Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar December årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. December 2010 17. årgang"

Transkript

1 Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 December årgang 4

2 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars G. Michelsen Grejsdalen 11, 5800 Nyborg Redaktionelt stof, annoncer/adressering: Sendes til Lars Michelsen Copyright: Citater er tilladt med angivelse af kilde. Brug af artikler aftales med redaktøren. Tryk: PoBe sats & repro Rønnebærvej 6, 6430 Nordborg ISSN Oldermand: Keld Lützhøft Jensen Rugvænget 16, 4100 Ringsted Sekretariatet: Vibeke Klitaa Jacobsen Ermelundsvej 126, 2820 Gentofte Vestre afdeling: Formand: Jens Chr. Sø, viceoldermand Kastanieallé 37, Nykøbing Mors Østre afdeling: Formand: Tom Høeg Andersen Bredevej 103, 2830 Virum Hovedkasserer: Hugo Stjernholm Grønningen 30, 7550 Sørvad Fagligt Udvalg & Lærlingekontoret Formand: John Clemmesen Mellemvej 3, 6430 Nordborg Fagteknisk Udvalg Formand: Benny Lassen Vejlands Alle 45, 2300 Sundby Skorstensfejerskolen/EUC Syd Plantagevej 35A, 6270 Tønder Faglærer: Finn Hansen http//:hjemmesider.eucsyd.dk/fh Begravelseskassen Ib Kirkegaard Indhold Designationskoder... 3 Energieffektiv... 4 CO2-udledningen... 4 Virksomhedsbesøg hos Weishaupt... 6 Nær forgiftningsulykke... 7 Ny mester søges i Horsens... 8 Uha Uha Svendeprøve i miniformat Sikkerhed omkring faldudstyr Balanceret aftræk Leder Hvordan var 2010? Året er ved at slutte, og det sidste fagblad for i år er trykt. Er året gået godt, eller har det været et dårligt år? Ingen opfølgning Der har i årets løb været afholdt en del møder. Lauget har haft en del arbejde med den nye bekendtgørelse omkring oliefyr. Det ser på nuværende tidspunkt desværre ud til, at den ikke får den tilsigtede virkning, idet der ikke indføres nogen form for kontrol af, om det pågældende anlæg er blevet efterset. En fejl, der også var at finde i den bekendtgørelse, den skal afløse, og som netop på grund af denne fejl ikke fungerede efter hensigten. En samlet oliefyrsbranche har peget på vigtigheden af, at skorstensfejeren får den rolle, der sikrer, at alle oliefyr bliver tilset, men Energistyrelsen har alligevel fravalgt denne løsning. Det skal naturligvis ikke afholde skorstensfejerfaget fra at deltage aktivt. Det vil være naturligt for os. Vi har altid deltaget aktivt i arbejdet omkring nedbringelse af energiforbruget, og det fortsætter vi med. Der mangler ikke velvilje fra skorstensfejernes side, selv om det næppe er realistisk, at ordningen, som den er udformet nu, bliver en succes. Alle skorstensfejere, der har gennemført uddannelsen som teknisk ekspert, skal tilmelde sig hos det oprettede sekretariat SEEB. Dette gøres via deres hjemmeside, og andetsteds i bladet kan der læses, hvordan dette foregår. Usikker fremtid Vi oplever i denne tid en usikkerhed i branchen på grund af den uløste problematik omkring kommunernes aftaler med deres skorstensfejermestre om varetagelse af lovpligtigt skorstensfejerarbejde. Der foreligger ingen konkret afgørelse, men Konkurrencestyrelsen hævder fortsat vejledende, at skorstensfejning for private husejere er udbudspligtigt i forhold til EU s tjenesteydelsesdirektiver. Denne vejledning er besynderligt nok i strid med styrelsens egen definition af en udbudspligtig tjenesteydelse. Styrelsens holdning lægger et urimeligt pres på landets kommuner. Det giver ikke mening, at en kommune skal udbyde en opgave, som den hverken skal modtage eller betale, og hvor kommunen reelt ingen indflydelse har på arbejdets omfang, da dette efter forhandling med husejeren fastsættes af skorstensfejeren, der som følge heraf også udregner husejerens udgift. Skorstensfejeren fortsætter trods usikkerheden sit arbejde med at forhindre brand og forgiftningulykker. I det kommende år vil der formentlig blive bragt klarhed om problematikken, så både kommuner og skorstensfejere kan blive lettet af dette urimelige pres. KLJ 2 Redaktionen ønsker læsere og annoncører glædelig jul og godt nytår! Forsidemotivet er fundet på Ærø. Foto: Poul Berg

3 Mere om designationskoderne T120 - T200 - T400 - T600 Designationskodernes temperaturangivelser skal overholdes! Af skorstensfejermester Kim Laue Christensen, Faaborg Brug aldrig et aftræk til andet end det, producenten tillader I»Skorstensfejeren«har jeg tidligere været inde på betydningen af den rigtige aflæsning af designationskoden i forbindelse med brug af et aftræk. Her er lidt mere nu om temperaturkoden. T et og tallene bag angiver den maksimumtemperatur i celciusgrader, det enkelte produkt er testet til og kan bruges ved. Det er vigtigt, at man aldrig bruger et aftræk til mere, end producenten tillader. Ønsker en producent at gå på markedet med et produkt, er det producenten, der bestemmer, hvad produktet kan/må bruges til. Har man eksempelvis en producent, som går på markedet med et T120 produkt, ja, så angives det her, at produktet ikke må bruges i en driftssituation, hvor røggasser fra forbrændingen bliver varmere end 120 grader. Opstillingsvejledning/produktblade/ brugsanvisninger Når man køber et nyt aftræk, følger der ganske mange papirer med! Det er især installatøren, der skal være opmærksom på, hvad der står i disse medfølgende papirer. Der kan heri være særlige installationsmuligheder eller bestemte tiltag, der skal følges, altsammen for at sikre, at bl.a. produktgarantien gælder. T-angivelsen er et parameter, det er vigtigt at følge og samtidig er lettest for os som skorstensfejere at håndtere. I BR-10 står der i afsnit GE- NERELT stk 2: Aftrækssystemer må ikke anvendes til fyringsanlæg med højere driftstemperatur end den driftstemperatur, der fremgår af CE-mærkningen eller MK-godkendelsen. I vejledningen til dette afsnit står der, at man har fastsat en bestemt temperatur, når vi taler brændefyring, nemlig 400 grader, men at der ved automatisk fyring med biobrændsel kan oplyses en lavere driftstemperatur af kedelfabrikanten. T200 aftræk!!!! Temperaturen hænger ofte sammen med sikkerhedsafstanden. Har man et automatisk fyret biobrændselsanlæg, det kunne for eksempel være en pillebrændeovn, ja, så må man gerne anvende et T200 aftræk, hvis fabrikanten af ovnen i sit medfølgende materiale har angivet, at ovnene kører med en driftstemperatur på under 200 grader. Er der ikke angivet nogen driftstemperatur, skal aftrækket have en T400 godkendelse. På det seneste er der forlydender om aftræk med T200 gradersmærkning, som ganske vist er G-mærkede, men Kim Laue Christensen som har en større sikkerhedsafstand, end kravene i BR-10 angiver. Har et produkt deklareret for eksempel G(240), ja, så er det denne afstand, der skal følges. Det er op til installatøren at sikre, at et anlæg sikkert kan benyttes, og man skal sikre sig, at tingene passer sammen. Så lad mig her til sidst opsummere: Kommer I ud til et CE-mærket aftrækssystem beregnet til at modtage aftræk fra fastbrændsel, det kunne være et røgrør, så vær særlig på vagt, hvis T- angivelsen er lavere end 400 grader og G-angivelsen er større end kravene i bygningsreglementet. Det kan være lovligt at anvende, men er det kun, hvis driftstemperaturen passer! Fagteknisk udvalg hjælper jer, hvis I skulle være i tvivl om aflæsningerne. 3

4 Energibesparelse Energieffektiv Af Lars Michelsen Danmark har sat sig nogle mål for at nedbringe belastningen af CO 2 -mængden og for nedbringelse af anvendelsen af fossilt brændsel. Set med skorstensfejerøjne ganske fornuftige tanker, som nu er blevet fastlagt i BR 10. I BR 10 fastlægges det, at der i fremtiden kun kan installeres oliefyrskedler, som har en nyttevirkning ved CEmærkning på mindst 93% ved fuldlast og 98% ved dellast. I den forbindelse skal det nævnes, at nyttevirkningen er målt ved 70 C ved fuldlast og 30 og 40 og 50 ved dellast afhængig af kedeltype. Denne bestemmelse indebærer anvendelse af kondenserende kedler, og den er gældende for kedelanlæg op til 400 kw. Bestemmelserne gælder ikke kun for nybyggeri, men - hvad der er væsentligt at bemærke - også ved udskiftning af ældre anlæg. Vi har her en opgave at varetage, således forbrugerne ikke kommer til at få installeret en forkert type kedelanlæg. Står man i en situation, hvor man er i tvivl, om den opsatte kedel opfylder bestemmelserne, bør man tage kontakt til fabrikant eller importør for at få tilsendt dokumentation på, at anlægget opfylder kravet. En anden vigtig bestemmelse i BR 10 på dette område er, at aftrækssystemet, der skal anvendes til anlæg af denne kvalitet, ikke må tilsluttes andre ildsteder. Det betyder, at der ikke kan opsættes en kedel i kælderen og så samtidig være en brændeovn i stueetagen. Ved en sådan installation er der stor fare for forgiftning af beboerne via brændeovnen. Den kondenserende drift gør jo, at opdriften i skorsten/aftræksløb er lille, hvorfor der meget nemt kan trænge kulilte ud gennem brændeovnen, når denne ikke er i brug. Et andet problem er også, at nogle kedler er indrettet til overtryksforbrænding, hvilket også kan betyde udsivning af røggas/kulilte i beboelsen. Sammenholdt med, at vore huse efterhånden bliver mere og mere tætte, ja, så er faren til stede. En fare, som vi altid skal være agtpågivende over for ved sådanne installationer, da det er vores specialområde. Derfor er vores uvildige rådgivning uden egne interesser i udførelse af service på anlæg udover fejning af aftræk og rensning af kedel på sin plads og giver god mening. Vi skal nedbringe CO 2 -udledningen Af Torben Richardt Hansen og bevare vore arbejdspladser Det kan lyde lidt modstridende, men ved at udskifte gamle uøkonomiske oliekedler med nye oliekedler kan vi nå begge målsætninger, og der kan gives tilskud til arbejdet. Alle boligejere kan få andel i tilskud, når de foretager energibesparelsesforanstaltninger. Du bør oplyse dine kunder om mulighederne, hvis snakken går på udskiftning. De fleste VVS-firmaer eller servicevirksomheder kan formidle dette tilskud, der gives efter standardværdier, som Energistyrelsen har udgivet i et katalog, og en oliekedel fra før 1977, som udskiftes, vil udløse kwh, og boligejeren vil typisk kunne opnå 15 øre pr. kwh, hvilket bliver godt kr. eller mere, da satsen på de 15 øre kan variere. OR sekretariatet har indgået aftale med både Energi- og olieforum (EOF) og SEAS-NVE, der på lige fod med alle energidistributionsselskaber har forpligtet sig til at realisere energibesparelser. Formålet med samarbejdsaftalen er at opnå så meget energibesparelse som muligt ved renovering af bygninger ved forbedring af varmeanlæg og installering af solvarme. Samarbejdsaftalen er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelsen: Energispareaftalen af 20. november 2009 mellem klima- og energiministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie om selskabernes fremtidige energispareindsats. I aftalen lægges der vægt på øget inddragelse af eksterne aktører, der i samarbejde med energiselskaberne kan bidrage til en øget indsats på energispareområdet. Det er således målet med aftalen, at den hjælper EOF og SEAS- 4 NVE med at nå deres energisparemål gennem et intensivt samarbejde med OR-sekretariatet. Samarbejdet vil blandt andet medføre, at EOF og SEAS-NVE honorerer slutbrugerne, når disse vælger et firma, der er medlem af OR-sekretariatet, til at foretage energiforbedringer. Det skal understreges, at andre installatørvirksomheder eller servicevirksomheder kan have lignende aftaler med et energiselskab. Samarbejdsaftalen vedrører udelukkende energibesparelser og ikke teknisk ansvar for energiforbedringerne hos slutkunden. Du kan læse mere om aftalerne på og samt mere om standardværdier på Der er mulighed for at få yderligere information i OR-sekretariatet på tlf

5 Annoncer SKORSTENS- FEJERTØJ Vi går ikke i gang, før vi får nyt tøj fra Vivi! Skorstensfejertøj i den velkendte kvalitet fra Grenaa Dampvæveri. Produceret i Danmark. Leveringstid 8 dage. For yderligere oplysninger kontakt: Vivi Klattrup Havrevænget 20, 4690 Haslev / (10-17) 5

6 Virksomhedsbesøg i Fredericia Virksomhedsbesøg hos Weishaupt Tirsdag den 16. november tog uddannelsesleder Ole Sass og sælger/tekniker Rasmus Maretti fra Weishaupt i Fredericia imod 11 skorstensfejere fra hele landet til en kursusdag omkring Weishaupts nye kondenserende kedel Thermo Condens WTC 15. Af Lars Karlsen Vor baggrund for besøget var at få en gennemgang af og faglig snak om kedelkonstruktion og komponenter, samt hvad der var af rensemuligheder på denne nye kedel. Ved ankomsten kunne Ole og Rasmus fortælle, at det var med en vis spænding, de tog imod os, da det var første gang, de havde et rent skorstensfejerhold på kursus, og at de i den forbindelse var meget interesseret i en snak med os omkring skorstensfejerfagets opgaver ved rensning og vedligehold af kedel og aftræk, så der var fra begge parter lagt op til en spændende dag. Ole og Rasmus fortalte, at i stedet for et- eller totrins oliebrændere, som vi kender i dag, er det interessante ved denne kedel den innovative forbrændingsteknologi, der giver mulighed for en modulerende brænderdrift i lighed med det, vi kender fra gasbrændere. Kedlen yder fra 5,5 til 15 kw, og arbejdsområdet bevirker, at anlægget hele tiden tilpasser sig det aktuelle varmebehov i de fleste almindelige huse og villaer. Det helt nye ved dette anlæg er præmixoliebrænderen med rotationsforstøver, frekvensstyret oliedoseringspumpe og omdrejningsvariabel blæser. Olien bliver i forbrændersystemet opvarmet til ca. 400 og tilsat den rette mængde luft, således at der bliver produceret en homogen oliedamp/luftblanding. Denne bliver tilført præmixoliebrænderen og på den cylindriske brænderoverflade/ brænderrør omsættes til et utal af små flammer. Efter en grundig og fyldestgørende gennemgang af anlægget var det tid til at komme ud og se lidt på kedlen. Her fik vi lejlighed til at skille kedlen ad og virkelig se, hvordan denne skulle angri- bes ved rensning. Her har Weishaupt gjort det nemt for skorstensfejeren. På trods af det kompakte ydre er kedlen og dens dele nemme at komme til og skille ad. Dette gælder både brænderdelen, veksleren, kondensbakken og skorstenen. Da vi havde fået samlet kedlen igen, gennemgik Rasmus, hvordan man manuelt får kedlen startet op, så der kan tages målinger. Ved målinger på disse anlæg skal der tages en måling på både lav og høj ydelse. Skorstensfejerens opgaver ved det årlige besøg Da snakken kom til rensning og kontrol af aftræk, var der hos Ole og Rasmus ingen tvivl om, at skorstensfejerne skal kontrollere/rense aftrækkene én gang årligt i lighed med, hvad vi i dag gør på oliefyr under 120 kw. Ved den lejlighed blev det slået fast, at det er utrolig vigtigt, at kondensbakken tømmes og renses og efterfølgende fyldes med vand. Dette sammen med en ringspalte iltmåling. Iltspaltemålingen udføres for at sikre skorstenens tæthed Skorstensfejerens opgave er ved de nye typer kedler i allerhøjeste grad at sikre kunderne mod forgiftning. I forbindelse med vort besøg hos Weishaupt blev dette understreget af, at kedlen, vi skulle kigge på, ikke havde fyldt vandlås, hvilket resulterede i udtrængning af røg i opstillingsrummet. Vi var nok alle klar over forgiftningsfaren ved pillefyr og ovne, men det kom nok bag på nogen, at de nye oliefyr kunne være så farlige ved noget så harmløst som manglende vand i vandlåsen. 6 Der vil fra Weishaupts side også gives mulighed for, at skorstensfejerne kan købe diverse pakninger til kedlen således, at hvis der opstår problemer på grund af løse eller udtørrede pakninger, vil vi kunne skifte disse pakninger med det samme. Igen for at undgå forgiftningsfare. Der er for mig ingen tvivl om, at besøget hos Weishaupt har gjort, at deltagerne i kurset er velforberedte, når vi møder firmaets kedel ude i marken. Ud fra den viden, vi fik, vil vi kunne servicere vore kunder på bedst tænkelige måde.

7 Kulilteforgiftning i Nordborg Nær forgiftningsulykke ved nyere kondenserende kedel Af John Clemmesen Familie på fire undgik kulilteforgiftning på grund af faderens arbejde. Manden driver et maskinværksted med reparation af entreprenør- og landbrugsmaskiner. Han vågnede ved en velkendt lugt af dieselos i løbet af natten. Familien har for et års tid siden investeret i en CTC 950 kondenskedel, der er placeret i bryggerset. Den er monteret med en gulflammebrænder og tilhørende stålforing med luftindtag fra skakt. Alt lige efter bogen. Jeg blev kaldt ud om morgenen sammen med en lokal montør fra Dansk Varmeservice. Vi fik skilt kedlen ad og rensede den efter anvisning fra importøren. Fyret havde sodet rigtig meget. Importøren havde anbefalet, at vi sprøjtede vand op i røggaskøleren ned fra bunden, hvor sodudtaget sidder. Kedlen blev samlet og startet op. Vi valgte at måle kulilteindholdet med det samme, da røgen stadig stod ud af den. Kulilteindholdet steg hurtigt til langt over 8000 ppm. Set i forhold til de par sekunder, udstyret var i skorstenen, og sammenholdt med de tidligere grænseværdier på 500 ppm må man jo sige, det var voldsomt. Kedlen blev atter skilt ad, og de to rør, der sidder oven på kedlen, blev demonteret, efter at anlægget var tømt for vand. De seks skruer blev afmonteret, og resultatet ses nok bedst på billederne. Røggaskøleren var total tæt. Læg mærke til, hvordan køleren burde se ud. Det mest bekymrende var, at kedlen var monteret med røggastemperatursikring, der har meget ringe effekt, da den er monteret langt fra selve kedlen. Fyret kører igen. Der er nu monteret kuliltealarmer i hele huset. Ikke så mærkeligt! Man føler virkelig med familien. De havde alle hovedpine og ubehag om morgenen og valgte at tage til læge for at få målt kulilteindholdet i blodet. Familien blev reddet af faderens erhvervserfaring. 7 Vor konklusion i denne sag er, at vi i fremtiden forlanger de to faste rør over kedlen udskiftet til egnede flexrør. Dette muliggør rensning af kedlen, uden at vandet skal tappes af anlægget. Vi vil på det kraftigste anbefale kuliltealarmer i forbindelse med denne kedeltype, da vi jo må erkende, at røggastemperatursikringen ikke er til megen nytte. Vi har i branchen ofte talt om, at forgiftning i forbindelse med mange af den nye typer ildsteder er et problem, som vil blive meget aktuelt i fremtiden. Denne sag understreger de bange anelser med al tydelighed. Vor opgave bliver at sikre mod forgiftning ud fra den erfaring, vi har opnået qua vores uddannelse. Mange importører og forhandlere, vi taler med i det daglige, har forsøgt at overbevise os om brænderes og kedlers fortræffeligheder, men med de snævre røgveje, der er i de nye typer ildsteder, vil selv meget små mængder sod og slagger kunne blive til meget farlige kuliltebomber. Jeg har siden dagen, hvor jeg var ude på ejendommen, ikke kunnet slippe tanken om familien, der kunne have været Og den samtale, jeg havde med fruen i huset, om det held, at hendes mand havde den erfaring med dieselmotorer, som her var tilfældet. Min historie er så ny, at bladet her næsten var færdig til tryk, da uheldet indtraf. Nu bliver der tilmed side 13 bragt en artikel, der omhandler samme kedeltype. Problemet var det samme med aftrækssikringen, der ikke reagerede. Årsagen til den sodende forbrænding var i mit tilfælde dog ikke is.

8 Stillingsopslag og en mærkedag Skorstensfejermester i Horsens Kommune Horsens Kommune søger en skorstensfejermester til varetagelse af arbejdet med den lovpligtige skorstensfejning i henhold til Bekendtgørelse nr. 239 af 27. april 1993 om brandværnsforanstaltninger for skorstene og ildsteder. Stillingen er ledig til besættelse den 1. april Distriktet omfatter ca ejendomme og er en sammenlægning af distrikterne i gl. Gedved Kommune og gl. Brædstrup Kommune. Der skal indgås en kontrakt om skorstensfejerarbejdet med Horsens Kommune. Denne er udformet på grundlag af standardkontrakten, der er udarbejdet af Kommunernes Landsforening og Skorstensfejerlauget af 11. februar Gebyrer for skorstensfejerarbejdet fastsættes i henhold til de vejledende takster, som udarbejdes af Kommunernes Landsforening og Skorstensfejerlauget. Skorstensfejermesteren skal opfylde de uddannelsesmæssige krav i 1 stk. 3 i bekendtgørelse nr. 239 af 27. april Det vil være en forudsætning for indgåelse af kontrakt, at ansøgeren har gennemgået og bestået Skorstensfejermesteruddannelsen. Der vil blive lagt vægt på, at den nye skorstensfejermester sætter servicering og imødekommenhed overfor borgerne højt ligesom ansøgeren skal have en bæredygtig økonomi. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til beredskabschef Ole Hansen Wessel, tlf Ansøgning mærket Skorstensfejermester skal sammen med oplysninger om uddannelse, tidligere beskæftigelse og evt. anbefalinger være modtaget senest den 31. januar. Ansøgningen skal sendes til Horsens Brand og Redning, Torstedalle 1, 8700 Horsens, eller på 50 år Skorstensfejermester Bent Hesselberg Jensen, Holbæk Bent havde 27. august 50 års fødselsdag. Han har været mester i Holbæk i snart 10 år. Bent blev udlært hos Jens Peter Christiansen i Slagelse, hvorefter han var en del år som svend i Korsør. Herefter vendte han tilbage til Slagelse og var i en del år ansat hos Teddy Nielsen. 8 Bent er en flittig deltager i laugets arrangementer og er en vellidt og respekteret kollega. Han er god til fest og selskabelighed og festligholdt da også dagen med et åbent hus arrangement, hvor mange kolleger benyttede lejligheden til at ønske tillykke. Et stort tillykke med de 50 år. På vegne af klubben Keld

9 Annonce 9

10 Annoncer og farlig situation Skorstensfejermesteruddannelsen I nummer 3 af Skorstensfejeren bragte vi oplysende artikler om mesterskolen både på lederplads og inde i bladet. Skorstensfejere, der ønsker yderligere oplysninger eller at tilmelde sig, kan henvende sig til Maja Ågård Jørgensen på tlf eller mail: 2011 nyhed Skorstens-top En investering for din kunde, som beskytter skorstenen mod: fugt, mug, vind, regn og nedfaldne fugle året rundt. 2 størrelser: mm og mm, variabel størrelse, der dækker de fleste skorstene. Toppen kan åbnes via snaplåse på siden, wire holder toppen ved åbning. Varmforzinket plade. Spar 10% ved bestilling i december til levering i uge 4. Udviklet i samarbejde med dansk skorstensfejermester. COMTEX Østerbyvej 50, 6470 Sydals / UHA UHA! Af John Weber At oliekedlerne er blevet mere økonomiske de senere år er en kendsgerning, men ofte står montøren med valget mellem pest og kolera. Montøren vil gerne aflevere et anlæg, der er trimmet med en nyttevirkning helt i top, men har dog ofte det problem, at skorstenen ikke kan klare den lave røgtemperatur. Så er det, sælger bliver kreativ, for han vil jo gerne sælge kunden et energirigtigt anlæg. Jeg blev for en tid siden bedt om at indregulere en ny kedel, som et VVS firma lige havde monteret. En rigtig god B-kedel fra CTC. med VV prioritering og hele svineriet, for nu skulle der spares olie. Kedlen er fra fabrikken forberedt til balanceret aftræk. Her havde man dog valgt split-aftræk med luftindtag fra loftet og røgrøret monteret til den eksisterende skorsten isoleret med en 15 cm isokern. Røgtemperaturen blev målt til 128, så jeg startede foredraget om kondens i skorstenen, men blev dog hurtigt afbrudt, da kunden mente, at det problem havde de taget højde for. På samme skorsten var der tilsluttet en lille brændeovn, som kunden fyrede flittigt i, så skorstenen skulle nok forblive tør. Skorstensfejersvend søger arbejde Da jeg er i den ulykkelige situation, at jeg har mistet mit arbejde pga. lukning, søger jeg nu med lys og lygte efter noget nyt. Jeg er 28 år og uddannet i Jeg bor på Lolland, men er villig til at køre langt efter drømmejobbet. Håber at høre fra dig Thomas Johansson Tlf: Alt var i den skønneste orden, indtil familien kom hjem fra en forlænget weekend. Da fruen nærmede sig hoveddøren, kunne hun høre alarmen inde i huset, så det blev hendes mand, der fik tjansen med at gå ind og slå tyverialarmen fra, dog undrede de sig over, at alarmen havde fået en anden lyd, - det var samtlige brandalarmer i huset der bimlede som besat! Ved en hurtig gennemgang blev det konstateret, at der ikke var ildløs nogen steder, alle alarmer blev båret ud på trappen, hvor de fortsatte med uformindsket styrke. Ude fra gårdspladsen blev VVS installatøren tilkaldt via mobiltelefon, da ingen turde gå ind igen pga. faren for kulilte (CO) forgiftning. Det skal lige nævnes at i samme lokalområde omkom en bedstemoder og hendes 2 børnebørn pga. CO forgiftning sidste år, så alle alarmklokkerne var tændt. Jeg blev kontaktet af VVS installatøren denne søndag aften ved 20 tiden, for der måtte jo være noget galt med brænderen. Der stod de så og frøs på gårdspladsen, alle vinduer og døre stod på vid gab for udluftning, medens de ventede på mig. Efter at have sikret mig, at der ikke var CO i huset, blev kedlen kontrolmålt. Alt var næsten som ved indreguleringen, dog var O 2 indholdet lidt lavere, ligeledes var der næsten ingen træk i skorstenen, sodtallet var et lille 1 tal. Nu var gode råd dyre! Næste dag mødtes skorstensfejermesteren og jeg på adressen, og sammen konstaterede vi, at oliekedlen ikke selv kunne holde skorstenen så varm, at der var det fornødne træk i denne, så forbrændingsgasserne blev trykket ud gennem brændeovnen. Efter dette var det meget let at sælge et balanceret aftræk, ja, det solgte sig selv. Historien endte lykkeligt, som historier jo bør, men det kunne være gået grueligt galt og hvad så? Hvad kan vi så lære af dette? Jeg har lært altid at anvende balanceret aftræk, når kedlen er forberedt til dette. Disse kedler er jo i hovedreglen højeffektive kedler, der ikke egner sig til en traditionel skorsten.

11 Svendeprøve i miniformat I oktober blev der afholdt svendeprøver i Tønder, og de praktiske prøver blev afviklet i godt samarbejde med EUC- Syd, repræsenteret ved Finn Hansen og Michael Sivertsen, mester i Tønderdistriktet Karl Otto Pilgaard, samt skuekommissionen. Det var der ikke noget usædvanligt i. Derimod var det helt usædvanligt, at 75% af prøverne blev afsluttet med Bestået Veludført. Nu kan forklaringen være, at holdet bestod af 4, ja fire lær- Oldermanden bød velkommen og åbnede Laden. Jan Sunds talte på vegne af Fagligt Udvalg, og oldermand Keld L. Jensen fortsatte, inden det blev Rolf Møller Hansen, der på vegne af Blik- og Rørarbejder Forbundet holdt den afsluttende tale inden et par hyggelige timer i Palæets stuer. Fra venstre: Elev & (læremester) Anders Nicolas Kirkegaard (Kim Sørensen, Køge) Søren Frithioff (Skorstensfejeren i Gentofte) Henrik Olesen (Peter Heilesen, Gladsakse) Nikolaj Nybrandt (Kjær I/S, Nr. Alslev Skorstensfejerlauget ønsker til lykke med veloverståede prøver! linge. Det er dybt foruroligende, at faget ikke kan mønstre flere nye svende i en årgang, selv om en del af årsagen skal findes i den omlægning, der har fundet sted i uddannelsesforløbet. Som følge af holdets størrelse var der hverken reserveret plads på museet eller Tønderhus. Kreative mennesker, oldermand Keld Lützhøft Jensen, Jan Sunds m.fl. afgjorde, at der skulle være overrækkelse af svendebreve på Palæet, og at der skulle være en sammenkomst med en let anretning efter overrækkelsen. De nye svende inviteres i stedet til festen, der følger efter svendeprøven i juni. Laugets Lade og de traditionelle genstande: krus, kridtpiber, sølvtøj, mønter og alt det andet blev arrangeret i den store stue, der vender ud mod haven. Der var velkomstdrink i hall en, inden de nye svende, som traditionen byder, blev ført ind af yngste laugsmester, ved denne lejlighed Jesper Hviid Kjær. 11

12 Annoncer Bæltespænder i sterlingsølv oxideret sort Sikkerhed omkring faldudstyr Før brug kontrolleres, at faldsikringsudstyret er uskadt, funktionsdygtigt og rent. Desuden om det har gennemgået eftersyn efter leverandørens anbefaling. Dette skal gøres mindst én gang årligt af en kompetent person, som er anvist af producenten. Årligt eftersyn kan ses af mærkat eller synlig plombe på udstyret eller af kontrolkortet. AT-Vejledning D.5.5 om Faldsikring. Juli 2007 Hvis der bliver tilslutning til, at NW-Faldsikring kommer og kontrollerer udstyret ved hver skorstensfejer én gang om året, vil prisen kunne holdes på et niveau, hvor alle kan være med, da vi deler landet op i områder og på denne måde kommer til flere skorstensfejermestre på en dag. Med venlig hilsen, Niels Würtz laksort oxideret sølv Kan leveres med sort håndlavet kærnelæderbælte EW Trading Hostrupvej Esbjerg V Tlf

13 Balanceret aftræk-problemer igen Balanceret aftræk og dets fortræffelighed Af John Weber Lillejuleaften fik jeg opkald om et fyrstop. Kunden skulle hjælpes, selv om det var træls. Det var på den tid, jeg plejer at pynte juletræet, medens Lisbeth hygger lidt om mig, hvis hun ikke er for stresset over, at træet ikke er færdigpyntet. Nå, det kunne ikke tage så lang tid. Det var jo en nyere, kondenserende kedel med balanceret aftræk. Vel ankommen til kunden konstaterede jeg, at kedlen var stoppet af sod til trods for, at brænderen var indreguleret med et passende iltoverskud for 11 måneder siden. Det var mystisk. Der var kun den hårde måde at gribe sagen an på. Frem med støvsugeren! Problemet var, at aftrækket var stoppet, ligeledes røggasveksleren, der kun kan renses, når vandet er tappet af kedlen. Det var som sagt et rigtig dårligt tidspunkt. Det frøs 14, klokken var ca. 22, men det var stadig den 23. Juletræet stod på værkstedet uden pynt, det obligatoriske opkald hjemmefra var kommet og nej, jeg ved ikke, hvornår jeg er hjemme. I kender det allesammen. Brænderen fik noget mere luft, fotomodstanden blev renset og fyret startet op. Det lød ikke godt, og det gik da også i stå igen efter et par minutter. Ved næste forsøg gik det straks bedre, men da var luftslangen ikke monteret på brænderen. Ved lommelygtens lys kunne jeg nu se, at luftindtaget var blokeret af en stor isklump. Det frøs hårdt, men nu var der dog gang i brænderen. Efter cirka en time var isen smeltet så meget, at luftslangen kunne genmonteres, og jeg kunne køre hjem til et flot pyntet juletræ. Næste dag fik jeg en aftale med skorstensfejermester Lars Karlsen, som var så venlig at være min støttepædagog selve juleaftensdag. Sammen fik vi renset aftræk, røggasveksler og kedel. Dog var der ingen hætte på aftrækket, men leverandøren tager problemet seriøst og arbejder på en løsning til alles tilfredshed. Julefreden var sikret. Aftræk uden is Efter rensning 13

14 Annoncer Sådan gør Santa juleaften, når han er sur på nogen. Desværre går det jo ikke kun ud over beboerne, for de lader problemet gå videre til skorstensfejermestrene, der lader problemet gå videre til svendene, der lader det gå videre til de yngste lærlinge, som derved får julen ødelagt. Dette glemmer man at fortælle på skolen i Tønder! Redaktionen ønsker, at det i år vil ramme så få som muligt. Glædelig jul (trods alt) og godt nytår. 14

15 Efteruddannelse Rønnebærvej 6, 6430 Nordborg

16 Returadresse: Lars G. Michelsen, Grejsdalen 11, 5800 Nyborg 16

Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 2 Juni 2010. Anne Grethe Holmsgaard, SF s energiordfører 10 Oliefyr på pension i 2025

Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 2 Juni 2010. Anne Grethe Holmsgaard, SF s energiordfører 10 Oliefyr på pension i 2025 Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 2 Juni 2010 Anne Grethe Holmsgaard, SF s energiordfører 10 Oliefyr på pension i 2025 Klimakommissionens formand 12 Situationen

Læs mere

Energibranchen.dk. Bjarne Petersen 12 Specialisten rykker ud. Kedelanlæg 15

Energibranchen.dk. Bjarne Petersen 12 Specialisten rykker ud. Kedelanlæg 15 Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 1 Marts 2011 Bjarne Petersen 12 Specialisten rykker ud Kedelanlæg 15 Ny eftersynsordning er klar DEBRA, Dansk Energi Brancheforening

Læs mere

BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING

BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING Indhold 03 lovpligtige og frivillige eftersyn af olie- og gasfyr 05 Risiko for kulilteudslip 08 Tjek dit fjernvarmeanlæg 10 Hvordan fungerer fjernvarme? 13 Tjek dit oliefyr

Læs mere

DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Solcelleanlæg stormer frem 9 Næsten 20.000 familier har fået solceller i 2012

DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Solcelleanlæg stormer frem 9 Næsten 20.000 familier har fået solceller i 2012 DEBRA EnergiNyt Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for energianlæg Nr. 3 September - 2012 Solcelleanlæg stormer frem 9 Næsten 20.000 familier har fået solceller i 2012 gasapparater 12 Nye

Læs mere

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter ENERGIINDSIGT FEBRUAR/MARTS 2012 IND ENERGIINDSIGT sigt EnergiMagasinet med TEMA OM VARMEPUMPER Jesper Asholt Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter Pensionsklart

Læs mere

MØD VORES MANGE EKSPERTER

MØD VORES MANGE EKSPERTER ÅBENT HUS lørdag den 15. oktober kl. 10.00-14.00 2. udgave okt-nov 2011 MØD VORES MANGE EKSPERTER Da varmeregningen blev halveret s. 8 Landets største solcelleanlæg s. 22 Gratis inspirationsmøder s. 28

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Efter energiaftalen 6 Lang og sej kamp for oliefyret. Erik L. Clément om: 10 Hybridanlæg til gasopvarmede

DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Efter energiaftalen 6 Lang og sej kamp for oliefyret. Erik L. Clément om: 10 Hybridanlæg til gasopvarmede DEBRA EnergiNyt Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for energianlæg Nr. 2 Juni 2012 Efter energiaftalen 6 Lang og sej kamp for oliefyret Erik L. Clément om: 10 Hybridanlæg til gasopvarmede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udgiver: Mediaboost, design og kommunikation www.mediaboost.dk T: 7572 0010. Ansvh. redaktør: Lene Brøndum

Indholdsfortegnelse. Udgiver: Mediaboost, design og kommunikation www.mediaboost.dk T: 7572 0010. Ansvh. redaktør: Lene Brøndum Indholdsfortegnelse Når skaden er sket, introduktion........... 3 Hvad sker der, og hvad gør vi nu........... 4 Personlige papirer, hvordan får vi dem igen...... 5 Advokatens råd................... 6 Forsikringsbranchens

Læs mere

Lokalhistorisk Arkiv Aalestrup Johan Fruergaard 48 Ejner Noe. Himmerlands Tryk A/S 98 64 12 55

Lokalhistorisk Arkiv Aalestrup Johan Fruergaard 48 Ejner Noe. Himmerlands Tryk A/S 98 64 12 55 AALESTRUP VARMEVÆRK gennem 50 år 1958-2008 Lokalhistorisk Arkiv Aalestrup Johan Fruergaard 48 Ejner Noe 1 Himmerlands Tryk A/S 98 64 12 55 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Et varmeværk bliver til side

Læs mere

Analyse udarbejdet for Energistyrelsen af Publikum Kommunikation og invirke

Analyse udarbejdet for Energistyrelsen af Publikum Kommunikation og invirke Varmepumperihel årshuse Bar r i er eroger f ar i ngerbl andtdanskehusej er e Jul i2010 Analyse udarbejdet for Energistyrelsen af Publikum Kommunikation og invirke ISBN www: 978-87-7844-866-8 Indhold 1

Læs mere

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 PROFILMAGASIN MAJ 2011 Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 En vækststrategi for fremtiden. Vestforsyning vil investere i

Læs mere

nr. 4 NOVEMBER 2011 nyt Renovering Solcelleanlæg Kokken serverer

nr. 4 NOVEMBER 2011 nyt Renovering Solcelleanlæg Kokken serverer nr. 4 NOVEMBER 2011 nyt magasinet for andelshavere TEMA Renovering FÆLLES Solcelleanlæg andelsliv Kokken serverer 1 leder Renovering og politisk nybyggeri Vi går ind i en tid med politisk nybyggeri, og

Læs mere

Solvarme er grøn økonomi

Solvarme er grøn økonomi Forbrugermagasin 2012 - solvarme TEKST: Trine Møller Pedersen / FOTO: COLOURBOX X X Solvarme er grøn økonomi INDHOLD Kom godt i gang med energirenovering side 3 Få gode råd til at tage de første skridt,

Læs mere

NR. 1 FEBRUAR 2015 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV BAG DØRENE TEMA FOKUS. Energirenovering BANKRENTEN

NR. 1 FEBRUAR 2015 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV BAG DØRENE TEMA FOKUS. Energirenovering BANKRENTEN NR. 1 FEBRUAR 2015 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV BAG DØRENE TEMA Energirenovering FOKUS BANKRENTEN leder Nødvendige renoveringer I en medlemsundersøgelse fra 2013 svarede 35% af foreningerne,

Læs mere

STILLADSINFORMATION NR. 112 SEPTEMBER 2014

STILLADSINFORMATION NR. 112 SEPTEMBER 2014 STILLADSINFORMATION NR. 112 SEPTEMBER 2014 Læs i dette nummer blandt andet om: - Side 9 manden Thomas Strømsholt side 9-17 - Nye regler, faldtests og rækværker side 20-27 - Nye svende i København side

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Nyt værk sikrer fleksibilitet. Fjernvarme på skemaet Skoleelever kan blive kloge på fjernvarme på fjernvarmeskolen.dk.

Nyt værk sikrer fleksibilitet. Fjernvarme på skemaet Skoleelever kan blive kloge på fjernvarme på fjernvarmeskolen.dk. dansk fjernvarmes magasin nr. 6 JUNI 2012 nyheder Fjernvarme på skemaet Skoleelever kan blive kloge på fjernvarme på fjernvarmeskolen.dk. praksis Nyt værk sikrer fleksibilitet Et nyt flisværk giver Midtlangeland

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

9. årgang nr 1 februar 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri 2 GRØNT CAMPUS 2 MOBIL TIL KVALITETSSIKRING 2 RENOVERING FOR ALLE

9. årgang nr 1 februar 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri 2 GRØNT CAMPUS 2 MOBIL TIL KVALITETSSIKRING 2 RENOVERING FOR ALLE 9. årgang nr 1 februar 2011 magasin for byggeri, anlæg og industri 2 GRØNT CAMPUS 2 MOBIL TIL KVALITETSSIKRING 2 RENOVERING FOR ALLE 1 Der er desværre andre end dig, der har det nødvendige værktøj Når

Læs mere

Husrum TEMA. 22 Ny rygelov Der er kommet nye regler for rygning i det offentlige rum. Læs om hvad det betyder for din ejendom.

Husrum TEMA. 22 Ny rygelov Der er kommet nye regler for rygning i det offentlige rum. Læs om hvad det betyder for din ejendom. Nr. 2 oktober 2007 Husrum TEMA Husrum sætter i denne omgang fokus på beboerne i byggesager. Hvordan oplever de for løbet, og hvilken betydning har de for bygge sagens udvikling. 14 Vedligeholdelseskonto

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE 02 / DECEMBER 2011 BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE VesterBo, Højbo, BO83 og fagbo Kvarteret FUSIONEN hvad betyder den for dig? Så fik bladet navn Indret dig som du vil få inspiration her Svært ved

Læs mere

Faktuelt. Vi ønsker alle kloakmestre og leverandøre en knald god jul og et stabilt nytår! Danske Kloakmestre

Faktuelt. Vi ønsker alle kloakmestre og leverandøre en knald god jul og et stabilt nytår! Danske Kloakmestre Danske Kloakmestre. December 2008 Danske Kloakmestre. nr. 5. December Side 2008 Faktuelt Vi ønsker alle kloakmestre og leverandøre en knald god jul og et stabilt nytår! Danske Kloakmestre Side Danske Kloakmestre.

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

Tema: Lejertilfredshed side 6-16

Tema: Lejertilfredshed side 6-16 LEJEPLADSEN Tema: Lejertilfredshed side 6-16 nr. 14 juni/juli 2006 2 LEJEPLADSEN Ejendommens og boligens vedligeholdelse Et af de områder, der betyder en del for lejerens oplevelse og tilfredshed, er vedligeholdelsen

Læs mere

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8 Redderen Nr. 1 Januar 2015 38. årgang Glæde på Sjælland s.8 Kolofon Indhold Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved

Læs mere