Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar December årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. December 2010 17. årgang"

Transkript

1 Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 December årgang 4

2 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars G. Michelsen Grejsdalen 11, 5800 Nyborg Redaktionelt stof, annoncer/adressering: Sendes til Lars Michelsen Copyright: Citater er tilladt med angivelse af kilde. Brug af artikler aftales med redaktøren. Tryk: PoBe sats & repro Rønnebærvej 6, 6430 Nordborg ISSN Oldermand: Keld Lützhøft Jensen Rugvænget 16, 4100 Ringsted Sekretariatet: Vibeke Klitaa Jacobsen Ermelundsvej 126, 2820 Gentofte Vestre afdeling: Formand: Jens Chr. Sø, viceoldermand Kastanieallé 37, Nykøbing Mors Østre afdeling: Formand: Tom Høeg Andersen Bredevej 103, 2830 Virum Hovedkasserer: Hugo Stjernholm Grønningen 30, 7550 Sørvad Fagligt Udvalg & Lærlingekontoret Formand: John Clemmesen Mellemvej 3, 6430 Nordborg Fagteknisk Udvalg Formand: Benny Lassen Vejlands Alle 45, 2300 Sundby Skorstensfejerskolen/EUC Syd Plantagevej 35A, 6270 Tønder Faglærer: Finn Hansen http//:hjemmesider.eucsyd.dk/fh Begravelseskassen Ib Kirkegaard Indhold Designationskoder... 3 Energieffektiv... 4 CO2-udledningen... 4 Virksomhedsbesøg hos Weishaupt... 6 Nær forgiftningsulykke... 7 Ny mester søges i Horsens... 8 Uha Uha Svendeprøve i miniformat Sikkerhed omkring faldudstyr Balanceret aftræk Leder Hvordan var 2010? Året er ved at slutte, og det sidste fagblad for i år er trykt. Er året gået godt, eller har det været et dårligt år? Ingen opfølgning Der har i årets løb været afholdt en del møder. Lauget har haft en del arbejde med den nye bekendtgørelse omkring oliefyr. Det ser på nuværende tidspunkt desværre ud til, at den ikke får den tilsigtede virkning, idet der ikke indføres nogen form for kontrol af, om det pågældende anlæg er blevet efterset. En fejl, der også var at finde i den bekendtgørelse, den skal afløse, og som netop på grund af denne fejl ikke fungerede efter hensigten. En samlet oliefyrsbranche har peget på vigtigheden af, at skorstensfejeren får den rolle, der sikrer, at alle oliefyr bliver tilset, men Energistyrelsen har alligevel fravalgt denne løsning. Det skal naturligvis ikke afholde skorstensfejerfaget fra at deltage aktivt. Det vil være naturligt for os. Vi har altid deltaget aktivt i arbejdet omkring nedbringelse af energiforbruget, og det fortsætter vi med. Der mangler ikke velvilje fra skorstensfejernes side, selv om det næppe er realistisk, at ordningen, som den er udformet nu, bliver en succes. Alle skorstensfejere, der har gennemført uddannelsen som teknisk ekspert, skal tilmelde sig hos det oprettede sekretariat SEEB. Dette gøres via deres hjemmeside, og andetsteds i bladet kan der læses, hvordan dette foregår. Usikker fremtid Vi oplever i denne tid en usikkerhed i branchen på grund af den uløste problematik omkring kommunernes aftaler med deres skorstensfejermestre om varetagelse af lovpligtigt skorstensfejerarbejde. Der foreligger ingen konkret afgørelse, men Konkurrencestyrelsen hævder fortsat vejledende, at skorstensfejning for private husejere er udbudspligtigt i forhold til EU s tjenesteydelsesdirektiver. Denne vejledning er besynderligt nok i strid med styrelsens egen definition af en udbudspligtig tjenesteydelse. Styrelsens holdning lægger et urimeligt pres på landets kommuner. Det giver ikke mening, at en kommune skal udbyde en opgave, som den hverken skal modtage eller betale, og hvor kommunen reelt ingen indflydelse har på arbejdets omfang, da dette efter forhandling med husejeren fastsættes af skorstensfejeren, der som følge heraf også udregner husejerens udgift. Skorstensfejeren fortsætter trods usikkerheden sit arbejde med at forhindre brand og forgiftningulykker. I det kommende år vil der formentlig blive bragt klarhed om problematikken, så både kommuner og skorstensfejere kan blive lettet af dette urimelige pres. KLJ 2 Redaktionen ønsker læsere og annoncører glædelig jul og godt nytår! Forsidemotivet er fundet på Ærø. Foto: Poul Berg

3 Mere om designationskoderne T120 - T200 - T400 - T600 Designationskodernes temperaturangivelser skal overholdes! Af skorstensfejermester Kim Laue Christensen, Faaborg Brug aldrig et aftræk til andet end det, producenten tillader I»Skorstensfejeren«har jeg tidligere været inde på betydningen af den rigtige aflæsning af designationskoden i forbindelse med brug af et aftræk. Her er lidt mere nu om temperaturkoden. T et og tallene bag angiver den maksimumtemperatur i celciusgrader, det enkelte produkt er testet til og kan bruges ved. Det er vigtigt, at man aldrig bruger et aftræk til mere, end producenten tillader. Ønsker en producent at gå på markedet med et produkt, er det producenten, der bestemmer, hvad produktet kan/må bruges til. Har man eksempelvis en producent, som går på markedet med et T120 produkt, ja, så angives det her, at produktet ikke må bruges i en driftssituation, hvor røggasser fra forbrændingen bliver varmere end 120 grader. Opstillingsvejledning/produktblade/ brugsanvisninger Når man køber et nyt aftræk, følger der ganske mange papirer med! Det er især installatøren, der skal være opmærksom på, hvad der står i disse medfølgende papirer. Der kan heri være særlige installationsmuligheder eller bestemte tiltag, der skal følges, altsammen for at sikre, at bl.a. produktgarantien gælder. T-angivelsen er et parameter, det er vigtigt at følge og samtidig er lettest for os som skorstensfejere at håndtere. I BR-10 står der i afsnit GE- NERELT stk 2: Aftrækssystemer må ikke anvendes til fyringsanlæg med højere driftstemperatur end den driftstemperatur, der fremgår af CE-mærkningen eller MK-godkendelsen. I vejledningen til dette afsnit står der, at man har fastsat en bestemt temperatur, når vi taler brændefyring, nemlig 400 grader, men at der ved automatisk fyring med biobrændsel kan oplyses en lavere driftstemperatur af kedelfabrikanten. T200 aftræk!!!! Temperaturen hænger ofte sammen med sikkerhedsafstanden. Har man et automatisk fyret biobrændselsanlæg, det kunne for eksempel være en pillebrændeovn, ja, så må man gerne anvende et T200 aftræk, hvis fabrikanten af ovnen i sit medfølgende materiale har angivet, at ovnene kører med en driftstemperatur på under 200 grader. Er der ikke angivet nogen driftstemperatur, skal aftrækket have en T400 godkendelse. På det seneste er der forlydender om aftræk med T200 gradersmærkning, som ganske vist er G-mærkede, men Kim Laue Christensen som har en større sikkerhedsafstand, end kravene i BR-10 angiver. Har et produkt deklareret for eksempel G(240), ja, så er det denne afstand, der skal følges. Det er op til installatøren at sikre, at et anlæg sikkert kan benyttes, og man skal sikre sig, at tingene passer sammen. Så lad mig her til sidst opsummere: Kommer I ud til et CE-mærket aftrækssystem beregnet til at modtage aftræk fra fastbrændsel, det kunne være et røgrør, så vær særlig på vagt, hvis T- angivelsen er lavere end 400 grader og G-angivelsen er større end kravene i bygningsreglementet. Det kan være lovligt at anvende, men er det kun, hvis driftstemperaturen passer! Fagteknisk udvalg hjælper jer, hvis I skulle være i tvivl om aflæsningerne. 3

4 Energibesparelse Energieffektiv Af Lars Michelsen Danmark har sat sig nogle mål for at nedbringe belastningen af CO 2 -mængden og for nedbringelse af anvendelsen af fossilt brændsel. Set med skorstensfejerøjne ganske fornuftige tanker, som nu er blevet fastlagt i BR 10. I BR 10 fastlægges det, at der i fremtiden kun kan installeres oliefyrskedler, som har en nyttevirkning ved CEmærkning på mindst 93% ved fuldlast og 98% ved dellast. I den forbindelse skal det nævnes, at nyttevirkningen er målt ved 70 C ved fuldlast og 30 og 40 og 50 ved dellast afhængig af kedeltype. Denne bestemmelse indebærer anvendelse af kondenserende kedler, og den er gældende for kedelanlæg op til 400 kw. Bestemmelserne gælder ikke kun for nybyggeri, men - hvad der er væsentligt at bemærke - også ved udskiftning af ældre anlæg. Vi har her en opgave at varetage, således forbrugerne ikke kommer til at få installeret en forkert type kedelanlæg. Står man i en situation, hvor man er i tvivl, om den opsatte kedel opfylder bestemmelserne, bør man tage kontakt til fabrikant eller importør for at få tilsendt dokumentation på, at anlægget opfylder kravet. En anden vigtig bestemmelse i BR 10 på dette område er, at aftrækssystemet, der skal anvendes til anlæg af denne kvalitet, ikke må tilsluttes andre ildsteder. Det betyder, at der ikke kan opsættes en kedel i kælderen og så samtidig være en brændeovn i stueetagen. Ved en sådan installation er der stor fare for forgiftning af beboerne via brændeovnen. Den kondenserende drift gør jo, at opdriften i skorsten/aftræksløb er lille, hvorfor der meget nemt kan trænge kulilte ud gennem brændeovnen, når denne ikke er i brug. Et andet problem er også, at nogle kedler er indrettet til overtryksforbrænding, hvilket også kan betyde udsivning af røggas/kulilte i beboelsen. Sammenholdt med, at vore huse efterhånden bliver mere og mere tætte, ja, så er faren til stede. En fare, som vi altid skal være agtpågivende over for ved sådanne installationer, da det er vores specialområde. Derfor er vores uvildige rådgivning uden egne interesser i udførelse af service på anlæg udover fejning af aftræk og rensning af kedel på sin plads og giver god mening. Vi skal nedbringe CO 2 -udledningen Af Torben Richardt Hansen og bevare vore arbejdspladser Det kan lyde lidt modstridende, men ved at udskifte gamle uøkonomiske oliekedler med nye oliekedler kan vi nå begge målsætninger, og der kan gives tilskud til arbejdet. Alle boligejere kan få andel i tilskud, når de foretager energibesparelsesforanstaltninger. Du bør oplyse dine kunder om mulighederne, hvis snakken går på udskiftning. De fleste VVS-firmaer eller servicevirksomheder kan formidle dette tilskud, der gives efter standardværdier, som Energistyrelsen har udgivet i et katalog, og en oliekedel fra før 1977, som udskiftes, vil udløse kwh, og boligejeren vil typisk kunne opnå 15 øre pr. kwh, hvilket bliver godt kr. eller mere, da satsen på de 15 øre kan variere. OR sekretariatet har indgået aftale med både Energi- og olieforum (EOF) og SEAS-NVE, der på lige fod med alle energidistributionsselskaber har forpligtet sig til at realisere energibesparelser. Formålet med samarbejdsaftalen er at opnå så meget energibesparelse som muligt ved renovering af bygninger ved forbedring af varmeanlæg og installering af solvarme. Samarbejdsaftalen er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelsen: Energispareaftalen af 20. november 2009 mellem klima- og energiministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie om selskabernes fremtidige energispareindsats. I aftalen lægges der vægt på øget inddragelse af eksterne aktører, der i samarbejde med energiselskaberne kan bidrage til en øget indsats på energispareområdet. Det er således målet med aftalen, at den hjælper EOF og SEAS- 4 NVE med at nå deres energisparemål gennem et intensivt samarbejde med OR-sekretariatet. Samarbejdet vil blandt andet medføre, at EOF og SEAS-NVE honorerer slutbrugerne, når disse vælger et firma, der er medlem af OR-sekretariatet, til at foretage energiforbedringer. Det skal understreges, at andre installatørvirksomheder eller servicevirksomheder kan have lignende aftaler med et energiselskab. Samarbejdsaftalen vedrører udelukkende energibesparelser og ikke teknisk ansvar for energiforbedringerne hos slutkunden. Du kan læse mere om aftalerne på og samt mere om standardværdier på Der er mulighed for at få yderligere information i OR-sekretariatet på tlf

5 Annoncer SKORSTENS- FEJERTØJ Vi går ikke i gang, før vi får nyt tøj fra Vivi! Skorstensfejertøj i den velkendte kvalitet fra Grenaa Dampvæveri. Produceret i Danmark. Leveringstid 8 dage. For yderligere oplysninger kontakt: Vivi Klattrup Havrevænget 20, 4690 Haslev / (10-17) 5

6 Virksomhedsbesøg i Fredericia Virksomhedsbesøg hos Weishaupt Tirsdag den 16. november tog uddannelsesleder Ole Sass og sælger/tekniker Rasmus Maretti fra Weishaupt i Fredericia imod 11 skorstensfejere fra hele landet til en kursusdag omkring Weishaupts nye kondenserende kedel Thermo Condens WTC 15. Af Lars Karlsen Vor baggrund for besøget var at få en gennemgang af og faglig snak om kedelkonstruktion og komponenter, samt hvad der var af rensemuligheder på denne nye kedel. Ved ankomsten kunne Ole og Rasmus fortælle, at det var med en vis spænding, de tog imod os, da det var første gang, de havde et rent skorstensfejerhold på kursus, og at de i den forbindelse var meget interesseret i en snak med os omkring skorstensfejerfagets opgaver ved rensning og vedligehold af kedel og aftræk, så der var fra begge parter lagt op til en spændende dag. Ole og Rasmus fortalte, at i stedet for et- eller totrins oliebrændere, som vi kender i dag, er det interessante ved denne kedel den innovative forbrændingsteknologi, der giver mulighed for en modulerende brænderdrift i lighed med det, vi kender fra gasbrændere. Kedlen yder fra 5,5 til 15 kw, og arbejdsområdet bevirker, at anlægget hele tiden tilpasser sig det aktuelle varmebehov i de fleste almindelige huse og villaer. Det helt nye ved dette anlæg er præmixoliebrænderen med rotationsforstøver, frekvensstyret oliedoseringspumpe og omdrejningsvariabel blæser. Olien bliver i forbrændersystemet opvarmet til ca. 400 og tilsat den rette mængde luft, således at der bliver produceret en homogen oliedamp/luftblanding. Denne bliver tilført præmixoliebrænderen og på den cylindriske brænderoverflade/ brænderrør omsættes til et utal af små flammer. Efter en grundig og fyldestgørende gennemgang af anlægget var det tid til at komme ud og se lidt på kedlen. Her fik vi lejlighed til at skille kedlen ad og virkelig se, hvordan denne skulle angri- bes ved rensning. Her har Weishaupt gjort det nemt for skorstensfejeren. På trods af det kompakte ydre er kedlen og dens dele nemme at komme til og skille ad. Dette gælder både brænderdelen, veksleren, kondensbakken og skorstenen. Da vi havde fået samlet kedlen igen, gennemgik Rasmus, hvordan man manuelt får kedlen startet op, så der kan tages målinger. Ved målinger på disse anlæg skal der tages en måling på både lav og høj ydelse. Skorstensfejerens opgaver ved det årlige besøg Da snakken kom til rensning og kontrol af aftræk, var der hos Ole og Rasmus ingen tvivl om, at skorstensfejerne skal kontrollere/rense aftrækkene én gang årligt i lighed med, hvad vi i dag gør på oliefyr under 120 kw. Ved den lejlighed blev det slået fast, at det er utrolig vigtigt, at kondensbakken tømmes og renses og efterfølgende fyldes med vand. Dette sammen med en ringspalte iltmåling. Iltspaltemålingen udføres for at sikre skorstenens tæthed Skorstensfejerens opgave er ved de nye typer kedler i allerhøjeste grad at sikre kunderne mod forgiftning. I forbindelse med vort besøg hos Weishaupt blev dette understreget af, at kedlen, vi skulle kigge på, ikke havde fyldt vandlås, hvilket resulterede i udtrængning af røg i opstillingsrummet. Vi var nok alle klar over forgiftningsfaren ved pillefyr og ovne, men det kom nok bag på nogen, at de nye oliefyr kunne være så farlige ved noget så harmløst som manglende vand i vandlåsen. 6 Der vil fra Weishaupts side også gives mulighed for, at skorstensfejerne kan købe diverse pakninger til kedlen således, at hvis der opstår problemer på grund af løse eller udtørrede pakninger, vil vi kunne skifte disse pakninger med det samme. Igen for at undgå forgiftningsfare. Der er for mig ingen tvivl om, at besøget hos Weishaupt har gjort, at deltagerne i kurset er velforberedte, når vi møder firmaets kedel ude i marken. Ud fra den viden, vi fik, vil vi kunne servicere vore kunder på bedst tænkelige måde.

7 Kulilteforgiftning i Nordborg Nær forgiftningsulykke ved nyere kondenserende kedel Af John Clemmesen Familie på fire undgik kulilteforgiftning på grund af faderens arbejde. Manden driver et maskinværksted med reparation af entreprenør- og landbrugsmaskiner. Han vågnede ved en velkendt lugt af dieselos i løbet af natten. Familien har for et års tid siden investeret i en CTC 950 kondenskedel, der er placeret i bryggerset. Den er monteret med en gulflammebrænder og tilhørende stålforing med luftindtag fra skakt. Alt lige efter bogen. Jeg blev kaldt ud om morgenen sammen med en lokal montør fra Dansk Varmeservice. Vi fik skilt kedlen ad og rensede den efter anvisning fra importøren. Fyret havde sodet rigtig meget. Importøren havde anbefalet, at vi sprøjtede vand op i røggaskøleren ned fra bunden, hvor sodudtaget sidder. Kedlen blev samlet og startet op. Vi valgte at måle kulilteindholdet med det samme, da røgen stadig stod ud af den. Kulilteindholdet steg hurtigt til langt over 8000 ppm. Set i forhold til de par sekunder, udstyret var i skorstenen, og sammenholdt med de tidligere grænseværdier på 500 ppm må man jo sige, det var voldsomt. Kedlen blev atter skilt ad, og de to rør, der sidder oven på kedlen, blev demonteret, efter at anlægget var tømt for vand. De seks skruer blev afmonteret, og resultatet ses nok bedst på billederne. Røggaskøleren var total tæt. Læg mærke til, hvordan køleren burde se ud. Det mest bekymrende var, at kedlen var monteret med røggastemperatursikring, der har meget ringe effekt, da den er monteret langt fra selve kedlen. Fyret kører igen. Der er nu monteret kuliltealarmer i hele huset. Ikke så mærkeligt! Man føler virkelig med familien. De havde alle hovedpine og ubehag om morgenen og valgte at tage til læge for at få målt kulilteindholdet i blodet. Familien blev reddet af faderens erhvervserfaring. 7 Vor konklusion i denne sag er, at vi i fremtiden forlanger de to faste rør over kedlen udskiftet til egnede flexrør. Dette muliggør rensning af kedlen, uden at vandet skal tappes af anlægget. Vi vil på det kraftigste anbefale kuliltealarmer i forbindelse med denne kedeltype, da vi jo må erkende, at røggastemperatursikringen ikke er til megen nytte. Vi har i branchen ofte talt om, at forgiftning i forbindelse med mange af den nye typer ildsteder er et problem, som vil blive meget aktuelt i fremtiden. Denne sag understreger de bange anelser med al tydelighed. Vor opgave bliver at sikre mod forgiftning ud fra den erfaring, vi har opnået qua vores uddannelse. Mange importører og forhandlere, vi taler med i det daglige, har forsøgt at overbevise os om brænderes og kedlers fortræffeligheder, men med de snævre røgveje, der er i de nye typer ildsteder, vil selv meget små mængder sod og slagger kunne blive til meget farlige kuliltebomber. Jeg har siden dagen, hvor jeg var ude på ejendommen, ikke kunnet slippe tanken om familien, der kunne have været Og den samtale, jeg havde med fruen i huset, om det held, at hendes mand havde den erfaring med dieselmotorer, som her var tilfældet. Min historie er så ny, at bladet her næsten var færdig til tryk, da uheldet indtraf. Nu bliver der tilmed side 13 bragt en artikel, der omhandler samme kedeltype. Problemet var det samme med aftrækssikringen, der ikke reagerede. Årsagen til den sodende forbrænding var i mit tilfælde dog ikke is.

8 Stillingsopslag og en mærkedag Skorstensfejermester i Horsens Kommune Horsens Kommune søger en skorstensfejermester til varetagelse af arbejdet med den lovpligtige skorstensfejning i henhold til Bekendtgørelse nr. 239 af 27. april 1993 om brandværnsforanstaltninger for skorstene og ildsteder. Stillingen er ledig til besættelse den 1. april Distriktet omfatter ca ejendomme og er en sammenlægning af distrikterne i gl. Gedved Kommune og gl. Brædstrup Kommune. Der skal indgås en kontrakt om skorstensfejerarbejdet med Horsens Kommune. Denne er udformet på grundlag af standardkontrakten, der er udarbejdet af Kommunernes Landsforening og Skorstensfejerlauget af 11. februar Gebyrer for skorstensfejerarbejdet fastsættes i henhold til de vejledende takster, som udarbejdes af Kommunernes Landsforening og Skorstensfejerlauget. Skorstensfejermesteren skal opfylde de uddannelsesmæssige krav i 1 stk. 3 i bekendtgørelse nr. 239 af 27. april Det vil være en forudsætning for indgåelse af kontrakt, at ansøgeren har gennemgået og bestået Skorstensfejermesteruddannelsen. Der vil blive lagt vægt på, at den nye skorstensfejermester sætter servicering og imødekommenhed overfor borgerne højt ligesom ansøgeren skal have en bæredygtig økonomi. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til beredskabschef Ole Hansen Wessel, tlf Ansøgning mærket Skorstensfejermester skal sammen med oplysninger om uddannelse, tidligere beskæftigelse og evt. anbefalinger være modtaget senest den 31. januar. Ansøgningen skal sendes til Horsens Brand og Redning, Torstedalle 1, 8700 Horsens, eller på 50 år Skorstensfejermester Bent Hesselberg Jensen, Holbæk Bent havde 27. august 50 års fødselsdag. Han har været mester i Holbæk i snart 10 år. Bent blev udlært hos Jens Peter Christiansen i Slagelse, hvorefter han var en del år som svend i Korsør. Herefter vendte han tilbage til Slagelse og var i en del år ansat hos Teddy Nielsen. 8 Bent er en flittig deltager i laugets arrangementer og er en vellidt og respekteret kollega. Han er god til fest og selskabelighed og festligholdt da også dagen med et åbent hus arrangement, hvor mange kolleger benyttede lejligheden til at ønske tillykke. Et stort tillykke med de 50 år. På vegne af klubben Keld

9 Annonce 9

10 Annoncer og farlig situation Skorstensfejermesteruddannelsen I nummer 3 af Skorstensfejeren bragte vi oplysende artikler om mesterskolen både på lederplads og inde i bladet. Skorstensfejere, der ønsker yderligere oplysninger eller at tilmelde sig, kan henvende sig til Maja Ågård Jørgensen på tlf eller mail: 2011 nyhed Skorstens-top En investering for din kunde, som beskytter skorstenen mod: fugt, mug, vind, regn og nedfaldne fugle året rundt. 2 størrelser: mm og mm, variabel størrelse, der dækker de fleste skorstene. Toppen kan åbnes via snaplåse på siden, wire holder toppen ved åbning. Varmforzinket plade. Spar 10% ved bestilling i december til levering i uge 4. Udviklet i samarbejde med dansk skorstensfejermester. COMTEX Østerbyvej 50, 6470 Sydals / UHA UHA! Af John Weber At oliekedlerne er blevet mere økonomiske de senere år er en kendsgerning, men ofte står montøren med valget mellem pest og kolera. Montøren vil gerne aflevere et anlæg, der er trimmet med en nyttevirkning helt i top, men har dog ofte det problem, at skorstenen ikke kan klare den lave røgtemperatur. Så er det, sælger bliver kreativ, for han vil jo gerne sælge kunden et energirigtigt anlæg. Jeg blev for en tid siden bedt om at indregulere en ny kedel, som et VVS firma lige havde monteret. En rigtig god B-kedel fra CTC. med VV prioritering og hele svineriet, for nu skulle der spares olie. Kedlen er fra fabrikken forberedt til balanceret aftræk. Her havde man dog valgt split-aftræk med luftindtag fra loftet og røgrøret monteret til den eksisterende skorsten isoleret med en 15 cm isokern. Røgtemperaturen blev målt til 128, så jeg startede foredraget om kondens i skorstenen, men blev dog hurtigt afbrudt, da kunden mente, at det problem havde de taget højde for. På samme skorsten var der tilsluttet en lille brændeovn, som kunden fyrede flittigt i, så skorstenen skulle nok forblive tør. Skorstensfejersvend søger arbejde Da jeg er i den ulykkelige situation, at jeg har mistet mit arbejde pga. lukning, søger jeg nu med lys og lygte efter noget nyt. Jeg er 28 år og uddannet i Jeg bor på Lolland, men er villig til at køre langt efter drømmejobbet. Håber at høre fra dig Thomas Johansson Tlf: Alt var i den skønneste orden, indtil familien kom hjem fra en forlænget weekend. Da fruen nærmede sig hoveddøren, kunne hun høre alarmen inde i huset, så det blev hendes mand, der fik tjansen med at gå ind og slå tyverialarmen fra, dog undrede de sig over, at alarmen havde fået en anden lyd, - det var samtlige brandalarmer i huset der bimlede som besat! Ved en hurtig gennemgang blev det konstateret, at der ikke var ildløs nogen steder, alle alarmer blev båret ud på trappen, hvor de fortsatte med uformindsket styrke. Ude fra gårdspladsen blev VVS installatøren tilkaldt via mobiltelefon, da ingen turde gå ind igen pga. faren for kulilte (CO) forgiftning. Det skal lige nævnes at i samme lokalområde omkom en bedstemoder og hendes 2 børnebørn pga. CO forgiftning sidste år, så alle alarmklokkerne var tændt. Jeg blev kontaktet af VVS installatøren denne søndag aften ved 20 tiden, for der måtte jo være noget galt med brænderen. Der stod de så og frøs på gårdspladsen, alle vinduer og døre stod på vid gab for udluftning, medens de ventede på mig. Efter at have sikret mig, at der ikke var CO i huset, blev kedlen kontrolmålt. Alt var næsten som ved indreguleringen, dog var O 2 indholdet lidt lavere, ligeledes var der næsten ingen træk i skorstenen, sodtallet var et lille 1 tal. Nu var gode råd dyre! Næste dag mødtes skorstensfejermesteren og jeg på adressen, og sammen konstaterede vi, at oliekedlen ikke selv kunne holde skorstenen så varm, at der var det fornødne træk i denne, så forbrændingsgasserne blev trykket ud gennem brændeovnen. Efter dette var det meget let at sælge et balanceret aftræk, ja, det solgte sig selv. Historien endte lykkeligt, som historier jo bør, men det kunne være gået grueligt galt og hvad så? Hvad kan vi så lære af dette? Jeg har lært altid at anvende balanceret aftræk, når kedlen er forberedt til dette. Disse kedler er jo i hovedreglen højeffektive kedler, der ikke egner sig til en traditionel skorsten.

11 Svendeprøve i miniformat I oktober blev der afholdt svendeprøver i Tønder, og de praktiske prøver blev afviklet i godt samarbejde med EUC- Syd, repræsenteret ved Finn Hansen og Michael Sivertsen, mester i Tønderdistriktet Karl Otto Pilgaard, samt skuekommissionen. Det var der ikke noget usædvanligt i. Derimod var det helt usædvanligt, at 75% af prøverne blev afsluttet med Bestået Veludført. Nu kan forklaringen være, at holdet bestod af 4, ja fire lær- Oldermanden bød velkommen og åbnede Laden. Jan Sunds talte på vegne af Fagligt Udvalg, og oldermand Keld L. Jensen fortsatte, inden det blev Rolf Møller Hansen, der på vegne af Blik- og Rørarbejder Forbundet holdt den afsluttende tale inden et par hyggelige timer i Palæets stuer. Fra venstre: Elev & (læremester) Anders Nicolas Kirkegaard (Kim Sørensen, Køge) Søren Frithioff (Skorstensfejeren i Gentofte) Henrik Olesen (Peter Heilesen, Gladsakse) Nikolaj Nybrandt (Kjær I/S, Nr. Alslev Skorstensfejerlauget ønsker til lykke med veloverståede prøver! linge. Det er dybt foruroligende, at faget ikke kan mønstre flere nye svende i en årgang, selv om en del af årsagen skal findes i den omlægning, der har fundet sted i uddannelsesforløbet. Som følge af holdets størrelse var der hverken reserveret plads på museet eller Tønderhus. Kreative mennesker, oldermand Keld Lützhøft Jensen, Jan Sunds m.fl. afgjorde, at der skulle være overrækkelse af svendebreve på Palæet, og at der skulle være en sammenkomst med en let anretning efter overrækkelsen. De nye svende inviteres i stedet til festen, der følger efter svendeprøven i juni. Laugets Lade og de traditionelle genstande: krus, kridtpiber, sølvtøj, mønter og alt det andet blev arrangeret i den store stue, der vender ud mod haven. Der var velkomstdrink i hall en, inden de nye svende, som traditionen byder, blev ført ind af yngste laugsmester, ved denne lejlighed Jesper Hviid Kjær. 11

12 Annoncer Bæltespænder i sterlingsølv oxideret sort Sikkerhed omkring faldudstyr Før brug kontrolleres, at faldsikringsudstyret er uskadt, funktionsdygtigt og rent. Desuden om det har gennemgået eftersyn efter leverandørens anbefaling. Dette skal gøres mindst én gang årligt af en kompetent person, som er anvist af producenten. Årligt eftersyn kan ses af mærkat eller synlig plombe på udstyret eller af kontrolkortet. AT-Vejledning D.5.5 om Faldsikring. Juli 2007 Hvis der bliver tilslutning til, at NW-Faldsikring kommer og kontrollerer udstyret ved hver skorstensfejer én gang om året, vil prisen kunne holdes på et niveau, hvor alle kan være med, da vi deler landet op i områder og på denne måde kommer til flere skorstensfejermestre på en dag. Med venlig hilsen, Niels Würtz laksort oxideret sølv Kan leveres med sort håndlavet kærnelæderbælte EW Trading Hostrupvej Esbjerg V Tlf

13 Balanceret aftræk-problemer igen Balanceret aftræk og dets fortræffelighed Af John Weber Lillejuleaften fik jeg opkald om et fyrstop. Kunden skulle hjælpes, selv om det var træls. Det var på den tid, jeg plejer at pynte juletræet, medens Lisbeth hygger lidt om mig, hvis hun ikke er for stresset over, at træet ikke er færdigpyntet. Nå, det kunne ikke tage så lang tid. Det var jo en nyere, kondenserende kedel med balanceret aftræk. Vel ankommen til kunden konstaterede jeg, at kedlen var stoppet af sod til trods for, at brænderen var indreguleret med et passende iltoverskud for 11 måneder siden. Det var mystisk. Der var kun den hårde måde at gribe sagen an på. Frem med støvsugeren! Problemet var, at aftrækket var stoppet, ligeledes røggasveksleren, der kun kan renses, når vandet er tappet af kedlen. Det var som sagt et rigtig dårligt tidspunkt. Det frøs 14, klokken var ca. 22, men det var stadig den 23. Juletræet stod på værkstedet uden pynt, det obligatoriske opkald hjemmefra var kommet og nej, jeg ved ikke, hvornår jeg er hjemme. I kender det allesammen. Brænderen fik noget mere luft, fotomodstanden blev renset og fyret startet op. Det lød ikke godt, og det gik da også i stå igen efter et par minutter. Ved næste forsøg gik det straks bedre, men da var luftslangen ikke monteret på brænderen. Ved lommelygtens lys kunne jeg nu se, at luftindtaget var blokeret af en stor isklump. Det frøs hårdt, men nu var der dog gang i brænderen. Efter cirka en time var isen smeltet så meget, at luftslangen kunne genmonteres, og jeg kunne køre hjem til et flot pyntet juletræ. Næste dag fik jeg en aftale med skorstensfejermester Lars Karlsen, som var så venlig at være min støttepædagog selve juleaftensdag. Sammen fik vi renset aftræk, røggasveksler og kedel. Dog var der ingen hætte på aftrækket, men leverandøren tager problemet seriøst og arbejder på en løsning til alles tilfredshed. Julefreden var sikret. Aftræk uden is Efter rensning 13

14 Annoncer Sådan gør Santa juleaften, når han er sur på nogen. Desværre går det jo ikke kun ud over beboerne, for de lader problemet gå videre til skorstensfejermestrene, der lader problemet gå videre til svendene, der lader det gå videre til de yngste lærlinge, som derved får julen ødelagt. Dette glemmer man at fortælle på skolen i Tønder! Redaktionen ønsker, at det i år vil ramme så få som muligt. Glædelig jul (trods alt) og godt nytår. 14

15 Efteruddannelse Rønnebærvej 6, 6430 Nordborg

16 Returadresse: Lars G. Michelsen, Grejsdalen 11, 5800 Nyborg 16

BRANCHEMØDER Skorstensfejerens rolle

BRANCHEMØDER Skorstensfejerens rolle Skorstensfejerens rolle Artikel i Fagbladet Skorstensfejeren Til alle skorstensfejere i Danmark Der er udarbejdet en ny branchestandard for skorstensfejere, der deltager i OR-ordningen. Det har efter udvalgets

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Juli 2011 18. årgang

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Juli 2011 18. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Juli 2011 18. årgang 2 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars G. Michelsen Grejsdalen

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 3-4. December 2011 18. årgang. Milani Franco, Italien Se side 8

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 3-4. December 2011 18. årgang. Milani Franco, Italien Se side 8 Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Milani Franco, Italien Se side 8 December 2011 18. årgang 3-4 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende

Læs mere

Velkommen til branchemøder

Velkommen til branchemøder Velkommen til branchemøder Et fantastisk positivt samarbejde mellem Dansk Energi Brancheforening DS Håndværk & Industri Oliefyrsservicebranchens Registreringsudvalg Olie- & gasbrænder Service Sammenslutningen

Læs mere

50 spørgsmål til designationskoderne.

50 spørgsmål til designationskoderne. 50 spørgsmål til designationskoderne. TEMPERATUR 1. Hvad er en designationskode? En række af tal og bogstaver som tilsammen angiver hvad et bestemt aftræk kan bruges til. 2. Har alle aftræk en designationskode?

Læs mere

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september Notat 27. september Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011 En håndværkers muligheder og vilkår for at samarbejde med energiselskaber om energibesparelser en kort introduktion

Læs mere

Skorstensfejeren. Oktober 2009 16. årgang

Skorstensfejeren. Oktober 2009 16. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Oktober 2009 16. årgang 3 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars G. Michelsen Grejsdalen

Læs mere

Den gode energirådgivning Varme M3 Kedler. Kristian Kærsgaard Hansen KKH

Den gode energirådgivning Varme M3 Kedler. Kristian Kærsgaard Hansen KKH Den gode energirådgivning Varme M3 Kedler Kristian Kærsgaard Hansen Generelt - Tab i varme- og varmt brugsvandsanlæg Kondensgevinst Kedelsynsordninger Regelmæssige eftersyn: - Oliefyrede og fastbrændselskedler

Læs mere

Skorstensfejeren. Juli 2008 15. årgang

Skorstensfejeren. Juli 2008 15. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Juli 2008 15. årgang 2 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars G. Michelsen Grejsdalen

Læs mere

BRANCHEMØDER AUGUST Markedsføring af serviceeftersyn

BRANCHEMØDER AUGUST Markedsføring af serviceeftersyn Markedsføring af serviceeftersyn Hvordan ser du på fremtiden? Eller ser du nye muligheder i morgendagen? Udsendte Pressemeddelelser: Skift din gamle oliekedel nu hvis du stadig vil fyre med olie Pr.

Læs mere

OBS! På huse med stråtag SKAL skorstenspiben føres mindst 80 cm. over tagryg.

OBS! På huse med stråtag SKAL skorstenspiben føres mindst 80 cm. over tagryg. Spørgsmål & Svar sp: Hvor høj skal en skorsten være? sv: I det nugældende Bygningsreglement er der ikke angivet en mindstehøjde i cm. Der opereres med et "funktionskrav" som siger at en skorsten skal have

Læs mere

Bekendtgørelse om kontrol, rensning og justering af oliefyrsanlæg

Bekendtgørelse om kontrol, rensning og justering af oliefyrsanlæg Bekendtgørelse om kontrol, rensning og justering af oliefyrsanlæg BEK nr 785 af 21/08/2000 (Gældende). Lovgivning som forskriften vedrører: LOV Nr. 485 af 12/06/1996. Bekendtgørelse om kontrolmåling, justering

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Juni 2013 20. årgang. Halsnæs Fjernvarmecentral

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Juni 2013 20. årgang. Halsnæs Fjernvarmecentral Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Halsnæs Fjernvarmecentral Juni 2013 20. årgang 2 Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars Larsson Lille Kregmevej

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Oktober 2007 14. årgang

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Oktober 2007 14. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 3 Oktober 2007 14. årgang Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars G. Michelsen Grejsdalen

Læs mere

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af oliekedel I et hus med en ældre oliekedel bør det først undersøges, om det er muligt at skifte til varmepumpe, gasfyr eller fjernvarme.

Læs mere

Aftale om skorstensfejning

Aftale om skorstensfejning Aftale om skorstensfejning Nærværende aftale er indgået mellem Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat Teknik Nørregade 4 5600 Faaborg (herefter kaldet kommunalbestyrelsen) og For aftalen gælder følgende

Læs mere

SEAS-NVE A/S. SEAS-NVE er Danmarks største kundeejede energiselskab

SEAS-NVE A/S. SEAS-NVE er Danmarks største kundeejede energiselskab SEAS-NVE A/S SEAS-NVE A/S SEAS-NVE er Danmarks største kundeejede energiselskab SEAS-NVE har i dag ca. 335.000 andelshavere. Omsætning total kr. 1.100.000.000,- Rådgivning kr. 26.000.000,- Total besparelser

Læs mere

Evaluering af varmepumper

Evaluering af varmepumper Her er et samlet dokument for alle cases. De kommer ikke i nogen specifik rækkefølge, men med kommandoen ctrl+f kan man finde den case man ønsker. Held og lykke :) Evaluering af varmepumper Hej mit navn

Læs mere

Konvertering til biobrændsel. Anbefaling. Varmtvandsbeholder. Føderør fra silo. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller.

Konvertering til biobrændsel. Anbefaling. Varmtvandsbeholder. Føderør fra silo. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Energiløsning UDGIVET JUNI 2012 - REVIDERET DECEMBER 2015 Konvertering til biobrændsel Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en automatisk pillefyret kedel eller en manuelt brændefyret

Læs mere

#split# Aftale agtes indgået med ansøger, som vurderes at være bedst kvalificeret ud fra følgende udvælgelses kriterier og vægtning:

#split# Aftale agtes indgået med ansøger, som vurderes at være bedst kvalificeret ud fra følgende udvælgelses kriterier og vægtning: #split# Plan og Miljø Dato: 27. marts 2015 Sags. nr.: 88.12.00-P19-1-15 Sagsbeh.: Jørgen W. Pedersen Lokaltlf.: +4599455513 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon 9945 4545 Fax 9945 4500 raadhus@99454545.dk

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Marts 2014 21. årgang

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Marts 2014 21. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Marts 2014 21. årgang 1 Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars Larsson Lille Kregmevej 23 B, 3300 Frederiksværk

Læs mere

Beredskab. Skorstensfejerarbejde Information, Love og regler

Beredskab. Skorstensfejerarbejde Information, Love og regler Beredskab Skorstensfejerarbejde Information, Love og regler 2 INDHOLD Information... 4 Skorstensfejning... 4 Betaling... 4 Skorstensfejerområder... 5 Skorstensbrand... 5 Skorstensfejerens opgaver... 6

Læs mere

Videncenter for energibesparelser i Bygninger er sparringspartneren for håndværkeren, rådgiveren, brugere og bygningsejere

Videncenter for energibesparelser i Bygninger er sparringspartneren for håndværkeren, rådgiveren, brugere og bygningsejere Videncenter for energibesparelser i Bygninger er sparringspartneren for håndværkeren, rådgiveren, brugere og bygningsejere Gratis og uvildig telefontjeneste, der kan svare dig på alt om energibesparelser

Læs mere

Beslutning 10. Kondenserende kedler beslutning 10 i henhold til oplæg fra EOF

Beslutning 10. Kondenserende kedler beslutning 10 i henhold til oplæg fra EOF Beslutning 10 kedler beslutning 10 i henhold til oplæg fra EOF Gas 24 Gaskedler / Udskiftning af gaskedel Standardhus for gasopvarmede huse Generelle forudsætninger vedr. gaskedler Forudsætninger for den

Læs mere

Træpillefyr. Hvad skal jeg vide, før jeg køber?

Træpillefyr. Hvad skal jeg vide, før jeg køber? Træpillefyr Hvad skal jeg vide, før jeg køber? Her kan træpillefyr være en god idé Du bor i et område uden fjernvarme eller naturgas Hvis der er fjernvarme eller naturgas i dit område, er det oftest et

Læs mere

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

Branchemøder Olieservicebranchen September 2013

Branchemøder Olieservicebranchen September 2013 Branchemøder Olieservicebranchen September 2013 Energiforlig marts 2012 Det er regeringens målsætning, at den danske el- og varmeforsyning skal dækkes af vedvarende energi i 2035. Som led i denne målsætning

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. April 2010 17. årgang

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. April 2010 17. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 April 2010 17. årgang 1 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars G. Michelsen Grejsdalen

Læs mere

mindre co 2 større livskvalitet

mindre co 2 større livskvalitet dig og din brændeovn mindre co 2 større livskvalitet Foreningen af leverandører af pejse og brændeovne i Danmark Investering i en brændeovn og korrekt fyring med træ er det mest effektive, du og din familie

Læs mere

Indsæt intro-billede

Indsæt intro-billede Indsæt intro-billede Muligheder for udskiftning af olieog naturgasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med, Bolius og

Læs mere

Indregulering af gasblæseluftbrændere

Indregulering af gasblæseluftbrændere Indregulering af gasblæseluftbrændere Gasblæseluftbrændere Kippunktmetoden. 7000 Weishaupt G5, CO-emission korrigeret til 0%-vol. O 2 fuld last CO [ppm] 6000 5000 4000 3000 2000 1000 co 0 0 2 4 6 8 10

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

5" 6" 7" 8" 10" 130 mm 150 mm 180 mm 200 mm 250 mm

5 6 7 8 10 130 mm 150 mm 180 mm 200 mm 250 mm 5" 6" 7" 8" 10" 130 mm 150 mm 180 mm 200 mm 250 mm DS/EN 1856 2:2009 juli 2014 Typisk anvendelse Til fastbrændsels- og oliefyrede kedler med røggastemperaturer større end 120 og mindre end 400 C. Som forbindelsesrør

Læs mere

KENDER DU ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS? Få et bedre afsæt, når du hjælper dine kunder med energiforbedringer

KENDER DU ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS? Få et bedre afsæt, når du hjælper dine kunder med energiforbedringer KENDER DU ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS? Få et bedre afsæt, når du hjælper dine kunder med energiforbedringer ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere

Læs mere

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG KØBT

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG KØBT ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG KØBT 1 ENERGIMÆRKNING HVAD ER DET? I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger ved salg og udlejning. Det gælder også for boliger, som fx enfamilieshuse.

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Juni 2014 21. årgang

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Juni 2014 21. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Juni 2014 21. årgang 2 Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars Larsson Lille Kregmevej 23 B, 3300 Frederiksværk

Læs mere

Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne

Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne Denne pjece fortæller om de bestemmelser i småhusreglementet*, der skal overholdes, når der opsættes en pejs eller en brændeovn. Ifølge småhusreglementet

Læs mere

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011 Varmepumper Frigør Danmark fra fossile brændsler Dansk Energi februar 2011 Danmark har brug for varmepumper Varmepumper hjælper til at frigøre Danmark fra fossile brændsler og sænke udslippet af CO2. Varmepumpen

Læs mere

Beretning for 2012-2013 Løgstrup Varmeværk

Beretning for 2012-2013 Løgstrup Varmeværk Beretning for 2012-2013 Løgstrup Varmeværk Prisen Vi har haft et varmesalg på i alt 12.197 MW mod 11.024 MW i det foregående år. Forbruget har dermed været godt 10 % højere end i 2011/12. De fleste kan

Læs mere

Monteringsvejledning stålforinger

Monteringsvejledning stålforinger Produktbeskrivelse: Brændsel: CE certifikatnummer: CE designationskode: Fast enkeltvægget element stålforingssystem. Beregnet for renovering af eksisterende skorsten. Fast brændsel, olie og piller. 0432

Læs mere

Forskrift for brug af brændeovne m.v.

Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift nr. 1/2009 Teknik og Miljø Baggrund 1. Som hjælp til borgerne, har Sønderborg Kommune udarbejdet denne forskrift. Den indeholder regler for korrekt brug

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778»SKORSTENSFEIEREN«(turbåden) havde travlt under Tall Ships Race i Århus havn 07.07.07. Man fandt ingen både med skorsten, så det var småt med fagligt

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Multebærvænget 12 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-104347-001 Energikonsulent: Bjarne Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07 FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG DAGSORDEN Området Varmeforbrug i dag Udbygningstakt for fjernvarme Om fjernvarme Jeres indflydelse på projektet OMRÅDET VARMEBEHOV I DAG Varmebehov MWh 1.243 bygninger Samlet

Læs mere

Installationer - besparelsesmuligheder

Installationer - besparelsesmuligheder Installationer - besparelsesmuligheder Nuværende energiløsninger Udskiftning af oliekedel Udskiftning af gaskedel Konvertering til fjernvarme Konvertering til jordvarmeanlæg Konvertering til luft-vandvarmepumpe

Læs mere

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere energiforbruget.

Læs mere

Konvertering fra olie og el til fast biobrændsel. Varmtvandsbeholder. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Varme retur.

Konvertering fra olie og el til fast biobrændsel. Varmtvandsbeholder. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Varme retur. Energiløsning UDGIVET JUNI 2012 Konvertering fra olie og el til fast biobrændsel Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en automatisk pillefyret kedel eller en manuelt brændefyret kedel.

Læs mere

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Teknik og Miljø 2012 Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Energilandsbyprojektet Energilandsbyprojektet er et samarbejde mellem Slagelse Kommune,

Læs mere

Ansøgning-kontrakt om tilskud

Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøger Navn: El-varme Adresse: Postnr. og by: Olie Tlf. /mobil: E-mail: Naturgas Kontonr.: Reg.nr. (4 cifre) (10 cifre starter evt. med 0'er) Boligtype: helårsbolig: sommerhus:

Læs mere

Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Skorstensfejeren. April 2011 18. årgang

Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Skorstensfejeren. April 2011 18. årgang Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Skorstensfejeren April 2011 18. årgang 1 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars G. Michelsen Grejsdalen

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 7 Adresse: Bakkedraget 17 Postnr./by: 6040 Egtved BBR-nr.: 621-262482-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand

Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET APRIL 2017 Udskiftning af oliekedel I et hus med en ældre oliekedel bør det først undersøges, om det er muligt at skifte til varmepumpe, gasfyr eller fjernvarme.

Læs mere

Olie. Effektive oliekedler til enfamiliehuse

Olie. Effektive oliekedler til enfamiliehuse Olie Effektive oliekedler til enfamiliehuse BLOCK og SOLO KONDENS MK 4 Kondenserende oliekedler BLOCK KONDENS MK 4 og SOLO KONDENS MK 4 Pluspunkter der overbeviser Meget effektiv A-kedel Inklusiv oliebrænder

Læs mere

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562 Installations vejledning. TRY TILLYKKE MED DIN NYE SMUKKE SHOWER TRY Tray er en af de mest økonomiske og interessante måder at spare energi og CO2. Tilbagebetalingstiden er kort. Ved at anvende Tray sparer

Læs mere

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge Rapportnr.: XXXXX Firmanr.: XXXXXX Dato: 00. måned 2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge 56 78 12 34 info@thomasjensen.dk CVR: 12345678 BOLIGEJER Familien

Læs mere

GAS-PRO.dk. IG gasfyr. Så økonomisk kan komfort være. Gasvarme fra Q-PRO

GAS-PRO.dk. IG gasfyr. Så økonomisk kan komfort være. Gasvarme fra Q-PRO GAS-PRO.dk IG gasfyr Så økonomisk kan komfort være GAS-PRO.dk Det ideelle gasfyr eksisterer Det ideelle gasfyr tilbyder høj komfort, et meget lavt energiforbrug og en attraktiv pris. Står disse ting øverst

Læs mere

Danskerne og energibesparelser adfærd og holdninger

Danskerne og energibesparelser adfærd og holdninger Danskerne og energibesparelser adfærd og holdninger Potentialer for energibesparelser i danskernes boliger. Konkrete og enkle energispareforslag fra TEKNIQ din installatør gir dig råd Danskerne og energibesparelser

Læs mere

Biovarmeanlæg: (træpillefyr m.m.)

Biovarmeanlæg: (træpillefyr m.m.) 1 Side 1/1 Biovarmeanlæg: (træpillefyr m.m.) Aftalegrundlag og servicekontrakt For at sikre det bedst mulige resultat i forbindelse med, at en boligejer skal have installeret et biovarmeanlæg er det vigtigt,

Læs mere

Muligheder i et nyt varmeanlæg

Muligheder i et nyt varmeanlæg Program Hvilke muligheder er der for et nyt varmeanlæg? Hvordan er processen i udskiftningen af varmeanlæg? Tilskudsmuligheder Hvor finder jeg hjælp i processen? Muligheder i et nyt varmeanlæg Fjernvarme

Læs mere

Program for ny varmekilde

Program for ny varmekilde Program for ny varmekilde Hvilke muligheder er der for at udskifte olie- og naturgasfyr Hvordan er processen i udskiftningen af varmeanlæg Tilskudsmuligheder Hvor finder jeg hjælp i processen Uvildigt

Læs mere

Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov

Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov Køb af et halmfyringsanlæg er en stor og langsigtet investering, og det er derfor vigtigt, at man på forhånd gør sig nogle overvejelser om størrelse og type

Læs mere

Konvertering til biobrændsel. Anbefaling. Varmtvandsbeholder. Føderør fra silo. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller.

Konvertering til biobrændsel. Anbefaling. Varmtvandsbeholder. Føderør fra silo. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Energiløsning UDGIVET JUNI 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Konvertering til biobrændsel Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en automatisk pillefyret kedel eller en manuelt brændefyret

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund for notat. 2. Rumopvarmning

NOTAT. 1. Baggrund for notat. 2. Rumopvarmning NOTAT Projekt Stevns Rådhus Kunde Stevns kommune Notat nr. 1 Dato 2017-10-02 Til Flemming Andersen, Stevns kommune Fra Rune Meier Sørensen, Projektleder Rambøll Kopi til - 1. Baggrund for notat Udfordringer

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kippingevej 25 Postnr./by: 4840 Nørre Alslev BBR-nr.: 376-016456 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

Energi i Hjarbæk. Rapport

Energi i Hjarbæk. Rapport Energi i Hjarbæk Rapport NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 Den 1. maj 2015 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus C Tel. +45 9682 0400 Fax +45

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med Bolius og Teknologisk

Læs mere

Ref.: VP XX Varmepumper / Elvarme suppleres med én luft/luft varmpumpe der opfylder kravene i BR10 Standardhus for elopvarmede huse

Ref.: VP XX Varmepumper / Elvarme suppleres med én luft/luft varmpumpe der opfylder kravene i BR10 Standardhus for elopvarmede huse Beslutning 6 Rev 1 Luft til luft varmepumpe 60 % af rumvarmebehov. NB: Der er tilføjet en værdi for kondenserende kedler dermed bliver bemærkningen under kedler Denne værdi gælder ikke kondenserende kedler

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Oktober 2010 17. årgang

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Oktober 2010 17. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Oktober 2010 17. årgang 3 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars G. Michelsen Grejsdalen

Læs mere

Sikkerhedsstyrelsen Hændelsesbeskrivelse for indtrufne gasulykker i 2005

Sikkerhedsstyrelsen Hændelsesbeskrivelse for indtrufne gasulykker i 2005 j.nr. 441-21-00142 Sikkerhedsstyrelsen Hændelsesbeskrivelse for indtrufne gasulykker i 2005 August 2006 Antal gasulykker 1996-2005 60 50 40 30 20 10 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Beregning af energibesparelser

Beregning af energibesparelser Beregning af energibesparelser Understøtter energibesparelser den grønne omstilling? Christian Holmstedt Hansen, Kasper Jessen og Nina Detlefsen Side 1 Dato: 23.11.2015 Udarbejdet af: Christian Holmstedt

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1. Kedelanlæg 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1. Kedelanlæg 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1 Kedelanlæg 0 1 VARMEPRODUCERENDE ANLÆG KEDELANLÆG Kedelanlæg Energikonsulenten kan gennemføre energimærkning ved at anvende standardværdier for kedlens egenskaber

Læs mere

Skorstensfejeren. Dansk lærlings praktikerfaringer fra ophold i Sverige. læs side 3. December 2009 16. årgang

Skorstensfejeren. Dansk lærlings praktikerfaringer fra ophold i Sverige. læs side 3. December 2009 16. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Dansk lærlings praktikerfaringer fra ophold i Sverige læs side 3 December 2009 16. årgang 4 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11.

Læs mere

KONTROL AF AFTRÆK OG SKORSTENE

KONTROL AF AFTRÆK OG SKORSTENE KONTROL AF AFTRÆK OG SKORSTENE Skorstene Kedler med gasblæseluftbrændere er altid tilsluttet en skorsten, der enten er muret eller af metal. Andre kedler med åbent forbrændingskammer kan også være tilsluttet

Læs mere

Skrot dit gamle oliefyr

Skrot dit gamle oliefyr VØLUND VARMETEKNIK Skrot dit gamle oliefyr - og vælg en miljørigtig pilleløsning... Spar årligt: 14-18.000 kr. - i et 130 m 2 parcelhus, der bruger 2.400 liter olie om året, ved at installere en ny, automatisk

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2014 Tuborgfondet Vi har, i anledning af husets 90 års fødselsdag den 18. marts 2015, søgt Tuborgfondet om tilskud til nye stole og borde. Som I jo alle ved, har Tuborgfondet imødekommet vores

Læs mere

Lovforslag: Kraftvarmeværker har flere støttemuligheder hvis de omstiller til biomasse VE TIL PROCES FÅR NYT ANSØGNINGSSKEMA OG REVIDERET VEJLEDNING

Lovforslag: Kraftvarmeværker har flere støttemuligheder hvis de omstiller til biomasse VE TIL PROCES FÅR NYT ANSØGNINGSSKEMA OG REVIDERET VEJLEDNING Kære Læser Det er blevet tid til nyt fra VE til proces-ordningen. Siden ordningens start har VE til proces modtaget knap 450 ansøgninger for mere end 900 mio. kr. I 2015 har VE til proces-ordningen 340

Læs mere

Et lunt tilbud. er på vei. til dig... PIÅ Nordby - Mårup Wft LOKALVARME

Et lunt tilbud. er på vei. til dig... PIÅ Nordby - Mårup Wft LOKALVARME Et lunt tilbud er på vei til dig... w PIÅ Nordby - Mårup Wft ^ T Vil du give 100 kr. for at få uarmen nemmere og billigere P Muligheden er ikke så fjern som den lyder! Vi kalder den... Lokalvarme i Nordby

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Juli 2012 19. årgang

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Juli 2012 19. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Juli 2012 19. årgang 2 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars Larsson Lille Kregmevej

Læs mere

Kondenserende oliekedel WTC-OW 15-A. Rensevejledning for skorstensfejere

Kondenserende oliekedel WTC-OW 15-A. Rensevejledning for skorstensfejere Rensevejledning for skorstensfejere Denne vejledning er et uddrag af afsnit fra den originale drifts- og montage-vejledning til den kondenserende oliekedel WTC-OW 15 A fra Weishaupt. Disse afsnit er det

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Kløverprisvej 87 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-043631-001 Energikonsulent: Tom Kjørnæs Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Opstillings- og betjeningsvejledning / Installation and Operating Instructions. Morsø 1540

Opstillings- og betjeningsvejledning / Installation and Operating Instructions. Morsø 1540 Opstillings- og betjeningsvejledning / Installation and Operating Instructions Morsø 1540 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com 1 2 Til lykke med

Læs mere

FORSKRIFT. Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Frederikssund Kommune

FORSKRIFT. Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Frederikssund Kommune FORSKRIFT Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Frederikssund Kommune Baggrund Hvis man bruger brændeovne, brændekedler, pejse og andre ovne til fast brændsel forkert, bliver der udledt mange partikler,

Læs mere

Vejledning for Installation CPI 12

Vejledning for Installation CPI 12 Vejledning for Installation CPI 12 Udgave 2.3 af Maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Bemærk placering i fyrrum mht. pladskrav! Placering i fyrrummet...side 2 Tilslutning

Læs mere

A/B Grønnegård Att.: Henrik Holm Hammerstrøm Horsensgade 16 st. 2100 København Ø

A/B Grønnegård Att.: Henrik Holm Hammerstrøm Horsensgade 16 st. 2100 København Ø A/B Grønnegård Att.: Henrik Holm Hammerstrøm Horsensgade 16 st. 2100 København Ø Københavns Energi A/S Varme & Bygas Salg og Service Telefon Fax Direkte E-mail Dato Journal nr. +45 3395 3395 +45 3395 2012

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kløvervænget 001 Postnr./by: 4863 Eskilstrup BBR-nr.: 376-013843 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

Energieffektive oliekedler. Sådan vejleder du husejeren

Energieffektive oliekedler. Sådan vejleder du husejeren Energieffektive oliekedler Skal dit oliefyr fornys? Sådan vejleder du husejeren Spar op til 5.000 kr. år hvert Skal dit oliefyr fornys? Spar år op til 5.000 kr. hvert Indhold Mange gamle kedler... 04 Tre

Læs mere

Anbefalet af tidligere verdensmester i speedway HANS NIELSEN UDSKIFT DIT OLIEFYR OG SPAR PÅ DIN VARMEREGNING

Anbefalet af tidligere verdensmester i speedway HANS NIELSEN UDSKIFT DIT OLIEFYR OG SPAR PÅ DIN VARMEREGNING Anbefalet af tidligere verdensmester i speedway HANS NIELSEN UDSKIFT DIT OLIEFYR OG SPAR PÅ DIN VARMEREGNING EN LILLE INDSATS - GIVER EN KONTANT BESPARELSE - HVER DAG... Et billigt og miljøvenligt alternativ

Læs mere

Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor

Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor Indholdsfortegnelse 001. Udbud af skorstensfejning 3 002. Nedlæggelse af Redningshundetjenesten. 5 003. Stormflod

Læs mere

Tilbud. Vare Antal Enhedspris Beløb Moms Beløb i alt

Tilbud. Vare Antal Enhedspris Beløb Moms Beløb i alt Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Hans Winthers Vej 9 8400 Ebeltoft CVR 22 70 37 14 Carl Th. Dreyers Vej 0 8400 Ebeltoft Ebeltoft, 09-06-2017 Tilbud Forbrugernr.: 82083 Vedr. ejendommen: Carl Th. Dreyers

Læs mere

Generalforsamling 2012. Hej alle sammen. Det er skønt at se så mange kønne ansigter. Velkommen, der skulle være kaffe og brød på bordene, så værs god.

Generalforsamling 2012. Hej alle sammen. Det er skønt at se så mange kønne ansigter. Velkommen, der skulle være kaffe og brød på bordene, så værs god. Generalforsamling 2012. Hej alle sammen. Det er skønt at se så mange kønne ansigter. Velkommen, der skulle være kaffe og brød på bordene, så værs god. Vi skal først ha valgt en dirigent, vi foreslår som

Læs mere

Nyhedsbrev for klynge 6 Foråret 2015

Nyhedsbrev for klynge 6 Foråret 2015 Nyhedsbrev for klynge 6 Foråret 2015 Kære Jer, Hermed et nyhedsbrev fra alle os til alle Jer! Arrangementer forår/sommer 2015 Sædvanen tro er der i slutningen af foråret og starten af sommeren en række

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Monteringsanvisning Aduro Robust stålskorsten

Monteringsanvisning Aduro Robust stålskorsten Monteringsanvisning Aduro Robust stålskorsten Monteringsanvisning Det er vigtigt, at du læser denne monteringsanvisning grundigt igennem, inden du begynder med monteringen af din nye skorsten. Er der tvivlsspørgsmål

Læs mere

DANMARKS GAMLE OLIEKEDLER SKAL FORNYS

DANMARKS GAMLE OLIEKEDLER SKAL FORNYS DANMARKS GAMLE OLIEKEDLER SKAL FORNYS Vejledning til vvs-installatører, servicemontører og andre, der ønsker at gøre en indsats for at forny Danmarks bestand af oliekedler Vær med til at udskifte Danmarks

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Udstedelsesdato: 19. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for skorstensfejer-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29. februar 2008

Læs mere