VIESMANN. Servicevejledning VITOTRONIC 200. til servicefirmaet. Vitotronic 200 Type WO1A Varmepumperegulering. Gyldighedshenvisninger, se sidste side

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIESMANN. Servicevejledning VITOTRONIC 200. til servicefirmaet. Vitotronic 200 Type WO1A Varmepumperegulering. Gyldighedshenvisninger, se sidste side"

Transkript

1 Servicevejledning til servicefirmaet VIESMANN Vitotronic 200 Type WO1A Varmepumperegulering Gyldighedshenvisninger, se sidste side VITOTRONIC 200 8/2010 Skal opbevares!

2 Sikkerhedshenvisninger Sikkerhedshenvisninger Overhold disse sikkerhedshenvisninger nøje for at undgå fare for mennesker og materielle skader. Forklaring til sikkerhedshenvisningerne Fare Dette tegn advarer mod personskader.! Dette tegn advarer mod materielle skader og miljøskader. Anvisninger med ordet indeholder ekstra informationer. Målgruppe Denne vejledning henvender sig udelukkende til autoriserede fagfolk. El-arbejder må kun udføres af elektrikere. Den første idrifttagning skal foretages af installatøren af anlægget eller af et servicefirma, som er udpeget af denne. Forskrifter I forbindelse med arbejder skal følgende overholdes: De nationale installationsforskrifter Arbejdstilsynets forskrifter vedr. forebyggelse af uheld Lovens forskrifter vedr. miljøbeskyttelse Arbejdstilsynets bestemmelser Arbejder på anlægget Slå spændingen fra anlægget (f.eks. på den separate afbryder eller en hovedafbryder), og kontrollér, at anlægget er spændingsfrit. Ud over reguleringsstrømkredsen kan der være tilsluttet flere belastningsstrømkredse. Sørg for at sikre anlægget mod genindkobling.! Elektroniske komponenter kan beskadiges pga. statisk elektricitet. Rør ved jordforbundne objekter, f.eks. varme- eller vandrør, inden arbejdet påbegyndes for at aflede den statiske elektricitet. Reparationer! Reparationer af komponenter med sikkerhedsteknisk funktion udgør en fare for anlæggets forsvarlige drift. Defekte komponenter skal udskiftes med originale dele fra Viessmann. 2

3 Sikkerhedshenvisninger Sikkerhedshenvisninger (fortsat) Ekstra komponenter, reserve- og sliddele! Reserve- og sliddele, der ikke er testet sammen med anlægget, kan forringe dets funktion. Montering af ikke-tilladte komponenter samt ikke-tilladte ændringer og ombygninger kan forringe sikkerheden og indskrænke garantien. Ved udskiftning må der udelukkende anvendes originale dele fra Viessmann eller reservedele, der er godkendt af Viessmann. 3

4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning Funktioner... 9 Indstillingsniveauer... 9 Betjeningsenhed Funktionsbeskrivelse Varmepumpe, 2. trin Varmepumpekaskade Funktioner, der tilkobles eksternt Spærring fra el-forsyningsselskabet Tilskudsvarme Brugsvandsopvarmning Kedelvandsbufferbeholder/hydraulisk weiche Varmekredse/kølekreds Kølefunktioner Svømmebassinopvarmning Udbedring af fejl Meldinger Diagnose (serviceforespørgsler) Kontrol af udgange (aktuatortest) Funktionskontrol LON-deltagercheck Ingen visning i displayet på betjeningsenheden Reguleringsindstillinger Kodningsniveau 1 i servicemenuen Parametergruppe Anlægsdefinition Parametergruppe Anlægsdefinition Anlægsskema! Temperaturdifference for beregning af opv.grænsen! Temperaturdifference for beregning af kølegrænsen! Svømmebassin! Ekstern udbygning! A Kaskadestyring! Antal følge-varmepumper i kaskade! B Ydelse følge-varmepumpe! C Anvendelse varmepumpe i kaskade! Anlægskomponenter ved ekstern omstilling! Driftsstatus ved ekstern omstilling! Varighed for den eksterne omstilling! Virkning eksternt kald til varmepumpe/varmekredse!

5 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 7015 Virkning ekstern spærring til varmepumpe/varmekredse! Vitocom 100! A Virkning ekstern spærring til pumper/kompressor! B Fælles fremløbsføleranlæg! Parametergruppe Kompressor Parametergruppe Kompressor Frigivelse kompressor! Fordampertemperatur for afrimningsslut! Ydelse kompressortrin 1! Parametergruppe Kompressor 2 Parametergruppe Kompressor Frigivelse kompressor! Ydelse kompressortrin 2! Parametergruppe Ekstern varmeforsyner Parametergruppe Ekstern varmeforsyner B00 Frigivelse ekstern varmeforsyner! B01 Prioritet ekst. v.forsyner/gen.str.varmer til kedelvand! B02 Bivalent temperatur ekstern varmeforsyner! B0D Frigivelse ekstern v.forsyner til varmtvandsopvarmning! Parametergruppen Varmtvand Parametergruppe Varmtvand Nominel varmtvands-temperatur Min. varmtvandstemperatur! Maks. varmtvandstemperatur! Hysterese VV-temperatur varmepumpe! Hysterese VV-temperatur tilskudsvarme! Tilkoblingsoptimering for brugsvandsopvarmning A Frakoblingsoptimering for brugsvandsopvarmning C Nominel varmtvands-temperatur E Temperaturføler forneden i varmtvandsbeholderen Frigivelse tilskudsvarme til varmtvandsopvarmning! Frigivelse el-opvarmning til varmtvandsopvarmning! Prioritering varmtvands-opv. ved kombibeholder! Tilkoblingsforsøg for VV efter højtryksfrakobling! Driftsstatus beholderpumpe! Parametergruppen Solvarme Parametergruppe Solvarme

6 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 7A00 Type solvarmeregulering! A01 Maks. kollektortemperatur! A02 Indkoblingshysterese solvarmekredspumpe! A03 Frakoblingshysterese solvarmekredspumpe! A07 Volumenstrøm solv.kr.til beregning solv.udbytte! A09 Visning melding fejlcirkulation! Parametergruppen Tilskudsvarme med el Parametergruppe El-opvarmning Frigivelse gennem-str.varmer til kedelvand! Frigivelse gen.str.varmer til kedelvand til rumopv.! Maks. ydelse gen.str.varmer til kedelvand! A Ydelse for gen.str.v. til kedelvand v. elselsk.-spærr.! B Bivalent temperatur gen.str.v. til kedelvand! Parametergruppen Intern hydraulik Parametergruppe Intern hydraulik Varmepumpe til bygningsudtørring! Tidsprogram til gulvtørring! C Fremløbstemperatur ved eksternt kald! D Frigivelse 3-vejs-zoneventil opvarmning/vv! Driftsstatus primær pumpe! Driftsstatus sekundær pumpe! Parametergruppen Bufferbeholder Parametergruppe Bufferbeholder Frigivelse bufferbeholder/hydraulisk weiche! Temperatur i driftsstatus konstant for bufferbeholder! Hysterese temperatur opvarmning bufferbeholder! Maks. temperatur bufferbeholder! Temp.grænse driftsstatus konstant for bufferbeholder! Parametergruppen Varmekredse/kølekreds Parametergruppe Varmekredse/kølekreds Rumtemperatur Normal Rumtemperatur Sænket Fjernbetjening! Niveau-varmekurve Varmekurve hældning A Påvirkning rumtemperaturstyring! B Rumtemperaturindkobling! E Maks. fremløbstemperatur varmekreds!

7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2022 Rumtemperatur i partydrift Parametergruppen Køling Parametergruppe Køling Kølefunktion! Kølekreds! Nominel rumtemperaturværdi separat kølekreds Min. fremløbstemperatur køling! Påvirkning rumtemperatur-styring kølekreds! Niveau kølekurve! Hældning kølekurve! FE Funktion Active Cooling på opstillingsstedet Parametergruppen Klokkeslæt Parametergruppe Klokkeslæt C00 til 7C06 Automatisk omstilling sommertid - vintertid! Parametergruppen Kommunikation Parametergruppe Kommunikation Varmepumpenummer i kaskade (LON)! Frigivelse kommunikationsmodul LON! LON-deltagernummer! LON fejlmanager! Udetemperatur! LON-anlægsnummer! C Interval for dataoverførsel via LON! FF Klokkeslæt via LON! Parametergruppen Betjening Parametergruppe Betjening Spær betjening! Printplader og tilslutningsmuligheder Oversigt over printpladerne Henvisninger vedr. el-tilslutninger Grund- og udbygningsprintplade Rangerprintplade Kronemuffer (kun Vitocal 222-G/242-G) Kronemuffer (kun Vitocal 200-S) Regulator- og følerprintplade AVI-printplade (kun Vitocal 200-S) NC-printplade) Eksp.ventil-printplade

8 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse (fortsat) Trykføler Attester Overensstemmelseserklæring Stikordsregister

9 Indledning Funktioner Denne servicevejledning indeholder følgende informationer til varmepumpereguleringen Vitotronic 200, type WO1A for Viessmann-varmepumper: Funktionsbeskrivelse Reguleringsparametre til tilpasning af varmepumpen til de forskellige krav og driftsbetingelser Diagnosemuligheder for varmeanlæg og kølekreds Foranstaltninger i forbindelse med udbedring af fejl Overblik over de elektriske tilslutninger For anlægseksempler, se montage- og servicevejledningen for den pågældende varmepumpe og Anlægseksempler varmepumper. Desuden har det valgte anlægsskema og tilbehøret stor betydning for hvilke funktioner, der er tilgængelige i varmepumpereguleringen. En mærkning med type- eller anlægsspecifikke oplysninger forekommer kun i de tilfælde, hvor dette har umiddelbar betydning for varmepumpens eller varmeanlæggets reaktion. Til mærkning af de forskellige typer varmepumper anvendes følgende symboler: Brine/vand-varmepumper Luft/vand-varmepumper Luft/vand-varmepumper, splitudførelse Varmepumpereguleringens funktioner og reguleringsforhold tilpasses til den pågældende varmepumpe ved hjælp af kodningsstikket. Derfor er det ikke ved alle typer varmepumper, at alle de her beskrevne funktioner er til rådighed. Indstillingsniveauer For at undgå fejlbetjening af varmepumpen eller andre anlægskomponenter, kan reguleringsparametrene og fejlmeldingerne indstilles på forskellige indstillingsniveauer. 9

10 Indledning Indstillingsniveauer (fortsat) Bruger Betjeningen foretages i basismenuen og i den udvidede menu og egner sig for personer, der af VVS-firmaet (installatøren) er blevet indført i betjeningen af varmeanlægget. I basismenuen finder man de generelle betjeningsfunktioner. Hertil hører bl.a. indstilling af den nominelle rumtemperatur eller valg af driftsprogram. Den udvidede menu giver mulighed for at indstille yderligere funktioner som f.eks. tidsprogrammer. For at kalde den udvidede menu frem, tryk. For funktioner i indstillingsniveauet Bruger, se betjeningsvejledningen. Installatør Med dette indstillingsniveau kan yderligere funktioner og parametrene i Kodningsniveau 1 indstilles. Disse er kendetegnet med symbolet!. Indstillingsniveauet Installatør omfatter også funktionerne på niveauet Bruger. 10

11 Indledning Betjeningsenhed Fremløbstemperatur Opvarmning/køling Varmt brugsvand Solenergi Information Vælg med 40 C i ( Betjeningsenheden kan også placeres i en vægmonteringssokkel (tilbehør) i nærheden af varmepumpen. Et trin tilbage i menuen eller afbrydelse af den påbegyndte indstilling. Cursor-taster til at bladre i menuen eller til indstilling af værdier. OK Bekræft valg eller gem en foretaget indstilling. Fremkaldelse af hjælpetekst til det valgte menupunkt. Aktivering af udvidet menu 11

12 Funktionsbeskrivelse Varmepumpe, 2. trin Nogle varmepumper kan udvides med en varmepumpe i 2. trin. I den forbindelse drejer det sig om en separat varmepumpe, der styres af varmepumpen i 1. trin. Det 2. trin har ingen egen varmepumperegulering, men en egen separat reguleret kølekreds. Hvis den krævede varmeydelse er større end varmepumpens varmeydelse i 1. trin, tilkobler varmepumpereguleringen varmepumpen i 2. trin. For en optimeret til- og frakobling af varmepumpen i 2. trin er det nødvendigt at kende begge kompressorers varmeydelser. Parameter Indstilling Kompressor 1: Frigivelse kompressor Ydelse kompressortrin Værdi iht. varmepumpen i 2. trins nominelle varmeydelse, se typeskilt. Kompressor 2: Frigivelse kompressor Ydelse kompressortrin Værdi iht. varmepumpen i 2. trins nominelle varmeydelse, se typeskilt. Varmepumpekaskade En varmepumpekaskade består af en styreenhed og følge-varmepumper: Op til maks. 3 følge-varmepumper med tilslutning via KM-BUS i forbindelse med den eksterne udbygning H1. Op til maks. 4 følge-varmepumper med tilslutning via LON. Alle følge-varmepumper har en varmepumperegulering. Styreenhed og følgevarmepumper kan være 2-trins. Styreenheden styrer driften af varmepumperne i kaskaden. Kaskade via ekstern udbygning H1 Styreenheden kalder følge-varmepumperne via koblingsudgangene på den eksterne udbygning H1. 12

13 Funktionsbeskrivelse Varmepumpekaskade (fortsat) Elektrisk tilslutningsdiagram A 2 avg 1 X3.10 X3.11 L D X3.12 X3.13 E B 230 V C avg N? L sa L? N fö L1? N F X3.12 X V N? L sk G H X3.12 X V N? L sö K N L1 A 1. varmepumpe (styreenhed) B KM-BUS C Ekstern udbygning H1 D Potentialfri kontakt Eksternt kald E 1. følge-varmepumpe Tilslutning på kontakten til Eksternt kald F Potentialfri kontakt Eksternt kald 13

14 Funktionsbeskrivelse Varmepumpekaskade (fortsat) G 2. følge-varmepumpe Tilslutning på kontakten til Eksternt kald H Potentialfri kontakt Eksternt kald K 3. følge-varmepumpe Afhængig af anlægsudførelsen kan det på styreenheden for alle følge-varmepumper med parameteret Anvendelse varmepumpe i kaskade 700C indstilles, om disse anvendes til rumopvarmning/rumkøling og/eller til brugsvandsopvarmning. Omstillingen mellem rumopvarmning/ rumkøling og brugsvandsopvarmning overtages af en central 3-vejs-zoneventil, der styres ved hjælp af styreenheden. Hvis følge-varmepumperne også anvender 3-vejs-zoneventiler til omstilling, skal de tilsvarende koblingsudgange på deres varmepumperegulering tilsluttes parallelt på den centrale zoneventil. L Indgang kombinationsfejlmelding følge-varmepumpe Åben kontakt X3.10 / X3.11, udløser melding Fejl på følge-varmepumper meldes på styreenheden ( E2 Følge-varmepumpe ). Parameter Indstilling Styreenhed Følge-varmepumpe Anlægsskema til Ekstern udbygning Kaskadestyring 700A 1 0 Antal følge-varmepumper i 1 til 3 kaskade 5735 Ydelse følge-varmepumpe 0 til B Anvendelse varmepumpe i 0 til 3 kaskade 700C Fremløbstemperatur ved eksternt kald 730C 0 til 700 ( 0 til 70 C) Frigivelse 3-vejs-zoneventil opvarmning/vv 730D

15 Funktionsbeskrivelse Varmepumpekaskade (fortsat) Kaskade via LON Der skal i varmepumpereguleringen være monteret følgende kommunikationsmoduler (tilbehør): Kommunikationsmodul LON til kaskade i styreenheden Kommunikationsmodul LON i følgevarmepumper Afhængig af anlægsudførelsen kan alle varmepumper frigives hver for sig i en LON-kaskade med parameteret Anvendelse varmepumpe i kaskade 700C til forskellige funktioner: Rumopvarmning/rumkøling Brugsvandsopvarmning Svømmebassinopvarmning Brugsvandsopvarmning med solvarme (kun muligt i forbindelse med den integrerede solvarmeregulering) Det er muligt at køre flere funktioner samtidigt. Rumopvarmning/rumkøling Brugsvandsopvarmning Tilslutningsvarianter for styreenhed og følge-varmepumper: Parallelt på fremløbet til varmtvandsbeholderen: Hver følge-varmepumpe har en egen beholderladepumpe, der ved kald fra styreenheden tilkobles af følge-varmepumpen. Via en egen 3-vejs-zoneventil opvarmning/brugsvandsopvarmning parallelt på fremløbet til varmtvandsbeholderen: Omstillingen sker afhængig af kaldet fra styreenheden til den aktuelle følgevarmepumpe. Parallelt på et fælles fremløb, sekundær kreds: Omstillingen overtager en central 3- vejs-zoneventil opvarmning/brugsvandsopvarmning. Dette styres ved hjælp af styreenhedens varmepumperegulering. Styreenhed og følge-varmepumper er tilsluttet hydraulisk parallelt, hvormed hver kreds råder over sin egen pumpe. Integrering af varmepumpereguleringen i LON Eksempel på varmepumpekaskade og Vitocom A LON LON B LON LON C A Varmepumperegulering styreenhed B Varmepumperegulering følge-varmepumpe 15

16 Funktionsbeskrivelse Varmepumpekaskade (fortsat) C Vitocom A B C Anlægsskema til Kaskadestyring 700A 2 0 Antal følge-varmepumper i 1 til 4 kaskade 5735 Varmepumpenummer i kaskade 1 til 4 (LON) 5707 Kommunikationsmodul LON forefindes 1 1 Frigivelse kommunikationsmodul LON 7710 LON anlægsnummer til 5 1 til 5 LON deltagernummer 7777 Det samme nummer må ikke tildeles to gange. 1 til 99 1 til 99 1 til 99 LON fejlmanager 7779 Kun én regulering pr. anlæg må være kodet som fejlmanager. 0 eller 1 0 eller 1 Vitocom er altid fejlmanager Klokkeslæt via LON 77FF 2 1 Vitocom modtager klokkeslættet Udetemperatur via LON Interval for dataoverførsel via LON 779C Ydelse følge-varmepumpe 0 til B Anvendelse varmepumpe i 0 til 31 0 til 31 kaskade 700C Fremløbstemperatur ved eksternt 0 til 700 kald 730C 0 til 70 Frigivelse 3-vejs-zoneventil opvarmning/vv 730D 0 / 1 0 / 1 16

17 Funktionsbeskrivelse Funktioner, der tilkobles eksternt Eksternt kald/ekstern blandeventil ÅBEN eller reguleringsforløb Ekstern omstilling af driftsstatus Ekstern spærring/ekstern blandeventil LUKKET eller reguleringsforløb Signalet Ekstern spærring har højere prioritet end signalet Eksternt kald. Til disse funktioner er der forskellige kontakter til rådighed: Potentialfrie kontakter i varmepumpereguleringer med rangerprintplade (se side 166): X3.12, X3.13 til eksternt kald/ekstern blandeventil ÅBEN eller reguleringsforløb og/eller eksternt skift af driftsstatus. X3.2, X3.14 til ekstern spærring/ ekstern blandeventil LUKKET eller reguleringsforløb. Via KM-BUS i forbindelse med den eksterne udbygning H1 (tilbehør). Eksternt kald/ekstern blandeventil ÅBEN eller reguleringsforløb Ved at lukke den potentialfri kontakt kaldes eller spærres varmepumpen, og varmekredsens blandeventiler sættes i position ÅBEN eller i reguleringsdrift. Følgende parametre påvirker funktionen: Virkning eksternt kald til varmepumpe/varmekredse 7014 Fastlægger varmepumpens reaktion og reaktionen for varmekredsenes blandeventiler. Fremløbstemperatur ved eksternt kald 730C Fastlægger den nominelle værdi for fremløbstemperaturen, som sekundær kredsen skal reguleres efter ved eksternt kald. I forbindelse med den eksterne udbygning H1 kan der via et analogt spændingssignal til stik avf indstilles en nominel værdi for fremløbstemperaturen. Her modsvarer spændingsområdet 0 til 10 V et temperaturværdiområde fra 0 til 100 C (leveringstilstand). Varmepumpereguleringen anvender den høje værdi. En ændring kan kun foretages af et af Viessmann certificeret VVS-firma til varmepumper. 17

18 Funktionsbeskrivelse Funktioner, der tilkobles eksternt (fortsat) Ekstern omstilling af driftsstatus Ved at lukke den potentialfri kontakt omstilles driftsstatus. Følgende parametre påvirker funktionen: Anlægskomponenter ved ekstern omstilling 7011 Fastlægger die anlægskomponenter, som omstillingen skal virke på. Driftsstatus ved ekstern omstilling 7012 Fastlægger til hvilken driftsstatus der skal omstilles. Varighed for den eksterne omstilling 7013 Fastlægger min. varigheden for omstillingen efter udløsning af signalet. Ekstern spærring/ekstern blandeventil LUKKET eller reguleringsforløb Ved at lukke den potentialfri kontakt spærres varmepumpen, og varmekredsens blandeventiler sættes i position LUKKET eller i reguleringsdrift. Følgende parametre påvirker funktionen: Virkning ekstern spærring til varmepumpe/varmekredse 7015 Fastlægger varmepumpens reaktion og reaktionen for varmekredsenes blandeventiler. Virkning ekstern spærring til pumper/kompressor 701A Fastlægger hvilke driftskomponenter i den sekundære kreds, der skal spærres, f.eks. pumper eller kompressor. 18

19 Funktionsbeskrivelse Spærring fra el-forsyningsselskabet Med elektriske lavtariffer følger ofte en aftale om, at den elektriske forsyning til kompressor og gennemstrømningsvarmer kan afbrydes flere gange dagligt af el-forsyningsselskabet. Frakoblingssignalet modtager varmepumpereguleringen fra el-forsyningsselskabet via en potentialfri kontakt. For at de øvrige funktioner i varmeanlægget er til rådighed under spærringen fra el-forsyningsselskabet, frakobles spændingsforsyningen til varmepumpereguleringen ikke. Tilskudsvarme Ekstern varmeforsyner Varmepumpereguleringen muliggør bivalent drift af varmepumpen med en ekstern varmeforsyner, f.eks. en oliekedel ( Frigivelse ekstern varmeforsyner 7B00 ). Den eksterne varmeforsyner er integreret hydraulisk, så varmepumpen også kan anvendes til kedlens returtemperaturhævning. Systemadskillelsen foretages enten med en hydraulisk weiche eller en kedelvandsbufferbeholder. For en optimal drift af varmepumpen skal den eksterne varmeforsyner integreres i anlæggets fremløb via en blandeventil. Med den direkte styring af denne blandeventil ved hjælp af varmepumpereguleringen opnåes en hurtig reaktion. Rumopvarmning Hvis langtidsgennemsnittet for udetemperaturen ligger under den bivalente temperatur 7B02, tilkobler varmepumpereguleringen den eksterne varmeforsyner. Ved varmekald fra forbrugsenhederne (f.eks. ved frostsikring eller ved en defekt på varmepumpen) tilkobles den eksterne varmeforsyner også over den bivalente temperatur. Brugsvandsopvarmning Se kapitlet Brugsvandsopvarmning med tilskudsvarme. Sikkerhedsfunktioner Varmepumpereguleringen indeholder ingen sikkerhedsfunktioner for den eksterne varmeforsyner. 19

20 Funktionsbeskrivelse Tilskudsvarme (fortsat) For at beskytte mod for høje fremløbseller returtemperaturer i varmepumpen skal to overkogstermostater tilsluttes (begge med koblingsgrænse på 70 C): Overkogstermostat til frakobling af den eksterne varmeforsyner og Overkogstermostat til frakobling af sekundær pumpen Gennemstrømningsvarmer Som ekstra varmekilde kan der i fremløbet i sekundær kreds integreres en elektrisk gennemstrømningsvarmer. Afhængigt af typen af varmepumpe kan gennemstrømningsvarmeren være omfattet af leverancen, være tilbehør eller den skal monteres på opstillingsstedet. Montagevejledning til gennemstrømningsvarmer til kedelvand Gennemstrømningsvarmeren kan frigives separat til rumopvarmning og til brugsvandsopvarmning. For rumopvarmning med gennemstrømningsvarmer skal langtidsgennemsnittet for udetemperaturen underskride Bivalent temperatur gen.str.v. til kedelvand 790B. Alt efter varmekald tilkobler varmepumpereguleringen gennemstrømningsvarmeren i trin 1, 2 eller 3 ( Maks. ydelsegen. str. varmer til kedelvand 7907 ). Så snart den maks. fremløbstemperatur i den sekundære kreds Maks. fremløbstemperatur varmekreds 200E er nået, frakobler varmepumpereguleringen gennemstrømningsvarmeren. Til begrænsning af den samlede elektriske effektoptagelse frakobler varmepumpereguleringen gennemstrømningsvarmeren i et par sekunder, umiddelbart før kompressoren starter. Derefter tilkobles hvert trin efter hinanden med et mellemrum på 10 sek. Hvis forskellen mellem fremløbs- og returtemperaturen i den sekundære kreds ikke stiger med min. 1 K i løbet af 24 h, når gennemstrømningsvarmeren er tilkoblet, viser varmepumpereguleringen fejlmeldingen AB Gen.str.v. kedelvand.. 20

21 Funktionsbeskrivelse Tilskudsvarme (fortsat) Parameter Indstilling Frigivelse gennem-str.varmer til kedelvand Frigivelse gen.str.varmer til kedelvand til rumopv Frigivelse el-opvarmning til varmtvandsopvarmning Brugsvandsopvarmning Brugsvandsopvarmning med varmepumpen Brugsvandsopvarmningen med varmepumpen er i leveringstilstand højere prioriteret end rumopvarmning/rumkøling. Dette kan kun ændres af et af Viessmann certificeret VVS-firma til varmepumper. Varmepumpereguleringen frakobler brugsvandscirkulationspumpen under beholderopvarmningen. Hvis temperaturen på tilkoblingstemperaturføleren falder med mere end Hysterese VV-temperaturvarmepumpe 6007 under den Nominel varmtvands-temperatur 6000, starter beholderopvarmningen. Opvarmningen slutter, hvis temperaturen på udeføleren stiger til over den nominelle værdi eller så snart Maks. varmtvandstemperatur 6006 er opnået. Brugsvandsopvarmning med én temperaturføler: Monteret foroven i varmtvandsbeholderen. Brugsvandsopvarmning med to temperaturfølere: Monteret foroven og forneden i varmtvandsbeholderen. Den nedre temperaturføler aktiveres med parameteret Temperaturføler forneden i varmtvandsbeholderen 600E. Den nominelle værdi indstilles på parameter Nominel varmtvandstemperatur 2 600C. Den nedre temperaturføler leverer temperaturværdien til Tilkoblingsoptimering til varmtvandsopvarmning 6009 og til Frakoblingsoptimering til varmtvandsopvarmning 600A. 21

22 Funktionsbeskrivelse Brugsvandsopvarmning (fortsat) Til- og frakobling af brugsvandsopvarmning Driftsstatus Øverst Normal 2. temp. Én beholderføler: Beholderføler foroven til og fra til til Returtemperaturføler fra fra sekundær kreds To beholderfølere: Beholderføler foroven til og fra til til Beholderføler forneden fra fra Returtemperaturføler sekundær kreds Frostsikring Driftsstatus, se betjeningsvejledningen Vitotronic 200. Hvis temperaturen på beholderføleren falder til under 3 C, tilkobler varmepumpereguleringen også straks gennemstrømningsvarmeren, den eksterne varmeforsyner eller el-patronen EHE. Frostsikringsopvarmningen slutter, hvis temperaturen på den øvre beholderføler kommer over 10. En evt. aktiveret spærring af el-opvarmningen til brugsvandsopvarmningen virker ikke ( Frigivelse el-opvarmning til varmtvandsopvarmning 6015 på 0 ). 22

23 Funktionsbeskrivelse Brugsvandsopvarmning (fortsat) Brugsvandsopvarmning med tilskudsvarme Muligheder for tilskudsvarme: Gennemstrømningsvarmer (afhængig af typen af varmepumpe som leveringsomfang, tilbehør eller på opstillingsstedet) Ekstern varmeforsyner eller El-patron (tilbehør) indbygget i varmtvandsbeholderen Brugsvandsopvarmning kan enten kun udføres med en ekstern varmeforsyner eller en el-patron i varmtvandsbeholderen. Opvarmning med tilskudsvarme tilkobles, hvis den nominelle værdi på den øvre beholderføler underskrides med mere end Hysterese VV-temperatur tilskudsvarme Varmepumpereguleringens integrerede belastningsmanagement afgør hvilken tilskudsvarmer, der aktiveres. Den eksterne varmeforsyner har højere prioritet end el-patronerne. Den eksterne varmeforsyner frakobles, så snart den nominelle værdi på den øvre beholderføler minus en hysterese på 1 K er nået. Parameter Frigivelse tilskudsvarme til varmtvandsopvarmning 6014 Frigivelse el-opvarmning til varmtvandsopvarmning 6015 Frigivelse gennem-str.varmer til kedelvand 7900 Frigivelse ekstern varmeforsyner 7B00 Frigivelse ekstern v.forsyner til varmtvandsopvarmning 7B0D Brugsvandsopvarmning Gennemstrømningsvarmer El-patron Ekstern varmeforsyner

24 Funktionsbeskrivelse Brugsvandsopvarmning (fortsat) Brugsvandsopvarmning med solvarme Via den i varmepumpereguleringen integrerede solvarmeregulering. eller Via den eksterne solvarmeregulering Vitosolic. Montage- og servicevejledning til Vitosolic Integreret solvarmeregulering Reguleringen foretages via temperaturdifferencen mellem kollektortemperaturføler og beholderføler. Beholderfølerens placering: Forneden i varmtvandsbeholderen. I dette tilfælde kan denne temperaturføler ikke anvendes til andre funktioner. eller I solvarmereturløbet. Hvis begge temperaturfølere er tilsluttet, bruges den højeste værdi. Solvarmekredspumpen tilkobles, hvis temperaturforskellen overskrider værdien i parameteret Indkoblingshysterese solvarmekredspumpe 7A02. Solvarmekredspumpen frakobles efter følgende kriterier: Temperaturforskellen underskrider værdien i parameteret Frakoblingshysterese solvarmekredspumpe 7A03. Maks. varmtvandstemperatur 6006 er nået. Kortslutning eller afbrydelse af kollektortemperaturføleren eller beholderføleren. Undertrykkelse af efteropvarmningen i varmtvandsbeholderen Nominel varmtvands-temperatur 6000 sænkes under brugsvandsopvarmningen med solvarme med 5 K. Opgørelse Se parameter Volumenstrøm solv.kr.til beregning solv.udbytte 7A07. Recirkulation Hvis kontraventilen i solvarmekredsen er defekt, kan lave kollektortemperaturer fører til uønsket recirkulation i solvarmekredsen. Visningen af meldingen A4 Kontraventil aktiveres ved indstilling af parameteret Visning melding fejlcirkulation 7A09. 24

25 Funktionsbeskrivelse Kedelvandsbufferbeholder/hydraulisk weiche Ved anlægsskema 3 til 10 aktiveres kedelvandsbufferbeholderen automatisk. Ved anlægsskema 1 og 2 skal en kedelvandsbufferbeholder aktiveres via parameteret Frigivelse bufferbeholder/hydraulisk weiche Til udfyldelse af spærretiderne fra elforsyningsselskabet: I perioder med spidsbelastning kan varmepumper afhængigt af strømtariffen frakobles af el-forsyningsselskabet. En kedelvandsbufferbeholder forsyner også i denne spærretid varmekredsene med varme. Til hydraulisk udligning af volumenstrømmene i den sekundære kreds og i varmekredsen. Hvis f.eks. volumenstrømmen i varmekredsen reduceres via termostatventiler, forbliver volumenstrømmen i den sekundær kreds konstant. Længere funktionstid for varmepumpen. Den store vandvolumen og en evt. separat afspærring af varmepumpen nødvendiggør installation af en yderligere eller en større ekspansionsbeholder. Sekundær pumpens volumenstrøm skal være større end varmekredspumpens. Sikringen af varmepumpen skal udføres iht. EN Henvisning til anlæg med hydraulisk weiche Hvis der anvendes en hydraulisk weiche, skal det sikres, at volumenstrømmen på varmekredssiden er større end varmepumpens volumenstrøm på sekundærsiden. Varmepumpereguleringen behandler en hydraulisk weiche som en lille kedelvandsbufferbeholder. Derfor skal den hydrauliske weiche konfigureres som kedelvandsbufferbeholder i varmepumpereguleringen ( Frigivelse bufferbeholder/hydraulisk weiche 7200 ). Opvarmning Den nominelle værdi for buffertemperaturen afhænger af driftsstatus: Øverst / Normal Maksimalværdi for alle nominelle temperaturer i varmekredsen. Konstant Temperatur i driftsstatus konstant for bufferbeholder Hvis temperaturen på buffertemperaturføleren underskrider den nominelle værdi for buffertemperaturen med mere end Hysterese temperaturopvarmning bufferbeholder 7203, starter opvarmningen af kedelvandsbufferbeholderen. Driftsstatus, se betjeningsvejledningen Vitotronic

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 200. til brugeren. Varmepumperegulering Vitotronic 200, type WO1A. 5591 647 DK 8/2010 Skal opbevares!

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 200. til brugeren. Varmepumperegulering Vitotronic 200, type WO1A. 5591 647 DK 8/2010 Skal opbevares! Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmepumperegulering Vitotronic 200, type WO1A VITOTRONIC 200 8/2010 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed Overhold disse sikkerhedshenvisninger

Læs mere

VIESMANN. VITOCAL Brine/vand- og vand/vand-varmepumper et- og totrins, 5,8 til 117,8 kw. Planlægningsvejledning VITOCAL 350-G VITOCAL 200-G

VIESMANN. VITOCAL Brine/vand- og vand/vand-varmepumper et- og totrins, 5,8 til 117,8 kw. Planlægningsvejledning VITOCAL 350-G VITOCAL 200-G VIESMANN VITOCAL Brine/vand- og vand/vand-varmepumper et- og totrins, 5, til 117, kw Planlægningsvejledning Varmepumper med elektrisk kompressor til opvarmning og brugsvandsopvarmning i monovalente eller

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS. til brugeren. Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS. til brugeren. Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift VITODENS 12/2011 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 200. til brugeren. Varmeanlæg med vejrkompenserende regulering Vitotronic 200, type KO1B, KO2B eller KW6B

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 200. til brugeren. Varmeanlæg med vejrkompenserende regulering Vitotronic 200, type KO1B, KO2B eller KW6B Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmeanlæg med vejrkompenserende regulering Vitotronic 200, type KO1B, KO2B eller KW6B VITOTRONIC 200 12/2012 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOCALDENS. til brugeren

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOCALDENS. til brugeren Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Hybrid-varmepumpe og boligventilationssystem med varmepumperegulering Vitotronic 200, type WO1C VITOCALDENS 1/2014 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP

BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP Varenummer 120871 1 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 1.2 Symbolforklaring

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20 Side 1 TPK HS20 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. TRADITIONEL DIREKTE INSTALLATION... 4 3. DIREKTE INSTALLATION MED BLANDEKREDSE... 6 4. INSTALLATION AF INDIREKTE KREDS MED

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

auromatic 620 Betjeningsvejledning/installationsvejledning Busmodulært reguleringssystem til opvarmningstøtten med solvarme

auromatic 620 Betjeningsvejledning/installationsvejledning Busmodulært reguleringssystem til opvarmningstøtten med solvarme Til brugeren/til VVS-installatøren Betjeningsvejledning/installationsvejledning auromatic 620 Busmodulært reguleringssystem til opvarmningstøtten med solvarme DK VRS 620 For brugeren Betjeningsvejledning

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

VIESMANN VITOSOLAR 300-F Kompaktkedel med solvarmeunderstøttet brugsvandsopvarmning og opvarmningssupplement

VIESMANN VITOSOLAR 300-F Kompaktkedel med solvarmeunderstøttet brugsvandsopvarmning og opvarmningssupplement VIESMANN VITOSOLAR 300-F Kompaktkedel med solvarmeunderstøttet brugsvandsopvarmning og opvarmningssupplement med Kondenserende gaskedel Vitodens 200-W Datablad Best.nr. og priser: se prislisten VITOSOLAR

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning

Monterings- og betjeningsvejledning Monterings- og betjeningsvejledning Varmepumpestyringen WPM-1 NY Wolf Easy Connect System fra FW 1.40 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING INDHOLD 1. KOMPONENTBESTYKNING 2. MONTERING 3. FUNKTIONSBESKRIVELSE 4. TEKNISKE DATA 5. ANVENDELSESOMRÅDE 6. INDREGULERING 7. VEDLIGEHOLDELSE 8.

Læs mere

Monterings- og servicevejledning

Monterings- og servicevejledning Monterings- og servicevejledning Rumcontroller RC20 Til installatøren Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning eller servicearbejde 7 747 006 251 08/2006 DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Brugervejledning MHI Hydrolution Luft / vand varmepumpe Ballerup Tempovej 18-22 2750 Ballerup Tlf. 70 27 06 07 Fax 70 26 34 05 Kolding Gejlhavegaard

Læs mere

Servicevejledning Funktionsmodul

Servicevejledning Funktionsmodul Servicevejledning Funktionsmodul FM458 Strategimodul Til installatøren Læs dette før ibrugtagning og servicearbejde. 7 747 017 386-03/2008 DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed.....................................

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

6 720 801 078-00.1I. Multi Module. Installatørvejledning. 6 720 807 279 (2013/03) da

6 720 801 078-00.1I. Multi Module. Installatørvejledning. 6 720 807 279 (2013/03) da 6 720 801 078-00.1I Multi Module Installatørvejledning da 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.............. 2 1.1 Symbolforklaring................................

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt 1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt Vlås M T Kedel med dispensation fra AT 42 afsnit 2 Tf 2 V5 V2 V Brandsikring V3 1 q:\acadtegn\ars\ars\01 rev 1.dwg Stokerfyret kedel Anlægget

Læs mere

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet.

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. ALARM OVERSIGT Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. Den enkelte alarm har et nummer der sammen med alarmteksten registreres

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning calormatic 430f Vejrkompenserende termostat med radiooverføring DK VRC 430f For brugeren Betjeningsvejledning calormatic 430f

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service Betjeningsvejledning Kondenserende oliekedel Logano GB125 med brænder Logatop BE Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 019 961-03/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

VIESMANN. VITODENS Kondenserende gaskedel 3,8 til 35,0 kw. Planlægningsvejledning. VITODENS 222-F Type FS2B. VITODENS 333-F Type FS3B og FR3B

VIESMANN. VITODENS Kondenserende gaskedel 3,8 til 35,0 kw. Planlægningsvejledning. VITODENS 222-F Type FS2B. VITODENS 333-F Type FS3B og FR3B VIESMANN VITODENS Kondenserende gaskedel 3,8 til 35,0 kw Planlægningsvejledning VITODENS 222-F Type FS2B Kondenserende kompaktkombikedel, 4,8 til 35,0 kw, til natur- og F-gas VITODENS 333-F Type FS3B og

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

ME Control Bruger Manual

ME Control Bruger Manual ME Control Bruger Manual Her finder jeg ME Control-enheden på Internettet Den sidst opdaterede brugermanual findes på adressen www.mecontrol.eu 1. Sådan fungerer ME Control-enheden Alt hvad du sender (SMS

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6720643521 (2010/05) da

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6720643521 (2010/05) da 6 720 643 475-01.1I Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Brugervejledning 6720643521 (2010/05) da 2 Information DA Information Bosch Compress EHP er udstyret med den seneste generations lavenergi-cirkulationspumper

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

1. Introduktion...3. 1.1 Trådløs kommunikation... 3 1.2 Produktoversigt... 4. 2. Eksempler på anvendelse...6

1. Introduktion...3. 1.1 Trådløs kommunikation... 3 1.2 Produktoversigt... 4. 2. Eksempler på anvendelse...6 Brugsanvisning 1 Indhold 1. Introduktion...3 1.1 Trådløs kommunikation... 3 1.2 Produktoversigt... 4 2. Eksempler på anvendelse...6 2.1 Termostat til én zone med kedelstyring... 6 2.2 System med to zoner

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Montagevejledning LK Cq

Montagevejledning LK Cq Montagevejledning LK Cq UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der er monteret ved varmekredsfordeleren.

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

6 720 614 056-00.2D. Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160. Installationsvejledning 6 720 614 435 (2007/06) OSW

6 720 614 056-00.2D. Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160. Installationsvejledning 6 720 614 435 (2007/06) OSW 6 720 614 056-00.2D Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160 da Installationsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse da Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

For brugeren/for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. Solcellemodul VR 68. Solcellemodul til VRC 430/VRC 430f

For brugeren/for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. Solcellemodul VR 68. Solcellemodul til VRC 430/VRC 430f For brugeren/for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning Solcellemodul VR 68 Solcellemodul til VRC 430/VRC 430f DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

ecotec VC VCW DK, SE, NO

ecotec VC VCW DK, SE, NO ecotec VC VCW DK, SE, NO For brugeren Betjeningsvejledning ecotec pro/plus Væghængte gaskedel med kondensationsteknik VC VCW DK Indholdsfortegnelse Kedelegenskaber... 3 Anbefalet tilbehør... 3 Henvisninger

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

Weishaupt kombinationsbeholder WKS. Den færdige varmtvandsbeholder for en enkel og hurtig montage. Et sikkert valg.

Weishaupt kombinationsbeholder WKS. Den færdige varmtvandsbeholder for en enkel og hurtig montage. Et sikkert valg. Weishaupt kombinationsbeholder WKS Den færdige varmtvandsbeholder for en enkel og hurtig montage Et sikkert valg. Weishaupt kombinationsbeholder: enkel, hurtig og effektiv luft/vandvarmepumpe for opstilling

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen 6 720 614 050-00.1D Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW da Betjeningsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

VIESMANN VITORADIAL 300-T Kondenserende kedler 101 til 545 kw

VIESMANN VITORADIAL 300-T Kondenserende kedler 101 til 545 kw VIESMANN VITORADIAL 300-T Kondenserende kedler 101 til 545 kw Datablad Best.nr. og priser: se prislisten VITORADIAL 300-T Type VR3 Lavtemperatur-olie-/gaskedel med kondenserende varmeveksler Tretrækskedel

Læs mere

Solvarmeanlæg: Aftalegrundlag og servicekontrakt

Solvarmeanlæg: Aftalegrundlag og servicekontrakt 1 Side 1/1 Solvarmeanlæg: Aftalegrundlag og servicekontrakt For at sikre det bedst mulige resultat i forbindelse med, at en boligejer skal have installeret et solvarmeanlæg er det vigtigt, at kunden og

Læs mere

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW.

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW. VIESMANN VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW Datablad Best.nr. og priser på forespørgsel For valg af kedel henvises

Læs mere

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering Elektronisk temperaturcontroller TLZ11 Frontpanel: TLZ11 22.8. OUT AL 4 3 U P TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion og ON/ kontrol. Instrumentet er forsynet

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene Sirene udgang Udgange Kanal udgang Fjernbetjening 1 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5 Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.0 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Thermo Call TC3

Betjeningsvejledning. Thermo Call TC3 Betjeningsvejledning Thermo Call TC3 Generelle oplysninger Kære Webasto-kunde! Vi takker dig for valget af den nye Thermo Call TC3. Du får med dette produkt en komfortabel og moderne betjeningsmulighed

Læs mere

088U0200 / 088U0205 GB

088U0200 / 088U0205 GB 088U0200 / 088U0205 GB Instruction CF-MC Master Controller D Instruktion CF-MC Hauptregler DK Vejledning F Instruction Régulateur principal CF-MC SE Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi regulatora CF-MC

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere