XK 140 HD, XK 160 HD, XK4 160 HD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "XK 140 HD, XK 160 HD, XK4 160 HD"

Transkript

1 XK 140 HD, XK 160 HD, XK4 160 HD MONTERINGSANVISNING SV... 4 GUIDA DI MONTAGGIO IT ASENNUSOHJE FI... 6 GUÍA DE INSTALACIÓN ES MONTERINGSANVISNING DA...8 GUIA DE INSTALAÇÃO PT MONTERINGSVEILEDNING MONTAGEANLEITUNG INSTALLATION GUIDE GUIDE D'INSTALLATION MONTAGEHANDLEIDING NO DE EN FR NL INSTRUKCJA MONTAŻU РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ NÁVOD K INSTALACI SZERELÉSI ÚTMUTATÓ NAVODILA ZA NAMESTITEV PL RU CZ HU SL

2 1 2 3 S 4 5 2

3 6 7 I F K C S I H G D, E 8 9 L L Q R S K J K 3

4 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade og/eller materielle skader kan blive konsekvensen, hvis ikke instruktionerne følges nøje. Læs denne brugsanvisning samt de vedlagte "SIKKERHEDSFORSKRIF- TER" omhyggeligt igennem, før monteringen påbegyndes. 2 MONTERING For at undgå skader på personer og materiel må man ikke bruge maskinen, før man har truffet alle de foranstaltninger, der er beskrevet i denne brugsanvisning. 2.1 Tilbehørspose Med maskinen følger en plasticpose med dele, der skal monteres før brug. Posen indeholder (fig. 1): Pos. Ant. Betegnelse Dimension B Reservenøgle C 1 Spændstift 6 x 36 D 1 Passkive 16 x 38 x 0,5 E 1 Passkive 16 x 38 x 1,0 F 2 Ansatsskive G 2 Skrue 8 x 20 H 2 Skruegrebet I 4 Underlagsskive 8,4 x 24 x 1,5 J 1 Trækplade K 4 Skrue 8 x 20 L 2 Møtrik M 2 Skrue til batteri N 2 Møtrik til batteri O 2 Skrue M10 x 35 P 2 Møtrik M10 Leveres monteret på forakslerne: Pos. Ant. Betegnelse Q 2 Låsesplit R 2 Spændeskive Fastgjort på redskabsløfteren: Pos. Ant. Betegnelse S 2 Aggregatbeslag 2.2 Motorhjelm For at kunne foretage tankning, tilsyn og vedligeholdelse af motoren og batteriet skal man åbne motorhjelmen. Motoren må ikke være i gang, når hjelmen åbnes Åbning 1. Før sædespærren op (fig. 2) og vip sædet frem. 2. Træk op i gummistroppen i hjelmens forkant (fig. 3). 3. Tag fat i hjelmens forkant og vip hjelmen op (fig. 4) Lukning 1. Tag fat i hjelmens forkant og vip hjelmen ned (fig. 4). 2. Fastgør hjelmen fortil med gummistroppen (fig. 3). Maskinen må ikke bruges, uden at motorhjelmen er lukket og låst. Der er risiko for forbrænding og klemningsskader. 2.3 Batteri Kortslut ikke batteriets poler. Der vil opstå gnister, som kan medføre brand. Bær ikke smykker af metal, der kan komme i kontakt med batteripolerne. I tilfælde af skader på batterikappe, dæksel, poler eller skader på listen, der dækker ventilerne, skal batteriet udskiftes. Batteriet er et ventilreguleret batteri med 12 V nominel spænding. Elektrolytniveauet hverken kan eller skal kontrolleres eller påfyldes. Den eneste vedligeholdelse, der kræves, er opladning efter f.eks. lang tids opbevaring. Efter opladning skal batteriet opbevares køligt. Før batteriet tages i brug første gang, skal det fuldlades. Batteriet skal altid opbevares helt opladet. Hvis batteriet opbevares afladet, opstår der alvorlige skader Opladning med motoren I første omgang kan batteriet oplades ved hjælp af motorens generator på følgende måde: 1. Montér batteriet i henhold til nedenstående. 2. Placér maskinen udendørs eller montér en udsugningsanordning til udstødningsgassen. 3. Start motoren i henhold til instruktionerne i brugsanvisningen. 4. Kør motoren uden uafbrudt uden stop i 45 minutter. 5. Stop motoren, og batteriet er fuldt opladet. 8

5 DANSK DA Opladning med batterilader Ved opladning med batterilader skal der anvendes en batterilader med konstant spænding. Kontakt forhandleren vedr. køb af batterilader med konstant spænding. Batteriet kan tage skade, hvis der anvendes en batterilader af standardtype Montering af batteriet 1. Åbn motorhjelmen og placér batteriet på det dertil beregnede sted. Se fig Spænd batteriet fast. 3. Tilslut først det røde kabel til batteriets pluspol (+). 4. Tilslut det sorte kabel til batteriets minuspol (-). Hvis kablerne byttes om, ødelægges generator og batteri. Motoren må aldrig køre, når batteriet er koblet fra. Der er risiko for alvorlige skader på generator og el-system. 2.4 Sæde, fig. 6. Løsn låsen (S) og vip sædekonsollen op. Montér fastgørelsen i de bageste (øverste) huller på følgende måde: 1. Montér ansatsskiverne (F) på skruerne (K). 2. Stik skruerne ind gennem slidserne i konsollen. Placér en underlagsskive (I) mellem sædet og konsollen. 3. Spænd skruerne i sædet. Tilspændingsmoment: 9 ±1,7 Nm. Hvis skruerne spændes hårdere end 9 ±1,7 Nm, vil sædet blive ødelagt. 4. Kontrollér, at sædet løber let i konsollens slidser. Montér fastgørelsen i de forreste (nederste) huller på følgende måde: 1. Montér skruegrebene (F) på skruerne (G). 2. Montér en afstandsskive (I) på hver skrue. 3. Stik skruerne ind gennem slidserne i konsollen og spænd dem i slidsen med hånden. 4. Vip sædet ned og indstil det i den ønskede stilling. 5. Spænd skruegrebet (H) med hånden. Skruegrebene (H) og sædet ødelægges, hvis der bruges værktøj. 2.5 Rat Se fig. 7. For at mindske aksialspillet i ratakslen skal passkiverne (D) og/eller (E) monteres på akslen mellem ratrør og konsol på følgende måde: 1. Montér ratrøret på akslen og gør det fast ved at slå splitten (C) ca. 1/3 ind. 2. Træk ratrør og aksel opad. 3. Kontrollér udefra, om ingen skive, en 0,5 mmskive, 1,0 mm-skive eller begge skiver kan skubbes ind i mellemrummet. Skiven/skiverne må ikke presses ind med magt; der skal være lidt aksialt spillerum. 4. Træk splitten ud og demontér ratrøret. 5. Montér skive/skiver, som beskrevet i pkt. 3 herover. 6. Montér ratrøret på akslen og gør det fast ved at slå splitten helt ind. Brug modhold. 2.6 Trækanordning Se fig. 8. Skru trækanordningen (J) i de to huller på undersiden af bagakslen ved hjælp af skruerne (L+K). Stram skruerne godt til. Tilspændingsmoment: 22 Nm. 2.7 Aggregatbeslag Her beskrives kun montering på højre aksel. Den samme procedure skal udføres på venstre aksel. 1. Smør maskinens akselende og aggregatbeslagets lejeflade med olie før monteringen. 2. Montér aggregatbeslagene på maskinen som vist i fig Montér låsesplitten (9:Q) i hullet i akslen. 2.8 Dæktryk Kontrollér lufttrykket i dækkene. Korrekt lufttryk: For: 0,6 bar (9 psi). Bag: 0,4 bar (6 psi) 2.9 Tilbehør For montering af tilbehør, se separat monteringsvejledning, der følger med det respektive tilbehør. Bemærk! Klippeaggregater regnes her som tilbehør. Sædet kan vippes fremover. Hvis maskinen parkeres udendørs i regnvejr, kan man vippe sædet fremover for at beskytte sædepuden mod regnen. Sædet er låst. For at vippe sædet op eller ned skal man først løfte spærren S. 9

6 ENGLISH EN 1 GENERAL This symbol indicates WARNING. Personal injury and/or damage to property may result if the instructions are not followed carefully. You must read these instructions and the accompanying pamphlet SAFETY INSTRUCTIONS carefully, before the assembly begin. 2 ASSEMBLY To avoid injury and damage to people and property, do not use the machine until all the measures in this instruction have been carried out Accessories bag The machine is supplied with a plastic bag containing components which shall be used during the assembly. The bag contains (fig. 1): Pos. No. Designation Dimension B Spare key C 1 Tension pin 6 x 36 D 1 Shim washer 16 x 38 x 0.5 E 1 Shim washer 16 x 38 x 1.0 F 2 Shoulder washer G 2 Screw 8 x 20 H 2 Screw knob I 4 Washer 8.4 x 24 x 1.5 J 1 Drawing plate K 4 Screw 8 x 20 L 2 Nut M 2 Screw for battery N 2 Nut for battery O 2 Screw M10 x 35 P 2 Nut M10 Supplied installed on the front axles: Pos No. Designation Q 2 Lock pin R 2 Washer Secure to the implement lifter: Pos No. Designation S 2 Deck mount 2.2 Engine casing To fill with fuel and to inspect and maintain the engine and battery, open the engine casing. The engine must not be running when the casing is opened Opening 1. Raise the seat lock (fig. 2) and fold the seat forwards. 2. Pull up the rubber strap at the front edge of the casing (fig. 3). 3. Grasp the front edge of the engine casing and fold up the casing (fig. 4) Closing 1. Grasp the front edge of the engine casing and fold down the casing (fig. 4). 2. Secure the front edge of the casing with the rubber strap (fig. 3). The machine may not be operated unless the engine casing is closed and locked. Risk of burns and crushing injuries. 2.3 Battery Do not short circuit the battery s terminals. Sparks occur which can result in fire. Do not wear metal jewellery which can come into contact with the battery terminals. In the event of damage to the battery casing, cover, terminals or damage to the strip covering the valves, the battery should be replaced. The battery is a valve-regulated battery with 12 V nominal voltage. The battery fluid does not need to and cannot be checked or topped up. The only maintenance that is required is charging, for example after extended storage. After charging the battery must be stored in a cool place. The battery must be fully charged before being used for the first time. The battery must always be stored fully charged. If the battery is stored while discharged, serious damage will occur Charging with the engine The battery can be charged using the engine s generator as follows: 1. Install the battery in the machine as shown below. 2. Place the machine outdoors or install an extraction device for the exhaust fumes. 3. Start the engine according to the instructions in the user guide. 4. Allow the engine to run continuously for 45 minutes. 5. Stop the engine. The battery will now be fully charged. 15

7 EN ENGLISH Charging using battery charger When charging using a battery charger, a battery charger with constant voltage must be used. Contact your dealer to purchase a battery charger with constant voltage. The battery can be damaged if a standard type battery charger is used Installing the battery 1. Open the engine casing and position the battery in the appropriate place. See fig Secure the battery in position. 3. First connect the red cable to the battery s positive terminal (+). 4. Connect the black cable to the battery s negative terminal (-). If the cables are interchanged, the generator and the battery will be damaged. The engine must never be driven with the battery disconnected. There is a risk of serious damage to the generator and the electrical system. 2.4 Seat, fig. 6 Release the catch (S) and fold up the seat bracket. Install the mounting in the rear (upper) holes as follows: 1. Install the shoulder washers (F) on the screws (K). 2. Insert the screws through the slots in the bracket. Place a washer (I) between the seat and the bracket. 3. Tighten the screws in the seat. Tightening torque: 9±1.7 Nm. If the screws are tightened more than 9±1.7 Nm, the seat will be damaged. 4. Check that the seat moves easily in the slots in the bracket. Install the mounting in the front (lower) holes as follows: 1. Install the screw knobs (H) on the screws (G). 2. Install a washer (I) on each screw. 3. Insert the screws through the slots in the bracket and tighten by hand in the seat. 4. Fold the seat down and place it in the desired position. 5. Tighten the screw knobs (H) by hand. The screw knobs (H) and the seat will be damaged if tools are used. The seat can be folded. If the machine is parked outside when it is raining, fold the seat forward to protect the seat cushion from getting wet. The seat is locked. To fold the seat up or down, release the catch (S). 2.5 Steering wheel See fig. 7. In order to minimise the axial play in the steering column, the shim washers (D) and/or (E) must be installed on the steering column between the steering column jacket and the bracket as follows. 1. Install the steering column jacket on the steering column and secure by knocking in the tension pin (C) approximately 1/3 of its length. 2. Pull the steering column jacket and the steering column up. 3. From the outside, check whether no washers, the 0.5 mm washer, the 1.0 mm washer or both washers can be inserted into the gap. The washer/washers must not be forced in, as there must be a little axial play. 4. Pull out the cotter pin and dismantle the steering wheel jacket. 5. Install the washer/washers in accordance with point 3 above. 6. Install the steering column jacket on the steering column and secure by knocking in the tension pin fully. Use a counterhold. 2.6 Towing hitch See fig. 8. Screw the towing hitch (J) into the two holes on the underside of the rear axle using screws (L+K). Tighten the screws properly. Tightening torque: 22 Nm. 2.7 Deck mounts This only describes installation on the right-hand axle. Same procedure must be carried out on the left-hand axle. 1. Lubricate the axle ends and the deck mount s bearing surface with oil before installation. 2. Install the deck mounts to the machine according to fig Install the locking pin (9:Q) in the hole in the axle. 2.8 Tyre pressure Check the air pressure in the tyres. Correct air pressure: Front: 0.6 bar (9 psi) Rear: 0.4 bar (6 psi) 2.9 Accessories For the installation of accessories, see separate installation guide supplied with each accessory. Note: The cutting deck is regarded as an accessory here. 16

8 85 Combi, 95 Combi, 105 Combi BRUKSANVISNING SV...5 ISTRUZIONI PER L USO IT KÄYTTÖOHJEET FI...9 INSTRUCCIONES DE USO ES BRUGSANVISNING DA...13 INSTRUÇõES DE UTILIZAÇÃO PT BRUKSANVISNING NO...17 INSTRUKCJA OBS UGI PL GEBRAUCHSANWEISUNG DE...21»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl RU INSTRUCTIONS FOR USE EN...26 NÁVOD K POU ITÍ CZ MODE D EMPLOI FR...30 HASZNÁLATI UTASÍTÁS HU GEBRUIKSAANWIJZING NL...34 NAVODILA ZA UPORABO SL

9 1 125 Combi Pro 2 C B A 3 XK4-serie, XM-serie 4 XK-serie A B C (D) E F G 5 6 H I 7 XM-serie 8 XK-serie K K K K 2

10 9 XK4-serie 10 XK-serie 11 XM-serie

11 / R Q, 9,8 Nm P, 45 Nm P, 45 Nm Q, 9,8 Nm 45 Nm 23 4

12 DANSK DA 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig personskade og/eller materielle skader, hvis ikke instruktionerne følges nøje. Læs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifterne omhyggeligt igennem, før maskinen startes. 1.1 Symboler Maskinen er forsynet med følgende symboler for at understrege, at der skal udvises forsigtighed og opmærksomhed ved anvendelse af maskinen. Symbolerne betyder: Advarsel! Læs instruktionsbog og sikkerhedsmanual, før maskinen tages i brug. Advarsel! Indfør ikke en hånd eller fod under skjoldet, når maskinen er i gang. Advarsel! Pas på udkastet materiale. Hold eventuelle tilskuere borte. Advarsel! Før reparationsarbejde påbegyndes, skal tændrørskablet fjernes fra tændrøret. 1.2 Henvisninger Figurer Figurerne i denne brugsanvisning er nummereret 1, 2, 3, osv. Komponenter i figurerne er mærket A, B, C, osv. Henvisning til komponent E i figur 5 skrives 5:E Overskrifter Overskrifterne i denne brugsanvisning er nummereret som beskrevet i nedenstående eksempel: er en underoverskrift til 2.3 og udgør en del af denne. Ved henvisning til overskrifter angives oftest kun overskriftens nummer, f.eks. Se BESKRIVELSE 2.1 Generelt Klippeaggregatet er beregnet til brug på GGPs frontmowers i henhold til nedenstående tabel. Klippeaggregat XM-serie XK-serie 85 Combi X 95 Combi X X 105 Combi X X Klippeaggregatet leveres i følgende udførelser: Med manuel indstilling af klippehøjden. Med elektrisk indstilling af klippehøjden. 2.2 Regulering Indstilling af klippehøjde Klippehøjden kan indstilles mellem 25 og 90 mm. Manuel justering af klippehøjden Indstillingen sker iht. et fast antal indstillinger ved hjælp af håndtaget. Se fig Hældning fremad Aggregatets bageste del kan løftes 12 mm, ved at de to splitter flyttes et hul ned i forhold til grundindstillingen. Se fig Bag-ophæng Aggregatets bageste del er fikseret ved hjælp af splitterne i fig Ophængning i redskabsløfter Aggregatet er ophængt i redskabsløfteren med kæde og karbinhager. Den ene karbinhage er beregnet til arbejdspositionen og kan flyttes i kædeleddene for indstilling af løftekraften. Se fig. 10. Den anden karbinhage er beregnet til renskylningspositionen. 3 MONTERING 3.1 XK4-serie med faste aggregatbeslag og XM-serie Eksempler på faste aggregatbeslag, se 3:C og 4:G. 1. Placér aggregatet på dets plads foran maskinen. 13

13 DA DANSK 2. Kontrollér, at aggregatbeslagene er monteret på maskinen som angivet nedenfor. Underlagsskive (3:D). Kun maskiner op til og med Aggregatbeslag (3:C). Underlagsskive (3:B). Låsering (3:A). 3. Skru armene fast i hinanden. Se fig Demontér remdækslet (6:H) ved at løsne skruene (6:I). 5. Løsn remstyringens skruer (7, 8:K) nogle omgange. 6. Indstil til højeste klippehøjde. 7. Fjern remmen fra klippeaggregatets remskive. 8. Læg remmen omkring maskinens remskive og derefter omkring klippeaggregatets remskive. 9. Stram remstyringens skruer (7, 8:K). 10.Stræk remmen som beskrevet nedenfor. XK4-serie: Tag fat om remstrammerens håndtag med venstre hånd. Træk i håndtaget, og læg strammeren på remmens yderside med højre hånd. Se fig. 9. XM: Tilspænd remmen med strammerullen. Strammerullen skal ligge på indersiden af remmen, og træk udad til venstre (set fra førerens position). Se fig Montér remdækslet (6:H) med skruene (6:I). 12.Montér aggregatet i redskabsløfteren. Se fig Grundindstill aggregatet. Se XK-serie med faste aggregatbeslag Eksempler på faste aggregatbeslag, se 3:C og 4:G. 1. Placér aggregatet på dets plads foran maskinen. 2. Kontrollér, at aggregatbeslagene er monteret på maskinen som angivet nedenfor. Aggregatbeslag (4:G). Underlagsskive (4:F). Låsesplit (4:E) 3. Skru armene fast i hinanden. Se fig Indstil til højeste klippehøjde. 5. Læg remmen omkring maskinens remskive. 6. Stræk remmen som beskrevet nedenfor. Tilspænd remmen med strammerullen. Strammerullen skal ligge på venstre side af remmen set fra førerens position. Se fig Montér aggregatet i redskabsløfteren. Se fig Grundindstill aggregatet. Se Dæktryk Juster dækkenes lufttryk i henhold til tabellen nedenfor. Maskine Tryk (bar/psi) For Bag XK-serie 0,6/9 0,4/6 XM-serie 0,4/6 1,2/ Grundindstilling For at aggregatet skal klippe optimalt, skal grundindstillingen være korrekt. Aggregatet står i grundindstilling, når dets bagkant befinder sig 5 mm over dets forkant. Det betyder, at aggregatet hælder fremad. Sæt aggregatet i grundindstilling ved at løfte op og montere i henhold til nedenstående. Montér skiverne og splitterne i det midterste hul. Se fig ANVENDELSE Kontrollér, at det græsareal der skal klippes, er helt fri for løse genstande som f.eks. sten og lign. 4.1 Klippehøjde Man opnår det bedste klipperesultat, når græssets øverste tredjedel klippes væk, så 2/3 af græslængden bliver tilbage. Se fig. 14. Hvis græsset er højt og der skal klippes meget af, så klip to gange med forskellige klippehøjder. Brug ikke de laveste klippehøjder, hvis græsplænens underlag er ujævnt. Så vil der være risiko for, at knivene bliver beskadiget mod underlaget og at græsplænens øverste jordlag skrælles af. 4.2 Hældning Aggregatets bageste del kan løftes, så aggregatet hælder endnu mere fremad end det gør i grundindstillingen. Hældningen påvirker klipperesultatet som beskrevet nedenfor Ingen hældning Når aggregatet står i grundindstilling, opnår man den bedste mulching -effekt og en god spredning af det afklippede græs. Grundindstilling anbefales ved normalt græs. Se Øget hældning Når aggregatet hældes fremad, mindskes Multiclip -effekten, mens det afklippede græs spredes bedre. Hældning fremad anbefales ved kraftigere græs. 14

14 DANSK DA 4.3 Gode klipperåd Følg nedenstående råd for at få det bedste klipperesultat: Slå græsset ofte. Kør motoren på fuld gas. Græsset skal være tørt. Anvend skarpe knive. Hold klippeaggregatets underside ren. 4.4 Kompostering/bagudkast Aggregatet kan slå græsset på følgende to måder: Kompostere græsset i græsplænen. Kaste græsset ud bag aggregatet. Aggregatet er ved leveringen indstillet til kompostering. For at kaste græsset ud bag aggregatet skal proppen på fig. 18. demonteres. Sæt aggregatet i renskylningsposition eller serviceposition for at demontere/montere proppen. 5 VEDLIGEHOLDELSE 5.1 Forberedelse Al service og vedligeholdelse skal udføres på stillestående maskine med standset motor. Undgå at maskinen triller ved altid at trække parkeringsbremsen. Stands motoren. Undgå utilsigtet motorstart ved at løsne tændkablet fra tændrøret og fjerne startnøglen. 5.2 Renskylningsposition 1. Aktivér parkeringsbremsen. 2. Sæt redskabsløfteren i transportstilling. 3. Indstil til højeste klippehøjde. 4. Løsn aggregatets bageste del i højre og venstre side i henhold til nedenstående: A. Løft aggregatets venstre bageste del en smule, således at belastningen mindskes på splitten. B. Demontér split og skive. Se fig. 2. C. Demontér højre split og skive på samme måde. 5. Tag fat i aggregatets forkant og løft. Fastgør kæden, så aggregatet peger diagonalt opad. Se fig. 16. Det er strengt forbudt at starte motoren, når aggregatet befinder sig i renskylningsposition. Genindstil aggregatet i henhold til Serviceposition XK4-serie med faste aggregatbeslag og XM-serie Eksempler på faste aggregatbeslag, se 3:C og 4:G. 1. Aktivér parkeringsbremsen. 2. Indstil til højeste klippehøjde. 3. Se fig. 2. Løsn aggregatets bageste del i højre og venstre side i henhold til nedenstående: A. Løft aggregatets venstre bageste del en smule, således at belastningen mindskes på splitten. B. Demontér split og skive. C. Demontér højre split og skive på samme måde. 4. Demontér remdækslet (6:H) :ved at fjerne skruerne (6:I). 5. Løsn remstyringens skruer (7, 8:K) nogle omgange. 6. Slip remspændingen som beskrevet nedenfor. XK4-serie: Tag fat om remstrammerens håndtag med venstre hånd. Træk i håndtaget og demontér med højre hånd. Se fig. 9. XM: Kobl spændrullen af remmen. Se fig Fjern remmen fra aggregatets remskive. 8. Tag fat i aggregatets forkant og løft. Løft, indtil aggregatet står helt lodret og hviler med bagkanten mod underlaget. Se fig. 20. Genindstil aggregatet i henhold til XK-serie med faste aggregatbeslag Eksempler på faste aggregatbeslag, se 3:C og 4:G. 1. Aktivér parkeringsbremsen. 2. Indstil til højeste klippehøjde. 3. Se fig. 2. Løsn aggregatets bageste del i højre og venstre side i henhold til nedenstående: A. Løft aggregatets venstre bageste del en smule, således at belastningen mindskes på splitten. B. Demontér split og skive. C. Demontér højre split og skive på samme måde. 4. Slip remspændingen ved at koble spændrullen af remmen. Se fig Fjern remmen fra maskinens remskive. 6. Tag fat i aggregatets forkant og løft. Løft, indtil aggregatet står helt lodret og hviler med bagkanten mod underlaget. Se fig. 20. Genindstil aggregatet i henhold til

15 DA DANSK 5.4 Rengøring Aggregatets underside skal rengøres hver gang efter brug. Sæt aggregatet i renskylningsposition. Rengør aggregatets underside omhyggeligt. Brug vand og en børste. Når fladerne er helt tørre og rene, skal lakken pletrepareres. Brug en slidstærk gul lak, beregnet til metal udendørs. 5.5 Knive Sikkerhed For at mindske skader ved kollision og beskytte vigtige dele i klippeaggregatet findes der en indbygget kraftbegrænsning som beskrevet nedenfor. Sikringsbolte mellem knive og knivskinne. Momentbegrænsning mellem tandhjul og knivaksel. Mulighed for, at drivremmen kan glide på plasttandhjulene Udskiftning af knive Anvend beskyttelseshandsker ved udskiftning af kniv/knivblad for at forebygge tilskadekomst. Kontrollér, at knivene altid er skarpe, da det giver det bedste klipperesultat. Knivene bør udskiftes en gang om året. Kontrollér altid kniven/knivbladet efter en kollision. Hvis knivsystemet er blevet beskadiget, skal defekte dele udskiftes. Anvend altid originale reservedele. Ikke-originale reservedele kan medføre risiko for tilskadekomst, selvom delene passer til maskinen. Knivene kan udskiftes. Man skal udskifte begge knive på samme knivbjælke samtidig for at undgå ubalance. Bemærk! Vær opmærksom på følgende ved monteringen: Knivene og knivskinnen skal monteres som vist på fig. 21. Knivene kan drejes 1/3 omgang, hvor de er monteret. Vælg positionerne således, at knivene bliver 90 forskudt i forhold til hinanden. Se nedenfor. Spændingsmoment: Skruer (21:P) - 45 Nm Sikringsbolte (21:Q) - 9,8 Nm Ved kollision kan sikringsboltene (21:Q) gå i stykker, og så bliver knivene bøjet. Hvis det sker, skal man montere originale sikringsbolte og spænde dem som beskrevet ovenfor Synkronisering, knive Aggregatet har synkroniserede knive. Hvis en af knivene støder mod en fast genstand (f.eks. en sten), kan synkroniseringen ændres. Det medfører en risiko for, at knivene kolliderer med hinanden. Korrekt synkroniserede knive skal være forskudt 90 i forhold til hinanden. Se fig. 22. Kontrollér altid synkroniseringen efter en kollision. Hvis knivene ikke er synkroniseret, kan der være opstået en af følgende fejl i klippeaggregatet: Drivremmen er gledet på tandhjulene. Momentbegrænsningen mellem tandhjul og knivaksel er udløst. Pilene på fig. 23 skal vende mod hinanden, når enheden er intakt. Når momentbegrænsningen er udløst, vender pilene ikke mod hinanden. Knivskinnen er monteret forkert på knivakslen. Kan monteres i tre forskellige positioner. Se 21:R. Ved forkert synkronisering i de to første alternativer, skal et autoriseret GGPværksted kontaktes med henblik på reparation. 6 RESERVEDELE GGP originale reservedele og tilbehør er fremstillet specielt til GGP-maskiner. Bemærk, at ikkeoriginale reservedele og tilbehør ikke er kontrolleret og godkendt af GGP. Anvendelse af sådanne dele og tilbehør kan påvirke maskinens funktion og sikkerhed. GGP påtager sig intet ansvar for skader, der er forårsaget af sådanne produkter. 7 MØNSTERBESKYTTELSE Dette produkt eller dele heraf er omfattet af følgende mønsterbeskyttelse: EG GGP forbeholder sig ret til at foretage ændringer i produktet uden forudgående varsel. 16

16 EN ENGLISH 1 GENERAL This symbol indicates WARNING. Serious personal injury and/or damage to property may result if the instructions are not followed carefully. You must read these instructions for use and the machine s safety instructions carefully. 1.1 Symbols The following symbols appear on the machine. They are there to remind you of the care and attention required in use. This is what the symbols mean: Warning! Read the instruction manual and the safety manual before using the machine. Warning! Do not insert your hands or feet under the cover when the machine is in operation. Warning! Watch out for discarded objects. Keep onlookers away. Warning! Before starting repair work, remove the spark plug cable from the spark plug. 1.2 References Figures The figures in these instructions for use are numbered 1, 2, 3, etc. Components shown in the figures are marked A, B, C, etc. A reference to component E in figure 5 is written 5:E Headings The headings in these instructions for use are numbered in accordance with the following example: is a subheading to 2.3 and is included under this heading. When referring to headings, only the number of the heading is normally specified. E.g. See DESCRIPTION 2.1 General The cutting deck is intended for use on GGP s front mowers according to the table below. Cutting deck XM-serie XK-serie 85 Combi X 95 Combi X X 105 Combi X X The cutting deck is supplied in one of the following versions: With manual adjustment of cutting height. With electrical adjustment of cutting height. 2.2 Controls Cutting height adjustment The cutting height can be adjusted between 25 and 90 mm. Manual cutting height adjustment The setting can be adjusted to a number of fixed positions using the lever. See fig Incline forwards The rear section of the cutting deck can be raised 12 mm by moving the two pins down one hole from the basic setting. See fig Rear mounting The cutting deck s rear section is secured with the pins in fig Mounting in implement lifter The deck is mounted in the implement lifter with a chain and snap hooks. One snap hook is intended for the working position and can be moved in the chain links to set the lifting force. See fig. 10. The other snap hook is intended for the washing position. 3 ASSEMBLY 3.1 XK4-serie with fixed deck connections and XM-serie Example of fixed deck connections, see 3:C and 4:G. 1. Place the deck in position in front of the machine. 26

17 ENGLISH EN 2. Check that the deck mounts are installed on the machine as follows. Washer (3:D). Only machines up to and including Deck mount (3:C). Washer (3:B). Circlip (3:A). 3. Screw the arms into each other. See fig Remove the belt cover (6:H) by loosening the screws 6:I. 5. Loosen the belt guide screws (7, 8:K) a couple of turns. 6. Set the maximum cutting height. 7. Work off the belt from the cutting deck pulley. 8. Fit the belt to the machine pulley and after that to the cutting deck pulley. 9. Tighten the belt guide screws (7, 8:K). 10.Tension the belt as follows. XK4-serie: Grip the belt tensioner s lever with your left hand. Pull the lever and apply the tensioner to the outside of the belt with your right hand. See fig.9. XM: Tension the belt with the belt idler. The belt idler should be on the inside of the belt and pull out to the left (viewed from the driver s position). See fig Install the belt cover (6:H) with the screws (6:I). 12.Suspend the unit in the implement lifter. See fig Perform the cutting deck basic setting. See XK-serie with fixed deck connections Example of fixed deck connections, see 3:C and 4:G. 1. Place the deck in position in front of the machine. 2. Check that the deck mounts are installed on the machine as follows. Deck mount (4:G). Washer (4:F). Lock pin (4:E). 3. Screw the arms into each other. See fig Set the maximum cutting height. 5. Locate the belt around the machine s belt pulley. 6. Tension the belt as follows. Tension the belt with the belt idler. The belt idler should be on the left side of the belt viewed from the driver s position. See fig Suspend the unit in the implement lifter. See fig Perform the cutting deck basic setting. See Tyre pressure Adjust the tyre pressures according to the table below. Machine Pressure (bar/psi) Front Rear XK-serie 0,6/9 0,4/6 XM-serie 0,4/6 1,2/ Basic setting In order for the cutting deck to cut optimally, the correct basic setting is required. The deck is in the basic setting when its rear edge is 5 mm above its front edge. This means that the deck is inclined forwards. Move the deck to the basic setting by lifting and securing as follows. Install the washers and the pins in the middle hole. See fig USING THE MACHINE Check that the grass that is to be cut is completely free of foreign objects such as stones etc. 4.1 Cutting height The best cutting results are achieved when the when the top third of the grass is cut off. I.e. 2/3 of the length of the grass remains. See fig. 14. If the grass is long and has to be cut significantly, cut twice using different cutting heights. Do not use the lowest cutting heights if the lawn surface is uneven. This would entail a risk of the blades being damaged against the surface and the lawn s top layer of soil being removed. 4.2 Incline The cutting deck s rear section can be lifted so that the deck has a greater forward incline than that provided by the basic setting. This incline affects the cutting results as follows Basic setting When the deck is in the basic setting, the best mulching effect and good dispersion of the cut grass are achieved. The basic setting is recommended for normal grass. See Greater inclination When the cutting deck is inclined forwards, the Multiclip effect is reduced while the cut grass is dispersed better. Inclining forwards is recommended for thicker grass. 27

18 EN ENGLISH 4.3 Mowing advice In order to achieve optimum mowing results, follow the advice below: Cut frequently. Run the engine at full throttle. The grass should be dry. Use sharp blades. Keep the underside of the cutting deck clean. 4.4 Composting/rear ejection The deck can cut grass in two ways: Compost the grass into the lawn. Eject the grass behind the deck. The deck is set for composting on delivery. In order to eject the grass behind the deck, the plug in fig. 18 must be removed. Set the deck in cleaning or service position in order to remove/install the plug. 5 MAINTENANCE 5.1 Preparation All service and all maintenance must be carried out on a stationary machine with the engine switched off. Prevent the machine from rolling by always applying the parking brake. Stop the engine. Prevent unintentional starting of the engine by disconnecting the spark plug cable from the spark plug and removing the ignition key. 5.2 Washing position 1. Activate the parking brake. 2. Set the implement lifter in transport position. 3. Set the highest cutting height. 4. Detach the rear section of the deck on the right and left-hand side as follows: A. Lift up the left-hand rear section of the deck slightly to reduce the load from the cotter pin. B. Remove pins and washer. See fig. 2. C. Remove the right-hand cotter pin and washer in the same way. 5. Grip the front edge of the deck and lift up. Hook on the chain so that the deck is pointing diagonally upwards. See fig. 16. It is absolutely forbidden to start the engine when the deck is in the washing position. Reset the deck according to Service position XK4-serie with fixed deck connections and XM-serie 1. Activate the parking brake. 2. Set the maximum cutting height. 3. See fig. 2. Detach the rear section of the deck on the right and left-hand side as follows: A. Lift up the left-hand rear section of the deck slightly to reduce the load from the cotter pin. B. Remove pins and washer. C. Remove the right-hand cotter pin and washer in the same way. 4. Remove the belt cover (6:H) by loosening the screws (6:I). 5. Loosen the belt guide screws (7, 8:K) a couple of turns. 6. Release the belt tension as follows. XK4-serie: Grip the belt tensioner s lever with your left hand. Pull the lever and remove the tensioner with your right hand. See fig. 9. XM: Remove the tensioner from the belt. See fig Force the belt off the deck s pulley. 8. Grip the front edge of the deck and lift up. Lift until the deck is completely vertical and rest the rear edge on the ground. See fig. 20. Reset the deck according to XK-serie with fixed deck connections 1. Activate the parking brake. 2. Set the maximum cutting height. 3. See fig. 2. Detach the rear section of the deck on the right and left-hand side as follows: A. Lift up the left-hand rear section of the deck slightly to reduce the load from the cotter pin. B. Remove pins and washer. C. Remove the right-hand cotter pin and washer in the same way. 4. Release the belt tension by removing the belt tensioner. See fig Force the belt off the machines s pulley. 6. Grip the front edge of the deck and lift up. Lift until the deck is completely vertical and rest the rear edge on the ground. See fig. 20. Reset the deck according to

19 ENGLISH EN 5.4 Cleaning The underside of the deck must be cleaned after each use. Set the deck in washing position. Clean the underside of the deck carefully. Use water and a brush. When the surfaces are completely dry and clean, touch up the paintwork. Use durable yellow paint intended for metal outdoors. 5.5 Blades Safety To reduce the risk of accidental injury in the event of a collision and to protect important parts in the cutting deck, a force limiter is integrated as follows. Shear bolts between blades and blade bar. Torque limiting between gear wheels and blade shaft. Possibility of positive drive belt slipping on the plastic gear wheels Replacing blades Wear protective gloves when changing blade(s) to avoid cutting yourself. Check that the blades are always sharp. This produces the best cutting results. The blades should be replaced once a year. Always check the blades after a collision. If the blade system has been damaged, defective parts should be replaced. Always use genuine spare parts. Nongenuine spare parts can entail a risk of injury, even if they fit the machine. The blades are replaceable. When replacing, both blades on the same blade bar must be replaced to avoid imbalance. Attention! Note the following when reassembling: The blades and blade bar must be installed as in fig 21. The blades can be turned 1/3 of a turn in their mountings. Select positions so that the blades are offset 90 from each other. See below. Tightening torque: Screws (21:P) - 45 Nm Shear bolts (21:Q) Nm In the event of a collision, the shear bolts (21:Q) can break and the blades bend back. If this has happened, install genuine shear bolts and tighten as above Synchronising, blades The deck has synchronised blades. If one of the blades has struck a solid object (e.g. a stone), the synchronisation may be altered. This entails a risk of the blades colliding with each other. Correctly synchronised blades must be offset 90 from each other. See fig. 22. Always check synchronisation after a collision. If the blades are not synchronised, one or more of the following faults may have occurred in the cutting deck: The positive drive belt has slipped on the gear wheels. Torque limiting between gear wheels and blade shaft has deployed. The arrows in fig. 23 must be opposite each other for an intact deck. When torque limiting has deployed, the arrows are not opposite each other. The blade member is incorrectly installed on the blade shaft. Can be installed in three different positions. See 21:R. In the event of incorrect synchronisation according to the two first alternatives, contact an authorised GGP workshop for repair. 6 SPARE PARTS GGP genuine spare parts and accessories are designed specifically for GGP machines. Please note that non-genuine spare parts and accessories have not been checked or approved by GGP: The use of such parts and accessories can affect the function and safety of the machine. GGP accepts no responsibility for damage or injuries caused by such products. 7 DESIGN REGISTRATION This product or parts thereof is covered by the following design registration: EG GGP reserves the right to make alterations to the product without prior notification. 29

20 XK 140 HD, XK 160 HD, XK4 160 HD SÄKERHETSFÖRESKRIFTER TURVALLISUUSOHJEET SIKKERHEDSFORSKRIFTER SIKKERHETSFORSKRIFTER SICHERHEITSVORSCHRIFTEN SAFETY REGULATIONS CONSIGNES DE SECURITE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN NORME DI SICUREZZA NORMAS DE SEGURIDAD REGRAS DE SEGURANÇA PRZEPISY BEZPIECZEÑSTWA TEXH»KA E«OœACHOCT» BEZPEÈNOSTNÍ PØEDPISY BIZTONSÁGI ELÕÍRÁSOK NAVODILA ZA VARNO UPORABO

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 DA DANSK 1 SIKKERHED 1.1 GENERELT Læs anvisningerne grundigt igennem. Lær, hvordan alle reguleringer fungerer, og hvordan maskinen anvendes korrekt. Inden de anvender

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S Denmark Vers 09.01 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

INDEHOLDER: & x 10 stk. = x 6 stk. @ x 1 stk. % x 2 stk. ; x 6 stk. ( x 10 stk. x 2 stk. x 2 stk. ) x 4 stk. / x 2 stk. : x 2 stk. + x 1 stk. x 2 stk.

INDEHOLDER: & x 10 stk. = x 6 stk. @ x 1 stk. % x 2 stk. ; x 6 stk. ( x 10 stk. x 2 stk. x 2 stk. ) x 4 stk. / x 2 stk. : x 2 stk. + x 1 stk. x 2 stk. A4 Size 80G 双 胶 纸 印 刷 Cykelholder med lygtebom - 3 cykler Brugsvejledning Bicycle trailer with lighting equipment Installation Manual Modelnr. 10993 Læs og følg alle instruktionerne før montering og være

Læs mere

GB Instruction for use DK Brugsanvisning! PBC-S1-01-2015. POWERTEX Beam Clamp model PBC-S1

GB Instruction for use DK Brugsanvisning! PBC-S1-01-2015. POWERTEX Beam Clamp model PBC-S1 GB Instruction for use DK Brugsanvisning! PBC-S1-01-2015 POWERTEX Beam Clamp model PBC-S1 1 POWERTEX Beam Clamp PBC-S1 1 10 ton Assembly / Instruction for use (GB) (Original instructions) Read through

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Assembly. dansprint aps v/ Ole Tor Strandmarksvej 27 C, 2760 Hvidovre, Danmark tel +45 44 69 88 00 fax +45 44 69 88 80 UNLOCKED LOCKED

Assembly. dansprint aps v/ Ole Tor Strandmarksvej 27 C, 2760 Hvidovre, Danmark tel +45 44 69 88 00 fax +45 44 69 88 80 UNLOCKED LOCKED Assembly KAYAK AK 1. Turn profile upside-down, mount the front leg from the front side of the profile. Note that the front leg is positioned by a stopper - this is to help the mounting of the swing-wheel.

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

Dealer s Manual Forhandlerens manual. HR 9016 Turbo. Forhandler. Dealer 4136605-DK

Dealer s Manual Forhandlerens manual. HR 9016 Turbo. Forhandler. Dealer 4136605-DK 4136605-DK Dealer s Manual Forhandlerens manual HR 9016 Turbo 70528 Kubota V3300, 4WD 70529 Kubota V3300, 4WD with ROPS 70530 Kubota V3300, 4WD EC Dealer This manual is designed to assist dealer personnel

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

GB Assembly instructions DK Monteringsanvisning. POWERTEX Wire Rope Grip PWRG

GB Assembly instructions DK Monteringsanvisning. POWERTEX Wire Rope Grip PWRG GB Assembly instructions DK Monteringsanvisning! PWRG-10-2014 POWERTEX Wire Rope Grip PWRG 1 POWERTEX Wire Rope Grip Assembly instructions (GB) (Original instructions) Read through these user instructions

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 SE DK FI NO SYMBOLFORKLARING

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Service - reparation - repair. Husk altid ved montering af nye lejer: / When assembling new bearings, always remember to:

Service - reparation - repair. Husk altid ved montering af nye lejer: / When assembling new bearings, always remember to: TA - information 97-22 2. udgave/ edition Alle TA høstebjælker. / All TA cutter bars. Page 1 of 19 Ang. : Reparationsvejledning. Re. : Directions for repair. Dato: 97.05.13 Date: 01.02.08 Service - reparation

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Buskrydder / Brush cutter

Buskrydder / Brush cutter 2005/1 Buskrydder / Brush cutter CG 364 DK Betjeningsvejledning Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

2004/2. Generator TGH 2300. DK: Betjeningsvejledning GB: User manual

2004/2. Generator TGH 2300. DK: Betjeningsvejledning GB: User manual 2004/2 DK: Betjeningsvejledning GB: User manual Generator TGH 2300 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

Safety & Operation Manual Sikkerheds- og Instruktionsbog. HR 9016 Turbo Rotary Mower HR 9016 Turbo Rotorplæneklipper

Safety & Operation Manual Sikkerheds- og Instruktionsbog. HR 9016 Turbo Rotary Mower HR 9016 Turbo Rotorplæneklipper 4136606-DK Safety & Operation Manual Sikkerheds- og Instruktionsbog HR 9016 Turbo Rotary Mower HR 9016 Turbo Rotorplæneklipper 70528 Kubota V3300-DI TEB, firehjulstræk 70529 Kubota V3300-DI TEB, firehjulstræk

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Model

DK Betjeningsvejledning Model 2005/3 DK Betjeningsvejledning Model Street 50-4X Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S - Danmark Tel: +45 6395 5555 www.texas.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Registrering af produkt / reservedele...

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen General information AMICO S 50 Dimensioner og head head box typer Nedenstående diagram viser alle størrelses

Læs mere

TITAN FITNESS HOMEGYM

TITAN FITNESS HOMEGYM TITAN FITNESS HOMEGYM Kære Kunde, det glæder os at du har valgt et Titan produkt. Dette kvalitetsprodukt er produceret med henblik på brug i hjemmet og er testet efter den europæiske norm EN 957. Før du

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

MMS Multi Media Storage

MMS Multi Media Storage MMS Multi Media Storage 02 MMS Multi Media Storage: MMS Introduction/ Indledning 03-03 MMS Storage and function / Opbevaring og funktion 04-04 MMS in white lacquer / MMS i hvid lak 05-09 MMS in black lacquer

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230 AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-20 AS Marketing CC00000100-MA / Version 5 ABE 90864 Maj 2006 e1 024151 2 Advarsel! Forkert kabel tilslutning kan resultere i kortslutninger,

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

Transport af Lithium Batterier i undtagne mængder med TNT Express

Transport af Lithium Batterier i undtagne mængder med TNT Express Hvorfor farligt gods? Hvad er de gældende regler for de forskellige transportformer? Lithium batterier eller celler bruges i en lang række elektroniske enheder. Disse betragtes som farligt gods, fordi

Læs mere

TGE 1000 Ti. TGE 2000 Ti. Betjeningsvejledning User manual. Generator 2004 / 1

TGE 1000 Ti. TGE 2000 Ti. Betjeningsvejledning User manual. Generator 2004 / 1 2004 / 1 Betjeningsvejledning User manual Generator TGE 1000 Ti TGE 2000 Ti Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 0045 6395 5555 - Fax 0045 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L V1/0115 190990 Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L Manuale di utilizzo Erogatore isotermico 2,2L Instrucciones de

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks.

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks. Fra: Finn Alsgren [mailto:finn.alsgren@norwin.dk] Sendt: 18. juni 2012 13:23 Til: Arne Graae Jensen Cc: Bruno Andersen Emne: FW: Godkendt dansk 750 kw mølle - Kan leveres som ny - Kan holdes under 80m

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner.

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner. PILLE PRESSE Lav dine egne piller! N-MICRO pellet machine is the easiest way to Pellet. N-MICRO has been projected and developed properly for home and small pellet production, so every carpenter, farmer

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

TRILLE NOA Brugsanvisning DK

TRILLE NOA Brugsanvisning DK * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt igennem før du anvender kombivognen og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger disse

Læs mere

3 1 2 4 5.1.2.3.4.5 1 1 1 1 1 W W W W W S S S S S 6 P3 P2 P1 7 Fig.1

3 1 2 4 5.1.2.3.4.5 1 1 1 1 1 W W W W W S S S S S 6 P3 P2 P1 7 Fig.1 EcoAIR DESIGN 3 1 2 4 5 SW1.1 SW1.2 SW1.3 SW1.4 SW1.5 6 P3 P2 7 P1 Fig.1 Fig.2 N Fig.3 N Fig.4 N Fig.5 - min. + P2 Fig.6 N Fig.7 N Fig.8 N Fig.9 - min. + P2 - HR%. + Fig.10 P3 N Fig.11 Dansk EcoAIR Design

Læs mere

Samling af Kunz Rough Cut Brakpudser MR 55B

Samling af Kunz Rough Cut Brakpudser MR 55B Trin 1: Brakpudseren må kun transporteres opretstående. Trin 2: Læg Brakpudseren forsigtigt ned på 2 paller. Bemærk at brakpudseren er meget tung. Du skal være 2 eller 3 mand til dette atv@roedkilde.com

Læs mere

Surrings- & Dockingkit

Surrings- & Dockingkit MONTERINGSMANUAL Surrings- & Dockingkit DK PASSER TIL: VELA Blues 100, 210, 300 & 1100 Manual. nr. 105900 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING 3 1.1. SIKKERHED 4 1.2. REKLAMATIONSRET 5 1.3. UDPAKNING AF

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

INVITATION. For. Nordisk MLASC Mesterskab 2012. The Nordic MLASC Championship 2012.

INVITATION. For. Nordisk MLASC Mesterskab 2012. The Nordic MLASC Championship 2012. INVITATION For Nordisk MLASC Mesterskab 2012 The Nordic MLASC Championship 2012. When: 20th 22nd July 2012. Where: Københavns Skytte Center (KSC) Selinevej 5, DK 2300 KBH. S. DENMARK GPS: N 55 38.173 E

Læs mere

Docubind TL350 EURO. Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças

Docubind TL350 EURO. Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças Docubind TL350 EURO Edition Serial No. Date Name 1 QJP0012- November 2004 GBC Portuguesa Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças Version Product No. Docubind

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.dk

Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.dk -1- Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og gearvælger

Læs mere

LEAF. Udvendigt Indvendigt Specifikationer Udskriv Stige ud

LEAF. Udvendigt Indvendigt Specifikationer Udskriv Stige ud LEAF genanvendelse Nissan LEAF elsker planeten. Det er derfor, den fremstilles med den største andel af genanvendte materialer i klassen og er mere end 95 % genanvendelig. det nye design Nissan LEAFs ekstremt

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling.

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Brugsanvisning U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Distribueret af TVINS AB www.tvins.com Tillykke med din ledningsfrie gulv-

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER Bruger manual MX 19 SIKKERHEDS REGLER Fare for fald Fare for at liften Fare for at liften Fare for vælter vælter elektrisk stød Kollisionsfare Fare for elektrisk stød ADVARSLER, FORBUD OG PÅMINDELSER BRUG

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere