Transfer Pricing. Danske Skatteadvokater, 24. maj Jesper Wang-Holm Viceskattedirektør Store Selskaber, SKAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Transfer Pricing. Danske Skatteadvokater, 24. maj 2012. Jesper Wang-Holm Viceskattedirektør Store Selskaber, SKAT"

Transkript

1 Transfer Pricing, Jesper Wang-Holm Viceskattedirektør Store Selskaber, SKAT

2 Dagsorden Indledning Organisering af Store Selskaber mv. Sagsgangen i en TP-sag Statistik og mulige forklaringer Lidt om TP-problemstillinger og værktøjer Eksempler på sager Spørgsmål Side 2

3 Organisering af Store Selskaber Store Selskaber Direktør og vicedirektør Transfer Pricing Selskabsskat mv. Internationalt selskabskontor Værdiansættelsesgruppe TP-revisionskontor TP-revisionskontor Selskabsskat Compliance Kulbrinteskat Selskabsskat Forsikringsselskaber Tonnageskat Selskabsskat Administration PAL TP-revisionskontor Selskabsskat Pengeinstitutter TP-revisionskontor Selskabsskat El og Vand TP-revisionskontor s TP-revisionskontor Rene Selskabsskattekontorer Side 3

4 Organisering af indsatsarbejdet Identifikation/prioritering af overordnede (TP) risici projekter IT-baseret udsøgning i hvert projekt liste med mulige selskaber til revision Manuel gennemgang Selskaber til (TP) kontrol Side 4

5 TP-indsatsprojekter i SKAT skatteselskaber Immaterielle aktiver Management Fee Finansielle transaktioner Skattely Store Selskaber (ny) Captives/genforsikring Selskaber med ingen eller uvæsentlig skattebetaling Overdragelse og/eller brug af immaterielle aktiver. Nedlukning af danske aktiviteter/omstruktureringer Danske koncerners manglende allokering af management fee til datterselskaber Renter og garantier Transaktioner med koncernforbundne selskaber hjemmehørende i egentlige skattely (herunder Money Transfer) De største 150 koncerner i Danmark Herunder køb af tillægsforsikringer Side 5

6 Sagsgangen i en TP-sag Start Indkaldelse af TP-dokumentation +/- Indsendelse af TP-dokumentation Revision Næsten altid yderligere informationsanmodninger og udgående revisionsbesøg Ofte møder mellem virksomhed og SKAT Agterskrivelse eller henlæggelse Hvis agterskrivelse så næsten altid møde mellem virksomhed og SKAT Konfliktløsning Korresponderende nedsættelse i udlandet Klage til Landsskatteretten / evt. forlig i forløbet Mutual Agreement (evt. koblet med APA) efter indgåede dobbeltbeskatningsaftaler eller EU s Voldgiftskonvention Side 6

7 Statistik mv. Danske forhøjelser i perioden Periode Antal sager Mio. DKK Sum Side 7

8 Statistik mv. Sager løses i MAP fremfor ved LSR/domstole LSR sættes i bero SKAT har en god relation til de udenlandske skattemyndigheder Fleste sager med Europa og USA Voldgiftskonvention i EU MAP Under forhandling Afsluttede Side 8

9 Statistik mv. Primært BIG4-revisionsfirmaer som er involveret i sagerne hvorfor: Revisionerne er normalt first point of contact? TP er primært en økonomisk disciplin med mindre fokus på jura? Internationalt netværk? Selskaberne vil normalt bare sikre sig at de ikke bliver dobbeltbeskattet? De 5 sammenligningsfaktorer: Vare eller ydelses egenskaber Funktioner, aktiver, risici Kontraktsvilkår Markedsforhold Forretningsstrategi Side 9

10 TP-problemstillinger mv. Interne sammenlignelige Eksterne sammenlignelige CUP R- C+ Profit Split TNMM Uafh. distributør Datter (distributør) Moder (producent) CUP R- C+ Profit Split TNMM Uafh. Distributør Uafh. Producent Uafh. producent (CUP) (R-) (C+) (Profit split) TNMM Kunde Kunde Side 10

11 TP-værktøjer/-databaser Amadeus / Orbis (varer og ydelser) Osiris (varer og ydelser) Bloomberg (immaterielle aktiver) Zephyr (royalties) RoyaltyStat (royalties) Moody s, Risk Calc Plus (renter) Moodys, Market Implied Ratings (renter) Thomson Reuters, Loan-connector (renter) Side 11

12 Side 12

13 Side 13

14 Side 14

15 Logistic Machinery A/S Distributør

16 Kontrollerede transaktioner Logistic Machinery OY (produktion) Logistic Machinery A/S (salg og after-sales til 3. mand ) Moderselskab sælger alene til koncernforbundne salgsselskaber Datterselskab sælger alene til uafhængige tredjemænd Salgsselskaberne har forholdsvis lav bruttomargin pga. høj indtjening på after-sales service Uafhængige kunder Side 16

17 TP-problemstilling Selskabet har haft underskud eller kun beskedent overskud de sidste 14 år Ifølge koncernens TP-dokumentation skal produktionsselskaberne have en overskudsgrad mellem 3-7 %. Der er udarbejdet Paneuropæisk databaseundersøgelse Selskab mener at underskud skyldes: (1) manglende styr på omkostningssiden (f. eks. personlig coach til ledelse ), og (2) dårlig ledelse, som har gjort at selskabet ikke har solgt den fornødne kritiske mængde udstyr nok til at kunne tjene nok på after-sales service Side 17

18 SKATs tilgang Distributionsselskab er den mest simple part (mest simple funktioner, færrest risici og ingen unikke immaterielle aktiver) og skal derfor være tested part Undersøgelse viser Pan-europæisk Amadeus BM giver overskudsgrad på 3,7 % Manuel søgning indikerer at også mindre (uafhængige) konkurrenter i Danmark med både salg og after-sales har opnået overskud. Andre større lignende konkurrenter har også overskud (og 1 af dem meget større overskud) SKATs løsning Uden for range SKAT vurderer at manglende OM skyldes for høje vareindkøbspriser SKAT justerer selskabets OM margin over perioden til 3,7 % Side 18

19 IP A/S Overdragelse af IP

20 Overdragelse af IP rettigheder Moderselskab US Alle immaterielle rettigheder Armslængde-værdi af immaterielle aktiver? Datterselskab DK Side 20

21 Selskabets TP-dokumentation Rapport med to tilgange til værdiansættelsen DCF-model Sanity check ved multipel-model DCF: Tilbagediskontering af de fremtidige pengestrømme, som aktivet/ virksomheden forventes at generere. Tilbagediskontering foretages med rente der afspejler usikkerheden ved de fremtidige pengestrømme Multipel: Markedsbaseret værdiansættelse, hvor værdien findes ved at sammenligne relative priser på sammenlignelige virksomheder/transaktioner Side 21

22 SKATs vurdering af TP-dokumentation (TPD) DCF-modellen Grundlag for cashflow Grundlag for diskonteringsfaktor Multipel Er peer group egentlig sammenlignelig Niveau for multipel beregning (EV/sales versus EV/EBITDA) Omsætningsniveau og indtjeningsniveau for DK selskab Datagrundlaget for multipel beregning SKATs vurdering at TPD understøtter/dokumenterer ikke den selvangivne overdragelsesværdi (tværtimod) Side 22

23 SKATs grundlag for korrektion Selskabets eget dokumentationsmateriale Korrektion for størrelse på WACC i DCF Korrektion for datagrundlag for multipel peer group Armslængde-værdiansættelse af hele virksomheden ca. 1,5 år tidligere Korrektion for selskabets ændrede forventninger til fremtidigt cashflow i perioden SKATs egne multipel beregninger Beregninger på bredere og bedre sammenligningsgrundlag (SKATs vurdering) Beregninger både på salgsmultiple og indtjeningsmultiple Side 23

24 Multiplikator Royalty 2007

25 Koncernstruktur efter opkøb i 2004 Selskaber i USA Holding LLC (USA) Ingen funktioner Salg Inc. (USA) Salg i USA Produktion Inc. (USA) Produktion til USA Licens Aftale Royalty A/S Immaterielle rettigheder Forskning og udvikling Produktion Salg Side 25

26 Sagens faktiske omstændigheder Møbelbranchen, Unikt produkt IP = Produktions knowhow, patenter, varemærker Historisk meget høj indtjening (over 25 %) hos Royalty A/S Licensaftale: Langtidskontrakt og mindre royalty (x < 5 %) for brug af alt IP Understøttet af Rapport A: Residual Profit Split (RPS) analyse Aflønning for rutinefunktioner: Kostplus på direkte omkostninger Estimater for salg, omkostninger mv., dvs. estimeret overskud på US aktivitet Mark-up på direkte omkostninger herefter 34,7% Residualen fordeles efter 25 pct. s reglen (Goldschreiber), dvs. 25 pct. til Royalty A/S for immaterielle aktiver og 75 % til US Side 26

27 SKATs opfattelse Hvorfor RPS, når US tilsyneladende kun udfører rutinefunktioner? Sammenligning med konkurrenter (rutinedistributører) viser også at marketingsintensitet ikke er højere hos US Hvorfor er 25 pct s regel ikke anvendt på den totale profit? Fejl i beregningerne, bl.a.: Budgetteret salg for lavt Mark-up i BM er på direkte omkostninger, men anvendes på alle omkostninger i US SKATs beregning af royalty: TNMM med US som testet part Anvender data fra Rapport A til at finde basisindtjening til US-Manufacturing Aflønning til US-salg via databaseundersøgelse udarbejdet af selskabet Hele residualen herefter til Royalty A/S Side 27

28 Management fee Management fee

29 Kontrollerede transaktioner N Comp Management fee (CCA) Betaling af management fee Service ydelse NTN A NTN B NTN C NTN DK Side 29

30 De faktiske forhold Et dansk datterselskab i en multinational koncern havde ikke udarbejdet TP-dokumentation, jf. SKL 3 B I forbindelse med skatterevisionen ej fremlagt oplysninger, der kunne godtgøre, at deltagelsen i en omkostningsfordelings-aftale - reelt management fee - havde haft en nytteværdi for selskabet svarende til betalingen SKAT havde derfor skønnet at nytteværdien ved deltagelsen i medfør af SKL 3 B kunne ansættes til halvdelen af betalingen I forbindelse med klagen fremlagde selskabet en redegørelse for de projekter, der tidligere var blevet udtaget som stikprøver i forbindelse med revisionen. Side 30

31 TP-mæssige overvejelser Nyttetest - at betaling for deltagelse i omkostningsfordelingsaftalen (CCA) svarer til den faktisk forventede nytte ved deltagelsen Overvejelser omkring den forventede nytteværdi ved deltagelse - værdien af de modtagne ydelser Vigtigt at det i TP-dokumentationen godtgøres, at der er et rimeligt forhold mellem betalingen for deltagelsen og de modtagne ydelser ved aftalen Hvad er alternativet - uafhængige foretagender vil vurdere nytten i forhold til mulige alternativer Side 31

32 Landsskatterettens afgørelse Landsskatteretten stadfæstede SKATs afgørelse og lagde ved afgørelsen bl.a. vægt på: At selskabet ikke havde udarbejdet TP-dokumentation, jf. SKL 3 B At der ikke var foretaget en konkret vurdering af selskabets nytte ved deltagelsen i omkostningsfordelingsaftalen - eller redegjort for konkrete resultater - som følge af deltagelsen At det ikke på det foreliggende grundlag er muligt at vurdere, om selskabets betaling for deltagelse i omkostningsfordelingsaftalen svarer til den faktiske eller forventede nytte ved deltagelsen, og om betalingen dermed er på arms længde vilkår Side 32

33 TM Danmark A/S Bruttomargin-metode

34 Problemerne med at bruge en bruttomargin-metode Virksomheden TM Danmark Filial af svensk selskab TM har haft underskud alle år siden etableringen for 8 år siden Aktivitet Salg- og distribution af elektriske apparater - business to business Side 34

35 Transaktionsdiagram TM Corporation TM Produktion Ltd. Betaling for vareleverancer Fakturering Vareleverance TM Electronics AB TM Electronic (Europe) GmbH, Fakturering vareleverance Betaling for serviceydelser Levering af serviceydelser Betaling for vareleverancer Fysiske vareleverancer TM Danmark, filial Faktura Betaling Kunde i DK Fysiske vareleverancer Side 35

36 Faktum TM DK har Relativt begrænsede risici; Fremlagt BM med et bredt interval af bruttoavancer; Realiseret bruttoavancer alle år der ligger indenfor interval SKAT har Fundet frem til at TM realiserede nettoavancer (TNMM) derimod ligger uden for interval Ved brug af de samme comparables Interval meget smallere: Overskudsgrad 1.5% 4,0 % Side 36

37 Problemet med bruttoavancemetoder Funktionsforskelle næppe tilstrækkeligt identificeret Klassifikation af omkostninger (bruttoavancer contra nettoavancer) Hvad siger OECDs Transfer Pricing Guidelines, pkt. 2.62: The net margins also may be more tolerent to some functional differences Differences in the functions performed are often reflected in variations in operating expenses. Consequently, this may lead to a wide range of gross profit margins but still broadly similar levels of net operating profits indicators. In addition, in some countries the lack of clarity in the public data with respect to the allocation of expences in the gross or oprerating profit may make it difficult to evaluate the comparability of gross margins, while the use of net profit indications may avoid the problem. Side 37

TRANSFER PRICING SENESTE TENDENSER OG UDVIKLINGER I DANMARK Ved partner Anders Oreby Hansen og Head of Tax Litigation Kaspar Bastian

TRANSFER PRICING SENESTE TENDENSER OG UDVIKLINGER I DANMARK Ved partner Anders Oreby Hansen og Head of Tax Litigation Kaspar Bastian TRANSFER PRICING SENESTE TENDENSER OG UDVIKLINGER I DANMARK Ved partner Anders Oreby Hansen og Head of Tax Litigation Kaspar Bastian TRANSFER PRICING Formålet med dokumentationsvejledningen er at give

Læs mere

Transfer Pricing i Norden

Transfer Pricing i Norden 102 48 Transfer Pricing i Norden Af partner og leder af Deloittes Transfer Pricing Team i København Jonathan Bernsen og konsulent Benedicte Byrgesen, Deloitte Artiklen beskriver transfer pricing-reglerne

Læs mere

Regulering frem for usikkerhed Prisfastsættelse og dokumentation af koncerninterne lån og garantistillelser

Regulering frem for usikkerhed Prisfastsættelse og dokumentation af koncerninterne lån og garantistillelser 36 Regulering frem for usikkerhed Prisfastsættelse og dokumentation af koncerninterne lån og garantistillelser SKAT Af Christian Plesner Rossing, PhD med speciale i international transfer pricing Indledning

Læs mere

VELKOMMEN TIL BRUSH-UP KURSUS I SELSKABSSKAT 04.12.2013 KROMANN REUMERT CVR.NR. 62606711 REG.ADR.: SUNDKROGSGADE 5 DK- 2100 KØBENHAVN Ø

VELKOMMEN TIL BRUSH-UP KURSUS I SELSKABSSKAT 04.12.2013 KROMANN REUMERT CVR.NR. 62606711 REG.ADR.: SUNDKROGSGADE 5 DK- 2100 KØBENHAVN Ø VELKOMMEN TIL BRUSH-UP KURSUS I SELSKABSSKAT 04.12.2013 KROMANN REUMERT CVR.NR. 62606711 REG.ADR.: SUNDKROGSGADE 5 DK- 2100 KØBENHAVN Ø Håndbogen Selskabsskat Aktuel Transfer Pricing 9:00-9:50 Sune Hvelplund

Læs mere

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden SALGSMODNING Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden Ved Partner i Advizer Søren Nørbjerg og Professor ved CBS Thomas Plenborg 485_Salgsmodning.indd 1 01-05-2009 14:02:06 Salgsmodning

Læs mere

Indhold. Gennemsigtighed i SKATs kontrolarbejde

Indhold. Gennemsigtighed i SKATs kontrolarbejde Indhold 1 Gennemsigtighed i SKATs kontrolarbejde 3 1.1 Hovedtræk af kontrollen i 2014 3 1.2 Organiseringen af SKATs kontrolindsats 4 1.3 Grundlaget for rapporten 5 1.4 Lovgivningen bag SKATs kontrol 5

Læs mere

IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne

IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne Bestyrelsen og direktionen for Danske Bank A/S Holmens Kanal 2-12 1092 København K 17. juni 2013 Ref. ls/mja/hkm/pl J.nr. 6250-0044 IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne Finanstilsynet

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Nærtstående Parter med fokus på regnskab og revision

Nærtstående Parter med fokus på regnskab og revision Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Maj 2012 Nærtstående Parter med fokus på regnskab og revision - En operationalisering Forfatter: Kasper M. Kristensen Vejleder: Peter Thor Kellmer

Læs mere

Vejledning økonomisk tilsyn

Vejledning økonomisk tilsyn Vejledning økonomisk tilsyn Denne vejledning skal ses som en uddybende gennemgang af en del af de aspekter, som kan indgå i vurderingen af en rejseudbyders økonomi. Hvis I kun har brug for en overordnet

Læs mere

Prospekt. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. af 20. august 2013 CVR NR. 30 80 75 45

Prospekt. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. af 20. august 2013 CVR NR. 30 80 75 45 Prospekt af 20. august 2013 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR NR. 30 80 75 45 Fuldstændigt prospekt for Hedgeforeningen Mermaid Nordic 1 Indledning Dette prospekt, der er udarbejdet på dansk, henvender

Læs mere

DOM. Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K

DOM. Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K DOM Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagsøger har nedlagt påstand om, at sagsøgte

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Som berigtiget den 7. maj 2010 i medfør af retsplejelovens 221, stk. 1. UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 29. april 2010 U-3-08 Pandora Production Co. Ltd. (advokat Jeppe Brinck-Jensen)

Læs mere

VÆRDIANSÆTTELSE AF PENGEINSTITUTTER / BANK VALUATION

VÆRDIANSÆTTELSE AF PENGEINSTITUTTER / BANK VALUATION Kandidatafhandling Cand.Merc.FIR VÆRDIANSÆTTELSE AF PENGEINSTITUTTER / BANK VALUATION Copenhagen Business School Oktober 2010 Forfatter: Casper Bertelsen Vejleder: Palle H. Nierhoff Institut for Finansiering

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af Bang & Olufsen

Strategisk analyse og værdiansættelse af Bang & Olufsen Strategisk analyse og værdiansættelse af Bang & Olufsen Afleveret den 9. maj 2012 Vejleder: Jens O. Elling Hovedopgave nummer 128 Studerende: Winnie Lydiksen og Malene Christiansen Hovedopgave foråret

Læs mere

Marts 2015. Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning

Marts 2015. Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning Marts 2015 Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning Rapportens anvendelse Denne rapport er alene udarbejdet til Deloittes opdragsgiver ud fra det givne opdrag. Deloitte påtager

Læs mere

NETS ADFÆRD I FORBINDELSE MED INDLØSNING AF INTERNATIONALE BETALINGSKORT

NETS ADFÆRD I FORBINDELSE MED INDLØSNING AF INTERNATIONALE BETALINGSKORT 28-05-2014 13/03415 /MSE, SEM Punkt 2 NETS ADFÆRD I FORBINDELSE MED INDLØSNING AF INTERNATIONALE BETALINGSKORT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse 1. RESUMÉ...

Læs mere

Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011

Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011 Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011 Januar 2011 Betalingsservice Januar 2011 Oplag : 200 stk. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax:

Læs mere

AKTUEL SKAT 2013 SKATS INDSATSPLAN 2013, VÆKSTPLAN DK MV. Gåhjemmøde, 6. maj 2013

AKTUEL SKAT 2013 SKATS INDSATSPLAN 2013, VÆKSTPLAN DK MV. Gåhjemmøde, 6. maj 2013 AKTUEL SKAT 2013 SKATS INDSATSPLAN 2013, VÆKSTPLAN DK MV. Gåhjemmøde, 6. maj 2013 PROGRAM SKATs indsatsplan 2013 Vækstplan DK Nyt om aktieavance og udbytte Nye regler om underskudsbegrænsning Afskrivninger

Læs mere

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium Unoterede aktier

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium Unoterede aktier Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter Kompendium Unoterede aktier Version 1, opdateret den 25. juni 2015 Indholdsfortegnelse BAGGRUND... 3 INDHOLD OG AFGRÆNSNING... 3 1. INDLEDNING... 3 2.

Læs mere

Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsudvikling 2013

Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsudvikling 2013 Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsudvikling 2013 Indhold 3 4 Forord Analyse af leverandører til vindindustrien 5 Positiv historisk udvikling 6 Indtjeningsevnen er stærkt svingende på tværs

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Prospekt af 17. december 2008

Prospekt af 17. december 2008 Prospekt af 17. december 2008 RESUME Indholdsfortegnelse: Resume... 1 Baggrund for udstedelse af aktier... 1 Olicom A/S... 2 Bestyrelse og direktion... 6 Risikofaktorer... 6 Kapital og aktionærforhold...

Læs mere

Første offentliggjorte cash pool-afgørelse

Første offentliggjorte cash pool-afgørelse 223 107 Første offentliggjorte cash pool-afgørelse Af advokat Eduardo Vistisen, Vistisen skatteadvokater Landsskatteretten har offentliggjort den første transfer pricing-kendelse vedrørende en cash poolordning.

Læs mere

Elsams elpriser i 2005 og 2006

Elsams elpriser i 2005 og 2006 Elsams elpriser i 2005 og 2006 Journal nr. 4/0120-0204-0038/ISA/EMS/MOL/UL Rådsmødet den 20. juni 2007 Resumé 1. Denne sag drejer sig om, hvorvidt den danske elproducent Elsam A/S (herefter Elsam ) i perioden

Læs mere

B0267032 - JO UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

B0267032 - JO UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B0267032 - JO UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 19. april 2013 af Østre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Bloch Andersen, Gitte Rubæk Pedersen og Dan Bjerring (kst.)). 12. afd. nr.

Læs mere

Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde

Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde Af Statsautoriseret revisor Susanne Nørgaard, PwC og CBS Indledning Det ses jævnlig fremført i dagspressen(1), at de erhvervsdrivende fonde betaler for lidt i

Læs mere

Årsager til fejl i årsrapporter

Årsager til fejl i årsrapporter Årsager til fejl i årsrapporter Kortlægningsanalyse udarbejdet af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen September 2014 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work,

Læs mere

adserving PROSPEKT adserving International A/S international

adserving PROSPEKT adserving International A/S international adserving international PROSPEKT adserving International A/S Introduktion af adserving International A/S på Godkendt Rådgiver for adserving International A/S: Godkendte Rådgivers rolle på First North Den

Læs mere