VIESMANN. Servicevejledning VITOTRONIC 200. til servicefirmaet. Vitotronic 200 Type WO1A Varmepumperegulering. Gyldighedshenvisninger, se sidste side

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIESMANN. Servicevejledning VITOTRONIC 200. til servicefirmaet. Vitotronic 200 Type WO1A Varmepumperegulering. Gyldighedshenvisninger, se sidste side"

Transkript

1 Servicevejledning til servicefirmaet VIESMANN Vitotronic 200 Type WO1A Varmepumperegulering Gyldighedshenvisninger, se sidste side VITOTRONIC 200 8/2010 Skal opbevares!

2 Sikkerhedshenvisninger Sikkerhedshenvisninger Overhold disse sikkerhedshenvisninger nøje for at undgå fare for mennesker og materielle skader. Forklaring til sikkerhedshenvisningerne Fare Dette tegn advarer mod personskader.! Dette tegn advarer mod materielle skader og miljøskader. Anvisninger med ordet indeholder ekstra informationer. Målgruppe Denne vejledning henvender sig udelukkende til autoriserede fagfolk. El-arbejder må kun udføres af elektrikere. Den første idrifttagning skal foretages af installatøren af anlægget eller af et servicefirma, som er udpeget af denne. Forskrifter I forbindelse med arbejder skal følgende overholdes: De nationale installationsforskrifter Arbejdstilsynets forskrifter vedr. forebyggelse af uheld Lovens forskrifter vedr. miljøbeskyttelse Arbejdstilsynets bestemmelser Arbejder på anlægget Slå spændingen fra anlægget (f.eks. på den separate afbryder eller en hovedafbryder), og kontrollér, at anlægget er spændingsfrit. Ud over reguleringsstrømkredsen kan der være tilsluttet flere belastningsstrømkredse. Sørg for at sikre anlægget mod genindkobling.! Elektroniske komponenter kan beskadiges pga. statisk elektricitet. Rør ved jordforbundne objekter, f.eks. varme- eller vandrør, inden arbejdet påbegyndes for at aflede den statiske elektricitet. Reparationer! Reparationer af komponenter med sikkerhedsteknisk funktion udgør en fare for anlæggets forsvarlige drift. Defekte komponenter skal udskiftes med originale dele fra Viessmann. 2

3 Sikkerhedshenvisninger Sikkerhedshenvisninger (fortsat) Ekstra komponenter, reserve- og sliddele! Reserve- og sliddele, der ikke er testet sammen med anlægget, kan forringe dets funktion. Montering af ikke-tilladte komponenter samt ikke-tilladte ændringer og ombygninger kan forringe sikkerheden og indskrænke garantien. Ved udskiftning må der udelukkende anvendes originale dele fra Viessmann eller reservedele, der er godkendt af Viessmann. 3

4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning Funktioner... 9 Indstillingsniveauer... 9 Betjeningsenhed Funktionsbeskrivelse Varmepumpe, 2. trin Varmepumpekaskade Funktioner, der tilkobles eksternt Spærring fra el-forsyningsselskabet Tilskudsvarme Brugsvandsopvarmning Kedelvandsbufferbeholder/hydraulisk weiche Varmekredse/kølekreds Kølefunktioner Svømmebassinopvarmning Udbedring af fejl Meldinger Diagnose (serviceforespørgsler) Kontrol af udgange (aktuatortest) Funktionskontrol LON-deltagercheck Ingen visning i displayet på betjeningsenheden Reguleringsindstillinger Kodningsniveau 1 i servicemenuen Parametergruppe Anlægsdefinition Parametergruppe Anlægsdefinition Anlægsskema! Temperaturdifference for beregning af opv.grænsen! Temperaturdifference for beregning af kølegrænsen! Svømmebassin! Ekstern udbygning! A Kaskadestyring! Antal følge-varmepumper i kaskade! B Ydelse følge-varmepumpe! C Anvendelse varmepumpe i kaskade! Anlægskomponenter ved ekstern omstilling! Driftsstatus ved ekstern omstilling! Varighed for den eksterne omstilling! Virkning eksternt kald til varmepumpe/varmekredse!

5 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 7015 Virkning ekstern spærring til varmepumpe/varmekredse! Vitocom 100! A Virkning ekstern spærring til pumper/kompressor! B Fælles fremløbsføleranlæg! Parametergruppe Kompressor Parametergruppe Kompressor Frigivelse kompressor! Fordampertemperatur for afrimningsslut! Ydelse kompressortrin 1! Parametergruppe Kompressor 2 Parametergruppe Kompressor Frigivelse kompressor! Ydelse kompressortrin 2! Parametergruppe Ekstern varmeforsyner Parametergruppe Ekstern varmeforsyner B00 Frigivelse ekstern varmeforsyner! B01 Prioritet ekst. v.forsyner/gen.str.varmer til kedelvand! B02 Bivalent temperatur ekstern varmeforsyner! B0D Frigivelse ekstern v.forsyner til varmtvandsopvarmning! Parametergruppen Varmtvand Parametergruppe Varmtvand Nominel varmtvands-temperatur Min. varmtvandstemperatur! Maks. varmtvandstemperatur! Hysterese VV-temperatur varmepumpe! Hysterese VV-temperatur tilskudsvarme! Tilkoblingsoptimering for brugsvandsopvarmning A Frakoblingsoptimering for brugsvandsopvarmning C Nominel varmtvands-temperatur E Temperaturføler forneden i varmtvandsbeholderen Frigivelse tilskudsvarme til varmtvandsopvarmning! Frigivelse el-opvarmning til varmtvandsopvarmning! Prioritering varmtvands-opv. ved kombibeholder! Tilkoblingsforsøg for VV efter højtryksfrakobling! Driftsstatus beholderpumpe! Parametergruppen Solvarme Parametergruppe Solvarme

6 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 7A00 Type solvarmeregulering! A01 Maks. kollektortemperatur! A02 Indkoblingshysterese solvarmekredspumpe! A03 Frakoblingshysterese solvarmekredspumpe! A07 Volumenstrøm solv.kr.til beregning solv.udbytte! A09 Visning melding fejlcirkulation! Parametergruppen Tilskudsvarme med el Parametergruppe El-opvarmning Frigivelse gennem-str.varmer til kedelvand! Frigivelse gen.str.varmer til kedelvand til rumopv.! Maks. ydelse gen.str.varmer til kedelvand! A Ydelse for gen.str.v. til kedelvand v. elselsk.-spærr.! B Bivalent temperatur gen.str.v. til kedelvand! Parametergruppen Intern hydraulik Parametergruppe Intern hydraulik Varmepumpe til bygningsudtørring! Tidsprogram til gulvtørring! C Fremløbstemperatur ved eksternt kald! D Frigivelse 3-vejs-zoneventil opvarmning/vv! Driftsstatus primær pumpe! Driftsstatus sekundær pumpe! Parametergruppen Bufferbeholder Parametergruppe Bufferbeholder Frigivelse bufferbeholder/hydraulisk weiche! Temperatur i driftsstatus konstant for bufferbeholder! Hysterese temperatur opvarmning bufferbeholder! Maks. temperatur bufferbeholder! Temp.grænse driftsstatus konstant for bufferbeholder! Parametergruppen Varmekredse/kølekreds Parametergruppe Varmekredse/kølekreds Rumtemperatur Normal Rumtemperatur Sænket Fjernbetjening! Niveau-varmekurve Varmekurve hældning A Påvirkning rumtemperaturstyring! B Rumtemperaturindkobling! E Maks. fremløbstemperatur varmekreds!

7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2022 Rumtemperatur i partydrift Parametergruppen Køling Parametergruppe Køling Kølefunktion! Kølekreds! Nominel rumtemperaturværdi separat kølekreds Min. fremløbstemperatur køling! Påvirkning rumtemperatur-styring kølekreds! Niveau kølekurve! Hældning kølekurve! FE Funktion Active Cooling på opstillingsstedet Parametergruppen Klokkeslæt Parametergruppe Klokkeslæt C00 til 7C06 Automatisk omstilling sommertid - vintertid! Parametergruppen Kommunikation Parametergruppe Kommunikation Varmepumpenummer i kaskade (LON)! Frigivelse kommunikationsmodul LON! LON-deltagernummer! LON fejlmanager! Udetemperatur! LON-anlægsnummer! C Interval for dataoverførsel via LON! FF Klokkeslæt via LON! Parametergruppen Betjening Parametergruppe Betjening Spær betjening! Printplader og tilslutningsmuligheder Oversigt over printpladerne Henvisninger vedr. el-tilslutninger Grund- og udbygningsprintplade Rangerprintplade Kronemuffer (kun Vitocal 222-G/242-G) Kronemuffer (kun Vitocal 200-S) Regulator- og følerprintplade AVI-printplade (kun Vitocal 200-S) NC-printplade) Eksp.ventil-printplade

8 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse (fortsat) Trykføler Attester Overensstemmelseserklæring Stikordsregister

9 Indledning Funktioner Denne servicevejledning indeholder følgende informationer til varmepumpereguleringen Vitotronic 200, type WO1A for Viessmann-varmepumper: Funktionsbeskrivelse Reguleringsparametre til tilpasning af varmepumpen til de forskellige krav og driftsbetingelser Diagnosemuligheder for varmeanlæg og kølekreds Foranstaltninger i forbindelse med udbedring af fejl Overblik over de elektriske tilslutninger For anlægseksempler, se montage- og servicevejledningen for den pågældende varmepumpe og Anlægseksempler varmepumper. Desuden har det valgte anlægsskema og tilbehøret stor betydning for hvilke funktioner, der er tilgængelige i varmepumpereguleringen. En mærkning med type- eller anlægsspecifikke oplysninger forekommer kun i de tilfælde, hvor dette har umiddelbar betydning for varmepumpens eller varmeanlæggets reaktion. Til mærkning af de forskellige typer varmepumper anvendes følgende symboler: Brine/vand-varmepumper Luft/vand-varmepumper Luft/vand-varmepumper, splitudførelse Varmepumpereguleringens funktioner og reguleringsforhold tilpasses til den pågældende varmepumpe ved hjælp af kodningsstikket. Derfor er det ikke ved alle typer varmepumper, at alle de her beskrevne funktioner er til rådighed. Indstillingsniveauer For at undgå fejlbetjening af varmepumpen eller andre anlægskomponenter, kan reguleringsparametrene og fejlmeldingerne indstilles på forskellige indstillingsniveauer. 9

10 Indledning Indstillingsniveauer (fortsat) Bruger Betjeningen foretages i basismenuen og i den udvidede menu og egner sig for personer, der af VVS-firmaet (installatøren) er blevet indført i betjeningen af varmeanlægget. I basismenuen finder man de generelle betjeningsfunktioner. Hertil hører bl.a. indstilling af den nominelle rumtemperatur eller valg af driftsprogram. Den udvidede menu giver mulighed for at indstille yderligere funktioner som f.eks. tidsprogrammer. For at kalde den udvidede menu frem, tryk. For funktioner i indstillingsniveauet Bruger, se betjeningsvejledningen. Installatør Med dette indstillingsniveau kan yderligere funktioner og parametrene i Kodningsniveau 1 indstilles. Disse er kendetegnet med symbolet!. Indstillingsniveauet Installatør omfatter også funktionerne på niveauet Bruger. 10

11 Indledning Betjeningsenhed Fremløbstemperatur Opvarmning/køling Varmt brugsvand Solenergi Information Vælg med 40 C i ( Betjeningsenheden kan også placeres i en vægmonteringssokkel (tilbehør) i nærheden af varmepumpen. Et trin tilbage i menuen eller afbrydelse af den påbegyndte indstilling. Cursor-taster til at bladre i menuen eller til indstilling af værdier. OK Bekræft valg eller gem en foretaget indstilling. Fremkaldelse af hjælpetekst til det valgte menupunkt. Aktivering af udvidet menu 11

12 Funktionsbeskrivelse Varmepumpe, 2. trin Nogle varmepumper kan udvides med en varmepumpe i 2. trin. I den forbindelse drejer det sig om en separat varmepumpe, der styres af varmepumpen i 1. trin. Det 2. trin har ingen egen varmepumperegulering, men en egen separat reguleret kølekreds. Hvis den krævede varmeydelse er større end varmepumpens varmeydelse i 1. trin, tilkobler varmepumpereguleringen varmepumpen i 2. trin. For en optimeret til- og frakobling af varmepumpen i 2. trin er det nødvendigt at kende begge kompressorers varmeydelser. Parameter Indstilling Kompressor 1: Frigivelse kompressor Ydelse kompressortrin Værdi iht. varmepumpen i 2. trins nominelle varmeydelse, se typeskilt. Kompressor 2: Frigivelse kompressor Ydelse kompressortrin Værdi iht. varmepumpen i 2. trins nominelle varmeydelse, se typeskilt. Varmepumpekaskade En varmepumpekaskade består af en styreenhed og følge-varmepumper: Op til maks. 3 følge-varmepumper med tilslutning via KM-BUS i forbindelse med den eksterne udbygning H1. Op til maks. 4 følge-varmepumper med tilslutning via LON. Alle følge-varmepumper har en varmepumperegulering. Styreenhed og følgevarmepumper kan være 2-trins. Styreenheden styrer driften af varmepumperne i kaskaden. Kaskade via ekstern udbygning H1 Styreenheden kalder følge-varmepumperne via koblingsudgangene på den eksterne udbygning H1. 12

13 Funktionsbeskrivelse Varmepumpekaskade (fortsat) Elektrisk tilslutningsdiagram A 2 avg 1 X3.10 X3.11 L D X3.12 X3.13 E B 230 V C avg N? L sa L? N fö L1? N F X3.12 X V N? L sk G H X3.12 X V N? L sö K N L1 A 1. varmepumpe (styreenhed) B KM-BUS C Ekstern udbygning H1 D Potentialfri kontakt Eksternt kald E 1. følge-varmepumpe Tilslutning på kontakten til Eksternt kald F Potentialfri kontakt Eksternt kald 13

14 Funktionsbeskrivelse Varmepumpekaskade (fortsat) G 2. følge-varmepumpe Tilslutning på kontakten til Eksternt kald H Potentialfri kontakt Eksternt kald K 3. følge-varmepumpe Afhængig af anlægsudførelsen kan det på styreenheden for alle følge-varmepumper med parameteret Anvendelse varmepumpe i kaskade 700C indstilles, om disse anvendes til rumopvarmning/rumkøling og/eller til brugsvandsopvarmning. Omstillingen mellem rumopvarmning/ rumkøling og brugsvandsopvarmning overtages af en central 3-vejs-zoneventil, der styres ved hjælp af styreenheden. Hvis følge-varmepumperne også anvender 3-vejs-zoneventiler til omstilling, skal de tilsvarende koblingsudgange på deres varmepumperegulering tilsluttes parallelt på den centrale zoneventil. L Indgang kombinationsfejlmelding følge-varmepumpe Åben kontakt X3.10 / X3.11, udløser melding Fejl på følge-varmepumper meldes på styreenheden ( E2 Følge-varmepumpe ). Parameter Indstilling Styreenhed Følge-varmepumpe Anlægsskema til Ekstern udbygning Kaskadestyring 700A 1 0 Antal følge-varmepumper i 1 til 3 kaskade 5735 Ydelse følge-varmepumpe 0 til B Anvendelse varmepumpe i 0 til 3 kaskade 700C Fremløbstemperatur ved eksternt kald 730C 0 til 700 ( 0 til 70 C) Frigivelse 3-vejs-zoneventil opvarmning/vv 730D

15 Funktionsbeskrivelse Varmepumpekaskade (fortsat) Kaskade via LON Der skal i varmepumpereguleringen være monteret følgende kommunikationsmoduler (tilbehør): Kommunikationsmodul LON til kaskade i styreenheden Kommunikationsmodul LON i følgevarmepumper Afhængig af anlægsudførelsen kan alle varmepumper frigives hver for sig i en LON-kaskade med parameteret Anvendelse varmepumpe i kaskade 700C til forskellige funktioner: Rumopvarmning/rumkøling Brugsvandsopvarmning Svømmebassinopvarmning Brugsvandsopvarmning med solvarme (kun muligt i forbindelse med den integrerede solvarmeregulering) Det er muligt at køre flere funktioner samtidigt. Rumopvarmning/rumkøling Brugsvandsopvarmning Tilslutningsvarianter for styreenhed og følge-varmepumper: Parallelt på fremløbet til varmtvandsbeholderen: Hver følge-varmepumpe har en egen beholderladepumpe, der ved kald fra styreenheden tilkobles af følge-varmepumpen. Via en egen 3-vejs-zoneventil opvarmning/brugsvandsopvarmning parallelt på fremløbet til varmtvandsbeholderen: Omstillingen sker afhængig af kaldet fra styreenheden til den aktuelle følgevarmepumpe. Parallelt på et fælles fremløb, sekundær kreds: Omstillingen overtager en central 3- vejs-zoneventil opvarmning/brugsvandsopvarmning. Dette styres ved hjælp af styreenhedens varmepumperegulering. Styreenhed og følge-varmepumper er tilsluttet hydraulisk parallelt, hvormed hver kreds råder over sin egen pumpe. Integrering af varmepumpereguleringen i LON Eksempel på varmepumpekaskade og Vitocom A LON LON B LON LON C A Varmepumperegulering styreenhed B Varmepumperegulering følge-varmepumpe 15

16 Funktionsbeskrivelse Varmepumpekaskade (fortsat) C Vitocom A B C Anlægsskema til Kaskadestyring 700A 2 0 Antal følge-varmepumper i 1 til 4 kaskade 5735 Varmepumpenummer i kaskade 1 til 4 (LON) 5707 Kommunikationsmodul LON forefindes 1 1 Frigivelse kommunikationsmodul LON 7710 LON anlægsnummer til 5 1 til 5 LON deltagernummer 7777 Det samme nummer må ikke tildeles to gange. 1 til 99 1 til 99 1 til 99 LON fejlmanager 7779 Kun én regulering pr. anlæg må være kodet som fejlmanager. 0 eller 1 0 eller 1 Vitocom er altid fejlmanager Klokkeslæt via LON 77FF 2 1 Vitocom modtager klokkeslættet Udetemperatur via LON Interval for dataoverførsel via LON 779C Ydelse følge-varmepumpe 0 til B Anvendelse varmepumpe i 0 til 31 0 til 31 kaskade 700C Fremløbstemperatur ved eksternt 0 til 700 kald 730C 0 til 70 Frigivelse 3-vejs-zoneventil opvarmning/vv 730D 0 / 1 0 / 1 16

17 Funktionsbeskrivelse Funktioner, der tilkobles eksternt Eksternt kald/ekstern blandeventil ÅBEN eller reguleringsforløb Ekstern omstilling af driftsstatus Ekstern spærring/ekstern blandeventil LUKKET eller reguleringsforløb Signalet Ekstern spærring har højere prioritet end signalet Eksternt kald. Til disse funktioner er der forskellige kontakter til rådighed: Potentialfrie kontakter i varmepumpereguleringer med rangerprintplade (se side 166): X3.12, X3.13 til eksternt kald/ekstern blandeventil ÅBEN eller reguleringsforløb og/eller eksternt skift af driftsstatus. X3.2, X3.14 til ekstern spærring/ ekstern blandeventil LUKKET eller reguleringsforløb. Via KM-BUS i forbindelse med den eksterne udbygning H1 (tilbehør). Eksternt kald/ekstern blandeventil ÅBEN eller reguleringsforløb Ved at lukke den potentialfri kontakt kaldes eller spærres varmepumpen, og varmekredsens blandeventiler sættes i position ÅBEN eller i reguleringsdrift. Følgende parametre påvirker funktionen: Virkning eksternt kald til varmepumpe/varmekredse 7014 Fastlægger varmepumpens reaktion og reaktionen for varmekredsenes blandeventiler. Fremløbstemperatur ved eksternt kald 730C Fastlægger den nominelle værdi for fremløbstemperaturen, som sekundær kredsen skal reguleres efter ved eksternt kald. I forbindelse med den eksterne udbygning H1 kan der via et analogt spændingssignal til stik avf indstilles en nominel værdi for fremløbstemperaturen. Her modsvarer spændingsområdet 0 til 10 V et temperaturværdiområde fra 0 til 100 C (leveringstilstand). Varmepumpereguleringen anvender den høje værdi. En ændring kan kun foretages af et af Viessmann certificeret VVS-firma til varmepumper. 17

18 Funktionsbeskrivelse Funktioner, der tilkobles eksternt (fortsat) Ekstern omstilling af driftsstatus Ved at lukke den potentialfri kontakt omstilles driftsstatus. Følgende parametre påvirker funktionen: Anlægskomponenter ved ekstern omstilling 7011 Fastlægger die anlægskomponenter, som omstillingen skal virke på. Driftsstatus ved ekstern omstilling 7012 Fastlægger til hvilken driftsstatus der skal omstilles. Varighed for den eksterne omstilling 7013 Fastlægger min. varigheden for omstillingen efter udløsning af signalet. Ekstern spærring/ekstern blandeventil LUKKET eller reguleringsforløb Ved at lukke den potentialfri kontakt spærres varmepumpen, og varmekredsens blandeventiler sættes i position LUKKET eller i reguleringsdrift. Følgende parametre påvirker funktionen: Virkning ekstern spærring til varmepumpe/varmekredse 7015 Fastlægger varmepumpens reaktion og reaktionen for varmekredsenes blandeventiler. Virkning ekstern spærring til pumper/kompressor 701A Fastlægger hvilke driftskomponenter i den sekundære kreds, der skal spærres, f.eks. pumper eller kompressor. 18

19 Funktionsbeskrivelse Spærring fra el-forsyningsselskabet Med elektriske lavtariffer følger ofte en aftale om, at den elektriske forsyning til kompressor og gennemstrømningsvarmer kan afbrydes flere gange dagligt af el-forsyningsselskabet. Frakoblingssignalet modtager varmepumpereguleringen fra el-forsyningsselskabet via en potentialfri kontakt. For at de øvrige funktioner i varmeanlægget er til rådighed under spærringen fra el-forsyningsselskabet, frakobles spændingsforsyningen til varmepumpereguleringen ikke. Tilskudsvarme Ekstern varmeforsyner Varmepumpereguleringen muliggør bivalent drift af varmepumpen med en ekstern varmeforsyner, f.eks. en oliekedel ( Frigivelse ekstern varmeforsyner 7B00 ). Den eksterne varmeforsyner er integreret hydraulisk, så varmepumpen også kan anvendes til kedlens returtemperaturhævning. Systemadskillelsen foretages enten med en hydraulisk weiche eller en kedelvandsbufferbeholder. For en optimal drift af varmepumpen skal den eksterne varmeforsyner integreres i anlæggets fremløb via en blandeventil. Med den direkte styring af denne blandeventil ved hjælp af varmepumpereguleringen opnåes en hurtig reaktion. Rumopvarmning Hvis langtidsgennemsnittet for udetemperaturen ligger under den bivalente temperatur 7B02, tilkobler varmepumpereguleringen den eksterne varmeforsyner. Ved varmekald fra forbrugsenhederne (f.eks. ved frostsikring eller ved en defekt på varmepumpen) tilkobles den eksterne varmeforsyner også over den bivalente temperatur. Brugsvandsopvarmning Se kapitlet Brugsvandsopvarmning med tilskudsvarme. Sikkerhedsfunktioner Varmepumpereguleringen indeholder ingen sikkerhedsfunktioner for den eksterne varmeforsyner. 19

20 Funktionsbeskrivelse Tilskudsvarme (fortsat) For at beskytte mod for høje fremløbseller returtemperaturer i varmepumpen skal to overkogstermostater tilsluttes (begge med koblingsgrænse på 70 C): Overkogstermostat til frakobling af den eksterne varmeforsyner og Overkogstermostat til frakobling af sekundær pumpen Gennemstrømningsvarmer Som ekstra varmekilde kan der i fremløbet i sekundær kreds integreres en elektrisk gennemstrømningsvarmer. Afhængigt af typen af varmepumpe kan gennemstrømningsvarmeren være omfattet af leverancen, være tilbehør eller den skal monteres på opstillingsstedet. Montagevejledning til gennemstrømningsvarmer til kedelvand Gennemstrømningsvarmeren kan frigives separat til rumopvarmning og til brugsvandsopvarmning. For rumopvarmning med gennemstrømningsvarmer skal langtidsgennemsnittet for udetemperaturen underskride Bivalent temperatur gen.str.v. til kedelvand 790B. Alt efter varmekald tilkobler varmepumpereguleringen gennemstrømningsvarmeren i trin 1, 2 eller 3 ( Maks. ydelsegen. str. varmer til kedelvand 7907 ). Så snart den maks. fremløbstemperatur i den sekundære kreds Maks. fremløbstemperatur varmekreds 200E er nået, frakobler varmepumpereguleringen gennemstrømningsvarmeren. Til begrænsning af den samlede elektriske effektoptagelse frakobler varmepumpereguleringen gennemstrømningsvarmeren i et par sekunder, umiddelbart før kompressoren starter. Derefter tilkobles hvert trin efter hinanden med et mellemrum på 10 sek. Hvis forskellen mellem fremløbs- og returtemperaturen i den sekundære kreds ikke stiger med min. 1 K i løbet af 24 h, når gennemstrømningsvarmeren er tilkoblet, viser varmepumpereguleringen fejlmeldingen AB Gen.str.v. kedelvand.. 20

21 Funktionsbeskrivelse Tilskudsvarme (fortsat) Parameter Indstilling Frigivelse gennem-str.varmer til kedelvand Frigivelse gen.str.varmer til kedelvand til rumopv Frigivelse el-opvarmning til varmtvandsopvarmning Brugsvandsopvarmning Brugsvandsopvarmning med varmepumpen Brugsvandsopvarmningen med varmepumpen er i leveringstilstand højere prioriteret end rumopvarmning/rumkøling. Dette kan kun ændres af et af Viessmann certificeret VVS-firma til varmepumper. Varmepumpereguleringen frakobler brugsvandscirkulationspumpen under beholderopvarmningen. Hvis temperaturen på tilkoblingstemperaturføleren falder med mere end Hysterese VV-temperaturvarmepumpe 6007 under den Nominel varmtvands-temperatur 6000, starter beholderopvarmningen. Opvarmningen slutter, hvis temperaturen på udeføleren stiger til over den nominelle værdi eller så snart Maks. varmtvandstemperatur 6006 er opnået. Brugsvandsopvarmning med én temperaturføler: Monteret foroven i varmtvandsbeholderen. Brugsvandsopvarmning med to temperaturfølere: Monteret foroven og forneden i varmtvandsbeholderen. Den nedre temperaturføler aktiveres med parameteret Temperaturføler forneden i varmtvandsbeholderen 600E. Den nominelle værdi indstilles på parameter Nominel varmtvandstemperatur 2 600C. Den nedre temperaturføler leverer temperaturværdien til Tilkoblingsoptimering til varmtvandsopvarmning 6009 og til Frakoblingsoptimering til varmtvandsopvarmning 600A. 21

22 Funktionsbeskrivelse Brugsvandsopvarmning (fortsat) Til- og frakobling af brugsvandsopvarmning Driftsstatus Øverst Normal 2. temp. Én beholderføler: Beholderføler foroven til og fra til til Returtemperaturføler fra fra sekundær kreds To beholderfølere: Beholderføler foroven til og fra til til Beholderføler forneden fra fra Returtemperaturføler sekundær kreds Frostsikring Driftsstatus, se betjeningsvejledningen Vitotronic 200. Hvis temperaturen på beholderføleren falder til under 3 C, tilkobler varmepumpereguleringen også straks gennemstrømningsvarmeren, den eksterne varmeforsyner eller el-patronen EHE. Frostsikringsopvarmningen slutter, hvis temperaturen på den øvre beholderføler kommer over 10. En evt. aktiveret spærring af el-opvarmningen til brugsvandsopvarmningen virker ikke ( Frigivelse el-opvarmning til varmtvandsopvarmning 6015 på 0 ). 22

23 Funktionsbeskrivelse Brugsvandsopvarmning (fortsat) Brugsvandsopvarmning med tilskudsvarme Muligheder for tilskudsvarme: Gennemstrømningsvarmer (afhængig af typen af varmepumpe som leveringsomfang, tilbehør eller på opstillingsstedet) Ekstern varmeforsyner eller El-patron (tilbehør) indbygget i varmtvandsbeholderen Brugsvandsopvarmning kan enten kun udføres med en ekstern varmeforsyner eller en el-patron i varmtvandsbeholderen. Opvarmning med tilskudsvarme tilkobles, hvis den nominelle værdi på den øvre beholderføler underskrides med mere end Hysterese VV-temperatur tilskudsvarme Varmepumpereguleringens integrerede belastningsmanagement afgør hvilken tilskudsvarmer, der aktiveres. Den eksterne varmeforsyner har højere prioritet end el-patronerne. Den eksterne varmeforsyner frakobles, så snart den nominelle værdi på den øvre beholderføler minus en hysterese på 1 K er nået. Parameter Frigivelse tilskudsvarme til varmtvandsopvarmning 6014 Frigivelse el-opvarmning til varmtvandsopvarmning 6015 Frigivelse gennem-str.varmer til kedelvand 7900 Frigivelse ekstern varmeforsyner 7B00 Frigivelse ekstern v.forsyner til varmtvandsopvarmning 7B0D Brugsvandsopvarmning Gennemstrømningsvarmer El-patron Ekstern varmeforsyner

24 Funktionsbeskrivelse Brugsvandsopvarmning (fortsat) Brugsvandsopvarmning med solvarme Via den i varmepumpereguleringen integrerede solvarmeregulering. eller Via den eksterne solvarmeregulering Vitosolic. Montage- og servicevejledning til Vitosolic Integreret solvarmeregulering Reguleringen foretages via temperaturdifferencen mellem kollektortemperaturføler og beholderføler. Beholderfølerens placering: Forneden i varmtvandsbeholderen. I dette tilfælde kan denne temperaturføler ikke anvendes til andre funktioner. eller I solvarmereturløbet. Hvis begge temperaturfølere er tilsluttet, bruges den højeste værdi. Solvarmekredspumpen tilkobles, hvis temperaturforskellen overskrider værdien i parameteret Indkoblingshysterese solvarmekredspumpe 7A02. Solvarmekredspumpen frakobles efter følgende kriterier: Temperaturforskellen underskrider værdien i parameteret Frakoblingshysterese solvarmekredspumpe 7A03. Maks. varmtvandstemperatur 6006 er nået. Kortslutning eller afbrydelse af kollektortemperaturføleren eller beholderføleren. Undertrykkelse af efteropvarmningen i varmtvandsbeholderen Nominel varmtvands-temperatur 6000 sænkes under brugsvandsopvarmningen med solvarme med 5 K. Opgørelse Se parameter Volumenstrøm solv.kr.til beregning solv.udbytte 7A07. Recirkulation Hvis kontraventilen i solvarmekredsen er defekt, kan lave kollektortemperaturer fører til uønsket recirkulation i solvarmekredsen. Visningen af meldingen A4 Kontraventil aktiveres ved indstilling af parameteret Visning melding fejlcirkulation 7A09. 24

25 Funktionsbeskrivelse Kedelvandsbufferbeholder/hydraulisk weiche Ved anlægsskema 3 til 10 aktiveres kedelvandsbufferbeholderen automatisk. Ved anlægsskema 1 og 2 skal en kedelvandsbufferbeholder aktiveres via parameteret Frigivelse bufferbeholder/hydraulisk weiche Til udfyldelse af spærretiderne fra elforsyningsselskabet: I perioder med spidsbelastning kan varmepumper afhængigt af strømtariffen frakobles af el-forsyningsselskabet. En kedelvandsbufferbeholder forsyner også i denne spærretid varmekredsene med varme. Til hydraulisk udligning af volumenstrømmene i den sekundære kreds og i varmekredsen. Hvis f.eks. volumenstrømmen i varmekredsen reduceres via termostatventiler, forbliver volumenstrømmen i den sekundær kreds konstant. Længere funktionstid for varmepumpen. Den store vandvolumen og en evt. separat afspærring af varmepumpen nødvendiggør installation af en yderligere eller en større ekspansionsbeholder. Sekundær pumpens volumenstrøm skal være større end varmekredspumpens. Sikringen af varmepumpen skal udføres iht. EN Henvisning til anlæg med hydraulisk weiche Hvis der anvendes en hydraulisk weiche, skal det sikres, at volumenstrømmen på varmekredssiden er større end varmepumpens volumenstrøm på sekundærsiden. Varmepumpereguleringen behandler en hydraulisk weiche som en lille kedelvandsbufferbeholder. Derfor skal den hydrauliske weiche konfigureres som kedelvandsbufferbeholder i varmepumpereguleringen ( Frigivelse bufferbeholder/hydraulisk weiche 7200 ). Opvarmning Den nominelle værdi for buffertemperaturen afhænger af driftsstatus: Øverst / Normal Maksimalværdi for alle nominelle temperaturer i varmekredsen. Konstant Temperatur i driftsstatus konstant for bufferbeholder Hvis temperaturen på buffertemperaturføleren underskrider den nominelle værdi for buffertemperaturen med mere end Hysterese temperaturopvarmning bufferbeholder 7203, starter opvarmningen af kedelvandsbufferbeholderen. Driftsstatus, se betjeningsvejledningen Vitotronic

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6720643521 (2010/05) da

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6720643521 (2010/05) da 6 720 643 475-01.1I Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Brugervejledning 6720643521 (2010/05) da 2 Information DA Information Bosch Compress EHP er udstyret med den seneste generations lavenergi-cirkulationspumper

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning calormatic 430f Vejrkompenserende termostat med radiooverføring DK VRC 430f For brugeren Betjeningsvejledning calormatic 430f

Læs mere

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning PremiumLine Plus A10-A15 6 720 648 426-00.1I Brugervejledning 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 2 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger... 3

Læs mere

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen 6 720 614 050-00.1D Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW da Betjeningsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Brugervejledning MHI Hydrolution Luft / vand varmepumpe Ballerup Tempovej 18-22 2750 Ballerup Tlf. 70 27 06 07 Fax 70 26 34 05 Kolding Gejlhavegaard

Læs mere

MOS DK 0709-2 SMO 10 511260 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10

MOS DK 0709-2 SMO 10 511260 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10 MOS DK 0709-2 511260 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING Indhold Brugervejledning Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Forkortelser 3 Frontpanel Display 4 Drejekontakt 5 Forskydning af varmekurve 5 Højre tastatur

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth Nordic A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

CTC EcoAir 105 I 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 161 503 18-1 2011-03-08 Installation og vedligeholdelse CTC EcoAir 105 I 107 I 110 Luft/vand Varmepumpe Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Checkliste 3-4 Introduktion 5 Tilkoplingsalternativer

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Atec 086L0134 Rev. 1 DA Thermia Värme AB forbeholder sig ret til ændringer i komponenter og specifikationer uden forudgående varsel. 2010 Thermia Värme AB. Den originale brugsanvisning

Læs mere

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro 161 503 48-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning Installations- og vedligeholdelsesvejledning 161 503 48-1 2015-04-28 Generelle oplysninger

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV DK Brugermanual Version 2.07 1 Hovedoversigt Detaljeret indholdsfortegnelse findes på de efterfølgende sider 1. Fabrikantoplysninger 2. Overensstemmelseserklæring

Læs mere

FIGHTER 1250 A B C D E F G

FIGHTER 1250 A B C D E F G MOS DK 1223-1 231230 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING Brugervejledning Transport/Installation Igangsætning/Justering Tilbehør med lynguide Styring/Alarm Tekniske oplysninger Stikordsregister A B C D E F

Læs mere

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS DK 1337-5(S) MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 431157 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE LE K K LEK LEK $06 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt

Læs mere

KONDENSERENDE GASKEDEL WGB-K 15 C. Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE. www.baxi.dk

KONDENSERENDE GASKEDEL WGB-K 15 C. Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE. www.baxi.dk KONDENSERENDE GASKEDEL WGB-K 15 C Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE A www.baxi.dk Inholdsfortegnelse 1. Om denne vejledning...............................4 1.1 Denne vejlednings indhold.....................

Læs mere

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK Betjenings- og installationsvejledning El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK DK Indholdsfortegnelse Side Henvisninger vedrørende dokumentationen..... 3 1 Beskrivelse af varmtvandsbeholderen....

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

KONDENSERENDE GASKEDEL WGB 15-70 C WBS 15 C. Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE. www.baxi.dk

KONDENSERENDE GASKEDEL WGB 15-70 C WBS 15 C. Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE. www.baxi.dk KONDENSERENDE GASKEDEL WGB 15-70 C WBS 15 C Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE A www.baxi.dk Inholdsfortegnelse 1. Om denne vejledning.......................3 1.1 Denne vejlednings indhold..................

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Vedligeholdelsesvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Danfoss A/S forbeholder sig ret til ændringer i komponenter

Læs mere

Montage- og vedligeholdelsesvejledning

Montage- og vedligeholdelsesvejledning Til VVS-installatører Montage- og vedligeholdelsesvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Læs venligst vejledningen nøje igennem før montage og vedligeholdelse Oversigtstegning

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Kompakt kondenserende oliekedel Logano plus S05(T) - 9 Logano plus S05(T) - 7 Til montøren Skal læses omhyggeligt før montering og vedligeholdelse. 6 70 648 077

Læs mere

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW Wilo-Easy Control S-L 2x4kW de Einbau- und Betriebsanleitung fi Asennus- ja käyttöohje US Installation and operating instructions el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας fr Notice de montage et de mise

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

Installations- og driftvejledning. CTC EcoHeat. Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16.

Installations- og driftvejledning. CTC EcoHeat. Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16. Installations- og driftvejledning Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16 1 Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Introduktion 3 Vigtigt! 4 Sikkerhedsforskrifter 4

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1018-1 031617 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 40. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro + DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro + www.heating.danfoss.com Det anvendte

Læs mere

MOS DK 0520-1 511260 SMO 10 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10

MOS DK 0520-1 511260 SMO 10 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10 MO DK 0520-1 511260 R MONTERING- OG BRGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Generelt Kort produktbeskrivelse... 2 Indstillingstabel... 2 ystembeskrivelse Funktionsprincip... 3 ystemprincip... 3 Frontpanel

Læs mere