H. JESSEN JÜRGENSEN A/S alt til klima- og køleanlæg. Mac/Word/Aermec EXL.doc

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "H. JESSEN JÜRGENSEN A/S alt til klima- og køleanlæg. Mac/Word/Aermec EXL.doc 05.2000"

Transkript

1 H. JESSEN JÜRGENSEN A/S alt til klima- og køleanlæg Brugsvejledning til AERMEC split luftkonditioneringsanlæg EXL IEXLFX Mac/Word/Aermec EXL.doc OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi erklærer, at ovennævnte udstyr opfylder følgende direktiver: - Lavspændingsstandard 73/23/EEC - Elektromagnetisk kompatibilitet standard EMC 89/336 EEC. Aermec Alessandro RIELLO, Adm. direktør BEMÆRKNINGER Opbevar manualen på et tørt sted for at undgå, den bliver ødelagt, da den skal gemmes i min. 10 år af hensyn til fremtidig refence. Al information i denne manual skal nøje gennemlæses. Bemærk især anvendelsesanvisningerne med symbolerne FARE eller ADVARSEL, da manglende overholdelse af disse kan forårsage skader på personer, ting eller maskinen. Kontakt leverandøren ved driftsforstyrrelser, der ikke er nævnt i denne manual. Aermec S.p.A. frasiger sig ethvert ansvar for skader forårsaget af ukorrekt brug af maskinen og et mangelfuldt kendskab til indholdet af denne manual.

2 INFRARØD FJERNBETJENING Sæt holderen til fjernbetjeningen fast på væggen med skruen (fig. 1). Fjernbetjeningen bruger to 1,5 V uopladelige batterier, type IEC LR03. Hvis der mangler lys i displayet, eller fjernbetjeningen kun virker tæt på, er det tegn på, at batterierne er brugt op. UDSKIFT BATTERIER Fjern låget på bagsiden af fjernbetjeningen. Udskift batterier, sørg for at sætte dem rigtigt (fig. 3). Max. rækkevidde for fjernbetjeningen er ca. 6 m. Der må ikke være forhindringer så som gardiner eller planter mellem fjernbetjeningen og unitten. Direkte sollys på modtageren på unitten kan forstyrre signalmodtagelsen. Fjernbetjeningen skal pege imod modtageren på unitten ved brug. Når signalet er modtaget fremkommer et akustisk signal (bip). Hvis signalet ikke modtages, er det nødvendigt at sende igen ved at trykke på en af knapperne E, F, L eller J, der sidder under skydelåget. Efter bekræftelsen (bip) kontrolleres funktionen, der vises på fjernbetjeningens display, og der rettes eller ændres på det valgte om nødvendigt. Mens signal overføres fremkommer symbol 1 (pil op) på displayet (se næste side). Når symbol 1 (pil op) er tændt, er det ikke muligt at sende andre signaler. Et nyt signal kan først sendes, når symbol 1 (pil op) er forsvundet. 2

3 INFRARØD FJERNBETJENING A. Udlæsning på display B. On/ off knap C. Timer on/off knap D. Knap for driftsvalg E. Knap for øgning af temperatur F. Knap for sænkning af temperatur G. Knap for timer programvalg H. Knap for indstilling af ur eller timer (op) I. Knap for indstilling af ur eller timer (ned) J. Knap for valg af ventilatorhastighed K. Natfunktion L. Knap ikke i brug M. Knap til indstilling af ur VISNING AF VALGTE FUNKTIONER 1. Symbol for signaloverførsel 2. Display for driftsmåde 3. Kun affugtning 4. Kulde og affugtning 5. Automatisk 6. Varme 7. Ventilation (kun ventilator) 8. Temperaturudlæsning 9. Valgt temperatur 10. Display for timer 11. Kombineret timer start/ stop program 12. Standsning af natfunktion 13. Stopprogram 14. Startprogram 15. Tidsdisplay 16. Tidspunkt på dagen eller programmeret start/ stoptidspunkt 17. Display for ventilatorfunktion 18. Ventilatorhastighed 19. Funktion ikke i brug 3

4 ADVARSELSLAMPER OG STYRINGER PÅ UNITTEN N Grøn indikator: unit tændt - unit slukket, når indikator er slukket. P Gul indikator: Timer er tændt, når indikator lyser. Q Rød indikator: Lampe tændt indikerer, at driftsikring er aktiv. R Knap for driftsvalg: Der er tre positioner - normal - nøddrift - test. Normal : For unit standard drift. Nøddrift : Sæt knappen i denne position hvis unitten skal startes, og den infrarøde fjernbetjening ikke virker (f.eks. p.g.a. opbrugte batterier) eller mangler. Når knappen står i denne position holdes rumtemperaturen på 23 C under følgende betingelser: Ventilatorhastighed: Medium Timer: Afbrudt I nøddrift kan unitten ikke modtage signaler fra fjernbetjeningen. Når fjernbetjeningen igen er i orden, sættes knappen på positionen normal. Test : Bør kun bruges af installatør eller servicefolk. Under testkørsel vil unitten køre med kuldedrift i 30 min. Dette kan afbrydes ved at trykke på en af knapperne på fjernbetjeningen. S Signalmodtager fra fjernbetjeningen. BEMÆRK: Når indikator N blinker, er der fejl på unitten. Når indikator P blinker, er strømforsyningen afbrudt; denne indikator lyser kun, når timeren er aktiveret. Når indikator Q er tændt, er driftsikringen på unitten aktiv. Tabel I viser driftsikringerne i unitten. En aktiveret driftsikring er ikke tegn på system- eller unitfejl. Efter et stykke tid (forskellig for hver driftsikring) vil luftkond.anlægget automatisk vende tilbage til normal drift. TABEL I: ARTEN AF DRIFTSIKRING Beskyttelsestype Effekt af beskyttelse Driftsmåde Aktiv Forhindrer kold træk Indendørsventilator slukket eller kører ved lavere hastighed end den valgte Varme i varmepumpedrift Ved opstart af unit og under drift Afrimningscyklus Indendørsventilator slukket eller kører ved lavere hastighed end den valgte Varme i varmepumpedrift Under drift af unit Imod tilisning af Kompressor stoppet Køling Under drift af unit køleelement Imod hyppig kompressor Kompressor stoppet Køling eller Ved start at unit start/ stop varmepumpe Advarsel: Under varmepumpedrift vil der være flere afrimningscykluser for at undgå evt. isdannelse på udendørsunit ved meget lave omgivelsestemperaturer. Under afrimningscyklusen vil ventilatorhastigheden automatisk blive nedsat og kan ikke ændres, før afrimningscyklusen er afsluttet. 4

5 TABEL II: PERIODISK KONTROL Indendørsdel Hver måned Hver 4. måned Hvert år Rens luftfilter (1) Rens afløbsrør Udskift batterier på fjernbetjening Udendørsdel Hver måned Hver 4. måned Hvert år Rens kondensator udefra Rens kondensator indefra (2) Blæs luft over elektriske dele (2) Kontroller samlinger på elforbindelser (2) Rens ventilatorhjul (2) Kontroller ventilatorspænding Rens afløbsbakke (2) Det anbefales at følge den foreskrevne kontrol og vedligeholdelse for at gøre driften af luftkond.anlægget optimal. De anbefalede intervaller mellem vedligeholdelsen kan variere afhængig af omgivelsesbetingelserne, f.eks. støvede områder etc. (1) Gøres hyppigere i støvede områder. (2) Skal udføres af autoriseret personale. BRUG AF FJERNBETJENINGEN START/ STOP (knap B). Når luftkond.anlægget ikke er i drift, vil displayet på fjernbetjeningen vise tidspunkt på dagen (hvis andre symboler er tændt slukkes for fjernbetjeningen ved at trykke på knap B ). Tryk på knap B for at starte luftkond.anlægget; indikator N på unitten vil fremkomme og blive belyst. Alle valgte og gemte funktioner vil blive tændt; unitten vil køre i.h.t. valgte funktioner. Hvis unitten ikke anerkender startsignalet med en lyd (bip) og indikator N ikke tændes, skal fjernbetjeningen slukkes ved tryk på knap B, hvorefter proceduren gentages. Tryk på knap B for at stoppe luftkond.anlægget. Alle indikatorer på unitten vil slukke, og fjernbetjeningen viser kun det nuværende klokkeslet. Hvis unitten ikke stopper, tændes for fjernbetjeningen (ved tryk på knap B) og proceduren gentages. Ved særlige driftsbetingelser vil ventilatoren fortsætte med at køre i 30 sek., efter unitten er stoppet; indikator Q på unitten vil blive oplyst. Hvis der trykkes for hurtigt på knap B (luft.kond.anlæg starter) efter en standsning, vil kompressoren ikke starte på grund af beskyttelse mod for hyppige kompressorstarter; i så tilfælde vil indikator Q på unitten tændes. Unitten afgiver kun et bip, når signalerne modtages korrekt. TIMER ON/ OFF (knap C). Tryk på knappen når luftkond.anlægget skal køre med timer i.h.t. tidsprogrammeringen valgt med knap G.. Når denne funktion er i brug, vil indikator P på unitten være tændt. Efter et strømsvigt vil indikator P blinke, og unitten vil køre med sidst anvendte driftsmåde før strømsvigt. Strømsvigt vil afbryde timerfunktionen; for at aktivere denne funktion igen trykkes to gange på C. VALG AF DRIFTMÅDE (knap D). Med denne knap vælges driftsmåde. Alt efter modeltype findes der forskellige valgmuligheder. Ved at trykke på knappen gentagne gange vil de tilgængelige driftsmåder blive valgt, og symbolerne herfor vil fremkomme på displayet, mens unitten vil bekræfte signalmodtagelsen med et bip. 5

6 Symbol på display: Kulde med affugtning Varme (kun varmepumpe) Automatisk drift. Luftkond.anlægget vil automatisk skifte fra varme (kun varmepumpe) til kulde og omvendt for at holde den valgte temperatur. Kun affugtning Luftkond.anlægget affugter uden at ændre rumtemperaturen mærkbart. Ventilation (kun ventilator) INDSTILLING AF ØNSKET TEMPERATUR OP (knap E) NED (knap F) Ved at trykke på pil op (E) og pil ned (F) vil temperaturindstillingen blive øget eller sænket i forhold til den tidligere indstillede værdi. Unitten vil bekræfte signalmodtagelsen med et bip, og den indstillede temperaturværdi vil skifte i displayet. Temperaturen kan sættes mellem 18 C og 29 C med spring på 1 C. I kuldedrift vil unitten ikke starte, hvis den valgte temperatur er højere end rumtemperaturen. Det samme gælder for varmedrift, hvis den valgte temperatur er lavere end rumtemperaturen. INDSTILLING AF TIMER PROGRAMMER (knap G) Ved at trykke på knap G kan man vælge et af følgende programmer: Symbol på display: Ingen symbol Uafbrudt drift (timer off) Start tidsprogram Stop tidsprogram Kombineret program (unitten vil automatisk starte/ stoppe som programmeret) Indstilling af starttidspunkt Tryk på knap G indtil symbolet for start af unit fremkommer på displayet under ordet TIMER : Tidspunktet på displayet viser det forudgående programmerede starttidspunkt: Man kan indsætte sit eget starttidspunkt ved at trykke på knap H og I indtil den ønskede tid fremkommer. Hvert tryk på knappen vil ændre tidspunktet op/ ned med 15 min. mellem 0:00 og 23:45. Tryk på knap C for at bekræfte valg: indikator P på unitten vil tændes, og luft.kond.anlægget er klar til at starte på det valgte tidspunkt. 6

7 Hvis unitten er i drift, når man bekræfter sin programmering med tryk på knap C genstarte på det tidspunkt, der nu er programmeret., vil den slukke og Indstilling af stoptidspunkt Tryk på knap G indtil symbolet for stop af unit fremkommer på displayet under ordet TIMER : Tidspunktet på displayet viser det forudgående programmerede stoptidspunkt. Man kan nu indsætte sit eget stoptidspunkt ved at gøre som under indstilling af starttidspunkt. Hvis unitten er slukket, når man bekræfter sin programmering med tryk på knap C, vil den starte igen og derefter slukke på det programmerede tidspunkt. Indstilling af kombineret program Det kombinerede program (valg af en række start- og stoptidspunkter) vil starte og stoppe luftkond.anlægget dagligt på de programmerede tidspunkter uden brugerens indblanding. For at programmere denne funktion gøres følgende: 1. Tryk på knap G indtil symbolet for programmet for starttid kommer frem på displayet; indstil nu det ønskede starttidspunkt som anvist i afsnittet indstilling af starttid. 2. Tryk på knap G igen for at se symbolet for programmet for stoptid og indstil den ønskede tid. 3. Tryk på knap G flere gange indtil symbolet for kombineret program fremkommer; sammen med dette symbol fremkommer symbolerne for start og stop programmerne alternativt med de respektive programmerede tidspunkter. 4. Bekræft programmet ved tryk på knap C. Indikator P på unitten lyser op. 5. Hvis de programmerede tidspunkter for start og stop falder sammen, virker det kombinerede program ikke. Det er muligt at annullere TIMER funktionen til enhver tid ved at trykke på knap C; indikator P på unitten vil slukke, og indikatoren for timerfunktion vil forsvinde fra displayet på fjernbetjeningen. Unitten vil gemme den driftsfunktion, den arbejdede i på det tidspunkt; tændt hvis den var i drift, og tændt hvis den var slukket. Når timerfunktionen er tændt (indikator P er tændt på unit), vil fjernbetjeningen altid vise det relevante symbol for det nuværende timerprogram. Det angivne tidspunkt er det pågældende tidspunkt på dagen. Når kun et af de to programmer er valgt, f.eks. starttid eller stoptid, vil unitten forblive i den valgte driftsfunktion (tændt eller slukket) efter der er tændt eller slukket på det valgte tidspunkt. For at ændre driftsfunktion skal unitten startes eller stoppes manuelt eller der skal vælges et nyt program ved tryk på knap C. I tilfælde af strømsvigt under timerfunktionen vil unitten genstarte, når strømmen er vendt tilbage, og vende tilbage til den sidst anvendte driftsfunktion. Indikator P på unitten vil blinke for at vise, at timerfunktionen er slukket. For at aktivere timerfunktionen igen trykkes to gange på knap C. TIDSJUSTERING (knap H og I) For at indstille tiden på timer programmerne valgt med knap G trykkes på knapperne H og I. Knap H og I bruges også til justering af tidspunkt på dagen på displayet under ordet CLOCK. 7

8 VALG AF VENTILATORHASTIGHED (knap J) Ventilatorhastighed kan vælges ved tryk på knap J. Symbol på display: Lav hastighed (til natdrift). Medium hastighed. Høj hastighed (ved start for at nå temperatur). Automatisk (ventilatorhastighed vil automatisk skifte til den værdi, der er ønsket for optimal komfort). Når funktionen er aktiveret, vil de prikkede symboler blinke. NAT FUNKTION (knap K) Funktionen optimerer komforten om natten. En time efter denne funktion er aktiveret, vil den temperatur, der er sat i kuldeprogram, stige med 1 C, og i varmeprogrammet falde med 1 C, op til 2 C på to timer. Efter 5 timer vil unitten standse helt. Systemet vil køre med lav ventilatorhastighed for at minimere lydniveauet. Når denne funktion aktiveres, vil fjernbetjeningen i nogle sekunder vise det tidspunkt, hvor luftkond.anlægget vil stoppe helt. Tryk på knap C for at afbryde funktionen. JUSTERING AF KLOKKESLET (knap M) For at justere klokkeslet sættes fjernbetjeningen på ON ved tryk på knap B,efter batterierne er sat i. Følgende procedure gør det muligt at justere tidspunkt: Tryk på den forsænkede knap i højre hjørne af fjernbetjeningens batterikammer med et spidst redskab (f.eks. en blyant), hvorefter timetallene vil blinke. Brug knapperne H og I for at justere til det rigtige tidspunkt. Tryk på den forsænkede knap endnu engang og minuttallene vil blinke. Juster på samme måde som ovenfor. Tryk på den forsænkede knap en tredie gang for at aktivere urfunktionen. OPTIMAL KOMFORT Sæt ikke noget i vejen for luftindtag eller -udtag på unitten. Forhindringer vil forårsage nedsat luftmængde og dårligere luftkonditionering og derved fejlagtig funktion. Hold varme emner væk fra unitten, da panelerne kan blive beskadiget. 8

9 VEDLIGEHOLDELSE INDENDØRSDEL: Anvend kun en sæbeopvreden og ren klud. Brug IKKE brændbare væsker, opløsningsmidler eller slibemidler. UDENDØRSDEL: Rens med mellemrum rundt om unitten (for blade etc.) for at undgå nedsat luftcirkulation. LUFTFILTRE: Drej de to skruer 90 (4 skruer for model 360 og 480). Træk filtrene ud. Støvsug filtrene først og vask dem derefter under varmt vand. Tør dem af. Sæt filtrene på plads igen. FEJLFINDING Batterierne er sat i fjernbetjeningen, men der er ikke lys i displayet. Batterierne er brugt eller vender forkert. Udskift batterier eller kontroller isætning er rigtig. Ved tryk på forsænket knap for regulering af klokkeslet blinker timetal på displayet ikke: Den forsænkede knap er ikke trykket rigtigt ned; tryk med et rundt emne og undgå at trykke for hårdt. Ved tryk på en af knapperne fremkommer alle symboler på displayet: Den forsænkede knap for tidsindstilling er blokeret på grund af for stort tryk under brug. Fjernbetjeningen er blevet ødelagt og skal udskiftes. 9

10 Unitten starter ikke ved tryk på startknappen, og den bekræfter ikke signal med et bip. Hovedafbryder er slukket. Tænd igen. Fjernbetjeningens batterier er brugt op. Udskiftes. Fjernbetjeningen vendes ikke rigtigt mod unitten. Sluk for fjernbetjeningen og gentag handlingen med fjernbetjeningen vendt rigtigt. Der er forhindringer (gardiner, vægge, etc.) mellem fjernbetjeningen og unitten. Fjern forhindringer og gentag handlingen. Modtager på unit eller fjernbetjening er udsat for for meget sollys. Undgå direkte sol på unitten, træk gardiner for eller persienner. Signaloverførsel forhindres på grund af elektromagnetiske forstyrrelser. Undgå signaloverførsel hvis computere, husholdningsmaskiner (foodprocessor etc.) er i brug tæt ved. Trådløse telefoner kan også forstyrre fjernbetjeningen. Unitten standser ikke ved tryk på stopknappen, og den bekræfter ikke signal med et bip: Fjernbetjeningens batterier er brugt op. Udskiftes. Fjernbetjeningen vendes ikke rigtigt mod unitten. Sluk for fjernbetjeningen og gentag handlingen med fjernbetjeningen vendt rigtigt. Der er forhindringer (gardiner, vægge, etc.) mellem fjernbetjeningen og unitten. Fjern forhindringer og gentag handlingen. Modtager på unit eller fjernbetjening er udsat for for meget sollys. Undgå direkte sol på unitten, træk gardiner for eller persienner. Signaloverførsel forhindres på grund af elektromagnetiske forstyrrelser. Undgå signaloverførsel hvis computere, husholdningsmaskiner (foodprocessor etc.) er i brug tæt ved. Trådløse telefoner kan også forstyrre fjernbetjeningen. Når der trykkes på stopknappen bekræfter unitten signalmodtagelsen med et bip, men ventilatoren stopper ikke, og indikator på unit viser, at en driftsikring er tændt. Unitten stopper efter 30 sek. Når der trykkes på en funktionsknap, viser fjernbetjeningen den ønskede funktion på displayet, men unitten bekræfter ikke signalmodtagelsen med et bip og udfører ikke funktionen: Fjernbetjeningens batterier er brugt op. Udskiftes. Fjernbetjeningen vendes ikke rigtigt mod unitten. Sluk for fjernbetjeningen og gentag handlingen med fjernbetjeningen vendt rigtigt. Der er forhindringer (gardiner, vægge, etc.) mellem fjernbetjeningen og unitten. Fjern forhindringer og gentag handlingen. Modtager på unit eller fjernbetjening er udsat for for meget sollys. Undgå direkte sol på unitten, træk gardiner for eller persienner. Signaloverførsel forhindres på grund af elektromagnetiske forstyrrelser. Undgå signaloverførsel hvis computere, husholdningsmaskiner (foodprocessor etc.) er i brug tæt ved. Trådløse telefoner kan også forstyrre fjernbetjeningen. Displayet skifter ikke uanset hvilken knap, der trykkes på: Trekantsymbolet 1 er tændt mens et andet signal sendes. Vent på at signal 1 forsvinder og gentag handlingen. Luftkond.anlæg vil ikke starte: Hovedforsyning er slukket. Tændes. Sikringer på hovedafbryder er brændt af. Udskift sikringer. Vent 3 minutter. Beskyttelse mod for hyppige kompressorstarter er aktiv, hvis symbol Q er tændt. Den valgte temperatur er højere end rumtemperaturen (eller lavere i varmedrift). Luftkond.anlægget giver ikke nok kulde (eller varme): Luftstrømmen kan ikke cirkulere frit. Snavsede filtre nedsætter luftmængden, der cirkulerer. Døre og vinduer er åbne. Ventilatorhastigheden er sat på lav. Luftretningen er ikke rigtig. Den valgte temperatur er ikke rigtig. 10

11 Der kommer lidt damp fra unitten: En smule damp kommer ud af unittens luftudtag. Kan somme tider ses under kuldedrift. Dette skyldes at den kolde luft kommer i forbindelse med luften i rummet. Der lyder en lille fløjtende lyd, når anlægget starter eller stopper: Fremkommer når kølemiddel begynder at cirkulere eller kølemiddeltryk reguleres. N indikator blinker: Fejlfunktion i systemet. Kontakt servicefirma efter at have kontrolleret følgende: Filtrene er rene. Luftcirkulationen er ikke forhindret. Coilen på udendørsdelen er ikke hæmmet af en stor nedsættelse af luftcirkulationen. Genstart luftkond.anlægget efter at have udbedret fejlene. Indikator Q er tændt: Beskyttelse imod kold træk er blevet aktiveret i afrimningsperioder med varmepumpedrift. (En smule damp eller vand kan komme fra udendørsdelen). Under afrimning er ventilatoren på luftkond.anlægget slukket eller kører med en lavere hastighed for at undgå kold træk i rummet. Ubehagelig lugt fra unitten: Ubehagelig lugt kan sætte sig i luftfiltrene og spredes, når luftkond.anlægget er i brug. Stop unitten, rens filtrene efter at have afbrudt hovedforsyningen. Genstart unitten i ventilationsdrift (kun ventilator) og åben vinduerne i rummet. Mærkelige lyde fra unitten: Der kan opstå mærkelige lyde kortvarigt under drift eller ved standsning. Disse skyldes hovedsageligt temperaturforandringer på plastikdelene. 11

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 2 3 4 5 6 7 AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 902110 - BRUGERMANUAL Beskrivelse 902110 er en programmerbar rumtermostat, der er designet til at styre et varmeanlæg effektivt, så der er en behagelig temperatur,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Inverter Split Varmepumpe EWI-H. Plasmacluster 071-091 -121 R410A HH IEWIHFJ 0503 61236.50_00

BETJENINGSVEJLEDNING. Inverter Split Varmepumpe EWI-H. Plasmacluster 071-091 -121 R410A HH IEWIHFJ 0503 61236.50_00 H H BETJENINGSVEJLEDNING Inverter Split Varmepumpe EWI-H 071-091 -121 Plasmacluster R410A 3 C E R T I F I E D H H H H H H H Q U A L I T Y HH HH IEWIHFJ 0503 61236.50_00 S Y S T E M INDHOLD SIDE Vigtige

Læs mere

Radiofjernbetjening. Eberspächer. Betjeningsvejledning

Radiofjernbetjening. Eberspächer. Betjeningsvejledning Radiofjernbetjening Betjeningsvejledning Eberspächer Import: Robert Bosch A/S Autodivision Telegrafvej 1 2750 Ballerup Tovejs radiofjernbetjening TP 5 til fjernbetjent start af bilvarmere og forvalg af

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Indhold: Resumè 3. Arbejdsprincipper 3. Modeller og specifikationer 4. Opbygning 5. Funktioner 6-10. Navne og funktioner på fjernbetjeningen 11-12

Indhold: Resumè 3. Arbejdsprincipper 3. Modeller og specifikationer 4. Opbygning 5. Funktioner 6-10. Navne og funktioner på fjernbetjeningen 11-12 Brugervejledning Indhold: Resumè 3 Arbejdsprincipper 3 Modeller og specifikationer 4 Opbygning 5 Funktioner 6-10 Navne og funktioner på fjernbetjeningen 11-12 Køling 13 Varme 14 Affugter 15 Dvale 16 Auto

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

BRUGERMANUAL ASY9LSBCW ASY12LSBCW ASY14LSBCW ASY18LSBCW AOY9LFBC AOY12LFBC AOY14LFBC AOY18LFBC

BRUGERMANUAL ASY9LSBCW ASY12LSBCW ASY14LSBCW ASY18LSBCW AOY9LFBC AOY12LFBC AOY14LFBC AOY18LFBC BRUGERMANUAL VARME & KULDE MODEL (REVERSIBEL KREDSLØB) AIRCONDITIONANLÆG VÆG MODEL Indedel ASY9LSBCW ASY12LSBCW ASY14LSBCW ASY18LSBCW Udedel AOY9LFBC AOY12LFBC AOY14LFBC AOY18LFBC BEHOLD DENNE BRUGERMANUAL

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

IVT Nordic Inverter. Driftsvejledning. Artikel nr: 290598-3 Udgave 3.0. Benytter ozonvenligt kølemedium R410A

IVT Nordic Inverter. Driftsvejledning. Artikel nr: 290598-3 Udgave 3.0. Benytter ozonvenligt kølemedium R410A IVT Nordic Inverter Driftsvejledning Artikel nr: 90598- Udgave.0 Benytter ozonvenligt kølemedium R40A INDENDØRSDEL UDENDØRSDEL AY-XP09DR-NC AE-X09DR-N AY-XPDR-NC AE-XDR-N INDHOLD INDHOLD... SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER...

Læs mere

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5 Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.0 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning Inledning OBS! Læs denne brugsanvisning igennem inden du tager udstyret i brug. K Fjernstyring kan enkelt og hurtigt styre din Panasonic varmepumpe

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

Mobilt klimaanlæg. Brugsanvisning. Model: GPC12AF-K3NNA7A GPE12AF-K3NNA7A

Mobilt klimaanlæg. Brugsanvisning. Model: GPC12AF-K3NNA7A GPE12AF-K3NNA7A Mobilt klimaanlæg Brugsanvisning Model: GPC12AF-K3NNA7A GPE12AF-K3NNA7A Tillykke med købet af dette klimaanlæg. Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden klimaanlægget tages i brug, og gem brugsanvisningen

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

SAP-KRV123EH + SAP-CRV123EH

SAP-KRV123EH + SAP-CRV123EH BRUGERVEJLEDNING SAP-KRV93EH + SAP-CRV93EH vare nr. 460941 SAP-KRV123EH + SAP-CRV123EH vare nr. 460947 X:\brugervejl\sap-krv-93/123-2005-1 Beskrivelse & funktioner Dette klimaanlæg er en inverterstyret

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

ME Control Bruger Manual

ME Control Bruger Manual ME Control Bruger Manual Her finder jeg ME Control-enheden på Internettet Den sidst opdaterede brugermanual findes på adressen www.mecontrol.eu 1. Sådan fungerer ME Control-enheden Alt hvad du sender (SMS

Læs mere

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA Brugervejledning til K0382 Trådløst inden og udendørstermometer ur med vejrstation Figure English Danish FRONT VIEW PM INDICATOR TIME DATE / MONTH MAXIMUM / MINIMUM ICONS LOW BATTERY OF OUTDOOR SENSOR

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Betjeningsvejledning FDXS50F2VEB9 DAIKIN KLIMAANLÆG TIL RUM. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Ελληνικά. Portugues.

Betjeningsvejledning FDXS50F2VEB9 DAIKIN KLIMAANLÆG TIL RUM. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Ελληνικά. Portugues. DAIKIN KLIMAANLÆG TIL RUM Betjeningsvejledning FDXS25F2VEB FDXS60F2VEB FDXS35F2VEB FDXS50F2VEB FDXS50F2VEB9 English Deutsch Français Nederlands Español Italiano Ελληνικά Portugues Русский Türkçe INDHOLD

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Brugervejledning CTS 602 by Nilan v Comfort 1200 Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Funktioner... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

088U0221. Vejledning til trådløs CF-RC-fjernbetjening

088U0221. Vejledning til trådløs CF-RC-fjernbetjening 088U0221 DK Vejledning til trådløs CF-RC-fjernbetjening 2 Danfoss Heating Solutions VIUHM601 Danfoss 03/2011 Indhold 1. Funktionsoversigt......................................................... 4 1.1

Læs mere

Quick guide og nyttig information

Quick guide og nyttig information Quick guide og nyttig information Tillykke med din Webasto bilvarmer! Denne quick guide indeholder vigtig information omkring betjening af din Webasto bilvarmer samt gode råd til, hvordan du opnår det

Læs mere

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina Integrata Monsun 2 Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina 1 1-Kontrol Panel 2-Belysning 3-Metallåge Specifikationer Sikkerhedsinstruktioner *Dette apparat er kun beregnet til brug i private hjem.

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.09, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

KCA 14-020. Brugermanual

KCA 14-020. Brugermanual KCA 14-020 Brugermanual Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner...3 Vigtig sikkerhedsinformation...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Affugterens kontrolapparat...5 Betjening af affugter...6 Valg af placering...7

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Brugervejledning DK. Mobeye i110

Brugervejledning DK. Mobeye i110 Brugervejledning DK Mobeye i110 Indholdsfortegnelse 1. Bliv klar i fire trin 6 1.1 TRIN 1: SIM-kort 6 1.2 TRIN 2: Placer batterierne 6 1.3 TRIN 3: Programmering af telefon numre 7 1.4 TRIN 4: Se indstillingerne

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.06; 01.08.2007 Softwareversion 1.21 1.2X Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning...

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Betjeningsvejledning. SmartControl MultiControl (inkl. timerfunktion) SmartControl. MultiControl

Betjeningsvejledning. SmartControl MultiControl (inkl. timerfunktion) SmartControl. MultiControl DA Betjeningsvejledning SmartControl MultiControl (inkl. timerfunktion) SmartControl MultiControl 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 6 1.1 Dokumentets formål 6 1.2 Håndtering af dette dokument 6 1.3 Anvendelse

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Alarmsystemets fjernbetjening Indstillingsvejledning - Danish Kære kunde, I denne vejledning finder du oplysninger og handlinger, der er nødvendige for

Læs mere

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA.

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505 Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Før du bruger det: Vær sikker på at læse brugsanvisningen omhyggeligt. Denne information vil hjælpe

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Luftvarmepumpe Bosch Nordic Inverter. DK Brugervejledning

Luftvarmepumpe Bosch Nordic Inverter. DK Brugervejledning Luftvarmepumpe Bosch Nordic Inverter DK Brugervejledning Byggeforskrifter Enheden må kun installeres og vedligeholdes af en behørig person i henhold til gældende IEE-bestemmelser, byggeforskrifter, byggestandarder

Læs mere

NORDICA VARMEPUMPE OPVARMNING OG KØL - AIRCONDITION

NORDICA VARMEPUMPE OPVARMNING OG KØL - AIRCONDITION BRUGERMANUAL NORDICA VARMEPUMPE OPVARMNING OG KØL - AIRCONDITION Dansk DESIGN VÆG MODEL Indedel ASYG09LTCB ASYGLTCB Udedel AOYG09LTCN AOYGLTCN BEHOLD DENNE BRUGERMANUAL FOR FREMTIDIGE REFERENCER INDHOLD

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

DAIKIN KLIMAANLÆG TIL RUM BETJENINGSVEJLEDNING

DAIKIN KLIMAANLÆG TIL RUM BETJENINGSVEJLEDNING DAIKIN KLIMAANLÆG TIL RUM BETJENINGSVEJLEDNING MODELLER FTXZ25NV1B FTXZ35NV1B FTXZ50NV1B . INDHOLD Før betjening Sikkerhedsforanstaltninger...3 Delenes betegnelse og funktioner...5 Forberedelse før brug...9

Læs mere