MR-skanning bidrager til at udrede årsager til fosterdød

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MR-skanning bidrager til at udrede årsager til fosterdød"

Transkript

1 542 VIDENSKAB Ugeskr Læger 176/6 17. marts 2014 MR-skanning bidrager til at udrede årsager til fosterdød Anne Staub Rasmussen 1, Anne Dorte Blankholm 1, 2, Brian Stausbøl-Grøn 2, Frank H. Pedersen 3, Mette Ramsing 4, Michael Pedersen 1, Niels Ulbjerg 3 & Hans Stødkilde-Jørgensen 1 UDVIKLINGs- ARTIKEL 1) Institut for Klinisk Medicin, MR-forskningscentret, Aarhus Universitetshospital, 2) Institut for Klinisk Medicin, Billeddiagnostisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, 3) Institut for Klinisk Medicin, Gynækologisk/ obstetrisk Afdeling Y, Aarhus Universitetshospital, 4) Patologisk Institut, Aarhus Universitetshospital Ugeskr Læger 2014;176:V Gennem en del år er obduktionsraten for dødfødte og perinatalt døde børn faldet [1, 2]. Manglende obduktion forringer muligheden for at klarlægge dødsårsdag og associeret patologi. I de senere år er der udført studier, hvor man har vurderet værdien af føtal post mortem-mr-skanning i tilfælde, hvor der ikke er foretaget obduktion. Også muligheden for en synergistisk værdi ved MR-skanning som supplement til den traditionelle obduktion har været undersøgt med vekslende materialer [3-6]. Hertil kommer MR-skannings studier med det specifikke mål at estimere organvolumen og vægt hos fostre [7]. Overensstemmelsen mellem fundene ved MRskanning og obduktionsresultater har vist sig at være relativt stor. I et review fra 2010 angives der således en sensitivitet på 69% og en specificitet på 95% for post mortem-mr-skanning af fostre ved sammenligning med obduktion [8]. Dog er det generelle billede, at man ved obduktion får flere morfologiske og organpatologiske informationer end ved MR-skanning. Hertil kommer, at den genetiske rådgivning ofte fordrer biokemiske analyser af væv, der udtages under obduktionen. I Danmark er MR-skanning af fostre ikke udbredt. Der er ikke tidligere udført studier, hvor man har sammenholdt resultater fra MR-skanning med resultater fra UL-skanning og obduktion. Formålet med dette projekt er derfor at belyse, om man med MRskanning kan reproducere eller endda specificere fund, der er opnået ved UL-skanning og obduktion, samt hvilke oplysninger MR-skanning kan bidrage med, hvis obduktion afslås. METODE Fostre med gestationsalder fra uge til termin blev inkluderet i studiet. Materialet blev opsamlet over en periode på 21 måneder og omfattede i alt 32 aborter og dødfødsler. Der var tale om 15 intrauterine dødsfald. I 18 tilfælde afsluttedes graviditeten efter samrådstilladelse ved abortus provocatus pga. ULpåviste misdannelser ved 19. uges svangreunder - søgelse. UL-skanning blev foretaget på skannere af typen GE Voluson E8 med en RAB4-8-D volume convex array transducer probe indstillet i todimensional mode 4-8, 5MM2. Alle inkluderede fostre blev skannet på et af følgende 1,5 tesla MR-systemer: GE Signa HDxt, Philips Achieva eller Siemens Magnetom Avanto. Der blev anvendt transversal, koronal og sagittal T2-vægtede turbo- eller fast spin echo-sekvenser samt en tredimen sional T1-vægtet gradient echo-sekvens med snittykkelse, opløsning og field of view optimeret efter fostrets størrelse. Figur 1 viser eksempel på et billede, der er opnået ved MR-skanning. Obduktionerne blev udført efter danske nationale kliniske retningslinjer [9], der omfatter helkropsrøntgenoptagelser (anteroposterior og lateral), en systematisk udvendig og indvendig makroskopisk undersøgelse med fotodokumentation og en histologisk undersøgelse af alle indre organer. Havde forældrene givet tilladelse hertil, blev hjernen også undersøgt. Ved misdannelser eller tegn på syndromal tilstand, blev en vævsprøve til genetiske undersøgelser sikret. Bedømmelse af MR-skanningsoptagelserne og obduktionerne blev udført af speciallæger. Ingen af de undersøgende læger kendte resultaterne af de øvrige undersøgelser før projektets afslutning. Kun fostre, hvis forældre samtidig gav samtykke til både MR-skanning og obduktion, blev inkluderet i studiet. Samtykke til deltagelse i projektet blev givet efter skriftlig og mundtlig information, og projektet er godkendt af De Videnskabsetiske Komitéer i Region Midtjylland (M ). RESULTATER Individuelle fund for alle tre undersøgelsestyper er angivet i Tabel 1. Case 15 udgik fra studiet pga. manglende obduktion. Case 13 og 24 havde samme mor. Ved MR-skanning blev væksthæmning ikke vurderet, da der ikke forelå referencetabeller for normal fosterstørrelse. Samtlige tilfælde af hjertemisdannelser (case 1, 5, 16, 26), der blev påvist ved MR-skanning, blev også fundet ved såvel UL-skanning som obduktion. MR-skanning viste i flere tilfælde hjertemisdannelse som eneste fund, hvilket var i fuld overensstemmelse med obduktionsresultaterne. Alle nyreforandringer (case 2, 7, 23) blev ligeledes påvist ved obduktion og UL-skanning (det ene UL-svar lød blot»makroskopiske misdannelser«).

2 Ugeskr Læger 176/6 17. marts 2014 VIDENSKAB 543 I casene (3, 13, 14, 20, 24-28) med cerebrale forandringer var der i nogle tilfælde fuld overensstemmelse mellem resultaterne, der blev fundet ved MRskanning, UL-skanning og obduktion. Generelt var MR-skanning mere præcis i påvisningen af intrakraniel blødning, blodstase og ødemer i centralnervesystemet end både UL-skanning og obduktion. I tilfældet med formodet væksthæmning (case 17) var diagnosen den samme for UL-skanning og obduktion. MR-skanningsfundet af lungehypoplasi (case 22) påvistes ikke ved UL-skanning, men blev bekræftet ved obduktion. Diafragmaherniet (case 12) blev påvist med alle tre undersøgelsesmetoder, ligesom den forstørrede glandulathyroidea (case 25) blev. I tilfældet med venøs kongestion (case 20) viste obduktionen halsimpression som følge af navlesnorsomvikling. I tillæg til dette viste MR-skanningen venøs kongestion i cerebrum og på halsen samt dilaterede arterier ved hjertet. Begge dele er naturligvis tegn på, at navlesnorsomviklingen var dødsårsagen. Tilfældet med øsofagusatresi (case 18) blev påvist med alle tre undersøgelser. Ved obduktion blev diagnosen corpus callosum-agenesi tilføjet. I otte tilfælde fandt man ingen abnormiteter ved MR-skanning (case 8, 10, 19, 21, 29-32) og i fire af disse ledte obduktionen frem til samme konklusion. Disse samme fire tilfælde blev ved UL-skanning klassificeret som normal graviditet eller intrauterin død. Case 19 blev beskrevet som værende normal ved de anvendte undersøgelser, men en supplerende histologisk placentaundersøgelse viste tegn på korioamnionitis, der stammede fra en ascenderende infektion efter preterm prelabour rupture of membranes. I fire andre tilfælde blev der ved både UL-skanning og obduktion påvist abnormiteter, der ikke sås ved MR-skanning. Der var tale om flere tilfælde af væksthæmning, men også dværgvækst og hjerte- samt hjernesygdom forekom. I 21 af 31 MR-skanninger var der stor overensstemmelse mellem MR-skanningsdiagnoser og diagnoser, der blev stillet ved UL-skanning. I 18 tilfælde blev der foretaget provokeret abort på grund af resultater, der blev fundet ved UL-skanning. I ingen tilfælde var den initiale UL-diagnose misvisende. I seks tilfælde viste MR-skanningen supplerende diagnoser i forhold til obduktionsfundene, men i 21 tilfælde bidrog obduktionen med flere patologiske detaljer end MR-skanningen. Figur 1 DISKUSSION UL-skanning giver generelt præcise oplysninger med hensyn til alvorlig fosterpatologi. UL-skanningsresultaterne blev i alle tilfælde bekræftet ved MR-skanning og obduktion. Det kan således bekræftes, at UL-skanning kan danne et solidt grundlag for beslutning om provokeret abort. I dag er post mortem-ul-skanning af fostre implementeret som standard-klinisk procedure til intrauterin diagnostik. Proceduren indebærer undersøgelse af fosterets lejring, navlesnorens beliggenhed, forekomst af polyhydramnion/oligohydramnion, hydrocefalus, hydrops etc. Endvidere foretages amniocentese med udtagning af fostervand til eventuel kromosomanalyse, bakteriedyrkning, virusundersøgelse, polymerasekædereaktions- og DNAanalyser. Intrauterin MR-undersøgelse af fostre post mortem vil ikke kunne erstatte en sådan UL-undersøgelse. En MR-skanning af fosteret vil derimod kunne bidrage med belysning af morfologisk og anatomisk patologiske informationer, der ikke er tilgængelige med UL-skanning. I dette studium blev der i mange tilfælde fundet samme diagnose ved MR-skanning som ved obduktion, men specielt i centralnervesystemet var MRskanning mere præcis, når man skulle fastslå ødemer eller intrakranielle blødninger. Dette skyldtes formentligt, at iskæmiske forandringer ses tidligere ved MR-skanning end ved makroskopisk inspektion eller histologisk undersøgelse og forstærkes af, at MRskanning giver et sammenhængende billede af hjernen, hvor den ved obduktion inddeles i skiver. Ligeledes var MR-skanning mere præcis ved ødem og blødning i andre bløddelsorganer. I tilfælde med hjertemisdannelse kunne man ved hjælp af MR-skanning udelukke andre misdannelser, dog fandt man ved obduktion generelt flere patologiske detaljer end ved MR-skanning. Ved obduktion Eksempel på MR-skanningsbillede af et foster.

