger, småbørnsbøger i klassen eller på skolebiblioteket for klassens øvrige elever. Fordele en stak bøger i fagbøger og skønlitterære bøger. Eleven laver en eventyrbog (med forfatter, titel, illustrationer, kapitler, indholdsfortegnelse m.m.). Eleven laver en fagbog (med forfatter, titel, fotos, indholdsfortegnelse, m.m.). Skønlitterære læsekurser. Faglitterære læsekurser. Læsekampagner en kvart om dagen kl. Spil, hvor skolebiblioteket benyttes til at søge svar på forskellige opgaver i spillet (flere spil er fremstillet). Faglige læsekurser. Projektarbejde, hvor det pædagogiske servicecenter benyttes funktionelt i forløbet. Udarbejdelse af boganmeldelser, både skønlitterære og faglige, som samles i en database, der er søgbar for skolens øvrige elever. Inddragelse af elever i materialevalg, bl.a. ved at interesserede elever læser gennemsynsbøger. Kurser i søgning på skolebibliotekets søgeprogram kl. Projektarbejde, hvor alle funktioner i det pædagogiske servicecenter inddrages: Informationssøgning Informationsbearbejdning Informationsformidling Skolebibliotekaren anmelder bøger for eleverne f.eks. i forbindelse med læsekursus eller læsekampagne. 10

13 LITTERATURLISTE TIL BIBLIOTEKSUNDERVISNING Børge Bendtsen og Jytte Dalsgård: Sådan bruger du skolebiblioteket (Bibliotekscentralen). Anny Bjerregaard m.fl.: Biblioteksorientering, kopimappe + båndmappe (Esbjerg, Pædagogisk Center 1998). Christa Mei-Lien Bonde: Sådan finder du materialer på skolebiblioteket (Bibliotekscentralen 1990). Helge Christensen og Karen Sander: Hvordan finder jeg bogen (Bibliotekscentralen 1976). Peder Henriksen: Bøger og bibliotek (Malling Beck 1990). Tove Jarbøl m.fl.: På sporet af faglitteraturen (AC for undervisningsmidler i Vejle Amt). Preben Lund: Brug skolebiblioteket (Lærerens bog, elevens bog og arbejdshæfte). Ole Nielsen: Find bogen, Bibliotekskundskab (1976).... På sporet af bøgerne (opgaver og øvelser i biblioteksbrug), skolebibliotekarer i Frederiksborg Amt. Jakob H. Zeuthen: Vejen til bogen, bd. 1+2 (Ålykke). 11

14 MEDIEUNDERVISNING KLASSETRIN RESULTATKRAV INDHOLD Børnehaveklasse - 3. kl. Ansvarlig: Lærerteamet/medielæreren Eleverne skal kunne afspille bånd fra båndoptager Undervisningen omfatter Lytteøvelser Lærerteamet/medielæreren Lærerteamet/medielæreren Lærerteamet/medielæreren Lærerteamet/medielæreren kunne optage lyde på båndoptager kunne optage og mikse tale og musik med enkle lydeffekter på båndoptager evt. via lydmixer kunne betjene et enkelt fotokamera kunne kombinere stillbillede med lyd Lydjagt, optagelse af lyde, som klassekammerater skal gætte (lydrejse) Hørespil, fortællinger, eventyr Fokusering på motiv, belysning Indspilning af lyd/tale/musik til givne billeder 12

15 MEDIEUNDERVISNING KLASSETRIN RESULTATKRAV INDHOLD kl. Ansvarlig: Lærerteamet/medielæreren Eleverne skal kunne optage og redigere lyd Undervisningen omfatter Redigering af lydrejse, samtale, interview Lærerteamet Lærerteamet/medielæreren Lærerteamet/medielæreren Medielæreren kunne anvende virkemidler som billedudsnit, synsvinkel, perspektiv i egen produktion af billeder kunne optage med videokamera kunne udarbejde storyboard/drejebog kunne foretage enkel videoredigering med indlæg af musik, tale og tekst Billedreportage, billed/lyd-reportage Betjening af videokamera både på stativ og håndholdt Panorering, tiltning, zoom-funktion Anvendelse af mikrofon og hovedtelefon ved videooptagelse Reklamevideo/reportage/optagelse af dagligdags situationer Klip i kamera/analog eller digital videoredigering 13

16 MEDIEUNDERVISNING KLASSETRIN RESULTATKRAV INDHOLD kl. Ansvarlig: Lærerteamet/medielæreren Eleverne skal kunne beherske at mikse tale, musik og flere lydeffekter fra cd Undervisningen omfatter Lydavis/lydmontage/reportage/ interview/ hørespil anvendt som udtryksmiddel Medielæreren Lærerteamet/medielæreren Lærerteamet/medielæreren kunne håndtere digital videoredigering kunne analysere forskellige professionelle video- og filmoptagelser m.h.t. optageteknik, redigering og dramaturgi være bevidste om lyd- og billedmediernes påvirkningseffekter Digital videoredigering med indlæg af tale, lyd, musik og tekst og diverse billedeffekter Reklamevideoer, reportager, filmklip 14

17 AKTIVITETSFORSLAG TIL MEDIEUNDERVISNING Børnehaveklasse - 3. kl. Optage/afspille-kurser. Optagelser af hverdagslyde. Gætte lydene i klassen, tegn hvad du har hørt. Lydrejse på skolen. Klassen gætter rejsens forløb. Udvælge de bedste lyde og begrunde hvorfor disse lyde er bedst. Indlæse små tekster f.eks. hørespil, eventyr med baggrundslyde i form af musik og lydeffekter. Fotografere en plante/et træ med faste mellemrum med forskellig belysning. Fotografere huller i forskellig belysning. Fotografere forskellige motiver og skrive historier til Fotoudstilling af kæledyr, hyttetur, stranden m.m.. Fotografere forskellige motiver (kæledyr, mennesker, bygninger) og indtale historie med musik og lydeffekter til billederne kl. Lydoptagelser fra forskellige miljøer, f.eks. fabrik, landbrug, kirke, naturen. Lydredigering med indlæg af musik og tale. Fotografering af ovenstående miljøer. Lyd-dias produktion eller multimedieproduktion af ovenstående miljøer. Fotografere et bestemt motiv fra forskellige synsvinkler og afstande med forskellige perspektiver og billedudsnit. Lyd- og billedregistrering af klassens arbejde i temaforløb og præsentation af disse i et multimedieprodukt. Videooptagelser af forskellige miljøer som i første eksempel. Udarbejdelse af drejebog til reklame, reportage eller dagligdags situationer med tænkte billeder, tale, lyde og musik. Videooptagelse af reklame, reportage eller dagligdags situationer efter drejebog i klip i kamera teknik, f.eks. ved brug af Barbiedukker. Videooptagelse af en time i klassen efterfulgt af redigering, så 1 time afkortes til 10 min. uden at helhedsindtrykket går tabt. Videooptagelse af stemningsbilleder/ reportage fra byen, efterfulgt af redigering med indslæg af tale, musik og tekst. Videooptagelse af klassens lejrskole m.m kl. Analyse af reklamer. Analyse af billeder. Analyse af interviews med henblik på interview-teknik. Analyse af film-klip (benyt f.eks. BIF s materialer, se litteraturliste). Billedmanipulation - v.h.a. billeder fra ugeblade og aviser. Lave billedmanipulation i billedbehandlingsprogram. Lydmanipulation - f.eks. ved at ændre stemningsmusik og lydeffekter til et videoklip. Benytte interwiews til at belyse f.eks. praktikophold, en arbejdsplads, et menneske du sætter pris på, din by for 50 år siden m.m.. Digital videoredigering med indlæg af tale, musik og tekst samt anvendelse af diverse effekter, idet effekterne bruges for at opnå en given virkning på modtageren. Tag på fælles biograftur.

18 LITTERATURLISTE TIL MEDIEUNDERVISNING Jan Andreasen m.fl.: Det stille billede (Vestegnens Pædagogiske Centraler 1998). Jan Andreasen m.fl.: Så du lyden (hæfte + lydbånd) (Vestegnens Pædagogiske Centraler 1996). Kåre Bluitgen: Mediernes magt (Gyldendal 1997). Ole Christensen & Jens Christian Jensen: Lyd i skolen (bog + lydbånd) (Danmarks Lærerhøjskole (Pædagogisk-psykologisk publikationsserie, nr. 87) 1995). Ole Christensen og Niels Kryger: Lydmediet i skolen (Danmarks Lærerhøjskole, (Pædagogisk psykologisk publikationsserie, nr.91) 1995). Claus Detlef: Medier i folkeskolen - en undervisningsvejledning (Københavns 1998). Kirsten Drothner: Mediedannelse - bro eller barriere? - om børn og unges mediebrug (Statsministeriets medieudvalg 1995). Kirsten Drothner og Anne Scott Sørensen: Øjeåbner, unge, medier, modernitet (Dansklærerforeningen, 1996). Mette Johansen m.fl.: Radiomontage - om lyd, der skaber billeder (bog + 4 cd er) (Danmarks Radio og Forlaget Systime 1998). Per Katz og Henrik Poulsen: Focus, en grundbog i film, tv og video (Gyldendal Undervisning 1997). Marianne Munis og Susanne Wad: Amistad (hæfte + videobånd), BIF, samt mange af de andre gode materialer, der er blevet udsendt fra BIF (Biograf Information Film, Filmhuset, København). Gøye Thorn Pedersen: Medier...en vejledning (Amtscenteret for Undervisning, Fyns Amt 1998). Henrik Poulsen: Mediebogen: for folkeskolen (Dansklærerforeningen 1998). Birgitte Holm Sørensen: Medier på begyndertrinnet i et mediedidaktisk perspektiv (Danmarks Lærerhøjskole 1994). Tankestreger: Nye medier, andre unge/redaktion: Kirsten Prodner m.fl. (Borgen 1997). Birgitte Tufte: Skole og medier - byggesæt til de levende billeders pædagogik (Akademisk forlag 1995). Birgitte Tufte: TV på tavlen; om børn, skole og medier (Akademisk Forlag 1998). Mogens Wolstrup: Mulighedernes mangfoldighed: om film, medier, kultur og skole (Kroghs Forlag 1997). 16

19 IT-UNDERVISNING KLASSETRIN RESULTATKRAV INDHOLD Børnehaveklasse - 3. kl. Ansvarlig: Dansklæreren/IT-vejlederen Dansklæreren/IT-vejlederen Billedkunstlæreren/IT-vejlederen Matematiklæreren/IT-vejlederen Klasseteamet/IT-vejlederen Klasseteamet Eleverne skal kende reglerne for brug af edb-lokalet have alment computerkendskab (basisviden), kendskab til brug af det lokale netværk, herunder kendskab til de lokale netværksdrev have kendskab til et tekstbehandlingsprograms grundlæggende funktioner have kendskab til et maleprograms grundlæggende funktioner kunne arbejde med færdige baser og skemaer have kendskab til netkommunikation have kendskab til korrekte arbejdsstillinger i forbindelse med arbejde med computere Undervisningen omfatter Præsentation og drøftelse af de vedtagne regler Navnene på computerens enkeltdele (systemenhed, tastatur, skærm, mus, printer), brug af diskette. Tænde-, slukke- og log on-funktioner Programmenuen Tastaturkendskab og brug af mus (herunder opmærksomhed omkring fingersætning og arbejdsstillinger) Åbne og lukke Windowsprogrammer Hente- og gemmefunktion Udskriftsfunktion Redigere en tekst (slette, kopiere og sætte ind) Skrive med store og små bogstaver Fremhæve tekst (fed skrift,understregning) Brug af forskellige skrifttyper/størrelser Billedegenskaber Gemme-og udskriftsfunktion Lægge optællinger og oplysninger ind i computeren via relevante baser Sende og modtage elektronisk post 17

20 IT-UNDERVISNING KLASSETRIN RESULTATKRAV INDHOLD kl. Ansvarlig: Dansklæreren Lærerteamet Matematiklæreren Lærerteamet/IT-vejlederen Billedkunstlæreren Lærerteamet/IT-vejlederen Lærerteamet/IT-vejlederen Lærerteamet/IT-vejlederen Lærerteamet/IT-vejlederen Lærerteamet/IT-vejlederen Eleverne skal være fortrolige med et tekstbehandlingsprograms udvidede funktioner kunne indsætte billeder i egen tekst have kendskab til brug af regneark og simuleringer have kendskab til principper for opbygning af kartoteker/databaser have kendskab til et vektorbaseret tegneprograms grundlæggende redskaber have kendskab til digital billedbehandling have kendskab til interne og eksterne databaser have kendskab til et præsentations programs grundlæggende funktioner og til netpublicering have kendskab til konferencer og brug af være bevidste om deres egen arbejdstilling ved computeren Undervisningen omfatter Klip/sæt ind funktion. Import af objekter fra andre programmer. Spaltefunktioner, skemaer, celler. Udskriftsfunktionen, formatering af tekst. Layoutbegreber og funktioner Scanning af billeder. Indsætning af billeder i egen tekst Formler til beregning. Brug af celler, kolonner og rækker. Anvendelse af formler, eksport af diagrammer. Arbejde med simuleringer og afvikling af disse på computer Organisering af kartoteker/databaser Oprettelse af kort/poster. Eksport af databaseinformation Eksport af tegninger til andre programmer Udskriftsfunktionen. Bearbejdning af billeder. Digitalkamera, optagelse og lagring Søgning i databaser/arkiver, herunder hensigtsmæssige søgninger på Internettet. Filoverførsel. Analyse af informationer ud fra afsender og indhold Skærmpræsentationers arkitektur. Krav til skærmlayout, arbejde med lyd og levende billeder, hypertekst/hyperlinks Sende og modtage , filoverførsel 18

21 IT-UNDERVISNING KLASSETRIN RESULTATKRAV INDHOLD kl. Ansvarlig: Lærerteamet/IT-vejlederen Matematiklæreren Lærerteamet/IT-vejlederen Lærerteamet/IT-vejlederen Lærerteamet/IT-vejlederen Lærerteamet/IT-vejlederen Lærerteamet Eleverne skal kunne vælge og anvende hensigtsmæssige programmer til løsning af givne opgaver, have kendskab til et desktopprograms grundlæggende funktioner være fortrolige med brug af regneark have erfaring med at oprette en database have grundigt kendskab til digital billedbehandling have erfaring med multimedie præsentation og fremstilling af hjemmesider være fortrolige med kommunikation og informationssøgning på netværk, kende til etiske regler i forbindelse med brug af Internet og elektronisk post og kunne forholde sig kildekritisk til downloadede informationer kunne foretage en vurdering af det fysiske arbejdsmiljø omkring en computerarbejdsplads og anvise evt. forbedringer Undervisningen omfatter Import af tekst og grafik Fremstilling af tryksager i forskelligt format Grundlæggende grafisk planlægning og layout Anvendelse af formler, eksport af diagrammer Arbejde med oprettelse og design af databaser Forskellige billedformater Konvertering af billedformater Billedmanipulation Planlægning og fremstilling af multimediepræsentation med tekst, lyd, billede og videosekvenser, produktion af Websider/nepublicering Internet Viderearbejde med søgestrategier Vurdering af informationer fra forskellige informationskilder, f.eks. Internet 19

22 AKTIVITETSFORSLAG TIL UNDERVISNING I IT Børnehaveklasse - 3. kl. Eleverne præsenteres for IT-lokalets udstyr. Tag en drøftelse om lokalets maskiner og om de regler der gælder. Opstart af maskinerne: tænd/sluk og log on, skrivebordet og dets programmer samt åbning af programmer. Eleverne skriver en enkel tekst (det kunne være om en udflugt, et teaterstykke eller en temadag) som gemmes på enten det fælles eller personlige drev. Her kan der eksperimenteres med attributter (fed, kursiv, understreget osv.), fonte og skriftstørrelser. Teksterne kan også skrives ud. Eleverne laver enkle tegninger i et tegne- -program og skriver dem ud. Drøftelse omkring opsætninger i et tekst- -behandlingsprogram, fx. hvor skal billederne sidde i forhold til teksten osv. (layout). Indtaste indsamlede optællinger eller målinger af f.eks. temperatur, antal, vægt, etc. Sende til f.eks. naboklasse/skole og hente post fra samme kl. Præsentation af dig selv i et tekstbehandlingsprogram. Forskellige skrifttyper og formater samt scannede billeder skal indgå. Søgning på Internettet. Find oplysninger om dit idol/din interesse på Internettet og skriv det mest interessante ud på printeren. Fortæl din klasse om dine fundne oplysninger. Emnearbejde hvor billeder og tekst hentes fra nettet. Angivelse af hvorfra tingene er hentet. Materialet sættes op / ind i et tekstbehandlingsprogram. Lav en folder (Publisher) om din by. Scan billeder, skriv tekst og hent evt. brugbart materiale på Internettet. Tag evt. billeder med digitalkameraet og sæt dem ind i folderen. Avisproduktion/nogle sider til skolens avis opsat i spalter med billeder og tekst - evt. fra nettet (med kildeangivelse). Udarbejdelse af en tegning i et tegneprogram og indsæt (importer/eksporter) den i en tekst. Regneark: før statistik over fx. vejret i en måned. Organiser arket sådan, at alle i klassen kan læse og sætte data ind i arket, men at kun én kan slette/ redigere arket. Regneark: statistiske data hentes fra Internettet og sættes ind i dit eget regneark. Det kunne være over Europas befolkningsfordeling eller måske valutakurser. Skriv en historie i et tekstbehandlingsprogram og send den ( ) til en kammerat. Skriv en historie til en kammerat, send den som vedhæftet fil (attached file). Modtag en vedhæftet fil. Download (fra nettet) en tekst/billede/ lyd/video og gem den. Lav en side (Frontpage Express), hvorpå der er samlet 5 favorit-links (hyperlinks) til steder på internettet. 20 Arbejde med modeller/simuleringer. Opslag i forskellige elektroniske leksika (cd-rom) samt opslag i andre eksterne databaser. Forskellige opgaver med søgestrategier til Internettet. (Opgaver findes bl.a. på Internettet). Drøftelser omkring Internettets opbygning og praktiske anvendelse kl. Udarbejdelser og design af databaser hvori fx. registrering af cd-samlinger er formålet. Præsentationer af elevvalgte emner udarbejdes i både multimedieprogrammer f.eks. Mediator og i fremvisere f.eks Freelance. Heri ligger også overvejelser omkring layout og design. Fremstilling af større produktioner: avis, blade, reklamer og andre papirpublikationer. Billedbehandling: scannede billeder, billeder fra Internettet og fotos fra digitalkameraet manipuleres og behandles i relevante programmer. Analyser af hjemmesider, billeder og andre webbaserede præsentationer. Hjemmesideproduktion. Med henblik på udgivelse via skolens server laves der relevante sider. Det kunne være med info om klasser, elevråd, skolebladet, skolens miljø.

Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning. en fælles opgave for lærere og læringscentre

Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning. en fælles opgave for lærere og læringscentre Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning på Faxe Kommunes Skoler Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning på Faxe Kommunes Skoler en fælles opgave for lærere og læringscentre Læreplan

Læs mere

Mediehandleplaner 2011

Mediehandleplaner 2011 Mediehandleplaner 2011 for Øster Åby Friskole revideret 23. oktober 2011 Marianne Sams Jørn Rolskov Anette M Rosengren Helge Stockmar Note: Handleplanen skal tages op til fornyet revision juni 2012 for

Læs mere

Mediehandleplaner 2015

Mediehandleplaner 2015 Mediehandleplaner 2015 for Øster Åby Friskole revideret 1. juni 2015 Note: Handleplanen tages jævnligt op til fornyet revision IT-undervisning Bh.kl. - 2. Kl. Hensigt Mål Indhold Ansvarlig med undervisningen

Læs mere

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software.

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software. Bh. klasse Eleverne skal opnå fortrolighed med computerens almene betjening. Magte elementær anvendelse af maskiner og enkle programmer Eleverne opnår færdigheder så de selv kan: Tænde og slukke computeren

Læs mere

IT- og medieplan. Børnehaveklasse - 3. klasse. Hovedområde 1 Trinmål Vejledning. IT- og mediestøttede læreprocesser

IT- og medieplan. Børnehaveklasse - 3. klasse. Hovedområde 1 Trinmål Vejledning. IT- og mediestøttede læreprocesser Hovedområde 1 Trinmål Vejledning IT- og mediestøttede læreprocesser bruge it- og medieværktøjer i et procesorienteret arbejdsforløb med hjælp fra læreren bruge en logbog på en computer kende til at gemme

Læs mere

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE Intentionen med planen er at angive rammer for, hvad vi på Kirkeby Skole forventer eleverne skal lære om IT i deres skoleforløb på Kirkeby Skole. Som udgangspunkt skal de

Læs mere

ENGBJERGSKOLEN MEDIE LÆSEPLAN

ENGBJERGSKOLEN MEDIE LÆSEPLAN ENGBJERGSKOLEN MEDIE LÆSEPLAN Medielæseplan: Formålet med undervisningen er: - at støtte og udvikle elevernes virke-, læse- og lærelyst - at eleverne udvikler tidssvarende it og mediekompetencer - at lære

Læs mere

IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen

IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen Ledelsen forventer, at der sammen med årsplanerne fra hver klasse medfølger en IKT handleplan, som beskriver, hvorledes IKT indgår i undervisningen. IKT-kompetenceplan

Læs mere

Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7

Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7 Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7 Børnehaveklassen Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen Kunne

Læs mere

Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013

Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013 Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013 Frede Braüner på besøg i april 2012. Målsætning for Læringscenteret skoleåret 2012 2013. at fungere som et kulturformidlende og skabende læringsmiljø.

Læs mere

Målsætning :... 2. Handleplan for elever:... 2. Handleplan for lærerne:... 2. Indholdsoversigt for årgangene... 3. Indskoling:... 4. Kurser:...

Målsætning :... 2. Handleplan for elever:... 2. Handleplan for lærerne:... 2. Indholdsoversigt for årgangene... 3. Indskoling:... 4. Kurser:... Indhold Målsætning :... 2 Handleplan for elever:... 2 Handleplan for lærerne:... 2 Indholdsoversigt for årgangene... 3 Indskoling:... 4 Kurser:... 4 Mellemtrin:... 4 Kurser:... 5 Udskoling:... 6 Kurser:...

Læs mere

IT-HANDLEPLAN. Århus Privatskole 2007-2008. Alle elever på skolen skal være fortrolige med IT som arbejdsværktøj.

IT-HANDLEPLAN. Århus Privatskole 2007-2008. Alle elever på skolen skal være fortrolige med IT som arbejdsværktøj. IT-HANDLEPLAN Århus Privatskole 2007-2008 Denne IT-handleplan er en skabelon for arbejdet med IT på Århus Privatskole. Da det er første år, vi arbejder med skolen og dermed også efter denne IT handleplan,

Læs mere

Lundebakkeskolens. IT-trinmål

Lundebakkeskolens. IT-trinmål Lundebakkeskolens IT-trinmål Skoleåret 2012/2013 Indhold FORMÅL... 3 FÆRDIGHEDSNIVEAUER... 4 SKEMAET... 4 TRINMÅL FOR BØRNEHAVEKLASSEN... 5 TRINMÅL FOR 1. KLASSE... 6 TRINMÅL FOR 2. KLASSE... 7 TRINMÅL

Læs mere

Læseplan. Medie-, IT- og biblioteksundervisning

Læseplan. Medie-, IT- og biblioteksundervisning Læseplan Medie-, IT- og biblioteksundervisning Esbjerg Skolevæsen 2009 Læseplan ie-, IT- og biblioteksundervisning Esbjerg Skolevæsen 2009 Læseplanen er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Henrik

Læs mere

Sct. Hans Skole IKT- handleplan 2005-2006 (Udkast til drøftelse)

Sct. Hans Skole IKT- handleplan 2005-2006 (Udkast til drøftelse) Sct. Hans Skole IKT- handleplan 2005-2006 (Udkast til drøftelse) Kl. trin + ansvarlig Målbeskrivelse Færdigheder O. klasse Bh. Klasselederen IT- vejlederen inddrages to gange årligt. Eleverne skal opnå

Læs mere

Biblioteks - og materialekundskab i børnehaveklassen. Biblioteks - og materialekundskab 1. - 2. klasse

Biblioteks - og materialekundskab i børnehaveklassen. Biblioteks - og materialekundskab 1. - 2. klasse Biblioteks - og materialekundskab i børnehaveklassen Præsentation af skolebiblioteket. De skal orienteres om indretning og bøgernes placering Kendskab til betjening af udlånssystemet (Interaktivt spil)

Læs mere

Klassetrin Hovedområder Indhold/færdigheder Forklaring Ansvar (se note) Elevene skal kende til:

Klassetrin Hovedområder Indhold/færdigheder Forklaring Ansvar (se note) Elevene skal kende til: Klassetrin Hovedområder Indhold/færdigheder Forklaring Ansvar (se note) 0. kl. Informationssøgning Elevene skal kende til: bibliotekets billedbøger børnebøger samt almindelig adfærd på biblioteket, behandling

Læs mere

Mål og beskrivelse af elevernes færdigheder i relation til deres IT uddannelse

Mål og beskrivelse af elevernes færdigheder i relation til deres IT uddannelse for lærernes IT uddannelse Pædagogisk IT kørekort el lign. efteruddannelse til alle lærere inden skoleåret 2004/05. Korte kurser i multimedie/filmredigering Kurser i fagspecifikke nyskabelser Ledelse PC

Læs mere

LÆRE plan. for IT-, medie og skolebiblioteksundervisning

LÆRE plan. for IT-, medie og skolebiblioteksundervisning LÆRE plan for IT-, medie og skolebiblioteksundervisning Læreplan for IT-, medie- og skolebibliotekskundskab Forord Denne læreplan er resultatet af udviklingsprojektet Fælles læseplan for IT-, medie- og

Læs mere

It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 3. klasse

It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 3. klasse Computere og netværk Trinmål 1 kompetencer, der sætter dem i stand til at 1. kende de forskellige dele af et skærmbillede It-bogen for 0. 1. 1. kende navnene på computerarbejdspladsens forskellige enheder

Læs mere

Fra kælder til kvist. Køreplan for projektarbejdsformen på Eggeslevmagle Skole. Udarbejdet i skoleåret 2003/2004

Fra kælder til kvist. Køreplan for projektarbejdsformen på Eggeslevmagle Skole. Udarbejdet i skoleåret 2003/2004 Fra kælder til kvist Køreplan for projektarbejdsformen på Eggeslevmagle Skole Udarbejdet i skoleåret 2003/2004 Køreplanen består af: Et afsnit med overskrifterne: Hvorfor projektarbejde Projektarbejdsformen

Læs mere

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring.

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring. Internt notatark Børne- og Uddannelsesforvaltningen Pædagogisk Central Dato 07. april 2009 Sagsbehandler Hans Radsted Direkte telefon 919 60 E-mail hara@kolding.dk Emne: Funktionsbeskrivelse læringscenter

Læs mere

KCH IT-HANDLEPLAN 2011

KCH IT-HANDLEPLAN 2011 KCH IT-HANDLEPLAN 2011 IT-fagligt indhold 0. klasse Tænde og slukke for computeren Hente programmer ved hjælp af ikoner Åbne og lukke programmer Betjene musen Netværk: Logge på elevdrev med brugernavn

Læs mere

Vi vil i år have særlig fokus på den gode fortælling og på eleverne i udskolingen.

Vi vil i år have særlig fokus på den gode fortælling og på eleverne i udskolingen. Skoles årsplan indeholder emner, tilbud og aktiviteter, som vi gerne vil præsentere i det kommende skoleår, og vi håber mange af jer vil være med og lade jer inspirere. Vi vil i år have særlig fokus på

Læs mere

Læseplan handleplan for IT 1

Læseplan handleplan for IT 1 Læseplan handleplan for IT 1 Læseplan & handleplan STRUER IT - EDB 2007/08 Indhold: Baggrund Hensigt, overordnede mål Oversigt begreber Læseplan (Trinmål, aktivitetsforslag, praksis) 1.-3. klassetrin Læseplan

Læs mere

Kan analysere, vurdere og tage stilling til brug af logbog og portfolio i egne forløb

Kan analysere, vurdere og tage stilling til brug af logbog og portfolio i egne forløb 7. 9. klasse It- og mediestøttende læreprocesser Kan analysere, vurdere og tage stilling til procesorienterede arbejdsforløb Kan analysere, vurdere og tage stilling til brug af logbog og portfolio i egne

Læs mere

It- og medieplan Engelsborgskolen

It- og medieplan Engelsborgskolen De fem søjler Trinmål Indskoling It- og mediestøttede læreprocesser Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at bruge it- og medieværktøjer

Læs mere

Fælles Mål 2009. Edb. Faghæfte 26

Fælles Mål 2009. Edb. Faghæfte 26 Fælles Mål 2009 Edb Faghæfte 26 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 28 2009 Fælles Mål 2009 Edb Faghæfte 26 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 28 2009 Indhold Formål for faget edb 3 Slutmål

Læs mere

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til.

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til. Læseplan - projektarbejde Klasse Mål Indhold 0.-3. Problemformulering: At eleverne udvikler deres evne til at undres. At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som

Læs mere

IT- og medieplan. 4. klasse - 6. klasse. Hovedområde 1 Trinmål Vejledning. IT- og mediestøttede læreprocesser

IT- og medieplan. 4. klasse - 6. klasse. Hovedområde 1 Trinmål Vejledning. IT- og mediestøttede læreprocesser Hovedområde 1 Trinmål Vejledning IT- og mediestøttede læreprocesser Det er naturligt at fortsætte de procesorienterede arbejdsformer ved computeren, hvor eleverne nu i stigende grad kan være hinandens

Læs mere

På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015

På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015 Bilag 3 : På vej mod Digital Dannelse 1 På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015 Forventninger til medarbejdernes it-kompetencer på Skoleområdet It er blevet en stadig mere betydelig del

Læs mere

IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole

IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole 7. okt. 2006 Forord It- og mediehandleplanen skal være med til at sikre Sct. Jørgens Skole som en JPCK-skole,

Læs mere

Læseplan. Medie-, IT- og biblioteksundervisning

Læseplan. Medie-, IT- og biblioteksundervisning Læseplan Medie-, IT- og biblioteksundervisning Esbjerg Skolevæsen 2009 Læseplan for medie-, IT- og biblioteksundervisning Esbjerg Skolevæsen 2009 Læseplanen er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Undervisning. Medieplan. for IT, medie og skolebiblioteksundervisning. Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune. Undervisning. Medieplan. for IT, medie og skolebiblioteksundervisning. Ringkøbing-Skjern Kommune Undervisning Medieplan for IT, medie og skolebiblioteksundervisning Medieplan for IT-, medie og skolebibliotekskundskab Forord Mål og indhold I arbejder vi frem mod, at skolebibliotekerne fungerer som

Læs mere

Medieplan for Egholmskolen Mål og muligheder for arbejde med IT på Egholmskolen

Medieplan for Egholmskolen Mål og muligheder for arbejde med IT på Egholmskolen Medieplan for Egholmskolen og muligheder for arbejde med IT på Egholmskolen 0. klasse IT Opnå en vis fortrolighed med computerens betjening. Revideret 21. 5. 08 Tænd og sluk Logge på netværk Bruge mus

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

1. klasse Målbeskrivelse Færdigheder Programmer, digitale redskaber og lærermidler. opsætning af cd- ord efter individuel behov.

1. klasse Målbeskrivelse Færdigheder Programmer, digitale redskaber og lærermidler. opsætning af cd- ord efter individuel behov. 0. klasse Eleverne skal opnå fortrolighed med computerens almene betjening. ipad Eleverne skal opnå fortrolighed med ipadens almene betjening. Tænde og slukke Betjene mus og tastetur Åbne og lukke programmer

Læs mere

Vil du. efteruddanne Dig? Tag kursus på Hansenberg

Vil du. efteruddanne Dig? Tag kursus på Hansenberg Vil du efteruddanne Dig? Tag kursus på Hansenberg Open learning tilbud Kære kursist Open learning tilbydes til dig, der ønsker at styrke dine IT kompetencer indenfor flere forskellige områder. Udover

Læs mere

Medier i skolen. Medielæseplan. Mål, læseplan og idékatalog for undervisning i og med lyd, billede og film i hele folkeskoleforløbet.

Medier i skolen. Medielæseplan. Mål, læseplan og idékatalog for undervisning i og med lyd, billede og film i hele folkeskoleforløbet. Medier i skolen Medielæseplan Mål, læseplan og idékatalog for undervisning i og med lyd, billede og film i hele folkeskoleforløbet. Skolen og medier Medielæseplan, baggrund og beskrivelse Bente Nykjær,

Læs mere

MEDIEPLAN FOR LINDEGÅRDSSKOLEN

MEDIEPLAN FOR LINDEGÅRDSSKOLEN 1 MEDIEPLAN FOR LINDEGÅRDSSKOLEN Forord Denne medieplan er resultatet af arbejdet med den grønne tråd i det pædagogiske servicecenter 2004/05. Det har været et ønske fra arbejdsgruppen at få lavet en sammenkobling

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Teknologi og kommunikation

Teknologi og kommunikation Fælles Mål 2009 Teknologi og kommunikation 10. klasse Faghæfte 45 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 47 2009 Fælles Mål 2009 Teknologi og kommunikation 10. klasse Faghæfte 45 Undervisningsministeriets

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium Skive Tekniske Skole

Læs mere

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 Peter Kragh Hansen Microsoft PowerPoint 2013 DK ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e PowerPoint 2013... 3 Præsentation... 4 Oprettelsen af præsentationer... 5 Skabeloner og

Læs mere

Udnyt skolebibliotekets service!

Udnyt skolebibliotekets service! Udnyt skolebibliotekets service! I dette inspirationshæfte får du eksempler på, hvordan skolens biblioteksløsning stiller faciliteter til rådighed for eleverne, så de kan få erfaringer med at arbejde med

Læs mere

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU IT-CENTRET PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil Vi udbyder korte kurser indenfor følgende: Start din PC - Tekstbehandling

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Grundforløb 2013 til studieretningsforløb 2014 Institution EUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Kommunikation/it C Jeppe Moritz Led Htx 2013-2014, 1. E Oversigt

Læs mere

Undervisningsplan. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin Grundforløb 2014 til studieretningsforløb 2015 Institution.

Undervisningsplan. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin Grundforløb 2014 til studieretningsforløb 2015 Institution. Undervisningsplan Termin Grundforløb 2014 til studieretningsforløb 2015 Institution Rybners Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Kommunikation/it C Jeppe Moritz Led Htx 2014-2015, 1. E Oversigt over

Læs mere

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo AMU

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo AMU AMU IT-CENTRET Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo Vi udbyder korte kurser i følgende programmer: Tekstbehandling - Regneark Præsentation og DTP - Internet og E-mail Database - Start din PC IT

Læs mere

Udkast. IT- og medieplan Vester Mariendal Skole

Udkast. IT- og medieplan Vester Mariendal Skole Udkast 2005 IT- og medieplan Vester Mariendal Skole IT- og medieplan Vester Mariendal Skole Forord Eleverne skal ifølge skoleloven udvikle deres itog mediekompetencer som en integreret del af undervisningen

Læs mere

Det digitale skolebibliotek

Det digitale skolebibliotek Det digitale skolebibliotek digibib.dk er fyldt med råstof digibib.dk er en stor samling materialer til din undervisning. Flere tusinde artikler, fotos og tegninger er klar til brug sammen med flere af

Læs mere

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen Nordfyns Kommune 2008 En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen - bygger på Junior PC-kørekort konceptet for Folkeskolen Den overordnede opgave med Junior PC-kørekortet er at udvikle et IT-bevis

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Office 2007. i indskolingen

Office 2007. i indskolingen Office 2007 i indskolingen Indhold Office 2007 i indskolingen elevens eksperimenterende arbejde 3 Min sommerferie skabeloner til skrivning med Word 5 Bondegården en billedfortælling med PowerPoint 15 Sundhedsuge

Læs mere

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot brug nettet / lær at søge effektivt 2 3 brug nettet / lær at søge effektivt 4 Biblioteksbasen 6 FaktaLink 8 Infomedia 0 Student Resources In Context 2 Literature Resource

Læs mere

IT & MEDIE- KATALOG 2006. Trinmål for IT og medier - RUNGSTED SKOLE Pædagogisk Læringscenter

IT & MEDIE- KATALOG 2006. Trinmål for IT og medier - RUNGSTED SKOLE Pædagogisk Læringscenter IT & MEDIE- KATALOG 2006 Trinmål for IT og medier - RUNGSTED SKOLE Pædagogisk Læringscenter KK-MH-SC-NO-PLC RUNGSTED SKOLE 21-03-2006 1 INDHOLD Indledning...... 3 Klassetrinsoversigt.... 4 Tekstbehandling....

Læs mere

IT- og medieplan Gudumholm skole

IT- og medieplan Gudumholm skole Forord Eleverne skal ifølge skoleloven udvikle deres it- og mediekompetencer som en integreret del af undervisningen i alle fag og emner. Udviklingen på it- og medieområdet bevirker, at det er uhensigtsmæssigt

Læs mere

brug nettet / lær at søge effektivt

brug nettet / lær at søge effektivt brug nettet / lær at søge effektivt Med netmedierne kan du gratis og lovligt: Downlåne materiale direkte til din egen pc Undgå ventetid Få adgang til et utal af fuldtekst artikler fra diverse tidsskrifter

Læs mere

Krav og forventninger til anmeldere

Krav og forventninger til anmeldere Krav og forventninger til anmeldere Indhold Fra lærer til lærer... 1 Kvalitet, habilitet og troværdighed... 2 Læremidlets anvendelse... 2 It baserede læremidler... 2 Udnyttes det digitale potentiale?...

Læs mere

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var en gang i Søby Dette projekt henvender sig til fagene historie, samfundsfag, geografi og dansk i udskolingen. Hensigten med projektet

Læs mere

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv Et undervisningsforløb af Sophie Holm Strøm Arkitektur TITEL PÅ FORLØB Indhold/tekster/materiale At have en have (intro til billedkunst)

Læs mere

Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for

Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for IT Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for Boulevarden 19D DK - 7100 Vejle tel: +45 7216 2830 www.campusvejle.dk GRUNDLÆGGENDE KURSER ER DU NYBEGYNDER, BØR DU OVERVEJE

Læs mere

Blågård Skoles IT-handleplan

Blågård Skoles IT-handleplan Blågård Skoles IT-handleplan 2012-2013 Indholdsfortegnelse Faghæfte 48 om It- og mediekompetence... 3 Informationssøgning og -indsamling... 3 Analyse... 3 Produktion og formidling... 3 Kommunikation, videndeling

Læs mere

Arbejdsrum i ElevIntra

Arbejdsrum i ElevIntra Arbejdsrum i ElevIntra En stærk mulighed Version: Januar 2014 Indholdsfortegnelse Hvad er et arbejdsrum?...4 Dette materiale...4 De mange muligheder...5 Drejebog for kurset...6 Opret dit første arbejdsrum

Læs mere

IT og mediehandleplan 2012. Eggeslevmagle Skole

IT og mediehandleplan 2012. Eggeslevmagle Skole IT og mediehandleplan 2012 Eggeslevmagle Skole Eggeslevmagle Skole vil fortsat arbejde med IT og medier som et redskab til elevernes læring i overensstemmelse med skolens vision, Slagelse Kommunes IT-vision

Læs mere

Regneark hvorfor nu det?

Regneark hvorfor nu det? Regneark hvorfor nu det? Af seminarielektor, cand. pæd. Arne Mogensen Et åbent program et værktøj... 2 Sådan ser det ud... 3 Type 1 Beregning... 3 Type 2 Præsentation... 4 Type 3 Gæt... 5 Type 4 Eksperiment...

Læs mere

IT Elevuddannelse i DIA

IT Elevuddannelse i DIA IT Elevuddannelse i DIA Elevuddannelse i DIA Målsætning Undervisning Undervisnings og arbejdsformer Kontrol og motivation Evalueringsprogram Retningslinjer og samværsregler IT emner Undervisningsmaterialer

Læs mere

Lær at søge effektivt!

Lær at søge effektivt! Lær at søge effektivt! Her i folderen får du: Tips og tricks til, hvordan du bedst søger information. En præsentation af gode databaser til informationssøgning. Bliv oprettet som bruger på Aarhus Kommunes

Læs mere

Dansklærernes dag 2015. et læringsperspektiv

Dansklærernes dag 2015. et læringsperspektiv Dansklærernes dag 2015 14. april 2015 Titelproducent Eleven som et læringsperspektiv Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Professor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Indhold En meget central del af dansk handler om

Læs mere

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING Udgivet af Station Next 1. udg., dec. 2010 Indhold Indledning...3 Mediefag B stx, juni 2010...4 1. Identitet og formål...4 2. Faglige mål og fagligt

Læs mere

seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015

seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015 seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015 Oversigt Grundlæggende IT Bliv fortrolig med at arbejde med at arbejde med en computer og anvendelse af de mest anvendte programmer. Grundlæggende regnskab

Læs mere

Side 1 af 9. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin 2012-2013.

Side 1 af 9. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin 2012-2013. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2012-2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Københavns Tekniske Skole, Sukkertoppen htx Kommunikation/ITA

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N Biblioteksloven 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter,

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Børnehaveklasse

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Børnehaveklasse It i fagene - Helsingør Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Børnehaveklasse BØRNEHAVEKLASSE WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, differentiering og fordybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

IT handleplan for Mou skole 2015-16.

IT handleplan for Mou skole 2015-16. IT handleplan for Mou skole 2015-16. IT og digitale løsninger skal tænkes ind i alle fag i folkeskolen. Den normale klasseundervisning skal kombineres med onlineundervisning og afgangsprøver vil fremover

Læs mere

Medieplan. Paradisbakkeskolen Nexø-Svaneke

Medieplan. Paradisbakkeskolen Nexø-Svaneke Medieplan 2012 Paradisbakkeskolen Nexø-Svaneke 1 Forord Vores mediekultur har ændret sig grundlæggende de sidste år, og derfor er fokus flyttet fra at opfatte medier, som noget man bevidst undersøger og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2009 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen, 2500 Valby Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

Spørgeskemaer i SkoleIntra

Spørgeskemaer i SkoleIntra Spørgeskemaer i SkoleIntra Brug det indbyggede værktøj, når du vil vide mere! Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Spørgeskema kun for skoler med ElevIntra!...4 Spørgeskemaer i SkoleIntra...4 Hvor

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. MATEMATIK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11 BEGREBER I DANTEK... 2 SAMLINGER... 2 Informationssamlingen... 2 Udlånssamlingen (sætsamlingen)... 2 BOOKING... 2 RESERVERING... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SIMPEL SØGNING... 5 AVANCERET

Læs mere

Indhold. Interaktive tavler i undervisningen Øvelser. UNI C 2009 Pædagogisk IT-kørekort

Indhold. Interaktive tavler i undervisningen Øvelser. UNI C 2009 Pædagogisk IT-kørekort Interaktive tavler i undervisningen Øvelser Indhold Øvelse 1: Brug af netbaserede læringsresurser... 2 Øvelse 2: Hente resurser fra andre programmer... 2 Øvelse 3: Gennemgang af et program gennem brug

Læs mere

IT handleplan for Mou skole 2013-14.

IT handleplan for Mou skole 2013-14. IT handleplan for Mou skole 2013-14. På Mou skole vil vi med afsæt i Fælles skolebeskrivelse 2010 samt Strategiplan for Pædagogisk IT sætte fokus på, hvordan kan vi løfte undervisningen mest muligt via

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2013 2014. Gørslev skole & Skovboskolen

Digitaliseringsstrategi 2013 2014. Gørslev skole & Skovboskolen 1. Indledning Gørslev skole og Skovboskolens IT og digitaliseringsstrategi består af tre dele: Vision, som er det overordnede sigte med digitaliseringen. Visionen beskrives nærmere i afsnit 2, side 2.

Læs mere

fotografisk kommunikation

fotografisk kommunikation x DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE CAMPUS KØBENHAVN Forprøve 2014 fotografisk kommunikation 1/2 Professionsbacheloruddannelsen i Visuel Kommunikation Studieretning: Fotografisk Kommunikation Del 1:

Læs mere

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold Årsplan for undervisningen i matematik på 4. klassetrin 2006/2007 Retningslinjer for undervisningen i matematik: Da Billesborgskolen ikke har egne læseplaner for faget matematik, udgør folkeskolens formål

Læs mere

Lyshøjskolen, 2012. Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012

Lyshøjskolen, 2012. Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012 , 2012 Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012 Indhold Skolebiblioteket og skolen som læringscenter... 1 Status... 3 Hvem er tilknyttet

Læs mere

Rønbækskolens it-strategi 2011-2014. 1. version forår 2011

Rønbækskolens it-strategi 2011-2014. 1. version forår 2011 Rønbækskolens it-strategi 2011-2014 1. version forår 2011 Tagcloud lavet ud fra noter fra pædagogisk dag 5. august 2010 Indhold Indledning...3 Undervisning i it, med it og gennem it...3 Digitale læringsmidler...5

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011 HTX

Læs mere

kan foreslå lege og aktiviteter få ideer har lyst til at lære kan arbejde med en aftalt aktivitet over tid kan tåle at tabe i spil, lege og sport

kan foreslå lege og aktiviteter få ideer har lyst til at lære kan arbejde med en aftalt aktivitet over tid kan tåle at tabe i spil, lege og sport Sociale kompetencer Motivation tager initiativ holder sig sit mål for øje overvinder fiaskoer uden at blive slået ud Empati : kan sætte sig i en andens sted Ansvarlighed: kan udskyde impulser/ behov kan

Læs mere

MIT MI BA T B RNS LÆR LÆRING

MIT MI BA T B RNS LÆR LÆRING MIT BARNS LÆRING hvordan kan jeg via skolebestyrelsen sikre god læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 Velkommen i skolebestyrelsen Skolebestyrelsesmedlemmerne har et stort og vigtigt

Læs mere

De har ikke et tastatur. Nogle funktioner er mere besværlige end på en pc. Kræver lidt tilvænning i ft. specialfunktioner.

De har ikke et tastatur. Nogle funktioner er mere besværlige end på en pc. Kræver lidt tilvænning i ft. specialfunktioner. App Formål/anvendelse Fordele Udfordringer Hvad skal de lære Tip Pages Skrive opgaver og notater Keynotes imovie Splice Lave præsentationer og vise dem for klassen Små videoproduktioner, med film, musik,

Læs mere

Elementer i Junior PC-kørekort. Beskrivelserne indeholder 3 elementer, der indgår på alle udviklingstrin og inden for alle områder:

Elementer i Junior PC-kørekort. Beskrivelserne indeholder 3 elementer, der indgår på alle udviklingstrin og inden for alle områder: Baggrund for Junior PC-kørekort. Opgaven omkring Junior PC-kørekortet er konkretiseret i følgende tekst: Den overordnede opgave er at udvikle et IT-bevis rettet til eleverne i folkeskolen, der kan bidrage

Læs mere

0. Ny bruger af Dantek BiblioMatik

0. Ny bruger af Dantek BiblioMatik 0. Ny bruger af Dantek BiblioMatik Indhold Om Dantek BiblioMatik og ElevWeb...... 3 Browser-adgang til ElevWeb... 3 Fjernskrivebord - adgang til Dantek BiblioMatik... 3 - det administrative system... 3

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven SIDE 1 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK Fagbogen i skolehaven SIDE 2 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK fagbogen I skolehaven SIDE 3 DANSK FAGBOGEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Arbejdet med fagbøger og produktion

Læs mere