KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING"

Transkript

1 DA DA DA

2 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05/10/06 ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998 om anvendelse af artikel 92 og 93 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab på visse former for horisontal statsstøtte (forelagt af Kommissionen) VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE Formålet med dette dokument er at høre nationale eksperter og interesserede tredjeparter. Det er et arbejdsdokument, der er udarbejdet af Generaldirektoratet for Konkurrence, og afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens holdning. Hverken Europa-Kommissionen eller personer, der handler på dens vegne, kan holdes ansvarlige for anvendelsen af oplysningerne i dette dokument. Ingen kan påberåbe sig rettigheder på grundlag af indholdet i dette dokument. DA DA

3 ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST BEGRUNDELSE 1) Målsætning og baggrund for forslaget For at sikre effektivt tilsyn og forenkle administrationen uden at Kommissionens kontrol svækkes, har den i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998 om anvendelse af artikel 92 og 93 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab på visse former for horisontal statsstøtte 1 beføjelse til - gennem forordninger - at erklære, at visse former for støtte er forenelige med fællesmarkedet og ikke omfattet af anmeldelsespligten i artikel 88, stk. 3, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab. Det drejer sig om de minimisstøtte 2, støtte til små og mellemstore virksomheder, forskning og miljøbeskyttelse, støtte til beskæftigelse og uddannelse samt støtte, der er i overensstemmelse med det kort, Kommissionen har godkendt for statsstøtte med regionalt sigte i hver medlemsstat. Som led i sin handlingsplan på statsstøtteområdet 3, der blev offentliggjort i juni 2005, iværksatte Kommissionen en høring af interesserede parter 4 og præsenterede en køreplan for den statsstøttereform, som Kommissionen gennemfører i perioden i nært samarbejde med medlemsstaterne og alle interesserede kredse. I handlingsplanen anfører Kommissionen bl.a., at den vil overveje nødvendigheden af at udvide anvendelsesområdet for Rådets forordning (EF) nr. 994/98 for at give Kommissionen beføjelse til at fritage nye former for statsstøtte for anmeldelsespligten, bl.a. støtte til fremme af kulturen og bevarelse af kulturarven. Dette behov for at udvide anvendelsesområdet for den nuværende bemyndigelsesforordning fremgår af den evalueringsrapport om anvendelse af bemyndigelsesforordningen, som Kommissionen har pligt til at forelægge Europa-Parlamentet og Rådet hvert femte år i medfør af artikel 5 i nævnte forordning 5. I rapporten understreges især behovet for at udvide anvendelsesområdet for de nuværende fritagelsesforordninger for at begrænse kravet om anmeldelse, samtidig med at det sikres, at de omhandlede forordninger udelukkende omfatter støtteformer, der ikke giver anledning til alvorlige problemer på konkurrenceområdet. Situationen for statsstøtte på området for fremme af kulturen og bevarelse af kulturarven. Den nuværende forordning nr. 994/98 giver bl.a. Kommissionen beføjelse til at udstede en fritagelsesforordning for alle former for statsstøtte til fordel for SMV. I medfør af disse bestemmelser kan Kommissionen derfor fritage statsstøtte til fremme af kultur og bevarelse af kulturarv ydet til SMV for anmeldelsespligten. Den reelle værdi af en sådan EFT L 142 af , s.1-4. Mulighed for fritagelse fastsat i artikel 2i forordning (EF) nr. 994/98. EUR-Lex websted Resultater af høringen om handlingsplanen på statsstøtteområdet - detaljeret resumé, GD Konkurrences websted Ved udarbejdelsen af denne rapport baserede Kommissionen sig på spørgeskemaer over EUmedlemslandenes og EFTA-medlemslandenes erfaringer samt på konklusionerne af det multilaterale møde den 27. juni 2006 med de nationale myndigheder. Rapporten har været forelagt det rådgivende udvalg på statsstøtteområdet den xx.xx DA 2 DA

4 fritagelsesforordning er begrænset, for støttemodtagerne, især på biograf- og tv-området, er ofte store virksomheder. Det medfører en betydelig arbejdsbyrde for Kommissionen og medlemsstaterne, selv om der ofte er tale om rutinesager med begrænsede budgetter. Visse små projekter (individuelle lavbudgetfilm med et stærkt kulturelt element) kan være produceret af en stor virksomhed, men berettiger ikke, at Kommissionen investerer store ressourcer til kontrol. På baggrund af erfaringen med behandlingen af disse anmeldelser finder Kommissionen, at disse former for støtte under visse omstændigheder og for visse projekters vedkommende vil kunne fritages for anmeldelsespligten, og at det derfor er hensigtsmæssigt at ændre Rådets forordning nr. 994/98 i overensstemmelse hermed. Situationen for statsstøtte på området for naturkatastrofer Af samme årsager som de ovenfor nævnte giver Rådets forordning (EF) nr. 994/98 Kommissionen beføjelse til at fritage statsstøtte til naturkatastrofer ydet til SMV for anmeldelsespligten, men ikke støtte, der ydes til store virksomheder. Inden for de seneste år har der været en række store oversvømmelser i Europa, som har nødvendiggjort støtte fra medlemsstaterne. I sådanne situationer er det vigtigt, at medlemsstaterne hurtigt kan godkende og udbetale støtte til de berørte virksomheder. Pligten til forhåndsanmeldelse medfører dels et stort administrativt arbejde for Kommissionens tjenestegrene og medlemsstaterne, dels forsinkelser, der ikke kan afkortes, i udbetaling af støtte til de berørte virksomheder. Erfaringerne fra behandlingen af disse anmeldelser viser imidlertid, at risikoen for alvorlige konkurrencefordrejninger er begrænset. Støtte til store virksomheder kan generelt medføre mere alvorlig konkurrencefordrejning, og de finansielle vanskeligheder som følge af naturkatastrofer er normalt mindre alvorlige end for SMV. Hvis støtten er veldefineret, begrænset til de materielle skader som følge af naturkatastrofen, og hvis beløbet er kontrolleret af en uafhængig enhed, forekommer fritagelsen for anmeldelsespligten at være berettiget. Rådets forordning (EF) nr. 994/98 bør derfor ændres for ligeledes at omfatte disse former for statsstøtte. Situationen for statsstøtte på landbrugsområdet Artikel 36 i EF-traktaten bestemmer, at konkurrencereglerne kun finder anvendelse på produktionen af og handelen med landbrugsvarer (også benævnt bilag 1-produkter) i det omfang, Rådet beslutter dette. I modsætning til andre sektorer hidrører Kommissionens beføjelse til at kontrollere statsstøtte på landbrugsområdet ikke direkte fra traktaten, men fra den lovgivning, Rådet har vedtaget i medfør af artikel 37, og er underlagt de begrænsninger, der er fastsat af Rådet. I praksis indeholder alle forordningerne om de fælles markedsordninger imidlertid bestemmelse om, at statsstøttereglerne i artikel 87 og 89 i traktaten skal anvendes på de berørte varer. Det er derfor hensigtsmæssigt at anvende de samme procedureregler for landbrugsområdet som for de andre sektorer. Rådets forordning nr. 994/98 giver bl.a. Kommissionen beføjelse til fra anmeldelsespligten at fritage statsstøtte til SMV, der beskæftiger sig med produktion, forarbejdning og afsætning af landbrugsprodukter i medfør af Kommissionens forordning (EF) nr. 1/2004 af 23. december , som i øjeblikket er til revision. Denne forordning giver imidlertid ikke mulighed for at dække støtte til virksomheder, der er større end små og mellemstore virksomheder. Erfaringen på dette område viser, at Kommissionen modtager mange anmeldelser af landbrugsstøtte til 6 EUT L 1 af , s. 1. DA 3 DA

5 andre virksomheder end SMV, som ikke er omfattet af fritagelsen for anmeldelsespligten, selv om støttebudgettet er begrænset. Rådets forordning nr. 994/98 bør derfor ændres for ligeledes at omfatte disse former for statsstøtte. Situationen for statsstøtte af social karakter på transportområdet Forenelig med fællesmarkedet ifølge artikel 87, stk. 2, litra a) er støtte af social karakter til enkelte forbrugere, forudsat at den ydes uden forskelsbehandling med hensyn til varernes oprindelse. I de seneste ti år er der sket en kraftig stigning i anmeldelserne af støtte af social karakter på transportområdet, hvilket har medført en stigende administrativ byrde for Kommissionens tjenestegrene og medlemsstaterne. I lyset af sin erfaring på området for støtte af social karakter på transportområdet konstaterer Kommissionen alligevel 7, at denne form for projekter ikke giver anledning til særlige problemer, hvis princippet om ikkeforskelsbehandling er overholdt med hensyn til varernes eller tjenesternes oprindelse og valg af støttemodtagende forbrugergruppe. Kommissionen finder derfor, at disse former for støtte under visse omstændigheder bør fritages for anmeldepligten, herunder også for store virksomheder, og at det derfor er hensigtsmæssigt at ændre forordning (EF) nr. 994/98 i overensstemmelse hermed. Bestemmelser vedrørende gennemsigtighed I sin handlingsplan på statsstøtteområdet bebudede Kommissionen, at den ville øge gennemsigtigheden på statsstøtteområdet alt imedens unødvendige administrative byrder undgås samt sikre en effektiv kontrol med de tilfælde, der kan berøre konkurrencen mest. Kommissionens evalueringsrapport om anvendelsen af bemyndigelsesforordningen understreger endvidere medlemsstaternes ønske om, at indførelsen af fritagelsesforordninger ikke ledsages af for store administrative byrder. Det hedder herom i artikel 3, stk. 2, i forordning nr. 994/98, at "straks ved iværksættelsen af støtteordninger eller individuel støtte, der ydes uden for en ordning, og som er fritaget for underretning i henhold til disse forordninger, tilsender medlemsstaterne med henblik på offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende Kommissionen et resumé af oplysningerne om disse støtteordninger eller individuelle tilfælde af støtte, der ikke er omhandlet af en fritaget støtteordning". 7 Kommissionens beslutninger af om lufttransportkompensationer til beboere på de Kanariske øer (N 387/1998) og Balearerne (N 836/1998). Kommissionens beslutning af om forbindelserne mellem Madeira og resten af Portugal (N 414/1998). Kommissionens beslutning af om forbindelserne til de mindste øer på Sicilien (N399/1999). Kommissionens beslutninger af om forbindelserne mellem Marseilles og Nice på den ene side og Ajaccio, Bastia, Calvi og Figari på den anden side (N 24/2000). Beslutninger af om forbindelserne mellem Ajaccio og Bastia på den ene side og Montpellier på den anden side (N 638/2000) og mellem Ajaccio, Bastia, Calvi og Figari på den ene side og Lyon på den anden side (N 639/2000). Kommissionens beslutning af om forbindelserne mellem Guadeloupe og Frankrig N 607/04 Sociale støtteforanstaltninger til Réunion (N 385/04). Kommissionens beslutning af 13. september 2006 Frankrig ændring af ordning N 516/2004 om støtte af social karakter til visse passagerkategorier i flyforbindelserne mellem Martinique og Frankrigs europæiske område (N 223/2006). Beslutning af 2. juli 2002 i sag cas N 781/2001 Frankrig Individuel støtteordning af social karakter til søtransporttjenester til Korsika. DA 4 DA

6 Offentliggørelsen af disse resuméer i EFT var den mest hensigtsmæssige fremgangsmåde ved udstedelsen af forordning nr. 994/98 i På baggrund af den store forøgelse af sprogversionerne som følge af de forskellige udvidelser og udviklingen af de nye elektroniske kommunikationsmidler finder Kommissionen, at offentliggørelse af disse resuméer på Kommissionens hjemmeside vil give mulighed for at øge gennemsigtigheden og fremskynde offentliggørelsen, samtidig med, at de administrative byrder mindskes. Det bliver fremover lettere for interesserede parter, bl.a. virksomheder, at konsultere Kommissionens hjemmeside end EUT for at indhente de seneste oplysninger på statsstøtteområdet. Forpligtelsen til at offentliggøre ovennævnte resuméer i EUT bør derfor afløses af en forpligtelse til at offentliggøre dem på Kommissionens hjemmeside. Bestemmelser vedrørende tilsyn Artikel 3, stk. 3, i forordning nr. 994/98 bestemmer, at "medlemsstaterne registrerer og lagrer alle oplysninger om anvendelsen af gruppefritagelserne. Hvis Kommissionen får kendskab til forhold, der rejser tvivl om, hvorvidt en fritagelsesforordning anvendes forskriftsmæssigt, forelægger medlemsstaterne Kommissionen alle de oplysninger, den finder nødvendige for at vurdere, om en støtte er i overensstemmelse med den pågældende forordning". Som meddelt i handlingsplanen på statsstøtteområdet ønsker Kommissionen en betydelig udvidelse af fritagelsesforordningernes anvendelsesområde og hermed at begrænse det administrative arbejde for medlemsstaterne i forbindelse med underretningen. Den manglende underretning medfører imidlertid, at støtteforanstaltninger ikke er synlige for Kommissionen, inden de tildeles. Det er derfor nødvendigt, at Kommissionen kan gennemføre en passende, mere effektiv efterfølgende kontrol for at sikre, at de relevante bestemmelser i fællesskabsretten er overholdt. Disse kontroller skal bl.a. gennemføres tilfældigt inden for de forskellige aktivitetsområder, der er omfattet af fritagelsesforordningerne. For at kontrollen skal være effektiv, skal Kommissionen kunne anmode medlemsstaterne om oplysninger om visse støtteforanstaltningers forenelighed, uden at den på forhånd har kendskab til forhold, der rejser tvivl om, hvorvidt en forordning anvendes forskriftsmæssigt. Kommissionen finder derfor, at ovennævnte bestemmelser i artikel 3, stk. 3, bør ændres i overensstemmelse hermed. Artikel 3, stk. 4, i forordning nr. 994/98 bestemmer bl.a., at "medlemsstaterne forelægger mindst en gang om året Kommissionen en rapport om anvendelsen af gruppefritagelserne i overensstemmelse med Kommissionens specifikke krav, helst i elektronisk form". På baggrund af udviklingen af de nye elektroniske kommunikationsmidler finder Kommissionen, at fremsendelse i elektronisk form fremover er den hurtigste og mest effektive måde at fremsende ovennævnte rapport til Kommissionen. Medlemsstaternes mulighed for at fremsende ovennævnte årsrapport i elektronisk form i overensstemmelse med Kommissionens fastlagte regler bør derfor erstattes af en forpligtelse til at fremsende ovennævnte rapport til Kommissionen i elektronisk form. Bestemmelser vedrørende proceduren for udstedelse af Kommissionens fritagelsesforordninger I overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 8 i forordning nr. 994/98 skal Kommissionen, inden den udsteder en forordning: DA 5 DA

7 høre Det Rådgivende Udvalg for Statsstøtte om et udkast offentliggøre udkastet for at give interesserede parter mulighed for at fremsætte deres bemærkninger inden for en frist på mindst en måned høre Det Rådgivende Udvalg for Statsstøtte endnu en gang. Høringen finder sted på et møde, som tidligst afholdes to måneder efter fremsendelsen af dokumenterne til medlemsstaterne. Denne frist kan afkortes for den anden høring samt i hastende tilfælde, og når der blot er tale om at forlænge en forordning. I sin handlingsplan på statsstøtteområdet understregede Kommissionen, at den vil begrænse bureaukratiet og antallet af foranstaltninger, der skal anmeldes, samt fremskynde beslutningsprocessen. Det forekommer derfor nødvendigt at forenkle proceduren samtidig med, at der sikres et godt samarbejde med medlemsstaterne. Den obligatoriske afholdelse af to møder med medlemsstaternes repræsentanter, der kræves i den nuværende forordning, medfører forsinkelser og store omkostninger. Afholdelse af møder forekommer ikke nødvendig i tilfælde af, at der blot er tale om at forlænge en eksisterende forordning og indføre mindre ændringer, f.eks. tilpasning af nye retlige instrumenter, ophævelse af forældede bestemmelser, ajourføring af kontrolredskaber. I sådanne tilfælde foreslås det, at bestemmelsen om afholdelse af et møde inden offentliggørelse af et udkast til udtalelse udgår. Efter behandling af de modtagne bemærkninger efter offentliggørelsen af et udkast skal medlemsstaterne høres, men afholdelse af et møde er ikke påkrævet. Det foreslås, at dette møde afløses af en skriftlig høring af medlemsstaterne. Det forekommer dog berettiget at forudse muligheden for, at der holdes et møde, hvis et flertal af medlemsstaterne anmoder herom. I tilfælde af udstedelse af en ny forordning eller væsentlige ændringer skal bestemmelsen om afholdelse af et første møde med medlemsstaterne inden offentliggørelse af et udkast ligeledes udgå. Efter behandlingen af de bemærkninger, der er modtaget efter offentliggørelsen af udkastet er det nødvendigt at foretage en høring af medlemsstaterne. Der skal ligeledes være mulighed for at afholde endnu et møde, hvis et flertal af medlemsstaterne anmoder herom. For at øge gennemsigtigheden finder Kommissionen det ligeledes nødvendigt at offentliggøre alle udkast på sin hjemmeside, for at alle interesserede parter kan fremsætte bemærkninger hertil. Udkastene bør fremsendes til medlemsstaterne i elektronisk form for at fremskynde fremsendelsen af oplysninger. 2) Sammenhæng med andre politikker og Unionens mål Dette forslag hænger sammen med Unionens generelle målsætninger, bl.a. om gennemførelsen af Lissabon-strategien. Forslaget er et led i den statsstøttereform, der gennemføres i perioden , og som imødegår de nye udfordringer, som EU står over for i forbindelse med, at der på ny sættes skub i Lissabon-strategien. I sin handlingsplan på statsstøtteområdet redegør Kommissionen for de generelle principper i denne statsstøttereform og fremhæver bl.a., hvorledes den agter at udnytte EF-traktatens regler på statsstøtteområdet for at tilskynde medlemsstaterne til at bidrage til strategien for vækst og beskæftigelse. Med henblik på at virkeliggøre målene i strategien for vækst og beskæftigelse foreslår Kommissionen bl.a. at forenkle og rationalisere de nuværende regler og begrænse DA 6 DA

8 bureaukratiet for at reducere antallet af støtteforanstaltninger, der skal anmeldes, og fremskynde beslutningsprocessen. I den henseende er dette forslag fuldt ud i overensstemmelse med målet om bedre regulering. 3) Juridiske aspekter Retsgrundlag Retsgrundlaget for dette forslag er EF-traktatens artikel 89, som giver Rådet beføjelse til at udstede de fornødne forordninger med henblik på anvendelse af artikel 87 og 88, og især fastlægge betingelser for anvendelsen af artikel 88, stk. 3, og de former for støtte, som skal være undtaget denne fremgangsmåde. Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal på forslag fra Kommissionen og efter høring af Europa-Parlamentet. Subsidiaritetsprincippet og proportionalitetsprincippet Da forslaget udelukkende henhører under Fællesskabets kompetence, finder subsidiaritetsprincippet ikke anvendelse. Dette initiativ er ikke mere vidtrækkende end nødvendigt for at nå sit mål. Det er derfor i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet. Valg af retlige instrumenter Foreslået instrument: forordning. Forordningen er det eneste relevante instrument for at ændre forordning (EF) nr. 994/98 om anvendelse af artikel 92 og 93 8 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab på visse former for horisontal statsstøtte. 4) Budgetmæssige virkninger Forslaget har ingen indvirkning på Fællesskabets budget. 8 EUT C [ ] af [ ], s. [ ]. DA 7 DA

9 Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 994/98 om anvendelse af artikel 92 og 93 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab på visse former for horisontal statsstøtte RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 89, under henvisning til forslag fra Kommissionen 9, efter høring af Europa-Parlamentet 10, under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg 11, under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget 12, og ud fra følgende betragtninger: (1) Rådets forordning (EF) nr. 994/98 13 af 7. maj 1998 om anvendelse af artikel 92 og i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab på visse former for horisontal statsstøtte bemyndiger Kommissionen til ved forordning at erklære, at visse former for støtte er forenelige med fællesmarkedet og ikke omfattet af anmeldelsespligten. Det gælder bl.a. støtte til små og mellemstore virksomheder. (2) Da der ikke findes nogen fritagelsesforordning, har medlemsstaterne i øjeblikket pligt til at anmelde deres støtteprojekter på området for kultur og bevarelse af kulturarv til Kommissionen. I lyset af Kommissionens erfaringer ser det ud til, at disse anmeldelser generelt vedrører projekter, som ikke giver anledning til store problemer på statsstøtteområdet. Disse støtteprojekter vil derfor i visse tilfælde og på visse betingelser kunne fritages for anmeldelsespligten. (3) Forordning nr. 994/98 giver Kommissionen beføjelse til at fritage støtte til kultur og bevarelse af kultur, som udelukkende er ydet til små og mellemstore virksomheder, fra anmeldelsespligten. Støttemodtagerne på dette område, især inden for biograf- og tvområdet, er imidlertid ofte store virksomheder, medens visse småprojekter (individuelle lavbudgetfilm med et stærkt kulturelt element), der endog er produceret af en stor virksomhed, ikke berettiger, at Kommissionen anvender store ressourcer til EUT C [ ] af [ ], s. [ ]. EUT C [ ] af [ ], s. [ ]. EUT C [ ] af [ ], s. [ ]. EUT C [ ] af [ ], s. [ ]. EFT L 142 af , s.1-4. EUT L 1 af , s. 1. DA 8 DA

10 at kontrollere dem. For at undgå unødvendige procedurer for anmeldelse af statsstøtte og give Kommissionen mulighed for at koncentrere sig om de former for statsstøtte, der fordrejer konkurrencen mest, er det nødvendigt at udvide anvendelsesområdet for Rådets forordning (EF) nr. 994/98 til at omfatte støtte til fremme af kultur og bevarelse af kulturarv. (4) Da der ikke findes nogen fritagelsesforordning, har medlemsstaterne ligeledes pligt til at underrette Kommissionen om statsstøtteprojekter i tilfælde af naturkatastrofer. I lyset af Kommissionens erfaringer ser det ud til, at disse anmeldelser generelt vedrører projekter, der ikke giver anledning til store problemer på statsstøtteområdet. De virksomheder, der er berørt af sådanne katastrofer, befinder sig endvidere ofte i en meget vanskelig økonomisk situation, som kræver hurtigt indgreb fra medlemsstaternes side. Under visse omstændigheder vil disse støtteprojekter derfor kunne fritages for anmeldelsespligten. (5) Forordning nr. 994/98 giver Kommissionen beføjelse til at fritage støtte til naturkatastrofer for anmeldelsespligten, men udelukkende når støtten tildeles små og mellemstore virksomheder. I tilfælde af naturkatastrofer iværksætter medlemsstaterne generelt støtteordninger, der omfatter alle virksomheder. Selv om støtte til store virksomheder generelt har en tendens til at medføre mere alvorlige konkurrencefordrejninger end støtte til små og mellemstore virksomheder, kan denne støtte alligevel fritages for anmeldelsespligten på visse betingelser, der sikrer, at uberettiget støtte undgås. Det er derfor nødvendigt at udvide anvendelsesområdet for forordning nr. 994/98 til at omfatte støtte til afhjælpning af skader forvoldt af naturkatastrofer. (6) Forordning (EF) nr. 994/98 giver bl.a. Kommissionen beføjelse til fra anmeldelsespligten at fritage statsstøtte til SMV, der beskæftiger sig med produktion, forarbejdning og afsætning af landbrugsprodukter i medfør af Kommissionens forordning (EF) nr. 1/2004 af 23. december 2003, som i øjeblikket er til revision. Denne forordning dækker dog ikke støtte til virksomheder, der er større en SMV. Erfaringen på dette område viser, at Kommissionen modtager mange anmeldelser af statsstøtte på landbrugsområdet til andre virksomheder end SMV, som ikke er omfattet af fritagelsen for anmeldelsespligten, selv om støttebudgettet er begrænset. Forordning (EF) nr. 994/98 bør derfor ændres for ligeledes at dække disse former for statsstøtte. (7) Da der ikke findes en fritagelsesforordning, har medlemsstaterne ligeledes pligt til at underrette Kommissionen om projekter vedrørende støtteordninger af social karakter, især på transportområdet. Medens princippet om ikke-forskelsbehandling overholdes med hensyn til produkters og tjenesters oprindelse og valg af støttemodtagende forbrugergrupper, viser erfaringen på dette område, at sådanne projekter ikke giver anledning til særlige problemer. Det er derfor hensigtsmæssigt at udvide anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 994/98 for at lette gennemførelsen af støtteordninger af social karakter på transportområdet på visse betingelser. (8) Offentliggørelsen af de i artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 994/98 omhandlede resuméer er nødvendig for at sikre, at de af medlemsstaterne godkendte foranstaltninger er gennemsigtige, og offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende var den mest effektive form, da ovennævnte forordning blev udstedt. På baggrund af udviklingen af de nye elektroniske kommunikationsmidler forekommer det hurtigere og mere effektivt at offentliggøre disse resuméer på Kommissionens DA 9 DA

11 hjemmeside for at øge gennemsigtigheden til gavn for interesserede parter. Offentliggørelsen af disse resuméer i De Europæiske Fællesskabers Tidende bør derfor erstattes af offentliggørelse på Kommissionen hjemmeside. (9) Oplysningerne i artikel 3, stk. 3, i forordning (EF) nr. 994/98 er nødvendige for at Kommissionen løbende kan undersøge de støtteordninger, der findes i medlemsstaterne, i overensstemmelse med bestemmelserne i traktatens artikel 88, stk. 1. Den betydelige udvidelse af anvendelsesområdet for fritagelsesforordningerne begrænser Kommissionens forudgående kontrol og forudsætter, at den kan foretage en mere effektiv efterfølgende kontrol for at sikre, at fællesskabsretten overholdes. For at sikre, at denne kontrol er effektiv, bør Kommissionen have beføjelse til at anmode medlemsstaterne om oplysninger om visse støtteforanstaltningers forenelighed uden nødvendigvis på forhånd at have kendskab til forhold, der rejser tvivl om, hvorvidt en fritagelsesforordning anvendes forskriftsmæssigt. (10) I medfør af artikel 3, stk. 4, i forordning (EF) nr. 994/98 har medlemsstaterne pligt til at forelægge Kommissionen en rapport om anvendelsen af gruppefritagelserne. På baggrund af udviklingen af de nye elektroniske kommunikationsmidler forekommer det hurtigere og mere effektivt, at denne rapport tilsendes i elektronisk form efter de regler, der fastsættes af Kommissionen. (11) På baggrund af erfaringen med udstedelse af fritagelsesforordninger bør proceduren i artikel 8 i forordning (EF) nr. 994/98 ændres for at gøre den kortere og for at give mulighed for at foretage en regelmæssig revision af fritagelsesforordninger i lyset af den økonomiske og retlige udvikling. Hvis der blot er tale om at forlænge en forordning eller foretage mindre ændringer, forekommer høringen af Det Rådgivende Udvalg forud for offentliggørelsen af udkastet ikke at være nødvendig. Efter offentliggørelsen af et udkast bør Det Rådgivende Udvalg høres ved skriftlig procedure. Der skal dog være mulighed for at afholde et møde, hvis et flertal af medlemsstaterne fremsætter anmodning herom. (12) Hvis der udstedes en ny forordning eller gennemføres væsentlige ændringer, skal høringen af Det Rådgivende Udvalg forud for offentliggørelsen af et udkast ligeledes udelades. Efter offentliggørelsen af et udkast skal der stadig holdes et møde i Det Rådgivende Udvalg, og der skal være mulighed for, at et flertal af medlemsstaterne kan anmode om, at der afholdes endnu et møde. (13) Forordning (EF) nr. 994/98 ændres i overensstemmelse hermed UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING: Forordning (EF) nr. 994/98 ændres således: Artikel 1 1) I artikel 1, stk. 1, litra a) indsættes følgende nr. v), vi) og vii): «v) vi) fremme af kultur og bevarelsen af kulturarv; skade forvoldt af naturkatastrofer; DA 10 DA

12 vii) produktion, forarbejdning og afsætning af landbrugsprodukter.» 2) I artikel 1, stk. 1, indsættes følgende litra c): c) støtte af social karakter på transportområdet. 3) Stk. 2, 3 og 4 i artikel 3 affattes således: «2. Straks ved iværksættelsen af støtteordninger eller individuel støtte, der ydes uden for en ordning, og som er fritaget for underretning i henhold til disse forordninger, tilsender medlemsstaterne, i elektronisk form i overensstemmelse med regler fastsat af Kommissionen, denne et resumé af oplysningerne om disse støtteordninger eller individuelle tilfælde af støtte, der ikke er omfattet af en fritaget støtteordning, med henblik på offentliggørelse på Kommissionens hjemmeside på den pågældende medlemsstats sprog. 3. Medlemsstaterne registrerer og lagrer alle oplysninger om anvendelsen af gruppefritagelserne. Efter anmodning fra Kommissionen forelægger medlemsstaterne denne alle de oplysninger, den finder nødvendige for at vurdere, om en støtte eller en støtteordning er i overensstemmelse med den pågældende forordning. 4. Medlemsstaterne forelægger mindst én gang om året Kommissionen en rapport om anvendelsen af gruppefritagelserne i elektronisk form i overensstemmelse med de af Kommissionen fastsatte regler. Kommissionen stiller disse rapporter til rådighed for alle medlemsstaterne. En gang om året drøftes og evalueres rapporterne i Det Rådgivende Udvalg, det er nævnt i artikel 7.» Artikel 8 affattes således: «1. Kommissionen hører Det Rådgivende Udvalg for statsstøtte, inden den offentliggør et udkast til forordning. 2. a) Når Kommissionen har til hensigt at udstede eller ændre en forordning, høres Det Rådgivende Udvalg på et møde, som Kommissionen indkalder til. Sammen med indkaldelsen udsendes de udkast og dokumenter, der skal behandles. På dette møde kan der fastsættes endnu en høring af udvalget, hvis et simpelt flertal af udvalgsmedlemmerne anmoder herom. 2. b) Når Kommissionen har til hensigt at forlænge en forordnings gyldighedsperiode eller vedtage mindre ændringer, opfordrer den medlemmerne af Det Rådgivende Udvalg til at fremlægge deres skriftlige bemærkninger inden for en frist på en måned. Sammen med opfordringen udsendes de udkast og dokumenter, der skal behandles. Efter anmodning fra et simpelt flertal af udvalgsmedlemmerne kan der tilrettelægges et møde. 3. Når der er anmodet om et møde i Det Rådgivende Udvalg, finder det tidligst sted to måneder efter mødeindkaldelsen. Denne frist kan afkortes til en måned for de høringer, der er omhandlet i stk. 2, litra b), eller efter anmodning fra et simpelt flertal af udvalgsmedlemmerne; den kan også afkortes i hastetilfælde.» 4. På møderne forelægger Kommissionens repræsentant udvalget et udkast til de foranstaltninger, der skal træffes. Udvalget afgiver en udtalelse om dette udkast, i givet fald ved afstemning. DA 11 DA

13 5. Udtalelsen optages i mødeprotokollen ved møder eller sammenfattes i et resumé ved skriftlig procedure; derudover har hver medlemsstat ret til at anmode om, at dens holdning indføres i mødeprotokollen eller i resuméet. Det Rådgivende Udvalg kan henstille, at udtalelsen offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. 6. Kommissionen tager størst muligt hensyn til udvalgets udtalelse. Den underretter udvalget om, hvorledes den har taget hensyn til dets udtalelse.» Artikel 2 Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Udfærdiget i Bruxelles, den [ ] På Rådets vegne Formand [ ] DA 12 DA

14 BILAG DA 13 DA

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.5.2015 COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.7.2010 KOM(2010)381 endelig 2010/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2013 COM(2013) 652 final 2013/0318 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2014 COM(2014) 121 final 2014/0065 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.8.2013 C(2013) 5405 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R1234 DA 02.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2015 C(2015) 383 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 30.1.2015 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2013 C(2013) 6837 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 18.10.2013 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til fortsat at anvende en særlig

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 16.11.2010 2010/0289(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af hastende autonome

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.2.2004 SEK(2004) 204 endelig 2004/0046 (CNB) Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING om Fællesskabets holdning til en aftale om de monetære

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Strasbourg, den 11. juli 2007 (OR. en) 2006/0183 (COD) LEX 804 PE-CONS 3620/3/07 REV 3 TRANS 169 CODEC 531 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV OM EFTERMONTERING

Læs mere

10456/14 bb/bmc/ams/hsm 1 DGB 1 B

10456/14 bb/bmc/ams/hsm 1 DGB 1 B RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. juni 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0014 (COD) 2014/0013 (NLE) 10456/14 AGRI 406 AGRIFIN 90 AGRIORG 96 CODEC 1393 NOTE fra: til: Formandskabet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.07.2001 KOM(2001) 410 endelig 2001/0159 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EØF) nr. 2204/90 om fastsættelse af supplerende

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2012 COM(2012) 730 final 2012/0344 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998 om anvendelse af artikel 92

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.6.2003 KOM(2003) 350 endelig 2003/0122 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets direktiv 92/24/EØF om

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0238 (NLE) 13028/15 FISC 125 FORSLAG fra: modtaget: 12. oktober 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

DIREKTIVER. KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort

DIREKTIVER. KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort L 321/54 Den Europæiske Unions Tidende 20.11.2012 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort (EØS-relevant

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/0018(COD) 6.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sikkerhedskrav

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 11.3.2016 DA L 65/49 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/347 af 10. marts 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår det præcise format for insiderlister og for ajourføring

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.3.2019 C(2019) 1866 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 12.3.2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2018/273 for så vidt angår indførsel af

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Sag T-241/01. Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sag T-241/01. Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber Sag T-241/01 Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»Konkurrence aftale luftfart forordning (EØF) nr. 3975/87 anmeldte aftaler aftale, der overskrider rammerne for

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.11.23 KOM(23) 71 endelig 23/275 (CNS) BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om produktionstendenserne i de forskellige medlemsstater og virkningen

Læs mere

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse af særlige betingelser og nærmere procedurer for import af plastkøkkenredskaber

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF L 122/28 Den Europæiske Unions Tidende 16.5.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF af 6. maj 2009 om indførelse af europæiske samarbejdsudvalg eller en procedure i fællesskabsvirksomheder

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 14. marts 2014 (OR. en) 2012/0184 (COD) 2012/0185 (COD) 2012/0186 (COD) PE-CONS 11/14 TRANS 18 CODEC 113 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.11.2011 KOM(2011) 708 endelig 2011/0311 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage flufenoxuron

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2017 C(2017) 1518 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV (EU) / af 13.3.2017 om ændring med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.1.2016 COM(2016) 20 final 2016/0007 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Frankrig til at anvende nedsatte afgiftssatser på benzin og

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2012O0018 DA 09.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 2. august 2012 om yderligere

Læs mere

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91, 29.4.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 127/129 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/46/EU af 3. april 2014 om ændring af Rådets direktiv 1999/37/EF om registreringsdokumenter for motorkøretøjer

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0209 (CNS) 13885/16 FISC 181 ECOFIN 984 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANCO/10123/2014 (POOL/E4/2014/10123/10123-EN.doc) [ ](2014) XXX draft KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX om kravene vedrørende information

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.8.2011 KOM(2011) 516 endelig 2011/0223 (COD) C7-0226/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF og direktiv 2008/18/EF hvad angår de franske regioner

Læs mere

28.12.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 379/5

28.12.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 379/5 28.12.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 379/5 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1998/2006 af 15. december 2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

12.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 334/7

12.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 334/7 12.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 334/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling af ændringer af betingelserne i markedsføringstilladelser for humanmedicinske

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2017 C(2017) 4250 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.6.2012 COM(2012) 353 final 2012/0170 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 723/2011 (om udvidelse af den endelige

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Forbrugsgoder Farmaceutiske produkter Bruxelles, den 9/1/2008 ENTR NR. D(2007) Offentlig indkaldelse af interessetilkendegivelser vedrørende

Læs mere

10425/19 ag/pfw/mta 1 TREE.2.A

10425/19 ag/pfw/mta 1 TREE.2.A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. juli 2019 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2019/0107(COD) 10425/19 TRANS 387 CODEC 1241 CH 34 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: 9361/19 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.3.2009 KOM(2009) 83 endelig/2 2009/0035 (COD) CORRIGENDUM Annule et remplace le document COM(2009)

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.3.2016 C(2016) 1224 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 1.3.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2004/162/EF med henblik på anvendelse heraf i Mayotte fra den 1.

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2004/162/EF med henblik på anvendelse heraf i Mayotte fra den 1. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.1.2014 COM(2014) 24 final 2014/0010 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF med henblik på anvendelse heraf i Mayotte fra den 1. januar

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.6.2007 KOM(2007) 368 endelig 2007/0128 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Læs mere

Revision af Kommissionens meddelelse om kortfristet eksportkreditforsikring. Høringsoplæg

Revision af Kommissionens meddelelse om kortfristet eksportkreditforsikring. Høringsoplæg Revision af Kommissionens meddelelse om kortfristet eksportkreditforsikring Høringsoplæg 1. Indledning I nogle medlemsstater findes der officielle eksportkreditinstitutter, der yder dækning af kortfristede

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2017 C(2017) 7477 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 15.11.2017 om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1238 for så vidt angår

Læs mere

10432/19 la/kf/clf 1 TREE.2.A

10432/19 la/kf/clf 1 TREE.2.A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. juli 2019 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2019/0108(COD) 10432/19 TRANS 388 CODEC 1242 CH 35 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: 9362/19 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2016 COM(2016) 818 final 2016/0411 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1008/2008 om fælles regler for

Læs mere

Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.IV.2008 K(2008) 1775 Vedr.: Statsstøtte/Danmark - Sag nr. N 296/2007 - Støtte til skovrejsning Hr. udenrigsminister Kommissionen kan efter at have behandlet de oplysninger,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Mødedokument ADDENDUM. til betænkning

Mødedokument ADDENDUM. til betænkning Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument 3.5.2016 A8-0064/2016/err01 ADDENDUM til betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.11.2006 KOM(2006) 741 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET i henhold til artikel 19,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) L 53/14 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2015/296 af 24. februar 2015 om fastlæggelse af de proceduremæssige ordninger for samarbejde mellem medlemsstaterne om elektronisk identifikation i henhold

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.7.2007 KOM(2007) 427 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om vedtagelse af forretningsordenen

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Konsolideret lovgivningsdokument 14.12.2011 EP-PE_TC1-COD(2010)0298 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 14. december 2011 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2015 COM(2015) 18 final 2015/0011 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.4.2017 C(2017) 2417 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 20.4.2017 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 og

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 10.5.2012 2011/0314(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om en fælles ordning for beskatning af renter og royalties, der betales

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Kontaktpunkter

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Kontaktpunkter L 148/16 10.6.2017 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/981 af 7. juni 2017 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for standardformularer, -modeller og -procedurer for høring af andre

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 13.11.2018 COM(2018) 744 final 2018/0385 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2002L0006 DA 11.12.2008 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/6/EF af 18. februar 2002 om

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2019 C(2019) 1848 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af 13.3.2019 om fastlæggelse af et flerårigt EU-program for indsamling, forvaltning og anvendelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.4.2016 COM(2016) 225 final 2016/0117 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af listen over ikkesamarbejdende tredjelande for så vidt angår bekæmpelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.7.2011 KOM(2011) 443 endelig 2011/0192 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS UDTALELSE om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN DA DA 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 13.2.2015 2015/2032(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2019 COM(2019) 221 final 2019/0107 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om at bemyndige Tyskland til at ændre sin eksisterende bilaterale aftale

Læs mere

Statsstøtte/Danmark Støtte nr. N 124/2006 Velfærdsrådgivning vedrørende slagtekyllinger (udvikling af rådgivningsværktøj til velfærdsvurdering)

Statsstøtte/Danmark Støtte nr. N 124/2006 Velfærdsrådgivning vedrørende slagtekyllinger (udvikling af rådgivningsværktøj til velfærdsvurdering) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12-IV-2006 K(2006) 1677 Vedr.: Statsstøtte/Danmark Støtte nr. N 124/2006 Velfærdsrådgivning vedrørende slagtekyllinger (udvikling af rådgivningsværktøj til velfærdsvurdering)

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF L 262/22 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF af 8. oktober 2003 om principper og retningslinjer for god fremstillingspraksis for humanmedicinske lægemidler og testpræparater til human brug (EØS-relevant

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) 12428/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 25. september 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DENLEG 122 AGRI 493 SAN 302 DELACT 124 Jordi

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1990L0269 DA 27.06.2007 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 29. maj 1990 om minimumsforskrifter for sikkerhed og

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 2 Offentligt Notat SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration 17. april 2008 8. april 2008 J.nr. 2008-251-0070 Grundnotat om Europa-Kommissionens

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2019 COM(2019) 223 final 2019/0108 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om at bemyndige Italien til at forhandle og indgå en aftale med Schweiz

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 08.03.2002 KOM(2002) 121 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Tyskland til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ***II EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument EP-PE_TC2-COD(2002)0132

EUROPA-PARLAMENTET ***II EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument EP-PE_TC2-COD(2002)0132 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Konsolideret lovgivningsdokument 8.6.2005 EP-PE_TC2-COD(2002)0132 ***II EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved andenbehandlingen den 8. juni 2005 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt

Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 7.1.2014 JOIN(2013) 32 final

Læs mere

12852/18 HOU/ks ECOMP.2.B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) 12852/18. Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS)

12852/18 HOU/ks ECOMP.2.B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) 12852/18. Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 12852/18 FISC 400 ECOFIN 884 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.11.2017 COM(2017) 734 final 2017/0326 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 for så vidt angår Den

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006 L 374/10 DA Den Europæiske Unions Tidende 27.12.2006 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF af 12. december 2006 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere