Anlæg af kunstgræsbaner FODBOLD VEJLEDNING OG BESKRIVELSE 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anlæg af kunstgræsbaner FODBOLD VEJLEDNING OG BESKRIVELSE 2009"

Transkript

1 Anlæg af kunstgræsbaner FODBOLD VEJLEDNING OG BESKRIVELSE 2009

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side: 1. INDLEDNING 3 Grundlag for etablering af kunstgræsbaner 4 2. PROJEKTBESKRIVELSE 4 Generelle bemærkninger 4 Arbejdspladsforhold 4 Geotekniske forhold 4 Rydningsarbejder 4 Jordarbejder m.v. 4 Afvandingsarbejder m.v. Brolægningsarbejder Grusbelægningsarbejder. Kunstgræsbelægningsarbejder 6 Belægningstyper: Belægningstest og -specifikationer m.v. Vurdering af belægningssystemer Fodboldfunktionelle egenskaber Alternative belægningsopbygninger Materialer og Udførelse 8 Kunstgræstæppe, støddæmpende måtte m.v. Bitumenbundet bærelag (såfremt det vælges) Polyurethanprodukter (såfremt de anvendes) Polyurethanbundet bærelag Kontrol og Test 10 Generelt Nivellement Opstribning Belægningssystemet Rekvisitleverancer 10 Hegnsarbejder 11 Belysningsarbejder 11 Adgangsvej, p-plads 11 Retableringsarbejder 11 Vedligeholdelsesarbejder 11 Underentreprenørfortegnelse AFREGNINGSGRUNDLAG KVALITETSSIKRING TURNERINGSAFVIKLING 12

3 1. INDLEDNING Initiativtager til udarbejdelse af denne vejledning er Dansk Boldspil-Union (DBU), der med vejledningen ønsker at give information om anlæg af kunstgræs fodboldbaner i Danmark. Kunstgræsbaner kan betegnes: 3. generations baner, der er baner fyldt med kvartssand og gummigranulat.(type A og B baner). 2. generations baner, der er baner, alene fyldt med kvartssand. (Type C baner). Opbygning af 3. generations kunstgræsbaner følger retningslinierne fra FIFA for anlæg af: A) FIFA STAR ** baner, der kan anvendes til kampe på højeste niveau og til elitespilleres træning. B) FIFA STAR * baner, anvendes til kampe i DBU-turneringer, på lokalunionsniveau og til træning. Opbygning af 2. generations kunstgræsbaner følger retningslinierne i DBUs vejledning marts C) UEFA godkendte baner fra før alene med sandfyld. Kan anvendes til kampe på lokalunionsniveau og til træning. Grundlag for etablering af kunstgræsbaner Bygherrefunktionen for etablering af kunstgræsbaner, incl. jord-, afvandings- og grusbelægningsarbejdet samt kunstgræsbelægningsarbejdet, vil kunne varetages af en selvejende institution, klub eller kommune. Det anbefales, at såvel jordarbejdet som kunstgræsbelægningsarbejdet, udbydes som en samlet hovedentreprise med underliggende fagentrepriser. Anlægsarbejdets omfang, tidsplan og økonomi skal koordineres mellem relevante interesse-grupper/-klubber og bygherren for det samlede anlægsarbejde. Som grundlag for udarbejdelse af projektmateriale, afgivelse af tilbud og entreprisearbejdernes gennemførelse kan nedenfor anførte materiale med fordel anvendes : a. Alle gyldige love, normer, bekendtgørelser, regulativer, vedtægter o. lign., der tager sigte på arbejder af denne entreprises art. b. Nærværende Vejledning og Beskrivelse, der omfatter - Projektbeskrivelse - Afregningsgrundlag - Kvalitetssikring c. Følgende materiale som bilag til nærværende Vejledning og Beskrivelse. - Bilag 1 : Grusmaterialer - kornkurvekrav. - Bilag 2 : Kunstgræsbelægningen FIFA certifikat FIFA Quality Concept - Bilag 3 : Fodboldfunktionelle egenskaber for kunstgræsbelægningen. FIFA STAR **, FIFA STAR *, UEFA - Bilag 4 : Vedligeholdelse af kunstgræsbanen. d. Arbejdstilsynets bekendtgørelser vedr. polyurethan- og epoxyprodukter, vedr. stoffer og materialer samt vedr. anmeldelsespligtige polyurethan- o. lign. produkter e. Alm. betingelser for arbejder og leverancer etc., AB 92. f. Boligministeriets cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsopgaver. g. Byggestyrelsens cirkulære om kvalitetssikring af byggearbejder. h. Byggestyrelsens cirkulære om ansvarsforhold ved byggearbejder. Alm. betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed, AB 92, anbefales anvendt som nødvendigt supplement til denne Vejledning og Beskrivelse. I det omfang en bygherre måtte finde det påkrævet at udarbejde ændringer og tilføjelser til AB 92, bør dette udføres af bygherre eller rådgiver for den enkelte opgave.

4 2. PROJEKTBESKRIVELSE Generelle bemærkninger Denne vejledning er udarbejdet med henblik på anlæg af kunstgræsbelægninger for fodbold, hvorfor der alene fokuseres på fodboldens krav til de funktionelle egenskaber. Efterfølgende punkter er gældende vejledning for udførelse af opbygningen for kunstgræsbaner i overensstemmelse med FIFAs bestemmelser for baner (FIFA STAR ** - FIFA STAR * ) og for UEFA baner med certifikat fra før Det anbefales, at der anlægges et kunstgræsareal på minimum 72m x111 m., med en fodboldbane på 68x105 m, som er FIFAs /UEFAs og DBU s officielle mål for kampbaner til elitefodbold. For øvrige kampbaner gælder størrelsen 65m x 102m (kunstgræsbelagt areal: 69m x 108m). Det anbefales, at udførelse af kunstgræsbelægningssystemet, incl. evt. underliggende måtte (pad) og udførelse af jord- og drænarbejdet udbydes i en samlet hovedentreprise blandt kunstgræsleverandører med erfaring i denne type anlægsarbejder. Ved bygning af en kunstgræs fodboldbane afleverer jordentreprenøren til belægningsentreprenørens godkendelse en finreguleret og godkendt mekanisk stabilgrus- / stenmelsoverflade med kantbegrænsninger. Arbejdspladsforhold Bygherren skal i udbudsmaterialet meddele oplysninger vedr. selve det til kunstgræsbanen disponible areal, materiale- og skurplads, adgangsforhold, aktuelle installationer samt eventuelle interimsveje. Geotekniske forhold Forundersøgelser vedr. jordbundsforhold og geotekniske forhold (bæreevne) bør af bygherren afklares inden projektmaterialet færdiggøres, så oplysningerne kan indgå i udbudsmaterialet. Undersøgelserne skal udføres af anerkendte specialfirmaer. Rapport skal afleveres til byggemyndighedens og bygherrens orientering. Rydningsarbejder Arealer for anlæg af fodboldbane og permanent adgangsvej/plads skal af entreprenøren ryddes for træer, buske o.lign., incl. opgravning af rødder og stød. Alle rydningseffekter skal læsses og bortkøres af entreprenørens til egen eller en af bygherren anvist plads. Jordarbejder m.v. Ikke bæredygtig jord mm. Såfremt der ved geotekniske og tekniske forundersøgelser eller under udførelse af jord- og afvandingsarbejder konstateres forekomster af ikke bæredygtig eller forurenet jord, skal disse udgraves, læsses og bortkøres til anvist plads eller godkendt modtagestation. Der leveres og indbygges god råjord eller grusmateriale som erstatningsfyld. Muldjord På arealer for kunstgræsfodboldbaner skal al muldjord afgraves og henlægges i depot ved entreprisearealet eller alternativt bortkøres til et af bygherren anvist areal. Afrømmet muldjord kan genudlægges i rabatter, skråninger, volde m.v. efter bygherrens anvisning. Udlagt muldjord skal være løsnet/harvet i min. 30 cm s dybde samt befriet for sten, græstørv, rødder o.lign. Råjord Al råjord fra belægningsarealer og ledningsrender kan enten udlignes på entreprisearealet eller alternativt bortkøres til en af bygherren anvist plads.

5 Råjord under belægningsarealet skal finreguleres til +/- 2 cm og komprimeres til min. 97% standard proctor samt være fri for køre- og tromlespor. Kontrolnivellement pr. ca. 10 x 10 m og komprimeringskontrol, 1 stk. pr. 500 m2, skal afleveres til bygherren og dennes rådgiver, der skal godkende overfladen, inden udlægning af bundsikringsgrus påbegyndes. Råjord under fremtidige græs- og plantearealer skal grubbes til min. 50 cm under råjordsplanum. Afvandingsarbejder m.v. Afvandingsprojektet skal godkendes af den lokale byggemyndighed. Regn- og drænvand fra kunstgræsarealet afledes til tilsluttet recipient, der oplyses i udbudsmaterialet. Afløbsledninger udføres som tætte PVC-afløbsrør. Drænledninger lægges med afstand, a = 4,5-5,0 m, dybde, d = cm. under færdig kote. Der lægges korrugerede, perforerede PVC-rør uden bevikling. Slidsestørrelse min. 2,5x5 mm. På drænsystemet bør der pr. min. 70 m sættes PVC spulebrønde med flydende støbejernsdæksel og -karm. Alle drænrender skal tilfyldes med filtergrus, jvf. krav til filtergrusmaterialets kornkurve (Bilag 1). Det anbefales, at alle ledningsarbejder udføres med laserstyret kædegravemaskine. Brolægningsarbejder Omkring kunstgræsarealet sættes i beton kantbegrænsning som f.eks. 6x20x60 cm grå plænekantsten, eller betonkantsten med gummikant eller gummikantsten. Kantbegrænsninger skal sættes nøjagtigt efter de projekterede koter og linier og med en vertikal og horisontal tolerance svarende til den, der er gældende tilgrænsende belægning, dvs. Ved kunstgræsbelægninger : +/- 2 mm. Spring ved samlinger må ikke forekomme. Indenfor 1 meter må afvigelsen ikke overstige 2 mm. Ved flise- og muldarealer : +/- 5 mm. Spring ved samlinger må ikke forekomme. Indenfor 1 meter må afvigelsen ikke overstige 2 mm. Alle kantbegrænsninger sættes i beton med min. styrke 10 MN/ m2. Eventuelle spillerboksarealer bør belægges med betonbelægningssten. Grusbelægningsarbejder Bundsikringsgrus, BSG. BSG-materialet skal have en kornkurve, der er beliggende nedenfor grænsekurven (Bilag 1). Min. lagtykkelse = 20 cm, fast mål. Finregulering til +/- 20 mm. Komprimering, uden vibrationer, til 100% standard proctor. Kontrolnivellement pr. ca. 10 x 10 m og komprimeringskontrol, 1 stk. pr. 500 m2, skal afleveres til bygherren eller dennes tilsyn, der skal godkende overfladen, inden udlægning af mekanisk stabilgrus kan påbegyndes.

6 Mek. stabilgrus, MSG MSG-materialet skal efter færdig indbygning have en kornkurve beliggende indenfor grænsekurven vist på Bilag 1. Min. lagtykkelse = 15 cm, fast mål. Finregulering til +/- 10 mm. Komprimering, uden vibrationer til min. 97% standard proctor. Kontrolnivellement pr. ca. 10 x 10 m og komprimeringskontrol, 1 stk. pr. 500 m2, skal afleveres til bygherren eller dennes tilsyn, der sammen med belægningsentreprenøren skal godkende overfladen, inden udlægning af stenmel eller evt. pad og kunstgræstæppe kan påbegyndes. Kunstgræsbelægningsarbejder Belægningstyper Der vil som hovedtilbud fra entreprenøren skulle tilbydes kunstgræsbelægning og belægningsopbygning som godkendt af FIFA med certifikat (FIFA STAR ** og FIFA STAR *) 3. generations belægningssystemer findes i 2 hovedvarianter med og uden underliggende måtte (pad), og kan eksempelvis være opbygget således: A) FIFA STAR **, FIFA STAR *: Kunstgræstæppe med rette strå: mm. (mono- eller split fibre). Tilfyldning med gummigranulat / kvartssand. Der kan som underlag anvendes Gummi Pad udlagt eller udstøbt, eller Bitumenbundet 1-lags drænasfaltbærelag udstøbt. Ved kunstgræstæppe med strå 52 mm kan underlag fravælges. For stadionbaner kan forventes krævet underliggende pad. B) FIFA STAR * : Kunstgræstæppe med rette strå mm. (mono- eller split fibre). Tilfyldning med gummigranulat / kvartssand. Der skal som underlag anvendes Gummi Pad udlagt eller udstøbt Der kan yderligere under Gummi pad en udstøbes 1-lags bitumenbundet drænasfalt Ved kunstgræstæppe med strå 52 mm kan underlag fravælges. Kunstgræstæppernes strålængde kan variere mellem de enkelte fabrikater. C) UEFA Certifikat ( før ) Kunstgræstæppe med mm rette strå eller krøllet strå (mono-fibre). Tilfyldning med kvartssand. Der skal som underlag anvendes Gummi Pad udlagt eller udstøbt Der kan yderligere under Gummi pad en udstøbes 1-lags bitumenbundet drænasfalt Belægningstest og -specifikationer mv. Type A & B belægninger: Der skal på bygherrens eller rådgiverens forlangende, ved indsendelse af tilbud afleveres udfyldt bilag 2-1 og kopi af godkendelsescertifikat fra FIFA for det tilbudte produkt. Endvidere skal testrapport fra anerkendt prøveinstitut på bygherrens eller rådgiverens forlangende udarbejdes ved aflevering af entreprisen. Test skal være udført på det samlede belægningssystem, dvs. incl. evt. pad og bærelag.

7 De fodboldfunktionelle egenskaber, fastlagt i denne projektbeskrivelse, skal overholdes, jvf. Bilag 3. Type C belægninger: Testrapport fra anerkendt prøveinstitut skal på bygherrens eller rådgiverens forlangende vedlægges det afleverede tilbud. Test skal være udført på det samlede belægningssystem, dvs. incl. evt. pad og bærelag. De fodboldfunktionelle egenskaber fastlagt af UEFA i 2002 skal overholdes, jvf. Bilag 3. Vurdering af belægningssystemer: Det endelige valg af belægningssystem træffes ved gennemgang og vurdering af de tilbudte belægningers: 1. Fodboldfunktionelle egenskaber. 2. Garantiperiode. 3. Vedligeholdelsesvejledning - arbejdsbeskrivelse, økonomi, og krav til bruger-/bygherreydelser. 4. Tilbudssum / Pris Bygherren kan forbeholde sig ret til at vælge frit mellem de indkomne tilbud samt eventuelt forkaste alle indkomne tilbud. Bygherren har ret til at besigtige referenceanlæg og kontakte referencepersoner. Bygherren har ret til at indhente supplerende oplysninger fra de bydende. Samtidig med aflevering af tilbud skal afleveres materialeprøver in duplo på den/de tilbudte kunstgræsbelægninger, incl. evt. støddæmpende måtte. Materialeprøver skal min. være i A4-format. For at give et relevant vurderingsgrundlag med hensyn til egenskaber, garanti, vedligeholdelse og pris skal alle punkter på Bilag 2 udfyldes og afleveres sammen med FIFA certifikatet. Fodboldfunktionelle egenskaber Entreprenørens og testinstituttets oplysninger vedr. belægningssystemets fodboldfunktionelle egenskaber mv. skal fremgå af FIFA laboratoriecertifikatet, der skal vedlægges afgivne tilbud. Følgende publikationer vil fra marts være grundlag for vurdering af belægningens fodboldfunktionelle egenskaber: DBU - Anlæg af kunstgræsbaner, fodbold - Vejledning og Beskrivelse FIFA Quality Concept for Football Turf Handbook of Requirements For belægninger lagt før d vil følgende publikationer være grundlag for vurdering af belægningens fodboldfunktionelle egenskaber: DBU - Anlæg af kunstgræsbaner, fodbold - Vejledning og Beskrivelser mm. December UEFA - Artificial Turf in UEFA Competitions. September 2002.

8 Alternative belægningsopbygninger: Belægningsopbygningen, dvs. materialevalg og -tykkelser, kan foreslås af belægningsentreprenøren, idet bygherren forbeholder sig ret til frit at godkende eller afvise indkomne forslag. Alle belægningsforslag skal overholde kravene til den færdige belægnings fodboldfunktionelle egenskaber som beskrevet i Bilag 3. Alle belægningsforsalg skal i deres helhed specificeres med de krævede oplysninger. Materialer og udførelse Kunstgræstæppe, støddæmpende måtte m.v. Entreprenøren skal på Bilag 2 oplyse om alle materialespecifikationer. Entreprenøren skal dokumentere, at alle belægningsmaterialer, incl. kvartssand, gummi- og/eller kunststofgranulater, bindemidler og klæbestoffer, kan godkendes af de relevante bygge-, miljø- og brandmyndigheder, således at bygge- og ibrugtagningstilladelse kan opnås. Alle materialer skal overholde gældende grænseværdier for indhold af evt. skadelige stoffer. Bitumbundet bærelag (såfremt det vælges): Type A & B belægninger: Såfremt entreprenøren vælger et bitumenbundet bærelag til Type A & B belægninger, kan dette f.eks. udføres som en 1-lags 5-8 mm drænasfaltbelægning med 100 kg/m2. Hulrumspct %. Drænasfaltlaget på 100 kg/m2 forventes at give en lagtykkelse på ca. 4,5 cm, svarende til 5,7 x største stenstørrelse ved 5-8 mm drænasfalt. Ved vilkårlig anbringelse af en 3 m retskede overalt på arealet, må der ikke forekomme afvigelser større end 10 mm. Overfladen skal overalt kunne afvandes gennem belægningen, hvorfor vandsamlinger ikke må forekomme. Jvf. krav til hele belægningssystemets vandafledning (afvanding 180 mm/h). Type C belægninger: Såfremt entreprenøren vælger et bitumenbundet bærelag, skal dette f.eks. udføres som en 2-lags drænasfaltbelægning med 90 kg/m mm bundlag og 60 kg/m2 5-8 mm toplag. Hulrumspct. for begge lag %. Drænasfaltlaget på 90 kg/m2 forventes at give en lagtykkelse på ca. 4,1 cm, svarende til 3,4 x største stenstørrelse ved 8-12 mm drænasfalt. Drænasfaltlaget på 60 kg/m2 forventes at give en lagtykkelse på ca. 2,7 cm, svarende til 3,4 x største stenstørrelse ved 5-8 mm drænasfalt. Ved vilkårlig anbringelse af en 4 m retskede overalt på arealet, må der ikke forekomme afvigelser større end 8 mm. Overfladen skal overalt kunne afvandes gennem belægningen, hvorfor vandsamlinger ikke må forekomme. Jvf. krav til hele belægningssystemets vandafledning (afvanding 180 mm/h).

9 Fælles for Type A, B og C gælder: På grund af variationer i stenrumvægte kan mindre variationer i lagtykkelser forekomme. Alle asfaltlag skal maskinudlægges. Øverste bærelag skal udlægges efter laserkontrollerede skinner. Alle samlinger skal være jævne og uden tromlespor. Overfladen af nederste asfaltlag skal have samme koteforløb som færdig overflade. Der må ikke forekomme afvigelser større end +/- 5 mm fra det teoretiske profil, dvs. projektkoter. Under udlægning af asfalt må der ikke anvendes fluxmidler /olieopløsningsmidler på valser og udlægningsværktøjer, ligesom oliespild ikke må forekomme. Polyurethanprodukter (såfremt de anvendes): Polyurethanprodukter, etikettering, arbejdsmetoder, personaleuddannelse og sikkerhedsbestemmelser er anmeldelsespligtige overfor og skal godkendes af Arbejdstilsynet i Danmark og dokumenteres overfor bygherren, inden belægningsarbejdet kan påbegyndes. Der vil ikke kunne afgives accept og skrives kontrakt, såfremt foranstående ikke er oplyst. Evt. underentreprenør til udførelse af polyurethan- og kunstgræsbelægningsarbejder skal oplyses i det afleverede tilbud. Polyurethanbundet bærelag (pad): Det polyurethanbundne bærelag (pad en) skal udlægges med larvebåndstrukken udlægger, der kører efter laserkontrollerede skinner. Udlægningsbredde min. 2,5 m. Udlægningen skal finde sted på en måde, der sikrer: - ingen synlige/mærkbare dagstop i længde- og tværretning. - ensartet tykkelse. - ingen spor eller mærker. - fri for kanter. - uden synlige samlinger. - max. afvigelser fra teoretisk profil lig +/- 5 mm. - ingen afvigelse i jævnhed større end 8 mm målt med en 4 m retskede.(uefa). - ingen afvigelse i jævnhed større end 10 mm målt med en 3 m retskede.(fifa). - fuldstændig ensartet struktur. Kontrol og test Generelt Hovedentreprenøren og bygherrens rådgiver skal skriftligt godkende det bundne bærelags overflade, inden udlægning af støddæmpende måtte (pad en) og/eller kunstgræstæppe påbegyndes. Nivellement Entreprenøren og bygherren eller dennes tilsyn udfører i fællesskab - med laser, sensor og retskede - nivellements- og jævnhedskontrol af det bundne bærelags overflade. Tolerancer er angivet på bilag 3. Opstribning Alle linier må i hele garantiperioden ikke afvige udover +/- 1 cm fra teoretisk, korrekt mål. Vedr. opstribning henvises til DBU s aktuelt gældende publikationer Fodboldloven og Vejledning til banestørrelser.

10 Belægningssystemet Type A og B og C belægninger, der opbygges efter entreprenørens specificerede og af bygherren godkendte forslag, skal sammensættes og udføres i overensstemmelse med det tilbudte belægningssystem samt foreliggende laboratoriegodkendelse fra et FIFA anerkendt prøveinstitut. Laboratoriegodkendelse skal vedlægges for den/de tilbudte belægning/er. For alle belægningssystemer forbeholder Bygherren sig ret til at forlange belægningssystemet kontroltestet af et anerkendt prøveinstitut ved aflevering, og ved garantiperiodens udløb. Test ved aflevering skal være indeholdt i det afgivne tilbud. Tests og testrapporter i garantiperioden på min. 5 år skal aftales særskilt. Klargøring af kunstgræsbanen før tests i garantiperioden påhviler belægningsentreprenøren. Såfremt belægningssystemet i garantiperioden ikke overholder de tilbudte specifikationer, skal omkostninger til test samt afhjælpning for opnåelse af tilfredsstillende testresultater afholdes af belægningsentreprenøren. Rekvisitleverancer Alle løse fodboldrekvisitter leveres af bygherren. Alle fodboldmål skal leveres med hjul for at undgå beskadigelse af kunstgræsbelægningen ved flytning af målene. Hjørneflag bør fastgøres i kunstgræsbelægningen med nedstøbningsbøsninger. Hegnsarbejder Kunstgræsbanen skal som hovedregel være indhegnet. Hegnet skal placeres (umiddelbart) udenfor kantafgrænsningen. Der anbefales et 2 m højt flethegn eller trykhegn hele banen rundt, forhøjet til 4m i 40m s bredde bag de faste målplaceringer. (11-mandsmål, 7-mandsmål). Hegnet, der skal dimensioneres for anvendelse til fodbold, kan f.eks. udføres galvaniseret, med fuldsvejste samlinger og betonfundamenter. I hegnslinien indsættes efter behov et antal 4,0 m dobbeltlåger og 1,0 m låger. Alle aflåselige og med højde og materialer som hegn i øvrigt. Belysningsarbejder På kunstgræsbaner, hvor der skal afvikles turneringskampe, er DBUs turneringsbestemmelser gældende. På kunstgræsfodboldbaner til turnerings- og træningsformål foreslås etableret lysanlæg med 2-trins tænding og med en horisontal middelbelysningsstyrke på 125 lux og 250 lux som nyværdi. I øvrigt henvises til DS/EN Mastehøjde mindst m. 6 master med 4 stk. 2000W projektører på hver mast. Lysanlæg på træningsbaner udføres, således at det kan tændes på 125 lux. Mastehøjde mindst m. 6 master med 2 stk. 2000W projektører på hver mast. Adgangsvej, p-plads Eksisterende vej- og pladsarealer kan benyttes som interims- / permanent adgangsvej og pladsareal.

11 Retableringsarbejder Alle arealer, der er berørt under anlægsarbejdet, skal inden arbejdets aflevering retableres minimum til den standard, hvori de var ved arbejdets påbegyndelse. Vedligeholdelsesarbejder Belægningsentreprenøren skal sammen med sit tilbud til bygherren aflevere en drifts- og vedligeholdelsesvejledning for både sommer- og vinteraktiviteter (Se også: Gode råd om vedligehold af 3. generations kunstgræs - fodboldbaner. DBU: 2009, samt Vedligeholdelse af kunstgræsbanen bilag 4). Drifts- og vedligeholdelsesvejledningen skal dække hele garantiperioden og oplyse om aktiviteter pr. kalenderår samt belægningsentreprenørens krav til bygherreydelser. Bygherrens driftspersonale skal af belægningsentreprenøren instrueres i vedligeholdelsesaktiviteterne. Underentreprenørfortegnelse Det til bygherren afleverede tilbud skal indeholde en fortegnelse over de i projektet medvirkende underentreprenører, dvs. jord-, hegns- og belysningsentreprenører samt arkitekt- og/eller ingeniørfirma. 3. AFREGNINGSGRUNDLAG Hovedentreprenøren skal oplyse samlet tilbudssum for anlæg af kunstgræsfodboldbane m.v. som krævet af bygherren i udbudsmaterialet. Den samlede tilbudssum skal opdeles i positioner som minimum således: 1. Byggepladsetablering og - afvikling 2. Jord-, afvandings-, brolægnings-, grusarbejder mv. 3. Belægningsentreprise, incl. evt. bundet bærelag (pad). 4. Hegnsentreprise. 5. Belysningsentreprise. 6. Rekvisitleverance (Se også: Tilbudsindhentning og tilbudsafgivelse, DBU februar 2009). Positionernes delpriser skal inkludere alle ydelser til arbejdets gode udførelse, færdiggørelse, godkendelse og aflevering. Eventuelle reguleringspriser skal oplyses og specificeres. Bygherren bør udbyde anlægsanlægsarbejdet i hovedentreprise til kunstgræsleverandøren. 4. KVALITETSSIKRING Hovedentreprenøren skal på bygherrens forlangende udarbejde kvalitetsstyringssystem, der forelægges bygherren til godkendelse. Hovedentreprenøren er under bygge- og anlægsarbejdernes udførelse ansvarlig for kvalitetsstyringssystemets á jour føring. Hovedentreprenøren er under bygge- og anlægsarbejdernes udførelse er ansvarlig for overholdelse af gældende sikkerhedsbestemmelser på byggepladsen.

12 5. TURNERINGSAFVIKLING I Danmark er det tilladt, at afvikle turneringskampe på baner med kunstgræsbelægning under følgende forudsætninger: A. FIFA STAR ** baner og B. FIFA STAR * baner samt UEFA certifikat baner fra før a. FIFA certifikat/ (UEFA-certifikat) med laboratoriegodkendelse foreligger. b. Laboratoriegodkendelsen skal være udfærdiget af et FIFA godkendt prøveinstitut. c. Afleveringstest skal gennemføres og rapport udfærdiges af et DBU godkendt prøveinstitut. d. Afleveringsrapporten skal indsendes til DBU for registrering af kunstgræsbanen. e. DBU s registrering opretholdes i garantiperioden på min. 5 år fra godkendelsesdatoen. I kunstgræsbanens levetid skal pkt. c og d på ny gennemføres, hvis DBU kræver det for eftervisning af banens fodboldfunktionelle egenskaber.(se side 10:Belægningssystemer). Under forudsætning af DBU s modtagelse af godkendt afleveringsrapport for Type A og Type B kunstgræsbaner vil disse kunne anvendes til turneringskampe således: Turneringsfodbold for alle rækker (undtagen divisionsniveau for herrer) samt i overensstemmelse med DBU s aktuelle Turneringsreglement. Udeholdets godkendelse af spilleunderlaget er ikke påkrævet. Turneringsreglementet for 2009 tillader ikke afvikling af turneringskampe på kunstgræs i Superligaen samt i 1. division og 2. division for herrer. C. UEFA godkendte baner alene med fyld af kvartssand Kravene til kunstgræsbelægningssystemet er: a. Laboratoriegodkendelse eller in situ-rapport efter aflevering. b. In situ-test og rapport skal gennemføres og udfærdiges af et DBU godkendt prøveinstitut. c. Afleveringsrapport indsendes til DBU for registrering af kunstgræsbanen. d. DBUs registrering opretholdes i garantiperioden på min. 5 år fra godkendelsesdatoen. I kunstgræsbanens levetid skal pkt. b. og c. på ny gennemføres,hvis DBU kræver det for eftervisning af banens fodboldfunktionelle egenskaber..(se side 10:Belægningssystemer). Under forudsætning af DBU s modtagelse af godkendt afleveringsrapport for Type C kunstgræsbaner vil disse kunne anvendes til turneringskampe således: Turneringsfodbold for alle rækker under Lokalunionerne samt i overensstemmelse med DBU s aktuelle Fællesreglement. Udeholdets skal godkende spilleunderlaget. Om øvrige tekniske krav til kunstgræsbaner og oplysninger henvises til foregående afsnit.

13 Bilag 1 Kunstgræsbaner - Grusmaterialer - Kornkurver

14 Bilag 2 Kunstgræstæppets opbygning Kunstgræsproducentens deklaration af produkt-/belægningssystem. Declaration of the turf manufacturer Græsstråene A & samlet udstrakt længde Pile fibres A & total streched length Type : mm Græsstråene B & samlet udstrakt længde Pile fibres B & total streched length Type : mm Antal strå og vægt Number of stiches and weight /m 2 kg/m 2 Stabiliserende tilfyldningsmatr. (sand) Stabilasation infill (sand) Type/Type : Thickness/Tykkelse : mm Weight/Vægt : kg/m 2 Støddæmpende tilfyldningsmatr. (gummi) Shock absorbing infill (rubber) Type/Type : Thickness/Tykkelse : mm Weight/Vægt : kg/m 2 Samlet tykkelse af tilfyldningsmaterialer Total height of infill mm Stråets frie højde over tilfyldningsmateriale Hight of fibres above infill mm Samlet tykkelse af kunstgræsbelægning Total height of the turf mm Elastisk pad/støddæmpende lag Elastic pad/shock absorbing layer Type/Type : Thickness/Tykkelse : mm Weight/Vægt : kg/m 2 FIFA TEST CERTIFIKAT. Bilag 2 (1) Refererer til: FIFA Quality Concept for Football Turf 2008 FIFA STAR ** FIFA STAR * Kunstgræsproducent Kunstgræsbelægningens navn Kunstgræsbelægningens typebetegn. Test ansøger, adresse m.m. Det testede kunstgræsbelægningssystem overholder kravene i FIFA Quality Concept Dette certifikat er kun gældende, når det vedlægges et FIFA test certifikat.

15 Fodboldfunktionelle og tekniske karakteristika. Bilag 2 (2). Godkendt test laboratorium. FIFA kunstgræs produkt system registrering: Navn Dato Dato Nummer Nummer Underskrift Underskrift

16 Bilag 3 Testkriterier for kunstgræsbaner FIFA Quality Concept 2008 Lab.test - Felttest UEFA Artificial turf 2002 Lab.test - Felttest Fodboldfunktionelle egenskaber FIFA STAR ** Lab.test/Felt test FIFA STAR * Lab.test/Felt test UEFA Lab.test/Felt test Støddæmpning 60% - 70% 55% - 70% > 60 % Vertikal deformation 4-8 mm 4-9 mm 4-8 mm Vrid friktion Nm Nm Nm Boldopspring cm cm cm Boldrul 4-8 m (Lab.) 4-10 m (Felt) 4-10 m 5-8 m Vandgennemtræng. > 180 mm/h > 180 mm/h (>180 mm/h) Underlag jævnhed 1 10 mm / 3 m 10 mm / 3 m 8 mm / 4 m Underlag jævnhed 2 2 mm / 300 mm 2 mm / 300 mm 4 mm / 1 m Certifikat gyldighed testhyppighed Lab.test certifikat 2 år i garantiperiode 1 år int.nat. Ved tilbud 2 år i garantiperiode Ved tilbud 2 år i garantiperiode Ved tilbud Felttest rapport Ved aflevering Ved garantiudløb Ved aflevering Ved garantiudløb Ved aflevering Ved garantiudløb

17 Bilag 4 Vedligeholdelse af kunstgræsbanen Almindelig vedligeholdelse. Oplysninger fra producent/entreprenør...1 Overfladerengøring. - Intervaller.. - Metode (våd/tør).. - Maskine/redskab Antal arbejdstimer pr. gang Overslæbning, granulat-/sandmateriale. - Intervaller.. - Metode (våd/tør).. - Maskine/redskab, fabrikat/type.. - Efterfyldningsmateriale : Forbrug, tons/år. Pris, kr./tons, incl. levering.. - Antal arbejdstimer pr. gang Rensning af granulat-/sandmateriale. - Intervaller, antal gange pr. år Arbejdsdybde, mm... - Maskine/redskab, fabrikat/type.. - Efterfyldningsmateriale : Forbrug, tons/år. Pris, kr./tons, incl. levering.. - Antal arbejdstimer pr. gang Vedligeholdelsesmaskiner. - Maskiner og redskaber, fabrikat, type og vejledende prisoplyses... - Max. hjultryk, kg/cm 2 - Max. akseltryk, kg/cm 2. - Drivmiddel/brændstof oplyses Dato, firmastempel og underskrift

ANLÆG AF KUNSTGRÆSBANER FODBOLD

ANLÆG AF KUNSTGRÆSBANER FODBOLD Dansk Boldspil Union. Kunstgræsbaner - Fodbold. ANLÆG AF KUNSTGRÆSBANER FODBOLD VEJLEDNING OG BESKRIVELSE 2012 Dansk Boldspil-Union, Fodboldens Hus, DBU Allé 1, 2605 Brøndby. Tlf. +45 4326 2222 Fax +45

Læs mere

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 1 af 5 1 SPØRGSNÅL OG SVAR NR. 1 Vordingborg Kommune

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse Kapitel : 1 Arbejdsbeskrivelse - Jordarbejde. Side : 1/7 1. Indholdsfortegnelse Dato : 01.04.2008 Rev. : 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 3. Generelle specifikationer... 2 3.1. Referencer...

Læs mere

NOTAT. Oluf Jørgensen A/S. Den 26. april 2016 VEDR.: OSTED IDRÆTSFORENING - KUNSTGRÆSBANE

NOTAT. Oluf Jørgensen A/S. Den 26. april 2016 VEDR.: OSTED IDRÆTSFORENING - KUNSTGRÆSBANE Oluf Jørgensen A/S Roskilde rådgivende ingeniørfirma Knudsvej 44c - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 07 00 E-mail oj@oj-r.dk NOTAT Den 26. april 2016 VEDR.: OSTED IDRÆTSFORENING - KUNSTGRÆSBANE Generelle oplysninger:

Læs mere

01102 Kunstgræsbane ved Hekla Park

01102 Kunstgræsbane ved Hekla Park BILAG 1 13.05.2015 01102 Kunstgræsbane ved Hekla Park Opgavebeskrivelse 13.05.2015 1. Opgavebeskrivelse... 2 2. Proces... 45 01102 Kunstgræsbane ved Hekla Park - Opgavebeskrivelse Side 1 af 6 1. Opgavebeskrivelse

Læs mere

kunstgræs-fodboldbaner

kunstgræs-fodboldbaner Gode råd om vedligehold af 3. generations kunstgræs-fodboldbaner Gode råd som supplement til kunstgræsbane leverandørernes garanti afhængige vedligeholdelsesvejledninger Dansk Boldspil - Union 2012 2 Gode

Læs mere

Udbudsforskrifter for Kalkstabilisering

Udbudsforskrifter for Kalkstabilisering Udbudsforskrifter for Kalkstabilisering Af civilingeniør Caroline Hejlesen, Vejdirektoratet, chh@vd.dk Resume Udbudsforskriften for kalkstabilisering omfatter råjorden består af lerjord med utilstrækkelige

Læs mere

Vandgennemtrængelige belægninger

Vandgennemtrængelige belægninger Vandgennemtrængelige belægninger Hvad er vandgennemtrængelige belægninger? En vandgennemtrængelig eller permeabel belægning er en belægning, der ved hjælp af større knaster på belægningen tvinger større

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLAN Bilag 2

UDBUDSKONTROLPLAN Bilag 2 Bilag 2 Generelle bestemmelser Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan for entreprisen, jfr. SB ad 11, stk. 1. Kontrolplanen skal udarbejdes på grundlag af: - Udbudskontrolplan for entreprisen - Resultater

Læs mere

Vedr. fremsendelse af pris på komplet etablering af kunstgræsbane:

Vedr. fremsendelse af pris på komplet etablering af kunstgræsbane: Glamsdalens Idrætsefterskole Langbygårdsvej 86 DK 5620 Glamsbjerg. att.: Morten Klit Frederikshavn, den 5. maj 2011. Vedr. fremsendelse af pris på komplet etablering af kunstgræsbane: Hej Morten og tak

Læs mere

Generel arbejdsbeskrivelse for asfaltarbejder

Generel arbejdsbeskrivelse for asfaltarbejder Anlæg & Fornyelse Generel arbejdsbeskrivelse for asfaltarbejder (GAB Asfalt) Filnavn: GAB Asfalt_udg 1.docx Udgave nr.: 1 Dato: 16.07.2009 Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: BCA JEC LAFO GAB

Læs mere

Anvisning for Perstrup Tanken

Anvisning for Perstrup Tanken Perstrup Beton Industri A/S Anvisning for Perstrup Tanken Udgravning og tilfyldning Husk geoteknisk undersøgelse er påkrævet Bilag 1. Vurdering af jordbundsforhold 2. Skitse udgravning 3. Tolerancer 4.

Læs mere

Anvisning for Perstrup Greenline-tank

Anvisning for Perstrup Greenline-tank Perstrup Beton Industri A/S Anvisning for Perstrup Greenline-tank Udgravning og tilfyldning Husk geoteknisk undersøgelse er påkrævet Bilag 1. Vurdering af jordbundsforhold 2. Skitse udgravning 3. Tolerancer

Læs mere

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS De indbydes hermed, på vegne af bygherren Samsø Kommune, Affaldscenter Harpesdal, til at afgive pris på ovennævnte entreprise, i henhold til Lov om indhentning af tilbud i bygge-

Læs mere

Projekt: Udvidelse af Viborgvej. Entreprise: Anlægsentreprisen. Udbudskontrolplaner (UKP)

Projekt: Udvidelse af Viborgvej. Entreprise: Anlægsentreprisen. Udbudskontrolplaner (UKP) ####### Projekt: Entreprise: Anlægsentreprisen Udbudskontrolplaner (UKP) ENTREPRENØR Den 22. december 2016 Hovedkontor: Aarhus Kontakt: Viborgvej 1 Silkeborgvej 620 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400 Herning

Læs mere

GHG2 26.09.2013 LANDSKABSPROJEKT

GHG2 26.09.2013 LANDSKABSPROJEKT GHG2 26.09.2013 LANDSKABSPROJEKT EKSISTERENDE FORHOLD OPTIONER OPTION 1= SPORTSBANE OPTION 2= MULTIBANE OPTION 3= INDGANG OPT 2 OPT 1 OPT 3 MATERIALER OPTION 1 KUNSTGRÆS MØRKEGRØN TYPE: SOM PÅ EKSISTERENDE

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLAN Råjordsplanum DATO: REV: SIDE:

UDBUDSKONTROLPLAN Råjordsplanum DATO: REV: SIDE: UDBUDSKONTROLPLAN Råjordsplanum DATO: SIDE: 1 Hvordan Hvornår Kriterier for Dokumentations Udført Godkendt af Nr. Hvad skal kontrolleres Afsnit kontrolleres kontrolleres godkendelse krav dato: tilsyn dato

Læs mere

UBUNDNE BÆRELAG AF KNUST BETON OG TEGL

UBUNDNE BÆRELAG AF KNUST BETON OG TEGL UDBUDSFORSKRIFT VEJOVERBYGNING UBUNDNE BÆRELAG AF KNUST BETON OG TEGL Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) Februar 2011 Vejregelrådet INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. ALMENT 3 2. MATERIALER 3 2.1 Gradering

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) Forbindelsesvejen - Etabl. af cykelstier. Projektnavn. Projektnummer 2013-51319. Entreprise. Jord og belægning

Tilbudsliste (TBL) Forbindelsesvejen - Etabl. af cykelstier. Projektnavn. Projektnummer 2013-51319. Entreprise. Jord og belægning Tilbudsliste (TBL) Projektnavn Forbindelsesvejen - Etabl. af cykelstier Projektnummer Entreprise 2013-51319 Bygherre: Aalborg Kommune By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse . Kapitel : 1 Hovedentreprise Side : 1/6 Arbejdsbeskrivelse -Jordarbejde Dato : 2015-10-20 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 (10).001 Jord... 2 BPS Basisbeskrivelse jord, publikation B207,

Læs mere

Bilag 1, Udbudskontrolplaner

Bilag 1, Udbudskontrolplaner ENTREPRISE: Cykelsti, Tønder Daler Bilag 1, Udbudskontrolplaner Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan for entreprisen jf. SB ad 11 stk. 1. Kontrolplanen udarbejdes i henhold til Kontrolplan, Vejledning.

Læs mere

Multikum fra Kompan. Beskrivelse af materialet

Multikum fra Kompan. Beskrivelse af materialet Multikum fra Kompan Beskrivelse af materialet Multikum består af to lag gummi, som lægges I på to separate arbejdsprocesser. Nederste lag - Basen, giver den fornødne støddæmpning i tilfælde af fald, og

Læs mere

1.1.01 Entreprisen omfatter. Alle i det efterfølgende og på tegninger viste arbejder og leverancer.

1.1.01 Entreprisen omfatter. Alle i det efterfølgende og på tegninger viste arbejder og leverancer. 1.1 Jord/beton/kloakarbejder Kap.-side : 1.1-1 1.1 GENEREL DEL. 1.1.01 Entreprisen omfatter. Alle i det efterfølgende og på tegninger viste arbejder og leverancer. 1.1.02 Fagbeskrivelsens opbygning. Fagbeskrivelsen

Læs mere

PLANSILO Systembrochure

PLANSILO Systembrochure PLANSILO Systembrochure www.rc.dk Et stærkt system RC plansiloelementer er komplette silosystemer Med plansiloer fra RC Betonvarer fås et komplet fremtidssikret silosystem til landbrug og industri, hvor

Læs mere

Installation Regn- og

Installation Regn- og Installation Regn- og Installation af Uponor kloakrørssystem PVC skal udføres i henhold til nedenstående Uponor-vejledning. 1. Ved afkortning af rør anvendes en fintandet sav eller en rørskærer. Røret

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar /23133 Christian Tolderlund

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar /23133 Christian Tolderlund DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar 2014 13/23133 Christian Tolderlund cto@vd.dk 7244 3731 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud 1220.201 FREDERIKSSUNDSMOTORVEJENS

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

Version 1.0, d. 2014.02.14

Version 1.0, d. 2014.02.14 Side 1 af 8 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

KUNSTGRÆS. Definitioner Typer af græs Termer Datablade Infill Shockpads Installation Vedligehold Vinter Udskiftning

KUNSTGRÆS. Definitioner Typer af græs Termer Datablade Infill Shockpads Installation Vedligehold Vinter Udskiftning KUNSTGRÆS Definitioner Typer af græs Termer Datablade Infill Shockpads Installation Vedligehold Vinter Udskiftning KUNSTGRÆS Fortsættelse Installation Vedligehold Vinter Udskiftning Bundopbygninger Materialekendskab

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 14. maj 2014. Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 14. maj 2014. Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 14. maj 2014 Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Kunstgræsbane i Hvalsø - Frigivelse af midler...2 3. KF - Eventuelt...5

Læs mere

Etablering af kunstgræsbaner ved SIC

Etablering af kunstgræsbaner ved SIC SOLRØD KOMMUNE Etablering af kunstgræsbaner ved SIC Projektbeskrivelse til Etablér kunstgræsbaner ved SIC i 2015 Supplerende oplysninger: Bo Løth Nielsen, Formand Solrød SC Peter Jul Jacobsen, Idræts-

Læs mere

Elementbeskrivelser: Brolægning Brolægnings-faggruppen 15-08-2011 UDBUD 2012

Elementbeskrivelser: Brolægning Brolægnings-faggruppen 15-08-2011 UDBUD 2012 BR01 KANTSTEN Kantsten er kantbegrænsning af forskellige materialer, der sættes for at markere grænser eller markere niveauforskelle mellem fortov, cykelsti, kørebane, rundkørsler, midterrabat og/eller

Læs mere

By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje

By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje KIDHOLM LANGHOLT, ETAPE 3 BYGGEMODNING - KLOAKANLÆG Supplerende Betingelser og Beskrivelser Tillæg til Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) dateret januar 2015

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG)

Læs mere

Skanderborg Kommune. Ry Stadion PROJEKTOPLÆG FOR KUNSTGRÆSBANE. Gasværksvej Aalborg. Projektnummer

Skanderborg Kommune. Ry Stadion PROJEKTOPLÆG FOR KUNSTGRÆSBANE. Gasværksvej Aalborg. Projektnummer Skanderborg Kommune Ry Stadion PROJEKTOPLÆG FOR KUNSTGRÆSBANE Rekvirent Rådgiver Skanderborg Kommune Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Projektnummer 2131500059 Projektleder Claus Burgaard Udgivet

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering Samleside Reno Djurs I/S for etablering September 2012/NWB er er fremskrevet til 2. kvartal 2012 Tilbudsarbejder. 12.625.508 Supplerende enhedspriser. 66.650 Projektering og tilsyn. 499.350 Samlet anlægsoverslag,

Læs mere

VINTERBADESTED I HUNDIGE HAVN Udbudsmateriale

VINTERBADESTED I HUNDIGE HAVN Udbudsmateriale VINTERBADESTED I HUNDIGE HAVN Udbudsmateriale 10.04.2014 Perspektiv af vinterbadested Med dette materiale ønsker Greve Kommune at indhente tilbud på et vinterbadested i Hundige Havn. Vinterbadestedet anlægges

Læs mere

Tekniske forhold Dansk ledningspakke

Tekniske forhold Dansk ledningspakke Tekniske forhold Dansk ledningspakke 28. Januar 2015 Caroline Hejlesen, Vejdirektoratet Danmark CHHA@vd.dk Ledningspakken består af Vejloven Standardvilkår for ledningsarbejder i og over veje, Vejregler,

Læs mere

I henhold til aftale mellem Dem og Jørgen Østergård Trapp har vi hermed fornøjelsen at fremsende vedlagte:

I henhold til aftale mellem Dem og Jørgen Østergård Trapp har vi hermed fornøjelsen at fremsende vedlagte: Skanderborg, d. 11. august 2014 svej 34 I henhold til aftale mellem Dem og Jørgen Østergård Trapp har vi hermed fornøjelsen at fremsende vedlagte: Tilbud nr. 29569 Leveringstid: Snarest Leveringsbetingelser:

Læs mere

Tilbudsliste. Haverslev Pendlerplads (TBL) Tro- og loveerklæring. B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013

Tilbudsliste. Haverslev Pendlerplads (TBL) Tro- og loveerklæring. B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013 Haverslev Pendlerplads Tilbudsliste (TBL) Bilag: Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013 Rebild Kommune v/mogens Busk Nielsen Center for Plan, Byg og Vej Hobrovej 88 9530 Støvring Tilbudsliste

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642 Til de bydende 12810 NÆSTVED OMFARTSVEJ ENTREPRISE 12810.200 VEJ OG BROER, FORDELERRING

Læs mere

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE 1.1 Undertegnede, Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter i det følgende kaldet bygherren, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren,

Læs mere

Rammeaftale mellem. X Forsyning og. (Entreprenør) Rammeaftale om udførelse af NO-DIG arbejder for X Forsyning i perioden

Rammeaftale mellem. X Forsyning og. (Entreprenør) Rammeaftale om udførelse af NO-DIG arbejder for X Forsyning i perioden Rammeaftale mellem X Forsyning og (Entreprenør) Rammeaftale om udførelse af NO-DIG arbejder for X Forsyning i perioden 2017 2018 (Måned) (År) Udgivelsesdato: 15. September 2016 Paradigma for kontrakt Side

Læs mere

Kunstgræsseminar. Allerød Idrætspark 18. September 2014

Kunstgræsseminar. Allerød Idrætspark 18. September 2014 Kunstgræsseminar Allerød Idrætspark 18. September 2014 Om os Jørgen Hegner Uddannet Teknikumingeniør fra Haslev Teknikum i 1992 med speciale i anlægsteknik, miljø og konstruktion. Ansat i Dines Jørgensen

Læs mere

Vi vil gerne tømme hver gang.... men behøver adgang

Vi vil gerne tømme hver gang.... men behøver adgang Vi vil gerne tømme hver gang.... men behøver adgang Sådan får du tømt hver gang Vi vil gerne tømme hver gang Vi vil gerne være sikre på at kunne tømme affaldsbeholder/-stativ hos dig hver gang. Desværre

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype UKP Udbudskontrolplaner Dato Februar 0 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-00 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE UDBUDSKONTROLPLANER (UKP) ØSTLIG FORDELINGSVEJ

Læs mere

Elementliste brolægning:

Elementliste brolægning: Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 6 Elementliste brolægning: Element Kantsten Brosten og chaussesten Fliser Betonbelægningssten Trapper Svingsten Græsarmering Vandrender Element-nr. BR1 BR2 BR3

Læs mere

Nye udbudsforskrifter for Jordarbejder. Vejforum 3. december 2015 Caroline Hejlesen

Nye udbudsforskrifter for Jordarbejder. Vejforum 3. december 2015 Caroline Hejlesen Nye udbudsforskrifter for Jordarbejder Vejforum 3. december 2015 Caroline Hejlesen chha@vd.dk Vejregelgruppen for Jord, grus og brolægning hvem er vi Civilingeniør Caroline Hejlesen, Vejdirektoratet, formand

Læs mere

Kvalitetssikring. Dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser. Tønder Grundskole, Holmevej 2,6270 Tønder. 18.

Kvalitetssikring. Dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser. Tønder Grundskole, Holmevej 2,6270 Tønder. 18. Kvalitetssikring Dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser Tønder Grundskole, Holmevej 2,6270 Tønder 18. juni 2013 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk

Læs mere

TILLADELSE udarbejdet af mfjel, Plan, Vej og Miljø. Nedsivningstilladelse for overfladevand fra kunstgræsbane, Dalby

TILLADELSE udarbejdet af mfjel, Plan, Vej og Miljø. Nedsivningstilladelse for overfladevand fra kunstgræsbane, Dalby TILLADELSE udarbejdet af mfjel, Plan, Vej og Miljø Nedsivningstilladelse for overfladevand fra kunstgræsbane, Dalby Datablad Nedsivningstilladelse for overfladevand fra kunstgræsbane, jævnfør Bekendtgørelse

Læs mere

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT HOVEDENTREPRISEKONTRAKT Indledning: Nærværende hovedentreprisekontrakt er udarbejdet til projektet Sammen om energimodernisering Go Energi i samarbejde med Furesø Kommune. Anvendelse af denne standarddokument

Læs mere

Brolægning og belægningsarbejder

Brolægning og belægningsarbejder Dansk standard DS 1136 3. udgave 2013-06-21 Brolægning og belægningsarbejder Paving works DS 1136 København DS projekt: M261913 ICS: 93.080.20 Første del af denne publikations betegnelse er: DS, hvilket

Læs mere

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Nr: 62 / 01.03.2014 SB Geotekniske regler knyttet til tværprofiler for ballasteret spor Banenormen BN1-6-4 Tværprofiler for ballasteret spor og tidligere versioner

Læs mere

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående:

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 31.marts 2014 14/01294-5 rhm@vd.dk 7244 2276 Til samtlige modtagere af udbudsmeriale vedrørende udbud H05012.20 H05012 Nord om Kolding, kørsel i nødspor ENTREPRISE

Læs mere

Entreprise H

Entreprise H Tilbudsliste Entreprise H415.04.20 Jord- og belægningsarbejde H415 Randers - Grenå >>> H415.04 cykelsti ved Djurs Sommerland juli 2012 Tilbudsgiver: navn: adresse: TILBUD - Samleside 1 TBL - H415.04 Rev.

Læs mere

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER Bilag 4-1 til FB KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER 1. INDLEDNING Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som svarer til kravene i "DS/ISO 9001. Kvalitetsstyringssystemer.

Læs mere

Til bydende entreprenører på offentlig licitation

Til bydende entreprenører på offentlig licitation Til bydende entreprenører på offentlig licitation Ombygning af Juniorklub, Jyllandsgade 16, 6520 Toftlund Murer: Ny gulvkonstruktion, ny flisebelægning, ny nedsivningsanlæg, nedrivningsarbejde Tømrer:

Læs mere

B o l i g f o r e n i n g e n V I B O

B o l i g f o r e n i n g e n V I B O B o l i g f o r e n i n g e n V I B O, Nivå Anlægsentreprenør Januar 2013 R a m b ø l l H a n n e m a n n s A l l é 5 3 DK- 2 3 0 0 K ø b e n h a v n S T l f. 5 1 6 1 1 0 0 0 B o l i g f o r e n i n g

Læs mere

Etablering af nyt fællesvaskeri i varmecentral

Etablering af nyt fællesvaskeri i varmecentral Side : 1 af 9 Entreprisebeskrivelse (EB) for levering og idriftsætning af vaskeriudstyr Side : 2 af 9 1.0 Almen orientering Bygherre: Fællesvaskeri Ruskær v. Boligforeningen AAB Svend Aukens Plads 9 2300

Læs mere

Særlig Arbejdsbeskrivelse SAB

Særlig Arbejdsbeskrivelse SAB Kontrolordning for styret boring og gennempresning Paradigme for Særlig Arbejdsbeskrivelse SAB Januar 2012 SAB styret boring og gennempresning _ november 2011.doc Kontrolordningen for styret boring og

Læs mere

Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3

Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3 Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3 Vedrørende: Solcelleanlæg på Tranebjerg skole. Hermed fremsendes udbudsmateriale til solcelleanlæg på ovennævnte adresse i licitation. Arbejdet udbydes

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ENTREPRISE 12810.210. Etablering af vandhuller. Næstved - Rønnede >>> Næstved omfartsvej DECEMBER 2013

UDBUDSBETINGELSER ENTREPRISE 12810.210. Etablering af vandhuller. Næstved - Rønnede >>> Næstved omfartsvej DECEMBER 2013 UDBUDSBETINGELSER ENTREPRISE 12810.210 Etablering af vandhuller Næstved - Rønnede >>> Næstved omfartsvej DECEMBER 2013 12810.210 Etablering af vandhuller. Udbudsbetingelser. Orientering. I forbindelse

Læs mere

Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning

Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning Lejre Kommune Center for Ejendomme og trafik Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) 5314udb002-TAG_Rev1 Udført: ASE Kontrolleret: AHN Indholdsfortegnelse

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Version 1.0, d. 2012.08.07

Version 1.0, d. 2012.08.07 Side 1 af 6 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

VECTOR WALL. Teknisk information TERRÆNMURE

VECTOR WALL. Teknisk information TERRÆNMURE VECTOR WALL Teknisk information TERRÆNMURE Vector Wall - et komplet system Stabiliteten af Vector Wall støttemure understøttes af mange års erfaring med opbygningen af støttemure og stejle skråninger i

Læs mere

ARMERING GRÆS & AREAL SIKRING AF AREAL, GRÆS OG TERRÆN

ARMERING GRÆS & AREAL SIKRING AF AREAL, GRÆS OG TERRÆN ARMERING GRÆS & AREAL SIKRING AF AREAL, GRÆS OG TERRÆN GRÆS- OG AREAL ARMERING BLOKKENE MED EKSTREM BELASTNINGSKAPASITET OG NATURLIG DRÆNING BY BANG græs og areal armering lever fuld ud op til kravene

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Udbudsbrev

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Udbudsbrev TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Udbudsbrev 2015-07-30 1 30. juli.2015 Til de bydende INDBYDELSE TIL AFGIVELSE AF TILBUD PÅ "RAMMEAFTALE FOR VANDLEDNINGSRENOVERING

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S. Entreprisebeskrivelse Entreprisenavn

Favrskov Spildevand A/S. Entreprisebeskrivelse Entreprisenavn Favrskov Spildevand A/S Entreprisebeskrivelse Entreprisebeskrivelse Side 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Entreprisebeskrivelse (EB)... 2 1.1 Tilbudsgrundlag... 2 1.2 Beskrivelse af entreprisen... 3 1.3 Tildelingskriterier...

Læs mere

PLANSILOELEMENTER Agro og industri. rc-beton.dk

PLANSILOELEMENTER Agro og industri. rc-beton.dk PLANSILOELEMENTER Agro og industri rc-beton.dk RC PLANSILO ET KOMPLET SILOSYSTEM Med plansiloer fra RC Beton fås et komplet fremtidssikret silosystem til landbrug og industri. Her er der tænkt på alle

Læs mere

Hvordan udbyder man støjreducerende slidlag (SRS)

Hvordan udbyder man støjreducerende slidlag (SRS) Hvordan udbyder man støjreducerende slidlag (SRS) Metode til klassifikation af SRS Ved: Mikael Thau, LOTCON Dansk model for udbud af SRS Ved: Ole Olsen, Ribe Amt Metode til klassifikation af SRS ved Mikael

Læs mere

Rettelser og tilføjelser: Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud:

Rettelser og tilføjelser: Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud: Til de bydende Dato 9. august 2016 Sagsbehandler Leif Ole Daetz Mail lda@vd.dk Telefon 2442480 Dokument 16/05817-3 Side 1/5 RETTELSESBLAD/SUPPLERENDE MEDDELELSE NR. 2 1128.200 Jord, belægning og bygværk

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmateriale af: 23. februar 2016

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmateriale af: 23. februar 2016 FORSIDE Side A Bygherre: Byggesag: Tilbud: Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen, Trafik og Veje Omdannelse af arealer ved Rendsburggade Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre ovennævnte

Læs mere

Tønder Kommunes særlige vilkår ved gravetilladelser

Tønder Kommunes særlige vilkår ved gravetilladelser Tønder Kommunes særlige vilkår ved gravetilladelser Gravetilladelsen gives på betingelse af, at arbejdet udføres i overensstemmelse med Transportministeriets Standardvilkår for ledningsarbejder i og over

Læs mere

Vejmaterialer Ubundne blandinger Specifikationer Tilslag til ubundne og hydraulisk bundne materialer til vejbygning og andre anlægsarbejder

Vejmaterialer Ubundne blandinger Specifikationer Tilslag til ubundne og hydraulisk bundne materialer til vejbygning og andre anlægsarbejder Alment Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) for stabilt grus omfatter udførelse af bærelag af stabilt grus. AAB indeholder funktionskrav til det færdige lag og krav til materialer, udførelse og kontrol.

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype Projektbeskrivelse Dato Februar 2011 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE Revision 00 Dato 2011-02-16 Udarbejdet af LSAP,

Læs mere

Asfaltreparationer. Asfaltreparationer på veje i Vejle Kommune. Vejledning i reparationsarbejder.

Asfaltreparationer. Asfaltreparationer på veje i Vejle Kommune. Vejledning i reparationsarbejder. Asfaltreparationer Asfaltreparationer på veje i Vejle Kommune. Vejledning i reparationsarbejder. Maj 2003 Belægningsreparation - asfalt Teknisk Forvaltning har i de forløbne år set stærkt varierende lappeløsninger

Læs mere

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007 REGULATIV for udførelse af overkørsler i Hørsholm Kommune Gældende fra 29. oktober 2007 Indledning Under henvisning til lov om offentlige veje og lov om private fællesveje bestemmes herved, at overkørsler

Læs mere

ENTREPRISE H427.01.20

ENTREPRISE H427.01.20 TILBUDSLISTE ENTREPRISE H427.01.20 Jord- og belægningsarbejde H427 Thisted - Fjerritslev >>> H427.01 Stikrydsning ved Gøttrup DECEMBER 2011 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: # Vedrørende Vejcenter Nordjylland

Læs mere

Udbudsforskrifter for Ubundne bærelag af knust asfalt og beton

Udbudsforskrifter for Ubundne bærelag af knust asfalt og beton Udbudsforskrifter for Ubundne bærelag af knust asfalt og beton Af civilingeniør Caroline Hejlesen, Per Aarsleff A/S Resume Udbudsforskriften for Ubundne bærelag med knust asfalt er opbygget på samme måde

Læs mere

Herlev Kommune. Tilbudsliste FAGENTREPRISE MURERARBEJDE - KONSTRUKTIONER HERUNDER JORD, AFLØB I JORD OG BETON

Herlev Kommune. Tilbudsliste FAGENTREPRISE MURERARBEJDE - KONSTRUKTIONER HERUNDER JORD, AFLØB I JORD OG BETON Tilbudsliste Herlev Kommune Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 38 39 Direkte telefon 44 52 6411 Dato 17.10.2014 Til Murerentreprenøren Journal nr. Fra Center for Ejendomme KILDEGÅRDSKOLEN ØST - NY INDSKOLING,

Læs mere

Elementliste brolægning:

Elementliste brolægning: Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 7 Elementliste brolægning: Element Kantsten Brosten og chaussesten Fliser Betonbelægningssten Trapper Svingsten Græsarmering Vandrender Element-nr. BR1 BR2 BR3

Læs mere

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER 1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION Byggesag: Bygherre: Entreprise:

Læs mere

KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG

KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG Byggesag: Sags nr.: Sags beskrivelse: Hoved/Totalentreprisen, incl. alle underliggende fagentrepriser Kvalitetssikringshåndbog for Nisgaard + Christoffersen A/S & samarbejdspartnere

Læs mere

Side A Tilbud Delentreprise Vej

Side A Tilbud Delentreprise Vej Anlæg, BLF By- og Landskabsforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Side A Tilbud Delentreprise Vej EAN nr.: 5798003743059 Projektnavn Projektnummer Kidholm, Langholt - Byggemodning 3. etape 2014-185810

Læs mere

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger.

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger. 03. Fagbeskrivelser Byggeprojekt: Etablering af dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser ved Tønder Grundskole Brolægger entreprisen: Arbejder: 1. Dræn ved ny tilbygning i græs plæne

Læs mere

Ansøgning om etablering af nedsivningsanlæg

Ansøgning om etablering af nedsivningsanlæg Ansøgning om etablering af nedsivningsanlæg Ansøgningsdato: Bilag: 1. Ansøgningsinformation: Ejer/bygherre: Ansøger (f.eks. kloakmesters stempel): 2. Anlæggets beliggenhed: Adresse: Matrikel nr. og by:

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 24. oktober 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid 1 ORIENTERING OM UDBUD... 1 2 UDBUD... 3 2.1

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 18. august 2011 11/09943-1 Robin Højen Madsen rhm@vd.dk 7244 2276 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise 6063.201 Jord- og belægningsarbejder

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Herved meddeles svar på spørgsmål fra de bydende samt rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles svar på spørgsmål fra de bydende samt rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 6. januar 2010 Niels Gottlieb ng@vd.dk 7244 3623 Til de bydende på 1210.26 Jord, afvanding og belægnings arbejder MOTORVEJEN KØBENHAVN FREDERIKSSUND ENTREPRISE

Læs mere

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1220.271 Oprensning af fokusarealer 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N JUNI 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: 1220.271: TAG 1 af 4 Tilbuds-

Læs mere

UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE

UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE NORDVESTSKOLEN UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE Fagentreprise Princip illustration Udbudsbetingelser Dateret: 20.03.2017 Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser...

Læs mere

Ecoblock. Arealbefæstelse. Græsarmering Permeabel flisebelægning Erosionssikring Hestesport og landbrug

Ecoblock. Arealbefæstelse. Græsarmering Permeabel flisebelægning Erosionssikring Hestesport og landbrug Arealbefæstelse Græsarmering Permeabel flisebelægning Erosionssikring Hestesport og landbrug 1 - verdens mest anvendte system til arealbefæstelse er et højkvalitetsprodukt som typisk anvendes indenfor

Læs mere

Grundejerforeningen Danas Park Husum. Tilstandsrapport for veje og fortove

Grundejerforeningen Danas Park Husum. Tilstandsrapport for veje og fortove Ingholt Consult Rådgivende Ingeniørfirma ApS Christian X Alle 168 2800 Kongens Lyngby Tlf. 45880633 Fax 45880684 Grundejerforeningen Danas Park Husum Tilstandsrapport for veje og fortove Dato: 27.04.2012

Læs mere

ENTREPRISE H13.14.45. Støjskærm TILBUDSLISTE. H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012

ENTREPRISE H13.14.45. Støjskærm TILBUDSLISTE. H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012 ENTREPRISE H13.14.45 Støjskærm H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: TILBUD - Samleside 1 TBL - H13.14.45 Nedenstående arbejder vedrørende

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLAN. SENEST REVIDERET: 17. februar 2014 STANDARD UDBUDSKONTROLPLAN (UKP) I FORBINDELSE MED OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING

UDBUDSKONTROLPLAN. SENEST REVIDERET: 17. februar 2014 STANDARD UDBUDSKONTROLPLAN (UKP) I FORBINDELSE MED OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING UDBUDSKONTROLPLAN SENEST REVIDERET: 17. februar 2014 UKP STANDARD I FORBINDELSE MED OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING LEVERANCER Bundsikring, Leverance Sigteanalyse pr. 1000 m3 Vejdirektoratets

Læs mere