Ind holdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ind holdsfortegnelse"

Transkript

1 Bo BurusrnuesBnq

2 s3 Ind holdsfortegnelse Tekniske data (krav til traktor)... Side Maskinidentifikation... s 6 Introduktion... s 7 Sikkerhed... s 9 Generelle sikkerhedsforskrifter... s 9 Supplerende sikkerhedsforskrifter TAARUP O... s 3 Sikkerhedsforskrifter ved kranlarft... s 5 Ny maskine.. ver agtpågivende... s 7 Montering. tilkobling... 3 Tilkobling af vogne... 9 Betjening. indstilling... 2 Vedligeholdelse Smerring Ekstraudstyr... 4 Reparationsforskrifter Driftsforstyrrelser Stikordsregister Reservedelsfortegnelse... El.diagram... Nummerindex... Tekniske oplysninger... s 5 A 2A B C

3 [-* OTZZ r_ 0 N O

4 s5 Tekniske data (omsatningstabel for SI-enheder, - se side IC). Vagt kg P.T.O. (kraftudtag)... Effektbehov... Snitlangde (teoretisk)... Antal knive... Snittecylinderens omdrejningstal... Snittecylinderens diameter mm Indfsringsvalsernes omdrejningstal min-l min. 35 kw45 HK 5 eller 7 mm 2 stk. 350 min-l 85 min-' u/ Regulering af afgangsrsr... elektrisk eller kabel Dakmontering (ekstraudstyr) x 8 Daktryk KpA Ksrehastighed (afhangig af afgrsde og traktorstarrelse) km/t WFra fabrik kan nye maskiner leveres med gear beregnet for enten 5 eller 7 mm snitlangde. Ligeledes kan maskiner leveres med enten kabelregulering eller el-regulering af afgangsrar. Krav til traktor A maskiner Traktoren skal vagtmaxsig have en forsvarlig starrrelse, overhold den stedlige lovgivning herfor. Ved karse i bakket terran skal det iagttages, at sideophangte påvirker traktorens stabilitet. Maskinen tilkobles traktorens trepunktsophang. Traktoren skal have slingrekader på trepunktsophangets laftearme. Ret til andringer uden varsel forbeholdes. Ligeledes tages der forbehold for eventuelle trykfejl i denne brugsanvisning.

5 s6 Maskinidentifi kation Maskinnummer og fabrikant kan aflases på Straks ved maskinens levering noteres maskinnummer samt leveringsår i efterfarlgende skema. Ved henvendelse om servicesparrgsmål bedes dette nummer altid oplyses. Maskinen er CE market, vist Denne markning, med tilharende EUoverensstemmelseserklaxing, betyder at maskinen imardekommer vasentlige sundheds- og sikkerhedskrav, og at den er i overensstemmelse med direktiverne 89/392/E0F, tillag 9 /368/E0F og tillag 93/44/E0F. Maskinnr. : Leveringsår :

6 s7 Introduktion Tillykke med Deres nye Kverneland Taarup maskine. De har valgt et produkt, der giver Dem den stnrrste sikkerhed, både når det gaelder funktion, finish samt opbakning med service og reservedele, gennem et net af dygtige forhandlere. Alle Kverneland Taarup maskiner er udviklet og testet i samarbejde med praktiske landmaend og maskinstationer med det mål at sikre den mest optimale funktion og driftssikkerhed. Vi beder Dem lese denne instruktion igennem for De tager maskinen i brug. I forbindelse med leveringen af den nye maskine er det vigtigt, at et Kverneland Taarup overdragelsesbevis er udfyldt, underskrevet af Dem og forhandleren, samt at beviset returneres til Kverneland Taarup. Dette er vigtigt for Dem, idet det er en forudsaetning for, at Kverneland Taarup kan yde garanti. Vi ansker Dem endnu engang tillykke - og god hmt. Kverneland Kverneland Taarup AS DK-5300 Kerteminde - Denmark Phone Fax

7 I - I -,--,y r--'

8 s9 o Enhver bruger, reparater og ejer skal vzre gjort bekendt med maskinens advarselsinstruktioner i denne brugsanvisning, farr arbejde påbegyndes. Arbejd altid med landbrugsmaskiner på en omhyggelig og sikker måde. Gennemlzs og f0lg maskinens sikkerhedsforskrifter. Sikkerhed er Deres ansvar. I Hold 0je med dette symbol. Det betyder, at der kan vzre fare for en alvorlig ulykke. Det fremhzver forsigtighedsforanstaltninger, som skal farlges og dermed hindre, at ulykker sker. Symbolet findes i hele brugsanvisningen og på maskinens advarselsskilte for at grare Dem opmzrksom på instruktioner vedrarrende sikkerhed. o o Generelle sikkerhedsforskrifter Pas pi andre personer og dyr! Sat aldrig maskinen igang, hvis der opholder sig personer eller dyr i nzrheden af eller på maskinen eller traktoren. Sti aldrig imellem traktorhjulene og maskinen. Overhold den stedlige lovgivning om, ved hvilken alder barrn må arbejde med landbrugsmaskiner. Anvendelse af maskinen. Maskinen må kun anvendes til host af majs. Anvend personlige vaernemidler. Hav en arbejdsbeklzdning, som er fri for larsthangende dele. Under starvede forhold, anvendes starvmaske af en godkendt type. o Pas på overdrevet lydniveau. Visse traktorhedskabskombinationer, afhzngig af arbejdsbetingelserne, kan forårsage et hrajere lydniveau end 85 db for operatarren. I sådanne tilfzlde skal der benyttes harrevzrn. Hold vinduer og darre LUKKET hele tiden for at mindske starjniveau. Maskinen mi kun tilkobles en traktor af forsvarlig sterrelse. Traktorens vagt skal stå i forhold til maskinens samt den efterfarlgende vogns vagt. Overhold den stedlige lovgivning herfor. Ver sikker på at traktoren har korrekt P.T.O. udta. En maskine beregnet til P.T.O. = 540 min-l må aldrig tilkobles et udtag til P.T.O. = 000 o Sammenkoblingen mellem traktor, maskine og eventuelt vogn, skal vere udfarrt forskriftsmassigt,. Alle låsebolte skal have sikkerhedssplitter. Overhold den stedlige lovgivning for vej transport, - iagttag at nogle lande krzver sikkerhedskader. Anvendes hitchkrog, - kontroller farr transport på offentlig vej, at krogens låsepal er i indgreb. Arbejd sikkert. Traktormotoren skal ALTID slukkes og startnargle fjernes, farr der foretages reparationer, rensning, smarring eller vedligeholdelsesarbejde på maskinen.

