SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD. 07:26 Henning Olsen KONSTRUKTION OG KVALITETSSIKRING AF MULTISURVEYDATA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD. 07:26 Henning Olsen KONSTRUKTION OG KVALITETSSIKRING AF MULTISURVEYDATA"

Transkript

1 SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD 07:26 Henning Olsen KONSTRUKTION OG KVALITETSSIKRING AF MULTISURVEYDATA

2

3 07:26 KONSTRUKTION OG KVALITETSSIKRING AF MULTISURVEYDATA Henning Olsen KØBENHAVN 2007 SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD

4 KONSTRUKTION OG KVALITETSSIKRING AF MULTISURVEYDATA Afdelingsleder: Ole Gregersen Afdelingen for Socialpolitik og velfærdsydelser ISSN: ISBN: Layout: Hedda Bank 2007 SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Herluf Trolles Gade København K Tlf SFI s publikationer kan frit citeres med tydelig angivelse af kilden. Skrifter, der omtaler, anmelder, henviser til eller gengiver SFI s publikationer, bedes sendt til centret.

5 INDHOLD FORORD 5 RESUMÉ 7 Baggrund 7 Fra validitet og reliabilitet til ækvivalens 8 konstruktion af Spørgeskemaer 9 Respondenters opgaveløsninger 9 Afprøvning af spørgeskemaer 10 Behov for multisurveysk metodeudvikling 11 1 BAGGRUND, PROBLEMSTILLINGER OG PROCEDURER Indledning Baggrund Tema, problemstillinger og procedurer 22 2 FRA VALIDITET OG RELIABILITET TIL ÆKVIVALENS Indledning Monosurveysk validitet og reliabilitet Multisurveysk ækvivalens 31 3

6 3 SPØRGESKEMAKONSTRUKTION Indledning Monosurveyske anbefalinger Multisurveyske anbefalinger Oversættelse 58 4 RESPONDENTERS OPGAVELØSNINGER Indledning Spørgsmålsforståelse Genkaldelse af informationer Konteksteffekter Svarredigering AFPRØVNING AF SPØRGESKEMAER Indledning Prøveundersøgelser Fokusgrupper Kognitive laboratorieinterview Interaktionskodning Split sample-eksperimenter Andre procedurer SAMMENFATNING Indledning Problematiserende sammenfatning 137 LITTERATUR 146 SFI-RAPPORTER SIDEN

7 FORORD Denne rapport handler om, hvordan multisurveydata dvs. data over landegrænser og på tværs af kulturer konstrueres og kvalitetssikres. I rapporten besvares følgende problemstillinger: Hvad er måleproblemer i multisurveys, og hvordan begrebsliggøres de? Hvordan formuleres og oversættes spørgsmål over grænser og kulturer? Hvordan løser kulturelt forskellige respondenter deres svaropgaver? Hvordan afprøves multisurveyske spørgeskemaer? Rapporten er baseret på metodelitteratur om multisurveys, hvis tendenser kondenseres og sammenholdes med tendenser i metodelitteratur om monosurveys, dvs. enkeltstående surveyundersøgelser. Litteraturstudiet, hvis udarbejdelse er finansieret af SFI, er gennemført af adj. docent Henning Olsen, der takker for konstruktive kommentarer til manuskriptudkast fra seniorforsker Torben Fridberg (SFI) og konsulent Jan Katlev (Dansk Sprognævn). Endvidere takkes lektor Christian Albreckt Larsen (AaU), der har virket som ekstern referee. København, august 2007 Jørgen Søndergaard 5

8

9 RESUMÉ Temaet for denne rapport er, hvordan surveydata konstrueres og kvalitetssikres i multisurveys, dvs. surveyundersøgelser over landegrænser og på tværs af kulturer. Rapporten er bygget op om fire problemstillinger: Hvordan konceptualiseres måleproblemer i multisurveys (kapitel 2)? Hvordan formuleres og oversættes spørgsmål over grænser eller på tværs af kulturer (kapitel 3)? Hvordan løser respondenter semantiske og andre kognitive svaropgaver over grænser eller på tværs af kulturer (kapitel 4)? Hvordan kan spørgeskemaer afprøves til forebyggelse af multisurveyske måleproblemer (kapitel 5)? Rapporten, der er et litteraturstudie, er baseret på multisurveysk metodelitteratur, hvis tendenser kondenseres og sammenholdes med metodelitteratur vedrørende monosurveys, dvs. enkeltstående surveys. BAGGRUND Det seneste årtier har været kendetegnet ved en vækst i antallet af multisurveys. Multisurveys adskiller sig på flere måder fra monosurveys. Mul- 7

10 tisurveys fokuserer i særlig grad på ligheder og forskelle imellem lande og kulturer, og det tværnationale eller tværkulturelle perspektiv rejser særlige problemer i forhold til datasammenlignelighed. Eftersom ikke alle begreber er universelle på tværs af grænser eller kulturer, er det afgørende at afklare, om begreber er kulturuniverselle eller kulturspecifikke. I angelsaksisk litteratur betegnes det universelle perspektiv etic og det specifikke emic. Mens den emiske tilgang er kulturspecifik, er den etiske tilgang tværgående. I multisurveys bør tilgangen helt eller overvejende være etisk, men den viser sig undertiden at være påtvunget etisk. Derudover er måden, respondenter med forskellig kulturbaggrund og nationalitet løser svaropgaver på, afgørende for sammenligninger. Det er en betydelig udfordring i multisurveys, at sprog, sociale konventioner, kognitive evner og svarprocessuelle løsninger veksler kulturer imellem. Forskellene kan let generere data, der peger på kulturelle forskelle, men som faktisk skyldes forståelsesforskelle. FRA VALIDITET OG RELIABILITET TIL ÆKVIVALENS Den første problemstilling angår i sidste instans, om multi- og monosurveys er grundlæggende forskellige eller ej. Bortset fra at multisurveys overskrider grænser og stiller særlige praktiske krav, er der næppe basale forskelle mellem multi- og monosurveys. I princippet er multisurveys blot flere surveyundersøgelser gennemført i forskellige lande og/eller kulturer. Ganske vist er komparativ fokusering, sammenlignelighed, definitioner af begreber og respondenternes vekslende opgaveløsninger særligt vigtige aspekter i multisurveys, men forekommer også i monosurveys. Hvis der kun er gradsforskelle mellem multi- og monosurveys, er det bemærkelsesværdigt, at deres begrebsliggørelse af kvalitetssikring er forskellig. I litteratur om monosurveys er der konsensus om at anvende begreberne validitet og reliabilitet til at forebygge måleproblemer, mens der i litteratur om multisurveys er enighed om at anvende begrebet ækvivalens. Da multisurveys er grænseoverskridende, er det oplagt i særlig grad at fokusere på datas sammenlignelighed, men det forklarer ikke, hvorfor der skulle være behov for et særskilt kvalitetsbegreb ved siden af 8

11 reliabilitet og validitet, idet målinger, der både er pålidelige og gyldige, også burde være sammenlignelige over grænser. KONSTRUKTION AF SPØRGESKEMAER Den anden problemstilling er, hvordan spørgsmål bør formuleres og oversættes. Mens litteratur om monosurveys er rig på forslag til, hvordan spørgsmål kan formuleres og svarkategorier udarbejdes, er langt de fleste anbefalinger i litteratur om multisurveys overtaget direkte fra den monosurveyske tradition. Det gælder fx spørgsmålsfokusering, længde, sproglig enkelhed og anvendelse af præciserende probes. Bortset fra overvejelserne om det etiske og emiske perspektiv afviger den multisurveyske anvendelse af begreber ikke fra anbefalingerne i monosurveysk litteratur. Også monosurveys forudsætter konceptuel sammenlignelighed, ligesom den triangulerende more is better-anbefaling af flere indikatorer på samme begreb er velkendt. Når landegrænser eller kulturer overskrides, øges risikoen for, at abstrakte begreber ikke fører til ækvivalente målinger. Metodelitteraturens helt særlige og omfattende bidrag handler om oversættelse af spørgeskemaer. Selv om litteraturen, der kun er baseret på få empiriske undersøgelser, langtfra er konsensuel, indeholder den adskillige refleksioner og anbefalinger, der ikke blot er formålstjenlige i multisurveys, men som også kan anvendes, når spørgeskemaer i monosurveys skal oversættes. En række specifikke anbefalinger fx om oversættelseskvalifikationer og samarbejde er ligeledes nyttige. RESPONDENTERS OPGAVELØSNINGER Den tredje problemstilling er, hvordan respondenter løser kognitive opgaver, og hvordan sammenlignelighed sikres. Til opgaverne hører forståelse af spørgsmål, genkaldelse af informationer, konteksteffekter og redigering af informationer. Måleproblemer i forbindelse med forståelse af spørgsmål og svarkategorier er grundigt behandlet i metodeforskningen inden for monosurveys, men mere sporadisk inden for multisurveys. Mens monosurveysk forskning omhandler en lang række problematikker fra forståelse 9

12 af ord over spørgsmålssemantik til adskillige svarkategorielle problematikker, er multisurveysk metodeforskning mindre omfangsrig og tematisk snævrere. Det gælder også forskningsbaserede råd om, hvordan man reducerer ækvivalensproblemer. Flere undersøgelser peger dog på, at variationer i grænseoverskridende forståelse af spørgsmål og svarkategorier skaber ækvivalensproblemer. Intet tyder imidlertid på, at der tale om en basalt anderledes metodeproblematik. Med hensyn til respondenters genkaldelse af informationer er monosurveysk metodeforskning ligeledes omfattende og bredspektret, mens multisurveysk er sporadisk. Kun om strategier for genkaldelse af informationer samt om kognitiv magelighed findes enkelte resultater. Hvad kognitiv magelighed angår, drejer det sig især om føjelighed (acquiescence), der synes mere udbredt i kollektivistiske end individualistiske kulturer. Føjelighed er beslægtet med kognitiv magelighed, fordi begge er kendetegnet ved stillen-tilfreds-strategier (satisficing). Alt i alt forbliver det derfor uafklaret, hvornår og under hvilke betingelser genkaldelse er kulturelt sensitiv i multisurveys. Når spørgsmålsforståelse eller andre svarprocessuelle opgaver afhænger af tidligere spørgsmål, kan målinger blive behæftet med kontekstuelle fejl. Herom findes en omfattende monosurvey-litteratur, der dog ikke udpeger sikre procedurer til forebyggelse af den slags effekter. På den anden side er tilsvarende multisurvey-forskning stort set fraværende. Når konteksteffekter genererer måleproblemer i monosurveys, bør antagelsen være, at effekterne i al fald ikke er af mindre omfang, når grænser eller kulturer overskrides. Der er derfor også et betydeligt forskningsbehov med hensyn til forebyggelse af kontekstuelle ækvivalensproblemer. AFPRØVNING AF SPØRGESKEMAER Den sidste problemstilling er, hvordan multisurveyske måleproblemer kan forebygges. Monosurveys skal honorere krav om validitet og reliabilitet, mens multisurveys skal honorere krav om ækvivalens et begreb, der kun er vagt defineret, og som findes i over 50 specifikke former. Hvorfor afprøvning af validitet og reliabilitet ikke er tilstrækkelig, besvarer multisurveysk litteratur ikke. 10

13 Yderligere en væsentlig forskel er mangel på undersøgelser af, hvordan prætest virker, og hvor effektive de er. Indtil dette er blevet undersøgt, foreslår toneangivende forskere nogle almene anbefalinger, der er blevet sammenfattet af Smith (i: Presser et al. 2004). Anbefalingerne er rettet mod tværnationale surveys, men kan også overføres til tværkulturelle: 1) the multipretesting procedures should be carried out across countries and languages with the results evaluated by researchers expert in (a) the cultures and languages being investigated, (b) the substantive domains being studied, and (c) survey research methodology; (2) the pretesting and translation should be integrated and interactive processes; (3) the pretesting needs to be cross-national and not just within specific countries; and (4) the developmental process takes much more time and resources than for single-country monolingual studies and usually should involve multiple rounds of pretesting and larger samples. BEHOV FOR MULTISURVEYSK METODEUDVIKLING I rapportens afsluttende kapitel peges på et behov for yderligere multisurveysk metodeudvikling inden for konstruktion og afprøvning af grænseoverskridende spørgeskemaer, fx komparative analyser af kvalitetssikrings begrebslige grundlag, analyser af multisurveysk spørgeskemakonstruktions eventuelle specifikke problemer, undersøgelser af, om respondenters opgaveløsninger skaber større måleproblemer i multi- end i monosurveys, undersøgelser af multisurveyske konteksteffekter samt undersøgelser af fordele og ulemper ved forskellige måder, hvorpå multisurveyske spørgeskemaer kan afprøves. Som ofte påpeget i metodelitteratur om multisurveys er der derudover behov for et øget tværfagligt samarbejde, fx inspireret af CASMbevægelsen (Cognitive Aspects of Survey Methodology), der i de senere år har ydet betydelige bidrag til metodeudvikling inden for monosurveyområdet. Det drejer sig fx om samarbejde med lingvister, fx socio-semantikere, men flere multisurveyske forskere mener også, at kognitionspsykologer, kommunikationsforskere m.fl. kan bidrage til metodeudvikling. 11

14

15 KAPITEL 1 BAGGRUND, PROBLEMSTILLINGER OG PROCEDURER 1.1. INDLEDNING Denne rapport, der henvender sig til forskere og studerende inden for sociologi og tilgrænsende samfundsvidenskabelige discipliner, sætter fokus på, hvordan surveydata konstrueres og kvalitetssikres med særlig henblik på data over landegrænser og på tværs af kulturer. Der redegøres først summarisk for faser, som monosurveys dvs. enkeltstående surveyundersøgelser almindeligvis omfatter, hvorefter der introduceres til multisurveys, dvs. surveyundersøgelser på tværs af landegrænser og kulturer (afsnit 1.2.). 1 Med afsæt heri præsenteres rapportens tema, problemstillinger og procedurer (afsnit 1.3.). Det nævnte tema er stort set upåagtet i dansk kvantitativ metodelitteratur og dermed én begrundelse for rapporten, der bl.a. kan anvendes ved vurdering af resultater fra et stadigt voksende antal multisurveys Der findes også andre typer af multisurveys, fx nationale longitudinelle, der imidlertid ekskluderes af rapporten. Det var oprindelig hensigten tillige at sætte fokus på konstruktion og kvalitetssikring af surveydata i multisurveys gennemført over tid, men en præliminær litteratursondering afdækkede så få relevante videnskabelige bøger og artikler, at et anvendelsesorienteret litteraturstudie ikke er gennemførligt. 2. Ordene multi- og monosurveys er valgt for at undgå lange betegnelser, fx tværnationale og tværkulturelle surveyundersøgelser. 13

16 Rapportens tema udmøntes i fire problemstillinger, der belyses i et tilsvarende antal kapitler. Den første problemstilling omhandler, hvad måleproblemer vil sige multisurveysk, og hvordan de begrebsliggøres (kapitel 2), mens den anden sætter fokus på formulering og oversættelse af spørgsmål over grænser og på tværs af kulturer (kapitel 3). Den tredje problemstilling angår respondenters opgaveløsninger og løsningernes konsekvenser for udarbejdelse af multisurveyske spørgeskemaer (kapitel 4), mens den sidste omhandler afprøvning af spørgeskemaer (kapitel 5). Rapporten baseres på multisurveysk metodelitteratur, hvis tendenser kondenseres og sammenholdes med tendenser i monosurveysk litteratur, der foreligger kondenseret i bogen Fra spørgsmål til svar (Olsen, 2005). Rapporten er derfor et litteraturstudie, der har forudsat søgning, tilvejebringelse, læsning og kondensering af et bredspektret udvalg af multisurveysk metodelitteratur. Mens kapitel 2-5 er en tilstræbt loyal kondensering af mono- og multisurveysk navnlig engelsksproget metodelitteratur, udgør rapportens afsluttende kapitel en problematiserende sammenfatning, hvor rapportens forfatter kommer direkte til orde og påpeger et markant behov for multisurveysk metodeudvikling BAGGRUND Der redegøres først for rapportens baggrund, idet der sættes fokus på faser, som samfundsvidenskabelige monosurveys normalt omfatter, hvorpå der introduceres til multisurveyske problematikker. 3 Blandt kvantitative metoder fx surveys og registerundersøgelser har førstnævnte stor udbredelse, fx i de nordiske og angelsaksiske lande (se fx Andersson, 1994; Olsen, 2001a). I metodelitteraturen er der imidlertid ikke konsensus om, hvordan surveymetode bør defineres (se fx Fink & Kosecoff, 1998; Folz, 1996; Rea & Parker, 1997). Surveys påpeges dog ofte at være undersøgelser, hvor data tilvirkes ved hjælp af spørgeskemaer, hvis spørgsmål stilles mundtligt til en stikprøve af respondenter eller som selvudfyldes (se fx Aldridge & Levine, 2001), mens andre i højere grad betoner metodens deskriptive potentiale (se fx Sapsford, 1999). 3. Da de fleste læsere forventeligt har kendskab til monosurveys, er beskrivelsen af monosurveys summarisk (uddybende, se fx Olsen, 2005). 14

17 Surveydata, der normalt tilvirkes ved tilstræbt standardiserede interview, er i princippet egnede til repræsentative kortlægninger af udbredelsen af og sammenhænge mellem klassificerbare sociale eller andre fænomener, selv om måleproblemer i praksis kan blokere herfor, fx på grund af stikprøveproblemer, mangelfuld spørgeskemakonstruktion og respondenters uvilje mod at lade sig interviewe (se fx Fink & Kosecoff, 1998). Der er derfor considerable potential for error in the design and execution of surveys (Kent, 2001:10). Surveyresultater opnås ved at addere respondenters svar til aggregerede indikatorer for fænomeners udbredelse og statistiske sammenhænge. Trods manglende konsensus angående surveydesigns (se fx Folz, 1996; Jackson & Furnham, 2000; Sapsford, 1999), gennemløber de normalt en række faser: forberedelsesfase med tematisering og design, populations- og stikprøvefase, spørgeskema- og interviewfase, dataoparbejdelsesfase samt analyse- og rapporteringsfase. Under tematiseringen afgøres fx, om en survey relateres til teoretisk eller anden forforståelse. Selv om surveys ofte er deskriptive, muliggør de fx også teoritest (se fx Aldridge & Levine, 2001; de Vaus, 1998). At formulere teorirelaterede, deskriptive eller andre problemstillinger er at udarbejde, afgrænse og præcisere de forskningsspørgsmål, som en surveyundersøgelse sigter mod at belyse. Med udgangspunkt i en præcis og velafgrænset population udtrækkes en stikprøve med henblik på at drage slutninger fra stikprøve til population (se fx Aldridge & Levine, 2001; Fink, 1995a; Fowler, 1993; Harpaz, 2000). Surveymetoden er med andre ord induktiv, eftersom slutninger drages fra nogle til alle. I forlængelse heraf er nogle vigtige spørgsmål: Hvordan afgrænses populationen? Kan der opnås adgang til den? Efter hvilke kriterier skal stikprøven udtrækkes og af hvilken størrelse? Udtrækningen er som regel sandsynlighedsbaseret, da induktive slutninger ellers er umulige. Bestræbelsen er, at alle besvarer spørgeskemaet. Der forekommer imidlertid altid bortfald, fx på grund af uvilje mod at deltage i undersøgelsen, hvilket også kan føre til måleproblemer (se fx Fowler, 1993; Groves, 2001; Groves, 1989). Hvis bortfaldet er tilfældigt, er analytiske reservationer unødvendige. Det modsatte forekommer dog i næsten alle tilfælde. Konstruktion og besvarelse af spørgeskemaer er en af surveymetodens skrøbeligste aspekter (se fx Alwin, 1991). Problemstillinger indeholder ofte begreber, som respondenter intet hører om. Da respondenter er datatilvirkningens medier, ændres abstrakte begreber til hverdagssprog 15

18 og fører respondenter ad et spor, hvor mening er skabt på forhånd (se fx Fowler, 2002): Hvordan defineres og operationaliseres begreber i form af spørgsmål, som respondenter kan forstå og genkalde informationer i relation til? Hvis besvarelse af spørgsmål ikke skal skabe måleproblemer, skal spørgsmål formuleres så præcist som muligt. Kravet er trivielt, men hvordan honoreres det i praksis? Ofte anvendes "tommelfingerregler", der dog ikke er garant for uproblematiske målinger. Forskere har derfor udviklet forskningsbaserede procedurer til fremme af sammenlignelige data (se fx Olsen, 2005). Spørgeskemaer afprøves normalt på "prøverespondenter". Udfaldet af sådanne interview er dog ingen garant for datakvalitet. Når data tilvirkes af respondenter og interviewere, kan interaktionen skabe måleproblemer (se fx Fowler, 1995; Schuman & Presser, 1996). Surveydata indsamles ikke som blomster på en mark, men konstrueres på måder, der genererer måleproblemer, som statistiske metoder ikke kan neutralisere (se fx Kent, 2001). I så henseende er nogle centrale spørgsmål: Forstår respondenter spørgsmål som tilsigtet? Forstås spørgsmål på samme måde af alle? Smitter forståelse af ét spørgsmål af på forståelsen af de efterfølgende? Muliggør respondenters hukommelse genkaldelse af ønskede informationer? Er respondenter magelige, fx i form af slag på tasken? Ved besøgsinterview kan samspillet skabe måleproblemer, fx via probing-praksisser, sproglige intonationer og mimik (se fx Fowler & Mangione, 1991; Houtkoop-Steenstra, 2000). Også ved telefoninterview kan interaktion skabe måleproblemer, fx fonetiske. Hvad endelig postspørgeskemaer angår, stiller de undertiden urealistiske krav til læseevne. De to sidste faser er dataoparbejdelse og -analyse (se fx Bryman, 2000; Hellevik, 1993a). Data rejser flere spørgsmål: Hvordan afledes en relevant analysestrategi af problemstillingerne? Hvilke tabeller og figurer skal udarbejdes? Hvilke variabler fungerer som forklarende versus afhængige variabler? Hvilke rekodninger, indeks og/eller skalaer er relevante? Hvilke central- og spredningsmål er relevante? Statistiske test og multivariate modeller hjælper til at drage repræsentative slutninger om populationen (se fx Menard, 1995). Beskrivelsen af tendenser og sammenhænge suppleres med statistiske forklaringer, fx multivariate analyser (se fx Byrne, 2002; Hosmer & Lemeshov, 1989). 16

19 Den summariske redegørelse for monosurveys danner baggrund for beskrivelse af komparative surveys på tværs af landegrænser og kulturer. De seneste år har været kendetegnet ved en vedvarende vækst i antallet af surveyundersøgelser, der sætter fokus på sammenligning af lande, regioner eller kulturer: without cross-cultural comparison, we could not talk or write about what may be universal and variable about human cultures (Ember & Ember, 2001:2). Blandt andet som følge heraf er der dannet en række forskningsmiljøer med særlig fokus på komparative surveys. Som eksempel kan nævnes Centre for Survey Research and Methodology (ZUMA) i Mannheim, hvor bl.a. Janet Harkness og Peter Ph. Mohler yder bidrag til metodeudvikling. 4 I betragtning af globalisering og øget europæisk integration er væksten ikke overraskende: in the context of European integration, reliable cross-national data of a high and consistent quality are not just desirable but essential (O Shea et al., 2005:3). Når befolkninger og kulturer kommer tættere på hinanden, øges behovet for sammenlignelige data, fx om befolkningers levevilkår, holdninger og værdier (se fx Mohler, 2005). Det gælder også data, der overskrider Europas ydre grænser, fx i forbindelse med den multi-kontinentale World Values Survey (se fx Therborn, 1999). Nogle forskere problematiserer dog multisurveys generelle anvendelighed og bifalder forskellige kulturelle tilpasninger (se fx Kuechler, 1998). Multisurveys sætter fokus på mange temaer, fx økonomiske og sociale indikatorer, holdninger og værdier samt befolkningers evne til at læse og skrive. Blandt eksempler på større tværnationale surveys kan nævnes: Afrobarometer (AF) Eurobarometer (EB) European Community Household Panel (ECHP) European Values Study (EVS) 4. Nogle yderligere eksempler: Department of Sociology, University of Leuven (bl.a. Jaak Billiet). Department of Methodology and Statistics, Utrecht University (bl.a. Joop J. Hox og Edith D. de Leeuw). Department of Psychology, Tilburg University (bl.a. Fons J.R. Van de Vijver). Department of Statistics and Methodology, University of Amsterdam (bl.a. Willem E. Saris). National Opinion Research Centre, University of Chicago (bl.a. Tom W. Smith). Survey Research Center at the Institute for Social Research, University of Michigan (bl.a. Mick P. Couper). Survey Research Laboratory, University of Illinois (bl.a. Timothy P. Johnson). 17

20 European Social Survey (ESS) EU Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC) Harmonized European Time Use Survey (HETUS) International Social Survey Programme (ISSP) Multinational Time Use Study (MTUS) Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) World Values Survey (WVS) Hertil kommer fx også Programme for International Student Assessment (PISA), Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) og International Adult Literacy Survey (IALS). Siden 1970 erne er mange surveyprogrammer designet med specifikt tværnationalt sigte, hvoraf ESS, Eurobarometer, ISSP og WVS hører til de mest kendte. 5 Blandt langt over 100 ESS-databaserede videnskabelige artikler, papers, arbejdspapirer mv. skal blot ét eksempel nævnes. 6 Undersøgelsen rejser spørgsmålet, om danskere er specielle, hvad holdninger til immigration angår (Skaksen et al., 2006). Det viser sig, at den typiske dansker er lidt mere skeptisk over for immigration end andre europæere. Desuden adskiller danskerne sig ved, at ret få forbinder øget immigration med negative konsekvenser for arbejdsmarkedet, mens relativt flere forbinder immigration med højere velfærdsstatslige udgifter. Med hensyn til ISSPdata er de ligeledes anvendt som grundlag for udarbejdelse af over 100 artikler, papers mv. 7 I sociologi og andre samfundsvidenskaber er sammenligninger nødvendige og et integreret aspekt af den sociologiske disciplin fra dens oprindelse. Det gælder fx i Durkheims klassiske undersøgelser af selvmord (se fx Mills et al., 2006). Selv om multisurveys i princippet blot er flere samtidige surveys gennemført i forskellige lande og/eller kulturer, adskiller de sig fra monosurveys på flere måder, fx med hensyn til kom- 5. AF: EB: ECHP: ESS: EVS: ISSP: MTUS: PISA: SHARE: WVS: 6. Yderligere eksempler, se: 7. Se: 18

21 parativ fokusering, datasammenlignelighed, begreber og begrebsdefinitioner samt respondenters vekslende opgaveløsninger. 8 Multisurveys kendetegnes ved udtalt komparativ fokusering, hvis særlige problemer har været kendt længe (se fx Przeworski & Teune, 1970; Øyen, 1990). Det drejer sig både om tværnational og tværkulturel surveyforskning. Når surveys er tværnationale, retter statistiske analyser sig imod ligheder og forskelle lande imellem, fx ved at undersøge " particular issues of phenomena in two or more countries with the express intention of comparing their manifestations in different sociocultural settings" (Hantrais & Mangen, i: Hantrais & Mangen, 1996:1). Derimod sætter tværkulturelle surveys i sagens natur fokus på kulturspecifikke ligheder og forskelle. Nogle forskere anvender dog nation og kultur som synonymer eller nation som kultur -proxy, hvorved der abstraheres fra, at landes befolkninger kan tilhøre forskellige kulturer (se fx Harpaz, 2000). Det er generelt uklart, hvad begrebet kultur betyder, og der er langtfra konsensus herom blandt tværkulturelle forskere (se fx Rowney & Taras, 2006; Smith & Bond, 1998). Kulturbegrebets betydning synes at afhænge af den specifikke (teoretiske) sammenhæng, hvori begrebet bruges, fx sociologiske eller antropologiske. Af den grund tjener følgende definition udelukkende som eksempel: We interpret culture to represent a social group with a shared language and set of norms, values, beliefs, expectations and life experiences (Johnson et al., 1997:87). Måleproblemer er velkendte i surveys: With direct measurement we even have problems in national survey research because national societies are different in class affiliations, in education and in cultural history (Hoffmeyer-Zlotnik & Harkness, 2005:6). Det er efterhånden kendt, at data fra én og samme surveyundersøgelse ikke nødvendigvis honorerer krav om sammenlignelighed på tværs af forskellige befolkningsgrupper. 9 Manglende intern sammenlignelighed kan fx gøre sig gældende med hensyn til respondenters køn, alder, etniske tilhørsfor- 8. Hertil kommer fx også afgørelse vedrørende deltagende lande og/eller kulturer samt kriterier for stikprøveudtrækning i forskellige lande eller områder (se fx Lynn et al., i: Harkness, 2005). 9. Navnlig amerikanske metodeforskere har i de seneste år bidraget til belysning af denne problematik, fx Norman Bradburn, Seymour Sudman, Norbert Schwartz og Roger Tourangeau, der tilhører den såkaldte CASM-bevægelse, dvs. Cognitive Aspects of Survey Methodology (se fx litteraturkondenseringen i: Olsen, 2005, kap. 3). I amerikansk metodeforskning anskueliggør mange undersøgelser, der sædvanligvis er split sample-baserede, manglende intern sammenlignelighed. 19

22 hold, uddannelse og beskæftigelse (se fx Olsen, 2001a). Måleproblemer øver ikke kun indflydelse på gennemsnit og spredning, men kan også påvirke korrelationer. Det bagvedliggende problem er stimulus-responsmodellens næppe opnåelige krav om standardiseret datatilvirkning: even the routinely assumed within-survey functional equivalence may more often be an unproven assumption than an established reality (Alwin et al., 2002:294). I multisurveys opstår der imidlertid yderligere komplikationer: Each culture views life in a unique fashion. This is usually based on the norms, values, attitudes, experiences, etc., particular to that specific culture. Thus, the comparability of any phenomenon could pose a major methodological problem in international research (Bulmer, 1998:155). Forskellige spørgeskemaer og kulturelt forskellige respondenter kan derfor generere usammenlignelige data (se fx Saris, 1998). Selv om også data fra monosurveys kan være usammenlignelige, formodes problemet at være større i tværnationale og andre multisurveys: the opportunities for error are multiplied many times over when one moves from carrying out research in a single society, to doing it in many different societies (Inglehart & Welzel, 2004:2). Af multisurveys fokus på ligheder og forskelle mellem lande og kulturer følger derfor et særligt fokus på datasammenlignelighed (se kapitel 2). Herfor taler også det stadigt voksende antal multisurveys. Yderligere et problem er identifikation af relevante tværgående begreber samt definition og operationalisering af disse: The concepts and items must be relevant cross-nationally and are consequently often not the same ones that would be chosen for at national survey on the same topic (Lynn et al., i: Harkness, 2005:12). Selv om også monosurveys principielt er komparative, rejser multisurveys særlige problemer: cross-cultural survey research is required to pursue strategies that try to come to terms with the fact that concepts may not be identical or comparable and that an instrument appropriate and adequate in one context (temporal or spatial) may not be adequate in another (Harkness et al., i: Harkness et al., 2003:8). Da ikke alle begreber er kulturelt universelle, er det nødvendigt at tage stilling til, om multisurveyske problemstillinger er af kulturuniversel eller kulturspecifik beskaffenhed. I angelsaksisk litteratur benævnes det universelle perspektiv almindeligvis etic, mens det specifikke kaldes emic (i det følgende oversat til etisk henholdsvis emisk, fordi ter- 20

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

02/10/2014. Sociological methods Introduction and operationalization. Agenda The workshop

02/10/2014. Sociological methods Introduction and operationalization. Agenda The workshop Sociological methods Introduction and operationalization Jesper Lassen Consumption, Bioethics and Governance IFRO ANIMPACT Workshop sept. 2-3, 2014 Agenda The workshop, Tuesday afternoon (the WPs) Presenting

Læs mere

Kvantitative metoder, teori og praksis

Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder Målet med de kvantitative metoder Forskellige typer kvantitative metoder Styrker og svagheder Repræsentativitet og udtræksperioder Det gode spørgeskema

Læs mere

Hvordan finder man en god skala vha. Raschmetoden? Svend Kreiner & Tine Nielsen

Hvordan finder man en god skala vha. Raschmetoden? Svend Kreiner & Tine Nielsen Hvordan finder man en god skala vha. Raschmetoden? Svend Kreiner & Tine Nielsen 1 Svaret: Man spørger en, der har forstand på det, som man gerne vil måle 2 Eksempel: Spiritualitet Peter A., Peter G. &

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

METODOLOGISK RETORIK I SURVEY PRAKSIS

METODOLOGISK RETORIK I SURVEY PRAKSIS METODOLOGISK RETORIK I SURVEY PRAKSIS et essay review af Henning Olsen (2001): Sprogforståelse og hukommelse i danske surveyundersøgelser. København: SFI af Ole Steen Kristensen, Psykologisk Institut,

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

De danske PISA-rapporters håndtering af PISAundersøgelserne

De danske PISA-rapporters håndtering af PISAundersøgelserne Kommentarer 79 De danske PISA-rapporters håndtering af PISAundersøgelserne Hans Bay, UCC I december 2010 udkom den 4. danske PISA-rapport (PISA, 2009). Rapporten er omtalt i MONA i Egelund (2011), i Davidsson

Læs mere

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér)

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Teknikker til design omfatter: Opgave/arbejdsanalyser Brugerinddragelse,

Læs mere

De skriftlige eksamensgenrer i engelsk

De skriftlige eksamensgenrer i engelsk De skriftlige eksamensgenrer i engelsk Stx A og Hf A Man skal skrive et essay på 900-1200 ord, som altid tager udgangspunkt i en tekst. Der er 2 opgaver at vælge imellem, en om en skønlitterær tekst og

Læs mere

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn.

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn. Projektbeskrivelse: Projekt IT og læsning Indledning: Fokus på læsning og undervisning i læsning og skrivning samtidig med et stærkt øget fokus på IT som hjælpemiddel i undervisningen og integrationen

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

SFl NYE VEJE TIL REKRUTTERING OG KVALITET I ÆLDREPLEJEN. Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 310 Offentligt KRESTA SØRENSEN NIELS RASMUSSEN

SFl NYE VEJE TIL REKRUTTERING OG KVALITET I ÆLDREPLEJEN. Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 310 Offentligt KRESTA SØRENSEN NIELS RASMUSSEN Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 310 Offentligt SFl NYE VEJE TIL REKRUTTERING OG KVALITET I ÆLDREPLEJEN KRESTA SØRENSEN NIELS RASMUSSEN DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD OMSORG OG E T

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d.

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Introduktion Stigende brug af registre Infrastruktur forbedret Mange forskningsspørgsmål kan besvares hurtigt

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Kvantitative metoder spørgeskemakonstruktion og dataindsamling 24.9.2013

Kvantitative metoder spørgeskemakonstruktion og dataindsamling 24.9.2013 Kvantitative metoder spørgeskemakonstruktion og dataindsamling 24.9.2013 Dagsorden Opsamling fra sidste gang Kvantitativ metode i kort form Validitet og reliabilitet en reminder Udformning af spørgeskema

Læs mere

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Synonym: vidensproblem DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Lek$on 3 v/ Anne Hvejsel DAGENS PROGRAM 1. Opgaveformalia 2. Pointer fra lek$on 2 3. Fra emne $l problemformulering 4. Hermeneu$k

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Michael E. Caspersen Institut for Datalogi og Center for Scienceuddannelse Aarhus Universitet 40 år Datalære, Edb, Datalogi, It, Service og kommunikation, Programmering

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning Disposition Udførelse af jordankre: DS/EN 1537:2013 (indført 29/7 2013... ikke længere ny) Scope Bond type and compression type anchors Formål med

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Stofmisbrug -bedre behandling til færre penge Munkebjerg 20-21. marts 2012

Stofmisbrug -bedre behandling til færre penge Munkebjerg 20-21. marts 2012 Stofmisbrug -bedre behandling til færre penge Munkebjerg 20-21. marts 2012 Professor Hanne Kathrine Krogstrup Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Stofmisbrug Bedre behandling for færre

Læs mere

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog:

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog: Medfødt grammatik I slutningen af 1950 erne argumenterede lingvisten Noam Chomsky for, at sprogets generativitet måtte indeholde nogle komplekse strukturer. Chomskys argumentation bestod primært af spørgsmålet

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Kursus-introduktion. IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1

Kursus-introduktion. IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1 Kursus-introduktion IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1 Praktiske bemærkninger Kurset T6 (12 undervisningsuger): Forelæsninger (Lokale 4A22), Tirsdag 8:00 9:50 Øvelser (Lokale 4A54, 4A56), Tirsdag

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL UDDANNELSE ARTIKEL 24

BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL UDDANNELSE ARTIKEL 24 28. JANUAR 2015 BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL UDDANNELSE ARTIKEL 24 På baggrund af 4. følgegruppemøde den 19. november 2014 samt efterfølgende drøftelser har Institut for Menneskerettigheder

Læs mere

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY:

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: MODELING CONSUMER ADOPTION, CHOICE BEHAVIOR AND CONSUMER SWITCHING By Yingkui Yang THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE

Læs mere

: At blande, integrere eller kombinere

: At blande, integrere eller kombinere Mixed Methods metoder? : At blande, integrere eller kombinere Morten Frederiksen Mixed methods som ny videnskabelig metode? At anvende forskellige typer data og teknikker til data indsamling i samme analyse?

Læs mere

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2. Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.0) Nina Beyer 1, Kristian Thorborg 2, Anders Vinther 3. 1 Department

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive Spaces, mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign

Læs mere

Kapitel 14. Selvmordsadfærd

Kapitel 14. Selvmordsadfærd Kapitel 14 Selvmordsadfærd 14. Selvmordsadfærd Selvmordsadfærd er en fælles betegnelse for selvmordstanker, selvmordsforsøg og fuldbyrdede selvmord. Kapitlet omhandler alene forekomsten af selvmordstanker

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving Artikelsøgning - Workshop Berit Elisabeth Alving Program: 1. Søgeteknikker og søgestrategier 2. Søgninger i sundhedsfaglige databaser: PubMed Embase/ Cinahl Pubmed Embase Cinahl Tidsskrifter om alle sundhedsfaglige

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn...

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Professor Janne J. Liburd, Syddansk Universitet Professor Susanne Becken, Griffith University Nationalparker: Beskyttelse & Brug Tourism and recreation

Læs mere

Overblikpapir 2. Morten Jensen, Pædagogisk forskning og udviklingsarbejde forår 2013

Overblikpapir 2. Morten Jensen, Pædagogisk forskning og udviklingsarbejde forår 2013 Overblikpapir 2 Morten Jensen, Pædagogisk forskning og udviklingsarbejde forår 2013 Introduktion...2 Positivisme...2 Triangulering...3 Survey...4 Konvertering til kvantitative data...4 Operationalisering...4

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

En Verdensomfattende. Standard. Finn Havaleschka, Garuda

En Verdensomfattende. Standard. Finn Havaleschka, Garuda En verdensomfattende Standard En Verdensomfattende Standard for Human Ressource Assessment Instrumenter Finn Havaleschka, Garuda En vision Ikke mange ved det, men faktisk har der de sidste 3 år været bestræbelser

Læs mere

UTILFREDS?? Her, så tag et stykke med steg Gris på gaflen, gris på gaflen, Det sku ku stoppe kæften på dig!

UTILFREDS?? Her, så tag et stykke med steg Gris på gaflen, gris på gaflen, Det sku ku stoppe kæften på dig! UTILFREDS?? Her, så tag et stykke med steg Gris på gaflen, gris på gaflen, Det sku ku stoppe kæften på dig! Jørgen Goul Andersen Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet goul@dps.aau.dk Dansk Selskab

Læs mere

Den gode ph.d.-ansøgning

Den gode ph.d.-ansøgning Den gode ph.d.-ansøgning Ph.d.-centret, KUA 10. januar 2008 Peter Stray Jørgensen Akademisk Skrivecenter 1 1. Skriv din skriveidé: Den der vil bære hele din afhandling til sin tid? Hvad er fx centrum i

Læs mere

Fra User experience -l Fødevarer?

Fra User experience -l Fødevarer? Fra User experience -l Fødevarer? SUMMIT - konferencen København 22 maj 2013 Lars Bo Larsen Lektor, ph.d. Ins-tut f. Elektroniske Systemer Aalborg Universitet Oversigt 1. Hvad er User experience (UX)?

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard Køn og Løn - En analyse af virksomhedskultur

Læs mere

Spørgeskemaer. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet

Spørgeskemaer. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Spørgeskemaer Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Spørgeskemaer Hvornår er spørgeskemaer relevante? Forberedelse til spørgeskemaer Udformning af spørgeskemaer Udformning af spørgsmål Validitet

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE

SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE Amager og Hvidovre Hospitaler SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE Referenceramme 2014 Referenceramme for sygeplejen på Amager Hvidovre Hospitaler Sygeplejeteoretiker Hesook Suzie Kims (1) teori er referenceramme

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendelse af aktionslister... 3 Kopiering af aktionslister... 4 Aktionsliste oversigt... 4 XML Udbakke... 5 Microsoft

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere