Danmark. Reversibel luft/vand varmepumpe "Split Inverter" Alezio-II V220 H/E. Installations- og servicemanual C A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmark. Reversibel luft/vand varmepumpe "Split Inverter" Alezio-II V220 H/E. Installations- og servicemanual C004174-A 7613472-001-02"

Transkript

1 Danmark DA Reversibel luft/vand varmepumpe "Split Inverter" Alezio-II V220 H/E Installations- og servicemanual C A

2 EU overensstemmelseserklæring og mærkning Apparatet opfylder de standarder, der fremgår af EU overensstemmelseserklæringen. Det er produceret og idriftsat i overensstemmelse med de relevante EU direktiver. Den originale overensstemmelseserklæring kan fås hos producenten. Overensstemmelseserklæring er tilgængelig på producentens hjemmeside.

3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Anvendte symboler Anvendte symboler i manualen Symboler anvendt på anlægget Forkortelser og ordforklaring Generelt Fabrikantens ansvar Installatørens ansvar EU overensstemmelseserklæring Certificeringer EU direktiv 97/23/CE Supplerende retningslinier Fabriksafprøvning Sikkerhedsinstruktioner og anbefalinger Sikkerhedsinstruktioner Anbefalinger Teknisk beskrivelse Generel beskrivelse Hovedkomponenter Indemodul Funktionsprincip Cirkulationspumpe Funktionsopbygning opvarmning/varmt brugsvand Afkølingsfunktion Funktion ved swimmingpooldrift Funktionsprincip for hydraulisk back-up Hybridfunktion Gulvtørring Tekniske data Varmepumpe Brugsvandsbeholdere Føler - data /11/

4 Indholdsfortegnelse 4 Anlæg Regler for installering Specifikation Standardleverance Tilbehør Afstande mellem inde- og udemodul Installation af udemodul Typeskilt Opstilling af anlægget Hoveddimensioner Placering af udemodul Installering af indemodul Typeskilt Opstilling af anlægget Hoveddimensioner Placering af modul Montage af beholderføler Installation af udeføler Valg af placering Tilslutning af udeføleren Installationsdiagrammer Anbefalinger Nøglediagram Eksempel med elektrisk back-up (elpatron) Eksempel med hydraulisk back-up Tilslutning til swimming pool kreds Kølemiddelforbindelse Montering af kølemiddelslanger Tæthedskontrol Vakuum Åbning af ventiler Hydrauliske tilslutninger Gennemskylning af systemet Monteringsplade for rørsæt (brugsvand og centralvarme) Tilslutning af monteringsplade for rørsæt til indemodul Tilslutning af sikkerhedsventil Tilslutning af brugsvandsbeholder til indemodul Tilslutning til brugsvandskreds Elektriske tilslutninger Anbefalinger Anbefalet tværsnit på kabel Tilslutning af udemodul Tilslutning af kommunikationskabel /11/

5 Tilslutning af indemodul Tilslutning af elektrisk back-up (elpatron) Tilslutning af hydraulisk back-up Adgang til interfaceprint Montage af udeføler Montage af rumtermostat (Ekstraudstyr) Tilslutning af brugsvandsføler Frigivelse af varmt brugsvand Indgang strømafbryder Principdiagram Elektrisk back-up (elpatron) Hydraulisk back-up Påfyldning af vand på centralvarmeanlæg Behandling af vand i centralvarmeanlægget Påfyldning af vand Ibrugtagning Styrepanel Beskrivelse Forklaring til display Kontrolpunkter før idriftsættelse Hydrauliske tilslutninger Elektriske tilslutninger Ibrugtagning Kontroller og justeringer efter opstart Indstilling af varmekurven Konfiguration af funktionen "forventet energiforbrug" Afsluttende papirarbejde Informationsmenu Udlæsning af målerværdier Visning af energiforbrug Ændring af indstillinger Ændring af brugerparameter Konfiguration af hybrid funktionsmodi Brug af gulvtørringsfunktion Installatørparametre /11/

6 Indholdsfortegnelse 6 Lukning af anlægget Lukning af anlægget Nedlukning af centralvarme Frostbeskyttelse Serviceeftersyn og vedligeholdelse Generelle anvisninger Påkrævede serviceeftersyn Kontrol af magnesiumanode Af- og genmontering af rensedæksler Afmontering af rensedæksler Genmontering af rensedækslet Rensning af 500-µm filter Udluftning af centralvarmesystemet Manuel udluftning Automatisk udluftning Fejlsøgning Fejlkoder /11/

7 13/11/

8 1. Indledning Alezio-II V220 H/E 1 Indledning 1.1 Anvendte symboler Anvendte symboler i manualen Der vises forskellige advarselssymboler i manualerne - vær opmærksom på disse.. Advarslerne vises med henblik på brugerens sikkerhed såvel som på korrekt funktion af varmepumpen.. FARE Risiko for alvorlige fysiske skader. ADVARSEL Risiko for lettere fysiske skader. FORSIGTIG Risiko for materielle skader. Vigtig oplysning. ¼Henviser til øvrige manualer eller andre sider i nærværende manual Symboler anvendt på anlægget 4 Jordforbindelse ~ Vekselstrøm Læs alle manualer grundigt inden indstallering og ibrugtagning. Af hensyn til miljøet skal bortskaffelse af brugte produkter ske på forsvarlig vis Advarsel: Fare, strømførende dele!. Afbryd altid for strømmen, inden arbejde påbegyndes.. M A 1.2 Forkortelser og ordforklaring 4 MPI: Indemodul 6 13/11/

9 Alezio-II V220 H/E 1. Indledning 4 AEI: Udemodul 4 VP: Varmepumpe 4 VBV: Varmt brugsvand 4 CFC: Fluorklorkulbrinte 4 COP: COP værdi 4 HP/HC: Dagtarif / Nattarif 4 Fremløbstemperatur: Temperatur på radiatorvand eller gulvvarme 4 Rumtemperatur: Temperatur i huset eller i et rum 4 Forklaring til rumtemperaturindstilling: Indstillet temperatur i styring, der ønskes for varmepumpen 4 Tvungen hydraulisk back-up: Funktion, der muliggør opstart af supplerende varmekilde for at understøtte varmepumpen i perioder med ekstrem kulde 4 Split Inverter : Reversibel varmepumpe bestående af udemodul og indemodul, der er forbundet af kobberslanger med cirkulerende kølevæske 1.3 Generelt Fabrikantens ansvar Vores produkter er fremstillet under overholdelse af de vigtigste krav i de forskellige, gældende direktiver og derfor leveres de med [ mærkningen og alle de nødvendige dokumenter. Da vi ønsker at levere kvalitetsprodukter, søger vi konstant at forbedre dem. Vi forbeholder os derfor ret til på et vilkårligt tidspunkt at ændre egenskaberne anført i dette dokument. Som fabrikant fralægger vi os ethvert ansvar i følgende tilfælde: 4 Manglende overholdelse af varmepumpeanlæggets brugermanual. 4 Manglende eller utilstrækkelig vedligeholdelse af varmepumpeanlægget. 4 Manglende overholdelse af varmepumpeanlæggets installationsmanual Installatørens ansvar Installatøren er ansvarlig for installationen og første opstart af apparatet. Installatøren har følgende ansvar: 4 Læse og overholde anvisningerne i de medfølgende manualer. 4 Udføre installationen i overensstemmelse med gældende lovgivning og standarder. 4 Foretage første opstart og udføre alle relevante kontroller. 4 Forklare installationen for brugeren. 4 Hvis vedligeholdelse er påkrævet, underrette brugeren om, at det er nødvendigt at kontrollere og vedligeholde apparatet. 13/11/

10 1. Indledning Alezio-II V220 H/E 4 Udlever samtlige manualer til brugeren. 1.4 EU overensstemmelseserklæring Certificeringer Dette produkt opfylder EU-direktivernes krav og følgende standarder: /95/EF Lavspændingsdirektivet. Referencestandard: EN /108/EF EMC-direktivet. Generiske standarder : EN , EN Referencestandard: EN Udstyret opfylder Direktiv IEC/EN (PUHZ- RP100/125/140 VHA2, PUHZ-50, PUHZ-70) EU direktiv 97/23/CE Dette produkt opfylder EU-direktiv 97/23/EU, artikel 3, stk. 3 Trykbeholderdirektivet Supplerende retningslinier Ud over forskrifterne og de lovbestemte direktiver skal de supplerende direktiver beskrevet i denne vejledning ligeledes overholdes. Vedrørende alle forskrifter og direktiver nævnt i denne vejledning er det fastlagt, at alle supplementer eller senere forskrifter er gældende på det tidspunkt, hvor anlægget installeres Fabriksafprøvning Inden varmepumpeanlægget forlader producenten udføres kontrol af følgende:: 4 Vandtæthed 4 Lufttæthed 4 El-sikkerhed 8 13/11/

11 Alezio-II V220 H/E 2. Sikkerhedsinstruktioner og anbefalinger 2 Sikkerhedsinstruktioner og anbefalinger 2.1 Sikkerhedsinstruktioner FARE Hvis der opstår røg eller lækage af kølevæske: 1. Brug ikke åben ild, ryg ikke, og tryk ikke på elektriske kontakter eller afbrydere (dørklokke, belysning, motor, elevator, etc.). Forbindelse mellem kølevæske og ild kan resultere i udslip af giftige gasser. 2. Åbn vinduerne. 3. Søg straks efter den formodede utæthed og foretag udbedring. ADVARSEL Afbryd strømforsyningen til anlægget inden arbejde påbegyndes. 2.2 Anbefalinger ADVARSEL Rør ikke køleslangerne (kobberrørene) med bare hænder, mens anlægget er drift.. Der er fare for forfrysninger eller forbrændinger. ADVARSEL Kun aut. fagfolk må udføre arbejde på varmepumpeanlægget. ADVARSEL Garantien gælder kun, hvis der ikke er foretaget ændringer på anlægget. 13/11/

12 2. Sikkerhedsinstruktioner og anbefalinger Alezio-II V220 H/E FORSIGTIG Varmepumpeanlæg: 4 Sørg for korrekt jordforbindelse. 4 Anlægget skal placeres på et solidt og stabilt grundlag. 4 Anlægget må ikke installeres på steder, hvor luften har et højt saltindhold. 4 Anlægget må ikke installeres på steder udsat for damp og røggasser 4 Anlægget må ikke placeres på steder med risiko for snefald. 4 Kedelvand og varmt brugsvand må under ingen omstændigheder blandes. Tilsvarende må brugsvandscirkulationsledningen ikke tilsluttes beholderens varmeveksler. FORSIGTIG Kølevæske og slanger: 4 Der må kun anvendes kølevæske R410A til varmepumpeanlægget. 4 Kedelvand og varmt brugsvand må ikke blandes. 4 Anvend kun kobberrør, der er beregnet til kølemiddel. 4 Rørene udkraves for at sikre tætte rørforbindelser. 4 Hold køleslangerne fri for støv og fugt (kan beskadige kompressoren). 4 Hold begge rørender tilproppede indtil udkravning. 4 Der må ikke anvendes beholder under tryk. Service: FORSIGTIG Der skal monteres et blandingsbatteri på varmtvandsindtaget for at mindske risikoen for forbrændinger. 4 Der skal udføres regelmæssig service på anlægget for at sikre en korrekt drift. Kabinetsdele: 4 Kabinettet må kun fjernes, når der skal foretages indgreb i forbindelse med service og reparation. 4 Sæt beklædningen på igen efter indgreb i forbindelse med vedligeholdelse og reparation. Selvklæbende mærkater med anvisninger: 4 Anvisningerne og advarslerne, der er sat på apparatet, må aldrig fjernes eller dækkes til, og de skal være læselige i hele anlæggets levetid. 4 Udskift øjeblikkeligt beskadigede eller ulæselige selvklæbende labels /11/

13 Alezio-II V220 H/E 3. Teknisk beskrivelse 3 Teknisk beskrivelse 3.1 Generel beskrivelse Platinum BC V220 varmepumpen består af: 4 Et reversibelt udemodul til produktion af enten varme eller afkøling. 4 Indemodul med indbygget styring, der regulerer varmeudvekslingen mellem R410A og det hydrauliske system.. Modulerne er forbundet vha. af køleslanger og elforbindelser.. Indemodulet sørger for produktion af varmt brugsvand. Anlægget har følgende pluspunkter:: 4 Varmen cirkulerer inden for boligens isolerede areal.. Der er ingen risiko for, at rørene fryser til.. 4 Takket være DC inverter systemet tilpasser varmepumpemodulet sin ydelse efter boligens behov for varme. 4 Styringen anvender udetemperaturføleren til at regulere temperaturen på varmekredsen på baggrund af udetemperaturen. 4 Brugsvandbeholderen er emaljeret ved 850 C hvilket beskytter den mod korrosion. 4 Varmeveksleren er formet som en spiral. Den del af spiralen, der kommer i kontakt med brugsvandet er emaljeret.. 4 Modulet er isoleret med PVC fri polyurethan skum. Isoleringen reducerer varmetabet til et minimum. 4 Kabinettet er fremstillet af pulverlakeret stålplade. 4 Brugsvandsbeholderen er udstyret med en magnesiumanode, der beskytter mod korrosion. 13/11/

14 3. Teknisk beskrivelse Alezio-II V220 H/E 3.2 Hovedkomponenter Indemodul Ekspansionsbeholder 2 3-vejsventil + motor 3 Varmeveksler 4 Sikkerhedsventil 5 Cirkulationspumpe, klasse A 6 Monteringsplade for rørsæt (brugsvand og centralvarme) 7 Manometer 8 Brugsvandsbeholder 9 Aut. udlufter 10 Interfaceprint * μm filter med afspærringsventiler 12 Flowmeter 13 Blandepotte med elektrisk back-up 13 Blandepotte med hydraulisk back-up 14 Kontrolpanel 15 Display 16 Start/Stop kontakt 17 Magnesiumanode 18 Brugsvandsføler M A 3.3 Funktionsprincip Udemodulet produceret varme eller kulde og overfører dette til varmekredsen via kølemidlet i pladevarmeveksleren. Indemodulet er udstyret med et specielt styringssystem, der regulerer varmtvandstemperaturen, så den passer til husets behov. Udemodulet er i drift ved udetemperaturer ned til -20 C ( For 8 kw: -15 C) /11/

15 Alezio-II V220 H/E 3. Teknisk beskrivelse Cirkulationspumpe Δp-v (variabel) H/m 6 Wilo-Yonos PARA RS 15/6, 25/6, 30/6 1~230 V - Rp½, Rp 1, Rp 1¼ p/kpa Δp-v max ,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 0 0,2 0,4 0,6 0, P 1 /W max Q/m³/ h Q/l/s Q/Igpm ,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 Q/m³/ h M A Δp-c (konstant) H/m 6 Wilo-Yonos PARA RS 15/6, 25/6, 30/6 1~230 V - Rp½, Rp 1, Rp 1¼ p/kpa Δp-c max ,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 0 0,2 0,4 0,6 0, P 1 /W max Q/m³/ h Q/l/s Q/Igpm ,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 Q/m³/ h M A Funktionsopbygning opvarmning/varmt brugsvand Rumopvarmning og produktion af varmt brugsvand er ikke mulig på samme tid. 13/11/

16 3. Teknisk beskrivelse Alezio-II V220 H/E A A C A *r Setpunkt for varmt brugsvand p14 p15 t A Max. varighed af brugsvandsproduktion Difference mht. opstart af brugsvandssetpunkt Brugsvandstemperatur. Min. varighed på 2 timer før det er muligt at genstarte brugsvandsproduktion, såfremt der er behov herfor. Fase Funktionsbeskrivelse 1 Kun brugsvandsproduktion. Når anlægget er i gang startes brugsvandsproduktion (hvis ønsket) for en bestemt max. tidsperiode, der bestemmes af parameter p14. 2 Kun centralvarme. Produktionen af varmt brugsvand er stoppet. Selv om brugsvandssetpunktet ikke opnås, gennemtvinges en opvarmningsfase på 2 timer. Efter periode med rumopvarmning kan brugsvandsproduktionen gå i gang igen. 3 Kun brugsvandsproduktion. Når brugsvandssetpunktet er nået, starter rumopvarmningen. 4 Kun centralvarme. Når differencen p15 er nået, aktiveres brugsvandsproduktionen. 5 Kun brugsvandsproduktion. ¼Se afsnit: "Installatørparametre", side Afkølingsfunktion 4 For at benytte afkølingsfunktionen skal der være installeret en rumtermostat. 4 Afkølingsfunktionen kan benyttes, når udetemperaturen ligger mellem 10 C og 40 C. Parameter p9 anvendes til at regulere afkølingssetpunkttemperaturen. Afkølingen stoppes, når rumtemperaturen er lavere end termostatsetpunktet. ¼Se afsnit: "Installatørparametre", side /11/

17 Alezio-II V220 H/E 3. Teknisk beskrivelse Funktion ved swimmingpooldrift 4 For at kunne opvarme en swimmingpool skal der være installeret en swimmingpooltermostat. 4 Der er lukket for termostatkontakten, når swimmingpooltemperaturen er højere end termostatsetpunktet. 4 Er der åbnet for kontakten, opvarmes swimmingpoolen. 1. Tilslut termostatens 2 kabler til en af klemrækkerne på DEL stikket ((ingen polaritet)). 2. Indstil parameteren p8 til Swimmingpoolens primære setpunkt indstilles ved at benytte parameter p11. ¼Se afsnit: "Installatørparametre", side Funktionsprincip for hydraulisk back-up Opvarmningsfunktion Opstartsbetingelser for hydraulisk back-up 4 Kontakt for rumtermostat er lukket 4 Parameter p8 indstillet til 0, 2, 4, 5, 6 eller 8 ¼Se afsnit: "Installatørparametre", side 79 4 Temperaturforskellen er mere end 4 C setpunkttemperaturen for varmekredsen t1 og den målte fremløbstemperatur t2 4 Udetemperaturen er lavere end parameter p5 4 Kompressor i drift 4 C 3 C C A t1 Setpunkt varmekredstemperatur. t2 Målt fremløbstemperatur. v 4 0 : Kompressor afbrudt 4 1: Kompressor i drift 13/11/

18 3. Teknisk beskrivelse Alezio-II V220 H/E G 4 0 : Hydraulisk back-up ikke i brug A 4 1: Hydraulisk back-up i drift, trin 1 4 2: Hydraulisk back-up i drift, trin 2 Tidsforsinkelse for hydraulisk back-up, trin 1 Parameter p7. Hydraulisk back-up ikke i brug. Z Tidsforsinkelse for hydraulisk back-up, trin 2. Hydraulisk back-up i drift, trin 1. E Hydraulisk back-up i drift, trin 2. R Indkoblingsforsinkelse for trin 1. Fase Funktionsbeskrivelse 1 Når tidsforsinkelsen A udløber, starter hydraulisk back-up på trin 1. Hvis parameter p8 sættes til 4 eller 6 er tidsforsinkelsen A nul.. ¼Se afsnit: "Installatørparametre", side 79 2 Hvis setpunkttemperaturen t1 ikke opnås efter tidsforsinkelse Z, skifter hydraulisk back-up til trin 2: 4 Hydraulisk back-up: Tidsforsinkelse for andet trin er 1 minut 4 Elektrisk back-up (elpatron): Tidsforsinkelse for andet trin er p7/4 med en minimums varighed på 2 minutter. 3 Når setpunkttemperaturen t1 er nået, skifter den hydrauliske back-up til trin 1. Efter 3 minutter: Hvis den målte fremløbstemperatur t2 er højere end setpunkttemperaturen t1-3 C. lukkes der ned for den hydrauliske back-up 4 Når setpunkttemperaturen t1 er nået, skifter den hydrauliske back-up til trin 1. Efter 3 minutter: Hvis den målte fremløbstemperatur t2 er lavere end setpunkttemperaturen t1-3 C, skifter den hydrauliske back-up øjeblikkeligt til trin 2 Brugsvandsfunktion Opstartsbetingelser for hydraulisk back-up 4 Parameter p8 indstillet til 0, 1, 4, 5, 6, 7 eller 9 ¼Se afsnit: "Installatørparametre", side 79 4 Kompressor i drift Fase Funktionsbeskrivelse 1 Hvis brugsvandstemperaturen er lavere end 48 C, starter varmepumpen. Back-up kan evt. også udløses på et senere trin. 2 Hvis brugsvandstemperaturen er højere end 48 C er kun den hydrauliske back-up i drift. Swimmingpool funktion Ved swimmingpool funktion kører back-up en kun, når afrimning er nødvendig /11/

19 Alezio-II V220 H/E 3. Teknisk beskrivelse Hybridfunktion Prioritering mellem varmepumpen og centralvarmekedlen vælges på baggrund af flere parametre: 4 Udetemperatur 4 Varmepumpens COP værdi 4 COP tærskelværdi Hybridfunktion deaktiveret Når hybridfunktionen er deaktiveret sker skiftet fra en varmekilde til en anden uden brug af COP tærskelværdien. Skiftet fra en varmekilden til en anden reguleres kun ud fra udetemperaturerne p5 og p6. ¼Se: "Installatørparametre", side T E C B A Z E p5 p6 T E Kun hydraulisk back-up. Varmepumpe evt. med hydraulisk back-up. Kun varmepumpe. Lav udetemperatur, der udløser hydraulisk back-up. Lav udetemperatur, der lukker ned for varmepumpen. Hydraulisk back-up tager over. Udetemperatur. Hybridfunktion aktiveret Når hybridfunktionen er aktiveret, sker skiftet fra en varmekilde over til en anden vha. COP tærskelværdien. Skifet fra en varmekilde til en anden sker iht. til det første kriterium, der nås (COP eller udetemperatur). ¼Se: "Konfiguration af hybrid funktionsmodi", side /11/

20 3. Teknisk beskrivelse Alezio-II V220 H/E C S C P T E C B C S C P T E 1 3 C B A Z E p5 p6 T E C S C P Kun hydraulisk back-up. Varmepumpe evt. med hydraulisk back-up. Kun varmepumpe. Lav udetemperatur, der udløser hydraulisk back-up. Lav udetemperatur, der lukker ned for varmepumpen. Hydraulisk back-up tager over. Udetemperatur. COP tærskelværdi: 4 Optimering af primært energiforbrug: C S = Optimering iht. energipriser: C S beregnes iht. energipriser Varmepumpens COP værdi. COP værdien afhænger delvis af udetemperaturen. C S C P T E C B Gulvtørring Parameter p20 kan anvendes til at fremskynde tørringen af pudslaget på et gulvvarmesystem. Tørringsfunktionen har en fremløbstemperatur på p22 og en sluttemperatur på p23 - dette muliggør at rumtemperaturen kan stige og falde trinvis over et givent antal dage (Parameter p21). ¼Se: "Brug af gulvtørringsfunktion", side 77. Fremløbstemperaturen er programmeret til at vare 3 dage og sluttemperaturen er programmeret til at vare 4 dage. C B Eksempel med p23 > p22: T C 55,0 C ( ) 2 C A A p22: Temperaturen ved starten af tørring holdes i 3 dage Z p23: Temperaturen ved slutningen af tørring holdes i 4 dage 26,0 C ( ) ( ) /11/

21 Alezio-II V220 H/E 3. Teknisk beskrivelse Eksempel med p23 < p22: T C 55,0 C ( ) 1 C A A p22: Temperaturen ved starten af tørring holdes i 3 dage Z p23: Temperaturen ved slutningen af tørring holdes i 4 dage 26,0 C ( ) 2 Setpunktet genberegnes én gang i døgnet og der reduceres i det resterende antal dage ( ) 3.4 Tekniske data Varmepumpe Driftsforhold: 4 Temperaturbegrænsninger ved opvarmningsfunktion: - Vand: +18 C / +55 C - Udetemperatur: -15 C / +35 C 4 Temperaturbegrænsninger ved afkølingsfunktion: - Vand: +18 C / +25 C - Udetemperatur: +15 C / +40 C 4 Maksimalt driftstryk: 3 bar AEI 8 M 11 M 11 T 16 M 16 T Varmeeffekt (1) kw COP værdi (COP) (1) Strømforbrug (1) kwe Mærkestrøm (1) A Varmeeffekt (2) kw COP værdi (COP) (2) Strømforbrug (2) kwe Afkølingseffekt (3) kw Energivirkningsfaktor (EER) (4)(3) Strømforbrug (4) kwe Støjniveau (5) db(a) Nominelt vandflow (ΔT = 5K) m 3 /t Trykhøjde ved normalt flow mbar Nominelt luftflow m 3 /t Forsyningsspænding - udemodul V 230 V~ 230 V~ 400 V3~ 230 V~ 400 V3~ Strømstyrke - opstart A (1) Opvarmningsfunktion: Udetemperatur +7 C, Vandtemperatur ved udtag +35 C. Ydelser iht. EN (2) Opvarmningsfunktion: Udetemperatur +2 C, Vandtemperatur ved udtag +35 C. Ydelser iht. EN (3) Kun for reversible varmepumper (4) Luftafkølingsfunktion: Udetemperatur +35 C, Vandtemperatur ved udtag +18 C. Ydelser iht. EN (5) 5 m fra udemodulet, friareal. (6) Støj fra kabinet - Test udført iht. standard NF EN /11/

22 3. Teknisk beskrivelse Alezio-II V220 H/E AEI 8 M 11 M 11 T 16 M 16 T Støjniveau - Indendørs (6) db(a) Støjniveau - Udendørs (6) db(a) R410A kølemiddel kg Afkølingsforbindelse (væske-gas) tommer 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8 Max længde med fortryk m Vægt (tom) - Udemodul kg Vægt (tom) - Indemodul kg (1) Opvarmningsfunktion: Udetemperatur +7 C, Vandtemperatur ved udtag +35 C. Ydelser iht. EN (2) Opvarmningsfunktion: Udetemperatur +2 C, Vandtemperatur ved udtag +35 C. Ydelser iht. EN (3) Kun for reversible varmepumper (4) Luftafkølingsfunktion: Udetemperatur +35 C, Vandtemperatur ved udtag +18 C. Ydelser iht. EN (5) 5 m fra udemodulet, friareal. (6) Støj fra kabinet - Test udført iht. standard NF EN Brugsvandsbeholdere Tekniske data Primærkreds (varmekreds) Maksimal driftstemperatur C 85 Maksimalt driftstryk bar 3 Veksler, kapacitet L 14 Hedeflade m Sekundærkreds (brugsvandskreds) Maksimal driftstemperatur C 70 Maksimalt driftstryk bar 10 Vandkapacitet L 220 Vægt Forsendelsesvægt kg 112 Opladningstid for varmt brugsvand AEI 8 MR 11 MR - 11 TR 16 MR - 16 TR Opladningstid (1) 1 t 25 min 1 t 19 min 1 t 14 min (1) ΔT = 40K. Udetemperatur: 7 C. Indetemperatur: 20 C Føler - data Udeføler Temperatur i C Modstand i Ω Brugsvandsføler Fremløbsføler Temperatur i C Modstand i Ω /11/

23 Alezio-II V220 H/E 4. Anlæg 4 Anlæg 4.1 Regler for installering FORSIGTIG Anlægget skal installeres af kvalificerede fagfolk, og arbejdet skal udføres i overensstemmelse med gældende regler og forskrifter. 4.2 Specifikation Standardleverance Leverancen består af flere collis: 4 Udemodul 4 Indemodul 4 Brugsvandsbeholder 4 Styring 4 Udeføler 4 Installations- og servicemanual 4 Brugermanual Tilbehør 4.3 Afstande mellem inde- og udemodul Diverse anlægsafhængige optioner. ADVARSEL For at sikre, at varmepumpen fungerer korrekt skal min. og max. afstande mellem ude- og indemodul overholdes 13/11/

24 4. Anlæg Alezio-II V220 H/E A Udemodul 2 Z Indemodul A 4 Min. længde 5 m B C A B 4 Max. længde: 50 m for AEI 8 M, 75 m for AEI M T. Max. højdeforskel 30 m 1 M A C 4 Max. antal bøjninger 15 4 Overhold min. krumningsradier på mm Såfremt køleslangeforbindelsen mellem ude- og indemodulet er mindre end 5 m, kan der opstå følgende gener: 4 Afbrydelser forårsaget af for meget kølemiddel 4 Støjgener forårsaget af kølemiddelcirkulation Der skal være en køleslangeforbindelse på mindst 5 m, dette gøres ved at lave 1 eller 2 vandrette loops - derved mindskes evt. afbrydelser. ¼Se afsnit: "Kølemiddelforbindelse", side Installation af udemodul Typeskilt Typeskiltet skal altid være synligt. Typeskiltet identificerer produktet og oplyser følgende: 4 Anlægstype 4 Produktionsdato (år - uge) 4 Serienummer 4 Strømforsyning M B Opstilling af anlægget Udemodulet skal installeres sådan, at der tages mest muligt hensyn til naboer pga. støj /11/

25 Alezio-II V220 H/E 4. Anlæg FORSIGTIG 4 Der skal være fri luftcirkulation omkring udemodulet (luftindtag og luftudladning) Undgå placering tæt på terrasse og lignende. Vælg en placering i læ for kraftig vind. M A Brrrrr... Brrrrr... Brrrrr... Brrrrr... C B Det kan i nogle tilfælde være nødvendigt at tage højde for yderligere forhold, f.eks. på grund af for kort afstand til naboer. Skal der opstilles støjreduktion,så vær opmærksom på følgende: 4 Støjskærm skal placeres så tæt som muligt på støjkilden, dog skal der samtidig tages hensyn til fri luftcirkulation omkring udemodulet, såvel som til udførsel af servicearbejde. (Anbring udemodulet på en sokkel (betonsokkel, karm, betonklods, osv.) dog uden fast forbindelse til bygningen) - dette for at undgå overførsel af vibrationer. Der skal være tilstrækkelig afstand til jord ( mm) for at holde modulet over vand.. For egne med risiko for kraftigt snefald, skal modulet anbringes skal der være en afstand på mindst 200 mm over jorden i forhold til gennemsnitlig snedybde. 13/11/

26 4. Anlæg Alezio-II V220 H/E FORSIGTIG 4 Falder udetemperaturen til under 0 C, så sørg for, at diverse rør og slanger ikke fryser til. 4 Forhindrer, at kondensatet fryser til. 4 Elfrostsikringen for kondensbakke forhindrer kondensat i at fryse til: Se EH113 brochure Max. 500 A B C D Max. 500 G A F B E C G F Dimension (mm) AEI 8 MR AEI MR - TR A B C D E F G M B 24 13/11/

27 Alezio-II V220 H/E 4. Anlæg Hoveddimensioner AEI 8 MR M D T Tilslutning kølemiddel 3/8" Y Tilslutning afkølingsgas 5/8" 13/11/

28 4. Anlæg Alezio-II V220 H/E AEI MR/TR M C T Tilslutning kølemiddel 3/8" Y Tilslutning afkølingsgas 5/8" Placering af udemodul >45 FORSIGTIG Modulet skal transporteres lodret. M A 26 13/11/

29 Alezio-II V220 H/E 4. Anlæg Placering på jord Betonfundament 2 Afløb for kondensat 3 Anlæg afløbsrende med grusbelægning 4 Anlægget skal placeres på et solidt og stabilt grundlag. 4 Modulet skal anbringes 20 cm over jorden. 3 M A Udløb af kondensvand FORSIGTIG Falder udetemperaturen til under 0 C, så sørg for, at diverse rør og slanger ikke fryser til. Forhindrer, at kondensatet fryser til. 4.5 Installering af indemodul Typeskilt 13/11/

30 4. Anlæg Alezio-II V220 H/E Typeskiltene skal altid være tilgængelige. Typeskilte identificerer produktet og angiver følgende informationer: 4 Anlægstype. 4 Produktionsdato (år - uge). 4 Serienummer. 4 Strømforsyning. Typeskiltene, der leveres sammen med instruktionerne, skal fastgøres på indemodulet ved installering. C B Opstilling af anlægget 100 FORSIGTIG 4 Installer anlægget på et frostfrit sted. 4 Installer anlægget på en jævn og solid overflade C B 28 13/11/

31 Alezio-II V220 H/E 4. Anlæg Hoveddimensioner MPI-II/EM V220 med elektrisk back-up (elpatron) , (1) C A A Z E R T Y Retur - Diameter 22 mm Fremløb - Diameter 22 mm Tilslutning kølemiddel 5/8" Kan tilsluttes til højre eller venstre Tilslutning kølemiddel 3/8" Kan tilsluttes til højre eller venstre Koldt brugsvand - Udvendig diameter 18 mm Varmt brugsvand - Udvendig diameter 18 mm 13/11/

Danmark. Reversibel luft/vand varmepumpe "Split Inverter" Alezio-II V220 H/E. Brugermanual C004174-A 7613473-001-02

Danmark. Reversibel luft/vand varmepumpe Split Inverter Alezio-II V220 H/E. Brugermanual C004174-A 7613473-001-02 Danmark DA Reversibel luft/vand varmepumpe "Split Inverter" Alezio-II V220 H/E Brugermanual C004174-A 7613473-001-02 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 1.1 Anvendte symboler...4 1.1.1 Anvendte symboler

Læs mere

Danmark. Reversibel luft/vand varmepumpe "Split Inverter" Alezio-II H/E. Brugermanual 7613471-001-02

Danmark. Reversibel luft/vand varmepumpe Split Inverter Alezio-II H/E. Brugermanual 7613471-001-02 Danmark DA Reversibel luft/vand varmepumpe "Split Inverter" Alezio-II H/E Brugermanual 7613471-001-02 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 1.1 Anvendte symboler...4 1.1.1 Anvendte symboler i manualen...4

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

Quickguide Alezio-IV Block V200 E/H

Quickguide Alezio-IV Block V200 E/H Quickguide Alezio-IV Block V200 E/H HS Tarm A/S Smedevej DK-6880 Tarm tlf. 97371511 Quickguide Alezio-IV AWHP Block V200 E/H Til indedel med indbygget varmtvandsbeholder Følgende komponenter kan være medleveret.

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Danmark. Reversibel luft/vand varmepumpe "Split Inverter" Alezio-II H/E. Installations- og servicemanual

Danmark. Reversibel luft/vand varmepumpe Split Inverter Alezio-II H/E. Installations- og servicemanual Danmark DA Reversibel luft/vand varmepumpe "Split Inverter" Alezio-II H/E Installations- og servicemanual 763470-00-0 EU overensstemmelseserklæring og mærkning Apparatet opfylder de standarder, der fremgår

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

CeraPur 65 liter. Varmtvandsbeholder

CeraPur 65 liter. Varmtvandsbeholder CeraPur 65 liter Varmtvandsbeholder CeraPur 65 liter Varmtvandsbeholder 65 L. VVB til Cerapur VVS-nr.: 34 2189 065 850 x 512 x 360 Højde Bredde Dybde Ny Bedre og med løs kappe Monteringsvejledning for

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

Varmtvandsbeholdere type WJ/KW ================================================================== ====

Varmtvandsbeholdere type WJ/KW ================================================================== ==== Varmtvandsbeholdere type WJ/KW ================================================================== ==== Med spiral til centralvarme 80 l 100 l 140 l --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Montagevejledning Solvarmebeholder SEM-1 Side 49-55

Montagevejledning Solvarmebeholder SEM-1 Side 49-55 DK Montagevejledning Solvarmebeholder Side 49-55 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. 0049 8751/74-0 Fax 0049 8751/741 600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Vare-nr. 754 Der tages forbehold for

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da 0-0.I Kombivandvarmer 00 LW-00 LW Vejledning 009 0/09 da Indhold Information... Tilhørende dele... Tjekliste ved installation... Installation/indstilling af cirkulationspumpe... Pumpekapacitet Kombivandvarmeren

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT 220 250 300 MANUAL VVS-EKSPERTEN A/S MIMERSVEJ 2 8722 HEDENSTED Tlf.: 7589 0303 Fax.: 7589 0709 e-mail: salg@vvs-eksperten.dk www.vvs-eksperten.dk

Læs mere

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse Part no 580325007/2 Dk. Jan -06 Fra serie nr. 7065-0211-41 CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse 161 103 07 06-01 161 503 03 06-01 01. Generelt...5 02. Teknisk beskrivelse

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

Heat Pump til svømmebassin.

Heat Pump til svømmebassin. Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.2 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

EuroPur 65 liter Varmtvandsbeholder

EuroPur 65 liter Varmtvandsbeholder EuroPur 65 liter Varmtvandsbeholder 3 EuroPur 65 liter Varmtvandsbeholder 7 719 002 335 65 L. VVB til Europur (fast kappe) 850 x 440 x 360 34 2188 065 850 x 440 x 360 Højde Bredde Dybde Ny Mindre og dog

Læs mere

Termix One Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning

Termix One Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Instruktion Termix One Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Indholdsfortegnelse Overensstemmelseserklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Opbevaring... 3 Bortskaffelse... 3 Montering

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 1 Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. SÅDAN FUNGERER LAGERTANKSYSTEMET... 4 3. SYSTEM 1: TO PARALLELKOBLEDE LAGERTANKE

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08: VARMEPUMPE 08:929-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:929 Quickguide til VVS installatøren METROAIR 8/10/14 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen

Læs mere

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Creating hot water Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Combi vandvarmere 60-110 -160 liter Combivandvarmer til el og central- eller fjernvarme Konstruktion Combivandvarmeren er opbygget som en stålbeholder,

Læs mere

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Brugervejledning 6 720 813 697 (2015/10) da 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...... 2 1.1 Symbolforklaring........................

Læs mere

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar.

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar. Tilbehør Sikkerhedsaggregat Pladesæt Cirkulationssæt (top) H-stativ Elektronisk styring Sikkerhedsaggregat Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil og tømmeventil. 6 eller 10 bar. Sokkel Med plader der

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

Roth Minishunt. Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum

Roth Minishunt. Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum Roth Minishunt er beregnet til regulering af gulvvarme for et rum. Shunten kan tilsluttes ude i installationen ligesom en radiator til både - strenget og 2-

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød 1 Indhold Microbooster unitten... 3 Brugsvandscirkulation... 4 Opstart af unit... 5 Udluftning... 6 Justering af brugsvandstemperatur... 7 Åbne/lukke varmekreds

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning 086L70 www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luftvand varmepumpe DVI LV 7, 9 og 12 - den naturlige varme fra luften DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI AS September 2013 Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen... 3 Hovedafbryder...

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD TERMIX Compact 20 VMTD er en komplet unit til styring af husets fjernvarmeinstallation. Brugsvandsopvarmningen foregår gennem en gennemstrømningsvandvarmer og radiatorkredsen

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Termix Novi Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning

Termix Novi Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Termix Novi Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Indholdsfortegnelse Overensstemmelses erklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Opbevaring... 3 Bortskaffelse... 3 Montering og opstart...

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5 Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.0 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da 0-0.I Combi Cylinder 00-00 LW/LW Cu Vejledning 0 00/0 da Tilhørende dele Service og vedligeholdelse b 9 a 8 0 Afmontering af fronten Ved service og vedligeholdelsesarbejde skal frontpladen afmonteres som

Læs mere

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Side 1 Indholdsfortegnelse 1.Betjeningsoversigt 3 2.Energisparetips 5 3.Styringens indstillinger 6 3.1 Styringens driftsarter

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

ELEKTRISK VANDVARMER. MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING PRISME og PRISME KOMBI. Publ. nr /0512

ELEKTRISK VANDVARMER. MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING PRISME og PRISME KOMBI. Publ. nr /0512 ELEKTRISK VANDVARMER MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING PRISME og PRISME KOMBI Publ. nr. 20750010/0512 Generelle oplysninger Service og garantier I tilfælde af reklamation Ansvar Rensning og eftersyn iht. Vedligeholdelse

Læs mere

Neotherm WPA302 Brugsvandspumpe Type ECO og E-LF. 7 års Garanti

Neotherm WPA302 Brugsvandspumpe Type ECO og E-LF. 7 års Garanti 7 års Garanti mod gennemtærring Neotherm WPA302 Brugsvandspumpe Type ECO og E-LF. Den særligt høje effektivitet i varmepumpen sikres af kvalitetskompressoren der gør det muligt at opnå effektiv drift og

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Høj effekt, høj kvalitet og lavt energiforbrug - det bedste valg

Læs mere

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg DAN FUGT RO vandbehandling DAN FUGT kompakt RO anlæg Fra 50 til 200 l/h Alle anlæg er med PLC styring og overvågning af sikkerhedsfunktioner. Alle anlæg er opbygget med rustfri tryktank, ( lukket system

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

BRUGS- ANVISNING OLIEFYRET VÆGHÆNGT KEDELUNIT

BRUGS- ANVISNING OLIEFYRET VÆGHÆNGT KEDELUNIT BRUGS- ANVISNING OLIEFYRET VÆGHÆNGT KEDELUNIT LB 1627u 31/07/2006 Kære kunde! Tak fordi du valgte vores produkt, som vi er sikker på, er et af de bedste og teknisk mest avancerede på markedet. Denne håndbog

Læs mere

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Art.-nr.: 6 720 617 559 (05/2008) DA 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302 VARMEPUMPE 08:932-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA METROAIR 8/10/14/20 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen består af Varmepumpe Fleksible

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

Varmtvandsbeholdere Prisme og Prisme Kombi

Varmtvandsbeholdere Prisme og Prisme Kombi 1 Varmtvandsbeholdere Prisme og Prisme Kombi Elektrisk opvarmet og Elektrisk opvarmet med tilskudsvarme 2 Indhold 1. Generelle oplysninger... 3 2. Montage af varmtvandsbeholderen på væg... 4 3. Vandforsyning...

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning type 303: Anlæget skal monteres vandret og fastgøres med 4 skruer. Rørene til cirkulation skal vær min. ½ og max. ¾ og skal monteres

Læs mere

Installations- og brugsvejledning

Installations- og brugsvejledning Installations- og brugsvejledning Tillykke med Deres nye håndklæderadiator. Vi håber, De vil glæde Dem over såvel design, som brugen af radiatoren i mange år. For at få optimal glæde af radiatoren, bedes

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD

GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD til direkte fjernvarmetilslutning med gennemstrømningsvandvarmer og anlægsregulering, til forsyning af boligblokke og andre større

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Fancoil. Installationsmanual Dansk

Fancoil. Installationsmanual Dansk Fancoil Installationsmanual Dansk Vedligeholdelse Advarsel: Fancoilen er tilsluttet strømforsyning og et vandkredsløb. Personer uden de påkrævede tekniske færdigheder, kan komme til skade eller påføre

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Monteringsvejledning

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Monteringsvejledning KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Monteringsvejledning Før køle-/fryseskabet stilles op 4 Vandtilslutning 4 Eltilslutning 5 Anbringelse og nivellering af køleskab 6 Mål og krav vedrørende

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ SPECIFIKATIONER A+ Nettoliter frys 98 ltr. Kurve 1 Lås Nej Indfrysningskapacitet pr. 5,0 kg Energiforbrug pr. år 168 kw Energiforbrug pr. 0,46 kw Energiklasse A+ Produktmål

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING. DK Varmtvandsbeholder VIH K 150

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING. DK Varmtvandsbeholder VIH K 150 INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING DK Varmtvandsbeholder VIH K 150 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse af beholderen 1.1 Typeoversigt............................... 4 1.2 Korrekt anvendelse.........................

Læs mere