Anlæg af kunstgræsbaner FODBOLD VEJLEDNING OG BESKRIVELSE 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anlæg af kunstgræsbaner FODBOLD VEJLEDNING OG BESKRIVELSE 2009"

Transkript

1 Anlæg af kunstgræsbaner FODBOLD VEJLEDNING OG BESKRIVELSE 2009

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side: 1. INDLEDNING 3 Grundlag for etablering af kunstgræsbaner 4 2. PROJEKTBESKRIVELSE 4 Generelle bemærkninger 4 Arbejdspladsforhold 4 Geotekniske forhold 4 Rydningsarbejder 4 Jordarbejder m.v. 4 Afvandingsarbejder m.v. Brolægningsarbejder Grusbelægningsarbejder. Kunstgræsbelægningsarbejder 6 Belægningstyper: Belægningstest og -specifikationer m.v. Vurdering af belægningssystemer Fodboldfunktionelle egenskaber Alternative belægningsopbygninger Materialer og Udførelse 8 Kunstgræstæppe, støddæmpende måtte m.v. Bitumenbundet bærelag (såfremt det vælges) Polyurethanprodukter (såfremt de anvendes) Polyurethanbundet bærelag Kontrol og Test 10 Generelt Nivellement Opstribning Belægningssystemet Rekvisitleverancer 10 Hegnsarbejder 11 Belysningsarbejder 11 Adgangsvej, p-plads 11 Retableringsarbejder 11 Vedligeholdelsesarbejder 11 Underentreprenørfortegnelse AFREGNINGSGRUNDLAG KVALITETSSIKRING TURNERINGSAFVIKLING 12

3 1. INDLEDNING Initiativtager til udarbejdelse af denne vejledning er Dansk Boldspil-Union (DBU), der med vejledningen ønsker at give information om anlæg af kunstgræs fodboldbaner i Danmark. Kunstgræsbaner kan betegnes: 3. generations baner, der er baner fyldt med kvartssand og gummigranulat.(type A og B baner). 2. generations baner, der er baner, alene fyldt med kvartssand. (Type C baner). Opbygning af 3. generations kunstgræsbaner følger retningslinierne fra FIFA for anlæg af: A) FIFA STAR ** baner, der kan anvendes til kampe på højeste niveau og til elitespilleres træning. B) FIFA STAR * baner, anvendes til kampe i DBU-turneringer, på lokalunionsniveau og til træning. Opbygning af 2. generations kunstgræsbaner følger retningslinierne i DBUs vejledning marts C) UEFA godkendte baner fra før alene med sandfyld. Kan anvendes til kampe på lokalunionsniveau og til træning. Grundlag for etablering af kunstgræsbaner Bygherrefunktionen for etablering af kunstgræsbaner, incl. jord-, afvandings- og grusbelægningsarbejdet samt kunstgræsbelægningsarbejdet, vil kunne varetages af en selvejende institution, klub eller kommune. Det anbefales, at såvel jordarbejdet som kunstgræsbelægningsarbejdet, udbydes som en samlet hovedentreprise med underliggende fagentrepriser. Anlægsarbejdets omfang, tidsplan og økonomi skal koordineres mellem relevante interesse-grupper/-klubber og bygherren for det samlede anlægsarbejde. Som grundlag for udarbejdelse af projektmateriale, afgivelse af tilbud og entreprisearbejdernes gennemførelse kan nedenfor anførte materiale med fordel anvendes : a. Alle gyldige love, normer, bekendtgørelser, regulativer, vedtægter o. lign., der tager sigte på arbejder af denne entreprises art. b. Nærværende Vejledning og Beskrivelse, der omfatter - Projektbeskrivelse - Afregningsgrundlag - Kvalitetssikring c. Følgende materiale som bilag til nærværende Vejledning og Beskrivelse. - Bilag 1 : Grusmaterialer - kornkurvekrav. - Bilag 2 : Kunstgræsbelægningen FIFA certifikat FIFA Quality Concept - Bilag 3 : Fodboldfunktionelle egenskaber for kunstgræsbelægningen. FIFA STAR **, FIFA STAR *, UEFA - Bilag 4 : Vedligeholdelse af kunstgræsbanen. d. Arbejdstilsynets bekendtgørelser vedr. polyurethan- og epoxyprodukter, vedr. stoffer og materialer samt vedr. anmeldelsespligtige polyurethan- o. lign. produkter e. Alm. betingelser for arbejder og leverancer etc., AB 92. f. Boligministeriets cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsopgaver. g. Byggestyrelsens cirkulære om kvalitetssikring af byggearbejder. h. Byggestyrelsens cirkulære om ansvarsforhold ved byggearbejder. Alm. betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed, AB 92, anbefales anvendt som nødvendigt supplement til denne Vejledning og Beskrivelse. I det omfang en bygherre måtte finde det påkrævet at udarbejde ændringer og tilføjelser til AB 92, bør dette udføres af bygherre eller rådgiver for den enkelte opgave.

4 2. PROJEKTBESKRIVELSE Generelle bemærkninger Denne vejledning er udarbejdet med henblik på anlæg af kunstgræsbelægninger for fodbold, hvorfor der alene fokuseres på fodboldens krav til de funktionelle egenskaber. Efterfølgende punkter er gældende vejledning for udførelse af opbygningen for kunstgræsbaner i overensstemmelse med FIFAs bestemmelser for baner (FIFA STAR ** - FIFA STAR * ) og for UEFA baner med certifikat fra før Det anbefales, at der anlægges et kunstgræsareal på minimum 72m x111 m., med en fodboldbane på 68x105 m, som er FIFAs /UEFAs og DBU s officielle mål for kampbaner til elitefodbold. For øvrige kampbaner gælder størrelsen 65m x 102m (kunstgræsbelagt areal: 69m x 108m). Det anbefales, at udførelse af kunstgræsbelægningssystemet, incl. evt. underliggende måtte (pad) og udførelse af jord- og drænarbejdet udbydes i en samlet hovedentreprise blandt kunstgræsleverandører med erfaring i denne type anlægsarbejder. Ved bygning af en kunstgræs fodboldbane afleverer jordentreprenøren til belægningsentreprenørens godkendelse en finreguleret og godkendt mekanisk stabilgrus- / stenmelsoverflade med kantbegrænsninger. Arbejdspladsforhold Bygherren skal i udbudsmaterialet meddele oplysninger vedr. selve det til kunstgræsbanen disponible areal, materiale- og skurplads, adgangsforhold, aktuelle installationer samt eventuelle interimsveje. Geotekniske forhold Forundersøgelser vedr. jordbundsforhold og geotekniske forhold (bæreevne) bør af bygherren afklares inden projektmaterialet færdiggøres, så oplysningerne kan indgå i udbudsmaterialet. Undersøgelserne skal udføres af anerkendte specialfirmaer. Rapport skal afleveres til byggemyndighedens og bygherrens orientering. Rydningsarbejder Arealer for anlæg af fodboldbane og permanent adgangsvej/plads skal af entreprenøren ryddes for træer, buske o.lign., incl. opgravning af rødder og stød. Alle rydningseffekter skal læsses og bortkøres af entreprenørens til egen eller en af bygherren anvist plads. Jordarbejder m.v. Ikke bæredygtig jord mm. Såfremt der ved geotekniske og tekniske forundersøgelser eller under udførelse af jord- og afvandingsarbejder konstateres forekomster af ikke bæredygtig eller forurenet jord, skal disse udgraves, læsses og bortkøres til anvist plads eller godkendt modtagestation. Der leveres og indbygges god råjord eller grusmateriale som erstatningsfyld. Muldjord På arealer for kunstgræsfodboldbaner skal al muldjord afgraves og henlægges i depot ved entreprisearealet eller alternativt bortkøres til et af bygherren anvist areal. Afrømmet muldjord kan genudlægges i rabatter, skråninger, volde m.v. efter bygherrens anvisning. Udlagt muldjord skal være løsnet/harvet i min. 30 cm s dybde samt befriet for sten, græstørv, rødder o.lign. Råjord Al råjord fra belægningsarealer og ledningsrender kan enten udlignes på entreprisearealet eller alternativt bortkøres til en af bygherren anvist plads.

5 Råjord under belægningsarealet skal finreguleres til +/- 2 cm og komprimeres til min. 97% standard proctor samt være fri for køre- og tromlespor. Kontrolnivellement pr. ca. 10 x 10 m og komprimeringskontrol, 1 stk. pr. 500 m2, skal afleveres til bygherren og dennes rådgiver, der skal godkende overfladen, inden udlægning af bundsikringsgrus påbegyndes. Råjord under fremtidige græs- og plantearealer skal grubbes til min. 50 cm under råjordsplanum. Afvandingsarbejder m.v. Afvandingsprojektet skal godkendes af den lokale byggemyndighed. Regn- og drænvand fra kunstgræsarealet afledes til tilsluttet recipient, der oplyses i udbudsmaterialet. Afløbsledninger udføres som tætte PVC-afløbsrør. Drænledninger lægges med afstand, a = 4,5-5,0 m, dybde, d = cm. under færdig kote. Der lægges korrugerede, perforerede PVC-rør uden bevikling. Slidsestørrelse min. 2,5x5 mm. På drænsystemet bør der pr. min. 70 m sættes PVC spulebrønde med flydende støbejernsdæksel og -karm. Alle drænrender skal tilfyldes med filtergrus, jvf. krav til filtergrusmaterialets kornkurve (Bilag 1). Det anbefales, at alle ledningsarbejder udføres med laserstyret kædegravemaskine. Brolægningsarbejder Omkring kunstgræsarealet sættes i beton kantbegrænsning som f.eks. 6x20x60 cm grå plænekantsten, eller betonkantsten med gummikant eller gummikantsten. Kantbegrænsninger skal sættes nøjagtigt efter de projekterede koter og linier og med en vertikal og horisontal tolerance svarende til den, der er gældende tilgrænsende belægning, dvs. Ved kunstgræsbelægninger : +/- 2 mm. Spring ved samlinger må ikke forekomme. Indenfor 1 meter må afvigelsen ikke overstige 2 mm. Ved flise- og muldarealer : +/- 5 mm. Spring ved samlinger må ikke forekomme. Indenfor 1 meter må afvigelsen ikke overstige 2 mm. Alle kantbegrænsninger sættes i beton med min. styrke 10 MN/ m2. Eventuelle spillerboksarealer bør belægges med betonbelægningssten. Grusbelægningsarbejder Bundsikringsgrus, BSG. BSG-materialet skal have en kornkurve, der er beliggende nedenfor grænsekurven (Bilag 1). Min. lagtykkelse = 20 cm, fast mål. Finregulering til +/- 20 mm. Komprimering, uden vibrationer, til 100% standard proctor. Kontrolnivellement pr. ca. 10 x 10 m og komprimeringskontrol, 1 stk. pr. 500 m2, skal afleveres til bygherren eller dennes tilsyn, der skal godkende overfladen, inden udlægning af mekanisk stabilgrus kan påbegyndes.

6 Mek. stabilgrus, MSG MSG-materialet skal efter færdig indbygning have en kornkurve beliggende indenfor grænsekurven vist på Bilag 1. Min. lagtykkelse = 15 cm, fast mål. Finregulering til +/- 10 mm. Komprimering, uden vibrationer til min. 97% standard proctor. Kontrolnivellement pr. ca. 10 x 10 m og komprimeringskontrol, 1 stk. pr. 500 m2, skal afleveres til bygherren eller dennes tilsyn, der sammen med belægningsentreprenøren skal godkende overfladen, inden udlægning af stenmel eller evt. pad og kunstgræstæppe kan påbegyndes. Kunstgræsbelægningsarbejder Belægningstyper Der vil som hovedtilbud fra entreprenøren skulle tilbydes kunstgræsbelægning og belægningsopbygning som godkendt af FIFA med certifikat (FIFA STAR ** og FIFA STAR *) 3. generations belægningssystemer findes i 2 hovedvarianter med og uden underliggende måtte (pad), og kan eksempelvis være opbygget således: A) FIFA STAR **, FIFA STAR *: Kunstgræstæppe med rette strå: mm. (mono- eller split fibre). Tilfyldning med gummigranulat / kvartssand. Der kan som underlag anvendes Gummi Pad udlagt eller udstøbt, eller Bitumenbundet 1-lags drænasfaltbærelag udstøbt. Ved kunstgræstæppe med strå 52 mm kan underlag fravælges. For stadionbaner kan forventes krævet underliggende pad. B) FIFA STAR * : Kunstgræstæppe med rette strå mm. (mono- eller split fibre). Tilfyldning med gummigranulat / kvartssand. Der skal som underlag anvendes Gummi Pad udlagt eller udstøbt Der kan yderligere under Gummi pad en udstøbes 1-lags bitumenbundet drænasfalt Ved kunstgræstæppe med strå 52 mm kan underlag fravælges. Kunstgræstæppernes strålængde kan variere mellem de enkelte fabrikater. C) UEFA Certifikat ( før ) Kunstgræstæppe med mm rette strå eller krøllet strå (mono-fibre). Tilfyldning med kvartssand. Der skal som underlag anvendes Gummi Pad udlagt eller udstøbt Der kan yderligere under Gummi pad en udstøbes 1-lags bitumenbundet drænasfalt Belægningstest og -specifikationer mv. Type A & B belægninger: Der skal på bygherrens eller rådgiverens forlangende, ved indsendelse af tilbud afleveres udfyldt bilag 2-1 og kopi af godkendelsescertifikat fra FIFA for det tilbudte produkt. Endvidere skal testrapport fra anerkendt prøveinstitut på bygherrens eller rådgiverens forlangende udarbejdes ved aflevering af entreprisen. Test skal være udført på det samlede belægningssystem, dvs. incl. evt. pad og bærelag.

7 De fodboldfunktionelle egenskaber, fastlagt i denne projektbeskrivelse, skal overholdes, jvf. Bilag 3. Type C belægninger: Testrapport fra anerkendt prøveinstitut skal på bygherrens eller rådgiverens forlangende vedlægges det afleverede tilbud. Test skal være udført på det samlede belægningssystem, dvs. incl. evt. pad og bærelag. De fodboldfunktionelle egenskaber fastlagt af UEFA i 2002 skal overholdes, jvf. Bilag 3. Vurdering af belægningssystemer: Det endelige valg af belægningssystem træffes ved gennemgang og vurdering af de tilbudte belægningers: 1. Fodboldfunktionelle egenskaber. 2. Garantiperiode. 3. Vedligeholdelsesvejledning - arbejdsbeskrivelse, økonomi, og krav til bruger-/bygherreydelser. 4. Tilbudssum / Pris Bygherren kan forbeholde sig ret til at vælge frit mellem de indkomne tilbud samt eventuelt forkaste alle indkomne tilbud. Bygherren har ret til at besigtige referenceanlæg og kontakte referencepersoner. Bygherren har ret til at indhente supplerende oplysninger fra de bydende. Samtidig med aflevering af tilbud skal afleveres materialeprøver in duplo på den/de tilbudte kunstgræsbelægninger, incl. evt. støddæmpende måtte. Materialeprøver skal min. være i A4-format. For at give et relevant vurderingsgrundlag med hensyn til egenskaber, garanti, vedligeholdelse og pris skal alle punkter på Bilag 2 udfyldes og afleveres sammen med FIFA certifikatet. Fodboldfunktionelle egenskaber Entreprenørens og testinstituttets oplysninger vedr. belægningssystemets fodboldfunktionelle egenskaber mv. skal fremgå af FIFA laboratoriecertifikatet, der skal vedlægges afgivne tilbud. Følgende publikationer vil fra marts være grundlag for vurdering af belægningens fodboldfunktionelle egenskaber: DBU - Anlæg af kunstgræsbaner, fodbold - Vejledning og Beskrivelse FIFA Quality Concept for Football Turf Handbook of Requirements For belægninger lagt før d vil følgende publikationer være grundlag for vurdering af belægningens fodboldfunktionelle egenskaber: DBU - Anlæg af kunstgræsbaner, fodbold - Vejledning og Beskrivelser mm. December UEFA - Artificial Turf in UEFA Competitions. September 2002.

8 Alternative belægningsopbygninger: Belægningsopbygningen, dvs. materialevalg og -tykkelser, kan foreslås af belægningsentreprenøren, idet bygherren forbeholder sig ret til frit at godkende eller afvise indkomne forslag. Alle belægningsforslag skal overholde kravene til den færdige belægnings fodboldfunktionelle egenskaber som beskrevet i Bilag 3. Alle belægningsforsalg skal i deres helhed specificeres med de krævede oplysninger. Materialer og udførelse Kunstgræstæppe, støddæmpende måtte m.v. Entreprenøren skal på Bilag 2 oplyse om alle materialespecifikationer. Entreprenøren skal dokumentere, at alle belægningsmaterialer, incl. kvartssand, gummi- og/eller kunststofgranulater, bindemidler og klæbestoffer, kan godkendes af de relevante bygge-, miljø- og brandmyndigheder, således at bygge- og ibrugtagningstilladelse kan opnås. Alle materialer skal overholde gældende grænseværdier for indhold af evt. skadelige stoffer. Bitumbundet bærelag (såfremt det vælges): Type A & B belægninger: Såfremt entreprenøren vælger et bitumenbundet bærelag til Type A & B belægninger, kan dette f.eks. udføres som en 1-lags 5-8 mm drænasfaltbelægning med 100 kg/m2. Hulrumspct %. Drænasfaltlaget på 100 kg/m2 forventes at give en lagtykkelse på ca. 4,5 cm, svarende til 5,7 x største stenstørrelse ved 5-8 mm drænasfalt. Ved vilkårlig anbringelse af en 3 m retskede overalt på arealet, må der ikke forekomme afvigelser større end 10 mm. Overfladen skal overalt kunne afvandes gennem belægningen, hvorfor vandsamlinger ikke må forekomme. Jvf. krav til hele belægningssystemets vandafledning (afvanding 180 mm/h). Type C belægninger: Såfremt entreprenøren vælger et bitumenbundet bærelag, skal dette f.eks. udføres som en 2-lags drænasfaltbelægning med 90 kg/m mm bundlag og 60 kg/m2 5-8 mm toplag. Hulrumspct. for begge lag %. Drænasfaltlaget på 90 kg/m2 forventes at give en lagtykkelse på ca. 4,1 cm, svarende til 3,4 x største stenstørrelse ved 8-12 mm drænasfalt. Drænasfaltlaget på 60 kg/m2 forventes at give en lagtykkelse på ca. 2,7 cm, svarende til 3,4 x største stenstørrelse ved 5-8 mm drænasfalt. Ved vilkårlig anbringelse af en 4 m retskede overalt på arealet, må der ikke forekomme afvigelser større end 8 mm. Overfladen skal overalt kunne afvandes gennem belægningen, hvorfor vandsamlinger ikke må forekomme. Jvf. krav til hele belægningssystemets vandafledning (afvanding 180 mm/h).

9 Fælles for Type A, B og C gælder: På grund af variationer i stenrumvægte kan mindre variationer i lagtykkelser forekomme. Alle asfaltlag skal maskinudlægges. Øverste bærelag skal udlægges efter laserkontrollerede skinner. Alle samlinger skal være jævne og uden tromlespor. Overfladen af nederste asfaltlag skal have samme koteforløb som færdig overflade. Der må ikke forekomme afvigelser større end +/- 5 mm fra det teoretiske profil, dvs. projektkoter. Under udlægning af asfalt må der ikke anvendes fluxmidler /olieopløsningsmidler på valser og udlægningsværktøjer, ligesom oliespild ikke må forekomme. Polyurethanprodukter (såfremt de anvendes): Polyurethanprodukter, etikettering, arbejdsmetoder, personaleuddannelse og sikkerhedsbestemmelser er anmeldelsespligtige overfor og skal godkendes af Arbejdstilsynet i Danmark og dokumenteres overfor bygherren, inden belægningsarbejdet kan påbegyndes. Der vil ikke kunne afgives accept og skrives kontrakt, såfremt foranstående ikke er oplyst. Evt. underentreprenør til udførelse af polyurethan- og kunstgræsbelægningsarbejder skal oplyses i det afleverede tilbud. Polyurethanbundet bærelag (pad): Det polyurethanbundne bærelag (pad en) skal udlægges med larvebåndstrukken udlægger, der kører efter laserkontrollerede skinner. Udlægningsbredde min. 2,5 m. Udlægningen skal finde sted på en måde, der sikrer: - ingen synlige/mærkbare dagstop i længde- og tværretning. - ensartet tykkelse. - ingen spor eller mærker. - fri for kanter. - uden synlige samlinger. - max. afvigelser fra teoretisk profil lig +/- 5 mm. - ingen afvigelse i jævnhed større end 8 mm målt med en 4 m retskede.(uefa). - ingen afvigelse i jævnhed større end 10 mm målt med en 3 m retskede.(fifa). - fuldstændig ensartet struktur. Kontrol og test Generelt Hovedentreprenøren og bygherrens rådgiver skal skriftligt godkende det bundne bærelags overflade, inden udlægning af støddæmpende måtte (pad en) og/eller kunstgræstæppe påbegyndes. Nivellement Entreprenøren og bygherren eller dennes tilsyn udfører i fællesskab - med laser, sensor og retskede - nivellements- og jævnhedskontrol af det bundne bærelags overflade. Tolerancer er angivet på bilag 3. Opstribning Alle linier må i hele garantiperioden ikke afvige udover +/- 1 cm fra teoretisk, korrekt mål. Vedr. opstribning henvises til DBU s aktuelt gældende publikationer Fodboldloven og Vejledning til banestørrelser.

10 Belægningssystemet Type A og B og C belægninger, der opbygges efter entreprenørens specificerede og af bygherren godkendte forslag, skal sammensættes og udføres i overensstemmelse med det tilbudte belægningssystem samt foreliggende laboratoriegodkendelse fra et FIFA anerkendt prøveinstitut. Laboratoriegodkendelse skal vedlægges for den/de tilbudte belægning/er. For alle belægningssystemer forbeholder Bygherren sig ret til at forlange belægningssystemet kontroltestet af et anerkendt prøveinstitut ved aflevering, og ved garantiperiodens udløb. Test ved aflevering skal være indeholdt i det afgivne tilbud. Tests og testrapporter i garantiperioden på min. 5 år skal aftales særskilt. Klargøring af kunstgræsbanen før tests i garantiperioden påhviler belægningsentreprenøren. Såfremt belægningssystemet i garantiperioden ikke overholder de tilbudte specifikationer, skal omkostninger til test samt afhjælpning for opnåelse af tilfredsstillende testresultater afholdes af belægningsentreprenøren. Rekvisitleverancer Alle løse fodboldrekvisitter leveres af bygherren. Alle fodboldmål skal leveres med hjul for at undgå beskadigelse af kunstgræsbelægningen ved flytning af målene. Hjørneflag bør fastgøres i kunstgræsbelægningen med nedstøbningsbøsninger. Hegnsarbejder Kunstgræsbanen skal som hovedregel være indhegnet. Hegnet skal placeres (umiddelbart) udenfor kantafgrænsningen. Der anbefales et 2 m højt flethegn eller trykhegn hele banen rundt, forhøjet til 4m i 40m s bredde bag de faste målplaceringer. (11-mandsmål, 7-mandsmål). Hegnet, der skal dimensioneres for anvendelse til fodbold, kan f.eks. udføres galvaniseret, med fuldsvejste samlinger og betonfundamenter. I hegnslinien indsættes efter behov et antal 4,0 m dobbeltlåger og 1,0 m låger. Alle aflåselige og med højde og materialer som hegn i øvrigt. Belysningsarbejder På kunstgræsbaner, hvor der skal afvikles turneringskampe, er DBUs turneringsbestemmelser gældende. På kunstgræsfodboldbaner til turnerings- og træningsformål foreslås etableret lysanlæg med 2-trins tænding og med en horisontal middelbelysningsstyrke på 125 lux og 250 lux som nyværdi. I øvrigt henvises til DS/EN Mastehøjde mindst m. 6 master med 4 stk. 2000W projektører på hver mast. Lysanlæg på træningsbaner udføres, således at det kan tændes på 125 lux. Mastehøjde mindst m. 6 master med 2 stk. 2000W projektører på hver mast. Adgangsvej, p-plads Eksisterende vej- og pladsarealer kan benyttes som interims- / permanent adgangsvej og pladsareal.

11 Retableringsarbejder Alle arealer, der er berørt under anlægsarbejdet, skal inden arbejdets aflevering retableres minimum til den standard, hvori de var ved arbejdets påbegyndelse. Vedligeholdelsesarbejder Belægningsentreprenøren skal sammen med sit tilbud til bygherren aflevere en drifts- og vedligeholdelsesvejledning for både sommer- og vinteraktiviteter (Se også: Gode råd om vedligehold af 3. generations kunstgræs - fodboldbaner. DBU: 2009, samt Vedligeholdelse af kunstgræsbanen bilag 4). Drifts- og vedligeholdelsesvejledningen skal dække hele garantiperioden og oplyse om aktiviteter pr. kalenderår samt belægningsentreprenørens krav til bygherreydelser. Bygherrens driftspersonale skal af belægningsentreprenøren instrueres i vedligeholdelsesaktiviteterne. Underentreprenørfortegnelse Det til bygherren afleverede tilbud skal indeholde en fortegnelse over de i projektet medvirkende underentreprenører, dvs. jord-, hegns- og belysningsentreprenører samt arkitekt- og/eller ingeniørfirma. 3. AFREGNINGSGRUNDLAG Hovedentreprenøren skal oplyse samlet tilbudssum for anlæg af kunstgræsfodboldbane m.v. som krævet af bygherren i udbudsmaterialet. Den samlede tilbudssum skal opdeles i positioner som minimum således: 1. Byggepladsetablering og - afvikling 2. Jord-, afvandings-, brolægnings-, grusarbejder mv. 3. Belægningsentreprise, incl. evt. bundet bærelag (pad). 4. Hegnsentreprise. 5. Belysningsentreprise. 6. Rekvisitleverance (Se også: Tilbudsindhentning og tilbudsafgivelse, DBU februar 2009). Positionernes delpriser skal inkludere alle ydelser til arbejdets gode udførelse, færdiggørelse, godkendelse og aflevering. Eventuelle reguleringspriser skal oplyses og specificeres. Bygherren bør udbyde anlægsanlægsarbejdet i hovedentreprise til kunstgræsleverandøren. 4. KVALITETSSIKRING Hovedentreprenøren skal på bygherrens forlangende udarbejde kvalitetsstyringssystem, der forelægges bygherren til godkendelse. Hovedentreprenøren er under bygge- og anlægsarbejdernes udførelse ansvarlig for kvalitetsstyringssystemets á jour føring. Hovedentreprenøren er under bygge- og anlægsarbejdernes udførelse er ansvarlig for overholdelse af gældende sikkerhedsbestemmelser på byggepladsen.

12 5. TURNERINGSAFVIKLING I Danmark er det tilladt, at afvikle turneringskampe på baner med kunstgræsbelægning under følgende forudsætninger: A. FIFA STAR ** baner og B. FIFA STAR * baner samt UEFA certifikat baner fra før a. FIFA certifikat/ (UEFA-certifikat) med laboratoriegodkendelse foreligger. b. Laboratoriegodkendelsen skal være udfærdiget af et FIFA godkendt prøveinstitut. c. Afleveringstest skal gennemføres og rapport udfærdiges af et DBU godkendt prøveinstitut. d. Afleveringsrapporten skal indsendes til DBU for registrering af kunstgræsbanen. e. DBU s registrering opretholdes i garantiperioden på min. 5 år fra godkendelsesdatoen. I kunstgræsbanens levetid skal pkt. c og d på ny gennemføres, hvis DBU kræver det for eftervisning af banens fodboldfunktionelle egenskaber.(se side 10:Belægningssystemer). Under forudsætning af DBU s modtagelse af godkendt afleveringsrapport for Type A og Type B kunstgræsbaner vil disse kunne anvendes til turneringskampe således: Turneringsfodbold for alle rækker (undtagen divisionsniveau for herrer) samt i overensstemmelse med DBU s aktuelle Turneringsreglement. Udeholdets godkendelse af spilleunderlaget er ikke påkrævet. Turneringsreglementet for 2009 tillader ikke afvikling af turneringskampe på kunstgræs i Superligaen samt i 1. division og 2. division for herrer. C. UEFA godkendte baner alene med fyld af kvartssand Kravene til kunstgræsbelægningssystemet er: a. Laboratoriegodkendelse eller in situ-rapport efter aflevering. b. In situ-test og rapport skal gennemføres og udfærdiges af et DBU godkendt prøveinstitut. c. Afleveringsrapport indsendes til DBU for registrering af kunstgræsbanen. d. DBUs registrering opretholdes i garantiperioden på min. 5 år fra godkendelsesdatoen. I kunstgræsbanens levetid skal pkt. b. og c. på ny gennemføres,hvis DBU kræver det for eftervisning af banens fodboldfunktionelle egenskaber..(se side 10:Belægningssystemer). Under forudsætning af DBU s modtagelse af godkendt afleveringsrapport for Type C kunstgræsbaner vil disse kunne anvendes til turneringskampe således: Turneringsfodbold for alle rækker under Lokalunionerne samt i overensstemmelse med DBU s aktuelle Fællesreglement. Udeholdets skal godkende spilleunderlaget. Om øvrige tekniske krav til kunstgræsbaner og oplysninger henvises til foregående afsnit.

13 Bilag 1 Kunstgræsbaner - Grusmaterialer - Kornkurver

14 Bilag 2 Kunstgræstæppets opbygning Kunstgræsproducentens deklaration af produkt-/belægningssystem. Declaration of the turf manufacturer Græsstråene A & samlet udstrakt længde Pile fibres A & total streched length Type : mm Græsstråene B & samlet udstrakt længde Pile fibres B & total streched length Type : mm Antal strå og vægt Number of stiches and weight /m 2 kg/m 2 Stabiliserende tilfyldningsmatr. (sand) Stabilasation infill (sand) Type/Type : Thickness/Tykkelse : mm Weight/Vægt : kg/m 2 Støddæmpende tilfyldningsmatr. (gummi) Shock absorbing infill (rubber) Type/Type : Thickness/Tykkelse : mm Weight/Vægt : kg/m 2 Samlet tykkelse af tilfyldningsmaterialer Total height of infill mm Stråets frie højde over tilfyldningsmateriale Hight of fibres above infill mm Samlet tykkelse af kunstgræsbelægning Total height of the turf mm Elastisk pad/støddæmpende lag Elastic pad/shock absorbing layer Type/Type : Thickness/Tykkelse : mm Weight/Vægt : kg/m 2 FIFA TEST CERTIFIKAT. Bilag 2 (1) Refererer til: FIFA Quality Concept for Football Turf 2008 FIFA STAR ** FIFA STAR * Kunstgræsproducent Kunstgræsbelægningens navn Kunstgræsbelægningens typebetegn. Test ansøger, adresse m.m. Det testede kunstgræsbelægningssystem overholder kravene i FIFA Quality Concept Dette certifikat er kun gældende, når det vedlægges et FIFA test certifikat.

15 Fodboldfunktionelle og tekniske karakteristika. Bilag 2 (2). Godkendt test laboratorium. FIFA kunstgræs produkt system registrering: Navn Dato Dato Nummer Nummer Underskrift Underskrift

16 Bilag 3 Testkriterier for kunstgræsbaner FIFA Quality Concept 2008 Lab.test - Felttest UEFA Artificial turf 2002 Lab.test - Felttest Fodboldfunktionelle egenskaber FIFA STAR ** Lab.test/Felt test FIFA STAR * Lab.test/Felt test UEFA Lab.test/Felt test Støddæmpning 60% - 70% 55% - 70% > 60 % Vertikal deformation 4-8 mm 4-9 mm 4-8 mm Vrid friktion Nm Nm Nm Boldopspring cm cm cm Boldrul 4-8 m (Lab.) 4-10 m (Felt) 4-10 m 5-8 m Vandgennemtræng. > 180 mm/h > 180 mm/h (>180 mm/h) Underlag jævnhed 1 10 mm / 3 m 10 mm / 3 m 8 mm / 4 m Underlag jævnhed 2 2 mm / 300 mm 2 mm / 300 mm 4 mm / 1 m Certifikat gyldighed testhyppighed Lab.test certifikat 2 år i garantiperiode 1 år int.nat. Ved tilbud 2 år i garantiperiode Ved tilbud 2 år i garantiperiode Ved tilbud Felttest rapport Ved aflevering Ved garantiudløb Ved aflevering Ved garantiudløb Ved aflevering Ved garantiudløb

17 Bilag 4 Vedligeholdelse af kunstgræsbanen Almindelig vedligeholdelse. Oplysninger fra producent/entreprenør...1 Overfladerengøring. - Intervaller.. - Metode (våd/tør).. - Maskine/redskab Antal arbejdstimer pr. gang Overslæbning, granulat-/sandmateriale. - Intervaller.. - Metode (våd/tør).. - Maskine/redskab, fabrikat/type.. - Efterfyldningsmateriale : Forbrug, tons/år. Pris, kr./tons, incl. levering.. - Antal arbejdstimer pr. gang Rensning af granulat-/sandmateriale. - Intervaller, antal gange pr. år Arbejdsdybde, mm... - Maskine/redskab, fabrikat/type.. - Efterfyldningsmateriale : Forbrug, tons/år. Pris, kr./tons, incl. levering.. - Antal arbejdstimer pr. gang Vedligeholdelsesmaskiner. - Maskiner og redskaber, fabrikat, type og vejledende prisoplyses... - Max. hjultryk, kg/cm 2 - Max. akseltryk, kg/cm 2. - Drivmiddel/brændstof oplyses Dato, firmastempel og underskrift

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 1 af 5 1 SPØRGSNÅL OG SVAR NR. 1 Vordingborg Kommune

Læs mere

kunstgræs-fodboldbaner

kunstgræs-fodboldbaner Gode råd om vedligehold af 3. generations kunstgræs-fodboldbaner Gode råd som supplement til kunstgræsbane leverandørernes garanti afhængige vedligeholdelsesvejledninger Dansk Boldspil - Union 2012 2 Gode

Læs mere

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS De indbydes hermed, på vegne af bygherren Samsø Kommune, Affaldscenter Harpesdal, til at afgive pris på ovennævnte entreprise, i henhold til Lov om indhentning af tilbud i bygge-

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

Installation Regn- og

Installation Regn- og Installation Regn- og Installation af Uponor kloakrørssystem PVC skal udføres i henhold til nedenstående Uponor-vejledning. 1. Ved afkortning af rør anvendes en fintandet sav eller en rørskærer. Røret

Læs mere

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering Samleside Reno Djurs I/S for etablering September 2012/NWB er er fremskrevet til 2. kvartal 2012 Tilbudsarbejder. 12.625.508 Supplerende enhedspriser. 66.650 Projektering og tilsyn. 499.350 Samlet anlægsoverslag,

Læs mere

Kunstgræsseminar. Allerød Idrætspark 18. September 2014

Kunstgræsseminar. Allerød Idrætspark 18. September 2014 Kunstgræsseminar Allerød Idrætspark 18. September 2014 Om os Jørgen Hegner Uddannet Teknikumingeniør fra Haslev Teknikum i 1992 med speciale i anlægsteknik, miljø og konstruktion. Ansat i Dines Jørgensen

Læs mere

Version 1.0, d. 2014.02.14

Version 1.0, d. 2014.02.14 Side 1 af 8 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

B o l i g f o r e n i n g e n V I B O

B o l i g f o r e n i n g e n V I B O B o l i g f o r e n i n g e n V I B O, Nivå Anlægsentreprenør Januar 2013 R a m b ø l l H a n n e m a n n s A l l é 5 3 DK- 2 3 0 0 K ø b e n h a v n S T l f. 5 1 6 1 1 0 0 0 B o l i g f o r e n i n g

Læs mere

I henhold til aftale mellem Dem og Jørgen Østergård Trapp har vi hermed fornøjelsen at fremsende vedlagte:

I henhold til aftale mellem Dem og Jørgen Østergård Trapp har vi hermed fornøjelsen at fremsende vedlagte: Skanderborg, d. 11. august 2014 svej 34 I henhold til aftale mellem Dem og Jørgen Østergård Trapp har vi hermed fornøjelsen at fremsende vedlagte: Tilbud nr. 29569 Leveringstid: Snarest Leveringsbetingelser:

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 24. oktober 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid 1 ORIENTERING OM UDBUD... 1 2 UDBUD... 3 2.1

Læs mere

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007 REGULATIV for udførelse af overkørsler i Hørsholm Kommune Gældende fra 29. oktober 2007 Indledning Under henvisning til lov om offentlige veje og lov om private fællesveje bestemmes herved, at overkørsler

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

Herved meddeles svar på spørgsmål fra de bydende samt rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles svar på spørgsmål fra de bydende samt rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 6. januar 2010 Niels Gottlieb ng@vd.dk 7244 3623 Til de bydende på 1210.26 Jord, afvanding og belægnings arbejder MOTORVEJEN KØBENHAVN FREDERIKSSUND ENTREPRISE

Læs mere

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger.

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger. 03. Fagbeskrivelser Byggeprojekt: Etablering af dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser ved Tønder Grundskole Brolægger entreprisen: Arbejder: 1. Dræn ved ny tilbygning i græs plæne

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3

Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3 Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3 Vedrørende: Solcelleanlæg på Tranebjerg skole. Hermed fremsendes udbudsmateriale til solcelleanlæg på ovennævnte adresse i licitation. Arbejdet udbydes

Læs mere

Tilbudsliste distrikt 1

Tilbudsliste distrikt 1 Side 1 af 5 Herning Kommune Udskiftning af cirkulationspumpe for energioptimering Tilbudsliste distrikt 1 1. august 2013 Udgivelses: 02.08.2013 Revideret: 02.08.2013 Udarbejdet : PP Kontrolleret : AS Godkendt

Læs mere

FÆLLESSTI LANGS VROUEVEJ

FÆLLESSTI LANGS VROUEVEJ ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST 2015 VIBORG KOMMUNE PROJEKTNR. A065978 DOKUMENTNR. A065978-012 VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-203.024 (Erik Kjærgaard, Jens Fejø, Niels Sørensen) 30. november 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-203.024 (Erik Kjærgaard, Jens Fejø, Niels Sørensen) 30. november 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-203.024 (Erik Kjærgaard, Jens Fejø, Niels Sørensen) 30. november 2004 K E N D E L S E Murermester Finn F. Hansen (advokat Henning Levin, København) mod Boligselskabet Vendersbo

Læs mere

Indbudt licitation leverancer af sand og grus

Indbudt licitation leverancer af sand og grus Til de bydende ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATO 11. juli 2014 SIDE 1/9 REF CHPO PROJEKTNR A053039 Indbudt licitation leverancer af sand

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark.

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. Af Diplomingeniør Claus Thorup, Colas Danmark A/S, ct@colas.dk Egenskaberne for HøjModul asfalt er så forskellige fra traditionel asfalt at der

Læs mere

FORSLAG til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering ved kommunalt grundsalg

FORSLAG til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering ved kommunalt grundsalg FORSLAG til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering ved kommunalt grundsalg Vurdering Baggrunden for nærværende forslag til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

Herning Kommune. Cykelsti Vildbjergvej. Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG)

Herning Kommune. Cykelsti Vildbjergvej. Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG) Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG) April 2013 Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG) April 2013 Ref R:\2013\1100004092\10 Rådgiverdokumentation\10.3 Beskrivelser Version 0 Dato 2013-04-17 Udarbejdet af RWJ

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser Sådan laver du et miniudbud Håndværkerydelser Miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms, eller hvis du skal have

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev.

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev. Bygningsstyrelsen ARB - Arbejdsbeskrivelse Hovedentreprise Kloak - Afløb i jord Dato: 2014-11-21 Rev. dato: KU782-70_13_0064_K13_C08_N010_Kloak Teknikerbyen 34 2830 Virum Tlf: +45 8819 1000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Etablering af Pavillon ved Børnehaven Spiren, Melbyvej 7, 6780 Skærbæk. Bygherre Tønder Kommune

Etablering af Pavillon ved Børnehaven Spiren, Melbyvej 7, 6780 Skærbæk. Bygherre Tønder Kommune 04. PAVILLON - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger, evt. rettelsesblade og besigtigelse

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Fokus på jævn spilleflade

Fokus på jævn spilleflade Fokus på jævn spilleflade Udfordringer i dagligdagen Ukrudt bare pletter Tuevækst Skridmærker, glidende tacklinger let fugtig overflade skubber tørv op bare pletter Slid i målfelter Sporekøring Muldvarpe,

Læs mere

Kvalitetssikring af Planteleverancer

Kvalitetssikring af Planteleverancer Kvalitetssikring af Planteleverancer Udarbejdet af Danske Anlægsgartnere Dansk Planteskoleejerforening Oktober A. Formål. Med denne aftale fastlægges procedure for kvalitetssikring af planteleverancer

Læs mere

Kvalitetshåndbog for. Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver:

Kvalitetshåndbog for. Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver: Kvalitetshåndbog for Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver: 1 0. Indholdsfortegnelse procedurer Formålet med denne oversigt er at give et overblik over kvalitetsmanualens

Læs mere

Notat. Kunstgræsbanen i Glamsbjerg

Notat. Kunstgræsbanen i Glamsbjerg Notat Til: KFU Kopi til: Fra: Peter Nielsen Kunstgræsbanen i Glamsbjerg 1. Indledning Drøftelsen af pkt. 562 og 563 på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 4. marts 2013, gav anledning til en række spørgsmål.

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Samsø Idrætshal, Pillemarksvej 1

Samsø Idrætshal, Pillemarksvej 1 Samsø Idrætshal, Pillemarksvej 1 Vedrørende: Solcelleanlæg på Samsø Idrætshal Hermed fremsendes udbudsmateriale i licitation på ovennævnte adresse. Arbejdet udbydes i hovedentreprise. Tilbud afgives på

Læs mere

Grundejerforeningen Danas Park Husum. Tilstandsrapport for veje og fortove

Grundejerforeningen Danas Park Husum. Tilstandsrapport for veje og fortove Ingholt Consult Rådgivende Ingeniørfirma ApS Christian X Alle 168 2800 Kongens Lyngby Tlf. 45880633 Fax 45880684 Grundejerforeningen Danas Park Husum Tilstandsrapport for veje og fortove Dato: 27.04.2012

Læs mere

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89)

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse

Læs mere

Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger!

Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger! Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger! Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening Viborg Politigård - et studie i design og anvendelse af betonbelægninger Viborgs nye politigård blev

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010 April 2010 Henvendelse: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Fax: 73 76 76 77 e-mail: post@aabenraa.dk hjemmeside: www.aabenraa.dk Retsregler: Grundene udbydes til salg jf. bekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

UEB Underentreprisebetingelser

UEB Underentreprisebetingelser UEB Underentreprisebetingelser ByggeKompagniet CPH Hørkær 2 2730 HERLEV Målsætning ByggeKompagniet CPH lægger vægt på, at ethvert arbejde afleveres mangelfrit og i en kvalitet, som bygherren kan være tilfreds

Læs mere

Barrit Multi- & Beachbane

Barrit Multi- & Beachbane Barrit Multi- & Beachbane Illustrationer af idrætsmiljøet med multibane og beachbane 1 20 års erfaringer - hele tiden nye muligheder TRESS har igennem årene leveret mere end 500 multibaner i Danmark. Banerne

Læs mere

Grundejerforeningen Lundegårdsparken

Grundejerforeningen Lundegårdsparken Hermed fremsendes som aftalt materiale vedrørende licitation for vedligeholdelse af foreningens grønne områder m.v. Materialet indeholder: 1. Beskrivelse 2. Tilbudsblanket 1,2 og 3 3. Almindelige betingelser

Læs mere

Regulativ for overkørsel og gående adgang til privat grund

Regulativ for overkørsel og gående adgang til privat grund Regulativ for overkørsel og gående adgang til privat grund Indhold Generelt... 3 Formål... 3 Definition... 4 Almindelige bestemmelser... 4 Rendestensbrønde... 5 Ansøgning om overkørsel... 5 Særlige forhold...

Læs mere

Ubundne vejmaterialer nye regler og standarder Af afdelingschef, civilingeniør Flemming Berg Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, fb@vd.

Ubundne vejmaterialer nye regler og standarder Af afdelingschef, civilingeniør Flemming Berg Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, fb@vd. Ubundne vejmaterialer nye regler og standarder Af afdelingschef, civilingeniør Flemming Berg Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, fb@vd.dk Som EU-medlem er Danmark forpligtet til at følge europæiske spilleregler

Læs mere

LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN.

LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN. LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN. Belægningen anvendes i dag mest til parkeringspladser, torve, overkørsler, korte vejstrækninger i bykerner og private anlæg m.v. Brolægning af chaussésten laves med retvinklede,

Læs mere

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder TÆT TAG DERBIGUM Membraner til anlægsarbejder Derbigum membraner slutter tæt og er lette at arbejde med Der skal stilles store krav til en god vandisolering. Den skal kunne tåle bevægelser i konstruktionen.

Læs mere

Lægning af betonfliser og -belægningssten

Lægning af betonfliser og -belægningssten Lægning af betonfliser og -belægningssten BELÆGNINGSGRUPPEN Lægning af fliser og belægningssten Belægninger med betonfliser eller -belægningssten kan holde i mange år, normalt 20-30 år. Dette er under

Læs mere

Byggepladsveje. Topbehandling. Belægning Ca. 100 mm asfaltbelægning

Byggepladsveje. Topbehandling. Belægning Ca. 100 mm asfaltbelægning Byggepladsveje ejopbygning T2 Belægning Ca. 100 mm asfaltbelægning Bærelag Min.150 mm stabilt grus agt byggepladsvej Topbehandling Af vinterkonsulent Topbehandling Bent + bærelag Kofoed min. 250 mm. Toppen

Læs mere

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 2 - Indholdsfortegnelse Forord side 3 Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Naturgræs Kunstgræs in cooperation with Fase 1 (2002) Observation: Græs og ukrudt vokser i kunstgræs Den lyse ide: Etablere en naturgræsbane i kunstgræs in cooperation with Vækst Naturgræs Kunstgræs

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Tilbudsliste

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Tilbudsliste Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Tilbudsliste Dato: 15.03.2013 BYGGESAG: Om- og udbygning af St. Magleby Skole DATO: 15.03.13 Side 2/16 Undertegnede firma (i det følgende

Læs mere

På vedhæftede bilag 1 er der udarbejdet et budget for de forventede omkostninger for det samlede projekt.

På vedhæftede bilag 1 er der udarbejdet et budget for de forventede omkostninger for det samlede projekt. Rebild Kommune Hobrovej 88 9530 Støvring Att.: Mogens B. Nielsen Dato: 02.04.2014 Projekt nr.: 4789-022 T: +45 2540 0083 E: mpm@moe.dk BYGGEMODNING RÅBJERGVEJ, ETAPE 3, SØRUP I forbindelse med indhentning

Læs mere

Betontrapper Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening

Betontrapper Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening Betontrapper Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening Betontrapper - gode og holdbare løsninger Der udføres trapper overalt, både på offentlige og private arealer. Ved brug af betontrapper er

Læs mere

Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV

Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Til De bydende Dokumenttype Tilbudsbrev Dato Marts 2015 Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Projekt Nyt Varmesystem BIOFOS, Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Revision 01 Dato Marts 2015 Udarbejdet

Læs mere

BvB information 2011. Indsamling af dokumentation til BvB. Dokumentationsmaterialet

BvB information 2011. Indsamling af dokumentation til BvB. Dokumentationsmaterialet BvB information 2011 dokumentation til BvB Indsamling af dokumentation til BvB Dokumentationsmaterialet Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon 82 32 24

Læs mere

Helhedsorienteret Bæredygtig Jordhåndtering ENVINA 09.10.2014

Helhedsorienteret Bæredygtig Jordhåndtering ENVINA 09.10.2014 Helhedsorienteret Bæredygtig Jordhåndtering ENVINA 09.10.2014 Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon +45 7020 0071 www.bygherreforeningen.dk 1 Projekt setup Koordinationsgruppe Leadpartnere

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering. 2 2. Retsgrundlag 2 3. Tilbudsfasen. 2 4. Tilbudsafgivelse.. 2 5. Egnethed 4 6. Tildeling. 5 2 1. Orientering Med disse bestemmelser udbydes kørebaneafmærkning i Svendborg

Læs mere

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER APRIL 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1

Læs mere

SOLCELLEANLÆG PÅ TEKNIKBYGNING, TÅRNBY RENSEANLÆG

SOLCELLEANLÆG PÅ TEKNIKBYGNING, TÅRNBY RENSEANLÆG SOLCELLEANLÆG PÅ TEKNIKBYGNING, TÅRNBY RENSEANLÆG FUNKTIONSUDBUD - HOVEDENTREPRISE TILBUDSLISTE - BILAG 2 SEPTEMBER 2013 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00

Læs mere

Håndbog. Plan for Kvalitet. Drift. Virksomhedens navn

Håndbog. Plan for Kvalitet. Drift. Virksomhedens navn Håndbog Plan for Kvalitet Drift Virksomhedens navn Danske Anlægsgartnere 2003 Plan for Kvalitet Danske Anlægsgartnere Denne plan for kvalitet beskriver virksomhedens kvalitetsstyring Virksomhedens navn

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 02 Afholdt 21. juni 2012, kl. 11.00 Tilstede: Jacob Asp Hansen (JAH) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005. Betonvarer. Belægningssten, fliser og kantsten af beton

DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005. Betonvarer. Belægningssten, fliser og kantsten af beton DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005 1. UDGAVE Betonvarer Belægningssten, fliser og kantsten af beton DS-håndbog 134.4.1 Betonvarer Del 4.1 Belægningssten, fliser og kantsten af beton Betonvarer Del 4.1: Belægningssten,

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning.

Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning. Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning. Sønderborg Forsyning ønsker at købe Naturgas til vores og Danbo s installationer placeret forskellige steder i forsyningsområdet. Forsyningsområdet

Læs mere

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler modulært ovenlys 4.1 Orientering bips B2.285, Basisbeskrivelse glasfacader og tage er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Projekt kunstgræsbane i Bælum Solbjerg IF

Projekt kunstgræsbane i Bælum Solbjerg IF Projekt kunstgræsbane i Bælum Solbjerg IF Indhold Behov... 2 Motivation... 2 Banens placering... 2 Økonomi ved etablering... 5 Drift... 5 Rebild kommunes tilskud og hjælp til projektet... 6 Tidsplan...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037096 (Kirsten Thorup, Erik B. Christiansen) 3. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037096 (Kirsten Thorup, Erik B. Christiansen) 3. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037096 (Kirsten Thorup, Erik B. Christiansen) 3. juni 2014 K E N D E L S E Danstruct A/S (advokat Mikala Berg Dueholm, København) mod Aarhus Universitet (advokat Erik

Læs mere

Viborg Kommune. Februar 2013 UDBUDSBETINGELSER. Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v.

Viborg Kommune. Februar 2013 UDBUDSBETINGELSER. Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v. Viborg Kommune Februar 2013 UDBUDSBETINGELSER NIRAS A/S Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 9100 Aalborg CVR-nr. 37295728 Tilsluttet FRI T: 9630 6400 F: 9630 6474 E: niras@niras.dk INDHOLD UDBUDSMATERIALET

Læs mere

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Forfatter: Louise Rasmussen Revideret den 17-03-2015 Dokument nr. 480-2015-127465 Sags nr. 480-2015-70306

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

PRISLISTE 15.04.2015

PRISLISTE 15.04.2015 PRISLISTE 15.04.2015 2015 Salg af materialer fra Lønggården, Sorø Nedenstående priser skal tillægges aktuelt energitillæg samt råstofafgift 3,00 kr/ton Størrelse (mm) Rumvægt (kg/m 3 ) (kr/ton) Søsand

Læs mere

Udvikling af kommunikationsstrategi og website for kønsmainstreamingsindsatsen i staten. Beskrivelse af opgaven

Udvikling af kommunikationsstrategi og website for kønsmainstreamingsindsatsen i staten. Beskrivelse af opgaven Stormgade 2-6 1470 København K Tlf. 22 68 85 65 lige@lige.dk www.lige.dk Udvikling af kommunikationsstrategi og website for kønsmainstreamingsindsatsen i staten Ligestillingsafdelingen Dato: 28. december

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S

Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S Slagterivej 28 8305 Samsø Tlf: 40132557 E-mail: info@samsoespildevand.dk Hjemmeside: www.samsoespildevand.dk Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S 1. Indledning Formålet med et internt

Læs mere

Sensorerne: SMART Madrassen er udbygget med én eller flere sensorer, som har kapacitet til at måle og sende informationer omkring:

Sensorerne: SMART Madrassen er udbygget med én eller flere sensorer, som har kapacitet til at måle og sende informationer omkring: Produkt navn: SMART Madrassen: Louisiane SMART og Innovative tekniske detaljer: Opfindelsen er en liggemadras (Louisiane komadras eller Pacific vandseng) til malke- eller kødkvæg med indbygget sensor,

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fulde navn CPR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "spilleragenten") og Fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr./By/Land (i det

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 K E N D E L S E Georg Berg A/S (advokat Peter Stig Jakobsen, København) mod Køge Kommune (advokat Kirsten

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB

Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål: Svar: Er det muligt at få tilsendt Ja. Kontakt VAB på mail og vi 1 skabeloner(bilag 1-4) i word-format? fremsender det.

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS KLOAK OG DRÆN Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Indholdsfortegnelse Side : 1/17 Indholdsfortegnelse... 1

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS Rekvirent: Børnehaven Børnevej 1 1000 Børneby Inspektionssted: Børnehaven Børnevej 1 1000 Børneby Inspektionsdato: XX Inspektionsnr.: KMC 200X-XX Konsulent: Kim Munk Christensen

Læs mere

Vedtægter for KA Byggegaranti

Vedtægter for KA Byggegaranti V E D T Æ G T E R F O R K A B Y G G E G A R A N T I 1 Vedtægter for KA Byggegaranti KAPITEL 1 - MEDLEMSKAB 1 - Formål Stk. 1 For medlemmer af KA Byggegaranti gælder at: A. entreprenører skal levere veludført,

Læs mere

Kloak- og drænprojekt.

Kloak- og drænprojekt. Kloak- og drænprojekt. Nu foreligger der et færdigt projekt omfattende både den fremtidige kloakering og pumpelagets fremtidige drænsystem. Hele projektet udsendes til 5 entreprenørfirmaer, og der afholdes

Læs mere

Projektbeskrivelse: Kunstgræsbane i Benløse

Projektbeskrivelse: Kunstgræsbane i Benløse Projektbeskrivelse: Kunstgræsbane i Benløse 08-02-2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 2 KUNSTGRÆSBANER I DANMARK 3 KUNSTGRÆSBANER I RINGSTED KOMMUNE 4 HVORFOR ER KUNSTGRÆSBANER SÅ POPULÆRE? 5 FODBOLDKLUBBER

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder Udkast 17.1.2014 Silkeborg Kommune Region Midtjylland INDLEDNING: Formål: Formålet med udarbejdelse af retningslinjerne for håndtering

Læs mere