Ind holdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ind holdsfortegnelse"

Transkript

1 Bo BurusrnuesBnq

2 s3 Ind holdsfortegnelse Tekniske data (krav til traktor)... Side Maskinidentifikation... s 6 Introduktion... s 7 Sikkerhed... s 9 Generelle sikkerhedsforskrifter... s 9 Supplerende sikkerhedsforskrifter TAARUP O... s 3 Sikkerhedsforskrifter ved kranlarft... s 5 Ny maskine.. ver agtpågivende... s 7 Montering. tilkobling... 3 Tilkobling af vogne... 9 Betjening. indstilling... 2 Vedligeholdelse Smerring Ekstraudstyr... 4 Reparationsforskrifter Driftsforstyrrelser Stikordsregister Reservedelsfortegnelse... El.diagram... Nummerindex... Tekniske oplysninger... s 5 A 2A B C

3 [-* OTZZ r_ 0 N O

4 s5 Tekniske data (omsatningstabel for SI-enheder, - se side IC). Vagt kg P.T.O. (kraftudtag)... Effektbehov... Snitlangde (teoretisk)... Antal knive... Snittecylinderens omdrejningstal... Snittecylinderens diameter mm Indfsringsvalsernes omdrejningstal min-l min. 35 kw45 HK 5 eller 7 mm 2 stk. 350 min-l 85 min-' u/ Regulering af afgangsrsr... elektrisk eller kabel Dakmontering (ekstraudstyr) x 8 Daktryk KpA Ksrehastighed (afhangig af afgrsde og traktorstarrelse) km/t WFra fabrik kan nye maskiner leveres med gear beregnet for enten 5 eller 7 mm snitlangde. Ligeledes kan maskiner leveres med enten kabelregulering eller el-regulering af afgangsrar. Krav til traktor A maskiner Traktoren skal vagtmaxsig have en forsvarlig starrrelse, overhold den stedlige lovgivning herfor. Ved karse i bakket terran skal det iagttages, at sideophangte påvirker traktorens stabilitet. Maskinen tilkobles traktorens trepunktsophang. Traktoren skal have slingrekader på trepunktsophangets laftearme. Ret til andringer uden varsel forbeholdes. Ligeledes tages der forbehold for eventuelle trykfejl i denne brugsanvisning.

5 s6 Maskinidentifi kation Maskinnummer og fabrikant kan aflases på Straks ved maskinens levering noteres maskinnummer samt leveringsår i efterfarlgende skema. Ved henvendelse om servicesparrgsmål bedes dette nummer altid oplyses. Maskinen er CE market, vist Denne markning, med tilharende EUoverensstemmelseserklaxing, betyder at maskinen imardekommer vasentlige sundheds- og sikkerhedskrav, og at den er i overensstemmelse med direktiverne 89/392/E0F, tillag 9 /368/E0F og tillag 93/44/E0F. Maskinnr. : Leveringsår :

6 s7 Introduktion Tillykke med Deres nye Kverneland Taarup maskine. De har valgt et produkt, der giver Dem den stnrrste sikkerhed, både når det gaelder funktion, finish samt opbakning med service og reservedele, gennem et net af dygtige forhandlere. Alle Kverneland Taarup maskiner er udviklet og testet i samarbejde med praktiske landmaend og maskinstationer med det mål at sikre den mest optimale funktion og driftssikkerhed. Vi beder Dem lese denne instruktion igennem for De tager maskinen i brug. I forbindelse med leveringen af den nye maskine er det vigtigt, at et Kverneland Taarup overdragelsesbevis er udfyldt, underskrevet af Dem og forhandleren, samt at beviset returneres til Kverneland Taarup. Dette er vigtigt for Dem, idet det er en forudsaetning for, at Kverneland Taarup kan yde garanti. Vi ansker Dem endnu engang tillykke - og god hmt. Kverneland Kverneland Taarup AS DK-5300 Kerteminde - Denmark Phone Fax

7 I - I -,--,y r--'

8 s9 o Enhver bruger, reparater og ejer skal vzre gjort bekendt med maskinens advarselsinstruktioner i denne brugsanvisning, farr arbejde påbegyndes. Arbejd altid med landbrugsmaskiner på en omhyggelig og sikker måde. Gennemlzs og f0lg maskinens sikkerhedsforskrifter. Sikkerhed er Deres ansvar. I Hold 0je med dette symbol. Det betyder, at der kan vzre fare for en alvorlig ulykke. Det fremhzver forsigtighedsforanstaltninger, som skal farlges og dermed hindre, at ulykker sker. Symbolet findes i hele brugsanvisningen og på maskinens advarselsskilte for at grare Dem opmzrksom på instruktioner vedrarrende sikkerhed. o o Generelle sikkerhedsforskrifter Pas pi andre personer og dyr! Sat aldrig maskinen igang, hvis der opholder sig personer eller dyr i nzrheden af eller på maskinen eller traktoren. Sti aldrig imellem traktorhjulene og maskinen. Overhold den stedlige lovgivning om, ved hvilken alder barrn må arbejde med landbrugsmaskiner. Anvendelse af maskinen. Maskinen må kun anvendes til host af majs. Anvend personlige vaernemidler. Hav en arbejdsbeklzdning, som er fri for larsthangende dele. Under starvede forhold, anvendes starvmaske af en godkendt type. o Pas på overdrevet lydniveau. Visse traktorhedskabskombinationer, afhzngig af arbejdsbetingelserne, kan forårsage et hrajere lydniveau end 85 db for operatarren. I sådanne tilfzlde skal der benyttes harrevzrn. Hold vinduer og darre LUKKET hele tiden for at mindske starjniveau. Maskinen mi kun tilkobles en traktor af forsvarlig sterrelse. Traktorens vagt skal stå i forhold til maskinens samt den efterfarlgende vogns vagt. Overhold den stedlige lovgivning herfor. Ver sikker på at traktoren har korrekt P.T.O. udta. En maskine beregnet til P.T.O. = 540 min-l må aldrig tilkobles et udtag til P.T.O. = 000 o Sammenkoblingen mellem traktor, maskine og eventuelt vogn, skal vere udfarrt forskriftsmassigt,. Alle låsebolte skal have sikkerhedssplitter. Overhold den stedlige lovgivning for vej transport, - iagttag at nogle lande krzver sikkerhedskader. Anvendes hitchkrog, - kontroller farr transport på offentlig vej, at krogens låsepal er i indgreb. Arbejd sikkert. Traktormotoren skal ALTID slukkes og startnargle fjernes, farr der foretages reparationer, rensning, smarring eller vedligeholdelsesarbejde på maskinen.

9

10 s Afskærmninger. Smg altid for at ALLE SKÆRME er på plads, korrekt monteret og rigtigt vedligeholdt. Forsrrg ikke at sætte maskinen igang f0r dette er kontrolleret. Vær meget agtpågivende overfor kraftoverfsringsakslernes plastik-afskærmninger. Er de beskadiget, skal de udskiftes. Afskarmningernes kadelåse SKAL altid monteres et passende sted på traktoren og maskinen for at undgå, at de ydre plastikskarme drejer rundt. Hydraulik. VEr agtpågivende når der arbejdes med hydraulik. Brug ojenbeskyttelse og handsker. Udstrommende hydraulikolie under tryk kan trange ind i huden og forårsage koldbrand. S0g lage, hvis De har varet udsat for uheld. Snrrg for at ingen personer opholder sig i narheden af maskinen, når dens hydrauliske funktioner betjenes. Husk ved frakobling, og når traktodmaskine forlades. Alle hydrauliske funktioner skal vare neutrale, maskinen skal vare sænket til jorden og vare sikkert understrattet. Anbring stopklodser ved maskinens hjul ved frakobling. Lad aldrig b0rn lege eller opholde sig i narheden af landbrugsmaskiner. 8 U r sikkert. Kend dit ansvar, - uagtsomhed eller slarseri kan medfore alvorlige personskader eller d0d. F0r transport på offentlig vej, - kontroller altid at hjulbolte er spandte, at sammenkoblingen er i orden, og at eventuelle hydrauliske systemer og paler er låst, se maskinens brugsanvisning. Km forsigtigtjreducer hastigheden ved drejning og ved klarsel på ujavn vej, - undgå at maskine/vogn kommer i svingninger og bliver ustabil. Var også opmarksom på, at der kan vare fare for valtning, når der arbejdes på skråninger og på terrm med bhde bundforhold. Karr kun med lave las, var forsigtig. Belysning. Det er ejerensibrugerens ansvar at sarrge for korrekt belysning samt lysreflekterende sikkerhedsafmmkninger på maskinen, når den transporteres på offentlig vej i lygtetzndingstiden. Overhold den stedlige lovgivning herfor. Sikkerhedsudstyr. Hav altid farrstehjalpsudstyr med på traktoren. Ligeledes skal den stedlige lovgivning angående ildslukker, iagttages. Arbejdes der med ho eller halm skal en ildslukker forefindes. Reservedele. Brug altid originale reservedele af sikkerhedsmzessige hensyn. For personskader, opstået ved brug af "falske" reservedele vil Kverneland Taarup ikke kunne påtage sig noget erstatningsansvar. Vedligeholdelse. Smg for at maskinen vedligeholdes, så den sikkerhedsmmsigt altid er i en god tilstand. Der mi ikke andres på maskinens tekniske opbygning.

11 s 2 n I

12 s 3 Supplerende sikkerhedsforskrifter for TAARUP 0 o o Maskinen er udstyret med A ADVARSELS-skilte. Beskadiges skiltene, skal de udskiftes, - bestillingsnr. for et komplet sat skilte er nr Efterf~lgende vises advarselsskiltenes placering og en angivelse af, hvori advarslen består. Var agtpågivende! Las og forstå brugsanvisningen f0r maskinen tages i brug. Var agtpågivende! Traktoren skal altid slukkes og startnarglen fjernes, f0r der foretages reparationer, rensning, smerring eller vedligeholdelsesarbejde på maskinen. ADVARSEL 0. Kroppen kan trakkes ind i P.T.O. akslen! Skanne må ikke fjernes eller åbnes f0r traktorens motor er standset og håndbremsen aktiveret. o ADVARSEL. Roterende maskinkomponenter! B~rn må aldrig opholde sig i narheden af landbrugsmaskiner. Kun operatoren må opholde sig ved maskinen. ADVARSEL. Var agtpågivende! Overhold den stedlige lovgivning for transport på offentlig vej. Hitchkrogen må max. belastes med 500 kg. o ADVARSEL. Kroppen kan blive klemt! Arbejd aldrig under maskinen, medmindre den er sikkert understattet. Traktorens motor skal vare standset og håndbremsen aktiveret. 8 o ADVARSEL. Fingre kan skzres af! Rens aldrig fardevalsernes knive D f0r maskinen er oph0rt med at rotere. Traktorens motor skal vare standset og håndbremsen a tiveret. ADVARSEL. Hander og arme kan vikles ind i kileremtrak! Skarmen må ikke fjernes eller åbnes f0r traktorens motor er standset og håndbremsen aktiveret.

13

14 Var agtpågivende! Anvend altid beskyttelsesbriller, når knivene slibes. Bar en bekladning, som passer til arbejdet. ADVARSEL 0. Fingre kan skares af! SkErmen må ikke åbnes for knivcylinderen er oph0rt med at rotere. Traktorens motor skal vare standset og håndbremsen aktiveret. ADVARSEL. Adfod og krop kan trakkes ind i fardevalser! Fors0g aldrig at indfore materiale i maskinen med hånd eller fod. Rensning af ferdeområdet må kun foretages, når maskinen er oph0rt med at rotere. ADVARSEL. Var agtpågivende! Maskinens yderste punkt lovgivning for vejtransport. vej. traktorens baghjul. Overhold den stedlige altid anvendes ved transport på offentlig Sikkerhedsforskrifter ved kranloft Anvend kun godkendt kranmateriel. Afgangsrmet skal vare demonteret. Vzegt er angivet på tegning. Var forsigtig, - ingen personer må opholde sig under eller i umiddelbar narhed af den Iraftede genstand. Maskinens l0ftes i Idtebeslag og Var sikker på at kranstropper er forsvarligt fastgjorte f0r hejsning påbegyndes. Anvend styreline til at holde maskinen i position.

15 o e...::..:.:::::p I - -

16 s 7 Ny maskine, = vær agtpagiven o Las brugsanvisningen. Det er vigtigt, at der udvises stor påpasselighed, når en ny maskine igangsattes. Forkert montage, fejlbetjening m.m. kan medfore dyre reparationer og driftstab. TAARUP's fabriksgaranti bortfalder, såfremt denne brugsanvisnings forskrifter ikke overholdes. Var opmarksom på dette symbol, - det fremhaver operationer, hvor stor agtpågivenhed skal iagttages for at undgå forkert montage, fejlbetjening m.m. Var isar opmarksom på folgende, når en ny maskine igangsattes: o o Kontroller at maskinen er opmonteret korrekt, og at den ikke er beskadiget. Var sikker på at el.kabler er monteret således, at de er lange nok til at optage afgangsrarrets drejebevagelser. Iagttag stor påpasselighed, når maskinen tilkobles traktor. Er tilkoblingen ikke udfort som foreskrevet, arbejder maskinen ikke korrekt. ' Iagttag stor påpasselighed når kraftoverforingsaksel tilpasses. En for kort eller for lang aksel kan medfore stor skade på maskine og traktor. Frilob skal monteres på maskinens akseltap. o 8 o Fra fabrik kan maskinen leveres med gear beregnet for 5 eller 7 mm snitlangde. Kontroller at maskinen er indstillet til den onskede snitlangde. For en ny maskine tages i brug skal den gennemsmores. Kontroller, at gearet er påflldt olie, cg at olieniveau er korrekt. Anvend kun de i instruktionsbogen foreskrevne oliekvaliteter. For maskinen startes op, kontrolleres at alle bolte i knivcylinder og bolte ved modskar er spandte. Efter ca. driftstime efterspandes alle maskinens bolte. Dette er isar vigtigt ved hurtigt roterende dele. Denne efterspanding skal også foretages, når der har varet udfort servicearbejde.

17

18 3 Mon ter ing =t il ko bl ing Maskinen er samlet og prøvekørt p& fabrikken. For transport til brugeren er maskinen adskilt i hovedkomponenter. Saml delene, - montering af el.regulering vist side 7 og montering af kabelregulering er vist side 9. Vær agtpagivende n&r en ny maskine monteres - tilkobles første gang. SØrg for at alle generelle forskrifter, nævnt side 9, er opfyldt. EfterfØlgende monteringsforskrifter er gældende ved førstegangsmontering (afkortning af kraftoverføringsaksler m. m. ). Ved efterfølgende monteringer er det kun de deciderede tilkoblingspunkter, som skal udføres. Sammenkobling traktor - maskine A Sammenkoblingen mellem maskine og traktor skal udføres forskriftsmæssigt. Ophængets tre splitbolte skal være forsvarligt laste med kraftige splitter. 0 Bak traktoren til maskinen, - monter højre og 0 LØft maskinen lidt, - monter støtteben med (kun ved. gangsmontering). Vend stottebenet som vist ved 0. 0 Sænk maskinen indtil ophængstappen kan fastgøres p& venstre Øftearm 0. O Indstil topstangens lsngde, - maskinens slæbesko skal være parallelle med jordoverfladen. 0 Kontroller at topstangen er monteret parallelt med traktorens = 0. Er topstangen ikke monteret korrekt, Ødelægges kraftoverforingsakslen, n8r den roterer i loftet stilling.

19

20 O Stram traktorens slingrekæder op. O LØft maskinen lidt op. I dstil t aktorens højre således, at maskinen er vandret. Slæbeskoene 6 og 6 skal berore jorden samtidig, når maskinen sænkes. Kraftoverfnrring sakse A Det er farligt at tilkoble en traktor med P.T.O. = 000 min-' til en maskine beregnet for P. T.O. = 540 min-'. FØr akslen monteres kontrolleres længden på følgende måde : 0 Indstil ophænget således at P.T.O. tappene er i samme højde. O Monter akslens to dele pb henholdsvis traktorens og maskinens akseltap. monteres på maskinens akseltap. O Hold de to akseldele sammen som vist på foto 2, og mærk afkortningslængden (ca. 25 mm frigang). Bemærk: Ved nogle traktortyper skal akslen ikke afkortes..ved afkortning af akslen skal alle fire dele a - b - c - d afkortes lige meget. Vigtigt! Vær meget omhyggelig med afkortningen, - akslens indvendige profilrør er RILSAN-belagt og må ikke beskadiges. Der må ikke anvendes vinkelsliber. Akselenderne skal rundes med fil og slibes glat med smergellærred. Dette er især vigtigt ved det udvendige rør. I modsat fald vil RILSAN-belægningen blive Ilskrællet aft. Alle spåner skal fjernes, og profilrørene smøres med molycotefedt eller tilsvarende.

21 !PI 28

22 0-0 Kontrol af akslens længde Monter den afkortede aksel, friløb skal placeres ved maskinen. Kontroller at akslen ikke g8r i bund, n8r ophænget løftes/sænkes (ill. ). Vær agtpkgivende, - en ændring af topstangslængden har indflydelse p& kraftoverføringsaksen.s længde. Mindskes topstangslængden skal ovennævnte kontrol udføres igen. Maskiner med el-regulering Styreboks og anbringes hensigtsmæssigt på traktorens bagskærm. StrØmforsyningen skal udtages via traktorens sikringsgruppe. Minimum 6 amp. sikring. Ved traktorer uden ekstra tilslutningsklemme (sikring), anvendes den medfglgende sikringsholder. Minimum 2,50 kabel til traktorens akkumulator. Batteriet skal være i orden og altid opladet maksimalt. Kontroller for monteres, at afgangsrøret let kan drejes. Bolte ml kun spændes svagt, - anvend kun de medsendte 8semØtrikker. Monter som vist. FastgØr alle el.kabler, - vær opmærksom p8 at skal være langt nok til at optage afgangsrørets drejebevægelse. El.diagram, - se side 2A. Reservedelsfortegnelse, - se side 9A og 0A.

23 8

24 9 Maskiner med kabelregulering, e skal være frit bevægelige (Øse bolte). Monter ~~?~~~~~ til afgangsrørets klap. Kontroller at afgangsrøret kan drejes frit. Anbring betjeningsgrebet G hensigtsmæssigt i traktorens førerkabine således at hhdtagene kan betjenes med na Q urlige armbevægelser. Anbring betjeningsgrebet på som vist, når maskinen frakobles traktoren. Tilkobling af vogne A Tilkobling af vogn skal være udført forskriftsmæssigt. Maksimal belastning af hitchkrog er 500 kg. Vogne med prodsfaje Er traktoren udstyret med kæde som vist side 2, skal denne aftages, medens vognen til- og frakobles. GØr således: Bak til vognen med Øftet maskine, - sænk maskinen helt mod jorden umiddelbart for vognens prodsøje nåes. Fortsæt bakning og hæv maskinen, når ophængskrogen kan fange prodsøjet. Den automatiske kan udløses fra traktorsædet med snortræk. Vogne med gaffeltræk Anvend trækbeslag (ekstraudstyr). anvendes ikke til TAARUP 0. Bestillingsnr., - se side A. Vogne med haj trækstang Anvend ROCKINGER kobling (ekstraudstyr). Bestillingsnr., - se side A.

25 o2

26 2 Betjening4ndstilling Transport A Vær agtpågivende ved korse på offentlig vej, - maskinens yderste punkt ligger ca. m uden for traktorens baghjul. Overhold den stedlige lovgivning for vejtransport, - anvend om nødvendigt foran maskinen. Beskyttelsespladen er ekstraudstyr. Bestillingsnr., - se side 5 A. forsigtigt. Reducer hastigheden ved drejning og ved på ujævn vej. Vær opmærksom på, at en sideophængt maskine kan påvirke traktorens stabilitet. Arbejdshajde Indstil traktorens Øftearme saledes at maskinens slæbesko er 0-30 mm over jorden. Kan tr toren ikke fastholde IØftearmene i den Ønskede position, låses ophænget med kæde 6 som vist. Sni tlængde Fra fabrik kan nye maskiner leveres med gear bere net for enten 5 eller 7 mm. Maskinens snitlængdeindstilling er angivet pb transfers 6. Snitlængden kan ændres ved at udskifte gearets snekke og snekkehjul. Bestillingsnr., - se side 2A. Til 5 mm snit anvendes 3 skaret snekke vist og tilhørende snekkehjul. Til 7 mm snit anvendes 4 skåret snekke vist og tilhørende snekkehjul.

27 zz

28 23 o Kraftoverfsring sakse Ophæng kraftoverf0ringsakslen i n8r maskinen er frakoblet traktor. o Stntteben Anbring som vist, n8r maskinen er tilkoblet traktor. Majsknusebro anvendes ved moden majs, n8r majskernerne er og hfirde. Vær opmærksom pa at kraftforbruget herved 0ges. Glat anvendes ved gr0n majs. Majsbsjle Majsbojlens indstilling afhænger af majsens h0jde: lav majs = ned og tilbage hoj majs = op og frem

29 \ m O O cn (D 3

30 25 Vedligeholdelse Service: Knive - modskær Ved alt servicearbejde med knivcylinder, modskær, slibeapparat m. m. skal traktorens motor være standset, Arbejdes der med knive/modskær, skal knivcylinderen blokeres i begge drejeretninger med stopklodser. Efterspænd knivcylinderens og modskærets bolte pb Deres nye maskine før den startes op og igen efter ca. driftstime. Denne efterspænding skal også foretages, når der har været udført servicearbejde, f. eks. udskiftning af knive og modskær. vigtigt: Knive og modskær skal være skarpe og korrekt justeret. I modsat fald vil maskinen kræve unødvendig megen kraft, belastes hirdt og snitte materialet dårligt. Iagttag fdlgende: 0 Afstanden mellem knive og må maksimum være mm. 0 skal være skarpt, - maksimal nedslidning '3 mm (diameter på indteg- net cirkel). 0 skal være skarpe, - maksimal knivæg-bredde 0,25 mm. Enhver udskiftning/justering af knive og modskær skal udføres efter de angivne efterfølgende forskrifter. Efterkontroller altid, at alle bolte er spændte.

31

32 Indstilling af knivcylinder - modskær A seshandsker. Arbejd sikkert, - traktorens motor skal være standset. Anvend beskyttel- Kontroller/juster afstanden mellem knive og modskær for hver 40 driftstimer på følgende made : 0 indvendig i remskiven Øsnes (skrue med indvendig sekskant). Skru ca. /4 omgang højre om (/4 omgang svarer til 0,25 mm). 0 Drej på knivcylinderen og kontroller om knivene rører ved modskæret, - hvis ikke drejes yderligere /4 omgang. Nar knivene rører ved modskæret, skrues 4 omgang tilbage igen (venstre om) og laseskruen spændes. Tilspændingsmoment for laseskrue : 30 Nm (3 kpm). Slibning af knive Knivene skal efterses og eventuelt slibes dagligt. Sliddet er afhængig af afgrødens karakter. Ved snitning af modent majs, skal slibning udføres oftere. A handsker. Ved slibning af knive - undgå skade. Anvend altid beskyttelsesbriller når knivene slibes og bær en klædning, som passer til arbejdet. Anvend arbejds- Anvend følgende fremgangsmade ved i nederste position og lad maskinen rotere med normalt omdrejningstal. 0 Slibes enen løsnes med og skrues ind til beroring med knivene med håndhjul b. 0 Spænd stenen fast med og bevæg slibeapparatet frem og, Gentag om nødvendigt slibningen een eller flere tilspændinger med hhdhjul &bage Undga overdreven slibning, - i modsat fald vil maskinens knivsæt nedslides meget hurtigt. fortsættes

33 82

34 Hold slibeapparat i orden : Slibeapparatet skal glide let uden slør. Anvend om nødvendigt mellemlæg ved 0. Udskift slibestenen når denne er idt ned til 50 mm som vist ved monteres således at limsamlingen 6 0. Ny slibesten skal L vender mod håndtaget. Hold skinnen ren og dækket med et tyndt lag rustbeskyttende olie. 0-0 Udskiftning af knive Udskift inden knivcylinderens indstillingsområde er opbrugt, a,,tand fra kropplade til knivspids: min. 56 mm. A handsker. Iagttag sikkerhedsforskrifter side 25, nar der arbejdes med knivcylinder, - arbejd altid pb en omhyggelig og sikker made. Pas pa, nar gamle knive demonteres! Knivcylinderen kommer i ubalance, og kan pludselig dreje rundt. Lås cylinderen med trækiler. Anvend arbejds- Anvend altid nye originale bolte ved montering af nye knive. Boltene er specialfremstillede. Anvend følgende fremgangsmade ved udskiftning af knive: 0 Demonter slibeapparatet og læg afgangsrøret ned. Monter på slibeapparatets skinne. O Stil knivcylinderen helt tilbage (væk fra modskær). fortsættes )

35 OE

36 3 0 Monter nye knive og bolte, - spænd disse svagt. Anvend et brækjern til at "presse" knivene frem mod indstillingslærens to og 0. O Kan knivene ikke nå disse punkter stilles cylinderen lidt frem (mod modskær). 0 Spænd knivboltene til 90 Nm med momentnøgle. 0 Demonter hjælpeværktøj, monter slibeapparat, fjern alt værktøj fra maskinen og bring afgangsrøret i normal arbejdsstilling. Drej p& knivcylinderen, - kontroller at knivene ikke kan komme i berøring med modskæret. Start maskinen forsigtigt op, slib knivene, indstil knivcylinder/modskær som vist på side 27. Vigtigt! Vær altid opmærksom pa at knivcylinderen skal være i balance. Maskinen ma aldrig arbejde med manglende knive. Ved udskiftning af een eller flere knive må disse, inden de monteres, slibes ned til samme må som de Øvrige. Udskiftning af rundknive - modskær Kontroller rundknive og modskær for hver 60 driftstimer, afhængig af, hvor tit knivene slibes. A UdfØr efterfølgende operationer p& en sikker og forsvarlig måde. Ved alt arbejde i nærheden af maskinens indføringsvalser, skal traktorens motor være standset. O Hæv maskinen ca. 2/3 op med traktorens Øftearme og stil helt tilbage. Inden næste punkt udfares skal maskinen understøttes, SA den ikke tipper bagover. 0 Afta topstangen. Fjern understøtningen og maskinen lægges ned som vist og Q. 0 Kontroller rundknivenes skær, - se 0. Knivene kan vendes og slides pli begge sider. fortsættes L

37 ZE

38 Demonter den viste med hjælpeværktøj 0. 0 Kontroller modskærets kant, - se 0. Modskæret kan vendes og slides pa begge kanter. Et nedslidt modskær kan ikke slibes op. Ska,modskæret demonteres er det nødvendigt at aftage een i cylinderen. Anvend altid nye originalbolte ved montering af nyt modskær. Boltene er specielfrernstillede. Spænd boltene til 90 Nm med momentnøgle. Montering af fødeval er: skrues ind i akslens gevindhul. Pres valsen op med møtrik ($. Kontrol. af modkniv. K ntroller jævnligt at er i orden. Den skal støtte og renskrabe rundkniv 6.

39

40 35 Sikringsbolt ved snekkegear o Maskinens snekkegear er udstyret med en sikringsbolt 0. Bolten sprænges, såfremt indf0ringsvalserne overbelastes. 0-0 Ved udskiftning af bolten anvendes følgende fremgangsmåde : O Demonter forreste samt snekkens lasebolt og skiver. O Snekken fores ud ved at dreje mod venstre med O Udskift sikringsbolt 0. Anvend kun originalbolt ved udskiftning. Vær opmærksom pb valsernes synkroniseghg (foto 5) nbr næste punkt udføres. Medbringerne skal være drejet 45 i forhold til hinanden. 0 Drej snekken ind igen. Monter skiver, bolt og dæksel.

41 9E

42 37 o- o Gummiplader Iagttag ved montering af nye at disse buer opad. Korrekt mo tage af de underliggende støttefjedre er vist på foto 2. Bemferk, at der er møtrikker 6 under fjederen ved de forreste bolte. Remstrammer Hold kileremme stramme. Kontroller spendingen ved at trykke pb een rem med ca. 0 kp, - nedfjedringen må være mm. Nye remme efterstrammes efter få timers drift. Kontroller herefter for hver 40 driftstimer. Maskiner med elektrisk udstyr Undgå at styreboks og el-motorer udsættes for vandspuling. Beskadiges et kabel skal det straks udskiftes, - sørg for at kabler er fastgjort med kabelholdere. Polforbindelser, sikring m.m. holdes fri for ir med et egnet spraymiddel. El-diagram er vist side 2A. o Afskærmninger A Hold kraftoverføringsakslen og maskinens afskærmninger i orden. Manglende eller defekt afskærmning af de roterende dele kan medføre alvorlig skade eller død.

43 8E

44 39 Smsring (smøremidler, - se side IC). Ny maskine: Kontroller gearets oliestand og gennemsmør maskinen og kraftoverføringsakslen før maskinen tages i brug. G,enerelt : Bevægelige mekaniske forbindelser smøres efter behov. Ved stilstand (en uge og derover): Vask og gennemsmør maskinen, oversprøjt den med et tyndt lag rustbeskyttende olie, - dette er især vigtigt ved alle blankslidte overflader. Kraftoverf;oringsaksel - afgangsrm Alle kardankryds og lejer ved beskyttelsesrør smøres hver 8-0 timer. ProfilrØr smøres for hver 20 driftstimer. Anvend grafit eller molykote-fedt. Kontroller jævnligt kraftoverføringsakslen. Er profilrør beskadiget kan teleskoperingskraften blive så stor, at P. T. O. tappen pb traktor eller maskine kan blive Ødelagt. AfgangsrØr smgres hver 8-0 timer, - der er to nipler. Gear Kontroller gearets iestand for hver 40 driftstimer, anvend målebhnd ned gennem phfyldningsproppen 6. Olieniveau : 30 mm *) Olietype : Bestillingsnr. for liter olie: Oliemængde: 2 liter Olieskift : Skift olien første gang efter ca. 0 driftstimer og herefter gang pr. sæson. for aftapning af olie er placeret i højre side under gearhuset. Bagerst i denne instruktionsbog, side C, er anvist "smøremidler". Anvend kun olietyper mærket (L) til vinkelgearet. Korrekt olietype kan leveres fra TAARUP, - se bestillingsnr. ovenfor.

45 OP

46 4 Ekstraudstyr Bestillingsnumre for ekstraudstyr, - se reservedelslisten side A. StØttehjul bør anvendes, såfremt maskinen tilkobles en lille traktor og ved kørsel i særligt ujævnt terræn. Herved opnas bedre stabilitet. anvendes som vist, n8r maskinen frakobles, - det dre es til lodret stilling, når maskinen er tilkoblet. Hjulet højdeindstilles med splitbolten b. Forlaenger Forlænger for mindsker vindpavirkning af materialestrømmen fra maskine til vogn. Længde = 995 mm. Lodret forlænger Bnskes afgangsrøret forlænget anvendes lodret forlænger.

47

48 43 Reparationsforskrif ter A at Reparation af TAARUP 0 bor kun foretages af faguddannet service-folk med kendskab til sikker brug af værkstedsudstyr, og som er uddannet i udføre reparationer af landbrugsmaskiner på en sikker og ansvarlig mhde. Fadeval ser Ved udskiftning af fødevalser skal korrekt justering iagttages, - se efterfølgende anvisning. Demontering - montering af fødevalser er omtalt side 33. Anvend mellemlæg A af hensyn til frigang på 0,2-0,5 m mellem bundplade og bund B. af valse, - vist ved Cb Anvend mellemlæg af hensyn til frigang på 0,3-0,6 m ved valserne, - vist

49 PP

50 45 Snittehjulsaksel Ved kontrol eller udskiftning af lejer er det vigtigt, at snittehjulsakslens indstillingsbolt ig møtrik monteres korrekt. Iagttag følgende: Demontering af remskive, - anvend som vist pg ill. 3. O Anvend mellemlæg således at lejerne er FØr monteres, skal knivcylinderlremskive trækkes tilbage, = 70 mm. 0 Skru herefter sammen til 45 mm som vist. 0 Skru ind på knivcylinderens aksel indtil møtrikken går mod remskiven ved 0. Monter boltene 0. 0 Juster knivcylinderens knive ind til modskæret, - se side presses ind i lejehuset gennem i remskiven. Bemærk: Kontroller også tætningsringens position efter montering af nye knive, hvor knivcylinderen har været trukket helt tilbage.

51 46 Driftsforstyrrelser Problem Mulig årsag Afhjælpning Se side Materiale uensartet. snittes SlØve knive eller modskær. Slib knivene og udskift eller vend modskæret Knivene er ikke korrekt justeret til modskæret. Stil knivene tæt til modskæret. 27 Knivcylinderens omdrejningstal er for lavt. Kontroller at traktorens kraftudtag kører med min. 540 min-'. Kontroller at kileremmene er korrekt justeret. 37 Maskinen fsr for lidt materiale indført. ForØg kørehastigheden. Kastevirkningen for ringe. Knivcylinderens omdrejningstal er for lavt. Kontroller at traktorens kraftudtag kører med min. 540 min-'. Kontroller at kileremmene er korrekt justeret. 37 Maskinen får for lidt materiale indført. ForØg kørehastigheden. Kraftforbruget synes for højt. Samme som uens art et. "materiale snittes - se ovenfor. Rundknivene er sløve. Udskift eller vend rundknivene. 3 Stubben er uensartet. Rundknivene er sløve. Udskift eller vend rundknivene. 3 Maskinen samler ikke liggende majsstokke op. Spidserne af stråskillerne glider over liggende majsstokke. Forkort traktorens topstang (pas på kraftoverføringsakslens længde). 3 Maskinen køres skævt pb rækkerne. Stands maskinen midt i en række og kontroller at majsstokkene føres ind midt imellem stråskillerne. (Det er ofte lettere at styre efter den foregående række). Kontroller at slingrekæderne er korrekt justeret. 5

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE november 2010 1 Thyregod A/S Thyregod A/S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 1400 EL - PUMPER 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår INDHOLDS

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc epoulsem@youseepost.dk Mig bekendt er alle Regal Raptor baghjul ens, i hvert fald på dem vi kender fra 2005 og indtil 2007, det gælder således DD125-DD150-DD250 luft

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

Liftophængte skiveslåmaskiner

Liftophængte skiveslåmaskiner Liftophængte skiveslåmaskiner SB SM SMF SB-skiveslåmaskiner SB-skiveslåmaskiner er udstyret med den glatte JF knivbjælke. JF knivbjælken er kendetegnet ved: Egenskaber: Helt glat underside: JF knivbjælken

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MANUAL for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MODEL 25-2(TH) (25 t / 10 t) MODEL 50-2(TH) (50 t / 25 t) 280605/DK Manual for lufthydrauliske donkrafte model 25-2 og 50-2 ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Scantool TSM 1050/1300

Scantool TSM 1050/1300 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual Scantool TSM 1050/1300 Pladesaks EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk Tlf:

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

ELETRISK TRÆKTAJLE HN NR. 2059

ELETRISK TRÆKTAJLE HN NR. 2059 BRUGSANVISNING NR. 174 ELETRISK TRÆKTAJLE HN NR. 2059 Fastmontering af elektrisk træktalje Strømledningerne (rød og sort) 1. Find et passende sted at placere den elektrisk træktalje (se monteringsvejledningen).

Læs mere

Bugserede eksaktsnittere. FCT 955 Pro Tec FCT 1050 ProTec

Bugserede eksaktsnittere. FCT 955 Pro Tec FCT 1050 ProTec Bugserede eksaktsnittere FCT 955 Pro Tec FCT 1050 ProTec Hvorfor eksaktsnitte? Græssaften og eventuelle additiver bliver fordelt jævnt på alle overfladerne. Ensileringsprocessen starter hurtigere og kvaliteten

Læs mere

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE 10 15 19 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 Indholdsfortegnelse Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Docubind TL350 EURO. Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças

Docubind TL350 EURO. Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças Docubind TL350 EURO Edition Serial No. Date Name 1 QJP0012- November 2004 GBC Portuguesa Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças Version Product No. Docubind

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen General information AMICO S 50 Dimensioner og head head box typer Nedenstående diagram viser alle størrelses

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG!

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Brændekløver lodret 8T Instruktionsmanual Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Sikkerheds forskrifter Ved brug af brændekløveren skal sikkerheds forskrifterne følges omhyggeligt.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 BEMÆRK Venligst læs disse instruktioner før maskinen transporteres og benyttes i brug. Med købet af denne maskine har De erhvervet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Service - reparation - repair. Husk altid ved montering af nye lejer: / When assembling new bearings, always remember to:

Service - reparation - repair. Husk altid ved montering af nye lejer: / When assembling new bearings, always remember to: TA - information 97-22 2. udgave/ edition Alle TA høstebjælker. / All TA cutter bars. Page 1 of 19 Ang. : Reparationsvejledning. Re. : Directions for repair. Dato: 97.05.13 Date: 01.02.08 Service - reparation

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

TITAN FITNESS HOMEGYM

TITAN FITNESS HOMEGYM TITAN FITNESS HOMEGYM Kære Kunde, det glæder os at du har valgt et Titan produkt. Dette kvalitetsprodukt er produceret med henblik på brug i hjemmet og er testet efter den europæiske norm EN 957. Før du

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

Michael Holm sidst opdateret onsdag, 11 januar 2012 side 1 af 9

Michael Holm sidst opdateret onsdag, 11 januar 2012 side 1 af 9 Michael Holm sidst opdateret onsdag, 11 januar 2012 side 1 af 9 Skift af venstre forhjulsleje på Citroen Berlingo 1.8i årgang 2000 Haynes er skrevet til biler, som ikke er rustne. Her kommer en praktisk

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere

Brugsanvisning UKRUDTSBØRSTE. City Ranger 2250

Brugsanvisning UKRUDTSBØRSTE. City Ranger 2250 Brugsanvisning UKRUDTSBØRSTE City Ranger 50 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk Outdoor produkt. City Ranger 50 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5 NIBBI BRIK1 og 3 NIBBI BRIK1 er med 1 gear frem og bak, hjulstørrelse 400-8 NIBBI BRIK3 er med 2 gear frem og bak, desuden har den brede hjul 600-6 og motorhjelm. Begge modeller har gearuafhængigt kraftudtag.

Læs mere

SuperMax. DK 250/300 Serie nr: 100-XXX

SuperMax. DK 250/300 Serie nr: 100-XXX DK 250/300 Serie nr: 100-XXX Type 250/300 Tillykke med Deres nye SuperMax. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen. Copyright

Læs mere

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX Type 500/600/800 cm Tillykke med Deres nye Cultilift. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen.

Læs mere

Surrings- & Dockingkit

Surrings- & Dockingkit MONTERINGSMANUAL Surrings- & Dockingkit DK PASSER TIL: VELA Blues 100, 210, 300 & 1100 Manual. nr. 105900 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING 3 1.1. SIKKERHED 4 1.2. REKLAMATIONSRET 5 1.3. UDPAKNING AF

Læs mere

Elproducerende cykel

Elproducerende cykel Elproducerende cykel Byggevejledning Indhold: Introduktion 3 Vejledning: Klargøring af cykel 4 Montering af elmotor/generator i stel 6 Montering af cykel i træningsstativ 8 Montering af ensretter og spændingsregulering

Læs mere

E user manual. D betriebsanleitung. F notice d utilisation. Nl handleiding. Dk brugsanvisning. Sv bruksanvisning. DualDrive December 2002 1

E user manual. D betriebsanleitung. F notice d utilisation. Nl handleiding. Dk brugsanvisning. Sv bruksanvisning. DualDrive December 2002 1 E user manual D betriebsanleitung F notice d utilisation Nl handleiding Dk brugsanvisning Sv bruksanvisning DualDrive December 2002 1 Denne instruktion indeholder vigtige informationer om dit SRAM i-motion

Læs mere

Traktorer EU TYPE- GOD- KENDT. www.onjtractors.com

Traktorer EU TYPE- GOD- KENDT. www.onjtractors.com Traktorer Traktorer EU TYPE- GOD- KENDT www.onjtractors.com Traktorer ONJ traktoren er meget fleksibel og er optimal for alle der har et behov for den store traktors anvendelse og muligheder, men ikke

Læs mere

JINMA TRAKTOR DK Aps. Ringstedvej 645, 4100 Ringsted, Tlf: 22858444, per@kjulerup.dk. www.jinma-traktor.dk

JINMA TRAKTOR DK Aps. Ringstedvej 645, 4100 Ringsted, Tlf: 22858444, per@kjulerup.dk. www.jinma-traktor.dk JINMA TRAKTOR DK Aps Ringstedvej 645, 4100 Ringsted, Tlf: 22858444, per@kjulerup.dk www.jinma-traktor.dk JINMA Jinma traktorerne udfylder springet mellem havetraktorer og de store landbrugstraktorer.takket

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Tvangsblander. EF-overensstemmelseserklæring. Administration: Ved Damhussøen 24, DK 2720 Vanløse. Værksted: Egegårdsvej 2-4, DK 2610 Rødovre

Tvangsblander. EF-overensstemmelseserklæring. Administration: Ved Damhussøen 24, DK 2720 Vanløse. Værksted: Egegårdsvej 2-4, DK 2610 Rødovre EF-overensstemmelseserklæring Maskindirektivets bilag II.A Fabrikant SoRoTo Maskiner Aps Ved Damhussøen 2720 Vanløse Danmark erklærer hermed, at SoRoTo Tvangsblander Typer: 40L/30, 0L/30, 80L/30, 0L/30,

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8 ARUBA Faldarms markise Side 1 ud af 8 Markisens beslag 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at vinduet kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres

Læs mere

Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig

Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig Trio TrioT Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig og dyb stubharvning Nem udskiftning af skær Alle komponenterne er kun monteret med en bolt, det gør at skæret passer nøjagtigt til stilken, og at en ændring

Læs mere

Hydraulisk Borehammer HRD20

Hydraulisk Borehammer HRD20 Hydraulisk Borehammer HRD20 Fra serienr. 3195 Revideret 03.11.2014 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCN borehammer. For at sikre problemfri drift og varig ydelse af Deres nye værktøj, anbefaler

Læs mere

PILLEFLISHUGGER BRUGER MANUAL. Læs og forstå denne manual før ibrugtagning. Side 1 af 24

PILLEFLISHUGGER BRUGER MANUAL. Læs og forstå denne manual før ibrugtagning. Side 1 af 24 PILLEFLISHUGGER BRUGER MANUAL Læs og forstå denne manual før ibrugtagning Side 1 af 24 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Introduktion 3 2. Opsætning/samling af maskine 4 2.1 Løft af maskine 4 2.2 Tilslutning

Læs mere

Renovering af Yamaha FS1 motor. Guide til renovering af Motor på Yamaha FS1

Renovering af Yamaha FS1 motor. Guide til renovering af Motor på Yamaha FS1 Guide til renovering af Motor på Yamaha FS1 Data: Motor: Model 381 (Danmark) En cylinder luftkølet Boring / slaglængde: 40 x 39,7 mm Plejlstangs længde: 84 mm Slagvolumen: 49 ccm Kompression forhold: 5,2

Læs mere

SORTJORDNEDFÆLDER NF 6000 S / NF 8000 S. m / KIMADANLIFT

SORTJORDNEDFÆLDER NF 6000 S / NF 8000 S. m / KIMADANLIFT SORTJORDNEDFÆLDER NF 6000 S / NF 8000 S m / KIMADANLIFT marts 2009 1 THYREGOD A/S NF 6000 S THYREGOD A/S NF 6000 S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for SORTJORDNEDFÆLDER NF 6000 S + KIMADANLIFT Fremstillingsdato:

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

RC-750 en sikker investering

RC-750 en sikker investering RC-750 RC-750 en sikker investering Undgå ryg og hofteskader Sikker arbejdsmiljø = mindre sygefravær Kapacitet = 3,7 mand med buskrydder Skrænter optil 50 Regnvandsbassinger Under fjernvarmerør Svært tilgængelige

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Brugsanvisning for aftagelig kugle

Brugsanvisning for aftagelig kugle Brugsanvisning for aftagelig kugle DK Kære kunde: Bosal vil gerne sige tak for den tillid til vores produkter, De har udvist ved købet at dette anhængertræk med aftagelig krogarm. Bosal ønsker hermed at

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Portal-lift. Original brugsanvisning

Portal-lift. Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Brugsanvisning. Bure Rise & Go. Gangbord med oprejsning

Brugsanvisning. Bure Rise & Go. Gangbord med oprejsning Brugsanvisning Bure Rise & Go Gangbord med oprejsning 1 Kære Bruger Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord Rise & Go. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om, hvordan du bruger gangbordet,

Læs mere

Redskaber til hæk- og hegnsklipning

Redskaber til hæk- og hegnsklipning Redskaber til hæk- og hegnsklipning GreenTec HXF info Scan QR koden med din smartphone og se mere om GreenTec grenklippere på vores hjemmeside Vi skaber mulighederne for forbedret pleje af grønne områder

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning

ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning Nordisk Port Import ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning Læs denne vejledning igennem inden du starter Vigtige

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Til lykke med din nye LapTimer 4001A LapTimer 4001A 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 4001A Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Læs mere

Buskrydder / Brush cutter

Buskrydder / Brush cutter 2005/1 Buskrydder / Brush cutter CG 364 DK Betjeningsvejledning Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S Denmark Vers 09.01 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...

Læs mere

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46 UBK 46 Driftsvejledning 810562-00 Termisk vandudlader UBK 46 Indholdsfortegnelse Side Vigtige henvisninger Sikkerhedshenvisning... 7 Farehenvisninger...7 Oplysninger Pakningens indhold... 8 Systembeskrivelse...

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Vahle Døre og Vinduer A/S * Fabriksvej 5 * DK-8544 Mørke * Tlf. +45 86 37 24 77 * Fax +45 86 37 24 78 * www.jetrae.dk * jetrae@vahle.dk Monteringsvejledning 1. Placer døren i muråbningen

Læs mere

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 SE DK FI NO SYMBOLFORKLARING

Læs mere

TOP RAILING. Glasværn Gelændersystemer

TOP RAILING. Glasværn Gelændersystemer TOP RAILING Glasværn Gelændersystemer MAB TOP RAILING SYSTEM -en rigtig løsning til ethvert formål! Top Railing Systemerne er det rigtige produkt valg, til alle værn løsninger, hvor æstetik, flot udseende,

Læs mere

Manuel palleløfter model BF Brugsanvisning

Manuel palleløfter model BF Brugsanvisning Manuel palleløfter model BF Brugsanvisning Dansk oversættelse Ningbo Ruyi Joint Stock Co.,Ltd 656 North Taoyuan Road, Ninghai 315600, Zhejiang, P.R. China EF-overensstemmelseserklæring I overensstemmelse

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

1. Sådan færdigsamler du din HELIO.

1. Sådan færdigsamler du din HELIO. DSR Scandinavia Frederiksborgvej 521 4000 Roskilde www.el-knallert.dk dsr@genfinder.com ver.25-01 Brugermanual HELIO 25 fra ego Vehicles Inc. Tillykke med din nye el-knallert HELIO, og tak fordi du valgte

Læs mere

Service af Serie Land-Rover.

Service af Serie Land-Rover. Service af Serie Land-Rover. Indholdsfortegnelse Dette skal du bruge:... 2 Motor Olie skift.... 3 Luftfilter.... 8 Styrehus og hjælpestyrehus.... 9 Vand/Slam Udskiller.... 12 Diesel Filter... 15 Olie Filter....

Læs mere

TRILLE NOA Brugsanvisning DK

TRILLE NOA Brugsanvisning DK * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt igennem før du anvender kombivognen og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger disse

Læs mere

force strength intelligence

force strength intelligence KNOW-HOW factory force strength intelligence Dag og nat altid klar til brug Nr. 1 i modeller og power Adskillige grunde til at stubfræse En stub tiltrækker affald Indholdsfortegnelse Traktor pto drevet

Læs mere

PRÆSTEGAARD MODULAR SYSTEM. katalog 2 DK fittings 2014.01

PRÆSTEGAARD MODULAR SYSTEM. katalog 2 DK fittings 2014.01 PRÆSTEGAARD MODULAR SYSTEM katalog 2 DK fittings 2014.01 INDHOLD 01 02 04 06 08 12 16 17 21 25 salgs- og leveringsbetingelser hylder, metal skråtstillet hylder, metal små hylder, metal hylder - indsats,

Læs mere

SCANTOOL SB 30/35 og SB 40

SCANTOOL SB 30/35 og SB 40 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual SCANTOOL SB 30/35 og SB 40 Søjleboremaskine EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere