Cardlab ApS CVR-nr Company reg. no

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cardlab ApS CVR-nr. 29 31 77 04 Company reg. no. 29 31 77 04"

Transkript

1 Cardlab ApS CVR-nr Company reg. no Årsrapport Annual report 1. januar december January - 31 December 2012 Notes to users of the English version of this document: This document contains a Danish version as well as an English version. In the event of any dispute regarding the interpretation of any part of the document, the Danish version of the document shall prevail. To ensure the greatest possible applicability of the English version af the document, British English terminology has been used. Please note that decimal points remain unchanged from the Danish version of the document. This means that for instance DKK is the same as the English amount of DKK 146,940, and that 23,5 % is the same as the English 23.5 %. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. maj The annual report has been submitted and approved by the general meeting on the 7 May Stine Skern

2 Dirigent Chairman of the meeting

3 Indholdsfortegnelse Contents Side Page Påtegninger Reports Ledelsespåtegning 1 Management's report Den uafhængige revisors erklæringer 2 Independent auditor's reports Ledelsesberetning Management's review Selskabsoplysninger 5 Company data Ledelsesberetning 6 Management's review Årsregnskab 1. januar december 2012 Annual accounts 1 January - 31 December 2012 Anvendt regnskabspraksis 9 Accounting policies used Resultatopgørelse 17 Profit and loss account Balance 18 Balance sheet Noter 21 Notes Cardlab ApS Årsrapport for 2012

4 Ledelsespåtegning Management's report Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2012 for Cardlab ApS. The board of directors and the executive board have today presented the annual report of Cardlab ApS for the financial year 1 January - 31 December Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. The annual report has been presented in accordance with the Danish Financial Statements Act. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december We consider the accounting policies used appropriate, and in our opinion the annual accounts provide a true and fair view of the company's assets and liabilities and its financial position as on 31 December 2012 and of the company's results of its activities in the period from 1 January to 31 December Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler. We are of the opinion that the management review includes a fair description of the issues dealt with. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. The annual report is recommended for approval by the general meeting. København S, den 7. maj 2013 København, 7 May 2013 Direktion Management Stine Skern Bestyrelse Board of directors Frank Sandeløv Per B. Andersen Hans-Henrik Eriksen Formand Niels-Henrik Olesen Ulrich Østergaard Tagi Ibrahimov Cardlab ApS Årsrapport for

5 Den uafhængige revisors erklæringer Independent auditor's reports Til kapitalejerne i Cardlab ApS To the shareholders of Cardlab ApS Påtegning på årsregnskabet Report on annual accounts Vi har revideret årsregnskabet for Cardlab ApS for regnskabsåret 1. januar december 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. We have audited the annual accounts of Cardlab ApS for the financial year 1 January - 31 December 2012, which comprise accounting policies used, profit and loss account, balance sheet and notes. The annual accounts are prepared in accordance with the Danish Financial Statements Act. Ledelsens ansvar for årsregnskabet The management's responsibility for the annual accounts Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. The management is responsible for the preparation of annual accounts that give a true and fair view in accordance with the Danish Financial Statements Act and for such internal control as the management determines is necessary to enable the preparation of annual accounts that are free from material misstatement, whether due to fraud or error. Revisors ansvar Auditor's responsibility Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. Our responsibility is to express an opinion on the annual accounts based on our audit. We conducted our audit in accordance with international standards on auditing and additional requirements under Danish audit regulation. This requires that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the annual accounts are free from material misstatements. Cardlab ApS Årsrapport for

6 Den uafhængige revisors erklæringer Independent auditor's reports En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the annual accounts. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatements in the annual accounts, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the company's preparation of annual accounts that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the company's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by the management, as well as the overall presentation of the annual accounts. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. The audit has not resulted in any qualification. Konklusion Opinion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. In our opinion, the annual accounts give a true and fair view of the company's assets, liabilities and financial position at 31 December 2012 and of the results of the company's operations for the financial year 1 January to 31 December 2012 in accordance with the Danish Financial Statements Act. Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Emphasis of matter paragraph on matters in the accounts Uden at det har påvirket vores konklusion henviser vi til ledelsesberetningen samt note 1 indeholdende omtale af selskabets kapitalberedskab og usikkerheder ved indregning og måling. Without having influenced our opinion, we refer to the management's review and to note 1 mentioning the company's capital resources and uncertainties concerning to recognition and measurement. Cardlab ApS Årsrapport for

7 Den uafhængige revisors erklæringer Independent auditor's reports Udtalelse om ledelsesberetningen Statement on the management's review Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Pursuant to the Danish Financial Statements Act, we have read the management's review. We have not performed any further procedures in addition to the audit of the annual accounts. On this basis, it is our opinion that the information provided in the management's review is consistent with the annual accounts. København, den 7. maj 2013 Copenhagen, 7 May 2013 NIELSEN & CHRISTENSEN Statsautoriseret Revisionspartnerselskab State Authorised Public Accountants Anders Schelde-Mollerup statsautoriseret revisor State Authorised Public Accountant Cardlab ApS Årsrapport for

8 Selskabsoplysninger Company data Selskabet The company Cardlab ApS Amager Fælledvej København S Telefon: Phone: Hjemmeside: Web site: E mail: CVR-nr.: Company reg. no.: Stiftet: Established: Hjemsted: Domicile: Regnskabsår: Financial year: januar January 2006 Københavm Copenhagen 1. januar december 1 January - 31 December Bestyrelse Board of directors Frank Sandeløv, Formand Per B. Andersen Hans-Henrik Eriksen Niels-Henrik Olesen Ulrich Østergaard Tagi Ibrahimov Direktion Management Stine Skern Revision Auditors Nielsen & Christensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Cardlab ApS Årsrapport for

9 Ledelsesberetning Management's review Hovedaktivitet Principal activities Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed og at eje kapitalandele i selskaber inden for handel og industri, herunder ved ejerskab af patenter og andre immaterielle rettigheder med henblik på kommerciel udnyttelse, samt enhver anden hermed forbunden virksomhed. The company's aim is to carry on investments and to hold investments in companies within trade and industry, including ownership of patents and other intellectual property rights for the commercial exploitation, and any other related activities. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Development in activities and financial affairs Selskabet har i 2012 foretaget en udspaltning af selskabets kunderelaterede drifts- og udviklingsopgaver til et 100 pct. ejet datterselskab, Cardlab Innovation ApS. Cardlab ApS formål er herefter udelukkende at udvikle og eje ny teknologi, samt udtage patenter på disse. Denne IP licenseres til Cardlab Innovation ApS, med henblik på indgåelse af aftaler omkring kommercialisering. In 2012 the company made a demerger of the company's customer-related operational and development tasks to a 100 % owned subsidiary, Cardlab Innovation ApS. Cardlab ApS' purpose is then solely to develop and own new technologies, and acquiring patents on these. This IP is licensed to Cardlab Innovation ApS, with a view to concluding agreements for commercialization. De kunderelaterede drifts- og udviklingsopgaver er indtil august 2012 foregået i Cardlab ApS' regi, men overdraget til Cardlab Innovation ApS i forbindelse med dette selskabs stiftelse. The customer-related operational and development tasks has until August taken place in Cardlab ApS, but were transferred to Cardlab Innovation ApS in connection with its establishment. Cardlab koncern (bestående af selskaberne Cardlab ApS og Cardlab Innovation Aps) har i 2012 vist en stigende omsætning, der primært er opnået gennem udviklingsopgaver for kunder med henblik på tilpasning af selskabets teknologier til kundens specifikke behov. The Cardlab group (consisting of the companies Cardlab ApS and Cardlab Innovation ApS) has in 2012 shown increasing revenue, which is primarily achieved through the development tasks for customers in order to adapt the company's technologies to the customer's specific needs. Cardlab ApS Årsrapport for

10 Ledelsesberetning Management's review Cardlab samarbejder med to globale kortproducenter, med henblik på indførelse af nye sikkerhedsstandarder ved integrering af Cardlab koncernens teknologier i eksisterende produkter for henholdsvis adgangskontrol og betalingskort. Som en del af udviklingsopgaven inden for adgangskontrol gennemføres et pilot projekt i en større europæisk lufthavn fra Q ligesom der forventes serieproduktion af adgangskort fra Q Cardlab works with two global card manufacturers, with a view to introducing new safety standards by integrating Cardlab Group technologies into existing products for access control and debit cards respectively. As part of the development task in the field of access control a pilot project has been implemented in a major European airport from Q and a serial production of access cards is expected from Q Årets resultat af virksomhedens indtjening i 2012 udviser et underskud på tkr., hvilket er på niveau med det forventede. Net profit of the company's earnings in 2012 showed a deficit of DKK -2,976k, which was in line with expectations. Cardlabs egne udviklingsprojekter er fortsat i 2012, hvor den dynamiske magnetstribe nu kun mangler den endelige produktionsmodning og test. I forbindelse hermed har Cardlab ApS yderligere 2 patentansøgninger under udfærdigelse. Cardlab's own development projects has continued in 2012, and the dynamic magnetic stripe now awaits the final production maturity and testing. In this connection Cardlab ApS has 2 additional patent applications under preparation. Den forventede udvikling The expected development Nedenstående beskrivelse af den forventede udvikling dækker som helhed begge selskaber i Cardlab koncernen. The following description of the expected development covers as a whole both companies in the Cardlab Group. Det forventes stigende omsætning og bedre resultater i An increase in revenue and better results are expected in Færdiggørelsen af den dynamiske magnetstribe til et produktionsmodent OEM produkt til implementering i andre producenters kortløsninger forventes at give et begyndende omsætningsbidrag fra Q The completion of the dynamic magnetic stripe to a production mature OEM product for implementation in other manufacturers' card solutions are expected to provide an initial revenue contribution from Q Cardlab ApS Årsrapport for

11 Ledelsesberetning Management's review Begivenheder efter regnskabsårets udløb Events subsequent to the end of the financial year Der er i Q tilført selskabet 6,7 mio. kr. i yderligere egenkapital, og det forventes at der i Q indskydes yderligere 5 mio. kr. i egenkapital, hvorefter drifts- og udviklingsopgaver i 2013 er fuldt ud finansieret. In Q ,7 million DKK was added the company in additional equity, and it is expected that there in Q2 is added additional 5 million DKK in equity, after which operational and development tasks in 2013 are fully funded. Cardlab ApS Årsrapport for

12 Anvendt regnskabspraksis Accounting policies used Årsrapporten for Cardlab ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. The annual report for Cardlab ApS is presented in accordance with those regulations of the Danish Financial Statements Act concerning companies identified as class B enterprises. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. The accounting policies used are unchanged compared to last year. Generelt om indregning og måling Recognition and measurement in general I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. Income is recognised in the profit and loss account concurrently with its realisation, including the recognition of value adjustments of financial assets and liabilities. Likewise, all costs, these including depreciation, amortisation, writedown, provisions, and reversals which are due to changes in estimated amounts previously recognised in the profit and loss account are recognised in the profit and loss account. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Assets are recognised in the balance sheet when the company is liable to achieve future, financial benefits and the value of the asset can be measured reliably. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Liabilities are recognised in the balance sheet when the company is liable to loose future, financial benefits and the value of the liability can be measured reliably. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost. At the first recognition, assets and liabilities are measured at cost. Later, assets and liabilities are measured as described below for each individual accounting item. Cardlab ApS Årsrapport for

13 Anvendt regnskabspraksis Accounting policies used Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid. Certain fixed asset investments and liabilities are measured at amortised cost, by which method a fixed, effective interest is recognised during the useful life of the asset or the liability. Amortised cost is recognised as the original cost with deduction of any payments and additions/deductions of the accrued amortisation of the difference between cost and nominal amount. In this way capital losses and capital profits are spread over the useful life. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen. At recognition and measurement, such predictable losses and risks are taken into consideration, which may appear before the annual report is presented, and which concerns matters existing on the balance sheet date. Resultatopgørelsen The profit and loss account Nettoomsætning Net turnover Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget. The net turnover is recognised in the profit and loss account if delivery and risk transfer to the buyer have taken place before the end of the year, and if the income can be determined reliably and is expected to be received. The net turnover is recognised exclusive of VAT and taxes and with the deduction of any discounts granted in connection with the sale. Cardlab ApS Årsrapport for

14 Anvendt regnskabspraksis Accounting policies used Andre eksterne omkostninger Other external costs Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer og operationelle leasingomkostninger. Other external costs comprise costs for distribution, sales, advertisement, administration, premises, loss on debtors, and operational leasing costs. Finansielle poster Net financial Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og renteomkostninger, realiserede og u- realiserede kursgevinster og kurstab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt rentetillæg og rentegodtgørelser ved skattebetaling. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Net financials comprise interest income and interest costs, realised and unrealised capital profits and losses concerning securities, liabilities and transactions in foreign currency, amortising of fixed asset investments and liabilities, and additions and reimbursements of interest concerning tax payment. Net financials are recognised with the amounts concerning the financial year. Udbytte fra kapitalandel i dattervirksomhed indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres. Dividend from equity investment in subsidiary is recognised in the financial year where the dividend is declared. Skat af årets resultat Tax of the results for the year Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. The tax for the year comprises the current tax for the year and the changes in deferred tax, and it is recognised in the profit and loss account with the share referring to the results for the year and directly in the equity with the share referring to entries directly on the equity. Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af moderselskabet og de danske dattervirksomheder. The company is subject to the Danish legislation concerning compulsory joint taxation of the parent company and the Danish subsidiaries. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud (fuld fordeling). The current Danish corporate tax is allocated among the jointly taxed companies in proportion to their respective taxable income (full allocation with reimbursement of tax losses). Cardlab ApS Årsrapport for

15 Anvendt regnskabspraksis Accounting policies used Balancen The balance sheet Immaterielle anlægsaktiver Intangible fixed assets Udviklingsprojekter, patenter og licenser Development projects, patents, and licences Udviklingsomkostninger omfatter omkostninger der direkte og indirekte kan henføres til udviklingsaktiviteter. Development costs comprise e.g. salaries, wages, and amortisation which directly and indirectly refer to the development activities. Udviklingsprojekter, der er klart definerede og identificerbare, hvor den tekniske udnyttelsesgrad, tilstrækkelige ressourcer og et potentielt fremtidigt marked eller udviklingsmulighed kan påvises, og hvor det er hensigten at fremstille, markedsføre eller anvende projektet, indregnes som immaterielle anlægsaktiver, såfremt kostprisen kan opgøres pålideligt, og der er tilstrækkelig sikkerhed for, at den fremtidige indtjening kan dække produktions-, salgs- og administrationsomkostninger. Øvrige udviklingsomkostninger indregnes i resultatopgørelsen, efterhånden som omkostningerne afholdes. Clearly defined and identifiable development projects are recognised as intangible fixed assets provided that the technical utilisation, sufficient resources, and a potential, future market can be demonstrated, and provided that it is the intention to produce, market, or utilise the project. It is, however, a condition that the cost can be calculated reliably and that a sufficiently high degree of certainty indicates that future earnings will cover the costs for production, sales, and administration. Other development costs are recognised in the profit and loss account concurrently with their realisation. Aktiverede udviklingsomkostninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere. Capitalised development costs are measured at cost with deduction of accrued amortisation or at the recoverable value, if this is lower. Efter færdiggørelsen af udviklingsarbejdet afskrives aktiverede udviklingsomkostninger over den vurderede økonomiske brugstid. Afskrivningsperioden udgør sædvanligvis 5 år og overstiger ikke 10 år. After completion of the development work, capitalised development costs are amortised on a straight line basis over the estimated financial useful life. Usually, the amortisation period is 5 years and does not exceed 10 years. Patenter og licenser måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Patenter afskrives lineært over den resterende patentperiode, og licenser afskrives over aftaleperioden, dog maksimalt 10 år. Patents and licenses are measured at cost with deduction of accrued amortisation. Patents are amortised on a straight-line basis over the remaining patent period, and licenses are amortised over the contract period, however, for a maximum of 10 years. Cardlab ApS Årsrapport for

16 Anvendt regnskabspraksis Accounting policies used Fortjeneste og tab ved afhændelse af udviklingsprojekter, patenter og licenser opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger. Profit and loss from the realisation of development projects, patents, and licenses are measured as the difference between the sales price with deduction of sales costs and the book value at the time of the sale. Profit or loss is recognised in the profit and loss account under amortisation. Materielle anlægsaktiver Tangible fixed assets Tekniske anlæg og maskiner måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger. Technical plants and machinery are measured at cost with deduction of accrued depreciation and writedown. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. The basis of depreciation is cost with deduction of expected residual value after the end of the useful life of the asset. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger. The cost comprises the acquisition cost and costs directly attached to the acquisition until the time when the asset is ready for use. As regards assets of own production, the cost comprises costs for materials, components, deliveries from sub suppliers, direct wages expenditure, and indirect production costs. Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellige. The cost of a total asset is divided into separate components that are depreciated separately if the useful life of the individual components are different. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Depreciation takes place on a straight line basis and based on an evaluation of the expected useful life: Tekniske anlæg og maskiner Technical plants and machinery 3 år / years Cardlab ApS Årsrapport for

17 Anvendt regnskabspraksis Accounting policies used Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger. Profit or loss deriving from the sales of tangible fixed assets is measured as the difference between the sales price reduced by the selling costs and the book value at the time of the sale. Profit or loss is recognised in the profit and loss account under depreciation. Nedskrivning på anlægsaktiver Writedown of fixed assets Den regnskabsmæssige værdi af såvel immaterielle som materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning. The book values of intangible as well as tangible fixed assets are subject to annual writedown tests in order to disclose any indications of impairment beyond those expressed by amortisation and depreciation respectively. Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. If indications of impairment are disclosed, impairment tests are carried out for each individual asset or group of assets respectively. Writedown takes place to the recoverable amount, if this value is lower than the book value. Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettoindtægter fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen. The recoverable value is equal to the value of the net selling price or the value in use, whichever is higher. The value in use is determined as the present value of the expected net income deriving from the use of the asset or the group of assets. Finansielle anlægsaktiver Financial fixed assets Kapitalandel i dattervirksomhed Equity investment in subsidiary Kapitalandel i dattervirksomhed måles til kostpris. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. Equity investment in subsidiary is measured at cost. In case the net realisable value is lower than the cost, writedown takes place to this lower value. Tilgodehavender Debtors Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab. Debtors are measured at amortised cost which usually corresponds to face value. In order to meet expected losses, writedown takes place at the net realisable value. Cardlab ApS Årsrapport for

Avadon A/S CVR-nr. / Reg no. 33 49 25 96

Avadon A/S CVR-nr. / Reg no. 33 49 25 96 CVR-nr. / Reg no. 33 49 25 96 Årsrapport for regnskabsåret 20.01.11-30.06.12 Annual Report for 20.01.11-30.06.12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. This annual report has been

Læs mere

DYNAMIC ENERGY AI'S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

DYNAMIC ENERGY AI'S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Tlf: +4589 307800 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Kystvejen 29 DK 8000 Aarhus C tva-no, 20 22 26 70 revisjol1saktieselskab DYNAMIC ENERGY AI'S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Making hydrogen happen

Making hydrogen happen ÅRSRAPPORT 2013 Annual report 2013 H2 Logic A/S H2 Making hydrogen happen Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 26. maj 2014 The Annual Report has been presented

Læs mere

BDO ScanRevislon Aboulevdpic-n I I Statsautoriseret revisonsaktlesekkab DK-8()O) CVR-nr 20 22 26 70 Flt 3()Tç www bdo.dk DANSKE COMMODITIES A.

BDO ScanRevislon Aboulevdpic-n I I Statsautoriseret revisonsaktlesekkab DK-8()O) CVR-nr 20 22 26 70 Flt 3()Tç www bdo.dk DANSKE COMMODITIES A. BDO ScanRevislon Aboulevdpic-n I I Statsautoriseret revisonsaktlesekkab DK-8()O) CVR-nr 20 22 26 70 Flt 3()Tç www bdo.dk f-j DANSKE COMMODITIES A./S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2008 4. REGNSKABSÅR 4rd FINANCIAL

Læs mere

Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12

Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12 Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12 Annual Report for 2011/12 CVR-nr. 43 13 76 11 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / The Annual Report was presented and adopted

Læs mere

Årsrapport for 1. juli 2013-30. juni 2014

Årsrapport for 1. juli 2013-30. juni 2014 .13alyfa A/S Årsrapport for 1. juli 2013-30. juni 2014 Annual Report fori July 2013-30 June 2014 CVR-nr. 43 13 76 11 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /

Læs mere

Achton A/S CVR-nr. 10 98 06 90 Central Business Registration No 10 98 06 90. Årsrapport 2012 Annual report 2012

Achton A/S CVR-nr. 10 98 06 90 Central Business Registration No 10 98 06 90. Årsrapport 2012 Annual report 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR no. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Denmark Phone +45 58558200 Fax +45 58558201 www.deloitte.dk Achton A/S CVR-nr. 10 98 06 90 Central

Læs mere

McDonald's Danmark ApS

McDonald's Danmark ApS McDonald's Danmark ApS Falkoner Alle 20, Frederiksberg CVR No. 24 21 40 87 Årsrapport for 2013 Annual report for the year ended 31 December 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Contents Side

Indholdsfortegnelse Contents Side Indholdsfortegnelse Contents Side Page Påtegninger Management s Statement and Auditor s Report Ledelsespåtegning Management s Statement Den uafhængige revisors erklæringer Independent Auditor s Report

Læs mere

Årsrapport for 2012 23. regnskabsår

Årsrapport for 2012 23. regnskabsår Affitech A/S c/o COBIS, Ole Maaløes Vej 3, 2200 København N, Danmark CVR No. 14 53 83 72 Årsrapport for 2012 23. regnskabsår Annual report for the year ended 31 December 2012 23rd financial year Godkendt

Læs mere

DBB JACK-UP SERVICES A/S

DBB JACK-UP SERVICES A/S DBB JACKUP SERVICES A/S Årsrapport 2014 Annual report 2014 Vision Offshore renewables are the preferred future source of energy. Mission To provide secondtonone solutions to the Offshore Renewable Industry

Læs mere

DESMI A/S Årsrapport 2012 / Annual Report 2012

DESMI A/S Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 CVR-nr. 34 08 67 96 / Central Business Registration No. 34 08 67 96 MARINE & OFFSHORE INDUSTRY OIL SPILL RESPONSE DEFENCE & FUEL UTILITY PROVEN TECHNOLOGY Indholdsfortegnelse

Læs mere

Balyfa A/S Årsrapportfor2012/13

Balyfa A/S Årsrapportfor2012/13 Balyfa A/S Årsrapportfor2012/13 Annual Report for 2012/13 CVR-nr. 43 13 76 11 Årsrapportener fremlagt og godkendtpåselskabets ordinæregeneralforsamling den 30/9 2013 The Annual Report was presented and

Læs mere

McDONALD'S DANMARK A/S Falkoner Allé 20, 2000 Frederiksberg (CVR. no. 24 21 40 87) ÅRSRAPPORT FOR 2008

McDONALD'S DANMARK A/S Falkoner Allé 20, 2000 Frederiksberg (CVR. no. 24 21 40 87) ÅRSRAPPORT FOR 2008 McDonald's Danmark A/S Falkoner Allé 20 DK - 2000 Frederiksberg Tlf. +45 33 26 60 00 Fax +45 33 26 60 60 www.mcdonalds.dk CVR nr. 24214087 Nordea nr. 2191 0106315442 McDONALD'S DANMARK A/S Falkoner Allé

Læs mere

Nordsøfonden. Årsrapport for 2010

Nordsøfonden. Årsrapport for 2010 Nordsøfonden Årsrapport for 2010 Danish North Sea Fund Annual Report for 2010 Indholdsfortegnelse / Contents Side Oplysninger om Nordsøfonden.................................................... 3 Ledelsesberetning

Læs mere

ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT 2009

ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT 2009 Kjaer Group Head Office CONTENTS Ledelsens beretning Kjaer Group kort fortalt Kjaer Group s forretningsmodel Langsigtede finansielle mål 5 års nøgletal Udviklingen i 2009

Læs mere

Investeringsforeningen BPT Nordic Årsrapport 2007 Annual Report 2007. The Investment Fund BPT Nordic Annual Report 2007. Baltic Property Trust

Investeringsforeningen BPT Nordic Årsrapport 2007 Annual Report 2007. The Investment Fund BPT Nordic Annual Report 2007. Baltic Property Trust Investeringsforeningen BPT Nordic Årsrapport 2007 Annual Report 2007 The Investment Fund BPT Nordic Annual Report 2007 Baltic Property Trust 1 Hjemstedsadresse Registered address Investeringsforeningen

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013 CVR-nr. 26 65 46 53 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. januar 2014. Martin Skou Heidemann Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2011 Annual Report 2011 nr R- V C

Årsrapport 2011 Annual Report 2011 nr R- V C CVR-nr. 48233511 Årsrapport 2011 Annual Report 2011 Indhold / Contents Kort om Grontmij A/S / Grontmij A/S in brief 3 Ledelsespåtegning / Statement by the Board of Executives and the Board of Directors

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

VERDENSDIABETESFONDEN ÅRSREGNSKAB 2014 WORLD DIABETES FOUNDATION FINANCIAL STATEMENTS FOR 2014. CVR-nr. 26 56 17 79

VERDENSDIABETESFONDEN ÅRSREGNSKAB 2014 WORLD DIABETES FOUNDATION FINANCIAL STATEMENTS FOR 2014. CVR-nr. 26 56 17 79 ÅRSREGNSKAB 2014 FINANCIAL STATEMENTS FOR 2014 GODKENDT AF BESTYRELSEN 3. MARTS 2015 APPROVED BY THE BOARD OF DIRECTORS 3 MARCH 2015 CVR-nr. 26 56 17 79 Årsberetning 2014 Management Review 2014 Fondens

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Indholdsfortegnelse / Contents

Indholdsfortegnelse / Contents Indholdsfortegnelse / Contents Side / Page Roblon i tal / Roblon in Figures 4 Idégrundlag, mål og forretningsgrundlag / Concept, Objectives and Business Areas 6 Bestyrelsens og direktionens årsberetning

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT Tlf.: 33126545 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BOO Kommunernes Revision Godkendt revisions aktieselskab Fælledvej 1 DK-SOOOOdense C SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten

Læs mere

pwc IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 mmj^ CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling "2013

pwc IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 mmj^ CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling 2013 IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling "2013 Morten Krogh Dirigent mmj^ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere