KJAER GROUP ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KJAER GROUP ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2011"

Transkript

1 KJAER GROUP ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2011

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE CONTENTS Ledelsens beretning Om Kjaer Group Hoved- og nøgletal Resultater 2011 Triple Bottom Line Samfundsansvar Risikostyring Corporate Governance Finansiel redegørelse Forventninger 2012 Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer Koncern- og årsregnskab Resultatopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse, moderselskab Egenkapitalopgørelse, koncern Pengestrømsopgørelse Noter til årsrapporten Anvendt regnskabspraksis Definitioner Selskabsoplysninger Managements review About Kjaer Group 4 Financial highlights 5 Results Triple Bottom Line 10 Corporate Social Responsibility 12 Risk Management 12 Corporate Governance 13 Financial statement 14 Outlook Reports Statement by Management 17 Independent auditors report 18 Group and parent accounts Profit and loss account 21 Balance sheet 22 Statement of changes in equity, parent company 24 Statement of changes in equity, Group 25 Cash flow statement 26 Notes to the annual report 29 Accounting policies 38 Definitions 45 Company details 46

4 4 LEDELSENS BERETNING / MANAGEMENTS REVIEW OM KJAER GROUP ABOUT KJAER GROUP Kjaer Group er etableret i 1962 i Svendborg, Danmark af hr. Christian Kjaer. Gruppen er specialiseret i import, distribution og servicering af køretøjer og beskæftiger knap 300 medarbejdere heraf størstedelen i Afrika. Gruppen har en ledende position inden for sit forretningsområde i Mozambique, Uganda og Sierra Leone. Herudover leveres og serviceres køretøjer samt tilbehør og reservedele til kunder indenfor den international nødhjælps- og udviklingssektor (NGO er, FN, EU mfl.) til mere end 70 lande. Det er Kjaer Group s målsætning at virksomheden udvikles på en rentabel og forsvarlig måde og det tilstræbes at sociale og miljømæssige mål og resultater forfølges i ligeså høj grad som de finansielle. Princippet omkring den tredobbelte bundlinie er således en integreret del af de rammer som forretningen drives indenfor. FN s principper for bæredygtighed (Global Compact) som gruppen tilsluttede sig i 2003 er en vigtig reference ramme for alle aktiviteter. Kjaer Group was established in 1962, in the Danish town of Svendborg, by Mr Christian Kjaer. The Group specialises in the import, distribution and servicing of vehicles and employs around 300 people, of whom the majority in Africa. The Group holds a leading position within its business area in Mozambique, Uganda and Sierra Leone. In addition, vehicles are delivered and serviced, and parts and accessories are provided to customers within the international aid and development sector (NGOs, the UN, the EU, etc.) in more than 70 countries. It is Kjaer Group s ambition to develop the business in a profitable and responsible way and the objective is that social and environmental goals and results are pursued in the same way as the financial targets. The Triple bottom-line principle is therefore an integral element of the framework within which the company operates. The UN s principles for sustainability (the UN Global Compact), which Kjaer Group endorsed in 2003, are an important point of reference for all activities. International Management Team

5 LEDELSENS BERETNING / MANAGEMENTS REVIEW 5 HOVED- OG NØGLETAL FINANCIAL HIGHLIGHTS DKK million Hovedtal fra koncernregnskabet Key figures from the consolidated annual report: Nettoomsætning Net turnover Bruttoresultat Gross profit Resultat før renter, skat og afsk. Earnings bef. int., tax and deprec. EBITDA Resultat før renter og skat Earnings before interests and tax EBIT Resultat af finansielle poster Net financial items Resultat før skat Earnings before tax EBT Årets resultat Earnings after tax EAT Anlægsaktiver Fixed assets Varebeholdninger Inventories Tilgodehavender fra salg Trade receivables Andre omsætningsaktiver Other current assets Likvide beholdninger Liquid funds Aktiver i alt Total assets Leverandør- og anden kortfristet gæld Current liabilities tax Investeret kapital Capital employed Egenkapital Equity Rentebærende gæld, netto Interest bearing debt, net Balance sum Total balance Udbytte for året Dividend for the year Udbytte for året (%) Dividend for the year (%) 186% 33% 33% 33% 91% Investeringer i materielle Investments in tangible fixed assets, anlægsaktiver, brutto gross Nøgletal Ratios Brutto-margin Gross margin 15.7% 17.3% 18.6% 17.2% 16.9% EBITDA-margin EBITDA-margin 4.9% 6.4% 5.2% 5.5% 6.7% Rentedækningsgrad Interest coverage (EBITDA/Net fin. items) Gearing Gearing (Net int. bearing debt/ebitda) Langsigtede finansielle mål Long-tern financial targets Vækst i EBITDA Grow th in EBITDA 9% 73% -36% -16% 47% Afkast af investeret kapital Return on invested capital after tax ROIC 9% 15% 10% 11% 13% Egenkapitalforrentning Earnings to equity ratio ROE 14% 38% 21% 17% 17% Soliditetsgard Solidity ratio 24% 17% 36% 35% 40% Indre værdi af nom DKK aktie Equity value of nom. 1,000 DKK share DKK 6,098 6,290 7,783 8,294 8,777 Korrigeret indre værdi til aktiepris Adjust. equity value for share pricing DKK 5,560 7,060 7,860 8,240 8,290 Alle nøgletal er defineret i afsnittet Definitioner. All key ratios are defined in the section Definitions.

6 6 LEDELSENS BERETNING / MANAGEMENTS REVIEW RESULTATER 2011 RESULTS 2011 På trods af den fortsatte globale økonomiske turbulens blev 2011 et meget tilfredsstillende år for Kjaer Group med en vækst i omsætningen på 20% samt en vækst i årets resultat på 7%. Væksten i omsætningen opgjort alene på de fortsættende aktiviteter i 2011 var 39% hhv. en fordobling af årets resultat efter skat. Årets cash flow fra driften var positivt med 67 mio. kr. hvilket har bidraget til at koncernens netto gæld til banker er reduceret fra 97 mio. kr. pr. 31. december 2010 til 51 mio. kr. pr. 31. december Alle forretningsområder i koncernen har biddraget til den positive udvikling. Despite the continued global economic turbulence, 2011 was a very satisfactory year for Kjaer Group with growth in turnover of 20% and growth in profit of 7%. The growth in turnover measured solely on the basis of continuing activities was 39% in 2011, and a doubling of the profit for the year after tax. Cash flow from operations was positive at DKK 67 million, which contributed to the reduction of the Group s net bank debt from DKK 97 million as of 31 December 2010 to DKK 51 million as of 31 December All business units in the Group have contributed to the positive development. LANGSIGTEDE FINANSIELLE MÅL LONG TERM FINANCIAL GOALS Fokus på vækst i gruppens driftsresultat, afkast af den investerede kapital, forrentning af egenkapital, samt virksomhedens soliditet er med til at sætte rammer for gruppens finansielle langsigtede udvikling og er med til at balancere de kortsigtede såvel som de mere langsigtede beslutninger. Focus on growth in the Group s operating profit, return on invested capital, return on equity and solidity ratio is part of the framework for the Group s long-term development and contributes to balancing both the short-term and more long-term decisions. Vækst i driftsresultat Kjaer Group s målsætning er en gennemsnitlig årlig vækst i driftsresultat før renter og afskrivninger (EBITDA) på 15% med behørige hensyn til udsving fra år til år, hvis disse er berettiget af eksempelvis forretningsmuligheder og valutaog markedsfluktuationer. Forskellige initiativer har i løbet af 2011 succesfuldt medvirket til at løfte driftsindtjeningen med 47% i 2011 i forhold til 2010 svarende til et resultat på 49 mio. kr. (2010: 33 mio. kr.) Disse initiativer har været igangsat inden for såvel salgs- som inden for eftersalgsområdet. Growth in operating profit Kjaer Group s target is annual average growth in operating profit before interest and depreciation (EBITDA) of 15%. with due consideration to fluctuations in individual years, if warranted, for example by business opportunities and currency and market fluctuations. During 2011 various initiatives contributed successfully to increasing the operating profit by 47% in 2011 compared to 2010, equivalent to a result of DKK 49 million (2010: DKK 33 million). These initiatives have been implemented within both the sales and the after sales area. Realised 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% 2007 Target

7 LEDELSENS BERETNING / MANAGEMENTS REVIEW 7 Afkast af den investerede kapital Kjaer Group s målsætning er at levere et afkast efter skat (ROIC) på den investerede kapital på niveau af 12% - 15%. I 2011 blev afkastet 13%. Alle forretningsområder i koncernen arbejder efter og måles selvstændigt på dette nøgletal. Return on invested capital Kjaer Group s objective is to deliver a return on invested capital after tax (ROIC) at the level of 12% - 15%. In 2011 the return was 13%. All business areas in the Group work by and are measured independently on the basis of this key ratio. Realised Target 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Soliditet Kjaer Group har tidligere opereret med en målsætning om en soliditet i størrelsesordenen 20% - 30%. Som en konsekvens af den globale økonomiske krise, herunder forholdene i den finansielle sektor, er målsætningen i 2011 ændret til minimum 40%. Denne målsætning medfører en yderligere fokus på optimering af balancesummen i koncernen samt et øget krav til indtjening. Pr. 31/ er soliditeten 40%. Solidity ratio In the past, Kjaer Group has targeted a solvency ratio of between 20% and 30%. As a consequence of the global economic crisis, including the conditions in the financial sector, in 2011 this target was increased to minimum 40%. This target entails greater focus on optimising the Group s balance sheet, as well as on increased earnings. As of 31 December 2011 the solidity ratio is 40%. Realised Target 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Egenkapitalforrentning Kjaer Group s målsætning er at levere et årligt afkast af egenkapitalen på 20%. Også i 2011 har Kjaer Group genereret et afkast tæt på 20% (2011: 17%) og det i et år hvor egenkapitalkravet er blevet forhøjet med 10 procent point til 40%. Return on equity Kjaer Group s target is to deliver an annual return on equity of 20%. Again in 2011, Kjaer Group achieved a return close to 20% (2011: 17%), and moreover in a year where the solidity ratio was increased by 10 percentage points to 40%. Realised Target 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

8 8 LEDELSENS BERETNING / MANAGEMENTS REVIEW PRIORITETER 2011 PRIORITIES 2011 Som en konsekvens af den internationale finanskrise oplevede koncernen en vis tilbagegang i 2009 og Med henblik på at genetablere væksten i virksomheden har ledelsen i 2011 prioriteret øget kundefokus, udvikling af nye og bedre servicetilbud for eksisterende kunder samt yderligere optimering af gruppens vigtigste processer og forretningsgange. Øget kundefokus Forretningsplanerne for 2011 fokuserede på de eksisterende forretninger og kunder i Mozambique, Uganda, Sierra Leone og i den international nødhjælps- og udviklingssektor. Ambitiøse planer for servicering og tæt opfølgning blev udarbejdet og nødvendig tilpasning af organisation, selskabsstruktur og finansielle ressourcer blev sikret tidligt på året. Dette har resulteret i vækst i forretningomfanget med eksisterende såvel som med nye kunder og har været den bærende kraft bag resultatudviklingen i Nye servicetilbud Den underliggende makroøknomiske udvikling i gruppens nøglemarkeder forventes ifølge The Internatoinal Monetary Fund (IMF) at ligge i et niveau på noget over 5% p.a., primært drevet af kommercielle investeringer i minedrift, oile og gasudvinding og dermed også infrastruktur i form af havne, jernbaner, veje m.v. Aktørerne er alle nøglekunder for gruppens aktiviteter og i løbet af 2011 blev der således påbegyndt en geografisk udvidelse af gruppens salgs-, værksteds- og servicekapacitet. Kunderne er generelt set flådekunder med et behov for service der er både effektiv og af høj og konstant kvalitet og forventes at udgøre en stadig større andel af gruppens forretning. Optimering af nøgleprocesser Forretningsprocesserne er det bærende element i at sikre værdiskabelse for kunder, aktionærer, ansatte og andre interessenter. Arbejdet med at standardisere de kritiske forretningsprocesser i gruppen blev påbegyndt i 2008 ved introduktionen af KWOM (Kjaer Group Way of Management). Selvom arbejdet ikke er tilendebragt har det bl.a. medvirket til at en stigning på 20% i omsætningen i 2011 har kunnet finanseres ved et gennemsnitligt lavere lager og debitorudestående. As a consequence of the international financial turmoil the Group experienced a small decline in 2009 and In order to re-establish growth in the company, in 2011 management prioritised increased customer focus, the development of new and improved service offerings for existing customers, and the further optimisation of the Group s key processes and procedures. Increased customer focus The business plans for 2011 focused on the existing operations and customers in Mozambique, Uganda, Sierrra Leone, and in the international aid and development sector. Ambitious plans for servicing and close follow-up were developed and the necessary adjustment of organisation, corporate structure and financial capacity was achieved early in This resulted in growth in the business volume with both existing and new customers, and was the driving force behind the performance in New service offerings According to the International Monetary Fund (IMF), the underlying macroeconomic development in the Group s key markets is expected to be at a level slightly above 5% per annum, primarily driven by commercial investments in mining and oil and gas exploration, and thereby also in such infrastructure as ports, railways, roads, etc. The participants in this development are all key customers for the Group s activities, so that during 2011 the geographical expansion of the Group s sales, workshop and service capacity was initiated. The customers are generally fleet customers with a need for a service offering which is both effective and of consistently high quality. It is expected that this part of the business will constitute an ever-increasing share of the overall business. Optimisation of key processes The business processes are the key element in ensuring the creation of value for customers, shareholders, employees and other stakeholders. The work of standardising the critical business processes within the Group was started in 2008 on the introduction of KWOM (the Kjaer Group Way of Management). Even though this work is still ongoing, it has already contributed to achieving an increase in turnover of 20% in 2011, financed by an average lower level of inventory and trade receivables.

9 LEDELSENS BERETNING / MANAGEMENTS REVIEW 9 PRIORITETER 2012 PRIORITIES 2012 I modsætning til de udsigter der gør sig gældende for specielt Europa og USA er de makroøknomiske udsigter for det afrikanske kontintent lovende og specielt for de lande hvor gruppen opererer. Denne vækst forventes at blive reflekteret i samme eller højere vækst i det automotive marked. Gruppen vil derfor fokusere på følgende i 2012: 1. Investering i væsentlig udvidelse af værkstedsog service kapacitet 2. Implementering af udvalgte internationale standarder for fremtidig certificering 3. Forsat optimering af nøgleprocesser In contrast to the outlook for especially Europe and the USA, the macroeconomic projections for Africa are promising, especially for the countries in which the Group operates. This economic growth is expected to generate the same or even higher growth within the automotive market. The Group will therefore focus on the following in 2012: 1. Investment in significant expansion of workshop and service capacity 2. Implementation of selected international standards for future certification 3. Continuous optimisation of key processes Kjaer Group A/S, Denmark

10 10 LEDELSENS BERETNING / MANAGEMENTS REVIEW TRIPLE BOTTOM LINE Kjaer Group Way of Management (KWOM) blev introduceret i 2008 og herunder også princippet Triple Bottom Line og dermed ideen om at sociale og miljømæssige mål og resultater forfølges i ligeså høj grad som de finansielle. Med udgangspunkt i gruppens grundlæggende værdier, vision og nøgleprocesser blev otte overordnede mål definerede som grundlæggende vigtige for gruppens virke. The Kjaer Group Way of Management (KWOM) was introduced in 2008, and hereby also the principle of the Triple Bottom Line whereby social and environmental targets and results are pursued in the same way as financial targets. Based on the Group s fundamental values, vision and key processes, eight overall targets were defined as fundamentally important to the Group s work. ENVIRONMENTAL > Entities operate with the lowest possible impact on the environment > Environmentally friendly initiatives supporting or relevant to our business FINANCIAL > Sustainable and predictable growth > Increased enterprise value > Preferred partner > Attractive company for investment ENVIRONMENTAL SOCIAL FINANCIAL SOCIAL > Happy, healthy and safe workplace > Fair and competitive compensation Kjaer Group tilstræber at udvikle forretningen på en rentabel såvel som forsvarlig vis og den tredobbelte bundlinie er således en integreret del af de principper forretningen drives efter. FN s principper for bæredygtighed Global Compact, som gruppen tilsluttede sig i 2003, er en vigtig ramme for alle aktiviteter. (For yderligere information henvises der til www. unglobalcompact.org eller Mål og aktiviteter for de enkelte områder er blevet fastsat og der er taget beslutning om intern opfølgning gennem Balanced Score Card processen og rapportering eksternt gennem tilslutning til Global Compact (såkaldt Communication on Progress reporting). Kjaer Group aims to develop its business in a profitable as well as a responsible way. The Triple Bottom Line is an integral element of the principles by which the company is manged. The UN s principles for sustainability, the UN Global Compact, which the Group endorsed in 2003, are an important framework for all activities. (For further information see or Targets and activities for the individual areas have been set and internal follow-up applying the Balanced Scorecard process has been adopted. External reporting takes place via the affiliation to the Global Compact (the Communication on Progress reporting).

11 LEDELSENS BERETNING / MANAGEMENTS REVIEW 11 Det næste væsentlige skridt er implementeringen af relevante internationale standarder og efterfølgende certificering af forretningskritiske områder. Nedenstående tabel giver en oversigt over udviklingen til dato og de pt. planlagte initiativer. The next important step is the implementation of relevant international standards and subsequent certification of business-critical areas. The table below presents an overview of the progress so far and the scheduled future activities. OBJECTIVES POLICY / GUIDANCE MEASURE/AMBITION ENVIRONMENTAL Entities operate with the lowest possible impact on the environment Environmentally friendly initiatives supporting/relevant to the businesses Health, Safety and Environment Health, Safety and Environment > ISO > GC # 7-9 (Environment)* > Marketing and cycle plan Group policy Local policy Gap Plan Certification Group policy Local policy Indicator Sustainable and predictable growth Risk Management > Solidity ratio/roe/roic Indicator Group policy Local policy SOCIAL FINANCIAL Increased enterprise value Preferred partner Attractive company for investment Happy, healthy and safe workplace Fair and competitive compensation Long term financial guidance KWOM Health, Safety and Environment Remuneration > EBITDA growth > Market share > ISO9000 > Dividend pay-out > GC # 10 (anti corruption)* > People Survey > OHSAS18001 > Int. and Local stds/legislation > GC #1-6(human rights/labor)* > Benchmarking > People Survey Indicator Indicator Indicator Indicator Group policy Group policy Group policy Group policy Indicator Indicator Local policy Local policy Local policy Local policy Gap Plan Gap Plan Gap Plan Certification Certification * United Nations Global Compact principles

12 12 LEDELSENS BERETNING / MANAGEMENTS REVIEW SAMFUNDSANSVAR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY Kjaer Group har indsendt sin statusrapport for 2011 til FN s Global Compact organisation, og den er tilgængelig på www. unglobalcompactorg og Kjaer Group s egen hjemmeside Årsrapporten indeholder derfor ikke yderligere oplysninger om bæredygtighed i overensstemmelse med årsregnskabslovens 99 a, stk. 7. Kjaer Group has submitted its status report for 2011 to the UN s Global Compact organisation. The report is available at or Kjaer Group s own website In accordance with Section 99 a (7) of the Danish Financial Statements Act, the annual report therefore does not include further information on sustainability. RISIKOSTYRING RISK MANAGEMENT Koncernen arbejder systematisk med risikostyring med sigte på reduktion og spredning af risici samt risikoforsikring. På grund af koncernens markedsfokusering på udviklingslande anses landerisici og valutarisici som særligt væsentlige for virksomheden, ud over de gængse risici ved handel med og distribution af køretøjer. Finansielt står koncernen over for de største landerisici i Mozambique og Uganda. Der er tegnet forsikring mod politiske risici for varelagre, som dækker i tilfælde af krig eller konfiskation. Der er desuden tegnet forsikringer, som delvist dækker politiske risici mod moderselskabets aktier i dets datterselskaber i Mozambique og Uganda. Afrikanske datterselskabers resultater og egenkapitaler opgøres og kurssikres i USD. Kjaer Group s aktieværdi i udenlandske datterselskaber er delvist kurssikret af moderselskabet til danske kroner via valutaterminskontrakter på mindst 50% af aktiernes bogførte værdi. Væsentlige transaktionsbaserede valutarisici kurssikres for at fastholde lav eksponering over for kommercielle valutarisici. The Group is working systematically with risk management with the aim of achieving a reduction, spread and insurance of risks. Given the Group s market focus on developing countries, we consider country risks and exchange rate risks to be of special importance to the company, in addition to ordinarily accepted risks within automotive trade and distribution. The Group s financially most significant country risks are in Mozambique and Uganda. Insurance has been taken out against political risks to inventories, with cover in the event of war or confiscation. Insurances have also been taken out to partly cover political risks to the parent company s shares in these subsidiaries in Mozambique and Uganda. African subsidiaries results and equities are measured and hedged in USD. Kjaer Group s share value in foreign subsidiaries is partly hedged by the parent company in DKK terms strategic forward exchange contracts for at least 50% of the shares book value. Significant transaction-based exchange rate risks are being hedged in order to maintain low exposure to commercial exchange rate risks.

13 LEDELSENS BERETNING / MANAGEMENTS REVIEW 13 CORPORATE GOVERNANCE Corporate governance Kjaer Group A/S er moderselskab i Kjaer Group koncernen, som består af et antal uafhængige juridiske enheder. Hovedaktionær med en aktiepost på 80% er The Way Forward ApS, som er 100% ejet af hr. Mads Kjaer. De resterende aktier ejes af medarbejderne (12%) eller er købt af selskabet selv (8%). Bestyrelsen I overensstemmelse med vedtægternes 10 skal Kjaer Group A/S ledes af en bestyrelse på 3-6 medlemmer, som er valgt på generalforsamlingen for en etårig periode ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne kan genvælges. I øjeblikket består bestyrelsen af 5 medlemmer, hvoraf 2 er medarbejdervalgte. Bestyrelsen vælger selv sin formand og udnævner en direktion. Bestyrelsen er ansvarlig for den overordnede ledelse af selskabets anliggender og aktiviteter. Den bestyrelsesudnævnte direktion (ledelsesgruppen) er ansvarlig for selskabets daglige drift. Bestyrelsen mødes sædvanligvis 5-6 gange om året og kan ellers indkaldes når eller hvis, formanden finder det nødvendigt. Koncernledelsen Koncernledelsen er ansvarlig for den daglige ledelse og består i øjeblikket af Per S. Lundgren (CEO), Klaus Karstensen (CFO) og Christos Kyriakidis (COO). Direktionens gager Gager til direktionen fastsættes, så de anses for at være konkurrencedygtige, hvad angår størrelse, markedsforhold, aktiviteter etc. og bliver årligt taget op til vurdering af bestyrelsesformanden og den administrerende direktør. Kjaer Group har udstedt et warrant-program til nøglemedarbejdere. De udstedte warrants udløber 1. juli Uafhængig revision Kjaer Group A/S og koncernens årsregnskab revideres af et statsautoriseret revisionsfirma udpeget på den årlige generalforsamling. For øjeblikket er det Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, der tager sig af Kjaer Group A/S og de konsoliderede regnskaber. Corporate governance Kjaer Group A/S is the parent company in the Kjaer Group, which consists of a number of independent legal entities. The principal shareholder, with an 80% shareholding, is The Way Forward ApS which is wholly-owned by Mr. Mads Kjaer. The remaining shares are owned by the employees (12%) or have been bought by the company (8%). The Board of Directors In accordance with Article 10 of the articles of association, Kjaer Group A/S shall be managed by a Board of Directors consisting of 3 to 6 members, who are elected by the General Meeting for a term of one year at a time. The Directors may be re-elected. Today the Board consists of 5 members, of which 2 are elected by the employees. The Board of Directors shall elect its own Chairman and appoints a Management Board. The Board of Directors shall be in charge of the overall management of the Company s affairs and activities. The Management Board (Executive Management) appointed by the Board of Directors shall be in charge of the day-to-day management of the Company. The Board normally meets 5-6 times per year and is otherwise convened when or if deemed necessary by the Chairman. Executive Management Executive Management functions as the day-to-day management and currently consists of Per S. Lundgren (CEO), Klaus Karstensen (CFO) and Christos Kyriakidis (COO). Remuneration of Management The remuneration payable to Executive Management is based on what is considered competitive in relation to size, market conditions, activities etc., and is reviewed annually by the Chairman and the CEO. Kjaer Group has issued a warrant programme to key employees. The issued warrants expire 1st July Independent audit Kjaer Group A/S and the Group s annual accounts are audited by a state authorised audit firm appointed annually at the Annual General Meeting. The current audit firm of Kjaer Group A/S and the consolidated accounts is Deloitte.

14 14 LEDELSENS BERETNING / MANAGEMENTS REVIEW FINANSIEL REDEGØRELSE FINANCIAL STATEMENT Resultatopgørelse I 2011 realiserede Kjaer Group koncernen en samlet omsætning på 730 mio. kr. (2010: 608 mio. kr.), en stigning på 20% i forhold til Væksten i omsætningen opgjort alene på de fortsættende aktiviteter i 2011 var 36%. Denne stigning var drevet af såvel salget til internationale nødhjælps- og udviklingsorganisationer som salget i distributionsforretningen. Den realiserede vækst i omsætningen oversteg forventningerne væsentligst som følge af flere leverancer af projekt karakter men også som følge af en forøget efterspørgsel i distributionsforretningen. Bruttoresultatet (ekskl. andre driftsindtægter) blev 124 mio. kr. (2010: 104 mio. kr.) en stigning på 19% i forhold til Bruttomarginen var 16,9% (2010: 17,2%). Den svagt faldende bruttomargin er et resultat af den øgede andel af ordrer af projekt karakter som gennemsnitligt biddrager med en relativt mindre bruttomargin. Andre eksterne omkostninger samt personaleomkostninger udgjorde -77 mio. kr. (2010: -95 mio. kr.), en reduktion på 19% væsentligst forårsaget af sidste års salg af distributionsforretningen i Vietnam. Resultat før afskrivninger, renter og skat (EBITDA) blev 49 mio. kr. (2010: 33 mio. kr.), en stigning på 47% i forhold til Afskrivninger og finansielle poster var på niveau med Skat udgjorde -13,4 mio. kr. (2010: -2,4 mio. kr.). Eksklusive den ikke-kontante omkostning til with-holding skat på årets indtjening svarer dette til en skatteprocent på 31%. Sidste års relativt lave skatteomkostning skyldtes den ikke-skattepligtige indtægt ved salget af distributionsforretningen i Vietnam. Koncernresultatet blev 20,7 mio. kr. (2010: 19,4 mio. kr.), svarende til en stigning på 7% i forhold til Opgjort alene på de fortsættende aktiviteter er resultatet mere end fordoblet. Resultatet anses for tilfredstillende og lidt over forventningerne for året. Balancen Pr. 31. december 2011 udgjorde Kjaer Group s samlede aktiver 331 mio. kr. (343 mio. kr. pr. 31. december 2010). Aktiver Materielle aktiver udgjorde 58 mio. kr. mod 51 mio. kr. pr. 31. december Stigningen skyldes hovedsageligt investeringer i distributionsforretningen. Varebeholdninger samt tilgodehavender fra salg udgjorde 240 mio. kr. mod 269 mio. kr. pr. 31. december 2010, en reduktion på 10%. Profit and loss account In 2011 Kjaer Group achieved turnover totalling DKK 730 million (2010: DKK 608 million), an increase by 20% compared to The growth in turnover measured solely on the basis of continuing activities was 36% in This growth was driven by sales to international emergency aid and development organisations, as well as by sales in the distribution business. The achieved growth in turnover exceeded expectations, primarily as a result of additional projectrelated sales, but also due to an increase in demand in the distribution business. Gross profit (excluding other operating income) was DKK 124 million (2010: DKK 104 million), an increase by 19% compared to The gross margin was 16.9% (2010: 17.2%). The slightly lower gross margin is a result of the higher ratio of project-related orders, which on average contribute a relatively lower gross margin. Other external expenses and staff expenses amounted to DKK -77 million (2010: DKK -95 million), a reduction by 19% mainly as a result of last year s divestment of the distribution business in Vietnam. Earnings before interest, tax and depreciation (EBITDA) were DKK 49 million (2010: DKK 33 million), an increase by 47% compared to Depreciation and financial items were at the same level as in Tax amounted to DKK million (2010: -2.4 million). Excluding the non-cash element of withholding taxes on the year s income, this is equivalent to a tax rate of 31%. Last year s relatively low tax cost was due to the non-taxable gain attributable to the sale of the distribution business in Vietnam. The Group s earnings after tax totalled DKK 20.7 million (2010: 19.4 million), equivalent to an increase by 7% compared to Measured solely on the basis of the continuing activities, the result was more than doubled. This result is considered to be satisfactory and slightly above the expectations for the year. Balance sheet As of 31 December2011 Kjaer Group s assets totalled DKK 331 million (DKK 343 million as of 31 December 2010). Assets Tangible assets totalled DKK 58 million, compared to. DKK 51 million as of 31 Dec The increase is mainly due to investments in the distribution business. Inventories and trade receivables amounted to DKK 240 million, compared to DKK 269 million as of 31 December 2010, which is a reduction by 10%.

Polen Vind A/S CVR-nr. 31890284 Central Business Registration No 31890284. Årsrapport 2015 Annual report 2015

Polen Vind A/S CVR-nr. 31890284 Central Business Registration No 31890284. Årsrapport 2015 Annual report 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Polen Vind A/S CVR-nr. 31890284

Læs mere

3) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU

3) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU EKSEMPLER PÅ LEDELSESPÅTEGNING PÅ ÅRSRAPPORTER. 1) Klasse B og C. Årsregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven 2) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven. Pengestrømsopgørelse

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej Copenhagen V. Årsrapport 1. januar december 2015

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej Copenhagen V. Årsrapport 1. januar december 2015 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 Copenhagen V Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/04/2016 Ulrik

Læs mere

Carlsberg International A/S

Carlsberg International A/S Carlsberg International A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/03/2016

Læs mere

Carlsberg Invest A/S. Ny Carlsberg Vej København V. Årsrapport 1. januar december 2015

Carlsberg Invest A/S. Ny Carlsberg Vej København V. Årsrapport 1. januar december 2015 Carlsberg Invest A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/03/2016 Andreas

Læs mere

Merrild Kaffe Newco ApS Årsrapport for 23. december december 2014

Merrild Kaffe Newco ApS Årsrapport for 23. december december 2014 Merrild Kaffe Newco ApS Årsrapport for 23. december - 31. december 2014 Annual Report for 23 December - 31 December 2014 CVR-nr. 36 47 39 59 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Avadon Denmark ApS CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28

Avadon Denmark ApS CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28 CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28 Årsrapport for regnskabsåret 15.04.11-30.06.12 Annual Report for 15.04.11-30.06.12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. This annual report has been

Læs mere

GN Store Nord A/S VAT number XBRL REVIEW REPORT

GN Store Nord A/S VAT number XBRL REVIEW REPORT GN Store Nord A/S VAT number 24 25 78 43 XBRL REVIEW REPORT Bemærk at dette er en gennemgangsrapport - en læsbar udgave af den dannede XBRL-fil. Denne rapport skal ikke indberettes til Erhvervsstyrelsen,

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

Shell EP Holdingselskab Danmark ApS Årsrapport for 2012

Shell EP Holdingselskab Danmark ApS Årsrapport for 2012 Shell EP Holdingselskab Danmark ApS Årsrapport for 2012 Annual Report for 2012 CVR-nr. 25 07 67 88 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/5 2013 The Annual

Læs mere

Årsrapport 12. maj december 2015

Årsrapport 12. maj december 2015 Årsrapport 12. maj - 31. december 2015 Annual report 12 May - 31 December 2015 CVR-nr. 36 89 81 35 Company reg. no. 36 89 81 35 K/S GG 11 A c/o Gefion Group Østergade 1, 2. 1100 København K Årsrapporten

Læs mere

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Scania-MAN Administration ApS. Årsrapport for 2015

Scania-MAN Administration ApS. Årsrapport for 2015 Scania-MAN Administration ApS c/o Deloitte, Weidekampsgade 6, DK-2300 København S Årsrapport for 2015 Annual Report for 2015 CVR-nr. 34 09 09 39 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Administrationsselskabet af 29. september 2009 ApS Årsrapport for 1. januar december 2014

Administrationsselskabet af 29. september 2009 ApS Årsrapport for 1. januar december 2014 Administrationsselskabet af 29. september 2009 ApS Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 Annual Report for 1 January - 31 December 2014 CVR-nr. 32 46 99 57 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CARLSBERG FINANS A/S. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CARLSBERG FINANS A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/03/2015 Christian H. Vang Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Arts Biologics A/S i likvidation Arts Biologics A/S In Liquidation. Årsrapport for 1. januar december 2015

Arts Biologics A/S i likvidation Arts Biologics A/S In Liquidation. Årsrapport for 1. januar december 2015 Arts Biologics A/S i likvidation Arts Biologics A/S In Liquidation Ole Maaløes Vej 3, DK-2200 København N Årsrapport for 1. januar - 31. december 2015 Annual Report for 1 January - 31 December 2015 CVR-nr.

Læs mere

LOGISTICS DENMARK ApS

LOGISTICS DENMARK ApS LOGISTICS DENMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Poul Bonde Jensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Investeringsselskabet BTPL ApS Årsrapport for 29. januar -31. december 2013

Investeringsselskabet BTPL ApS Årsrapport for 29. januar -31. december 2013 Investeringsselskabet BTPL ApS Årsrapport for 29. januar -31. december 2013 Annual Report for 29 January - 31 December 2013 35 03 61 48 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Inpay Holding ApS. Årsrapport for 1. januar december 2015

Inpay Holding ApS. Årsrapport for 1. januar december 2015 Inpay Holding ApS Bredgade 25 2. H, DK-1260 København K Årsrapport for 1. januar - 31. december 2015 Annual Report for 1 January - 31 December 2015 CVR-nr. 35 05 22 83 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Kjaer Group. Årsrapport Annual report 2012

Kjaer Group. Årsrapport Annual report 2012 Kjaer Group Årsrapport Annual report 2012 Light Commercial Vehicles on a car carrier ready for delivery. Vehicles and aftersales services are provided to customers where required according to the needs

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS CVR-nr. 89 77 36 28 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 3^/^2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Holcim (Denmark) ApS Årsrapport for 1. juli juni 2014

Holcim (Denmark) ApS Årsrapport for 1. juli juni 2014 Holcim (Denmark) ApS Årsrapport for 1. juli 2013-30. juni 2014 Annual Report for 1 July 2013-30 June 2014 CVR-nr. 25 84 15 49 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

LEMER EUROPEAN GROUP ApS

LEMER EUROPEAN GROUP ApS LEMER EUROPEAN GROUP ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/04/2014 Miguel Nobrega Gouveia Dirigent Side 2

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr. 37 75 25 17. Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2015

Expedit a/s. CVR-nr. 37 75 25 17. Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2015 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2015 Yderligere oplysninger fås hos Steen Bødtker, adm. direktør, på tlf. 20 80 88 00 eller pr. email steen.bodtker@expedit.dk.

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

BASILEA PHARMACEUTICALS A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

BASILEA PHARMACEUTICALS A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Basilea Pharmaceut A/SBlokken st.th.3400 Hillerød307 BASILEA PHARMACEUTICALS A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling,

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Nomeco A/S Årsrapport 2015/16 Annual report 2015/16 Ledelsesberetning Management's review Oplysninger om selskabet Company details Navn/Name Adresse, postnr., by/address, Postal code, City Nomeco A/S Borgmester

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

BALTIC PETROLEUM K/S. c/o Dan Consulting, Kristianiagade 2, kl. d København Ø. Annual report 1 January December 2015

BALTIC PETROLEUM K/S. c/o Dan Consulting, Kristianiagade 2, kl. d København Ø. Annual report 1 January December 2015 BALTIC PETROLEUM K/S c/o Dan Consulting, Kristianiagade 2, kl. d. 2100 København Ø Annual report 1 January 2015-31 December 2015 The annual report has been presented and approved on the company's general

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Kjaer Group. årsrapport Annual report

Kjaer Group. årsrapport Annual report Kjaer Group årsrapport Annual report 20 CONTENTS Ledelsens beretning Kjaer Group kort fortalt Kjaer Group s forretningsmodel Langsigtede finansielle mål 5 års nøgletal Udviklingen i 2010 Forventninger

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER Note 23 Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat 1 Afskrivninger Resultat

Læs mere

YXENBORG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

YXENBORG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den YXENBORG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Claus Gajhede Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr. 27006329

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015 PROPOX ApS Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg Årsrapport 14. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2016 Per Olesen Dirigent

Læs mere

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 Vindenergi Danmark amba CVR-NR. 21 97 35 05 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 12. REGNSKABSÅR 1 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011 for Vindenergi Danmark amba.

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg CVR-nr. 13 08 02 08 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

PERIODEREGNSKAB 1. JULI DECEMBER 2016 DFP GROUP APS ULVEBJERG 20 BAGSVÆRD. CVR-nr

PERIODEREGNSKAB 1. JULI DECEMBER 2016 DFP GROUP APS ULVEBJERG 20 BAGSVÆRD. CVR-nr PERIODEREGNSKAB INTERIM BALANCE SHEET 1. JULI - 31. DECEMBER 2016 1 JULY - 31 DECEMBER 2016 DFP GROUP APS ULVEBJERG 20 2880 BAGSVÆRD CVR-nr. 33 50 02 62 CENTRAL BUSINESS REGISTRATION no. 33 50 02 62 Godkendt

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør ES ÅRSRAPPORT 2012 Guldklumpen Holding ApS Fælledvej 200 2791 Dragør CVR nr. 32148050 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HUA DENMARK ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/05/2015 De Hua Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport for 2013/14 7. regnskabsår

Årsrapport for 2013/14 7. regnskabsår Årsrapport for 2013/14 7. regnskabsår PGP Distribution ApS Kalsensgaardsvej 6 9490 Pandrup CVR-nr. 30 70 89 62 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts

Læs mere

FØRSTE HALVÅR 2016 FIRST HALF YEAR OF 2016

FØRSTE HALVÅR 2016 FIRST HALF YEAR OF 2016 FØRSTE HALVÅR 2016 FIRST HALF YEAR OF 2016 Enalyzer First North Meddelelse nr. 93, 25. august 2016 Enalyzer First North Announcement no. 93, 25 August 2016 RESUME RESUME Enalyzer s bestyrelse har behandlet

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

JJ BYG VVS CONSULT ApS. Årsrapport for 2014

JJ BYG VVS CONSULT ApS. Årsrapport for 2014 JJ BYG VVS CONSULT ApS c/o Ole Engelsen Søndermarken 27 3060 Espergærde CVR-nr. 32068375 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

ApS N0074. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014

ApS N0074. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 ApS N0074 Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Margit Pohlmann Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

UCB Nordic A/S Årsrapport for 1. januar december 2013

UCB Nordic A/S Årsrapport for 1. januar december 2013 UCB Nordic A/S Årsrapport for 1. januar - 31. december 2013 Annual Report for 1 January - 31 December 2013 CVR-nr. 26 68 89 49 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Bella Solstra A/S. Årsrapport for 1. januar december 2015

Bella Solstra A/S. Årsrapport for 1. januar december 2015 Bella Solstra A/S Lautrupsgade 7, 3. tv., DK-2100 København Ø Årsrapport for 1. januar - 31. december 2015 Annual Report for 1 January - 31 December 2015 CVR-nr. 34 58 57 09 Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere