Offentligt område ved Hjelmdrupvej, Egtved, Multihal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 1 6 4 Offentligt område ved Hjelmdrupvej, Egtved, Multihal"

Transkript

1 L O K A L P L A N N R. 6 4 Offentligt område ved Hjelmdrupvej, Egtved, Multihal V E J L E K O M M U N E GIVE JELLING VEJLE EGTVED BØRKOP Endeligt vedtaget Offentligt bekendtgjort

2 2 LOKALPLAN NR. 64

3 L O K A L P L A N O M R Å D E T L O K A L P L A N N R. 6 4 Offentligt område ved Hjelmdrupvej, Egtved, Multihal : Z A A B 52D 62 C B 43 52C A35C A 54E54F D A A 0C B C B J A C A B Q 2A :8.000 Signaturforklaring: Lokalplanens afgrænsning Matrikelskel (kortet kan ikke bruges til opmåling) Eksisterende bebyggelse med husnumre Oversigtskort med lokalplanens afgrænsning. LOKALPLAN NR. 64 LOKALPLANOMRÅDET 3

4 I N D H O L D side 6 REDEGØRELSE 6 Baggrund og formål 6 Eksisterende forhold 6 Lokalplanens indhold 6 Anvendelse 6 Udstykning og bebyggelse 7 Vej-, sti- og parkeringsforhold 7 Ubebyggede arealer 8 Forhold til anden planlægning og lovgivning 8 Museumsloven 8 Kommuneplan Strukturplan 8 Lokalplan 8 Servitutter 8 Arkitekturpolitik 9 Bæredygtighed, sundhed og trivsel 9 Tilgængelighed 9 Forsyning og spildevand 9 Miljøforhold 9 MiljØscreening af lokalplanforslaget BESTEMMELSER Formål 2 Område og zonestatus 3 Anvendelse 2 4 Udstykning 2 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 2 6 Miljøforhold 3 7 Bebyggelsens omfang og placering 3 8 Bebyggelsens udseende 4 9 Ubebyggede arealer 5 0 Betingelser for ibrugtagen af ny bebyggelse 5 Aflysning af lokalplan og servitutter 5 2 Lokalplanens retsvirkninger KORTBILAG. Matrikler 2. Eksisterende forhold 3. Fremtidige forhold 4 LOKALPLAN NR. 64

5 F O R O R D Forord Byrådet har besluttet, at der skal udarbejdes en lokalplan. Det er planloven, der bestemmer, hvornår der skal udarbejdes en lokalplan. Ændringer i området, hvor lokalplanen gælder, skal overholde lokalplanen. Lokalplanforløb Vedtagelse af forslag i byrådet Offentlig høring Endelig vedtagelse i byrådet Offentliggørelse Lokalplaner er en lokal lov og kan regulere: - Anvendelse af arealer og bygninger - Vej- og stiforhold - Bebyggelsens placering og omfang - Landskabsforhold og beplantninger - Afskærmning mod støj - Oprettelse af grundejerforeninger - Bevaring af bebyggelse og nedrivning - Friholdelse for bebyggelse - Krav om lavenergibebyggelse - Ændring i terræn - Plantevalg - Arkitektur Lokalplanen består af en redegørelse, bestemmelser og kortbilag. Redegørelsen beskriver området, som det er og byrådets ønsker for udviklingen i området. Bestemmelserne fastlægger i detaljer, hvad der gælder i området, og er juridisk bindende. Kortbilagene understøtter både redegørelse og bestemmelser. LOKALPLAN NR. 64 FORORD 5

6 Redegørelse R E D E G Ø R E L S E BAGGRUND OG FORMÅL Lokalplanen udarbejdes efter et ønske fra den selvejende institution Egtved Hallen og Vejle Kommune. Egtved Skole er opført i røde teglsten med sort tag, mens Egtved Hallen er opført som gasbetonbyggeri med stålpladebeklædning. Lokalplanen udarbejdes for at fastholde og udvikle Egtved Hallens position som lokalt samlingspunkt i området. Dette sikres ved at give mulighed for udvidelse af hallen og for et vandrehjem samt ved at placere en ny SFO i tilknytning til hallen. Lokalplanen regulerer også boldbanerne og skolen. Omkring boldbanerne er der i dag et beplantningsbælte, som afskærmer boldbanerne fra de omkringliggende boligområder og erhvervsområde. Lokalplanen sikrer, at denne afskæmning fastholdes. Området er i byzone og omfatter et areal på 2,2 ha. LOKALPLANENS INDHOLD Anvendelse Lokalplanområdet anvendes til offentlige formål. Inden for lokalplanområdet kan der etableres nybygninger og tilbygninger i forbindelse med den eksisterende hal og skole. Derudover kan der etableres et vandrehjem, og den nuværende SFO kan udstykkes til bolig. I lokalplanen åbnes der mulighed for, at den nuværende SFO kan udstykkes til bolig. EKSISTERENDE FORHOLD Området omfatter i dag Egtved Skole og SFO, Egtved Hallen og tilhørende boldbaner. Området ligger centralt placeret i Egtved og afgrænses mod øst, vest og syd af boliger. Mod nord afgrænses området af et eksisterende erhvervsområde. Udstykning og bebyggelse Lokalplanen opdeler området i fem delområder, som kan ses på kortbilag. I delområde ligger den nuværende SFO. Lokalplanen giver mulighed for, at bygningen kan udstykkes til åben-lav bolig eller et dobbelthus. I delområde 2, 4 og 5 er der mulighed for bebyg- Google Egtved Hallen set fra Hjelmdrupvej 6 LOKALPLAN NR. 64

7 R E D E G Ø R E L S E gelse, som f.eks. udvidelse af hallen og skolen, udbygning af en ny SFO og også mulighed for et vandrehjem. Traditionelt set har hallen i Egtved været et samlingspunkt. Et vandrehjem vil være med til at skabe mere liv og understøtte hallens funktion som samlingspunkt. Desuden er der mulighed for boldbaner med tilhørende faciliteter i delområde 2. I delområde 3 er der primært mulighed for boldbaner, dog er der også mulighed for placering af småskure på op til 50 m² til opbevaring af udstyr til vedligehold og brug af boldbaner. Desuden er der mulighed for lysmaster, kunstofgræsbaner, boldhegn samt bander og tribuner omkring boldbanerne. Vej-, sti- og parkeringsforhold Adgang til området kan ske fra Hjelmdrupvej, Østergade og Tudvadvej, som vist på kortbilag 3. adgangen skulle ske fra Østergade, som vist på kortbilag 3. Derudover kan der etableres nye stiforbindelser og interne veje inden for lokalplanområdet. Ubebyggede arealer Der er i forvejen beplantning rundt om boldbanerne, som bibeholdes som afskærmning i forhold til de eksisterende bolig- og erhvervsområder. Langs den nordlige og østlige lokalplangrænse må der opsættes hegn på op til 5 meter. Øvrige hegn inden for lokalplanområdet skal opsættes efter hegnslovens regler. I forbindelse med boldbanerne må der opsættes lysmaster på op til 8 meters højde. Lysmasterne skal placeres, så lyset ikke giver blændgener for naboer. Der skal udlægges p-plads pr. 50 m² etageareal til offenligt formål og 2 p-pladser pr. bolig i forbindelse med udstykning af den nuværende SFO til boligbebyggelse. Hvis den nuværende SFO udstykkes til bolig, vil Derudover må der opsættes en mobilmast på op til 40 meter i lokalplanområdet. Overskudsjord kan genanvendes i området til f.eks. volde, ramper og kælkebakker. Google Egtved Skole set fra Hjelmdrupvej LOKALPLAN NR. 64 REDEGØRELSE 7

