H.D.-studiet i Finansiering Hovedopgave - Sommer Opgaveløser: Jacob Skovsgaard Vejleder: Michael Ahm. Handelshøjskolen i København

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "H.D.-studiet i Finansiering Hovedopgave - Sommer 2009. Opgaveløser: Jacob Skovsgaard Vejleder: Michael Ahm. Handelshøjskolen i København"

Transkript

1 H.D.-studiet i Finansiering Hovedopgave - Sommer 2009 Opgaveløser: Jacob Skovsgaard Vejleder: Michael Ahm Maj 2009 Jacob Skovsgaard 1

2 EXECUTIVE SUMMARY Den finansielle krise har medført usikkerhed i de fleste industrier. Den globale ølindustri er ikke en undtagelse, og der er således stor usikkerhed omkring fremtidig indtjening i industrien. Dette gælder også for Carlsberg, som har deltaget meget i den seneste tids konsolidering og oplevet signifikant vækst. Carlsberg har i dag oparbejdet en stor gældsbyrde fra akkvisitioner, og indtjeningen har de seneste år været drevet af en stor vækst på det russiske marked. Det er svært for analytikere og aktionærer at vurdere, hvorvidt Carlsberg vil fortsætte de gode takter i fremtiden. Derfor er det også svært at vurdere værdien af selskabet og dets aktier. Indeværende analyse sætter fokus på værdiansættelse af virksomheder i usikre industrier. Analysen viser, at scenarier med fordel kan benyttes til at modellere den fremtidige udvikling for Carlsberg. Analysen konkluderer, at selskabsværdien for Carlsberg ændrer sig signifikant ved brug af scenarieanalyse i forhold til en simpel base-case-værdiansættelse. Det fremgår ligeledes af indeværende analyse, at konventionel NPV-teknik undervurderer værdien af strategiske muligheder. Således viser det sig, at realoptionsanalyse tildeler værdi til muligheder. Statisk DCF-værdiansættelse ignorerer derimod værdien af sådanne muligheder. I indeværende realoptionsanalyse af Carlsberg viser det sig endvidere, at valg af input og model er afgørende. Således opnås signifikante forskelle ved ændringer i input og ændringer af model. Det ses ligeledes, at der er stor værdi at hente i applikation af scenarier i realoptionsanalyse. Således ændrer optionsværdien sig signifikant ved brug af scenarier. Slutteligt konkluderes det i indeværende analyse, at realoptionsanalyse og scenarieanalyse er gode redskaber til at analysere værdi og muligheder i en usikker verden. Maj 2009 Jacob Skovsgaard 2

3 DEFINTIONER OG FORKORTELSER BBH BNP COGS CAPEX DCF DKKm EBIT EBITDA EPS EV FCFF IC M&A NIBD NOPLAT NPV Off-trade-salg On-trade-salg OPEX P/E P/B ROE ROIC RONIC RUB SCP S&N WACC Y-o-Y Baltic Beverage Holding (Carlsbergs russiske datterselskab) Bruttonationalprodukt Omkostninger for solgte varer Kapitalomkostninger Tilbagediskonteret pengestrøm Millioner danske kroner Indtjening før finansielle poster og skat Indtjening før afskrivninger, amortiseringer, finansielle poster og skat Indtjening per aktie Selskabsværdi Fri pengestrøm til selskabet Investeret kapital Sammenlægninger og akkvisitioner Netto rentebærende gæld Netto driftsresultat justeret for skat. Nettonutidsværdi Salg fra supermarkeder og lign. Salg fra barer, restauranter og diskoteker Operationelle omkostninger Pris per indtjening Pris per bogført værdi Afkast fra egenkapitalen Afkast fra den investerede kapital Afkast fra den nye investerede kapital Rubel Structure-Conduct-Performance-paradigmet Scottish and Newcastle Vægtet gennemsnitligt afkastkrav for kapitalen År i forhold til foregående år Maj 2009 Jacob Skovsgaard 3

4 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Introduktion Forord Problemdefinition Fokus Problemidentifikation Struktur Motivation Metode Essensen i problemet Empirisk filosofi Empirisk tilgang Empirisk design Dataindsamling Dataanalyse og teori Analyse af kvalitativ data Analyse af kvantitativ data Afgrænsning Strategisk analyse Industri- og positionsanalyse Structure Conduct Performance External shocks Konklusion på industri- og positionsanalyse Scenarieanalyse Omfang af scenarier Tidsramme Afgrænsning Interessenter Usikkerhed & vigtige spørgsmål Dominerende eksterne kræfter Vigtige trends og nøgleusikkerheder Trends Usikkerheder Udvikle detaljerede scenarier Vurdering af scenarier Identifikation af vækstoption NPV- og multipelanalyse NPV-analyse...43 Maj 2009 Jacob Skovsgaard 4

5 6.1.1 Budgettering FCFF og ROIC Fremtidigt resultat og residualværdi WACC Kalkulation Sensitivitet Scenarier Multipler Handlet multipler Transaktionsmultipler Værdiinterval DCF og multipler Realoptionsanalyse Værdiansættelse af optioner Black-Scholes-modellen Modellen Realoptionsanalyse Applikation af scenarier Vurdering Sensitivitet og risikomål Realoptionsmodel Vurdering af realoption Endelig værdivurdering Diskussion Strategisk analyse Scenarieanalyse Investeringsanalyse Perspektiver Kildekritik Konklusion Appendiks Materialer Bøger Artikler og udvalgte kapitler Investeringsrapporter Andre rapporter Præsentationer, conference calls, og pressemeddelelser Rapporter publiceret af Carlsberg og dens peergruppe Databaser Bilag...80 Maj 2009 Jacob Skovsgaard 5

6 STRUKTUR Introduktion Executive summary Introduktion Metode 1 Strategisk analyse Industri-og positionsanalyse Scenarieanalyse Identifikation af vækstoption 2 Investeringsanalyse NPV-analyse Realoptionsanalyse Vurdering 3 Diskussion Konklusion Appendiks Appendiks Maj 2009 Jacob Skovsgaard 6

7 1 INTRODUKTION 1.1 FORORD Den finansielle krise har medført brud på covenants 1 i mange virksomheder. Således ser man et stigende fokus på kreditsikkerhed i gearede virksomheder. Den globale ølindustri har i den seneste tid været karakteriseret af store akkvisitioner og stærkt stigende ølforbrug per capita i Østeuropa og Asien. Dette har medført store gældsposter kombineret med stor usikkerhed omkring indtjening på udviklingsmarkeder. Denne usikkerhed har stor betydning for långivere og værdien af bryggerierne. Derfor er det essentielt, at værdiansættelse tager al usikkerhed i betragtning. I værdiansættelser benytter flere praktikere scenarieplanlægning til at modellere usikkerhed i traditionelle Discounted Cash Flow (DCF) værdiansættelser. Scenarieanalyserne minder dog ofte mere om sensitivitetsanalyser, og det er sjældent, at man ser detaljerede scenarier kombineret med realoptionsværdiansættelse af strategiske muligheder (Courtney, 2001). Globale ølproducerende virksomheder har ikke umiddelbart været genstand for værdiansættelse med reale optioner, men er dog karakteriseret ved konstante beslutninger om udvidelse og ekspansion. Denne analyse søger at analysere værdien af et globalt bryggeri i en usikker industri. Analysen vil benytte scenarier til at modellere fremtiden, benytte konventionel DCF-teknik til værdiansættelse samt benytte realoptionsværdiansættelse til værdiansættelse af strategiske muligheder. Små investeringer på udviklingsmarkeder betragtes i indeværende analyse som en strategisk mulighed, en realoption, til at foretage større investeringer på et senere tidspunkt. 1.2 PROBLEMDEFINITION Fokus Analysen er baseres på en specifik virksomhed, som opererer i en usikker industri og har oplevet signifikant vækst. Det globale bryggeri Carlsberg A/S (Carlsberg) vælges som analysevirksomhed. Valget skal ses i lyset af industrien virksomheden opererer i og dens position i industrien: Den globale ølindustri har været præget af stor M&A-aktivitet, tocifret vækstrater i mange regioner, stor stigning i ølforbrug per capita og mange beslutninger om nedlukning og ekspansion. Alle fire parametre har medført stor usikkerhed omkring indtjeningen de kommende år. Virksomheden Carlsberg er et globalt bryggeri og er i høj grad eksponeret på vækstmarkederne Ø Europa og Asien. Virksomheden har været aktiv på markedet for M&A og skal nu søge at 1 Covenant er lig med et minimum påkrævet præstationsmål for låntager udstukket i forbindelse med udstedelse af gæld. Et eksempel på en finansiel covenant kan være en gælds/ebitda ratio på maksimum 5. Efterhånden som låntagers risiko stiger, bliver covenants mere restriktive (S&P, 2009). Maj 2009 Jacob Skovsgaard 7

8 klare sig igennem den økonomiske krise, imens den generer et stærk frit cashflow til at nedbringe dens gæld Problemidentifikation Baseret på ovenstående bliver problemformuleringen således: Med udgangspunkt i Carlsberg, hvad er værdien af en virksomhed i en usikker industri? Formålet med analysen er således at identificere værdien af Carlsberg ved brug af scenarieanalyse, traditionel DCF-analyse og realoptionsanalyse. Opgaven vil blive drevet af hypoteser, som søger at besvare problem formuleringen. 1.3 STRUKTUR Analysen i denne opgave vil være delt op i tre overordnede sektioner: 1) strategianalyse, 2) investeringsanalyse og 3) vurdering. I første sektion analyseres den globale ølindustri og Carlsbergs position. Analysen søger blandt andet at identificere trends, usikkerheder og Carlsbergs position. Heraf kan udledes fremtidige scenarier for Carlsberg. For at sikre at hele værdien tages i betragtning, identificeres slutteligt om Carlsberg har realoptioner med værdi. I anden sektion udfærdiges en NPV-analyse baseret på Enterprise DCF-værdiansættelse kombineret med relativ værdiansættelse. DCF-værdiansættelsen tager udgangspunkt i det mest sandsynlige scenarie. De resterende scenarier benyttes til at vurdere værdiintervallet for virksomheden. Anden sektion afsluttes med værdiansættelse af eventuelle realoptioner i Carlsberg. I tredje sektion vurderes resultatet af de to tidligere sektioner, og resultaterne diskuteres. 1.4 MOTIVATION Den primære motivation består i at undersøge hvordan valg af forudsigelsesteknik og værdiansættelsesteknik kan påvirke værdien af et selskab, som opererer i en usikker industri. Interessen er tæt knyttet til undertegnedes H.D.-studie i finansiering, hvori værdiansættelse af virksomheder er et centralt element. Valget af den globale ølindustri skyldes mest den seneste tids store M&A-aktivitet, og usikkerheden omkring den økonomiske krises indflydelse i industrien. Det er essentielt, at opgaveløser har adgang til den fornødne data (Thornhill, 2007: s.20). Det vurderes at være tilfældet. Maj 2009 Jacob Skovsgaard 8

9 2 METODE Denne opgave vil følge en empirisk proces inspireret af Thornhill, 2007: Undersøgelsesspørgsmål Empirisk filosofi Empirisk tilgang Empirisk design Data analyse Data indsamling Vurdering Figur 1: Empirisk proces Egen kreation. Kilde: Thornhill, 2007: s.10 samt egen tilvirkning Normalt vil første skridt være at definere problemformulering, men da dette er gjort tidligere, er første skridt at klarlægge essensen i undersøgelsesemnet ved at definere undersøgelseshypoteser. 2.1 ESSENSEN I PROBLEMET For at sikre at problemformuleringen analyseres tilbundsgående, nedbrydes den i undersøgelsesspørgsmål. Undersøgelsesspørgsmålene vil være hypotesedrevet og vil blive behandlet i analyse- og vurderingssektionerne: Hypotese 1: Industrien som Carlsberg opererer i, er karakteriseret ved en stor grad af usikkerhed, som sår tvivl om den fremtidige indtjening. Hypotese 2: Ved at benytte scenarier til at forudsige udviklingen for Carlsberg opnås et mere konsistent og nuanceret billede end ved traditionelle fremskrivningsteknikker. Hypotese 3: Realoptioner repræsenterer væsentlig værdi i Carlsberg og realoptionsværdiansættelse bør derfor medtages i værdiansættelse af Carlsberg. Hypotese 4: Konventionel NPV-teknik, så som DCF-modellen, undervurderer systematisk investeringsobjekters værdi ved at ignorere strategiske muligheder. Hypotese 5: Brug af scenarieanalyse og realoptionsanalyse udgør overordnet en forskel for værdien i forhold til traditionel DCF-værdiansættelse med værdiinterval baseret på sensitivitetsanalyse. Ovenstående hypoteser er baseret på konklusioner fra relevant litteratur (Koller, 2005; Ringland, 2006; Damodaran, 2002 m.fl.) samt undertegnedes motivation. 2.2 EMPIRISK FILOSOFI Denne sektion søger at beskrive, hvordan verden er anskuet i denne opgave. Om end det lyder abstrakt, vil den empiriske filosofi definere tilgang, strategi og hvilke metoder, der benyttes til dataanalyse i opgaven. Filosofien i denne opgave er først og fremmest epistemologisk. Dvs. at empirisk tilgang og empirisk strategi er baseret på, hvad der må betegnes som accepteret viden indenfor Maj 2009 Jacob Skovsgaard 9

10 undersøgelsesområdet. Endvidere vil opgaven anskues på en måde, der reflekterer principperne om positivisme (Remenyi, 1998: s.32). Det vil sige, at opgavens filosofi er naturvidenskabeligt funderet. Hypoteserne beskrevet i forrige afsnit leder dermed til indsamling af data, som igen danner grundlag for efterfølgende test af hypoteser. Denne dataindsamling vil snarere koncentrere sig om fakta snare end om indtryk. 2.3 EMPIRISK TILGANG Den empiriske tilgang vil primært være deduktiv og designe den empiriske strategi til at teste hypoteserne. Således vil opgaven gå fra teori til data, udtrykke kausale sammenhænge mellem variable, indsamle kvantitativt data og gennemgående tilstræbe at være struktureret. I den indledende strategiske analyse vil tilgangen dog være mere induktiv igennem indsamling af kvalitativt data samt valg af analyseteknik. 2.4 EMPIRISK DESIGN Empirisk design dækker over strategi, metodevalg og tidshorisont. Den empiriske strategi kan defineres som et casestudie, da opgaven søger at undersøge et specifikt samtidigt fænomen indenfor naturvidenskabelig kontekst (Thornhill, 2007: s.139). Således vil opgaven analysere Carlsbergs værdi og vurdere denne ved brug af forskellige analyse- og værdiansættelsesteknikker på Carlsbergs udviklingsmarkeder. Metodevalget vil være et mikset metodestudie, som er karakteriseret ved at en eller flere dataindsamlingsteknikker kombineres med f.eks. analyseteknikker indenfor både kvantitativ og kvalitativ data. Tidsmæssigt vil opgaven være et longitudinale studie og beskæftige sig med data over tid, samt analysere udvikling og forandring. 2.5 DATAINDSAMLING Primært data er ikke benyttet i særlig høj grad. Visse interviews fra eksterne kilder er dog benyttet i den strategiske analyse. Langt den største del af data består af sekundært data, det vil sige data, der er bearbejdet eller gengivet i skematisk oversigt el. lign. Til den strategiske analyse består en stor del af data i årsrapporter, industrirapporter samt investeringsrapporter. Til investeringsanalysen er endvidere benyttet offentligt tilgængelige indrapporteringer til børser mv. Den teoretiske empiri er indhentet fra den litteratur, der synes bedst egnet. Det være sig lærebøger, artikler mv. Maj 2009 Jacob Skovsgaard 10

11 2.6 DATAANALYSE OG TEORI Som beskrevet tidligere er metodestudiet mikset, og der vil indgå både kvalitativt data og kvantitativt data. Overordnet set, udføres en strategisk analyse og efterfølgende en scenarieanalyse med henblik på at udlede kvantitativt data til værdiansættelsesmodellen Analyse af kvalitativ data Den strategiske analyse vil primært bygge på kvalitativt data. Analysen vil være karakteriseret ved en såkaldt skabelonsanalyse (King, 2004), som bl.a. indbefatter kategorisering, mønsteranalyse og kausalitetsanalyse. Den første del af den strategiske analyse vil være industri- og positioneringsanalysen, som baseres på Structure-Conduct-Performance paradigmet (SCP). Dette er den traditionelle tilgang til forholdet mellem markedsstruktur og præstation i industrien. Carlsbergs præstation er i fokus i denne opgave, da historisk præstation bestemmer trends, og fremtidig præstation er givet af trends og usikkerheder. Det vurderes, at præstationen primært er bestemt af markedsstruktur og herefter markeds conduct. Faktorer i PEST(EL)-modellen og elementerne fra modellen Porters Five Forces bliver alle behandlet i SCP-paradigmet. Se venligst bilag 1 for oversigt over SCP-paradigmet. I SCP-analysen vil industri og Carlsbergs position blive analyseret. SCP analysen afsluttes med en konklusion, hvor de fundne valuedrivers vil blive opsummeret. Til at modellere den fremtidige præstation benyttes scenarieanalyse. Scenarieanalyse er ikke baseret på kvalitativt data alene. Cornelius nævner, at scenarieanalyse giver mulighed for at kombinere kvalitativt og kvantitativt data, således at scenarieplanlæggeren kan inkorporere data fra andre analysemodeller. Ringland beskriver scenarieanalyse som den del af strategisk planlægning, der relaterer sig til værktøjer og teknikker til at modellere usikkerheden i fremtiden (Ringland, 2006: s.4). En af de mere banebrydende tekster om scenarieanalyse er fra Miller og Waller, 2003, hvori scenarieanalyse og realoptionsanalyse for første gang bliver kædet sammen. De beskriver scenarieanalyse som følgende: Scenario planning is a process for structured thinking in which stories are created that bring together factual data and human insight to create scenario plots exploring possible futures (Miller, 2003: s.95). Schoemaker bemærket at scenarieanalyse er nyttefuld i 8 forskellige tilfælde. To tilfælde er interessante i indeværende analyse. Det gælder, hvis usikkerheden er høj eller industrien har oplevet signifikant ændringer eller vil opleve signifikant ændringer i fremtiden (Schoemaker, 1991). Ølindustrien vurderes at have oplevet signifikante ændringer gennem den seneste tids konsolidering og usikkerheden vurderes ligeledes at være stor, især hvad angår fremtidig vækst på udviklingsmarkeder. Derfor foretrækkes scenarieanalyse som strategisk fremskrivningsværktøj Analyse af kvantitativ data Analysen af det kvantitative data sker ved brug af værdiansættelsesmodeller. For at belyse værdien fra flere vinkler udfærdiges både en standard enterprise DCF-model, en multipel Maj 2009 Jacob Skovsgaard 11

12 analyse og en realoptionsanalyse 2. Enterprise DCF-modellen vælges som primær værdiansættelsesmodel, idet kvalitative konklusioner kan bygges nøjagtigt ind i modellen (PwC, 2001: s.3). Multipelanalysen vil fungere som supplement til Enterprise DCF-analysen. Enterprise DCF modellen baseres på scenarieanalysen. Der søges at estimere et værdiinterval for virksomhedsværdien, og værdiintervallet baseres på usikkerheden. Usikkerheden vurderes at være repræsenteret ved sensitivitetsanalyse og standardafvigelsen mellem de forskellige virksomhedsværdier fundet i scenarieanalysen. Til den endelige estimering, benyttes et simpelt gennemsnit af selskabsværdierne udledt fra de forskellige scenarier og hertil tillægges eventuel værdi fra realoptioner. Dette gennemsnit vægtes overfor handlet multipel-modellen, og der opnås en udvidet NPV (Trigeorgis, 1995). Således fås: Udvidet NPV=¾*(Vægtet Scenarie Enterprise DCF+værdi af realoption)+¼*handlet multipel Amram nævner, at det er fornuftigt at benytte realoptionsanalyse, når der er så stor usikkerhed, at det giver mening at vente og se om visse parametre udvikler sig fordelagtigt (Amram, 1999: s.24). Dette vurderes at være tilfældet for Carlsbergs investeringer i udviklingslande, og realoptionsanalyse benyttes til at analysere værdien af Carlsbergs vækstoptioner i et eller flere udviklingslande. Copeland definerer en option som en mulighed til at træffe en beslutning, efter man har set hvordan begivenhederne udvikler sig (Copeland, 2003). Miller bemærker, at realoptioner er muligheder for at købe et aktiv (som finansiel call option) eller sælge aktiver (som finansiel put option) i fremtiden til priser, som muligvis er relativt attraktive til dem der ikke har en option (Miller, 2003: s.97). Ved at inkorporere scenarieanalysen i realoptionsanalysen tilføjes der struktur til at vurdere den strategiske værdi af realoptionerne. 2.7 AFGRÆNSNING Carlsberg opererer ikke på alle geografiske markeder i den globale ølindustri. Da det er Carlsbergs værdi, som er i fokus, vil denne opgave ikke lave en tilbundsgående markedsanalyse af de markeder, hvor Carlsberg ikke opererer. Grundet det begrænsede omfang af opgaven, udføres der ikke nogen RIDO-værdiansættelse, som ellers nævnes som en anden primær værdiansættelsesteknik af flere (Koller, 2005; Elling, 2005 m.fl.). Endvidere foretages der ikke nogen realoptionsanalyse på alle asiatiske markeder grundet det begrænsede omfang af opgaven. Der foretages heller ikke nogen realoptionsanalyse på eventuelle nedlukningsrealoptioner, selvom det kan argumenteres, at der er signifikant værdi i sådanne for Carlsberg. 2 Nogle gange refereret som managerial options eller flexibility options. Maj 2009 Jacob Skovsgaard 12

13 Introduktion Executive summary Introduktion Metode 1 Strategisk analyse Industri-og positionsanalyse Scenarieanalyse Identifikation af vækstoption 2 Investeringsanalyse NPV-analyse Realoptionsanalyse 3 Vurdering Diskussion Konklusion Appendiks Appendiks Maj 2009 Jacob Skovsgaard 13

14 3 STRATEGISK ANALYSE 3.1 INDUSTRI- OG POSITIONSANALYSE Som angivet i introduktionen er indeværende analyse et forsøg på at værdiansætte en virksomhed, som opererer i en industri karakteriseret ved en høj grad af usikkerhed. Det vurderes, at dette er tilfældet for den industri, som Carlsberg opererer i, hvilket leder over til den første hypotese: Hypotese 1: Industrien som Carlsberg opererer i er karakteriseret ved en stor grad af usikkerhed, som sår tvivl om den fremtidige indtjening. Afsnit 3 søger delvist at tage stilling til denne hypotese og delvist at udlede konklusioner, som præcist kan bygges ind i DCF-modellen og scenarierne. Før den strategiske analyse foretages, er det nødvendigt at definere hvilken industri, der er tale om. Carlsberg er primært involveret i både produktion, distribution, marketing og salg af øl. Carlsbergs produktportefølje inkluderer øl, mineralvand, cider og malt-baserede drikke. Carlsberg opererer dens forretning igennem to segmenter: Alkoholiske og ikke alkoholiske drikke. Carlsberg A/S er moderselskab til Carlsberg Gruppen, som er aktiv i det meste af verden med mere end 100 datterselskaber. Traditionelt var ølindustrien mest lokal, men i de sidste par årtier er der dog sket en stigende konsolidering i branchen en udvikling, der tog sin begyndelse i Vesteuropa og Nordamerika. Senere kom konsolideringen til at omfatte bryggerier på vækstmarkederne i Østeuropa, Asien og Latinamerika. I de seneste ti år har den globale konsolideringsproces taget fart. I 1998 tegnede de ti største bryggerier sig for 34% af det globale ølmarked, mens tallet i 2008 var steget til 59%. Industrien, som Carlsberg opererer i, defineres som den globale ølindustri Structure Den globale ølindustri er kendetegnet ved en række regionale markeder, hvor karakteristika er relativt forskellige. Der fokuseres i indeværende analyse på Nord Vest (NV) Europa, Øst (Ø) Europa og Asien, da Carlsberg stort set ikke opererer i USA, Afrika og Syd Amerika. Nedenfor ses Carlsbergs 2008 omsætning (t.v.) og EBIT (t.h.) fordelt på geografiske markeder. Asia 6% Other 0% Asia 5% Other -10% Ø Europe 32% NV Europe 62% Ø Europe 43% NV Europe 42% Figur 2: Carlsberg omsætnings- (t.v.) og EBIT-split (t.h.) per geografisk marked 2008 Egen kreation. Kilde: Selskabsdata fra Thomson One Banker, Maj 2009 Jacob Skovsgaard 14

15 Det bemærkes endvidere, at Carlsbergs datterselskab BBH udgør 85% af nettoomsætningen i Ø Europa for Carlsberg, hvorfor der naturligvis vil være et stort fokus på Rusland, når det drejer sig om Ø Europa. Til analysen benyttes en peergruppe som repræsentativt grundlag for industrien. Peergruppen er valgt ud fra lignende operationel risiko samt lignende operation (Se venligst bilag 2 for oversigt) Efterspørgsel Differentiering af produkter. Produktmiks er vigtigt i ølindustrien. Kunderne efterspørger forskellige produkter, så det er centralt, at man er i stand til at tilbyde en bred vifte af øl i markedet. Man skelner typisk mellem discount, mainstream, premium og licensberettiget øl. Som den største spiller i markedet har AB INBEV selvfølgelig en global portefølje af discount, mainstream, premium og licensberettigede mærker, der henvender sig til stort set alle forbrugere (AB INBEV1, 2008: s.13). Porteføljen af øl plejes, og bryggerierne søger klart at definere hvilke øl, der henvender sig til hvilken forbrugergruppe. Marketing og prisfastsættelse er direkte bestemt af denne produktstyring, som det fremgår under Conduct afsnittet senere i analysen. Det er endvidere værd at bemærke, at bryggerierne hele tiden søger at have nye produkter, således at man altid har produkter i intro-, vækst- og modenheds-fasen i Produkt livscyklus-modellen. Det ses delvist ved Carlsbergs Step-change-innovation program, som søger at balancere udviklingen af nye produkter med optimering af eksisterende (Carlsberg, 2008: s.23). På markedet i Ø Europa er det tydeligt, at de globale bryggerier har en bred produktportefølje. Nedenfor t.v. ses et udklip af de forskellige produktsegmenter i Rusland og nedenfor t.h. ses markedsandele i Rusland: 100% 45% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Discount Mainstream Premium Licensberettiget 0% BBH AB INBEV Heineken EFES SABMiller Andre BBH AB INBEV Heineken EFES Ochakovo SABMiller Obolon Andre Figur 3: Oversigt over Ruslands produktsegmenter 2008 og markedsandele Egen kreation. Kilde: Selskabsdata fra Thomson One Banker, Det ses, at SAB Miller alene er godt repræsenteret når det kommer til topsegmentet: De licensberettigede øl. Det kan samtidigt ses på markedsandelsgrafen, at deres markedsandel generelt er lille. Dette fortæller noget om, at man bør have et stort produktmiks, såfremt man vil opnå en stor markedsandel. Markedsandele målt på omsætning, fremgår af afsnit Maj 2009 Jacob Skovsgaard 15

16 Substituerende produkter. På markedet hvor de alkoholiske drikke bliver afsat, er der tre primære typer af drikke, der bliver efterspurgt. Det er øl, vin og spiritus. En øget efterspørgsel af én drik vil typisk resultere i faldende salg for en anden drik. Vinforbruget har fra 2001 til 2007 været stigende over hele verden delvist drevet af en kraftig vækst i den amerikanske efterspørgsel på vin. Efterspørgslen efter vin har også været kraftig stigende i Tyskland, Rusland og Asien. I 2007 importerede Kina ca. 54 millioner flasker vin, hvilket var en vækst på 125% i forhold til 2006 (GMD1, 2009: s.9). Spiritusforbruget har været faldende i visse dele af verden. Det gælder især i Ø Europa, men er også ved at ske i Asien. I Indien har flertallet, af dem der drak alkohol historisk, foretrukket spiritus. Det er ved at ændre sig i takt med, at vestlig levevis vinder indpas, og den voldsomme økonomiske vækst giver flere og flere råd til at købe øl (Kronborg, 2008). I Rusland har væksten i ølforbrug heller ikke været givet ved et stigende totalt alkoholforbrug, men er snare sket på bekostning af vodka. Forbrugere har skiftet fra lokal vodka til de mere moderne øl drevet af faktorer så som mode, højere disponibel indkomst, større forbrug på ontrade-salgssteder, sundhedsbekymringer omkring vodka og regeringspolitik. Den russiske regering har fokuseret på det relativt store alkoholproblem i fattige områder samt stigende dødelighed blandt den ældre del af befolkningen. Den lavere alkoholprocent i øl i forhold til vodka vurderes at være gavnlig overfor dette sundhedsproblem, og man gør hvad man kan fra regeringens side for at skifte fra vodka til øl (RBS, 2009). AB INBEVs 2008 årsrapport afslørede en ny trend i ølforbruget. Det viser sig, at folk under den nuværende økonomiske krise, tilsyneladende er begyndt at købe øl i stedet for vin: "What happens is people trade down from spirits and wine to beer " (Blenkinsop, 2009). Det indikerer, at ølindustrien er mere stabil under afvigende økonomisk vækst i forhold til substituerende produkter. Det vurderes at substituerende produkter, især vin, kan have en mindre negativ betydning for efterspørgslen af øl i fremtiden. Vækst i efterspørgsel. Væksten i efterspørgslen er forskellig alt efter hvilken geografisk region der er tale om. NV Europa og USA er de to mest modne markeder, hvor der er et højt ølforbrug per capita, men også aftagende eller nul vækst. Dette kunne ses i Carlsbergs 2008 rapportering, hvori man rapporterede et fald i volumen i NV Europa 3. Ø Europa og Asien er derimod voksende. Især i Ø Europa har Carlsberg, gennem deres datterselskab BBH, været succesfuld i den seneste tid. Dette skyldes, at virksomheden har formået at holde en vækst i volumen på mere end 10% indtil 2008, selvom det generelle ølforbrug per capita er steget mindre i samme periode. Dette fremgår af grafen nedenfor t.v.: 3 Faldet i volumen i V Europa er dog uden at medtage den akkvisitive vækst fra S&N opkøbet. Maj 2009 Jacob Skovsgaard 16

17 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% BBH Volumen vækst % Per capita forbrugsvækst % Disponipel indkomst Øl forbrug GDP per capita vækst % Figur 4: BBH Volumen vækst, per capita ølforbrugsvækst og BNP per capita vækst og disponibel indkomst Egen kreation. Kilde: Carlsberg selskabsdata På ovenstående graf t.v. ses det endvidere, at per capita ølforbrugsvæksten har drevet en stor del af volumen væksten for BBH. Grafen t.h. ovenfor viser sammenhængen mellem disponibel indkomst og ølforbrug per capita. Generelt kan det siges, at markedsvæksten i volumen er drevet af ølforbrug per capita og økonomiske disponibel indkomst. Den sidste er stærkt korreleret med den økonomiske vækst. De kommende år bliver udfordringsrige i den globale ølindustri. J.P. Morgan m.fl. forventer negativ BNP per capita vækst i Ø Europa i 2009 og forventer ligeledes et mindre fald i ølvolumen (JPM1, 2009: s. 4 og Natixis, 2009: s.1). Carlsbergs egen guidance for 2009 forudsætter en nulvækst i volumen i 2009 i Ø Europa, mens volumen i NV Europa vurderes at ville falde marginalt (ECC1, 2009: s. 3). På det korte til mellemlange sigt forventer Carlsberg en vækst på 3% til 5% i Ø Europa samt en nulvækst i NV Europa. Den asiatiske volumenvækst er langt mere usikker. Trods finansiel krise i sidste halvdel af 2008, steg Carlsbergs asiatiske volumen med 16% i 2008 (Carlsberg, 2008: s. 40). AB INBEV havde dog ikke samme vækst i regionen og rapporterede en organisk vækst i volumen på 0,1% i 2008, som inkluderede et fald i volumen i Q4. Overordnet set rapporterer flere, at den asiatiske ølindustri var under pres i 2008, men forventer dog stadig volumenvækst i 2009 på 3% til 5% (AB INBEV2, 2008: s.10). Estimatet for Carlsbergs asiatiske volumen er noget højere grundet den relative lave nuværende markedsandel. Estimater og guidance er ikke tilgængelig for Carlsbergs volumen. Til gengæld er analytikernes middelestimat for omsætningsvæksten på 15% i 2009 for Carlsberg globalt, mens middelestimatet for omsætningen fra 2010 til 2011 er 10% (Thomson one banker, ). Væksten i ølforbrug har været højest i urbane centre, primært. Dette skyldes stigende kommerciel udvikling i form af økonomisk vækst og stigende interesse for on-trade-salgssteder så som barer, diskoteker, natklubber, restauranter og hoteller (RBS, 2009: s. 9). Denne urbaniseringseffekt karakteriseres af flere som afgørende for premiumization-tendensen og har øget efterspørgslen efter øl i både Ø Europa og Asien (JPM1, 2009; RBS, 2009 m.fl.) Ser man overordnet på Carlsbergs tre geografiske markeder, er udviklingen i efterspørgslen forskellig. De geografiske markeder kan med fordel afbildes i en industri-livscyklus-oversigt: Disponibel indkomst (2001=100) Per Capita øl forbrug (Liter) Maj 2009 Jacob Skovsgaard 17

18 Efterspørgsel (enh./capita) Introduktion Emergence Maturity Decline Asien Ø Europa NV Europa Tid Figur 5: Industri livscyklus oversigt Egen kreation. Kilde: Thompson, 2005 og egen tilvirkning Som det ses på ovenstående figur, vurderes det, at det asiatiske marked stadig er på introduktionsstadiet. Volatilitet i efterspørgsel og volumen. Øl karakteriseres umiddelbart som et stabilt forbrugsgode, men efterspørgslen påvirkes dog stadig af makroøkonomisk nedgang. Det skyldes primært, at faldende økonomisk vækst leder til faldende disponibel indkomst og dermed faldende ølforbrug (Carlsberg, 2008: s.54; AB INBEV2: s.15). Ser man på den organiske vækst i omsætning fra 2003 til 2007 for Carlsberg, har den været relativ stabil. I 2008 blev den organiske vækst påvirket af uroen i makroøkonomien. Det gav sig især til kende på vækstmarkederne i Ø Europa og Asien. Det har betydet, at en organisk vækst i volumen i intervallet 8% til 15% i gennemsnit forventes at blive afløst af en organisk vækst på (5)% til 5% i 2009 (Thomson one banker, ). Det ses også på medianen i peergruppen, hvor omsætningsvækst er estimeret til at falde fra 7% i 2008 til 2% i En anden tendens i forbindelse med den økonomiske krise er skiftet fra on-trade-salg til offtrade-salg. Dette skyldes primært, at folk ikke går på bar og cafe i samme grad under økonomisk krise. Denne salgsmikstendens har betydning for indtjeningen, da licensberettigede øl og premium øl har større indtjeningsmargin end f.eks. discount-øl (RBS, 2009 og Blenkinsop, 2009). Konklusion. Det leder til de følgende konklusioner omkring efterspørgsel: Styrende konklusion - Differentiering af produkter og produktmiks er centralt for forbrugerne. - Urbanisering har betydning for ølsalget og for indtjeningen. - Økonomisk vækst per capita har direkte betydning for disponibel indkomst og dermed ølforbrug. - Den økonomiske krise fremprovokerer skift fra ontrade-salg til off-trade-salg. Betydning for Carlsberg - Stor betydning for omsætningsfølsomhed - Mindre betydning for omsætning - Stor betydning for robustheden i efterspørgsel. - Negativ betydning for salgsmiks grundet forskellige produkt-marginer 4 Thomson One Banker middelestimat d. 23. marts Maj 2009 Jacob Skovsgaard 18

19 Udbud Koncentration. Konkurrencen i ølindustrien er steget signifikant den seneste tid, ikke mindst grundet den stigende koncentration af de store selskaber på alle væsentlige geografiske markeder. Endvidere er den globale ølindustri konsolideret kraftigt de seneste fem år. Dette ses tydeligt på markedsandelene: 2000: Top 4 aktører markedsandel 26% 2007: Top 4 aktører markedsandel 52% Other; 74% AB INBEV; 14% Heineken; 5% SAB Miller; 4% Carlsberg; 3% Other; 48% AB INBEV; 23% SAB Miller; 13% Heineken; 9% Carlsberg; 7% Figur 6: Konsolidering i ølindustrien. AB og INBEV er lagt sammen i 2000 for sammenligningens skyld Egen kreation. Kilde: Euromonitor, Det betyder blandt andet, at der er endnu mere fokus på, hvor meget man kan tillade sig at lade priserne stige, uden at forbrugerne vælger konkurrentens produkt. Hvis bryggerier tidligere søgte at ekspandere udenfor deres hjemmemarkeder, tabte man ofte til det lokale bryggeri. Dette skyldes i høj grad kundepræferencer for lokale øl, høje importtariffer, reguleringer og begrænsede stordriftsfordele ved kryds-grænse operation (Koller, 2000: s.191). Bryggerierne er dog blevet bedre til at markedsføre, udnytte deres brand og udnytte stordriftsfordele. Samtidig har man set nogle store akkvisitioner, der har sammenført en række brands i det samme selskab. Samlet set er koncentrationen i industrien blevet større, og det har gjort udbuddet større og mere konkurrencepræget. Producenter. Umiddelbart er der to strategier for bryggerierne: De kan fokusere på at specialisere sig indenfor et bestemt link i værdikæden, eller fokusere på regional integration med tilhørende fokus på best-practice, stordriftsfordele og marketing. Guiness (nu diageo) var et eksempel på en virksomhed, som valgte at fokusere på et produkt igennem aggressiv markedsføring. De mange små bryggerier, er eksempler på bryggerier, som fokuserer på én eller flere øl i begrænset omfang igennem produktionsfokus og produktionskvalitet. Carlsberg, Heineken og AB INBEV er eksempler på bryggerier med fokus på regional integration. Denne form vinder frem, i kraft med konsolideringen i industrien, primært grundet stordriftsfordele og produktmiks-gevinster. Omkostningsstruktur. Omkostningsstrukturen er forskellig alt efter hvilken model man vælger, men det er klart, at de virksomheder som vælger at specialisere sig indenfor et bestemt link i værdikæden har større omkostninger forbundet med forædlingsprocessen. De er derfor også tvunget til at kræve en højere pris. Da både premium-øl og almindelig øl bliver efterspurgt i Maj 2009 Jacob Skovsgaard 19

20 markedet, har virksomhederne, med fokus på regional integration, både premium-øl og lokale øl. Dette gør dem i stand til at tilbyde et godt produktmiks, og der kan ofte hentes kapacitetsbesparelser, distributionsbesparelser og marketingsbesparelser. Omkostningerne på solgte varer (COGS), så som materiale-, løn- og maskinomkostninger svinger meget imellem de forskellige bryggerier. Således varierer niveauet fra omkring 27% til 65% målt i % af nettoomsætningen mellem de fire største bryggerier. Carlsberg ligger her ca. som gennemsnittet med 43% COGS i % af omsætning. Det bør nævnes at COGS-definitionen ikke er entydig blandt bryggerierne, hvilket kan forklare en del af den relative store variation. AB INBEV og SAB Miller har den laveste COGS i 2008, mens Heineken har den største. Det bevidner om, at størrelse muligvis har betydning, men også at stor Asien tilstedeværelse kan have betydning. Den sidste faktor er primært grundet de lavere indirekte medarbejderomkostninger i Asien. COGS er primært drevet af 5 omkostningskategorier. Det er malt og humle priserne (14% til 18% af COGS), pakningsomkostninger (25% til 30% af COGS), energipriserne (5% til 10% af COGS), medarbejderomkostningerne (12% til 14% af COGS) og andre COGS (35% til 40%) (DME1, 2009: s.17). Det giver følgende estimeret COGS split: Andre omk.; 36% Malt og byg omk.; 16% Pakning omk.; 28% Personale omk.; 13% Engergi omk.; 8% Figur 7: COGS split på Carlsberg 2008 fuld års resultat Egen kreation. Kilde: DME1 De sidste par år er de fleste af COGS-kategorierne steget (fra indeks 100, jan. 2006, til indeks 128, jun., 2008). Denne udvikling stoppede dog i juni 2008, hvorefter COGS-udviklingen har været fordelagtig for bryggerierne og er i dag faldet 19 procentpoint siden juni Man søger at begrænse sådanne udsving ved at tegne forward-kontrakter på en stor del af emballage og råmaterialer, men er stadig sårbare overfor udsvingene på disse poster (SMD1, 2009: s.16). Samlet set har COGS stor betydning for marginerne i Carlsberg. Grundet hedging vurderes omkostningsfaldet dog først for alvor at slå igennem i NV Europa og Asien fra 2010, mens Ø Europa vil være mere positivt eksponeret overfor omkostningsfaldet allerede fra Kapacitetsomkostningerne udgør en mindre del opgjort i % af nettoomsætningen og vurderes at ligge mere fast (RBS, 2009). I og med den økonomiske vækst er faldende, er der stor fokus på omkostningsbesparelser. Således øgede AB INBEV sin guidance for kostbesparelser over de næste tre år med USD 0,75 milliarder. Dette kom knap to uger efter, at Carlsberg og Heineken meldte om øget Maj 2009 Jacob Skovsgaard 20

Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi. Resultaterne. Ambitionerne

Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi. Resultaterne. Ambitionerne Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi Resultaterne Ambitionerne Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi Resultaterne Ambitionerne Carlsberg et af verdens største

Læs mere

Finansielle nøgletal - hvordan anvendes nøgletal til at give et overblik over den økonomiske udvikling i et selskab?

Finansielle nøgletal - hvordan anvendes nøgletal til at give et overblik over den økonomiske udvikling i et selskab? Finansielle nøgletal - hvordan anvendes nøgletal til at give et overblik over den økonomiske udvikling i et selskab? v./ Jens Houe Thomsen Senioraktieanalytiker Jyske Bank DIRF 22. maj 2012 Agenda Hvorfor

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Et nyt Carlsberg. tilkøbte aktiviteter med det bedste fra den tidligere Carlsberg-gruppe.

Et nyt Carlsberg. tilkøbte aktiviteter med det bedste fra den tidligere Carlsberg-gruppe. 4 Ledelsens beretning: Koncernchefens udtalelse Et nyt Carlsberg TRANSFORMATIONEN 2008 var i den grad et helt specielt år og markerede en milepæl i Carlsbergs historie. Opkøbet af Scottish & Newcastle

Læs mere

Vækst også fremover. Probably

Vækst også fremover. Probably Vækst også fremover. Probably Probably the best Nr. 1 Vi er nr. 1 i Nordeuropa og blandt verdens 10 største bryggerigrupper 150 lande Vi sælger øl i over 150 lande 41 mia. kr. Vores salg nåede 41 mia.

Læs mere

Omsætning. 900 Omsætning

Omsætning. 900 Omsætning Analyse SP Group A/S En anden aktie vi har taget en større position i er en aktie der de seneste 3 4 år har foretaget en rigtig turn around, og nu ser ud til at være på rette spor mod fremtidige gevinster.

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013

Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013 Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013 Lars Rasmussen, CEO Page 1 Fremadrettede udsagn De fremadrettede udsagn, der er indeholdt i denne præsentation, herunder omsætnings- og indtjenings-forventninger,

Læs mere

Værdi-indikation. Virksomhed A/S

Værdi-indikation. Virksomhed A/S Nordic Valuation www.nordicvaluation.dk Morten Christensen cand.merc., MBA Email: morten@nordicvaluation.dk Mobil: 21 3 27 22 CVR: 25376153 Virksomhed A/S en er foretaget ved brug af discounted cashflow

Læs mere

Finansanalytikernes Virksomhedsdag. Royal Unibrew A/S v/ Ulrik Sørensen, CFO 24. maj 2007

Finansanalytikernes Virksomhedsdag. Royal Unibrew A/S v/ Ulrik Sørensen, CFO 24. maj 2007 Finansanalytikernes Virksomhedsdag Royal Unibrew A/S v/ Ulrik Sørensen, CFO 24. maj 2007 Agenda Royal Unibrew Optimering af geografisk spredte positioner Nichestrategi i store markeder Råvareprisstigninger

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger. Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed:

ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger. Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed: ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed: a) En virksomhed budgetteres at vill opnå en egenkapitalforrentning (ROE) på 16 pct. i 2010 ud fra en

Læs mere

BRYGGERIGRUPPEN A/S. Årsrapport marts 2005 BRYGGERIGRUPPEN A/S

BRYGGERIGRUPPEN A/S. Årsrapport marts 2005 BRYGGERIGRUPPEN A/S Årsrapport 24 17. marts 25 1 Overblik Om virksomheden Næststørste bryggerivirksomhed i Skandinavien Skandinaviens største eksportør af øl 2. medarbejdere Over 13. aktionærer Om produkterne Ceres er et

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

NYHEDSBREV. 01 August Denne måneds nyhedsbrev er fyldt med, hvad der har inspireret os henover sommeren. Det kunne måske også inspirere dig.

NYHEDSBREV. 01 August Denne måneds nyhedsbrev er fyldt med, hvad der har inspireret os henover sommeren. Det kunne måske også inspirere dig. NYHEDSBREV Denne måneds nyhedsbrev er fyldt med, hvad der har inspireret os henover sommeren. Det kunne måske også inspirere dig. Lad os starte med Warren Buffet. Take the probability of loss times the

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 26. april 2011 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

en reduktion i energiforbruget Copyright ThomasPlenborg

en reduktion i energiforbruget Copyright ThomasPlenborg Økonomiske konsekvenser af en reduktion i energiforbruget g 1 Formål Metoder til måling af økonomiske konsekvenser Eksempler på (økonomiske) konsekvenser af energibesparende tiltag Økonomiske konsekvenser

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Aktiebrev : Bet at home.com AG:

Aktiebrev : Bet at home.com AG: Aktiebrev 3 2014: Som jeg har nævnt flere gange på det sidste, så er de nuværende aktiemarkeder ikke præget af en masse flotte tilbud og man skal nærmest lede efter nålen i en høstak for at finde investeringer

Læs mere

Sydbank Investormøde i Odense v/ Økonomidirektør Ulrik Sørensen 23. januar 2006

Sydbank Investormøde i Odense v/ Økonomidirektør Ulrik Sørensen 23. januar 2006 Sydbank Investormøde i Odense v/ Økonomidirektør Ulrik Sørensen 23. januar 2006 Vision og Forretningsfokus Vision Vi vil med stigende lønsomhed udvikle Gruppen som værende blandt de største udbydere af

Læs mere

Værdi-indikation. Virksomhed A/S

Værdi-indikation. Virksomhed A/S Nordic Valuation www.nordicvaluation.dk Morten Christensen cand.merc., MBA Email: morten@nordicvaluation.dk Mobil: 21 3 27 22 CVR: 25376153 Virksomhed A/S en er foretaget ved brug af discounted cashflow

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

IR Best Practise set med analytikerens øjne

IR Best Practise set med analytikerens øjne IR Best Practise set med analytikerens øjne DIRF, 20. november 2012 Carnegie Investment Bank AB 19 November, 20121 Hvem er jeg? Danmarks sureste analytiker (uofficiel anerkendelse) Analysechef, Carnegie

Læs mere

Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012. v/torben Toft Kristensen

Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012. v/torben Toft Kristensen Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012 v/torben Toft Kristensen Agenda 1. Situationer med værdiansættelse 2. Principper for værdiansættelse 3. Praktisk eksempel 4. Forhold som påvirker

Læs mere

Strategiske perspektiver

Strategiske perspektiver Strategiske perspektiver Den Danske Finansanalytikerforenin 27. maj 24 Adm. direktør Poul Møller Økonomidirektør Ulrik Sørensen Maj 24 BRYGGERIGRUPPEN A/S 2 Program Bryggerigruppen i dag Den strategiske

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI 1 AGENDA Udviklingen i 2. kvartal 2010/11 Status på GPS Four Forventninger til 2010/11 2 HOVEDPUNKTER 2. KVARTAL 2010/11 Omsætningsvækst

Læs mere

Royal Unibrew A/S. Årsrapport Marts 2006

Royal Unibrew A/S. Årsrapport Marts 2006 Royal Unibrew A/S Årsrapport 2005 Marts 2006 Vision og Mission VISION Vi vil med stigende lønsomhed udvikle vores position som en af de største udbydere af drikkevarer i Nordeuropa. Uden for denne region

Læs mere

Værdiansættelse af virksomheder: Sådan fastlægges afkastkravet i praksis

Værdiansættelse af virksomheder: Sådan fastlægges afkastkravet i praksis www.pwc.dk/vaerdiansaettelse Værdiansættelse af virksomheder: Sådan fastlægges afkastkravet i praksis Foto: Jens Rost, Creative Commons BY-SA 2.0 Februar 2016 Værdiansættelse af virksomheder er ikke en

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Agenda Udviklingen i 2. kvartal 2011/12 Status på GPS Four Forventninger til 2011/12 Hovedpunkter i 2. kvartal 2011/12 Væsentlig

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

Carlsberg Breweries bliver det førende bryggeri i Nordtyskland

Carlsberg Breweries bliver det førende bryggeri i Nordtyskland 1/2004 Hovedpunkter Carlsberg Breweries tilbyder at købe Holsten-Brauerei AG for en samlet pris (enterprise value) på 1.065 mio. (7,9 mia. kr.) Bindende aftaler tillader Holsten at sælge sine mineralvandselskaber

Læs mere

Virksomhedsprofil Variable omkostninger: Vælger løsningsforslag 2 Målgruppe:

Virksomhedsprofil Variable omkostninger: Vælger løsningsforslag 2 Målgruppe: Virksomhedsprofil Fur Bryghus ApS er et dansk mikrobryggeri som blev grundlagt d. 30. september 2004. Virksomheden er ejet af familien Fog og blev også grundlagt af denne. Virksomheden startede i 2004

Læs mere

Webcast 15. august 2013 CEO Jens Bjerg Sørensen. Regnskab for første halvår 2013

Webcast 15. august 2013 CEO Jens Bjerg Sørensen. Regnskab for første halvår 2013 Webcast 15. august 213 CEO Jens Bjerg Sørensen Regnskab for første halvår 213 H1 213: Et halvår som forudset Halvår overordnet som forventet Omsætningen under 212 i Q1, men højere i Q2 EBIT lavere end

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

Finansielle målsætninger 2016 (forudsætter at valutakurser per 1. november 2013 (DKK/USD 550) er uændrede indtil ultimo 2016) EBITA-margin

Finansielle målsætninger 2016 (forudsætter at valutakurser per 1. november 2013 (DKK/USD 550) er uændrede indtil ultimo 2016) EBITA-margin Finansielle målsætninger 2016 (forudsætter at valutakurser per 1. november 2013 (DKK/USD 550) er uændrede indtil ultimo 2016) Organisk omsætningsvækst (2014-2016 gennemsnit) EBITA-margin ROIC Effektiv

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 7. AUGUST 2014 Agenda Halvåret i hovedtræk Udvikling i aktiviteter Fokus og forventninger til 2014 Baggrund Finansiel udvikling i 1H 2014 7. august 2014 2 Implementering og

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

Sådan kan værdien af virksomheden øges

Sådan kan værdien af virksomheden øges Sådan kan værdien af virksomheden øges Virksomhed der værdiansættes incl. 3 konkrete tiltag der øger værdien Firma navn: Eksempel A/S Adresse: Eksempelvej 18 Postnr., By 1234 Eksempelby CVR nr. 12345678

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger Øvelse 1. I begyndelsen af 2008 blev aktierne i Royal Unibrew handlet til kurs 534 per aktie. Aktien lukkede i december 2008 i kurs 118,5. Royal Unibrew udbetalte en

Læs mere

Foreløbig værdi-indikation af Startup Inno

Foreløbig værdi-indikation af Startup Inno Nordic Valuation www.nordicvaluation.dk Morten Christensen cand.merc., MBA Email: morten@nordicvaluation.dk Mobil: 21 30 27 22 CVR: 25376153 Foreløbig værdi-indikation af Startup Inno Anvendt model: Variant

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger Øvelse 1 Aktierne i Royal Unibrew lukkede i kurs 280 den 31. december 2015 svarende til en markedsværdi af egenkapitalen på 15.066 mio. kr. PSE rapporterede en netto

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Køb af virksomhed Værdiansættelse og Finansiering v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Hvad er værdien af en virksomhed? Den værdi, som virksomheden kan handles til på et givet tidspunkt mellem

Læs mere

NYHEDSBREV. Slingshot. 01 Maj 2017

NYHEDSBREV. Slingshot. 01 Maj 2017 NYHEDSBREV Slingshot er en henvisning til Davids kamp mod Goliat. David vandt kampen mod Goliat med simpel innovation. Med en slynge (sling) og en sten blev kæmpen nedkæmpet. Slingshot er også en dokumentar

Læs mere

Finansiel planlægning

Finansiel planlægning Side 1 af 7 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Finansiering Eksamen Finansiel planlægning Tirsdag den 8. januar 2008 kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Øl-volumen på niveau med sidste år, men fremgang i Carlsberg-mærket på godt 5%. Nettoomsætning udgør mio. kr. mod mio. kr. sidste år.

Øl-volumen på niveau med sidste år, men fremgang i Carlsberg-mærket på godt 5%. Nettoomsætning udgør mio. kr. mod mio. kr. sidste år. København, 8. maj 2003 6/2003 Fondsbørsmeddelelse Delårsmeddelelse pr. 31. marts 2003 Vanskelige markedsbetingelser i lavsæson Øl-volumen på niveau med sidste år, men fremgang i Carlsberg-mærket på godt

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven 01 December 2017 NYHEDSBREV Udbredt fokus: Slå Benchmark 30-50 - 70 Is i maven Fokus på risiko: Trend Ratio 0-100 Ro i maven Som investor er det altid hensigtsmæssigt at forholde sig til det marked man

Læs mere

Investoranalysen 2014

Investoranalysen 2014 Danske investorers syn på rådgivning og information i forbindelse med investeringsbeviser. 1 Indhold Introduktion 3 Investorprofil.4 Investortyper.5 Information.6 Rådgivning..9 Sådan blev undersøgelsen

Læs mere

Bilag 1: Ølforbrug og BNP pr. indbygger. Kilde: Carlsbergs årsrapport for 2009 side 14 og 15

Bilag 1: Ølforbrug og BNP pr. indbygger. Kilde: Carlsbergs årsrapport for 2009 side 14 og 15 Bilag 1: Ølforbrug og BNP pr. indbygger Kilde: Carlsbergs årsrapport for 2009 side 14 og 15 Bilag 2: Kilde: UBS Beer COGS index: Decline stabilizing. Analyse fra 18. Marts 2009 Bilag 3: Nøgletal og reformulering

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Finansiel planlægning

Finansiel planlægning Side 1 af 6 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen Finansiel planlægning Torsdag den 12. juni 2008 kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler er tilladt.

Læs mere

Summer School V: Mere avancerede kurs/nøgletal

Summer School V: Mere avancerede kurs/nøgletal Summer School V: Mere avancerede kurs/nøgletal Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Hvorfor kursnøgletal? Formål: Værdiansættelse af aktien Nøgletallenes beregning:

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

Virksomhedsøkonomi Skriftlig eksamen

Virksomhedsøkonomi Skriftlig eksamen Virksomhedsøkonomi Skriftlig eksamen Prøvebilledet for virksomhedsøkonomi maj 2017 Virksomhedsøkonomi B og A 2 Skriftlig prøve Grundlaget for den skriftlige prøve er er et centralt stillet opgavesæt. Prøvens

Læs mere

Selskabets regnskabsår er 30/6 hvorfor 2013 regnskabstallene jeg refererer til er pr. 30/

Selskabets regnskabsår er 30/6 hvorfor 2013 regnskabstallene jeg refererer til er pr. 30/ Analyse Forge Group (Når der hentydes til $ i denne analyse hentydes der til australske $ som aktien er noteret i). Vi har hos Symmetry foretaget en større investering i det børsnoterede australske entreprenør

Læs mere

Carlsberg og Carlsbergfondet 2014

Carlsberg og Carlsbergfondet 2014 Aktivt ejerskab i børsnoterede selskaber CBS 7. maj 2014 Carlsberg og Carlsbergfondet 2014 Flemming Besenbacher Bestyrelsesformand for Carlsberg A/S og for Carlsbergfondet f.besenbacher@carlsbergfoundation.dk

Læs mere

Private Label vokser sig endnu større

Private Label vokser sig endnu større Private Label vokser sig endnu større Chancen for, at du fanger dig selv med indkøbskurven fuld af varer med navne som Vores, Princip, First Price, Xtra, Budget eller Änglamark har aldrig været større.

Læs mere

Delårsrapport 1/ / Investorpræsentation H1

Delårsrapport 1/ / Investorpræsentation H1 Delårsrapport 1/10 2015-31/03 2016 Investorpræsentation H1 H1 2 Aarsleff-koncernen 2015/2016 H1 Indhold Aarsleff-koncernen 2015/16 H1 3 Omsætning i overblik Resultater og EBIT i overblik Soliditet, pengestrømme

Læs mere

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Jens Nyholm, Cheføkonom jny@sparnord.dk (tlf. 96 34 40 57) Michael Sand, FX Sales Analyst msa@sparnord.dk (tlf. 96 34 29 23) 19. marts

Læs mere

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1 TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET side 1 HVOR SKAL AFKASTET KOMME FRA? side 2 AKTIV ALLOKERING Hvad bidrager mest til porteføljens afkast og risiko Strategiske (langsigtede)

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

Stærkt M&A-marked i Danmark i 2013 og positive forventninger til 2014

Stærkt M&A-marked i Danmark i 2013 og positive forventninger til 2014 Stærkt M&A-marked i i 2013 og positive forventninger til 2014 Johannes Vasehus Sørensen Managing Partner Corporate Finance Uffe Ambjørn Director Corporate Finance Resumé Det danske M&A-marked har været

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Side 1 af 7 Stocks are for the long run 22. juni 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund beholder sin investeringsgrad på 100 procent - og dét på trods af, at afkastet på Lunds tekniske modelportefølje

Læs mere

Værdiansættelse. Revisordøgnet *14 Hans Jørgen Knudsen. 9 September 2014

Værdiansættelse. Revisordøgnet *14 Hans Jørgen Knudsen. 9 September 2014 Værdiansættelse Revisordøgnet *14 Hans Jørgen Knudsen 9 September 2014 Vejledning i værdiansættelse Vejledning i værdiansættelse med fokus på SMV-segmentet Forventes klar i efteråret 2014 Indeholder en

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009

IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009 1 09.09.2009 IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009 Agenda 2 09.09.2009 Kort om TrygVesta marked, forretningsmodel og finansiel størrelse EPS udviklingen inkl. 2011

Læs mere

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere

Præsentation den 25. marts 2010

Præsentation den 25. marts 2010 30.04.03 Højgaard Holding Præsentation den 25. marts 2010 MT Højgaard Investormøde 25. marts 2010 Mål og indhold Formålet er: At skabe overblik over MT Højgaards performance At skabe indblik i MT Højgaards

Læs mere

FØDEVAREINDUSTRIEN STÅR STÆRKT I UDLANDET

FØDEVAREINDUSTRIEN STÅR STÆRKT I UDLANDET December 214 FØDEVAREINDUSTRIEN STÅR STÆRKT I UDLANDET AF KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Danmark er en stærk fødevarenation. Den danske fødevareklynge er en unik dansk styrkeposition. Fødevareindustrien

Læs mere

Vejen til højere indtjening

Vejen til højere indtjening Vejen til højere indtjening v/ Thomas Honoré koncernchef Kapitalmarkedseftermiddag 2. september AGENDA Highlights første halvår 2015 Præsentation af Columbus Columbus15 strategi Værdi til aktionærerne

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2004/05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group KØB AF ULSTRUP PLAST Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015 1 DAGSORDEN Resumé Kort om SP Group Kort om Ulstrup Plast Rationalet bag transaktionen Udstedelse af op til 200.000 stk. nye aktier

Læs mere

Eksport skaber optimisme

Eksport skaber optimisme Januar 2013 Eksport skaber optimisme Af chefkonsulent Marie Gad, MSh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder, der er på eksport markederne, tror på fremgang i 2013. Men hvis flere virksomheder skal

Læs mere