Gode råd om elbesparelser i serverrum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gode råd om elbesparelser i serverrum"

Transkript

1 Gode råd om elbesparelser i serverrum Elsparefonden Teknologisk Institut Jan Viegand Analyse & Information

2 Søren Østergaard Jensen Center for Energi i bygninger Teknologisk Institut Claus Schøn Poulsen Center for Køle- og Varmepumpeteknik Teknologisk Institut Poul Tøttrup Center for Informatik Teknologisk Institut Jan Viegand Jan Viegand Analyse & Information Nadeem Niwaz Elsparefonden Juni 2004

3 Gode råd om elbesparelser i serverrum Elforbruget i serverrum udgør en stor del af det samlede elforbrug i kontorbygninger. Der er imidlertid store besparelser at hente ved at sætte fokus på serverrummene ofte kan elforbruget nedbringes med pct. Her følger en række råd om elbesparelser i serverrum. Der gøres meget for at opnå elbesparelser på kontorer og andre arbejdspladser. Fx indkøbes fladskærme og bærbare computere, og der er fokus på belysningen. Men kun få tænker over elforbruget i serverrum. Her fokuseres kun på sikkerhed og oppetid. Men faktisk udgør elforbruget i serverrum en stor del af det samlede elforbrug i kontorbygninger - omkring 200 GWh pr. år, ca. en tredjedel bruges til køling af serverrummene. Der er imidlertid store besparelser at hente, og i en del serverrum kan elforbruget faktisk halveres. Det viser et pilotprojekt gennemført af Elsparefonden (se Der er meget at spare ved at vælge it-udstyr, som har et lavt elforbrug. Desuden kan man reducere behovet for køling, hvis elforbruget og dermed varmebelastningen i serverrummene reduceres, samtidig med at serverrummene placeres og indrettes hensigtsmæssigt, og der anvendes frikøling og gode køleanlæg. Her følger en række gode råd til at opnå elbesparelser i serverrum fordelt på følgende områder: Placering af serverrummet Servere, diske og strømforsyninger Andet elforbrugende udstyr i serverrummet Køling Indkøbspolitik og -råd Placering af serverrummet For at mindske kølebehovet bør et serverrum placeres et sted i bygningen, hvor der ikke er varmetilskud til rummet, men hvor varmetabet fra rummet tværtimod er størst muligt. Derfor skal man være opmærksom på følgende: Serverrum bør ikke have øst-, syd-, eller vestvendte vinduer. Det forhindrer varmetilskud fra solen. Hvis der er vinduer mod øst, syd eller vest, skal der derfor anvendes kraftig solafskærmning Serverrum bør ikke støde op til rum med høje temperaturer fx varmecentraler Serverrum bør have overflader med et stort varmetab fx en større, uisoleret nordvæg, eller placeres i et kælderrum med uisolerede vægge og gulv Serverrum bør ikke indrettes i for små rum, da temperaturen i små rum stiger meget hurtigt, hvis køleanlægget svigter Serverrum bør ikke anvendes til lagerplads/pulterrum 3

4 Servere, diske og strømforsyninger Det er vigtigt at anvende så energieffektivt it-udstyr som muligt. Man kan også slukke udstyr, når det ikke er i brug fx applikationsservere, der ikke benyttes uden for normal arbejdstid, og backupstationer. USP en, der skal sikre forsvarlig nedlukning i tilfælde af strømsvigt, kan have et meget stort strømforbrug. USP ens effektivitet bør være 95 procent ved det aktuelle effektbehov. Strømforsyninger til servere, diske m.m. er ofte ikke særligt effektive. Effektiviteten er ofte 50 procent eller lavere i det normale arbejdsområde. Dvs. at halvdelen af den tilførte effekt går til spilde og desuden skal køles væk, hvilket øger elforbruget til køleanlægget. Det er svært at få oplyst strømforsyningers effektivitet, men ved nyanskaffelser bør man alligevel kræve, at strømforsyningerne har en effektivitet på minimum 80 procent og helst over 90 procent i it-udstyrets normale arbejdsområde. Ved at gennemføre en serverkonsolidering - dvs. at mange virtuelle servere samles på få fysiske servere - kan man reducere antallet af servere og dermed også elforbruget til afvikling af applikationer. Antallet af diske kan ligeledes reduceres ved at samle diskkapaciteten i en såkaldt SAN-løsning (Storage Area Network), hvor serverne deles om den samlede diskkapacitet. Dette vil i de fleste tilfælde medføre en reduktion i elforbruget til servere og diske på mellem 20 og 35 procent. Eksempel på serverkonsolidering Figur a Indholdet fra fire servere samles på en server, og de fire tidligere servere slukkes. 4

5 Eksempel på SAN Figur b Diskkapaciteten samles i et SAN, som serveren har forbindelse til. Andet elforbrugende udstyr i serverrummet Der er mange lette elbesparelser at opnå ved at bruge sin sunde fornuft. Fx kan man: Flytte udstyr, der ikke kræver køling, ud af serverrummet Smide alt unødvendigt udstyr ud af serverrummet, fx telefon- og UPS-anlæg, plottere og printere. På samme måde bør krydsfelter, der ikke nødvendigvis behøver køling, placeres uden for serverrummet Slukke alle eksterne enheder, der ikke er i brug. Fx båndstationer, der kun bruges få timer om natten Slukke alt lys, når ingen er i serverrummet. Anvend A-pærer eller lysstofrør Slukke alle skærme, der ikke benyttes. En skærm med screensaver eller standbyfunktion har et betydeligt effektforbrug Holde døren lukket til serverrummet, hvis temperaturen i serverrummet er lavere end i de omkringliggende rum Køling Formålet med serverrummenes køleanlæg er at holde temperaturen på vitale dele af det installerede udstyr nede: CPU er, harddiske, UPS-batterier m.m., da serverne ellers vil lukke ned og andet udstyr blive beskadiget. Disse vitale dele køles normalt ikke direkte. I stedet producerer køleanlægget en kold luftstrøm, som ledes til installationernes vitale dele via indbyggede ventilatorer i servere, harddiske m.m. For at opnå en energieffektiv køling af serverrum er det imidlertid vigtigt, at den kolde luft fra køleanlægget ledes så direkte som muligt til de kølekrævende komponenter. Desuden bør man undgå, at kold luft fra køleanlægget blandes med den varme luft fra it-udstyret. 5

6 Herudover er det vigtigt at undersøge, om det er muligt at bruge den naturlige kulde udefra til at køle serverne, fx ved hjælp af en ventilator. Hvis et køleanlæg er nødvendigt, bør man vælge et med høj nyttevirkningsgrad. Sørg også for, at ventilator eller køleanlæg kun kører, når der er behov for det - evt. ved hjælp af temperaturstyring. Indretning Serverrum kan indrettes på forskellige måder, som dog ofte ikke er ret gode rent køleteknisk. For at opnå en energieffektiv køling af serverrum er det vigtigt, at kold luft fra køleanlægget ikke blandes med den varme luft fra it-udstyret. I det følgende anvendes udtrykket samlet køleeffektivitet eller bare køleeffektivitet. Hermed menes køleanlæggets egen køleeffektivitet minus det tab, som opstår ved transport af den kolde luft frem til it-udstyret. Det svarer til den samlede varmemængde afgivet fra it-udstyret (samlet elforbrug) divideret med elforbruget til køleanlægget. I det følgende vises nogle eksempler på gode indretninger af serverrum. Serverrum med køling op gennem gulvet (edb-gulv) Anvendes typiske i større serverrum. Denne type serverrum har potentielt den bedste luftstrømning, idet man kan opnå mindst mulig blanding af kold og varm luft, hvis serverrummet indrettes som i figur 1, hvor den kolde luft blæses op i en mellemgang mellem rack med perforerede låger. ( er skabe, hvor it-udstyret skrues fast i siderne.) Endnu bedre køleeffektivitet kan opnås, hvis mellemgangen med den kolde luft afskærmes fra resten af rummet. Figur 1 Serverrum med køling op gennem gulvet. Luften sendes rundt mellem servere i rack med perforerede låger. Det er nødvendigt at sikre, at den kolde luft ikke strømmer uhindret gennem rackene fx hvis disse ikke er fyldt helt op. Hvis der er huller, skal der indsættes blindplader i rackene, så den kolde luft ikke går til spilde, men kun strømmer igennem it-udstyret og dermed anvendes til køling. Ved denne type indretning er det muligt at køre med en høj koldlufttemperatur til it-udstyret i princippet op til 30 C (men reelt skal den holdes lidt lavere, C, for ikke at køre systemerne lige til grænsen), hvilket øger den samlede effektivitet af kølingen. 6

7 Hvis der sker en blanding af kold og varm luft, eller hvis luften ikke tilføres al it-udstyret lige godt, er det nødvendigt at sænke koldlufttemperaturen fra køleanlægget. For hver grad, det er nødvendigt at sænke koldlufttemperaturen, stiger elforbruget til køling med 1-3 procent. I serverrum med koldlufttilførsel op gennem bunden af rackene er koldlufttemperaturen ofte C. Dvs. at elforbruget her er mellem 10 og 50 procent for højt. Frikøling Et endnu lavere elforbrug til køling kan opnås, hvis der anvendes frikøling enten direkte med brug af luft udefra - udeluft - eller via en væskekreds. Herved kan elforbruget til køling typisk halveres. Figur 2 og 3 viser eksempler på frikøling. Frikøling med udeluft Temperaturen på udeluften i Danmark er størstedelen af året under den ønskede lufttemperatur til it-udstyret i serverrum dvs. under 20 C. Der kan derfor spares køling ved at frikøle med udeluft dvs. blæse kold udeluft gennem serverrummet. Figur 2 viser et eksempel på dette. Kølingen kan også foregå op gennem gulvet og op foran rackene som i figur 1. Men et evt. køleanlæg skal alligevel dimensioneres til at kunne klare hele kølebehovet, da udelufttemperaturen om sommeren kan komme over 25 C, hvilket er for høj en temperatur til at man kan frikøle. Det er vigtigt at huske, at frikøling erstatter aktiv køling i de perioder, hvor køleanlægget er mest effektivt altså når det det er koldt udenfor. Det er dog vigtigt at bemærke, at elforbruget til køling reduceres mindre end reduktionen i køleanlæggets driftstid ellers lægger op til. Ved frikøling med udeluft skal man sikre, at luften filtreres før serverrummet, samt at der installeres brandspjæld i tilgang og afkast fra serverrummet for at øge brandbeskyttelsen, det gøres ved fx at anvende inergenanlæg (som blæser N 2 ; Ar og CO 2 ind for at kvæle ilden). Udeluft Figur 2 Eksempel på frikøling med udeluft. Der skal anvendes så små ventilatorer som muligt til indblæsning/afkast af luften for at reducere energiforbruget. Den varme luft, der suges ud, har en temperatur på C, og den kan derfor med fordel ledes til bygningens varmegenvindingsenhed og bruges til at forvarme den friske luft til bygningens andre lokaler. Derved spares yderligere energi. 7

8 Frikøling med en væskekreds Frikøling med en væskekreds kan etableres som vist i figur 3. Her er kondensatoren placeret sammen med fordamper og kompressor. Kompressoren køles af en væskekreds med en varmeveksler placeret udenfor. Der er desuden en ekstra varmeveksler placeret sammen med fordamperen denne er også koblet til væskekredsen. Anlægget kan køre som et traditionelt køleanlæg situation A i figur 3, men kan også ved lave udelufttemperaturer køre med ren frikøling situation C. Kombineret køling med både frikøling og kompressorkøling er også mulig situation B. Eksempler på dårlig indretning af serverrum I det følgende gives nogle eksempler på indretninger af serverrum, der typisk fører til et for højt elforbrug til køling. Aircondition Mindre serverrum køles ofte med små splitkøleanlæg. Køleteknisk fungerer køleanlægget som et airconditionanlæg, hvor der forsøges at holde en ensartet temperatur i rummet. Kølemæssigt er denne indretning dårlig, idet varm og kold luft blandes i rummet. Desuden er det svært at opnå en ensartet temperatur for det forskellige it-udstyr. Derfor er det nødvendigt at sætte køleanlægget til en lav lufttemperatur, hvilket fører til et øget elforbrug. Figur 3 Eksempel på frikøling ved hjælp af en væskekreds. Kommercielt anlæg forhandlet af firmaet UniCool. Serverne er enten placeret på reoler som vist i figur 4A eller i racks som vist i figur 4B. Reol It-udstyr A B Figur 4 Serverrum med køling i stil med aircondition og servere på reoler eller i rack. 8

9 Køling op gennem gulvet I figur 5 køles it-udstyret principielt som i figur 1, men i dette tilfælde blæses varm luft fra den ene række af racks over i den næste række af racks, hvor indsugningen til it-udstyret sker. Der sker derfor en kraftig blanding af kold og varm luft, og det er derfor nødvendigt at sænke koldlufttemperaturen fra køleanlægget væsentligt, hvorved elforbruget stiger. En anden ofte set mulighed er at blæse luft op gennem rackene som vist i figur 6. Denne køleteknik er ofte meget ineffektiv, fordi de øverste servere bliver kølet væsentligt mindre end de nederste servere. Ofte er USP en placeret nederst, da den er tungest. I figur 6A undslipper en stor del af køleluften således, før den når de øverste servere. I figur 6B bliver køleluften opvarmet af de nederste servere, før den når de øverste. Desuden ses det ofte i forbindelse med løsning 6B, at serverne er placeret for tæt på frontlågen, så den kolde luft kun vanskeligt kan nå indsugningen til serverne højere oppe i racket. Det er derfor også her nødvendigt med en meget lav temperatur på den kolde luft fra køleanlægget og dermed et højt elforbrug. Figur 5 Serverrum med køling op gennem gulvet foran servere i rack med perforerede låger. Figur 6 A B Serverrum med køling op gennem gulvet og op gennem rackene. I figur 6A har rackene perforerede låger, mens figur 6B har tætte låger. 9

10 Mekanisk køling Køling udgør omkring 30 procent af det samlede energiforbrug i serverrum, og det er derfor meget vigtigt at vælge det rigtige anlæg og installere det korrekt. Service og vedligehold spiller naturligvis også en rolle, og køleanlægget skal iflg. gældende lovgivning serviceres mindst én gang årligt (jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 932 af 17. november 2003). Denne lovgivning er relateret til personsikkerhed. Når der vælges nyt køleanlæg, bør der fokuseres på følgende: Mulighederne for frikøling bør altid undersøges Sørg for at have bedst mulig COP (energieffektivitet) ved standardbetingelserne, som er 27 C inde og 35 C ude. COP skal være tre eller derover for fabriksfremstillede enheder For pladsbyggede anlæg bør man sikre, at anlæggets samlede effektivitet ikke er dårligere end effektiviteten for et tilsvarende, fabriksfremstillet anlæg get bør kunne reguleres trinløst (alternativt i mange trin) gets kondensator (udedel) skal placeres udenfor helst et sted med ringe solindfald, hvor der er god luftudskiftning get skal indreguleres korrekt og efterses årligt Eksempler på besparelser ved eksisterende køleanlæg I det følgende gennemgås, hvad man kan gøre for at opnå besparelser på eksisterende køleanlæg, og hvilken gevinst man kan opnå. Generelt er det svært at foretage de store ændringer på eksisterende kølesystemer, med mindre man er indstillet på at investere større beløb i ombygning, udskiftning af flader eller hele køleanlæg. Derfor er det en god idé, at man i første omgang prøver et par forskellige tiltag, inden man beslutter at foretage de helt store systemændringer. Fx kan man: Hæve serverrummets temperatur der kan spares 1-3 procent på energiforbruget for hver grad, rummets temperatur hæves (maks. temperaturen afgøres af it-hardwaren i rummet) Reducere den samlede varmebelastning i serverrummet som beskrevet under Servere, diske og strømforsyninger, fordi man, hver gang man sparer en 1 kwh til it-udstyr, sparer 0,5 kwh til køling Etablere frikøling baseret på udeluft her er der typisk rigtigt meget at hente, i mange tilfælde årlige besparelser på mere end 50 procent Flytte eventuelle splitkøleanlægs udedele til en gunstig placering altså til en placering udendørs, i skygge og med mulighed for stor luftcirkulation omkring enheden Sikre mod kortslutning af luftstrøm i mange tilfælde vil returluften til køleanlægget blive blandet med den afkølede luft fra anlægget. Dette er meget uhensigtsmæssigt og kan normalt nemt undgås ved fx at sikre, at ledeskovle på splitkøleanlæg er indstillet korrekt Sikre, at der ikke køles mere end nødvendigt det er ofte tilfældet og koster en masse energi Sikre frie luftveje for anlægget altså sikre, at den kølede luft kan ledes direkte til serverne Køling bør være en aktivitet, som har høj prioritet, i stedet for som tilfældet ofte er nu, hvor køling i mange tilfælde er en sekundær størrelse, der bare skal være der. 10

11 Indkøbspolitik og -råd Driftssikkerheden i serverrum er langt det vigtigste, da nedetid er et stort problem for de fleste organisationer. Men det er muligt at spare el, uden at det går ud over driftssikkerheden. Vær bevidst om, at elforbruget udgør en væsentlig del af omkostningerne ved at drive et serverrum. Serverrummene i Elsparefondens undersøgelse bruger i gennemsnit 200 kwh pr. år pr. bruger, hvilket svarer til over 300 kr. pr. person ansat i virksomheden. Forbruget varierer dog fra ca. 50 til 400 kwh. En enkelt server kan let bruge for kr. el om året, og dertil kommer elforbruget til køling af serveren. Tænk derfor elforbruget med i indkøbspolitikken for it-udstyr og køleanlæg. Det kan gøres ved at spørge til udstyrets elforbrug ved køb af nyt, ved at tage elomkostningerne med i en samlet vurdering af driftsomkostningerne og ved at stille krav til leverandørerne. Det er desuden et godt udgangspunkt at kende elforbruget for sit serverrum. Hvis der ikke allerede er elmålere for serverrummet, er det en god idé at sætte målere op. Beregn totale omkostninger Når der indhentes tilbud på it-udstyr og køleanlæg, så få i hvert fald ét tilbud på udstyr, som er energieffektivt. Når økonomien sammenlignes, så kig ikke kun på investeringen, men beregn også TCO (Total Cost of Ownership), hvori elomkostningerne gennem hele udstyrets levetid indgår. Meget af it-udstyret er konstant tændt, og de årlige elomkostninger kan let beregnes ved at gange eleffekten i tændt tilstand (i kilowatt) med årets timer (8.760) og med elprisen. Leverandøren bør kunne oplyse eleffekten i tændt tilstand. For køleanlæg bør kølefirmaet eller leverandøren kunne oplyse det omtrentlige årlige elforbrug, og ud fra det kan de årlig elomkostninger beregnes. Levetiden for it-udstyret er typisk tre til seks år, afhængigt af udstyrets type og organisationens udskiftningspolitik. Levetiden for køleanlæg er typisk 15 år. It-udstyr Ved indkøb af it-udstyr bør man som nævnt spørge til udstyrets elforbrug. Ved indkøb af UPS bør man spørge til effektivitet. Derudover bør man undersøge, om der er dvalefunktioner eller automatisk slukning indbygget i udstyret, så elforbruget automatisk reduceres, hvis det ikke bruges i et stykke tid. Ved nyindretning eller større ændringer af serverrummet bør man overveje at indføre de tidligere nævnte muligheder for serverkonsolidering, hvor mange virtuelle servere samles på få fysiske servere, kombineret med brug af SAN (Storage Area Network) som harddiskkapacitet. Da der findes mange gode og energieffektive køleanlæg, er det et område, hvor det er nemt at vælge køleanlæg med lavere samlede omkostninger. get bruges typisk i flere år end it-udstyret, og det er derfor vigtigt at vælge et effektivt anlæg. Som tidligere beskrevet bør muligheden for frikøling undersøges, da frikøling oftest kan reducere elforbruget med 50 procent. Man bør spørge til køleanlæggets COP (energieffektivitet) og det omtrentlige årlige elforbrug, således at man kan vælge anlæg med høj COP og et lavt årligt elforbrug. 11

Elforbrug i serverrum

Elforbrug i serverrum Elforbrug i serverrum Pilotprojekt Elsparefonden Teknologisk Institut Jan Viegand Analyse & Information Elforbrug i serverrum Pilotprojekt Søren Østergaard Jensen Center for Energi i bygninger Teknologisk

Læs mere

Rambøll Informatik 1

Rambøll Informatik 1 Rambøll Informatik 1 Indledende besøg Besøg d. 19/8-03 af: Repræsentant fra Rambøll: Søren Østergaard Jensen Ole Ørskov Nielsen Et af Rambøll Informatiks kunde-serverrum blev besigtiget. Én klient ejer

Læs mere

Søren Østergaard Jensen, Nadeem Niwaz og Jan Viegand. Repræsentanter fra Forbrugerstyrelsen: Fra IT-afdelingen: Mladen Cipek og Bjarne Fischer

Søren Østergaard Jensen, Nadeem Niwaz og Jan Viegand. Repræsentanter fra Forbrugerstyrelsen: Fra IT-afdelingen: Mladen Cipek og Bjarne Fischer Forbrugerstyrelsen Indledende besøg Besøg d. 21/3-03 af: Søren Østergaard Jensen, Nadeem Niwaz og Jan Viegand Repræsentanter fra Forbrugerstyrelsen: Fra IT-afdelingen: Mladen Cipek og Bjarne Fischer Forbrugerstyrelsens

Læs mere

IT-chef Erik Kristensen og tekniker Bent Bøgelund Hansen

IT-chef Erik Kristensen og tekniker Bent Bøgelund Hansen RISØ 1 Indledende besøg Besøg d. 19/8-03 af: Repræsentant fra RISØ: Søren Østergaard Jensen IT-chef Erik Kristensen og tekniker Bent Bøgelund Hansen Grundarealet af serverrummet er ca. 153 m 2, mens volumenet

Læs mere

Intelligent energiforbrug

Intelligent energiforbrug DI Sådan > SÅDAN Intelligent energiforbrug En vejledning fra DI ITEK > SÅDAN DI 1787 København V Tlf. 3377 3347 itek@di.dk itek.di.dk Udgivet af DI Redaktion: Carl Thørner Tryk: Kailow Graphic Forsidefoto:

Læs mere

Energieffektivt datacenter i Statens It. Et samarbejde mellem Digitaliseringsstyrelsen og Statens It

Energieffektivt datacenter i Statens It. Et samarbejde mellem Digitaliseringsstyrelsen og Statens It Energieffektivt datacenter i Statens It Et samarbejde mellem Digitaliseringsstyrelsen og Statens It April 213 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 SAMMENFATNING... 3 PROJEKTFORLØB... 4 ENERGIFORBRUG

Læs mere

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan Klimavenlig virksomhed Hvorfor & Hvordan Det globale perspektiv Vores verden er truet af global opvarmning og klimaforandringer grundet øget drivhuseffekt For at undgå uoprettelig skade på naturen, skal

Læs mere

25,2 o C (baag rack mellem rack og loft) rack. 23,3 o C (ca. 1,2 m højde) rumhøjde 1,95 m. 5 m

25,2 o C (baag rack mellem rack og loft) rack. 23,3 o C (ca. 1,2 m højde) rumhøjde 1,95 m. 5 m Bergsøe 4 1 Indledende besøg Besøg d. 19/6-03 af: Repræsentant fra Bergsøe 4: Søren Østergaard Jensen Søren Lyster Bergsøe 4 s serverrum er beliggende i kælderen. Serverrummet har ingen ydervægge. Rummet

Læs mere

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Høj effekt, høj kvalitet og lavt energiforbrug - det bedste valg

Læs mere

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af radiatoranlæg til eksisterende byggeri Denne rapport er en undersøgelse for mulighed for realisering af lavtemperaturfjernvarme i eksisterende

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Frederikshavn Kommune

Frederikshavn Kommune Frederikshavn Kommune 1 Indledende besøg Besøg d. 19/8-03 af: Repræsentant for Frederikshavn Kommune: Søren Østergaard Jensen Energiansvarlig Bo Nieburh Frederikshavn Kommunes serverrum er beliggende i

Læs mere

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE Climawin bruger varme, normalt tabt gennem et vindue, til at forvarme den friske luft som konstruktionen tillader at passere gennem vinduet. Dette giver en

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Grundvandskøling. Fordele, udfordringer og økonomi. Pia Rasmussen Energiingeniør og projektleder. Ajour / CoolEnergy 27. november 2014 CVR 48233511

Grundvandskøling. Fordele, udfordringer og økonomi. Pia Rasmussen Energiingeniør og projektleder. Ajour / CoolEnergy 27. november 2014 CVR 48233511 Copyright Copyright 2012 Grontmij Grontmij A/S A/S CVR 48233511 Grundvandskøling Fordele, udfordringer og økonomi 1 Pia Rasmussen Energiingeniør og projektleder Ajour / CoolEnergy 27. november 2014 Agenda

Læs mere

Grontmij Grundvandskøling

Grontmij Grundvandskøling Copyright 2012 2014 Grontmij A/S CVR 48233511 Grontmij Grundvandskøling Fordele, udfordringer og økonomi 1 Pia Rasmussen Energiingeniør og projektleder Københavns Lufthavn Ajour / CoolEnergy 27. november

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Energy Cool. Messe C Energikonference 26. Oktober 2011

Energy Cool. Messe C Energikonference 26. Oktober 2011 Energy Cool Messe C Energikonference 26. Oktober 2011 Profil Henrik Thorsen Stifter af Energy Cool 41 år Agenda Hvem er Energy Cool? Hvad kan Energy Cool tilbyde? Hvordan kan Energy Cool hjælpe dig? Hvem

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik. Udarbejdet af: Morten Torp

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik. Udarbejdet af: Morten Torp Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik Udarbejdet af: Morten Torp 1 Egelykke Jensen Maskinfabrik 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Energihandlingsplan for Nordsøenheden

Energihandlingsplan for Nordsøenheden for Nordsøenheden 2009 Tekniske besparelsestiltag Dette er handlingsplanen for Nordsøenheden. Handlingsplanen er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby, Stine Skaarup Madsen, Søren Vontillius og Malene

Læs mere

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk Lys og energiforbrug Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk uden lys intet liv på jord uden lys kan vi ikke se verden omkring os Uden lys kan vi ikke skabe smukke, oplevelsesrige bygninger med et godt synsmiljø

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Splitunits udedel Installation af udedel Står den rigtigt Er der god

Læs mere

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet Energigennemgang af Klima og Energiministeriet 2009 Klima- og Energiministeriet Tekniske besparelsestiltag Denne energigennemgang af Klima og Energiministeriet er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby,

Læs mere

Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING

Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere Fra 1. januar 2012 ændrer Guldborgsund Forsyning prisstrukturen

Læs mere

Komfortabelt indeklima uanset årstiden

Komfortabelt indeklima uanset årstiden Komfortabelt indeklima uanset årstiden VPL by nilan Varme og køl i ét anlæg med varmegenvinding Gør hjemmet til din komfort-zone Mærkbare fordele Tag et aktivt skridt mod et behageligt indeklima i hjemmet

Læs mere

Et ældre, men velholdt køleanlæg. Indsugning til både kondensator og motor er holdt fri for snavs mv.

Et ældre, men velholdt køleanlæg. Indsugning til både kondensator og motor er holdt fri for snavs mv. 5. Hvordan har jeres køleanlæg det? Langt den største miljøbelastning og den væsentligste omkostning for et køleanlæg stammer fra el-forbruget. I det følgende beskrives, hvordan elforbruget kan reduceres

Læs mere

Energirådgivning. Transportministeriet.Tøjhusgade 9. 1214 København K 3/6-10. Energirådgiver: Per Ruby Mobil: 9955 2431 peruh@dongenergy.

Energirådgivning. Transportministeriet.Tøjhusgade 9. 1214 København K 3/6-10. Energirådgiver: Per Ruby Mobil: 9955 2431 peruh@dongenergy. Energirådgivning Transportministeriet.Tøjhusgade 9. 1214 København K 3/6-10 Energirådgiver: Per Ruby Mobil: 9955 2431 Mail: peruh@dongenergy.dk Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 UDSUGNING KØKKEN... 5 3 UDSUGNING

Læs mere

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi Energitjek Få mest muligt ud af din energi Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitetseffektivisering? Energitjek Et struktureret program for energioptimering Hvorfor energitjek? Et

Læs mere

VARME RÅD. Fjernvarme

VARME RÅD. Fjernvarme VARME RÅD Fjernvarme HOLD HUS MED FJERNVARMEN Her finder du råd og vejledning om, hvordan du bedst udnytter fjernvarmen. Hvis du har god føling med dit anlæg og husstandens måde at bruge varme på, er det

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Energibesparelser i boligen

Energibesparelser i boligen Energibesparelser i boligen Boligkontoret Danmark åbent hus Helsingør 17.4.2010. Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København. Ann Vikkelsø Energitjenesten København Ingeniør (energi) Energivejleder

Læs mere

Energieffektivitet. ...på hoteller 10 I 2008. Hotelgæster kan godt lide komfort.

Energieffektivitet. ...på hoteller 10 I 2008. Hotelgæster kan godt lide komfort. Energieffektivitet Hannes Lütz Product Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 0 I 2008 Hotelgæster kan godt lide komfort. De betaler jo til syvende og sidst for deres værelse. Til gengæld forventer de varmt

Læs mere

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt de få som har fremstillet Alle komponenter er fabriksmonteret

Læs mere

ELFORSK PSO-F&U 2007

ELFORSK PSO-F&U 2007 ELFORSK PSO-F&U 2007 Grundvandsvarmepumper og køling med grundvandsmagasiner som sæsonlager BILAG 1 Nomogrammer til beregning af pris for køling og opvarmning med ATES-anlæg Enopsol ApS Marts 2009 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din virksomhed Kontakt med omtanke for miljø og økonomi En slukket stikkontakt kan mærkes på bundlinjen I dag stilles der mange krav til lysstyring i erhvervsbygninger gennem lovgivningen.

Læs mere

ELFORSK PSO-F&U 2007

ELFORSK PSO-F&U 2007 ELFORSK PSO-F&U 2007 Grundvandsvarmepumper og køling med grundvandsmagasiner som sæsonlager BILAG 3 Ventilationssystemer med køling og vandbårne kølesystemer Hundsbæk & Henriksen A/S November 2008 1 Høj

Læs mere

Energioptimering og -audit

Energioptimering og -audit Energioptimering og -audit Få mest muligt ud af din energi Få yderligere information på: www.schneider-electric.dk Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitets effektivisering? Et konkurrencepræget

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset Du kender det sikkert: At komme til et koldt sommerhus, hvor alt bliver sat på max. for at få varmet op hurtigst muligt. Alligevel går der som regel

Læs mere

Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet

Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet Møde i Lysteknisk Selskab 7. februar 2007. Jens Eg Rahbek Installationer, IT og Indeklima COWI A/S Parallelvej 2 2800 Lyngby 45 97 10 63 jgr@cowi.dk

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 The Smarthome Company, Lergravsvej 53, DK-2300 København S. www.greenpowerdeal.com Til dig der står og tænker på at købe et solvarmeanlæg I Danmark skinner solen ca. 1.800 timer

Læs mere

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug Luft/vand Varmepumpe LV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe INDEDEL VARMEPUMPE Solfanger UDEDEL 2 3 80 C 6 7 Varmt vand 1 4 8 45 C VARMT VAND Udedel Gulvvarme / radiator 5 Varmepumpe

Læs mere

Electrolux Varmepumper 2012/2013

Electrolux Varmepumper 2012/2013 Electrolux Varmepumper 2012/2013 investering electrolux varmepumper 3 En god investering En Electrolux varmepumpe er først og fremmest en god økonomisk investering. Den pålidelige luft-til-luft varmepumpe

Læs mere

Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller.

Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller. Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller. Dalgasparken boligbyggeriet i Herning består af i alt 72 boliger, som

Læs mere

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel Høj effektivitet med CO2 varmegenvinding Køleanlæg med transkritisk CO 2 har taget markedsandele de seneste år. Siden 2007 har markedet i Danmark vendt sig fra konventionelle køleanlæg med HFC eller kaskade

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Energimærkning af chillers - væskekølere

Energimærkning af chillers - væskekølere Energimærkning af chillers - væskekølere Per Henrik Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik Energiseminar, Plastindustrien, 4. dec. 2009 Agenda 1. Hvad er en chiller? 2. Resultater fra PSO-projekt

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

VIND EN SECURIDAN ALARM TIL DIT FRITIDSHUS. www.luft-til-luft.dk

VIND EN SECURIDAN ALARM TIL DIT FRITIDSHUS. www.luft-til-luft.dk VIND EN SECURIDAN ALARM TIL DIT FRITIDSHUS www.luft-til-luft.dk BILLIG VARME OG GODT INDEKLIMA En luft-til-luft varmepumpe er både en forbedring af dit fritidshus og en god investering. Pumpens enkle princip

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord Udarbejdet af: Morten Torp 1 Lillnord 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder er udviklet

Læs mere

FLYDENDE VAND- OG WELLNESSHUS I BAGENKOP

FLYDENDE VAND- OG WELLNESSHUS I BAGENKOP FLYDENDE VAND- OG WELLNESSHUS I BAGENKOP WELLNESSHUSET Placering og design med unikke muligheder og udfordringer. Vind- og bølgeenergi Erfaringer. Solceller og solvarme Nye regler og muligheder Solafskærmning

Læs mere

Henrik Lorentsen Bøgeskov Fjernkølingschef

Henrik Lorentsen Bøgeskov Fjernkølingschef Henrik Lorentsen Bøgeskov Fjernkølingschef ECO-City den 25/8-2011 1 Fremtidens køleløsning Havvand bruges til Fjernkøling Der benyttes havvandskøling som frikøling, der er en gratis ressource Fremtidens

Læs mere

BEHAGELIGT INDEKLIMA ÅRET RUNDT MED DANTHERMS ENERGI-EFFEKTIVE VENTILATIONSLØSNINGER

BEHAGELIGT INDEKLIMA ÅRET RUNDT MED DANTHERMS ENERGI-EFFEKTIVE VENTILATIONSLØSNINGER M o d u lo p byg g e d e lø s n i n g e r t i l ko m f o r t v e n t i l at i o n BEHAGELIGT INDEKLIMA ÅRET RUNDT MED DANTHERMS ENERGI-EFFEKTIVE VENTILATIONSLØSNINGER Bedre indeklima med s k r æ d d e

Læs mere

Fakta omkring passivhuse - termisk komfort-

Fakta omkring passivhuse - termisk komfort- Fakta omkring passivhuse - termisk komfort- Thermografier af passivhus, æblehaven - samt standard nabo huse. Thermokamera venligts udlånt af nord energi Thermofotografier viser gennemgående varme overfladetemperatur

Læs mere

MicroVent Home System

MicroVent Home System MicroVent Home System MicroVent Home system Beregningseksempel 2 l/s 2 l/s 5 l/s 5 l/s 2 l/s 15 l/s Emhætte 20 l/s Fig. 1 Grundventilation MicroVent i boliger Mikroventilation dimensioneres således at

Læs mere

CTS fra strategi til praksis

CTS fra strategi til praksis CTS fra strategi til praksis Om CTS fra strategi til praksis Processen Tekniske løsninger Projektmæssige løsninger Opvarmning af brugsvand i to trin Kontakter Udrulning af CTS i Brøndby Kommune er baseret

Læs mere

Elforbruget i belysningsanlæg offentlige og private bygninger 2008-2020

Elforbruget i belysningsanlæg offentlige og private bygninger 2008-2020 Elforbruget i belysningsanlæg offentlige og private bygninger 2008-2020 Vibeke Clausen og Kenneth Munck Dansk Center for Lys Eksisterende byggerier 60% 50% Belysnings andel af elforbruget 40% 30% 20% 10%

Læs mere

Energihandlingsplan for Servicestyrelsen

Energihandlingsplan for Servicestyrelsen for Servicestyrelsen 2008 Servicestyrelsen Handlingsplan 1. Indledning Dette er handlingsplanen for Servicestyrelsen jf. Cirkulære for energieffektiviseringer i statens institutioner. Ministeriet har til

Læs mere

Ny belysning i boligen. Omø, 30. oktober 2012 Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København.

Ny belysning i boligen. Omø, 30. oktober 2012 Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København. Ny belysning i boligen Omø, 30. oktober 2012 Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København. Ann Vikkelsø Energitjenesten København Energiingeniør Energivejleder Energitjek i boliger, mm. av@energitjenesten.dk

Læs mere

Modulopbyggede løsninger til komfortventilation

Modulopbyggede løsninger til komfortventilation Modulopbyggede løsninger til komfortventilation BEHAGELIGT INDEKLIMA ÅRET RUNDT MED DANTHERMS ENERGI-EFFEKTIVE VENTILATIONSLØSNINGER Bedre indeklima med skræddersyet luftbehandling Et behageligt indeklima

Læs mere

Spar mange penge på din varmeregning med en LUFT-TIL-VAND VARMEPUMPE EN KOMPLET VARMELØSNING

Spar mange penge på din varmeregning med en LUFT-TIL-VAND VARMEPUMPE EN KOMPLET VARMELØSNING Spar mange penge på din varmeregning med en -TIL-VAND VARMEPUMPE EN KOMPLET VARMELØSNING SPAR PÅ VARMEUDGIFTERNE Med en luft-til-vand varmepumpe fra Nordisk Energirenovering har du mulighed for at reducere

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Ansvarligt og intelligent indkøb

Ansvarligt og intelligent indkøb 7. marts 2014 1 Ansvarligt og intelligent indkøb Udbudsjurist Vibeke Jessen & Chefkonsulent Rikke Dreyer, SKI 7. marts 2014 2 Program Hvorfor er emnet aktuelt og vigtigt? Hvad er TCO og LCC? Hvad siger

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Serverrumsvejledning. Center for Energibesparelser. Til virksomheder, der ønsker en god projektering, sikker drift og sund økonomi.

Serverrumsvejledning. Center for Energibesparelser. Til virksomheder, der ønsker en god projektering, sikker drift og sund økonomi. Center for Energibesparelser Serverrumsvejledning 2011 Til virksomheder, der ønsker en god projektering, sikker drift og sund økonomi Bliv klogere på: Elforbrug i serverrum Energistyring Robusthed og redundans

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Indhold Hvilke typer varmepumper findes der I hvilke situationer er

Læs mere

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk. LTS - møde i østkredsen den 7. februar 2007

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk. LTS - møde i østkredsen den 7. februar 2007 Lys og energiforbrug Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk uden lys intet liv på jord uden lys kan vi ikke se verden omkring os Uden lys kan vi ikke skabe smukke, oplevelsesrige bygninger med et godt synsmiljø

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Rye Gade 1A 4060 Kirke Såby Bygningens energimærke: Gyldig fra 12. september 2014 Til den 12. september 2024. Energimærkningen

Læs mere

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år,

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år, MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spar energi og CO2 i dag Løsningerne er klar! 517millioner tons CO2 kunne spares hvert år, hvis Europa fordoblede brugen af fjernvarme til 18-20 % og samtidig øgede andelen

Læs mere

Lavtryksventilation. Om lavtryksventilation. Resultater. Tekniske løsninger. Elever laver færre fejl. Kontakter

Lavtryksventilation. Om lavtryksventilation. Resultater. Tekniske løsninger. Elever laver færre fejl. Kontakter Om lavtryksventilation Resultater Tekniske løsninger Elever laver færre fejl Kontakter 56 % af de danske skoler har et dårligt indeklima på grund af alt for højt CO 2 -indhold i luften. Det skyldes ingen

Læs mere

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til solcelleguiden Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til produktion af el med solceller. Solceller

Læs mere

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Lys og Energi Bygningsreglementets energibestemmelser Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Bæredygtighed En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus Fase 1 Projektbeskrivelse Udarbejdet august 2012 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus For at gøre projektet

Læs mere

Soldrevet køling i Danmark og udlandet. Lars Reinholdt Center for Køle- og varmepumpeteknik Teknologisk Institut

Soldrevet køling i Danmark og udlandet. Lars Reinholdt Center for Køle- og varmepumpeteknik Teknologisk Institut Soldrevet køling i Danmark og udlandet Typer og teknologier Lars Reinholdt Center for Køle- og varmepumpeteknik Teknologisk Institut Indhold Varmedrevet køling Lidt teori Typer, teknologier og deres virkmåde

Læs mere

Varmepumper med naturlige kølemidler. Hvad er status?

Varmepumper med naturlige kølemidler. Hvad er status? Varmepumper med naturlige kølemidler Hvad er status? Claus S. Poulsen Teknologisk Institut, Center for Køle- og Varmepumpeteknik ? Lovgivning hvad siger reglerne? Undtaget for forbud mod kraftige drivhusgasser

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Energy Services Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Et samarbejde mellem Insero Energy, Brædstrup Fjernvarme, Exergi Partners, Energy Services og Niras, med støtte fra Energistyrelsen.

Læs mere

Jordvarme VV DC. - endnu lavere energiforbrug

Jordvarme VV DC. - endnu lavere energiforbrug Jordvarme VV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe Mulighed for tilslutning af solfanger Mulighed for tilslutning af energifanger Varmt vand Gulvvarme / radiator Jordslanger eller Energibrønd

Læs mere

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Indholdsfortegnelse: Status...3 Kurveknækkeraftale med Elsparefonden...4 Målsætning for udvikling af energiforbruget i perioden 2008-2011...4

Læs mere

Energimærke 2005. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2005. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.05 side 1 af 10 Mærkenr 113470 Energimærke 2005 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr 101-536386-011 Adresse ATP-Ejendomme A/S, Nicolai Eigtveds Gade 12-32 og 38 Udarbejdet

Læs mere

Energigennemgang af Café Retro

Energigennemgang af Café Retro 1 Energigennemgang af Café Retro Energivejleder: Miljø- & Energikonsulent Pia Gade for Center for Miljø Formål Formålet med energigennemgangen er at afdække energibesparelser især i elforbruget og at fremme

Læs mere

OMEGA-opgave for indskoling

OMEGA-opgave for indskoling OMEGA-opgave for indskoling Tema: Vandforbrug Vand der kommer i vores vandhaner kommer nede fra jorden. Det er undervejs i lang tid og skal både renses, pumpes og ledes bort i kloakken bagefter igen. Billede:

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter Til et murstensbyggeri fra 1950 erne i Gladsaxe er

Læs mere