Anlæg af kunstgræsbaner FODBOLD VEJLEDNING OG BESKRIVELSE 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anlæg af kunstgræsbaner FODBOLD VEJLEDNING OG BESKRIVELSE 2009"

Transkript

1 Anlæg af kunstgræsbaner FODBOLD VEJLEDNING OG BESKRIVELSE 2009

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side: 1. INDLEDNING 3 Grundlag for etablering af kunstgræsbaner 4 2. PROJEKTBESKRIVELSE 4 Generelle bemærkninger 4 Arbejdspladsforhold 4 Geotekniske forhold 4 Rydningsarbejder 4 Jordarbejder m.v. 4 Afvandingsarbejder m.v. Brolægningsarbejder Grusbelægningsarbejder. Kunstgræsbelægningsarbejder 6 Belægningstyper: Belægningstest og -specifikationer m.v. Vurdering af belægningssystemer Fodboldfunktionelle egenskaber Alternative belægningsopbygninger Materialer og Udførelse 8 Kunstgræstæppe, støddæmpende måtte m.v. Bitumenbundet bærelag (såfremt det vælges) Polyurethanprodukter (såfremt de anvendes) Polyurethanbundet bærelag Kontrol og Test 10 Generelt Nivellement Opstribning Belægningssystemet Rekvisitleverancer 10 Hegnsarbejder 11 Belysningsarbejder 11 Adgangsvej, p-plads 11 Retableringsarbejder 11 Vedligeholdelsesarbejder 11 Underentreprenørfortegnelse AFREGNINGSGRUNDLAG KVALITETSSIKRING TURNERINGSAFVIKLING 12

3 1. INDLEDNING Initiativtager til udarbejdelse af denne vejledning er Dansk Boldspil-Union (DBU), der med vejledningen ønsker at give information om anlæg af kunstgræs fodboldbaner i Danmark. Kunstgræsbaner kan betegnes: 3. generations baner, der er baner fyldt med kvartssand og gummigranulat.(type A og B baner). 2. generations baner, der er baner, alene fyldt med kvartssand. (Type C baner). Opbygning af 3. generations kunstgræsbaner følger retningslinierne fra FIFA for anlæg af: A) FIFA STAR ** baner, der kan anvendes til kampe på højeste niveau og til elitespilleres træning. B) FIFA STAR * baner, anvendes til kampe i DBU-turneringer, på lokalunionsniveau og til træning. Opbygning af 2. generations kunstgræsbaner følger retningslinierne i DBUs vejledning marts C) UEFA godkendte baner fra før alene med sandfyld. Kan anvendes til kampe på lokalunionsniveau og til træning. Grundlag for etablering af kunstgræsbaner Bygherrefunktionen for etablering af kunstgræsbaner, incl. jord-, afvandings- og grusbelægningsarbejdet samt kunstgræsbelægningsarbejdet, vil kunne varetages af en selvejende institution, klub eller kommune. Det anbefales, at såvel jordarbejdet som kunstgræsbelægningsarbejdet, udbydes som en samlet hovedentreprise med underliggende fagentrepriser. Anlægsarbejdets omfang, tidsplan og økonomi skal koordineres mellem relevante interesse-grupper/-klubber og bygherren for det samlede anlægsarbejde. Som grundlag for udarbejdelse af projektmateriale, afgivelse af tilbud og entreprisearbejdernes gennemførelse kan nedenfor anførte materiale med fordel anvendes : a. Alle gyldige love, normer, bekendtgørelser, regulativer, vedtægter o. lign., der tager sigte på arbejder af denne entreprises art. b. Nærværende Vejledning og Beskrivelse, der omfatter - Projektbeskrivelse - Afregningsgrundlag - Kvalitetssikring c. Følgende materiale som bilag til nærværende Vejledning og Beskrivelse. - Bilag 1 : Grusmaterialer - kornkurvekrav. - Bilag 2 : Kunstgræsbelægningen FIFA certifikat FIFA Quality Concept - Bilag 3 : Fodboldfunktionelle egenskaber for kunstgræsbelægningen. FIFA STAR **, FIFA STAR *, UEFA - Bilag 4 : Vedligeholdelse af kunstgræsbanen. d. Arbejdstilsynets bekendtgørelser vedr. polyurethan- og epoxyprodukter, vedr. stoffer og materialer samt vedr. anmeldelsespligtige polyurethan- o. lign. produkter e. Alm. betingelser for arbejder og leverancer etc., AB 92. f. Boligministeriets cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsopgaver. g. Byggestyrelsens cirkulære om kvalitetssikring af byggearbejder. h. Byggestyrelsens cirkulære om ansvarsforhold ved byggearbejder. Alm. betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed, AB 92, anbefales anvendt som nødvendigt supplement til denne Vejledning og Beskrivelse. I det omfang en bygherre måtte finde det påkrævet at udarbejde ændringer og tilføjelser til AB 92, bør dette udføres af bygherre eller rådgiver for den enkelte opgave.

4 2. PROJEKTBESKRIVELSE Generelle bemærkninger Denne vejledning er udarbejdet med henblik på anlæg af kunstgræsbelægninger for fodbold, hvorfor der alene fokuseres på fodboldens krav til de funktionelle egenskaber. Efterfølgende punkter er gældende vejledning for udførelse af opbygningen for kunstgræsbaner i overensstemmelse med FIFAs bestemmelser for baner (FIFA STAR ** - FIFA STAR * ) og for UEFA baner med certifikat fra før Det anbefales, at der anlægges et kunstgræsareal på minimum 72m x111 m., med en fodboldbane på 68x105 m, som er FIFAs /UEFAs og DBU s officielle mål for kampbaner til elitefodbold. For øvrige kampbaner gælder størrelsen 65m x 102m (kunstgræsbelagt areal: 69m x 108m). Det anbefales, at udførelse af kunstgræsbelægningssystemet, incl. evt. underliggende måtte (pad) og udførelse af jord- og drænarbejdet udbydes i en samlet hovedentreprise blandt kunstgræsleverandører med erfaring i denne type anlægsarbejder. Ved bygning af en kunstgræs fodboldbane afleverer jordentreprenøren til belægningsentreprenørens godkendelse en finreguleret og godkendt mekanisk stabilgrus- / stenmelsoverflade med kantbegrænsninger. Arbejdspladsforhold Bygherren skal i udbudsmaterialet meddele oplysninger vedr. selve det til kunstgræsbanen disponible areal, materiale- og skurplads, adgangsforhold, aktuelle installationer samt eventuelle interimsveje. Geotekniske forhold Forundersøgelser vedr. jordbundsforhold og geotekniske forhold (bæreevne) bør af bygherren afklares inden projektmaterialet færdiggøres, så oplysningerne kan indgå i udbudsmaterialet. Undersøgelserne skal udføres af anerkendte specialfirmaer. Rapport skal afleveres til byggemyndighedens og bygherrens orientering. Rydningsarbejder Arealer for anlæg af fodboldbane og permanent adgangsvej/plads skal af entreprenøren ryddes for træer, buske o.lign., incl. opgravning af rødder og stød. Alle rydningseffekter skal læsses og bortkøres af entreprenørens til egen eller en af bygherren anvist plads. Jordarbejder m.v. Ikke bæredygtig jord mm. Såfremt der ved geotekniske og tekniske forundersøgelser eller under udførelse af jord- og afvandingsarbejder konstateres forekomster af ikke bæredygtig eller forurenet jord, skal disse udgraves, læsses og bortkøres til anvist plads eller godkendt modtagestation. Der leveres og indbygges god råjord eller grusmateriale som erstatningsfyld. Muldjord På arealer for kunstgræsfodboldbaner skal al muldjord afgraves og henlægges i depot ved entreprisearealet eller alternativt bortkøres til et af bygherren anvist areal. Afrømmet muldjord kan genudlægges i rabatter, skråninger, volde m.v. efter bygherrens anvisning. Udlagt muldjord skal være løsnet/harvet i min. 30 cm s dybde samt befriet for sten, græstørv, rødder o.lign. Råjord Al råjord fra belægningsarealer og ledningsrender kan enten udlignes på entreprisearealet eller alternativt bortkøres til en af bygherren anvist plads.

5 Råjord under belægningsarealet skal finreguleres til +/- 2 cm og komprimeres til min. 97% standard proctor samt være fri for køre- og tromlespor. Kontrolnivellement pr. ca. 10 x 10 m og komprimeringskontrol, 1 stk. pr. 500 m2, skal afleveres til bygherren og dennes rådgiver, der skal godkende overfladen, inden udlægning af bundsikringsgrus påbegyndes. Råjord under fremtidige græs- og plantearealer skal grubbes til min. 50 cm under råjordsplanum. Afvandingsarbejder m.v. Afvandingsprojektet skal godkendes af den lokale byggemyndighed. Regn- og drænvand fra kunstgræsarealet afledes til tilsluttet recipient, der oplyses i udbudsmaterialet. Afløbsledninger udføres som tætte PVC-afløbsrør. Drænledninger lægges med afstand, a = 4,5-5,0 m, dybde, d = cm. under færdig kote. Der lægges korrugerede, perforerede PVC-rør uden bevikling. Slidsestørrelse min. 2,5x5 mm. På drænsystemet bør der pr. min. 70 m sættes PVC spulebrønde med flydende støbejernsdæksel og -karm. Alle drænrender skal tilfyldes med filtergrus, jvf. krav til filtergrusmaterialets kornkurve (Bilag 1). Det anbefales, at alle ledningsarbejder udføres med laserstyret kædegravemaskine. Brolægningsarbejder Omkring kunstgræsarealet sættes i beton kantbegrænsning som f.eks. 6x20x60 cm grå plænekantsten, eller betonkantsten med gummikant eller gummikantsten. Kantbegrænsninger skal sættes nøjagtigt efter de projekterede koter og linier og med en vertikal og horisontal tolerance svarende til den, der er gældende tilgrænsende belægning, dvs. Ved kunstgræsbelægninger : +/- 2 mm. Spring ved samlinger må ikke forekomme. Indenfor 1 meter må afvigelsen ikke overstige 2 mm. Ved flise- og muldarealer : +/- 5 mm. Spring ved samlinger må ikke forekomme. Indenfor 1 meter må afvigelsen ikke overstige 2 mm. Alle kantbegrænsninger sættes i beton med min. styrke 10 MN/ m2. Eventuelle spillerboksarealer bør belægges med betonbelægningssten. Grusbelægningsarbejder Bundsikringsgrus, BSG. BSG-materialet skal have en kornkurve, der er beliggende nedenfor grænsekurven (Bilag 1). Min. lagtykkelse = 20 cm, fast mål. Finregulering til +/- 20 mm. Komprimering, uden vibrationer, til 100% standard proctor. Kontrolnivellement pr. ca. 10 x 10 m og komprimeringskontrol, 1 stk. pr. 500 m2, skal afleveres til bygherren eller dennes tilsyn, der skal godkende overfladen, inden udlægning af mekanisk stabilgrus kan påbegyndes.

6 Mek. stabilgrus, MSG MSG-materialet skal efter færdig indbygning have en kornkurve beliggende indenfor grænsekurven vist på Bilag 1. Min. lagtykkelse = 15 cm, fast mål. Finregulering til +/- 10 mm. Komprimering, uden vibrationer til min. 97% standard proctor. Kontrolnivellement pr. ca. 10 x 10 m og komprimeringskontrol, 1 stk. pr. 500 m2, skal afleveres til bygherren eller dennes tilsyn, der sammen med belægningsentreprenøren skal godkende overfladen, inden udlægning af stenmel eller evt. pad og kunstgræstæppe kan påbegyndes. Kunstgræsbelægningsarbejder Belægningstyper Der vil som hovedtilbud fra entreprenøren skulle tilbydes kunstgræsbelægning og belægningsopbygning som godkendt af FIFA med certifikat (FIFA STAR ** og FIFA STAR *) 3. generations belægningssystemer findes i 2 hovedvarianter med og uden underliggende måtte (pad), og kan eksempelvis være opbygget således: A) FIFA STAR **, FIFA STAR *: Kunstgræstæppe med rette strå: mm. (mono- eller split fibre). Tilfyldning med gummigranulat / kvartssand. Der kan som underlag anvendes Gummi Pad udlagt eller udstøbt, eller Bitumenbundet 1-lags drænasfaltbærelag udstøbt. Ved kunstgræstæppe med strå 52 mm kan underlag fravælges. For stadionbaner kan forventes krævet underliggende pad. B) FIFA STAR * : Kunstgræstæppe med rette strå mm. (mono- eller split fibre). Tilfyldning med gummigranulat / kvartssand. Der skal som underlag anvendes Gummi Pad udlagt eller udstøbt Der kan yderligere under Gummi pad en udstøbes 1-lags bitumenbundet drænasfalt Ved kunstgræstæppe med strå 52 mm kan underlag fravælges. Kunstgræstæppernes strålængde kan variere mellem de enkelte fabrikater. C) UEFA Certifikat ( før ) Kunstgræstæppe med mm rette strå eller krøllet strå (mono-fibre). Tilfyldning med kvartssand. Der skal som underlag anvendes Gummi Pad udlagt eller udstøbt Der kan yderligere under Gummi pad en udstøbes 1-lags bitumenbundet drænasfalt Belægningstest og -specifikationer mv. Type A & B belægninger: Der skal på bygherrens eller rådgiverens forlangende, ved indsendelse af tilbud afleveres udfyldt bilag 2-1 og kopi af godkendelsescertifikat fra FIFA for det tilbudte produkt. Endvidere skal testrapport fra anerkendt prøveinstitut på bygherrens eller rådgiverens forlangende udarbejdes ved aflevering af entreprisen. Test skal være udført på det samlede belægningssystem, dvs. incl. evt. pad og bærelag.

7 De fodboldfunktionelle egenskaber, fastlagt i denne projektbeskrivelse, skal overholdes, jvf. Bilag 3. Type C belægninger: Testrapport fra anerkendt prøveinstitut skal på bygherrens eller rådgiverens forlangende vedlægges det afleverede tilbud. Test skal være udført på det samlede belægningssystem, dvs. incl. evt. pad og bærelag. De fodboldfunktionelle egenskaber fastlagt af UEFA i 2002 skal overholdes, jvf. Bilag 3. Vurdering af belægningssystemer: Det endelige valg af belægningssystem træffes ved gennemgang og vurdering af de tilbudte belægningers: 1. Fodboldfunktionelle egenskaber. 2. Garantiperiode. 3. Vedligeholdelsesvejledning - arbejdsbeskrivelse, økonomi, og krav til bruger-/bygherreydelser. 4. Tilbudssum / Pris Bygherren kan forbeholde sig ret til at vælge frit mellem de indkomne tilbud samt eventuelt forkaste alle indkomne tilbud. Bygherren har ret til at besigtige referenceanlæg og kontakte referencepersoner. Bygherren har ret til at indhente supplerende oplysninger fra de bydende. Samtidig med aflevering af tilbud skal afleveres materialeprøver in duplo på den/de tilbudte kunstgræsbelægninger, incl. evt. støddæmpende måtte. Materialeprøver skal min. være i A4-format. For at give et relevant vurderingsgrundlag med hensyn til egenskaber, garanti, vedligeholdelse og pris skal alle punkter på Bilag 2 udfyldes og afleveres sammen med FIFA certifikatet. Fodboldfunktionelle egenskaber Entreprenørens og testinstituttets oplysninger vedr. belægningssystemets fodboldfunktionelle egenskaber mv. skal fremgå af FIFA laboratoriecertifikatet, der skal vedlægges afgivne tilbud. Følgende publikationer vil fra marts være grundlag for vurdering af belægningens fodboldfunktionelle egenskaber: DBU - Anlæg af kunstgræsbaner, fodbold - Vejledning og Beskrivelse FIFA Quality Concept for Football Turf Handbook of Requirements For belægninger lagt før d vil følgende publikationer være grundlag for vurdering af belægningens fodboldfunktionelle egenskaber: DBU - Anlæg af kunstgræsbaner, fodbold - Vejledning og Beskrivelser mm. December UEFA - Artificial Turf in UEFA Competitions. September 2002.

8 Alternative belægningsopbygninger: Belægningsopbygningen, dvs. materialevalg og -tykkelser, kan foreslås af belægningsentreprenøren, idet bygherren forbeholder sig ret til frit at godkende eller afvise indkomne forslag. Alle belægningsforslag skal overholde kravene til den færdige belægnings fodboldfunktionelle egenskaber som beskrevet i Bilag 3. Alle belægningsforsalg skal i deres helhed specificeres med de krævede oplysninger. Materialer og udførelse Kunstgræstæppe, støddæmpende måtte m.v. Entreprenøren skal på Bilag 2 oplyse om alle materialespecifikationer. Entreprenøren skal dokumentere, at alle belægningsmaterialer, incl. kvartssand, gummi- og/eller kunststofgranulater, bindemidler og klæbestoffer, kan godkendes af de relevante bygge-, miljø- og brandmyndigheder, således at bygge- og ibrugtagningstilladelse kan opnås. Alle materialer skal overholde gældende grænseværdier for indhold af evt. skadelige stoffer. Bitumbundet bærelag (såfremt det vælges): Type A & B belægninger: Såfremt entreprenøren vælger et bitumenbundet bærelag til Type A & B belægninger, kan dette f.eks. udføres som en 1-lags 5-8 mm drænasfaltbelægning med 100 kg/m2. Hulrumspct %. Drænasfaltlaget på 100 kg/m2 forventes at give en lagtykkelse på ca. 4,5 cm, svarende til 5,7 x største stenstørrelse ved 5-8 mm drænasfalt. Ved vilkårlig anbringelse af en 3 m retskede overalt på arealet, må der ikke forekomme afvigelser større end 10 mm. Overfladen skal overalt kunne afvandes gennem belægningen, hvorfor vandsamlinger ikke må forekomme. Jvf. krav til hele belægningssystemets vandafledning (afvanding 180 mm/h). Type C belægninger: Såfremt entreprenøren vælger et bitumenbundet bærelag, skal dette f.eks. udføres som en 2-lags drænasfaltbelægning med 90 kg/m mm bundlag og 60 kg/m2 5-8 mm toplag. Hulrumspct. for begge lag %. Drænasfaltlaget på 90 kg/m2 forventes at give en lagtykkelse på ca. 4,1 cm, svarende til 3,4 x største stenstørrelse ved 8-12 mm drænasfalt. Drænasfaltlaget på 60 kg/m2 forventes at give en lagtykkelse på ca. 2,7 cm, svarende til 3,4 x største stenstørrelse ved 5-8 mm drænasfalt. Ved vilkårlig anbringelse af en 4 m retskede overalt på arealet, må der ikke forekomme afvigelser større end 8 mm. Overfladen skal overalt kunne afvandes gennem belægningen, hvorfor vandsamlinger ikke må forekomme. Jvf. krav til hele belægningssystemets vandafledning (afvanding 180 mm/h).

9 Fælles for Type A, B og C gælder: På grund af variationer i stenrumvægte kan mindre variationer i lagtykkelser forekomme. Alle asfaltlag skal maskinudlægges. Øverste bærelag skal udlægges efter laserkontrollerede skinner. Alle samlinger skal være jævne og uden tromlespor. Overfladen af nederste asfaltlag skal have samme koteforløb som færdig overflade. Der må ikke forekomme afvigelser større end +/- 5 mm fra det teoretiske profil, dvs. projektkoter. Under udlægning af asfalt må der ikke anvendes fluxmidler /olieopløsningsmidler på valser og udlægningsværktøjer, ligesom oliespild ikke må forekomme. Polyurethanprodukter (såfremt de anvendes): Polyurethanprodukter, etikettering, arbejdsmetoder, personaleuddannelse og sikkerhedsbestemmelser er anmeldelsespligtige overfor og skal godkendes af Arbejdstilsynet i Danmark og dokumenteres overfor bygherren, inden belægningsarbejdet kan påbegyndes. Der vil ikke kunne afgives accept og skrives kontrakt, såfremt foranstående ikke er oplyst. Evt. underentreprenør til udførelse af polyurethan- og kunstgræsbelægningsarbejder skal oplyses i det afleverede tilbud. Polyurethanbundet bærelag (pad): Det polyurethanbundne bærelag (pad en) skal udlægges med larvebåndstrukken udlægger, der kører efter laserkontrollerede skinner. Udlægningsbredde min. 2,5 m. Udlægningen skal finde sted på en måde, der sikrer: - ingen synlige/mærkbare dagstop i længde- og tværretning. - ensartet tykkelse. - ingen spor eller mærker. - fri for kanter. - uden synlige samlinger. - max. afvigelser fra teoretisk profil lig +/- 5 mm. - ingen afvigelse i jævnhed større end 8 mm målt med en 4 m retskede.(uefa). - ingen afvigelse i jævnhed større end 10 mm målt med en 3 m retskede.(fifa). - fuldstændig ensartet struktur. Kontrol og test Generelt Hovedentreprenøren og bygherrens rådgiver skal skriftligt godkende det bundne bærelags overflade, inden udlægning af støddæmpende måtte (pad en) og/eller kunstgræstæppe påbegyndes. Nivellement Entreprenøren og bygherren eller dennes tilsyn udfører i fællesskab - med laser, sensor og retskede - nivellements- og jævnhedskontrol af det bundne bærelags overflade. Tolerancer er angivet på bilag 3. Opstribning Alle linier må i hele garantiperioden ikke afvige udover +/- 1 cm fra teoretisk, korrekt mål. Vedr. opstribning henvises til DBU s aktuelt gældende publikationer Fodboldloven og Vejledning til banestørrelser.

10 Belægningssystemet Type A og B og C belægninger, der opbygges efter entreprenørens specificerede og af bygherren godkendte forslag, skal sammensættes og udføres i overensstemmelse med det tilbudte belægningssystem samt foreliggende laboratoriegodkendelse fra et FIFA anerkendt prøveinstitut. Laboratoriegodkendelse skal vedlægges for den/de tilbudte belægning/er. For alle belægningssystemer forbeholder Bygherren sig ret til at forlange belægningssystemet kontroltestet af et anerkendt prøveinstitut ved aflevering, og ved garantiperiodens udløb. Test ved aflevering skal være indeholdt i det afgivne tilbud. Tests og testrapporter i garantiperioden på min. 5 år skal aftales særskilt. Klargøring af kunstgræsbanen før tests i garantiperioden påhviler belægningsentreprenøren. Såfremt belægningssystemet i garantiperioden ikke overholder de tilbudte specifikationer, skal omkostninger til test samt afhjælpning for opnåelse af tilfredsstillende testresultater afholdes af belægningsentreprenøren. Rekvisitleverancer Alle løse fodboldrekvisitter leveres af bygherren. Alle fodboldmål skal leveres med hjul for at undgå beskadigelse af kunstgræsbelægningen ved flytning af målene. Hjørneflag bør fastgøres i kunstgræsbelægningen med nedstøbningsbøsninger. Hegnsarbejder Kunstgræsbanen skal som hovedregel være indhegnet. Hegnet skal placeres (umiddelbart) udenfor kantafgrænsningen. Der anbefales et 2 m højt flethegn eller trykhegn hele banen rundt, forhøjet til 4m i 40m s bredde bag de faste målplaceringer. (11-mandsmål, 7-mandsmål). Hegnet, der skal dimensioneres for anvendelse til fodbold, kan f.eks. udføres galvaniseret, med fuldsvejste samlinger og betonfundamenter. I hegnslinien indsættes efter behov et antal 4,0 m dobbeltlåger og 1,0 m låger. Alle aflåselige og med højde og materialer som hegn i øvrigt. Belysningsarbejder På kunstgræsbaner, hvor der skal afvikles turneringskampe, er DBUs turneringsbestemmelser gældende. På kunstgræsfodboldbaner til turnerings- og træningsformål foreslås etableret lysanlæg med 2-trins tænding og med en horisontal middelbelysningsstyrke på 125 lux og 250 lux som nyværdi. I øvrigt henvises til DS/EN Mastehøjde mindst m. 6 master med 4 stk. 2000W projektører på hver mast. Lysanlæg på træningsbaner udføres, således at det kan tændes på 125 lux. Mastehøjde mindst m. 6 master med 2 stk. 2000W projektører på hver mast. Adgangsvej, p-plads Eksisterende vej- og pladsarealer kan benyttes som interims- / permanent adgangsvej og pladsareal.

11 Retableringsarbejder Alle arealer, der er berørt under anlægsarbejdet, skal inden arbejdets aflevering retableres minimum til den standard, hvori de var ved arbejdets påbegyndelse. Vedligeholdelsesarbejder Belægningsentreprenøren skal sammen med sit tilbud til bygherren aflevere en drifts- og vedligeholdelsesvejledning for både sommer- og vinteraktiviteter (Se også: Gode råd om vedligehold af 3. generations kunstgræs - fodboldbaner. DBU: 2009, samt Vedligeholdelse af kunstgræsbanen bilag 4). Drifts- og vedligeholdelsesvejledningen skal dække hele garantiperioden og oplyse om aktiviteter pr. kalenderår samt belægningsentreprenørens krav til bygherreydelser. Bygherrens driftspersonale skal af belægningsentreprenøren instrueres i vedligeholdelsesaktiviteterne. Underentreprenørfortegnelse Det til bygherren afleverede tilbud skal indeholde en fortegnelse over de i projektet medvirkende underentreprenører, dvs. jord-, hegns- og belysningsentreprenører samt arkitekt- og/eller ingeniørfirma. 3. AFREGNINGSGRUNDLAG Hovedentreprenøren skal oplyse samlet tilbudssum for anlæg af kunstgræsfodboldbane m.v. som krævet af bygherren i udbudsmaterialet. Den samlede tilbudssum skal opdeles i positioner som minimum således: 1. Byggepladsetablering og - afvikling 2. Jord-, afvandings-, brolægnings-, grusarbejder mv. 3. Belægningsentreprise, incl. evt. bundet bærelag (pad). 4. Hegnsentreprise. 5. Belysningsentreprise. 6. Rekvisitleverance (Se også: Tilbudsindhentning og tilbudsafgivelse, DBU februar 2009). Positionernes delpriser skal inkludere alle ydelser til arbejdets gode udførelse, færdiggørelse, godkendelse og aflevering. Eventuelle reguleringspriser skal oplyses og specificeres. Bygherren bør udbyde anlægsanlægsarbejdet i hovedentreprise til kunstgræsleverandøren. 4. KVALITETSSIKRING Hovedentreprenøren skal på bygherrens forlangende udarbejde kvalitetsstyringssystem, der forelægges bygherren til godkendelse. Hovedentreprenøren er under bygge- og anlægsarbejdernes udførelse ansvarlig for kvalitetsstyringssystemets á jour føring. Hovedentreprenøren er under bygge- og anlægsarbejdernes udførelse er ansvarlig for overholdelse af gældende sikkerhedsbestemmelser på byggepladsen.

12 5. TURNERINGSAFVIKLING I Danmark er det tilladt, at afvikle turneringskampe på baner med kunstgræsbelægning under følgende forudsætninger: A. FIFA STAR ** baner og B. FIFA STAR * baner samt UEFA certifikat baner fra før a. FIFA certifikat/ (UEFA-certifikat) med laboratoriegodkendelse foreligger. b. Laboratoriegodkendelsen skal være udfærdiget af et FIFA godkendt prøveinstitut. c. Afleveringstest skal gennemføres og rapport udfærdiges af et DBU godkendt prøveinstitut. d. Afleveringsrapporten skal indsendes til DBU for registrering af kunstgræsbanen. e. DBU s registrering opretholdes i garantiperioden på min. 5 år fra godkendelsesdatoen. I kunstgræsbanens levetid skal pkt. c og d på ny gennemføres, hvis DBU kræver det for eftervisning af banens fodboldfunktionelle egenskaber.(se side 10:Belægningssystemer). Under forudsætning af DBU s modtagelse af godkendt afleveringsrapport for Type A og Type B kunstgræsbaner vil disse kunne anvendes til turneringskampe således: Turneringsfodbold for alle rækker (undtagen divisionsniveau for herrer) samt i overensstemmelse med DBU s aktuelle Turneringsreglement. Udeholdets godkendelse af spilleunderlaget er ikke påkrævet. Turneringsreglementet for 2009 tillader ikke afvikling af turneringskampe på kunstgræs i Superligaen samt i 1. division og 2. division for herrer. C. UEFA godkendte baner alene med fyld af kvartssand Kravene til kunstgræsbelægningssystemet er: a. Laboratoriegodkendelse eller in situ-rapport efter aflevering. b. In situ-test og rapport skal gennemføres og udfærdiges af et DBU godkendt prøveinstitut. c. Afleveringsrapport indsendes til DBU for registrering af kunstgræsbanen. d. DBUs registrering opretholdes i garantiperioden på min. 5 år fra godkendelsesdatoen. I kunstgræsbanens levetid skal pkt. b. og c. på ny gennemføres,hvis DBU kræver det for eftervisning af banens fodboldfunktionelle egenskaber..(se side 10:Belægningssystemer). Under forudsætning af DBU s modtagelse af godkendt afleveringsrapport for Type C kunstgræsbaner vil disse kunne anvendes til turneringskampe således: Turneringsfodbold for alle rækker under Lokalunionerne samt i overensstemmelse med DBU s aktuelle Fællesreglement. Udeholdets skal godkende spilleunderlaget. Om øvrige tekniske krav til kunstgræsbaner og oplysninger henvises til foregående afsnit.

13 Bilag 1 Kunstgræsbaner - Grusmaterialer - Kornkurver

14 Bilag 2 Kunstgræstæppets opbygning Kunstgræsproducentens deklaration af produkt-/belægningssystem. Declaration of the turf manufacturer Græsstråene A & samlet udstrakt længde Pile fibres A & total streched length Type : mm Græsstråene B & samlet udstrakt længde Pile fibres B & total streched length Type : mm Antal strå og vægt Number of stiches and weight /m 2 kg/m 2 Stabiliserende tilfyldningsmatr. (sand) Stabilasation infill (sand) Type/Type : Thickness/Tykkelse : mm Weight/Vægt : kg/m 2 Støddæmpende tilfyldningsmatr. (gummi) Shock absorbing infill (rubber) Type/Type : Thickness/Tykkelse : mm Weight/Vægt : kg/m 2 Samlet tykkelse af tilfyldningsmaterialer Total height of infill mm Stråets frie højde over tilfyldningsmateriale Hight of fibres above infill mm Samlet tykkelse af kunstgræsbelægning Total height of the turf mm Elastisk pad/støddæmpende lag Elastic pad/shock absorbing layer Type/Type : Thickness/Tykkelse : mm Weight/Vægt : kg/m 2 FIFA TEST CERTIFIKAT. Bilag 2 (1) Refererer til: FIFA Quality Concept for Football Turf 2008 FIFA STAR ** FIFA STAR * Kunstgræsproducent Kunstgræsbelægningens navn Kunstgræsbelægningens typebetegn. Test ansøger, adresse m.m. Det testede kunstgræsbelægningssystem overholder kravene i FIFA Quality Concept Dette certifikat er kun gældende, når det vedlægges et FIFA test certifikat.

15 Fodboldfunktionelle og tekniske karakteristika. Bilag 2 (2). Godkendt test laboratorium. FIFA kunstgræs produkt system registrering: Navn Dato Dato Nummer Nummer Underskrift Underskrift

16 Bilag 3 Testkriterier for kunstgræsbaner FIFA Quality Concept 2008 Lab.test - Felttest UEFA Artificial turf 2002 Lab.test - Felttest Fodboldfunktionelle egenskaber FIFA STAR ** Lab.test/Felt test FIFA STAR * Lab.test/Felt test UEFA Lab.test/Felt test Støddæmpning 60% - 70% 55% - 70% > 60 % Vertikal deformation 4-8 mm 4-9 mm 4-8 mm Vrid friktion Nm Nm Nm Boldopspring cm cm cm Boldrul 4-8 m (Lab.) 4-10 m (Felt) 4-10 m 5-8 m Vandgennemtræng. > 180 mm/h > 180 mm/h (>180 mm/h) Underlag jævnhed 1 10 mm / 3 m 10 mm / 3 m 8 mm / 4 m Underlag jævnhed 2 2 mm / 300 mm 2 mm / 300 mm 4 mm / 1 m Certifikat gyldighed testhyppighed Lab.test certifikat 2 år i garantiperiode 1 år int.nat. Ved tilbud 2 år i garantiperiode Ved tilbud 2 år i garantiperiode Ved tilbud Felttest rapport Ved aflevering Ved garantiudløb Ved aflevering Ved garantiudløb Ved aflevering Ved garantiudløb

17 Bilag 4 Vedligeholdelse af kunstgræsbanen Almindelig vedligeholdelse. Oplysninger fra producent/entreprenør...1 Overfladerengøring. - Intervaller.. - Metode (våd/tør).. - Maskine/redskab Antal arbejdstimer pr. gang Overslæbning, granulat-/sandmateriale. - Intervaller.. - Metode (våd/tør).. - Maskine/redskab, fabrikat/type.. - Efterfyldningsmateriale : Forbrug, tons/år. Pris, kr./tons, incl. levering.. - Antal arbejdstimer pr. gang Rensning af granulat-/sandmateriale. - Intervaller, antal gange pr. år Arbejdsdybde, mm... - Maskine/redskab, fabrikat/type.. - Efterfyldningsmateriale : Forbrug, tons/år. Pris, kr./tons, incl. levering.. - Antal arbejdstimer pr. gang Vedligeholdelsesmaskiner. - Maskiner og redskaber, fabrikat, type og vejledende prisoplyses... - Max. hjultryk, kg/cm 2 - Max. akseltryk, kg/cm 2. - Drivmiddel/brændstof oplyses Dato, firmastempel og underskrift

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle 15.07.2014 Almindelige Arbejds Beskrivelser for Anlægsarbejder AAB Toldbodvej 20, 7100 Vejle AAB - Almindelige Arbejds Beskrivelser for anlægsarbejder Udgave:15.07.2014 0. Indholdsfortegnelse Side 0.1

Læs mere

ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4

ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 BYGHERRE: Dato: 01.11.2012 KUMMUNE KUJALLEQ SA ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For udførelse af samtlige entrepriser tnt nuuk a/s postboks 189, 3900 Nuuk, sag nr. 08450 INUPLAN

Læs mere

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rebild Kommune Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 Beskrivelse af entreprisen AB 92 med tillæg (TAB) Arbejdsbeskrivelse, jordarbejde

Læs mere

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 1 af 5 1 SPØRGSNÅL OG SVAR NR. 1 Vordingborg Kommune

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 særlige betingelser og beskrivelser Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 2 af 75 Indhold H714.07 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 24. oktober 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid 1 ORIENTERING OM UDBUD... 1 2 UDBUD... 3 2.1

Læs mere

Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen

Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen Skive Kommune Til- & Ombygning af SIK Klubhus Hovedbeskrivelsen 2012 0.1 ALMINDELIG ORIENTERING 2 0.2 FÆLLESBETINGELSER 7 0.3 SÆRLIGE BETINGELSER 11 1.0 MURERARBEJDET 15 1.01 NEDBRYDNINGER 16 1.02 JORD,

Læs mere

kunstgræs-fodboldbaner

kunstgræs-fodboldbaner Gode råd om vedligehold af 3. generations kunstgræs-fodboldbaner Gode råd som supplement til kunstgræsbane leverandørernes garanti afhængige vedligeholdelsesvejledninger Dansk Boldspil - Union 2012 2 Gode

Læs mere

FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2

FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2 FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2 Provas Haderslev Forsyningsservice a/s INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse Side 0.0 ANVENDELSE AF FAB... 9 1.0 PLANLÆGNING

Læs mere

ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY

ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY 2.02.13 Side 1 2.0 ALMEN ORIENETERING TIL SAMTLIGE ARBEJDER 3.0 AB 92 MED ÆNDRINGER OG TILFØJELSER 4.0 TEGNINGSLISTE 5.0 ENTREPRISEBESKRIVELSER

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 Byggesagsbeskrivelse Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Rev. dato: Ingeniører: RÅDGIVENDE INGENIØRER

Læs mere

ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej

ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej Holbækmotorvejen (M11) >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2010 Udvidelse af M11 Støjskærme

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder Byggesagsbeskrivelse (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 Side : 1/20 Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Byggesagen... 3 1.2.3 Bygherreleverancer...

Læs mere

Entreprise 1052.002. Vej og broer, nordlig strækning. Vej og broer, sydlig strækning. særlige betingelser og beskrivelser

Entreprise 1052.002. Vej og broer, nordlig strækning. Vej og broer, sydlig strækning. særlige betingelser og beskrivelser særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 1052.001 Vej og broer, nordlig strækning Entreprise 1052.002 Vej og broer, sydlig strækning København Køge >>> Greve S- Solrød S November 2012 Indhold 1052.001-1052.002

Læs mere

Permeable belægninger

Permeable belægninger Aarhus Kommune Permeable belægninger - med og uden membran Oktober 2011 Ref. Permeable belægninger Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Indholdsfortegnelse 1. DATABLAD 1 2. GENEREL BESKRIVELSE 4 2.1 Opbygning

Læs mere

AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100.

AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100. AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100. AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22 m.fl. Renovering af baderum. Sag nr. 06.100 FÆLLESBETINGELSER OG FAGBESKRIVELSER

Læs mere

Viborg Kommune. Februar 2013. ARBEJDSBESKRIVELSE Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v.

Viborg Kommune. Februar 2013. ARBEJDSBESKRIVELSE Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v. Viborg Kommune Februar 2013 ARBEJDSBESKRIVELSE Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v. NIRAS A/S CVR-nr. 37295728 T: +45 9630 6400 D: 9630 6517 Vestre Havnepromenade 9 Tilsluttet FRI F: +45

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 67 Indholdsfortegnelse 1.1 Projektets baggrund... 5 1.2 Projektets indhold... 5 2. BYGGESAGENS

Læs mere

ENTREPRISE MVT119.07.20

ENTREPRISE MVT119.07.20 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE MVT119.07.20 Jord- og belægningsarbejde H119 Elverdam - Jyderup - Kalundborg MVT119.07 Rute til Kalundborg Havn JULI 2010 MVT119.08 Kryds Asnæsvej/Hareskovvej

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75 Belysningsarbejder H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 1 af 42 Indhold 20.06.75 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.80 Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N H20 Vestmotorvejen >>> H20.0.06 Rasteplads ved Kongsted N MARTS 2014 1 af 46 Indhold

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Byggeprogram del II. Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter. 9. marts 2012

Byggeprogram del II. Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter. 9. marts 2012 Byggeprogram del II Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter 9. marts 2012 Udarbejdet af: Jan Sørensen, Henning Jørgensen, Jette Zwinge, Poul Rahbek Kontrolleret af: Stine Bjødstrup Jensen Godkendt

Læs mere

LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE

LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE FAGBESKRIVELSE LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE OM- OG TILBYGNING ELEVVÆRELSER MV. 2013 SAGS NR. 4039 DATO: 01.05.13!! ÅBOULEVARDEN 28-6880 TARM - TLF. 97371800 - POST@THORUPGRUPPEN.DK!! WWW.THORUPGRPPEN.DK

Læs mere

Regulativ for overkørsel og gående adgang til privat grund

Regulativ for overkørsel og gående adgang til privat grund Regulativ for overkørsel og gående adgang til privat grund Indhold Generelt... 3 Formål... 3 Definition... 4 Almindelige bestemmelser... 4 Rendestensbrønde... 5 Ansøgning om overkørsel... 5 Særlige forhold...

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Byggeprogram Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Center for Børn og Læring Herning Kommune Sagsnr. 20100189E Dato: 10.05.2012 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Almindelig orientering side 1 2 Betingelser for

Læs mere

Banenorm BN1-13-2. Ledningsanlæg på Banedanmarks arealer

Banenorm BN1-13-2. Ledningsanlæg på Banedanmarks arealer Udgivet 01.11.2008 Overordnet ansvar: hmbm Godkendt 01.09.2008 Ansvar for indhold: xjrf Jnr.: 75-0041 Ansvar for fremstilling: nfn Antal sider i alt: 45 Ledningsanlæg på Banedanmarks arealer Banenorm BN1-13-2

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser

Særlige betingelser og beskrivelser Særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 6620.720 ITS Funder-Hårup 66 Herning-Aarhus 6620 Funder-Hårup Juni 2015 2 af 136 Indhold 6620.720 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere