Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar December årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. December 2010 17. årgang"

Transkript

1 Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 December årgang 4

2 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars G. Michelsen Grejsdalen 11, 5800 Nyborg Redaktionelt stof, annoncer/adressering: Sendes til Lars Michelsen Copyright: Citater er tilladt med angivelse af kilde. Brug af artikler aftales med redaktøren. Tryk: PoBe sats & repro Rønnebærvej 6, 6430 Nordborg ISSN Oldermand: Keld Lützhøft Jensen Rugvænget 16, 4100 Ringsted Sekretariatet: Vibeke Klitaa Jacobsen Ermelundsvej 126, 2820 Gentofte Vestre afdeling: Formand: Jens Chr. Sø, viceoldermand Kastanieallé 37, Nykøbing Mors Østre afdeling: Formand: Tom Høeg Andersen Bredevej 103, 2830 Virum Hovedkasserer: Hugo Stjernholm Grønningen 30, 7550 Sørvad Fagligt Udvalg & Lærlingekontoret Formand: John Clemmesen Mellemvej 3, 6430 Nordborg Fagteknisk Udvalg Formand: Benny Lassen Vejlands Alle 45, 2300 Sundby Skorstensfejerskolen/EUC Syd Plantagevej 35A, 6270 Tønder Faglærer: Finn Hansen http//:hjemmesider.eucsyd.dk/fh Begravelseskassen Ib Kirkegaard Indhold Designationskoder... 3 Energieffektiv... 4 CO2-udledningen... 4 Virksomhedsbesøg hos Weishaupt... 6 Nær forgiftningsulykke... 7 Ny mester søges i Horsens... 8 Uha Uha Svendeprøve i miniformat Sikkerhed omkring faldudstyr Balanceret aftræk Leder Hvordan var 2010? Året er ved at slutte, og det sidste fagblad for i år er trykt. Er året gået godt, eller har det været et dårligt år? Ingen opfølgning Der har i årets løb været afholdt en del møder. Lauget har haft en del arbejde med den nye bekendtgørelse omkring oliefyr. Det ser på nuværende tidspunkt desværre ud til, at den ikke får den tilsigtede virkning, idet der ikke indføres nogen form for kontrol af, om det pågældende anlæg er blevet efterset. En fejl, der også var at finde i den bekendtgørelse, den skal afløse, og som netop på grund af denne fejl ikke fungerede efter hensigten. En samlet oliefyrsbranche har peget på vigtigheden af, at skorstensfejeren får den rolle, der sikrer, at alle oliefyr bliver tilset, men Energistyrelsen har alligevel fravalgt denne løsning. Det skal naturligvis ikke afholde skorstensfejerfaget fra at deltage aktivt. Det vil være naturligt for os. Vi har altid deltaget aktivt i arbejdet omkring nedbringelse af energiforbruget, og det fortsætter vi med. Der mangler ikke velvilje fra skorstensfejernes side, selv om det næppe er realistisk, at ordningen, som den er udformet nu, bliver en succes. Alle skorstensfejere, der har gennemført uddannelsen som teknisk ekspert, skal tilmelde sig hos det oprettede sekretariat SEEB. Dette gøres via deres hjemmeside, og andetsteds i bladet kan der læses, hvordan dette foregår. Usikker fremtid Vi oplever i denne tid en usikkerhed i branchen på grund af den uløste problematik omkring kommunernes aftaler med deres skorstensfejermestre om varetagelse af lovpligtigt skorstensfejerarbejde. Der foreligger ingen konkret afgørelse, men Konkurrencestyrelsen hævder fortsat vejledende, at skorstensfejning for private husejere er udbudspligtigt i forhold til EU s tjenesteydelsesdirektiver. Denne vejledning er besynderligt nok i strid med styrelsens egen definition af en udbudspligtig tjenesteydelse. Styrelsens holdning lægger et urimeligt pres på landets kommuner. Det giver ikke mening, at en kommune skal udbyde en opgave, som den hverken skal modtage eller betale, og hvor kommunen reelt ingen indflydelse har på arbejdets omfang, da dette efter forhandling med husejeren fastsættes af skorstensfejeren, der som følge heraf også udregner husejerens udgift. Skorstensfejeren fortsætter trods usikkerheden sit arbejde med at forhindre brand og forgiftningulykker. I det kommende år vil der formentlig blive bragt klarhed om problematikken, så både kommuner og skorstensfejere kan blive lettet af dette urimelige pres. KLJ 2 Redaktionen ønsker læsere og annoncører glædelig jul og godt nytår! Forsidemotivet er fundet på Ærø. Foto: Poul Berg

3 Mere om designationskoderne T120 - T200 - T400 - T600 Designationskodernes temperaturangivelser skal overholdes! Af skorstensfejermester Kim Laue Christensen, Faaborg Brug aldrig et aftræk til andet end det, producenten tillader I»Skorstensfejeren«har jeg tidligere været inde på betydningen af den rigtige aflæsning af designationskoden i forbindelse med brug af et aftræk. Her er lidt mere nu om temperaturkoden. T et og tallene bag angiver den maksimumtemperatur i celciusgrader, det enkelte produkt er testet til og kan bruges ved. Det er vigtigt, at man aldrig bruger et aftræk til mere, end producenten tillader. Ønsker en producent at gå på markedet med et produkt, er det producenten, der bestemmer, hvad produktet kan/må bruges til. Har man eksempelvis en producent, som går på markedet med et T120 produkt, ja, så angives det her, at produktet ikke må bruges i en driftssituation, hvor røggasser fra forbrændingen bliver varmere end 120 grader. Opstillingsvejledning/produktblade/ brugsanvisninger Når man køber et nyt aftræk, følger der ganske mange papirer med! Det er især installatøren, der skal være opmærksom på, hvad der står i disse medfølgende papirer. Der kan heri være særlige installationsmuligheder eller bestemte tiltag, der skal følges, altsammen for at sikre, at bl.a. produktgarantien gælder. T-angivelsen er et parameter, det er vigtigt at følge og samtidig er lettest for os som skorstensfejere at håndtere. I BR-10 står der i afsnit GE- NERELT stk 2: Aftrækssystemer må ikke anvendes til fyringsanlæg med højere driftstemperatur end den driftstemperatur, der fremgår af CE-mærkningen eller MK-godkendelsen. I vejledningen til dette afsnit står der, at man har fastsat en bestemt temperatur, når vi taler brændefyring, nemlig 400 grader, men at der ved automatisk fyring med biobrændsel kan oplyses en lavere driftstemperatur af kedelfabrikanten. T200 aftræk!!!! Temperaturen hænger ofte sammen med sikkerhedsafstanden. Har man et automatisk fyret biobrændselsanlæg, det kunne for eksempel være en pillebrændeovn, ja, så må man gerne anvende et T200 aftræk, hvis fabrikanten af ovnen i sit medfølgende materiale har angivet, at ovnene kører med en driftstemperatur på under 200 grader. Er der ikke angivet nogen driftstemperatur, skal aftrækket have en T400 godkendelse. På det seneste er der forlydender om aftræk med T200 gradersmærkning, som ganske vist er G-mærkede, men Kim Laue Christensen som har en større sikkerhedsafstand, end kravene i BR-10 angiver. Har et produkt deklareret for eksempel G(240), ja, så er det denne afstand, der skal følges. Det er op til installatøren at sikre, at et anlæg sikkert kan benyttes, og man skal sikre sig, at tingene passer sammen. Så lad mig her til sidst opsummere: Kommer I ud til et CE-mærket aftrækssystem beregnet til at modtage aftræk fra fastbrændsel, det kunne være et røgrør, så vær særlig på vagt, hvis T- angivelsen er lavere end 400 grader og G-angivelsen er større end kravene i bygningsreglementet. Det kan være lovligt at anvende, men er det kun, hvis driftstemperaturen passer! Fagteknisk udvalg hjælper jer, hvis I skulle være i tvivl om aflæsningerne. 3

4 Energibesparelse Energieffektiv Af Lars Michelsen Danmark har sat sig nogle mål for at nedbringe belastningen af CO 2 -mængden og for nedbringelse af anvendelsen af fossilt brændsel. Set med skorstensfejerøjne ganske fornuftige tanker, som nu er blevet fastlagt i BR 10. I BR 10 fastlægges det, at der i fremtiden kun kan installeres oliefyrskedler, som har en nyttevirkning ved CEmærkning på mindst 93% ved fuldlast og 98% ved dellast. I den forbindelse skal det nævnes, at nyttevirkningen er målt ved 70 C ved fuldlast og 30 og 40 og 50 ved dellast afhængig af kedeltype. Denne bestemmelse indebærer anvendelse af kondenserende kedler, og den er gældende for kedelanlæg op til 400 kw. Bestemmelserne gælder ikke kun for nybyggeri, men - hvad der er væsentligt at bemærke - også ved udskiftning af ældre anlæg. Vi har her en opgave at varetage, således forbrugerne ikke kommer til at få installeret en forkert type kedelanlæg. Står man i en situation, hvor man er i tvivl, om den opsatte kedel opfylder bestemmelserne, bør man tage kontakt til fabrikant eller importør for at få tilsendt dokumentation på, at anlægget opfylder kravet. En anden vigtig bestemmelse i BR 10 på dette område er, at aftrækssystemet, der skal anvendes til anlæg af denne kvalitet, ikke må tilsluttes andre ildsteder. Det betyder, at der ikke kan opsættes en kedel i kælderen og så samtidig være en brændeovn i stueetagen. Ved en sådan installation er der stor fare for forgiftning af beboerne via brændeovnen. Den kondenserende drift gør jo, at opdriften i skorsten/aftræksløb er lille, hvorfor der meget nemt kan trænge kulilte ud gennem brændeovnen, når denne ikke er i brug. Et andet problem er også, at nogle kedler er indrettet til overtryksforbrænding, hvilket også kan betyde udsivning af røggas/kulilte i beboelsen. Sammenholdt med, at vore huse efterhånden bliver mere og mere tætte, ja, så er faren til stede. En fare, som vi altid skal være agtpågivende over for ved sådanne installationer, da det er vores specialområde. Derfor er vores uvildige rådgivning uden egne interesser i udførelse af service på anlæg udover fejning af aftræk og rensning af kedel på sin plads og giver god mening. Vi skal nedbringe CO 2 -udledningen Af Torben Richardt Hansen og bevare vore arbejdspladser Det kan lyde lidt modstridende, men ved at udskifte gamle uøkonomiske oliekedler med nye oliekedler kan vi nå begge målsætninger, og der kan gives tilskud til arbejdet. Alle boligejere kan få andel i tilskud, når de foretager energibesparelsesforanstaltninger. Du bør oplyse dine kunder om mulighederne, hvis snakken går på udskiftning. De fleste VVS-firmaer eller servicevirksomheder kan formidle dette tilskud, der gives efter standardværdier, som Energistyrelsen har udgivet i et katalog, og en oliekedel fra før 1977, som udskiftes, vil udløse kwh, og boligejeren vil typisk kunne opnå 15 øre pr. kwh, hvilket bliver godt kr. eller mere, da satsen på de 15 øre kan variere. OR sekretariatet har indgået aftale med både Energi- og olieforum (EOF) og SEAS-NVE, der på lige fod med alle energidistributionsselskaber har forpligtet sig til at realisere energibesparelser. Formålet med samarbejdsaftalen er at opnå så meget energibesparelse som muligt ved renovering af bygninger ved forbedring af varmeanlæg og installering af solvarme. Samarbejdsaftalen er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelsen: Energispareaftalen af 20. november 2009 mellem klima- og energiministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie om selskabernes fremtidige energispareindsats. I aftalen lægges der vægt på øget inddragelse af eksterne aktører, der i samarbejde med energiselskaberne kan bidrage til en øget indsats på energispareområdet. Det er således målet med aftalen, at den hjælper EOF og SEAS- 4 NVE med at nå deres energisparemål gennem et intensivt samarbejde med OR-sekretariatet. Samarbejdet vil blandt andet medføre, at EOF og SEAS-NVE honorerer slutbrugerne, når disse vælger et firma, der er medlem af OR-sekretariatet, til at foretage energiforbedringer. Det skal understreges, at andre installatørvirksomheder eller servicevirksomheder kan have lignende aftaler med et energiselskab. Samarbejdsaftalen vedrører udelukkende energibesparelser og ikke teknisk ansvar for energiforbedringerne hos slutkunden. Du kan læse mere om aftalerne på og samt mere om standardværdier på Der er mulighed for at få yderligere information i OR-sekretariatet på tlf

5 Annoncer SKORSTENS- FEJERTØJ Vi går ikke i gang, før vi får nyt tøj fra Vivi! Skorstensfejertøj i den velkendte kvalitet fra Grenaa Dampvæveri. Produceret i Danmark. Leveringstid 8 dage. For yderligere oplysninger kontakt: Vivi Klattrup Havrevænget 20, 4690 Haslev / (10-17) 5

6 Virksomhedsbesøg i Fredericia Virksomhedsbesøg hos Weishaupt Tirsdag den 16. november tog uddannelsesleder Ole Sass og sælger/tekniker Rasmus Maretti fra Weishaupt i Fredericia imod 11 skorstensfejere fra hele landet til en kursusdag omkring Weishaupts nye kondenserende kedel Thermo Condens WTC 15. Af Lars Karlsen Vor baggrund for besøget var at få en gennemgang af og faglig snak om kedelkonstruktion og komponenter, samt hvad der var af rensemuligheder på denne nye kedel. Ved ankomsten kunne Ole og Rasmus fortælle, at det var med en vis spænding, de tog imod os, da det var første gang, de havde et rent skorstensfejerhold på kursus, og at de i den forbindelse var meget interesseret i en snak med os omkring skorstensfejerfagets opgaver ved rensning og vedligehold af kedel og aftræk, så der var fra begge parter lagt op til en spændende dag. Ole og Rasmus fortalte, at i stedet for et- eller totrins oliebrændere, som vi kender i dag, er det interessante ved denne kedel den innovative forbrændingsteknologi, der giver mulighed for en modulerende brænderdrift i lighed med det, vi kender fra gasbrændere. Kedlen yder fra 5,5 til 15 kw, og arbejdsområdet bevirker, at anlægget hele tiden tilpasser sig det aktuelle varmebehov i de fleste almindelige huse og villaer. Det helt nye ved dette anlæg er præmixoliebrænderen med rotationsforstøver, frekvensstyret oliedoseringspumpe og omdrejningsvariabel blæser. Olien bliver i forbrændersystemet opvarmet til ca. 400 og tilsat den rette mængde luft, således at der bliver produceret en homogen oliedamp/luftblanding. Denne bliver tilført præmixoliebrænderen og på den cylindriske brænderoverflade/ brænderrør omsættes til et utal af små flammer. Efter en grundig og fyldestgørende gennemgang af anlægget var det tid til at komme ud og se lidt på kedlen. Her fik vi lejlighed til at skille kedlen ad og virkelig se, hvordan denne skulle angri- bes ved rensning. Her har Weishaupt gjort det nemt for skorstensfejeren. På trods af det kompakte ydre er kedlen og dens dele nemme at komme til og skille ad. Dette gælder både brænderdelen, veksleren, kondensbakken og skorstenen. Da vi havde fået samlet kedlen igen, gennemgik Rasmus, hvordan man manuelt får kedlen startet op, så der kan tages målinger. Ved målinger på disse anlæg skal der tages en måling på både lav og høj ydelse. Skorstensfejerens opgaver ved det årlige besøg Da snakken kom til rensning og kontrol af aftræk, var der hos Ole og Rasmus ingen tvivl om, at skorstensfejerne skal kontrollere/rense aftrækkene én gang årligt i lighed med, hvad vi i dag gør på oliefyr under 120 kw. Ved den lejlighed blev det slået fast, at det er utrolig vigtigt, at kondensbakken tømmes og renses og efterfølgende fyldes med vand. Dette sammen med en ringspalte iltmåling. Iltspaltemålingen udføres for at sikre skorstenens tæthed Skorstensfejerens opgave er ved de nye typer kedler i allerhøjeste grad at sikre kunderne mod forgiftning. I forbindelse med vort besøg hos Weishaupt blev dette understreget af, at kedlen, vi skulle kigge på, ikke havde fyldt vandlås, hvilket resulterede i udtrængning af røg i opstillingsrummet. Vi var nok alle klar over forgiftningsfaren ved pillefyr og ovne, men det kom nok bag på nogen, at de nye oliefyr kunne være så farlige ved noget så harmløst som manglende vand i vandlåsen. 6 Der vil fra Weishaupts side også gives mulighed for, at skorstensfejerne kan købe diverse pakninger til kedlen således, at hvis der opstår problemer på grund af løse eller udtørrede pakninger, vil vi kunne skifte disse pakninger med det samme. Igen for at undgå forgiftningsfare. Der er for mig ingen tvivl om, at besøget hos Weishaupt har gjort, at deltagerne i kurset er velforberedte, når vi møder firmaets kedel ude i marken. Ud fra den viden, vi fik, vil vi kunne servicere vore kunder på bedst tænkelige måde.

7 Kulilteforgiftning i Nordborg Nær forgiftningsulykke ved nyere kondenserende kedel Af John Clemmesen Familie på fire undgik kulilteforgiftning på grund af faderens arbejde. Manden driver et maskinværksted med reparation af entreprenør- og landbrugsmaskiner. Han vågnede ved en velkendt lugt af dieselos i løbet af natten. Familien har for et års tid siden investeret i en CTC 950 kondenskedel, der er placeret i bryggerset. Den er monteret med en gulflammebrænder og tilhørende stålforing med luftindtag fra skakt. Alt lige efter bogen. Jeg blev kaldt ud om morgenen sammen med en lokal montør fra Dansk Varmeservice. Vi fik skilt kedlen ad og rensede den efter anvisning fra importøren. Fyret havde sodet rigtig meget. Importøren havde anbefalet, at vi sprøjtede vand op i røggaskøleren ned fra bunden, hvor sodudtaget sidder. Kedlen blev samlet og startet op. Vi valgte at måle kulilteindholdet med det samme, da røgen stadig stod ud af den. Kulilteindholdet steg hurtigt til langt over 8000 ppm. Set i forhold til de par sekunder, udstyret var i skorstenen, og sammenholdt med de tidligere grænseværdier på 500 ppm må man jo sige, det var voldsomt. Kedlen blev atter skilt ad, og de to rør, der sidder oven på kedlen, blev demonteret, efter at anlægget var tømt for vand. De seks skruer blev afmonteret, og resultatet ses nok bedst på billederne. Røggaskøleren var total tæt. Læg mærke til, hvordan køleren burde se ud. Det mest bekymrende var, at kedlen var monteret med røggastemperatursikring, der har meget ringe effekt, da den er monteret langt fra selve kedlen. Fyret kører igen. Der er nu monteret kuliltealarmer i hele huset. Ikke så mærkeligt! Man føler virkelig med familien. De havde alle hovedpine og ubehag om morgenen og valgte at tage til læge for at få målt kulilteindholdet i blodet. Familien blev reddet af faderens erhvervserfaring. 7 Vor konklusion i denne sag er, at vi i fremtiden forlanger de to faste rør over kedlen udskiftet til egnede flexrør. Dette muliggør rensning af kedlen, uden at vandet skal tappes af anlægget. Vi vil på det kraftigste anbefale kuliltealarmer i forbindelse med denne kedeltype, da vi jo må erkende, at røggastemperatursikringen ikke er til megen nytte. Vi har i branchen ofte talt om, at forgiftning i forbindelse med mange af den nye typer ildsteder er et problem, som vil blive meget aktuelt i fremtiden. Denne sag understreger de bange anelser med al tydelighed. Vor opgave bliver at sikre mod forgiftning ud fra den erfaring, vi har opnået qua vores uddannelse. Mange importører og forhandlere, vi taler med i det daglige, har forsøgt at overbevise os om brænderes og kedlers fortræffeligheder, men med de snævre røgveje, der er i de nye typer ildsteder, vil selv meget små mængder sod og slagger kunne blive til meget farlige kuliltebomber. Jeg har siden dagen, hvor jeg var ude på ejendommen, ikke kunnet slippe tanken om familien, der kunne have været Og den samtale, jeg havde med fruen i huset, om det held, at hendes mand havde den erfaring med dieselmotorer, som her var tilfældet. Min historie er så ny, at bladet her næsten var færdig til tryk, da uheldet indtraf. Nu bliver der tilmed side 13 bragt en artikel, der omhandler samme kedeltype. Problemet var det samme med aftrækssikringen, der ikke reagerede. Årsagen til den sodende forbrænding var i mit tilfælde dog ikke is.

8 Stillingsopslag og en mærkedag Skorstensfejermester i Horsens Kommune Horsens Kommune søger en skorstensfejermester til varetagelse af arbejdet med den lovpligtige skorstensfejning i henhold til Bekendtgørelse nr. 239 af 27. april 1993 om brandværnsforanstaltninger for skorstene og ildsteder. Stillingen er ledig til besættelse den 1. april Distriktet omfatter ca ejendomme og er en sammenlægning af distrikterne i gl. Gedved Kommune og gl. Brædstrup Kommune. Der skal indgås en kontrakt om skorstensfejerarbejdet med Horsens Kommune. Denne er udformet på grundlag af standardkontrakten, der er udarbejdet af Kommunernes Landsforening og Skorstensfejerlauget af 11. februar Gebyrer for skorstensfejerarbejdet fastsættes i henhold til de vejledende takster, som udarbejdes af Kommunernes Landsforening og Skorstensfejerlauget. Skorstensfejermesteren skal opfylde de uddannelsesmæssige krav i 1 stk. 3 i bekendtgørelse nr. 239 af 27. april Det vil være en forudsætning for indgåelse af kontrakt, at ansøgeren har gennemgået og bestået Skorstensfejermesteruddannelsen. Der vil blive lagt vægt på, at den nye skorstensfejermester sætter servicering og imødekommenhed overfor borgerne højt ligesom ansøgeren skal have en bæredygtig økonomi. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til beredskabschef Ole Hansen Wessel, tlf Ansøgning mærket Skorstensfejermester skal sammen med oplysninger om uddannelse, tidligere beskæftigelse og evt. anbefalinger være modtaget senest den 31. januar. Ansøgningen skal sendes til Horsens Brand og Redning, Torstedalle 1, 8700 Horsens, eller på 50 år Skorstensfejermester Bent Hesselberg Jensen, Holbæk Bent havde 27. august 50 års fødselsdag. Han har været mester i Holbæk i snart 10 år. Bent blev udlært hos Jens Peter Christiansen i Slagelse, hvorefter han var en del år som svend i Korsør. Herefter vendte han tilbage til Slagelse og var i en del år ansat hos Teddy Nielsen. 8 Bent er en flittig deltager i laugets arrangementer og er en vellidt og respekteret kollega. Han er god til fest og selskabelighed og festligholdt da også dagen med et åbent hus arrangement, hvor mange kolleger benyttede lejligheden til at ønske tillykke. Et stort tillykke med de 50 år. På vegne af klubben Keld

9 Annonce 9

10 Annoncer og farlig situation Skorstensfejermesteruddannelsen I nummer 3 af Skorstensfejeren bragte vi oplysende artikler om mesterskolen både på lederplads og inde i bladet. Skorstensfejere, der ønsker yderligere oplysninger eller at tilmelde sig, kan henvende sig til Maja Ågård Jørgensen på tlf eller mail: 2011 nyhed Skorstens-top En investering for din kunde, som beskytter skorstenen mod: fugt, mug, vind, regn og nedfaldne fugle året rundt. 2 størrelser: mm og mm, variabel størrelse, der dækker de fleste skorstene. Toppen kan åbnes via snaplåse på siden, wire holder toppen ved åbning. Varmforzinket plade. Spar 10% ved bestilling i december til levering i uge 4. Udviklet i samarbejde med dansk skorstensfejermester. COMTEX Østerbyvej 50, 6470 Sydals / UHA UHA! Af John Weber At oliekedlerne er blevet mere økonomiske de senere år er en kendsgerning, men ofte står montøren med valget mellem pest og kolera. Montøren vil gerne aflevere et anlæg, der er trimmet med en nyttevirkning helt i top, men har dog ofte det problem, at skorstenen ikke kan klare den lave røgtemperatur. Så er det, sælger bliver kreativ, for han vil jo gerne sælge kunden et energirigtigt anlæg. Jeg blev for en tid siden bedt om at indregulere en ny kedel, som et VVS firma lige havde monteret. En rigtig god B-kedel fra CTC. med VV prioritering og hele svineriet, for nu skulle der spares olie. Kedlen er fra fabrikken forberedt til balanceret aftræk. Her havde man dog valgt split-aftræk med luftindtag fra loftet og røgrøret monteret til den eksisterende skorsten isoleret med en 15 cm isokern. Røgtemperaturen blev målt til 128, så jeg startede foredraget om kondens i skorstenen, men blev dog hurtigt afbrudt, da kunden mente, at det problem havde de taget højde for. På samme skorsten var der tilsluttet en lille brændeovn, som kunden fyrede flittigt i, så skorstenen skulle nok forblive tør. Skorstensfejersvend søger arbejde Da jeg er i den ulykkelige situation, at jeg har mistet mit arbejde pga. lukning, søger jeg nu med lys og lygte efter noget nyt. Jeg er 28 år og uddannet i Jeg bor på Lolland, men er villig til at køre langt efter drømmejobbet. Håber at høre fra dig Thomas Johansson Tlf: Alt var i den skønneste orden, indtil familien kom hjem fra en forlænget weekend. Da fruen nærmede sig hoveddøren, kunne hun høre alarmen inde i huset, så det blev hendes mand, der fik tjansen med at gå ind og slå tyverialarmen fra, dog undrede de sig over, at alarmen havde fået en anden lyd, - det var samtlige brandalarmer i huset der bimlede som besat! Ved en hurtig gennemgang blev det konstateret, at der ikke var ildløs nogen steder, alle alarmer blev båret ud på trappen, hvor de fortsatte med uformindsket styrke. Ude fra gårdspladsen blev VVS installatøren tilkaldt via mobiltelefon, da ingen turde gå ind igen pga. faren for kulilte (CO) forgiftning. Det skal lige nævnes at i samme lokalområde omkom en bedstemoder og hendes 2 børnebørn pga. CO forgiftning sidste år, så alle alarmklokkerne var tændt. Jeg blev kontaktet af VVS installatøren denne søndag aften ved 20 tiden, for der måtte jo være noget galt med brænderen. Der stod de så og frøs på gårdspladsen, alle vinduer og døre stod på vid gab for udluftning, medens de ventede på mig. Efter at have sikret mig, at der ikke var CO i huset, blev kedlen kontrolmålt. Alt var næsten som ved indreguleringen, dog var O 2 indholdet lidt lavere, ligeledes var der næsten ingen træk i skorstenen, sodtallet var et lille 1 tal. Nu var gode råd dyre! Næste dag mødtes skorstensfejermesteren og jeg på adressen, og sammen konstaterede vi, at oliekedlen ikke selv kunne holde skorstenen så varm, at der var det fornødne træk i denne, så forbrændingsgasserne blev trykket ud gennem brændeovnen. Efter dette var det meget let at sælge et balanceret aftræk, ja, det solgte sig selv. Historien endte lykkeligt, som historier jo bør, men det kunne være gået grueligt galt og hvad så? Hvad kan vi så lære af dette? Jeg har lært altid at anvende balanceret aftræk, når kedlen er forberedt til dette. Disse kedler er jo i hovedreglen højeffektive kedler, der ikke egner sig til en traditionel skorsten.

11 Svendeprøve i miniformat I oktober blev der afholdt svendeprøver i Tønder, og de praktiske prøver blev afviklet i godt samarbejde med EUC- Syd, repræsenteret ved Finn Hansen og Michael Sivertsen, mester i Tønderdistriktet Karl Otto Pilgaard, samt skuekommissionen. Det var der ikke noget usædvanligt i. Derimod var det helt usædvanligt, at 75% af prøverne blev afsluttet med Bestået Veludført. Nu kan forklaringen være, at holdet bestod af 4, ja fire lær- Oldermanden bød velkommen og åbnede Laden. Jan Sunds talte på vegne af Fagligt Udvalg, og oldermand Keld L. Jensen fortsatte, inden det blev Rolf Møller Hansen, der på vegne af Blik- og Rørarbejder Forbundet holdt den afsluttende tale inden et par hyggelige timer i Palæets stuer. Fra venstre: Elev & (læremester) Anders Nicolas Kirkegaard (Kim Sørensen, Køge) Søren Frithioff (Skorstensfejeren i Gentofte) Henrik Olesen (Peter Heilesen, Gladsakse) Nikolaj Nybrandt (Kjær I/S, Nr. Alslev Skorstensfejerlauget ønsker til lykke med veloverståede prøver! linge. Det er dybt foruroligende, at faget ikke kan mønstre flere nye svende i en årgang, selv om en del af årsagen skal findes i den omlægning, der har fundet sted i uddannelsesforløbet. Som følge af holdets størrelse var der hverken reserveret plads på museet eller Tønderhus. Kreative mennesker, oldermand Keld Lützhøft Jensen, Jan Sunds m.fl. afgjorde, at der skulle være overrækkelse af svendebreve på Palæet, og at der skulle være en sammenkomst med en let anretning efter overrækkelsen. De nye svende inviteres i stedet til festen, der følger efter svendeprøven i juni. Laugets Lade og de traditionelle genstande: krus, kridtpiber, sølvtøj, mønter og alt det andet blev arrangeret i den store stue, der vender ud mod haven. Der var velkomstdrink i hall en, inden de nye svende, som traditionen byder, blev ført ind af yngste laugsmester, ved denne lejlighed Jesper Hviid Kjær. 11

12 Annoncer Bæltespænder i sterlingsølv oxideret sort Sikkerhed omkring faldudstyr Før brug kontrolleres, at faldsikringsudstyret er uskadt, funktionsdygtigt og rent. Desuden om det har gennemgået eftersyn efter leverandørens anbefaling. Dette skal gøres mindst én gang årligt af en kompetent person, som er anvist af producenten. Årligt eftersyn kan ses af mærkat eller synlig plombe på udstyret eller af kontrolkortet. AT-Vejledning D.5.5 om Faldsikring. Juli 2007 Hvis der bliver tilslutning til, at NW-Faldsikring kommer og kontrollerer udstyret ved hver skorstensfejer én gang om året, vil prisen kunne holdes på et niveau, hvor alle kan være med, da vi deler landet op i områder og på denne måde kommer til flere skorstensfejermestre på en dag. Med venlig hilsen, Niels Würtz laksort oxideret sølv Kan leveres med sort håndlavet kærnelæderbælte EW Trading Hostrupvej Esbjerg V Tlf

13 Balanceret aftræk-problemer igen Balanceret aftræk og dets fortræffelighed Af John Weber Lillejuleaften fik jeg opkald om et fyrstop. Kunden skulle hjælpes, selv om det var træls. Det var på den tid, jeg plejer at pynte juletræet, medens Lisbeth hygger lidt om mig, hvis hun ikke er for stresset over, at træet ikke er færdigpyntet. Nå, det kunne ikke tage så lang tid. Det var jo en nyere, kondenserende kedel med balanceret aftræk. Vel ankommen til kunden konstaterede jeg, at kedlen var stoppet af sod til trods for, at brænderen var indreguleret med et passende iltoverskud for 11 måneder siden. Det var mystisk. Der var kun den hårde måde at gribe sagen an på. Frem med støvsugeren! Problemet var, at aftrækket var stoppet, ligeledes røggasveksleren, der kun kan renses, når vandet er tappet af kedlen. Det var som sagt et rigtig dårligt tidspunkt. Det frøs 14, klokken var ca. 22, men det var stadig den 23. Juletræet stod på værkstedet uden pynt, det obligatoriske opkald hjemmefra var kommet og nej, jeg ved ikke, hvornår jeg er hjemme. I kender det allesammen. Brænderen fik noget mere luft, fotomodstanden blev renset og fyret startet op. Det lød ikke godt, og det gik da også i stå igen efter et par minutter. Ved næste forsøg gik det straks bedre, men da var luftslangen ikke monteret på brænderen. Ved lommelygtens lys kunne jeg nu se, at luftindtaget var blokeret af en stor isklump. Det frøs hårdt, men nu var der dog gang i brænderen. Efter cirka en time var isen smeltet så meget, at luftslangen kunne genmonteres, og jeg kunne køre hjem til et flot pyntet juletræ. Næste dag fik jeg en aftale med skorstensfejermester Lars Karlsen, som var så venlig at være min støttepædagog selve juleaftensdag. Sammen fik vi renset aftræk, røggasveksler og kedel. Dog var der ingen hætte på aftrækket, men leverandøren tager problemet seriøst og arbejder på en løsning til alles tilfredshed. Julefreden var sikret. Aftræk uden is Efter rensning 13

14 Annoncer Sådan gør Santa juleaften, når han er sur på nogen. Desværre går det jo ikke kun ud over beboerne, for de lader problemet gå videre til skorstensfejermestrene, der lader problemet gå videre til svendene, der lader det gå videre til de yngste lærlinge, som derved får julen ødelagt. Dette glemmer man at fortælle på skolen i Tønder! Redaktionen ønsker, at det i år vil ramme så få som muligt. Glædelig jul (trods alt) og godt nytår. 14

15 Efteruddannelse Rønnebærvej 6, 6430 Nordborg

16 Returadresse: Lars G. Michelsen, Grejsdalen 11, 5800 Nyborg 16

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Juli 2011 18. årgang

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Juli 2011 18. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Juli 2011 18. årgang 2 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars G. Michelsen Grejsdalen

Læs mere

Skorstensfejeren. Oktober 2009 16. årgang

Skorstensfejeren. Oktober 2009 16. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Oktober 2009 16. årgang 3 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars G. Michelsen Grejsdalen

Læs mere

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september Notat 27. september Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011 En håndværkers muligheder og vilkår for at samarbejde med energiselskaber om energibesparelser en kort introduktion

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Juni 2013 20. årgang. Halsnæs Fjernvarmecentral

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Juni 2013 20. årgang. Halsnæs Fjernvarmecentral Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Halsnæs Fjernvarmecentral Juni 2013 20. årgang 2 Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars Larsson Lille Kregmevej

Læs mere

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af oliekedel I et hus med en ældre oliekedel bør det først undersøges, om det er muligt at skifte til varmepumpe, gasfyr eller fjernvarme.

Læs mere

OBS! På huse med stråtag SKAL skorstenspiben føres mindst 80 cm. over tagryg.

OBS! På huse med stråtag SKAL skorstenspiben føres mindst 80 cm. over tagryg. Spørgsmål & Svar sp: Hvor høj skal en skorsten være? sv: I det nugældende Bygningsreglement er der ikke angivet en mindstehøjde i cm. Der opereres med et "funktionskrav" som siger at en skorsten skal have

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. April 2010 17. årgang

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. April 2010 17. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 April 2010 17. årgang 1 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars G. Michelsen Grejsdalen

Læs mere

Branchemøder Olieservicebranchen September 2013

Branchemøder Olieservicebranchen September 2013 Branchemøder Olieservicebranchen September 2013 Energiforlig marts 2012 Det er regeringens målsætning, at den danske el- og varmeforsyning skal dækkes af vedvarende energi i 2035. Som led i denne målsætning

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Marts 2014 21. årgang

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Marts 2014 21. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Marts 2014 21. årgang 1 Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars Larsson Lille Kregmevej 23 B, 3300 Frederiksværk

Læs mere

Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Skorstensfejeren. April 2011 18. årgang

Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Skorstensfejeren. April 2011 18. årgang Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Skorstensfejeren April 2011 18. årgang 1 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars G. Michelsen Grejsdalen

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778»SKORSTENSFEIEREN«(turbåden) havde travlt under Tall Ships Race i Århus havn 07.07.07. Man fandt ingen både med skorsten, så det var småt med fagligt

Læs mere

Indsæt intro-billede

Indsæt intro-billede Indsæt intro-billede Muligheder for udskiftning af olieog naturgasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med, Bolius og

Læs mere

Skorstensfejeren. Dansk lærlings praktikerfaringer fra ophold i Sverige. læs side 3. December 2009 16. årgang

Skorstensfejeren. Dansk lærlings praktikerfaringer fra ophold i Sverige. læs side 3. December 2009 16. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Dansk lærlings praktikerfaringer fra ophold i Sverige læs side 3 December 2009 16. årgang 4 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11.

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Juli 2012 19. årgang

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Juli 2012 19. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Juli 2012 19. årgang 2 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars Larsson Lille Kregmevej

Læs mere

Konvertering fra olie og el til fast biobrændsel. Varmtvandsbeholder. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Varme retur.

Konvertering fra olie og el til fast biobrændsel. Varmtvandsbeholder. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Varme retur. Energiløsning UDGIVET JUNI 2012 Konvertering fra olie og el til fast biobrændsel Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en automatisk pillefyret kedel eller en manuelt brændefyret kedel.

Læs mere

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af gaskedel Der kan opnås energibesparelser ved at erstatte både ældre og nye gaskedler med en kondenserende A-mærket gaskedel.

Læs mere

Skorstensfejeren. Læs om Jobsafety s. 13 December 2013 20. årgang. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778

Skorstensfejeren. Læs om Jobsafety s. 13 December 2013 20. årgang. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Skorstensfejeren Læs om Jobsafety s. 13 December 2013 20. årgang 4 Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars Larsson Lille Kregmevej

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Oktober 2010 17. årgang

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Oktober 2010 17. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Oktober 2010 17. årgang 3 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars G. Michelsen Grejsdalen

Læs mere

DANMARKS GAMLE OLIEKEDLER SKAL FORNYS

DANMARKS GAMLE OLIEKEDLER SKAL FORNYS DANMARKS GAMLE OLIEKEDLER SKAL FORNYS Vejledning til vvs-installatører, servicemontører og andre, der ønsker at gøre en indsats for at forny Danmarks bestand af oliekedler Vær med til at udskifte Danmarks

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. April 2012 19. årgang. Gregers Marcussen er vild med store skorstene Læs side 8

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. April 2012 19. årgang. Gregers Marcussen er vild med store skorstene Læs side 8 Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Gregers Marcussen er vild med store skorstene Læs side 8 April 2012 19. årgang 1 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar

Læs mere

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement for småhuse 1998

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement for småhuse 1998 Pejse og brændeovne Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 8 en række byggetekniske

Læs mere

mindre co 2 større livskvalitet

mindre co 2 større livskvalitet dig og din brændeovn mindre co 2 større livskvalitet Foreningen af leverandører af pejse og brændeovne i Danmark Investering i en brændeovn og korrekt fyring med træ er det mest effektive, du og din familie

Læs mere

Videncenter for energibesparelser i Bygninger er sparringspartneren for håndværkeren, rådgiveren, brugere og bygningsejere

Videncenter for energibesparelser i Bygninger er sparringspartneren for håndværkeren, rådgiveren, brugere og bygningsejere Videncenter for energibesparelser i Bygninger er sparringspartneren for håndværkeren, rådgiveren, brugere og bygningsejere Gratis og uvildig telefontjeneste, der kan svare dig på alt om energibesparelser

Læs mere

Konvertering til biobrændsel. Anbefaling. Varmtvandsbeholder. Føderør fra silo. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller.

Konvertering til biobrændsel. Anbefaling. Varmtvandsbeholder. Føderør fra silo. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Energiløsning UDGIVET JUNI 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Konvertering til biobrændsel Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en automatisk pillefyret kedel eller en manuelt brændefyret

Læs mere

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07 FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG DAGSORDEN Området Varmeforbrug i dag Udbygningstakt for fjernvarme Om fjernvarme Jeres indflydelse på projektet OMRÅDET VARMEBEHOV I DAG Varmebehov MWh 1.243 bygninger Samlet

Læs mere

Monteringsanvisning Aduro Robust stålskorsten

Monteringsanvisning Aduro Robust stålskorsten Monteringsanvisning Aduro Robust stålskorsten Monteringsanvisning Det er vigtigt, at du læser denne monteringsanvisning grundigt igennem, inden du begynder med monteringen af din nye skorsten. Er der tvivlsspørgsmål

Læs mere

Biovarmeanlæg: (træpillefyr m.m.)

Biovarmeanlæg: (træpillefyr m.m.) 1 Side 1/1 Biovarmeanlæg: (træpillefyr m.m.) Aftalegrundlag og servicekontrakt For at sikre det bedst mulige resultat i forbindelse med, at en boligejer skal have installeret et biovarmeanlæg er det vigtigt,

Læs mere

Energiløsning. Konvertering til gas. Anbefaling til gaskedel. Varmtvandsbeholder. Balanceret aftræk. Varmt brugsvand.

Energiløsning. Konvertering til gas. Anbefaling til gaskedel. Varmtvandsbeholder. Balanceret aftræk. Varmt brugsvand. Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2010 - REVIDERET DECEMBER 2014 Konvertering til gas Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en kondenserende gaskedel. Det gælder i områder, hvor der er naturgas,

Læs mere

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement 2010

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement 2010 Pejse og brændeovne Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglement 2010, der trådte i kraft den 1. december 2010, indeholder i afsnit 8 en række byggetekniske be stemmelser, der skal overholdes, når der

Læs mere

Notat. Ofte stillede spørgsmål og svar om brændefyring og luftforurening

Notat. Ofte stillede spørgsmål og svar om brændefyring og luftforurening Notat Erhverv J.nr. MST-523-00072 Ref. RALAS Den 4. juni 2008 Ofte stillede spørgsmål og svar om brændefyring og luftforurening Miljøministeriet får et utal af henvendelser vedr. røggener fra brændeovne

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne

Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne Denne pjece fortæller om de bestemmelser i småhusreglementet*, der skal overholdes, når der opsættes en pejs eller en brændeovn. Ifølge småhusreglementet

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Juli 2010 17. årgang

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Juli 2010 17. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Juli 2010 17. årgang 2 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars G. Michelsen Grejsdalen

Læs mere

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

StålSkorSten til pilleovne

StålSkorSten til pilleovne Stålskorsten til pilleovne Model varde Pl400 skorstenspakken består af: i H A B C Startfod 1 x 2,0 m pejserør 1 x 0,9 m isoleret startelement D G 444 cm D 1 x 1,0 m isoleret element E 1 x 0-10 graders

Læs mere

Gode Råd og vejledninger. Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene

Gode Råd og vejledninger. Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene Gode Råd og vejledninger Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene Gode råd og vejledninger Generelt Det til enhver tid gældende Bygningsreglement skal respekteres nøje. Underlaget for dette afsnit er BR08,

Læs mere

Indsæt intro-billede

Indsæt intro-billede Indsæt intro-billede Muligheder for udskiftning af olieog naturgasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med, Bolius og

Læs mere

Bilag til Decentral Energihandel s Fuldmagt til indgåelse af en salgsaftale

Bilag til Decentral Energihandel s Fuldmagt til indgåelse af en salgsaftale Bilag til Decentral Energihandel s Fuldmagt til indgåelse af en salgsaftale Bilaget beskriver den dokumentation, som sælger er forpligtet til at levere til køber. Dette bilag er med direkte relation til

Læs mere

Skorstensfejeren SKORSTENSFEJERNE ARBEJDER FOR ET GODT MILJØ. April 2009 16. årgang

Skorstensfejeren SKORSTENSFEJERNE ARBEJDER FOR ET GODT MILJØ. April 2009 16. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 SKORSTENSFEJERNE ARBEJDER FOR ET GODT MILJØ April 2009 16. årgang 1 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende

Læs mere

1) Oversvømmelser, 2) Lugtgener, 3) Aflejringer, der kan forringe kapaciteten.

1) Oversvømmelser, 2) Lugtgener, 3) Aflejringer, der kan forringe kapaciteten. 28. juni 2010 114 1) Oversvømmelser, 2) Lugtgener, 3) Aflejringer, der kan forringe kapaciteten. Der henvises til Rørcenter-anvisning 011 Vacuumsystemer i bygninger Vejledning i projektering, udførelse

Læs mere

j.nr. 441-21-00152 Hændelsesbeskrivelse for indtrufne gasulykker i 2008

j.nr. 441-21-00152 Hændelsesbeskrivelse for indtrufne gasulykker i 2008 j.nr. 441-21-00152 Hændelsesbeskrivelse for indtrufne gasulykker i 2008 Marts 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 Ulykkesstatistik 2008 i diagrammer... 3 2 Opgørelse fordelt på gastyper... 5 2.1 Biogas... 5 2.2

Læs mere

Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor

Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor Indholdsfortegnelse 001. Udbud af skorstensfejning 3 002. Nedlæggelse af Redningshundetjenesten. 5 003. Stormflod

Læs mere

Installationer - besparelsesmuligheder

Installationer - besparelsesmuligheder Installationer - besparelsesmuligheder Nuværende energiløsninger Udskiftning af oliekedel Udskiftning af gaskedel Konvertering til fjernvarme Konvertering til jordvarmeanlæg Konvertering til luft-vandvarmepumpe

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. December 2012 19. årgang

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. December 2012 19. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 December 2012 19. årgang 4 Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars Larsson Lille Kregmevej 23 B, 3300 Frederiksværk

Læs mere

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Trinløs modulerende Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side

Læs mere

SKIBBY KINO 1 51 551 05402C70496 04.06.2015. Skibby, den 3. juni 2015

SKIBBY KINO 1 51 551 05402C70496 04.06.2015. Skibby, den 3. juni 2015 1 51 551 05402C70496 Frederikssund Kommune Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Torvet 2, 3600 Frederikssund. SKIBBY KINO Skibby, den 3. juni 2015 04.06.2015 Ansøgning om tilskud til nyt fyr og installering

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om pulje til renoverings- og bygningsarbejder

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om pulje til renoverings- og bygningsarbejder Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om pulje til renoverings- og bygningsarbejder Baggrund På baggrund af den nuværende økonomiske situation er det

Læs mere

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere energiforbruget.

Læs mere

Evaluering af varmepumper

Evaluering af varmepumper Her er et samlet dokument for alle cases. De kommer ikke i nogen specifik rækkefølge, men med kommandoen ctrl+f kan man finde den case man ønsker. Held og lykke :) Evaluering af varmepumper Hej mit navn

Læs mere

GAS-PRO.dk. IG gasfyr. Så økonomisk kan komfort være. Gasvarme fra Q-PRO

GAS-PRO.dk. IG gasfyr. Så økonomisk kan komfort være. Gasvarme fra Q-PRO GAS-PRO.dk IG gasfyr Så økonomisk kan komfort være GAS-PRO.dk Det ideelle gasfyr eksisterer Det ideelle gasfyr tilbyder høj komfort, et meget lavt energiforbrug og en attraktiv pris. Står disse ting øverst

Læs mere

Energiløsning. Konvertering til luft-vandvarmepumpe. Anbefaling til luft-vandvarmepumpe. Fordele

Energiløsning. Konvertering til luft-vandvarmepumpe. Anbefaling til luft-vandvarmepumpe. Fordele Energiløsning UDGIVET juni 2010 - REVIDERET OKTOBER 2010 Konvertering til luft-vandvarmepumpe I et hus med en ældre olie- eller gaskedel beliggende i et område uden tilslutningspligt til fjernvarme eller

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG - status og forbedringer Energimærkningsrapport Bojskov Markvej 19 6070 Christiansfeld Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. maj 2011 til den 24. maj 2021. Energimærkningen

Læs mere

Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk

Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk Gas- og varmeprisen Sidste år kunne vi oplyse at det nok kun ville være et spørgsmål om tid, inden olieprisen gik op over 100 dollar. Nu kan vi konstatere, at

Læs mere

Ansøgning-kontrakt om tilskud

Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøger Navn: El-varme Adresse: Postnr. og by: Olie Tlf. /mobil: E-mail: Naturgas Kontonr.: Reg.nr. (4 Kontonummer cifre) (10 cifre starter evt. med 0'er) Boligtype: helårsbolig:

Læs mere

Forskrift for brug af brændeovne m.v.

Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift nr. 1/2009 Teknik og Miljø Baggrund 1. Som hjælp til borgerne, har Sønderborg Kommune udarbejdet denne forskrift. Den indeholder regler for korrekt brug

Læs mere

Nationale aktiviteter, der bygger bro mellem gaskedler og grøn vindstrøm (Hybridanlæg)

Nationale aktiviteter, der bygger bro mellem gaskedler og grøn vindstrøm (Hybridanlæg) Nationale aktiviteter, der bygger bro mellem gaskedler og grøn vindstrøm (Hybridanlæg) Gastekniske Dage 2015, Billund Svend Pedersen, Teknologisk Institut Baggrund Et ud af i alt 4 VE orienterede projekter

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Blåbærvænget 20 4700 Næstved Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. september 2013 Til den 21. september 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

Konvertering til fjernvarme

Konvertering til fjernvarme Energiløsning Konvertering til fjernvarme UDGIVET MARTS 2010 - REV. JUNI 2010 I et hus, der opvarmes med en oliekedel, er det i fjernvarmeområder i langt de fleste tilfælde en økonomisk fordel at få indlagt

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nykøbingvej 160 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-022663 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Stikledningen. Nyt fra DONG Gas Distribution. Nr. 28 Februar 2015. Denne gang om: Reviderede indreguleringsprocedurer ved varierende gaskvaliteter

Stikledningen. Nyt fra DONG Gas Distribution. Nr. 28 Februar 2015. Denne gang om: Reviderede indreguleringsprocedurer ved varierende gaskvaliteter Stikledningen Nr. 28 Februar 2015 Nyt fra DONG Gas Distribution Denne gang om: Reviderede indreguleringsprocedurer ved varierende gaskvaliteter Gasbranchens installationsvejledninger Rørvalg til gasinstallationer

Læs mere

ID: Dæk 14 Generelle forudsætninger for klimaskærmen Forudsætninger for aktuel standardværdi

ID: Dæk 14 Generelle forudsætninger for klimaskærmen Forudsætninger for aktuel standardværdi ID: Dæk 14 Generelle forudsætninger for klimaskærmen Forudsætninger for aktuel Valg af Terrændæk uden isolering - Isolering af beton fundament Generelle forudsætninger for er: Klimaskærm (Tage, ydervægge,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Udstedelsesdato: 19. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for skorstensfejer-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29. februar 2008

Læs mere

Herning Kommune Uforstående over for, at krav til aftrækssystemer i 11, stk. 2, kun omfatter anlæg op til 30 kw og ikke op til 120 kw.

Herning Kommune Uforstående over for, at krav til aftrækssystemer i 11, stk. 2, kun omfatter anlæg op til 30 kw og ikke op til 120 kw. NOTAT Miljøteknologi J.nr. / MST-5230-00221 Ref. lahal, brk, chste Den 29. juni 2015 Høringsnotat om ændringsbekendtgørelse til bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast

Læs mere

VIND EN SECURIDAN ALARM TIL DIT FRITIDSHUS. www.luft-til-luft.dk

VIND EN SECURIDAN ALARM TIL DIT FRITIDSHUS. www.luft-til-luft.dk VIND EN SECURIDAN ALARM TIL DIT FRITIDSHUS www.luft-til-luft.dk BILLIG VARME OG GODT INDEKLIMA En luft-til-luft varmepumpe er både en forbedring af dit fritidshus og en god investering. Pumpens enkle princip

Læs mere

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

Genindfør BoligJobordningen Men målret fradraget til energieffektivisering og vedvarende energi.

Genindfør BoligJobordningen Men målret fradraget til energieffektivisering og vedvarende energi. Til Statsminister Helle Thorning-Schmidt Finansminister Bjarne Corydon Økonomiminister Margrethe Vestager Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard

Læs mere

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing.

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bryndumdamvej 36 Postnr./by: 6715 Esbjerg N BBR-nr.: 561-015007 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Ansøgning-kontrakt om tilskud

Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøger Navn: El-varme Adresse: Postnr. og by: Tlf. /mobil: E-mail: Naturgas Kontonr.: Reg.nr. (4 Kontonummer cifre) (10 cifre starter evt. med 0'er) Boligtype: helårsbolig:

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen 3606-0 Engvadgård Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 15. juni 2006 - Nr. 627 i 82 til og med 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen

Læs mere

Konvertering til fjernvarme. Koldt vand

Konvertering til fjernvarme. Koldt vand Energiløsning UDGIVET MARTS 2010 - REVIDERET OKTOBER 2010 Konvertering til fjernvarme I et hus, der opvarmes med en oliekedel, er det i fjernvarmeområder i langt de fleste tilfælde en økonomisk fordel

Læs mere

KONTROL AF AFTRÆK OG SKORSTENE

KONTROL AF AFTRÆK OG SKORSTENE KONTROL AF AFTRÆK OG SKORSTENE Skorstene Kedler med gasblæseluftbrændere er altid tilsluttet en skorsten, der enten er muret eller af metal. Andre kedler med åbent forbrændingskammer kan også være tilsluttet

Læs mere

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik. Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk.

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik. Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk. Varmepumper Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk.dk Varmepumper på en tre kvarter? 1. Historie 2. Anlægstyper 3. Miljø

Læs mere

Gulv: ca. 50 mm Hulmur: ca. 75 mm Loft:ca. 100 mm. Termoruder 26.700 24.300 32.700 27.600 38.700 32.200 20.100 17.700 25.900 20.900 31.700 25.

Gulv: ca. 50 mm Hulmur: ca. 75 mm Loft:ca. 100 mm. Termoruder 26.700 24.300 32.700 27.600 38.700 32.200 20.100 17.700 25.900 20.900 31.700 25. Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET OKTOBER 2010 Konvertering til jordvarme I et hus med en ældre oliekedel eller lignende beliggende i et område uden tilslutningspligt til fjernvarme eller naturgas

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 10

Energimærkning SIDE 1 AF 10 SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Sivestedvej 11 8560 Kolind 706-018197-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen udføres

Læs mere

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten. PANNEX BIO 18 Trinløs modulerende VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.dk Tak fordi De valgte PANNEX BIO 18 pillebrænder fra VVS

Læs mere

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Teknik og Miljø 2012 Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Energilandsbyprojektet Energilandsbyprojektet er et samarbejde mellem Slagelse Kommune,

Læs mere

Kommunens muligheder for at gå i spidsen

Kommunens muligheder for at gå i spidsen Kommunens muligheder for at gå i spidsen Søren Dyck-Madsen Indledning Kommunen har flere funktioner Myndighedsrolle, politisk aktør på borgernes vegne, egen driftsvirksomhed m.fl. Man er nødt til at betragte

Læs mere

Fakta om energimærkning af enfamiliehuse

Fakta om energimærkning af enfamiliehuse Fakta om energimærkning af enfamiliehuse ENFAMILIEHUSE Gældende fra 1. januar 2007 Nye energiregler for enfamiliehuse Bygninger er en af de største energiforbrugere i samfundet. Mellem 30 og 40 procent

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023535 (Erik P. Bentzen, Erik Hammer, Pernille Hollerup) 10. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023535 (Erik P. Bentzen, Erik Hammer, Pernille Hollerup) 10. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023535 (Erik P. Bentzen, Erik Hammer, Pernille Hollerup) 10. februar 2012 K E N D E L S E Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Tom Holsøe)

Læs mere

Kursuskatalog 2009 Bosch Termoteknik 1. halvår

Kursuskatalog 2009 Bosch Termoteknik 1. halvår Kursuskatalog 2009 Bosch Termoteknik 1. halvår Indledning Hos Bosch Termoteknik er vi glade for at præsentere vores omfattende kursusprogram for 1. halvår 2009. Vi tilbyder tekniske kurser indenfor: Villa

Læs mere

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS CE mærkning og brandsikring i henhold til Byggevaredirektivet og Bygningsreglementet BR10 Emnet er opdelt således: 1. CE mærkning iht. Byggevaredirektivet (CPD) 2.

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats og rammerne fra 2016. Tina Sommer Kristensen DGC Gastekniske Dage Maj 2015

Status for energiselskabernes energispareindsats og rammerne fra 2016. Tina Sommer Kristensen DGC Gastekniske Dage Maj 2015 Status for energiselskabernes energispareindsats og rammerne fra 2016 Tina Sommer Kristensen DGC Gastekniske Dage Maj 2015 Indhold Status for energiselskabernes energispareindsats Evalueringen resultater

Læs mere

FAKTA Energi. Lovgrundlag

FAKTA Energi. Lovgrundlag Side 1 af 5 FAKTA Energi Lovgrundlag Myndigheder og andre aktører Kortlægning Se gældende love og bekendtgørelser på Energistyrelsens og Miljøstyrelsens hjemmeside. Energistyrelsen, Miljøstyrelsen og Sikkerhedsstyrelsen

Læs mere

Bestemmelser for Sylvest VVS A/S naturgas-service, samt kontrakt.

Bestemmelser for Sylvest VVS A/S naturgas-service, samt kontrakt. Bestemmelser for Sylvest VVS A/S naturgas-service, samt kontrakt. 1. OM SERVICEBETINGELSERNE Disse servicebetingelser gælder for naturgasinstallationer med en gaskedel eller gasblæseluftbrænder med en

Læs mere

Komponentkrav Installationer. v/ Vagn Holk, Center for Energieffektivisering og Ventilation

Komponentkrav Installationer. v/ Vagn Holk, Center for Energieffektivisering og Ventilation Komponentkrav Installationer v/ Vagn Holk, Center for Energieffektivisering og Ventilation Indholdet i vores undersøgelse på installationsområdet Kortlægning af, hvilke udfordringer og muligheder der er

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Henrik Bojsen Hybenhaven 24 8520 Lystrup Møllevej 4A 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse 9361 0000072265

Læs mere

Konvertering fra oliekedel til fjernvarme

Konvertering fra oliekedel til fjernvarme Energiløsning Konvertering fra oliekedel til fjernvarme I enfamiliehuse, der opvarmes med oliekedler, er det i fjernvarmeområder i langt de fleste tilfælde en økonomisk fordel at få indlagt fjernvarme.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mørdrupvej 16 Postnr./by: 3060 Espergærde BBR-nr.: 217-085489 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING Solrød Strand - maj 2015 Nyhedsbrev om vagtordningen Kære medlemmer af vagtordningen i Solrød Strands Grundejerforening, i Jersie Strands Grundejerforening og i grundejerforeninger

Læs mere

Stikledningen. Nyt fra DONG Gas Distribution. Nr. 26 August 2013. Denne gang om: Nye DGC-vejledninger om aftræk. Kondenserende luftvarmeanlæg

Stikledningen. Nyt fra DONG Gas Distribution. Nr. 26 August 2013. Denne gang om: Nye DGC-vejledninger om aftræk. Kondenserende luftvarmeanlæg Stikledningen Nr. 26 August 2013 Nyt fra DONG Gas Distribution Denne gang om: Nye DGC-vejledninger om aftræk Kondenserende luftvarmeanlæg B-4 installationer, sikkerhedssyn Gaskvalitet DGC-kurser efterår

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Aggebovej 5 3200 Helsinge Bygningens energimærke: Gyldig fra 7. august 2013 Til den 7. august 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Velkommen! VELTEK på ny kommunikationskurs. Nyhedsbrev nr. 1-2011, 20. april 2011

Velkommen! VELTEK på ny kommunikationskurs. Nyhedsbrev nr. 1-2011, 20. april 2011 Nyhedsbrev nr. 1-2011, 20. april 2011 Velkommen! Dette er første nummer af VELTEK NYT, nyhedsbrevet fra VVS og EL-Tekniske Leverandørers Brancheforening. Når VELTEK NYT udkommer næste gang i juni måned,

Læs mere

Resultaterne fra skorstensprojektet

Resultaterne fra skorstensprojektet I N T E L L I G E N T G A S T E C H N O L O G Y Resultaterne fra skorstensprojektet Skorstene til store gasfyrede anlæg Lars Jørgensen ljo@dgc.dk Resultaterne fra skorstensprojektet Projektdeltagere FAU

Læs mere

ENERGI - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG EFFEKTIV. Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje

ENERGI - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG EFFEKTIV. Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje EFFEKTIV ENERGI Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG 5 store energislugere Gælder det også i din virksomhed? [ side 4 ] Er det dyrt? Det kan være

Læs mere

2012 33.951 målere 11,5 mio. m 2 opvarmet areal 36,0 mio. m 3 fjernvarme/år Omsætning 679 mio. kr. Aalborg Portland. Nordjyllandsværket.

2012 33.951 målere 11,5 mio. m 2 opvarmet areal 36,0 mio. m 3 fjernvarme/år Omsætning 679 mio. kr. Aalborg Portland. Nordjyllandsværket. Aalborg Portland 2012 33.951 målere 11,5 mio. m 2 opvarmet areal 36,0 mio. m 3 fjernvarme/år Omsætning 679 mio. kr. Nordjyllandsværket Reno-Nord Energipolitiske pejlemærker Varmeforsyningsløsninger - klimabelastning

Læs mere