Hydrema Produktion A/S. Gammel Kirkevej 16, 9530 Støvring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hydrema Produktion A/S. Gammel Kirkevej 16, 9530 Støvring"

Transkript

1 Center Natur og Miljø Hobrovej Støvring Telefon Hydrema Produktion A/S Gammel Kirkevej Støvring Journalnr: P Ref.: Agnieszka Gieraltowska Dall Telefon: Dato: Tilladelse til tilslutning af spildevand fra to vaskehaller ved Hydrema Produktion A/S, matr. nr. 14y, Støvring By, Buderup, Gammel Kirkevej 16, 9530 Støvring Virksomhedens navn: HYDREMA PRODUKTION A/S CVR-nr.: Matr.nr.: 14y, Støvring By, Buderup Adresse: Gammel Kirkevej 16, 9530 Støvring Kontaktpersoner: Jørgen Skovlund og Jan Zeidler Tilsynsmyndighed: Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1 Afgørelse Vilkår Denne tilladelse omfatter Generelt Indretning og drift Krav vedr. spildevandets indhold af forurenende stoffer Prøvetagning og analyse Kontrolregler Kontrol af drift Baggrund Miljøteknisk beskrivelse Beliggenhed og plan forhold Indretning og drift Sagens vurdering Miljøteknisk vurdering Samlet vurdering Udtalelser Generelle oplysninger Klagevejledning Aktindsigt Underretning Bilag: Kopi til: Side 1 af 13

2 1 Afgørelse Rebild Kommune meddeler hermed Hydrema Produktion A/S Gammel Kirkevej 16, 9530 Støvring; CVR nr tilladelse til tilslutning af spildevand til det offentlige kloaksystem fra to vaskehaller beliggende matr. nr. 14y, Støvring By, Buderup, Gammel Kirkevej 16, 9530 Støvring. Tilladelsen meddeles i henhold til 28 stk. 3 i Miljøbeskyttelsesloven 1 og Spildevandsbekendtgørelsen 2. Der er med denne tilslutningstilladelse ikke taget stilling til eventuelt godkendelse efter anden lovgivning, f.eks. byggeloven, arbejdsmiljøloven eller beredskabsloven. Tilladelsen gives på nedenstående vilkår. 2 Vilkår 2.1 Denne tilladelse omfatter Tilslutning af spildevand fra vaskehal fra årgang 1977 beliggende på matr. nr. 14y, Støvring By, Buderup, Gammel Kirkevej 16, 9530 Støvring (for placering se bilag 1 og bilag 2) til Rebild Vand og Spildevands A/S spildevandssystem Tilslutning af spildevand fra vaskehal fra årgang 1986 beliggende på matr. nr. 14y, Støvring By, Buderup, Gammel Kirkevej 16, 9530 Støvring (for placering se bilag 1 og bilag 2) til Rebild Vand og Spildevands A/S regnvandssystem Tilladelsen omfatter ikke afledning af spildevand fra andre indretninger eller fra andre aktiviteter på adressen. 2.2 Generelt Tilladelsen er gældende fra dags dato Sker der uheld, hvor der er fare for afledning af olie eller kemikalier, skal 3 : afløbet straks stoppes, og virksomheden straks kontakte Miljøvagten gennem politiet på Et eksemplar af denne tilladelse skal findes på adressen og være tilgængelig for den driftsansvarlige. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med tilladelsens vilkår Et eksemplar af en opdateret kloakplan skal være på adressen og være tilgængelig for den driftsansvarlige Spildevandet må ikke give anledning til giftige eller eksplosive gasarter i kloak og brønde Afledningen af spildevandet til det offentlige spilde- og regnvandssystem skal ske i overensstemmelse med de oplysninger som Rebild Kommune har modtaget fra virksomheden i forbindelse med udarbejdning af den nærværende spildevandtilladelse, tilladelsens forudsætninger samt de ændringer der fremgår af vilkårene Der må ikke foretages ændringer i virksomhedens interne afløbssystem. Såfremt der ønskes ændret på indretning eller drift af systemet i forhold til fremsendte oplysninger og materialer hvilket vil have indflydelse på vandet afledt til det offentlige kloak, skal Rebild Kommune 1 Lov nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse med senere ændringer 2 Bekendtgørelse nr af 11. december 2007 om spildevandstilladelser mv. 3 Jf. 71 i Lov nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse med senere ændringer Side 2 af 13

3 orienteres herom og opdaterede oplysninger skal sendes til kommunen senest 4 uger inden ændringen ønskes gennemført. Kommunen vil tage stilling til om ændringer kræver revision af tilslutningstilladelsen. 2.3 Indretning og drift Vaskehallen skal være befæstet med armeret beton Virksomheden må kun anvende vaskemidler som kan dokumenteres at de ikke indeholder A- eller B-stoffer Olieudskilleren skal være monteret med flydelukke der lukker for afløbssiden Siden der ikke findes obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke i Rebild Kommune, skal ansøgeren på egen hånd sørge for, at bundfældningstank (sandfangsbrønd) vil blive inspiceret og renset for eventuelt indhold af slam og andre urenheder, når 50% af slamvolumen er fyldt op, dog mindst en gang årligt. Affald som stammer fra bundfældningstanken (sandfangsbrønden) bortskaffes til en godkendt affaldsmodtager Driften, herunder tømning af olieudskillerne, skal ske i overensstemmelse med følgende: Olieudskillerne skal senest tømmes når tykkelse af olielaget er på 13 cm. Ved tømning af olieudskillerne skal også det bundfældende materiale (slam) fjernes. Bundfældet materiale skal i øvrigt fjernes efter behov. Efter tømning skal olieudskillerne fyldes med vand i overensstemmelse med leverandørens anvisninger. I forbindelse med hver tømning, og mindst en gang årligt, skal olieudskillerne inspiceres. Inspektionen skal ske af tøm olieudskiller. Resultatet af eftersyn indføjes i en driftsjournal, jf. vilkår Affald som stammer fra olieudskillerne bortskaffes til en godkendt affaldsmodtager Driftsjournalen og kvitteringer for tømning af bundfældningstankene (sandfangsbrøndene) og olieudskillerne skal forevises Rebild Kommune på forlangende og opbevares tilgængeligt for tilsynsmyndigheden i mindst 5 år Hvis der ved tømning, bundsugning, inspektion eller egenkontrol konstateres utætheder, skader eller andre uregelmæssigheder, skal installationen efterses og skaden udbedres efter retningslinjerne i SBI-anvisning nr. 185 af 1997 eller tilsvarende gældende anvisning. Rebild Kommune skal straks underrettes om det konstaterede Såfremt det efter laboratoriets oplysninger efter første udtagning af spildevandsprøver ikke er muligt at udtage en prøve af spildevandet fra vaskehallerne efter akkrediteret metode for udtagning af prøver til analyse af bl.a. olie, skal der etableres prøveudtagningsbrønd anbragt efter afløb fra olieudskiller og inden tilslutning til offentlig kloak. Prøvetagningsbrønden skal udføres, således at det er muligt at udtage en vandprøve i en frit faldende vandstråle. Der skal i brønden være mulighed for udtagning af en prøve af spildevand udelukkende fra vaskehallen uden sammenblanding med andet spildevand. Prøvetagningsbrønden skal være etableret inden anden udtagning af spildevandprøve i kontrolperioden og senest 2 måneder efter meddelelsen af den nærværende tilladelse Alle vaskeprodukter skal til enhver tid opbevares på forsvarlig vis og således at der ved spild eller uheld ikke kan ske afledning til det omliggende terræn eller til offentligt kloaksystem Porten til vaskehallen skal være lukket under vask Den samlede spildevandsmængde fra vaskehallerne må maksimalt antage: Vaskehal fra årgang ,2 m 3 /dag (312 m 3 /år) Vaskehal fra årgang ,2 m 3 /dag (312 m 3 /år) Side 3 af 13

4 2.4 Krav vedr. spildevandets indhold af forurenende stoffer Koncentrationerne af analyseparametre i udtagne prøver af spildevandet fra vaskehal nr. 1 (fra årgang 1977) skal overholde følgende grænseværdier: Parameter Grænseværdi Enhed Analysemetode Max årsvandmængde 312 m 3 /år --- Max døgnvandmængde 1,2 m 3 /dag --- Mineralsk olie 20 mg/l DS/R 209 eller ISO Suspenderet stof 500 mg/l DS/EN 872 Nitrifikationshæmning (1)(2) 50 % ISO 9509:19891 ph (3) 6,5 9,0 - DS 287 Zink (Zn) (4) 3000 µg/l ISO 17294m- ICPMS DEHP 100 µg/l Som slampakken (MST 1997) modificeret til spildevandsprøver ikke standardiseret (1) Grænseværdien på 50% er et absolutkrav. Nitrifikationshæmning i intervallet 20-50% udløser undersøgelser der har til formål at belyse hvilke forhold giver anledning til nitrifikationshæmningen. (2) Skal kun analyseres en gang årligt (3) Absolut krav. (4) Prøverne oplukkes efter DS Koncentrationerne af analyseparametre i udtagne prøver af spildevandet fra vaskehal nr. 2 (årgang 1986) skal overholde følgende grænseværdier: Parameter Grænseværdi Enhed Analysemetode Max årsvandmængde 312 m 3 /år --- Max døgnvandmængde 1,2 m 3 /dag --- Mineralsk olie 20 mg/l DS/R 209 eller ISO Suspenderet stof 500 mg/l DS/EN 872 Nitrifikationshæmning (1)(2) 50 % ISO 9509:19891 ph (3) 6,5 9,0 - DS 287 Cadmium (Cd) (4) 3 µg/l ISO 17294m- ICPMS Kobber (Cu) (4,5) 200 µg/l ISO 17294m- ICPMS Bly (Pb) (4) 100 µg/l ISO 17294m- ICPMS Zink (Zn) (4) 3000 µg/l ISO 17294m- ICPMS DEHP 100 µg/l Som slampakken (MST 1997) modificeret til spildevandsprøver ikke standariseret (1) Grænseværdien på 50% er et absolutkrav. Nitrifikationshæmning i intervallet 20-50% udløser undersøgelser der har til formål at belyse hvilke forhold giver anledning til nitrifikationshæmningen. (2) Skal kun analyseres en gang årligt (3) Absolut krav. (4) Prøverne oplukkes efter DS 259 (5) tilsigtet grænseværdi som udtryk for det langsigtede mål for afledningen. Side 4 af 13

5 2.5 Prøvetagning og analyse Til verifikation af anlæggets ydeevne skal der to gange årligt udtages spildevandsprøve til analyse for de i vilkår og vilkår nævnte parametre fra de to vaskehaller. Én af prøverne skal udtages i vinterperioden, mens den anden skal udtages i sommerperioden. Der skal analyseres for nitrifikationshæmning kun en gang om året Den første spildevandsanalyse skal foretages senest den 1. marts De i vilkår nævnte spildevandsprøver udtages som stikprøver under normale driftsforhold for vaskehallerne. Prøverne udtages efter afløb fra olieudskillerne og inden tilslutning til offentlig kloak uden sammenblanding med andet spildevand Prøvetagning, analyse og rapportering skal udføres af et akkrediteret laboratorium Analyserne udføres efter de i vilkår og vilkår anførte metoder medmindre andet aftales mellem laboratorium og Rebild Kommune Analyseresultaterne skal fremsendes til Rebild Kommune senest en måned efter at resultaterne er modtaget fra laboratoriet. 2.6 Kontrolregler Ved vurdering af om grænseværdierne er overholdt må gennemsnittet af målingerne på prøverne udtaget over kontrolperioden (dvs. i løbet af et kalender år) ikke overskride grænseværdien for de i vilkår og vilkår anførte parametre. Derudover må målingerne hver især ikke overskride grænseværdierne med mere end 50%. Det gælder dog ikke grænseværdien for ph og nitrifikationshæmning som er fastsat som et absolut krav Såfremt en grænseværdi overskrides ved en enkelt prøve, skal virksomheden sende en redegørelse for overskridelsen til Rebild Kommune senest en måned efter at resultaterne er modtaget fra laboratoriet. Redegørelsen skal indeholde bl.a. forklaring på hvorfor grænseværdierne ikke er blevet overholdt, om der blev foretaget nogen foranstaltninger for at overskridelsen ikke sker igen og om der blev foretaget nogen ændringer i processerne som kan have betydning for spildevandet afledt fra vaskehallerne Rebild Kommune vil på baggrund af redegørelsen fra virksomheden vurdere om det er nødvendigt at lade udtage flere prøver til analyse for den eller de parametre hvor grænseværdien er overskredet. Hvis Rebild Kommune vurderer at virksomheden skal lade udtage ekstra prøver til verifikation af analyseresultatet, skal prøverne udtages senest en måned efter Rebild Kommune har anmodet virksomheden om dette Såfremt den supplerende analyse, jf. vilkår 2.6.3, viser at grænseværdien er overholdt, anses udlederkravet ikke for overskrevet, og de to prøver om året bibeholdes ved egenkontrollen Såfremt den supplerende analyse, jf. vilkår 2.6.3, også viser en overskridelse af grænseværdien, skal virksomheden lade udtage seks prøver inden for de næste 12 måneder til analyse for den eller de parametre hvor grænseværdien er overskredet. De herved forekomne analyseresultater behandles efter vilkår Viser det sig at grænseværdien er overholdt, nedsættes prøvehyppigheden til de oprindelige to prøver per år, hvor én af egenkontrolprøverne skal udtages i vinterperioden, mens den anden skal udtages i sommerperioden. Side 5 af 13

6 Viser det sig at grænseværdien fortsat ikke er overholdt, skal virksomheden foretage yderligere foranstaltninger for at overskridelsen ikke sker igen. I værste fald kan Rebild Kommune forbyde afledning af spildevandet til det offentlige kloaksystem Såfremt der konstateres ved vurdering af spildevandsanalyser jf. vilkår at prøver som skal udtages i 2016 fra vaskehal nr. 2, overskrider en eller flere grænseværdier fastsatte i vilkår 2.4.2, skal spildevandet fra vaskehallen tilsluttes spildevandsledningen Viser det sig at enkelte stoffer overholder grænseværdierne indenfor en bred margin i fire på hinanden følgende prøver, kan Rebild Kommune begrænse kontrollen eller evt. helt fjerne den for de pågældende stoffer. En eventuel afgørelse herom skal udarbejdes som et tillæg til den nærværende tilladelse Alle udgifter i forbindelse med egenkontrol afholdes af virksomheden. 2.7 Kontrol af drift Virksomheden skal føre driftsjournal over følgende: Forbrug af vand til vaskehallerne Dokumentation for tømning af sandfang og olieudskillere inkl. oplysninger om opsamlet mængde af olie, jf. vilkår og Forbrug af rense- og vaskemidler i vaskehallerne per år Driftsjournalerne skal opbevares tilgængeligt for tilsynsmyndigheden i mindst 5 år og forevises på forlangende. 3 Baggrund Rebild Kommune har i forbindelse med det sidste tilsyn ved virksomheden opdaget at der aldrig blev ansøgt om spildevandstilladelse til to vaskehaller som virksomheden bruger til vask af rå stål (vaskehal årgang 1977) og til vask af færdigsamlede maskiner før og efter de er blevet testet og rettet for fejl. Derfor har Rebild Kommune den 11. november 2014 anmodet virksomheden om manglende oplysninger vedr. de to vaskehaller for at udarbejde en tilslutningstilladelse til vaskehallerne. Rebild Kommune har den 28. november 2014 modtaget oplysninger vedrørende vaskehallerne. Følgende materiale danner baggrund for sagen: Anmodning fra Rebild Kommune om manglende oplysninger vedr. vaskehallerne d. 11. november 2014 Oplysninger fra virksomheden vedr. vaskehallerne d. 28. november 2014 Supplerende oplysninger fra virksomheden d. 18. december 2014 og 14. januar 2015 Mødet d. 11. marts fra Hydrema Produktion d. 11. marts 2015 Spildevandsanalyser fra den 18. marts 2015 og 18. juni 2015 Virksomhedens udtalelse vedr. udkastet fra den 14. august På det foreliggende grundlag fastsætter Rebild Kommune ovenfor anførte vilkår for tilslutning af spildevand fra de to vaskehaller til det offentlige spildevands- og regnvandssystem. Side 6 af 13

7 4 Miljøteknisk beskrivelse 4.1 Beliggenhed og plan forhold Virksomheden Hydrema Produktion A/S er beliggende Gammel Kirkevej 11, 14 og 16, Møllegårdsvej 8, 9530 Støvring, og vaskehallerne er beliggende matr. nr. 14y, Støvring By, Buderup, Gammel Kirkevej 16, 9530 Støvring. Området er omfattet af lokalplan nr Virksomhed ligger i delområde A som er erhvervsområde, og i kloakopland Buderupholm (A11.1). Området er separatkloakeret. Spildevandet ledes via offentligt kloaksystem til Aalborg Kommune hvor spildevandet renses på Aalborg Renseanlæg Vest. Regnvand fra opland A11.1 ledes via regnvandssystem til Vaseholmgrøften og endeligt til Lindenborg Å. Miljømål for Lindenborg Å er god økologisk tilstand og faunaklasse 5. Nuværende tilstand er moderat økologisk tilstand og faunaklasse 4 (der hvor Vaseholmgrøften mødes med Lindenborg Å). For præcis placering af vaskehallerne se bilag 1 (beliggenhed af vaskehallerne) samt bilag 2 (skitsering fra miljøgodkendelse af 13. maj 1997 (beliggenhed af vaskehallerne). 4.2 Indretning og drift Generelt Virksomheden er en metalforarbejdende virksomhed. Virksomheden udvikler, producerer og markedsfører højteknologiske entreprenørmaskiner og -materiel. Virksomheden bruger to vaskehaller til vask af bl.a. producerede maskiner Vaskehal 1 (årgang 1977) Vaskehallen bruges til vask af rå stål der bagefter skal males. I vaskehallen findes der damprenser der bruger ca. 20 liter vand per minut. Der damprenses ca. 1 time dagligt ca. 5 gange om ugen (mest om formiddagen). Til rensning af materialet bruges der Kamosil 18 fremstillet af Kemi Service A/S. Produktet er en flydende, stærkt alkalisk, vandbaseret affedtnings- og rengøringsmiddel til industrielle formål. Der bruges ca. 6 liter Kamosil 18 per dag. Der påføres et tyndt lag Kamosil 18 på materialerne der skal vaskes, som trækker i ca. 30 minutter hvorefter emnet damprenses. Porten til vaskehallen kan lukkes under vask. Der findes sandfang (brede ca. 0,4 m, dybde ca. 0,4 m, længde ca. 7 m og kapacitet ca. 1,12 m 3 ) og olieudskiller (ø1000 mm og dybde ca mm) inden afløbet til det offentlige spildevandssystem. Der er støbte gulve i vaskehallen hvor sandfanget danner afløb Vaskehal 2 (årgang 1986) Vaskehallen bruges til vask af nye maskiner der er færdig samlet. Efterfølgende bliver maskinerne testet og rettet for eventuelle fejl, og bagefter vaskes de igen. I vaskehallen findes der damprenser der bruger ca. 20 liter vand per minut. Der damprenses ca. 1 time dagligt ca. 5 gange om ugen. Brug af vaskehallen er jævnt fordelt fra kl. 7:00 til kl. 15:00. Til rensning af materialet bruges der Split Off Miljø 75 fremstillet af Kemi Service A/S. Produktet er en flydende affedtnings- og opløsningsmiddel baseret på paraffin til industrielle formål. Der bruges ca. 3 liter Split Off Miljø 75 per dag. Der påføres et tyndt lag Split Off Miljø 75 på maskinerne der skal vaskes hvorefter emnet damprenses. Porten til vaskehallen kan lukkes under vask. Der findes sandfang (volumen på 2500 l) og olieudskiller (NS 10 l/s og olieopsamlingsvolumen på 690 l) inden afløbet til det offentlige regnvandssystem. Der er støbte gulve i vaskehallen hvor sandfanget danner afløb Afløbsforhold og renseforanstaltninger Spildevandet fra begge vaskehaller ledes til sandfang og bagefter til olieudskiller som er tilsluttet det offentlige kloaksystem. Der findes ikke andre renseforanstaltninger. Side 7 af 13

8 5 Sagens vurdering 5.1 Miljøteknisk vurdering Rebild Kommunes vurderinger baseres hovedsageligt på Miljøstyrelsens Spildevandsvejledning 4. Miljøstyrelsen har i Spildevandsvejledningen opstillet grænseværdier for nogle kemiske stoffer og parametre. Rebild Kommune henholder sig til de fastlagte værdier i den nærværende tilslutningstilladelse. Derudover opdeler vejledningen organiske stoffer i tre kategorier: liste A-, B-, eller C-stoffer: Liste A-stoffer stoffer som er uønskede i spildevandet da de er giftige og svært nedbrydelige; Liste B-stoffer stoffer som knap er så giftige som A-stofferne og er ikke let nedbrydelige. Spildevandet evt. indhold af B-stoffer skal begrænses og skal overholde nærmere fastsatte grænseværdier; Liste C-stoffer stoffer som er let nedbrydelige og/eller ugiftige, og der fastsættes normalt ingen grænseværdier for disse stoffer. De skal dog reguleres ved bedst tilgængelig teknik. Til at vurdere om produkterne indeholder liste A- eller B-stoffer har kommunen brugt følgende kriterier (uddrag fra Miljøstyrelsens Spildevandsvejledning): Stoffer klassificeres i liste A når de opfylder nedenstående kriterier: 1. Stoffer, der er vurderet potentielt at kunne medføre uhelbredelig skadevirkning over for mennesker efter reglerne om sundhedsfareklassificering (Miljø- og Energiministeriet, 2000b), her defineret som stoffer der skal mærkes med en eller flere af risikosætningerne (Miljøministeriet, 2002): R39, R40, R45, R46, R48, R60, R61, R62, R63, R64, eller 2. Stoffer, der ikke er let-nedbrydelige i OECD s screeningstests (301 A-F) (OECD, 1993), og som samtidig er karakteriseret ved høj akut giftighed over for vandlevende organismer (fisk, krebsdyr, alger) angivet ved EC 50 1 mg/l. Stoffer klassificeres i liste B når de opfylder nedenstående kriterier: 1. Stoffer der ikke har potentiale for at give skadevirkninger over for mennesker, ikke er let nedbrydelige i OECD s screeningstests (301 A-F) (OECD, 1993) og desuden er karakteriseret ved et eller begge af følgende kriterier: - middel akut giftighed over for vandlevende organismer (fisk, krebsdyr, alger) angivet ved 1 mg/l < EC 50 < 100 mg/l, og/eller: - potentiel bioakkumulerbarhed i vandlevende organismer angivet ved log P ow 3; eller: 2. Stoffer, der er påvist ikke at være nedbrydelige under anaerobe forhold i ISO-screeningstest ISO11734) (International Standardiserings Organisation, 1998) og desuden er kendetegnet ved et eller begge af følgende kriterier: - EC mg/l, og/eller 4 Vejledning fra Miljøstyrelsen nr om tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg. Side 8 af 13

9 - Potentiel bioakkumulerbarhed i vandlevende organismer angivet ved log P ow 3. Virksomheden bruger to forskellige produkter til vask af rå stål og de nye maskiner henholdsvis Kamosil 18 og Split Off Miljø 75. Begge produkterne er fremstillet af Kemi Service A/S. I vaskehallen fra årgang 1977 bruges Kamosil 18 til vask af rå stål der bagefter skal males. Et af stofferne (fedtalkoholethoxylat) som Kamosil 18 indeholder, er giftigt for vandlevende organismer (LC50 (akut fisk) = 2,4 mg/l, og EC50 (akut dafnie) = 10 mg/l), dog er det ifølge databladet biologisk let nedbrydeligt og ikke bioakkumulerbart. Derfor er det blevet vurderet at produktet ikke indeholder liste A- og B-stoffer. Endvidere scorer produktet ifølge Keminøglen 2 i olieseparationstest hvilket er det næst bedste resultat miljømæssigt set på en skala 1-5. Det andet produkt som bruges i den anden vaskehal (årgang 1986) til vask af de nye maskiner, er Split Off Miljø 75. Produktet er blevet nærmere undersøgt af leverandøren i løbet af ansøgningsprocessen og dets datablad er blevet revurderet den 3. marts Resultaterne af undersøgelsen viser at produktet er meget giftigt for vandlevende organismer (oleylaminethoxylat: LC50 for fisk er 1,3 mg/l), dog er det let biologisk nedbrydeligt og ikke bioakkumulerbart. På denne baggrund er det blevet vurderet at Split Off Miljø 75 ikke indeholder liste A- og B-stoffer. Endvidere scorer produktet ifølge Keminøglen 2 i olieseparationstest hvilket er det næst bedste resultat miljømæssigt set på en skala 1-5. På denne baggrund vurderer Rebild Kommune at produkterne er uproblematiske i forhold til kloaknettet og Aalborg Renseanlæg Vest hvor spildevandet bliver behandlet og derfor må virksomheden fortsat bruge dem. Spildevandet fra vaskehaller og damprensningsprocesser kan indeholde olie og andre stoffer som f.eks. tungmetaller, som skal kontrolleres inden afledning til kloakken. Derfor er det nødvendigt at udtage spildevandsprøver for analyser for at sikre at spildevandet overholder krav til grænseværdier som bliver fastsat på baggrund af spildevandsvejledningen i vilkår og vilkår i den nærværende tilslutningstilladelse. Det er således blevet stillet krav jf. vilkår om etablering af prøvetagningsbrønde efter olieudskillere som er tilsluttede vaskehallerne, men før spildevandet bliver tilsluttet den offentlige kloak, såfremt de eksisterende installationer ikke rummer mulighed for akkrediteret udtagning af en prøve af spildevandet til spildevandsanalyse for bl.a. olie, dvs. af frit faldende vandstråle. Det er blevet stillet krav til bl.a. mineralsk olie i den nærværende tilladelse. Mineralsk olie består af mange forskellige enkeltstoffer, bl.a. organiske stoffer hvoraf størstedelen er uønsket i miljøet og svært nedbrydelige. Mineralsk olie kan indeholde stoffer som er kræftfremkaldende, f.eks. PAH (Polycykliske Aromatiske Hydrocarboner). Mineralsk olie er ifølge Miljøstyrelsens vejledning et Liste A-stof hvor der undtagelsesvis er fastsat en grænseværdi på 20 mg/l for den valgte analysemetode (se vilkår 2.4.1). Da der i vaskehallerne anvendes damprensning og rengøringsmidler vil der forekomme olieemulgering og for at olie/vandblandingen skal nå at separere, bør opholdstiden i olieudskillerne være størst muligt. Med olieudskillernes kapacitet NS 10 l/s og olieopsamlingsvolumen på 690 l vurderes spildevandets opholdstid i olieudskillerne at være tilstrækkelig. Spildevandet vil indeholde tungmetaller og de typisk forekommende tungmetaller fra maskinvask er cadmium, bly, kobber og zink. Tungmetaller er uønskede i miljøet og de kan derudover medføre hæmning af de biologiske processer på renseanlægget. Med sandfang etablerede før afløbet forventes størstedelen af tungmetallerne at blive tilbageholdt i sandfanget. Grænseværdien for ph og suspenderet stof er fastsat af hensyn til driften af kloaksystemet og Aalborg Renseanlæg Vest og med hensyn til recipienten. Grænseværdien for nitrifikationshæmning (NOx-hæmning) er med for at undersøge spildevandets hæmmende effekt på de biologiske processer i det modtagende anlæg og for at sikre at der ikke forekommer svært nedbrydelige stoffer som vil kunne være skadelige for recipienten. Da spildevandsanalyser som Rebild Kommune havde modtaget i løbet af ansøgningsprocessen, har vist at Side 9 af 13

10 nitrifikationshæmningen er på ca. 10%, er frekvensen for analyser fastsat i analyseprogrammet til en gang om året. Der er blevet lavet spildevandsanalyser i løbet af ansøgningsprocessen. Resultaterne fra vaskehal nr. 1 (årgang ½977) har vist at koncentration af cadmium, kobber og bly ligger i en sikker afstand fra grænseværdierne. Derfor er de tre tungmetaller ikke inkluderet i analyseprogrammet som er fastsat for vaskehal nr. 1. Der er blevet lavet to spildevandsanalyser for vaskehal nr. 2 (årgang 1986) den første før etablering af en ny olieudskiller, og den anden en uge efter olieudskilleren var blevet etableret. Den første analyse har generelt vist højere koncentrationer end den anden og overskridelser blev konstateret for mineralsk olie, suspenderet stof og DEHP. Den anden analyse har vist kun én overskridelse grænseværdien for mineralsk olie. Dog er koncentrationen faldet markant og det forventes at den falder endnu mere efter olieudskilleren har været i drift i længere tid og har yderligere blevet justeret. Da spildevandet fra vaskehal nr. 2 afledes til regnvandsledningen og derfra til recipienten, fjernes der ikke nogen parameter fra analyseprogrammet. Dette er for at sikre at spildevandet ikke indebærer forureningsrisiko for recipienten. Yderligere stilles der vilkår (se vilkår 2.6.6) om at spildevandet skal tilsluttes spildevandsledningen hvis resultaterne fra to analyser for 2016 stadig viser overskridelser. Til dokumentation for at spildevandet kan overholde de af Miljøstyrelsen anbefalede grænseværdier skal spildevandet fra begge vaskehaller analyseres regelmæssigt for ph, indhold af suspenderet stof, mineralsk olie, zink, DEHP og nitrifikationshæmning. I tilfælde af vaskehal nr. 2 skal der derudover analyseres for bly, cadmium og kobber. Da det ikke kan udelukkes at der kan være Liste A-stoffer (i form af mineralsk olie) tilstede i spildevandet samt tungmetaller i koncentrationer omkring grænseværdierne og da udledningen fra vaskepladsen er <4000 m 3 /år fastsættes afløbskontrollen til kontrolniveau I i henhold til vejledningens retningslinjer. Dette indebærer løbende kontrol med 2 6 prøver per år. Prøvetagningsfrekvensen fastsættes dermed til 2 prøver per år da der udledes relativt små vandmængder fra virksomheden. Der skal analyseres for nitrifikationshæmning en gang om året. Efter ansøgning fra virksomheden er Rebild Kommune indstillet på at nedsætte prøvetagningsfrekvensen og/eller antallet af analyseparametre hvis analyserne viser stabile resultater med overholdelse af grænseværdierne for de enkelte parametre i fire på hinanden følgende prøver. En evt. ændring af prøveantallet og/eller antallet af analyseparametre vil blive meddelt som et tillæg til/en ændring til tilslutningstilladelsen med klageadgang for virksomheden. Til vurdering af omfanget af virksomhedens vaskeaktiviteter og overholdelse af kontrolforanstaltninger fastsættes der krav om at virksomheden skal føre driftsjournal. Alle planlagte ændringer i virksomhedens indretning og drift som kan have indflydelse på spildevandsafledningen skal inden ændringer foretages, meddeles kommunen der vil tage stilling til om dette udløser et behov for ansøgning em revision af vilkårene i den nærværende tilladelse. 5.2 Samlet vurdering Det er Rebild Kommunens samlede vurdering at tilslutning af spildevandet fra vaskehallerne til det offentlige kloaksystem ikke vil indebære risiko for recipienten, kloakken og renseanlægget hvis grænseværdierne for de enkelte parametre fastsat i den nærværende spildevandstilladelse bliver overholdt af virksomheden. 6 Udtalelser Rebild Vand og Spildevand A/S har den 30. januar 2015 fået et udkast til den nærværende tilladelse. Forsyningen har den 2. februar 2015 svaret at de ingen kommentarer har. De har dog anmodet om en opdateret kloaktegning som skal vedhæftes tilladelsen som et bilag. Efter det har vist sig at spildevandet fra vaskehal nr. 2 (årgang 1986) er koblet på regnvandsledning, har kommunen orienteret forsyningen herom. Forsyningen og kommunen er blevet enige om at spildevandet må stadig tilsluttes regnvandsledningen. Dog skal tilladelsen tages i vurdering efter kommunen har fået de to prøver som Side 10 af 13

11 skal udtages i Hvis de viser overskridelser af grænseværdierne, skal spildevandet kobles på spildevandsledningen og der skal foretages yderligere rensningsforanstaltninger for at sikre at overskridelsen ikke sker igen. Aalborg Kloak A/S har ligeledes den 30. januar 2015 fået udkastet til udtalelse. Rebild Kommune har den 24. februar 2015 fået et svar fra Forsyningen. Forsyningen har givet udtryk for at det ville være at foretrække hvis spildevandsprøver bliver udtaget som flowproportionale døgnprøver i stedet for stikprøver, som det fremgik af udkastet. Da vask i vaskehallerne foregår i et beskedent omfang, vurderes det at det ikke vil blive muligt at udtage repræsentative flowproportionale døgnprøver. Derfor bliver der fortsat fastsat vilkår om udtagning af stikprøver. Endvidere har Aalborg Kloak A/S foreslået at grænseværdien for nitrifikationshæmning hæves til 50% (fra 20%) og grænseværdien for kobber sænkes til 100 µg/l (fra 200 µg/l). Rebild Kommune har vurderet at den lille hydrauliske afledning fra virksomheden giver god grund til ændring af grænseværdien for nitrifikationshæmning som endeligt er blevet fastsat til 50%. Denne værdi betragtes som et absolut krav. Dog udløser nitrifikationshæmning i intervallet 20-50% undersøgelser der har til formål at belyse hvilke forhold giver anledning til en forøget nitrifikationshæmning. Derudover har kommunen vurderet at ændring af grænseværdien for kobber er ligeledes hensigtsmæssig (vaskehal nr. 2), og grænseværdien er blevet fastsat til 100 µg/l. Det er dog en tilsigtet grænseværdi for det langsigtede mål for afledningen hvilket betyder at denne grænseværdi skal nås over en ikke nærmere defineret årrække. Ansøgeren har den 14. juli 2015 fået et udkast til den nærværende spildevandstilladelse. Virksomheden har den 14. august 2015 meddelt tilbage at de ingen kommentarer og/eller bemærkninger til udkastet har. 7 Generelle oplysninger Hvis der forekommer ændringer i forhold til det oplyste, skal det forinden meddeles Rebild Kommune. Det gælder f.eks. ved indførelse af nye vaskemetoder, ændret forbrug af kemikalier som er Liste A- eller B-stoffer, ændring af virksomhedens spildevandssystem m.v.. Hvis de i tilladelsen beskrevne forhold ændres væsentligt, kan det føre til bortfald af denne tilladelse. Virksomheden skal i så fald indsende en ny ansøgning om tilladelse til tilslutning af spildevand fra vaskehallerne. Rebild Kommune kan i henhold til 30 i Miljøbeskyttelsesloven 5 ændre vilkår fastsat i nærværende tilslutningstilladelse hvis vilkårene anses for utilstrækkelige og forhold i recipient, på renseanlæg, i kloaknet eller renere teknologi på området taler herfor. Eventuelle vilkårsændringer vil i så fald blive meddelt som påbud, og der vil være klageadgang. 8 Klagevejledning Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. En klage skal således være tilgængelig for førsteinstansen i Klageportalen (det vil sige, at klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen) senest den 14. september 2015 kl. 23:59. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. 5 Lov nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse med senere ændringer Side 11 af 13

12 Afgørelsen kan ifølge Miljøbeskyttelsesloven 6 98 til 100 påklages af virksomheden selv, Sundhedsstyrelsen og visse landsdækkende organisationer og af enhver der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Hvis man ønsker at klage over denne afgørelse, kan man klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Man klager via Klageportalen som man finder et link til på forsiden af Klageportalen ligger på og Man logger på eller ligesom man plejer typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når man klager, skal man betale et gebyr på kr Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis der ønskes at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal der sendes en begrundet anmodning til den myndighed der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet som træffer afgørelse om hvorvidt ens anmodning kan imødekommes. Virksomheden vil ved klagefristens udløb få besked såfremt der er modtaget klager. Hvis en tilladelse udnyttes før klagefristens udløb eller før den pågældende tilladelse mv. er behandlet af klagemyndigheden, sker dette på pågældendes eget ansvar, og indebærer ingen indskrænkninger i klagemyndighedens ret til at ændre, eller ophæve tilladelsen 7. Denne afgørelse kan efter miljøbeskyttelseslovens 101 indbringes for domstolene inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt, det vil sige senest den 14. februar 2016 eller hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter at den endelige administrative afgørelse foreligger. 9 Aktindsigt Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i tilsynsmyndighedens dokumenter i sagen herunder resultater af virksomhedens egenkontrol jf. Forvaltningsloven 8, Offentlighedsloven 9 og Lov om aktindsigt i miljøoplysninger Lov nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse med senere ændringer 7 96 i lov nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse med senere ændringer 8 Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april Lov nr. 606 af 12. juni Lovbekendtgørelse nr. 660 af 14. juni 2006 med senere ændringer Side 12 af 13

13 10 Underretning Afgørelse om tilladelse til tilslutning af spildevand fra to vaskehaller ved Hydrema A/S til det offentlige regnvands- og spildevandssystem offentliggøres på Rebild Kommunes hjemmeside, fra den 17. august Med venlig hilsen Agnieszka Gieraltowska Dall Miljømedarbejder Bilag: 1. Beliggenhed af vaskehallerne. 2. Skitsering fra miljøgodkendelse af 13. maj 1997 (beliggenhed af vaskehallerne) 3. Vaskeproduktdatablade - Kamosil Vaskeproduktdatablade Split Miljø Vaskeproduktdatablade Voks Væk Olieudskiller ved vaskehal nr Opdateret kloaktegning Kopi til: Følgende myndigheder, institutioner og personer er underrettet ved kopi af denne afgørelse: Naturstyrelsen, Rebild Vand & Spildevand A/S, Aalborg Forsyning, Kloak A/S, Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nordjylland, Greenpeace, eller Sara Lykke Hansen Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Danmarks Sportsfiskerforbund, Miljøkoordinator Jakob Kjær Madsen, Danmarks Fiskeriforening, Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Lindenborg Å Sammenslutningen Dansk Fritidsfiskeforbund, att. Arne Rusbjerg, Aktive fritidsfiskere i Danmark, v/formand Leif Søndergård, Side 13 af 13

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S Center Natur og Miljø MICODAN A/S Industrimarken 4 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.15-P19-3-15 Ref.: Agnieszka Gieraltowska

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND oplag af genbrugsasfalt Colas Danmark A/S Djeldvej 26 A, 7830 Vinderup MILJØGODKENDELSE MEDDELT I HEN- HOLD TIL BEKENDTGØRELSE AF LOV

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra kunstgræsbane

Tilladelse til udledning af overfladevand fra kunstgræsbane Tilladelse til udledning af overfladevand fra kunstgræsbane Odsherred Kommune Natur, Miljø og Trafik Spildevandstilladelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens kap. 4 til Idrætsefterskolen Klintsøgaard

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg Schlumberger Danmark a/s Tværkaj 2 6700 Esbjerg Sendt pr. mail: Esbjerg-reception@slb.com Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2013 Sags id 2012-18769 Sagsbehandler Sonja Gubi Knudsen Telefon direkte

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-00874 Ref. Hemhe/amklo/metho Den 20. marts 2014 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Inkl. tilladelse til direkte udledning af spildevand For: Arla Foods amba Nr. Vium Mejeri Adresse:

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS MILJØGODKENDELSE Bioman ApS 25. juni 2015 1 Sagsnr.: edoc 15/009639 Sagsbeh.: Lars Stenvang Hansen K.S.: Boris Schuleit Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup Side 1 Miljøgodkendelse af listevirksomhed I henhold til 33 i lovbekendtgørelse nr. 875 af 26. juni 2010 til

Læs mere

Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere

Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere Teknik og Miljø, Miljøafdelingen September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner og tilladelser...4 1.1 Olieudskilleranlæg...4

Læs mere

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2014 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13 94 Sags id 14/2361 Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup

Læs mere

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a.

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse af Nordfyns Biogas A.m.b.a., Odensevej 156, 5400 Bogense, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap.5 Dato: 24. september 2013 Godkendt af:

Læs mere

MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt

MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00115 Ref. KABJE/ELGLE MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt For: DONG Energy Generation, Studstrupværket Ny Studstrupvej14, 8541 Skødstrup Matrikel

Læs mere

Tilladelsen gives i medfør af Miljøbeskyttelseslovens 28 stk. 1. Tilladelsens omfang, forudsætninger og vilkår fremgår af nedenstående.

Tilladelsen gives i medfør af Miljøbeskyttelseslovens 28 stk. 1. Tilladelsens omfang, forudsætninger og vilkår fremgår af nedenstående. Esbjerg Kommune Børn & Kultur Att. Birthe Nørgreen Torvegade 74 6700 Esbjerg e-mail: bn@esbjergkommune.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 11. juni 2014 Sagsbehandler Henrik Kikkenborg Telefon direkte 7616

Læs mere

Der meddeles miljøgodkendelse, VVM-tilladeles og spildevandstilladelse til drift af biogasanlæg.

Der meddeles miljøgodkendelse, VVM-tilladeles og spildevandstilladelse til drift af biogasanlæg. Teknik og Miljøafdelingen Natur og Miljø NGF Nature Energy Biogas A/S Ørbækvej 260 5220 Odense SØ Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154

Læs mere

Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S

Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S Miljøgodkendelse til Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S Kalundborg Kommune Indhold Miljøgodkendelsen... 4 Vilkår...7 1. Indretning og drift... 7 2. Luftforurening... 7 3. Støj...

Læs mere

Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø

Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø Miljømyndighed: Nordfyns Kommune Godkendt den 2. juli 2015 Dokument nr. 480-2015-249053 Sags nr. 480-2015-76276 Indhold Stamoplysninger...

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Miljøgodkendelse. Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø

Miljøgodkendelse. Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø Miljøgodkendelse Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø Miljømyndighed Nordfyns Kommune Godkendt den 18. marts 2015 Dokument nr. 480-2015-138845 Sags nr. 480-2011-48313 Indhold Stamoplysninger...

Læs mere

Miljøgodkendelse af: Naturgaslager med udvidelse af lagerkapacitet Udledningstilladelse for skyllevand til Lovns Bredning Drift af pumpestation

Miljøgodkendelse af: Naturgaslager med udvidelse af lagerkapacitet Udledningstilladelse for skyllevand til Lovns Bredning Drift af pumpestation Miljøgodkendelse af: Naturgaslager med udvidelse af lagerkapacitet Udledningstilladelse for skyllevand til Lovns Bredning Drift af pumpestation For: Energinet.dk, Ll. Torup Gaslager Aarhus J.nr. MST-1270-00155

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse

Revurdering af miljøgodkendelse Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Revurdering af miljøgodkendelse Volsgaard Agro Aps Askovvej 25 6973 Ørnhøj Afgørelsesdato: 18. maj 2015 Sags

Læs mere

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev Miljøgodkendelse Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg Vi meddeler miljøgodkendelse til Miljøservice A/S til opbevaring af spildevandsslam i beholder på Stubbedam 6, 5600 Faaborg Lodskovvej

Læs mere

Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse for NC-Miljø ApS beliggende på Industrivej 9, 5853 Ørbæk, matr.nr. 12f, Ørbæk By, Ørbæk, CVR-nr.

Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse for NC-Miljø ApS beliggende på Industrivej 9, 5853 Ørbæk, matr.nr. 12f, Ørbæk By, Ørbæk, CVR-nr. Teknik- og Miljøafdeling NC-Miljø ApS Generalgyden 4 5853 Ørbæk Dato: 07-11-2008 Sagsbehandler: Per Jürgensen Direkte tlf: 6333 7154 E-mail: pju@nyborg.dk Sagsid.: 08/4757 Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Lars Arne Jensen Fårborgvej 5 6900 Skjern Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 2 Indholdsfortegnelse Forord 13 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde 15 1.1 Bekendtgørelsens dækningsområde

Læs mere

Vand og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 3480 Fredensborg. Sagsnr. 15/8562 17.

Vand og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 3480 Fredensborg. Sagsnr. 15/8562 17. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 348 Fredensborg and og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk Sagsnr. 15/8562 17. marts 215 Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand til sø og

Læs mere

A/S Storebælt Storebæltsvej 70 4220 Korsør

A/S Storebælt Storebæltsvej 70 4220 Korsør A/S Storebælt Storebæltsvej 70 4220 Korsør Teknik og Miljø Miljøafdelingen Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Tilladelse til membranfilter til drikkevand på Sprogø

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

TripleNine Pharma a/s, Esbjerg

TripleNine Pharma a/s, Esbjerg TripleNine Pharma a/s, Esbjerg Revurdering af miljøgodkendelser og Miljøgodkendelse af ændret udløbssted for kølevand samt af ændring af rensnings af procesluft Odense J.nr. MST-1271-00036 Ref. rukso/anaar

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 TEKNIK OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 Dato: 18. februar 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens adresse

Læs mere

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Regionshuset Holstebro STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Tilladelse til råstofindvinding på del af matr. nr. 2b. St. Fjelstervangs

Læs mere