KJAER GROUP ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KJAER GROUP ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2011"

Transkript

1 KJAER GROUP ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2011

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE CONTENTS Ledelsens beretning Om Kjaer Group Hoved- og nøgletal Resultater 2011 Triple Bottom Line Samfundsansvar Risikostyring Corporate Governance Finansiel redegørelse Forventninger 2012 Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer Koncern- og årsregnskab Resultatopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse, moderselskab Egenkapitalopgørelse, koncern Pengestrømsopgørelse Noter til årsrapporten Anvendt regnskabspraksis Definitioner Selskabsoplysninger Managements review About Kjaer Group 4 Financial highlights 5 Results Triple Bottom Line 10 Corporate Social Responsibility 12 Risk Management 12 Corporate Governance 13 Financial statement 14 Outlook Reports Statement by Management 17 Independent auditors report 18 Group and parent accounts Profit and loss account 21 Balance sheet 22 Statement of changes in equity, parent company 24 Statement of changes in equity, Group 25 Cash flow statement 26 Notes to the annual report 29 Accounting policies 38 Definitions 45 Company details 46

4 4 LEDELSENS BERETNING / MANAGEMENTS REVIEW OM KJAER GROUP ABOUT KJAER GROUP Kjaer Group er etableret i 1962 i Svendborg, Danmark af hr. Christian Kjaer. Gruppen er specialiseret i import, distribution og servicering af køretøjer og beskæftiger knap 300 medarbejdere heraf størstedelen i Afrika. Gruppen har en ledende position inden for sit forretningsområde i Mozambique, Uganda og Sierra Leone. Herudover leveres og serviceres køretøjer samt tilbehør og reservedele til kunder indenfor den international nødhjælps- og udviklingssektor (NGO er, FN, EU mfl.) til mere end 70 lande. Det er Kjaer Group s målsætning at virksomheden udvikles på en rentabel og forsvarlig måde og det tilstræbes at sociale og miljømæssige mål og resultater forfølges i ligeså høj grad som de finansielle. Princippet omkring den tredobbelte bundlinie er således en integreret del af de rammer som forretningen drives indenfor. FN s principper for bæredygtighed (Global Compact) som gruppen tilsluttede sig i 2003 er en vigtig reference ramme for alle aktiviteter. Kjaer Group was established in 1962, in the Danish town of Svendborg, by Mr Christian Kjaer. The Group specialises in the import, distribution and servicing of vehicles and employs around 300 people, of whom the majority in Africa. The Group holds a leading position within its business area in Mozambique, Uganda and Sierra Leone. In addition, vehicles are delivered and serviced, and parts and accessories are provided to customers within the international aid and development sector (NGOs, the UN, the EU, etc.) in more than 70 countries. It is Kjaer Group s ambition to develop the business in a profitable and responsible way and the objective is that social and environmental goals and results are pursued in the same way as the financial targets. The Triple bottom-line principle is therefore an integral element of the framework within which the company operates. The UN s principles for sustainability (the UN Global Compact), which Kjaer Group endorsed in 2003, are an important point of reference for all activities. International Management Team

5 LEDELSENS BERETNING / MANAGEMENTS REVIEW 5 HOVED- OG NØGLETAL FINANCIAL HIGHLIGHTS DKK million Hovedtal fra koncernregnskabet Key figures from the consolidated annual report: Nettoomsætning Net turnover Bruttoresultat Gross profit Resultat før renter, skat og afsk. Earnings bef. int., tax and deprec. EBITDA Resultat før renter og skat Earnings before interests and tax EBIT Resultat af finansielle poster Net financial items Resultat før skat Earnings before tax EBT Årets resultat Earnings after tax EAT Anlægsaktiver Fixed assets Varebeholdninger Inventories Tilgodehavender fra salg Trade receivables Andre omsætningsaktiver Other current assets Likvide beholdninger Liquid funds Aktiver i alt Total assets Leverandør- og anden kortfristet gæld Current liabilities tax Investeret kapital Capital employed Egenkapital Equity Rentebærende gæld, netto Interest bearing debt, net Balance sum Total balance Udbytte for året Dividend for the year Udbytte for året (%) Dividend for the year (%) 186% 33% 33% 33% 91% Investeringer i materielle Investments in tangible fixed assets, anlægsaktiver, brutto gross Nøgletal Ratios Brutto-margin Gross margin 15.7% 17.3% 18.6% 17.2% 16.9% EBITDA-margin EBITDA-margin 4.9% 6.4% 5.2% 5.5% 6.7% Rentedækningsgrad Interest coverage (EBITDA/Net fin. items) Gearing Gearing (Net int. bearing debt/ebitda) Langsigtede finansielle mål Long-tern financial targets Vækst i EBITDA Grow th in EBITDA 9% 73% -36% -16% 47% Afkast af investeret kapital Return on invested capital after tax ROIC 9% 15% 10% 11% 13% Egenkapitalforrentning Earnings to equity ratio ROE 14% 38% 21% 17% 17% Soliditetsgard Solidity ratio 24% 17% 36% 35% 40% Indre værdi af nom DKK aktie Equity value of nom. 1,000 DKK share DKK 6,098 6,290 7,783 8,294 8,777 Korrigeret indre værdi til aktiepris Adjust. equity value for share pricing DKK 5,560 7,060 7,860 8,240 8,290 Alle nøgletal er defineret i afsnittet Definitioner. All key ratios are defined in the section Definitions.

6 6 LEDELSENS BERETNING / MANAGEMENTS REVIEW RESULTATER 2011 RESULTS 2011 På trods af den fortsatte globale økonomiske turbulens blev 2011 et meget tilfredsstillende år for Kjaer Group med en vækst i omsætningen på 20% samt en vækst i årets resultat på 7%. Væksten i omsætningen opgjort alene på de fortsættende aktiviteter i 2011 var 39% hhv. en fordobling af årets resultat efter skat. Årets cash flow fra driften var positivt med 67 mio. kr. hvilket har bidraget til at koncernens netto gæld til banker er reduceret fra 97 mio. kr. pr. 31. december 2010 til 51 mio. kr. pr. 31. december Alle forretningsområder i koncernen har biddraget til den positive udvikling. Despite the continued global economic turbulence, 2011 was a very satisfactory year for Kjaer Group with growth in turnover of 20% and growth in profit of 7%. The growth in turnover measured solely on the basis of continuing activities was 39% in 2011, and a doubling of the profit for the year after tax. Cash flow from operations was positive at DKK 67 million, which contributed to the reduction of the Group s net bank debt from DKK 97 million as of 31 December 2010 to DKK 51 million as of 31 December All business units in the Group have contributed to the positive development. LANGSIGTEDE FINANSIELLE MÅL LONG TERM FINANCIAL GOALS Fokus på vækst i gruppens driftsresultat, afkast af den investerede kapital, forrentning af egenkapital, samt virksomhedens soliditet er med til at sætte rammer for gruppens finansielle langsigtede udvikling og er med til at balancere de kortsigtede såvel som de mere langsigtede beslutninger. Focus on growth in the Group s operating profit, return on invested capital, return on equity and solidity ratio is part of the framework for the Group s long-term development and contributes to balancing both the short-term and more long-term decisions. Vækst i driftsresultat Kjaer Group s målsætning er en gennemsnitlig årlig vækst i driftsresultat før renter og afskrivninger (EBITDA) på 15% med behørige hensyn til udsving fra år til år, hvis disse er berettiget af eksempelvis forretningsmuligheder og valutaog markedsfluktuationer. Forskellige initiativer har i løbet af 2011 succesfuldt medvirket til at løfte driftsindtjeningen med 47% i 2011 i forhold til 2010 svarende til et resultat på 49 mio. kr. (2010: 33 mio. kr.) Disse initiativer har været igangsat inden for såvel salgs- som inden for eftersalgsområdet. Growth in operating profit Kjaer Group s target is annual average growth in operating profit before interest and depreciation (EBITDA) of 15%. with due consideration to fluctuations in individual years, if warranted, for example by business opportunities and currency and market fluctuations. During 2011 various initiatives contributed successfully to increasing the operating profit by 47% in 2011 compared to 2010, equivalent to a result of DKK 49 million (2010: DKK 33 million). These initiatives have been implemented within both the sales and the after sales area. Realised 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% 2007 Target

7 LEDELSENS BERETNING / MANAGEMENTS REVIEW 7 Afkast af den investerede kapital Kjaer Group s målsætning er at levere et afkast efter skat (ROIC) på den investerede kapital på niveau af 12% - 15%. I 2011 blev afkastet 13%. Alle forretningsområder i koncernen arbejder efter og måles selvstændigt på dette nøgletal. Return on invested capital Kjaer Group s objective is to deliver a return on invested capital after tax (ROIC) at the level of 12% - 15%. In 2011 the return was 13%. All business areas in the Group work by and are measured independently on the basis of this key ratio. Realised Target 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Soliditet Kjaer Group har tidligere opereret med en målsætning om en soliditet i størrelsesordenen 20% - 30%. Som en konsekvens af den globale økonomiske krise, herunder forholdene i den finansielle sektor, er målsætningen i 2011 ændret til minimum 40%. Denne målsætning medfører en yderligere fokus på optimering af balancesummen i koncernen samt et øget krav til indtjening. Pr. 31/ er soliditeten 40%. Solidity ratio In the past, Kjaer Group has targeted a solvency ratio of between 20% and 30%. As a consequence of the global economic crisis, including the conditions in the financial sector, in 2011 this target was increased to minimum 40%. This target entails greater focus on optimising the Group s balance sheet, as well as on increased earnings. As of 31 December 2011 the solidity ratio is 40%. Realised Target 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Egenkapitalforrentning Kjaer Group s målsætning er at levere et årligt afkast af egenkapitalen på 20%. Også i 2011 har Kjaer Group genereret et afkast tæt på 20% (2011: 17%) og det i et år hvor egenkapitalkravet er blevet forhøjet med 10 procent point til 40%. Return on equity Kjaer Group s target is to deliver an annual return on equity of 20%. Again in 2011, Kjaer Group achieved a return close to 20% (2011: 17%), and moreover in a year where the solidity ratio was increased by 10 percentage points to 40%. Realised Target 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

8 8 LEDELSENS BERETNING / MANAGEMENTS REVIEW PRIORITETER 2011 PRIORITIES 2011 Som en konsekvens af den internationale finanskrise oplevede koncernen en vis tilbagegang i 2009 og Med henblik på at genetablere væksten i virksomheden har ledelsen i 2011 prioriteret øget kundefokus, udvikling af nye og bedre servicetilbud for eksisterende kunder samt yderligere optimering af gruppens vigtigste processer og forretningsgange. Øget kundefokus Forretningsplanerne for 2011 fokuserede på de eksisterende forretninger og kunder i Mozambique, Uganda, Sierra Leone og i den international nødhjælps- og udviklingssektor. Ambitiøse planer for servicering og tæt opfølgning blev udarbejdet og nødvendig tilpasning af organisation, selskabsstruktur og finansielle ressourcer blev sikret tidligt på året. Dette har resulteret i vækst i forretningomfanget med eksisterende såvel som med nye kunder og har været den bærende kraft bag resultatudviklingen i Nye servicetilbud Den underliggende makroøknomiske udvikling i gruppens nøglemarkeder forventes ifølge The Internatoinal Monetary Fund (IMF) at ligge i et niveau på noget over 5% p.a., primært drevet af kommercielle investeringer i minedrift, oile og gasudvinding og dermed også infrastruktur i form af havne, jernbaner, veje m.v. Aktørerne er alle nøglekunder for gruppens aktiviteter og i løbet af 2011 blev der således påbegyndt en geografisk udvidelse af gruppens salgs-, værksteds- og servicekapacitet. Kunderne er generelt set flådekunder med et behov for service der er både effektiv og af høj og konstant kvalitet og forventes at udgøre en stadig større andel af gruppens forretning. Optimering af nøgleprocesser Forretningsprocesserne er det bærende element i at sikre værdiskabelse for kunder, aktionærer, ansatte og andre interessenter. Arbejdet med at standardisere de kritiske forretningsprocesser i gruppen blev påbegyndt i 2008 ved introduktionen af KWOM (Kjaer Group Way of Management). Selvom arbejdet ikke er tilendebragt har det bl.a. medvirket til at en stigning på 20% i omsætningen i 2011 har kunnet finanseres ved et gennemsnitligt lavere lager og debitorudestående. As a consequence of the international financial turmoil the Group experienced a small decline in 2009 and In order to re-establish growth in the company, in 2011 management prioritised increased customer focus, the development of new and improved service offerings for existing customers, and the further optimisation of the Group s key processes and procedures. Increased customer focus The business plans for 2011 focused on the existing operations and customers in Mozambique, Uganda, Sierrra Leone, and in the international aid and development sector. Ambitious plans for servicing and close follow-up were developed and the necessary adjustment of organisation, corporate structure and financial capacity was achieved early in This resulted in growth in the business volume with both existing and new customers, and was the driving force behind the performance in New service offerings According to the International Monetary Fund (IMF), the underlying macroeconomic development in the Group s key markets is expected to be at a level slightly above 5% per annum, primarily driven by commercial investments in mining and oil and gas exploration, and thereby also in such infrastructure as ports, railways, roads, etc. The participants in this development are all key customers for the Group s activities, so that during 2011 the geographical expansion of the Group s sales, workshop and service capacity was initiated. The customers are generally fleet customers with a need for a service offering which is both effective and of consistently high quality. It is expected that this part of the business will constitute an ever-increasing share of the overall business. Optimisation of key processes The business processes are the key element in ensuring the creation of value for customers, shareholders, employees and other stakeholders. The work of standardising the critical business processes within the Group was started in 2008 on the introduction of KWOM (the Kjaer Group Way of Management). Even though this work is still ongoing, it has already contributed to achieving an increase in turnover of 20% in 2011, financed by an average lower level of inventory and trade receivables.

9 LEDELSENS BERETNING / MANAGEMENTS REVIEW 9 PRIORITETER 2012 PRIORITIES 2012 I modsætning til de udsigter der gør sig gældende for specielt Europa og USA er de makroøknomiske udsigter for det afrikanske kontintent lovende og specielt for de lande hvor gruppen opererer. Denne vækst forventes at blive reflekteret i samme eller højere vækst i det automotive marked. Gruppen vil derfor fokusere på følgende i 2012: 1. Investering i væsentlig udvidelse af værkstedsog service kapacitet 2. Implementering af udvalgte internationale standarder for fremtidig certificering 3. Forsat optimering af nøgleprocesser In contrast to the outlook for especially Europe and the USA, the macroeconomic projections for Africa are promising, especially for the countries in which the Group operates. This economic growth is expected to generate the same or even higher growth within the automotive market. The Group will therefore focus on the following in 2012: 1. Investment in significant expansion of workshop and service capacity 2. Implementation of selected international standards for future certification 3. Continuous optimisation of key processes Kjaer Group A/S, Denmark

10 10 LEDELSENS BERETNING / MANAGEMENTS REVIEW TRIPLE BOTTOM LINE Kjaer Group Way of Management (KWOM) blev introduceret i 2008 og herunder også princippet Triple Bottom Line og dermed ideen om at sociale og miljømæssige mål og resultater forfølges i ligeså høj grad som de finansielle. Med udgangspunkt i gruppens grundlæggende værdier, vision og nøgleprocesser blev otte overordnede mål definerede som grundlæggende vigtige for gruppens virke. The Kjaer Group Way of Management (KWOM) was introduced in 2008, and hereby also the principle of the Triple Bottom Line whereby social and environmental targets and results are pursued in the same way as financial targets. Based on the Group s fundamental values, vision and key processes, eight overall targets were defined as fundamentally important to the Group s work. ENVIRONMENTAL > Entities operate with the lowest possible impact on the environment > Environmentally friendly initiatives supporting or relevant to our business FINANCIAL > Sustainable and predictable growth > Increased enterprise value > Preferred partner > Attractive company for investment ENVIRONMENTAL SOCIAL FINANCIAL SOCIAL > Happy, healthy and safe workplace > Fair and competitive compensation Kjaer Group tilstræber at udvikle forretningen på en rentabel såvel som forsvarlig vis og den tredobbelte bundlinie er således en integreret del af de principper forretningen drives efter. FN s principper for bæredygtighed Global Compact, som gruppen tilsluttede sig i 2003, er en vigtig ramme for alle aktiviteter. (For yderligere information henvises der til www. unglobalcompact.org eller Mål og aktiviteter for de enkelte områder er blevet fastsat og der er taget beslutning om intern opfølgning gennem Balanced Score Card processen og rapportering eksternt gennem tilslutning til Global Compact (såkaldt Communication on Progress reporting). Kjaer Group aims to develop its business in a profitable as well as a responsible way. The Triple Bottom Line is an integral element of the principles by which the company is manged. The UN s principles for sustainability, the UN Global Compact, which the Group endorsed in 2003, are an important framework for all activities. (For further information see or Targets and activities for the individual areas have been set and internal follow-up applying the Balanced Scorecard process has been adopted. External reporting takes place via the affiliation to the Global Compact (the Communication on Progress reporting).

11 LEDELSENS BERETNING / MANAGEMENTS REVIEW 11 Det næste væsentlige skridt er implementeringen af relevante internationale standarder og efterfølgende certificering af forretningskritiske områder. Nedenstående tabel giver en oversigt over udviklingen til dato og de pt. planlagte initiativer. The next important step is the implementation of relevant international standards and subsequent certification of business-critical areas. The table below presents an overview of the progress so far and the scheduled future activities. OBJECTIVES POLICY / GUIDANCE MEASURE/AMBITION ENVIRONMENTAL Entities operate with the lowest possible impact on the environment Environmentally friendly initiatives supporting/relevant to the businesses Health, Safety and Environment Health, Safety and Environment > ISO > GC # 7-9 (Environment)* > Marketing and cycle plan Group policy Local policy Gap Plan Certification Group policy Local policy Indicator Sustainable and predictable growth Risk Management > Solidity ratio/roe/roic Indicator Group policy Local policy SOCIAL FINANCIAL Increased enterprise value Preferred partner Attractive company for investment Happy, healthy and safe workplace Fair and competitive compensation Long term financial guidance KWOM Health, Safety and Environment Remuneration > EBITDA growth > Market share > ISO9000 > Dividend pay-out > GC # 10 (anti corruption)* > People Survey > OHSAS18001 > Int. and Local stds/legislation > GC #1-6(human rights/labor)* > Benchmarking > People Survey Indicator Indicator Indicator Indicator Group policy Group policy Group policy Group policy Indicator Indicator Local policy Local policy Local policy Local policy Gap Plan Gap Plan Gap Plan Certification Certification * United Nations Global Compact principles

12 12 LEDELSENS BERETNING / MANAGEMENTS REVIEW SAMFUNDSANSVAR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY Kjaer Group har indsendt sin statusrapport for 2011 til FN s Global Compact organisation, og den er tilgængelig på www. unglobalcompactorg og Kjaer Group s egen hjemmeside Årsrapporten indeholder derfor ikke yderligere oplysninger om bæredygtighed i overensstemmelse med årsregnskabslovens 99 a, stk. 7. Kjaer Group has submitted its status report for 2011 to the UN s Global Compact organisation. The report is available at or Kjaer Group s own website In accordance with Section 99 a (7) of the Danish Financial Statements Act, the annual report therefore does not include further information on sustainability. RISIKOSTYRING RISK MANAGEMENT Koncernen arbejder systematisk med risikostyring med sigte på reduktion og spredning af risici samt risikoforsikring. På grund af koncernens markedsfokusering på udviklingslande anses landerisici og valutarisici som særligt væsentlige for virksomheden, ud over de gængse risici ved handel med og distribution af køretøjer. Finansielt står koncernen over for de største landerisici i Mozambique og Uganda. Der er tegnet forsikring mod politiske risici for varelagre, som dækker i tilfælde af krig eller konfiskation. Der er desuden tegnet forsikringer, som delvist dækker politiske risici mod moderselskabets aktier i dets datterselskaber i Mozambique og Uganda. Afrikanske datterselskabers resultater og egenkapitaler opgøres og kurssikres i USD. Kjaer Group s aktieværdi i udenlandske datterselskaber er delvist kurssikret af moderselskabet til danske kroner via valutaterminskontrakter på mindst 50% af aktiernes bogførte værdi. Væsentlige transaktionsbaserede valutarisici kurssikres for at fastholde lav eksponering over for kommercielle valutarisici. The Group is working systematically with risk management with the aim of achieving a reduction, spread and insurance of risks. Given the Group s market focus on developing countries, we consider country risks and exchange rate risks to be of special importance to the company, in addition to ordinarily accepted risks within automotive trade and distribution. The Group s financially most significant country risks are in Mozambique and Uganda. Insurance has been taken out against political risks to inventories, with cover in the event of war or confiscation. Insurances have also been taken out to partly cover political risks to the parent company s shares in these subsidiaries in Mozambique and Uganda. African subsidiaries results and equities are measured and hedged in USD. Kjaer Group s share value in foreign subsidiaries is partly hedged by the parent company in DKK terms strategic forward exchange contracts for at least 50% of the shares book value. Significant transaction-based exchange rate risks are being hedged in order to maintain low exposure to commercial exchange rate risks.

13 LEDELSENS BERETNING / MANAGEMENTS REVIEW 13 CORPORATE GOVERNANCE Corporate governance Kjaer Group A/S er moderselskab i Kjaer Group koncernen, som består af et antal uafhængige juridiske enheder. Hovedaktionær med en aktiepost på 80% er The Way Forward ApS, som er 100% ejet af hr. Mads Kjaer. De resterende aktier ejes af medarbejderne (12%) eller er købt af selskabet selv (8%). Bestyrelsen I overensstemmelse med vedtægternes 10 skal Kjaer Group A/S ledes af en bestyrelse på 3-6 medlemmer, som er valgt på generalforsamlingen for en etårig periode ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne kan genvælges. I øjeblikket består bestyrelsen af 5 medlemmer, hvoraf 2 er medarbejdervalgte. Bestyrelsen vælger selv sin formand og udnævner en direktion. Bestyrelsen er ansvarlig for den overordnede ledelse af selskabets anliggender og aktiviteter. Den bestyrelsesudnævnte direktion (ledelsesgruppen) er ansvarlig for selskabets daglige drift. Bestyrelsen mødes sædvanligvis 5-6 gange om året og kan ellers indkaldes når eller hvis, formanden finder det nødvendigt. Koncernledelsen Koncernledelsen er ansvarlig for den daglige ledelse og består i øjeblikket af Per S. Lundgren (CEO), Klaus Karstensen (CFO) og Christos Kyriakidis (COO). Direktionens gager Gager til direktionen fastsættes, så de anses for at være konkurrencedygtige, hvad angår størrelse, markedsforhold, aktiviteter etc. og bliver årligt taget op til vurdering af bestyrelsesformanden og den administrerende direktør. Kjaer Group har udstedt et warrant-program til nøglemedarbejdere. De udstedte warrants udløber 1. juli Uafhængig revision Kjaer Group A/S og koncernens årsregnskab revideres af et statsautoriseret revisionsfirma udpeget på den årlige generalforsamling. For øjeblikket er det Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, der tager sig af Kjaer Group A/S og de konsoliderede regnskaber. Corporate governance Kjaer Group A/S is the parent company in the Kjaer Group, which consists of a number of independent legal entities. The principal shareholder, with an 80% shareholding, is The Way Forward ApS which is wholly-owned by Mr. Mads Kjaer. The remaining shares are owned by the employees (12%) or have been bought by the company (8%). The Board of Directors In accordance with Article 10 of the articles of association, Kjaer Group A/S shall be managed by a Board of Directors consisting of 3 to 6 members, who are elected by the General Meeting for a term of one year at a time. The Directors may be re-elected. Today the Board consists of 5 members, of which 2 are elected by the employees. The Board of Directors shall elect its own Chairman and appoints a Management Board. The Board of Directors shall be in charge of the overall management of the Company s affairs and activities. The Management Board (Executive Management) appointed by the Board of Directors shall be in charge of the day-to-day management of the Company. The Board normally meets 5-6 times per year and is otherwise convened when or if deemed necessary by the Chairman. Executive Management Executive Management functions as the day-to-day management and currently consists of Per S. Lundgren (CEO), Klaus Karstensen (CFO) and Christos Kyriakidis (COO). Remuneration of Management The remuneration payable to Executive Management is based on what is considered competitive in relation to size, market conditions, activities etc., and is reviewed annually by the Chairman and the CEO. Kjaer Group has issued a warrant programme to key employees. The issued warrants expire 1st July Independent audit Kjaer Group A/S and the Group s annual accounts are audited by a state authorised audit firm appointed annually at the Annual General Meeting. The current audit firm of Kjaer Group A/S and the consolidated accounts is Deloitte.

14 14 LEDELSENS BERETNING / MANAGEMENTS REVIEW FINANSIEL REDEGØRELSE FINANCIAL STATEMENT Resultatopgørelse I 2011 realiserede Kjaer Group koncernen en samlet omsætning på 730 mio. kr. (2010: 608 mio. kr.), en stigning på 20% i forhold til Væksten i omsætningen opgjort alene på de fortsættende aktiviteter i 2011 var 36%. Denne stigning var drevet af såvel salget til internationale nødhjælps- og udviklingsorganisationer som salget i distributionsforretningen. Den realiserede vækst i omsætningen oversteg forventningerne væsentligst som følge af flere leverancer af projekt karakter men også som følge af en forøget efterspørgsel i distributionsforretningen. Bruttoresultatet (ekskl. andre driftsindtægter) blev 124 mio. kr. (2010: 104 mio. kr.) en stigning på 19% i forhold til Bruttomarginen var 16,9% (2010: 17,2%). Den svagt faldende bruttomargin er et resultat af den øgede andel af ordrer af projekt karakter som gennemsnitligt biddrager med en relativt mindre bruttomargin. Andre eksterne omkostninger samt personaleomkostninger udgjorde -77 mio. kr. (2010: -95 mio. kr.), en reduktion på 19% væsentligst forårsaget af sidste års salg af distributionsforretningen i Vietnam. Resultat før afskrivninger, renter og skat (EBITDA) blev 49 mio. kr. (2010: 33 mio. kr.), en stigning på 47% i forhold til Afskrivninger og finansielle poster var på niveau med Skat udgjorde -13,4 mio. kr. (2010: -2,4 mio. kr.). Eksklusive den ikke-kontante omkostning til with-holding skat på årets indtjening svarer dette til en skatteprocent på 31%. Sidste års relativt lave skatteomkostning skyldtes den ikke-skattepligtige indtægt ved salget af distributionsforretningen i Vietnam. Koncernresultatet blev 20,7 mio. kr. (2010: 19,4 mio. kr.), svarende til en stigning på 7% i forhold til Opgjort alene på de fortsættende aktiviteter er resultatet mere end fordoblet. Resultatet anses for tilfredstillende og lidt over forventningerne for året. Balancen Pr. 31. december 2011 udgjorde Kjaer Group s samlede aktiver 331 mio. kr. (343 mio. kr. pr. 31. december 2010). Aktiver Materielle aktiver udgjorde 58 mio. kr. mod 51 mio. kr. pr. 31. december Stigningen skyldes hovedsageligt investeringer i distributionsforretningen. Varebeholdninger samt tilgodehavender fra salg udgjorde 240 mio. kr. mod 269 mio. kr. pr. 31. december 2010, en reduktion på 10%. Profit and loss account In 2011 Kjaer Group achieved turnover totalling DKK 730 million (2010: DKK 608 million), an increase by 20% compared to The growth in turnover measured solely on the basis of continuing activities was 36% in This growth was driven by sales to international emergency aid and development organisations, as well as by sales in the distribution business. The achieved growth in turnover exceeded expectations, primarily as a result of additional projectrelated sales, but also due to an increase in demand in the distribution business. Gross profit (excluding other operating income) was DKK 124 million (2010: DKK 104 million), an increase by 19% compared to The gross margin was 16.9% (2010: 17.2%). The slightly lower gross margin is a result of the higher ratio of project-related orders, which on average contribute a relatively lower gross margin. Other external expenses and staff expenses amounted to DKK -77 million (2010: DKK -95 million), a reduction by 19% mainly as a result of last year s divestment of the distribution business in Vietnam. Earnings before interest, tax and depreciation (EBITDA) were DKK 49 million (2010: DKK 33 million), an increase by 47% compared to Depreciation and financial items were at the same level as in Tax amounted to DKK million (2010: -2.4 million). Excluding the non-cash element of withholding taxes on the year s income, this is equivalent to a tax rate of 31%. Last year s relatively low tax cost was due to the non-taxable gain attributable to the sale of the distribution business in Vietnam. The Group s earnings after tax totalled DKK 20.7 million (2010: 19.4 million), equivalent to an increase by 7% compared to Measured solely on the basis of the continuing activities, the result was more than doubled. This result is considered to be satisfactory and slightly above the expectations for the year. Balance sheet As of 31 December2011 Kjaer Group s assets totalled DKK 331 million (DKK 343 million as of 31 December 2010). Assets Tangible assets totalled DKK 58 million, compared to. DKK 51 million as of 31 Dec The increase is mainly due to investments in the distribution business. Inventories and trade receivables amounted to DKK 240 million, compared to DKK 269 million as of 31 December 2010, which is a reduction by 10%.

ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT 2009

ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT 2009 Kjaer Group Head Office CONTENTS Ledelsens beretning Kjaer Group kort fortalt Kjaer Group s forretningsmodel Langsigtede finansielle mål 5 års nøgletal Udviklingen i 2009

Læs mere

McDonald's Danmark ApS

McDonald's Danmark ApS McDonald's Danmark ApS Falkoner Alle 20, Frederiksberg CVR No. 24 21 40 87 Årsrapport for 2013 Annual report for the year ended 31 December 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20.

Læs mere

BDO ScanRevislon Aboulevdpic-n I I Statsautoriseret revisonsaktlesekkab DK-8()O) CVR-nr 20 22 26 70 Flt 3()Tç www bdo.dk DANSKE COMMODITIES A.

BDO ScanRevislon Aboulevdpic-n I I Statsautoriseret revisonsaktlesekkab DK-8()O) CVR-nr 20 22 26 70 Flt 3()Tç www bdo.dk DANSKE COMMODITIES A. BDO ScanRevislon Aboulevdpic-n I I Statsautoriseret revisonsaktlesekkab DK-8()O) CVR-nr 20 22 26 70 Flt 3()Tç www bdo.dk f-j DANSKE COMMODITIES A./S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2008 4. REGNSKABSÅR 4rd FINANCIAL

Læs mere

DBB JACK-UP SERVICES A/S

DBB JACK-UP SERVICES A/S DBB JACKUP SERVICES A/S Årsrapport 2014 Annual report 2014 Vision Offshore renewables are the preferred future source of energy. Mission To provide secondtonone solutions to the Offshore Renewable Industry

Læs mere

Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12

Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12 Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12 Annual Report for 2011/12 CVR-nr. 43 13 76 11 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / The Annual Report was presented and adopted

Læs mere

Making hydrogen happen

Making hydrogen happen ÅRSRAPPORT 2013 Annual report 2013 H2 Logic A/S H2 Making hydrogen happen Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 26. maj 2014 The Annual Report has been presented

Læs mere

Årsrapport 2011 Annual Report 2011 nr R- V C

Årsrapport 2011 Annual Report 2011 nr R- V C CVR-nr. 48233511 Årsrapport 2011 Annual Report 2011 Indhold / Contents Kort om Grontmij A/S / Grontmij A/S in brief 3 Ledelsespåtegning / Statement by the Board of Executives and the Board of Directors

Læs mere

McDONALD'S DANMARK A/S Falkoner Allé 20, 2000 Frederiksberg (CVR. no. 24 21 40 87) ÅRSRAPPORT FOR 2008

McDONALD'S DANMARK A/S Falkoner Allé 20, 2000 Frederiksberg (CVR. no. 24 21 40 87) ÅRSRAPPORT FOR 2008 McDonald's Danmark A/S Falkoner Allé 20 DK - 2000 Frederiksberg Tlf. +45 33 26 60 00 Fax +45 33 26 60 60 www.mcdonalds.dk CVR nr. 24214087 Nordea nr. 2191 0106315442 McDONALD'S DANMARK A/S Falkoner Allé

Læs mere

Achton A/S CVR-nr. 10 98 06 90 Central Business Registration No 10 98 06 90. Årsrapport 2012 Annual report 2012

Achton A/S CVR-nr. 10 98 06 90 Central Business Registration No 10 98 06 90. Årsrapport 2012 Annual report 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR no. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Denmark Phone +45 58558200 Fax +45 58558201 www.deloitte.dk Achton A/S CVR-nr. 10 98 06 90 Central

Læs mere

Avadon A/S CVR-nr. / Reg no. 33 49 25 96

Avadon A/S CVR-nr. / Reg no. 33 49 25 96 CVR-nr. / Reg no. 33 49 25 96 Årsrapport for regnskabsåret 20.01.11-30.06.12 Annual Report for 20.01.11-30.06.12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. This annual report has been

Læs mere

Årsrapport for 1. juli 2013-30. juni 2014

Årsrapport for 1. juli 2013-30. juni 2014 .13alyfa A/S Årsrapport for 1. juli 2013-30. juni 2014 Annual Report fori July 2013-30 June 2014 CVR-nr. 43 13 76 11 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /

Læs mere

DYNAMIC ENERGY AI'S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

DYNAMIC ENERGY AI'S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Tlf: +4589 307800 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Kystvejen 29 DK 8000 Aarhus C tva-no, 20 22 26 70 revisjol1saktieselskab DYNAMIC ENERGY AI'S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Indholdsfortegnelse Contents Side

Indholdsfortegnelse Contents Side Indholdsfortegnelse Contents Side Page Påtegninger Management s Statement and Auditor s Report Ledelsespåtegning Management s Statement Den uafhængige revisors erklæringer Independent Auditor s Report

Læs mere

Årsrapport for 2012 23. regnskabsår

Årsrapport for 2012 23. regnskabsår Affitech A/S c/o COBIS, Ole Maaløes Vej 3, 2200 København N, Danmark CVR No. 14 53 83 72 Årsrapport for 2012 23. regnskabsår Annual report for the year ended 31 December 2012 23rd financial year Godkendt

Læs mere

DESMI A/S Årsrapport 2012 / Annual Report 2012

DESMI A/S Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 CVR-nr. 34 08 67 96 / Central Business Registration No. 34 08 67 96 MARINE & OFFSHORE INDUSTRY OIL SPILL RESPONSE DEFENCE & FUEL UTILITY PROVEN TECHNOLOGY Indholdsfortegnelse

Læs mere

VERDENSDIABETESFONDEN ÅRSREGNSKAB 2014 WORLD DIABETES FOUNDATION FINANCIAL STATEMENTS FOR 2014. CVR-nr. 26 56 17 79

VERDENSDIABETESFONDEN ÅRSREGNSKAB 2014 WORLD DIABETES FOUNDATION FINANCIAL STATEMENTS FOR 2014. CVR-nr. 26 56 17 79 ÅRSREGNSKAB 2014 FINANCIAL STATEMENTS FOR 2014 GODKENDT AF BESTYRELSEN 3. MARTS 2015 APPROVED BY THE BOARD OF DIRECTORS 3 MARCH 2015 CVR-nr. 26 56 17 79 Årsberetning 2014 Management Review 2014 Fondens

Læs mere

Investeringsforeningen BPT Nordic Årsrapport 2007 Annual Report 2007. The Investment Fund BPT Nordic Annual Report 2007. Baltic Property Trust

Investeringsforeningen BPT Nordic Årsrapport 2007 Annual Report 2007. The Investment Fund BPT Nordic Annual Report 2007. Baltic Property Trust Investeringsforeningen BPT Nordic Årsrapport 2007 Annual Report 2007 The Investment Fund BPT Nordic Annual Report 2007 Baltic Property Trust 1 Hjemstedsadresse Registered address Investeringsforeningen

Læs mere

Balyfa A/S Årsrapportfor2012/13

Balyfa A/S Årsrapportfor2012/13 Balyfa A/S Årsrapportfor2012/13 Annual Report for 2012/13 CVR-nr. 43 13 76 11 Årsrapportener fremlagt og godkendtpåselskabets ordinæregeneralforsamling den 30/9 2013 The Annual Report was presented and

Læs mere

Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13

Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13 ELECTRONICS MANUFACTURING SERVICES Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13 GPV International A/S CVR 66 94 57 15 Indhold Contents 12 13 Hoved- og nøgletal 5 Financial highlights Ledelsens beretning 9

Læs mere

Indholdsfortegnelse / Contents

Indholdsfortegnelse / Contents Indholdsfortegnelse / Contents Side / Page Roblon i tal / Roblon in Figures 4 Idégrundlag, mål og forretningsgrundlag / Concept, Objectives and Business Areas 6 Bestyrelsens og direktionens årsberetning

Læs mere

årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn

årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn 2014 årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn Selskabsoplysninger Company Information Selskabsoplysninger Company Information selskabet the company Sonlinc A/S Hans Edvard Teglers Vej 5 2920

Læs mere

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Erria A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2012 Forretningsområder Business areas SHIPMANAGEMENT Selskabet teknisk management, som forestår bemanding, supply management, dokninger, ombygninger og rapportering

Læs mere

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2005 06 BoConcept Holding A/S Mørupvej 16 DK-7400 Herning Tel. +45 70 13 13 66 Fax +45 96 26 72 11 www.boconceptholding.com E-mail: holding@boconcept.com CVR no. 34 01 84 13 Mapic

Læs mere

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Erria A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2007 2 ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2007 Overblik Overview Resultater i 2007 Koncernens samlede årsresultat blev på 15.102 tdkk, hvilket er en stigning på 39% sammenlignet

Læs mere

Nordsøfonden. Årsrapport for 2010

Nordsøfonden. Årsrapport for 2010 Nordsøfonden Årsrapport for 2010 Danish North Sea Fund Annual Report for 2010 Indholdsfortegnelse / Contents Side Oplysninger om Nordsøfonden.................................................... 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 D E N K A H O L D I N G A / S

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 D E N K A H O L D I N G A / S Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 D E N K A H O L D I N G A / S Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 Indholdsfortegnelse / Contents

Læs mere

Årsrapport 2009. Annual Report 2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser Årsrapport 2009 1

Årsrapport 2009. Annual Report 2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser Årsrapport 2009 1 Årsrapport 2009 Annual Report 2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Årsrapport 2009 1 2 Sammenslutningen Danske Andelskasser Årsrapport 2009 Sammenslutningen Danske Andelskassers ordinære generalforsamling

Læs mere

BALTIC PROPERTY TRUST

BALTIC PROPERTY TRUST BALTIC PROPERTY TRUST 23A, 2 DK-126 Copenhagen K 5 Denmark Tel. +45 33 69 O? 33, Fax +45 33 69 7 35, E-mail: info@balticpropertytrust.com Homepage: www.balticpropertytrust.com for 23 For the year ended

Læs mere

Thinking Global Development HALVÅRSRAPPORT CVR: 20921897

Thinking Global Development HALVÅRSRAPPORT CVR: 20921897 Thinking Global Development HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR: 20921897 Indhold Ledelsesberetning 03 CEO-letter 04 Hoved- og nøgletal for koncernen 05 Første halvår i hovedtræk 06 Finansiel udvikling 12 Ledelsespåtegning

Læs mere

Indhold. Året 2005 side 3. The year 2005 page 3. Ledelsesberetning side 4. Hovedtal side 6. Nøgletal og pengestrøm side 7

Indhold. Året 2005 side 3. The year 2005 page 3. Ledelsesberetning side 4. Hovedtal side 6. Nøgletal og pengestrøm side 7 ÅRSRAPPORT 2005 Indhold 2 Året 2005 side 3 The year 2005 page 3 Ledelsesberetning side 4 Hovedtal side 6 Nøgletal og pengestrøm side 7 Anvendt regnskabspraksis side 8 Ledelses- og revisionspåtegning side

Læs mere