Danmark. Reversibel luft/vand varmepumpe "Split Inverter" Alezio-II V220 H/E. Installations- og servicemanual C A

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmark. Reversibel luft/vand varmepumpe "Split Inverter" Alezio-II V220 H/E. Installations- og servicemanual C004174-A 7613472-001-02"

Transkript

1 Danmark DA Reversibel luft/vand varmepumpe "Split Inverter" Alezio-II V220 H/E Installations- og servicemanual C A

2 EU overensstemmelseserklæring og mærkning Apparatet opfylder de standarder, der fremgår af EU overensstemmelseserklæringen. Det er produceret og idriftsat i overensstemmelse med de relevante EU direktiver. Den originale overensstemmelseserklæring kan fås hos producenten. Overensstemmelseserklæring er tilgængelig på producentens hjemmeside.

3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Anvendte symboler Anvendte symboler i manualen Symboler anvendt på anlægget Forkortelser og ordforklaring Generelt Fabrikantens ansvar Installatørens ansvar EU overensstemmelseserklæring Certificeringer EU direktiv 97/23/CE Supplerende retningslinier Fabriksafprøvning Sikkerhedsinstruktioner og anbefalinger Sikkerhedsinstruktioner Anbefalinger Teknisk beskrivelse Generel beskrivelse Hovedkomponenter Indemodul Funktionsprincip Cirkulationspumpe Funktionsopbygning opvarmning/varmt brugsvand Afkølingsfunktion Funktion ved swimmingpooldrift Funktionsprincip for hydraulisk back-up Hybridfunktion Gulvtørring Tekniske data Varmepumpe Brugsvandsbeholdere Føler - data /11/

4 Indholdsfortegnelse 4 Anlæg Regler for installering Specifikation Standardleverance Tilbehør Afstande mellem inde- og udemodul Installation af udemodul Typeskilt Opstilling af anlægget Hoveddimensioner Placering af udemodul Installering af indemodul Typeskilt Opstilling af anlægget Hoveddimensioner Placering af modul Montage af beholderføler Installation af udeføler Valg af placering Tilslutning af udeføleren Installationsdiagrammer Anbefalinger Nøglediagram Eksempel med elektrisk back-up (elpatron) Eksempel med hydraulisk back-up Tilslutning til swimming pool kreds Kølemiddelforbindelse Montering af kølemiddelslanger Tæthedskontrol Vakuum Åbning af ventiler Hydrauliske tilslutninger Gennemskylning af systemet Monteringsplade for rørsæt (brugsvand og centralvarme) Tilslutning af monteringsplade for rørsæt til indemodul Tilslutning af sikkerhedsventil Tilslutning af brugsvandsbeholder til indemodul Tilslutning til brugsvandskreds Elektriske tilslutninger Anbefalinger Anbefalet tværsnit på kabel Tilslutning af udemodul Tilslutning af kommunikationskabel /11/

5 Tilslutning af indemodul Tilslutning af elektrisk back-up (elpatron) Tilslutning af hydraulisk back-up Adgang til interfaceprint Montage af udeføler Montage af rumtermostat (Ekstraudstyr) Tilslutning af brugsvandsføler Frigivelse af varmt brugsvand Indgang strømafbryder Principdiagram Elektrisk back-up (elpatron) Hydraulisk back-up Påfyldning af vand på centralvarmeanlæg Behandling af vand i centralvarmeanlægget Påfyldning af vand Ibrugtagning Styrepanel Beskrivelse Forklaring til display Kontrolpunkter før idriftsættelse Hydrauliske tilslutninger Elektriske tilslutninger Ibrugtagning Kontroller og justeringer efter opstart Indstilling af varmekurven Konfiguration af funktionen "forventet energiforbrug" Afsluttende papirarbejde Informationsmenu Udlæsning af målerværdier Visning af energiforbrug Ændring af indstillinger Ændring af brugerparameter Konfiguration af hybrid funktionsmodi Brug af gulvtørringsfunktion Installatørparametre /11/

6 Indholdsfortegnelse 6 Lukning af anlægget Lukning af anlægget Nedlukning af centralvarme Frostbeskyttelse Serviceeftersyn og vedligeholdelse Generelle anvisninger Påkrævede serviceeftersyn Kontrol af magnesiumanode Af- og genmontering af rensedæksler Afmontering af rensedæksler Genmontering af rensedækslet Rensning af 500-µm filter Udluftning af centralvarmesystemet Manuel udluftning Automatisk udluftning Fejlsøgning Fejlkoder /11/

7 13/11/

8 1. Indledning Alezio-II V220 H/E 1 Indledning 1.1 Anvendte symboler Anvendte symboler i manualen Der vises forskellige advarselssymboler i manualerne - vær opmærksom på disse.. Advarslerne vises med henblik på brugerens sikkerhed såvel som på korrekt funktion af varmepumpen.. FARE Risiko for alvorlige fysiske skader. ADVARSEL Risiko for lettere fysiske skader. FORSIGTIG Risiko for materielle skader. Vigtig oplysning. ¼Henviser til øvrige manualer eller andre sider i nærværende manual Symboler anvendt på anlægget 4 Jordforbindelse ~ Vekselstrøm Læs alle manualer grundigt inden indstallering og ibrugtagning. Af hensyn til miljøet skal bortskaffelse af brugte produkter ske på forsvarlig vis Advarsel: Fare, strømførende dele!. Afbryd altid for strømmen, inden arbejde påbegyndes.. M A 1.2 Forkortelser og ordforklaring 4 MPI: Indemodul 6 13/11/

9 Alezio-II V220 H/E 1. Indledning 4 AEI: Udemodul 4 VP: Varmepumpe 4 VBV: Varmt brugsvand 4 CFC: Fluorklorkulbrinte 4 COP: COP værdi 4 HP/HC: Dagtarif / Nattarif 4 Fremløbstemperatur: Temperatur på radiatorvand eller gulvvarme 4 Rumtemperatur: Temperatur i huset eller i et rum 4 Forklaring til rumtemperaturindstilling: Indstillet temperatur i styring, der ønskes for varmepumpen 4 Tvungen hydraulisk back-up: Funktion, der muliggør opstart af supplerende varmekilde for at understøtte varmepumpen i perioder med ekstrem kulde 4 Split Inverter : Reversibel varmepumpe bestående af udemodul og indemodul, der er forbundet af kobberslanger med cirkulerende kølevæske 1.3 Generelt Fabrikantens ansvar Vores produkter er fremstillet under overholdelse af de vigtigste krav i de forskellige, gældende direktiver og derfor leveres de med [ mærkningen og alle de nødvendige dokumenter. Da vi ønsker at levere kvalitetsprodukter, søger vi konstant at forbedre dem. Vi forbeholder os derfor ret til på et vilkårligt tidspunkt at ændre egenskaberne anført i dette dokument. Som fabrikant fralægger vi os ethvert ansvar i følgende tilfælde: 4 Manglende overholdelse af varmepumpeanlæggets brugermanual. 4 Manglende eller utilstrækkelig vedligeholdelse af varmepumpeanlægget. 4 Manglende overholdelse af varmepumpeanlæggets installationsmanual Installatørens ansvar Installatøren er ansvarlig for installationen og første opstart af apparatet. Installatøren har følgende ansvar: 4 Læse og overholde anvisningerne i de medfølgende manualer. 4 Udføre installationen i overensstemmelse med gældende lovgivning og standarder. 4 Foretage første opstart og udføre alle relevante kontroller. 4 Forklare installationen for brugeren. 4 Hvis vedligeholdelse er påkrævet, underrette brugeren om, at det er nødvendigt at kontrollere og vedligeholde apparatet. 13/11/

10 1. Indledning Alezio-II V220 H/E 4 Udlever samtlige manualer til brugeren. 1.4 EU overensstemmelseserklæring Certificeringer Dette produkt opfylder EU-direktivernes krav og følgende standarder: /95/EF Lavspændingsdirektivet. Referencestandard: EN /108/EF EMC-direktivet. Generiske standarder : EN , EN Referencestandard: EN Udstyret opfylder Direktiv IEC/EN (PUHZ- RP100/125/140 VHA2, PUHZ-50, PUHZ-70) EU direktiv 97/23/CE Dette produkt opfylder EU-direktiv 97/23/EU, artikel 3, stk. 3 Trykbeholderdirektivet Supplerende retningslinier Ud over forskrifterne og de lovbestemte direktiver skal de supplerende direktiver beskrevet i denne vejledning ligeledes overholdes. Vedrørende alle forskrifter og direktiver nævnt i denne vejledning er det fastlagt, at alle supplementer eller senere forskrifter er gældende på det tidspunkt, hvor anlægget installeres Fabriksafprøvning Inden varmepumpeanlægget forlader producenten udføres kontrol af følgende:: 4 Vandtæthed 4 Lufttæthed 4 El-sikkerhed 8 13/11/

11 Alezio-II V220 H/E 2. Sikkerhedsinstruktioner og anbefalinger 2 Sikkerhedsinstruktioner og anbefalinger 2.1 Sikkerhedsinstruktioner FARE Hvis der opstår røg eller lækage af kølevæske: 1. Brug ikke åben ild, ryg ikke, og tryk ikke på elektriske kontakter eller afbrydere (dørklokke, belysning, motor, elevator, etc.). Forbindelse mellem kølevæske og ild kan resultere i udslip af giftige gasser. 2. Åbn vinduerne. 3. Søg straks efter den formodede utæthed og foretag udbedring. ADVARSEL Afbryd strømforsyningen til anlægget inden arbejde påbegyndes. 2.2 Anbefalinger ADVARSEL Rør ikke køleslangerne (kobberrørene) med bare hænder, mens anlægget er drift.. Der er fare for forfrysninger eller forbrændinger. ADVARSEL Kun aut. fagfolk må udføre arbejde på varmepumpeanlægget. ADVARSEL Garantien gælder kun, hvis der ikke er foretaget ændringer på anlægget. 13/11/

12 2. Sikkerhedsinstruktioner og anbefalinger Alezio-II V220 H/E FORSIGTIG Varmepumpeanlæg: 4 Sørg for korrekt jordforbindelse. 4 Anlægget skal placeres på et solidt og stabilt grundlag. 4 Anlægget må ikke installeres på steder, hvor luften har et højt saltindhold. 4 Anlægget må ikke installeres på steder udsat for damp og røggasser 4 Anlægget må ikke placeres på steder med risiko for snefald. 4 Kedelvand og varmt brugsvand må under ingen omstændigheder blandes. Tilsvarende må brugsvandscirkulationsledningen ikke tilsluttes beholderens varmeveksler. FORSIGTIG Kølevæske og slanger: 4 Der må kun anvendes kølevæske R410A til varmepumpeanlægget. 4 Kedelvand og varmt brugsvand må ikke blandes. 4 Anvend kun kobberrør, der er beregnet til kølemiddel. 4 Rørene udkraves for at sikre tætte rørforbindelser. 4 Hold køleslangerne fri for støv og fugt (kan beskadige kompressoren). 4 Hold begge rørender tilproppede indtil udkravning. 4 Der må ikke anvendes beholder under tryk. Service: FORSIGTIG Der skal monteres et blandingsbatteri på varmtvandsindtaget for at mindske risikoen for forbrændinger. 4 Der skal udføres regelmæssig service på anlægget for at sikre en korrekt drift. Kabinetsdele: 4 Kabinettet må kun fjernes, når der skal foretages indgreb i forbindelse med service og reparation. 4 Sæt beklædningen på igen efter indgreb i forbindelse med vedligeholdelse og reparation. Selvklæbende mærkater med anvisninger: 4 Anvisningerne og advarslerne, der er sat på apparatet, må aldrig fjernes eller dækkes til, og de skal være læselige i hele anlæggets levetid. 4 Udskift øjeblikkeligt beskadigede eller ulæselige selvklæbende labels /11/

13 Alezio-II V220 H/E 3. Teknisk beskrivelse 3 Teknisk beskrivelse 3.1 Generel beskrivelse Platinum BC V220 varmepumpen består af: 4 Et reversibelt udemodul til produktion af enten varme eller afkøling. 4 Indemodul med indbygget styring, der regulerer varmeudvekslingen mellem R410A og det hydrauliske system.. Modulerne er forbundet vha. af køleslanger og elforbindelser.. Indemodulet sørger for produktion af varmt brugsvand. Anlægget har følgende pluspunkter:: 4 Varmen cirkulerer inden for boligens isolerede areal.. Der er ingen risiko for, at rørene fryser til.. 4 Takket være DC inverter systemet tilpasser varmepumpemodulet sin ydelse efter boligens behov for varme. 4 Styringen anvender udetemperaturføleren til at regulere temperaturen på varmekredsen på baggrund af udetemperaturen. 4 Brugsvandbeholderen er emaljeret ved 850 C hvilket beskytter den mod korrosion. 4 Varmeveksleren er formet som en spiral. Den del af spiralen, der kommer i kontakt med brugsvandet er emaljeret.. 4 Modulet er isoleret med PVC fri polyurethan skum. Isoleringen reducerer varmetabet til et minimum. 4 Kabinettet er fremstillet af pulverlakeret stålplade. 4 Brugsvandsbeholderen er udstyret med en magnesiumanode, der beskytter mod korrosion. 13/11/

14 3. Teknisk beskrivelse Alezio-II V220 H/E 3.2 Hovedkomponenter Indemodul Ekspansionsbeholder 2 3-vejsventil + motor 3 Varmeveksler 4 Sikkerhedsventil 5 Cirkulationspumpe, klasse A 6 Monteringsplade for rørsæt (brugsvand og centralvarme) 7 Manometer 8 Brugsvandsbeholder 9 Aut. udlufter 10 Interfaceprint * μm filter med afspærringsventiler 12 Flowmeter 13 Blandepotte med elektrisk back-up 13 Blandepotte med hydraulisk back-up 14 Kontrolpanel 15 Display 16 Start/Stop kontakt 17 Magnesiumanode 18 Brugsvandsføler M A 3.3 Funktionsprincip Udemodulet produceret varme eller kulde og overfører dette til varmekredsen via kølemidlet i pladevarmeveksleren. Indemodulet er udstyret med et specielt styringssystem, der regulerer varmtvandstemperaturen, så den passer til husets behov. Udemodulet er i drift ved udetemperaturer ned til -20 C ( For 8 kw: -15 C) /11/

15 Alezio-II V220 H/E 3. Teknisk beskrivelse Cirkulationspumpe Δp-v (variabel) H/m 6 Wilo-Yonos PARA RS 15/6, 25/6, 30/6 1~230 V - Rp½, Rp 1, Rp 1¼ p/kpa Δp-v max ,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 0 0,2 0,4 0,6 0, P 1 /W max Q/m³/ h Q/l/s Q/Igpm ,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 Q/m³/ h M A Δp-c (konstant) H/m 6 Wilo-Yonos PARA RS 15/6, 25/6, 30/6 1~230 V - Rp½, Rp 1, Rp 1¼ p/kpa Δp-c max ,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 0 0,2 0,4 0,6 0, P 1 /W max Q/m³/ h Q/l/s Q/Igpm ,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 Q/m³/ h M A Funktionsopbygning opvarmning/varmt brugsvand Rumopvarmning og produktion af varmt brugsvand er ikke mulig på samme tid. 13/11/

16 3. Teknisk beskrivelse Alezio-II V220 H/E A A C A *r Setpunkt for varmt brugsvand p14 p15 t A Max. varighed af brugsvandsproduktion Difference mht. opstart af brugsvandssetpunkt Brugsvandstemperatur. Min. varighed på 2 timer før det er muligt at genstarte brugsvandsproduktion, såfremt der er behov herfor. Fase Funktionsbeskrivelse 1 Kun brugsvandsproduktion. Når anlægget er i gang startes brugsvandsproduktion (hvis ønsket) for en bestemt max. tidsperiode, der bestemmes af parameter p14. 2 Kun centralvarme. Produktionen af varmt brugsvand er stoppet. Selv om brugsvandssetpunktet ikke opnås, gennemtvinges en opvarmningsfase på 2 timer. Efter periode med rumopvarmning kan brugsvandsproduktionen gå i gang igen. 3 Kun brugsvandsproduktion. Når brugsvandssetpunktet er nået, starter rumopvarmningen. 4 Kun centralvarme. Når differencen p15 er nået, aktiveres brugsvandsproduktionen. 5 Kun brugsvandsproduktion. ¼Se afsnit: "Installatørparametre", side Afkølingsfunktion 4 For at benytte afkølingsfunktionen skal der være installeret en rumtermostat. 4 Afkølingsfunktionen kan benyttes, når udetemperaturen ligger mellem 10 C og 40 C. Parameter p9 anvendes til at regulere afkølingssetpunkttemperaturen. Afkølingen stoppes, når rumtemperaturen er lavere end termostatsetpunktet. ¼Se afsnit: "Installatørparametre", side /11/

17 Alezio-II V220 H/E 3. Teknisk beskrivelse Funktion ved swimmingpooldrift 4 For at kunne opvarme en swimmingpool skal der være installeret en swimmingpooltermostat. 4 Der er lukket for termostatkontakten, når swimmingpooltemperaturen er højere end termostatsetpunktet. 4 Er der åbnet for kontakten, opvarmes swimmingpoolen. 1. Tilslut termostatens 2 kabler til en af klemrækkerne på DEL stikket ((ingen polaritet)). 2. Indstil parameteren p8 til Swimmingpoolens primære setpunkt indstilles ved at benytte parameter p11. ¼Se afsnit: "Installatørparametre", side Funktionsprincip for hydraulisk back-up Opvarmningsfunktion Opstartsbetingelser for hydraulisk back-up 4 Kontakt for rumtermostat er lukket 4 Parameter p8 indstillet til 0, 2, 4, 5, 6 eller 8 ¼Se afsnit: "Installatørparametre", side 79 4 Temperaturforskellen er mere end 4 C setpunkttemperaturen for varmekredsen t1 og den målte fremløbstemperatur t2 4 Udetemperaturen er lavere end parameter p5 4 Kompressor i drift 4 C 3 C C A t1 Setpunkt varmekredstemperatur. t2 Målt fremløbstemperatur. v 4 0 : Kompressor afbrudt 4 1: Kompressor i drift 13/11/

18 3. Teknisk beskrivelse Alezio-II V220 H/E G 4 0 : Hydraulisk back-up ikke i brug A 4 1: Hydraulisk back-up i drift, trin 1 4 2: Hydraulisk back-up i drift, trin 2 Tidsforsinkelse for hydraulisk back-up, trin 1 Parameter p7. Hydraulisk back-up ikke i brug. Z Tidsforsinkelse for hydraulisk back-up, trin 2. Hydraulisk back-up i drift, trin 1. E Hydraulisk back-up i drift, trin 2. R Indkoblingsforsinkelse for trin 1. Fase Funktionsbeskrivelse 1 Når tidsforsinkelsen A udløber, starter hydraulisk back-up på trin 1. Hvis parameter p8 sættes til 4 eller 6 er tidsforsinkelsen A nul.. ¼Se afsnit: "Installatørparametre", side 79 2 Hvis setpunkttemperaturen t1 ikke opnås efter tidsforsinkelse Z, skifter hydraulisk back-up til trin 2: 4 Hydraulisk back-up: Tidsforsinkelse for andet trin er 1 minut 4 Elektrisk back-up (elpatron): Tidsforsinkelse for andet trin er p7/4 med en minimums varighed på 2 minutter. 3 Når setpunkttemperaturen t1 er nået, skifter den hydrauliske back-up til trin 1. Efter 3 minutter: Hvis den målte fremløbstemperatur t2 er højere end setpunkttemperaturen t1-3 C. lukkes der ned for den hydrauliske back-up 4 Når setpunkttemperaturen t1 er nået, skifter den hydrauliske back-up til trin 1. Efter 3 minutter: Hvis den målte fremløbstemperatur t2 er lavere end setpunkttemperaturen t1-3 C, skifter den hydrauliske back-up øjeblikkeligt til trin 2 Brugsvandsfunktion Opstartsbetingelser for hydraulisk back-up 4 Parameter p8 indstillet til 0, 1, 4, 5, 6, 7 eller 9 ¼Se afsnit: "Installatørparametre", side 79 4 Kompressor i drift Fase Funktionsbeskrivelse 1 Hvis brugsvandstemperaturen er lavere end 48 C, starter varmepumpen. Back-up kan evt. også udløses på et senere trin. 2 Hvis brugsvandstemperaturen er højere end 48 C er kun den hydrauliske back-up i drift. Swimmingpool funktion Ved swimmingpool funktion kører back-up en kun, når afrimning er nødvendig /11/

19 Alezio-II V220 H/E 3. Teknisk beskrivelse Hybridfunktion Prioritering mellem varmepumpen og centralvarmekedlen vælges på baggrund af flere parametre: 4 Udetemperatur 4 Varmepumpens COP værdi 4 COP tærskelværdi Hybridfunktion deaktiveret Når hybridfunktionen er deaktiveret sker skiftet fra en varmekilde til en anden uden brug af COP tærskelværdien. Skiftet fra en varmekilden til en anden reguleres kun ud fra udetemperaturerne p5 og p6. ¼Se: "Installatørparametre", side T E C B A Z E p5 p6 T E Kun hydraulisk back-up. Varmepumpe evt. med hydraulisk back-up. Kun varmepumpe. Lav udetemperatur, der udløser hydraulisk back-up. Lav udetemperatur, der lukker ned for varmepumpen. Hydraulisk back-up tager over. Udetemperatur. Hybridfunktion aktiveret Når hybridfunktionen er aktiveret, sker skiftet fra en varmekilde over til en anden vha. COP tærskelværdien. Skifet fra en varmekilde til en anden sker iht. til det første kriterium, der nås (COP eller udetemperatur). ¼Se: "Konfiguration af hybrid funktionsmodi", side /11/

20 3. Teknisk beskrivelse Alezio-II V220 H/E C S C P T E C B C S C P T E 1 3 C B A Z E p5 p6 T E C S C P Kun hydraulisk back-up. Varmepumpe evt. med hydraulisk back-up. Kun varmepumpe. Lav udetemperatur, der udløser hydraulisk back-up. Lav udetemperatur, der lukker ned for varmepumpen. Hydraulisk back-up tager over. Udetemperatur. COP tærskelværdi: 4 Optimering af primært energiforbrug: C S = Optimering iht. energipriser: C S beregnes iht. energipriser Varmepumpens COP værdi. COP værdien afhænger delvis af udetemperaturen. C S C P T E C B Gulvtørring Parameter p20 kan anvendes til at fremskynde tørringen af pudslaget på et gulvvarmesystem. Tørringsfunktionen har en fremløbstemperatur på p22 og en sluttemperatur på p23 - dette muliggør at rumtemperaturen kan stige og falde trinvis over et givent antal dage (Parameter p21). ¼Se: "Brug af gulvtørringsfunktion", side 77. Fremløbstemperaturen er programmeret til at vare 3 dage og sluttemperaturen er programmeret til at vare 4 dage. C B Eksempel med p23 > p22: T C 55,0 C ( ) 2 C A A p22: Temperaturen ved starten af tørring holdes i 3 dage Z p23: Temperaturen ved slutningen af tørring holdes i 4 dage 26,0 C ( ) ( ) /11/

21 Alezio-II V220 H/E 3. Teknisk beskrivelse Eksempel med p23 < p22: T C 55,0 C ( ) 1 C A A p22: Temperaturen ved starten af tørring holdes i 3 dage Z p23: Temperaturen ved slutningen af tørring holdes i 4 dage 26,0 C ( ) 2 Setpunktet genberegnes én gang i døgnet og der reduceres i det resterende antal dage ( ) 3.4 Tekniske data Varmepumpe Driftsforhold: 4 Temperaturbegrænsninger ved opvarmningsfunktion: - Vand: +18 C / +55 C - Udetemperatur: -15 C / +35 C 4 Temperaturbegrænsninger ved afkølingsfunktion: - Vand: +18 C / +25 C - Udetemperatur: +15 C / +40 C 4 Maksimalt driftstryk: 3 bar AEI 8 M 11 M 11 T 16 M 16 T Varmeeffekt (1) kw COP værdi (COP) (1) Strømforbrug (1) kwe Mærkestrøm (1) A Varmeeffekt (2) kw COP værdi (COP) (2) Strømforbrug (2) kwe Afkølingseffekt (3) kw Energivirkningsfaktor (EER) (4)(3) Strømforbrug (4) kwe Støjniveau (5) db(a) Nominelt vandflow (ΔT = 5K) m 3 /t Trykhøjde ved normalt flow mbar Nominelt luftflow m 3 /t Forsyningsspænding - udemodul V 230 V~ 230 V~ 400 V3~ 230 V~ 400 V3~ Strømstyrke - opstart A (1) Opvarmningsfunktion: Udetemperatur +7 C, Vandtemperatur ved udtag +35 C. Ydelser iht. EN (2) Opvarmningsfunktion: Udetemperatur +2 C, Vandtemperatur ved udtag +35 C. Ydelser iht. EN (3) Kun for reversible varmepumper (4) Luftafkølingsfunktion: Udetemperatur +35 C, Vandtemperatur ved udtag +18 C. Ydelser iht. EN (5) 5 m fra udemodulet, friareal. (6) Støj fra kabinet - Test udført iht. standard NF EN /11/

22 3. Teknisk beskrivelse Alezio-II V220 H/E AEI 8 M 11 M 11 T 16 M 16 T Støjniveau - Indendørs (6) db(a) Støjniveau - Udendørs (6) db(a) R410A kølemiddel kg Afkølingsforbindelse (væske-gas) tommer 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8 Max længde med fortryk m Vægt (tom) - Udemodul kg Vægt (tom) - Indemodul kg (1) Opvarmningsfunktion: Udetemperatur +7 C, Vandtemperatur ved udtag +35 C. Ydelser iht. EN (2) Opvarmningsfunktion: Udetemperatur +2 C, Vandtemperatur ved udtag +35 C. Ydelser iht. EN (3) Kun for reversible varmepumper (4) Luftafkølingsfunktion: Udetemperatur +35 C, Vandtemperatur ved udtag +18 C. Ydelser iht. EN (5) 5 m fra udemodulet, friareal. (6) Støj fra kabinet - Test udført iht. standard NF EN Brugsvandsbeholdere Tekniske data Primærkreds (varmekreds) Maksimal driftstemperatur C 85 Maksimalt driftstryk bar 3 Veksler, kapacitet L 14 Hedeflade m Sekundærkreds (brugsvandskreds) Maksimal driftstemperatur C 70 Maksimalt driftstryk bar 10 Vandkapacitet L 220 Vægt Forsendelsesvægt kg 112 Opladningstid for varmt brugsvand AEI 8 MR 11 MR - 11 TR 16 MR - 16 TR Opladningstid (1) 1 t 25 min 1 t 19 min 1 t 14 min (1) ΔT = 40K. Udetemperatur: 7 C. Indetemperatur: 20 C Føler - data Udeføler Temperatur i C Modstand i Ω Brugsvandsføler Fremløbsføler Temperatur i C Modstand i Ω /11/

23 Alezio-II V220 H/E 4. Anlæg 4 Anlæg 4.1 Regler for installering FORSIGTIG Anlægget skal installeres af kvalificerede fagfolk, og arbejdet skal udføres i overensstemmelse med gældende regler og forskrifter. 4.2 Specifikation Standardleverance Leverancen består af flere collis: 4 Udemodul 4 Indemodul 4 Brugsvandsbeholder 4 Styring 4 Udeføler 4 Installations- og servicemanual 4 Brugermanual Tilbehør 4.3 Afstande mellem inde- og udemodul Diverse anlægsafhængige optioner. ADVARSEL For at sikre, at varmepumpen fungerer korrekt skal min. og max. afstande mellem ude- og indemodul overholdes 13/11/

24 4. Anlæg Alezio-II V220 H/E A Udemodul 2 Z Indemodul A 4 Min. længde 5 m B C A B 4 Max. længde: 50 m for AEI 8 M, 75 m for AEI M T. Max. højdeforskel 30 m 1 M A C 4 Max. antal bøjninger 15 4 Overhold min. krumningsradier på mm Såfremt køleslangeforbindelsen mellem ude- og indemodulet er mindre end 5 m, kan der opstå følgende gener: 4 Afbrydelser forårsaget af for meget kølemiddel 4 Støjgener forårsaget af kølemiddelcirkulation Der skal være en køleslangeforbindelse på mindst 5 m, dette gøres ved at lave 1 eller 2 vandrette loops - derved mindskes evt. afbrydelser. ¼Se afsnit: "Kølemiddelforbindelse", side Installation af udemodul Typeskilt Typeskiltet skal altid være synligt. Typeskiltet identificerer produktet og oplyser følgende: 4 Anlægstype 4 Produktionsdato (år - uge) 4 Serienummer 4 Strømforsyning M B Opstilling af anlægget Udemodulet skal installeres sådan, at der tages mest muligt hensyn til naboer pga. støj /11/

25 Alezio-II V220 H/E 4. Anlæg FORSIGTIG 4 Der skal være fri luftcirkulation omkring udemodulet (luftindtag og luftudladning) Undgå placering tæt på terrasse og lignende. Vælg en placering i læ for kraftig vind. M A Brrrrr... Brrrrr... Brrrrr... Brrrrr... C B Det kan i nogle tilfælde være nødvendigt at tage højde for yderligere forhold, f.eks. på grund af for kort afstand til naboer. Skal der opstilles støjreduktion,så vær opmærksom på følgende: 4 Støjskærm skal placeres så tæt som muligt på støjkilden, dog skal der samtidig tages hensyn til fri luftcirkulation omkring udemodulet, såvel som til udførsel af servicearbejde. (Anbring udemodulet på en sokkel (betonsokkel, karm, betonklods, osv.) dog uden fast forbindelse til bygningen) - dette for at undgå overførsel af vibrationer. Der skal være tilstrækkelig afstand til jord ( mm) for at holde modulet over vand.. For egne med risiko for kraftigt snefald, skal modulet anbringes skal der være en afstand på mindst 200 mm over jorden i forhold til gennemsnitlig snedybde. 13/11/

26 4. Anlæg Alezio-II V220 H/E FORSIGTIG 4 Falder udetemperaturen til under 0 C, så sørg for, at diverse rør og slanger ikke fryser til. 4 Forhindrer, at kondensatet fryser til. 4 Elfrostsikringen for kondensbakke forhindrer kondensat i at fryse til: Se EH113 brochure Max. 500 A B C D Max. 500 G A F B E C G F Dimension (mm) AEI 8 MR AEI MR - TR A B C D E F G M B 24 13/11/

27 Alezio-II V220 H/E 4. Anlæg Hoveddimensioner AEI 8 MR M D T Tilslutning kølemiddel 3/8" Y Tilslutning afkølingsgas 5/8" 13/11/

28 4. Anlæg Alezio-II V220 H/E AEI MR/TR M C T Tilslutning kølemiddel 3/8" Y Tilslutning afkølingsgas 5/8" Placering af udemodul >45 FORSIGTIG Modulet skal transporteres lodret. M A 26 13/11/

29 Alezio-II V220 H/E 4. Anlæg Placering på jord Betonfundament 2 Afløb for kondensat 3 Anlæg afløbsrende med grusbelægning 4 Anlægget skal placeres på et solidt og stabilt grundlag. 4 Modulet skal anbringes 20 cm over jorden. 3 M A Udløb af kondensvand FORSIGTIG Falder udetemperaturen til under 0 C, så sørg for, at diverse rør og slanger ikke fryser til. Forhindrer, at kondensatet fryser til. 4.5 Installering af indemodul Typeskilt 13/11/

30 4. Anlæg Alezio-II V220 H/E Typeskiltene skal altid være tilgængelige. Typeskilte identificerer produktet og angiver følgende informationer: 4 Anlægstype. 4 Produktionsdato (år - uge). 4 Serienummer. 4 Strømforsyning. Typeskiltene, der leveres sammen med instruktionerne, skal fastgøres på indemodulet ved installering. C B Opstilling af anlægget 100 FORSIGTIG 4 Installer anlægget på et frostfrit sted. 4 Installer anlægget på en jævn og solid overflade C B 28 13/11/

31 Alezio-II V220 H/E 4. Anlæg Hoveddimensioner MPI-II/EM V220 med elektrisk back-up (elpatron) , (1) C A A Z E R T Y Retur - Diameter 22 mm Fremløb - Diameter 22 mm Tilslutning kølemiddel 5/8" Kan tilsluttes til højre eller venstre Tilslutning kølemiddel 3/8" Kan tilsluttes til højre eller venstre Koldt brugsvand - Udvendig diameter 18 mm Varmt brugsvand - Udvendig diameter 18 mm 13/11/

Danmark. Reversibel luft/vand varmepumpe "Split Inverter" Alezio-II H/E. Brugermanual 7613471-001-02

Danmark. Reversibel luft/vand varmepumpe Split Inverter Alezio-II H/E. Brugermanual 7613471-001-02 Danmark DA Reversibel luft/vand varmepumpe "Split Inverter" Alezio-II H/E Brugermanual 7613471-001-02 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 1.1 Anvendte symboler...4 1.1.1 Anvendte symboler i manualen...4

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5 Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.0 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

N I L A N V G U 2 5 0 E K

N I L A N V G U 2 5 0 E K N I L A N V G U 2 5 0 E K Totalløsningen. Ventilation, opvarmning og varmt brugsvand på mindre end 0,5 m 2 installationsplads VGU 250 EK repræsenterer totalløsningen, når det drejer sig om ventilation

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20 Side 1 TPK HS20 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. TRADITIONEL DIREKTE INSTALLATION... 4 3. DIREKTE INSTALLATION MED BLANDEKREDSE... 6 4. INSTALLATION AF INDIREKTE KREDS MED

Læs mere

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Høj effekt, høj kvalitet og lavt energiforbrug - det bedste valg

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

MANUAL. El-unit Type 7000

MANUAL. El-unit Type 7000 MANUAL El-unit Type 7000 INDHOLD Transport 2 Placering 2 VVS montering 3 El montering 5 Brugervejledning 6 Vedligeholdelse 6 Overensstemmelses- 6 erklæring Fejlfinding 7 Garantibestemmelser 8 VVS MONTERING

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL KONDENSERENDE EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI VÆGHÆNGT MILJØVENLIG VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI WWW.BERETTA.DK

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk

EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk KONDENSERENDE EXCLUSIVE GREEN VÆGHÆNGT MILJØVENLIG MILJØVENLIG, VÆGHÆNGT, KONDENSERENDE GASKEDEL EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

BEHOLDERUNITS FJERNVARME

BEHOLDERUNITS FJERNVARME Creating hot water BEHOLDERUNITS FJERNVARME Beholderunits fjernvarme Brugsvandet opvarmes af en varmeveksler monteret direkte i brugsvandet. Varmtvandsbeholderen er beskyttet med METRO EMAPAN emalje der

Læs mere

Rørreparation og -vedligeholdelse

Rørreparation og -vedligeholdelse Rørreparation og -vedligeholdelse Bredt udvalg fra et enkelt sted. Unikke slidstærke konstruktioner. Hurtig og driftsikker ydeevne. Type Antal modeller Side Trykprøvepumper 2 9.2 Fryseapparater 2 9.3 Afkalkningspumper

Læs mere

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning Gældende fra marts 2013. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl mv. Symboler Forsigtig! Skade på bygninger og materialer kan opstå, hvis disse

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT TERMIX COMPACT 20 VX SPLIT-UNIT er en sammenbygget unit indeholdende et komplet varmesystem, med varmeveksler til rumopvarmning og udtag for varmtvandsbeholder. GEMINA

Læs mere

MZC3 MZC3F MZC3F-2 MZC5

MZC3 MZC3F MZC3F-2 MZC5 Installationsanvisning DK Glaskeramisk induktionskogeplade Multi-zones (S. 2-14) Installasjonsanvisning NO Keramisk induksjonsplatetopp Multi-zones (S. 15 30) Installationsanvisning SE Keramisk induktionshäll

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning ED 100 ED 250 : Montagevejledning Denne montagevejledning skal bruges i kombination med Montagevejledningen ED 100-250 mellem Automatik ved dobbelt-dørs løsninger: Ved en dobbelt-dørs løsning, skal de

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt 1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt Vlås M T Kedel med dispensation fra AT 42 afsnit 2 Tf 2 V5 V2 V Brandsikring V3 1 q:\acadtegn\ars\ars\01 rev 1.dwg Stokerfyret kedel Anlægget

Læs mere

Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe. www.mitsubishi-varmepumper.dk

Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe. www.mitsubishi-varmepumper.dk Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe www.mitsubishi-varmepumper.dk Derfor er Ecodan Next Generation den perfekte opvarmningsform til dit hus Egenudviklet udedel, varmtvandsbeholder og styring. Indedelen

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h Installation, opstart og fejlfinding på DAN RO vandbehandlingsanlæg med kapacitet fra 300 l/h og opefter. Mekanisk installation: RO anlægget anbringes

Læs mere

Fjernvarmeunit. Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS

Fjernvarmeunit. Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS Fjernvarmeunit Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS KRAV TIL FJERNVARMEUNITS AffaldVarme Aarhus vurdere fjernvarmeunits til enfamilie-installationer med målerstørrelse Qp 1,5 og Qp 2,5

Læs mere

Gulvvarmefordeler. Alle typerne er med flowmeter, så man nem kan indregulerer gulvvarmesystemet. Gulvvarmesystemet bør indreguleres efter anvisningen.

Gulvvarmefordeler. Alle typerne er med flowmeter, så man nem kan indregulerer gulvvarmesystemet. Gulvvarmesystemet bør indreguleres efter anvisningen. Gulvvarmefordeler 1. Indledning Ifølge DS 469 (Normen for varmeanlæg med vand som varmebærende medium), skal der være en brugervejledning for styringen og regulering af det termiske indeklima. Brugervejledningen

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL

FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL Instruktion nr. 137246 rev. 4 Rev. dato: 24-02-2003 INSTRUKTION Side 1 FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI FJERNVARMEUNIT TYPE FVU-TD: Direkte tilslutning for 2-strengsanlæg.

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Aftenens program: Hvem er Megatherm? Opbygning af gulvvarmesystemet. Tilpasning af gulvvarmesystemet. Service på gulvvarmesystemet. Spørgsmål Megatherm-Magneta A/S

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Danfoss Varmepumpe DHP-R VUBME101 VUBME101 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information... 4 1.1 Sikkerhedsforskrifter...4 1.2 Beskyttelse...4 2 Om din varmepumpe... 5 2.1 Produktbeskrivelse...5

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN SOL OG LUFT, DEN IDEELLE KOMBINATION MED DEN BEDSTE VARMEPUMPE I SIN KLASSE ET BOOST TIL EKSISTERENDE SOLVARMESYSTEMER * A2/W35 COP 4,02 i henhold til testresultat

Læs mere

Montagevejledning RIOpanel Integra

Montagevejledning RIOpanel Integra Montagevejledning RIOpanel Integra Indholdsfortegnelse Tekniske data...3 Montage af konvektor...3 El-installation...4 Styring af vand...4 Principskitse for tilslutning...5 Vedligeholdelse...6 Termostatstyring

Læs mere

Montagevejledning LK Cq

Montagevejledning LK Cq Montagevejledning LK Cq UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der er monteret ved varmekredsfordeleren.

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

Montagevejledning. RIOpanel Integra gulvkonvektor. EN 442-1 ini.dk.08.013/0. www.rio.dk www.hudevad.dk

Montagevejledning. RIOpanel Integra gulvkonvektor. EN 442-1 ini.dk.08.013/0. www.rio.dk www.hudevad.dk Montagevejledning RIOpanel Integra gulvkonvektor Indholdsfortegnelse Tekniske data... 3 Montage af gulvkonvektor... 3 El-installation... 4 Styring af vand... 4 Principskitse for tilslutning... 5 E-diagram...

Læs mere