H. JESSEN JÜRGENSEN A/S alt til klima- og køleanlæg. Mac/Word/Aermec EXL.doc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "H. JESSEN JÜRGENSEN A/S alt til klima- og køleanlæg. Mac/Word/Aermec EXL.doc 05.2000"

Transkript

1 H. JESSEN JÜRGENSEN A/S alt til klima- og køleanlæg Brugsvejledning til AERMEC split luftkonditioneringsanlæg EXL IEXLFX Mac/Word/Aermec EXL.doc OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi erklærer, at ovennævnte udstyr opfylder følgende direktiver: - Lavspændingsstandard 73/23/EEC - Elektromagnetisk kompatibilitet standard EMC 89/336 EEC. Aermec Alessandro RIELLO, Adm. direktør BEMÆRKNINGER Opbevar manualen på et tørt sted for at undgå, den bliver ødelagt, da den skal gemmes i min. 10 år af hensyn til fremtidig refence. Al information i denne manual skal nøje gennemlæses. Bemærk især anvendelsesanvisningerne med symbolerne FARE eller ADVARSEL, da manglende overholdelse af disse kan forårsage skader på personer, ting eller maskinen. Kontakt leverandøren ved driftsforstyrrelser, der ikke er nævnt i denne manual. Aermec S.p.A. frasiger sig ethvert ansvar for skader forårsaget af ukorrekt brug af maskinen og et mangelfuldt kendskab til indholdet af denne manual.

2 INFRARØD FJERNBETJENING Sæt holderen til fjernbetjeningen fast på væggen med skruen (fig. 1). Fjernbetjeningen bruger to 1,5 V uopladelige batterier, type IEC LR03. Hvis der mangler lys i displayet, eller fjernbetjeningen kun virker tæt på, er det tegn på, at batterierne er brugt op. UDSKIFT BATTERIER Fjern låget på bagsiden af fjernbetjeningen. Udskift batterier, sørg for at sætte dem rigtigt (fig. 3). Max. rækkevidde for fjernbetjeningen er ca. 6 m. Der må ikke være forhindringer så som gardiner eller planter mellem fjernbetjeningen og unitten. Direkte sollys på modtageren på unitten kan forstyrre signalmodtagelsen. Fjernbetjeningen skal pege imod modtageren på unitten ved brug. Når signalet er modtaget fremkommer et akustisk signal (bip). Hvis signalet ikke modtages, er det nødvendigt at sende igen ved at trykke på en af knapperne E, F, L eller J, der sidder under skydelåget. Efter bekræftelsen (bip) kontrolleres funktionen, der vises på fjernbetjeningens display, og der rettes eller ændres på det valgte om nødvendigt. Mens signal overføres fremkommer symbol 1 (pil op) på displayet (se næste side). Når symbol 1 (pil op) er tændt, er det ikke muligt at sende andre signaler. Et nyt signal kan først sendes, når symbol 1 (pil op) er forsvundet. 2

3 INFRARØD FJERNBETJENING A. Udlæsning på display B. On/ off knap C. Timer on/off knap D. Knap for driftsvalg E. Knap for øgning af temperatur F. Knap for sænkning af temperatur G. Knap for timer programvalg H. Knap for indstilling af ur eller timer (op) I. Knap for indstilling af ur eller timer (ned) J. Knap for valg af ventilatorhastighed K. Natfunktion L. Knap ikke i brug M. Knap til indstilling af ur VISNING AF VALGTE FUNKTIONER 1. Symbol for signaloverførsel 2. Display for driftsmåde 3. Kun affugtning 4. Kulde og affugtning 5. Automatisk 6. Varme 7. Ventilation (kun ventilator) 8. Temperaturudlæsning 9. Valgt temperatur 10. Display for timer 11. Kombineret timer start/ stop program 12. Standsning af natfunktion 13. Stopprogram 14. Startprogram 15. Tidsdisplay 16. Tidspunkt på dagen eller programmeret start/ stoptidspunkt 17. Display for ventilatorfunktion 18. Ventilatorhastighed 19. Funktion ikke i brug 3

4 ADVARSELSLAMPER OG STYRINGER PÅ UNITTEN N Grøn indikator: unit tændt - unit slukket, når indikator er slukket. P Gul indikator: Timer er tændt, når indikator lyser. Q Rød indikator: Lampe tændt indikerer, at driftsikring er aktiv. R Knap for driftsvalg: Der er tre positioner - normal - nøddrift - test. Normal : For unit standard drift. Nøddrift : Sæt knappen i denne position hvis unitten skal startes, og den infrarøde fjernbetjening ikke virker (f.eks. p.g.a. opbrugte batterier) eller mangler. Når knappen står i denne position holdes rumtemperaturen på 23 C under følgende betingelser: Ventilatorhastighed: Medium Timer: Afbrudt I nøddrift kan unitten ikke modtage signaler fra fjernbetjeningen. Når fjernbetjeningen igen er i orden, sættes knappen på positionen normal. Test : Bør kun bruges af installatør eller servicefolk. Under testkørsel vil unitten køre med kuldedrift i 30 min. Dette kan afbrydes ved at trykke på en af knapperne på fjernbetjeningen. S Signalmodtager fra fjernbetjeningen. BEMÆRK: Når indikator N blinker, er der fejl på unitten. Når indikator P blinker, er strømforsyningen afbrudt; denne indikator lyser kun, når timeren er aktiveret. Når indikator Q er tændt, er driftsikringen på unitten aktiv. Tabel I viser driftsikringerne i unitten. En aktiveret driftsikring er ikke tegn på system- eller unitfejl. Efter et stykke tid (forskellig for hver driftsikring) vil luftkond.anlægget automatisk vende tilbage til normal drift. TABEL I: ARTEN AF DRIFTSIKRING Beskyttelsestype Effekt af beskyttelse Driftsmåde Aktiv Forhindrer kold træk Indendørsventilator slukket eller kører ved lavere hastighed end den valgte Varme i varmepumpedrift Ved opstart af unit og under drift Afrimningscyklus Indendørsventilator slukket eller kører ved lavere hastighed end den valgte Varme i varmepumpedrift Under drift af unit Imod tilisning af Kompressor stoppet Køling Under drift af unit køleelement Imod hyppig kompressor Kompressor stoppet Køling eller Ved start at unit start/ stop varmepumpe Advarsel: Under varmepumpedrift vil der være flere afrimningscykluser for at undgå evt. isdannelse på udendørsunit ved meget lave omgivelsestemperaturer. Under afrimningscyklusen vil ventilatorhastigheden automatisk blive nedsat og kan ikke ændres, før afrimningscyklusen er afsluttet. 4

5 TABEL II: PERIODISK KONTROL Indendørsdel Hver måned Hver 4. måned Hvert år Rens luftfilter (1) Rens afløbsrør Udskift batterier på fjernbetjening Udendørsdel Hver måned Hver 4. måned Hvert år Rens kondensator udefra Rens kondensator indefra (2) Blæs luft over elektriske dele (2) Kontroller samlinger på elforbindelser (2) Rens ventilatorhjul (2) Kontroller ventilatorspænding Rens afløbsbakke (2) Det anbefales at følge den foreskrevne kontrol og vedligeholdelse for at gøre driften af luftkond.anlægget optimal. De anbefalede intervaller mellem vedligeholdelsen kan variere afhængig af omgivelsesbetingelserne, f.eks. støvede områder etc. (1) Gøres hyppigere i støvede områder. (2) Skal udføres af autoriseret personale. BRUG AF FJERNBETJENINGEN START/ STOP (knap B). Når luftkond.anlægget ikke er i drift, vil displayet på fjernbetjeningen vise tidspunkt på dagen (hvis andre symboler er tændt slukkes for fjernbetjeningen ved at trykke på knap B ). Tryk på knap B for at starte luftkond.anlægget; indikator N på unitten vil fremkomme og blive belyst. Alle valgte og gemte funktioner vil blive tændt; unitten vil køre i.h.t. valgte funktioner. Hvis unitten ikke anerkender startsignalet med en lyd (bip) og indikator N ikke tændes, skal fjernbetjeningen slukkes ved tryk på knap B, hvorefter proceduren gentages. Tryk på knap B for at stoppe luftkond.anlægget. Alle indikatorer på unitten vil slukke, og fjernbetjeningen viser kun det nuværende klokkeslet. Hvis unitten ikke stopper, tændes for fjernbetjeningen (ved tryk på knap B) og proceduren gentages. Ved særlige driftsbetingelser vil ventilatoren fortsætte med at køre i 30 sek., efter unitten er stoppet; indikator Q på unitten vil blive oplyst. Hvis der trykkes for hurtigt på knap B (luft.kond.anlæg starter) efter en standsning, vil kompressoren ikke starte på grund af beskyttelse mod for hyppige kompressorstarter; i så tilfælde vil indikator Q på unitten tændes. Unitten afgiver kun et bip, når signalerne modtages korrekt. TIMER ON/ OFF (knap C). Tryk på knappen når luftkond.anlægget skal køre med timer i.h.t. tidsprogrammeringen valgt med knap G.. Når denne funktion er i brug, vil indikator P på unitten være tændt. Efter et strømsvigt vil indikator P blinke, og unitten vil køre med sidst anvendte driftsmåde før strømsvigt. Strømsvigt vil afbryde timerfunktionen; for at aktivere denne funktion igen trykkes to gange på C. VALG AF DRIFTMÅDE (knap D). Med denne knap vælges driftsmåde. Alt efter modeltype findes der forskellige valgmuligheder. Ved at trykke på knappen gentagne gange vil de tilgængelige driftsmåder blive valgt, og symbolerne herfor vil fremkomme på displayet, mens unitten vil bekræfte signalmodtagelsen med et bip. 5

6 Symbol på display: Kulde med affugtning Varme (kun varmepumpe) Automatisk drift. Luftkond.anlægget vil automatisk skifte fra varme (kun varmepumpe) til kulde og omvendt for at holde den valgte temperatur. Kun affugtning Luftkond.anlægget affugter uden at ændre rumtemperaturen mærkbart. Ventilation (kun ventilator) INDSTILLING AF ØNSKET TEMPERATUR OP (knap E) NED (knap F) Ved at trykke på pil op (E) og pil ned (F) vil temperaturindstillingen blive øget eller sænket i forhold til den tidligere indstillede værdi. Unitten vil bekræfte signalmodtagelsen med et bip, og den indstillede temperaturværdi vil skifte i displayet. Temperaturen kan sættes mellem 18 C og 29 C med spring på 1 C. I kuldedrift vil unitten ikke starte, hvis den valgte temperatur er højere end rumtemperaturen. Det samme gælder for varmedrift, hvis den valgte temperatur er lavere end rumtemperaturen. INDSTILLING AF TIMER PROGRAMMER (knap G) Ved at trykke på knap G kan man vælge et af følgende programmer: Symbol på display: Ingen symbol Uafbrudt drift (timer off) Start tidsprogram Stop tidsprogram Kombineret program (unitten vil automatisk starte/ stoppe som programmeret) Indstilling af starttidspunkt Tryk på knap G indtil symbolet for start af unit fremkommer på displayet under ordet TIMER : Tidspunktet på displayet viser det forudgående programmerede starttidspunkt: Man kan indsætte sit eget starttidspunkt ved at trykke på knap H og I indtil den ønskede tid fremkommer. Hvert tryk på knappen vil ændre tidspunktet op/ ned med 15 min. mellem 0:00 og 23:45. Tryk på knap C for at bekræfte valg: indikator P på unitten vil tændes, og luft.kond.anlægget er klar til at starte på det valgte tidspunkt. 6

7 Hvis unitten er i drift, når man bekræfter sin programmering med tryk på knap C genstarte på det tidspunkt, der nu er programmeret., vil den slukke og Indstilling af stoptidspunkt Tryk på knap G indtil symbolet for stop af unit fremkommer på displayet under ordet TIMER : Tidspunktet på displayet viser det forudgående programmerede stoptidspunkt. Man kan nu indsætte sit eget stoptidspunkt ved at gøre som under indstilling af starttidspunkt. Hvis unitten er slukket, når man bekræfter sin programmering med tryk på knap C, vil den starte igen og derefter slukke på det programmerede tidspunkt. Indstilling af kombineret program Det kombinerede program (valg af en række start- og stoptidspunkter) vil starte og stoppe luftkond.anlægget dagligt på de programmerede tidspunkter uden brugerens indblanding. For at programmere denne funktion gøres følgende: 1. Tryk på knap G indtil symbolet for programmet for starttid kommer frem på displayet; indstil nu det ønskede starttidspunkt som anvist i afsnittet indstilling af starttid. 2. Tryk på knap G igen for at se symbolet for programmet for stoptid og indstil den ønskede tid. 3. Tryk på knap G flere gange indtil symbolet for kombineret program fremkommer; sammen med dette symbol fremkommer symbolerne for start og stop programmerne alternativt med de respektive programmerede tidspunkter. 4. Bekræft programmet ved tryk på knap C. Indikator P på unitten lyser op. 5. Hvis de programmerede tidspunkter for start og stop falder sammen, virker det kombinerede program ikke. Det er muligt at annullere TIMER funktionen til enhver tid ved at trykke på knap C; indikator P på unitten vil slukke, og indikatoren for timerfunktion vil forsvinde fra displayet på fjernbetjeningen. Unitten vil gemme den driftsfunktion, den arbejdede i på det tidspunkt; tændt hvis den var i drift, og tændt hvis den var slukket. Når timerfunktionen er tændt (indikator P er tændt på unit), vil fjernbetjeningen altid vise det relevante symbol for det nuværende timerprogram. Det angivne tidspunkt er det pågældende tidspunkt på dagen. Når kun et af de to programmer er valgt, f.eks. starttid eller stoptid, vil unitten forblive i den valgte driftsfunktion (tændt eller slukket) efter der er tændt eller slukket på det valgte tidspunkt. For at ændre driftsfunktion skal unitten startes eller stoppes manuelt eller der skal vælges et nyt program ved tryk på knap C. I tilfælde af strømsvigt under timerfunktionen vil unitten genstarte, når strømmen er vendt tilbage, og vende tilbage til den sidst anvendte driftsfunktion. Indikator P på unitten vil blinke for at vise, at timerfunktionen er slukket. For at aktivere timerfunktionen igen trykkes to gange på knap C. TIDSJUSTERING (knap H og I) For at indstille tiden på timer programmerne valgt med knap G trykkes på knapperne H og I. Knap H og I bruges også til justering af tidspunkt på dagen på displayet under ordet CLOCK. 7

8 VALG AF VENTILATORHASTIGHED (knap J) Ventilatorhastighed kan vælges ved tryk på knap J. Symbol på display: Lav hastighed (til natdrift). Medium hastighed. Høj hastighed (ved start for at nå temperatur). Automatisk (ventilatorhastighed vil automatisk skifte til den værdi, der er ønsket for optimal komfort). Når funktionen er aktiveret, vil de prikkede symboler blinke. NAT FUNKTION (knap K) Funktionen optimerer komforten om natten. En time efter denne funktion er aktiveret, vil den temperatur, der er sat i kuldeprogram, stige med 1 C, og i varmeprogrammet falde med 1 C, op til 2 C på to timer. Efter 5 timer vil unitten standse helt. Systemet vil køre med lav ventilatorhastighed for at minimere lydniveauet. Når denne funktion aktiveres, vil fjernbetjeningen i nogle sekunder vise det tidspunkt, hvor luftkond.anlægget vil stoppe helt. Tryk på knap C for at afbryde funktionen. JUSTERING AF KLOKKESLET (knap M) For at justere klokkeslet sættes fjernbetjeningen på ON ved tryk på knap B,efter batterierne er sat i. Følgende procedure gør det muligt at justere tidspunkt: Tryk på den forsænkede knap i højre hjørne af fjernbetjeningens batterikammer med et spidst redskab (f.eks. en blyant), hvorefter timetallene vil blinke. Brug knapperne H og I for at justere til det rigtige tidspunkt. Tryk på den forsænkede knap endnu engang og minuttallene vil blinke. Juster på samme måde som ovenfor. Tryk på den forsænkede knap en tredie gang for at aktivere urfunktionen. OPTIMAL KOMFORT Sæt ikke noget i vejen for luftindtag eller -udtag på unitten. Forhindringer vil forårsage nedsat luftmængde og dårligere luftkonditionering og derved fejlagtig funktion. Hold varme emner væk fra unitten, da panelerne kan blive beskadiget. 8

9 VEDLIGEHOLDELSE INDENDØRSDEL: Anvend kun en sæbeopvreden og ren klud. Brug IKKE brændbare væsker, opløsningsmidler eller slibemidler. UDENDØRSDEL: Rens med mellemrum rundt om unitten (for blade etc.) for at undgå nedsat luftcirkulation. LUFTFILTRE: Drej de to skruer 90 (4 skruer for model 360 og 480). Træk filtrene ud. Støvsug filtrene først og vask dem derefter under varmt vand. Tør dem af. Sæt filtrene på plads igen. FEJLFINDING Batterierne er sat i fjernbetjeningen, men der er ikke lys i displayet. Batterierne er brugt eller vender forkert. Udskift batterier eller kontroller isætning er rigtig. Ved tryk på forsænket knap for regulering af klokkeslet blinker timetal på displayet ikke: Den forsænkede knap er ikke trykket rigtigt ned; tryk med et rundt emne og undgå at trykke for hårdt. Ved tryk på en af knapperne fremkommer alle symboler på displayet: Den forsænkede knap for tidsindstilling er blokeret på grund af for stort tryk under brug. Fjernbetjeningen er blevet ødelagt og skal udskiftes. 9

10 Unitten starter ikke ved tryk på startknappen, og den bekræfter ikke signal med et bip. Hovedafbryder er slukket. Tænd igen. Fjernbetjeningens batterier er brugt op. Udskiftes. Fjernbetjeningen vendes ikke rigtigt mod unitten. Sluk for fjernbetjeningen og gentag handlingen med fjernbetjeningen vendt rigtigt. Der er forhindringer (gardiner, vægge, etc.) mellem fjernbetjeningen og unitten. Fjern forhindringer og gentag handlingen. Modtager på unit eller fjernbetjening er udsat for for meget sollys. Undgå direkte sol på unitten, træk gardiner for eller persienner. Signaloverførsel forhindres på grund af elektromagnetiske forstyrrelser. Undgå signaloverførsel hvis computere, husholdningsmaskiner (foodprocessor etc.) er i brug tæt ved. Trådløse telefoner kan også forstyrre fjernbetjeningen. Unitten standser ikke ved tryk på stopknappen, og den bekræfter ikke signal med et bip: Fjernbetjeningens batterier er brugt op. Udskiftes. Fjernbetjeningen vendes ikke rigtigt mod unitten. Sluk for fjernbetjeningen og gentag handlingen med fjernbetjeningen vendt rigtigt. Der er forhindringer (gardiner, vægge, etc.) mellem fjernbetjeningen og unitten. Fjern forhindringer og gentag handlingen. Modtager på unit eller fjernbetjening er udsat for for meget sollys. Undgå direkte sol på unitten, træk gardiner for eller persienner. Signaloverførsel forhindres på grund af elektromagnetiske forstyrrelser. Undgå signaloverførsel hvis computere, husholdningsmaskiner (foodprocessor etc.) er i brug tæt ved. Trådløse telefoner kan også forstyrre fjernbetjeningen. Når der trykkes på stopknappen bekræfter unitten signalmodtagelsen med et bip, men ventilatoren stopper ikke, og indikator på unit viser, at en driftsikring er tændt. Unitten stopper efter 30 sek. Når der trykkes på en funktionsknap, viser fjernbetjeningen den ønskede funktion på displayet, men unitten bekræfter ikke signalmodtagelsen med et bip og udfører ikke funktionen: Fjernbetjeningens batterier er brugt op. Udskiftes. Fjernbetjeningen vendes ikke rigtigt mod unitten. Sluk for fjernbetjeningen og gentag handlingen med fjernbetjeningen vendt rigtigt. Der er forhindringer (gardiner, vægge, etc.) mellem fjernbetjeningen og unitten. Fjern forhindringer og gentag handlingen. Modtager på unit eller fjernbetjening er udsat for for meget sollys. Undgå direkte sol på unitten, træk gardiner for eller persienner. Signaloverførsel forhindres på grund af elektromagnetiske forstyrrelser. Undgå signaloverførsel hvis computere, husholdningsmaskiner (foodprocessor etc.) er i brug tæt ved. Trådløse telefoner kan også forstyrre fjernbetjeningen. Displayet skifter ikke uanset hvilken knap, der trykkes på: Trekantsymbolet 1 er tændt mens et andet signal sendes. Vent på at signal 1 forsvinder og gentag handlingen. Luftkond.anlæg vil ikke starte: Hovedforsyning er slukket. Tændes. Sikringer på hovedafbryder er brændt af. Udskift sikringer. Vent 3 minutter. Beskyttelse mod for hyppige kompressorstarter er aktiv, hvis symbol Q er tændt. Den valgte temperatur er højere end rumtemperaturen (eller lavere i varmedrift). Luftkond.anlægget giver ikke nok kulde (eller varme): Luftstrømmen kan ikke cirkulere frit. Snavsede filtre nedsætter luftmængden, der cirkulerer. Døre og vinduer er åbne. Ventilatorhastigheden er sat på lav. Luftretningen er ikke rigtig. Den valgte temperatur er ikke rigtig. 10

11 Der kommer lidt damp fra unitten: En smule damp kommer ud af unittens luftudtag. Kan somme tider ses under kuldedrift. Dette skyldes at den kolde luft kommer i forbindelse med luften i rummet. Der lyder en lille fløjtende lyd, når anlægget starter eller stopper: Fremkommer når kølemiddel begynder at cirkulere eller kølemiddeltryk reguleres. N indikator blinker: Fejlfunktion i systemet. Kontakt servicefirma efter at have kontrolleret følgende: Filtrene er rene. Luftcirkulationen er ikke forhindret. Coilen på udendørsdelen er ikke hæmmet af en stor nedsættelse af luftcirkulationen. Genstart luftkond.anlægget efter at have udbedret fejlene. Indikator Q er tændt: Beskyttelse imod kold træk er blevet aktiveret i afrimningsperioder med varmepumpedrift. (En smule damp eller vand kan komme fra udendørsdelen). Under afrimning er ventilatoren på luftkond.anlægget slukket eller kører med en lavere hastighed for at undgå kold træk i rummet. Ubehagelig lugt fra unitten: Ubehagelig lugt kan sætte sig i luftfiltrene og spredes, når luftkond.anlægget er i brug. Stop unitten, rens filtrene efter at have afbrudt hovedforsyningen. Genstart unitten i ventilationsdrift (kun ventilator) og åben vinduerne i rummet. Mærkelige lyde fra unitten: Der kan opstå mærkelige lyde kortvarigt under drift eller ved standsning. Disse skyldes hovedsageligt temperaturforandringer på plastikdelene. 11

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Varmepumper med Inverter EXWI-H. IEXWIHFX 0201 68729.02 MAC/QXP/ Aermec vejl. EXWI-H 07.02

BETJENINGSVEJLEDNING. Varmepumper med Inverter EXWI-H. IEXWIHFX 0201 68729.02 MAC/QXP/ Aermec vejl. EXWI-H 07.02 H H BETJENINGSVEJLEDNING Varmepumper med Inverter EXWI-H C E R T I F I E D H H H H H H H Q U A L I T Y HH HH IEXWIHFX 0201 68729.02 S Y S T E M MAC/QXP/ Aermec vejl. EXWI-H 07.02 GENERELT Generel information

Læs mere

Infrarød fjernbetjening

Infrarød fjernbetjening Infrarød fjernbetjening Infrarød fjernbetjening 1. Sender 2. Display 3. ON/OFF knap 4. Temperatur knap 5. Display knap 6. Plasmacluster knap (funktion ikke tilgængelig) 7. Én-times sluk timer knap 8. Mode

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

EXC, EXG, EX-M. H. JESSEN JÜRGENSEN A/S alt til klima- og køleanlæg. Brugsvejledning til AERMEC luftkonditioneringsanlæg og varmepumper

EXC, EXG, EX-M. H. JESSEN JÜRGENSEN A/S alt til klima- og køleanlæg. Brugsvejledning til AERMEC luftkonditioneringsanlæg og varmepumper H. JESSEN JÜRGENSEN A/S alt til klima- og køleanlæg Brugsvejledning til AERMEC luftkonditioneringsanlæg og varmepumper EXC, EXG, EX-M ISSUFX 9909 67946.00 Mac/Word/Aermec EXC,EXG,EX-M.doc 05.2000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Split vægmonteret DC Inverter Klimaanlæg

Split vægmonteret DC Inverter Klimaanlæg Split vægmonteret DC Inverter Klimaanlæg PuntoAzul BAC-WM-I1110-A12H BAC-WM-I1414-A12H BAC-WM-I2022-A12H Brugsvejledning Manufactured and distributed : by Dansk importør Fukura Danmark ApS Bøgekildevej

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Fjernbetjening BRC1D528

BETJENINGSVEJLEDNING. Fjernbetjening BRC1D528 BETJENINGSVEJLEDNING 1 3 6 23 7 8 9 2 1 4 12 14 17 10 11 22 25 16 13 15 18 19 20 21 5 24 29 33 26 35 27 36 37 28 30 31 32 34 1 2 Start 5s 5s 5s 5s + 5s End 2 ADVARSEL - Undgå, at fjernbetjeningen bliver

Læs mere

Brugermanual. Aircondition og varmepumpe split system. Indedel. Udedel

Brugermanual. Aircondition og varmepumpe split system. Indedel. Udedel Brugermanual Aircondition og varmepumpe split system Indedel Udedel F Bemærk: vær opmærksom på, at der ikke er nogle forhindringer mellem fjernbetjeningen og modtageren; Tab ikke fjernbetjeningen. Undgå

Læs mere

FCW med microprocessorstyring - front panel display. FCW med microprocessorstyring - AUX nød-knap

FCW med microprocessorstyring - front panel display. FCW med microprocessorstyring - AUX nød-knap Vigtigt: FCW serien med microprocessorstyring: - De to styringer, fortrådet betjeningspanel (PFW2) og fjernbetjening (TLW2) kan ikke bruges samtidigt på den samme fancoil unit. - Hvis fancoilen er slukket

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Infrarød fjernbetjening

Infrarød fjernbetjening Infrarød fjernbetjening 1. Infrarød signalsender 2. Liquid Crystal Display 3. QUIET knap (Lydløs) Aktivering af lydløs blæser tilstand. 4. ON / OFF knappen. Tænd og sluk af klimaanlægget. 5. TØR knap (Affugtning)

Læs mere

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr. 12651 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug. 2. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. 3. Opbevares utilgængeligt for

Læs mere

Installations- og brugervejledning

Installations- og brugervejledning Installations- og brugervejledning OBS! Den originale Instructions for installation, use and maintenance går altid forud for denne danske oversættelse. Advarsler: For at undgå skader på kompressor, er

Læs mere

Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien

Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien PXB 0005 65597.12 Den elektroniske PXB termostat med begrænsede funktioner er et kontrolpanel for fjernbetjeningen

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

Wireless Clickkit Quickguide

Wireless Clickkit Quickguide DA Wireless Clickkit Quickguide Knapper og display...1 Tænd/sluk...2 Indstil ur...2 Indstil gulvtemperatur...3 Aflæs aktuel temperatur...3 Frostbeskyttelse...4 Aktivér og indstil timerstyring...5-6 Fejlfinding...7

Læs mere

Brugervejledning for AERMEC kontrolpanel model AN

Brugervejledning for AERMEC kontrolpanel model AN H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Brugervejledning for AERMEC kontrolpanel model AN IFCXTW 000901 64560.30 Mac/Word/ Aermec AN kontrolpanel-bv.doc 09.2004 BEMÆRKNINGER Dette er en af

Læs mere

BETJENINGSMANUAL FANCOIL FCW

BETJENINGSMANUAL FANCOIL FCW H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg BETJENINGSMANUAL FANCOIL FCW med TLW remote infrarød kontrol Max/QXP/ Aermec vejl. IFCWFX - juni 2005 Erstatter: 67829.04_02 / 0404 IFCWFX 0501 67829.04_03

Læs mere

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Brugsvejledning til rumtermostat Til brugeren Brugsvejledning til rumtermostat geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 DK INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN ANVENDES APPARATET 1 Brug af apparatet...2

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Inverter Split Varmepumpe EWI-H. Plasmacluster 071-091 -121 R410A HH IEWIHFJ 0503 61236.50_00

BETJENINGSVEJLEDNING. Inverter Split Varmepumpe EWI-H. Plasmacluster 071-091 -121 R410A HH IEWIHFJ 0503 61236.50_00 H H BETJENINGSVEJLEDNING Inverter Split Varmepumpe EWI-H 071-091 -121 Plasmacluster R410A 3 C E R T I F I E D H H H H H H H Q U A L I T Y HH HH IEWIHFJ 0503 61236.50_00 S Y S T E M INDHOLD SIDE Vigtige

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP TPC Touchscreen Indstilling og angivelse af tilgangsluftens temperaturer Indstilling og angivelse af omdrejningstallet af ventilatormotor Angivelse af frostsikringsfuntionen i pladevarmeveksleren Angivelse

Læs mere

6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W

6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W EL-PANEL Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W Brugsanvisning Kære kunde, Tillykke med deres nye Heatmax El-panel! VIGTIGT Læs grundigt denne brugsanvisning igennem inden brug og gem den

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 2 3 4 5 6 7 AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 902110 - BRUGERMANUAL Beskrivelse 902110 er en programmerbar rumtermostat, der er designet til at styre et varmeanlæg effektivt, så der er en behagelig temperatur,

Læs mere

Radiofjernbetjening. Eberspächer. Betjeningsvejledning

Radiofjernbetjening. Eberspächer. Betjeningsvejledning Radiofjernbetjening Betjeningsvejledning Eberspächer Import: Robert Bosch A/S Autodivision Telegrafvej 1 2750 Ballerup Tovejs radiofjernbetjening TP 5 til fjernbetjent start af bilvarmere og forvalg af

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere Service og sikkerhedsinformation 1. Luftvarmerne er typegodkendte efter EU s nyeste krav. 2. Monteringen af varmerne skal udføres i henhold til monteringsvejledningen. 3. Årstallet for den første ibrugtagning

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Heat Pump til svømmebassin.

Heat Pump til svømmebassin. Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.2 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

For chillere og varmepumper. Brugervejledning

For chillere og varmepumper. Brugervejledning For chillere og varmepumper Brugervejledning Indhold Generel information 3 Beskrivelses af kontrol panelet 4 Ukorrekt brug 5 Anvendelse af panelet 7 Generel information Dette er den ene af to manualer

Læs mere

Læs venligst denne brugsanvisning grundigt før maskinen tages i brug.

Læs venligst denne brugsanvisning grundigt før maskinen tages i brug. Læs venligst denne brugsanvisning grundigt før maskinen tages i brug. Indhold: Resumè 1 Arbejdsprincipper 1 Sikkerhedsanvisninger 2 Specifikationer 3 Beskrivelse 4 Funktioner 5-10 Bemærkninger til brugen

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning Inledning OBS! Læs denne brugsanvisning igennem inden du tager udstyret i brug. K Fjernstyring kan enkelt og hurtigt styre din Panasonic varmepumpe

Læs mere

Fancoil. Installationsmanual Dansk

Fancoil. Installationsmanual Dansk Fancoil Installationsmanual Dansk Vedligeholdelse Advarsel: Fancoilen er tilsluttet strømforsyning og et vandkredsløb. Personer uden de påkrævede tekniske færdigheder, kan komme til skade eller påføre

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64302901 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

AIRCONDITIONANLÆGGET

AIRCONDITIONANLÆGGET BRUGSANVISNING AIRCONDITIONANLÆGGET Læs venligst denne manual grundigt, før du betjener dit apparat, og gem den til fremtidig reference. TYPE: VÆGMONTERET www.lg.com 2 GODE RÅD FOR ENERGI BESPARELSER GODE

Læs mere

Programmerbar termostat

Programmerbar termostat Programmerbar termostat til RIOpanel Integra Brugervejledning B2-04820-00211 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Specifikationer... 4 Placering af termostat... 5 Pakningens indhold... 6 Ledningsdiagram...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Enhed til behandling af udendørs luft Loftsmonteret type med luftkanal FXMQ125MFV1 FXMQ200MFV1 FXMQ250MFV1

BETJENINGSVEJLEDNING. Enhed til behandling af udendørs luft Loftsmonteret type med luftkanal FXMQ125MFV1 FXMQ200MFV1 FXMQ250MFV1 BETJENINGSVEJLEDNING Enhed til behandling af udendørs luft FXMQ125MFV1 FXMQ200MFV1 FXMQ250MFV1 1 1 5 3 6 7 8 2 9 4 10 12 11 1 2 4 2 1 3 5 6 7 8 9 3 10 15 11 12 14 13 2 3 FXMQ125MFV1 FXMQ200MFV1 FXMQ250MFV1

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Brugsvejledning Multisplit, Inverter, varmepumpe, luftkonditionering MIH MIHP R410A ISO 9001 - Cert. nº 0128/3 C E R T I F I E D Q U A L I T Y S Y

Læs mere

Vægmonteret fan coil

Vægmonteret fan coil Vægmonteret fan coil Indholdsfortegnelse Vedligeholdelse - fejlfinding 1 Hovedkomponenter - Beskrivelse af komponenterne 2 Generel information - emballering - vigtig information 3 Anvendelsesområde - Air

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Funktions princip for varmeventilatorer: Installation:

Funktions princip for varmeventilatorer: Installation: Funktions princip for varmeventilatorer: Installation: Se monteringvejledning (M3181) medleveret termostaten Termostaten skal monteres i rent og tørt indedørs rum, og må ikke udsættes for stænk. Fortrådes,

Læs mere

BRUGERMANUAL ASY9LSBCW ASY12LSBCW ASY14LSBCW ASY18LSBCW AOY9LFBC AOY12LFBC AOY14LFBC AOY18LFBC

BRUGERMANUAL ASY9LSBCW ASY12LSBCW ASY14LSBCW ASY18LSBCW AOY9LFBC AOY12LFBC AOY14LFBC AOY18LFBC BRUGERMANUAL VARME & KULDE MODEL (REVERSIBEL KREDSLØB) AIRCONDITIONANLÆG VÆG MODEL Indedel ASY9LSBCW ASY12LSBCW ASY14LSBCW ASY18LSBCW Udedel AOY9LFBC AOY12LFBC AOY14LFBC AOY18LFBC BEHOLD DENNE BRUGERMANUAL

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation Danish BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation KOM GODT I GANG 1. Åben dækslet på bagsiden af det trådløse termometer-ur ved at skubbe

Læs mere

INDENDØRS ENHED/UDENDØRS ENHED

INDENDØRS ENHED/UDENDØRS ENHED AIRCONDITIONANLÆG MED INDENDØRS OG UDENDØRS ENHED INDENDØRS ENHED/UDENDØRS ENHED MODEL RAK-18PPA/RAC-18WPA RAK-25PPA/RAC-25WPA RAK-35PPA/RAC-35WPA UDENDØRS ENHED INDENDØRS ENHED RAC-18WPA RAC-25WPA RAK-18PPA

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Indhold: Resumè 3. Arbejdsprincipper 3. Modeller og specifikationer 4. Opbygning 5. Funktioner 6-10. Navne og funktioner på fjernbetjeningen 11-12

Indhold: Resumè 3. Arbejdsprincipper 3. Modeller og specifikationer 4. Opbygning 5. Funktioner 6-10. Navne og funktioner på fjernbetjeningen 11-12 Brugervejledning Indhold: Resumè 3 Arbejdsprincipper 3 Modeller og specifikationer 4 Opbygning 5 Funktioner 6-10 Navne og funktioner på fjernbetjeningen 11-12 Køling 13 Varme 14 Affugter 15 Dvale 16 Auto

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Installations- og brugsvejledning

Installations- og brugsvejledning Installations- og brugsvejledning Tillykke med Deres nye håndklæderadiator. Vi håber, De vil glæde Dem over såvel design, som brugen af radiatoren i mange år. For at få optimal glæde af radiatoren, bedes

Læs mere

BRUGERMANUAL VARME & KULDE MODEL (REVERSIBEL KREDSLØB) AIRCONDITIONANLÆG VÆG MODEL FUJITSU GENERAL LIMITED. Indedel ASYA07LCC ASYA09LCC ASYA12LCC

BRUGERMANUAL VARME & KULDE MODEL (REVERSIBEL KREDSLØB) AIRCONDITIONANLÆG VÆG MODEL FUJITSU GENERAL LIMITED. Indedel ASYA07LCC ASYA09LCC ASYA12LCC BRUGERMANUAL VARME & KULDE MODEL (REVERSIBEL KREDSLØB) AIRCONDITIONANLÆG VÆG MODEL Indedel ASYA07LCC ASYA09LCC ASYA12LCC Udedel AOYR07LCC AOYR09LCC AOYR12LCC BEHOLD DENNE BRUGERMANUAL FOR FREMTIDIGE REFERENCER

Læs mere

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt KC Stokerstyring PCT 300 Uden ilt - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Opstartsprogram. - Driftsprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V / 50Hz.

Læs mere

FZ2011-8 BRUGSANVISNING

FZ2011-8 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-8 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

KCM 18-008. Brugermanual

KCM 18-008. Brugermanual KCM 18-008 Brugermanual Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Vigtig sikkerheds information...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Betjenings instruktioner...fejl!

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod BRUGERMANUAL ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod. 11132320 GENERAL INFORMATION Tak for dit køb denne Hydrogen (brint) gas lækage detektor (H2). Læs brugsanvisningen før ibrugtagning for at sikker korrekt

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Sikkerhedsanvisninger Dette dokument indeholder vigtig information omkring montering, betjening og vedligeholdelse. Opbevar altid manualen

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type)

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) BETJENINGSVEJLEDNING Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) VAM150FA VAM250FA VAM350FA VAM500FA VAM650FA VAM800FA VAM1000FA VAM1500FA VAM2000FA INDHOLD Side Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

ASYA09-12LECN (Nordic)

ASYA09-12LECN (Nordic) BRUKERVEILEDNING ASYA09-12LECN (Nordic) ROOM AIR CONDITIONER WALL MOUNTED TYPE HEAT & COOL MODEL (REVERSE CYCLE) INDHOLD SIKKERHEDSFORSKRIFTER...Da-1 EGENSKABER OG FUNKTIONER...Da-2 DELBETEGNELSE...Da-4

Læs mere

Betjeningsvejledning Thermo 90S vandvarmer

Betjeningsvejledning Thermo 90S vandvarmer Service- og sikkerhedsinformation 1. Vandvarmeren Thermo 90S er typegodkendt efter EU s nyeste krav. 2. Monteringen af varmeren skal udføres iht. monteringsvejledningen 3. Årstallet for den første ibrugtagning

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Rev.00/2014 BRUGER MANUAL. Universal fjernbetjening for aircon og varmepumpe anlæg COD G

Rev.00/2014 BRUGER MANUAL. Universal fjernbetjening for aircon og varmepumpe anlæg COD G Rev.00/2014 BRUGER MANUAL Universal fjernbetjening for aircon og varmepumpe anlæg COD. 11132199G PRODUKT BESKRIVELSE Universal fjernbetjening har et nyt patenteret system til at identifiserer brugerkoderne

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Digital elektronisk termostat med afrimning styring. Brugermanual. Læs og arkiver Disse instruktioner

Digital elektronisk termostat med afrimning styring. Brugermanual. Læs og arkiver Disse instruktioner Digital elektronisk termostat med afrimning styring Brugermanual Læs og arkiver Disse instruktioner Denne manual indeholder vejledning i brugen af følgende 2 styringer. PJEZS00000 kun køl Vigtigt! Begge

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

BETJENING AF MASKINEN

BETJENING AF MASKINEN BETJENING AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) kan findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sorter vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørretumbles Egnet til

Læs mere

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation.

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation. 1. ENHEDEN PAKKES UD Det kontrolleres, at enheden er fri for transportskader og at alle tilbehørsdele er medleveret. Ved eventuelle problemer, tages omgående kontakt til forhandleren. Emballagematerialer

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Inden du tager klimaanlægget i brug, bedes du læse denne betjeningsvejledning omhyggeligt igennem og gemme den til eventuelt senere brug.

Inden du tager klimaanlægget i brug, bedes du læse denne betjeningsvejledning omhyggeligt igennem og gemme den til eventuelt senere brug. Inden du tager klimaanlægget i brug, bedes du læse denne betjeningsvejledning omhyggeligt igennem og gemme den til eventuelt senere brug. TODELT KLIMAANLÆG HN 8984 12000 BTU BETJENINGSVEJLEDNING Læs vejledningen

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H H H H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Splitanlæg væg WGH Multisplitanlæg væg MGH BETJENINGSVEJLEDNING Splitanlæg for vægmontage. Læs manualen før ibrugtagning. Lad kun autoriserede

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H H H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg BETJENINGSVEJLEDNING Varmepumper med Inverter EWI-H Plasmacluster R410A C E R T I F I E D H H H H H H H Q U A L I T Y HH HH IEWIHFJ 0407 69204.50_01

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere