Ind holdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ind holdsfortegnelse"

Transkript

1 Bo BurusrnuesBnq

2 s3 Ind holdsfortegnelse Tekniske data (krav til traktor)... Side Maskinidentifikation... s 6 Introduktion... s 7 Sikkerhed... s 9 Generelle sikkerhedsforskrifter... s 9 Supplerende sikkerhedsforskrifter TAARUP O... s 3 Sikkerhedsforskrifter ved kranlarft... s 5 Ny maskine.. ver agtpågivende... s 7 Montering. tilkobling... 3 Tilkobling af vogne... 9 Betjening. indstilling... 2 Vedligeholdelse Smerring Ekstraudstyr... 4 Reparationsforskrifter Driftsforstyrrelser Stikordsregister Reservedelsfortegnelse... El.diagram... Nummerindex... Tekniske oplysninger... s 5 A 2A B C

3 [-* OTZZ r_ 0 N O

4 s5 Tekniske data (omsatningstabel for SI-enheder, - se side IC). Vagt kg P.T.O. (kraftudtag)... Effektbehov... Snitlangde (teoretisk)... Antal knive... Snittecylinderens omdrejningstal... Snittecylinderens diameter mm Indfsringsvalsernes omdrejningstal min-l min. 35 kw45 HK 5 eller 7 mm 2 stk. 350 min-l 85 min-' u/ Regulering af afgangsrsr... elektrisk eller kabel Dakmontering (ekstraudstyr) x 8 Daktryk KpA Ksrehastighed (afhangig af afgrsde og traktorstarrelse) km/t WFra fabrik kan nye maskiner leveres med gear beregnet for enten 5 eller 7 mm snitlangde. Ligeledes kan maskiner leveres med enten kabelregulering eller el-regulering af afgangsrar. Krav til traktor A maskiner Traktoren skal vagtmaxsig have en forsvarlig starrrelse, overhold den stedlige lovgivning herfor. Ved karse i bakket terran skal det iagttages, at sideophangte påvirker traktorens stabilitet. Maskinen tilkobles traktorens trepunktsophang. Traktoren skal have slingrekader på trepunktsophangets laftearme. Ret til andringer uden varsel forbeholdes. Ligeledes tages der forbehold for eventuelle trykfejl i denne brugsanvisning.

5 s6 Maskinidentifi kation Maskinnummer og fabrikant kan aflases på Straks ved maskinens levering noteres maskinnummer samt leveringsår i efterfarlgende skema. Ved henvendelse om servicesparrgsmål bedes dette nummer altid oplyses. Maskinen er CE market, vist Denne markning, med tilharende EUoverensstemmelseserklaxing, betyder at maskinen imardekommer vasentlige sundheds- og sikkerhedskrav, og at den er i overensstemmelse med direktiverne 89/392/E0F, tillag 9 /368/E0F og tillag 93/44/E0F. Maskinnr. : Leveringsår :

6 s7 Introduktion Tillykke med Deres nye Kverneland Taarup maskine. De har valgt et produkt, der giver Dem den stnrrste sikkerhed, både når det gaelder funktion, finish samt opbakning med service og reservedele, gennem et net af dygtige forhandlere. Alle Kverneland Taarup maskiner er udviklet og testet i samarbejde med praktiske landmaend og maskinstationer med det mål at sikre den mest optimale funktion og driftssikkerhed. Vi beder Dem lese denne instruktion igennem for De tager maskinen i brug. I forbindelse med leveringen af den nye maskine er det vigtigt, at et Kverneland Taarup overdragelsesbevis er udfyldt, underskrevet af Dem og forhandleren, samt at beviset returneres til Kverneland Taarup. Dette er vigtigt for Dem, idet det er en forudsaetning for, at Kverneland Taarup kan yde garanti. Vi ansker Dem endnu engang tillykke - og god hmt. Kverneland Kverneland Taarup AS DK-5300 Kerteminde - Denmark Phone Fax

7 I - I -,--,y r--'

8 s9 o Enhver bruger, reparater og ejer skal vzre gjort bekendt med maskinens advarselsinstruktioner i denne brugsanvisning, farr arbejde påbegyndes. Arbejd altid med landbrugsmaskiner på en omhyggelig og sikker måde. Gennemlzs og f0lg maskinens sikkerhedsforskrifter. Sikkerhed er Deres ansvar. I Hold 0je med dette symbol. Det betyder, at der kan vzre fare for en alvorlig ulykke. Det fremhzver forsigtighedsforanstaltninger, som skal farlges og dermed hindre, at ulykker sker. Symbolet findes i hele brugsanvisningen og på maskinens advarselsskilte for at grare Dem opmzrksom på instruktioner vedrarrende sikkerhed. o o Generelle sikkerhedsforskrifter Pas pi andre personer og dyr! Sat aldrig maskinen igang, hvis der opholder sig personer eller dyr i nzrheden af eller på maskinen eller traktoren. Sti aldrig imellem traktorhjulene og maskinen. Overhold den stedlige lovgivning om, ved hvilken alder barrn må arbejde med landbrugsmaskiner. Anvendelse af maskinen. Maskinen må kun anvendes til host af majs. Anvend personlige vaernemidler. Hav en arbejdsbeklzdning, som er fri for larsthangende dele. Under starvede forhold, anvendes starvmaske af en godkendt type. o Pas på overdrevet lydniveau. Visse traktorhedskabskombinationer, afhzngig af arbejdsbetingelserne, kan forårsage et hrajere lydniveau end 85 db for operatarren. I sådanne tilfzlde skal der benyttes harrevzrn. Hold vinduer og darre LUKKET hele tiden for at mindske starjniveau. Maskinen mi kun tilkobles en traktor af forsvarlig sterrelse. Traktorens vagt skal stå i forhold til maskinens samt den efterfarlgende vogns vagt. Overhold den stedlige lovgivning herfor. Ver sikker på at traktoren har korrekt P.T.O. udta. En maskine beregnet til P.T.O. = 540 min-l må aldrig tilkobles et udtag til P.T.O. = 000 o Sammenkoblingen mellem traktor, maskine og eventuelt vogn, skal vere udfarrt forskriftsmassigt,. Alle låsebolte skal have sikkerhedssplitter. Overhold den stedlige lovgivning for vej transport, - iagttag at nogle lande krzver sikkerhedskader. Anvendes hitchkrog, - kontroller farr transport på offentlig vej, at krogens låsepal er i indgreb. Arbejd sikkert. Traktormotoren skal ALTID slukkes og startnargle fjernes, farr der foretages reparationer, rensning, smarring eller vedligeholdelsesarbejde på maskinen.

9

10 s Afskærmninger. Smg altid for at ALLE SKÆRME er på plads, korrekt monteret og rigtigt vedligeholdt. Forsrrg ikke at sætte maskinen igang f0r dette er kontrolleret. Vær meget agtpågivende overfor kraftoverfsringsakslernes plastik-afskærmninger. Er de beskadiget, skal de udskiftes. Afskarmningernes kadelåse SKAL altid monteres et passende sted på traktoren og maskinen for at undgå, at de ydre plastikskarme drejer rundt. Hydraulik. VEr agtpågivende når der arbejdes med hydraulik. Brug ojenbeskyttelse og handsker. Udstrommende hydraulikolie under tryk kan trange ind i huden og forårsage koldbrand. S0g lage, hvis De har varet udsat for uheld. Snrrg for at ingen personer opholder sig i narheden af maskinen, når dens hydrauliske funktioner betjenes. Husk ved frakobling, og når traktodmaskine forlades. Alle hydrauliske funktioner skal vare neutrale, maskinen skal vare sænket til jorden og vare sikkert understrattet. Anbring stopklodser ved maskinens hjul ved frakobling. Lad aldrig b0rn lege eller opholde sig i narheden af landbrugsmaskiner. 8 U r sikkert. Kend dit ansvar, - uagtsomhed eller slarseri kan medfore alvorlige personskader eller d0d. F0r transport på offentlig vej, - kontroller altid at hjulbolte er spandte, at sammenkoblingen er i orden, og at eventuelle hydrauliske systemer og paler er låst, se maskinens brugsanvisning. Km forsigtigtjreducer hastigheden ved drejning og ved klarsel på ujavn vej, - undgå at maskine/vogn kommer i svingninger og bliver ustabil. Var også opmarksom på, at der kan vare fare for valtning, når der arbejdes på skråninger og på terrm med bhde bundforhold. Karr kun med lave las, var forsigtig. Belysning. Det er ejerensibrugerens ansvar at sarrge for korrekt belysning samt lysreflekterende sikkerhedsafmmkninger på maskinen, når den transporteres på offentlig vej i lygtetzndingstiden. Overhold den stedlige lovgivning herfor. Sikkerhedsudstyr. Hav altid farrstehjalpsudstyr med på traktoren. Ligeledes skal den stedlige lovgivning angående ildslukker, iagttages. Arbejdes der med ho eller halm skal en ildslukker forefindes. Reservedele. Brug altid originale reservedele af sikkerhedsmzessige hensyn. For personskader, opstået ved brug af "falske" reservedele vil Kverneland Taarup ikke kunne påtage sig noget erstatningsansvar. Vedligeholdelse. Smg for at maskinen vedligeholdes, så den sikkerhedsmmsigt altid er i en god tilstand. Der mi ikke andres på maskinens tekniske opbygning.

11 s 2 n I

12 s 3 Supplerende sikkerhedsforskrifter for TAARUP 0 o o Maskinen er udstyret med A ADVARSELS-skilte. Beskadiges skiltene, skal de udskiftes, - bestillingsnr. for et komplet sat skilte er nr Efterf~lgende vises advarselsskiltenes placering og en angivelse af, hvori advarslen består. Var agtpågivende! Las og forstå brugsanvisningen f0r maskinen tages i brug. Var agtpågivende! Traktoren skal altid slukkes og startnarglen fjernes, f0r der foretages reparationer, rensning, smerring eller vedligeholdelsesarbejde på maskinen. ADVARSEL 0. Kroppen kan trakkes ind i P.T.O. akslen! Skanne må ikke fjernes eller åbnes f0r traktorens motor er standset og håndbremsen aktiveret. o ADVARSEL. Roterende maskinkomponenter! B~rn må aldrig opholde sig i narheden af landbrugsmaskiner. Kun operatoren må opholde sig ved maskinen. ADVARSEL. Var agtpågivende! Overhold den stedlige lovgivning for transport på offentlig vej. Hitchkrogen må max. belastes med 500 kg. o ADVARSEL. Kroppen kan blive klemt! Arbejd aldrig under maskinen, medmindre den er sikkert understattet. Traktorens motor skal vare standset og håndbremsen aktiveret. 8 o ADVARSEL. Fingre kan skzres af! Rens aldrig fardevalsernes knive D f0r maskinen er oph0rt med at rotere. Traktorens motor skal vare standset og håndbremsen a tiveret. ADVARSEL. Hander og arme kan vikles ind i kileremtrak! Skarmen må ikke fjernes eller åbnes f0r traktorens motor er standset og håndbremsen aktiveret.

13

14 Var agtpågivende! Anvend altid beskyttelsesbriller, når knivene slibes. Bar en bekladning, som passer til arbejdet. ADVARSEL 0. Fingre kan skares af! SkErmen må ikke åbnes for knivcylinderen er oph0rt med at rotere. Traktorens motor skal vare standset og håndbremsen aktiveret. ADVARSEL. Adfod og krop kan trakkes ind i fardevalser! Fors0g aldrig at indfore materiale i maskinen med hånd eller fod. Rensning af ferdeområdet må kun foretages, når maskinen er oph0rt med at rotere. ADVARSEL. Var agtpågivende! Maskinens yderste punkt lovgivning for vejtransport. vej. traktorens baghjul. Overhold den stedlige altid anvendes ved transport på offentlig Sikkerhedsforskrifter ved kranloft Anvend kun godkendt kranmateriel. Afgangsrmet skal vare demonteret. Vzegt er angivet på tegning. Var forsigtig, - ingen personer må opholde sig under eller i umiddelbar narhed af den Iraftede genstand. Maskinens l0ftes i Idtebeslag og Var sikker på at kranstropper er forsvarligt fastgjorte f0r hejsning påbegyndes. Anvend styreline til at holde maskinen i position.

15 o e...::..:.:::::p I - -

16 s 7 Ny maskine, = vær agtpagiven o Las brugsanvisningen. Det er vigtigt, at der udvises stor påpasselighed, når en ny maskine igangsattes. Forkert montage, fejlbetjening m.m. kan medfore dyre reparationer og driftstab. TAARUP's fabriksgaranti bortfalder, såfremt denne brugsanvisnings forskrifter ikke overholdes. Var opmarksom på dette symbol, - det fremhaver operationer, hvor stor agtpågivenhed skal iagttages for at undgå forkert montage, fejlbetjening m.m. Var isar opmarksom på folgende, når en ny maskine igangsattes: o o Kontroller at maskinen er opmonteret korrekt, og at den ikke er beskadiget. Var sikker på at el.kabler er monteret således, at de er lange nok til at optage afgangsrarrets drejebevagelser. Iagttag stor påpasselighed, når maskinen tilkobles traktor. Er tilkoblingen ikke udfort som foreskrevet, arbejder maskinen ikke korrekt. ' Iagttag stor påpasselighed når kraftoverforingsaksel tilpasses. En for kort eller for lang aksel kan medfore stor skade på maskine og traktor. Frilob skal monteres på maskinens akseltap. o 8 o Fra fabrik kan maskinen leveres med gear beregnet for 5 eller 7 mm snitlangde. Kontroller at maskinen er indstillet til den onskede snitlangde. For en ny maskine tages i brug skal den gennemsmores. Kontroller, at gearet er påflldt olie, cg at olieniveau er korrekt. Anvend kun de i instruktionsbogen foreskrevne oliekvaliteter. For maskinen startes op, kontrolleres at alle bolte i knivcylinder og bolte ved modskar er spandte. Efter ca. driftstime efterspandes alle maskinens bolte. Dette er isar vigtigt ved hurtigt roterende dele. Denne efterspanding skal også foretages, når der har varet udfort servicearbejde.

17

18 3 Mon ter ing =t il ko bl ing Maskinen er samlet og prøvekørt p& fabrikken. For transport til brugeren er maskinen adskilt i hovedkomponenter. Saml delene, - montering af el.regulering vist side 7 og montering af kabelregulering er vist side 9. Vær agtpagivende n&r en ny maskine monteres - tilkobles første gang. SØrg for at alle generelle forskrifter, nævnt side 9, er opfyldt. EfterfØlgende monteringsforskrifter er gældende ved førstegangsmontering (afkortning af kraftoverføringsaksler m. m. ). Ved efterfølgende monteringer er det kun de deciderede tilkoblingspunkter, som skal udføres. Sammenkobling traktor - maskine A Sammenkoblingen mellem maskine og traktor skal udføres forskriftsmæssigt. Ophængets tre splitbolte skal være forsvarligt laste med kraftige splitter. 0 Bak traktoren til maskinen, - monter højre og 0 LØft maskinen lidt, - monter støtteben med (kun ved. gangsmontering). Vend stottebenet som vist ved 0. 0 Sænk maskinen indtil ophængstappen kan fastgøres p& venstre Øftearm 0. O Indstil topstangens lsngde, - maskinens slæbesko skal være parallelle med jordoverfladen. 0 Kontroller at topstangen er monteret parallelt med traktorens = 0. Er topstangen ikke monteret korrekt, Ødelægges kraftoverforingsakslen, n8r den roterer i loftet stilling.

19

20 O Stram traktorens slingrekæder op. O LØft maskinen lidt op. I dstil t aktorens højre således, at maskinen er vandret. Slæbeskoene 6 og 6 skal berore jorden samtidig, når maskinen sænkes. Kraftoverfnrring sakse A Det er farligt at tilkoble en traktor med P.T.O. = 000 min-' til en maskine beregnet for P. T.O. = 540 min-'. FØr akslen monteres kontrolleres længden på følgende måde : 0 Indstil ophænget således at P.T.O. tappene er i samme højde. O Monter akslens to dele pb henholdsvis traktorens og maskinens akseltap. monteres på maskinens akseltap. O Hold de to akseldele sammen som vist på foto 2, og mærk afkortningslængden (ca. 25 mm frigang). Bemærk: Ved nogle traktortyper skal akslen ikke afkortes..ved afkortning af akslen skal alle fire dele a - b - c - d afkortes lige meget. Vigtigt! Vær meget omhyggelig med afkortningen, - akslens indvendige profilrør er RILSAN-belagt og må ikke beskadiges. Der må ikke anvendes vinkelsliber. Akselenderne skal rundes med fil og slibes glat med smergellærred. Dette er især vigtigt ved det udvendige rør. I modsat fald vil RILSAN-belægningen blive Ilskrællet aft. Alle spåner skal fjernes, og profilrørene smøres med molycotefedt eller tilsvarende.

21 !PI 28

22 0-0 Kontrol af akslens længde Monter den afkortede aksel, friløb skal placeres ved maskinen. Kontroller at akslen ikke g8r i bund, n8r ophænget løftes/sænkes (ill. ). Vær agtpkgivende, - en ændring af topstangslængden har indflydelse p& kraftoverføringsaksen.s længde. Mindskes topstangslængden skal ovennævnte kontrol udføres igen. Maskiner med el-regulering Styreboks og anbringes hensigtsmæssigt på traktorens bagskærm. StrØmforsyningen skal udtages via traktorens sikringsgruppe. Minimum 6 amp. sikring. Ved traktorer uden ekstra tilslutningsklemme (sikring), anvendes den medfglgende sikringsholder. Minimum 2,50 kabel til traktorens akkumulator. Batteriet skal være i orden og altid opladet maksimalt. Kontroller for monteres, at afgangsrøret let kan drejes. Bolte ml kun spændes svagt, - anvend kun de medsendte 8semØtrikker. Monter som vist. FastgØr alle el.kabler, - vær opmærksom p8 at skal være langt nok til at optage afgangsrørets drejebevægelse. El.diagram, - se side 2A. Reservedelsfortegnelse, - se side 9A og 0A.

23 8

24 9 Maskiner med kabelregulering, e skal være frit bevægelige (Øse bolte). Monter ~~?~~~~~ til afgangsrørets klap. Kontroller at afgangsrøret kan drejes frit. Anbring betjeningsgrebet G hensigtsmæssigt i traktorens førerkabine således at hhdtagene kan betjenes med na Q urlige armbevægelser. Anbring betjeningsgrebet på som vist, når maskinen frakobles traktoren. Tilkobling af vogne A Tilkobling af vogn skal være udført forskriftsmæssigt. Maksimal belastning af hitchkrog er 500 kg. Vogne med prodsfaje Er traktoren udstyret med kæde som vist side 2, skal denne aftages, medens vognen til- og frakobles. GØr således: Bak til vognen med Øftet maskine, - sænk maskinen helt mod jorden umiddelbart for vognens prodsøje nåes. Fortsæt bakning og hæv maskinen, når ophængskrogen kan fange prodsøjet. Den automatiske kan udløses fra traktorsædet med snortræk. Vogne med gaffeltræk Anvend trækbeslag (ekstraudstyr). anvendes ikke til TAARUP 0. Bestillingsnr., - se side A. Vogne med haj trækstang Anvend ROCKINGER kobling (ekstraudstyr). Bestillingsnr., - se side A.

25 o2

26 2 Betjening4ndstilling Transport A Vær agtpågivende ved korse på offentlig vej, - maskinens yderste punkt ligger ca. m uden for traktorens baghjul. Overhold den stedlige lovgivning for vejtransport, - anvend om nødvendigt foran maskinen. Beskyttelsespladen er ekstraudstyr. Bestillingsnr., - se side 5 A. forsigtigt. Reducer hastigheden ved drejning og ved på ujævn vej. Vær opmærksom på, at en sideophængt maskine kan påvirke traktorens stabilitet. Arbejdshajde Indstil traktorens Øftearme saledes at maskinens slæbesko er 0-30 mm over jorden. Kan tr toren ikke fastholde IØftearmene i den Ønskede position, låses ophænget med kæde 6 som vist. Sni tlængde Fra fabrik kan nye maskiner leveres med gear bere net for enten 5 eller 7 mm. Maskinens snitlængdeindstilling er angivet pb transfers 6. Snitlængden kan ændres ved at udskifte gearets snekke og snekkehjul. Bestillingsnr., - se side 2A. Til 5 mm snit anvendes 3 skaret snekke vist og tilhørende snekkehjul. Til 7 mm snit anvendes 4 skåret snekke vist og tilhørende snekkehjul.

27 zz

28 23 o Kraftoverfsring sakse Ophæng kraftoverf0ringsakslen i n8r maskinen er frakoblet traktor. o Stntteben Anbring som vist, n8r maskinen er tilkoblet traktor. Majsknusebro anvendes ved moden majs, n8r majskernerne er og hfirde. Vær opmærksom pa at kraftforbruget herved 0ges. Glat anvendes ved gr0n majs. Majsbsjle Majsbojlens indstilling afhænger af majsens h0jde: lav majs = ned og tilbage hoj majs = op og frem

29 \ m O O cn (D 3

30 25 Vedligeholdelse Service: Knive - modskær Ved alt servicearbejde med knivcylinder, modskær, slibeapparat m. m. skal traktorens motor være standset, Arbejdes der med knive/modskær, skal knivcylinderen blokeres i begge drejeretninger med stopklodser. Efterspænd knivcylinderens og modskærets bolte pb Deres nye maskine før den startes op og igen efter ca. driftstime. Denne efterspænding skal også foretages, når der har været udført servicearbejde, f. eks. udskiftning af knive og modskær. vigtigt: Knive og modskær skal være skarpe og korrekt justeret. I modsat fald vil maskinen kræve unødvendig megen kraft, belastes hirdt og snitte materialet dårligt. Iagttag fdlgende: 0 Afstanden mellem knive og må maksimum være mm. 0 skal være skarpt, - maksimal nedslidning '3 mm (diameter på indteg- net cirkel). 0 skal være skarpe, - maksimal knivæg-bredde 0,25 mm. Enhver udskiftning/justering af knive og modskær skal udføres efter de angivne efterfølgende forskrifter. Efterkontroller altid, at alle bolte er spændte.

31

32 Indstilling af knivcylinder - modskær A seshandsker. Arbejd sikkert, - traktorens motor skal være standset. Anvend beskyttel- Kontroller/juster afstanden mellem knive og modskær for hver 40 driftstimer på følgende made : 0 indvendig i remskiven Øsnes (skrue med indvendig sekskant). Skru ca. /4 omgang højre om (/4 omgang svarer til 0,25 mm). 0 Drej på knivcylinderen og kontroller om knivene rører ved modskæret, - hvis ikke drejes yderligere /4 omgang. Nar knivene rører ved modskæret, skrues 4 omgang tilbage igen (venstre om) og laseskruen spændes. Tilspændingsmoment for laseskrue : 30 Nm (3 kpm). Slibning af knive Knivene skal efterses og eventuelt slibes dagligt. Sliddet er afhængig af afgrødens karakter. Ved snitning af modent majs, skal slibning udføres oftere. A handsker. Ved slibning af knive - undgå skade. Anvend altid beskyttelsesbriller når knivene slibes og bær en klædning, som passer til arbejdet. Anvend arbejds- Anvend følgende fremgangsmade ved i nederste position og lad maskinen rotere med normalt omdrejningstal. 0 Slibes enen løsnes med og skrues ind til beroring med knivene med håndhjul b. 0 Spænd stenen fast med og bevæg slibeapparatet frem og, Gentag om nødvendigt slibningen een eller flere tilspændinger med hhdhjul &bage Undga overdreven slibning, - i modsat fald vil maskinens knivsæt nedslides meget hurtigt. fortsættes

33 82

34 Hold slibeapparat i orden : Slibeapparatet skal glide let uden slør. Anvend om nødvendigt mellemlæg ved 0. Udskift slibestenen når denne er idt ned til 50 mm som vist ved monteres således at limsamlingen 6 0. Ny slibesten skal L vender mod håndtaget. Hold skinnen ren og dækket med et tyndt lag rustbeskyttende olie. 0-0 Udskiftning af knive Udskift inden knivcylinderens indstillingsområde er opbrugt, a,,tand fra kropplade til knivspids: min. 56 mm. A handsker. Iagttag sikkerhedsforskrifter side 25, nar der arbejdes med knivcylinder, - arbejd altid pb en omhyggelig og sikker made. Pas pa, nar gamle knive demonteres! Knivcylinderen kommer i ubalance, og kan pludselig dreje rundt. Lås cylinderen med trækiler. Anvend arbejds- Anvend altid nye originale bolte ved montering af nye knive. Boltene er specialfremstillede. Anvend følgende fremgangsmade ved udskiftning af knive: 0 Demonter slibeapparatet og læg afgangsrøret ned. Monter på slibeapparatets skinne. O Stil knivcylinderen helt tilbage (væk fra modskær). fortsættes )

35 OE

36 3 0 Monter nye knive og bolte, - spænd disse svagt. Anvend et brækjern til at "presse" knivene frem mod indstillingslærens to og 0. O Kan knivene ikke nå disse punkter stilles cylinderen lidt frem (mod modskær). 0 Spænd knivboltene til 90 Nm med momentnøgle. 0 Demonter hjælpeværktøj, monter slibeapparat, fjern alt værktøj fra maskinen og bring afgangsrøret i normal arbejdsstilling. Drej p& knivcylinderen, - kontroller at knivene ikke kan komme i berøring med modskæret. Start maskinen forsigtigt op, slib knivene, indstil knivcylinder/modskær som vist på side 27. Vigtigt! Vær altid opmærksom pa at knivcylinderen skal være i balance. Maskinen ma aldrig arbejde med manglende knive. Ved udskiftning af een eller flere knive må disse, inden de monteres, slibes ned til samme må som de Øvrige. Udskiftning af rundknive - modskær Kontroller rundknive og modskær for hver 60 driftstimer, afhængig af, hvor tit knivene slibes. A UdfØr efterfølgende operationer p& en sikker og forsvarlig måde. Ved alt arbejde i nærheden af maskinens indføringsvalser, skal traktorens motor være standset. O Hæv maskinen ca. 2/3 op med traktorens Øftearme og stil helt tilbage. Inden næste punkt udfares skal maskinen understøttes, SA den ikke tipper bagover. 0 Afta topstangen. Fjern understøtningen og maskinen lægges ned som vist og Q. 0 Kontroller rundknivenes skær, - se 0. Knivene kan vendes og slides pli begge sider. fortsættes L

37 ZE

38 Demonter den viste med hjælpeværktøj 0. 0 Kontroller modskærets kant, - se 0. Modskæret kan vendes og slides pa begge kanter. Et nedslidt modskær kan ikke slibes op. Ska,modskæret demonteres er det nødvendigt at aftage een i cylinderen. Anvend altid nye originalbolte ved montering af nyt modskær. Boltene er specielfrernstillede. Spænd boltene til 90 Nm med momentnøgle. Montering af fødeval er: skrues ind i akslens gevindhul. Pres valsen op med møtrik ($. Kontrol. af modkniv. K ntroller jævnligt at er i orden. Den skal støtte og renskrabe rundkniv 6.

39

40 35 Sikringsbolt ved snekkegear o Maskinens snekkegear er udstyret med en sikringsbolt 0. Bolten sprænges, såfremt indf0ringsvalserne overbelastes. 0-0 Ved udskiftning af bolten anvendes følgende fremgangsmåde : O Demonter forreste samt snekkens lasebolt og skiver. O Snekken fores ud ved at dreje mod venstre med O Udskift sikringsbolt 0. Anvend kun originalbolt ved udskiftning. Vær opmærksom pb valsernes synkroniseghg (foto 5) nbr næste punkt udføres. Medbringerne skal være drejet 45 i forhold til hinanden. 0 Drej snekken ind igen. Monter skiver, bolt og dæksel.

41 9E

42 37 o- o Gummiplader Iagttag ved montering af nye at disse buer opad. Korrekt mo tage af de underliggende støttefjedre er vist på foto 2. Bemferk, at der er møtrikker 6 under fjederen ved de forreste bolte. Remstrammer Hold kileremme stramme. Kontroller spendingen ved at trykke pb een rem med ca. 0 kp, - nedfjedringen må være mm. Nye remme efterstrammes efter få timers drift. Kontroller herefter for hver 40 driftstimer. Maskiner med elektrisk udstyr Undgå at styreboks og el-motorer udsættes for vandspuling. Beskadiges et kabel skal det straks udskiftes, - sørg for at kabler er fastgjort med kabelholdere. Polforbindelser, sikring m.m. holdes fri for ir med et egnet spraymiddel. El-diagram er vist side 2A. o Afskærmninger A Hold kraftoverføringsakslen og maskinens afskærmninger i orden. Manglende eller defekt afskærmning af de roterende dele kan medføre alvorlig skade eller død.

43 8E

44 39 Smsring (smøremidler, - se side IC). Ny maskine: Kontroller gearets oliestand og gennemsmør maskinen og kraftoverføringsakslen før maskinen tages i brug. G,enerelt : Bevægelige mekaniske forbindelser smøres efter behov. Ved stilstand (en uge og derover): Vask og gennemsmør maskinen, oversprøjt den med et tyndt lag rustbeskyttende olie, - dette er især vigtigt ved alle blankslidte overflader. Kraftoverf;oringsaksel - afgangsrm Alle kardankryds og lejer ved beskyttelsesrør smøres hver 8-0 timer. ProfilrØr smøres for hver 20 driftstimer. Anvend grafit eller molykote-fedt. Kontroller jævnligt kraftoverføringsakslen. Er profilrør beskadiget kan teleskoperingskraften blive så stor, at P. T. O. tappen pb traktor eller maskine kan blive Ødelagt. AfgangsrØr smgres hver 8-0 timer, - der er to nipler. Gear Kontroller gearets iestand for hver 40 driftstimer, anvend målebhnd ned gennem phfyldningsproppen 6. Olieniveau : 30 mm *) Olietype : Bestillingsnr. for liter olie: Oliemængde: 2 liter Olieskift : Skift olien første gang efter ca. 0 driftstimer og herefter gang pr. sæson. for aftapning af olie er placeret i højre side under gearhuset. Bagerst i denne instruktionsbog, side C, er anvist "smøremidler". Anvend kun olietyper mærket (L) til vinkelgearet. Korrekt olietype kan leveres fra TAARUP, - se bestillingsnr. ovenfor.

45 OP

46 4 Ekstraudstyr Bestillingsnumre for ekstraudstyr, - se reservedelslisten side A. StØttehjul bør anvendes, såfremt maskinen tilkobles en lille traktor og ved kørsel i særligt ujævnt terræn. Herved opnas bedre stabilitet. anvendes som vist, n8r maskinen frakobles, - det dre es til lodret stilling, når maskinen er tilkoblet. Hjulet højdeindstilles med splitbolten b. Forlaenger Forlænger for mindsker vindpavirkning af materialestrømmen fra maskine til vogn. Længde = 995 mm. Lodret forlænger Bnskes afgangsrøret forlænget anvendes lodret forlænger.

47

48 43 Reparationsforskrif ter A at Reparation af TAARUP 0 bor kun foretages af faguddannet service-folk med kendskab til sikker brug af værkstedsudstyr, og som er uddannet i udføre reparationer af landbrugsmaskiner på en sikker og ansvarlig mhde. Fadeval ser Ved udskiftning af fødevalser skal korrekt justering iagttages, - se efterfølgende anvisning. Demontering - montering af fødevalser er omtalt side 33. Anvend mellemlæg A af hensyn til frigang på 0,2-0,5 m mellem bundplade og bund B. af valse, - vist ved Cb Anvend mellemlæg af hensyn til frigang på 0,3-0,6 m ved valserne, - vist

49 PP

50 45 Snittehjulsaksel Ved kontrol eller udskiftning af lejer er det vigtigt, at snittehjulsakslens indstillingsbolt ig møtrik monteres korrekt. Iagttag følgende: Demontering af remskive, - anvend som vist pg ill. 3. O Anvend mellemlæg således at lejerne er FØr monteres, skal knivcylinderlremskive trækkes tilbage, = 70 mm. 0 Skru herefter sammen til 45 mm som vist. 0 Skru ind på knivcylinderens aksel indtil møtrikken går mod remskiven ved 0. Monter boltene 0. 0 Juster knivcylinderens knive ind til modskæret, - se side presses ind i lejehuset gennem i remskiven. Bemærk: Kontroller også tætningsringens position efter montering af nye knive, hvor knivcylinderen har været trukket helt tilbage.

51 46 Driftsforstyrrelser Problem Mulig årsag Afhjælpning Se side Materiale uensartet. snittes SlØve knive eller modskær. Slib knivene og udskift eller vend modskæret Knivene er ikke korrekt justeret til modskæret. Stil knivene tæt til modskæret. 27 Knivcylinderens omdrejningstal er for lavt. Kontroller at traktorens kraftudtag kører med min. 540 min-'. Kontroller at kileremmene er korrekt justeret. 37 Maskinen fsr for lidt materiale indført. ForØg kørehastigheden. Kastevirkningen for ringe. Knivcylinderens omdrejningstal er for lavt. Kontroller at traktorens kraftudtag kører med min. 540 min-'. Kontroller at kileremmene er korrekt justeret. 37 Maskinen får for lidt materiale indført. ForØg kørehastigheden. Kraftforbruget synes for højt. Samme som uens art et. "materiale snittes - se ovenfor. Rundknivene er sløve. Udskift eller vend rundknivene. 3 Stubben er uensartet. Rundknivene er sløve. Udskift eller vend rundknivene. 3 Maskinen samler ikke liggende majsstokke op. Spidserne af stråskillerne glider over liggende majsstokke. Forkort traktorens topstang (pas på kraftoverføringsakslens længde). 3 Maskinen køres skævt pb rækkerne. Stands maskinen midt i en række og kontroller at majsstokkene føres ind midt imellem stråskillerne. (Det er ofte lettere at styre efter den foregående række). Kontroller at slingrekæderne er korrekt justeret. 5

Model Taarup 2016-2020 - 2024-2028

Model Taarup 2016-2020 - 2024-2028 1 Model Taarup 2016-2020 - 2024-2028 Brugsanvisning Nr. 56.030.510 / Index 109-10 - 2. udgave 5 Indholdsfortegnelse Side Tekniske data (krav til traktor)... 7 Maskinidentifikation... 8 Introduktion...

Læs mere

POS QTY PARTNUMBER BESKRIVELSE DESCRIPTION REMSKIVE BELT PULLEY NOT 5MM SQ X 30MM SLOT 5MM SQ X 30MM SKRUE

POS QTY PARTNUMBER BESKRIVELSE DESCRIPTION REMSKIVE BELT PULLEY NOT 5MM SQ X 30MM SLOT 5MM SQ X 30MM SKRUE 1 2 539101176 REMSKIVE BELT PULLEY 2 2 539101177 NOT 5MM SQ X 30MM SLOT 5MM SQ X 30MM 3 4 539102717 SKRUE 5/16-18 X 5/8 SCREW 5/16-18 X 5/8 4 1 539103256 FJEDER SPRING 5 2 539101331 LÅSEMØTRIK 01-02-2013

Læs mere

Model Taarup 2524-2528

Model Taarup 2524-2528 1 Model Taarup 2524-2528 Brugsanvisning Nr. 19.030.601 / Index 109-11 5 Indholdsfortegnelse Side Tekniske data (krav til traktor)... 7 Maskinidentifikation... 8 Introduktion... 9 Sikkerhed... 11 Generelle

Læs mere

A B 7 C 0 29 1 2 5 7 29 6 1 4 9 0 4 5 27 1 12 9 22 16 16 21 2 26 20 11 2 1 9 15 24 2 17 17 19 2 1 1 125 25 125 10 125 4 5 E D 125 5 F 67 66 4 45 44 45 4 70 49 9 9 70 50 62 5 56 57 60 5 61 61 Model: Fusion

Læs mere

480 Reservedelslis te Spare parts list Liste des pieces de rechange Ersatzteilliste

480 Reservedelslis te Spare parts list Liste des pieces de rechange Ersatzteilliste @ @ No. 64.030.552 / Index 02-04 Taarup 480 Reservedelslis te Spare parts list Liste des pieces de rechange Ersatzteilliste Denne brugsanvisning og/eller reservedelsliste er ikke komplet. Se venligst

Læs mere

Illustration A. Plastic plate. Model 6003

Illustration A. Plastic plate. Model 6003 Illustration A Plastic plate 1 3 2 6 5 4 122 123 7 8 Model 6003 POS QTY PARTNUMBER BESKRIVELSE DESCRIPTION 1 1 30000069 GASKABEL THROTTLE CABLE 2 2 90100691 LÅSEMØTRIK 8.8 M6 FZ LOCKING NUT M6 FZ 3 2 410942

Læs mere

Taarup 3532 F Brugsanvisning

Taarup 3532 F Brugsanvisning Taarup 3532 F Brugsanvisning Nr. 38.046.505 / Index 112-02 2 3 4 5 Indholdsfortegnelse Side Tekniske data (krav til traktor)... 7 Maskinidentifikation... 8 Introduktion... 9 Sikkerhed... 11 Generelle sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Model Taarup 3024-3028 - 3032

Model Taarup 3024-3028 - 3032 1 Model Taarup 3024-3028 - 3032 Brugsanvisning Nr. 31.030.501 / Index 110-01 - 2. udgave 5 Indholdsfortegnelse Side Tekniske data (krav til traktor)... 7 Maskinidentifikation... 8 Introduktion... 9 Sikkerhed...

Læs mere

POS QTY PARTNUMBER BESKRIVELSE DESCRIPTION

POS QTY PARTNUMBER BESKRIVELSE DESCRIPTION 1 10 MØTRIK RUSTFRI A M STAINLESS NUT M 2 2 20 SKRUE MX SCREW MX 1001 SKRUE MED INDV. -KT. CYL. MX12 1 12 REMSKIVE BELT PULLEY 1 1 KILEREM V-BELT 1 1 BAGPLADE REAR PLATE 010210 PLANSKIVE M FZ FACE PLATE

Læs mere

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 205 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning.

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 205 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning. PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9044852 Beskrivelse: 205 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning. Sikkerhed: Læs og forstå instruktionerne i denne manual. Stands

Læs mere

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 175 cm bred slagleklipper. Sikkerhed:

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 175 cm bred slagleklipper. Sikkerhed: PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9044854 Beskrivelse: 175 cm bred slagleklipper. Sikkerhed: Læs og forstå instruktionerne i denne manual. Stands altid traktorens motor inden kraftoverførselsakselen

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

M.HÅNDTAG 5 1 662045 START FJEDER RECOIL SPRING 6 1 111E40F-511-1 SNORHJUL START ROPE REEL M.HÅNDTAG

M.HÅNDTAG 5 1 662045 START FJEDER RECOIL SPRING 6 1 111E40F-511-1 SNORHJUL START ROPE REEL M.HÅNDTAG 1 1 11GB/T67M5X12 MASKINSKRUE 5X12 MACHINE SCREW 5X12 2 1 111E40F-511-2 SKIVE WASHER 3 1 111E40F-511-1 SNORHJUL START ROPE REEL 4 1 40-11330 STARTSNOR 4MM M.HÅNDTAG 7 1 40-11330 STARTSNOR 4MM M.HÅNDTAG

Læs mere

Taarup 327F-328F Brugsanvisning

Taarup 327F-328F Brugsanvisning Taarup 327F-328F Brugsanvisning Nr. 38.046.504 / Index 109-03/2 5 Indholdsfortegnelse Side Tekniske data (krav til traktor)... 7 Maskinidentifikation... 8 Introduktion... 9 Sikkerhed... 11 Generelle sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK Artikel nr.: 12025 DK montagevejledning 2009/12 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Slagleklipper 180 svingbar

Slagleklipper 180 svingbar Brugsanvisning Varenr.: 9043011 Slagleklipper 180 svingbar Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9043011

Læs mere

140 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning, og hydraulisk justering fra lodret til under vandret.

140 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning, og hydraulisk justering fra lodret til under vandret. PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9044851 Beskrivelse: 140 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning, og hydraulisk justering fra lodret til under vandret. Sikkerhed:

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44. Manual SCANTOOL 1065 COMBI

Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44. Manual SCANTOOL 1065 COMBI Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual SCANTOOL 1065 COMBI EF-overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst Danmark www.scantool.dk Tlf: 98 23 60

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

Slagleklipper 240 cm Sideforskydelig

Slagleklipper 240 cm Sideforskydelig Brugsanvisning Varenr.: 9047514 Slagleklipper 240 cm Sideforskydelig Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer:

Læs mere

Brugervejledning for

Brugervejledning for Brugervejledning for continental-klipper Model FRB maskintec A /S A C H oppesvej 5 Tlf. +45 9787 2000 DK-7790 Thyholm Fax +45 9787 2002 www.cmn.dk mail@cmn.dk 2 Vi ønsker Dem tillykke med Deres continental-klipper

Læs mere

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L 11. R L X Z Z X Y V W 12a. 12b Y V W 13. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske

Læs mere

Monteringsvejledning for PSmover

Monteringsvejledning for PSmover Monteringsvejledning for PSmover 1. Kontroller, at følgende dele er medleveret (vist i rækkefølge ovenfra og fra venstre mod højre): 1 tværvange 1 teleskop mellemstang for kobling 2 øvre fastspændingsbeslag

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 700 EL PUMPER

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 700 EL PUMPER BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 700 EL PUMPER november 2010 1 KIMADAN A/S 700 EL KIMADAN A/S 700 EL 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 700 EL - PUMPER, 10, 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår

Læs mere

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 1. Park -1993 5a. D 5b. 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. 2 J 9. 13. 10. 14. Z X Y W V 11. 15. Denna produkt, eller delar

Læs mere

STENNEDLÆGNINGSFRÆSERE

STENNEDLÆGNINGSFRÆSERE DAIRON STENNEDLÆGNINGSFRÆSERE Stony RD 100/130 RD 150/180/200 INSTRUKTIONSBOG Importør: Lyngager 5-11 2605 Brøndby Tlf. 4326 6611 Fax 4326 6626 www.hafog.dk FORORD: Vi ønsker dem tillykke med Deres nye

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

HG Hovedskære Vinkel & Lige

HG Hovedskære Vinkel & Lige BETJENINGSVEJLEDNING HG Hovedskære Vinkel & Lige Tillykke med købet af din nye HG Hovedskære. Hos Hedensted Gruppen A/S bestræber vi os altid på, at producere kvalitetsprodukter, du kan regne med. Vi er

Læs mere

POS QTY PARTNUMBER BESKRIVELSE DESCRIPTION SKRUE MED INDV. 6-KT. M6X16 CYL.

POS QTY PARTNUMBER BESKRIVELSE DESCRIPTION SKRUE MED INDV. 6-KT. M6X16 CYL. 1 4 410022 SKRUE MED INDV. 6-KT. M6X16 CYL. 8 10 90102308 PLANSKIVE M5 WASHER 26 1 90100662 STÅLMØTRIK M8 8.8 FZB NUT M8 27 1 410333 BLÆSEHUS FLY WHEEL COVER 28 1 410334 GENNEMFØRING CABLE JACKET 29 1

Læs mere

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER INTRODUKTION Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye PN Universal Målflytter og takker Dem fordi de valgte et af vores produkter. PN Universal

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

RESERVEDELSKATALOG SPARE PARTS CATALOGUE. for TP 320 PTO K 23-10-2013

RESERVEDELSKATALOG SPARE PARTS CATALOGUE. for TP 320 PTO K 23-10-2013 Flishugger Wood Chipper RESERVEDELSKATALOG SPARE PARTS CATALOGUE for TP 320 PTO K 23-10-2013 Linddana A/S. Ølholm Bygade 70. DK-7160 Tørring. T +45 75 80 52 00. tp@linddana.com. www.linddana.com Figur

Læs mere

Ind holdsfortegnelse. Side. Tekniske data (krav til traktor)... 5 Maskinidentifikation... 6 Introduktion... 7

Ind holdsfortegnelse. Side. Tekniske data (krav til traktor)... 5 Maskinidentifikation... 6 Introduktion... 7 OOST - OST - OOTT nd holdsfortegnelse Tekniske data (krav til traktor)... 5 Maskinidentifikation... 6 ntroduktion... 7 Sikkerhed... 9 Generelle sikkerhedsforskrifter... 9 Supplerende sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

R99 DUAL MODE ROWER SAMLINGS VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse. Introduktion. Tjekliste M5 M13 M14 M14 M13

R99 DUAL MODE ROWER SAMLINGS VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse. Introduktion. Tjekliste M5 M13 M14 M14 M13 R99 DUAL MODE ROWER SAMLINGS VEJLEDNING Introduktion Indholdsfortegnelse Tillykke med dit køb af denne romaskine. Dette produkt er konstrueret og fremstillet til at opfylde behov og krav ved privat brug.

Læs mere

Model Taarup 4062C. Brugsanvisning. Nr. 62.030.501 / Index 112-05

Model Taarup 4062C. Brugsanvisning. Nr. 62.030.501 / Index 112-05 1 Model Taarup 4062C Brugsanvisning Nr. 62.030.501 / Index 112-05 3 Indholdsfortegnelse Side Tekniske data (krav til traktor)... 5 Maskinidentifikation... 6 Introduktion... 7 Sikkerhed... 9 Generelle sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn]

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn] Agrex SP Model SP Instruktionsbog [Skriv forfatterens navn] Model SP Agrex SP MASKINTYPE: Gødningsspreder Modelserie: SP Serienummer... Forhandler: Leveringsdato:... Ejer:... INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE november 2010 1 Thyregod A/S Thyregod A/S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 1400 EL - PUMPER 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår INDHOLDS

Læs mere

UT ET BRUGERVEJLEDNING

UT ET BRUGERVEJLEDNING SLAGLEKLIPPERE AT UT ET PT TT MT-MX KT XT YT HT MP ST BRUGERVEJLEDNING Manufacturer: CONCEPT PERUGINI S.R.L. Via Dell Artigianato, 11-13-15 47014 Meldola Italia +39.0543.494602 +39.0543.494727 www.conceptagri.com

Læs mere

421 A/B. Model: 420 421 A 421 B. Stykliste Dansk

421 A/B. Model: 420 421 A 421 B. Stykliste Dansk Model: 420 421 A 421 B Stykliste Dansk Indholdsfortegnelse HÅNDTAGSDELE FRA FRA SERIENR. 325436 3 SOKKELDELE FRA SERIENR. 325436 6 TILBEHØR, OVERSIGT 10 TANK 12 FORSTØVER 14 TÆPPESKUM/BLÆSER 16 TÆPPESKUMDEL

Læs mere

Luftkompressor Art.nr. 85202052

Luftkompressor Art.nr. 85202052 Luftkompressor Art.nr. 85202052 EAN-nr: 5709133910167 Instruktions Manual LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN IGENNEM INDEN BRUG AF KOMPRESSOREN. INDHOLD 1 KORT BESKRIVELSE 2 2 OVERSIGT OVER VIGTIGSTE DELE 2 3 TEKNISKE

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02

STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02 STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02 1. 2. A B 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 R L 9. 10. Y Z X W V 11. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er forsynet med følgende symboler for at understrege, at der skal udvises forsigtighed

Læs mere

1400 PTO PUMPE november 2010

1400 PTO PUMPE november 2010 PUMPE november 2010 1 KIMADAN A/S KIMADAN A/S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for PUMPER, 60 HK og 100 HK Fremstillingsår INDHOLDS FORTEGNELSE side 1. Beskrivelse 3 2. Monteringsvejledning 3 3. Betjeningsvejledning

Læs mere

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 2 SVENSKA 8 9 Z S X Y W V 10 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er forsynet med følgende symboler for at understrege, at der skal udvises forsigtighed

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.:

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: Brugsanvisning Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start Varenr.: 90 Varenr.: 90 36 782 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fa 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

ST 20 B Betjeningsvejledning

ST 20 B Betjeningsvejledning FSI power-tech Erhvervsparken 2 DK-7160 Tørring +45 7580 5558 ST 20 B Betjeningsvejledning EF-overensstemmelseserklæring Maskindirektivet 2006/42/EF Producent... FSI power-tech aps Adresse... Erhvervsparken

Læs mere

Fræser Brugervejledning

Fræser Brugervejledning Fræser Brugervejledning LÆS ALTID VEJLEDNING INDEN MASKINEN ANVENDES DK-TEC A/S Ærøvej 8, 5800 Nyborg Telefon: 66128222 E-mail: Info@dk-tec.dk 1 CE Overensstemmelseserklæring CE Certificate og conformity

Læs mere

Farmer Disc. DK 300, 350, 400 cm

Farmer Disc. DK 300, 350, 400 cm DK 300, 350, 400 cm Type 300, 350, 400 cm Tillykke med Deres nye Farmer Disc. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen. Copyright

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Art nr: 75700675 EAN nr: 5709133750688 1 af 9 230 / 50Hz / 85Watt 5300 Diameter.108mm Huldiameter.23mm 35 til højre og venstre 1/4 + 3/8 Ca. 2,1kg Øvrige Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

TROLLA Græsopsamler 120 cm

TROLLA Græsopsamler 120 cm TROLLA Græsopsamler 120 cm Artikel nr.: 12009 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

HØJDEFORSKYDELIG TÅRNMIXER

HØJDEFORSKYDELIG TÅRNMIXER HØJDEFORSKYDELIG TÅRNMIXER februar 2011 1 KIMADAN A/S KIMADAN A/S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for Fremstillingsår INDHOLDS FORTEGNELSE side 1. Beskrivelse 3 2. Monteringsvejledning 3 3. Betjeningsvejledning

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste. Front-Pakker 1,5 m / 1,65 m / 2,6 m / 3,0 m / 4,0 m (fast) 4,0 m /6,0 m (hydraulisk)

Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste. Front-Pakker 1,5 m / 1,65 m / 2,6 m / 3,0 m / 4,0 m (fast) 4,0 m /6,0 m (hydraulisk) DK Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste Front-Pakker,5 m /,65 m / 2,6 m / 3,0 m / 4,0 m (fast) 4,0 m /6,0 m (hydraulisk) Vigtig: Før maskinen tages i brug er det vigtig at gennemlæse

Læs mere

DANSK SAMLEVEJLEDNING PEAK FITNESS R9 ROMASKINE

DANSK SAMLEVEJLEDNING PEAK FITNESS R9 ROMASKINE DANSK SAMLEVEJLEDNING PEAK FITNESS R9 ROMASKINE R9 ROMASKINE INTRODUKTION: Dette produkt er designet til at blive brugt til hjemmebrug/familiebrug. Hvis produktet Ikke bruges ud fra forskrifterne vil garantien

Læs mere

DK Brugsanvisning PARAGRUBBER ECO

DK Brugsanvisning PARAGRUBBER ECO DK Brugsanvisning PARAGRUBBER ECO Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Identifikation... 3 Sikkerhed... 4 Generelle sikkerhedsanvisninger... 4 Tilkobling og frakobling... 4 Trepunktsophæng... 4 Anvendelse...

Læs mere

Fræser Brugervejledning

Fræser Brugervejledning Fræser Brugervejledning IGNA modeller LÆS ALTID VEJLEDNING INDEN MASKINEN ANVENDES DK-TEC A/S Ærøvej 8, 5800 Nyborg Telefon: 6628222 E-mail: Info@dk-tec.dk CEOverensstemmelseserklæring DK CECertificateogconformity

Læs mere

Indholdsfortegnelse. El. og hydr. diagram... 56. Side. Tekniske data (krav til traktor)... s 5. Maskinidentifikation... s 6. Introduktion...

Indholdsfortegnelse. El. og hydr. diagram... 56. Side. Tekniske data (krav til traktor)... s 5. Maskinidentifikation... s 6. Introduktion... S 3 Indholdsfortegnelse Side Tekniske data (krav til traktor)... s 5 Maskinidentifikation... s 6 Introduktion... s 7 Sikkerhed... s 9 Generelle sikkerhedsforskrifter... s 9 Supplerende sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

2Level 1600. Frontmonteret jordpakker. Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste

2Level 1600. Frontmonteret jordpakker. Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste 2Level 1600 Frontmonteret jordpakker Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste Vigtigt: Før maskinen tages i brug er det vigtigt at gennemlæse denne brugervejledning og forstå sikkerhedsanvisningerne.

Læs mere

HPP06. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark

HPP06. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Hydraulisk drivstation HPP06 HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Tel: +45 9647 5200 Fax: +45 9647 5201 Mail: hycon@hycon.dk www.hycon.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

Pos Vare nr. / Part no. Qty Beskrivelse Description 1 861075 1 Chassis Chassis 2 861076 1 Flagholder Flagholder 3 861121 1 Møtrik M8 Nut M8 4 861122

Pos Vare nr. / Part no. Qty Beskrivelse Description 1 861075 1 Chassis Chassis 2 861076 1 Flagholder Flagholder 3 861121 1 Møtrik M8 Nut M8 4 861122 Chassis Chassis 1 861075 1 Chassis Chassis 2 861076 1 Flagholder Flagholder 3 861121 1 Møtrik M8 Nut M8 4 861122 4 Dæmper Cushion 5 861123 1 Bagagebærer Loading bracket 6 861124 4 Flangebolt M6 x 16 Flange

Læs mere

Guide til samling, montering og justering af koblings snegl.

Guide til samling, montering og justering af koblings snegl. Da der fra tid til anden har været spørgsmål om dette emne har jeg lavet denne lille guide der dækker samling af koblingssneglen, samt justering afkoblingen. Indledning: Herunder en tegning af de komponenter

Læs mere

Overensstemmelseserklæring Brugsvejledning Reservedelsliste

Overensstemmelseserklæring Brugsvejledning Reservedelsliste Overensstemmelseserklæring Brugsvejledning Reservedelsliste DK He-Va Tip-Roller 4,5m 5,4m 6,3m (ekskl. 6,3m m/620mm Cambridge) N. A. Christensensvej 34 DK-7900 Nykøbing Mors Tel: +45 9772 4288 Fax:+45

Læs mere

fsi stubfræser ST 27 D Instruktionsbog fsi & Schmidt ApS, DK-7160 Tørring Tlf , fax

fsi stubfræser ST 27 D Instruktionsbog fsi & Schmidt ApS, DK-7160 Tørring Tlf , fax fsi stubfræser ST 27 D Instruktionsbog fsi & Schmidt ApS, DK-7160 Tørring Tlf. 75 80 55 58, fax 75 80 55 78 A EF-overensstemmelseserklæring Maskindirektivet 98/37/EF, Bilag II, A Fabrikant Adresse : FSI

Læs mere

1. GENEREL INFORMATION OG DATA

1. GENEREL INFORMATION OG DATA BRUGERHÅNDBOG 1. GENEREL INFORMATION OG DATA 1.1.Producent 1.2. C.E. FALC S.r.l. via Proventa n. 41 FAENZA (RAVENNA) ITALY 1.3. Dækkende modellerne: ALCE SLAGLESLÅMASKINE SUPER ALCE SLAGLESLÅMASKINE SUPER

Læs mere

Frontstrigle. DK Frontmonteret strigle 300/400/500H/600H Serie nr.: 100 - XXX

Frontstrigle. DK Frontmonteret strigle 300/400/500H/600H Serie nr.: 100 - XXX DK Frontmonteret strigle 300/400/500H/600H Serie nr.: 100 - XXX Type 300/400/500H/600H Tillykke med Deres nye Frontstrigle. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før

Læs mere

TÅRNMIXER februar 2011

TÅRNMIXER februar 2011 februar 2011 1 KIMADAN A/S KIMADAN A/S 2 BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE Fremstillingsår: INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 3 2. Monteringsvejledningen

Læs mere

A 35/50 Plus. Magnetboremaskine. Brugsvejledning

A 35/50 Plus. Magnetboremaskine. Brugsvejledning A 35/50 Plus Magnetboremaskine Brugsvejledning 1 Indhold Side 9 14 Side 21 22 Side 23 26 Brugsvejledning Tilbehør Reservedele 2 Tekniske data: Varenr.: Effekt: A35/50Plus 1200 Watt O/min.: 570 Borholder

Læs mere

Gear type HI, HN, HQ

Gear type HI, HN, HQ Dansk Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Generel information om HE-VA Front-PTO Specifik manual til hver traktormodel kan rekvireres ved henvendelse til He-Va Gear type HI, HN, HQ HE-VA Front-PTO

Læs mere

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT BETJENINGSVEJLEDNING FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT Tlf. 7589 1244 * Fax. 7589 1180 C:\Gol\manualer\Flåmaskine.doc Flåmaskine 2 / 13 FLÅMASKINE TYPE: MASKIN NR.: ÅR: KUNDE: FORHANDLER: Typeskilt 7 TYPE: 270

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

REPARATIONS- VEJLEDNING NR 5. PCarrier

REPARATIONS- VEJLEDNING NR 5. PCarrier REPARATIONS- VEJLEDNING NR 5 PCarrier1 2013-2014 Indholdsfortegnelse 1. Komponentplacering... 3 2. Nødvendigt specialværktøj... 4 2.1 Specialværktøj... 4 3. Vedligeholdelse... 5 3.1 Motor 50275... 5 3.2

Læs mere

ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR

ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR 9135931 ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR Manual og samlevejledning GEM DISSE INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG Indholdsfortegnelse Generelle sikkerhedsforskrifter... 3 Faresignal - ordforklaring... 4 Funktionsforklaring...

Læs mere

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc epoulsem@youseepost.dk Mig bekendt er alle Regal Raptor baghjul ens, i hvert fald på dem vi kender fra 2005 og indtil 2007, det gælder således DD125-DD150-DD250 luft

Læs mere

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04 DEUTSCH D SILENT COMBI 8211-3452-04 45 45 S S B SVENSKA 1. A 2. 2 1 3 4 5 5 6 2 1 3. 4. 5. 6. 2 SVENSKA S 7. 8. 9. 10. 11. P S 12. 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde

Læs mere

STIGA PARK 107M

STIGA PARK 107M STIGA PARK 107M 8211-3036-02 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 2 9a. 9b. Pro 18-Pro 20 13. 10. 14. R L 11. 15. L A+5 A B+5 B Z X Y 12. 16. V W 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende

Læs mere

Bruger- og monteringsvejledning Installation and user manual Installatie- en gebruikershandleiding... 17

Bruger- og monteringsvejledning Installation and user manual Installatie- en gebruikershandleiding... 17 Bruger- og monteringsvejledning... 3 Installation and user manual... 10 Installatie- en gebruikershandleiding... 17 Les instructions et le manuel... 24 www.kronings.com - next generation caravan equipment

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG SNEGLERENDESYSTEM TYPE U10 U15 U20

INSTRUKTIONSBOG SNEGLERENDESYSTEM TYPE U10 U15 U20 REV. 2 /08.11.11 SMH/jj 70128DK INSTRUKTIONSBOG SNEGLERENDESYSTEM TYPE U10 U15 U20 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.0.0 FIGURFORTEGNELSE... 3 3.0.0 ADVARSEL... 3 4.0.0 MONTAGE...

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT!

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT! V. BRØNDUM A/S A0.80.0161 DANSK BRUGSANVISNING SB-143 SB-133 Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner

Læs mere

Hydraulisk hammer HH10 HH10RV. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark

Hydraulisk hammer HH10 HH10RV. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Hydraulisk hammer HH10 HH10RV HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Tel: +45 9647 5200 Fax: +45 9647 5201 Mail: hycon@hycon.dk www.hycon.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Generelt... 2 2.

Læs mere

Toorx Compact S. Brugermanual

Toorx Compact S. Brugermanual Toorx Compact S Brugermanual Vigtig information Dette løbebånd er designet og opbygget til hjemmebrug. Sikkerheds foranstaltninger: Selv om vi gør meget for at sikre at produktet er i høj kvalitet, kan

Læs mere

GH833 Sæt til direkte nedsænkning

GH833 Sæt til direkte nedsænkning Vejledning GH833 Sæt til direkte nedsænkning 311569B - Til installation af tårnbeslag. - Delnr. 287843 Vigtige sikkerhedsforskrifter Læs alle advarsler og vejledninger i denne brugerhåndbog. Gem disse

Læs mere

STIGA VILLA 85M

STIGA VILLA 85M STIGA VILLA 85M 8211-3013-09 A 1. 5. B 2. 6. 3. 7. 4. 8. 9. 10. Z X 11. V W Y Denna produkt, eller delar därav, omfattas av följande mönsterskydd: This product, or part of it, is covered by the following

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025)

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Montage- og brugervejledning (Og med montering af 24 hjul art. nr. 302023 som ekstra tilbehør) Fabrikant: MOBILEX A/S Danmark Rev. 11.15

Læs mere

STIGA VILLA 102M

STIGA VILLA 102M STIGA VILLA 102M 8211-3028-04 O (x4) M (x4) N (x4) P (x4) J (x2) S (x4) U (x2) T (x2) X (x2) V (x2) Y (x2) Q (x4) 1. O M N P Q J T U R S 2. S C B C D 3. 7. 4. 8. F G 5. 9. 6. 10. 11. 15. 12. 16. 13. 17.

Læs mere

Liftophængte skiveslåmaskiner

Liftophængte skiveslåmaskiner Liftophængte skiveslåmaskiner SB SM SMF SB-skiveslåmaskiner SB-skiveslåmaskiner er udstyret med den glatte JF knivbjælke. JF knivbjælken er kendetegnet ved: Egenskaber: Helt glat underside: JF knivbjælken

Læs mere

Havetraktor PANTHER. AJ110 4x4, 4x2. Brugermanual

Havetraktor PANTHER. AJ110 4x4, 4x2. Brugermanual Havetraktor PANTHER AJ110 4x4, 4x2 DK Brugermanual For STARJET AJ102/AJ102 4 4/AJ110/AG122 havetraktorer er brugermanualen blevet udvidet og tilpasset i de følgende kapitler: 1.2 HAVETRAKTORENS HOVEDDELE

Læs mere