3 544 VIDENSKAB Ugeskr Læger 176/6 17. marts 2014 Tabel 1 Oversigt over resultater inddelt efter casenummer. Casenummer Gestationsalder, uger + dage Forløsning Fund ved ultralyd Fund ved MR-skanning Fund ved obduktion Ab. pro. HLHS Sandsynligvis aortahypoplasi Isoleret HLHS Myokardiehypertrofi Dilatation Ab. pro. Bilateral nyrehypoplasi Bilateral nyrehypoplasi Bilateral nyrehypoplasi Ingen cyster påvist Ab. pro. Intrakranial blødning Svær Abnorm hovedfacon Intrauterin død Normale forhold Postmortelle forandringer Normalt barn med asfyksi Normalt barn Ab. pro. Truncus arteriosus communis Truncus arteriosus communis Kongenit konotrunkal hjertedefekt Truncus arteriosus communis Højre forløbende aortabue Intrauterin død Normale forhold Autolyse Fremskreden autolyse Ab. pro. Mulig hjerteanomali Stor ventrikel Manglende blære SUA Tarmatresi Manglende blære Nyreagenesi Ekstremitetsdeformiteter CNS-midtlinjedefekter Øsofagusatresi ASD VSD Nyreagenesi Tarmmalrotation Sigmoideumatresi Spina bifida Splitfod Perinatal død Normale forhold Normale forhold Corpus callosum-agenesi Intrauterin død Normale forhold Autolyse Autolyse Intrauterin død Lungehypoplasi Normal cerebrum Begge nyrer til stede Tilstrækkelig, men ikke optimal undersøgelse Intrauterin død Dysmaturitet Autolyse Ab. pro. Diafragmahernie Venstresidigt diafragmahernie Venstresidig lungehypoplasi Displacering af hjertet mod højre Ab. pro. Mikrocefali (frontal) Antydet umoden foldning af hjerneoverfladen Svær lungehypoplasi Venstresidig posterolateral diafragmadefekt Torakal eventration af abdominale organer Mikrocefali (frontal) Makroglossi Binyrehypoplasi Skrotal hypoplasi Vandafgang Normale fund Obs. corpus callosum-agenesi Let kraniofacial dysmorfi Intakt corpus callosum Ab. pro. DORV Univentrikulært hjerte Centrale kar normale Formentlig isoleret morbus cordis Centrale kar normale TGA Ventrikelseptumdefekt Ab. pro. Brain sparring Sandsynligvis Intrauterin død Øsofagusatresi Øsofagusatresi Corpus callosum-agenesi Øsofagusatresi Intrauterin død Normale forhold Normale forhold Normale forhold Død under fødslen NF: forhøjet risiko Øvrige skanninger normale Venøs kongestion i cerebrum og på hals Dilaterede arterier ved hjertet Uspecifikke lungeforandringer Halsimpression fra navlesnorsomvikling Mekoniumaspiration Stasepetekkier i ansigt FORTSÆTTES

4 Ugeskr Læger 176/6 17. marts 2014 VIDENSKAB 545 Tabel 1, fortsat Gestationsalder, Casenummer uger + dage Forløsning Fund ved ultralyd Fund ved MR-skanning Fund ved obduktion Ab. pro. HLHS Undersøgelse ikke udført korrekt HLHS Ab. pro. Obs. genetisk syndrom Tyk nakkefold Klumpfod Unilateral LGS Ab. pro. Prune belly-sekvens: Urethrastenose Blæredilatation Hydronefrose Hyperekkogene nyrer Mulig lungehypoplasi Venstresidig klumpfod Prune belly-sekvens: Monstrøs blæredilatation Bilateral hydronefrose Abnormt nyreparenkym Hypoplastiske lunger Ab. pro. Microcefali (frontal) Cerebellar hypoplasi Mikrocefali Ab. pro. Symmetrisk thyroideatumor Øsofaguskompression Periventrikulære forkalkninger eller blødninger Intraventrikulær blødning Svært forstørret gld. thyroidea Ab. pro. Steno-Fallots tetralogi Småblødninger omkring cerebellum Højresidig ventrikel hypertrofi Tværlejring af hjertet Intrauterin død Stor intraventrikulær hjerneblødning Tegn på ødem i larynxområdet Ab. pro. Cerebellar misdannelse (Dandy-Walker-anomali) Misdannede genitalier Obs. tumor i venstre hjerteventrikel Cerebellar hypoplasi (Dandy-Walker anomali) Hjertet normalt Let lungehypoplasi Kraniofacial dysmorfi med LGS Let midtlinjeaffektion Prune belly-sekvens: Urethrastenose Blæredilatation Multicystisk renal dysplasi Abnorm lungeform Smith-Lemli-Opitz syndrom eller Seckels syndrom Mikrocefali (frontal) Normal cerebellum Corpus callosum-agenesi Lunge partiel 4-lobulering Cystenyrer Binyrehypoplasi Stort symmetrisk thyroideaadenom Friske periventrikulære småblødninger Småblødninger i pons Hypoplasi af penis og scrotum Kraniofacial dysmorfi Thymushypoplasi Steno-Fallots tetralogi Obs. DiGeorges syndrom Svær Stor hjerneblødning Cerebellar misdannelse (Dandy-Walker-anomali) Misdannede genitalier Normalt hjerte Mikropenis Hypospadi Skrotal hypoplasi Intrauterin død Normale forhold Normale forhold Normale forhold Ab. pro. Svær Mistanke om triploidifoster Undersøgelse ikke udført korrekt Svær Brain sparring Kraniofacial dysmorfi Hypoplastiske genitalier Tarmmalrotation Forstørret hjerte Ab. pro. Korte rørknogler Normale forhold Korte ekstremitetsknogler Osteodysplasia Intrauterin død Normale forhold Normale forhold Normale forhold Svær autolyse Ab. pro = provokeret abort; ASD = atrieseptumdefekt; CNS = centralnervesystem; DORV = double outlet right ventricle; HLHS = hypoplastic left heart syndrome; = intrauterine growth restriction; LGS = læbe-gane-spalte; NF = nakkefoldsskanning; SUA = single umbilical artery; TGA = transposition of great arteries; VSD = ventrikelseptumdefekt. fratages der også væv til f.eks. genetiske test, der kan anvendes i forældrerådgivningen i forbindelse med eventuelle kommende graviditeter. Disse resultater opnås naturligvis ikke ved MR-skanning. Der er dog, i tilfælde hvor forældrene modsætter sig obduktion, god mulighed for, at MR-skanning vil kunne bidrage med præcisering af diagnoser, der er fundet ved ULskanning.

5 546 VIDENSKAB Ugeskr Læger 176/6 17. marts 2014 De fleste studier har været baseret på standard 1,5 tesla- eller 3 tesla-mr-skannere med den opløsning og billedkontrast, der opnås ved disse feltstyrker. Netop disse parametre er bedret ved højere magnetfelter. Thayyil et al fandt ved anvendelse af et 9,4 tesla-eksperimentelt MR-system langt flere anatomiske detaljer hos fostre, der var helt ned til 50 mm i længden [10]. Det er dog sjældent, at MR-systemer med meget høje magnetiske feltstyrker også har en indre borediameter, som muliggør undersøgelser af fostre, der er dødfødte sent i graviditeten. KONKLUSION Ved undersøgelser med MR-skanning finder man i 21 ud af 31 tilfælde resultater, der stemmer overens med UL-fundene. Ved obduktion bekræftes MR-skanningsdiagnosen i 22 ud af 31 tilfælde. Tre MR-skanninger var inkonklusive. I seks tilfælde bidrog MR-skanningen med supplerende resultater til obduktionen. Resultater fra MR-skanning stemmer således godt overens med de resultater, der er fundet ved både UL-skanning og obduktion, og MR-skanning kan anvendes uanset formodet dødsårsag. MR-skanning bidrager især i tilfælde med ødemer, blødning, blodstase samt hjerte- og hjernemisdannelser. Resultaterne af studiet indikerer, at MR-skanning kan bidrage med diagnostiske informationer i de tilfælde, hvor obduktion af fostre er fravalgt. Korrespondance: Anne Staub Rasmussen, Institut for Klinisk Medicin, MR-forskningscentret, Aarhus Universitetshospital,, Brendstrupgårdsvej 100, 8200 Aarhus N. Publiceret på Ugeskriftet.dk: 17. juni 2013 Interessekonflikter: Forfatternes ICMJE-formularer er tilgængelige sammen med artiklen på Ugeskriftet.dk Litteratur 1. Kock KF, Vestergaard V, Hardt-Madsen M et al. Declining autopsy rates in stillbirths and infant deaths: results from Funen County, Denmark, J Matern Fetal Neonatal Med 2003;13: Fenger C. Obduktion i år Ugeskr Læger 2000;162: Cohen MC, Paley MN, Griffiths PD et al. Less invasive autopsy: benefits and limitations of the use of magnetic resonance imaging in the perinatal postmortem. Pediatr Dev Pathol 2008;11: Widjaja E, Whitby EH, Cohen M et al. Post-mortem MRI of the foetal spine and spinal cord. Clin Radiol 2006;61: Brookes JA, Deng J, Wilkinson ID et al. Three-dimensional imaging of the postmortem fetus by MRI: early experience. Fetal Diagn Ther 1999;14: Griffiths PD, Paley MN, Whitby EH. Post-mortem MRI as an adjunct to fetal or neonatal autopsy. Lancet 2005;365: Breeze AC, Gallagher FA, Lomas DJ et al. Postmortem fetal organ volumetry using magnetic resonance imaging and comparison to organ weights at conventional autopsy. Ultrasound Obstet Gynecol 2008;31: Thayyil S, Chandrasekaran M, Chitty LS et al. Diagnostic accuracy of post-mortem magnetic resonance imaging in fetuses, children and adults: a systematic review. Eur J Radiol 2010;75:e Retningslinier for obduktion af fostre og perinatalt døde DSPAC/DSOG (9. maj 2013). 10. Thayyil S, Cleary JO, Sebire NJ et al. Post-mortem examination of human fetuses: a comparison of whole-body high-field MRI at 9.4 T with conventional MRI and invasive autopsy. Lancet 2009;374: Sikker brug af bedside-ul-vejledt pleuracentese og ascitesdrændge hos patienter med maligne sygdomme Camilla Vantore Damstrup Udviklingsartikel Onkologisk Afdeling, Hillerød Hospital Ugeskr Læger 2014;176:V Onkologiske patienter har ofte et langvarigt forløb på den samme afdeling. Patienterne tilses hyppigt i løbet af behandlingsforløbet og i den terminale fase, hvor lindring er yderst vigtig. Patienterne bruger meget tid på hospitalet, både når de er indlagt, og når de behandles ambulant. Hvis de skal have pleuracentese eller ascitesdrænage udført med assistance fra en billeddiagnostisk afdeling, er det ikke altid muligt at udføre det symptomlindrende indgreb samme dag. Dette kan medføre, at indlæggelsestiden forlænges yderligere, eller at patienterne må indkaldes på et senere tidspunkt. En måde, hvorpå arbejdsgangen kan effektiviseres, og indlæggelsestiden eller ventetiden i ambulatoriet dermed mindskes, er ved, at afdelingens læger udfører bedside-ul-vejledt pleuracentese og ascitesdrænage. Vi udførte derfor en kvalitetssikringsundersøgelse på antallet og typerne af komplikationer, der opstod efter et indgreb udført på Onkologisk Afdeling, Hillerød Hospital. Vi vil her knytte nogle kommentarer til antallet og typerne af komplikationer efter pleuracentese og ascitesdrænage udført bedside af afdelingens læger. METODE På Onkologisk Afdeling, Hillerød Hospital, er der mulighed for at blive oplært i både UL-vejledt pleuracen-

Fosterskadende effekter af alkoholforbrug under graviditeten

Fosterskadende effekter af alkoholforbrug under graviditeten D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Fosterskadende effekter af alkoholforbrug under graviditeten Marts 2015 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

National Klinisk Retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge

National Klinisk Retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge National Klinisk Retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge Titel National klinisk retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

GRAVIDITET OG RØNTGENSTRÅLING

GRAVIDITET OG RØNTGENSTRÅLING GRAVIDITET OG RØNTGENSTRÅLING 2005 Graviditet og røntgenstråling Redaktion Statens Institut for Strålehygiejne Sundhedsstyrelsen Knapholm 7 2730 Herlev Emneord: røntgenundersøgelse, fertile, graviditet.

Læs mere

1982 JUBILÆUMSSKRIFT 2007

1982 JUBILÆUMSSKRIFT 2007 1982 JUBILÆUMSSKRIFT 2007 25 år for Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin 5 Status og udvikling 1982 JUBILÆUMSSKRIFT 2007 25 år for Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin

Læs mere

Autosomal dominant polycystisk nyresygdom (ADPKD) forekomst og klinik

Autosomal dominant polycystisk nyresygdom (ADPKD) forekomst og klinik 1 Autosomal dominant polycystisk nyresygdom 6.6.2012 Af en arbejdsgruppe nedsat af Dansk Nefrologisk Selskab Indhold Arbejdsgruppens medlemmer Arbejdsgruppens kommissorium Autosomal dominant polycystisk

Læs mere

Udgivet af: Foreningen for VHL Patienter og Pårørende. Fiskervejen 10 4000 Roskilde Tlf.: 4675 7033. www.vhl-danmark.dk

Udgivet af: Foreningen for VHL Patienter og Pårørende. Fiskervejen 10 4000 Roskilde Tlf.: 4675 7033. www.vhl-danmark.dk Udgivet af: Foreningen for VHL Patienter og Pårørende Fiskervejen 10 4000 Roskilde Tlf.: 4675 7033 www.vhl-danmark.dk Indholdsfortegnelse: Introduktion... 4 Om kromosomer og gener... 7 Hvilke symptomer

Læs mere

Klaringsrapport vedrørende. udredning og behandling af cancer pancreatis

Klaringsrapport vedrørende. udredning og behandling af cancer pancreatis Klaringsrapport vedrørende udredning og behandling af cancer pancreatis September 2008 DPCG Klaringsrapport 2008 Side 2/94 Indholdsfortegnelse FORORD...4 INCIDENS, ÆTIOLOGI OG SYMPTOMER...6 INCIDENS...

Læs mere

Profylaktisk magnesiumsulfat som beskyttelse mod cerebral parese ved præmature fødsler

Profylaktisk magnesiumsulfat som beskyttelse mod cerebral parese ved præmature fødsler Profylaktisk magnesiumsulfat som beskyttelse mod cerebral parese ved præmature fødsler Sponsor: Niels Jørgen Secher, professor, overlæge. Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling, Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre,

Læs mere

Den fertilitetsbehandlede gravide og hendes risiko for præterm fødsel

Den fertilitetsbehandlede gravide og hendes risiko for præterm fødsel Den fertilitetsbehandlede gravide og hendes risiko for præterm fødsel (Channel 4, 2013) Proffesionsbachelor i jordemoderkunskab UC Syddanmark, Esbjerg Vejleder: Inge Berg Samlet antal anslag: 89 712 Afleveret

Læs mere

Kviksølv og helbred. En registerundersøgelse blandt klinikassistenter og tandlæger

Kviksølv og helbred. En registerundersøgelse blandt klinikassistenter og tandlæger Kviksølv og helbred En registerundersøgelse blandt klinikassistenter og tandlæger Knud Juel Esben Meulengracht Flachs Kirsten Hanehøj Lau Caspar Thygesen Mia Sadowa Frederiksen Mette Kjøller KVIKSØLV OG

Læs mere

UDKAST. Kronisk nyresygdom: Analysemetoder og klinisk evaluering. Rekommandationer for vurdering af glomerulær filtrationsrate og albuminuri

UDKAST. Kronisk nyresygdom: Analysemetoder og klinisk evaluering. Rekommandationer for vurdering af glomerulær filtrationsrate og albuminuri Kronisk nyresygdom: Analysemetoder og klinisk evaluering Rekommandationer for vurdering af glomerulær filtrationsrate og albuminuri Dansk Nefrologisk Selskab Dansk Pædiatrisk Selskab Dansk Selskab for

Læs mere

Vi har nyrekræft. En praktisk vejledning til patienter og deres pårørende

Vi har nyrekræft. En praktisk vejledning til patienter og deres pårørende Vi har nyrekræft En praktisk vejledning til patienter og deres pårørende FORORD DaRenCa Der diagnosticeres mellem 600 og 700 nye tilfælde af nyrekræft om året i Danmark. Der er sket markante fremskridt

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Referenceprogram for Patienter med Hoftebrud

Referenceprogram for Patienter med Hoftebrud Referenceprogram for Patienter med Hoftebrud Udarbejdet af Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Dansk Ortopædisk Selskab 2008 Indholdsfortegnelse Side Forord. 2 Styregruppe.. 3 Grad af evidens og

Læs mere

Retningslinier for tandbehandling af børn og unge i generel anæstesi

Retningslinier for tandbehandling af børn og unge i generel anæstesi Retningslinier for tandbehandling af børn og unge i generel anæstesi Dansk Pædodontisk Selskab maj 2006 1 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Behovet for tandbehandling af børn og unge i generel anæstesi...3

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013 Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013 En del af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Hovedstaden

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

REFERENCEPROGRAM. for hysterektomi på benign indikation

REFERENCEPROGRAM. for hysterektomi på benign indikation REFERENCEPROGRAM for hysterektomi på benign indikation 2006 Sekretariatet for Referenceprogrammer SfR REFERENCEPROGRAM for hysterektomi på benign indikation Opdateret version marts 2006 Referenceprogram

Læs mere

Kost til gravide. Det videnskabelige grundlag for råd om kost i forbindelse med graviditet

Kost til gravide. Det videnskabelige grundlag for råd om kost i forbindelse med graviditet Kost til gravide Det videnskabelige grundlag for råd om kost i forbindelse med graviditet Kost til gravide Det videnskabelige grundlag for råd om kost i forbindelse med graviditet. En rapport fra Ernæringsrådet

Læs mere

LANDSPATIENTREGISTERET TIL KVALITETSSIKRING I DET GYNÆKOLOGISKE SPECIALE

LANDSPATIENTREGISTERET TIL KVALITETSSIKRING I DET GYNÆKOLOGISKE SPECIALE LANDSPATIENTREGISTERET TIL KVALITETSSIKRING I DET GYNÆKOLOGISKE SPECIALE 2002 Landspatientregisteret til kvalitetssikring i det gynækologiske speciale Øjvind Lidegaard og Mette Schou Hammerum Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Et spil om liv og død Om spillet

Et spil om liv og død Om spillet Et spil om liv og død Om spillet Indhold Et spil om liv og død Copyright 1995 by Experimentarium & Det Etiske Råd Experimentarium Tuborg Havnevej 7 2900 Hellerup Tlf. 39 27 33 33 Det Etiske Råd Ravnsborggade

Læs mere

Undersøgelse af synkeproblemer hos senhjerneskadede patienter

Undersøgelse af synkeproblemer hos senhjerneskadede patienter SATSPULJEPROJEKTET Undersøgelse af synkeproblemer hos senhjerneskadede patienter Projektrapporten er udarbejdet af: Projektperiode: Udviklingsergoterapeut 01.04.2001 til 31.12.2002 Annette Kjærsgaard,

Læs mere

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn INFORMERET SAMTYKKE SAMT JOURNALFØRING HERAF

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn INFORMERET SAMTYKKE SAMT JOURNALFØRING HERAF Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn Sammenfatning af nævnets praksis vedrørende INFORMERET SAMTYKKE SAMT JOURNALFØRING HERAF 1998-2014 Patientombuddet, sekretariat for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, december

Læs mere

BUP-ADHD. National årsrapport 2013. 1. januar 2013-31. december 2013. Dato 18.12.2014

BUP-ADHD. National årsrapport 2013. 1. januar 2013-31. december 2013. Dato 18.12.2014 BUP-ADHD National årsrapport 2013 1. januar 2013-31. december 2013 Dato 18.12.2014 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser) og Regionernes Kliniske

Læs mere

IKKE-KIRURGISK BEHANDLING AF NYOPSTÅET RODPÅVIRKNING I NAKKEN

IKKE-KIRURGISK BEHANDLING AF NYOPSTÅET RODPÅVIRKNING I NAKKEN NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR IKKE-KIRURGISK BEHANDLING AF NYOPSTÅET RODPÅVIRKNING I NAKKEN MED UDSTRÅLENDE SYMPTOMER TIL ARMEN (CERVIKAL RADIKULOPATI) 2015 Titel: National Klinisk Retningslinje for

Læs mere

Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter

Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter Det excellente patientforløb under kitlen Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter I dette nummer: Det Excellente Patientforløb

Læs mere

Sundhedsstyrelsen overvejer at indskrænke din virksomhed således, at du ikke må behandle patienter under 18 år

Sundhedsstyrelsen overvejer at indskrænke din virksomhed således, at du ikke må behandle patienter under 18 år Til Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord Langelandsvej 8 8940 Randers SV Att Embedslæge Elisabeth Work Århus d 23 Marts 2015 Høringssvar til Sagsnr. 5-4411-1729/1/ Reference EL W Sundhedsstyrelsen

Læs mere

den hiv-positive partner

den hiv-positive partner Et studie om hiv-diskordante parforhold med henblik på at undersøge hiv-smitterisikoen og at undersøge faktorer associeret med konsekvent brug af kondom. A study in HIV discordant partnerships to estimate

Læs mere

Sæt i gang! - En vurdering af evidensen bag rutinemæssig igangsættelse

Sæt i gang! - En vurdering af evidensen bag rutinemæssig igangsættelse Sæt i gang! - En vurdering af evidensen bag rutinemæssig igangsættelse Udfærdiget af: Marie Wettergren Opgave: Bacheloropgave Uddannelse: Jordemoderuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol Hold: F2010,

Læs mere