XK 140 HD, XK 160 HD, XK4 160 HD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "XK 140 HD, XK 160 HD, XK4 160 HD"

Transkript

1 XK 140 HD, XK 160 HD, XK4 160 HD MONTERINGSANVISNING SV... 4 GUIDA DI MONTAGGIO IT ASENNUSOHJE FI... 6 GUÍA DE INSTALACIÓN ES MONTERINGSANVISNING DA...8 GUIA DE INSTALAÇÃO PT MONTERINGSVEILEDNING MONTAGEANLEITUNG INSTALLATION GUIDE GUIDE D'INSTALLATION MONTAGEHANDLEIDING NO DE EN FR NL INSTRUKCJA MONTAŻU РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ NÁVOD K INSTALACI SZERELÉSI ÚTMUTATÓ NAVODILA ZA NAMESTITEV PL RU CZ HU SL

2 1 2 3 S 4 5 2

3 6 7 I F K C S I H G D, E 8 9 L L Q R S K J K 3

4 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade og/eller materielle skader kan blive konsekvensen, hvis ikke instruktionerne følges nøje. Læs denne brugsanvisning samt de vedlagte "SIKKERHEDSFORSKRIF- TER" omhyggeligt igennem, før monteringen påbegyndes. 2 MONTERING For at undgå skader på personer og materiel må man ikke bruge maskinen, før man har truffet alle de foranstaltninger, der er beskrevet i denne brugsanvisning. 2.1 Tilbehørspose Med maskinen følger en plasticpose med dele, der skal monteres før brug. Posen indeholder (fig. 1): Pos. Ant. Betegnelse Dimension B Reservenøgle C 1 Spændstift 6 x 36 D 1 Passkive 16 x 38 x 0,5 E 1 Passkive 16 x 38 x 1,0 F 2 Ansatsskive G 2 Skrue 8 x 20 H 2 Skruegrebet I 4 Underlagsskive 8,4 x 24 x 1,5 J 1 Trækplade K 4 Skrue 8 x 20 L 2 Møtrik M 2 Skrue til batteri N 2 Møtrik til batteri O 2 Skrue M10 x 35 P 2 Møtrik M10 Leveres monteret på forakslerne: Pos. Ant. Betegnelse Q 2 Låsesplit R 2 Spændeskive Fastgjort på redskabsløfteren: Pos. Ant. Betegnelse S 2 Aggregatbeslag 2.2 Motorhjelm For at kunne foretage tankning, tilsyn og vedligeholdelse af motoren og batteriet skal man åbne motorhjelmen. Motoren må ikke være i gang, når hjelmen åbnes Åbning 1. Før sædespærren op (fig. 2) og vip sædet frem. 2. Træk op i gummistroppen i hjelmens forkant (fig. 3). 3. Tag fat i hjelmens forkant og vip hjelmen op (fig. 4) Lukning 1. Tag fat i hjelmens forkant og vip hjelmen ned (fig. 4). 2. Fastgør hjelmen fortil med gummistroppen (fig. 3). Maskinen må ikke bruges, uden at motorhjelmen er lukket og låst. Der er risiko for forbrænding og klemningsskader. 2.3 Batteri Kortslut ikke batteriets poler. Der vil opstå gnister, som kan medføre brand. Bær ikke smykker af metal, der kan komme i kontakt med batteripolerne. I tilfælde af skader på batterikappe, dæksel, poler eller skader på listen, der dækker ventilerne, skal batteriet udskiftes. Batteriet er et ventilreguleret batteri med 12 V nominel spænding. Elektrolytniveauet hverken kan eller skal kontrolleres eller påfyldes. Den eneste vedligeholdelse, der kræves, er opladning efter f.eks. lang tids opbevaring. Efter opladning skal batteriet opbevares køligt. Før batteriet tages i brug første gang, skal det fuldlades. Batteriet skal altid opbevares helt opladet. Hvis batteriet opbevares afladet, opstår der alvorlige skader Opladning med motoren I første omgang kan batteriet oplades ved hjælp af motorens generator på følgende måde: 1. Montér batteriet i henhold til nedenstående. 2. Placér maskinen udendørs eller montér en udsugningsanordning til udstødningsgassen. 3. Start motoren i henhold til instruktionerne i brugsanvisningen. 4. Kør motoren uden uafbrudt uden stop i 45 minutter. 5. Stop motoren, og batteriet er fuldt opladet. 8

5 DANSK DA Opladning med batterilader Ved opladning med batterilader skal der anvendes en batterilader med konstant spænding. Kontakt forhandleren vedr. køb af batterilader med konstant spænding. Batteriet kan tage skade, hvis der anvendes en batterilader af standardtype Montering af batteriet 1. Åbn motorhjelmen og placér batteriet på det dertil beregnede sted. Se fig Spænd batteriet fast. 3. Tilslut først det røde kabel til batteriets pluspol (+). 4. Tilslut det sorte kabel til batteriets minuspol (-). Hvis kablerne byttes om, ødelægges generator og batteri. Motoren må aldrig køre, når batteriet er koblet fra. Der er risiko for alvorlige skader på generator og el-system. 2.4 Sæde, fig. 6. Løsn låsen (S) og vip sædekonsollen op. Montér fastgørelsen i de bageste (øverste) huller på følgende måde: 1. Montér ansatsskiverne (F) på skruerne (K). 2. Stik skruerne ind gennem slidserne i konsollen. Placér en underlagsskive (I) mellem sædet og konsollen. 3. Spænd skruerne i sædet. Tilspændingsmoment: 9 ±1,7 Nm. Hvis skruerne spændes hårdere end 9 ±1,7 Nm, vil sædet blive ødelagt. 4. Kontrollér, at sædet løber let i konsollens slidser. Montér fastgørelsen i de forreste (nederste) huller på følgende måde: 1. Montér skruegrebene (F) på skruerne (G). 2. Montér en afstandsskive (I) på hver skrue. 3. Stik skruerne ind gennem slidserne i konsollen og spænd dem i slidsen med hånden. 4. Vip sædet ned og indstil det i den ønskede stilling. 5. Spænd skruegrebet (H) med hånden. Skruegrebene (H) og sædet ødelægges, hvis der bruges værktøj. 2.5 Rat Se fig. 7. For at mindske aksialspillet i ratakslen skal passkiverne (D) og/eller (E) monteres på akslen mellem ratrør og konsol på følgende måde: 1. Montér ratrøret på akslen og gør det fast ved at slå splitten (C) ca. 1/3 ind. 2. Træk ratrør og aksel opad. 3. Kontrollér udefra, om ingen skive, en 0,5 mmskive, 1,0 mm-skive eller begge skiver kan skubbes ind i mellemrummet. Skiven/skiverne må ikke presses ind med magt; der skal være lidt aksialt spillerum. 4. Træk splitten ud og demontér ratrøret. 5. Montér skive/skiver, som beskrevet i pkt. 3 herover. 6. Montér ratrøret på akslen og gør det fast ved at slå splitten helt ind. Brug modhold. 2.6 Trækanordning Se fig. 8. Skru trækanordningen (J) i de to huller på undersiden af bagakslen ved hjælp af skruerne (L+K). Stram skruerne godt til. Tilspændingsmoment: 22 Nm. 2.7 Aggregatbeslag Her beskrives kun montering på højre aksel. Den samme procedure skal udføres på venstre aksel. 1. Smør maskinens akselende og aggregatbeslagets lejeflade med olie før monteringen. 2. Montér aggregatbeslagene på maskinen som vist i fig Montér låsesplitten (9:Q) i hullet i akslen. 2.8 Dæktryk Kontrollér lufttrykket i dækkene. Korrekt lufttryk: For: 0,6 bar (9 psi). Bag: 0,4 bar (6 psi) 2.9 Tilbehør For montering af tilbehør, se separat monteringsvejledning, der følger med det respektive tilbehør. Bemærk! Klippeaggregater regnes her som tilbehør. Sædet kan vippes fremover. Hvis maskinen parkeres udendørs i regnvejr, kan man vippe sædet fremover for at beskytte sædepuden mod regnen. Sædet er låst. For at vippe sædet op eller ned skal man først løfte spærren S. 9

6 ENGLISH EN 1 GENERAL This symbol indicates WARNING. Personal injury and/or damage to property may result if the instructions are not followed carefully. You must read these instructions and the accompanying pamphlet SAFETY INSTRUCTIONS carefully, before the assembly begin. 2 ASSEMBLY To avoid injury and damage to people and property, do not use the machine until all the measures in this instruction have been carried out Accessories bag The machine is supplied with a plastic bag containing components which shall be used during the assembly. The bag contains (fig. 1): Pos. No. Designation Dimension B Spare key C 1 Tension pin 6 x 36 D 1 Shim washer 16 x 38 x 0.5 E 1 Shim washer 16 x 38 x 1.0 F 2 Shoulder washer G 2 Screw 8 x 20 H 2 Screw knob I 4 Washer 8.4 x 24 x 1.5 J 1 Drawing plate K 4 Screw 8 x 20 L 2 Nut M 2 Screw for battery N 2 Nut for battery O 2 Screw M10 x 35 P 2 Nut M10 Supplied installed on the front axles: Pos No. Designation Q 2 Lock pin R 2 Washer Secure to the implement lifter: Pos No. Designation S 2 Deck mount 2.2 Engine casing To fill with fuel and to inspect and maintain the engine and battery, open the engine casing. The engine must not be running when the casing is opened Opening 1. Raise the seat lock (fig. 2) and fold the seat forwards. 2. Pull up the rubber strap at the front edge of the casing (fig. 3). 3. Grasp the front edge of the engine casing and fold up the casing (fig. 4) Closing 1. Grasp the front edge of the engine casing and fold down the casing (fig. 4). 2. Secure the front edge of the casing with the rubber strap (fig. 3). The machine may not be operated unless the engine casing is closed and locked. Risk of burns and crushing injuries. 2.3 Battery Do not short circuit the battery s terminals. Sparks occur which can result in fire. Do not wear metal jewellery which can come into contact with the battery terminals. In the event of damage to the battery casing, cover, terminals or damage to the strip covering the valves, the battery should be replaced. The battery is a valve-regulated battery with 12 V nominal voltage. The battery fluid does not need to and cannot be checked or topped up. The only maintenance that is required is charging, for example after extended storage. After charging the battery must be stored in a cool place. The battery must be fully charged before being used for the first time. The battery must always be stored fully charged. If the battery is stored while discharged, serious damage will occur Charging with the engine The battery can be charged using the engine s generator as follows: 1. Install the battery in the machine as shown below. 2. Place the machine outdoors or install an extraction device for the exhaust fumes. 3. Start the engine according to the instructions in the user guide. 4. Allow the engine to run continuously for 45 minutes. 5. Stop the engine. The battery will now be fully charged. 15

7 EN ENGLISH Charging using battery charger When charging using a battery charger, a battery charger with constant voltage must be used. Contact your dealer to purchase a battery charger with constant voltage. The battery can be damaged if a standard type battery charger is used Installing the battery 1. Open the engine casing and position the battery in the appropriate place. See fig Secure the battery in position. 3. First connect the red cable to the battery s positive terminal (+). 4. Connect the black cable to the battery s negative terminal (-). If the cables are interchanged, the generator and the battery will be damaged. The engine must never be driven with the battery disconnected. There is a risk of serious damage to the generator and the electrical system. 2.4 Seat, fig. 6 Release the catch (S) and fold up the seat bracket. Install the mounting in the rear (upper) holes as follows: 1. Install the shoulder washers (F) on the screws (K). 2. Insert the screws through the slots in the bracket. Place a washer (I) between the seat and the bracket. 3. Tighten the screws in the seat. Tightening torque: 9±1.7 Nm. If the screws are tightened more than 9±1.7 Nm, the seat will be damaged. 4. Check that the seat moves easily in the slots in the bracket. Install the mounting in the front (lower) holes as follows: 1. Install the screw knobs (H) on the screws (G). 2. Install a washer (I) on each screw. 3. Insert the screws through the slots in the bracket and tighten by hand in the seat. 4. Fold the seat down and place it in the desired position. 5. Tighten the screw knobs (H) by hand. The screw knobs (H) and the seat will be damaged if tools are used. The seat can be folded. If the machine is parked outside when it is raining, fold the seat forward to protect the seat cushion from getting wet. The seat is locked. To fold the seat up or down, release the catch (S). 2.5 Steering wheel See fig. 7. In order to minimise the axial play in the steering column, the shim washers (D) and/or (E) must be installed on the steering column between the steering column jacket and the bracket as follows. 1. Install the steering column jacket on the steering column and secure by knocking in the tension pin (C) approximately 1/3 of its length. 2. Pull the steering column jacket and the steering column up. 3. From the outside, check whether no washers, the 0.5 mm washer, the 1.0 mm washer or both washers can be inserted into the gap. The washer/washers must not be forced in, as there must be a little axial play. 4. Pull out the cotter pin and dismantle the steering wheel jacket. 5. Install the washer/washers in accordance with point 3 above. 6. Install the steering column jacket on the steering column and secure by knocking in the tension pin fully. Use a counterhold. 2.6 Towing hitch See fig. 8. Screw the towing hitch (J) into the two holes on the underside of the rear axle using screws (L+K). Tighten the screws properly. Tightening torque: 22 Nm. 2.7 Deck mounts This only describes installation on the right-hand axle. Same procedure must be carried out on the left-hand axle. 1. Lubricate the axle ends and the deck mount s bearing surface with oil before installation. 2. Install the deck mounts to the machine according to fig Install the locking pin (9:Q) in the hole in the axle. 2.8 Tyre pressure Check the air pressure in the tyres. Correct air pressure: Front: 0.6 bar (9 psi) Rear: 0.4 bar (6 psi) 2.9 Accessories For the installation of accessories, see separate installation guide supplied with each accessory. Note: The cutting deck is regarded as an accessory here. 16

8 85 Combi, 95 Combi, 105 Combi BRUKSANVISNING SV...5 ISTRUZIONI PER L USO IT KÄYTTÖOHJEET FI...9 INSTRUCCIONES DE USO ES BRUGSANVISNING DA...13 INSTRUÇõES DE UTILIZAÇÃO PT BRUKSANVISNING NO...17 INSTRUKCJA OBS UGI PL GEBRAUCHSANWEISUNG DE...21»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl RU INSTRUCTIONS FOR USE EN...26 NÁVOD K POU ITÍ CZ MODE D EMPLOI FR...30 HASZNÁLATI UTASÍTÁS HU GEBRUIKSAANWIJZING NL...34 NAVODILA ZA UPORABO SL

9 1 125 Combi Pro 2 C B A 3 XK4-serie, XM-serie 4 XK-serie A B C (D) E F G 5 6 H I 7 XM-serie 8 XK-serie K K K K 2

10 9 XK4-serie 10 XK-serie 11 XM-serie

11 / R Q, 9,8 Nm P, 45 Nm P, 45 Nm Q, 9,8 Nm 45 Nm 23 4

12 DANSK DA 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig personskade og/eller materielle skader, hvis ikke instruktionerne følges nøje. Læs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifterne omhyggeligt igennem, før maskinen startes. 1.1 Symboler Maskinen er forsynet med følgende symboler for at understrege, at der skal udvises forsigtighed og opmærksomhed ved anvendelse af maskinen. Symbolerne betyder: Advarsel! Læs instruktionsbog og sikkerhedsmanual, før maskinen tages i brug. Advarsel! Indfør ikke en hånd eller fod under skjoldet, når maskinen er i gang. Advarsel! Pas på udkastet materiale. Hold eventuelle tilskuere borte. Advarsel! Før reparationsarbejde påbegyndes, skal tændrørskablet fjernes fra tændrøret. 1.2 Henvisninger Figurer Figurerne i denne brugsanvisning er nummereret 1, 2, 3, osv. Komponenter i figurerne er mærket A, B, C, osv. Henvisning til komponent E i figur 5 skrives 5:E Overskrifter Overskrifterne i denne brugsanvisning er nummereret som beskrevet i nedenstående eksempel: er en underoverskrift til 2.3 og udgør en del af denne. Ved henvisning til overskrifter angives oftest kun overskriftens nummer, f.eks. Se BESKRIVELSE 2.1 Generelt Klippeaggregatet er beregnet til brug på GGPs frontmowers i henhold til nedenstående tabel. Klippeaggregat XM-serie XK-serie 85 Combi X 95 Combi X X 105 Combi X X Klippeaggregatet leveres i følgende udførelser: Med manuel indstilling af klippehøjden. Med elektrisk indstilling af klippehøjden. 2.2 Regulering Indstilling af klippehøjde Klippehøjden kan indstilles mellem 25 og 90 mm. Manuel justering af klippehøjden Indstillingen sker iht. et fast antal indstillinger ved hjælp af håndtaget. Se fig Hældning fremad Aggregatets bageste del kan løftes 12 mm, ved at de to splitter flyttes et hul ned i forhold til grundindstillingen. Se fig Bag-ophæng Aggregatets bageste del er fikseret ved hjælp af splitterne i fig Ophængning i redskabsløfter Aggregatet er ophængt i redskabsløfteren med kæde og karbinhager. Den ene karbinhage er beregnet til arbejdspositionen og kan flyttes i kædeleddene for indstilling af løftekraften. Se fig. 10. Den anden karbinhage er beregnet til renskylningspositionen. 3 MONTERING 3.1 XK4-serie med faste aggregatbeslag og XM-serie Eksempler på faste aggregatbeslag, se 3:C og 4:G. 1. Placér aggregatet på dets plads foran maskinen. 13

13 DA DANSK 2. Kontrollér, at aggregatbeslagene er monteret på maskinen som angivet nedenfor. Underlagsskive (3:D). Kun maskiner op til og med Aggregatbeslag (3:C). Underlagsskive (3:B). Låsering (3:A). 3. Skru armene fast i hinanden. Se fig Demontér remdækslet (6:H) ved at løsne skruene (6:I). 5. Løsn remstyringens skruer (7, 8:K) nogle omgange. 6. Indstil til højeste klippehøjde. 7. Fjern remmen fra klippeaggregatets remskive. 8. Læg remmen omkring maskinens remskive og derefter omkring klippeaggregatets remskive. 9. Stram remstyringens skruer (7, 8:K). 10.Stræk remmen som beskrevet nedenfor. XK4-serie: Tag fat om remstrammerens håndtag med venstre hånd. Træk i håndtaget, og læg strammeren på remmens yderside med højre hånd. Se fig. 9. XM: Tilspænd remmen med strammerullen. Strammerullen skal ligge på indersiden af remmen, og træk udad til venstre (set fra førerens position). Se fig Montér remdækslet (6:H) med skruene (6:I). 12.Montér aggregatet i redskabsløfteren. Se fig Grundindstill aggregatet. Se XK-serie med faste aggregatbeslag Eksempler på faste aggregatbeslag, se 3:C og 4:G. 1. Placér aggregatet på dets plads foran maskinen. 2. Kontrollér, at aggregatbeslagene er monteret på maskinen som angivet nedenfor. Aggregatbeslag (4:G). Underlagsskive (4:F). Låsesplit (4:E) 3. Skru armene fast i hinanden. Se fig Indstil til højeste klippehøjde. 5. Læg remmen omkring maskinens remskive. 6. Stræk remmen som beskrevet nedenfor. Tilspænd remmen med strammerullen. Strammerullen skal ligge på venstre side af remmen set fra førerens position. Se fig Montér aggregatet i redskabsløfteren. Se fig Grundindstill aggregatet. Se Dæktryk Juster dækkenes lufttryk i henhold til tabellen nedenfor. Maskine Tryk (bar/psi) For Bag XK-serie 0,6/9 0,4/6 XM-serie 0,4/6 1,2/ Grundindstilling For at aggregatet skal klippe optimalt, skal grundindstillingen være korrekt. Aggregatet står i grundindstilling, når dets bagkant befinder sig 5 mm over dets forkant. Det betyder, at aggregatet hælder fremad. Sæt aggregatet i grundindstilling ved at løfte op og montere i henhold til nedenstående. Montér skiverne og splitterne i det midterste hul. Se fig ANVENDELSE Kontrollér, at det græsareal der skal klippes, er helt fri for løse genstande som f.eks. sten og lign. 4.1 Klippehøjde Man opnår det bedste klipperesultat, når græssets øverste tredjedel klippes væk, så 2/3 af græslængden bliver tilbage. Se fig. 14. Hvis græsset er højt og der skal klippes meget af, så klip to gange med forskellige klippehøjder. Brug ikke de laveste klippehøjder, hvis græsplænens underlag er ujævnt. Så vil der være risiko for, at knivene bliver beskadiget mod underlaget og at græsplænens øverste jordlag skrælles af. 4.2 Hældning Aggregatets bageste del kan løftes, så aggregatet hælder endnu mere fremad end det gør i grundindstillingen. Hældningen påvirker klipperesultatet som beskrevet nedenfor Ingen hældning Når aggregatet står i grundindstilling, opnår man den bedste mulching -effekt og en god spredning af det afklippede græs. Grundindstilling anbefales ved normalt græs. Se Øget hældning Når aggregatet hældes fremad, mindskes Multiclip -effekten, mens det afklippede græs spredes bedre. Hældning fremad anbefales ved kraftigere græs. 14

14 DANSK DA 4.3 Gode klipperåd Følg nedenstående råd for at få det bedste klipperesultat: Slå græsset ofte. Kør motoren på fuld gas. Græsset skal være tørt. Anvend skarpe knive. Hold klippeaggregatets underside ren. 4.4 Kompostering/bagudkast Aggregatet kan slå græsset på følgende to måder: Kompostere græsset i græsplænen. Kaste græsset ud bag aggregatet. Aggregatet er ved leveringen indstillet til kompostering. For at kaste græsset ud bag aggregatet skal proppen på fig. 18. demonteres. Sæt aggregatet i renskylningsposition eller serviceposition for at demontere/montere proppen. 5 VEDLIGEHOLDELSE 5.1 Forberedelse Al service og vedligeholdelse skal udføres på stillestående maskine med standset motor. Undgå at maskinen triller ved altid at trække parkeringsbremsen. Stands motoren. Undgå utilsigtet motorstart ved at løsne tændkablet fra tændrøret og fjerne startnøglen. 5.2 Renskylningsposition 1. Aktivér parkeringsbremsen. 2. Sæt redskabsløfteren i transportstilling. 3. Indstil til højeste klippehøjde. 4. Løsn aggregatets bageste del i højre og venstre side i henhold til nedenstående: A. Løft aggregatets venstre bageste del en smule, således at belastningen mindskes på splitten. B. Demontér split og skive. Se fig. 2. C. Demontér højre split og skive på samme måde. 5. Tag fat i aggregatets forkant og løft. Fastgør kæden, så aggregatet peger diagonalt opad. Se fig. 16. Det er strengt forbudt at starte motoren, når aggregatet befinder sig i renskylningsposition. Genindstil aggregatet i henhold til Serviceposition XK4-serie med faste aggregatbeslag og XM-serie Eksempler på faste aggregatbeslag, se 3:C og 4:G. 1. Aktivér parkeringsbremsen. 2. Indstil til højeste klippehøjde. 3. Se fig. 2. Løsn aggregatets bageste del i højre og venstre side i henhold til nedenstående: A. Løft aggregatets venstre bageste del en smule, således at belastningen mindskes på splitten. B. Demontér split og skive. C. Demontér højre split og skive på samme måde. 4. Demontér remdækslet (6:H) :ved at fjerne skruerne (6:I). 5. Løsn remstyringens skruer (7, 8:K) nogle omgange. 6. Slip remspændingen som beskrevet nedenfor. XK4-serie: Tag fat om remstrammerens håndtag med venstre hånd. Træk i håndtaget og demontér med højre hånd. Se fig. 9. XM: Kobl spændrullen af remmen. Se fig Fjern remmen fra aggregatets remskive. 8. Tag fat i aggregatets forkant og løft. Løft, indtil aggregatet står helt lodret og hviler med bagkanten mod underlaget. Se fig. 20. Genindstil aggregatet i henhold til XK-serie med faste aggregatbeslag Eksempler på faste aggregatbeslag, se 3:C og 4:G. 1. Aktivér parkeringsbremsen. 2. Indstil til højeste klippehøjde. 3. Se fig. 2. Løsn aggregatets bageste del i højre og venstre side i henhold til nedenstående: A. Løft aggregatets venstre bageste del en smule, således at belastningen mindskes på splitten. B. Demontér split og skive. C. Demontér højre split og skive på samme måde. 4. Slip remspændingen ved at koble spændrullen af remmen. Se fig Fjern remmen fra maskinens remskive. 6. Tag fat i aggregatets forkant og løft. Løft, indtil aggregatet står helt lodret og hviler med bagkanten mod underlaget. Se fig. 20. Genindstil aggregatet i henhold til

15 DA DANSK 5.4 Rengøring Aggregatets underside skal rengøres hver gang efter brug. Sæt aggregatet i renskylningsposition. Rengør aggregatets underside omhyggeligt. Brug vand og en børste. Når fladerne er helt tørre og rene, skal lakken pletrepareres. Brug en slidstærk gul lak, beregnet til metal udendørs. 5.5 Knive Sikkerhed For at mindske skader ved kollision og beskytte vigtige dele i klippeaggregatet findes der en indbygget kraftbegrænsning som beskrevet nedenfor. Sikringsbolte mellem knive og knivskinne. Momentbegrænsning mellem tandhjul og knivaksel. Mulighed for, at drivremmen kan glide på plasttandhjulene Udskiftning af knive Anvend beskyttelseshandsker ved udskiftning af kniv/knivblad for at forebygge tilskadekomst. Kontrollér, at knivene altid er skarpe, da det giver det bedste klipperesultat. Knivene bør udskiftes en gang om året. Kontrollér altid kniven/knivbladet efter en kollision. Hvis knivsystemet er blevet beskadiget, skal defekte dele udskiftes. Anvend altid originale reservedele. Ikke-originale reservedele kan medføre risiko for tilskadekomst, selvom delene passer til maskinen. Knivene kan udskiftes. Man skal udskifte begge knive på samme knivbjælke samtidig for at undgå ubalance. Bemærk! Vær opmærksom på følgende ved monteringen: Knivene og knivskinnen skal monteres som vist på fig. 21. Knivene kan drejes 1/3 omgang, hvor de er monteret. Vælg positionerne således, at knivene bliver 90 forskudt i forhold til hinanden. Se nedenfor. Spændingsmoment: Skruer (21:P) - 45 Nm Sikringsbolte (21:Q) - 9,8 Nm Ved kollision kan sikringsboltene (21:Q) gå i stykker, og så bliver knivene bøjet. Hvis det sker, skal man montere originale sikringsbolte og spænde dem som beskrevet ovenfor Synkronisering, knive Aggregatet har synkroniserede knive. Hvis en af knivene støder mod en fast genstand (f.eks. en sten), kan synkroniseringen ændres. Det medfører en risiko for, at knivene kolliderer med hinanden. Korrekt synkroniserede knive skal være forskudt 90 i forhold til hinanden. Se fig. 22. Kontrollér altid synkroniseringen efter en kollision. Hvis knivene ikke er synkroniseret, kan der være opstået en af følgende fejl i klippeaggregatet: Drivremmen er gledet på tandhjulene. Momentbegrænsningen mellem tandhjul og knivaksel er udløst. Pilene på fig. 23 skal vende mod hinanden, når enheden er intakt. Når momentbegrænsningen er udløst, vender pilene ikke mod hinanden. Knivskinnen er monteret forkert på knivakslen. Kan monteres i tre forskellige positioner. Se 21:R. Ved forkert synkronisering i de to første alternativer, skal et autoriseret GGPværksted kontaktes med henblik på reparation. 6 RESERVEDELE GGP originale reservedele og tilbehør er fremstillet specielt til GGP-maskiner. Bemærk, at ikkeoriginale reservedele og tilbehør ikke er kontrolleret og godkendt af GGP. Anvendelse af sådanne dele og tilbehør kan påvirke maskinens funktion og sikkerhed. GGP påtager sig intet ansvar for skader, der er forårsaget af sådanne produkter. 7 MØNSTERBESKYTTELSE Dette produkt eller dele heraf er omfattet af følgende mønsterbeskyttelse: EG GGP forbeholder sig ret til at foretage ændringer i produktet uden forudgående varsel. 16

16 EN ENGLISH 1 GENERAL This symbol indicates WARNING. Serious personal injury and/or damage to property may result if the instructions are not followed carefully. You must read these instructions for use and the machine s safety instructions carefully. 1.1 Symbols The following symbols appear on the machine. They are there to remind you of the care and attention required in use. This is what the symbols mean: Warning! Read the instruction manual and the safety manual before using the machine. Warning! Do not insert your hands or feet under the cover when the machine is in operation. Warning! Watch out for discarded objects. Keep onlookers away. Warning! Before starting repair work, remove the spark plug cable from the spark plug. 1.2 References Figures The figures in these instructions for use are numbered 1, 2, 3, etc. Components shown in the figures are marked A, B, C, etc. A reference to component E in figure 5 is written 5:E Headings The headings in these instructions for use are numbered in accordance with the following example: is a subheading to 2.3 and is included under this heading. When referring to headings, only the number of the heading is normally specified. E.g. See DESCRIPTION 2.1 General The cutting deck is intended for use on GGP s front mowers according to the table below. Cutting deck XM-serie XK-serie 85 Combi X 95 Combi X X 105 Combi X X The cutting deck is supplied in one of the following versions: With manual adjustment of cutting height. With electrical adjustment of cutting height. 2.2 Controls Cutting height adjustment The cutting height can be adjusted between 25 and 90 mm. Manual cutting height adjustment The setting can be adjusted to a number of fixed positions using the lever. See fig Incline forwards The rear section of the cutting deck can be raised 12 mm by moving the two pins down one hole from the basic setting. See fig Rear mounting The cutting deck s rear section is secured with the pins in fig Mounting in implement lifter The deck is mounted in the implement lifter with a chain and snap hooks. One snap hook is intended for the working position and can be moved in the chain links to set the lifting force. See fig. 10. The other snap hook is intended for the washing position. 3 ASSEMBLY 3.1 XK4-serie with fixed deck connections and XM-serie Example of fixed deck connections, see 3:C and 4:G. 1. Place the deck in position in front of the machine. 26

17 ENGLISH EN 2. Check that the deck mounts are installed on the machine as follows. Washer (3:D). Only machines up to and including Deck mount (3:C). Washer (3:B). Circlip (3:A). 3. Screw the arms into each other. See fig Remove the belt cover (6:H) by loosening the screws 6:I. 5. Loosen the belt guide screws (7, 8:K) a couple of turns. 6. Set the maximum cutting height. 7. Work off the belt from the cutting deck pulley. 8. Fit the belt to the machine pulley and after that to the cutting deck pulley. 9. Tighten the belt guide screws (7, 8:K). 10.Tension the belt as follows. XK4-serie: Grip the belt tensioner s lever with your left hand. Pull the lever and apply the tensioner to the outside of the belt with your right hand. See fig.9. XM: Tension the belt with the belt idler. The belt idler should be on the inside of the belt and pull out to the left (viewed from the driver s position). See fig Install the belt cover (6:H) with the screws (6:I). 12.Suspend the unit in the implement lifter. See fig Perform the cutting deck basic setting. See XK-serie with fixed deck connections Example of fixed deck connections, see 3:C and 4:G. 1. Place the deck in position in front of the machine. 2. Check that the deck mounts are installed on the machine as follows. Deck mount (4:G). Washer (4:F). Lock pin (4:E). 3. Screw the arms into each other. See fig Set the maximum cutting height. 5. Locate the belt around the machine s belt pulley. 6. Tension the belt as follows. Tension the belt with the belt idler. The belt idler should be on the left side of the belt viewed from the driver s position. See fig Suspend the unit in the implement lifter. See fig Perform the cutting deck basic setting. See Tyre pressure Adjust the tyre pressures according to the table below. Machine Pressure (bar/psi) Front Rear XK-serie 0,6/9 0,4/6 XM-serie 0,4/6 1,2/ Basic setting In order for the cutting deck to cut optimally, the correct basic setting is required. The deck is in the basic setting when its rear edge is 5 mm above its front edge. This means that the deck is inclined forwards. Move the deck to the basic setting by lifting and securing as follows. Install the washers and the pins in the middle hole. See fig USING THE MACHINE Check that the grass that is to be cut is completely free of foreign objects such as stones etc. 4.1 Cutting height The best cutting results are achieved when the when the top third of the grass is cut off. I.e. 2/3 of the length of the grass remains. See fig. 14. If the grass is long and has to be cut significantly, cut twice using different cutting heights. Do not use the lowest cutting heights if the lawn surface is uneven. This would entail a risk of the blades being damaged against the surface and the lawn s top layer of soil being removed. 4.2 Incline The cutting deck s rear section can be lifted so that the deck has a greater forward incline than that provided by the basic setting. This incline affects the cutting results as follows Basic setting When the deck is in the basic setting, the best mulching effect and good dispersion of the cut grass are achieved. The basic setting is recommended for normal grass. See Greater inclination When the cutting deck is inclined forwards, the Multiclip effect is reduced while the cut grass is dispersed better. Inclining forwards is recommended for thicker grass. 27

18 EN ENGLISH 4.3 Mowing advice In order to achieve optimum mowing results, follow the advice below: Cut frequently. Run the engine at full throttle. The grass should be dry. Use sharp blades. Keep the underside of the cutting deck clean. 4.4 Composting/rear ejection The deck can cut grass in two ways: Compost the grass into the lawn. Eject the grass behind the deck. The deck is set for composting on delivery. In order to eject the grass behind the deck, the plug in fig. 18 must be removed. Set the deck in cleaning or service position in order to remove/install the plug. 5 MAINTENANCE 5.1 Preparation All service and all maintenance must be carried out on a stationary machine with the engine switched off. Prevent the machine from rolling by always applying the parking brake. Stop the engine. Prevent unintentional starting of the engine by disconnecting the spark plug cable from the spark plug and removing the ignition key. 5.2 Washing position 1. Activate the parking brake. 2. Set the implement lifter in transport position. 3. Set the highest cutting height. 4. Detach the rear section of the deck on the right and left-hand side as follows: A. Lift up the left-hand rear section of the deck slightly to reduce the load from the cotter pin. B. Remove pins and washer. See fig. 2. C. Remove the right-hand cotter pin and washer in the same way. 5. Grip the front edge of the deck and lift up. Hook on the chain so that the deck is pointing diagonally upwards. See fig. 16. It is absolutely forbidden to start the engine when the deck is in the washing position. Reset the deck according to Service position XK4-serie with fixed deck connections and XM-serie 1. Activate the parking brake. 2. Set the maximum cutting height. 3. See fig. 2. Detach the rear section of the deck on the right and left-hand side as follows: A. Lift up the left-hand rear section of the deck slightly to reduce the load from the cotter pin. B. Remove pins and washer. C. Remove the right-hand cotter pin and washer in the same way. 4. Remove the belt cover (6:H) by loosening the screws (6:I). 5. Loosen the belt guide screws (7, 8:K) a couple of turns. 6. Release the belt tension as follows. XK4-serie: Grip the belt tensioner s lever with your left hand. Pull the lever and remove the tensioner with your right hand. See fig. 9. XM: Remove the tensioner from the belt. See fig Force the belt off the deck s pulley. 8. Grip the front edge of the deck and lift up. Lift until the deck is completely vertical and rest the rear edge on the ground. See fig. 20. Reset the deck according to XK-serie with fixed deck connections 1. Activate the parking brake. 2. Set the maximum cutting height. 3. See fig. 2. Detach the rear section of the deck on the right and left-hand side as follows: A. Lift up the left-hand rear section of the deck slightly to reduce the load from the cotter pin. B. Remove pins and washer. C. Remove the right-hand cotter pin and washer in the same way. 4. Release the belt tension by removing the belt tensioner. See fig Force the belt off the machines s pulley. 6. Grip the front edge of the deck and lift up. Lift until the deck is completely vertical and rest the rear edge on the ground. See fig. 20. Reset the deck according to

19 ENGLISH EN 5.4 Cleaning The underside of the deck must be cleaned after each use. Set the deck in washing position. Clean the underside of the deck carefully. Use water and a brush. When the surfaces are completely dry and clean, touch up the paintwork. Use durable yellow paint intended for metal outdoors. 5.5 Blades Safety To reduce the risk of accidental injury in the event of a collision and to protect important parts in the cutting deck, a force limiter is integrated as follows. Shear bolts between blades and blade bar. Torque limiting between gear wheels and blade shaft. Possibility of positive drive belt slipping on the plastic gear wheels Replacing blades Wear protective gloves when changing blade(s) to avoid cutting yourself. Check that the blades are always sharp. This produces the best cutting results. The blades should be replaced once a year. Always check the blades after a collision. If the blade system has been damaged, defective parts should be replaced. Always use genuine spare parts. Nongenuine spare parts can entail a risk of injury, even if they fit the machine. The blades are replaceable. When replacing, both blades on the same blade bar must be replaced to avoid imbalance. Attention! Note the following when reassembling: The blades and blade bar must be installed as in fig 21. The blades can be turned 1/3 of a turn in their mountings. Select positions so that the blades are offset 90 from each other. See below. Tightening torque: Screws (21:P) - 45 Nm Shear bolts (21:Q) Nm In the event of a collision, the shear bolts (21:Q) can break and the blades bend back. If this has happened, install genuine shear bolts and tighten as above Synchronising, blades The deck has synchronised blades. If one of the blades has struck a solid object (e.g. a stone), the synchronisation may be altered. This entails a risk of the blades colliding with each other. Correctly synchronised blades must be offset 90 from each other. See fig. 22. Always check synchronisation after a collision. If the blades are not synchronised, one or more of the following faults may have occurred in the cutting deck: The positive drive belt has slipped on the gear wheels. Torque limiting between gear wheels and blade shaft has deployed. The arrows in fig. 23 must be opposite each other for an intact deck. When torque limiting has deployed, the arrows are not opposite each other. The blade member is incorrectly installed on the blade shaft. Can be installed in three different positions. See 21:R. In the event of incorrect synchronisation according to the two first alternatives, contact an authorised GGP workshop for repair. 6 SPARE PARTS GGP genuine spare parts and accessories are designed specifically for GGP machines. Please note that non-genuine spare parts and accessories have not been checked or approved by GGP: The use of such parts and accessories can affect the function and safety of the machine. GGP accepts no responsibility for damage or injuries caused by such products. 7 DESIGN REGISTRATION This product or parts thereof is covered by the following design registration: EG GGP reserves the right to make alterations to the product without prior notification. 29

20 XK 140 HD, XK 160 HD, XK4 160 HD SÄKERHETSFÖRESKRIFTER TURVALLISUUSOHJEET SIKKERHEDSFORSKRIFTER SIKKERHETSFORSKRIFTER SICHERHEITSVORSCHRIFTEN SAFETY REGULATIONS CONSIGNES DE SECURITE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN NORME DI SICUREZZA NORMAS DE SEGURIDAD REGRAS DE SEGURANÇA PRZEPISY BEZPIECZEÑSTWA TEXH»KA E«OœACHOCT» BEZPEÈNOSTNÍ PØEDPISY BIZTONSÁGI ELÕÍRÁSOK NAVODILA ZA VARNO UPORABO

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 DA DANSK 1 SIKKERHED 1.1 GENERELT Læs anvisningerne grundigt igennem. Lær, hvordan alle reguleringer fungerer, og hvordan maskinen anvendes korrekt. Inden de anvender

Læs mere

STIGA PARK. 110 Combi Pro. 125 Combi Pro

STIGA PARK. 110 Combi Pro. 125 Combi Pro STIGA PARK 110 Combi Pro 125 Combi Pro BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCCIONES

Læs mere

STIGA PARK 4WD 92 M 107 M 107 M HD 121 M. 110 Combi Pro. 125 Combi Pro

STIGA PARK 4WD 92 M 107 M 107 M HD 121 M. 110 Combi Pro. 125 Combi Pro STIGA PARK 4WD 92 M 107 M 110 Combi Pro 125 Combi Pro 8211-0543-03 1 125 Combi Pro 2 2 1 3 A B C B 4 5 6 Torx T30 E F Torx T30 7 G H I 8 10 mm 10 mm 2 9 92/107 10 92/107 13 mm 13 mm 10 mm 11 92/107 M D

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 1. Park -1993 5a. D 5b. 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. 2 J 9. 13. 10. 14. Z X Y W V 11. 15. Denna produkt, eller delar

Læs mere

STIGA TITAN 125 B TITAN COMBI

STIGA TITAN 125 B TITAN COMBI STIGA TITAN 125 B TITAN COMBI BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCCIONES DE USO

Læs mere

STIGA PARK 107M

STIGA PARK 107M STIGA PARK 107M 8211-3036-02 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 2 9a. 9b. Pro 18-Pro 20 13. 10. 14. R L 11. 15. L A+5 A B+5 B Z X Y 12. 16. V W 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende

Læs mere

Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment. SupraVac 2000

Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment. SupraVac 2000 Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment SupraVac 2000 DK Montering af læsseudstyr på SupraVac 2000 Det er vigtigt, at læsseudstyret monteres og justeres som angivet nedenfor. Forkert justering

Læs mere

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 2 SVENSKA 8 9 Z S X Y W V 10 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er forsynet med følgende symboler for at understrege, at der skal udvises forsigtighed

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

DEUTSCH. Electric

DEUTSCH. Electric DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Læs mere

STIGA VILLA 102M

STIGA VILLA 102M STIGA VILLA 102M 8211-3028-04 O (x4) M (x4) N (x4) P (x4) J (x2) S (x4) U (x2) T (x2) X (x2) V (x2) Y (x2) Q (x4) 1. O M N P Q J T U R S 2. S C B C D 3. 7. 4. 8. F G 5. 9. 6. 10. 11. 15. 12. 16. 13. 17.

Læs mere

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16 SkyVision Linear Installation manual, comfort 5.6.07_06, Comfort, Item no. 0606 Version 0/6 Installation Manual VITRAL SkyVision Linear Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must

Læs mere

STIGA SILENT 33 EURO 33 COLLECTOR

STIGA SILENT 33 EURO 33 COLLECTOR STIGA SILENT EURO COLLECTOR 8-00-09 S SVENSKA 8 6 9.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 0 mm 0 mm x 60 mm A B C... S SVENSKA 6.. 8. 9. 0. SVENSKA S. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner,

Læs mere

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L 11. R L X Z Z X Y V W 12a. 12b Y V W 13. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02

STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02 STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02 1. 2. A B 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 R L 9. 10. Y Z X W V 11. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er forsynet med følgende symboler for at understrege, at der skal udvises forsigtighed

Læs mere

STIGA VILLA 85M

STIGA VILLA 85M STIGA VILLA 85M 8211-3013-09 A 1. 5. B 2. 6. 3. 7. 4. 8. 9. 10. Z X 11. V W Y Denna produkt, eller delar därav, omfattas av följande mönsterskydd: This product, or part of it, is covered by the following

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17 SkyVision Comfort Installation manual 5.6.02_0517, Comfort, Item no. 2022 Version 05/17 Installation Manual VITRAL SkyVision Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must always be kept

Læs mere

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18 Montageanvisning instructions MultiDicer KMD 12, 18 2 DK Kongskilde MultiDicer KMD 12 og KMD 18 samles som vist på efterfølgende tegninger. 1. Tegning 121117963 Kongskilde MultiDicer leveres fra fabrikken

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Fodskåle korrekt højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding Quick release locked Headrest

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Selen er spændt og justeret korrekt Fodskåle korrekt højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding

Læs mere

Fejemaskine med integreret opsamler Sweeper with integrated collector box MS 920

Fejemaskine med integreret opsamler Sweeper with integrated collector box MS 920 DK GB Betjeningsvejledning User manual Fejemaskine med integreret opsamler Sweeper with integrated collector box MS 920 Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 6395 5555

Læs mere

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper Size: 148 x 210 mm 105g copper paper ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual Model. 10853 1. Fjern emballagen. 2. Taburettens ben samles

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

STIGA PARK 110 S

STIGA PARK 110 S STIGA PARK 110 S 8211-3009-06 1. 2. F G 3. H 4. DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde Dem om den forsigtighed og opmærksomhed, der kræves ved brug af maskinen. Symbolerne

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Fodskåle korrekte højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding Quick release locked Head rest

Læs mere

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL!

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL! DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor Udpakningsinstruktioner Åben indpakningen forsigtigt og læg indholdet på et stykke pap eller en anden beskyttende overflade for at undgå beskadigelse.

Læs mere

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 HR7775, HR7774 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 EN DA DE EL ES FI FR IT NL NO PT SV TR English Dansk Deutsch Ελληνικα Español Suomi Français Italiano Nederlands Norsk Português Svenska Türkçe AR FA

Læs mere

Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8

Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8 Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8 DK: Davo-Meg 1002: 87 98 301 819 Davo-Meg 1002B: 87 98 301 822 EAN: Davo-Meg 1002: 5703534100059 Davo-Meg 1002B: 5703534100202 Indhold

Læs mere

2007/1. Texas Garden 32 EL. Betjeningsvejledning User manual

2007/1. Texas Garden 32 EL. Betjeningsvejledning User manual 2007/1 DK GB Betjeningsvejledning User manual Texas Garden 32 EL Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter...3

Læs mere

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat.

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. TELT Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. Opstillingstid: ca. 25 min. Krævet antal personer til opstilling: 2 Oversigt over dele Kabine Pløkker (18 stk.) Yderdug Bæretaske Ekstra

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

2006/1. Golfvogn - Golftrolley G150. DK Betjeningsvejledning GB User manual

2006/1. Golfvogn - Golftrolley G150. DK Betjeningsvejledning GB User manual 2006/1 DK Betjeningsvejledning GB User manual Golfvogn - Golftrolley G150 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2.

Læs mere

A DK GB. Pressure Differential Controls TD56-2. Instructions

A DK GB. Pressure Differential Controls TD56-2. Instructions 99.39.03-A DK GB Pressure Differential Controls TD56-2 Instructions Fig. 1A DK 1. Nedre kammer nippelbøsning 2. Øvre kammer nippelbøsning 3. Gummi membran 4. Fjeder 5. Justering af setpunkt GB 1. Lower

Læs mere

BC-10592-2EF-C-NL. RapidBike 3P 1 94-2000-142-21/01 HN 3106 PART LIST PART LIST - DEL LISTE. 1x 4x. O50mm. > 65mm. M6x45mm

BC-10592-2EF-C-NL. RapidBike 3P 1 94-2000-142-21/01 HN 3106 PART LIST PART LIST - DEL LISTE. 1x 4x. O50mm. > 65mm. M6x45mm BC-10592-2EF-C-NL RapidBike 3P O50mm > 65mm 2 HN 3106 PART LIST - DEL LISTE PART LIST 4x M6x45mm 8x 4x 6x 2x 4x 2x 4x 2x 2x 3x 1 94-2000-142-21/01 ASSEMBLY - SAMLEVEJLEDNING M6x45mm x4 6.56mm x8 M6x0mm

Læs mere

Håndvægtsstativ. Samlevejledning

Håndvægtsstativ. Samlevejledning Håndvægtsstativ Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...4 Komponenter...5 Monteringsdele...6 Værktøj...6 Samling...7 Vedligeholdelse...14

Læs mere

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL DANSK / ENGLISH DANSK SIDE 1 DS Pro PRO projektorbeslag PROJEKTORBESLAG 180 cm 180 CM Tillykke med dit nye DS Pro projektorbeslag 180 cm. For at opnå det bedste resultat bedes du læse denne manual og udelukkende

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

SÆBEKASSEBIL I TRÆ ATY 4 WHEELS CAR. Brugsvejledning. Installation Manual. Modelnr. 10918

SÆBEKASSEBIL I TRÆ ATY 4 WHEELS CAR. Brugsvejledning. Installation Manual. Modelnr. 10918 SÆBEKASSEBIL I TRÆ Brugsvejledning ATY 4 WHEELS CAR Installation Manual Modelnr. 10918 SIKKERHED: Anbefalet til børn i alderen 5-12 år. Sæbekassebilen er ikke egnet til børn under 3 år. Bilen skal samles

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

R99 DUAL MODE ROWER SAMLINGS VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse. Introduktion. Tjekliste M5 M13 M14 M14 M13

R99 DUAL MODE ROWER SAMLINGS VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse. Introduktion. Tjekliste M5 M13 M14 M14 M13 R99 DUAL MODE ROWER SAMLINGS VEJLEDNING Introduktion Indholdsfortegnelse Tillykke med dit køb af denne romaskine. Dette produkt er konstrueret og fremstillet til at opfylde behov og krav ved privat brug.

Læs mere

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK Artikel nr.: 12025 DK montagevejledning 2009/12 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan

Læs mere

BETRIEBSANLEITUNG D-A CZ S NL-B GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING NÁVOD K POU ITIU NÁVOD K POU ITIU NL-B CZ S DK

BETRIEBSANLEITUNG D-A CZ S NL-B GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING NÁVOD K POU ITIU NÁVOD K POU ITIU NL-B CZ S DK BETRIEBSANLEITUNG INSTRUCTIONS D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING NÁVOD K POU ITIU BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL NÁVOD K POU ITIU INSTRUCJA OBSLUGI I KONSERWACJI D-A F-B NL-B CZ S DK GB SK

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

2006/1. Texas EKO360 Combi. DK Betjeningsvejledning

2006/1. Texas EKO360 Combi. DK Betjeningsvejledning 2006/1 DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3 3. Udpakning

Læs mere

STIGA PRIMO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING

STIGA PRIMO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING STIGA PRIMO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING SV...7 FI...17 DA...27 NO..37 DE...47 EN...58 FR...68 NL...78

Læs mere

Brugsanvisning. Med rygbåret motor Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Med rygbåret motor Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Buskrydder, 43 cc Varenr.: 90 xx xxx Med rygbåret motor Varenr.: 90 29 022 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit

Læs mere

Motor type V Instructions H DK GB

Motor type V Instructions H DK GB Motor type V Instructions 99.48.01-H DK GB Ventilmotor type V DK Ventilmotoren (fig. 1) består af en drejemotor med påbygget krumtapmekanisme, der ændrer den drejende bevægelse til en op- og nedadgående.

Læs mere

Grundindstilling C D. du derimod er kraftigt bygget skal dynamikken strammes. B - Højden på stolen skal være så begge fødder kan hvile fladt på gulvet

Grundindstilling C D. du derimod er kraftigt bygget skal dynamikken strammes. B - Højden på stolen skal være så begge fødder kan hvile fladt på gulvet Grundinlling Når du sætter dig på kontorstn første gang inlles højde, sædedybde, siddevinkel, vægtdynamik og ryghøjde, så stn passer l din højde og vægt. A - Vægtdynamikken styrer den kraft du skal bruge

Læs mere

Instruction Manual (GB)... 2 Betjeningsvejledning (DK)... 4

Instruction Manual (GB)... 2 Betjeningsvejledning (DK)... 4 Instruction Manual (GB)... 2 Betjeningsvejledning (DK)... 4 1 Instruction Manual (GB) Operating manual & service instructions for wheel dolly type WD800 - Capacity 800kg. Important: Read and understand

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

! WARNINGS: ! Warning:

! WARNINGS: ! Warning: Premium GB Warning! Read these instructions carefully and save them for later use. Your child s safety may depend on it. This product complies to current standard EN1888:2012. Caution: 1. This stroller

Læs mere

Date of issue Fremstillingsdato. Machine no , Maskinnr. ALSCO SAN DIEGO

Date of issue Fremstillingsdato. Machine no , Maskinnr. ALSCO SAN DIEGO JENSEN CLASSIC FOLDER JENSEN MAX STACKER MANUAL MANUAL Date of issue 2005.11.04 Fremstillingsdato Machine no. 760790, 492147 Maskinnr. Distributor / Forhandler Project Manufacturer / Fabrikant JENSEN USA

Læs mere

Freefly B-Række Regler

Freefly B-Række Regler Freefly B-Række Regler Freefly B-Rækken er skabt til at imødekomme både nye og erfarende freeflyere, og præsentere dem for konkurrence elementet. Der konkurreres efter FAI regler, men der forekommer dog

Læs mere

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

2006/1. DT40 Mosfjerner. DK Samlevejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. DT40 Mosfjerner. DK Samlevejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Samlevejledning DT40 Mosfjerner Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3 3. Identifikation...4

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS 56 COMBI Bemærk! Før motoren startes, bedes du gennemlæse instruktionsbogen for motoren. Husk påfyldning af olie før start! Kære kunde! Vi ønsker dig tillykke med din Texas plæneklipper.

Læs mere

2006/1. AE48 Vertikalskærer/ Plænelufter. DK Samlevejledning

2006/1. AE48 Vertikalskærer/ Plænelufter. DK Samlevejledning 2006/1 DK Samlevejledning AE48 Vertikalskærer/ Plænelufter Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter... 3

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

Recall information fra C. Reinhardt

Recall information fra C. Reinhardt Ballerup, den 19. januar 2016 Recall information fra C. Reinhardt Kære alle Vi har modtaget en recall fra Suzuki Global. I dette brev kan du læse de vigtigste punkter vedrørende problemerne og hvordan

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44. Manual SCANTOOL 1065 COMBI

Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44. Manual SCANTOOL 1065 COMBI Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual SCANTOOL 1065 COMBI EF-overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst Danmark www.scantool.dk Tlf: 98 23 60

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

DEUTSCH. Electric

DEUTSCH. Electric DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Læs mere

Toorx Compact S. Brugermanual

Toorx Compact S. Brugermanual Toorx Compact S Brugermanual Vigtig information Dette løbebånd er designet og opbygget til hjemmebrug. Sikkerheds foranstaltninger: Selv om vi gør meget for at sikre at produktet er i høj kvalitet, kan

Læs mere

Betjeningsvejledning User manual LME Tel

Betjeningsvejledning User manual LME Tel DK GB Betjeningsvejledning User manual LME 1100 Indholdsfortegnelse Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 - Original Odense brugsanvisning S - Denmark Version 15.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Brugsanvisning. 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.:

Brugsanvisning. 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.: Brugsanvisning 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.: 90 40 362 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF.

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF. BRUGERMANUAL Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres sikkerhed som er i nærheden af

Læs mere

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04 DEUTSCH D SILENT COMBI 8211-3452-04 45 45 S S B SVENSKA 1. A 2. 2 1 3 4 5 5 6 2 1 3. 4. 5. 6. 2 SVENSKA S 7. 8. 9. 10. 11. P S 12. 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde

Læs mere

FLEX -LIFT NCH0 10 Brugsanvisning Version 2014

FLEX -LIFT NCH0 10 Brugsanvisning Version 2014 FLEX - LIFT NCH0 10 Brugsanvisning Version 2014 Indhold: 1. Sikkerhedsinformation 2. Symboler 3. Monteringsvejledning 4. Før brug 5. Anvendelse 6. Opbevaring 7. Genbrug 8. Garanti 9. CE-mærkning 10. Reservedelsliste

Læs mere

Monteringsvejledning COMPACT

Monteringsvejledning COMPACT Monteringsvejledning COMPACT INDLEDNING Pro-User Compact cykelholder er fremstillet af Tradekar Benelux BV. Sikker og pålidelig foldning og vippe cykelholder til transport af to cykler Egnet til næsten

Læs mere

TROLLA Græsopsamler 120 cm

TROLLA Græsopsamler 120 cm TROLLA Græsopsamler 120 cm Artikel nr.: 12009 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

STIGA PARK COMPACT COMPACT HST COMPACT 4WD

STIGA PARK COMPACT COMPACT HST COMPACT 4WD STIGA PARK COMPACT COMPACT HST COMPACT 4WD BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING SV...6 FI...14 DA..22 NO.30

Læs mere

TD420 / TD420E TD600 / TD600E TD900 / TD900E

TD420 / TD420E TD600 / TD600E TD900 / TD900E DK GB Betjeningsvejledning Instruction manual TD420 / TD420E TD600 / TD600E TD900 / TD900E VIGTIGT! HUSK AT PÅFYLDE MOTOROLIE FØR START! IMPORTANT! REMEMBER TO FILL WITH ENGINE OIL BEFORE START! Texas

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Brugsanvisning. Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.:

Brugsanvisning. Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.: Brugsanvisning Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.: 90 39 263 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

POS QTY PARTNUMBER BESKRIVELSE DESCRIPTION REMSKIVE BELT PULLEY NOT 5MM SQ X 30MM SLOT 5MM SQ X 30MM SKRUE

POS QTY PARTNUMBER BESKRIVELSE DESCRIPTION REMSKIVE BELT PULLEY NOT 5MM SQ X 30MM SLOT 5MM SQ X 30MM SKRUE 1 2 539101176 REMSKIVE BELT PULLEY 2 2 539101177 NOT 5MM SQ X 30MM SLOT 5MM SQ X 30MM 3 4 539102717 SKRUE 5/16-18 X 5/8 SCREW 5/16-18 X 5/8 4 1 539103256 FJEDER SPRING 5 2 539101331 LÅSEMØTRIK 01-02-2013

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde Dem om den forsigtighed og opmærksomhed, der

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

BRUGER MANUAL for Batteri/Lade/Starter system tester

BRUGER MANUAL for Batteri/Lade/Starter system tester BRUGER MANUAL for Batteri/Lade/Starter system tester SIKKERHED Sikkerheds forskrifter Læs denne manual før testeren tages i brug, og vær især opmærksom på dette afsnit om sikkerhed. Vær opmærksom på at

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S Denmark Vers 09.01 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...

Læs mere