9

10 s Afskærmninger. Smg altid for at ALLE SKÆRME er på plads, korrekt monteret og rigtigt vedligeholdt. Forsrrg ikke at sætte maskinen igang f0r dette er kontrolleret. Vær meget agtpågivende overfor kraftoverfsringsakslernes plastik-afskærmninger. Er de beskadiget, skal de udskiftes. Afskarmningernes kadelåse SKAL altid monteres et passende sted på traktoren og maskinen for at undgå, at de ydre plastikskarme drejer rundt. Hydraulik. VEr agtpågivende når der arbejdes med hydraulik. Brug ojenbeskyttelse og handsker. Udstrommende hydraulikolie under tryk kan trange ind i huden og forårsage koldbrand. S0g lage, hvis De har varet udsat for uheld. Snrrg for at ingen personer opholder sig i narheden af maskinen, når dens hydrauliske funktioner betjenes. Husk ved frakobling, og når traktodmaskine forlades. Alle hydrauliske funktioner skal vare neutrale, maskinen skal vare sænket til jorden og vare sikkert understrattet. Anbring stopklodser ved maskinens hjul ved frakobling. Lad aldrig b0rn lege eller opholde sig i narheden af landbrugsmaskiner. 8 U r sikkert. Kend dit ansvar, - uagtsomhed eller slarseri kan medfore alvorlige personskader eller d0d. F0r transport på offentlig vej, - kontroller altid at hjulbolte er spandte, at sammenkoblingen er i orden, og at eventuelle hydrauliske systemer og paler er låst, se maskinens brugsanvisning. Km forsigtigtjreducer hastigheden ved drejning og ved klarsel på ujavn vej, - undgå at maskine/vogn kommer i svingninger og bliver ustabil. Var også opmarksom på, at der kan vare fare for valtning, når der arbejdes på skråninger og på terrm med bhde bundforhold. Karr kun med lave las, var forsigtig. Belysning. Det er ejerensibrugerens ansvar at sarrge for korrekt belysning samt lysreflekterende sikkerhedsafmmkninger på maskinen, når den transporteres på offentlig vej i lygtetzndingstiden. Overhold den stedlige lovgivning herfor. Sikkerhedsudstyr. Hav altid farrstehjalpsudstyr med på traktoren. Ligeledes skal den stedlige lovgivning angående ildslukker, iagttages. Arbejdes der med ho eller halm skal en ildslukker forefindes. Reservedele. Brug altid originale reservedele af sikkerhedsmzessige hensyn. For personskader, opstået ved brug af "falske" reservedele vil Kverneland Taarup ikke kunne påtage sig noget erstatningsansvar. Vedligeholdelse. Smg for at maskinen vedligeholdes, så den sikkerhedsmmsigt altid er i en god tilstand. Der mi ikke andres på maskinens tekniske opbygning.

11 s 2 n I

12 s 3 Supplerende sikkerhedsforskrifter for TAARUP 0 o o Maskinen er udstyret med A ADVARSELS-skilte. Beskadiges skiltene, skal de udskiftes, - bestillingsnr. for et komplet sat skilte er nr Efterf~lgende vises advarselsskiltenes placering og en angivelse af, hvori advarslen består. Var agtpågivende! Las og forstå brugsanvisningen f0r maskinen tages i brug. Var agtpågivende! Traktoren skal altid slukkes og startnarglen fjernes, f0r der foretages reparationer, rensning, smerring eller vedligeholdelsesarbejde på maskinen. ADVARSEL 0. Kroppen kan trakkes ind i P.T.O. akslen! Skanne må ikke fjernes eller åbnes f0r traktorens motor er standset og håndbremsen aktiveret. o ADVARSEL. Roterende maskinkomponenter! B~rn må aldrig opholde sig i narheden af landbrugsmaskiner. Kun operatoren må opholde sig ved maskinen. ADVARSEL. Var agtpågivende! Overhold den stedlige lovgivning for transport på offentlig vej. Hitchkrogen må max. belastes med 500 kg. o ADVARSEL. Kroppen kan blive klemt! Arbejd aldrig under maskinen, medmindre den er sikkert understattet. Traktorens motor skal vare standset og håndbremsen aktiveret. 8 o ADVARSEL. Fingre kan skzres af! Rens aldrig fardevalsernes knive D f0r maskinen er oph0rt med at rotere. Traktorens motor skal vare standset og håndbremsen a tiveret. ADVARSEL. Hander og arme kan vikles ind i kileremtrak! Skarmen må ikke fjernes eller åbnes f0r traktorens motor er standset og håndbremsen aktiveret.

13

14 Var agtpågivende! Anvend altid beskyttelsesbriller, når knivene slibes. Bar en bekladning, som passer til arbejdet. ADVARSEL 0. Fingre kan skares af! SkErmen må ikke åbnes for knivcylinderen er oph0rt med at rotere. Traktorens motor skal vare standset og håndbremsen aktiveret. ADVARSEL. Adfod og krop kan trakkes ind i fardevalser! Fors0g aldrig at indfore materiale i maskinen med hånd eller fod. Rensning af ferdeområdet må kun foretages, når maskinen er oph0rt med at rotere. ADVARSEL. Var agtpågivende! Maskinens yderste punkt lovgivning for vejtransport. vej. traktorens baghjul. Overhold den stedlige altid anvendes ved transport på offentlig Sikkerhedsforskrifter ved kranloft Anvend kun godkendt kranmateriel. Afgangsrmet skal vare demonteret. Vzegt er angivet på tegning. Var forsigtig, - ingen personer må opholde sig under eller i umiddelbar narhed af den Iraftede genstand. Maskinens l0ftes i Idtebeslag og Var sikker på at kranstropper er forsvarligt fastgjorte f0r hejsning påbegyndes. Anvend styreline til at holde maskinen i position.

15 o e...::..:.:::::p I - -

16 s 7 Ny maskine, = vær agtpagiven o Las brugsanvisningen. Det er vigtigt, at der udvises stor påpasselighed, når en ny maskine igangsattes. Forkert montage, fejlbetjening m.m. kan medfore dyre reparationer og driftstab. TAARUP's fabriksgaranti bortfalder, såfremt denne brugsanvisnings forskrifter ikke overholdes. Var opmarksom på dette symbol, - det fremhaver operationer, hvor stor agtpågivenhed skal iagttages for at undgå forkert montage, fejlbetjening m.m. Var isar opmarksom på folgende, når en ny maskine igangsattes: o o Kontroller at maskinen er opmonteret korrekt, og at den ikke er beskadiget. Var sikker på at el.kabler er monteret således, at de er lange nok til at optage afgangsrarrets drejebevagelser. Iagttag stor påpasselighed, når maskinen tilkobles traktor. Er tilkoblingen ikke udfort som foreskrevet, arbejder maskinen ikke korrekt. ' Iagttag stor påpasselighed når kraftoverforingsaksel tilpasses. En for kort eller for lang aksel kan medfore stor skade på maskine og traktor. Frilob skal monteres på maskinens akseltap. o 8 o Fra fabrik kan maskinen leveres med gear beregnet for 5 eller 7 mm snitlangde. Kontroller at maskinen er indstillet til den onskede snitlangde. For en ny maskine tages i brug skal den gennemsmores. Kontroller, at gearet er påflldt olie, cg at olieniveau er korrekt. Anvend kun de i instruktionsbogen foreskrevne oliekvaliteter. For maskinen startes op, kontrolleres at alle bolte i knivcylinder og bolte ved modskar er spandte. Efter ca. driftstime efterspandes alle maskinens bolte. Dette er isar vigtigt ved hurtigt roterende dele. Denne efterspanding skal også foretages, når der har varet udfort servicearbejde.

17

18 3 Mon ter ing =t il ko bl ing Maskinen er samlet og prøvekørt p& fabrikken. For transport til brugeren er maskinen adskilt i hovedkomponenter. Saml delene, - montering af el.regulering vist side 7 og montering af kabelregulering er vist side 9. Vær agtpagivende n&r en ny maskine monteres - tilkobles første gang. SØrg for at alle generelle forskrifter, nævnt side 9, er opfyldt. EfterfØlgende monteringsforskrifter er gældende ved førstegangsmontering (afkortning af kraftoverføringsaksler m. m. ). Ved efterfølgende monteringer er det kun de deciderede tilkoblingspunkter, som skal udføres. Sammenkobling traktor - maskine A Sammenkoblingen mellem maskine og traktor skal udføres forskriftsmæssigt. Ophængets tre splitbolte skal være forsvarligt laste med kraftige splitter. 0 Bak traktoren til maskinen, - monter højre og 0 LØft maskinen lidt, - monter støtteben med (kun ved. gangsmontering). Vend stottebenet som vist ved 0. 0 Sænk maskinen indtil ophængstappen kan fastgøres p& venstre Øftearm 0. O Indstil topstangens lsngde, - maskinens slæbesko skal være parallelle med jordoverfladen. 0 Kontroller at topstangen er monteret parallelt med traktorens = 0. Er topstangen ikke monteret korrekt, Ødelægges kraftoverforingsakslen, n8r den roterer i loftet stilling.

19

20 O Stram traktorens slingrekæder op. O LØft maskinen lidt op. I dstil t aktorens højre således, at maskinen er vandret. Slæbeskoene 6 og 6 skal berore jorden samtidig, når maskinen sænkes. Kraftoverfnrring sakse A Det er farligt at tilkoble en traktor med P.T.O. = 000 min-' til en maskine beregnet for P. T.O. = 540 min-'. FØr akslen monteres kontrolleres længden på følgende måde : 0 Indstil ophænget således at P.T.O. tappene er i samme højde. O Monter akslens to dele pb henholdsvis traktorens og maskinens akseltap. monteres på maskinens akseltap. O Hold de to akseldele sammen som vist på foto 2, og mærk afkortningslængden (ca. 25 mm frigang). Bemærk: Ved nogle traktortyper skal akslen ikke afkortes..ved afkortning af akslen skal alle fire dele a - b - c - d afkortes lige meget. Vigtigt! Vær meget omhyggelig med afkortningen, - akslens indvendige profilrør er RILSAN-belagt og må ikke beskadiges. Der må ikke anvendes vinkelsliber. Akselenderne skal rundes med fil og slibes glat med smergellærred. Dette er især vigtigt ved det udvendige rør. I modsat fald vil RILSAN-belægningen blive Ilskrællet aft. Alle spåner skal fjernes, og profilrørene smøres med molycotefedt eller tilsvarende.

21 !PI 28

22 0-0 Kontrol af akslens længde Monter den afkortede aksel, friløb skal placeres ved maskinen. Kontroller at akslen ikke g8r i bund, n8r ophænget løftes/sænkes (ill. ). Vær agtpkgivende, - en ændring af topstangslængden har indflydelse p& kraftoverføringsaksen.s længde. Mindskes topstangslængden skal ovennævnte kontrol udføres igen. Maskiner med el-regulering Styreboks og anbringes hensigtsmæssigt på traktorens bagskærm. StrØmforsyningen skal udtages via traktorens sikringsgruppe. Minimum 6 amp. sikring. Ved traktorer uden ekstra tilslutningsklemme (sikring), anvendes den medfglgende sikringsholder. Minimum 2,50 kabel til traktorens akkumulator. Batteriet skal være i orden og altid opladet maksimalt. Kontroller for monteres, at afgangsrøret let kan drejes. Bolte ml kun spændes svagt, - anvend kun de medsendte 8semØtrikker. Monter som vist. FastgØr alle el.kabler, - vær opmærksom p8 at skal være langt nok til at optage afgangsrørets drejebevægelse. El.diagram, - se side 2A. Reservedelsfortegnelse, - se side 9A og 0A.

23 8

24 9 Maskiner med kabelregulering, e skal være frit bevægelige (Øse bolte). Monter ~~?~~~~~ til afgangsrørets klap. Kontroller at afgangsrøret kan drejes frit. Anbring betjeningsgrebet G hensigtsmæssigt i traktorens førerkabine således at hhdtagene kan betjenes med na Q urlige armbevægelser. Anbring betjeningsgrebet på som vist, når maskinen frakobles traktoren. Tilkobling af vogne A Tilkobling af vogn skal være udført forskriftsmæssigt. Maksimal belastning af hitchkrog er 500 kg. Vogne med prodsfaje Er traktoren udstyret med kæde som vist side 2, skal denne aftages, medens vognen til- og frakobles. GØr således: Bak til vognen med Øftet maskine, - sænk maskinen helt mod jorden umiddelbart for vognens prodsøje nåes. Fortsæt bakning og hæv maskinen, når ophængskrogen kan fange prodsøjet. Den automatiske kan udløses fra traktorsædet med snortræk. Vogne med gaffeltræk Anvend trækbeslag (ekstraudstyr). anvendes ikke til TAARUP 0. Bestillingsnr., - se side A. Vogne med haj trækstang Anvend ROCKINGER kobling (ekstraudstyr). Bestillingsnr., - se side A.

25 o2

26 2 Betjening4ndstilling Transport A Vær agtpågivende ved korse på offentlig vej, - maskinens yderste punkt ligger ca. m uden for traktorens baghjul. Overhold den stedlige lovgivning for vejtransport, - anvend om nødvendigt foran maskinen. Beskyttelsespladen er ekstraudstyr. Bestillingsnr., - se side 5 A. forsigtigt. Reducer hastigheden ved drejning og ved på ujævn vej. Vær opmærksom på, at en sideophængt maskine kan påvirke traktorens stabilitet. Arbejdshajde Indstil traktorens Øftearme saledes at maskinens slæbesko er 0-30 mm over jorden. Kan tr toren ikke fastholde IØftearmene i den Ønskede position, låses ophænget med kæde 6 som vist. Sni tlængde Fra fabrik kan nye maskiner leveres med gear bere net for enten 5 eller 7 mm. Maskinens snitlængdeindstilling er angivet pb transfers 6. Snitlængden kan ændres ved at udskifte gearets snekke og snekkehjul. Bestillingsnr., - se side 2A. Til 5 mm snit anvendes 3 skaret snekke vist og tilhørende snekkehjul. Til 7 mm snit anvendes 4 skåret snekke vist og tilhørende snekkehjul.

27 zz

28 23 o Kraftoverfsring sakse Ophæng kraftoverf0ringsakslen i n8r maskinen er frakoblet traktor. o Stntteben Anbring som vist, n8r maskinen er tilkoblet traktor. Majsknusebro anvendes ved moden majs, n8r majskernerne er og hfirde. Vær opmærksom pa at kraftforbruget herved 0ges. Glat anvendes ved gr0n majs. Majsbsjle Majsbojlens indstilling afhænger af majsens h0jde: lav majs = ned og tilbage hoj majs = op og frem

29 \ m O O cn (D 3

30 25 Vedligeholdelse Service: Knive - modskær Ved alt servicearbejde med knivcylinder, modskær, slibeapparat m. m. skal traktorens motor være standset, Arbejdes der med knive/modskær, skal knivcylinderen blokeres i begge drejeretninger med stopklodser. Efterspænd knivcylinderens og modskærets bolte pb Deres nye maskine før den startes op og igen efter ca. driftstime. Denne efterspænding skal også foretages, når der har været udført servicearbejde, f. eks. udskiftning af knive og modskær. vigtigt: Knive og modskær skal være skarpe og korrekt justeret. I modsat fald vil maskinen kræve unødvendig megen kraft, belastes hirdt og snitte materialet dårligt. Iagttag fdlgende: 0 Afstanden mellem knive og må maksimum være mm. 0 skal være skarpt, - maksimal nedslidning '3 mm (diameter på indteg- net cirkel). 0 skal være skarpe, - maksimal knivæg-bredde 0,25 mm. Enhver udskiftning/justering af knive og modskær skal udføres efter de angivne efterfølgende forskrifter. Efterkontroller altid, at alle bolte er spændte.

31

32 Indstilling af knivcylinder - modskær A seshandsker. Arbejd sikkert, - traktorens motor skal være standset. Anvend beskyttel- Kontroller/juster afstanden mellem knive og modskær for hver 40 driftstimer på følgende made : 0 indvendig i remskiven Øsnes (skrue med indvendig sekskant). Skru ca. /4 omgang højre om (/4 omgang svarer til 0,25 mm). 0 Drej på knivcylinderen og kontroller om knivene rører ved modskæret, - hvis ikke drejes yderligere /4 omgang. Nar knivene rører ved modskæret, skrues 4 omgang tilbage igen (venstre om) og laseskruen spændes. Tilspændingsmoment for laseskrue : 30 Nm (3 kpm). Slibning af knive Knivene skal efterses og eventuelt slibes dagligt. Sliddet er afhængig af afgrødens karakter. Ved snitning af modent majs, skal slibning udføres oftere. A handsker. Ved slibning af knive - undgå skade. Anvend altid beskyttelsesbriller når knivene slibes og bær en klædning, som passer til arbejdet. Anvend arbejds- Anvend følgende fremgangsmade ved i nederste position og lad maskinen rotere med normalt omdrejningstal. 0 Slibes enen løsnes med og skrues ind til beroring med knivene med håndhjul b. 0 Spænd stenen fast med og bevæg slibeapparatet frem og, Gentag om nødvendigt slibningen een eller flere tilspændinger med hhdhjul &bage Undga overdreven slibning, - i modsat fald vil maskinens knivsæt nedslides meget hurtigt. fortsættes

33 82

34 Hold slibeapparat i orden : Slibeapparatet skal glide let uden slør. Anvend om nødvendigt mellemlæg ved 0. Udskift slibestenen når denne er idt ned til 50 mm som vist ved monteres således at limsamlingen 6 0. Ny slibesten skal L vender mod håndtaget. Hold skinnen ren og dækket med et tyndt lag rustbeskyttende olie. 0-0 Udskiftning af knive Udskift inden knivcylinderens indstillingsområde er opbrugt, a,,tand fra kropplade til knivspids: min. 56 mm. A handsker. Iagttag sikkerhedsforskrifter side 25, nar der arbejdes med knivcylinder, - arbejd altid pb en omhyggelig og sikker made. Pas pa, nar gamle knive demonteres! Knivcylinderen kommer i ubalance, og kan pludselig dreje rundt. Lås cylinderen med trækiler. Anvend arbejds- Anvend altid nye originale bolte ved montering af nye knive. Boltene er specialfremstillede. Anvend følgende fremgangsmade ved udskiftning af knive: 0 Demonter slibeapparatet og læg afgangsrøret ned. Monter på slibeapparatets skinne. O Stil knivcylinderen helt tilbage (væk fra modskær). fortsættes )

35 OE

36 3 0 Monter nye knive og bolte, - spænd disse svagt. Anvend et brækjern til at "presse" knivene frem mod indstillingslærens to og 0. O Kan knivene ikke nå disse punkter stilles cylinderen lidt frem (mod modskær). 0 Spænd knivboltene til 90 Nm med momentnøgle. 0 Demonter hjælpeværktøj, monter slibeapparat, fjern alt værktøj fra maskinen og bring afgangsrøret i normal arbejdsstilling. Drej p& knivcylinderen, - kontroller at knivene ikke kan komme i berøring med modskæret. Start maskinen forsigtigt op, slib knivene, indstil knivcylinder/modskær som vist på side 27. Vigtigt! Vær altid opmærksom pa at knivcylinderen skal være i balance. Maskinen ma aldrig arbejde med manglende knive. Ved udskiftning af een eller flere knive må disse, inden de monteres, slibes ned til samme må som de Øvrige. Udskiftning af rundknive - modskær Kontroller rundknive og modskær for hver 60 driftstimer, afhængig af, hvor tit knivene slibes. A UdfØr efterfølgende operationer p& en sikker og forsvarlig måde. Ved alt arbejde i nærheden af maskinens indføringsvalser, skal traktorens motor være standset. O Hæv maskinen ca. 2/3 op med traktorens Øftearme og stil helt tilbage. Inden næste punkt udfares skal maskinen understøttes, SA den ikke tipper bagover. 0 Afta topstangen. Fjern understøtningen og maskinen lægges ned som vist og Q. 0 Kontroller rundknivenes skær, - se 0. Knivene kan vendes og slides pli begge sider. fortsættes L

37 ZE

38 Demonter den viste med hjælpeværktøj 0. 0 Kontroller modskærets kant, - se 0. Modskæret kan vendes og slides pa begge kanter. Et nedslidt modskær kan ikke slibes op. Ska,modskæret demonteres er det nødvendigt at aftage een i cylinderen. Anvend altid nye originalbolte ved montering af nyt modskær. Boltene er specielfrernstillede. Spænd boltene til 90 Nm med momentnøgle. Montering af fødeval er: skrues ind i akslens gevindhul. Pres valsen op med møtrik ($. Kontrol. af modkniv. K ntroller jævnligt at er i orden. Den skal støtte og renskrabe rundkniv 6.

39

40 35 Sikringsbolt ved snekkegear o Maskinens snekkegear er udstyret med en sikringsbolt 0. Bolten sprænges, såfremt indf0ringsvalserne overbelastes. 0-0 Ved udskiftning af bolten anvendes følgende fremgangsmåde : O Demonter forreste samt snekkens lasebolt og skiver. O Snekken fores ud ved at dreje mod venstre med O Udskift sikringsbolt 0. Anvend kun originalbolt ved udskiftning. Vær opmærksom pb valsernes synkroniseghg (foto 5) nbr næste punkt udføres. Medbringerne skal være drejet 45 i forhold til hinanden. 0 Drej snekken ind igen. Monter skiver, bolt og dæksel.

41 9E

42 37 o- o Gummiplader Iagttag ved montering af nye at disse buer opad. Korrekt mo tage af de underliggende støttefjedre er vist på foto 2. Bemferk, at der er møtrikker 6 under fjederen ved de forreste bolte. Remstrammer Hold kileremme stramme. Kontroller spendingen ved at trykke pb een rem med ca. 0 kp, - nedfjedringen må være mm. Nye remme efterstrammes efter få timers drift. Kontroller herefter for hver 40 driftstimer. Maskiner med elektrisk udstyr Undgå at styreboks og el-motorer udsættes for vandspuling. Beskadiges et kabel skal det straks udskiftes, - sørg for at kabler er fastgjort med kabelholdere. Polforbindelser, sikring m.m. holdes fri for ir med et egnet spraymiddel. El-diagram er vist side 2A. o Afskærmninger A Hold kraftoverføringsakslen og maskinens afskærmninger i orden. Manglende eller defekt afskærmning af de roterende dele kan medføre alvorlig skade eller død.

43 8E

44 39 Smsring (smøremidler, - se side IC). Ny maskine: Kontroller gearets oliestand og gennemsmør maskinen og kraftoverføringsakslen før maskinen tages i brug. G,enerelt : Bevægelige mekaniske forbindelser smøres efter behov. Ved stilstand (en uge og derover): Vask og gennemsmør maskinen, oversprøjt den med et tyndt lag rustbeskyttende olie, - dette er især vigtigt ved alle blankslidte overflader. Kraftoverf;oringsaksel - afgangsrm Alle kardankryds og lejer ved beskyttelsesrør smøres hver 8-0 timer. ProfilrØr smøres for hver 20 driftstimer. Anvend grafit eller molykote-fedt. Kontroller jævnligt kraftoverføringsakslen. Er profilrør beskadiget kan teleskoperingskraften blive så stor, at P. T. O. tappen pb traktor eller maskine kan blive Ødelagt. AfgangsrØr smgres hver 8-0 timer, - der er to nipler. Gear Kontroller gearets iestand for hver 40 driftstimer, anvend målebhnd ned gennem phfyldningsproppen 6. Olieniveau : 30 mm *) Olietype : Bestillingsnr. for liter olie: Oliemængde: 2 liter Olieskift : Skift olien første gang efter ca. 0 driftstimer og herefter gang pr. sæson. for aftapning af olie er placeret i højre side under gearhuset. Bagerst i denne instruktionsbog, side C, er anvist "smøremidler". Anvend kun olietyper mærket (L) til vinkelgearet. Korrekt olietype kan leveres fra TAARUP, - se bestillingsnr. ovenfor.

45 OP

46 4 Ekstraudstyr Bestillingsnumre for ekstraudstyr, - se reservedelslisten side A. StØttehjul bør anvendes, såfremt maskinen tilkobles en lille traktor og ved kørsel i særligt ujævnt terræn. Herved opnas bedre stabilitet. anvendes som vist, n8r maskinen frakobles, - det dre es til lodret stilling, når maskinen er tilkoblet. Hjulet højdeindstilles med splitbolten b. Forlaenger Forlænger for mindsker vindpavirkning af materialestrømmen fra maskine til vogn. Længde = 995 mm. Lodret forlænger Bnskes afgangsrøret forlænget anvendes lodret forlænger.

47

48 43 Reparationsforskrif ter A at Reparation af TAARUP 0 bor kun foretages af faguddannet service-folk med kendskab til sikker brug af værkstedsudstyr, og som er uddannet i udføre reparationer af landbrugsmaskiner på en sikker og ansvarlig mhde. Fadeval ser Ved udskiftning af fødevalser skal korrekt justering iagttages, - se efterfølgende anvisning. Demontering - montering af fødevalser er omtalt side 33. Anvend mellemlæg A af hensyn til frigang på 0,2-0,5 m mellem bundplade og bund B. af valse, - vist ved Cb Anvend mellemlæg af hensyn til frigang på 0,3-0,6 m ved valserne, - vist

49 PP

50 45 Snittehjulsaksel Ved kontrol eller udskiftning af lejer er det vigtigt, at snittehjulsakslens indstillingsbolt ig møtrik monteres korrekt. Iagttag følgende: Demontering af remskive, - anvend som vist pg ill. 3. O Anvend mellemlæg således at lejerne er FØr monteres, skal knivcylinderlremskive trækkes tilbage, = 70 mm. 0 Skru herefter sammen til 45 mm som vist. 0 Skru ind på knivcylinderens aksel indtil møtrikken går mod remskiven ved 0. Monter boltene 0. 0 Juster knivcylinderens knive ind til modskæret, - se side presses ind i lejehuset gennem i remskiven. Bemærk: Kontroller også tætningsringens position efter montering af nye knive, hvor knivcylinderen har været trukket helt tilbage.

51 46 Driftsforstyrrelser Problem Mulig årsag Afhjælpning Se side Materiale uensartet. snittes SlØve knive eller modskær. Slib knivene og udskift eller vend modskæret Knivene er ikke korrekt justeret til modskæret. Stil knivene tæt til modskæret. 27 Knivcylinderens omdrejningstal er for lavt. Kontroller at traktorens kraftudtag kører med min. 540 min-'. Kontroller at kileremmene er korrekt justeret. 37 Maskinen fsr for lidt materiale indført. ForØg kørehastigheden. Kastevirkningen for ringe. Knivcylinderens omdrejningstal er for lavt. Kontroller at traktorens kraftudtag kører med min. 540 min-'. Kontroller at kileremmene er korrekt justeret. 37 Maskinen får for lidt materiale indført. ForØg kørehastigheden. Kraftforbruget synes for højt. Samme som uens art et. "materiale snittes - se ovenfor. Rundknivene er sløve. Udskift eller vend rundknivene. 3 Stubben er uensartet. Rundknivene er sløve. Udskift eller vend rundknivene. 3 Maskinen samler ikke liggende majsstokke op. Spidserne af stråskillerne glider over liggende majsstokke. Forkort traktorens topstang (pas på kraftoverføringsakslens længde). 3 Maskinen køres skævt pb rækkerne. Stands maskinen midt i en række og kontroller at majsstokkene føres ind midt imellem stråskillerne. (Det er ofte lettere at styre efter den foregående række). Kontroller at slingrekæderne er korrekt justeret. 5

BÅND OG RONDELSLIBER SC 48

BÅND OG RONDELSLIBER SC 48 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tel.: +45 98 23 60 88 Fax: +45 98 23 61 44 Manual BÅND OG RONDELSLIBER SC 48 EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk

Læs mere

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Indholdsfortegnelse Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 AWD Introduktion...3

Læs mere

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Rider 16 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 33-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 16 Introduktion... 2 Færdsel og

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 44 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder...

Læs mere

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 58-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 11 og Rider

Læs mere

Rider ProFlex 21. Brugsanvisning 101 91 36-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Rider ProFlex 21. Brugsanvisning 101 91 36-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Rider ProFlex 21 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 36-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 Introduktion...

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2211 R FR 2211 M FR 2213 MA FR 2216 A FR 2216 A2 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING. ARG 100 Mobil ARG 130 ARG 130 TK ARG 130 K ARG 180 M ARG 200 Plus M

BRUGSVEJLEDNING. ARG 100 Mobil ARG 130 ARG 130 TK ARG 130 K ARG 180 M ARG 200 Plus M BRUGSVEJLEDNING ARG 00 Mobil ARG 0 ARG 0 TK ARG 0 K ARG 80 M ARG Plus M Pilous pásové pily, spol. s r.o., Kšírova 8 b, 9 00 Brno, Czech Republic tel.: 00 0 5 5 0 0, fax: 00 0 5 5 0, e mail:pilous@pilous.cz

Læs mere

BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12

BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12 BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12 04101049 Kære kunde. DENKA LIFT A/S ønsker Dem tillykke med Deres nye DENKA LIFT. Liften er konstrueret og fremstillet for at sikre Dem størst mulig glæde under

Læs mere

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning DCG 230-DB Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de instruções

Læs mere

10/2011. Maistro RC / CC. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.

10/2011. Maistro RC / CC. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art. 10/2011 Maistro RC / CC Art.: 80430606 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 2006/42/EF Vi,

Læs mere

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning DCG 230-DB Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de instruções

Læs mere

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK Elektrisk kørestol Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK HVIS DU HAR NEDSAT SYN, KAN DETTE DOKUMENT SES I PDF-FORMAT PÅ WWW.SUNRISEMEDICAL.COM ELLER ALTERNATIVT KAN DET STILLES TIL RÅDIGHED I STOR TEKST.

Læs mere

Renovering af Yamaha FS1 motor. Guide til renovering af Motor på Yamaha FS1

Renovering af Yamaha FS1 motor. Guide til renovering af Motor på Yamaha FS1 Guide til renovering af Motor på Yamaha FS1 Data: Motor: Model 381 (Danmark) En cylinder luftkølet Boring / slaglængde: 40 x 39,7 mm Plejlstangs længde: 84 mm Slagvolumen: 49 ccm Kompression forhold: 5,2

Læs mere

Lely splendimo Skivehøstere

Lely splendimo Skivehøstere Lely splendimo Skivehøstere www.lely.com innovators in agriculture Få muligheden for at skårlægge på det bedst egnede tidspunkt Forurener mindst muligt Den intelligente konstruktion følger jordbunden perfekt.

Læs mere

BRUGERHÅNDBOG USER MANUAL - HANDBUCH RÅD & VEJLEDNING ADVICE & GUIDANCE RAT UND TAT

BRUGERHÅNDBOG USER MANUAL - HANDBUCH RÅD & VEJLEDNING ADVICE & GUIDANCE RAT UND TAT BRUGERHÅNDBOG USER MANUAL - HANDBUCH RÅD & VEJLEDNING ADVICE & GUIDANCE RAT UND TAT INDHOLD / CONTENTS / INHANTSVERZEICHNIS Forord...3 Reklamationsbestemmelser/udvidet garanti...4 Betjeningsvejledning

Læs mere

VITASEM 250. VITASEM 250 plus VITASEM 300. VITASEM 300 plus VITASEM 400. VITASEM 400 plus. Såmaskiner 99 8521.DK.80I.0. (Type 8521 : +..

VITASEM 250. VITASEM 250 plus VITASEM 300. VITASEM 300 plus VITASEM 400. VITASEM 400 plus. Såmaskiner 99 8521.DK.80I.0. (Type 8521 : +.. VITASEM 250 (Type 8521 : +.. 01001) VITASEM 250 plus (Type 8522 : +.. 01001) VITASEM 300 (Type 8523 : +.. 01001) VITASEM 300 plus (Type 8524 : +.. 01001) VITASEM 400 (Type 8525 : +.. 01001) VITASEM 400

Læs mere

MAXXUM 110 MAXXUM 120 MAXXUM 130. MAXXUM 115 MAXXUM 125 MAXXUM 140 Traktorer Multi-Controller. Instruktionsbog

MAXXUM 110 MAXXUM 120 MAXXUM 130. MAXXUM 115 MAXXUM 125 MAXXUM 140 Traktorer Multi-Controller. Instruktionsbog MAXXUM 110 MAXXUM 120 MAXXUM 130 MAXXUM 115 MAXXUM 125 MAXXUM 140 Traktorer Multi-Controller Instruktionsbog CASE MAXXU M I I O Multicontroiler MAXXU M I 20 Multicontroller MAXXU M I 30 Multicontroller

Læs mere

Mover SE R / TE R. Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding. Gebrauchsanweisung Einbauanweisung. Operating instructions Installation instructions

Mover SE R / TE R. Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding. Gebrauchsanweisung Einbauanweisung. Operating instructions Installation instructions Mover SE R / TE R Gebrauchsanweisung Einbauanweisung Seite 2 Seite 9 Page 5 Page 20 To be kept in the vehicle! Mode d emploi Instructions de montage Da tenere nel veicolo! Pagina 56 Brugsanvisning Monteringsanvisning

Læs mere

Service - reparation - repair. Husk altid ved montering af nye lejer: / When assembling new bearings, always remember to:

Service - reparation - repair. Husk altid ved montering af nye lejer: / When assembling new bearings, always remember to: TA - information 97-22 2. udgave/ edition Alle TA høstebjælker. / All TA cutter bars. Page 1 of 19 Ang. : Reparationsvejledning. Re. : Directions for repair. Dato: 97.05.13 Date: 01.02.08 Service - reparation

Læs mere

TERRASEM 4000 T Standardline. TERRASEM 4000 T Profiline. Såmaskiner Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 8503.DK.80I.

TERRASEM 4000 T Standardline. TERRASEM 4000 T Profiline. Såmaskiner Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 8503.DK.80I. 99 8503..80I.0 TERRASEM 4000 T Standardline (Model 8503 : +.. 01001) TERRASEM 4000 T Profiline (Model 8503 : +.. 01001) Såmaskiner Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Til den

Læs mere

Batteur-mélangeur électronique 20/30L Electronic Planetary mixer. Elektronischer Planetenrührwerk FR GB DE IT NL SE DK NO FI ES PT

Batteur-mélangeur électronique 20/30L Electronic Planetary mixer. Elektronischer Planetenrührwerk FR GB DE IT NL SE DK NO FI ES PT 0595J04201 11/2011 Batteur-mélangeur électronique 20/30L Electronic Planetary mixer Elektronischer Planetenrührwerk Manuel d utilisation - Notice originale User manual - Translation of the original instructions

Læs mere

10/2012. Pronto 6 AS. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.: 80180603 da

10/2012. Pronto 6 AS. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.: 80180603 da 10/2012 Pronto 6 AS Art.: 80180603 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 2006/42/EF Vi, HORSCH

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

SCANTOOL SB 30/35 og SB 40

SCANTOOL SB 30/35 og SB 40 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual SCANTOOL SB 30/35 og SB 40 Søjleboremaskine EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk

Læs mere

Din brugermanual APRILIA ATLANTIC 250 http://da.yourpdfguides.com/dref/2285385

Din brugermanual APRILIA ATLANTIC 250 http://da.yourpdfguides.com/dref/2285385 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3197-DK-B

BRUGSANVISNING MB3197-DK-B BRUGSANVISNING DA -B Tillykke med den nye manuelle kørestol Indledning Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 30 bliver fremstillet af Handicare Produktion AS.

Læs mere

ing for DITO kartoffelskræller T 10 I T 15

ing for DITO kartoffelskræller T 10 I T 15 ' ;i**:i ji: :l: r"';-' '' :r :.'it-l!t\'i å!+iri.::i$*isftl ing for DITO kartoffelskræller T 10 I T 15 indhold. 1. beskrivelse 2. installation 3. igangsætning 4. brugsanvisning 5. rengøring 6. fejlfinding

Læs mere