Integrationspolitikkens Handleplan bruttokatalog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Integrationspolitikkens Handleplan 2013 - bruttokatalog"

Transkript

1 Integratonspoltkkens Handleplan bruttokatalog Læsevejlednng: Første del er en skematsk oversgt. Nye ndsatser er markeret med en stjerne og fndes beskrevet mere udførlgt den sdste del af kataloget. Grøn markerng: Fnanserng er på plads Gul markerng: Realseres kun med støtte fra Integratonspuljen 1

2 Unge og uddannelse (Børn dagtlbud fra 06 år) Arbejdsttel Idébeskrvelse Succeskrterer og forventet effekt / fortsættelse Forudsat økonom fra Integratonspuljen Alternatv fnanserng dverse drftsbudgetter Projektejer / organsatorsk placerng Forvaltnngens ndstllng Tosprogede 0 6årge børn dagtlbud Jævn fordelng af etnske og socale baggrunde dagtlbud Poltsk beslutnng 0 kr. Afholdes ndenfor ekssterende rammer Supplerende sprogstmulerng af børn med andet modersmål end dansk Børnehavebørn der kke går dagtlbud, hvs en eller begge forældre kke er beskæftgelse. Forældresamarbejde Tosprogede børn med behov for supplerende sprogstmulerng dansk, modtager daglgt 1 tme ekstra sprogstmulerng dagtlbuddet, fra de er 3 år. Tosprogede børnehavebørn der kke går dagtlbud, skal efter den nye dagtlbudslov der trådte kraft den tlbydes et 30 tmers grats ophold et dagtlbud. Alle dagtlbud kan rekvrere en tolk forbndelse med samarbejde med forældre, med andet modersmål end dansk Børnenes sproglge og socale kompetencer forventes at udvkle sg hurtgere, da de sprogstmuleres af pædagoger der har gennemført et 3 ugers kursus ntegraton og sproglg udvklng. Børn med anden etnsk baggrund og hvor der er behov for at barnet lære dansk, skal ndskrves et dagtlbud 30 tmer ugentlgt, for at få de socale og sproglge kompetencer, så barnet kan klare sg skolen. Den gode dalog mellem personalet og forældre er en forudsætnng for et barns trvsel og udvklng. Poltsk beslutnng Poltsk beslutnng Poltsk beslutnng 0 kr. Afholdes ndenfor de DUT mdler der tldeles kommunen 0 kr. Afholdes ndenfor den ekssterende ramme 0 Kr. Afholdes ndenfor DUT mdler der tldeles kommunen Sprogscreenng 3årge og før skolestart Alle børn alderen 2,10 år tl 3 år og 4 mdr samt kommende skolebørn, vl såfremt personalet dag vurderer at der er behov blve sprogvurderet efter socalmnsterets sprogvurderngsmaterale. Ifølge dagtlbudsloven 11 skal alle 3 og 5årge børn sprogvurderes hvs det pædagogske personale har en formodnng om, at barnet kan have behov for sprogstmulerng. Poltsk beslutnng 0 kr. Afholdes ndenfor DUT mdler der tldeles kommunen 2

3 Unge og uddannelse (Børn dagtlbud fra 06 år) Arbejdsttel Idébeskrvelse Succeskrterer og forventet effekt / fortsættelse Forudsat økonom fra Integratonspuljen Alternatv fnanserng dverse drftsbudgetter Projektejer / organsatorsk placerng Forvaltnngens ndstllng Samarbejde med tosprogede forældre Mødeguden er udformet tl brug samarbejdet med forældre tosprogede forældre, for at styrke dalogen og samarbejdet mellem nsttuton og hjem, tl gavn for barnet. Integratonskonsulenten har samarbejde med to sprogskonsulent dagtlbud og ledere af dagtlbud, udarbejdet en mødegude tl dagnsttutoner et er gennemført og under mplementerng drften 0 kr. Afholdes ndenfor den ekssterende ramme Forældre arrangementer Justerng af skoledstrkter Forældrerollemodeller Dagnsttuton på Frederksberg hvor der er et væsentlgt antal tosprogede børn, arrangerer forældremøder og spseordnnger nsttutonerne med henblk på at lære hnandens kulturer at kende. Vdereførelse af rollemodelkorpsets arbejde Samarbejdet mellem forældre og nsttuton er vgtgt for at gve børn og forældre en tryg og udbytterg hverdag, hvor glæde, tolerance og gensdg respekt for hnandens kultur, er medvrkende tl at skabe vækst og udvklng. Jævn fordelng af etnske og socale baggrunde skoler og dagtlbud Mndst et foredrag om måneden. Flertallet af tlhørerne får stort udbytte af deres deltagelse. Kommunens nsttutoner bruger rollemodellerne aktvt. Projekterne fortsætter Poltsk beslutnng løber frem tl aprl 13, hvorefter det kan overgå tl drften, hvs resultaterne er gode. 0 kr. Afholdes ndenfor den ekssterende ramme 0 kr. Afholdes ndenfor ekssterende ramme kr kr kr. 3

4 Unge og uddannelse Arbejdsttel Idébeskrvelse Succeskrterer og forventet effekt / fortsættelse Forudsat økonom fra Integratonspuljen Alternatv fnanserng dverse drftsbudgetter Projektejer / organsatorsk placerng Forvaltnngens ndstllng Modtagelsesklasser Kommunens fre modtagelsesklasser (MK) er placeret på Skolen ved Bülowsvej. MK 0 er for børn og elever 0. og 1. klasse. MK 1 er for elever klasse. MK 2 er for elever klasse og MK 3 er for elever udskolngen. Undervsnng både modtagelsesklassen og en alderssvarende almndelg klasse forventes en udvklng af elevernes dansksproglge og faglge kompetencer således, at en fuldstændg udslusnng hurtgst mulgt kan forekomme. fortsættelse 0 kr. Afholdes ndenfor ekssterende rammer Supplerende undervsnng dansk som andetsprog Fagundervsnng der også gavner tosprogede elever Tosprogede elever med behov for supplerende undervsnng dansk som andetsprog modtager denne ved tlknytnng af en ekstra lærer undervsnngen, som undervsnng udenfor almndelg undervsnngstd eller mndre omfang udenfor klassen den almndelge undervsnngstd. Faglærere nddrager dansk som andetsprog og tænker sprog og fag sammen ved brug af undervsnngsdfferenterng og andetsprogspædagogske metoder. Elevernes sproglge og faglge kompetencer forventes at udvkle sg hurtgere, da de undervses af lærere med særlge kompetencer ndenfor undervsnng dansk som andetsprog. Der sker desuden en vdendelng og medlærng samarbejdet mellem lærerne. Eleverne får et større udbytte af undervsnngen, bl.a. ford der er eksplct fokus på fagenes sproglge regstre. Fastsat Styrelsesvedtægt for skolevæsenet Fastlagt folkeskolelov og bekendtgørelse + vejlednnger 0 kr. Afholdes ndenfor ekssterende rammer 0 kr. Afholdes ndenfor ekssterende rammer 4

5 Unge og uddannelse Arbejdsttel Idébeskrvelse Succeskrterer og forventet effekt / fortsættelse Forudsat økonom fra Integratonspuljen Alternatv fnanserng dverse drftsbudgetter Projektejer / organsatorsk placerng Forvaltnngens ndstllng Vejledere dansk som andetsprog Tosprogstaskforce: Forankrngsplan Der er uddannet mndst én dansk som andetsprogsvejleder på næsten alle kommunens folkeskoler. Dsse samarbejder med og vejleder faglærere spørgsmål og undervsnng vedrørende tosprogede elever. Ved afslutnngen af kommunens samarbejde med Tosprogstaskforce er der blevet udarbejdet en forankrngsplan for den fremtdge Eleverne får et større udbytte af fagundervsnngen. Samarbejdet med tosprogede forældre kvalfceres. Kommunens skoler holder fokus på og forankrer ndsatsen under samarbejdsperoden. Fastlagt kompetenceudvklngsstrateg for lærere og pædagoger Fastlagt samarbejdaftale med UVM. 0 kr. Afholdes ndenfor ekssterende rammer 0 kr. Afholdes ndenfor ekssterende rammer Tosprogskonsulent Skoleafdelngen har en tosprogskonsulent med ansvar for tosprogsområdet. Kvaltetsudvklng af tosprogsndsatsen samt vejlednng af forældre tl tosprogede. Fortsættes 0 kr. Afholdes ndenfor ekssterende rammer 5

6 Beskæftgelse Arbejdsttel Idébeskrvelse Succeskrterer og forventet effekt / fortsættelse Forudsat økonom fra Integratonspuljen Alternatv fnanserng dverse drftsbudgetter Projektejer / organsatorsk placerng Forvaltnngens ndstllng Jobklub Projektet Jobklub og Netværk gver kommunens selvog famleforsørgede udlændnge kendskab tl og ndsgt det danske arbejdsmarked samt konkrete og let anvendelge redskaber tl hurtgst mulgt at opnå ordnær og varg tlknytnng tl det danske arbejdsmarked. 90% af deltagerne vurderer, at Jobklubben har forbedret deres vej tl det danske arbejdsmarked 50% af deltagerne deltager mere end 1 tematseret netværksmøde. 75% af deltagerne vurderer, at de har fået styrket deres netværk, både professonelt og socalt og at de kan drage nytte af dette netværk efter projektets afslutnng Forlængelse af plotprojekt. Tlpasnng af metoder nden overgang tl drft eller afslutnng kr. SSA kr. *Nye samarbejder Forvaltnngen afdækker mulgheder for at samarbejde med socalt engagerede vrksomheder om at gve ndvandrere og efterkommere en chance for at få erfarnger på det danske arbejdsmarked. Eks. følordnnger, mentorordnnger, corporate volunteerng m.m. De deltagende ledge borgere gennemfører forløbet, således at de kan opdatere deres cv. 10% kommer beskæftgelse 50% føler sg opkvalfceret kr. SSA kr. 6

7 Beskæftgelse Arbejdsttel Idébeskrvelse Succeskrterer og forventet effekt / fortsættelse Forudsat økonom fra Integratonspuljen Alternatv fnanserng dverse drftsbudgetter Projektejer / organsatorsk placerng Forvaltnngens ndstllng Medarbejdersammensætnng Baseret på KL s krav om kommunale målsætnnger for medarbejdersammensætnngen fastsættes mål for følgende 5 fagområder: Admnstratonen, det pædagogske område, det teknske område samt servce, undervsnngsområdet og endelg ældre, sundheds og handcapområdet. Magstraten godkender forvaltnngens oplæg. Der skabes øget fokus på medarbejdersammensætnngen kommunen. Drftsopgave 0 kr. Afholdes ndenfor ekssterende ramme HR Redegørelse om beskæftgelsesfrekvensen SSA udarbejder den årlge redegørelse vedrørende udvklngen beskæftgelsesfrekvensen Redegørelse om beskæftgelsesfrekvensen tages tl orenterng Socaludvalget. Drftsopgave Afholdes ndenfor ekssterende ramme SSA Frtdsjob Wth a lttle Help from my Frend Resultaterne og vrksomhedskontakterne fra plotprojektet Frtdsjob Fra øvelse tl mester kan fortsættes samarbejde med beskæftgelsesndsatsen. Hertl kommer et koordneret ungesamarbejde ml. F86, de bolgsocale medarbejdere og Beskæftgelsesprojektet forsøges fortsat med fnanserng fra dverse fonde og EUmdler 24 unge kommer frtdsjob. Andelen af borgere på ledghedsydelser falder på langt sgt. Under stadg metodeudvklng. Forudsætter Jobcentrets fortsatte nvolverng 25 job Under stadg udvklng kr. SSA kr kr. Ansøgt beløb Eksterne samarbejdspartnere 7

8 Famler og bolger Arbejdsttel Idébeskrvelse Succeskrterer og forventet effekt / fortsættelse Forudsat økonom fra Integratonspuljen Alternatv fnanserng dverse drftsbudgetter Projektejer / organsatorsk placerng Forvaltnngens ndstllng Styrngsreform Styrngsreformen ndebærer, at den almene bolgsektor højere grad skal baseres på mål og aftalestyrng. Styrngsdalogen gennemføres som årlge møder og munder ud aftaledokumenter, der kan omfatte både større, mere generelle forhold som f. eks områdeløft, helhedsplaner, udlejnngsforhold, bolgstandard og lgnende og helt specfkke forhold for de enkelte afdelnger. Årlgt afholdte styrngsdaloger med de almene bolgselskaber. Aftaledokumenter for de enkelte afdelnger. Myndghedsopgave Afholdes ndenfor ekssterende ramme By og Mljø Kommunal anvsnng Kommunalbestyrelsen kan med henblk på løsnng af bolgsocale opgaver, herunder at opnå en mere afbalanceret beboersammensætnng enkelte ejendomme, ndgå aftale om erhvervelse af anvsnngsret tl ledgblevne lejlgheder prvate udlejnngsejendomme mod en godtgørelse tl ejeren. At den kommunale anvsnngsret bruges fuldt ud. Myndghedsopgave Afholdes ndenfor ekssterende ramme SSA 8

9 Famler og bolger Arbejdsttel Idébeskrvelse Succeskrterer og forventet effekt / fortsættelse Forudsat økonom fra Integratonspuljen Alternatv fnanserng dverse drftsbudgetter Projektejer / organsatorsk placerng Forvaltnngens ndstllng Fleksbel udlejnng Fleksbel udlejnng, hvor krtererne for udlejnng det enkelte bolgområde aftales mellem Kommunalbestyrelsen og bolgselskabet. At den fleksble udlejnng udnyttes optmalt. Myndghedsopgave Afholdes ndenfor ekssterende ramme By og Mljø Bydelsmødre og kvndenetværk *Børnebog med bydelsmødrene og bbloteket Uddannelse og etablerng af nyt hold af bydelsmødre bolgområdet Stjernen. Vdereudvklng af kvndecaféerne forhold tl størrelse og ndhold Bydelsmødrene laver børnebog baseret på alverdens bedste hstorer for børn. Processen styres af Amondo og nddrager også bblotekerne. Med udgangen af at have produceret et børnebogsmanuskrpt tl tryk. Økonom er nkl. tryk. Med udgangen af at have: 1 nyt hold bydelsmødre 3 aktve kvndenetværk (Danmarksgården, Stjernen, Søndermarkskvarteret) Udvklngsopgave forhold tl stjernen. Ellers drft I alt Bydelsmødrenes frvllge arbejde nkorporeres Bæredygtg by. Drftsopgaven: Der søges ekstern fnanserng Pt. SSA. Forslag om genplacerng hos Sundhedsplejen (Børn og Ungeområdet) Ekstern samarbejdspartner AMONDO samt SSA kr. 9

10 Famler og bolger Arbejdsttel Idébeskrvelse Succeskrterer og forventet effekt / fortsættelse Forudsat økonom fra Integratonspuljen Alternatv fnanserng dverse drftsbudgetter Projektejer / organsatorsk placerng Forvaltnngens ndstllng *Image og den gode hstore Systematsk og professonel artkelsere om de gode hstorer kommunens bolgområder. Artkelsere lokalavserne én artkel pr. måned. Evt. målng af læsernes øgede kendskab tl bolgområderne Plotprojekt SSA Evt. målng af beboernes holdnng tl eget bolgområde Sundhedsambassadører Samarbejdsaftalen med Dansk Flygtnngehjælp Korpset af sundhedsambassadører skal fnde fodfæste og form på arbejdet bolgområderne. Fortsættelse af aftalen som udløber med : 4 lektecaféer 2 pgeklubber 1 drengeklub Sproghjælpen Karrerebbloteket Forenngsguderne Gennemførelse af samarbejdet Målng af deltagernes udbytte Mndst 3 dalogmøde om måneden. Involverng af lokale borgere ændrng af vaner. Gennemførelse af Sund madforløb på 8 undervsnngsgange SSA kr. Drft Kan overvejes fordelt på de enkelte fagområder fra 2014 SSA kr. 10

11 Kultur og Frtdslvet Arbejdsttel Idébeskrvelse Succeskrterer og forventet effekt / fortsættelse Forudsat økonom fra Integratonspuljen Alternatv fnanserng dverse drftsbudgetter Projektejer / organsatorsk placerng Forvaltnngens ndstllng Streetparty Integraton forenngslvet Streetparty tre bolgområder, herunder nvolverng af lokaler børn og unge udførelsen. Forenngsguderne er udvdet tl også at have træffetd på Hovedbbloteket. Der er ndgået partnerskab med Københavns Kommune om løsnngen af opgaven. Endvdere er der ansat en studentermedhjælp tl varetagelse af ntegratonsopgaverne. 15 unge projektansat tl at afvkle Streetparty (mnfrtdsjob). Nyt projekt hvert år men karakter af drft SSA SSA kr. 100 børn gudet Drftsopgave Beløbet har tdlgere fulgt ansættelsen af en forenngskonsulent og var kke oprndelgt afsat fra Integratonspuljen men på Budget Kultur og Frtd kr. Fodboldskole FB Street Samarbejde mellem Frederksberg Boldklub, Frederksberg Kommune samt lokale bolgforennger om at ntroducere forenngsfremmede børn tl fodboldspllet. FB Street er et samarbejde mellem Lejerbo, Frederksberg Kommune, DIF og Frederksberg Boldklub (FB). Det er FB, som brnger fodboldspllet ud de udsatte bolgområder. Trænerlønnen betales delvst af kommunen 100 deltagende børn. Tværsektorelt tlbagevendende projekt karakter af drft FB Street er værksat alle relevante bolgområder kommunen Et bolgsocalt projekt som kan nkorporeres Bæredygtg by. Alternatvt under Kultur og Frtd SSA kr. Plotprojekt SSA kr. 11

12 Arbejdsttel Idébeskrvelse Succeskrterer og forventet effekt / fortsættelse Forudsat økonom fra Integratonspuljen Alternatv fnanserng dverse drftsbudgetter Projektejer / organsatorsk placerng Forvaltnngens ndstllng og delvst af bolgorgansatonerne. Moblt projektværksted Som et led Kulturaftalerne arbejdes der Kultur og Frtd med at etablere et lokalt projektmljø, som kan nvolvere unge og sætte kreatvteten fokus på tværs af socale og kulturelle skel. Indtl projektværkstedet kan forankres det kommende Communty Center, arbejdes der på et moblt koncept leje af contaner/skurvogn. Etablerng af moblt projektværksted Søndermarkskvarteret. Involverng af lokale unge med forskellge socale og kulturelle baggrund. Udvklngsprojekt Kultur og Frtd *Demokrataften på Hovedbbloteket Demokrataften på Hovedbbloteket 20 deltagere har fået ndblk betydnngen af og formålet med medborgerskab og nvolverng. Plot Bblotekerne kr. Nørklererne Fortsættelse af nørklererne. Deltagerne kombnerer håndarbejde med dansk samtale. Brugerne har lært at strkke, udvdet deres netværk, fået kendskab tl bblotekets forskellge tlbud Drft Indenfor den ekssterende ramme på bblotekernes drftsbudget Bblotekerne kr. 12

13 Kultur og Frtdslvet Arbejdsttel Idébeskrvelse Succeskrterer og forventet effekt / fortsættelse Forudsat økonom fra Integratonspuljen Alternatv fnanserng dverse drftsbudgetter Projektejer / organsatorsk placerng Forvaltnngens ndstllng *VIPaftener VIPaftener for pgegrupper, som blver gjort fortrolge med bblotekets tlbud. Afholdelse af 2 VIPaftener 20 pger har deltaget Plot Bblotekerne kr. Introducere pgerne tl bblotekernes og ntegratonsndsatsens tlbud *Bedre sprogkundskaber Bedre sprogkundskab, herunder ndkøb af sprogpc ere med særlge faclteter og programmer: Onlnekurser dansk Udvdet tekstbehandlng Installerede ordbøger Tastaturer med andre alfabeter Karrerebbloteket Udvdet reklame for Karrerebbloteket Bbloteket stller pc ere med særlgt software tl rådghed for borgere med vanskelgt ved dansk. Større andel af de Frederksbergske unge bruger Karrerebbloteket Drft Bblotekerne kr. Drft Indenfor den ekssterende ramme på bblotekernes drftsbudget Bblotekerne kr

14 Evaluerng og Dokumentaton Kultur og Frtdslvet Arbejdsttel Idébeskrvelse Succeskrterer og forventet effekt / fortsættelse Forudsat økonom fra Integratonspuljen Alternatv fnanserng dverse drftsbudgetter Projektejer / organsatorsk placerng Forvaltnngens ndstllng *ITcafé Etablerng af en frvllgt drevet ITcafé på Domus Vsta Bblotek. Frvllge drver ITcaféen Borgere får løst akutte behov, og Borgerservce får dermed færre henvendelser. Plotprojekt Bblotekerne kr. *Sprogstmulerng Øget brug af bbloteket og de sprogstmulerende materaler. *Brugernddragelse Uddelng af Integratonsprs Samarbejde med dag Insttutoner om sprog Stmulerng. Brugernddragelse va kontakt tl nye brugergrupper. Bbloteket skal udvkles som et rum tættere på borgerne, som skal opleve bbloteket som en aktv samarbejdspartner. Med udgangen af at have etableret kontakt med 23 nye brugergrupper. Brugerne oplever at have ndflydelse på bblotekets tlbud Integratonsprserne uddeles tl henholdsvs en enkeltperson og en forenng /organsaton/vrkso mhed Drft Bblotekerne kr Bblotekerne kr. Drft Integratonspuljen SSA kr. *Evaluerng af den samlede ntegratonspoltk med henblk på ny poltkudvklng En spørgeskema og regsterbaseret undersøgelse af Frederksberg Kommunes placerng forhold tl poltkkens målsætnnger. Spørgeskemaet kan endvdere knytte an tl det natonale ntegratonsbarometer. Inden sommerferen at kunne præsentere en kortlægnng af kommunens placerng ft. Integratonspoltkkens målsætnnger OG det natonale ntegratonsbarometer Plotprojekt Budgetproces SSA kr. 14

15 Arbejdsttel Idébeskrvelse Succeskrterer og forventet effekt / fortsættelse Forudsat økonom fra Integratonspuljen Alternatv fnanserng dverse drftsbudgetter Projektejer / organsatorsk placerng Forvaltnngens ndstllng *Poltkudvklng Integratonspoltkken gælder peroden 2010 tl Det foreslås at gangsætte en borgernddragelsesproces forbndelse med udvklngen af en ny poltk. Ovenstående målng kan danne bass for kommende ndsatsområder Budgetproces SSA Bruttokatalog alt kr. Puljens størrelse kr. Overudmøntnng/ Underudmøntnng kr. Ekskl. Alternatv fnanserng 15

16 : Beskæftgelse Projektets arbejdsttel: Nye samarbejder med socalt engagerede vrksomheder Projektets ntegratonspoltske formål Beskæftgelsesfrekvensen for ndvandrere og efterkommere fra kkevestlge lande øges tl henholdsvs 68% for mænd og 58% for kvnder nden udgangen af 2014 Projektets organsatorske placerng: SSA Jobcentret Projektdé og formål Projektets formål er at undersøge mulghederne for et udvdet samarbejde med socalt engagerede vrksomheder. Corporate Socal Responsblty (CSR) har sden 2008 været en del af årsregnskabsloven, og forvaltnngen vl gerne undersøge, om der er mulghed for et strategsk samarbejde med udvalgte vrksomheder med henblk på at gve ndvandrere og efterkommere fra kkevestlge lande en chance for at få fodfæste på det danske arbejdsmarked. Dette kunne eksempelvs opnås ved at få erfarnger fra det danske arbejdsmarked en følordnng, va mentor, corporate volunteerng eller andet. Konceptudvklng vl gvet fald skulle foregå samarbejde med de medvrkende vrksomheder. Projektets vgtgste leverancer/aktvteter Afholde møder med relevante vrksomheder og nteresseorgansatoner som eksempelvs Spousecare og Global Talents (dsse forhold tl medfølgende ægtefæller) Udvkle nye koncepter for offentlge/prvate samarbejder på CSRsden Mlepæle/delmål 1. Med udgangen af at have klarhed over mulghederne for kommende samarbejder 2. Med udgangen af at have eventuelle samarbejdsaftaler på plads Forventede effekter: Umddelbare resultater/output: Nye partnerskaber Effekt på mellemlangt sgt: Flere ndvandrere og efterkommere ordnær beskæftgelse Effekt på langt sgt: Større mangfoldghed på arbejdsmarkedet Målendkatorer: Antallet af partnerskaber Økonom: Ca tl vkardæknng Jobcentret, mødeafholdelse mv. 16

17 (hvlket ndsatsområde Integratonspoltkken hører projektet tl): Unge og uddannelse Projektets arbejdsttel: Bydelsmødrenes børnebog om at være medborger Danmark Projektets ntegratonspoltske formål (hvlket mål Integratonspoltkken projektet arbejder for at opnå): Styrke skolehjem samarbejdet, herunder fremme deltagelse forældrebestyrelser og skoledemokrat blandt forældre med udenlandsk baggrund At styrke kulturformdlng, dalog og brobygnng mellem forskellge befolknngsgrupper gennem bblotekerne, som kan hjælpe borgere med udenlandsk baggrund tl en bedre forståelse af det danske samfund. Projektets organsatorske placerng(hvor organsatonen hører projektet tl?): SSA Projektdé og formål(beskrv med 57 lnjer hvad projektet går ud på) Formålet er at styrke nydanske mødre og deres børns oplevelse af medborgerskab og at skabe sammenhængskraft gennem mangfoldge mødrenetværk forankret lokalområder. Det gøres ved at arrangere fortælle og legeeftermddage med bydelsmødrene Frederksberg Kommune og andre mødre fra lokalområdet, hvor mødrene udveksler erfarnger og oplevelser om at være medborgere Danmark. Mødrenes fortællnger danner baggrund for en børnebog om at være medborger Danmark. Børnebogen og projektets resultater udbredes tl andre lokalområder va Bydelsmødrenes Landsorgansaton, bbloteker, grundskoler og tl andre relevante nteressenter gennem meder og konferencer. Projektets vgtgste leverancer/aktvteter (hvordan vl v nå vores målsætnng? )Ved at : Fase 1: Fortælle og legeeftermddage med bydelsmødre og andre mødre og deres børn lokalområdet. Fase 2: Skrve og llustratonsfase. Fase 3: Højtlæsnngs og legeeftermddag. Fase 4: Udbredelse. I Frederksberg Kommune udbredes projektets erfarnger og børnebogen gennem arrangementer på bblotekerne, og va Skole og Frtdsforvaltnngen tl skoler og SFOer. Børnebogen gøres tlgængelg for offentlgheden som ebog på relevante hjemmesder og trykt form va et forlag, og der afholdes udbredelsesmøder om børnebogen og projektets resultater for relevante aktører. Derudover skal bogen udbredes tl grundskoler va fagblade. Mlepæle/delmål (hvornår har v leveret / udført de planlagte aktvteter/ nået vores målsætnnger): Delmål 1: Efter 4 måneder skal der være afholdt 2 fortælle og legeeftermddage med bydelsmødre og andre mødre fra lokalområdet. Delmål 2: Efter 10 måneder skal en plotudgave af børnebogen være skrevet og llustreret. Delmål 3: Efter 12 måneder skal der være afholdt 1 højtlæsnngs og legeeftermddag, hvor plotudgaven af bogen læses højt. Delmål 4: Efter 15 måneder skal børnebogen være færdgredgeret. Delmål 5: Efter 18 måneder skal bogen være tlgængelg trykt og dgtal form, og der skal være afholdt 4 oplæsnngsog legeeftermddage rundt omkrng Danmark. Bogen og projektets resultater skal være formdlet på nformatonsmøder og tl relevante meder. Forventede effekter: Succeskrterum 1: De 1020 mødre, der bdrager tl bogens hstorer skal opleve, at de er en del af et fællesskab med de øvrge mødre deres lokalområde. Succeskrterum 2: De 1020 mødre, der bdrager tl bogens hstorer, skal opleve en øget tlld og anerkendelse ved at være med tl at bdrage tl en børnebog om at være medborger Danmark. Succeskrterum 3: De 1530 mødre, der læser børnebogen med deres børn, skal opleve at de som forældre får lettere ved at forklare deres børn om det samfund de er en del af. Succeskrterum 4: De bydelsmødre og øvrge mødre lokalområderne hvor børnebogen udbredes, skal have en øget oplevelse af at være medborgere ved at kunne genkende nogle af deres egne oplevelser og dentfcere sg selv med personerne bogen. Derudover skal de opleve, at de er blevet bedre stand tl at tale med deres børn om at være medborgere Danmark, når de læser bogen sammen med deres børn. 17

18 Målendkatorer (Hvordan kan der måles på effekten af ndsatsen?: Evaluerng og effektmålng sker gennem kvaltatve ntervew med mødrene. Økonom (Forventet udgft ved værksættelse af projektet) Konsulentfrmaet Amondo har ansøgt Socal og Integratonsmnsteret om støtte tl projektet. Frederksberg Kommunes andel er Uddybende kommentarer: 18

19 (hvlket ndsatsområde Integratonspoltkken hører projektet tl): Famler og bolger Projektets arbejdsttel: Image og den gode hstore Projektets ntegratonspoltske formål (hvlket mål Integratonspoltkken projektet arbejder for at opnå): Modvrke dannelsen af udsatte områder Projektets organsatorske placerng: SSA det bolgsocale/ledelsesstaben Projektdé og formål(beskrv med 57 lnjer hvad projektet går ud på) Projektets formål er at arbejde for at skabe et bedre mage kommunens udsatte bolgområder ved at fortælle den gode hstore. Der udarbejdes samarbejde med lokalavserne (og kommunens kommunkatonsmedarbejdere eller journalststuderende) en artkelsere, som følger et eller flere bolgområder hele. I bolgområdet engageres beboerne aktvt fortællngen af de gode hstorer fra området, og det er hensgten, at dsse hstorer kan forbedre bebyggelsens mage både nternt og eksternt. Projektets vgtgste leverancer/aktvteter Én artkel pr. måned Mndst 5 aktve beboere pr. bolgområde Voxpop (hurtg rundspørge tl forbpasserende om deres holdnng tl bebyggelsen) for alle deltagende bolgområder Mlepæle/delmål Samme som ovenfor Forventede effekter: Umddelbare resultater/output: Større kendskab tl kommunens udsatte bolgområder Mere postvt mage Større tryghed ved bolgområdet Effekt på mellemlangt sgt (måles hvornår?): Flere ressourcestærke borgere de udsatte bolgområder Effekt på langt sgt (måles hvornår): Bedre beboerfordelng Målendkatorer (Hvordan kan der måles på effekten af ndsatsen?: Kort sgt va voxpop langt sgt va statstk Økonom (Forventet udgft ved værksættelse af projektet) (lønkroner + tryk af artklerne et samlet hæfte) Uddybende kommentarer: 19

20 Projektets ntegratonspoltske formål (hvlket mål Integratonspoltkken projektet arbejder for at opnå): At styrke kulturformdlng, dalog og brobygnng mellem forskellge befolknngsgrupper gennem bblotekerne, som kan hjælpe borgere med udenlandsk baggrund tl en bedre forståelse af det danske samfund Projektets organsatorske placerng(hvor organsatonen hører projektet tl?): Kultur og Frtd Bblotekerne Projektdé og formål(beskrv med 57 lnjer hvad projektet går ud på) Projektets formål er va en eller flere personlge beretnnger at gve voksne ndblk betydnng af og formål med medborgerskab og nvolverng. Projektets vgtgste leverancer/aktvteter (hvordan vl v nå vores målsætnng? )Ved at : Eksempler: Afholde 1 arrangement med forfatter, poltker og/eller andre ressourcepersoner Mlepæle/delmål (hvornår har v leveret / udført de planlagte aktvteter/ nået vores målsætnnger): Eksempler: Fnde relevante person(er) der kan formdle medborgerskab på en personlg måde Tage kontakt tl bydelsmødre, ntegratonsndsatsen og ntegratonsrådet for at nå ud tl målgruppen arrangementet afholdes løbet af Forventede effekter: Umddelbare resultater/output: Deltagerne får en oplevelse af formål med eget medborgerskab Effekt på mellemlangt sgt (måles hvornår?): Effekt på langt sgt (måles hvornår): Målendkatorer (Hvordan kan der måles på effekten af ndsatsen?: Deltagerantal Økonom (Forventet udgft ved værksættelse af projektet) 7000 kr Uddybende kommentarer: 20

21 (hvlket ndsatsområde Integratonspoltkken hører projektet tl): Kultur og frtdslvet Projektets arbejdsttel: Pgeklubber og andre kendte pgegrupper nvteres tl VIP aften på Hovedbbloteket Projektets ntegratonspoltske formål (hvlket mål Integratonspoltkken projektet arbejder for at opnå): At borgere med udenlandsk baggrund deltager kultur og frtdslvet samme grad som borgere med dansk baggrund. I den forbndelse vl der være særlg fokus på naktve pger. Projektets organsatorske placerng(hvor organsatonen hører projektet tl?): Kultur og Frtd Bblotekerne Projektdé og formål(beskrv med 57 lnjer hvad projektet går ud på) Projektets formål er, at v med afsæt pgernes egne ønsker får et par hyggelge aftener og får etableret en fortrolghed med bblotekets tlbud. Dette samarbejde med pgeklubberne og ntegratonskoordnatorerne. Projektets vgtgste leverancer/aktvteter (hvordan vl v nå vores målsætnng? )Ved at : Eksempler: Afholde 2 hyggelge VIParrangementer på Hovedbbloteket Udvkle en fortrolghed med bblotekets tlbud for målgruppen Få præsenteret lektecafeerne, forenngsguderne, karrerebbloteket, bbloteket som være og mødested m.m. Mlepæle/delmål (hvornår har v leveret / udført de planlagte aktvteter/ nået vores målsætnnger): Eksempler: Med udgangen af have afholdt 2 arrangementer for målgruppen Forventede effekter: Umddelbare resultater/output: At pgerne deltager arrangementerne og føler sg velkomne Effekt på mellemlangt sgt (måles hvornår?): De blver bekendt med bblotekets varerede tlbud Effekt på langt sgt (måles hvornår): At de fremover selv vl opsøge bblotekerne Målendkatorer (Hvordan kan der måles på effekten af ndsatsen?: Deltagerantal Tlbagemeldng fra voksne, der er løbende kontakt med pgerne Økonom (Forventet udgft ved værksættelse af projektet) 5000 kr 21

22 (hvlket ndsatsområde Integratonspoltkken hører projektet tl): Kultur og frtdslvet Projektets arbejdsttel: 2 sprogpc ere (bærbare) med nstallerede ordbøger, onlnekurser dansk, udvdet tekstbehandlng, tastaturer med andre alfabeter Projektets ntegratonspoltske formål (hvlket mål Integratonspoltkken projektet arbejder for at opnå): At styrke kulturformdlng, dalog og brobygnng mellem forskellge befolknngsgrupper gennem bblotekerne, som kan hjælpe borgere med udenlandsk baggrund tl en bedre forståelse af det danske samfund Projektets organsatorske placerng(hvor organsatonen hører projektet tl?): Kultur og Frtd Bblotekerne Projektdé og formål(beskrv med 57 lnjer hvad projektet går ud på) Stlle 2 bærbare pc ere tl rådghed med et udvdet tlbud for brugere, der har svært ved dansk. En pc placeres på Bbloteket Domus Vsta (se bruttokatalog ITcafe på Bbloteket Domus Vsta) og en pc på Hovedbbloteket. Pc erne vl også kunne bruges af lektecafeerne. Projektets vgtgste leverancer/aktvteter (hvordan vl v nå vores målsætnng? )Ved at : Eksempler: Indkøbe pc ere, tastaturer og relevant software Mlepæle/delmål (hvornår har v leveret / udført de planlagte aktvteter/ nået vores målsætnnger): Eksempler: er pc erne tl rådghed for brugerne og med programmer Gøre PR på relevante platforme og tl relevante samarbejdspartnere Forventede effekter: Umddelbare resultater/output: Gve brugere, der har svært ved skrftlgt dansk, en større hjælp va software. Gve mulghed for at skrve på pc erne med andre alfabeter. Effekt på mellemlangt sgt (måles hvornår?): At brugerne blver bekendt med og bruger de særlge programmer på pc erne samt tastaturer Effekt på langt sgt (måles hvornår): At brugerne får forbedret deres danskkundskaber Målendkatorer (Hvordan kan der måles på effekten af ndsatsen?: Bookng af sprogpc erne Brug af software lektecafeerne, ITkurser m.v. Økonom (Forventet udgft ved værksættelse af projektet) 8500 kr. tl bærbar og 5000 kr. tl software og tastaturer. Uddybende kommentarer: Den anden bærbare pc er konteret under skemaet: IT cafe på Domus Vsta 22

23 (hvlket ndsatsområde Integratonspoltkken hører projektet tl): Kultur og frtdslvet Projektets arbejdsttel: Sprogstmulerng børnensttutonerne Projektets ntegratonspoltske formål (hvlket mål Integratonspoltkken projektet arbejder for at opnå): At styrke kulturformdlng, dalog og brobygnng mellem forskellge befolknngsgrupper gennem bblotekerne, som kan hjælpe borgere med udenlandsk baggrund tl en bedre forståelse af det danske samfund Projektets organsatorske placerng(hvor organsatonen hører projektet tl?): Kultur og Frtd. Bblotekerne. Projektdé og formål(beskrv med 57 lnjer hvad projektet går ud på) Projektets formål er at udveksle deer og erfarnger tl ndkøb af sprogstmulerende materaler og at bbloteket formdler dsse materaler samarbejde med nsttutonerne. Projektets vgtgste leverancer/aktvteter (hvordan vl v nå vores målsætnng? )Ved at : Eksempler: Indkøb af materaler Afholdt møder med sprogkonsulent og nsttutoner Mlepæle/delmål (hvornår har v leveret / udført de planlagte aktvteter/ nået vores målsætnnger): Eksempler: Med udgangen af er materalerne ndkøbt og møderne afholdt med nteresserede nsttutoner Der er afholdt møder med nteresserede nsttutoner, hvor bbloteket formdler materalerne Forventede effekter: Umddelbare resultater/output: Øget brug af bbloteket og bblotekets sprogstmulerende materaler Effekt på mellemlangt sgt (måles hvornår?): Flere redskaber det pædagogske arbejde med sprogstmulerng nsttutonerne Effekt på langt sgt (måles hvornår): Bedre sprogudvklng hos børnene Målendkatorer (Hvordan kan der måles på effekten af ndsatsen?: Insttutonerne har lånt flere materaler på bbloteket, bøger, sæt m.m. Økonom (Forventet udgft ved værksættelse af projektet) Materaler og arbejdstmer kr. Uddybende kommentarer: 23

24 (hvlket ndsatsområde Integratonspoltkken hører projektet tl): Kultur og frtdslvet Projektets arbejdsttel: ITcafé bbloteket Domus Vsta Projektets ntegratonspoltske formål (hvlket mål Integratonspoltkken projektet arbejder for at opnå): At styrke kulturformdlng, dalog og brobygnng mellem forskellge befolknngsgrupper gennem bblotekerne, som kan hjælpe borgere med udenlandsk baggrund tl en bedre forståelse af det danske samfund Projektets organsatorske placerng(hvor organsatonen hører projektet tl?): Kultur og frtd. Bblotekerne. Projektdé og formål(beskrv med 57 lnjer hvad projektet går ud på) Projektets formål er spontant at kunne hjælpe dansk og ITsvage brugere med eksempelvs NemID eller emal. Bbloteket har allerede udarbejdet og vedlgeholder vejlednnger, der kan personlggøres og gves borgeren med hjem lommeformat, så det blver hjælp tl selvhjælp. Projektets vgtgste leverancer/aktvteter (hvordan vl v nå vores målsætnng? )Ved at : Eksempler: Stlle kompetente frvllge tl rådghed stor del af bblotekets åbnngstd Mlepæle/delmål (hvornår har v leveret / udført de planlagte aktvteter/ nået vores målsætnnger): Eksempler: Senest med udgangen af august måned at have engageret tlstrækkelgt antal frvllge tl at bemande åbnngstd Senest med udgangen af august måned at have ndkøbt og klargjort 2 bærbare pc ere tl formålet Forventede effekter: Umddelbare resultater/output: Borgeren får løst et akut behov på stedet, der samtdg styrker selvhjulpenheden Effekt på mellemlangt sgt (måles hvornår?): Færre henvendelser tl Borgerservce Effekt på langt sgt (måles hvornår): Mulggør medborgerskab Målendkatorer (Hvordan kan der måles på effekten af ndsatsen?: Fremmødefrekvens samt type af henvendelse Regstrerng af svar på Hvorfor henvender du dg her? Økonom (Forventet udgft ved værksættelse af projektet) 5000 kr. plus 2 bærbare pc er a 8500 kr. Heraf den ene medudvdet tekstbehandlngssystem, fx Second Guess, anslået prs 5000 kr. I alt kr Uddybende kommentarer: Den ene bærbar kan være en sprogpc. Se bruttokatalog for dette forslag. 24

25 (hvlket ndsatsområde Integratonspoltkken hører projektet tl): Kultur og frtdslvet Projektets arbejdsttel: Vdereudvkle de kontakter ntegratonsgruppen på bbloteket får etableret 2012 Projektets ntegratonspoltske formål (hvlket mål Integratonspoltkken projektet arbejder for at opnå): At styrke kulturformdlng, dalog og brobygnng mellem forskellge befolknngsgrupper gennem bblotekerne, som kan hjælpe borgere med udenlandsk baggrund tl en bedre forståelse af det danske samfund Projektets organsatorske placerng(hvor organsatonen hører projektet tl?): Kultur og frtd. Bblotekerne. Projektdé og formål(beskrv med 57 lnjer hvad projektet går ud på) Projektets formål er at udvkle nye måder at stlle bblotekets tlbud tl rådghed samarbejde med grupper og enkeltpersoner, fx kvarterhuse, pgeklubber, kvndecafeer, moskeer, Muhabet. Gerne samarbejde med ntegratonskoordnatorerne og evt. ntegratonsrådet V ønsker at udvkle bbloteket tl at være et rum tæt på borgerne. Endvdere er det målet, at også borgere og samarbejdspartnere oplever bbloteket som en aktv samarbejdspartner. Projektets vgtgste leverancer/aktvteter (hvordan vl v nå vores målsætnng? )Ved at : Eksempler: Fastholde og vdereudvkle de kontakter, der blver etableret 2012 Tage nye kontakter hvs v vurderer at kunne udvkle yderlgere At tage udgangspunkt brugernes ønsker og behov Mlepæle/delmål (hvornår har v leveret / udført de planlagte aktvteter/ nået vores målsætnnger): Eksempler: Med udgangen af at have etableret fortsat kontakt med 23 forskellge brugergrupper Forventede effekter: Umddelbare resultater/output: Brugerne oplever ndflydelse på bblotekets tlbud og deltager dem Effekt på mellemlangt sgt (måles hvornår?): De blver aktve brugere af bbloteket både som værested, ved deltagelse arrangementer m.m. Effekt på langt sgt (måles hvornår): Flere aktve og deltagende borgere på Frederksberg Målendkatorer (Hvordan kan der måles på effekten af ndsatsen?: Deltagerantal Antal grupper der er løbende kontakt tl Økonom (Forventet udgft ved værksættelse af projektet) kr. Uddybende kommentarer: 25

26 (hvlket ndsatsområde Integratonspoltkken hører projektet tl): Dokumentaton og evaluerng Projektets arbejdsttel: Evaluerng af den samlede ntegratonspoltk. Projektdé og formål(beskrv med 57 lnjer hvad projektet går ud på) Projektets formål er at foretage en grundg evaluerng af Integratonspoltkken. Ved hjælp af en omfattende spørgeskemaundersøgelse, foretages en kortlægnng af kommunens placerng forhold tl de opstllede mål Integratonspoltkken. Der er endnu kke foretaget en egentlg systematsk baselne på ntegratonsområdet, og med henblk på en kommende poltkudvklng vl et øget dokumentatonsgrundlag være værdfuldt. Projektets vgtgste leverancer/aktvteter At få gennemført et omfattende telefonsurvey (med mulghed for at blve ntervewet på st modersmål) baseret på et repræsentatvt udsnt af kommunens borgere OG på et repræsentatvt udsnt af kommunens borgere med kkevestlg baggrund. At survey et ndeholder spørgsmål, som gver svar på den generelle placerng forhold tl kommunens egne målsætnnger Integratonspoltkken At survey et ndeholder spørgsmål, som gver svar på borgernes værder og holdnnger forhold tl det kommende natonale ntegratonsbarometer. Forventede effekter: Umddelbare resultater/output: Et ndgående ndblk holdnnger, værder og aktvteter hos Frederksbergs borgere. Effekt på mellemlangt sgt: Det ndgående kendskab gver langt større mulghed for at handle specfkt forhold tl særlge problemstllnger, udfordrnger eller målgrupper dermed er der også forventnnger om en større træfskkerhed og effektfuldhed. Økonom (Forventet udgft ved værksættelse af projektet) Ca Uddybende kommentarer: 26

27 (hvlket ndsatsområde Integratonspoltkken hører projektet tl): Projektets arbejdsttel: Udvklng af ny poltk for ntegraton/aktvt medborgerskab Projektets ntegratonspoltske formål (hvlket mål Integratonspoltkken projektet arbejder for at opnå): Projektets organsatorske placerng SSA Staben Projektdé og formål(beskrv med 57 lnjer hvad projektet går ud på) Projektets formål er at skre vedtagelsen af en ny poltk, som har aktvt medborgerskab (ntegraton) som omdrejnngspunkt. Afsættet for poltkken kan således være borgernddragelse, og ved gennemførelsen af en stram proces kan den sddende Kommunalbestyrelse nå at fremsætte forslag om vedtagelse af den ny poltk først Projektets vgtgste leverancer og mlepæle Forslag tl proces (januar) Gennemførelse af borgernddragelse (1. og 2. kvartal) Formulerng af poltk baseret på borgernddragelse og survey herunder også formulerng af mål og ndkatorer (3. og 4. kvartal) Forslag tl poltk forelægges (4. kvartal) Forventede effekter: Umddelbare resultater/output: Større ejerskab tl den nye poltk Kommunens fokus på det aktve medborgerskab blver synlgt for borgerne Effekt på mellemlangt sgt): Flere aktve medborgere kommunen Flere aktve medborgere bdrager tl løsnngen af velfærdsopgaver kommunen Effekt på langt sgt (måles hvornår): En endnu mere socalt bæredygtg by med et engageret cvlsamfund på tværs af generatoner, socale og kulturelle baggrunde Målendkatorer (Hvordan kan der måles på effekten af ndsatsen?: Økonom (Forventet udgft ved værksættelse af projektet) Uddybende kommentarer: 27

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed Bevllngsområde 30.32 Øvrg folkeskolevrksomhed Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrvelse opgaver nden for øvrg folkeskolevrksomhed Området omfatter aktvteter tlknytnng tl den almndelge folkeskoledrft

Læs mere

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet BEU - 14.9.2009 - Dagsordenspunkt: 3 09-0855 - JEFR - Blag: 3 Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser nden for FTFområdet Det ndstlles: At BEU tlslutter sg, at KL/FTF-aftalen søges poltsk forankret gennem

Læs mere

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 tl brug for rammeaftalen på de socale og socalpsykatrske tlbud Denne skabelon omfatter kommunens forventnnger tl forbrug af

Læs mere

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte ½ års evaluerng projekt Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte Der forelgger her en evaluerng beskrvelse projektstllngen Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte efter et halvt års vrke. Tl forskel fra 3 måneders evaluerngen

Læs mere

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S Organsatonsmanual Organsatonen bag SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 En robust organsaton SIKA Rengørng blev grundlagt 2001 af Bent Hansen, som enkeltmandsvrksomhed.

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

Hovedgård Skole Tlf.: 76291900 Fax: 75661141

Hovedgård Skole Tlf.: 76291900 Fax: 75661141 Hovedgård Skole... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 5 Indsatsområder og resultater... 5 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 8 ndsatsområder...

Læs mere

Synopsis for handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS)

Synopsis for handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) Handlngsplanens aktvteter struktureres ndenfor strategens temaer: Regon er et attraktvt sted at bo, arbejde og drve vrksomhed De rette kompetencer styrker væksten Innovaton og store anlægsnvesternger skaber

Læs mere

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876]

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876] Kontaktoplysnn Indlednng For elever specalskoler, gruppeordnnger, specalklasser og elever, der modtager særlg støtte tl nkluson almndelge klasser, skal der udarbejdes en ndvduel elevplan, der tager udgangspunkt

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S Mljøpoltk Offcel poltk for håndterng af globalt mljø og arbejdsmljø SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Rchard Petersen, Elsabeth Hansen og Bent Hansen, som har mere end 30 års praktsk

Læs mere

Ernst & Youngs oversigt over administrative effektiviseringsforslag til Nyborg kommune

Ernst & Youngs oversigt over administrative effektiviseringsforslag til Nyborg kommune Ernst & Youngs oversgt over admnstratve effektvserngsforslag tl Nyborg kommune Forslag Kommentarer Samlet drøftet med borgmester, kommunaldrektør og økonomchef. Omfatter alt følgende 7 punkter. Potentalet

Læs mere

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S Medarbejderhåndbog Velkommen som medarbejder SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 Det bedst mulge ansættelsesforløb SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Bent & Elsabeth

Læs mere

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 Aftale om generelle vlkår for tlldsrepræsentanter -^ Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 1. Aftalens parter Mellem parterne Århus Kommune, Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg og FOA,

Læs mere

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri)

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri) for Myndghed (Handcap og Socalpsykatr) Baggrund Økonomudvalget besluttede den 17. maj 2010, at der bl.a. på Myndghedsområdet for Handcap og Socalpsykatr skal udarbejdes en handleplan som følge den konstaterede

Læs mere

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00 Fagblok 4b: Regnskab og fnanserng 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 tl 31.01 2004 kl. 14.00 Dette opgavesæt ndeholder følgende: Opgave 1 (vægt 50%) p. 2-4 Opgave 2 (vægt 25%) samt opgave 3 (vægt

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.9.2015 C(2015) 6588 fnal KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015 om ændrng af Kommssonens delegerede forordnng (EU) 2015/35 for så vdt angår beregnng

Læs mere

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21 Vestbyskolen... 2 Samlet vurderng af skolen... 3 Rammebetngelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogske processer... 6 Indsatsområder og resultater... 6 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 10 Udfordrnger...

Læs mere

Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum

Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum Væk bonden og oplev landbolvet Benyt museets mange fleksble tlbud eller sammensæt selv et program tl dagsbesøget eller lejrskoleturen. Aktvtet engagement fordybelse

Læs mere

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1503875 Dok. nr.: 1768205 Dato: 3.

Læs mere

31. december 2008/2009/2010 henføres pr. 1. januar 2009/2010/2011 til overenskomst/aftale på KL området

31. december 2008/2009/2010 henføres pr. 1. januar 2009/2010/2011 til overenskomst/aftale på KL området Blag 1 Oversgt over områdebestemmelser overenskomst vedrørende pædagogsk personale og husholdnngsledere ved (Danske Regoners overenskomst) Henføres tl overenskomst Henføres tl BUPL overenskomst (NIS 60.01)

Læs mere

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan.

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan. Vdenscenter for Transkulturel Psykatr har ekssteret sden 2002 og skal fremme psykatrsk udrednng, dagnostk, behandlng, pleje og opfølgnng af patenter, der har en anden etnsk baggrund end dansk. Kulturel

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard,

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

Efterår 2013 : Status på igangværende aktiviteter inden for velfærdsteknologi, der leder frem mod strategi 2020 mål, (skema 1).

Efterår 2013 : Status på igangværende aktiviteter inden for velfærdsteknologi, der leder frem mod strategi 2020 mål, (skema 1). VELFÆRDSTEKNOLOGI PROCESBESKRIVELSE Efterår 2013 : Status på gangværende aktvteter nden for velfærds, der leder frem mod strateg 2020 mål, (skema 1). Tds- procesplan for uddannelsens ndsatsområder ndenfor

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Blag 365 Offentlgt Notat Kemkaler J.nr. MST-652-00099 Ref. Doble/lkjo Den 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommssonens forslag om tlpasnng tl den

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor Dgtal forvaltnng på tværs den offentlge sektor Manager Lars Andersen PLS RAMBØLL Management A/S www.pls-ramboll.com 23. oktober 2002 Den Dgtale Borger 2002 Konklusoner Nettet er blevet hverdag sær brugsfrekvensen

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007 Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Drektoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Denne

Læs mere

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kvanttatve metoder 2 Forår 2007 Oblgatorsk opgave 2 Indtjenng, konkurrencestuaton og produktudvklng danske vrksomheder Opgavens prmære formål er at lgne formen på tag-hjem delen af eksamensopgaven. Der

Læs mere

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo lamnatgulvmateraler leveres med vejlednnger form af llustratoner. Nedenstående tekst gver forklarnger på llustratonerne og er nddelt tre områder: Klargørngs-, monterngs- og rengørngsvejlednnger.

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Økonom- og Erhvervsmnsteret (Blag A) Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Økonom- og Erhvervsmnsterets

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser Najoqqutarsat / Klder: Henrk Rndom Rusmdlernes Bolog, udgvet af Sundhedsstyrelsen 2000. www.netstof.dk www.stofnfo.sst.dk www.sundhedsstyrelsen.dk www.sundhed.dk www.peqqk.gl Denne brochure gver dg oplysnnger

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af forandringsteori

Vejledning til udarbejdelse af forandringsteori Afdelngen for erhvervsrettet voksen Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mal uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejlednng tl udarbejdelse forandrngsteor 1. Udarbejdelse

Læs mere

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved Lgevægt på varemarkedet gen! Sdste gang bestemtes følgende IS-relatonen, der beskrver lgevægten på varemarkedet tl: Y = C(Y T) + I(Y, r) + G εim(y, ε) + X(Y*, ε) Altså er varemarkedet lgevægt, hvs den

Læs mere

Almindelige bemærkninger

Almindelige bemærkninger Bemærknnger tl lovforslaget Almndelge bemærknnger l. ndlednng 2. Lovforslagets ndhold 2.1. ndførelse af nye sanktoner for overtrædelse af de fællesskabsretlge udbudsregler 2.2. Justerng af standstl-reglerne

Læs mere

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling Industropatør Uddannelse nden for produkton udvklng 1 Industropatør - en andledes hvvsuddannelse Høje kvaltetskrav, fokus på mljø skkhed, modne teknol, psonlgt ansvar, løbende udvklng af råvar process

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn skrdt-for-skrdt gude tl den nye Onlne Rapport (OLR) Vgtg nformaton tl alle krker og organsatoner Ikke flere paprlster Sangrapporten går nu onlne

Læs mere

Ligeløn-stilling blandt dimittender

Ligeløn-stilling blandt dimittender Lgeløn-stllng blandt dmttender For fjerde år træk vser DJs dmttendstatstk, at der prakss stort set er lønmæssg lgestllng blandt nyuddannede. Lge mange mænd og kvnder får næsten det samme løn. Startløn

Læs mere

Flere job. Gennem nye alliancer og samarbejde

Flere job. Gennem nye alliancer og samarbejde Et magasn om udfordrngerne på arbejdsmarkedet et regonalt perspektv. Med fokus på nytænkende samarbejder på tværs af erhvervs-, uddannelses- og beskæftgelsesndsatser. Når vden omsættes tl vækst. 2015 TEMA

Læs mere

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne.

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne. Dette dokument beskrver overordnet de væsentlge ændrnger tl verson 2.6. I dokumentet er kun medtaget de ændrnger, der har medført ændrnger tl revsonsrapporten. I det omfang der er behov for uddybnng af

Læs mere

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol Udvklng af en metode tl effektvurderng af Mljøstyrelsens Kemkalenspektons tlsyn og kontrol Orenterng fra Mljøstyrelsen Nr. 10 2010 Indhold 1 FORORD 5 2 EXECUTIVE SUMMARY 7 3 INDLEDNING 11 3.1 AFGRÆNSNING

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bjarne Vogt, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Vggo Kofod Dagsorden for mødet er: 1) Kommentarer/godkendelse

Læs mere

Brugerhåndbog. Del IX. Formodel til beregning af udlandsskøn

Brugerhåndbog. Del IX. Formodel til beregning af udlandsskøn Brugerhåndbog Del IX Formodel tl beregnng af udlandsskøn September 1999 Formodel tl beregnng af udlandsskøn 3 Formodel tl beregnng af udlandsskøn 1. Indlednng FUSK er en Formodel tl beregnng af UdlandsSKøn.

Læs mere

Stadig ligeløn blandt dimittender

Stadig ligeløn blandt dimittender Stadg lgeløn blandt dmttender Kvnder og mænd får stadg stort set lge meget løn deres første job, vser DJs dmttendstatstk for oktober 2012. Og den gennemsntlge startløn er fortsat på den pæne sde af 31.500

Læs mere

Bilag 6: Økonometriske

Bilag 6: Økonometriske Marts 2015 Blag 6: Økonometrske analyser af energselskabernes omkostnnger tl energsparendsatsen Energstyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Paneldataanalyse 3 Specfkaton af anvendte panel regressonsmodeller

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Dansk Journalstforbund Februar 2011 BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Jobs og lønkroner er kke lgelgt fordelt blandt mandlge og kvndelge forbunds. Derfor har v her samlet fre oversgter, der sger

Læs mere

OPI virksomhedsinvolvering:

OPI virksomhedsinvolvering: 18. jun 2012 OPI vrksomhedsnvolverng: Erfarnger fra OPI-Lab demonstratonsprojekt 1 1 Det Intellgente Hosptalsbaderum Peter Bamberg Jensen, OPI projektleder Syddansk Sundhedsnnovaton Regon Syddanmark Peter.Bamberg.Jensen@regonsyddanmark.dk

Læs mere

installationsperioden ankom til Flådestation Korsør

installationsperioden ankom til Flådestation Korsør Nr. 1, 2006 Sden sdst den sdste nyhedsbrev har ABSALON lgget ved såvel Flådestaton Korsør som Flådestaton Frederkshavn, for at få nstalleret mere mltært udstyr om bord. Installatonerne blev afsluttet den

Læs mere

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den II. september2012, kl. 19.00. Der vil være øl, vand og kaffe under mødet

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den II. september2012, kl. 19.00. Der vil være øl, vand og kaffe under mødet 6. Eventuelt Dagsorden: AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL 4. september2012 LmenBo Bolgorgansatonen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 8210 Aarhus V Telefon 8938 2000 post@almenboaarhus.dk www almenboaarhus.dk

Læs mere

ORiGINAL EKS~MPL4R dåto ii1r~17-2t/, -~ 9. fti 12. LDk4II~PL11~N~. ni~kkaj~1o.n,jrw. w~dvut~ MHRJIFFtiE1~~BY, M...t... Oi~ii

ORiGINAL EKS~MPL4R dåto ii1r~17-2t/, -~ 9. fti 12. LDk4II~PL11~N~. ni~kkaj~1o.n,jrw. w~dvut~ MHRJIFFtiE1~~BY, M...t... Oi~ii ORGINAL EKS~MPL4R dåto 1r~17-2t/, -~ 9 LDk4II~PL11~N~. ft 12. w~dvut~ n~kkaj~1o.n,jrw MHRJIFFtE1~~BY, NARIH1ER k~ummune M...t... O~ Indholdsfortegnelse Sde REDEGØRELSE Generelt Lokalpanens område Lokapanens

Læs mere

VEDTÆGTER. Advokatfirmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn TIL 98 4334 ii LE/UJ. for. Andeisforeningen Feddet

VEDTÆGTER. Advokatfirmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn TIL 98 4334 ii LE/UJ. for. Andeisforeningen Feddet Advokatfrmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederkshavn TIL 98 4334 - LE/UJ Mv. Sekr. Vestermarksve 38 9900 Frederkshavn VEDTÆGTER for Andesforenngen Feddet 1. Navn og hjemsted 1.1- Forenngens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. januar 2008

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. januar 2008 07/01 '08 12: 08 FAX +45 33 63 27 6~_~~HøJlSTERET l4 001/011 UDSKRFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. januar 2008 Sag 532/2005 (l. afdelng) Sclmeder Electrc Danmark AJS (tdlgere

Læs mere

Integrationspolitikkens Handleplan 2013 - bruttokatalog

Integrationspolitikkens Handleplan 2013 - bruttokatalog Integrationspolitikkens Handleplan - bruttokatalog Læsevejledning: Første del er en skematisk oversigt. Helt nye indsatser er markeret med en stjerne og findes beskrevet mere udførligt i den sidste del

Læs mere

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning!

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning! Vden gver vækst Højtuddannede tl mdt- og vestjyske vrksomheder Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretnng! Vrksomheder og højtuddannede har brug for hnanden Vækst forudsætter

Læs mere

LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen.~,I-,, ~,. I. NYBORG KOMMUNE Teknsk forvaltnng 1992 2. oplag, august 1994 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund og ndhold Forholdet tl andet planlægnng

Læs mere

Marco Goli, Ph.D, & Shahamak Rezaei. Den Sociale Højskole København & Roskilde Universitetscenter

Marco Goli, Ph.D, & Shahamak Rezaei. Den Sociale Højskole København & Roskilde Universitetscenter Marco Gol, Ph.D, & Shahamak Rezae Den Socale Højskole København & Rosklde Unverstetscenter Folkelg opnon Folkelg opnon Kaptel 1: tdernes morgen Folkelg opnon Folkelg opnon Kaptel 2 : Den ratonelle ndvandrer

Læs mere

SåDAn GØR VI KLASSELEDELSE. Hvad skal eleverne lære?

SåDAn GØR VI KLASSELEDELSE. Hvad skal eleverne lære? SåDAn GØR VI Februar 2014 KLASSELEDELSE Hvad skal eleverne lære? Fagudvalgene har fået en central rolle Sofendalskolens arbejde med klasseledelse og struktur relaton tl folkeskolereformen. Klasserumsledelse

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2 Advokat Bors Frederksen Advokat Jørgen Holst Advokatfrmaet Poul Schmth Holst, Advokater Vester Farmagsgade 23 Hans Broges Gade 2 1606 København V 8100 Århus C J.nr. 89-14585 BORIDERJCWZ Redegørelse medfør

Læs mere

Kunsten at leve livet

Kunsten at leve livet Kunsten at leve lvet UNGE - ADFÆRD - RUSMIDLER 3. maj 2011 Hvad er msbrug? Alment om den emotonelle udvklng Hvem blver msbruger? Om dagnoser Om personlghedsforstyrrelser Mljøterap, herunder: - baggrund

Læs mere

Den politiske organisation

Den politiske organisation Regnskab 2010 Den poltske organsaton Byrådet 2010 2013 Ulla Hardy-Hansen (C) 1. vceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Carsten Wlff (V) 2. vceborgmester Per Frost Henrksen (A) Ergn Øzer (A)

Læs mere

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej Trafkgruppen Agenda 1. Vurderng af forsøg Luknng af Sandmosevej 2. Vurderng af foreslået forsøg Luknng af Sandmosevej og Brunbakkevej 3. Forslag tl forbedret fremkommelghed for hele Aarhus Syd 4. Kortsgtet

Læs mere

Du har i vinterferien stillet følgende spørgsmål til forvaltningen:

Du har i vinterferien stillet følgende spørgsmål til forvaltningen: KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltnngen Ledelsessekretaratet Llan Parker Kaule (I) Poltkerspørgsmål om sundhedsntatver 26-02-2014 Sagsnr. 2014-0033240 Dokumentnr. 2014-0033240-1 Kære Llan Du har

Læs mere

Der må ikke udelades omkostninger, som er nævnt i vejledningen, ligesom der kun må indberettes de omkostninger, der er nævnt i vejledningen.

Der må ikke udelades omkostninger, som er nævnt i vejledningen, ligesom der kun må indberettes de omkostninger, der er nævnt i vejledningen. VEJLEDNING I OPGØRELSE AF OMKOSTNINGER TIL ENERGIBESPARELSER 1. Vejlednngen skal benyttes af alle fjernvarmeværker Alle værker, der har et energsparemål, skal benytte denne vejlednng tl ndberetnng af omkostnnger

Læs mere

Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødning. Angelo Andersen

Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødning. Angelo Andersen Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødnng Angelo Andersen.. Problemformulerng I forbndelse med ønsket om at reducere kvælstof udlednngen fra landbruget kan det være nyttgt at undersøge hvordan landbruget

Læs mere

Udviklingen i de kommunale udligningsordninger

Udviklingen i de kommunale udligningsordninger Udvklngen de kommunale udlgnngsordnnger af Svend Lundtorp AKF Forlaget Jun 2004 Forord Dette Memo er skrevet de sdste måneder af 2003, altså før strukturkommssonens betænknng og før Indenrgsmnsterets

Læs mere

Områdefornyelse BYFORNYELSESPROGRAM

Områdefornyelse BYFORNYELSESPROGRAM Områdefornyelse BYFORNYELSESPROGRAM Glamsbjerg bymdte FEBRUAR 2005 Forord Glamsbjerg er en statonsby fra ca. 1890-1910, der er opstået hvor jernbanen Oden se-assens krydser landevejen Bogense/Fåborg. Byens

Læs mere

Budget (fra integrationspuljen) Projekttitel Beskrivelse Succeskriterier og forventet effekt. Udviklingsprojekt/ Projektejer/ organisatorisk placering

Budget (fra integrationspuljen) Projekttitel Beskrivelse Succeskriterier og forventet effekt. Udviklingsprojekt/ Projektejer/ organisatorisk placering Unge og Uddannelse (Børn i dag-tilbud fra 0-6 år) Projekttitel Beskrivelse Succeskriterier og forventet effekt Tosprogede 0-6-årige børn i dagtilbud Supplerende sprogstimulering af børn med andet modersmål

Læs mere

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning BRUGERVEJLEDNING UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Orgnale Brugsanvsnng R INDHOLD GENERELT...3 Indlednng...4 Advarsler...4 Forholdsregler...5 Tlsgtet brug...6 OVERSIGT

Læs mere

Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke

Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Egedal Kommne Dronnng Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Blag tl Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Regnskabsprakss... 3 Målopfølgnng... 9 Investerngsoversgt... 21 Bemærknnger tl nvesterngsoversgt...

Læs mere

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang . Kort beskrvelse TheraPro HR9 Elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 4 Med den elektronske radatortermostat kan du ndstlle rumtemperaturen nøjagtgt efter

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere

Kommunikationsplan for SOF erne og IPG erne i Sønderjylland

Kommunikationsplan for SOF erne og IPG erne i Sønderjylland Kommunkatonsplan for SOF erne og IPG erne Vgtgheden af on og gensdg nformaton fremgår tydelgt af de respektve kommssorer for IPG erne : rne har tl opgave at skre mplementerngen af ndsatserne på de 4 oblgatorske

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmerne er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Bodl Schmdt, Lars Provstgaard, Chrstan Holm Nelsen, Maybrtt Pugflod;

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse

Tilfredshedsundersøgelse Tlfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademer, Professonshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 VIA Unversty College Svarprocent: 35% (3.411 besvarelser ud af 9.738 mulge) Insttutonsrapport Introdukton Indhold

Læs mere

Import af biobrændsler, er det nødvendigt?

Import af biobrændsler, er det nødvendigt? Vktor Jensen, sekretaratsleder Danske Fjernvarmeværkers Forenng Import af bobrændsler, er det nødvendgt? Svaret er: Nej, kke ud fra et ressourcemæssgt og kapactetsmæssgt synspunkt. Men ud fra et kommercelt

Læs mere

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 271218 Brevd. 2118731 Ref. KASH Dr. tlf. 4631 3066 katrnesh@rosklde.dk NOTAT:Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2014 17. august

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdaterng af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Mnsteret for

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 08.oktober 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 08.oktober 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod Lars Provstgaard,

Læs mere

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling nalunaerutt - Grønlandsk Lovsamlng Sere C-I 14.december oss Afsnt 5, Gruppe 1 Lb.nr. 9. Aftale om tjenestebolger Grønland I medfør at 15, stk. 2 lov om statens tjenestemænd GrØnland, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Beregning af strukturel arbejdsstyrke

Beregning af strukturel arbejdsstyrke VERION: d. 2.1.215 ofe Andersen og Jesper Lnaa Beregnng af strukturel arbedsstyrke Der er betydelg forskel Fnansmnsterets (FM) og Det Økonomske Råds (DØR) vurderng af det aktuelle output gap. Den væsentlgste

Læs mere

STATISTISKE MEDDELELSER 1980:5. De kommunale. finanser. for regnskabsáret DANMARKS STATISTIK. 9 /w-

STATISTISKE MEDDELELSER 1980:5. De kommunale. finanser. for regnskabsáret DANMARKS STATISTIK. 9 /w- STATISTISKE MEDDELELSER 980:5 De kommunale fnanser for regnskabsáret 977 DANMARKS STATISTIK Kobenhavn 980 9 /w,/ 3 FEB 98 DANMARKS STATISTIK BIBLIOTEKET Forord Denne publkaton er en fortsettelse af de

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Konstituering af bestyrelsen Onsdag den 11. april kl i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Konstituering af bestyrelsen Onsdag den 11. april kl i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Konsttuerng af bestyrelsen Onsdag den 11. aprl 2012 - kl. 19.00 Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er ndkaldt tl konsttuerngsmøde samt tl bestyrelsesmøde. Fremmødte:

Læs mere

Handleplaner Strategi for tiltrækning og fastholdelse af uddannelser

Handleplaner Strategi for tiltrækning og fastholdelse af uddannelser 29-05-2017 Handleplaner Strateg for tltræknng og fastholdelse af uddannelser Sønderborg Udvalget for kulturel og regonal udvklng og Uddannelsesstrategsk Forum Handleplan 1 Studemljø strategsk V vl gøre

Læs mere

BFN-Nyt 1/2016. Foreningens aktiviteter oktober 2016 januar Naturoplevelser i 2015 og 2016 Onsdag d. 12. oktober 2016, kl i Hummerhuset.

BFN-Nyt 1/2016. Foreningens aktiviteter oktober 2016 januar Naturoplevelser i 2015 og 2016 Onsdag d. 12. oktober 2016, kl i Hummerhuset. .. BIOLOGISK FORENING FOR NORDVESTJYLLAND BFN-Nyt 1/2016 Bologsk Forenng for Nordvestjylland Ørhagevej 189, Kltmøller, 7700 Thsted www.bfn-nyt.dk Forenngens formål er at øge kendskabet tl og nteressen

Læs mere

Personfnidder blokerer for politiske reformer

Personfnidder blokerer for politiske reformer Personfndder blokerer for poltske reformer Danskernes dom er klar: mededæknng Danmark blver for høj grad domneret af personspørgsmål. En ny Cevea-undersøgelse vser, at de mange personsager dansk poltk

Læs mere

Stadig ligeløn blandt dimittender

Stadig ligeløn blandt dimittender Stadg lgeløn blandt dmttender Kvnder og mænd får stadg stort set lge meget løn deres første job, vser DJs dmttendstatstk for oktober 2013. Og den gennemsntlge startløn er nu på den pæne sde af 32.000 kr.

Læs mere

Beboeren. Sommerlandet. Ildsjæle. Vinderen er fundet. Teater og debat. Farvepalet for tryghed KAB sætter fokus på trygheden i boligafdelingerne

Beboeren. Sommerlandet. Ildsjæle. Vinderen er fundet. Teater og debat. Farvepalet for tryghed KAB sætter fokus på trygheden i boligafdelingerne Beboeren Jun 2011 Farvepalet for tryghed KAB sætter fokus på trygheden bolgafdelngerne Bolger støbeskeen Der er mange nye bolger på vej KAB-fællesskabet sde 6 sde 8 Fede klpper, bål og blødende f ngre

Læs mere

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíii"n. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx.

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíiin. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx. FOTKEEVENTYRETS KENDETEGN Når du læser et folkeeventyr, er der nogle kendetegn sonì dubør være ekstra opmærksom på. Der er nogle helt faste mønstre og handlnger, som gør, at du kan genkende et folkeeventyr.

Læs mere

DEN ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSREVOLUTION 1/19. - Et notat om e-mail markedsføring. Gem dette dokument

DEN ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSREVOLUTION 1/19. - Et notat om e-mail markedsføring. Gem dette dokument DEN ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSREVOLUTION - Et notat om e-mal markedsførng Gem dette dokument 1/19 Den elektronske kommunkatonsrevoluton INDHOLD Den elektronske kommunkatonsrevoluton... 3 Den elektronske

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Kresten Bundgaard, Maranne Dderksen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende: Ingen Dagsorden for mødet

Læs mere

Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 231 om Naalakkersuisuts forbrug af eksterne konsulenter og ansatte med bopæl i udlandet. Svar på spørgsmål 1.

Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 231 om Naalakkersuisuts forbrug af eksterne konsulenter og ansatte med bopæl i udlandet. Svar på spørgsmål 1. Anngaasaqarnermut Akleraartarnermullu Naalakkersusoq Naalakkersusoq for Fnanser og Skatter NAALAKKERSUSUT GOVERNMENT OF GREENLAND Medlem af natssartut Vvan Motzfeldt, Sumut Besvarelse af 37 spørgsmål nr.

Læs mere