MR-skanning bidrager til at udrede årsager til fosterdød

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MR-skanning bidrager til at udrede årsager til fosterdød"

Transkript

1 542 VIDENSKAB Ugeskr Læger 176/6 17. marts 2014 MR-skanning bidrager til at udrede årsager til fosterdød Anne Staub Rasmussen 1, Anne Dorte Blankholm 1, 2, Brian Stausbøl-Grøn 2, Frank H. Pedersen 3, Mette Ramsing 4, Michael Pedersen 1, Niels Ulbjerg 3 & Hans Stødkilde-Jørgensen 1 UDVIKLINGs- ARTIKEL 1) Institut for Klinisk Medicin, MR-forskningscentret, Aarhus Universitetshospital, 2) Institut for Klinisk Medicin, Billeddiagnostisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, 3) Institut for Klinisk Medicin, Gynækologisk/ obstetrisk Afdeling Y, Aarhus Universitetshospital, 4) Patologisk Institut, Aarhus Universitetshospital Ugeskr Læger 2014;176:V Gennem en del år er obduktionsraten for dødfødte og perinatalt døde børn faldet [1, 2]. Manglende obduktion forringer muligheden for at klarlægge dødsårsdag og associeret patologi. I de senere år er der udført studier, hvor man har vurderet værdien af føtal post mortem-mr-skanning i tilfælde, hvor der ikke er foretaget obduktion. Også muligheden for en synergistisk værdi ved MR-skanning som supplement til den traditionelle obduktion har været undersøgt med vekslende materialer [3-6]. Hertil kommer MR-skannings studier med det specifikke mål at estimere organvolumen og vægt hos fostre [7]. Overensstemmelsen mellem fundene ved MRskanning og obduktionsresultater har vist sig at være relativt stor. I et review fra 2010 angives der således en sensitivitet på 69% og en specificitet på 95% for post mortem-mr-skanning af fostre ved sammenligning med obduktion [8]. Dog er det generelle billede, at man ved obduktion får flere morfologiske og organpatologiske informationer end ved MR-skanning. Hertil kommer, at den genetiske rådgivning ofte fordrer biokemiske analyser af væv, der udtages under obduktionen. I Danmark er MR-skanning af fostre ikke udbredt. Der er ikke tidligere udført studier, hvor man har sammenholdt resultater fra MR-skanning med resultater fra UL-skanning og obduktion. Formålet med dette projekt er derfor at belyse, om man med MRskanning kan reproducere eller endda specificere fund, der er opnået ved UL-skanning og obduktion, samt hvilke oplysninger MR-skanning kan bidrage med, hvis obduktion afslås. METODE Fostre med gestationsalder fra uge til termin blev inkluderet i studiet. Materialet blev opsamlet over en periode på 21 måneder og omfattede i alt 32 aborter og dødfødsler. Der var tale om 15 intrauterine dødsfald. I 18 tilfælde afsluttedes graviditeten efter samrådstilladelse ved abortus provocatus pga. ULpåviste misdannelser ved 19. uges svangreunder - søgelse. UL-skanning blev foretaget på skannere af typen GE Voluson E8 med en RAB4-8-D volume convex array transducer probe indstillet i todimensional mode 4-8, 5MM2. Alle inkluderede fostre blev skannet på et af følgende 1,5 tesla MR-systemer: GE Signa HDxt, Philips Achieva eller Siemens Magnetom Avanto. Der blev anvendt transversal, koronal og sagittal T2-vægtede turbo- eller fast spin echo-sekvenser samt en tredimen sional T1-vægtet gradient echo-sekvens med snittykkelse, opløsning og field of view optimeret efter fostrets størrelse. Figur 1 viser eksempel på et billede, der er opnået ved MR-skanning. Obduktionerne blev udført efter danske nationale kliniske retningslinjer [9], der omfatter helkropsrøntgenoptagelser (anteroposterior og lateral), en systematisk udvendig og indvendig makroskopisk undersøgelse med fotodokumentation og en histologisk undersøgelse af alle indre organer. Havde forældrene givet tilladelse hertil, blev hjernen også undersøgt. Ved misdannelser eller tegn på syndromal tilstand, blev en vævsprøve til genetiske undersøgelser sikret. Bedømmelse af MR-skanningsoptagelserne og obduktionerne blev udført af speciallæger. Ingen af de undersøgende læger kendte resultaterne af de øvrige undersøgelser før projektets afslutning. Kun fostre, hvis forældre samtidig gav samtykke til både MR-skanning og obduktion, blev inkluderet i studiet. Samtykke til deltagelse i projektet blev givet efter skriftlig og mundtlig information, og projektet er godkendt af De Videnskabsetiske Komitéer i Region Midtjylland (M ). RESULTATER Individuelle fund for alle tre undersøgelsestyper er angivet i Tabel 1. Case 15 udgik fra studiet pga. manglende obduktion. Case 13 og 24 havde samme mor. Ved MR-skanning blev væksthæmning ikke vurderet, da der ikke forelå referencetabeller for normal fosterstørrelse. Samtlige tilfælde af hjertemisdannelser (case 1, 5, 16, 26), der blev påvist ved MR-skanning, blev også fundet ved såvel UL-skanning som obduktion. MR-skanning viste i flere tilfælde hjertemisdannelse som eneste fund, hvilket var i fuld overensstemmelse med obduktionsresultaterne. Alle nyreforandringer (case 2, 7, 23) blev ligeledes påvist ved obduktion og UL-skanning (det ene UL-svar lød blot»makroskopiske misdannelser«).

2 Ugeskr Læger 176/6 17. marts 2014 VIDENSKAB 543 I casene (3, 13, 14, 20, 24-28) med cerebrale forandringer var der i nogle tilfælde fuld overensstemmelse mellem resultaterne, der blev fundet ved MRskanning, UL-skanning og obduktion. Generelt var MR-skanning mere præcis i påvisningen af intrakraniel blødning, blodstase og ødemer i centralnervesystemet end både UL-skanning og obduktion. I tilfældet med formodet væksthæmning (case 17) var diagnosen den samme for UL-skanning og obduktion. MR-skanningsfundet af lungehypoplasi (case 22) påvistes ikke ved UL-skanning, men blev bekræftet ved obduktion. Diafragmaherniet (case 12) blev påvist med alle tre undersøgelsesmetoder, ligesom den forstørrede glandulathyroidea (case 25) blev. I tilfældet med venøs kongestion (case 20) viste obduktionen halsimpression som følge af navlesnorsomvikling. I tillæg til dette viste MR-skanningen venøs kongestion i cerebrum og på halsen samt dilaterede arterier ved hjertet. Begge dele er naturligvis tegn på, at navlesnorsomviklingen var dødsårsagen. Tilfældet med øsofagusatresi (case 18) blev påvist med alle tre undersøgelser. Ved obduktion blev diagnosen corpus callosum-agenesi tilføjet. I otte tilfælde fandt man ingen abnormiteter ved MR-skanning (case 8, 10, 19, 21, 29-32) og i fire af disse ledte obduktionen frem til samme konklusion. Disse samme fire tilfælde blev ved UL-skanning klassificeret som normal graviditet eller intrauterin død. Case 19 blev beskrevet som værende normal ved de anvendte undersøgelser, men en supplerende histologisk placentaundersøgelse viste tegn på korioamnionitis, der stammede fra en ascenderende infektion efter preterm prelabour rupture of membranes. I fire andre tilfælde blev der ved både UL-skanning og obduktion påvist abnormiteter, der ikke sås ved MR-skanning. Der var tale om flere tilfælde af væksthæmning, men også dværgvækst og hjerte- samt hjernesygdom forekom. I 21 af 31 MR-skanninger var der stor overensstemmelse mellem MR-skanningsdiagnoser og diagnoser, der blev stillet ved UL-skanning. I 18 tilfælde blev der foretaget provokeret abort på grund af resultater, der blev fundet ved UL-skanning. I ingen tilfælde var den initiale UL-diagnose misvisende. I seks tilfælde viste MR-skanningen supplerende diagnoser i forhold til obduktionsfundene, men i 21 tilfælde bidrog obduktionen med flere patologiske detaljer end MR-skanningen. Figur 1 DISKUSSION UL-skanning giver generelt præcise oplysninger med hensyn til alvorlig fosterpatologi. UL-skanningsresultaterne blev i alle tilfælde bekræftet ved MR-skanning og obduktion. Det kan således bekræftes, at UL-skanning kan danne et solidt grundlag for beslutning om provokeret abort. I dag er post mortem-ul-skanning af fostre implementeret som standard-klinisk procedure til intrauterin diagnostik. Proceduren indebærer undersøgelse af fosterets lejring, navlesnorens beliggenhed, forekomst af polyhydramnion/oligohydramnion, hydrocefalus, hydrops etc. Endvidere foretages amniocentese med udtagning af fostervand til eventuel kromosomanalyse, bakteriedyrkning, virusundersøgelse, polymerasekædereaktions- og DNAanalyser. Intrauterin MR-undersøgelse af fostre post mortem vil ikke kunne erstatte en sådan UL-undersøgelse. En MR-skanning af fosteret vil derimod kunne bidrage med belysning af morfologisk og anatomisk patologiske informationer, der ikke er tilgængelige med UL-skanning. I dette studium blev der i mange tilfælde fundet samme diagnose ved MR-skanning som ved obduktion, men specielt i centralnervesystemet var MRskanning mere præcis, når man skulle fastslå ødemer eller intrakranielle blødninger. Dette skyldtes formentligt, at iskæmiske forandringer ses tidligere ved MR-skanning end ved makroskopisk inspektion eller histologisk undersøgelse og forstærkes af, at MRskanning giver et sammenhængende billede af hjernen, hvor den ved obduktion inddeles i skiver. Ligeledes var MR-skanning mere præcis ved ødem og blødning i andre bløddelsorganer. I tilfælde med hjertemisdannelse kunne man ved hjælp af MR-skanning udelukke andre misdannelser, dog fandt man ved obduktion generelt flere patologiske detaljer end ved MR-skanning. Ved obduktion Eksempel på MR-skanningsbillede af et foster.

3 544 VIDENSKAB Ugeskr Læger 176/6 17. marts 2014 Tabel 1 Oversigt over resultater inddelt efter casenummer. Casenummer Gestationsalder, uger + dage Forløsning Fund ved ultralyd Fund ved MR-skanning Fund ved obduktion Ab. pro. HLHS Sandsynligvis aortahypoplasi Isoleret HLHS Myokardiehypertrofi Dilatation Ab. pro. Bilateral nyrehypoplasi Bilateral nyrehypoplasi Bilateral nyrehypoplasi Ingen cyster påvist Ab. pro. Intrakranial blødning Svær Abnorm hovedfacon Intrauterin død Normale forhold Postmortelle forandringer Normalt barn med asfyksi Normalt barn Ab. pro. Truncus arteriosus communis Truncus arteriosus communis Kongenit konotrunkal hjertedefekt Truncus arteriosus communis Højre forløbende aortabue Intrauterin død Normale forhold Autolyse Fremskreden autolyse Ab. pro. Mulig hjerteanomali Stor ventrikel Manglende blære SUA Tarmatresi Manglende blære Nyreagenesi Ekstremitetsdeformiteter CNS-midtlinjedefekter Øsofagusatresi ASD VSD Nyreagenesi Tarmmalrotation Sigmoideumatresi Spina bifida Splitfod Perinatal død Normale forhold Normale forhold Corpus callosum-agenesi Intrauterin død Normale forhold Autolyse Autolyse Intrauterin død Lungehypoplasi Normal cerebrum Begge nyrer til stede Tilstrækkelig, men ikke optimal undersøgelse Intrauterin død Dysmaturitet Autolyse Ab. pro. Diafragmahernie Venstresidigt diafragmahernie Venstresidig lungehypoplasi Displacering af hjertet mod højre Ab. pro. Mikrocefali (frontal) Antydet umoden foldning af hjerneoverfladen Svær lungehypoplasi Venstresidig posterolateral diafragmadefekt Torakal eventration af abdominale organer Mikrocefali (frontal) Makroglossi Binyrehypoplasi Skrotal hypoplasi Vandafgang Normale fund Obs. corpus callosum-agenesi Let kraniofacial dysmorfi Intakt corpus callosum Ab. pro. DORV Univentrikulært hjerte Centrale kar normale Formentlig isoleret morbus cordis Centrale kar normale TGA Ventrikelseptumdefekt Ab. pro. Brain sparring Sandsynligvis Intrauterin død Øsofagusatresi Øsofagusatresi Corpus callosum-agenesi Øsofagusatresi Intrauterin død Normale forhold Normale forhold Normale forhold Død under fødslen NF: forhøjet risiko Øvrige skanninger normale Venøs kongestion i cerebrum og på hals Dilaterede arterier ved hjertet Uspecifikke lungeforandringer Halsimpression fra navlesnorsomvikling Mekoniumaspiration Stasepetekkier i ansigt FORTSÆTTES

4 Ugeskr Læger 176/6 17. marts 2014 VIDENSKAB 545 Tabel 1, fortsat Gestationsalder, Casenummer uger + dage Forløsning Fund ved ultralyd Fund ved MR-skanning Fund ved obduktion Ab. pro. HLHS Undersøgelse ikke udført korrekt HLHS Ab. pro. Obs. genetisk syndrom Tyk nakkefold Klumpfod Unilateral LGS Ab. pro. Prune belly-sekvens: Urethrastenose Blæredilatation Hydronefrose Hyperekkogene nyrer Mulig lungehypoplasi Venstresidig klumpfod Prune belly-sekvens: Monstrøs blæredilatation Bilateral hydronefrose Abnormt nyreparenkym Hypoplastiske lunger Ab. pro. Microcefali (frontal) Cerebellar hypoplasi Mikrocefali Ab. pro. Symmetrisk thyroideatumor Øsofaguskompression Periventrikulære forkalkninger eller blødninger Intraventrikulær blødning Svært forstørret gld. thyroidea Ab. pro. Steno-Fallots tetralogi Småblødninger omkring cerebellum Højresidig ventrikel hypertrofi Tværlejring af hjertet Intrauterin død Stor intraventrikulær hjerneblødning Tegn på ødem i larynxområdet Ab. pro. Cerebellar misdannelse (Dandy-Walker-anomali) Misdannede genitalier Obs. tumor i venstre hjerteventrikel Cerebellar hypoplasi (Dandy-Walker anomali) Hjertet normalt Let lungehypoplasi Kraniofacial dysmorfi med LGS Let midtlinjeaffektion Prune belly-sekvens: Urethrastenose Blæredilatation Multicystisk renal dysplasi Abnorm lungeform Smith-Lemli-Opitz syndrom eller Seckels syndrom Mikrocefali (frontal) Normal cerebellum Corpus callosum-agenesi Lunge partiel 4-lobulering Cystenyrer Binyrehypoplasi Stort symmetrisk thyroideaadenom Friske periventrikulære småblødninger Småblødninger i pons Hypoplasi af penis og scrotum Kraniofacial dysmorfi Thymushypoplasi Steno-Fallots tetralogi Obs. DiGeorges syndrom Svær Stor hjerneblødning Cerebellar misdannelse (Dandy-Walker-anomali) Misdannede genitalier Normalt hjerte Mikropenis Hypospadi Skrotal hypoplasi Intrauterin død Normale forhold Normale forhold Normale forhold Ab. pro. Svær Mistanke om triploidifoster Undersøgelse ikke udført korrekt Svær Brain sparring Kraniofacial dysmorfi Hypoplastiske genitalier Tarmmalrotation Forstørret hjerte Ab. pro. Korte rørknogler Normale forhold Korte ekstremitetsknogler Osteodysplasia Intrauterin død Normale forhold Normale forhold Normale forhold Svær autolyse Ab. pro = provokeret abort; ASD = atrieseptumdefekt; CNS = centralnervesystem; DORV = double outlet right ventricle; HLHS = hypoplastic left heart syndrome; = intrauterine growth restriction; LGS = læbe-gane-spalte; NF = nakkefoldsskanning; SUA = single umbilical artery; TGA = transposition of great arteries; VSD = ventrikelseptumdefekt. fratages der også væv til f.eks. genetiske test, der kan anvendes i forældrerådgivningen i forbindelse med eventuelle kommende graviditeter. Disse resultater opnås naturligvis ikke ved MR-skanning. Der er dog, i tilfælde hvor forældrene modsætter sig obduktion, god mulighed for, at MR-skanning vil kunne bidrage med præcisering af diagnoser, der er fundet ved ULskanning.

5 546 VIDENSKAB Ugeskr Læger 176/6 17. marts 2014 De fleste studier har været baseret på standard 1,5 tesla- eller 3 tesla-mr-skannere med den opløsning og billedkontrast, der opnås ved disse feltstyrker. Netop disse parametre er bedret ved højere magnetfelter. Thayyil et al fandt ved anvendelse af et 9,4 tesla-eksperimentelt MR-system langt flere anatomiske detaljer hos fostre, der var helt ned til 50 mm i længden [10]. Det er dog sjældent, at MR-systemer med meget høje magnetiske feltstyrker også har en indre borediameter, som muliggør undersøgelser af fostre, der er dødfødte sent i graviditeten. KONKLUSION Ved undersøgelser med MR-skanning finder man i 21 ud af 31 tilfælde resultater, der stemmer overens med UL-fundene. Ved obduktion bekræftes MR-skanningsdiagnosen i 22 ud af 31 tilfælde. Tre MR-skanninger var inkonklusive. I seks tilfælde bidrog MR-skanningen med supplerende resultater til obduktionen. Resultater fra MR-skanning stemmer således godt overens med de resultater, der er fundet ved både UL-skanning og obduktion, og MR-skanning kan anvendes uanset formodet dødsårsag. MR-skanning bidrager især i tilfælde med ødemer, blødning, blodstase samt hjerte- og hjernemisdannelser. Resultaterne af studiet indikerer, at MR-skanning kan bidrage med diagnostiske informationer i de tilfælde, hvor obduktion af fostre er fravalgt. Korrespondance: Anne Staub Rasmussen, Institut for Klinisk Medicin, MR-forskningscentret, Aarhus Universitetshospital,, Brendstrupgårdsvej 100, 8200 Aarhus N. Publiceret på Ugeskriftet.dk: 17. juni 2013 Interessekonflikter: Forfatternes ICMJE-formularer er tilgængelige sammen med artiklen på Ugeskriftet.dk Litteratur 1. Kock KF, Vestergaard V, Hardt-Madsen M et al. Declining autopsy rates in stillbirths and infant deaths: results from Funen County, Denmark, J Matern Fetal Neonatal Med 2003;13: Fenger C. Obduktion i år Ugeskr Læger 2000;162: Cohen MC, Paley MN, Griffiths PD et al. Less invasive autopsy: benefits and limitations of the use of magnetic resonance imaging in the perinatal postmortem. Pediatr Dev Pathol 2008;11: Widjaja E, Whitby EH, Cohen M et al. Post-mortem MRI of the foetal spine and spinal cord. Clin Radiol 2006;61: Brookes JA, Deng J, Wilkinson ID et al. Three-dimensional imaging of the postmortem fetus by MRI: early experience. Fetal Diagn Ther 1999;14: Griffiths PD, Paley MN, Whitby EH. Post-mortem MRI as an adjunct to fetal or neonatal autopsy. Lancet 2005;365: Breeze AC, Gallagher FA, Lomas DJ et al. Postmortem fetal organ volumetry using magnetic resonance imaging and comparison to organ weights at conventional autopsy. Ultrasound Obstet Gynecol 2008;31: Thayyil S, Chandrasekaran M, Chitty LS et al. Diagnostic accuracy of post-mortem magnetic resonance imaging in fetuses, children and adults: a systematic review. Eur J Radiol 2010;75:e Retningslinier for obduktion af fostre og perinatalt døde DSPAC/DSOG (9. maj 2013). 10. Thayyil S, Cleary JO, Sebire NJ et al. Post-mortem examination of human fetuses: a comparison of whole-body high-field MRI at 9.4 T with conventional MRI and invasive autopsy. Lancet 2009;374: Sikker brug af bedside-ul-vejledt pleuracentese og ascitesdrændge hos patienter med maligne sygdomme Camilla Vantore Damstrup Udviklingsartikel Onkologisk Afdeling, Hillerød Hospital Ugeskr Læger 2014;176:V Onkologiske patienter har ofte et langvarigt forløb på den samme afdeling. Patienterne tilses hyppigt i løbet af behandlingsforløbet og i den terminale fase, hvor lindring er yderst vigtig. Patienterne bruger meget tid på hospitalet, både når de er indlagt, og når de behandles ambulant. Hvis de skal have pleuracentese eller ascitesdrænage udført med assistance fra en billeddiagnostisk afdeling, er det ikke altid muligt at udføre det symptomlindrende indgreb samme dag. Dette kan medføre, at indlæggelsestiden forlænges yderligere, eller at patienterne må indkaldes på et senere tidspunkt. En måde, hvorpå arbejdsgangen kan effektiviseres, og indlæggelsestiden eller ventetiden i ambulatoriet dermed mindskes, er ved, at afdelingens læger udfører bedside-ul-vejledt pleuracentese og ascitesdrænage. Vi udførte derfor en kvalitetssikringsundersøgelse på antallet og typerne af komplikationer, der opstod efter et indgreb udført på Onkologisk Afdeling, Hillerød Hospital. Vi vil her knytte nogle kommentarer til antallet og typerne af komplikationer efter pleuracentese og ascitesdrænage udført bedside af afdelingens læger. METODE På Onkologisk Afdeling, Hillerød Hospital, er der mulighed for at blive oplært i både UL-vejledt pleuracen-

Genetisk udredning af det syge foster U-Kursus i Føtal Medicin 2008

Genetisk udredning af det syge foster U-Kursus i Føtal Medicin 2008 Genetisk udredning af det syge foster U-Kursus i Føtal Medicin 2008 Susanne Kjærgaard Overlæge, dr.med. Klinisk Genetisk Afdeling Udredning af det syge foster Anamnese Familieanamnese Klinisk undersøgelse

Læs mere

Gastrointestinalkanalen

Gastrointestinalkanalen Gastrointestinalkanalen Normal udvikling og malformationer U-kursus oktober 2009 Connie Jørgensen, Rigshospitalet 1 Esofgus Normal oesofagus 2 Oesofagusatresi Oesofagusstenose eller atresi forekomst 3.3:10,000

Læs mere

Spørgsmål til torsdag

Spørgsmål til torsdag Spørgsmål til torsdag U-kursus i føtal medicin GE 22/10 2009 U-kursus: Spørgsmål til torsdag 1 Ul-Screening/sen gennemskanning Nævn de 3 overordnede formål for misdannelsesscreening? Bekræfte normalitet

Læs mere

Føtalmedicinsk kodemanual version 4.3

Føtalmedicinsk kodemanual version 4.3 Føtalmedicinsk kodemanual version 4.3 Indholdsfortegnelse OVERORDNEDE PRINCIPPER...3 AKTIONSDIAGNOSE (A):...3 BIDIAGNOSE (B):...5 TILLÆGSDIAGNOSE (T)...6 HENVISNING-INDIKATION (I):...7 FLERLINGER...8 PROCEDURER/YDELSER

Læs mere

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Klinisk undersøgelse. Sp 2 Traumatisk læsion af genitalia feminina. Sp 3 Urininkontinens

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Klinisk undersøgelse. Sp 2 Traumatisk læsion af genitalia feminina. Sp 3 Urininkontinens VELKOMMEN HUSK: Eksamensnummer øverst på alle 4 svarark KUN 1½ minut per lysbillede 30 lysbilleder i alt Læs titlen/overskriften på hvert lysbillede Tekstbøger må ikke være fremme under eksaminationen

Læs mere

Præterm fødsel. Rikke Bek Helmig

Præterm fødsel. Rikke Bek Helmig Præterm fødsel Rikke Bek Helmig Præterm fødsel Definitioner Præterm:

Læs mere

Gruppens deltagere: Anne-Cathrine Gjerris, Anette Wind-Olsen, Connie Jørgensen (tovholder), Lene Sperling, Olav B Pedersen, Peter Skovbo.

Gruppens deltagere: Anne-Cathrine Gjerris, Anette Wind-Olsen, Connie Jørgensen (tovholder), Lene Sperling, Olav B Pedersen, Peter Skovbo. Biometri guideline Gruppens deltagere: Anne-Cathrine Gjerris, Anette Wind-Olsen, Connie Jørgensen (tovholder), Lene Sperling, Olav B Pedersen, Peter Skovbo. Indhold Guidelinen CRL: målemetode, normalkurve

Læs mere

Genetisk udredning af det syge foster

Genetisk udredning af det syge foster Genetisk udredning af det syge foster Kursus i Føtal Medicin 2014 Susanne Kjærgaard Overlæge, dr.med. Kromosomlaboratoriet Klinisk Genetisk Afdeling Udredning af det syge foster Anamnese Familieanamnese

Læs mere

Summary The thesis consists of three subprojects:

Summary The thesis consists of three subprojects: Summary The thesis consists of three subprojects: First subproject The first subproject aimed to analyze the association between growth in first half of pregnancy and the risk of adverse outcome in a cohort

Læs mere

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer.

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektet inkluderer gravide med en, eller flere af følgende graviditetskomplikationer: Gravide med aktuelle- eller øget risiko for hypertensive

Læs mere

Afslutning af graviditet efter 12. uge

Afslutning af graviditet efter 12. uge Sept. 2011 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Afslutning af graviditet efter 12. uge med levende foster 2 Afslutning af graviditet efter

Læs mere

Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage?

Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage? Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage? TVÆRFAGLIGT OBSTETRISK FORUM 12. NOVEMBER 2010 Hanne Wielandt Sygehus Lillebælt, Kolding 4-5% AF FØDSLER I DANMARK ER MED FOSTER I UNDERKROPSPRÆSENTATION

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Ultralydscanning af underlivet hos gynækologen

Ultralydscanning af underlivet hos gynækologen Ultralydscanning af underlivet hos gynækologen 9.9.2006 Suzan Lenz Ultralydscanning er et af gynækologens bedste redskaber til at vurdere om din livmoder og æggestokke er normale. Scanningen foregår gennem

Læs mere

Den udvidede profylakse mod rhesus D-immunisering af gravide i Danmark

Den udvidede profylakse mod rhesus D-immunisering af gravide i Danmark Den udvidede profylakse mod rhesus D-immunisering af gravide i Danmark Af Merete Berthu Damkjær, Anette Perslev og Finn Stener Jørgensen Biografi Merete Berthu Damkjær er cand.med. fra Københavns Universitet

Læs mere

Cervixcancer, tumormål. Cervixcancer MRI. Trakelektomi. Konisation udført for at vurdere histologi og udbredning

Cervixcancer, tumormål. Cervixcancer MRI. Trakelektomi. Konisation udført for at vurdere histologi og udbredning Cytologisk Årsmøde 2007 hos trakelektomerede Minimal invasiv teknik giver mulighed for bevarelse af fertiliteten Laparoskopisk pelvin lymfadenektomi og vaginal operation med fjernelse af det meste af cervix

Læs mere

MR Angiografi. Susanne Frevert, Overlæge, Kardiovaskulært afsnit, Rigshospitalet

MR Angiografi. Susanne Frevert, Overlæge, Kardiovaskulært afsnit, Rigshospitalet MR Angiografi Susanne Frevert, Overlæge, Kardiovaskulært afsnit, Rigshospitalet Agenda MR angiografi Underekstremiteter Viscerale kar Hjernen og hjertet Angiografi karakteristika Spatiel opløsning Temporal

Læs mere

Thyreadeasygdomme ved graviditet

Thyreadeasygdomme ved graviditet Thyreadeasygdomme ved graviditet Myxoedem Påvirker den føtale cerebrale udvikling Tidlige spontane aborter Gestationel hyperthyreose ( ) Thyreotoxicose Neonatal hyperthyreose Føtal struma Thyroideabiokemi

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel hos overvægtige. Er der særlige problemer og løsninger for overvægtige?

Graviditet, fødsel og barsel hos overvægtige. Er der særlige problemer og løsninger for overvægtige? Graviditet, fødsel og barsel hos overvægtige. Er der særlige problemer og løsninger for overvægtige? Middelfart d. 13-11-10. Kristina Renault Afdelingslæge Gynækologisk obstetrisk afd. Rigshospitalet /

Læs mere

Neuropædiater protokol Udgave 091001

Neuropædiater protokol Udgave 091001 Opfølgningsprogram for cerebral parese Neuropædiater protokol Udgave 091001 Cpr. nr. - Efternavn Fornavn Dato for vurdering Vurdering er udført af Titel: (år måned dag) Pædiatrisk afd. på (Fornavn Efternavn)

Læs mere

Stor nakkefold og normal karyotype: Udredning og rådgivning

Stor nakkefold og normal karyotype: Udredning og rådgivning Stor nakkefold og normal karyotype: Udredning og rådgivning Baggrund Det er efterhånden veldokumenteret at fostre med stor nakkefold og normale kromosomer har øget risiko for føtal død, betydende anomalier

Læs mere

MR-skanninger af højeste kvalitet. Center for Rygkirurgi tilbyder skanning af: Hovedet, ryggen, led og muskler samt de indre organer

MR-skanninger af højeste kvalitet. Center for Rygkirurgi tilbyder skanning af: Hovedet, ryggen, led og muskler samt de indre organer MR-skanninger af højeste kvalitet Center for Rygkirurgi tilbyder skanning af: Hovedet, ryggen, led og muskler samt de indre organer En hurtig og sikker vej til den rigtige diagnose Center for Rygkirurgi

Læs mere

Kliniske retningslinier for gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening, diagnostik, behandling og kontrol samt follow-up efter fødslen.

Kliniske retningslinier for gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening, diagnostik, behandling og kontrol samt follow-up efter fødslen. Kliniske retningslinier for gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening, diagnostik, behandling og kontrol samt follow-up efter fødslen. Aktuelle retningslinier er udarbejdet i perioden maj-december

Læs mere

Indlæg om Pædiatrisk MR Neuroradiologi v. overlæge Brian Staussbøll-Grøn Aarhus Universitetshospital, Skejby DSMMR Forårsmøde 2012

Indlæg om Pædiatrisk MR Neuroradiologi v. overlæge Brian Staussbøll-Grøn Aarhus Universitetshospital, Skejby DSMMR Forårsmøde 2012 Indlæg om Pædiatrisk MR Neuroradiologi v. overlæge Brian Staussbøll-Grøn Aarhus Universitetshospital, Skejby DSMMR Forårsmøde 2012 PÆDIATRISK MR NEURORADIOLOGI DSMMR 2012 FOSTRE Hvorfor? FOV giver overblik

Læs mere

Gruppens deltagere: Anne-Cathrine Gjerris, Connie Jørgensen (tovholder), Helge Bennedsen(matematiker), Lene Sperling, Olav B Petersen, Peter Skovbo.

Gruppens deltagere: Anne-Cathrine Gjerris, Connie Jørgensen (tovholder), Helge Bennedsen(matematiker), Lene Sperling, Olav B Petersen, Peter Skovbo. Biometriguideline Gruppens deltagere: Anne-Cathrine Gjerris, Connie Jørgensen (tovholder), Helge Bennedsen(matematiker), Lene Sperling, Olav B Petersen, Peter Skovbo. Introduktion Målsætningen for gruppens

Læs mere

Fosterovervågning. Lone Krebs Lone Hvidman. U- kursus december 2013

Fosterovervågning. Lone Krebs Lone Hvidman. U- kursus december 2013 Fosterovervågning Lone Krebs Lone Hvidman U- kursus december 2013 Cerebral Parese i Syd-Vest Sverige Hvorfor falder hyppigheden ikke? De gravide ændrer sig (ældre, tungere, mere syge)? Asfyksi er ikke

Læs mere

Antidepressiva under graviditet en oversigt over fordele og ulemper

Antidepressiva under graviditet en oversigt over fordele og ulemper Antidepressiva under graviditet en oversigt over fordele og ulemper Poul Videbech Professor i klinisk psykiatri, ledn. overlæge, dr.med. 1 Interessekonflikter Jeg behandler gravide med depression med psykoterapi

Læs mere

FØTOSandbjerg Forslag til prænatal a-cgh Guideline Januar 2013. FØTOSandbjerg Guideline ENDELIGE 160116

FØTOSandbjerg Forslag til prænatal a-cgh Guideline Januar 2013. FØTOSandbjerg Guideline ENDELIGE 160116 FØTOSandbjerg Guideline ENDELIGE 160116 Prænatal array-cgh(comparativ Genomisk Hybridisering) Arbejdsgruppens medlemmer: Charlotte Ekelund, Christina Fagerberg, Susanne Kjærgaard, Maiken Lundstrøm, Lone

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Forår 2015

Det Medicinske Selskab i København. > Forår 2015 Det Medicinske Selskab i København > Forår 2015 > Sæsonprogram for forår 2015 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 3. februar kl. 20.00: Tirsdag den 3. marts kl. 20.00: Tirsdag

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Gynækologi og Obstetrik 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Noninvasiv prænatal test er et gennembrud inden for prænatal screening

Noninvasiv prænatal test er et gennembrud inden for prænatal screening 2 Noninvasiv prænatal test er et gennembrud inden for prænatal screening Louise Stig Hornstrup 1, Louise Ambye 2, Steen Sørensen 2 & Finn Stener Jørgensen 1 Statusartikel 1) Ultralydklinikken, Gynækologisk

Læs mere

Program. Retslægelig obduktion ( 184) Dødsfald skyldes et strafbart forhold, eller muligheden heraf ikke kan udelukkes, eller hindre mistanke

Program. Retslægelig obduktion ( 184) Dødsfald skyldes et strafbart forhold, eller muligheden heraf ikke kan udelukkes, eller hindre mistanke Obduktion og transplantation A A R H U S U N I V E R S I T E T Retsmedicinsk Institut Afdeling for Retspatologi og Klinisk Retsmedicin Tilknyttede love og vejledn. LBK nr. 95 af 7/2-2008, Sundhedsloven,

Læs mere

Med fokus på CT skanning af cerebrum Blødninger og Infarkter. Annika R Langkilde

Med fokus på CT skanning af cerebrum Blødninger og Infarkter. Annika R Langkilde Med fokus på CT skanning af cerebrum Blødninger og Infarkter Annika R Langkilde Systematisk gennemgang af CT cerebrum Traumatiske Blødninger SDH EDH SAH DAI Kontusionsblødninger Non- traumatiske Blødninger

Læs mere

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Redegøre for symptomer i forbindelse med de enkelte sygdomme Beskrive undersøgelser og behandlingsprincipper for de enkelte sygdomme Redegøre for organismens reaktioner/kompensationsmuligheder

Læs mere

Scanning af cervix uteri

Scanning af cervix uteri Scanning af cervix uteri U-kursus i føtal medicin 2009 Undersøgelsesmetode Transabdominal: Cervixlængde: lang cervix ses nemmere Blærefyldning: fyldt blære forlænger kunstigt cervix 1 Undersøgelsesmetode

Læs mere

Hvorfor er man nødt til at gå offlabel for at være en god læge? En frontlinie historie fra obstetrikken MISOPROSTOL- SAGEN

Hvorfor er man nødt til at gå offlabel for at være en god læge? En frontlinie historie fra obstetrikken MISOPROSTOL- SAGEN Hvorfor er man nødt til at gå offlabel for at være en god læge? En frontlinie historie fra obstetrikken MISOPROSTOL- SAGEN Karen Wøjdemann, Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi IRF 4. februar 2014

Læs mere

Gonadebeskyttelse og valg af projektion

Gonadebeskyttelse og valg af projektion Gonadebeskyttelse og valg af projektion som dosisreducerende metoder til ovarierne ved konventionel røntgen af columna lumbalis. Benjamin Gjerrild Nielsen, radiograf Radiologisk Afd. - Regionshospitalet

Læs mere

Til forældre. der mister et spædbarn. på Rigshospitalet

Til forældre. der mister et spædbarn. på Rigshospitalet Til forældre der mister et spædbarn på Rigshospitalet Indholdsfortegnelse Opfølgende samtale 2 Svangreafdelingen 2 Neonatalklinikken 2 Socialrådgiver 3 Psykolog 3 Præst 3 Sundhedsplejerske 3 Fysiske forhold

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet 1 2 Diagnostiske strategier for muskuloskeletal

Læs mere

Arbejdsgruppens medlemmer:

Arbejdsgruppens medlemmer: Arbejdsgruppens medlemmer: Peter Ehlert Nielsen(pæd 5 ), Susanne Poulsen (pæd 6 ), Lars Rasmussen (kir 7 ), Hanne Rosbach(føt 4 ), Kjell Salvesen (føt 8 ), Kirsten Søgaard (føt 3 ), Jørgen Thorup(kir 10

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2014 > Sæsonprogram for efterår 2014 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 23. september kl. 20.00: Tirsdag den 7. oktober kl. 20.00:

Læs mere

FAMILIEAMBULATORIET EN INTERVENTIONSMODEL FOR GRAVIDE OG SMÅBØRNSFAMILIER MED BRUG AF RUSMIDLER

FAMILIEAMBULATORIET EN INTERVENTIONSMODEL FOR GRAVIDE OG SMÅBØRNSFAMILIER MED BRUG AF RUSMIDLER FAMILIEAMBULATORIET EN INTERVENTIONSMODEL FOR GRAVIDE OG SMÅBØRNSFAMILIER MED BRUG AF RUSMIDLER og gravide med hiv-infektion FAMILIEAMBULATORIER PÅ LANDSPLAN Et familieambulatorium i hver region Ved obstetrisk

Læs mere

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor?

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? ADHD konferencen 2014, Kolding Christina Mohr Jensen Psykolog Forskningsenheden for Børne- og Ungdomspsykiatri Aalborg Vi skal se på følgende emner:

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede

INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede Siden 1. januar 2006 har Hovedstadens Sygehusfælleskab tilbudt genetisk udredning af hørenedsættelse.

Læs mere

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d.

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Denne seance Hvem? Hvad? Hvorfor? Hvem? Hvad skal vi nå? Fakta om kræft Ventetider Symptomer

Læs mere

Årsrapport. (udgivet november 2012)

Årsrapport. (udgivet november 2012) Årsrapport 2011 (udgivet november 2012) Indholdsfortegnelse Forord... 3 Konklusion... 4 Anbefalinger... 5 Baggrund og formål... 6 Screening for kromosomfejl og misdannelser... 8 Historik... 9 Organisation...

Læs mere

Obstetriske Infektioner. Rikke Bek Helmig

Obstetriske Infektioner. Rikke Bek Helmig Obstetriske Infektioner Rikke Bek Helmig Infektioner i graviditeten Anbefalinger for svangreomsorgen 2009: kun undersøgelse, hvor der er en konsekvens af undersøgelsesresultatet i form af enten forebyggelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2. Forord... 3. Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3. Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4

Indholdsfortegnelse... 2. Forord... 3. Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3. Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3 Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4 Hvornår udføres ægdonation... 4 Samtale... 4 Venteliste... 5 Aktivliste...

Læs mere

Første trimester screening

Første trimester screening Første trimester screening Charlo.e Ekelund, læge, PhD Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling Rigshospitalet U- kursus 28.10.2014 Formål Screening test 6-7 uger PAPP- A og frit beta hcg 9-11 uger nakkefoldsskanning

Læs mere

CNS infektioner. - intrakranielt

CNS infektioner. - intrakranielt CNS infektioner - intrakranielt 1 Hovedemner Bakterielle infektioner generelt efter anatomisk lokalisation Specifikke agens Bakterier Vira Svampe Parasitter 2 CNS infektioner Klinik ofte uspecifik, feber,

Læs mere

31-1-2011 A-kursus Århus 2011 3T

31-1-2011 A-kursus Århus 2011 3T Standard protocols University hospitals PACS Secondary health care PACS Primary health care Generic names as T1, PD and T2 weighted. Standard positioning Basic pulse sequences: Brain 0.2 Tesla 1.5 Tesla

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Deltagerinformation 18-01-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE

Deltagerinformation 18-01-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE INFORMATION TIL DELTAGERE Tilskud af høj-dosis vitamin D under graviditeten med henblik på forebyggelse af astma hos børn: Delstudium i ABC (Asthma Begins in Childhood) kohorten Vi henvender os til dig

Læs mere

Tips og tricks i thoraxradiologi. Anna Kalhauge Rigshospitalet

Tips og tricks i thoraxradiologi. Anna Kalhauge Rigshospitalet Tips og tricks i thoraxradiologi Anna Kalhauge Rigshospitalet Hvordan fremkommer et thorax-billede Røntgenstrålerne passerer forskellige væv, strålerne svækkes i forskellig grad og billedet udgøres af

Læs mere

På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret:

På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret: !"#!$$% & '#(& Der er 7 fødesteder i regionen: Regionshospitalet Holstebro, Regionshospitalet Herning, Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet

Læs mere

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i tand-, mund-, og kæbekirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

DRG OG DAGS I OBSTETRIKKEN

DRG OG DAGS I OBSTETRIKKEN DRG OG DAGS I OBSTETRIKKEN DSOGs Obstetriske kodeudvalg November 2014 Hanne Brix Westergaard Overlæge, Hillerød DRG & DAGS-gruppering DRG = diagnose relaterede grupper Anvendes for indlagte patienter DAGS

Læs mere

Generel information om afdelingen finder du på http://www.nordsjaellandshospital.dk/menu/afdelinger/gynaekologisk_obstetriskafdeling/

Generel information om afdelingen finder du på http://www.nordsjaellandshospital.dk/menu/afdelinger/gynaekologisk_obstetriskafdeling/ Uddannelsesprogram Nordsjællands Hospital Hillerød 03.11.2014/ AS Introduktionsstilling i Gynækologi og Obstetrik ved Nordsjællands Hospital Hillerød afdeling G. Generel information om afdelingen finder

Læs mere

Store og lille kredsløb

Store og lille kredsløb Store og lille kredsløb Hjertets opbygning Funk6on og opbygning af det store og det lille kredsløb. Det store kredsløb og det lille kredsløb. Det store kredsløb Fra venstre hjertekammer ud 6l hele legemet

Læs mere

KLAMYDIA HOS SØER. Sørup Herregård. 27. januar 2015. Dyrlæge Flemming Thorup. Ø-vet s årsmøde.

KLAMYDIA HOS SØER. Sørup Herregård. 27. januar 2015. Dyrlæge Flemming Thorup. Ø-vet s årsmøde. KLAMYDIA HOS SØER Dyrlæge Flemming Thorup Ø-vet s årsmøde. Sørup Herregård. 27. januar 2015 okt. 94-95 apr. 95-96 okt. 95-96 apr. 96-97 okt. 96-97 apr. 97-98 okt. 97-98 apr. 98-99 okt. 98-99 apr. 99-2000

Læs mere

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Regionshospitalet Randers Gynækologisk/Obstetrisk afdeling 2 Definition Graviditetsbetinget sukkersyge er en form for sukkersyge, der opstår under

Læs mere

Audit på henvisninger

Audit på henvisninger Audit på henvisninger Radiograf Pia Baasch Baggrund Røntgenbekendtgørelse nr. 975, 1998. Tværfaglig temadag i 2003 med fokus på kvalitetsudvikling. Brainstorm som problemidentifikation 3 arbejdsgrupper

Læs mere

SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS

SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS -en undersøgelse af patienter der henvender sig med skuldergener hos den praktiserende læge Projektansvarlige: Uddannelseslæge Tatyana Uzenkova Madsen,Lægerne i Lind,7400 Herning

Læs mere

Første forelæsning i abnorm cervixcytologi (anden del) Humant papillomvirus. Papillomvirus. Humant papillomvirus

Første forelæsning i abnorm cervixcytologi (anden del) Humant papillomvirus. Papillomvirus. Humant papillomvirus Første forelæsning i abnorm cervixcytologi (anden del) Humant papillomvirus Papillomvirus Humant papillomvirus Dobbeltstrenget DNA-virus omgivet af proteinkapsid 1 Genital infektion med HPV Hyppigste seksuelt

Læs mere

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle?

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Estrid Høgdall Regionernes Biobank Sekretariat Patologiafdelingen, Herlev Hospital Biobank har en rolle

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2008 blev der registreret 835 fødsler (2 tvillinger og 1 trillinger, 839 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,8 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år (2007:

Læs mere

Herudover anvendes Kriterier for CPAP afvikling dagligt for at vurdere om barnet kan fortsætte CPAP afviklingen

Herudover anvendes Kriterier for CPAP afvikling dagligt for at vurdere om barnet kan fortsætte CPAP afviklingen CPAP projektet Farvet klistermærke efter hvilken kategori barnet tilhører: Barnet er randomiseret til seponeringsforsøg (grøn) Barnet er randomiseret til trykreduktion (gul) Barnet kan ikke randomiseres

Læs mere

Blødninger på MR ANNIKA R LANGKILDE OVERLÆGE PH.D RADIOLOGISK KLINIK NEURORADIOLOGISK AFSNIT RIGSHOSPITALET

Blødninger på MR ANNIKA R LANGKILDE OVERLÆGE PH.D RADIOLOGISK KLINIK NEURORADIOLOGISK AFSNIT RIGSHOSPITALET Blødninger på MR ANNIKA R LANGKILDE OVERLÆGE PH.D RADIOLOGISK KLINIK NEURORADIOLOGISK AFSNIT RIGSHOSPITALET Billeddiagnostik - obs blødning Akut patient: CT skanning af cerebrum Traumer Akut/pludseligt

Læs mere

MR-skanning. Udgivet af Privathospitalet Valdemar, Billeddiagnostisk Enhed

MR-skanning. Udgivet af Privathospitalet Valdemar, Billeddiagnostisk Enhed MR-skanning Udgivet af Privathospitalet Valdemar, Billeddiagnostisk Enhed S P E C I A L I S T E R I B E V Æ G E L S E MR-skanning giver en sikker og hurtig udredning af sygdomme i kroppen Privathospitalet

Læs mere

Virusinfektioner hos gravide og neonatale

Virusinfektioner hos gravide og neonatale Virusinfektioner hos gravide og neonatale Aspekter ved infektionsdiagnostik Inge Panum Problematiske virusinfektioner i forbindelse med graviditet og fødsel Parvovirus B19 Rubella virus Cytomegalovirus

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2015 > Sæsonprogram for efterår 2015 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 22. september kl. 20.00: Tirsdag den 6. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene

Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene Notat Dato 21. april 2015 MEB Side 1 af 5 Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene Som samfund står vi overfor en lang række sundhedsudfordringer, der skal løses i de kommende år. Langt flere

Læs mere

Undervisning i lægefaglig sprogtolkning af stud.med. Shahid Qamar Manan. Almen om Tolkning

Undervisning i lægefaglig sprogtolkning af stud.med. Shahid Qamar Manan. Almen om Tolkning Almen om Tolkning - Vær så præcis som mulig - hvis noget ikke giver mening for dig, så gør det hellere ikke for pt. pas på sort snak (oversættelse ord for ord). - Omtal ikke patienten i 3. person. Pt.

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Fødeplan i Region Syddanmark. - Visitationsretningslinier. regionsyddanmark.dk UDKAST

Fødeplan i Region Syddanmark. - Visitationsretningslinier. regionsyddanmark.dk UDKAST Fødeplan i Region Syddanmark - Visitationsretningslinier regionsyddanmark.dk UDKAST Indhold 28 VISITATION AF GRAVIDE OG FØDENDE - OG SENERE OPFØLGNING.. 6 28.1 PRÆGRAVIDE RISIKOFAKTORER...............................

Læs mere

DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER. Årsrapport 2008. www.dnog.dk

DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER. Årsrapport 2008. www.dnog.dk DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER Årsrapport 2008 www.dnog.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Konklusion... 4 Formål... 5 Baggrund... 5 Historik, idegrundlag, udvikling, nuværende

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

IUGR. Sandbjerg guideline 2014

IUGR. Sandbjerg guideline 2014 IUGR Sandbjerg guideline 2014 Historik Første udkast 2005, revideret 2006 & 2007, ny revision 2014. Arbejdsgruppens medlemmer 2004-2005 Carsten Henriques, Carsten Nickelsen, Gitte Esberg, Karen Wøjdemann,

Læs mere

PARVOVIRUS B19 INFEKTION I GRAVIDITETEN

PARVOVIRUS B19 INFEKTION I GRAVIDITETEN PARVOVIRUS B19 INFEKTION I GRAVIDITETEN ARBEJDSGRUPPENS MEDLEMMER Morten Lebech, Tom Weber, Karen Carlsen, Margrethe Møller, Birger Møller, Birgitte Bruun Nielsen, Bent Faber Vestergaard DEFINITION / KLINISK

Læs mere

VISITATIONS- RETNINGLINJER

VISITATIONS- RETNINGLINJER VISITATIONS- RETNINGLINJER DADJ OG DSOG 2002-1 - Indledning DADJ og DSOG aftalte på et fællesmøde i 1999 at nedsætte 3 arbejdsgrupper, der skulle udarbejde fælles retningslinjer for den normale fødsel,

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2011 blev der registreret 810 fødsler (9 tvillinger, 1 trilling, 821 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,3 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år. I 2012 blev

Læs mere

MANDAG 18/3 TIRSDAG 19/3 ONSDAG 20/3 TORSDAG 21/3 FREDAG 22/3 FT11 Hold 2 Obstetrisk undersøgelse og

MANDAG 18/3 TIRSDAG 19/3 ONSDAG 20/3 TORSDAG 21/3 FREDAG 22/3 FT11 Hold 2 Obstetrisk undersøgelse og +- Eksamen hele klinikbygningen 9.semester Forår 2013 - K8 Mor og Barn - Uge 12 (3504101) 240413 Introduktion MANDAG 18/3 TIRSDAG 19/3 ONSDAG 20/3 TORSDAG 21/3 FREDAG 22/3 FT11 Hold 2 FT12 Hold 1 Graviditet

Læs mere

Risikovurdering i 2. trimester vedr. Down syndrom Endelige reviderede forslag : Version 13.3.2011

Risikovurdering i 2. trimester vedr. Down syndrom Endelige reviderede forslag : Version 13.3.2011 Risikovurdering i 2. trimester vedr. Down syndrom Endelige reviderede forslag : Version 13.3.2011 Arbejdsopgave : At udarbejde guideline vedr. risikovurdering i 2. trimester for Down syndrom. Tovholder

Læs mere

HJERTESVIGT. (Nedsat pumpefunktion af hjertet) VEJLEDNING TIL PATIENTER

HJERTESVIGT. (Nedsat pumpefunktion af hjertet) VEJLEDNING TIL PATIENTER HJERTESVIGT (Nedsat pumpefunktion af hjertet) VEJLEDNING TIL PATIENTER Pjecen Hjertesvigt er tilegnet patienter med nedsat pumpefunktion af hjertet. Vi håber, den kan være med til at afdramatisere sygdommen

Læs mere

Patientvejledning. MR-scanning

Patientvejledning. MR-scanning Patientvejledning MR-scanning MR-scanning er den mest nøjagtige billeddiagnostiske metode til at stille diagnoser, og næsten alle lidelser i hjerne, nakke, ryg, skuldre, arme, hænder, ben, hofter, knæ,

Læs mere

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering: Gravides erfaringer med hjemmemonitorering i forbindelse med komplicerede graviditetsforløb

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering: Gravides erfaringer med hjemmemonitorering i forbindelse med komplicerede graviditetsforløb Klinisk Integreret Hjemmemonitorering: Gravides erfaringer med hjemmemonitorering i forbindelse med komplicerede graviditetsforløb Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet Anne

Læs mere

HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? KIROPRAKTOR

HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? KIROPRAKTOR HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? LÆGE KIROPRAKTOR HVORNÅR? Kommunikation mellem kiropraktoren og den praktiserende læge er vigtig, når patienten har et parallelt forløb, som gør en tværgående indsats

Læs mere

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer Kvinder i alle aldre kan få celleforandringer i livmoderhalsen. dette gælder også unge kvinder. Fra du er 23 til 49

Læs mere

Sundhedsstyrelsen 14.10.2013

Sundhedsstyrelsen 14.10.2013 Sundhedsstyrelsen 14.10.2013 fobs@sst.dk K/131014-a NKR II okt. 2013.doc Høringssvar over udkast til national klinisk retningslinje for behandling af sygdomme i væv omkring tænder og tandimplantater. SST

Læs mere

Fertilitetsklinikken udfører reagensglasbehandling (IVFbehandling) Fertilitetsbehandling på Fertilitetsklinikken, Roskilde Sygehus

Fertilitetsklinikken udfører reagensglasbehandling (IVFbehandling) Fertilitetsbehandling på Fertilitetsklinikken, Roskilde Sygehus Side 1 af 5 Velkommen til Fertilitetsklinikken, Roskilde Sygehus. Indholdsfortegnelse: Om Fertilitetsklinikken Henvisning til klinikken Gentagne aborter Inseminationsbehandling Ventetid til inseminationsbehandling

Læs mere

UNG MED SYSTEMISK SCLERODERMI

UNG MED SYSTEMISK SCLERODERMI UNG MED SYSTEMISK SCLERODERMI Afdelingslæge, Ph.d. Mette Mogensen Bindevævsklinikken Dermatologisk afd. Bispebjerg Hospital, København ALT DET DER PÅVIRKER HVERDAGEN Udseende Træthed Bekymring for fremtiden

Læs mere

Hvordan kommer vi videre?

Hvordan kommer vi videre? Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 340 Offentligt Hvordan kommer vi videre? For at føre sagen videre tilbyder Osteoporoseforeningen sammen med førende osteoporoseeksperter et

Læs mere

Sådan læser og bruger I jeres kvartalsrapport

Sådan læser og bruger I jeres kvartalsrapport Til - donationsansvarlige nøglepersoner, donationsansvarlige ledelser og afdelings- og afsnitsledelser Sådan læser og bruger I jeres kvartalsrapport Organdonationsdatabasen blev etableret som en national

Læs mere

MANDAG 24/3 TIRSDAG 25/3 ONSDAG 26/3 TORSDAG 27/3 FREDAG 28/3

MANDAG 24/3 TIRSDAG 25/3 ONSDAG 26/3 TORSDAG 27/3 FREDAG 28/3 Eksamen hele klinikbygningen 9.semester K8 Mor og Barn Forår 2014 uge 13-3504101 15.15-16.00 Introduktion MANDAG 24/3 TIRSDAG 25/3 ONSDAG 26/3 TORSDAG 27/3 FREDAG 28/3 Steffen Husby Graviditet, arbejde

Læs mere

Meniskoperation Patientinformation. Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling

Meniskoperation Patientinformation. Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling Meniskoperation Patientinformation Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling Menisk Et knæled indeholder 2 menisker - en indre og ydre menisk Ydre Indre Menisken er kileformet med sin tykkeste

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Faxe Kommune Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Kommune Med udgangspunkt i nøgletalsrapporten for aktivitetsbestemt medfinansiering til Social- og Sundhedsudvalget i juni måned er nedenstående

Læs mere

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Der er ubegrænsede muligheder med vores høje kvalitetsinfrarød screeningssystem. Energetic Health

Læs mere

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Denne information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. I pjecen har vi samlet de vigtigste informationer om strålebehandling

Læs mere

Har barnet boet hos andre under opvæksten? (hos familie eller på institution)

Har barnet boet hos andre under opvæksten? (hos familie eller på institution) SPØRGESKEMA Udfyld venligst alle spørgsmål nedenfor Lilita Thomsen Børne- og Ungdomspsykiater Tlf: (+45) 31 90 56 56 E-mail: lilitathomsen@gmail.com Telefontid på hverdage mellem kl. 16.00 og 18.00 Barnets

Læs mere