KJAER GROUP ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KJAER GROUP ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2011"

Transkript

1 KJAER GROUP ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2011

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE CONTENTS Ledelsens beretning Om Kjaer Group Hoved- og nøgletal Resultater 2011 Triple Bottom Line Samfundsansvar Risikostyring Corporate Governance Finansiel redegørelse Forventninger 2012 Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer Koncern- og årsregnskab Resultatopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse, moderselskab Egenkapitalopgørelse, koncern Pengestrømsopgørelse Noter til årsrapporten Anvendt regnskabspraksis Definitioner Selskabsoplysninger Managements review About Kjaer Group 4 Financial highlights 5 Results Triple Bottom Line 10 Corporate Social Responsibility 12 Risk Management 12 Corporate Governance 13 Financial statement 14 Outlook Reports Statement by Management 17 Independent auditors report 18 Group and parent accounts Profit and loss account 21 Balance sheet 22 Statement of changes in equity, parent company 24 Statement of changes in equity, Group 25 Cash flow statement 26 Notes to the annual report 29 Accounting policies 38 Definitions 45 Company details 46

4 4 LEDELSENS BERETNING / MANAGEMENTS REVIEW OM KJAER GROUP ABOUT KJAER GROUP Kjaer Group er etableret i 1962 i Svendborg, Danmark af hr. Christian Kjaer. Gruppen er specialiseret i import, distribution og servicering af køretøjer og beskæftiger knap 300 medarbejdere heraf størstedelen i Afrika. Gruppen har en ledende position inden for sit forretningsområde i Mozambique, Uganda og Sierra Leone. Herudover leveres og serviceres køretøjer samt tilbehør og reservedele til kunder indenfor den international nødhjælps- og udviklingssektor (NGO er, FN, EU mfl.) til mere end 70 lande. Det er Kjaer Group s målsætning at virksomheden udvikles på en rentabel og forsvarlig måde og det tilstræbes at sociale og miljømæssige mål og resultater forfølges i ligeså høj grad som de finansielle. Princippet omkring den tredobbelte bundlinie er således en integreret del af de rammer som forretningen drives indenfor. FN s principper for bæredygtighed (Global Compact) som gruppen tilsluttede sig i 2003 er en vigtig reference ramme for alle aktiviteter. Kjaer Group was established in 1962, in the Danish town of Svendborg, by Mr Christian Kjaer. The Group specialises in the import, distribution and servicing of vehicles and employs around 300 people, of whom the majority in Africa. The Group holds a leading position within its business area in Mozambique, Uganda and Sierra Leone. In addition, vehicles are delivered and serviced, and parts and accessories are provided to customers within the international aid and development sector (NGOs, the UN, the EU, etc.) in more than 70 countries. It is Kjaer Group s ambition to develop the business in a profitable and responsible way and the objective is that social and environmental goals and results are pursued in the same way as the financial targets. The Triple bottom-line principle is therefore an integral element of the framework within which the company operates. The UN s principles for sustainability (the UN Global Compact), which Kjaer Group endorsed in 2003, are an important point of reference for all activities. International Management Team

5 LEDELSENS BERETNING / MANAGEMENTS REVIEW 5 HOVED- OG NØGLETAL FINANCIAL HIGHLIGHTS DKK million Hovedtal fra koncernregnskabet Key figures from the consolidated annual report: Nettoomsætning Net turnover Bruttoresultat Gross profit Resultat før renter, skat og afsk. Earnings bef. int., tax and deprec. EBITDA Resultat før renter og skat Earnings before interests and tax EBIT Resultat af finansielle poster Net financial items Resultat før skat Earnings before tax EBT Årets resultat Earnings after tax EAT Anlægsaktiver Fixed assets Varebeholdninger Inventories Tilgodehavender fra salg Trade receivables Andre omsætningsaktiver Other current assets Likvide beholdninger Liquid funds Aktiver i alt Total assets Leverandør- og anden kortfristet gæld Current liabilities tax Investeret kapital Capital employed Egenkapital Equity Rentebærende gæld, netto Interest bearing debt, net Balance sum Total balance Udbytte for året Dividend for the year Udbytte for året (%) Dividend for the year (%) 186% 33% 33% 33% 91% Investeringer i materielle Investments in tangible fixed assets, anlægsaktiver, brutto gross Nøgletal Ratios Brutto-margin Gross margin 15.7% 17.3% 18.6% 17.2% 16.9% EBITDA-margin EBITDA-margin 4.9% 6.4% 5.2% 5.5% 6.7% Rentedækningsgrad Interest coverage (EBITDA/Net fin. items) Gearing Gearing (Net int. bearing debt/ebitda) Langsigtede finansielle mål Long-tern financial targets Vækst i EBITDA Grow th in EBITDA 9% 73% -36% -16% 47% Afkast af investeret kapital Return on invested capital after tax ROIC 9% 15% 10% 11% 13% Egenkapitalforrentning Earnings to equity ratio ROE 14% 38% 21% 17% 17% Soliditetsgard Solidity ratio 24% 17% 36% 35% 40% Indre værdi af nom DKK aktie Equity value of nom. 1,000 DKK share DKK 6,098 6,290 7,783 8,294 8,777 Korrigeret indre værdi til aktiepris Adjust. equity value for share pricing DKK 5,560 7,060 7,860 8,240 8,290 Alle nøgletal er defineret i afsnittet Definitioner. All key ratios are defined in the section Definitions.

6 6 LEDELSENS BERETNING / MANAGEMENTS REVIEW RESULTATER 2011 RESULTS 2011 På trods af den fortsatte globale økonomiske turbulens blev 2011 et meget tilfredsstillende år for Kjaer Group med en vækst i omsætningen på 20% samt en vækst i årets resultat på 7%. Væksten i omsætningen opgjort alene på de fortsættende aktiviteter i 2011 var 39% hhv. en fordobling af årets resultat efter skat. Årets cash flow fra driften var positivt med 67 mio. kr. hvilket har bidraget til at koncernens netto gæld til banker er reduceret fra 97 mio. kr. pr. 31. december 2010 til 51 mio. kr. pr. 31. december Alle forretningsområder i koncernen har biddraget til den positive udvikling. Despite the continued global economic turbulence, 2011 was a very satisfactory year for Kjaer Group with growth in turnover of 20% and growth in profit of 7%. The growth in turnover measured solely on the basis of continuing activities was 39% in 2011, and a doubling of the profit for the year after tax. Cash flow from operations was positive at DKK 67 million, which contributed to the reduction of the Group s net bank debt from DKK 97 million as of 31 December 2010 to DKK 51 million as of 31 December All business units in the Group have contributed to the positive development. LANGSIGTEDE FINANSIELLE MÅL LONG TERM FINANCIAL GOALS Fokus på vækst i gruppens driftsresultat, afkast af den investerede kapital, forrentning af egenkapital, samt virksomhedens soliditet er med til at sætte rammer for gruppens finansielle langsigtede udvikling og er med til at balancere de kortsigtede såvel som de mere langsigtede beslutninger. Focus on growth in the Group s operating profit, return on invested capital, return on equity and solidity ratio is part of the framework for the Group s long-term development and contributes to balancing both the short-term and more long-term decisions. Vækst i driftsresultat Kjaer Group s målsætning er en gennemsnitlig årlig vækst i driftsresultat før renter og afskrivninger (EBITDA) på 15% med behørige hensyn til udsving fra år til år, hvis disse er berettiget af eksempelvis forretningsmuligheder og valutaog markedsfluktuationer. Forskellige initiativer har i løbet af 2011 succesfuldt medvirket til at løfte driftsindtjeningen med 47% i 2011 i forhold til 2010 svarende til et resultat på 49 mio. kr. (2010: 33 mio. kr.) Disse initiativer har været igangsat inden for såvel salgs- som inden for eftersalgsområdet. Growth in operating profit Kjaer Group s target is annual average growth in operating profit before interest and depreciation (EBITDA) of 15%. with due consideration to fluctuations in individual years, if warranted, for example by business opportunities and currency and market fluctuations. During 2011 various initiatives contributed successfully to increasing the operating profit by 47% in 2011 compared to 2010, equivalent to a result of DKK 49 million (2010: DKK 33 million). These initiatives have been implemented within both the sales and the after sales area. Realised 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% 2007 Target

7 LEDELSENS BERETNING / MANAGEMENTS REVIEW 7 Afkast af den investerede kapital Kjaer Group s målsætning er at levere et afkast efter skat (ROIC) på den investerede kapital på niveau af 12% - 15%. I 2011 blev afkastet 13%. Alle forretningsområder i koncernen arbejder efter og måles selvstændigt på dette nøgletal. Return on invested capital Kjaer Group s objective is to deliver a return on invested capital after tax (ROIC) at the level of 12% - 15%. In 2011 the return was 13%. All business areas in the Group work by and are measured independently on the basis of this key ratio. Realised Target 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Soliditet Kjaer Group har tidligere opereret med en målsætning om en soliditet i størrelsesordenen 20% - 30%. Som en konsekvens af den globale økonomiske krise, herunder forholdene i den finansielle sektor, er målsætningen i 2011 ændret til minimum 40%. Denne målsætning medfører en yderligere fokus på optimering af balancesummen i koncernen samt et øget krav til indtjening. Pr. 31/ er soliditeten 40%. Solidity ratio In the past, Kjaer Group has targeted a solvency ratio of between 20% and 30%. As a consequence of the global economic crisis, including the conditions in the financial sector, in 2011 this target was increased to minimum 40%. This target entails greater focus on optimising the Group s balance sheet, as well as on increased earnings. As of 31 December 2011 the solidity ratio is 40%. Realised Target 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Egenkapitalforrentning Kjaer Group s målsætning er at levere et årligt afkast af egenkapitalen på 20%. Også i 2011 har Kjaer Group genereret et afkast tæt på 20% (2011: 17%) og det i et år hvor egenkapitalkravet er blevet forhøjet med 10 procent point til 40%. Return on equity Kjaer Group s target is to deliver an annual return on equity of 20%. Again in 2011, Kjaer Group achieved a return close to 20% (2011: 17%), and moreover in a year where the solidity ratio was increased by 10 percentage points to 40%. Realised Target 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

8 8 LEDELSENS BERETNING / MANAGEMENTS REVIEW PRIORITETER 2011 PRIORITIES 2011 Som en konsekvens af den internationale finanskrise oplevede koncernen en vis tilbagegang i 2009 og Med henblik på at genetablere væksten i virksomheden har ledelsen i 2011 prioriteret øget kundefokus, udvikling af nye og bedre servicetilbud for eksisterende kunder samt yderligere optimering af gruppens vigtigste processer og forretningsgange. Øget kundefokus Forretningsplanerne for 2011 fokuserede på de eksisterende forretninger og kunder i Mozambique, Uganda, Sierra Leone og i den international nødhjælps- og udviklingssektor. Ambitiøse planer for servicering og tæt opfølgning blev udarbejdet og nødvendig tilpasning af organisation, selskabsstruktur og finansielle ressourcer blev sikret tidligt på året. Dette har resulteret i vækst i forretningomfanget med eksisterende såvel som med nye kunder og har været den bærende kraft bag resultatudviklingen i Nye servicetilbud Den underliggende makroøknomiske udvikling i gruppens nøglemarkeder forventes ifølge The Internatoinal Monetary Fund (IMF) at ligge i et niveau på noget over 5% p.a., primært drevet af kommercielle investeringer i minedrift, oile og gasudvinding og dermed også infrastruktur i form af havne, jernbaner, veje m.v. Aktørerne er alle nøglekunder for gruppens aktiviteter og i løbet af 2011 blev der således påbegyndt en geografisk udvidelse af gruppens salgs-, værksteds- og servicekapacitet. Kunderne er generelt set flådekunder med et behov for service der er både effektiv og af høj og konstant kvalitet og forventes at udgøre en stadig større andel af gruppens forretning. Optimering af nøgleprocesser Forretningsprocesserne er det bærende element i at sikre værdiskabelse for kunder, aktionærer, ansatte og andre interessenter. Arbejdet med at standardisere de kritiske forretningsprocesser i gruppen blev påbegyndt i 2008 ved introduktionen af KWOM (Kjaer Group Way of Management). Selvom arbejdet ikke er tilendebragt har det bl.a. medvirket til at en stigning på 20% i omsætningen i 2011 har kunnet finanseres ved et gennemsnitligt lavere lager og debitorudestående. As a consequence of the international financial turmoil the Group experienced a small decline in 2009 and In order to re-establish growth in the company, in 2011 management prioritised increased customer focus, the development of new and improved service offerings for existing customers, and the further optimisation of the Group s key processes and procedures. Increased customer focus The business plans for 2011 focused on the existing operations and customers in Mozambique, Uganda, Sierrra Leone, and in the international aid and development sector. Ambitious plans for servicing and close follow-up were developed and the necessary adjustment of organisation, corporate structure and financial capacity was achieved early in This resulted in growth in the business volume with both existing and new customers, and was the driving force behind the performance in New service offerings According to the International Monetary Fund (IMF), the underlying macroeconomic development in the Group s key markets is expected to be at a level slightly above 5% per annum, primarily driven by commercial investments in mining and oil and gas exploration, and thereby also in such infrastructure as ports, railways, roads, etc. The participants in this development are all key customers for the Group s activities, so that during 2011 the geographical expansion of the Group s sales, workshop and service capacity was initiated. The customers are generally fleet customers with a need for a service offering which is both effective and of consistently high quality. It is expected that this part of the business will constitute an ever-increasing share of the overall business. Optimisation of key processes The business processes are the key element in ensuring the creation of value for customers, shareholders, employees and other stakeholders. The work of standardising the critical business processes within the Group was started in 2008 on the introduction of KWOM (the Kjaer Group Way of Management). Even though this work is still ongoing, it has already contributed to achieving an increase in turnover of 20% in 2011, financed by an average lower level of inventory and trade receivables.

9 LEDELSENS BERETNING / MANAGEMENTS REVIEW 9 PRIORITETER 2012 PRIORITIES 2012 I modsætning til de udsigter der gør sig gældende for specielt Europa og USA er de makroøknomiske udsigter for det afrikanske kontintent lovende og specielt for de lande hvor gruppen opererer. Denne vækst forventes at blive reflekteret i samme eller højere vækst i det automotive marked. Gruppen vil derfor fokusere på følgende i 2012: 1. Investering i væsentlig udvidelse af værkstedsog service kapacitet 2. Implementering af udvalgte internationale standarder for fremtidig certificering 3. Forsat optimering af nøgleprocesser In contrast to the outlook for especially Europe and the USA, the macroeconomic projections for Africa are promising, especially for the countries in which the Group operates. This economic growth is expected to generate the same or even higher growth within the automotive market. The Group will therefore focus on the following in 2012: 1. Investment in significant expansion of workshop and service capacity 2. Implementation of selected international standards for future certification 3. Continuous optimisation of key processes Kjaer Group A/S, Denmark

10 10 LEDELSENS BERETNING / MANAGEMENTS REVIEW TRIPLE BOTTOM LINE Kjaer Group Way of Management (KWOM) blev introduceret i 2008 og herunder også princippet Triple Bottom Line og dermed ideen om at sociale og miljømæssige mål og resultater forfølges i ligeså høj grad som de finansielle. Med udgangspunkt i gruppens grundlæggende værdier, vision og nøgleprocesser blev otte overordnede mål definerede som grundlæggende vigtige for gruppens virke. The Kjaer Group Way of Management (KWOM) was introduced in 2008, and hereby also the principle of the Triple Bottom Line whereby social and environmental targets and results are pursued in the same way as financial targets. Based on the Group s fundamental values, vision and key processes, eight overall targets were defined as fundamentally important to the Group s work. ENVIRONMENTAL > Entities operate with the lowest possible impact on the environment > Environmentally friendly initiatives supporting or relevant to our business FINANCIAL > Sustainable and predictable growth > Increased enterprise value > Preferred partner > Attractive company for investment ENVIRONMENTAL SOCIAL FINANCIAL SOCIAL > Happy, healthy and safe workplace > Fair and competitive compensation Kjaer Group tilstræber at udvikle forretningen på en rentabel såvel som forsvarlig vis og den tredobbelte bundlinie er således en integreret del af de principper forretningen drives efter. FN s principper for bæredygtighed Global Compact, som gruppen tilsluttede sig i 2003, er en vigtig ramme for alle aktiviteter. (For yderligere information henvises der til www. unglobalcompact.org eller Mål og aktiviteter for de enkelte områder er blevet fastsat og der er taget beslutning om intern opfølgning gennem Balanced Score Card processen og rapportering eksternt gennem tilslutning til Global Compact (såkaldt Communication on Progress reporting). Kjaer Group aims to develop its business in a profitable as well as a responsible way. The Triple Bottom Line is an integral element of the principles by which the company is manged. The UN s principles for sustainability, the UN Global Compact, which the Group endorsed in 2003, are an important framework for all activities. (For further information see or Targets and activities for the individual areas have been set and internal follow-up applying the Balanced Scorecard process has been adopted. External reporting takes place via the affiliation to the Global Compact (the Communication on Progress reporting).

11 LEDELSENS BERETNING / MANAGEMENTS REVIEW 11 Det næste væsentlige skridt er implementeringen af relevante internationale standarder og efterfølgende certificering af forretningskritiske områder. Nedenstående tabel giver en oversigt over udviklingen til dato og de pt. planlagte initiativer. The next important step is the implementation of relevant international standards and subsequent certification of business-critical areas. The table below presents an overview of the progress so far and the scheduled future activities. OBJECTIVES POLICY / GUIDANCE MEASURE/AMBITION ENVIRONMENTAL Entities operate with the lowest possible impact on the environment Environmentally friendly initiatives supporting/relevant to the businesses Health, Safety and Environment Health, Safety and Environment > ISO > GC # 7-9 (Environment)* > Marketing and cycle plan Group policy Local policy Gap Plan Certification Group policy Local policy Indicator Sustainable and predictable growth Risk Management > Solidity ratio/roe/roic Indicator Group policy Local policy SOCIAL FINANCIAL Increased enterprise value Preferred partner Attractive company for investment Happy, healthy and safe workplace Fair and competitive compensation Long term financial guidance KWOM Health, Safety and Environment Remuneration > EBITDA growth > Market share > ISO9000 > Dividend pay-out > GC # 10 (anti corruption)* > People Survey > OHSAS18001 > Int. and Local stds/legislation > GC #1-6(human rights/labor)* > Benchmarking > People Survey Indicator Indicator Indicator Indicator Group policy Group policy Group policy Group policy Indicator Indicator Local policy Local policy Local policy Local policy Gap Plan Gap Plan Gap Plan Certification Certification * United Nations Global Compact principles

12 12 LEDELSENS BERETNING / MANAGEMENTS REVIEW SAMFUNDSANSVAR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY Kjaer Group har indsendt sin statusrapport for 2011 til FN s Global Compact organisation, og den er tilgængelig på www. unglobalcompactorg og Kjaer Group s egen hjemmeside Årsrapporten indeholder derfor ikke yderligere oplysninger om bæredygtighed i overensstemmelse med årsregnskabslovens 99 a, stk. 7. Kjaer Group has submitted its status report for 2011 to the UN s Global Compact organisation. The report is available at or Kjaer Group s own website In accordance with Section 99 a (7) of the Danish Financial Statements Act, the annual report therefore does not include further information on sustainability. RISIKOSTYRING RISK MANAGEMENT Koncernen arbejder systematisk med risikostyring med sigte på reduktion og spredning af risici samt risikoforsikring. På grund af koncernens markedsfokusering på udviklingslande anses landerisici og valutarisici som særligt væsentlige for virksomheden, ud over de gængse risici ved handel med og distribution af køretøjer. Finansielt står koncernen over for de største landerisici i Mozambique og Uganda. Der er tegnet forsikring mod politiske risici for varelagre, som dækker i tilfælde af krig eller konfiskation. Der er desuden tegnet forsikringer, som delvist dækker politiske risici mod moderselskabets aktier i dets datterselskaber i Mozambique og Uganda. Afrikanske datterselskabers resultater og egenkapitaler opgøres og kurssikres i USD. Kjaer Group s aktieværdi i udenlandske datterselskaber er delvist kurssikret af moderselskabet til danske kroner via valutaterminskontrakter på mindst 50% af aktiernes bogførte værdi. Væsentlige transaktionsbaserede valutarisici kurssikres for at fastholde lav eksponering over for kommercielle valutarisici. The Group is working systematically with risk management with the aim of achieving a reduction, spread and insurance of risks. Given the Group s market focus on developing countries, we consider country risks and exchange rate risks to be of special importance to the company, in addition to ordinarily accepted risks within automotive trade and distribution. The Group s financially most significant country risks are in Mozambique and Uganda. Insurance has been taken out against political risks to inventories, with cover in the event of war or confiscation. Insurances have also been taken out to partly cover political risks to the parent company s shares in these subsidiaries in Mozambique and Uganda. African subsidiaries results and equities are measured and hedged in USD. Kjaer Group s share value in foreign subsidiaries is partly hedged by the parent company in DKK terms strategic forward exchange contracts for at least 50% of the shares book value. Significant transaction-based exchange rate risks are being hedged in order to maintain low exposure to commercial exchange rate risks.

13 LEDELSENS BERETNING / MANAGEMENTS REVIEW 13 CORPORATE GOVERNANCE Corporate governance Kjaer Group A/S er moderselskab i Kjaer Group koncernen, som består af et antal uafhængige juridiske enheder. Hovedaktionær med en aktiepost på 80% er The Way Forward ApS, som er 100% ejet af hr. Mads Kjaer. De resterende aktier ejes af medarbejderne (12%) eller er købt af selskabet selv (8%). Bestyrelsen I overensstemmelse med vedtægternes 10 skal Kjaer Group A/S ledes af en bestyrelse på 3-6 medlemmer, som er valgt på generalforsamlingen for en etårig periode ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne kan genvælges. I øjeblikket består bestyrelsen af 5 medlemmer, hvoraf 2 er medarbejdervalgte. Bestyrelsen vælger selv sin formand og udnævner en direktion. Bestyrelsen er ansvarlig for den overordnede ledelse af selskabets anliggender og aktiviteter. Den bestyrelsesudnævnte direktion (ledelsesgruppen) er ansvarlig for selskabets daglige drift. Bestyrelsen mødes sædvanligvis 5-6 gange om året og kan ellers indkaldes når eller hvis, formanden finder det nødvendigt. Koncernledelsen Koncernledelsen er ansvarlig for den daglige ledelse og består i øjeblikket af Per S. Lundgren (CEO), Klaus Karstensen (CFO) og Christos Kyriakidis (COO). Direktionens gager Gager til direktionen fastsættes, så de anses for at være konkurrencedygtige, hvad angår størrelse, markedsforhold, aktiviteter etc. og bliver årligt taget op til vurdering af bestyrelsesformanden og den administrerende direktør. Kjaer Group har udstedt et warrant-program til nøglemedarbejdere. De udstedte warrants udløber 1. juli Uafhængig revision Kjaer Group A/S og koncernens årsregnskab revideres af et statsautoriseret revisionsfirma udpeget på den årlige generalforsamling. For øjeblikket er det Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, der tager sig af Kjaer Group A/S og de konsoliderede regnskaber. Corporate governance Kjaer Group A/S is the parent company in the Kjaer Group, which consists of a number of independent legal entities. The principal shareholder, with an 80% shareholding, is The Way Forward ApS which is wholly-owned by Mr. Mads Kjaer. The remaining shares are owned by the employees (12%) or have been bought by the company (8%). The Board of Directors In accordance with Article 10 of the articles of association, Kjaer Group A/S shall be managed by a Board of Directors consisting of 3 to 6 members, who are elected by the General Meeting for a term of one year at a time. The Directors may be re-elected. Today the Board consists of 5 members, of which 2 are elected by the employees. The Board of Directors shall elect its own Chairman and appoints a Management Board. The Board of Directors shall be in charge of the overall management of the Company s affairs and activities. The Management Board (Executive Management) appointed by the Board of Directors shall be in charge of the day-to-day management of the Company. The Board normally meets 5-6 times per year and is otherwise convened when or if deemed necessary by the Chairman. Executive Management Executive Management functions as the day-to-day management and currently consists of Per S. Lundgren (CEO), Klaus Karstensen (CFO) and Christos Kyriakidis (COO). Remuneration of Management The remuneration payable to Executive Management is based on what is considered competitive in relation to size, market conditions, activities etc., and is reviewed annually by the Chairman and the CEO. Kjaer Group has issued a warrant programme to key employees. The issued warrants expire 1st July Independent audit Kjaer Group A/S and the Group s annual accounts are audited by a state authorised audit firm appointed annually at the Annual General Meeting. The current audit firm of Kjaer Group A/S and the consolidated accounts is Deloitte.

14 14 LEDELSENS BERETNING / MANAGEMENTS REVIEW FINANSIEL REDEGØRELSE FINANCIAL STATEMENT Resultatopgørelse I 2011 realiserede Kjaer Group koncernen en samlet omsætning på 730 mio. kr. (2010: 608 mio. kr.), en stigning på 20% i forhold til Væksten i omsætningen opgjort alene på de fortsættende aktiviteter i 2011 var 36%. Denne stigning var drevet af såvel salget til internationale nødhjælps- og udviklingsorganisationer som salget i distributionsforretningen. Den realiserede vækst i omsætningen oversteg forventningerne væsentligst som følge af flere leverancer af projekt karakter men også som følge af en forøget efterspørgsel i distributionsforretningen. Bruttoresultatet (ekskl. andre driftsindtægter) blev 124 mio. kr. (2010: 104 mio. kr.) en stigning på 19% i forhold til Bruttomarginen var 16,9% (2010: 17,2%). Den svagt faldende bruttomargin er et resultat af den øgede andel af ordrer af projekt karakter som gennemsnitligt biddrager med en relativt mindre bruttomargin. Andre eksterne omkostninger samt personaleomkostninger udgjorde -77 mio. kr. (2010: -95 mio. kr.), en reduktion på 19% væsentligst forårsaget af sidste års salg af distributionsforretningen i Vietnam. Resultat før afskrivninger, renter og skat (EBITDA) blev 49 mio. kr. (2010: 33 mio. kr.), en stigning på 47% i forhold til Afskrivninger og finansielle poster var på niveau med Skat udgjorde -13,4 mio. kr. (2010: -2,4 mio. kr.). Eksklusive den ikke-kontante omkostning til with-holding skat på årets indtjening svarer dette til en skatteprocent på 31%. Sidste års relativt lave skatteomkostning skyldtes den ikke-skattepligtige indtægt ved salget af distributionsforretningen i Vietnam. Koncernresultatet blev 20,7 mio. kr. (2010: 19,4 mio. kr.), svarende til en stigning på 7% i forhold til Opgjort alene på de fortsættende aktiviteter er resultatet mere end fordoblet. Resultatet anses for tilfredstillende og lidt over forventningerne for året. Balancen Pr. 31. december 2011 udgjorde Kjaer Group s samlede aktiver 331 mio. kr. (343 mio. kr. pr. 31. december 2010). Aktiver Materielle aktiver udgjorde 58 mio. kr. mod 51 mio. kr. pr. 31. december Stigningen skyldes hovedsageligt investeringer i distributionsforretningen. Varebeholdninger samt tilgodehavender fra salg udgjorde 240 mio. kr. mod 269 mio. kr. pr. 31. december 2010, en reduktion på 10%. Profit and loss account In 2011 Kjaer Group achieved turnover totalling DKK 730 million (2010: DKK 608 million), an increase by 20% compared to The growth in turnover measured solely on the basis of continuing activities was 36% in This growth was driven by sales to international emergency aid and development organisations, as well as by sales in the distribution business. The achieved growth in turnover exceeded expectations, primarily as a result of additional projectrelated sales, but also due to an increase in demand in the distribution business. Gross profit (excluding other operating income) was DKK 124 million (2010: DKK 104 million), an increase by 19% compared to The gross margin was 16.9% (2010: 17.2%). The slightly lower gross margin is a result of the higher ratio of project-related orders, which on average contribute a relatively lower gross margin. Other external expenses and staff expenses amounted to DKK -77 million (2010: DKK -95 million), a reduction by 19% mainly as a result of last year s divestment of the distribution business in Vietnam. Earnings before interest, tax and depreciation (EBITDA) were DKK 49 million (2010: DKK 33 million), an increase by 47% compared to Depreciation and financial items were at the same level as in Tax amounted to DKK million (2010: -2.4 million). Excluding the non-cash element of withholding taxes on the year s income, this is equivalent to a tax rate of 31%. Last year s relatively low tax cost was due to the non-taxable gain attributable to the sale of the distribution business in Vietnam. The Group s earnings after tax totalled DKK 20.7 million (2010: 19.4 million), equivalent to an increase by 7% compared to Measured solely on the basis of the continuing activities, the result was more than doubled. This result is considered to be satisfactory and slightly above the expectations for the year. Balance sheet As of 31 December2011 Kjaer Group s assets totalled DKK 331 million (DKK 343 million as of 31 December 2010). Assets Tangible assets totalled DKK 58 million, compared to. DKK 51 million as of 31 Dec The increase is mainly due to investments in the distribution business. Inventories and trade receivables amounted to DKK 240 million, compared to DKK 269 million as of 31 December 2010, which is a reduction by 10%.

Avadon Denmark ApS CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28

Avadon Denmark ApS CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28 CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28 Årsrapport for regnskabsåret 15.04.11-30.06.12 Annual Report for 15.04.11-30.06.12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. This annual report has been

Læs mere

Kjaer Group. årsrapport Annual report

Kjaer Group. årsrapport Annual report Kjaer Group årsrapport Annual report 20 CONTENTS Ledelsens beretning Kjaer Group kort fortalt Kjaer Group s forretningsmodel Langsigtede finansielle mål 5 års nøgletal Udviklingen i 2010 Forventninger

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT 2009

ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT 2009 Kjaer Group Head Office CONTENTS Ledelsens beretning Kjaer Group kort fortalt Kjaer Group s forretningsmodel Langsigtede finansielle mål 5 års nøgletal Udviklingen i 2009

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Lind Capital A/S Årsrapport for 2011

Lind Capital A/S Årsrapport for 2011 Lind Capital A/S Årsrapport for 2011 Annual Report for 2011 CVR-nr. 30 35 30 64 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den "V s'2012 The Annual Report was presented

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med revisionen af årsregnskabet for 2013 for Periamma

Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med revisionen af årsregnskabet for 2013 for Periamma Advisor-Revision Statsautoriseret Revisionsanpartselskab Att.: Jahn Thorup Jernbanepladsen 1, 1 sal 2800 Lyngby Regnskabserklæring vedrørende årsregnskabet for 2013 for Periamma Denne regnskabserklæring

Læs mere

Avadon A/S CVR-nr. / Reg no. 33 49 25 96

Avadon A/S CVR-nr. / Reg no. 33 49 25 96 CVR-nr. / Reg no. 33 49 25 96 Årsrapport for regnskabsåret 20.01.11-30.06.12 Annual Report for 20.01.11-30.06.12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. This annual report has been

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) ANNUAL REPORT 1. January - 31. December 2012 (5. accounting year) Godkendt på selskabets generalforsamling,

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Kjaer Group A/S. Årsrapport 2006. Annual report 2006. CVR-nr. 81 31 72 16

Kjaer Group A/S. Årsrapport 2006. Annual report 2006. CVR-nr. 81 31 72 16 Kjaer Group A/S Årsrapport 2006 Annual report 2006 CVR-nr. 81 31 72 16 Indholdsfortegnelse Contents Side/Page Koncerndiagram Corporate structure diagramme 1 Selskabsoplysninger Company details 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010/11 1. REGNSKABSÅR

ÅRSRAPPORT 2010/11 1. REGNSKABSÅR Tlf: 89 30 78 00 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C CYR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab DYNAMIC ENERGY APS ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2010/11 1. REGNSKABSÅR 1st

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

CVR-nr. 34 43 87 81. Årsrapport 2014. Annual Report 2014. 5. regnskabsår 5th accounting year

CVR-nr. 34 43 87 81. Årsrapport 2014. Annual Report 2014. 5. regnskabsår 5th accounting year CVR-nr. 34 43 87 81 Årsrapport 2014 Annual Report 2014 5. regnskabsår 5th accounting year Fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Submitted to and adopted by the annual general

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Indholdsfortegnelse Contents Side

Indholdsfortegnelse Contents Side Indholdsfortegnelse Contents Side Page Påtegninger Management s Statement and Auditor s Report Ledelsespåtegning Management s Statement Den uafhængige revisors erklæringer Independent Auditor s Report

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Baggrundsmateriale, maj 2013

Baggrundsmateriale, maj 2013 www.pwc.dk/c20bynumbers C20 by numbers Analyse af udviklingen i C20 Baggrundsmateriale, Revision. Skat. Rådgivning. Hvad har vi gjort? Regnskabstal for 2010-2012 Analysen er foretaget på baggrund af selskabernes

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

BDO ScanRevislon Aboulevdpic-n I I Statsautoriseret revisonsaktlesekkab DK-8()O) CVR-nr 20 22 26 70 Flt 3()Tç www bdo.dk DANSKE COMMODITIES A.

BDO ScanRevislon Aboulevdpic-n I I Statsautoriseret revisonsaktlesekkab DK-8()O) CVR-nr 20 22 26 70 Flt 3()Tç www bdo.dk DANSKE COMMODITIES A. BDO ScanRevislon Aboulevdpic-n I I Statsautoriseret revisonsaktlesekkab DK-8()O) CVR-nr 20 22 26 70 Flt 3()Tç www bdo.dk f-j DANSKE COMMODITIES A./S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2008 4. REGNSKABSÅR 4rd FINANCIAL

Læs mere

DYNAMIC ENERGY AI'S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

DYNAMIC ENERGY AI'S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Tlf: +4589 307800 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Kystvejen 29 DK 8000 Aarhus C tva-no, 20 22 26 70 revisjol1saktieselskab DYNAMIC ENERGY AI'S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

LIND FINANS A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT. 3. REGNSKABSÅR 3 TH FliVANCIAL YEAR

LIND FINANS A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT. 3. REGNSKABSÅR 3 TH FliVANCIAL YEAR Tlf: 89 30 78 00 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautonseret revisionsaktieselskab Aboulevarden 11-13 DK-8000 Arhus C CVR-nr. 20 22 26 70 LIND FINANS A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2009 3. REGNSKABSÅR 3

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12

Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12 Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12 Annual Report for 2011/12 CVR-nr. 43 13 76 11 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / The Annual Report was presented and adopted

Læs mere

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10.

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10. Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (10. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2008 Side 1 Årsberetning

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

martînsen Rådglvning & Revlsion

martînsen Rådglvning & Revlsion martînsen Rådglvning & Revlsion Torvegade 16 DK-6600 Vejen Ttf. 76 96 33 66 Fax 76 LL 44 0t www.ma tlnsen,dk CVR. nr. 32 28 52 01 UdviklingVejen Sdr. Tingvej 1O, 6630 Rødding Uddrag af Arsrapport for 2013

Læs mere

AH af 30. juni 2011 A/S Årsrapport for 2011

AH af 30. juni 2011 A/S Årsrapport for 2011 AH af 30. juni A/S Årsrapport for Annual Report for CVR-nr. 33 77 42 06 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / The Annual Report was presented and adopted at

Læs mere