Danmark. Reversibel luft/vand varmepumpe "Split Inverter" Alezio-II V220 H/E. Installations- og servicemanual C A

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmark. Reversibel luft/vand varmepumpe "Split Inverter" Alezio-II V220 H/E. Installations- og servicemanual C004174-A 7613472-001-02"

Transkript

1 Danmark DA Reversibel luft/vand varmepumpe "Split Inverter" Alezio-II V220 H/E Installations- og servicemanual C A

2 EU overensstemmelseserklæring og mærkning Apparatet opfylder de standarder, der fremgår af EU overensstemmelseserklæringen. Det er produceret og idriftsat i overensstemmelse med de relevante EU direktiver. Den originale overensstemmelseserklæring kan fås hos producenten. Overensstemmelseserklæring er tilgængelig på producentens hjemmeside.

3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Anvendte symboler Anvendte symboler i manualen Symboler anvendt på anlægget Forkortelser og ordforklaring Generelt Fabrikantens ansvar Installatørens ansvar EU overensstemmelseserklæring Certificeringer EU direktiv 97/23/CE Supplerende retningslinier Fabriksafprøvning Sikkerhedsinstruktioner og anbefalinger Sikkerhedsinstruktioner Anbefalinger Teknisk beskrivelse Generel beskrivelse Hovedkomponenter Indemodul Funktionsprincip Cirkulationspumpe Funktionsopbygning opvarmning/varmt brugsvand Afkølingsfunktion Funktion ved swimmingpooldrift Funktionsprincip for hydraulisk back-up Hybridfunktion Gulvtørring Tekniske data Varmepumpe Brugsvandsbeholdere Føler - data /11/

4 Indholdsfortegnelse 4 Anlæg Regler for installering Specifikation Standardleverance Tilbehør Afstande mellem inde- og udemodul Installation af udemodul Typeskilt Opstilling af anlægget Hoveddimensioner Placering af udemodul Installering af indemodul Typeskilt Opstilling af anlægget Hoveddimensioner Placering af modul Montage af beholderføler Installation af udeføler Valg af placering Tilslutning af udeføleren Installationsdiagrammer Anbefalinger Nøglediagram Eksempel med elektrisk back-up (elpatron) Eksempel med hydraulisk back-up Tilslutning til swimming pool kreds Kølemiddelforbindelse Montering af kølemiddelslanger Tæthedskontrol Vakuum Åbning af ventiler Hydrauliske tilslutninger Gennemskylning af systemet Monteringsplade for rørsæt (brugsvand og centralvarme) Tilslutning af monteringsplade for rørsæt til indemodul Tilslutning af sikkerhedsventil Tilslutning af brugsvandsbeholder til indemodul Tilslutning til brugsvandskreds Elektriske tilslutninger Anbefalinger Anbefalet tværsnit på kabel Tilslutning af udemodul Tilslutning af kommunikationskabel /11/

5 Tilslutning af indemodul Tilslutning af elektrisk back-up (elpatron) Tilslutning af hydraulisk back-up Adgang til interfaceprint Montage af udeføler Montage af rumtermostat (Ekstraudstyr) Tilslutning af brugsvandsføler Frigivelse af varmt brugsvand Indgang strømafbryder Principdiagram Elektrisk back-up (elpatron) Hydraulisk back-up Påfyldning af vand på centralvarmeanlæg Behandling af vand i centralvarmeanlægget Påfyldning af vand Ibrugtagning Styrepanel Beskrivelse Forklaring til display Kontrolpunkter før idriftsættelse Hydrauliske tilslutninger Elektriske tilslutninger Ibrugtagning Kontroller og justeringer efter opstart Indstilling af varmekurven Konfiguration af funktionen "forventet energiforbrug" Afsluttende papirarbejde Informationsmenu Udlæsning af målerværdier Visning af energiforbrug Ændring af indstillinger Ændring af brugerparameter Konfiguration af hybrid funktionsmodi Brug af gulvtørringsfunktion Installatørparametre /11/

6 Indholdsfortegnelse 6 Lukning af anlægget Lukning af anlægget Nedlukning af centralvarme Frostbeskyttelse Serviceeftersyn og vedligeholdelse Generelle anvisninger Påkrævede serviceeftersyn Kontrol af magnesiumanode Af- og genmontering af rensedæksler Afmontering af rensedæksler Genmontering af rensedækslet Rensning af 500-µm filter Udluftning af centralvarmesystemet Manuel udluftning Automatisk udluftning Fejlsøgning Fejlkoder /11/

7 13/11/

8 1. Indledning Alezio-II V220 H/E 1 Indledning 1.1 Anvendte symboler Anvendte symboler i manualen Der vises forskellige advarselssymboler i manualerne - vær opmærksom på disse.. Advarslerne vises med henblik på brugerens sikkerhed såvel som på korrekt funktion af varmepumpen.. FARE Risiko for alvorlige fysiske skader. ADVARSEL Risiko for lettere fysiske skader. FORSIGTIG Risiko for materielle skader. Vigtig oplysning. ¼Henviser til øvrige manualer eller andre sider i nærværende manual Symboler anvendt på anlægget 4 Jordforbindelse ~ Vekselstrøm Læs alle manualer grundigt inden indstallering og ibrugtagning. Af hensyn til miljøet skal bortskaffelse af brugte produkter ske på forsvarlig vis Advarsel: Fare, strømførende dele!. Afbryd altid for strømmen, inden arbejde påbegyndes.. M A 1.2 Forkortelser og ordforklaring 4 MPI: Indemodul 6 13/11/

9 Alezio-II V220 H/E 1. Indledning 4 AEI: Udemodul 4 VP: Varmepumpe 4 VBV: Varmt brugsvand 4 CFC: Fluorklorkulbrinte 4 COP: COP værdi 4 HP/HC: Dagtarif / Nattarif 4 Fremløbstemperatur: Temperatur på radiatorvand eller gulvvarme 4 Rumtemperatur: Temperatur i huset eller i et rum 4 Forklaring til rumtemperaturindstilling: Indstillet temperatur i styring, der ønskes for varmepumpen 4 Tvungen hydraulisk back-up: Funktion, der muliggør opstart af supplerende varmekilde for at understøtte varmepumpen i perioder med ekstrem kulde 4 Split Inverter : Reversibel varmepumpe bestående af udemodul og indemodul, der er forbundet af kobberslanger med cirkulerende kølevæske 1.3 Generelt Fabrikantens ansvar Vores produkter er fremstillet under overholdelse af de vigtigste krav i de forskellige, gældende direktiver og derfor leveres de med [ mærkningen og alle de nødvendige dokumenter. Da vi ønsker at levere kvalitetsprodukter, søger vi konstant at forbedre dem. Vi forbeholder os derfor ret til på et vilkårligt tidspunkt at ændre egenskaberne anført i dette dokument. Som fabrikant fralægger vi os ethvert ansvar i følgende tilfælde: 4 Manglende overholdelse af varmepumpeanlæggets brugermanual. 4 Manglende eller utilstrækkelig vedligeholdelse af varmepumpeanlægget. 4 Manglende overholdelse af varmepumpeanlæggets installationsmanual Installatørens ansvar Installatøren er ansvarlig for installationen og første opstart af apparatet. Installatøren har følgende ansvar: 4 Læse og overholde anvisningerne i de medfølgende manualer. 4 Udføre installationen i overensstemmelse med gældende lovgivning og standarder. 4 Foretage første opstart og udføre alle relevante kontroller. 4 Forklare installationen for brugeren. 4 Hvis vedligeholdelse er påkrævet, underrette brugeren om, at det er nødvendigt at kontrollere og vedligeholde apparatet. 13/11/

10 1. Indledning Alezio-II V220 H/E 4 Udlever samtlige manualer til brugeren. 1.4 EU overensstemmelseserklæring Certificeringer Dette produkt opfylder EU-direktivernes krav og følgende standarder: /95/EF Lavspændingsdirektivet. Referencestandard: EN /108/EF EMC-direktivet. Generiske standarder : EN , EN Referencestandard: EN Udstyret opfylder Direktiv IEC/EN (PUHZ- RP100/125/140 VHA2, PUHZ-50, PUHZ-70) EU direktiv 97/23/CE Dette produkt opfylder EU-direktiv 97/23/EU, artikel 3, stk. 3 Trykbeholderdirektivet Supplerende retningslinier Ud over forskrifterne og de lovbestemte direktiver skal de supplerende direktiver beskrevet i denne vejledning ligeledes overholdes. Vedrørende alle forskrifter og direktiver nævnt i denne vejledning er det fastlagt, at alle supplementer eller senere forskrifter er gældende på det tidspunkt, hvor anlægget installeres Fabriksafprøvning Inden varmepumpeanlægget forlader producenten udføres kontrol af følgende:: 4 Vandtæthed 4 Lufttæthed 4 El-sikkerhed 8 13/11/

11 Alezio-II V220 H/E 2. Sikkerhedsinstruktioner og anbefalinger 2 Sikkerhedsinstruktioner og anbefalinger 2.1 Sikkerhedsinstruktioner FARE Hvis der opstår røg eller lækage af kølevæske: 1. Brug ikke åben ild, ryg ikke, og tryk ikke på elektriske kontakter eller afbrydere (dørklokke, belysning, motor, elevator, etc.). Forbindelse mellem kølevæske og ild kan resultere i udslip af giftige gasser. 2. Åbn vinduerne. 3. Søg straks efter den formodede utæthed og foretag udbedring. ADVARSEL Afbryd strømforsyningen til anlægget inden arbejde påbegyndes. 2.2 Anbefalinger ADVARSEL Rør ikke køleslangerne (kobberrørene) med bare hænder, mens anlægget er drift.. Der er fare for forfrysninger eller forbrændinger. ADVARSEL Kun aut. fagfolk må udføre arbejde på varmepumpeanlægget. ADVARSEL Garantien gælder kun, hvis der ikke er foretaget ændringer på anlægget. 13/11/

12 2. Sikkerhedsinstruktioner og anbefalinger Alezio-II V220 H/E FORSIGTIG Varmepumpeanlæg: 4 Sørg for korrekt jordforbindelse. 4 Anlægget skal placeres på et solidt og stabilt grundlag. 4 Anlægget må ikke installeres på steder, hvor luften har et højt saltindhold. 4 Anlægget må ikke installeres på steder udsat for damp og røggasser 4 Anlægget må ikke placeres på steder med risiko for snefald. 4 Kedelvand og varmt brugsvand må under ingen omstændigheder blandes. Tilsvarende må brugsvandscirkulationsledningen ikke tilsluttes beholderens varmeveksler. FORSIGTIG Kølevæske og slanger: 4 Der må kun anvendes kølevæske R410A til varmepumpeanlægget. 4 Kedelvand og varmt brugsvand må ikke blandes. 4 Anvend kun kobberrør, der er beregnet til kølemiddel. 4 Rørene udkraves for at sikre tætte rørforbindelser. 4 Hold køleslangerne fri for støv og fugt (kan beskadige kompressoren). 4 Hold begge rørender tilproppede indtil udkravning. 4 Der må ikke anvendes beholder under tryk. Service: FORSIGTIG Der skal monteres et blandingsbatteri på varmtvandsindtaget for at mindske risikoen for forbrændinger. 4 Der skal udføres regelmæssig service på anlægget for at sikre en korrekt drift. Kabinetsdele: 4 Kabinettet må kun fjernes, når der skal foretages indgreb i forbindelse med service og reparation. 4 Sæt beklædningen på igen efter indgreb i forbindelse med vedligeholdelse og reparation. Selvklæbende mærkater med anvisninger: 4 Anvisningerne og advarslerne, der er sat på apparatet, må aldrig fjernes eller dækkes til, og de skal være læselige i hele anlæggets levetid. 4 Udskift øjeblikkeligt beskadigede eller ulæselige selvklæbende labels /11/

13 Alezio-II V220 H/E 3. Teknisk beskrivelse 3 Teknisk beskrivelse 3.1 Generel beskrivelse Platinum BC V220 varmepumpen består af: 4 Et reversibelt udemodul til produktion af enten varme eller afkøling. 4 Indemodul med indbygget styring, der regulerer varmeudvekslingen mellem R410A og det hydrauliske system.. Modulerne er forbundet vha. af køleslanger og elforbindelser.. Indemodulet sørger for produktion af varmt brugsvand. Anlægget har følgende pluspunkter:: 4 Varmen cirkulerer inden for boligens isolerede areal.. Der er ingen risiko for, at rørene fryser til.. 4 Takket være DC inverter systemet tilpasser varmepumpemodulet sin ydelse efter boligens behov for varme. 4 Styringen anvender udetemperaturføleren til at regulere temperaturen på varmekredsen på baggrund af udetemperaturen. 4 Brugsvandbeholderen er emaljeret ved 850 C hvilket beskytter den mod korrosion. 4 Varmeveksleren er formet som en spiral. Den del af spiralen, der kommer i kontakt med brugsvandet er emaljeret.. 4 Modulet er isoleret med PVC fri polyurethan skum. Isoleringen reducerer varmetabet til et minimum. 4 Kabinettet er fremstillet af pulverlakeret stålplade. 4 Brugsvandsbeholderen er udstyret med en magnesiumanode, der beskytter mod korrosion. 13/11/

14 3. Teknisk beskrivelse Alezio-II V220 H/E 3.2 Hovedkomponenter Indemodul Ekspansionsbeholder 2 3-vejsventil + motor 3 Varmeveksler 4 Sikkerhedsventil 5 Cirkulationspumpe, klasse A 6 Monteringsplade for rørsæt (brugsvand og centralvarme) 7 Manometer 8 Brugsvandsbeholder 9 Aut. udlufter 10 Interfaceprint * μm filter med afspærringsventiler 12 Flowmeter 13 Blandepotte med elektrisk back-up 13 Blandepotte med hydraulisk back-up 14 Kontrolpanel 15 Display 16 Start/Stop kontakt 17 Magnesiumanode 18 Brugsvandsføler M A 3.3 Funktionsprincip Udemodulet produceret varme eller kulde og overfører dette til varmekredsen via kølemidlet i pladevarmeveksleren. Indemodulet er udstyret med et specielt styringssystem, der regulerer varmtvandstemperaturen, så den passer til husets behov. Udemodulet er i drift ved udetemperaturer ned til -20 C ( For 8 kw: -15 C) /11/

15 Alezio-II V220 H/E 3. Teknisk beskrivelse Cirkulationspumpe Δp-v (variabel) H/m 6 Wilo-Yonos PARA RS 15/6, 25/6, 30/6 1~230 V - Rp½, Rp 1, Rp 1¼ p/kpa Δp-v max ,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 0 0,2 0,4 0,6 0, P 1 /W max Q/m³/ h Q/l/s Q/Igpm ,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 Q/m³/ h M A Δp-c (konstant) H/m 6 Wilo-Yonos PARA RS 15/6, 25/6, 30/6 1~230 V - Rp½, Rp 1, Rp 1¼ p/kpa Δp-c max ,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 0 0,2 0,4 0,6 0, P 1 /W max Q/m³/ h Q/l/s Q/Igpm ,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 Q/m³/ h M A Funktionsopbygning opvarmning/varmt brugsvand Rumopvarmning og produktion af varmt brugsvand er ikke mulig på samme tid. 13/11/

16 3. Teknisk beskrivelse Alezio-II V220 H/E A A C A *r Setpunkt for varmt brugsvand p14 p15 t A Max. varighed af brugsvandsproduktion Difference mht. opstart af brugsvandssetpunkt Brugsvandstemperatur. Min. varighed på 2 timer før det er muligt at genstarte brugsvandsproduktion, såfremt der er behov herfor. Fase Funktionsbeskrivelse 1 Kun brugsvandsproduktion. Når anlægget er i gang startes brugsvandsproduktion (hvis ønsket) for en bestemt max. tidsperiode, der bestemmes af parameter p14. 2 Kun centralvarme. Produktionen af varmt brugsvand er stoppet. Selv om brugsvandssetpunktet ikke opnås, gennemtvinges en opvarmningsfase på 2 timer. Efter periode med rumopvarmning kan brugsvandsproduktionen gå i gang igen. 3 Kun brugsvandsproduktion. Når brugsvandssetpunktet er nået, starter rumopvarmningen. 4 Kun centralvarme. Når differencen p15 er nået, aktiveres brugsvandsproduktionen. 5 Kun brugsvandsproduktion. ¼Se afsnit: "Installatørparametre", side Afkølingsfunktion 4 For at benytte afkølingsfunktionen skal der være installeret en rumtermostat. 4 Afkølingsfunktionen kan benyttes, når udetemperaturen ligger mellem 10 C og 40 C. Parameter p9 anvendes til at regulere afkølingssetpunkttemperaturen. Afkølingen stoppes, når rumtemperaturen er lavere end termostatsetpunktet. ¼Se afsnit: "Installatørparametre", side /11/

17 Alezio-II V220 H/E 3. Teknisk beskrivelse Funktion ved swimmingpooldrift 4 For at kunne opvarme en swimmingpool skal der være installeret en swimmingpooltermostat. 4 Der er lukket for termostatkontakten, når swimmingpooltemperaturen er højere end termostatsetpunktet. 4 Er der åbnet for kontakten, opvarmes swimmingpoolen. 1. Tilslut termostatens 2 kabler til en af klemrækkerne på DEL stikket ((ingen polaritet)). 2. Indstil parameteren p8 til Swimmingpoolens primære setpunkt indstilles ved at benytte parameter p11. ¼Se afsnit: "Installatørparametre", side Funktionsprincip for hydraulisk back-up Opvarmningsfunktion Opstartsbetingelser for hydraulisk back-up 4 Kontakt for rumtermostat er lukket 4 Parameter p8 indstillet til 0, 2, 4, 5, 6 eller 8 ¼Se afsnit: "Installatørparametre", side 79 4 Temperaturforskellen er mere end 4 C setpunkttemperaturen for varmekredsen t1 og den målte fremløbstemperatur t2 4 Udetemperaturen er lavere end parameter p5 4 Kompressor i drift 4 C 3 C C A t1 Setpunkt varmekredstemperatur. t2 Målt fremløbstemperatur. v 4 0 : Kompressor afbrudt 4 1: Kompressor i drift 13/11/

18 3. Teknisk beskrivelse Alezio-II V220 H/E G 4 0 : Hydraulisk back-up ikke i brug A 4 1: Hydraulisk back-up i drift, trin 1 4 2: Hydraulisk back-up i drift, trin 2 Tidsforsinkelse for hydraulisk back-up, trin 1 Parameter p7. Hydraulisk back-up ikke i brug. Z Tidsforsinkelse for hydraulisk back-up, trin 2. Hydraulisk back-up i drift, trin 1. E Hydraulisk back-up i drift, trin 2. R Indkoblingsforsinkelse for trin 1. Fase Funktionsbeskrivelse 1 Når tidsforsinkelsen A udløber, starter hydraulisk back-up på trin 1. Hvis parameter p8 sættes til 4 eller 6 er tidsforsinkelsen A nul.. ¼Se afsnit: "Installatørparametre", side 79 2 Hvis setpunkttemperaturen t1 ikke opnås efter tidsforsinkelse Z, skifter hydraulisk back-up til trin 2: 4 Hydraulisk back-up: Tidsforsinkelse for andet trin er 1 minut 4 Elektrisk back-up (elpatron): Tidsforsinkelse for andet trin er p7/4 med en minimums varighed på 2 minutter. 3 Når setpunkttemperaturen t1 er nået, skifter den hydrauliske back-up til trin 1. Efter 3 minutter: Hvis den målte fremløbstemperatur t2 er højere end setpunkttemperaturen t1-3 C. lukkes der ned for den hydrauliske back-up 4 Når setpunkttemperaturen t1 er nået, skifter den hydrauliske back-up til trin 1. Efter 3 minutter: Hvis den målte fremløbstemperatur t2 er lavere end setpunkttemperaturen t1-3 C, skifter den hydrauliske back-up øjeblikkeligt til trin 2 Brugsvandsfunktion Opstartsbetingelser for hydraulisk back-up 4 Parameter p8 indstillet til 0, 1, 4, 5, 6, 7 eller 9 ¼Se afsnit: "Installatørparametre", side 79 4 Kompressor i drift Fase Funktionsbeskrivelse 1 Hvis brugsvandstemperaturen er lavere end 48 C, starter varmepumpen. Back-up kan evt. også udløses på et senere trin. 2 Hvis brugsvandstemperaturen er højere end 48 C er kun den hydrauliske back-up i drift. Swimmingpool funktion Ved swimmingpool funktion kører back-up en kun, når afrimning er nødvendig /11/

19 Alezio-II V220 H/E 3. Teknisk beskrivelse Hybridfunktion Prioritering mellem varmepumpen og centralvarmekedlen vælges på baggrund af flere parametre: 4 Udetemperatur 4 Varmepumpens COP værdi 4 COP tærskelværdi Hybridfunktion deaktiveret Når hybridfunktionen er deaktiveret sker skiftet fra en varmekilde til en anden uden brug af COP tærskelværdien. Skiftet fra en varmekilden til en anden reguleres kun ud fra udetemperaturerne p5 og p6. ¼Se: "Installatørparametre", side T E C B A Z E p5 p6 T E Kun hydraulisk back-up. Varmepumpe evt. med hydraulisk back-up. Kun varmepumpe. Lav udetemperatur, der udløser hydraulisk back-up. Lav udetemperatur, der lukker ned for varmepumpen. Hydraulisk back-up tager over. Udetemperatur. Hybridfunktion aktiveret Når hybridfunktionen er aktiveret, sker skiftet fra en varmekilde over til en anden vha. COP tærskelværdien. Skifet fra en varmekilde til en anden sker iht. til det første kriterium, der nås (COP eller udetemperatur). ¼Se: "Konfiguration af hybrid funktionsmodi", side /11/

20 3. Teknisk beskrivelse Alezio-II V220 H/E C S C P T E C B C S C P T E 1 3 C B A Z E p5 p6 T E C S C P Kun hydraulisk back-up. Varmepumpe evt. med hydraulisk back-up. Kun varmepumpe. Lav udetemperatur, der udløser hydraulisk back-up. Lav udetemperatur, der lukker ned for varmepumpen. Hydraulisk back-up tager over. Udetemperatur. COP tærskelværdi: 4 Optimering af primært energiforbrug: C S = Optimering iht. energipriser: C S beregnes iht. energipriser Varmepumpens COP værdi. COP værdien afhænger delvis af udetemperaturen. C S C P T E C B Gulvtørring Parameter p20 kan anvendes til at fremskynde tørringen af pudslaget på et gulvvarmesystem. Tørringsfunktionen har en fremløbstemperatur på p22 og en sluttemperatur på p23 - dette muliggør at rumtemperaturen kan stige og falde trinvis over et givent antal dage (Parameter p21). ¼Se: "Brug af gulvtørringsfunktion", side 77. Fremløbstemperaturen er programmeret til at vare 3 dage og sluttemperaturen er programmeret til at vare 4 dage. C B Eksempel med p23 > p22: T C 55,0 C ( ) 2 C A A p22: Temperaturen ved starten af tørring holdes i 3 dage Z p23: Temperaturen ved slutningen af tørring holdes i 4 dage 26,0 C ( ) ( ) /11/

21 Alezio-II V220 H/E 3. Teknisk beskrivelse Eksempel med p23 < p22: T C 55,0 C ( ) 1 C A A p22: Temperaturen ved starten af tørring holdes i 3 dage Z p23: Temperaturen ved slutningen af tørring holdes i 4 dage 26,0 C ( ) 2 Setpunktet genberegnes én gang i døgnet og der reduceres i det resterende antal dage ( ) 3.4 Tekniske data Varmepumpe Driftsforhold: 4 Temperaturbegrænsninger ved opvarmningsfunktion: - Vand: +18 C / +55 C - Udetemperatur: -15 C / +35 C 4 Temperaturbegrænsninger ved afkølingsfunktion: - Vand: +18 C / +25 C - Udetemperatur: +15 C / +40 C 4 Maksimalt driftstryk: 3 bar AEI 8 M 11 M 11 T 16 M 16 T Varmeeffekt (1) kw COP værdi (COP) (1) Strømforbrug (1) kwe Mærkestrøm (1) A Varmeeffekt (2) kw COP værdi (COP) (2) Strømforbrug (2) kwe Afkølingseffekt (3) kw Energivirkningsfaktor (EER) (4)(3) Strømforbrug (4) kwe Støjniveau (5) db(a) Nominelt vandflow (ΔT = 5K) m 3 /t Trykhøjde ved normalt flow mbar Nominelt luftflow m 3 /t Forsyningsspænding - udemodul V 230 V~ 230 V~ 400 V3~ 230 V~ 400 V3~ Strømstyrke - opstart A (1) Opvarmningsfunktion: Udetemperatur +7 C, Vandtemperatur ved udtag +35 C. Ydelser iht. EN (2) Opvarmningsfunktion: Udetemperatur +2 C, Vandtemperatur ved udtag +35 C. Ydelser iht. EN (3) Kun for reversible varmepumper (4) Luftafkølingsfunktion: Udetemperatur +35 C, Vandtemperatur ved udtag +18 C. Ydelser iht. EN (5) 5 m fra udemodulet, friareal. (6) Støj fra kabinet - Test udført iht. standard NF EN /11/

22 3. Teknisk beskrivelse Alezio-II V220 H/E AEI 8 M 11 M 11 T 16 M 16 T Støjniveau - Indendørs (6) db(a) Støjniveau - Udendørs (6) db(a) R410A kølemiddel kg Afkølingsforbindelse (væske-gas) tommer 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8 Max længde med fortryk m Vægt (tom) - Udemodul kg Vægt (tom) - Indemodul kg (1) Opvarmningsfunktion: Udetemperatur +7 C, Vandtemperatur ved udtag +35 C. Ydelser iht. EN (2) Opvarmningsfunktion: Udetemperatur +2 C, Vandtemperatur ved udtag +35 C. Ydelser iht. EN (3) Kun for reversible varmepumper (4) Luftafkølingsfunktion: Udetemperatur +35 C, Vandtemperatur ved udtag +18 C. Ydelser iht. EN (5) 5 m fra udemodulet, friareal. (6) Støj fra kabinet - Test udført iht. standard NF EN Brugsvandsbeholdere Tekniske data Primærkreds (varmekreds) Maksimal driftstemperatur C 85 Maksimalt driftstryk bar 3 Veksler, kapacitet L 14 Hedeflade m Sekundærkreds (brugsvandskreds) Maksimal driftstemperatur C 70 Maksimalt driftstryk bar 10 Vandkapacitet L 220 Vægt Forsendelsesvægt kg 112 Opladningstid for varmt brugsvand AEI 8 MR 11 MR - 11 TR 16 MR - 16 TR Opladningstid (1) 1 t 25 min 1 t 19 min 1 t 14 min (1) ΔT = 40K. Udetemperatur: 7 C. Indetemperatur: 20 C Føler - data Udeføler Temperatur i C Modstand i Ω Brugsvandsføler Fremløbsføler Temperatur i C Modstand i Ω /11/

23 Alezio-II V220 H/E 4. Anlæg 4 Anlæg 4.1 Regler for installering FORSIGTIG Anlægget skal installeres af kvalificerede fagfolk, og arbejdet skal udføres i overensstemmelse med gældende regler og forskrifter. 4.2 Specifikation Standardleverance Leverancen består af flere collis: 4 Udemodul 4 Indemodul 4 Brugsvandsbeholder 4 Styring 4 Udeføler 4 Installations- og servicemanual 4 Brugermanual Tilbehør 4.3 Afstande mellem inde- og udemodul Diverse anlægsafhængige optioner. ADVARSEL For at sikre, at varmepumpen fungerer korrekt skal min. og max. afstande mellem ude- og indemodul overholdes 13/11/

24 4. Anlæg Alezio-II V220 H/E A Udemodul 2 Z Indemodul A 4 Min. længde 5 m B C A B 4 Max. længde: 50 m for AEI 8 M, 75 m for AEI M T. Max. højdeforskel 30 m 1 M A C 4 Max. antal bøjninger 15 4 Overhold min. krumningsradier på mm Såfremt køleslangeforbindelsen mellem ude- og indemodulet er mindre end 5 m, kan der opstå følgende gener: 4 Afbrydelser forårsaget af for meget kølemiddel 4 Støjgener forårsaget af kølemiddelcirkulation Der skal være en køleslangeforbindelse på mindst 5 m, dette gøres ved at lave 1 eller 2 vandrette loops - derved mindskes evt. afbrydelser. ¼Se afsnit: "Kølemiddelforbindelse", side Installation af udemodul Typeskilt Typeskiltet skal altid være synligt. Typeskiltet identificerer produktet og oplyser følgende: 4 Anlægstype 4 Produktionsdato (år - uge) 4 Serienummer 4 Strømforsyning M B Opstilling af anlægget Udemodulet skal installeres sådan, at der tages mest muligt hensyn til naboer pga. støj /11/

25 Alezio-II V220 H/E 4. Anlæg FORSIGTIG 4 Der skal være fri luftcirkulation omkring udemodulet (luftindtag og luftudladning) Undgå placering tæt på terrasse og lignende. Vælg en placering i læ for kraftig vind. M A Brrrrr... Brrrrr... Brrrrr... Brrrrr... C B Det kan i nogle tilfælde være nødvendigt at tage højde for yderligere forhold, f.eks. på grund af for kort afstand til naboer. Skal der opstilles støjreduktion,så vær opmærksom på følgende: 4 Støjskærm skal placeres så tæt som muligt på støjkilden, dog skal der samtidig tages hensyn til fri luftcirkulation omkring udemodulet, såvel som til udførsel af servicearbejde. (Anbring udemodulet på en sokkel (betonsokkel, karm, betonklods, osv.) dog uden fast forbindelse til bygningen) - dette for at undgå overførsel af vibrationer. Der skal være tilstrækkelig afstand til jord ( mm) for at holde modulet over vand.. For egne med risiko for kraftigt snefald, skal modulet anbringes skal der være en afstand på mindst 200 mm over jorden i forhold til gennemsnitlig snedybde. 13/11/

26 4. Anlæg Alezio-II V220 H/E FORSIGTIG 4 Falder udetemperaturen til under 0 C, så sørg for, at diverse rør og slanger ikke fryser til. 4 Forhindrer, at kondensatet fryser til. 4 Elfrostsikringen for kondensbakke forhindrer kondensat i at fryse til: Se EH113 brochure Max. 500 A B C D Max. 500 G A F B E C G F Dimension (mm) AEI 8 MR AEI MR - TR A B C D E F G M B 24 13/11/

27 Alezio-II V220 H/E 4. Anlæg Hoveddimensioner AEI 8 MR M D T Tilslutning kølemiddel 3/8" Y Tilslutning afkølingsgas 5/8" 13/11/

28 4. Anlæg Alezio-II V220 H/E AEI MR/TR M C T Tilslutning kølemiddel 3/8" Y Tilslutning afkølingsgas 5/8" Placering af udemodul >45 FORSIGTIG Modulet skal transporteres lodret. M A 26 13/11/

29 Alezio-II V220 H/E 4. Anlæg Placering på jord Betonfundament 2 Afløb for kondensat 3 Anlæg afløbsrende med grusbelægning 4 Anlægget skal placeres på et solidt og stabilt grundlag. 4 Modulet skal anbringes 20 cm over jorden. 3 M A Udløb af kondensvand FORSIGTIG Falder udetemperaturen til under 0 C, så sørg for, at diverse rør og slanger ikke fryser til. Forhindrer, at kondensatet fryser til. 4.5 Installering af indemodul Typeskilt 13/11/

30 4. Anlæg Alezio-II V220 H/E Typeskiltene skal altid være tilgængelige. Typeskilte identificerer produktet og angiver følgende informationer: 4 Anlægstype. 4 Produktionsdato (år - uge). 4 Serienummer. 4 Strømforsyning. Typeskiltene, der leveres sammen med instruktionerne, skal fastgøres på indemodulet ved installering. C B Opstilling af anlægget 100 FORSIGTIG 4 Installer anlægget på et frostfrit sted. 4 Installer anlægget på en jævn og solid overflade C B 28 13/11/

31 Alezio-II V220 H/E 4. Anlæg Hoveddimensioner MPI-II/EM V220 med elektrisk back-up (elpatron) , (1) C A A Z E R T Y Retur - Diameter 22 mm Fremløb - Diameter 22 mm Tilslutning kølemiddel 5/8" Kan tilsluttes til højre eller venstre Tilslutning kølemiddel 3/8" Kan tilsluttes til højre eller venstre Koldt brugsvand - Udvendig diameter 18 mm Varmt brugsvand - Udvendig diameter 18 mm 13/11/

Kondenserende gaskedel C 230 ECO. Installations- og servicemanual 300015171-001-E

Kondenserende gaskedel C 230 ECO. Installations- og servicemanual 300015171-001-E DA Kondenserende gaskedel C 230 ECO Installations- og servicemanual 300015171-001-E EU overensstemmelseserklæring og mærkning Udstyret er i overensstemmelse med typemodellen, beskrevet i overensstemmelse

Læs mere

DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel

DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING EcomLine HR-kondenserende kedel INDHOLDSFORTEGNELSE. INSTALLATION -. Installation generelt -.. Forskrifter -..2 Placeringsmuligheder -..3 Montage -3.2 Lufttilførsel og

Læs mere

Montage- og vedligeholdelsesvejledning

Montage- og vedligeholdelsesvejledning Til VVS-installatører Montage- og vedligeholdelsesvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Læs venligst vejledningen nøje igennem før montage og vedligeholdelse Oversigtstegning

Læs mere

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS DK 1337-5(S) MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 431157 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE LE K K LEK LEK $06 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt

Læs mere

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere

CTC EcoAir 105 I 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 161 503 18-1 2011-03-08 Installation og vedligeholdelse CTC EcoAir 105 I 107 I 110 Luft/vand Varmepumpe Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Checkliste 3-4 Introduktion 5 Tilkoplingsalternativer

Læs mere

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER PELLUX 100 TIL TRÆPILLER MONTAGEVEJLEDNING, BETJENINGSVEJLEDNING OG VEDLIGEHOLDELSE AF KEDLEN Brogårdsvej 7 6920 Videbæk www.volundvt.dk 1 Generelle informationer... 5 1. Sikkerhed... 6 1.1. Bemærkninger

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Kompakt kondenserende oliekedel Logano plus S05(T) - 9 Logano plus S05(T) - 7 Til montøren Skal læses omhyggeligt før montering og vedligeholdelse. 6 70 648 077

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro + DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro + www.heating.danfoss.com Det anvendte

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning PremiumLine Plus A10-A15 6 720 648 426-00.1I Brugervejledning 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 2 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger... 3

Læs mere

Væghængt kondenserende gaskedel

Væghængt kondenserende gaskedel 6 70 63 303-00.O Væghængt kondenserende gaskedel EuroPur ZSB 4-3 C ZSB -3 C ZWB 8-3 C da Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren OSW Indholdsfortegnelse da Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

Brugermanual. Jungfrau Nordic N-Serie

Brugermanual. Jungfrau Nordic N-Serie H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Brugermanual Samsung Jungfrau Nordic N-Serie 1 Indhold Side Sikkerhedsforanstaltning 3 Tjek før ibrugtagning 4 Unitten 5 Fjernbetjening 6 Basis funktioner

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Vedligeholdelsesvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Danfoss A/S forbeholder sig ret til ændringer i komponenter

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1018-1 031617 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 40. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

FIGHTER 1250 A B C D E F G

FIGHTER 1250 A B C D E F G MOS DK 1223-1 231230 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING Brugervejledning Transport/Installation Igangsætning/Justering Tilbehør med lynguide Styring/Alarm Tekniske oplysninger Stikordsregister A B C D E F

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Atec 086L0134 Rev. 1 DA Thermia Värme AB forbeholder sig ret til ændringer i komponenter og specifikationer uden forudgående varsel. 2010 Thermia Värme AB. Den originale brugsanvisning

Læs mere

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen 6 720 614 050-00.1D Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW da Betjeningsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

Væghængt centralvarmekedel for olie

Væghængt centralvarmekedel for olie Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side 1 DK/137544/02/26-04-2005 Væghængt centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af

Læs mere

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK Betjenings- og installationsvejledning El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK DK Indholdsfortegnelse Side Henvisninger vedrørende dokumentationen..... 3 1 Beskrivelse af varmtvandsbeholderen....

Læs mere

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro 161 503 48-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning Installations- og vedligeholdelsesvejledning 161 503 48-1 2015-04-28 Generelle oplysninger

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth Nordic A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7.

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7. Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG... 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK... 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER... 6 4. BRUG AF APPARATET... 7 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE... 7 6. INDEN

Læs mere

Hygienik-Solar Produktion af varmt vand med varmtvandsstation

Hygienik-Solar Produktion af varmt vand med varmtvandsstation eknisk dokumentation svejledning Hygienik-Solar Produktion af varmt vand med varmtvandsstation og lagdelt indfødning af solvarme Rev. Oversættelse af original vejledning Varmepumpestationer med friskvandsteknologi

Læs mere