H. JESSEN JÜRGENSEN A/S alt til klima- og køleanlæg. Mac/Word/Aermec EXL.doc

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "H. JESSEN JÜRGENSEN A/S alt til klima- og køleanlæg. Mac/Word/Aermec EXL.doc 05.2000"

Transkript

1 H. JESSEN JÜRGENSEN A/S alt til klima- og køleanlæg Brugsvejledning til AERMEC split luftkonditioneringsanlæg EXL IEXLFX Mac/Word/Aermec EXL.doc OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi erklærer, at ovennævnte udstyr opfylder følgende direktiver: - Lavspændingsstandard 73/23/EEC - Elektromagnetisk kompatibilitet standard EMC 89/336 EEC. Aermec Alessandro RIELLO, Adm. direktør BEMÆRKNINGER Opbevar manualen på et tørt sted for at undgå, den bliver ødelagt, da den skal gemmes i min. 10 år af hensyn til fremtidig refence. Al information i denne manual skal nøje gennemlæses. Bemærk især anvendelsesanvisningerne med symbolerne FARE eller ADVARSEL, da manglende overholdelse af disse kan forårsage skader på personer, ting eller maskinen. Kontakt leverandøren ved driftsforstyrrelser, der ikke er nævnt i denne manual. Aermec S.p.A. frasiger sig ethvert ansvar for skader forårsaget af ukorrekt brug af maskinen og et mangelfuldt kendskab til indholdet af denne manual.

2 INFRARØD FJERNBETJENING Sæt holderen til fjernbetjeningen fast på væggen med skruen (fig. 1). Fjernbetjeningen bruger to 1,5 V uopladelige batterier, type IEC LR03. Hvis der mangler lys i displayet, eller fjernbetjeningen kun virker tæt på, er det tegn på, at batterierne er brugt op. UDSKIFT BATTERIER Fjern låget på bagsiden af fjernbetjeningen. Udskift batterier, sørg for at sætte dem rigtigt (fig. 3). Max. rækkevidde for fjernbetjeningen er ca. 6 m. Der må ikke være forhindringer så som gardiner eller planter mellem fjernbetjeningen og unitten. Direkte sollys på modtageren på unitten kan forstyrre signalmodtagelsen. Fjernbetjeningen skal pege imod modtageren på unitten ved brug. Når signalet er modtaget fremkommer et akustisk signal (bip). Hvis signalet ikke modtages, er det nødvendigt at sende igen ved at trykke på en af knapperne E, F, L eller J, der sidder under skydelåget. Efter bekræftelsen (bip) kontrolleres funktionen, der vises på fjernbetjeningens display, og der rettes eller ændres på det valgte om nødvendigt. Mens signal overføres fremkommer symbol 1 (pil op) på displayet (se næste side). Når symbol 1 (pil op) er tændt, er det ikke muligt at sende andre signaler. Et nyt signal kan først sendes, når symbol 1 (pil op) er forsvundet. 2

3 INFRARØD FJERNBETJENING A. Udlæsning på display B. On/ off knap C. Timer on/off knap D. Knap for driftsvalg E. Knap for øgning af temperatur F. Knap for sænkning af temperatur G. Knap for timer programvalg H. Knap for indstilling af ur eller timer (op) I. Knap for indstilling af ur eller timer (ned) J. Knap for valg af ventilatorhastighed K. Natfunktion L. Knap ikke i brug M. Knap til indstilling af ur VISNING AF VALGTE FUNKTIONER 1. Symbol for signaloverførsel 2. Display for driftsmåde 3. Kun affugtning 4. Kulde og affugtning 5. Automatisk 6. Varme 7. Ventilation (kun ventilator) 8. Temperaturudlæsning 9. Valgt temperatur 10. Display for timer 11. Kombineret timer start/ stop program 12. Standsning af natfunktion 13. Stopprogram 14. Startprogram 15. Tidsdisplay 16. Tidspunkt på dagen eller programmeret start/ stoptidspunkt 17. Display for ventilatorfunktion 18. Ventilatorhastighed 19. Funktion ikke i brug 3

4 ADVARSELSLAMPER OG STYRINGER PÅ UNITTEN N Grøn indikator: unit tændt - unit slukket, når indikator er slukket. P Gul indikator: Timer er tændt, når indikator lyser. Q Rød indikator: Lampe tændt indikerer, at driftsikring er aktiv. R Knap for driftsvalg: Der er tre positioner - normal - nøddrift - test. Normal : For unit standard drift. Nøddrift : Sæt knappen i denne position hvis unitten skal startes, og den infrarøde fjernbetjening ikke virker (f.eks. p.g.a. opbrugte batterier) eller mangler. Når knappen står i denne position holdes rumtemperaturen på 23 C under følgende betingelser: Ventilatorhastighed: Medium Timer: Afbrudt I nøddrift kan unitten ikke modtage signaler fra fjernbetjeningen. Når fjernbetjeningen igen er i orden, sættes knappen på positionen normal. Test : Bør kun bruges af installatør eller servicefolk. Under testkørsel vil unitten køre med kuldedrift i 30 min. Dette kan afbrydes ved at trykke på en af knapperne på fjernbetjeningen. S Signalmodtager fra fjernbetjeningen. BEMÆRK: Når indikator N blinker, er der fejl på unitten. Når indikator P blinker, er strømforsyningen afbrudt; denne indikator lyser kun, når timeren er aktiveret. Når indikator Q er tændt, er driftsikringen på unitten aktiv. Tabel I viser driftsikringerne i unitten. En aktiveret driftsikring er ikke tegn på system- eller unitfejl. Efter et stykke tid (forskellig for hver driftsikring) vil luftkond.anlægget automatisk vende tilbage til normal drift. TABEL I: ARTEN AF DRIFTSIKRING Beskyttelsestype Effekt af beskyttelse Driftsmåde Aktiv Forhindrer kold træk Indendørsventilator slukket eller kører ved lavere hastighed end den valgte Varme i varmepumpedrift Ved opstart af unit og under drift Afrimningscyklus Indendørsventilator slukket eller kører ved lavere hastighed end den valgte Varme i varmepumpedrift Under drift af unit Imod tilisning af Kompressor stoppet Køling Under drift af unit køleelement Imod hyppig kompressor Kompressor stoppet Køling eller Ved start at unit start/ stop varmepumpe Advarsel: Under varmepumpedrift vil der være flere afrimningscykluser for at undgå evt. isdannelse på udendørsunit ved meget lave omgivelsestemperaturer. Under afrimningscyklusen vil ventilatorhastigheden automatisk blive nedsat og kan ikke ændres, før afrimningscyklusen er afsluttet. 4

5 TABEL II: PERIODISK KONTROL Indendørsdel Hver måned Hver 4. måned Hvert år Rens luftfilter (1) Rens afløbsrør Udskift batterier på fjernbetjening Udendørsdel Hver måned Hver 4. måned Hvert år Rens kondensator udefra Rens kondensator indefra (2) Blæs luft over elektriske dele (2) Kontroller samlinger på elforbindelser (2) Rens ventilatorhjul (2) Kontroller ventilatorspænding Rens afløbsbakke (2) Det anbefales at følge den foreskrevne kontrol og vedligeholdelse for at gøre driften af luftkond.anlægget optimal. De anbefalede intervaller mellem vedligeholdelsen kan variere afhængig af omgivelsesbetingelserne, f.eks. støvede områder etc. (1) Gøres hyppigere i støvede områder. (2) Skal udføres af autoriseret personale. BRUG AF FJERNBETJENINGEN START/ STOP (knap B). Når luftkond.anlægget ikke er i drift, vil displayet på fjernbetjeningen vise tidspunkt på dagen (hvis andre symboler er tændt slukkes for fjernbetjeningen ved at trykke på knap B ). Tryk på knap B for at starte luftkond.anlægget; indikator N på unitten vil fremkomme og blive belyst. Alle valgte og gemte funktioner vil blive tændt; unitten vil køre i.h.t. valgte funktioner. Hvis unitten ikke anerkender startsignalet med en lyd (bip) og indikator N ikke tændes, skal fjernbetjeningen slukkes ved tryk på knap B, hvorefter proceduren gentages. Tryk på knap B for at stoppe luftkond.anlægget. Alle indikatorer på unitten vil slukke, og fjernbetjeningen viser kun det nuværende klokkeslet. Hvis unitten ikke stopper, tændes for fjernbetjeningen (ved tryk på knap B) og proceduren gentages. Ved særlige driftsbetingelser vil ventilatoren fortsætte med at køre i 30 sek., efter unitten er stoppet; indikator Q på unitten vil blive oplyst. Hvis der trykkes for hurtigt på knap B (luft.kond.anlæg starter) efter en standsning, vil kompressoren ikke starte på grund af beskyttelse mod for hyppige kompressorstarter; i så tilfælde vil indikator Q på unitten tændes. Unitten afgiver kun et bip, når signalerne modtages korrekt. TIMER ON/ OFF (knap C). Tryk på knappen når luftkond.anlægget skal køre med timer i.h.t. tidsprogrammeringen valgt med knap G.. Når denne funktion er i brug, vil indikator P på unitten være tændt. Efter et strømsvigt vil indikator P blinke, og unitten vil køre med sidst anvendte driftsmåde før strømsvigt. Strømsvigt vil afbryde timerfunktionen; for at aktivere denne funktion igen trykkes to gange på C. VALG AF DRIFTMÅDE (knap D). Med denne knap vælges driftsmåde. Alt efter modeltype findes der forskellige valgmuligheder. Ved at trykke på knappen gentagne gange vil de tilgængelige driftsmåder blive valgt, og symbolerne herfor vil fremkomme på displayet, mens unitten vil bekræfte signalmodtagelsen med et bip. 5

6 Symbol på display: Kulde med affugtning Varme (kun varmepumpe) Automatisk drift. Luftkond.anlægget vil automatisk skifte fra varme (kun varmepumpe) til kulde og omvendt for at holde den valgte temperatur. Kun affugtning Luftkond.anlægget affugter uden at ændre rumtemperaturen mærkbart. Ventilation (kun ventilator) INDSTILLING AF ØNSKET TEMPERATUR OP (knap E) NED (knap F) Ved at trykke på pil op (E) og pil ned (F) vil temperaturindstillingen blive øget eller sænket i forhold til den tidligere indstillede værdi. Unitten vil bekræfte signalmodtagelsen med et bip, og den indstillede temperaturværdi vil skifte i displayet. Temperaturen kan sættes mellem 18 C og 29 C med spring på 1 C. I kuldedrift vil unitten ikke starte, hvis den valgte temperatur er højere end rumtemperaturen. Det samme gælder for varmedrift, hvis den valgte temperatur er lavere end rumtemperaturen. INDSTILLING AF TIMER PROGRAMMER (knap G) Ved at trykke på knap G kan man vælge et af følgende programmer: Symbol på display: Ingen symbol Uafbrudt drift (timer off) Start tidsprogram Stop tidsprogram Kombineret program (unitten vil automatisk starte/ stoppe som programmeret) Indstilling af starttidspunkt Tryk på knap G indtil symbolet for start af unit fremkommer på displayet under ordet TIMER : Tidspunktet på displayet viser det forudgående programmerede starttidspunkt: Man kan indsætte sit eget starttidspunkt ved at trykke på knap H og I indtil den ønskede tid fremkommer. Hvert tryk på knappen vil ændre tidspunktet op/ ned med 15 min. mellem 0:00 og 23:45. Tryk på knap C for at bekræfte valg: indikator P på unitten vil tændes, og luft.kond.anlægget er klar til at starte på det valgte tidspunkt. 6

7 Hvis unitten er i drift, når man bekræfter sin programmering med tryk på knap C genstarte på det tidspunkt, der nu er programmeret., vil den slukke og Indstilling af stoptidspunkt Tryk på knap G indtil symbolet for stop af unit fremkommer på displayet under ordet TIMER : Tidspunktet på displayet viser det forudgående programmerede stoptidspunkt. Man kan nu indsætte sit eget stoptidspunkt ved at gøre som under indstilling af starttidspunkt. Hvis unitten er slukket, når man bekræfter sin programmering med tryk på knap C, vil den starte igen og derefter slukke på det programmerede tidspunkt. Indstilling af kombineret program Det kombinerede program (valg af en række start- og stoptidspunkter) vil starte og stoppe luftkond.anlægget dagligt på de programmerede tidspunkter uden brugerens indblanding. For at programmere denne funktion gøres følgende: 1. Tryk på knap G indtil symbolet for programmet for starttid kommer frem på displayet; indstil nu det ønskede starttidspunkt som anvist i afsnittet indstilling af starttid. 2. Tryk på knap G igen for at se symbolet for programmet for stoptid og indstil den ønskede tid. 3. Tryk på knap G flere gange indtil symbolet for kombineret program fremkommer; sammen med dette symbol fremkommer symbolerne for start og stop programmerne alternativt med de respektive programmerede tidspunkter. 4. Bekræft programmet ved tryk på knap C. Indikator P på unitten lyser op. 5. Hvis de programmerede tidspunkter for start og stop falder sammen, virker det kombinerede program ikke. Det er muligt at annullere TIMER funktionen til enhver tid ved at trykke på knap C; indikator P på unitten vil slukke, og indikatoren for timerfunktion vil forsvinde fra displayet på fjernbetjeningen. Unitten vil gemme den driftsfunktion, den arbejdede i på det tidspunkt; tændt hvis den var i drift, og tændt hvis den var slukket. Når timerfunktionen er tændt (indikator P er tændt på unit), vil fjernbetjeningen altid vise det relevante symbol for det nuværende timerprogram. Det angivne tidspunkt er det pågældende tidspunkt på dagen. Når kun et af de to programmer er valgt, f.eks. starttid eller stoptid, vil unitten forblive i den valgte driftsfunktion (tændt eller slukket) efter der er tændt eller slukket på det valgte tidspunkt. For at ændre driftsfunktion skal unitten startes eller stoppes manuelt eller der skal vælges et nyt program ved tryk på knap C. I tilfælde af strømsvigt under timerfunktionen vil unitten genstarte, når strømmen er vendt tilbage, og vende tilbage til den sidst anvendte driftsfunktion. Indikator P på unitten vil blinke for at vise, at timerfunktionen er slukket. For at aktivere timerfunktionen igen trykkes to gange på knap C. TIDSJUSTERING (knap H og I) For at indstille tiden på timer programmerne valgt med knap G trykkes på knapperne H og I. Knap H og I bruges også til justering af tidspunkt på dagen på displayet under ordet CLOCK. 7

8 VALG AF VENTILATORHASTIGHED (knap J) Ventilatorhastighed kan vælges ved tryk på knap J. Symbol på display: Lav hastighed (til natdrift). Medium hastighed. Høj hastighed (ved start for at nå temperatur). Automatisk (ventilatorhastighed vil automatisk skifte til den værdi, der er ønsket for optimal komfort). Når funktionen er aktiveret, vil de prikkede symboler blinke. NAT FUNKTION (knap K) Funktionen optimerer komforten om natten. En time efter denne funktion er aktiveret, vil den temperatur, der er sat i kuldeprogram, stige med 1 C, og i varmeprogrammet falde med 1 C, op til 2 C på to timer. Efter 5 timer vil unitten standse helt. Systemet vil køre med lav ventilatorhastighed for at minimere lydniveauet. Når denne funktion aktiveres, vil fjernbetjeningen i nogle sekunder vise det tidspunkt, hvor luftkond.anlægget vil stoppe helt. Tryk på knap C for at afbryde funktionen. JUSTERING AF KLOKKESLET (knap M) For at justere klokkeslet sættes fjernbetjeningen på ON ved tryk på knap B,efter batterierne er sat i. Følgende procedure gør det muligt at justere tidspunkt: Tryk på den forsænkede knap i højre hjørne af fjernbetjeningens batterikammer med et spidst redskab (f.eks. en blyant), hvorefter timetallene vil blinke. Brug knapperne H og I for at justere til det rigtige tidspunkt. Tryk på den forsænkede knap endnu engang og minuttallene vil blinke. Juster på samme måde som ovenfor. Tryk på den forsænkede knap en tredie gang for at aktivere urfunktionen. OPTIMAL KOMFORT Sæt ikke noget i vejen for luftindtag eller -udtag på unitten. Forhindringer vil forårsage nedsat luftmængde og dårligere luftkonditionering og derved fejlagtig funktion. Hold varme emner væk fra unitten, da panelerne kan blive beskadiget. 8

9 VEDLIGEHOLDELSE INDENDØRSDEL: Anvend kun en sæbeopvreden og ren klud. Brug IKKE brændbare væsker, opløsningsmidler eller slibemidler. UDENDØRSDEL: Rens med mellemrum rundt om unitten (for blade etc.) for at undgå nedsat luftcirkulation. LUFTFILTRE: Drej de to skruer 90 (4 skruer for model 360 og 480). Træk filtrene ud. Støvsug filtrene først og vask dem derefter under varmt vand. Tør dem af. Sæt filtrene på plads igen. FEJLFINDING Batterierne er sat i fjernbetjeningen, men der er ikke lys i displayet. Batterierne er brugt eller vender forkert. Udskift batterier eller kontroller isætning er rigtig. Ved tryk på forsænket knap for regulering af klokkeslet blinker timetal på displayet ikke: Den forsænkede knap er ikke trykket rigtigt ned; tryk med et rundt emne og undgå at trykke for hårdt. Ved tryk på en af knapperne fremkommer alle symboler på displayet: Den forsænkede knap for tidsindstilling er blokeret på grund af for stort tryk under brug. Fjernbetjeningen er blevet ødelagt og skal udskiftes. 9

10 Unitten starter ikke ved tryk på startknappen, og den bekræfter ikke signal med et bip. Hovedafbryder er slukket. Tænd igen. Fjernbetjeningens batterier er brugt op. Udskiftes. Fjernbetjeningen vendes ikke rigtigt mod unitten. Sluk for fjernbetjeningen og gentag handlingen med fjernbetjeningen vendt rigtigt. Der er forhindringer (gardiner, vægge, etc.) mellem fjernbetjeningen og unitten. Fjern forhindringer og gentag handlingen. Modtager på unit eller fjernbetjening er udsat for for meget sollys. Undgå direkte sol på unitten, træk gardiner for eller persienner. Signaloverførsel forhindres på grund af elektromagnetiske forstyrrelser. Undgå signaloverførsel hvis computere, husholdningsmaskiner (foodprocessor etc.) er i brug tæt ved. Trådløse telefoner kan også forstyrre fjernbetjeningen. Unitten standser ikke ved tryk på stopknappen, og den bekræfter ikke signal med et bip: Fjernbetjeningens batterier er brugt op. Udskiftes. Fjernbetjeningen vendes ikke rigtigt mod unitten. Sluk for fjernbetjeningen og gentag handlingen med fjernbetjeningen vendt rigtigt. Der er forhindringer (gardiner, vægge, etc.) mellem fjernbetjeningen og unitten. Fjern forhindringer og gentag handlingen. Modtager på unit eller fjernbetjening er udsat for for meget sollys. Undgå direkte sol på unitten, træk gardiner for eller persienner. Signaloverførsel forhindres på grund af elektromagnetiske forstyrrelser. Undgå signaloverførsel hvis computere, husholdningsmaskiner (foodprocessor etc.) er i brug tæt ved. Trådløse telefoner kan også forstyrre fjernbetjeningen. Når der trykkes på stopknappen bekræfter unitten signalmodtagelsen med et bip, men ventilatoren stopper ikke, og indikator på unit viser, at en driftsikring er tændt. Unitten stopper efter 30 sek. Når der trykkes på en funktionsknap, viser fjernbetjeningen den ønskede funktion på displayet, men unitten bekræfter ikke signalmodtagelsen med et bip og udfører ikke funktionen: Fjernbetjeningens batterier er brugt op. Udskiftes. Fjernbetjeningen vendes ikke rigtigt mod unitten. Sluk for fjernbetjeningen og gentag handlingen med fjernbetjeningen vendt rigtigt. Der er forhindringer (gardiner, vægge, etc.) mellem fjernbetjeningen og unitten. Fjern forhindringer og gentag handlingen. Modtager på unit eller fjernbetjening er udsat for for meget sollys. Undgå direkte sol på unitten, træk gardiner for eller persienner. Signaloverførsel forhindres på grund af elektromagnetiske forstyrrelser. Undgå signaloverførsel hvis computere, husholdningsmaskiner (foodprocessor etc.) er i brug tæt ved. Trådløse telefoner kan også forstyrre fjernbetjeningen. Displayet skifter ikke uanset hvilken knap, der trykkes på: Trekantsymbolet 1 er tændt mens et andet signal sendes. Vent på at signal 1 forsvinder og gentag handlingen. Luftkond.anlæg vil ikke starte: Hovedforsyning er slukket. Tændes. Sikringer på hovedafbryder er brændt af. Udskift sikringer. Vent 3 minutter. Beskyttelse mod for hyppige kompressorstarter er aktiv, hvis symbol Q er tændt. Den valgte temperatur er højere end rumtemperaturen (eller lavere i varmedrift). Luftkond.anlægget giver ikke nok kulde (eller varme): Luftstrømmen kan ikke cirkulere frit. Snavsede filtre nedsætter luftmængden, der cirkulerer. Døre og vinduer er åbne. Ventilatorhastigheden er sat på lav. Luftretningen er ikke rigtig. Den valgte temperatur er ikke rigtig. 10

11 Der kommer lidt damp fra unitten: En smule damp kommer ud af unittens luftudtag. Kan somme tider ses under kuldedrift. Dette skyldes at den kolde luft kommer i forbindelse med luften i rummet. Der lyder en lille fløjtende lyd, når anlægget starter eller stopper: Fremkommer når kølemiddel begynder at cirkulere eller kølemiddeltryk reguleres. N indikator blinker: Fejlfunktion i systemet. Kontakt servicefirma efter at have kontrolleret følgende: Filtrene er rene. Luftcirkulationen er ikke forhindret. Coilen på udendørsdelen er ikke hæmmet af en stor nedsættelse af luftcirkulationen. Genstart luftkond.anlægget efter at have udbedret fejlene. Indikator Q er tændt: Beskyttelse imod kold træk er blevet aktiveret i afrimningsperioder med varmepumpedrift. (En smule damp eller vand kan komme fra udendørsdelen). Under afrimning er ventilatoren på luftkond.anlægget slukket eller kører med en lavere hastighed for at undgå kold træk i rummet. Ubehagelig lugt fra unitten: Ubehagelig lugt kan sætte sig i luftfiltrene og spredes, når luftkond.anlægget er i brug. Stop unitten, rens filtrene efter at have afbrudt hovedforsyningen. Genstart unitten i ventilationsdrift (kun ventilator) og åben vinduerne i rummet. Mærkelige lyde fra unitten: Der kan opstå mærkelige lyde kortvarigt under drift eller ved standsning. Disse skyldes hovedsageligt temperaturforandringer på plastikdelene. 11

SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S, SRK20-25-35-50ZJ-S/A

SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S, SRK20-25-35-50ZJ-S/A Brugermanual Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S, SRK20-25-35-50ZJ-S/A Indholdsfortegnelse Sikkerhed 1 Navn på dele og funktioner 2 Fjernbetjening 4

Læs mere

Brugermanual. Jungfrau Nordic N-Serie

Brugermanual. Jungfrau Nordic N-Serie H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Brugermanual Samsung Jungfrau Nordic N-Serie 1 Indhold Side Sikkerhedsforanstaltning 3 Tjek før ibrugtagning 4 Unitten 5 Fjernbetjening 6 Basis funktioner

Læs mere

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Brugervejledning. Varenummer: 6720645221 Version: 2010/10

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Brugervejledning. Varenummer: 6720645221 Version: 2010/10 DA IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Brugervejledning Varenummer: 6720645221 Version: 2010/10 Læs brugervejledningen grundigt igennem, før du tager produktet i brug. Brugervejledningen skal opbevares et sikkert

Læs mere

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com THERMOMAX SMX 100 Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm www.thermomax-group.com INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION 1 - INTRODUKTION... 2 SEKTION 2 - INSTALLATION...... 3 2.1

Læs mere

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Brugervejledning MHI Hydrolution Luft / vand varmepumpe Ballerup Tempovej 18-22 2750 Ballerup Tlf. 70 27 06 07 Fax 70 26 34 05 Kolding Gejlhavegaard

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan VPL 28. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30. Software-version: 1.36

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan VPL 28. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30. Software-version: 1.36 Brugervejledning CTS 602 by Nilan VPL 28 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Software-version: 1.36 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. VP 18 Compact. Version: 6.01, 30-11-2011. Sofware-version: 2.12 ScandiByg

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. VP 18 Compact. Version: 6.01, 30-11-2011. Sofware-version: 2.12 ScandiByg Brugervejledning CTS 602 by Nilan VP 18 Compact Version: 6.01, 30-11-2011 Sofware-version: 2.12 ScandiByg Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Optima 300 Design. shop.genvex.dk. Aktiv ventilation / Varmegenvinding Display 1,5 / Version 3.1

BETJENINGSVEJLEDNING. Optima 300 Design. shop.genvex.dk. Aktiv ventilation / Varmegenvinding Display 1,5 / Version 3.1 Version 2011.12.15 BETJENINGSVEJLEDNING shop.genvex.dk Filtre købes online gratis fragt og levering i DK Optima 300 Design Aktiv ventilation / Varmegenvinding Display 1,5 / Version 3.1 ORIGINAL w w w.g

Læs mere

... den lille, sikre og intelligente cyklus computer

... den lille, sikre og intelligente cyklus computer ... den lille, sikre og intelligente cyklus computer ... Quality Management Voluntary participation in regular monitoring EN ISO13485:2003 + AC:2007 Quality Management Medical Device Directive 93/42/EEC

Læs mere

Pilleovnen SARA. Brugsanvisning og vedligeholdelse

Pilleovnen SARA. Brugsanvisning og vedligeholdelse Pilleovnen SARA Brugsanvisning og vedligeholdelse Indledning Bemærk: Vi råder Dem til at gennemlæse denne manual omhyggeligt, da den omhandler den nødvendige fremgangsmåde, for at Deres pilleovn SARA kan

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Brugervejledning CTS 602 by Nilan v Comfort 1200 Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Funktioner... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort 250 Top Comfort 300 Comfort 300 Top Comfort 450 Comfort 600 Version: 5.05, 03-07-2011 Software-version: 2.11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt...

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

HouseGuard GSM-alarm (basis)

HouseGuard GSM-alarm (basis) HouseGuard GSM-alarm (basis) Dansk manual www.houseguard.dk Side 0 af 51 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN

Læs mere

LINDGAARD PEDERSEN A S. Kompakt motorcykelalarm med tyverisikring. Dansk BRUGSANVISNING. Spyball 6829 Side. 1

LINDGAARD PEDERSEN A S. Kompakt motorcykelalarm med tyverisikring. Dansk BRUGSANVISNING. Spyball 6829 Side. 1 6829 Kompakt motorcykelalarm med tyverisikring Dansk BRUGSANVISNING 2 1 Styreboks Håndsender Spyball 6829 Side. 1 Tak, fordi du har valgt et Spyball alarmsystem. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning

Læs mere

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 www.houseguard.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 OVERSIGT OVER HOUSEGUARD PRO KONTROLPANEL... 5 TRIN 1: MONTERING AF SIM KORT.... 6 TRIN 2: OPSTART AF

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth Nordic A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

Greenfire Betjeningsvejledning

Greenfire Betjeningsvejledning Greenfire Betjeningsvejledning Dansk Design Dansk Kvalitet Dansk Produktion www.heta.d k dk Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye pilleovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres

Læs mere

HouseGuard GSM-alarm (plus)

HouseGuard GSM-alarm (plus) HouseGuard GSM-alarm (plus) Dansk manual www.houseguard.dk Side 0 af 55 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S. Master Cella PRG SEL. MasterCella. Brugsvejledning. +030221395 rel. 1.0-02.03.2001 Mac/ QXP/Carel MasterCella 11.06.

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S. Master Cella PRG SEL. MasterCella. Brugsvejledning. +030221395 rel. 1.0-02.03.2001 Mac/ QXP/Carel MasterCella 11.06. H. JESSEN JÜRGENSEN A/S Master Cella PRG SEL Master Cella Brugsvejledning +030221395 rel. 1.0-02.03.2001 Mac/ QXP/Carel 11.06.03 Dimensioner (mm): Indholdsfortegnelse Huldimensioner ved panelmontering

Læs mere

ROBOTPLÆNEKLIPPER HN 3038. Robotplæneklippere er farlige, hvis de bruges forkert!

ROBOTPLÆNEKLIPPER HN 3038. Robotplæneklippere er farlige, hvis de bruges forkert! ROBOTPLÆNEKLIPPER HN 3038 Robotplæneklippere er farlige, hvis de bruges forkert! Læs denne brugervejledning omhyggeligt før maskinen tages i brug og gem vejledningen til senere brug. Sørg for, at eventuelle

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning PremiumLine Plus A10-A15 6 720 648 426-00.1I Brugervejledning 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 2 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger... 3

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Vejledning. CTS 602 by Nilan. Advance for Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2014 Software-version: 2.30

Vejledning. CTS 602 by Nilan. Advance for Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2014 Software-version: 2.30 Vejledning CTS 602 by Nilan Advance for Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2014 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage...

Læs mere