8 R E D E G Ø R E L S E FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING OG LOVGIVNING Museumsloven Jordfaste fortidsminder som bo- og gravpladser, kulturlag og lignende er omfattet af museumslovens kapitel 8. Der er i 96 fundet keramik fra den tidlige del af jernalderen på matrikel 7000n og flere andre steder i de umiddelbare omgivelser. På baggrund af dette forhold, samt lokalplanområdets topografi, finder VejleMuseerne, at der er stor sandsynlighed for fund af skjulte fortidsminder ved jordarbejde i lokalplanområdet. VejleMuseerne anbefaler derfor, at der foretages en arkæologisk forundersøgelse, før anlægsarbejdet sættes i gang, med henblik på at etablere viden om behovet for en egentlig arkæologisk undersøgelse. Der henvises desuden til museets hjemmeside for vejledning i Museumslovens bestemmelser. Kommuneplan Hovedstruktur Offentligt byggeri skal arkitektonisk tilføje bybilledet nye kvaliteter og tilpasses omgivelserne. Der skal sikres tilgængelighed for borgere med handicap. Kommuneplan - rammer Området ligger inden for kommuneplanramme 4.0., som udlægger området til offentlige formål med bebyggelsesprocent på 30 og en maks. højde på 8,5 meter i én etage. Vejle Kommune har i 20 udarbejdet Vision og strategi for Egtved 203. I visionsplanen er der beskrevet forskellige scenarier for udvikling af Egtved i en positiv retning. I visionsplanen er det skitseret, at et nyt vandrehjem kunne placeres i den tidligere foderstofbygning. Dette har til hensigt at skabe en sammenhæng mellem byen og Ådalen og aktivere Ådalen mere. Traditionelt set har hallen i Egtved været et samlingspunkt, specielt for unge mennesker. Et vandrehjem vil være med til at skabe mere liv og understøtte hallens funktion som samlingspunkt. Det vurderes derfor, at et vandrehjem i tilknytning til hallen vil være med til at understøtte funktionerne og skabe liv omkring hallen. Lokalplan Lokalplan OF.. for Idræts- og fritidsformål ophæves for lokalplanområdet. Servitutter Der er lyst følgende servitutter med betydning for lokalplanen: Servitut om vandledning lyst på matr. nr. 8a Egtved By, Egtved skal respekteres. Servitutten er lyst d Vandledningen forløber i skellet mellem matr. 9ax og 8a Egtved By, Egtved og langs Tudvadvej. Servitutten har ikke betydning for realisering af lokalplanen, da vandledningen er placeret i delområde 3, der er udlagt til boldbaner. Der skal udarbejdes kommuneplantillæg, da hallen bliver i 2 etager op til 3 meter, og da der skal være mulighed for at udstykke en bolig og bygge et vandrehjem. Desuden hæves bebyggelsesprocenten til 40 for området samlet under ét. Lokalplanen overholder kommuneplantillæggets bestemmelse om en bebyggelsesprocent på maks. 40 for hele rammeområdet. Den øgede bebyggelsesprocent i delområde og 2 opvejes af bebyggelsesprocenten i delområde 3, der primært indeholder boldbaner. Strukturplan I skellet mellem matr.nr. 9ax og 8a Egtved By, Egtved er der også tinglyst en servitut om højspændingskabel, denne skal ligeledes respekteres. Deklarationen er tinglyst d Servitut på matr.nr. 8a Egtved By, Egtved tinglyst d angående anvendelse af området til villabebyggelse aflyses, da det ikke længere er relevant at udstykke området til boliger. Arkitekturpolitik Der skal tages højde for arkitekturpolitikkens retningslinjer. Det er arkitekturpolitikkens mål at sikre visuelt og arkitektonisk sammenhængende 8 LOKALPLAN NR. 64

9 R E D E G Ø R E L S E forløb mellem de enkelte kvarterer og bydele. Alle nye byggerier, anlæg og opholdsarealer skal tilføre området en højere arkitektonisk kvalitet. Med lokalplanen gives der mulighed for at omdanne Egtved Hallen til en multihal. Som et led i omdannelsen vil facaden blive opgraderet arkitektonisk. Bæredygtighed, sundhed og trivsel Vejle Kommune har i Kommuneplan opstillet mål for bæredygtighed, sundhed og trivsel. Vejle Kommunes indsats består i at medvirke til, at væksten i boliger og erhverv placeres, så der bliver de bedste muligheder for at benytte kollektiv trafik og cykeltrafik. Muligheden for den daglige motion skal også fremmes. Omdannelsen af Egtved Hallen til multihal med integration af SFO betyder øget variation og mulighed for motion i Egtved-området. Tilgængelighed Vejle Kommunes handicappolitik 2009 har til formål at skabe rammerne om et dynamisk og forpligtende samarbejde for at sikre Et Vejle med plads til alle. Kommunens handicapplan sætter fokus på hvilke mål og handlinger, der er vigtige inden for handicapområdet. Et vigtigt mål er kommunens ansvar for at sikre den fysiske tilgængelighed på gader og veje, til bygninger, fritidstilbud og mange andre steder, hvor også handicappede borgere bør kunne færdes uden hindringer. Ved omdannelsen til multihal vil Egtved Hallen blive opgraderet, så den opfylder de gældende krav til tilgængelighed. Der vil f.eks. være adgang til. sal for alle og niveaufri adgang til alle primære rum. Forsyning og spildevand Vand Lokalplanområdet er i Vejle Kommunes vandforsyningsplan udlagt til forsyning fra et alment vandværk. Varme Vejle Kommune varmeplanlægger løbende. Planlægningen sker ved, at kommunen godkender projektforslag for kollektiv varmeforsyning. Pro- jektforslaget godkendes, hvis det er den bedste samfundsøkonomiske, herunder miljøvenlige, måde at varmeforsyne ejendommene i området på. Der kan være godkendt et projektforslag for kollektiv varmeforsyning i lokalplanområdet. Der er forbud mod at etablere elopvarmning (rumopvarmning og varmt brugsvand) i eksisterende og ny bebyggelse i områder, der er eller bliver udlagt til kollektiv varmeforsyning. Forbuddet gælder ikke for lavenergibebyggelse. Spildevand Størstedelen af delområde og 2 er omfattet af gældende spildevandsplan. Områderne er fælleskloakeret, og maks. befæstelsesgrad er 22%. Delområde 3 er ikke kloakeret. Der skal planlægges for en separatkloakering af den del af delområde og 2, som ikke er omfattet af spildevandsplanen. Spildevandsplanens krav til maks. befæstelse skal overholdes. Der udlægges to arealer til regnvandsbassin i lokalplanområdet efter principperne vist på kortbilag 3. Miljøforhold Drikkevand Lokalplanområdet ligger i Egtved Vandværks indvindingsområde, som også er udpeget som et særligt drikkevandsområde. Der er ikke tale om et nitratfølsomt område. Arealanvendelsen vurderes ikke at være mere grundvandstruende end den eksisterende. Der er tale om boliger og mindre grundvandstruende virksomheder. MILJØSCREENING AF LOKALPLANFORSLAGET Vejle Kommune har i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer gennemført en screening for, om lokalplanens og kommuneplantillæggets påvirkning af miljøet har en karakter og et omfang, der kræver, at der gennemføres en miljøvurdering. Lokalplanen og kommuneplantillægget er blevet screenet i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolkning, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og arkitektonisk og arkæologisk arv. LOKALPLAN NR. 64 REDEGØRELSE 9

10 R E D E G Ø R E L S E Lokalplanen og kommuneplantillægget berører et område, der er udlagt til særligt drikkevandsområde og vandværksopland. Lokalplanen vurderes dog ikke at få væsentlig indflydelse på miljøet, da arealanvendelsen ikke vurderes at være mere truende end den eksisterende. I en del af lokalplanområdet kan der opsættes lysmaster. Lysmasterne skal udformes og placeres, så de ikke giver lysgener for naboer. Inden for lokalplanområdet er der registreret to fortidsminder. Fortidsminderne er beliggende under allerede befæstede/bebyggede arealer. Da VejleMuseerne skal kontaktes forud for gravearbejde på findestederne med henblik på eventuel forundersøgelse, vurderes det, at lokalplan og tillæg ikke har væsentlig indflydelse på fortidsminderne. Tilbygning og ombygning af Egtved Hallen giver øgede fritids- og rekreationsmuligheder i Egtved. Da der er tale om fortsættelse af eksisterende anvendelse, vurderes en realisering af lokalplanen ikke at påvirke miljøet væsentligt. Ombygning af hallen betyder også, at den moderniseres, så den lever op de gældende krav til tilgængelighed. Dermed sikrer lokalplanen en bedre tilgængelighed i fremtiden. Lokalplanen vurderes ikke at have en væsentlig indvirkning på miljøet i henhold til miljøvurderingslovens 3, stk., nr. 3, og er derfor ikke miljøvurderet. 0 LOKALPLAN NR. 64

11 Bestemmelser B E S T E M M E L S E R Lokalplan nr. 64 Offentligt område ved Hjelmdrupvej, Egtved, Multihal Efter lov om planlægning (LBK nr. 587 af 27. maj 203 med senere ændringer) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. Formål Formà l Lokalplanens formål er,. at give mulighed for udvidelse af skole og hal,.2 at give mulighed for etablering af et vandrehjem,.3 at give mulighed for udstykning af den nuværende SFO til bolig,.4 at sikre bevaring af afskærmende beplantning rundt om boldbaner. 2 Område og zonestatus 2 OmrÃ ï ½Ã Â Â½Ã ï ½Ã Â de og zonestatus 2. Lokalplanens område afgrænses som vist på kortbilag, og omfatter matr.nr. 59d, 59c, 2a, 9dr, 9ax, 8a samt en del af matr. nr. 75c og 7000n Egtved By, Egtved. Lokalplanen omfatter også alle parceller, der efter den udstykkes inden for lokalplanområdet. Området er beliggende i byzone. 3 Anvendelse 3 Anvendelse 3. Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, såsom skole, hal, vandrehjem og boldbaner. 3.2 Den nuværende SFO kan anvendes til bolig, jf. kortbilag 3. Den kan udstykkes til boligformål med åben-lav bebyggelse med én beboelsesbygning med maksimum to boliger med vandrette lejlighedsskel. Eller til tæt-lav boligbebyggelse, som er dobbelthuse, kædehuse, rækkehuse, klyngehuse og gårdhuse, som er helt eller delvist sammenbyggede med lodrette lejlighedsskel. Sammenbygning kan også ske mellem bolig og småbygninger, dvs. garager, carporte og skure, og mellem småbygninger, hvis sammenbygningerne udføres med en længde på mindst 5,0 meter. 3.3 Inden for lokalplanområdet kan der opføres transformerstation, regnvandsbassin og tekniske anlæg primært til områdets forsyning. LOKALPLAN NR. 64 BESTEMMELSER

12 B E S T E M M E L S E R Desuden må der opsættes en mobilmast. 4 Udstykning 4 Udstykning 4. Der kan foretages matrikulære ændringer, der er i overensstemmelse med områdets anvendelse og lokalplanens retningslinjer på kortbilag Hvis den nuværende SFO udstykkes til boligformål, er mindste grundstørrelsen 800 m² for åben-lav bebyggelse og 400 m² for tæt-lav bebyggelse. 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 5. Vejadgang skal ske fra Hjelmdrupvej, Østergade og Tudvadvej, som vist på kortbilag Der skal udlægges p-plads pr. 50 m² etageareal til offentligt formål. P-pladserne skal placeres inden for delområde Der skal udlægges 2 p-pladser pr. bolig i forbindelse med udstykning af den nuværende SFO til åben-lav eller tæt-lav boligbebyggelse. 5.4 Hvis den nuværende SFO udstykkes til bolig, vil adgangen skulle ske fra Østergade, som vist på kortbilag Dele af det offentlige vejareal matr.nr. 7000n Egtved By, Egtved nedlægges som offentlig vej efter reglerne i vejloven. 5.6 Nye stier inden for lokalplanområdet skal udlægges med en stibanebredde på,5 meter. Stier skal anlægges med fast belægning. 6 Miljøforhold 6 Miljà  forhold 6. Kobber, zink, andre metaller og materialer kan kun anvendes, hvis det afstrømmende vand fra facade, tage og belægninger, som tilledes kloaksystemet, ikke indeholder koncentrationer, der kan medføre problematiske koncentrationer i vandløb, søer eller havet. 6.2 I lokalplanområdet og tilstødende områder skal Miljøstyrelsens gældende vejledende grænseværdier for støj overholdes. Støjgrænserne fastsættes ud fra områdets anvendelse og de rammer, der er planlagt for området. 2 LOKALPLAN NR. 64

13 B E S T E M M E L S E R 7 Bebyggelsens omfang og placering 7 Bebyggelsens omfang og placering Delområde 7. Inden for delområde er bebyggelsesprocenten 30 for åben-lav bebyggelse og 40 for tæt-lav bebyggelse. 7.2 Inden for delområde må intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade være hævet mere end 8,5 meter over niveauplan. Bebyggelsen må maks. være i 2 etager. Delområde Inden for delområde 2 er bebyggelsesprocenten Inden for delområde 2 må intet punkt af en bygnings ydervæg være hævet mere end 3 meter over niveauplan. Delområde Inden for delområde 3 kan der placeres småskure på op til 50 m² til opbevaring af udstyr til vedligehold og brug af boldbaner samt lysmaster, kunstofgræsbaner, boldhegn og bander omkring boldbanerne. 7.6 Det samlede etageareal inden for delområde 3 må ikke overstige 400 m². 7.7 Bebyggelsen inden for delområde 3 må højst udføres i etage med en højde på 6,5 meter. Delområde 4 og Inden for delområde 4 og 5 er bebyggelsesprocenten Inden for delområde 4 må intet punkt af en bygnings ydervæg være hævet mere end 3 meter over niveauplan. 7.0 Bebyggelsen inden for delområde 5 må opføres i en højde på maks. 9 meter og med en facadehøjde til tagudhæng på maks. 6 meter. 8 Bebyggelsens udseende 8 Bebyggelsens udseende 8. Mindre tilbygninger skal arkitektonisk, materiale- og farvemæssigt fremtræde i overensstemmelse med hovedbygningen. 8.2 Tag- og facadematerialer må ikke være reflekterende eller blændende LOKALPLAN NR. 64 BESTEMMELSER 3

14 B E S T E M M E L S E R og må højst have glanstrin 30. Vinduer og lignende er undtaget. 8.3 Solceller kan integreres i selve taget og facaden, eller opsættes ovenpå taget og facaden. Solceller skal tilpasses taget eller facaden arkitektonisk. Solceller skal være antirefleksbehandlede. Rammer og solceller skal have samme farve. De skal opsættes i en firkant og med samme hældning som taget. 8.4 Solceller kan opsættes på flade tage, hvis stativet ikke er synligt. Afskærmning af stativet skal tilpasses byggeriets farver og materialer. 8.5 Udvendige tekniske installationer skal indgå som afskærmede arkitektoniske elementer i bebyggelsen. 8.6 Antenner og paraboler må ikke opsættes på bebyggelse, så de er synlige fra veje, stier og fællesarealer. Paraboler må højst have en diameter på meter. 9 Ubebyggede arealer 9 Ubebyggede arealer 9. Der udlægges et beplantningsbælte rundt om boldbanerne med en bredde på 5 meter, jf. kortbilag 3. På arealet, hvor der i dag er legeplads, kan beplantningsbæltet i stedet følge lokalplangrænsen langs matriklerne 8bg, 8bh, 8be og 8bf Egtved By, Egtved. 9.2 Langs matr.nr. 9ay,9ds og 9dt Egtved By, Egtved skal det grønne udtryk bevares. Det kan ske ved, at bygninger langs skellet skal afskærmes med grønt mod syd, enten i form af et beplantningsbælte eller ved klatrebeplantning. 9.3 Et 5 meter bredt bælte mellem matr. nr. 7000n Egtved By, Egtved og matr.nr. 9dt Egtved By, Egtved friholdes for bebyggelse, som vist på kortbilag Belysning af veje og stier og andre færdselsarealer skal udføres som parkbelysning med en lyspunktshøjde på maksimum 3,5 meter som afskærmet og ikke-blændende skot- eller pullertbelysning. 9.5 Der må opsættes lysmaster med en højde på maksimalt 8 meter til oplysning af boldbaner i delområde 2 og 3. Lysmasterne skal udformes og placeres, så de ikke giver lysgener til naboer. 9.6 De ubebyggede arealer på den enkelte grund må ikke anvendes til oplag og henstilling af campingvogne, uindregistrerede køretøjer med en totalvægt over 3500 kg samt både. 4 LOKALPLAN NR. 64

15 B E S T E M M E L S E R 9.7 Solceller kan opsættes på terræn på egen grund, hvis de ikke er synlige fra veje, stier og fællesarealer. Det højeste punkt på solcellerne må maksimum være,5 meter over terræn. Solceller skal være antirefleksbehandlede. Rammer og solceller skal have samme farve, og solcellerne skal fremstå som et samlet anlæg. 9.8 Der må opsættes en mobilmast i delområde 2 eller 3 på højst 40 meter. 9.9 Langs den nordlige og østlige lokalplangrænse må der opsættes hegn på op til 5 meter. 9.0 Overskudsjord må genanvendes i området til f.eks. volde, ramper til boldbaner og kælkebakker. 9. Volde, ramper og kælkebakke må maks. være 5 meter høje. 9.2 Der udlægges areal til regnvandsbassiner efter principperne vist på kortbilag 3. 0 Betingelser for ibrugtagen af ny bebyggelse 0 Betingelser for ibrugtagen af ny bebyggelse 0. Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsanlæg. Opføres bebyggelsen som lavenergibebyggelse, meddeler byrådet efter ansøgning dispensation fra tilslutningspligten. 0.2 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet offentligt kloakanlæg. Aflysning af lokalplan og servitutter Aï ysning af lokalplan og servitutter. Servitut på matr.nr. 8a Egtved By, Egtved tinglyst d angående anvendelse af området til villabebyggelse aflyses..2 Lokalplan OF.. inden for lokalplanområdet ophæves. 2 Lokalplanens retsvirkninger 2 Lokalplanens retsvirkninger 2. Efter den offentlige bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan må ejendomme inden for lokalplanens område ifølge 8 i Lov om planlægning kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. 2.2 Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de LOKALPLAN NR. 64 BESTEMMELSER 5

16 B E S T E M M E L S E R anlæg med videre, der er indeholdt i planen. 2.3 Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 2.4 Byrådet kan ekspropriere fast ejendom, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af lokalplanen. 6 LOKALPLAN NR. 64

17 6ac 4a 2a m 6af 7000s 7eq 6bp 7es 6bo 6bn 6bm 6bl 6bq 7000ab 6bk 3m 3r 6bs 3s 3l 6bc 6bh 6br 6bi 6bb 7000ø 7ey 6bg 3n 7et 3a 7ev 6aø 6ba 6bd6ar 3t 6av 6bf 6au 6as 6aæ 3ao 3ad 6at 9et 3i 6az 6ay 6ax 6be 3ac 3o 3p 3q 7eæ 8dæ 7gh 8dv 8dz 7eø 8dy 9dy 7000d 8æ 8t 7ar 7er 7az 7ba 2a 7gn 7go 2 9ax 8a 7gp 59c 9dr 3 59b59d 75c 8y 9dx 8ac 9al 8bg 8bm 8aq 9ds 8bn 8ax 9ay 8bs 8bt 8al 9dt 8bz 8bæ 8an 8bh 8bl 8bo 9ao 8br 8bu 7ex 9ar 8be 8bf 8by 9as 7000m 9bs 8bi 8bø 9bx 8bk 9at 8bp 8bq 9az 9au 9du 8bd 8bv 8bx a 9by 9bt 8ca 9aæ 8bc 7000q 9aø 9bz 9ba 9bh 8cæ 8cz 9bi 8cs 9bb 8ba 8cr 9bk 8bb 8ck 8ci 9es 9bu 9bl 8cb 7ag 8cø 8ct 9bæ 9bg 9bf 9bm 8aø 8cy 8cq 9be 8cl 9bd 9br 8av 8db 8ch 9bv 8ay 8da 8cc 9bø 9bc 9bq 8cu 9bp 8cx 8cp 9cb 9bo 9cc 9bn 8ds 8cm 9cd 9ce 8dt 8cv 8cg 9ca 8cd 9cf 8co 9cg 9ch 9ci 9ck 8au 7000u 8du 8cn 7000n 9dl 8dk 8dm 8cf 8ce 9cu 9dm 9ct 8di 9cs 9cr 9cq 9dn 8dh 9cp 8dg 9co 8df 3ag 9cn 9cm 9cl 9cv 9dp 9do 3ah 9cx 9cy 9cz 9cæ 9dq 3ai 3ak 9cø 9da 9db 3al 9ez 8dl 9dk 3am 9di 9dh 9dg 9df 9de 9fb 9am 9dd 9dc 9a 8r 3e 9er 73 3f Overgårdvej Overgårdvej Emmas Have Smalfort Østergade Hjelmdrupvej Ørvigvej Højmarken Lergårdvej Tudvadvej Ribevej Baldersvej Hvidegårdsvej 9ad 9p 3h 9h 8dd 9af Søndergade 30b 9i Grundkort: Copyright KMS, Vejle Kommune Luftfoto: Copyright Cowi, BlomInfo Kortet er vejledende og kan ikke bruges til dokumentation Meter Signatur Lokalplanens afgrænsning Delområder Matrikelskel, Egtved By, Egtved Lokalplan nr. 64 Teknik & Miljø Plan Offentligt område ved Hjelmdrupvej, Egtved Kortbilag Mål: :5.000 Dato: Rev: Init.: grebo

18

19 Egtved Å 82 m Z A A B 52D 62 C B C A 35C A 54E54F56 35D Tidligere SFO Boldbaner Skole 3A Hal Legeplads C B C J A C A B Q 2A Overgårdvej Overgårdvej Emmas Have Smalfort Østergade Højmarken Østergade Ørvigvej Højmarken Hjelmdrupvej Lergårdvej Lergårdvej Tudvadvej Ribevej Tudvadvej Ribevej Baldersvej Hvidegårdsvej Hvidegårdsvej 54 Søndergade 35B Hejlskov Bæk Hejlskov Bæk Grundkort: Copyright KMS, Vejle Kommune Luftfoto: Copyright Cowi, BlomInfo Kortet er vejledende og kan ikke bruges til dokumentation Meter Signatur Lokalplanens afgrænsning Matrikelskel, Egtved by og sogn Bygning med husnummer Teknik & Miljø Plan Lokalplan nr. 64 Offentligt område ved Hjelmdrupvej, Egtved Eksisterende forhold Kortbilag 2 Mål: :5.000 Dato: Rev: Init.: grebo

20

21 4c 4b 6ac 4a 9ax Egtved By, Egtved 9ay 2a Egtved By, Egtved 9dt 7000m n 9bs 6af 9at 9du 7000s 7eq 6bp 9au 7es 6bo 6bn 9bt 6bm 7000n 6bl 9bh 6bq 7000ab 6bk 3m 3r Delområde, mål :20006bs 3s 3l 6bc 6bh 6br 6bi 6bb 7000ø 7ey 6bg 3n 7et 3a 7ev 6aø 6ba 6bd6ar 3t 6av 6bf 6au 6as 6aæ 9et 3ao 3ad 6at 6ax 3i 6az 6ay 6be 3ac 3o 3p 3q 7eæ 7gh 8dæ 8dv 8dz 7eø 7gq 9dy 7000d 8æ 8dy 8t 7ar 7er 7az 7ba 2 7gn 7go 8a 9dr 9ax 2a 7gp 59c 59b59d 75c 8y 9dx 4 8ac 9al 8bg 8bm 8aq 9ds 8bn 8ax 9ay 8bs 8bt 8al 9dt 7000m 8bz 8bæ 8an 8bh 8bl 8bo 9ao 8br 8bu 8be 8bf 8by 7ex 9ar 5 8bi 8bø 9bx 9as 9bs 8bk 9at 8bp 8bq 9az 9au 9du 8bd 8bv 8bx a 9by 9bt 8ca 9aæ 8bc 7000q 9aø 9bz 9ba 9bh 8cæ 8cz 9bi 8cs 8ba 8cr 7ag 9bb 9bk 8bb 8ck 8ci 9es 9bu 9bl 8cb 8cø 8ct 9bæ 9bg 9bf 9bm 8aø 8cy 8cq 9be 8cl 9bd 9br 8av 8db 8ch 9bv 8ay 8da 8cc 9bø 9bc 9bq 8cu 9bp 8cx 8cp 9cb 9bo 9cc 9bn 8ds 8cm 9cd 9ce 8dt 8cv 8cg 9ca 8cd 9cf 8co 9cg 9ch 9ci 9ck 8au 7000u 8du 8cn 7000n 9dl 8dk 8dm 8cf 8ce 9cu 9dm 9ct 8di 9cs 9cr 9cq 9dn 8dh 9cp 8dg 9co 8df 3ag 9cn 9cm 9cl 9cv 9dp 9do 3ah 9cx 9cy 9cz 9dq 3ai 9cæ 3ak 9cø 9da 9db 3al 9ez 8dl 9dk 3am 9di 9dh 9dg 9df 9de 8r 9fb 9am 9dd 9dc 9a 2a 2 9ax 9dr m 9er 73 3e 3f 9ad Egtved Å 9h 9p 8dd Grundkort: Copyright KMS, Vejle Kommune 9af Luftfoto: Copyright Cowi, BlomInfo 3h Kortet er vejledende og kan ikke bruges til dokumentation. Signatur Lokalplan afgrænsning Delområder Matrikelskel Mulig placering af regnvandsbassin Friholdes for bebyggelse Grønt bælte Princip for vejadgang Meter Teknik & Miljø Plan Lokalplan nr. 64 Offentligt område ved Hjelmdrupvej, Egtved Fremtidige forhold Kortbilag 3 Mål: :5.000 Dato: Rev: Init.: chhha

22 Teknik & Miljø - Plan Kirketorvet Vejle - Tlf.: Fax: E-post: - Internet: Åbningstider: Mandag - onsdag kl. -4, torsdag kl. -7, fredag kl. -4

23 CPR/CVR: SVA RPOSTKA SSE:[463 8] SVA REMNE :[3735] DE STINATION:[EBOK SKMDP RINT] POST:[B] FORM:[ A lm brev duplex S/H] DIALOG[] Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 64 og tillæg nr. 5 Lokalplan nr. 64 for et offentligt område ved Hjelmdrupvej, Egtved og tillæg nr.5 til Vejle Kommuneplan er den vedtaget af Vejle Byråd. Byrådet vedtog samtidig, at indsigerne orienteres om byrådets behandling af indsigelserne og om Teknik & Miljøs bemærkninger til disse. Er du kommet med indsigelser til planen/planerne, er Teknik & Miljøs bemærkninger, der er vedtaget af byrådet, vedlagt. Lokalplanen er vedtaget med følgende ændringer: Der tilføjes et ekstra areal til regnvandsbassin. Der friholdes et 5 meter bredt areal for bebyggelse langs matr.nr.9dt Egtved by, Egtved. Bygninger langs skellet mod 9ds, 9ay og 9dt skal afskærmes med grønt mod syd, enten i form af et beplantningsbælte eller ved klatrebeplantning. Bebyggelsen på den sydligste del af den eksisterende p-plads må højst være 9 meter over terræn, med en facadehøjde på maksimalt 6 meter. Lokalplanen og tillægget kan ses på kommunens hjemmeside: eller lokalplanen kan rekvireres for 00 kr. ved henvendelse til eller Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 700 Vejle Side af 2 J. nr.: P6-4-2 Kontaktperson: Christina Holmbjørn Lokaltlf.: Mobil: Her bor vi: Kirketorvet 22, 700 Vejle./. Der vedlægges i henhold til planloven en kopi af annoncen for offentliggørelse af lokalplanen og tillægget, der offentliggøres den på kommunens hjemmeside. I annoncen kan du finde retsvirkningerne og klagevejledningen for planen/planerne. Venlig hilsen Christina Holmbjørn Byplanlægger, civilingeniør Fra den. november i år bliver Digital Post obligatorisk for alle borgere. Vejle Kommune er i gang med at indføre Digital Post, og vi sender så vidt muligt breve digitalt. Det betyder, at brevtyper, du tidligere har modtaget fra os som fysisk post, nu kan lande i din digitale postkasse. Du kan oprette postkassen allerede i dag se, hvordan du gør på Når du er tilmeldt Digital Post, så husk at tjekke din digitale postkasse, ligesom du også tømmer din fysiske postkasse. Planafdelingen, Teknik & Miljø Kirketorvet Vejle Tlf.: Fax: Åbningstider : Mandag-onsdag kl. -4, Torsdag kl. -7, Fredag kl. -4 Telefontider : Mandag onsdag kl. 8-5, Torsdag kl. 0-7, Fredag kl. 8-4 Byggesagsafdelingen holder lukket for telefonbetjening og personlig henvendelse om onsdagen Reg. nr konto CVR Nr EAN Nr.

24 Side: 2/2 Annoncering på d Lokalplan nr. 64 og tillæg nr. 5 Offentligt område ved Hjelmdrupvej, Egtved Klik her for at hente lokalplanen Klik her for at hente kommuneplantillægget Byrådet har d vedtaget ovennævnte lokalplan og kommuneplantillæg. Formålet med lokalplanforslaget er, at give mulighed for en ny multihal, tilbygninger til Egtved Skole og et vandrehjem. Lokalplanområdet omfatter både Egtved Skole, Egtved Hallen og boldbanerne omkring. I høringsfasen er der indkommet bemærkninger, der har medført at der er udlagt to arealer til regnvandsbassiner, derudover er højden og byggemulighederne indskrænket lidt i den sydligste del af lokalplanen, hvor der i dag er parkeringsplads. Lokalplanen er bindende Efter den offentlige bekendtgørelse af planen d , må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planen. Her kan du også se planen/planerne Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 700 Vejle eller på bibliotekerne i Vejle, Give, Egtved, Børkop og Jelling. Lokalplanen kan købes for 00 kr. ved henvendelse til Teknik & Miljø, Kirketorvet 22. Klagevejledning Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet over retlige spørgsmål. Klagen sendes til eller Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 700 Vejle inden for 4 uger efter offentliggørelsen. Kommunen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet med kommunens bemærkninger. Klagegebyr se Frist for indbringelse for domstolene er 6 måneder

T I L L Æ G N R. 5 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025. KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R. 5 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025. KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune T I L L Æ G N R. 5 Offentligt område ved Hjelmdrupvej, Østergade og Tudvadvej, Multihal, Egtved Hører til lokalplan nr. 1164 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé Lokalplan nr. 63 for et område omkring Folkets Allé Oktober 1989 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen omhandler den samlede bebyggelse omkring Folkets Allé, Broderskabsvej, Lighedsvej og Frihedsvej

Læs mere

1 1 4 2 Sommerhusområde ved Hvidbjergvej og Marius Mikkelsensvej,

1 1 4 2 Sommerhusområde ved Hvidbjergvej og Marius Mikkelsensvej, L O K A L P L A N N R. 1 1 4 2 Sommerhusområde ved Hvidbjergvej og Marius Mikkelsensvej, Børkop V E J L E K O M M U N E GIVE JELLING VEJLE EGTVED BØRKOP Hvidbjerg Endeligt vedtaget den 06.06.201 Offentligt

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

T I L L Æ G N R. 5. Forslag TIL FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025

T I L L Æ G N R. 5. Forslag TIL FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 Forslag T I L L Æ G N R. 5 Offentligt område ved Hjelmdrupvej, Østergade og Tudvadvej, Multihal, Egtved Hører til lokalplan nr. 1164 TIL FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 20 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 20 vedrører rækkehusbebyggelsen ved Obovej og Paukevej. Udover at fastlægge, at området skal anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXII i Herlev kommune Februar 1962 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev

Læs mere

L O K A L P L A N N R. Boligområde ved Boeskærvej, Vejle

L O K A L P L A N N R. Boligområde ved Boeskærvej, Vejle L O K A L P L A N N R. Boligområde ved Boeskærvej, Vejle 1 1 6 2 V E J L E K O M M U N E Forslag GIVE JELLING VEJLE Vinding EGTVED BØRKOP Forslag godkendt i Byrådet den 03.04.2013 Offentligt fremlagt den

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune)

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 03.06.2013 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 274 For et område til sommerhusformål ved Klevevej, Lodbjerg

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan?

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

Lokalplan 004 Muleby. ii.

Lokalplan 004 Muleby. ii. Lokalplan 004 Muleby ii. Plan & Byg 2006 INDHOLDFORTEGNELSE 1 Om lokalplanen... Forhold til anden planlægning... Tilladelser fra andre myndigheder... Lokalplanens retsvirkninger... BESTEMMELSER 1. Formål...

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr.

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. 2 For en del af Niverød by Tillæg 1 Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 18. juni 1968 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 40 KARLEBO KOMMUNE TILLÆG NR. 1 TIL PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse.

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. LOKALPLAN NR. 720.1 ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. December 2007 HJØRRING KOMMUNE Side 3 LOKALPLAN NR. 720.1 FOR ANVENDELSEN

Læs mere

Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge.

Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge. STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSHMPUNG AF :. GUTldSØ kdtffnune KASSEKONTROLAFFARAT T 9 7)064 A GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 16 Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge. I henhold til kommuneplanloven

Læs mere

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

T I L L Æ G N R. 2 5. Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025. KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R. 2 5. Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025. KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag T I L L Æ G N R. 2 5 for et teknisk område, Solvarmeanlæg ved Mangehøje i Jelling Hører til lokalplan nr. 1196 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune

Læs mere

9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa " 9 bq/ ÉÉÉÉ

9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa  9 bq/ ÉÉÉÉ 9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa " 9 bq/ ÉÉÉÉ Smørumnedre by, Smørum. STEMPELMÆRKE Skab ^- Nr - - " - ' : ^. *.": R (. - ' LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE Sæ^M FLODVEJ 77 057666 SMØRUMNEDRE 2765 SMØRUM Ledøje-Smørum kommune

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989)

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN På baggrund af ønsker fra grundejerforeningen "Klanparken" om mulighed

Læs mere

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå LOKALPLAN NR. 069 for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå Skanderborg Kommune 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 069 REDEGØRELSE Lokalplanområdet... l Lokalplanens baggrund og

Læs mere

T I L L Æ G N R. 2 3. Forslag KOMMUNEPLAN 2009-2021 MÅL OG RAMMER FOR VEJLE KOMMUNE TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021

T I L L Æ G N R. 2 3. Forslag KOMMUNEPLAN 2009-2021 MÅL OG RAMMER FOR VEJLE KOMMUNE TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 T I L L Æ G N R. 2 3 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 M Å L O G R A M M E R F O R V E J L E K O M M U N E Forslag KOMMUNEPLAN 2009-2021 MÅL OG RAMMER FOR VEJLE KOMMUNE Godkendt: 16. december 2009 Forslag godkendt

Læs mere

K O M M U N E P L A N T I L L Æ G N R. 1 2

K O M M U N E P L A N T I L L Æ G N R. 1 2 K O M M U N E P L A N T I L L Æ G N R. 1 2 TIL EGTVED KOMMUNEPLAN 2005-2017 V E J L E K O M M U N E KOMMUNEPLAN EGTVED KOMMUNE M E N N E S K E R K U LT U R N AT U R U D V I K L I N G E G T V E D KO M M

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 244 til etablering af nedsivningsanlæg

Dispensation fra Lokalplan 244 til etablering af nedsivningsanlæg Carsten Christiansen Jacob Severins Vej 12 9370 Hals Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE SLAGELSE GYMNASIUM & HF-KURSUS LOKALPLAN NR.247

SLAGELSE KOMMUNE SLAGELSE GYMNASIUM & HF-KURSUS LOKALPLAN NR.247 SLAGELSE KOMMUNE Bredahlsgade Aakjærsgade Vestre Ringgade Willemoesvej Strandvejen SLAGELSE GYMNASIUM & HF-KURSUS LOKALPLAN NR.247 HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes

Læs mere

1 1 8 5 Offentligt område, uddannelse nord for Vestre Engvej, Vejle

1 1 8 5 Offentligt område, uddannelse nord for Vestre Engvej, Vejle L O K A L P L A N N R. 1 1 8 5 Offentligt område, uddannelse nord for Vestre Engvej, Vejle V E J L E K O M M U N E Forslag GIVE JELLING Vejle VEJLE EGTVED BØRKOP Forslag godkendt i Byrådet den 20.08.2014

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 / / ; p/t. 25.SEP.1988*007263 Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 STEMPELMÆRKE RETTEN I HOBRO KUN GYLDIGT MED AFSTtMPLING Af DOMMERKONTORETS KASSEl

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Tillæg 1 til Lokalplan 2011-4 Sommerhusområde ved Strandgyden

Tillæg 1 til Lokalplan 2011-4 Sommerhusområde ved Strandgyden Tillæg 1 til Lokalplan 2011-4 Sommerhusområde ved Strandgyden Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 5 Lokalplanens redegørelse 5 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens baggrund

Læs mere

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister Kortbilag 11A er rettet 19. sep. 2013, p.g.a. fejl i matrikelkortet. Nyt kortbilag 11A sidder bagerst i planen. Temalokalplan 360-50 og Kommuneplantillæg 13 Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Læs mere

Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021

Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021 Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021 Indledning I høringsudkast til Spildevandsplan 2011-2021 afsnit 4 angives det, at Halsnæs Kommune ad frivillighedens vej tilstræber at etablere lokal

Læs mere

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ).

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ). STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.033 FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR.

Læs mere

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr.

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr. Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan Vedtaget af Byrådet den 23. september 2014 Lokalplan nr. 066 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed...

Læs mere

L O K A L P L A N N R. Boligområde ved Skelvangen, Bredballe

L O K A L P L A N N R. Boligområde ved Skelvangen, Bredballe L O K A L P L A N N R. Boligområde ved Skelvangen, Bredballe 1 1 2 8 V E J L E K O M M U N E Forslag GIVE JELLING Bredballe VEJLE EGTVED BØRKOP Forslag godkendt i Byrådet den 19.08.2015 Offentligt fremlagt

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE. ust erm inal RENOVERING AF DANICA - EJENDOMMEN NDR. STATIONSVEJ LOKALPLAN NR 179

SLAGELSE KOMMUNE. ust erm inal RENOVERING AF DANICA - EJENDOMMEN NDR. STATIONSVEJ LOKALPLAN NR 179 B ust erm inal SLAGELSE KOMMUNE Hellig Andersvej Valbyvej Ndr. Stationsvej Sdr. Stationsvej Jernbanegade RENOVERING AF DANICA - EJENDOMMEN NDR. STATIONSVEJ LOKALPLAN NR 179 HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse.

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021

TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 T I L L Æ G N R. 2 3 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 M Å L O G R A M M E R F O R V E J L E K O M M U N E KOMMUNEPLAN 2009-2021 MÅL OG RAMMER FOR VEJLE KOMMUNE Godkendt: 16. december 2009 Endelig vedtaget den

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Supplement til Lokalplan nr. 200. For boligområdet Jagtenborg i Nyborg FORSLAG

Supplement til Lokalplan nr. 200. For boligområdet Jagtenborg i Nyborg FORSLAG Supplement til Lokalplan nr. 200 For boligområdet Jagtenborg i Nyborg FORSLAG Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen

Læs mere

T I L L Æ G N R. 2 2. Wittrupvej, Vejle Ø Hører til lokalplan nr. 1192 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025

T I L L Æ G N R. 2 2. Wittrupvej, Vejle Ø Hører til lokalplan nr. 1192 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 T I L L Æ G N R. 2 2 Wittrupvej, Vejle Ø Hører til lokalplan nr. 1192 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 Endelig vedtaget den 20.05.2015 Offentliggjort den 26.05.2015 T i l l æ g n r. 2 2 2 Forord Byrådet

Læs mere

LOKALPLAN. for et rækkehusområde ved Oksbølvej og Brobølvej RØDOVRE KOMMUNE

LOKALPLAN. for et rækkehusområde ved Oksbølvej og Brobølvej RØDOVRE KOMMUNE LOKALPLAN for et rækkehusområde ved Oksbølvej og Brobølvej Rødovrevej Knudsbølvej Kærbyvej Oksbølvej Brobølvej Fortvej RØDOVRE KOMMUNE Ifølge planloven skal der udarbejdes lokalplan, når det er nødvendigt

Læs mere

Lokalplan 89 Merianhaven i Sarbjerg

Lokalplan 89 Merianhaven i Sarbjerg Lokalplan 89 Merianhaven i Sarbjerg Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset lokalt område. En

Læs mere

LOKALPLAN NR. 64 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I TYVMOSE VED KLEGOD

LOKALPLAN NR. 64 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I TYVMOSE VED KLEGOD LOKALPLAN NR. 64 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I TYVMOSE VED KLEGOD Indholdsfortegnelse Side Hvad er en lokalplan l Hvordan læses lokalplanen 2 Indsigelsesfrist 2 Redegørelse 2 Øvrig planlægning i området 3 Midlertidige

Læs mere

Lokalplan 1.C.1.C-2. regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg

Lokalplan 1.C.1.C-2. regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg Lokalplan 1.C.1.C-2 regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg Om lokalplaner: Udarbejdelse af lokalplaner Bestemmelser om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådet har ifølge loven

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Eksisterende boligområde Balagervej, Viby. Juli 1989 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Eksisterende boligområde Balagervej, Viby. Juli 1989 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 287 Eksisterende boligområde Balagervej, Viby KONGSBAK INFORMATIK Juli 1989 hhus kommune Lokalplan nr: Eksisterende boligområde Balagervej, Viby 287 Statistikomride/distrikt

Læs mere

Lokalplantillæg nr Poppelhusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplantillæg nr Poppelhusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.5.1 Poppelhusene Hvad er en lokalplan En lokalplan er

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk 3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2 Kommuneplantillæg nr. 10 til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018 Kolind Fjernvarmeværk Hvad er et Kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er tilføjelse til den gældende kommuneplan.

Læs mere

Supplerende ansøgning om dispensation (matr.nr. 4a Glostrup By, Glostrup, Østervej 45)

Supplerende ansøgning om dispensation (matr.nr. 4a Glostrup By, Glostrup, Østervej 45) Glostrup kommune Rådhusparken 2 2600 Glostrup Att.: Susanne Nørgaard Dato: 08-12-2014 J.nr.: 2013060 Supplerende ansøgning om dispensation (matr.nr. 4a Glostrup By, Glostrup, Østervej 45) I henhold til

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. S-1.2 Sommerhusområde på Ore Vordingborg december 2004 20 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

Lokalplan 309.1. for Vangedevej 132 FORSLAG

Lokalplan 309.1. for Vangedevej 132 FORSLAG Lokalplan 309.1 for Vangedevej 132 FORSLAG INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 309.1 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

LOKALPLAN 12-014 KOLONIHAVER OG NR. UTTRUP FÆLLESKIRKEGÅRD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 12-014 KOLONIHAVER OG NR. UTTRUP FÆLLESKIRKEGÅRD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 12-014 KOLONIHAVER OG NR. UTTRUP FÆLLESKIRKEGÅRD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.22 Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 Lokalplanens baggrund og formål...3 Eksisterende forhold....4 Forhold til anden planlægning...5 LOKALPLAN...7

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER i.. L 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 1. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge kommuneplanlovens 31 kun udstykkes,

Læs mere

Lokalplan nr. 7.27. Område til ferie/fritidsformål ved Koldkær Feriecenter. Fremlagt fra den 5. juli 2006 til den 30. august 2006.

Lokalplan nr. 7.27. Område til ferie/fritidsformål ved Koldkær Feriecenter. Fremlagt fra den 5. juli 2006 til den 30. august 2006. FORSLAG, JUNI 2006 Lokalplan nr. 7.27 Område til ferie/fritidsformål ved Koldkær Feriecenter Fremlagt fra den 5. juli 2006 til den 30. august 2006. Endelig godkendt d. 22.11.2006 1 INDHOLD INDHOLD... 2

Læs mere

LOKALPLAN 116 for Hareskovby med Tillæg 5 til Kommuneplan 2013 FORSLAG

LOKALPLAN 116 for Hareskovby med Tillæg 5 til Kommuneplan 2013 FORSLAG LOKALPLAN 6 for Hareskovby med Tillæg 5 til Kommuneplan 2013 FORSLAG i offentlig høring fra xx. xxxx til xx. xxxx 2015 Lokalplanens bestemmelser Lokalplanens bestemmelser om de ejendomme, som planen omfatter,

Læs mere

Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes.

Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. Dansk Scanning ApS www.it-knowhow.com Lokalplanen er udarbejdet

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bakkehusene Stenrosevej/Stokrosevej i Beder. Se endvidere byplanvedtægt nr. 9 Beder-Malling.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bakkehusene Stenrosevej/Stokrosevej i Beder. Se endvidere byplanvedtægt nr. 9 Beder-Malling. Århus Kommune Lokalplan nr. 326 Bakkehusene Stenrosevej/Stokrosevej i Beder Se endvidere byplanvedtægt nr. 9 Beder-Malling KONGSBAK INFORMATIK Februar 1989 \ Arhus kommune Lokalplan nk: BAKKEHUSENE 326

Læs mere

Lokalplanforslag 1.37.1. Området omfattet af Merlegårdsparken og Merlegårdsvej. Tillæg til lokalplan 1.37. Forslag. 30.

Lokalplanforslag 1.37.1. Området omfattet af Merlegårdsparken og Merlegårdsvej. Tillæg til lokalplan 1.37. Forslag. 30. Lokalplanforslag 1.37.1 Området omfattet af Merlegårdsparken og Merlegårdsvej Tillæg til lokalplan 1.37 Forslag 30. oktober 2007 Ishøj Kommune 2007 Indholdsfortegnelse: LOKALPLANOMRÅDET...3 BAGGRUND FOR

Læs mere

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden Side 1 af 137 Mølle Alle/Stadion Alle 001? (Sønder Omme) *** Ingen vurdering Loftvej 017?? Udgået ejendom Norden 001?? Undtaget vurdering Askjærvej 034 1a Askær Gårde Bebygget landbrug Frodeslundvej 073

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

T I L L Æ G N R. 1 0 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025. KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R. 1 0 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025. KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune T I L L Æ G N R. 1 0 Vandværksvej, Kellers Park Hører til lokalplan nr. 1177 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Endelig vedtaget den 25.06.2014 Offentliggjort

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 73.1. Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen

Forslag til Lokalplan nr. 73.1. Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen Forslag til Lokalplan nr. 73.1 Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen August 2014 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode... 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger... 3 Klagevejledning...

Læs mere

Lokalplan 027-707. Forslag. Boligområde på Skalbakken i Ørsted. Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune

Lokalplan 027-707. Forslag. Boligområde på Skalbakken i Ørsted. Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 027-707 Boligområde på Skalbakken i Ørsted Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV" 1. Foreningens navn er "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV". Foreningens hjemsted er Ølstykke. 2. Foreningens

Læs mere

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 029-707 Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59

Læs mere

Vedtægter. For. "Grundejerforeningen Lille Norge" Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lille Norge", og benævnes nedenfor som grundejerforeningen.

Vedtægter. For. Grundejerforeningen Lille Norge Foreningens navn er Grundejerforeningen Lille Norge, og benævnes nedenfor som grundejerforeningen. Vedtægter For "Grundejerforeningen Lille Norge" Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lille Norge", og benævnes nedenfor som grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.07

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.07 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR..0 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR..0. SIDE 1. Lokalplanens formål... 1 2. Område og zonestatus... 1 3. Områdets anvendelse... 4 4. Udstykninger... 4 5. Bebyggelsens omfang og

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Fremlagt fra den 02.01.2003 til den 27.02.2003. Endelig godkendt den 26.03.2003 HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

L o k a l p l a n. For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark

L o k a l p l a n. For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark L o k a l p l a n F.035-2 For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark Bjerringbro Kommune Oktober 2005 I henhold til lov om planlægning Lokalplan F.035-2 For et område til klubhus

Læs mere

LOKALPLAN NR. 29 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 29 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 29 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 29 vedrører et område mellem Tårnvænget og Kastaniedal og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres efter. Bebyggelsen

Læs mere

Lokalplan 2012-6. Boligområde i Dalager Ringe FORSLAG

Lokalplan 2012-6. Boligområde i Dalager Ringe FORSLAG Lokalplan 2012-6 Boligområde i Dalager Ringe FORSLAG Offentlighedsperiode Lokalplanforslaget var i offentlig høring fra den 18.12.2012 til den 11.02.2013. Tirsdag den 16.04.2013 blev forslaget endeligt

Læs mere

T I L L Æ G N R. 3 7 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R. 3 7 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune T I L L Æ G N R. 3 7 Boligområde ved Mælkevejen Hører til lokalplan nr. 1204 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Endelig godkendt i byrådet den 24.2.2016

Læs mere

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK Ejendomsformidling ApS BYGGEBRUNDE OMGIVET AF SMUK NATUR Nybakken er omgivet af smuk natur, med marker, bakker, søer og grønne områder. De 63 parcelhusgrunde ligger centralt og ugeneret i Østbirk, og et

Læs mere

Sags. nr. 727-2012-6554. Forslag til. Lokalplan nr. 3027

Sags. nr. 727-2012-6554. Forslag til. Lokalplan nr. 3027 Sags. nr. 727-2012-6554 Forslag til Lokalplan nr. 3027 Sommerhusområde ved Norsminde November 2012 ved Norsminde er udarbejdet af: Odder Kommune Nærmere oplysninger om lokalplanen fås hos: Odder Kommune

Læs mere

Lokalplan 012-707. Forslag. Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa. med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 012-707. Forslag. Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa. med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) T E K N I K O G M I L J Ø Forslag Lokalplan 012-707 Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa

Læs mere

Lokalplan nr. 4.23. for Helårsboliger på matr. nre. 8 d og 8 x, Boderne, Hellebæk, Ndr. Strandvej 180, Ålsgårde INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 4.23. for Helårsboliger på matr. nre. 8 d og 8 x, Boderne, Hellebæk, Ndr. Strandvej 180, Ålsgårde INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 4.23 for Helårsboliger på matr. nre. 8 d og 8 x, Boderne, Hellebæk, Ndr. Strandvej 180, Ålsgårde INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE....3 Eksisterende forhold....3 Lokalplanens formål....3 Lokalplanens

Læs mere

FORSLAG TIL Delvis ophævelse af Lokalplan 46

FORSLAG TIL Delvis ophævelse af Lokalplan 46 FORSLAG TIL Delvis ophævelse af Lokalplan 46 Erhvervs- og bolig område Tommerup st. Indholdsfortegnelse Redegørelse Delvis ophævelse af Lokalplan 46.................................................. 4

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 320. for et område i Skovshoved By

Lokalplan 320. for et område i Skovshoved By Lokalplan 320 for et område i Skovshoved By ! INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 320 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 Lokalplan 1.15 Et boligområde på Højvangen Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 LOKALPLAN 1.15 - ET BOLIGOMRÅDE PÅ HØJVANGEN HAVEFACADE INDGANGSFACADE BJERGSTED KOMMUNE

Læs mere

Lokalplan 503. For hegn langs Gammel Køge Landevej. Temalokalplan Brøndby. Maj 2014. Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning

Lokalplan 503. For hegn langs Gammel Køge Landevej. Temalokalplan Brøndby. Maj 2014. Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Temalokalplan Brøndby 503 Lokalplan 503 For hegn langs Gammel Køge Landevej Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Maj 2014 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens

Læs mere

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Anmelder: Læsø Kommune Doktorvejen 2 9940 Læsø Læsø Kommune Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Byrum By, Byrum: 4bn, 4bt, 4bu, 4bv, 4bx, 4by, 4bz, 4bæ, 4bø, 4ca, 4cb, 4cc, 4cd, 4ce, 4cf, 4cg, 4cy,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram Skanderborg Kommune 2007 Hvad er en lokalplan? I følge Lov om Planlægning skal der udarbejdes og offentliggøres en lokalplan,

Læs mere

LOKALPLAN 11-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAR 1980

LOKALPLAN 11-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAR 1980 E LOKALPLAN 11-001 KOLONIHAVER M.V., SOFIEDAL AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAR 1980 Lokalplanens baggrund og område Lokalplanen er udarbejdet dels på baggrund af aktuelle planer om at anlægge

Læs mere

Lokalplan nr. 5.40 Område til boligformål nordvest for Hals

Lokalplan nr. 5.40 Område til boligformål nordvest for Hals Lokalplan nr. 5.40 Område til boligformål nordvest for Hals Fremlagt fra den 15.03.2006 til den 11.05.2006. Endelig vedtaget d. 31.06.2006. HVA ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en plan for et mindre område

Læs mere

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. VORDINGBORG KOMMUNE N RINGRIDDERVEJ FISKEBÆKPARKEN FISKEBÆKGÅRDSVEJ LOKALPLAN NR. B-201.1 Boligområde ved Fiskebækgårdsvej, Ørslev Vordingborg december 2006 Lokalplanlægning Planloven indeholder bestemmelser

Læs mere

Byplanvedtægt 5. For den sydlige del af Furesøkvarteret. Lyngby-Taarbæk Kommune

Byplanvedtægt 5. For den sydlige del af Furesøkvarteret. Lyngby-Taarbæk Kommune Byplanvedtægt 5 For den sydlige del af Furesøkvarteret Lyngby-Taarbæk Kommune BYPLANVEDTÆGT FOR DEN SYDLIGE DEL AF FURESØKVARTERET I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. 1. I medfør af lovbekendtgørelse nr. 242 af

Læs mere

Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: I s h ø j S t a t i o n s v e j

Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: I s h ø j S t a t i o n s v e j Den Grønne Kile gennem Ishøj Landsby Eksisterende forhold: Ishøj Stationsvej Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: Beliggende 4 km fra Ishøj Station udgør landsbyen en selvstændig bydel koncentreret

Læs mere

L O K A L P L A N N R. Erhvervsområde ved Ribevej, Ødsted

L O K A L P L A N N R. Erhvervsområde ved Ribevej, Ødsted L O K A L P L A N N R. Erhvervsområde ved Ribevej, Ødsted 1 1 2 5 V e j l e k o m m u n e GIVE JELLING Ødsted VEJLE EGTVED BØRKOP Endeligt vedtaget den 21.09.2011 Offentligt bekendtgjort den 05.10.2011

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. 41.20 1. Lokalplanens formål 2. Område og zonestatus 3. Områdets anvendelse 4. Udstykninger 5.

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. 41.20 1. Lokalplanens formål 2. Område og zonestatus 3. Områdets anvendelse 4. Udstykninger 5. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Lokalplan nr. 41.20...3 1. Lokalplanens formål...3 2. Område og zonestatus...3 3. Områdets anvendelse...3 4. Udstykninger...4 5. Vej, sti og parkeringsforhold...4

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter

Grundejerforeningsvedtægter Grundejerforeningsvedtægter Navn og hjemsted m.m. 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Kærhavegård, Kærhavegårdvej, 9270 Klarup. Grundejerforeningens hjemsted er Kærhavegårdvej, 9270 Klarup.

Læs mere