BILAG I PRODUKTRESUME

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG I PRODUKTRESUME"

Transkript

1 BILAG I PRODUKTRESUME 1

2 1. LÆGEMIDLETS NAVN Prepandemisk influenzavaccine (H5N1) (split virion, inaktiveret, adjuveret) GlaxoSmithKline Biologicals 3,75 mikrogram suspension og emulsion til injektionsvæske, emulsion. Prepandemisk influenzavaccine (H5N1) (split virion, inaktiveret, adjuveret) 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Efter rekonstitution indeholder 1 dosis (0,5 ml): Split influenzavirus, inaktiveret, indeholdende antigen* svarende til: A/VietNam/1194/2004 (H5N1)-lignende stamme (NIBRG-14) 3,75 mikrogram** * ** opformeret i æg hæmagglutinin AS03-adjuvans bestående af squalen (10,68 mg), DL-α-tocopherol (11,86 mg) og polysorbat 80 (4,85 mg) Når suspension og emulsion fra hætteglassene sammenblandes, fremkommer en multidosisbeholder. Se pkt. 6.5, for antallet af doser pr. hætteglas. Hjælpestoffer: indeholder 5 mikrogram thiomersal Alle hjælpestoffer er anført under punkt LÆGEMIDDELFORM Suspension og emulsion til injektionsvæske, emulsion. Suspensionen er en farveløs, lys, opaliserende væske. Emulsionen er en hvidlig, homogen væske. 4. KLINISKE OPLYSNINGER 4.1 Terapeutiske indikationer Aktiv immunisering mod H5N1 undertyper af influenza-a-virus. Indikationen er basseret på data fra raske personer i alderen fra 18 til 60 år efter administration af to vaccinedoser fremstillet ud fra A/VietNam/1194/2004 NIBRG-14 (H5N1) (se pkt. 5.1). Prepandemisk influenzavaccine (H5N1) (split virion, inaktiveret, adjuveret) GlaxoSmithKline Biologicals 3,75 mikrogram bør anvendes i overensstemmelse med officielle retningslinjer. 4.2 Dosering og indgivelsesmåde Dosering Til voksne i alderen fra 18 til 60 år: 1 dosis på 0,5 ml givet på en udvalgt dag. For at opnå maksimal effekt bør der gives yderligere en vaccinedosis mindst 3 uger senere. Der er ingen erfaring med vaccination af børn og voksne over 60 år. 2

3 For yderligere oplysninger se pkt Administration Vaccinationen skal gives som intramuskulær injektion. 4.3 Kontraindikationer Tidligere anafylaktisk (dvs. livstruende) reaktion over for et eller flere af stofferne eller over for spor af reststoffer (æg og kyllingeprotein, ovalbumin, formaldehyd, gentamicinsulphat og natriumdeoxycholat) i denne vaccine. Se pkt. 4.4, 4.8 og 6.1 Akut alvorlig febril sygdom. Vaccinationen bør udsættes. 4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen Der skal udvises forsigtighed, når vaccinen gives til personer med kendt overfølsomhed (ud over anafylaktisk reaktion) over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne, over for thiomersal og reststoffer (æg og kyllingeprotein, ovalbumin, gentamicinsulphat og natriumdeoxycholat). Som ved alle andre injicerbare vacciner, bør passende medicinsk behandling og overvågning altid være til stede i tilfælde af, at en sjælden, anafylaktisk reaktion opstår efter administration af vaccinen. Prepandemisk influenzavaccine (H5N1) (split virion, inaktiveret, adjuveret) GlaxoSmithKline Biologicals 3,75 mikrogram må under ingen omstændigheder gives intravaskulært eller intradermalt. Antistofresponset hos patienter med endogen eller iatrogen immunosuppression kan være utilstrækkeligt. Det er ikke sikkert, at der opnås beskyttende immunrespons hos alle vaccinerede (se pkt. 5.1). 4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion Vaccinen må ikke gives samtidig med andre vacciner. Hvis det er nødvendigt med samtidig administration af andre vacciner, skal det ske i anden ektremitet. Det skal bemærkes, at bivirkningsreaktionerne kan forværres. Det immunologiske respons kan nedsættes, hvis patienten er i immunosupprimerende behandling. Efter en influenzavaccination kan der ses falsk positive resultater m.h.t antistoffer mod HIV-1, hepatitis C og specielt HTLV-1 i serum undersøgt med ELISA-metoden. I disse tilfælde vil den efterfølgende Western Blot-analyse give negative resultater. De forbigående falsk positive resultater kan skyldes dannelsen af IgM fremkaldt af vaccinen. 4.6 Graviditet og amning Der foreligger ingen data om Prepandemisk influenzavaccine (H5N1) (split virion, inaktiveret, adjuveret) GlaxoSmithKline Biologicals 3,75 mikrogram (eller andre vacciner, der indeholder AS03- adjuvans) til gravide kvinder. Dyreforsøg viser ikke direkte eller indirekte skadelige virkninger, hvad angår fertilitet, graviditet, fosterudvikling, fødsel og udvikling efter fødslen (se pkt. 5.3). Fordele og potentielle risici skal derfor vurderes i henhold til de officielle anbefalinger, når vaccinen administreres til gravide kvinder. 3

4 Der foreligger ingen data om Prepandemisk influenzavaccine GlaxoSmithKline til ammende kvinder. De potentielle fordele for moderen og risikoen for barnet skal overvejes før administration af Prepandemisk influenzavaccine GlaxoSmithKline i ammeperioden. 4.7 Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner Nogle af de bivirkninger, der er nævnt i pkt. 4.8, kan påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. 4.8 Bivirkninger Kliniske forsøg Forekomsten af bivirkninger er beregnet på grundlag af ca personer på 18 år eller derover, som fik vaccine indeholdende med mindst 3,75 mikrogram HA/AS03. De indberettede bivirkninger er opstillet ud fra følgende hyppighed: Meget almindelig ( 1/10) Almindelig ( 1/100 til < 1/10) Ikke almindelig ( 1/1.000 til <1 /100) Sjælden (( 1/ til < 1/1.000) Meget sjælden (< 1/10.000) Bivirkningerne er inden for hver hyppighedsgruppe opstillet efter alvorlighed med den mest alvorlige nævnt først. Blod og lymfesystem Almindelig: lymfadenopati Nervesystemet Meget almindelig: hovedpine Ikke almindelig: paræstesi, somnolens, svimmelhed Mave-tarmkanalen Ikke almindelig: gastro-intestinale symptomer (fx diaré, opkastning, mavesmerter, kvalme) Hud og subkutane væv Almindelig: blodudtrædninger i huden ved administrationsstedet, øget svedtendens Ikke almindelig: hudkløe, udslæt Knogler, led, muskler og bindevæv Meget almindelig: artralgi, myalgi Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Meget almindelig: induration, hævelser, smerter og rødmen ved administrationsstedet, feber, træthed Almindelig: kuldegysninger, influenzalignende symptomer, reaktioner på administrationsstedet (fx varme, kløe) Ikke almindelig: utilpashed Psykiske forstyrrelser Ikke almindelig: søvnløshed Overvågning efter markedsføring Der findes ingen data fra overvågning efter markedsføring for Prepandemisk influenzavaccine (H5N1) (split virion, inaktiveret, adjuveret) GlaxoSmithKline Biologicals 3,75 mikrogram. 4

5 I forbindelse med overvågning efter markedsføring af interpandemiske, trivalente vacciner er der indberettet følgende bivirkninger: Ikke almindelig: Generaliserede hudreaktioner inkl. nældefeber Sjælden: Neuralgi, kramper, forbigående trombocytopeni Der er set allergiske reaktioner, som i sjældne tilfælde har ført til shock. Meget sjælden: Vaskulitis med forbigående nyreproblemer. Neurologiske forstyrrelser, fx encefalomyelitis, neuritis og Guillain-Barré-syndrom. Denne vaccine indeholder thiomersal (en organisk kviksølvforbindelse) som konserveringsmiddel, og det er derfor muligt, at der kan forekomme overfølsomhedsreaktioner (se pkt. 4.4). 4.9 Overdosering Der er ikke rapporteret tilfælde af overdosering. 5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER 5.1 Farmakodynamiske egenskaber Farmakoterapeutisk klassifikation: Influenzavacciner, ATC-kode J07BB02. Immunrespons mod virusstammen i Prepandemisk influenzavaccine (H5N1) (split virion, inaktiveret, adjuveret) GlaxoSmithKline Biologicals 3,75 mikrogram : I et konsistensstudie fik mere end 900 personer i alderen år Prepandemisk influenzavaccine (H5N1) (split virion, inaktiveret, adjuveret) GlaxoSmithKline Biologicals 3,75 mikrogram efter vaccinationsprogrammet på dag 0 og dage efter den første og anden vaccinedosis var seroprotektionsraterne, serokonverteringsraterne og serokonverteringsfaktorerne for antihæmagglutinin (anti-ha)-antistof følgende: anti-ha-antistof 21 dage efter første dosis 21 dage efter anden dosis Seroprotektionsrate* 44,5 % 94,3 % Serokonverteringsrate 42,5 % 93,7 % Serokonverteringsfaktor 4,1 39,8 *anti-ha 1:40 seroprotektionsrate: andelen af forsøgspersoner med hæmagglutinationshæmningstiter (HI) 1:40; serokonverteringsrate: andelen af forsøgspersoner, som enten var seronegative før vaccination og opnår en beskyttende post-vaccinationstiter på 1:40, eller som var seropositive før vaccination og opnår en firdobbelt titer-stigning; serokonverteringsfaktor: forholdet mellem postvaccinationsgeometrisk middeltiter (GMT) og prævaccinations-gmt. 21 dage efter administration af den anden vaccinedosis havde 96,0 % af personerne en firdobbelt stigning i serum-neutraliserende antistoftiter. En neutraliserende antistoftiter på mindst 1:80 blev opnået hos 97,8 % af personerne på dag 42. I et klinisk forsøg til bestemmelse af dosis fik 50 personer i alderen år en dosis på 3,75 mikrogram HA/AS03 i 1 ml på dag 0 og 21. Seroprotektionsraterne, serokonverteringsraterne og 5

6 serokonverteringsfaktorerne for antihæmagglutinin(anti-ha)-antistof var på dag 42 (efter 2 doser) og på dag 180 (vedvarende) følgende: anti-ha-antistof dag 42 dag 180 Seroprotektionsrate* 84 % 54 % Serokonverteringsrate 82 % 52 % Serokonverteringsfactor 27,9 4,4 *anti-ha 1:40 seroprotektionsrate: andelen af forsøgspersoner med hæmagglutinationshæmningstiter (HI) 1:40; serokonverteringsrate: andelen af forsøgspersoner, som enten var seronegative før vaccination og opnår en beskyttende post-vaccinationstiter på 1:40, eller som var seropositive før vaccination og opnår en firdobbelt titer-stigning; serokonverteringsfaktor: forholdet mellem postvaccinationsgeometrisk middeltiter (GMT) og prævaccinations-gmt. En firdobbelt stigning i serum-neutraliserende antistoftiter blev set hos 85,7 % af personerne på dag 42 og hos 72 % på dag 180. Krydsreaktionsimmunrespons mod varianter af A/Vietnam/1194/2004 (H5N1): I konsistensstudiet var seroprotektionsraten, serokonverteringsraten og serokonverteringsfaktor for antistof antihæmagglutinin (anti-ha)-antistof mod A/Indonesia/5/2005 på dag 21 efter den anden dosis følgende: anti-ha-antistof A/Indonesia/5/2005 N = 924 Seroprotektionsrate* 50,2 % Serokonverteringsrate 50,2 % Serokonverteringsfactor 4,9 *anti-ha 1:40 seroprotektionsrate: andelen af forsøgspersoner med hæmagglutinationshæmningstiter (HI) 1:40; serokonverteringsrate: andelen af forsøgspersoner, som enten var seronegative før vaccination og opnår en beskyttende post-vaccinationstiter på 1:40, eller som var seropositive før vaccination og opnår en firdobbelt titer-stigning; serokonverteringsfaktor: forholdet mellem postvaccinationsgeometrisk middeltiter (GMT) og prævaccinations-gmt. En firdobbelt stigning i serum-neutraliserende antistoftiter blev set hos 91,4 % af personerne på dag 42. I et klinisk forsøg til bestemmelse af dosis var seroprotektionsraterne, serokonverteringsraterne og serokonverteringsfaktorerne for antistof antihæmagglutinin (anti-ha)-antistof mod H5N1-antigen drift-varianter 21 dage efter anden dosis følgende: anti-ha-antistof A/Indonesia/5/2005 N = 50 A/Anhui/01/2005 N = 20 A/Turkey/Turkey/1/2005 N = 20 Seroprotektionsrate* 20,0 % 35,0 % 60,0 % Serokonverteringsrate 20,0 % 35,0 % 60,0 % Serokonverteringsfaktor 2,0 3,4 4,7 *anti-ha 1:40 seroprotektionsrate: andelen af forsøgspersoner med HI-titer 1:40; serokonverteringsrate: andelen af forsøgspersoner, som enten var seronegative før vaccination og opnår en beskyttende postvaccinationstiter på 1:40, eller som var seropositive før vaccination og opnår en firdobbelt titerstigning; serokonverteringsfaktor: forholdet mellem post-vaccinations-gmt og prævaccinations- GMT. 6

7 21 dage efter anden vaccinedosis sås en firdobbelt stigning i serum-neutraliserende antistoftiter hos 77,1 % af personerne mod A/Indonesia/5/2005-stammen, hos 75,0 % af personerne mod A/Anhui/01/2005 og hos 85,0 % af personerne mod A/Turkey/Turkey/1/2005. Information fra prækliniske forsøg: Vaccinens evne til at yde beskyttelse mod homologe og heterologe virusstammer er vurderet præklinisk ud fra et belastningsforsøg med fritter. I hvert forsøg blev fire grupper med hver 6 fritter vaccineret intramuskulært med en AS03-adjuvansvaccine indeholdende HA fra H5N1/A/Vietnam/1194/04 (NIBRG-14). Doser på 15, 5, 1,7 eller 0,6 mikrogram HA blev testet i det homologe ekspositionsforsøg og doser på 15, 7,5, 3,8 eller 1,75 mikrogram HA blev testet i det heterologe belastningsforsøg. Kontrolgrupperne omfattede fritter vaccineret med adjuvans alene med en ikke adjuveret vaccine (15 mikrogram HA) eller med en saltvandsopløsning indeholdende en phosphatbuffer. Fritterne blev vaccineret på dag 0 og 21 og eksponeret intra-trachealt på dag 49 med en letal dosis af H5N1/A/Vietnam/1194/04 eller heterolog H5N1/A/Indonesia/5/05. Af de dyr, som havde fået adjuvans-vaccine var 87 % og 96 % beskyttet mod henholdsvis den letale homologe eller den heterologe eksposition. Virusudskillelsen i de øvre luftveje var også nedsat hos de vaccinerede dyr i forhold til kontrolgruppen, hvilket tyder på nedsat risiko for virustransmission. Både i kontrolgruppen som fik non-adjuveret vaccine og kontrolgruppen, som blev vaccineret alene med adjuvans døde alle dyr eller måtte aflives, fordi de var døende 3-4 dage efter påbegyndt belastning. 5.2 Farmakokinetiske egenskaber Ikke relevant 5.3 Prækliniske sikkerhedsdata Prækliniske data viser ikke nogen risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle undersøgelser af sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter akutte og gentagne doser, lokal tolerance, fertilitet hos kvinder, toksicitet for foster/nyfødt barn (til og med afslutningen af ammeperioden). 6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER 6.1 Hjælpestoffer Suspension i hætteglas: Polysorbat 80 Octoxinol 10 Thiomersal Natriumchlorid (NaCl) Dinatriumhydrogenphosphat (Na 2 HPO 4 ) Kaliumdihydrogenphosphat (KH 2 PO 4 ) Kaliumchlorid (KCl) Magnesiumchlorid (MgCl 2 ) Vand til injektionsvæsker Emulsion i hætteglas: Natriumchlorid (NaCl) Dinatriumhydrogenphosphat (Na 2 HPO 4 ) Kaliumdihydrogenphosphat (KH 2 PO 4 ) Kaliumchlorid (KCl) Vand til injektionsvæsker 7

8 Vedrørende adjuvans, se pkt Uforligeligheder Da der ikke foreligger undersøgelser vedrørende eventuelle uforligeligheder, bør dette præparat ikke blandes med andre præparater. 6.3 Opbevaringstid 18 måneder. Efter rekonstitution skal vaccinen anvendes inden for 24 timer. Den rekonstituerede vaccine er kemisk og fysisk holdbar i op til 24 timer ved 25 C. 6.4 Særlige opbevaringsforhold Opbevares i køleskab (2 C 8 C). Må ikke fryses. Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys. 6.5 Emballagetype og pakningsstørrelser En pakke indeholder: - en pakke med 50 hætteglas (type I-glas) hver indeholdende 2,5 ml suspension (10 x 0,25 ml dosis) og forsynet med prop (butylgummi). - to pakker med 25 hætteglas (type I-glas) hver indeholdende 2,5 ml emulsion (10 x 0,25 ml dosis) og forsynet med prop (butylgummi) Ved sammenblanding af 1 hætteglas suspension (2,5 ml) og 1 hætteglas emulsion (2,5 ml) fås 10 vaccinedoser (5 ml). 6.6 Regler for destruktion <og anden håndtering> Prepandemisk influenzavaccine (H5N1) (split virion, inaktiveret, adjuveret) GlaxoSmithKline Biologicals 3,75 mikrogram består af to hætteglas: Hætteglas A: multidosis-hætteglas med antigen (suspension) Hætteglas B: multidosis-hætteglas med adjuvans (emulsion). Før administration skal indholdet af de to hætteglas sammenblandes. Instruktion for rekonstitution og administration af vaccinen: 1. Før emulsionen og suspensionen sammenblandes, bør de to komponenter have stuetemperatur, omrystes og inspiceres visuelt for fremmede partikler og/eller ændringer i det fysiske udseende. I tilfælde af observation af et af de ovennævnte forhold, bør vaccinen kasseres. 2. Vaccinen blandes ved at trække indholdet af hætteglasset med emulsion (hætteglas B) ud vha. en injektionssprøjte og tilsætte dette til hætteglasset med suspension (hætteglas A). 3. Efter tilsætning af emulsionen til suspensionen, bør blandingen omrystes godt. Den færdigblandede vaccine er en hvidlig emulsion. Hvis den rekonstituerede vaccine ser anderledes ud, bør den kasseres. 4. Efter rekonstitution svarer indeholdet af Prepandemisk influenzavaccine (H5N1) (split virion, inaktiveret, adjuveret) GlaxoSmithKline Biologicals 3,75 mikrogram (5 ml) til 10 vaccinedoser. 5. Hætteglasset bør omrystes før hver administration. 6. Hver enkel vaccinedosis (0,5 ml) udtrækkes vha. en injektionssprøjte. 8

9 7. Den kanyle, der bruges til udtrækning, skal udskiftes med en kanyle, der er beregnet til intramuskulær injektion. Ikke anvendt vaccine samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinjer. 7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN GlaxoSmithKline Biologicals s.a. Rue de l Institut 89 B-1330 Rixensart, Belgien 8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE) 9. DATO FOR FØRSTE MAKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN 10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN 9

10 BILAG II A. FREMSTILLER AF DET BIOLOGISK AKTIVE STOF OG FREMSTILLER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE B. BETINGELSER FOR MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN 10

11 A. FREMSTILLER AF DET BIOLOGISK AKTIVE STOF OG FREMSTILLER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE Navn og adresse på fremstilleren af det biologisk aktive stof Sächsisches Serumwerk Dresden Branch of GlaxoSmithKline Biologicals Zirkustraße 40, D Dresden Tyskland Navn og adresse på fremstilleren ansvarlig for batchfrigivelse GlaxoSmithKline Biologicals S.A. 89, rue de l'institut BE-1330 Rixensart Belgien B. BETINGELSER FOR MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER PÅLAGT INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN VEDRØRENDE UDLEVERING OG BRUG Lægemidlet er receptpligtigt. BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER MED HENSYN TIL EN SIKKER OG EFFEKTIV ANVENDELSE AF LÆGEMIDLET Ikke relevant. ANDRE BETINGELSER Lægemiddelovervågningssystem Indehaveren af markedsføringstilladelsen skal sikre, at lægemiddelovervågningssystemet, som beskrevet i version V03 (dateret 19. november 2007) i Modul i ansøgningsmaterialet til markedsføringstillladelsen, er på plads og fungerer, før produktet når markedet, og så længe produktet markedsføres. Risikohåndteringsplan Indehaveren af markedsføringstilladelsen forpligter sig til at udføre de studier og lægemiddelovervågningsaktiviteter, der er beskrevet i lægemiddelovervågningsplanen (RMP), som aftalt i version RMPv4 (dateret april 2008) af Risikohåndteringsplanen (RMP) anført i modul i ansøgningen om markedføringstilladelsen, og i efterfølgende CHMP-krav til opdateringer af RMP. Som angivet i CHMP s retningslinjer for risikohånteringssystemer til humane lægemidler, skal den opdaterede RMP indsendes samtidig med den næste periodiske sikkerhedsopdatering (Periodic Safety Update Report, PSUR) Yderligere skal der indsendes en opdateret RMP: når der modtages ny information, der kan have indflydelse på den nuværende sikkerhedsspecifikation, lægemiddelovervågningsplan eller på risikominimeringsaktiviteter inden for 60 dage efter en vigtig milepæl er nået (lægemiddelovervågning eller risikominimering) på anmodning fra EMEA. 11

12 PSUR Uden for den pandemiske periode opretholdes normale intervaller for indsendelse af PSUR samt format. Indsendelse af PSUR når Prepandemisk influenzavaccine (H5N1) (split virion, inaktiveret, adjuveret) GlaxoSmithKline Biologicals 3,75 mikrogram administreres under en influenzapandemi: Under en pandemi er frekvensen for indsendelse af PSUR som nævnt i artikel 24 i EU s forordning nr. 726/2004 ikke relevant i forbindelse med sikkerhedsmonitorering af en pandemisk vaccine, hvor patienterne forventes at blive udsat for høj eksponering i løbet af kort tid. Sådanne situationer kræver hurtige sikkerhedsoplysninger, som kan have stor betydning for afvejning af fordele og ulemper ved en pandemi. Hurtig analyse af de kumulative sikkerhedsoplysninger er i lyset af omfanget af eksponering afgørende for myndighedernes beslutning og beskyttelse af den population, der skal vaccineres. Desuden er varigheden af pandemien, nødvendige ressourcer til en tilbundsgående vurdering af PSUR i det format, der er defineret i bind 9a af EU's lægemiddellovgivning, måske ikke tilstrækkelig til en hurtig identifikation af nye sikkerhedsproblemer. Som en konsekvens heraf skal indehaveren af markedsføringstilladelsen indsende regelmæssige PSUR på nedennævnte tidspunkter og i nedenfor anførte format, så snart pandemien er erklæret (fase 6 i WHO s beredskabsplan for verdensomspændende influenza) og præpandemivaccinen anvendt. Hyppighed af indsendelse - Uret startes fra den første mandag efter datoen for erklæringen om en pandemisk influenza (fase 6 i WHO s beredskabsplan) (dag 0) - Første data-lock-point er 14 dage senere. - Der indsendes rapport senest på dag 22 (dvs. den følgende mandag). - Rapportering sker derefter hver 14. dag i de første 3 måneder af pandemien. - Indehaveren af markedsføringstilladelsen og (Co-)Rapporteur evaluerer hyppigheden med 3 måneders mellemrum. Format Rapporten skal omfatte følgende tabeller over samlede data vha. de aftalte skabeloner: 1. Dødelige og/eller livstruende reaktioner hver foretrukket term for sig, inkl. andelen med dødelig udgang 2. Særlige bivirkninger af speciel interesse (foretrukne termer) 3. Alvorlige, uventede reaktioner (foretrukne termer) 4. Alle hændelser opdelt på følgende aldersgrupper: 6-23 måneder, 2-8 år, 8-17 år, år, > 60 år Alle hændelser hos gravide 5. Alle hændelser, som patienterne har rapporteret, og som er lagt ind i databasen på tidspunktet for data-lock-point. 6. En samlet oversigt over alle hændelser, som er rapporteret i perioden, opdelt ud fra hvem der har rapporteret dem (patient eller sundhedspersonale), alvor, forventelighed og om rapporteringen var spontan eller kom på opfordring. Præsentationen af data skal tage følgende anbefalinger i betragtning: - Alvorlige, forventede reaktioner vurderes af indehaveren af markedsføringstilladelsen som en del af evalueringsprocedurerne og vil kun indgår i rapporten, hvis et alvorligt tilfælde opstår. - Alle tabeller baseres på antal hændelser (med foretrukket term, opført efter organklasser (SOC)) og ikke antal tilfælde. - Tabel 1-4 omfatter kun hændelser, som er rapporteret af sundhedspersonalet. - I tabel 1-5 vises antal hændelser i rapporteringsperioden og kumulativt. - Alle tabeller baseres på generiske og ikke på produktspecifikke data. Produktspecifikke data kan vurderes i udredningen af signaler. 12

13 - Der kræves ingen line listings disse kan angives efter behov i evalueringsrapporterne over signalerne. Der skal også udarbejdes et kort resume over PSUR, hvor alle problemstillinger markeres, udredningen af signalerne prioriteres (hvis der er flere hændelser), og hvor passende tidslinjer for indsendelse af en fuldstændig evalueringsrapport over signalerne angives. Alle vurderingsrapporter over signalerne skal angives inkl. dem, der efterfølgende ikke blev identificeret som signaler. Der skal indgå et resume over vaccinedistributionen og gives nærmere oplysninger om de distribuerede vaccinedoser i: i) EU s medlemsstater i rapporteringsperioden pr. batchnummer ii) EU s medlemsstater kumulativt, og iii) resten af verden Officiel batchfrigivelse: Den officielle batchfrigivelse vil blive foretaget af et statsligt laboratorium eller et laboratorium udpeget hertil i henhold til artikel 114 i Rådets direktiv 2001/83/EØF, med ændringer. 13

14 BILAG III ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL 14

15 A. ETIKETTERING 15

16 MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE PAKNING INDEHOLDENDE 1 PAKKE MED 50 HÆTTEGLAS INDEHOLDENDE SUSPENSION OG 2 PAKKER MED HVER 25 HÆTTEGLAS INDEHOLDENDE EMULSION 1. LÆGEMIDLETS NAVN Prepandemisk influenzavaccine (H5N1) (split virion, inaktiveret, adjuveret) GlaxoSmithKline Biologicals 3,75 mikrogram suspension og emulsion til injektionsvæske, emulsion. Prepandemisk influenzavaccine (H5N1) (split virion, inaktiveret, adjuveret) 2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER Efter rekonstitution indeholder 1 dosis (0,5 ml): Split influenzavirus, inaktiveret, indeholdende antigen svarende til: A/VietNam/1194/2004 (H5N1)-lignende stamme (NIBRG-14) 3,75 mikrogram* AS03-adjuvans bestående af squalen (10,68 mg), DL-α-tocopherol (11,86 mg) og polysorbat 80 (4,85 mg) * hæmagglutinin 3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER Polysorbat 80 Octoxinol 10 Thiomersal Natriumchlorid (NaCl) Dinatriumhydrogenphosphat (Na 2 HPO 4 ) Kaliumdihydrogenphosphat (KH 2 PO 4 ) Kaliumchlorid (KCl) Magnesiumchlorid (MgCl 2 ) Vand til injektionsvæsker 4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE) Suspension og emulsion til injektionsvæske, emulsion. 50 hætteglas: suspension 25 hætteglas x 2: emulsion Ved sammenblanding af 1 hætteglas suspension (2,5 ml) og 1 hætteglas emulsion (2,5 ml) fås 10 vaccinedoser (5 ml). 1 dosis = 0,5 ml 5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E) 16

17 Intramuskulær anvendelse Omrystes før brug Læs indlægssedlen inden brug. 6. ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN Opbevares utilgængeligt for børn. 7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER Suspension og emulsion skal sammenblandes før administration 8. UDLØBSDATO EXP: MM/YYYY 9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER Opbevares i køleskab Må ikke fryses Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys 10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE 11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN GlaxoSmithKline Biologicals s.a. Rue de l Institut 89 B-1330 Rixensart Belgien 12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE) EU/0/00/000/ FREMSTILLERENS BATCHNUMMER Lot: 14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING Receptpligtigt lægemiddel. 17

18 15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN 16. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT Fritaget fra krav om blindeskrift 18

19 MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE PAKNING MED 50 HÆTTEGLAS INDEHOLDENDE SUSPENSION 1. LÆGEMIDLETS NAVN Prepandemisk influenzavaccine (H5N1) (split virion, inaktiveret, adjuveret) GlaxoSmithKline Biologicals 3,75 mikrogram suspension til injektionsvæske, emulsion. Prepandemisk influenzavaccine (H5N1) 2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER Split influenzavirus, inaktiveret, indeholdende antigen svarende til A/VietNam/1194/2004 (H5N1)- lignende stamme (NIBRG-14) 3,75 mikrogram* * hæmagglutinin 3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER Polysorbat 80 Octoxinol 10 Thiomersal Natriumchlorid (NaCl) Dinatriumhydrogenphosphat (Na 2 HPO 4 ) Kaliumdihydrogenphosphat (KH 2 PO 4 ) Kaliumchlorid (KCl) Magnesiumchlorid (MgCl 2 ) Vand til injektionsvæsker 4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE) Suspension til injektionsvæske, emulsion. 50 hætteglas: suspension 5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E) Intramuskulær anvendelse Omrystes før brug Læs indlægssedlen inden brug 6. ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN Opbevares utilgængeligt for børn. 19

20 7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER Suspension til sammenblanding med emulsion før administration. 8. UDLØBSDATO EXP: MM/YYYY 9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER Opbevares i køleskab Må ikke fryses Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys 10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE Destrueres i henhold til lokale retningslinjer. 11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN GlaxoSmithKline Biologicals s.a. Rue de l Institut 89 B-1330 Rixensart Belgien 12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE) EU/0/00/000/ FREMSTILLERENS BATCHNUMMER Lot: 14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING Receptpligtigt lægemiddel. 15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN 16. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT Fritaget fra krav om blindeskrift 20

21 MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE PAKNING MED 25 HÆTTEGLAS INDEHOLDENDE EMULSION 1. LÆGEMIDLETS NAVN Emulsion til injektionsvæske, emulsion 2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER AS03-adjuvans bestående af squalen (10,68 mg), DL-α-tocopherol (11,86 mg) og polysorbat 80 (4,85 mg) 3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER Natriumchlorid (NaCl) Dinatriumhydrogenphosphat (Na 2 HPO 4 ) Kaliumdihydrogenphosphat (KH 2 PO 4 ) Kaliumchlorid (KCl) Vand til injektionsvæsker 4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE) Emulsion til injektionsvæske, emulsion. 25 hætteglas: emulsion 5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E) Intramuskulær anvendelse Omrystes før brug Læs indlægssedlen inden brug 6. ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN Opbevares utilgængeligt for børn. 7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER Emulsion til sammenblanding med suspension før administration. 8. UDLØBSDATO EXP: MM/YYYY 21

22 9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER Opbevares i køleskab Må ikke fryses Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys 10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE Destrueres i henhold til lokale retningslinjer. 11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN GlaxoSmithKline Biologicals s.a. Rue de l Institut 89 B-1330 Rixensart Belgien 12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE) EU/0/00/000/ FREMSTILLERENS BATCHNUMMER Lot: 14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING Receptpligtigt lægemiddel. 15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN 16. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT Fritaget fra krav om blindeskrift 22

23 MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER SUSPENSION HÆTTEGLAS 1. LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER ADMINISTRATIONSVEJ(E) Hætteglas A Prepandemisk influenzavaccine (H5N1) (split virion, inaktiveret, adjuveret) GlaxoSmithKline Biologicals 3,75 mikrogram suspension til injektionsvæske, emulsion. i.m. 2. ANVENDELSESMÅDE Skal sammenblandes med hætteglas B før administration. 3. UDLØBSDATO EXP Efter rekonstitution: Anvendes inden for 24 timer og må ikke opbevares over 25 C. Dato og tidspunkt for rekonstitution: 4. BATCHNUMMER Lot 5. INDHOLDSMÆNGDE ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER 10 doser (2,5 ml) 6. ANDET 23

24 MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER EMULSION HÆTTEGLAS 1. LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER ADMINISTRATIONSVEJ(E) Hætteglas B Emulsion til injektionsvæske, emulsion i.m. 2. ANVENDELSESMÅDE Skal sammenblandes med hætteglas A før administration. 3. UDLØBSDATO EXP 4. BATCHNUMMER Lot 5. INDHOLDSMÆNGDE ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER 10 doser (2,5 ml) 6. ANDET 24

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN PHEBURANE granulat, 483 mg/g 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert gram af granulatet indeholder 483 mg natriumphenylbutyrat. Hjælpestof(fer), som

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 625 mg colesevelam hydrochlorid (i det følgende

Læs mere

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Denne information findes i 2 udgaver. Hvis du har købt en pakning med op til 20 tabletter, skal du læse den information, der starter

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Ryzodeg 100 enheder/ml injektionsvæske, opløsning i en fyldt pen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml af opløsningen indeholder 100 enheder insulin

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tresiba 100 enheder/ml injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml af opløsningen indeholder 100 enheder insulin degludec*

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Apidra 100 Enheder/ml injektionsvæske, opløsning, i et hætteglas. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver ml indeholder 100 Enheder insulin glulisin

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Gabapentin Pfizer, hårde kapsler

PRODUKTRESUMÉ. for. Gabapentin Pfizer, hårde kapsler Produktinformation for Gabapentin "Pfizer" (Gabapentin) Kapsler, 300 og 400 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 37 45 96 Kapsler 300 mg 50 94 94 Kapsler 300 mg 57 95 80 Kapsler 400

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Lyrica 25 mg hårde kapsler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 hård kapsel indeholder 25 mg pregabalin. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Pregabalin Pfizer 25 mg hårde kapsler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 hård kapsel indeholder 25 mg pregabalin. Hjælpestoffer: Hver kapsel indeholder

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Emla 5 % creme Lidocain / Prilocain

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Emla 5 % creme Lidocain / Prilocain INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN 48 000 86 03 Emla 5 % creme Lidocain / Prilocain Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer Du kan få Emla uden recept. For at opnå de

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ipren 200 mg filmovertrukne tabletter Ibuprofen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ipren 200 mg filmovertrukne tabletter Ibuprofen INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Ipren 200 mg filmovertrukne tabletter Ibuprofen Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Ipren uden recept. For at opnå

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Forsøget udgår fra:

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Forsøget udgår fra: Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Forsøget udgår fra: FRED HUTCHINSON CANCER RESEARCH CENTER UNIVERSITY OF WASHINGTON SCHOOL OF MEDICINE SEATTLE CHILDREN S Forsøgets navn: Nonmyeloablativ

Læs mere

FOKUSRAPPORT Overvågning af bivirkninger hos børn med autoimmune 1 sygdomme i biologisk behandling. fokusrapport

FOKUSRAPPORT Overvågning af bivirkninger hos børn med autoimmune 1 sygdomme i biologisk behandling. fokusrapport FOKUSRAPPORT Overvågning af bivirkninger hos børn med autoimmune 1 sygdomme i biologisk behandling fokusrapport Overvågning af bivirkninger hos børn med autoimmune sygdomme i biologisk behandling FOKUSRAPPORT

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 625 mg colesevelam hydrochlorid (i det følgende

Læs mere

ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL

ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL BILAG III ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL 1.1.1.1.1 A. ETIKETTERING 1 YDRE EMBALLAGE (KARTON), 5 ML. EMADINE øjendråber, opløsning 0,05% Emadastin 0,05% (som difumarat) 5 ml. Benzalkon.chlorid0,01%, trometamol,

Læs mere

Hepatitis B og C Spørgsmål & lægernes svar 2010-12

Hepatitis B og C Spørgsmål & lægernes svar 2010-12 Hepatitis B og C Spørgsmål & lægernes svar 2010-12 Overlæge dr. med. Mads R. Buhl Hepatitis B og C spørgsmål & lægernes svar 2010-12 HEPATITIS B OG C - SPØRGSMÅL & LÆGERNES SVAR 3. udgave 2010 Overlæge

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Trajenta 5 mg, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Trajenta 5 mg, filmovertrukne tabletter 27. november 2014 PRODUKTRESUMÉ for Trajenta 5 mg, filmovertrukne tabletter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tafil, tabletter. Hjælpestoffer: Tafil 0,25 mg, 0,5 mg og 1 mg indeholder 96 mg lactose. Tafil 2 mg indeholder 192 mg lactose.

PRODUKTRESUMÉ. for. Tafil, tabletter. Hjælpestoffer: Tafil 0,25 mg, 0,5 mg og 1 mg indeholder 96 mg lactose. Tafil 2 mg indeholder 192 mg lactose. Produktinformation for Tafil (Alprazolam) Tabletter 0,25, 0,5, 1 og 2 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 07 38 25 Tabletter 0,25 mg 07 38 41 Tabletter 0,25 mg 07 38 58 Tabletter 0,5

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Jardiance 10 mg, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Jardiance 10 mg, filmovertrukne tabletter 28. november 2014 PRODUKTRESUMÉ for Jardiance 10 mg, filmovertrukne tabletter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og

Læs mere

Armour Thyroid (Thyroid tablets, USP)

Armour Thyroid (Thyroid tablets, USP) Armour Thyroid (Thyroid tablets, USP) Brug ikke Armour Thyroid alene, eller sammen med andre lægemidler til behandling af fedme, eller at tabe sig. Forkert brug af Armour Thyroid kan forårsage alvorlige

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase, injektionsvæske, opløsning 9. august 2013 PRODUKTRESUMÉ for Serenase, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 01907 1. LÆGEMIDLETS NAVN Serenase 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml indeholder 5 mg haloperidol. Alle hjælpestoffer

Læs mere

At leve med hiv. en bog til patienter og pårørende. Malet af Henning Sællænder

At leve med hiv. en bog til patienter og pårørende. Malet af Henning Sællænder At leve med hiv en bog til patienter og pårørende Malet af Henning Sællænder Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formålet med denne bog 3 Kursus for nykonstaterede 4 hiv-smittede Evaluering fra 25 hiv-smittede,

Læs mere

Information om IVF-behandling

Information om IVF-behandling F e r t i l i t e t s k l i n i k k e n R e g i o n S j æ l l a n d R o s k i l d e S y g e h u s Information om IVF-behandling (Reagensglasbefrugtning) Kvinder F e r t i l i t e t s k l i n i k k e n

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

27. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ. for. Synjardy 5 mg/1000 mg filmovertrukne tabletter

27. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ. for. Synjardy 5 mg/1000 mg filmovertrukne tabletter 27. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ for Synjardy 5 mg/1000 mg filmovertrukne tabletter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og

Læs mere

Indledende vejledning til CLP-forordningen

Indledende vejledning til CLP-forordningen Indledende vejledning til CLP-forordningen CLP er forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (CLP Classification, Labeling and Packaging) af stoffer og blandinger JURIDISK

Læs mere

MAGASINET MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER. læs inde i bladet. www.laegemagasinet.dk. Highlights af Professor, overlæge, dr.med.

MAGASINET MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER. læs inde i bladet. www.laegemagasinet.dk. Highlights af Professor, overlæge, dr.med. www.laegemagasinet.dk MAGASINET MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG Nr. 4 september 2011 25. årgang ISSN Nr. 0902-1787 læs inde i bladet Highlights af Professor, overlæge,

Læs mere

FORORD INDLEDNING. August 1990, revideret juni 1991, 1995, 1997 og april 2004.

FORORD INDLEDNING. August 1990, revideret juni 1991, 1995, 1997 og april 2004. SYGDOM I TROPERNE FORORD Lægehjælp bør altid søges ved sygdom og ulykkestilfælde, men er dette umuligt, kan selvbehandling blive nødvendig. Nedenstående er ment som en hjælp til afklaring af, om tegn på

Læs mere