MaisTer det mest bredspektrede majsmiddel i Danmark nogensinde MaisTer the most broad-spectrum herbicide for maize in Denmark - ever Oluf Juhl...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MaisTer det mest bredspektrede majsmiddel i Danmark nogensinde MaisTer the most broad-spectrum herbicide for maize in Denmark - ever Oluf Juhl..."

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse MaisTer det mest bredspektrede majsmiddel i Danmark nogensinde MaisTer the most broadspectrum herbicide for maize in Denmark ever Oluf Juhl...7 Grasp 40SC nyt græsmiddel mod bl.a. flyvehavre og rajgræs i korn Grasp 40SC a new grass herbicide against wild oat and ryegrass in cereals Henning Jensen...15 Callisto + Terbuthylazin et nyt bredspektret ukrudtsmiddel til majs Callisto + Terbuthylazine a new broadspectrum postemergence herbicide in maize Kristian Lybek Mariegaard Witt...21 Två nya BASF graminicider i Danmark Two new graminicides in Danmark from BASF AnnKristin Nilsson...27 Påvirker behandlingshyppigheden naturen? Does the Frequency of Applications have any impact on the agroecosystem? Niels Elmegaard & Hans Løkke...35 Betydningen af reduceret pesticidanvendelse på fødekæder på markniveau The effect of reduced pesticide use on food chains at field level Jørgen Aagaard Axelsen, Mette Sønderskov, Knud Tybirk & Marianne Bruus Pedersen...43 ALMaSS simulation of the impact of removing pesticides ALMaSS simulering af virkningen af at fjerne pesticider Peter Odderskær, Chris Topping & Jane Uhd Jepsen...57 Flora og insekter i hegn på økologiske og konventionelle bedrifter Hedgerow flora and insect fauna on organic and conventional farms Marianne Bruus, Erik Aude & Knud Tybirk...59 Ranman til bekæmpelse af kartoffelskimmel Ranman for control of potato late blight (Phytophthora infestans) Jørn Engvang

3 Fenomen et nyt aktivstof til forebyggelse af svampeangreb i kartofler og grøntsager Fenomen A novel active ingredient for control of fungus in potatoes and vegetables Oluf Juhl...81 Monceren Extra et nyt effektivt bejdsemiddel mod skadelige insekter og rodfiltsvamp (Rhizoctonia solani) i kartoffelavlen Monceren Extra a new effective seed treatment product against harmful insects and black scurf (Rhizoctonia solani) in potatoes Ivan Kloster & Mats Andersen...91 Proline erfaringer fra afprøvningerne i 2003 Proline experiences from testings in 2003 Klaus Heltbech Cruiser Et insektbejdsemiddel Cruiser A seed treatment insecticide Hans Rasmussen Herbicidresistens status Herbicide resistance state of affairs Per Kudsk & Solvejg Kopp Mathiassen Fungicidresistens status Fungicide resistance status Lise Nistrup Jørgensen Insekticidresistens dansk status Insecticide resistance Danish statement Lars Monrad Hansen Pesticidresistens Rådgivning og forebyggende indsats, herunder mærkning af midler Pesticide resistance Advisory and preventive efforts, including labelling of products Jens Erik Jensen

4 Epoxiconazol basis i moderne kornfungicider Epoxiconazol the basis in modern cereal fungicides Stefan Ulrich Ellinger Boscalid et aktivt stof med bredt virkningsspektrum mod svampe i korn, raps af specialafgrøder Boscalid an active ingredient with broadspectrum efficacy in cereals, oilseed rape and special crops Jørgen Lundsgaard Eget ansvar for planteværn giver kvalitet og skaber merværdi Responsibility for crop protection generates quality crop and creates value Lars Byberg Hvordan DuPont håndterer resistensudfordringen How DuPont deals with the resistance challenge? Erling Falch Petersen Pesticidplan The Pesticide Plan Per Kristensen Effekt af pesticider i vandmiljøet og på randområder Effects of pesticides in the aquatic environment and nearshore areas Hans Løkke, Torben Lauridsen, Annette BaatrupPetersen, Nikolai Friberg & Helle Weber Ravn

5 6

6 1. Danske Plantekongres 2004 MaisTer det mest bredspektrede majsmiddel i Danmark nogensinde MaisTer the most broadspectrum herbicide for maize in Denmark ever Oluf Juhl Bayer CropScience Nordic A/S Nørgaardsvej 32 DK2850 Kgs. Lyngby Summary MaisTer containing the active ingredients foramsulfuron and iodosulfuron gained a provisional approval on 20 th of March Therefore, 2003 was the very first year where it again was possible to control grass and other difficult weed species in maize. 38,000 ha was treated with MaisTer in the first year. The experience of the farmers has been positive, and very good control was gained against broadleaved and grass weed. An investigation carried out by Bayer CropScience showed that 96% of all users in 2003 have decided that MaisTer will be a part of the weed strategy in Also counting the ones that did not use MaisTer in 2003, 84% expect that MaisTer will be used in Sammendrag MaisTer indeholdende aktivstofferne foramsulfuron og iodosulfuron fik d en provisorisk godkendelse var således det første år, hvor MaisTer blev anvendt i Danmark, og hvor det blev muligt at bekæmpe kvik (Agropyron Repens) og andet græsukrudt i majs. I 2003 er MaisTer anvendt på ca ha. Erfaringerne har i al overvejende grad været positive, og der er opnået særdeles gode effekter på både bredbladet ukrudt og græsukrudt. En undersøgelse foretaget af Bayer CropScience viser således, at 96% af dem, der havde anvendt MaisTer i 2003, har besluttet, at MaisTer indgår i ukrudtsbekæmpelsen i 2004, og ud af samtlige besvarelser (inklusive dem der ikke havde anvendt MaisTer i 2003) har 84% svaret, at MaisTer skal anvendes i det kommende år. DJFrapport nr. 99 (2004), side

7 Virkningsmekanisme MaisTer virker som andre sulfonylureamidler ved at hæmme enzym acetolactat syntesen, der er nødvendig for dannelsen af de for planter essentielle aminosyrer Valin og Isoleucin. Dannes disse aminosyrer ikke, standser celledelingen i vækstpunkterne, og planten standser i vækst og dør. Optagelse og transport MaisTer er systemisk og transporteres efter optagelse frem til vækstpunkterne, hvor virkningen sker. Optagelse af MaisTer sker i overvejende grad gennem bladene, og kun i mindre omfang sker der optagelse gennem ukrudtsplanternes rødder. Dog vil meget følsomme ukrudtsarter som eksempelvis sort natskygge ikke kunne fremspire de første dage efter behandling. Synlig effekt Væksten standser i løbet af få dage efter behandlingen, men synlig effekt, i form af lyse hjerteskud, ses som regel først i løbet af 1 2 uger. Herefter visner planten væk i løbet af nogle uger. Ved behandling af især græsukrudt samt stort ukrudt ses ofte, at dele af ukrudtsplanten forbliver grøn i en længere periode, dog uden at der sker nogen vækst efter behandlingen. Disse planter optager hverken næring eller vand fra jorden og konkurrerer således ikke med afgrøden og giver derfor heller ikke noget udbyttetab. Afgrødetolerance Afgrødens tolerance overfor MaisTer sikres på flere måder. Først og fremmest optages der væsentlig mindre MaisTer i majsen end i ukrudtet, samtidig med at majsen hurtigere kan nedbryde stoffet. Herudover øges selektiviteten ved tilsætning af en safener isoxadifenethyl, der accelerer nedbrydningen af aktivstofferne i majsen. Denne safener virker ikke i ukrudtsplanterne, og effekten overfor ukrudt påvirkes derfor ikke af denne safener. Der er nogen sortsforskelle i tolerancen overfor MaisTer, og en positivliste er derfor udarbejdet for de mest dyrkede sorter. Den eneste sort, der med sikkerhed IKKE skal behandles med MaisTer, er Abraxas. Herudover er der enkelte andre sorter, hvor tilstrækkelig information ikke findes. Disse sorter dyrkes dog kun i meget begrænset omfang. I modsætning til afprøvningsårene, er der i 2003 set nogen påvirkning af afgrøden en del steder, men generelt forsvandt både lysfarvning og vækststandsning i løbet af 3 4 uger (se venligst under erfaringer). Sprøjtetidspunkt MaisTer udsprøjtes, når ukrudtet er fremspiret, men inden ukrudtet begynder at konkurrere med majsen. Generelt anvendes en splitbehandling, hvor ca. 2/3 af den planlagte dosering udsprøjtes, når ukrudtet har 2 løvblade, eller græsset står med 2 3 blade, efterfulgt af den resterende 8

8 dosering dage senere. Splitbehandling er især en fordel ved kvikbekæmpelse, samt hvor der erfaringsmæssigt er risiko for nyfremspiring (f.eks. sort humusrig jord). Når der anvendes andre midler til specifikke ukrudtsarter, udbringes disse enten alene eller som en tankblanding, når det pågældende ukrudt har en passende størrelse til det pågældende produkt. MaisTer bør ikke anvendes senere end ved majsens 6. bladstadie. Sådan anvendes MaisTer MaisTer s store fordel er den meget brede effekt. Således bekæmpes alle de græsukrudtsarter, der er et problem i Danmark, ligesom de allerfleste bredbladede ukrudtsarter bekæmpes med meget stor sikkerhed. Ligeledes bekæmpes de fleste rodukrudtsarter. Effekten på tidsel (Circium arvensis) og vandpileurt (Polygonum amfibium) kan dog svinge noget, afhængig af den anvendte dosering og behandlingsstrategi. For at opnå 85% effekt kan nedenstående doseringer anvendes mod de pågældende ukrudtsarter. Ukrudt op til 4 6 blade. 50 g MaisTer/ha Agerrævehale (Alopecyrus myosuroides) Alm. Rajgræs (Lolium perene) Flyvehavre (Avena fatua) Enårig rapgræs (Poa annua) Hyrdetaske (Capsella bursa pastoris) Fuglegræs (Stellaria media) Korsblomstret (Brasica spp.) Sort natskygge (Solanum nigrum) *)Svingende effekt 50 g MaisTer + 50 g MaisTer/ha Ital. Rajgræs (Lolium multiflorum) Agersvinemælk (Sochus spp.) Alm. Brandbæger (Senecio vulgaris) Forglemmigej (Myosotis arvensis) Hanekro (Galeopsis spp.) Hvidmelet gåsefod (Chenopodium album) Kamille (Tripleurospermum inodorum) Kærgaltetand (Stachys palustris) Liden nælde (Urtica urens) Pengeurt (Thlaspi arvensis) Skræppe (Rumex crispus) 100 g MaisTer + 50 g MaisTer/ha Alm. Kvik (Agropyron repens) 50 g MaisTer g MaisTer/ha Grøn skærmaks (Setaria viridis) Hanespore (Echinochloa crusgalli) Agermynte (Mentha arvensis) Tidsel* (Cirsium arvensis) Vandpileurt* (Polygonum amphibium) Følfod (Tussilago farfara) Agerstedmoder (Viola arvensis) Bleg pileurt (Polygonum lapathifolium) Burresnerre (Galium aparine) Ferskenpileurt (Polygonum persicaria) Svinemælde (Atriplex patula) 9

9 Almindeligvis anvendes MaisTer i tankblanding med, eller i en strategi med andre midler. Dette minimerer risikoen for resistens, ligesom effekten sikres imod snerle, (Polygonum convolvolus) og vejpileurt (Polygonum aviculare), ærenpris (Veronica spp.) samt storkenæb (Geranium spp.), der er blevet blot lidt for store. Er der behov for en højere effekt, f.eks. ved meget store ukrudtsmængder samt ved stort ukrudt, anvendes der en højere dosering (max. 150 g/ha), eller der tilsættes en egnet blandingspartner. Bredbladet ukrudt Udover den enestående græseffekt som MaisTer kan præstere, opnås der en sikker effekt på en meget bred ukrudtsflora. Ud af 32 afprøvede ukrudtsarter giver 150 g MaisTer fuldt tilstrækkelig effekt på de 28. Anvendes der 100 g MaisTer pr. ha opnås der fuldt tilfredsstillende effekt på ikke mindre end 23 almindeligt forekomne ukrudtsarter. MaisTer er dermed det middel, der tilbyder langt den bredeste effekt i majs nogensinde Agersennep (5) Hanekro (5) Pengeurt (6) Raps (7) Tvetand (18) Ferskenpileurt (3) Burresnerre (10) Bleg pileurt (8) Forglemmigej (1) Vejpileurt (18) Agertidsel (3) 150 g/ha 100 g/ha Figur 1. MaisTer har en meget bred effekt. Således viser sammendrag fra effektivitetsdokumentationen fuld effekt på 28 af 32 forekomne ukrudtsarter. MaisTer has a very broad efficacy spectrum. A compilation from the biological assessment dossier showed very good control on 28 of 32 weed species. Kvik For at få en optimal effekt på kvik (Agropyron Repens) skal der foretages 2 behandlinger med 10

10 ca. 14 dages mellemrum. Første behandling skal foretages, når kvikken har 2 3 blade og således endnu ikke er begyndt at konkurrere med majsen. Et par uger efter første sprøjtning vil der så komme lidt nyfremspiring, og denne nyfremspiring bekæmpes med endnu en sprøjtning. Selvom MaisTer i nogen omfang transporteres ned i rødderne på kvikken, kan der efterfølgende nyfremspire få nye skud. Erfaringer fra 2003 viser, at der hvor forsøgene var placeret i 2002, var kvikmængden kraftig reduceret i Anvendes MaisTer derfor på samme areal flere år i træk, vil kvikmængden derfor falde, år for år. Grøn skærmaks og hanespore Disse vanskelige græsarter fremspirer fra frø over en længere periode. For at være sikker på at få en god effekt, er det vigtigt, at de er fremspiret på bekæmpelsestidspunktet, samt at den sidste sprøjtning lægges så sent som muligt, det vil sige på majsens 6. bladstadie. Rodukrudt Gentagen majsdyrkning kan meget let resultere i stigende problemer med rodukrudt, men godkendelsen af MaisTer har givet dyrkerne et godt våben i kampen mod dette vanskelige ukrudt. Generelt er erfaringen fra det første års anvendelse, at imod rodukrudt skal der anvendes en relativ høj dosering, når ukrudtet er godt fremspiret. Resistens mod sulfonylurea I uheldigste fald kan enkelte ukrudtsplanter danne resistens mod sulfonylureamidler. Dette er endnu kun i begrænset omfang kendt i Danmark. For at undgå at resistens bliver et problem, bør der anvendes et sædskifte eller en behandlingsstrategi, der omfatter midler med forskellige virkningsmekanismer. Og hvad gav det første år så af lærdom? hvordan blev produktet anvendt, og hvad siger brugerne? I 2003 er der opnået en del erfaringer. MaisTer er anvendt på ca ha, og hovedindikationen har været kvik. 11

11 Kvik Bredbladet ukrudt Rodukrudt Andet græs % anvendelse % target Figur 2. Mål for MaisTer anvendelse Target organism Bayer CropScience har i 2003 udført en undersøgelse for at kortlægge anvendelsen. Således har 93% af anvendelsen været rettet imod kvik, medens 50% samtidig har haft bredbladet ukrudt som mål for bekæmpelsen. 41% har herudover angivet enten rodukrudt, og andre 41% har opgivet anden græs som mål for bekæmpelsen. Dette viser, at langt de fleste har draget fordel af den meget brede effekt, som MaisTer giver. Erfaringer Erfaringerne fra 2003 har helt overvejende været positive. I Bayer s spørgeundersøgelse blev der udsendt 389 spørgeskemaer, og 183 svarede tilbage. Figur 4 viser, at alle dem, der svarede, var tilfredse med produktet. Tilfredse med MaisTer: MaisTer anvendt. Også i 2004? Vil bruge MaisTer i 2004 (alle svar) MaisTer ikke anvendt Procent Percent Figur 4. Erfaringer og forventninger til MaisTer. Experience and expectations for MaisTer. 12

12 94% af dem, der havde anvendt produktet i 2003, forventer således, at MaisTer også indgår i næste års sprøjteplan, medens 86% af alle besvarelser viste samme forventning. 13% havde ikke anvendt MaisTer. Afgrødepåvirkning 2003 I modsætning til de seneste år, hvor MaisTer er afprøvet i Danmark, er der i 2003 set nogen påvirkning af afgrøden en del steder, men generelt forsvandt både lysfarvning og vækststandsning i løbet af 3 4 uger. Forklaringen på denne afgrødepåvirkning skal søges i det faktum, at en meget stor del af behandlingerne fandt sted i en periode med ekstremt varmt vejr. Således anbefales MaisTer ikke ved temperaturer over 25 o C. Flere forsøg har vist, at på trods af påvirkningen var udbyttet normalt ved høst. Hvordan kan erfaringerne bruges til en endnu bedre strategi i 2004? Erfaringerne fra 2003 har bekræftet, at den optimale anvendelse af MaisTer opnås ved en splitbehandling. Den anbefalede strategi vil derfor på mange punkter være som i 2003, men enkelte justeringer vil optimere anvendelsen yderligere. Således har flere landmænd og planteavlskonsulenter ved selvsyn konstateret, at splitbehandlingen var det optimale. Herudover har erfaringerne vist, at ved rodukrudt skal splitstrategien vendes, så den største dosering gives på godt fremspiret ukrudt. Ligeledes har flere peget på, at skærmaks og hanespore kan nyfremspire, hvis behandlingen lægges for tidligt. Ny strategi 2004 Anbefalingerne vil derfor som helhed basere sig på splitbehandling. Doseringen i første behandling baseres på, om der er kvik (Agropyron repens) i marken eller ej, og doseringen i anden behandling fastlægges udfra forekomsten af rodukrudt. Nedenfor ses et forslag til ukrudtsstrategi baseret på denne strategi. Kvik Første behandling med g MaisTer udføres, når kvikken står med 2 4 blade, og det bredbladede ukrudt har op til et par løvblade. Der blandes med enten 1 ltr. Lido eller 0,3 ltr. Starane for at sikre den brede effekt, især ved den meget udbredte ukrudtsart snerlepileurt (Polygonum convolvolus) er dette vigtigt. Herefter ventes dage, og når kvikken genfremspirer, behandles med 50 g MaisTer eventuelt tilsat Lido eller Starane. 13

13 Ingen kvik Første behandling med g MaisTer + 1,0 ltr. Lido/0,3 ltr. Starane udføres, når det bredbladede ukrudt har op til et par løvblade. Dette sikrer den bredest mulige effekt, og MaisTer vil blandt andet sikre en god effekt på kamille (Tripleurospermum inodorum), der ellers kan være et generende ukrudt i majs. Efter dage skal den endelige strategi så fastlægges. Er der kun lidt græsukrudt eller bredbladet ukrudt, foretages anden behandling med 4050 g MaisTer eventuelt tilsat Lido eller Starane. Er der derimod også rodukrudt at tage hensyn til, øges doseringen til g i sidste behandling. Denne strategi sikrer en ren majsmark under alle forhold. Konklusion MaisTer er med til at sikre majsen også på langt sigt Anvendes MaisTer som en fast del af ukrudtsbekæmpelse i majs, opnås flere fordele. Sikker effekt på vigtige ukrudtsarter som kvik og andre græsser. Meget høj effekt på focusarter som kamille, hundepersille og melde, og endelig en mulighed for at bekæmpe også de vanskelige rodukrudtsarter, agersvinemælk, kærgaltetand, agermynte med videre. Lige så vigtigt som MaisTer er til løsning af specifikke ukrudtsproblemer, kan midlet anvendes til at forhindre, at mindre forekomster af disse problemukrudtsarter med tiden udvikler sig til at være et akut problem og derved kræve en mere målrettet bekæmpelse med meget høje doseringer. Derfor kan det anbefales, at MaisTer bliver en fast del af ukrudtsstrategien i majsen fremover. Litteratur Bayer CropScience Nordic Spørgeundersøgelse MaisTer. Jensen J Biological assessment dossier MaisTer. Kleffmann analyseinstitut MaisTer. 14

14 1. Danske Plantekongres 2004 Grasp 40SC nyt græsmiddel mod bl.a. flyvehavre og rajgræs i korn Grasp 40SC a new grass herbicide against wild oat and ryegrass in cereals Henning Jensen Syngenta Crop Protection A/S Strandlodsvej 44 DK2300 København S Summary Wild oat, rye grass and other grass weeds are major problem weeds in the cereal production. Grasp 40SC contains tralkoxydim 400g/l and is submitted for registration in Denmark and Sweden. The product can be used in all cereals except oats and provides good control of wild oat, rye grasses, loose silky bent and black grass at rates of l/ha. Grasp 40SC is absorbed by the leaves and inhibits fatty acid synthesis in growing points, which stops further growth of the grass weeds. Indledning Flyvehavre er som bekendt særdeles uønsket i kornafgrøder og bekæmpes konsekvent manuelt eller kemisk både for at overholde lovgivningen om flyvehavre og for at undgå fradrag og begrænsninger, når kornet skal sælges. Også mange andre græsarter, herunder rajgræs, kan være meget tabsvoldende i korndyrkningen. Grasp 40SC er et effektivt middel mod både flyvehavre og rajgræs og har god virkning mod vindaks, alm. rapgræs, agerrævehale og grøn skærmaks i hvede, byg, rug og triticale. Produktet Grasp 40SC er et bladmiddel og indeholder aktivstoffet tralkoxydim (400 g/l). For at opnå maksimal optagelse af produktet skal der tilsættes Atplus 463. I Europa markedsføres Grasp p.t. I Finland, England, Skotland og Irland. DJFrapport nr. 99 (2004), side

15 Anvendelse Grasp 40SC kan anvendes i alle kornarter, dog ikke i havre samt på brakarealer. Grasp udviser stor afgrødetolerance i alle kornarter. Midlet anvendes om foråret, når der er god vækst i græsukrudt og afgrøde med 0,50,75 l/ha. Grasp 40SC bekæmper effektivt flyvehavre fra 2. bladstadiet og frem til st. 32 (2. knæ), hvilket medfører, at Grasp 40SC kan anvendes over en lang periode fra afgrødens st. 21 (1. sideskud) og frem til st. 37 (faneblad netop synligt). Virkemåde Aktivstoffet tralkoxydim optages hurtigt af græsset og transporteres i phloemet til vækstpunkterne, hvor væksten stopper i løbet af få dage. Vækstpunktet visner så efter 23 uger, hvorefter planten visner. Bedst virkning opnås, når græsukrudtet er i god vækst, så der er god transport mod plantens skudspidser, hvor aktivstoffet virker. Modsat vil effekten være nedsat på stressede planter, der vokser dårligt, og der kan være risiko for skade på afgrøden. Tralkoxydim forhindrer planten i at producere fedtstoffer (inhibering af enzymet acetylcoa carboxylase). Effektspektrum Grasp 40SC har virkning mod en række vigtige arter af græsukrudt. I tabel 1 ses virkningen af Grasp 40SC i hel og halv dosering under normale forhold. Tabel 1. Relativ virkning af Grasp 40SC mod forskellige græsukrudtsarter baseret på afprøvninger i Nordeuropa. XXXXX > 95% effekt, XXXX > 85% effekt, XXX> 75% effekt, XX> 50% effekt, X dårlig effekt. Relative effect of Grasp 40SC on different grass weed species based on trials in Northern Europe. XXXXX > 95% effect, XXXX > 85% effect, XXX> 75% effect, XX> 50% effect, X poor effect. Græsukrudt Grasp 40SC 0,75 l/ha Grasp 40SC 0,375 l/ha Flyvehavre XXXXX XXXX Ital. Rajgræs XXXX XXX Alm. Rajgræs XXXX XXX Vindaks XXXX XX Agerrævehale XXX XX Grøn skærmaks XXXX Alm. rapgræs XXX XX Enårig rapgræs X X Gold hejre X X Kvik X X 16

16 Forsøgsresultater Der er udført en lang række forsøg med Grasp i Nordeuropa. Over 120 forsøg er udført med flyvehavrebekæmpelse og mere end 70 forsøg med bekæmpelse af andre græsser så forsøgsmaterialet er omfattende. I 2003 er Grasp 40SC afprøvet af Danmarks JordbrugsForskning mod flyvehavre og rajgræs i 2 forsøg. Resultaterne ses af nedenstående grafer: % effekt Grasp 40SC 0,375 Grasp 40SC 0,75 Primera Super 0,4 Primera Super 0,8 Figur 1. Bekæmpelse af flyvehavre i vårbyg med Grasp 40SC + Atplus 463 i hel og halv dosering (standardprodukt Primera Super + Isoblette). 25 flyvehavre pr. m 2, sprøjtet st. 31 (27. maj), Visuel vurdering 17. juni. DJF fsg , Control of wild oats in spring barley with Grasp 40SC + Atplus 463 at full and half doses (reference product Primera Super + Isoblette). 25 plants of wild oats per m 2, treated at gs 31 (27 May). Visual assessment on 17 June. DIAS trial 03077,

17 % effekt Grasp 40SC 0,1875 Grasp 40SC 0,375 Grasp 40SC 0,75 Hussar 0,0175 Hussar 0,035 Hussar 0,07 Figur 2. Bekæmpelse af alm. rajgræs i vinterhvede med Grasp 40SC + Atplus 463 i hel, halv og kvart dosering (standardprodukt Hussar + Renol) rajgræs pr. m 2, sprøjtet st. 30 (25. april). Visuel vurdering 25. juni. DJF fsg , Control of perennial rye grass in winter wheat with Grasp 40SC + Atplus 463 at full, half and quarter doses (reference product Hussar + Renol) plants of rye grass per m 2, treated at gs 30 (25 April). Visual assessment on 25 June. DIAS trial 03238, Diskussion Grasp 40SC er indsendt til godkendelse hos Miljøstyrelsen. Når produktet bliver godkendt, vil der være nye muligheder for bekæmpelse af især flyvehavre og rajgræs i korn. Med Grasp vil man kunne opnå en sikker bekæmpelse af disse besværlige ukrudtsarter, også selv om græsserne er blevet store. Mod rajgræsser, vindaks, agerrævehale og alm. rapgræs i vintersæd vil Grasp 40SC være et nyttigt middel, hvor der er behov for at supplere græsukrudtsbekæmpelsen fra efteråret. For at undgå resistensdannelse hos ukrudtsarterne er det vigtigt at udnytte flere typer ukrudtsmidler, samt inddrage kulturtekniske foranstaltninger i bekæmpelse af græsukrudt, så midlernes effektivitet bevares længst muligt. 18

18 Litteratur Jensen PE Control of Avena fatua and Lolium ssp. In spring barley and winter wheat using Grasp 40SC + Atplus 463. Syngenta Biological dossier of Grasp 40SC. 19

19 20

20 1. Danske Plantekongres 2004 Callisto + Terbuthylazin et nyt bredspektret ukrudtsmiddel til majs Callisto + Terbuthylazine a new broadspectrum postemergence herbicide in maize Kristian Lybek Mariegaard Witt Syngenta Crop Protection A/S Strandlodsvej 44 DK2300 København S Summary Traditionally in Denmark, annual grasses and broadleaved weeds are controlled with postemergence applications. A mixture of a postemergence herbicide with contact action with the addition of a residual herbicide like terbuthylazine is by far the predominant programme for weed control. The Callistemon plant (Callistemon citrinus) has been the source for which has in just 3 years become the biggest post emergence maize herbicide in Europe: Callisto. The solo product has one weakness: insufficient control of Poa annua. Based on Callisto, a readytouse mixture containing also the wellknown active ingredient terbuthylazine will soon be introduced on the Danish market. With the current weed spectrum on most maize growing areas in Denmark, this market introduction will provide all maize growers with the most relevant herbicide solution including areas with triazineresistant weeds. Indledning Callistemon planten (Callistemon citrinus) udskiller et stof, som sikrer plantens overlevelse uden konkurrence fra ukrudt. Callistemon planten har været kilden til dét, der på bare 3 år er blevet Europas største majsherbicid, Callisto. Baseret på Callisto introduceres i den nærmeste fremtid en færdigblanding indeholdende også det velkendte aktivstof terbuthylazin på det danske marked. Med den ukrudtsflora der er fremherskende på det danske majsareal fås med markedsintroduktionen den mest relevante løsning til alle majsdyrkere inklusive arealer med triazinresistente ukrudtsarter. DJFrapport nr. 99 (2004), side

21 Produktet Produktet, som endnu ikke har et dansk navn, indeholder 70 g mesotrione g terbuthylazin pr. liter. Anvendelse Normaldoseringen bliver 1,5 l/ha hvorved max doseringen af de to aktivstoffer bliver henholdsvis 105 og 495 g/ha. Udbragt som en split sprøjtning med 2 x 0,75 l/ha fås den bedste effekt. Effektspektrum Som det fremgår af figur 1, giver produktet en sikker effekt på alt væsentligt 2kimbladet ukrudt inklusive pileurterne ved 1 enkelt sprøjtning med 1,5 l/ha. Endvidere opnås kontrol med de vigtigste græsser (bl.a. enårig rapgræs) % effekt Callisto + TBA 2x0,7 Callisto + TBA 1x1, CHEAL (2) MATIN (2) POLAV (2) POLPE (1) VERPE VIOAR POLCO (2) Figur 1. Effektoversigt af 1x1,5 l/ha Callisto+TBA (gns. af tyske forsøg ). Tal i parentes angiver antal forsøg. Efficacy overview of 1x1.5 l/ha Callisto+TBA (average of German trials in ). Numbers in brackets indicate number of trials. Under danske forhold anvendes oftest en splitsprøjtning, og forsøg udført ved Agrolab i 2002 (figur 2) har demonstreret, at effektsikkerheden bliver væsentligt forstærket ved en split sprøjtning (2 x 0,75 l/ha). 22

22 % effekt Callisto + TBA 2x0,75 Callisto + TBA 1x1, CHEAL (2) MATIN (2) POLAV (2) POLPE (1) VERPE VIOAR POLCO (2) Figur 2. Effektoversigt af 1x1,5 l/ha hhv. 2x0,75 l/ha Callisto+TBA (gns. af danske forsøg (Agrolab) 2002). Tal i parentes angiver antal forsøg. Efficacy overview of 1x1.5 l/ha and 2x0.75 l/ha Callisto+TBA, respectively (average of Danish trials (Agrolab) 2002). Numbers in brackets indicate number of trials. De forsøg, som er udført ved Dansk Landbrugsrådgivning i 2003, har vist den bedste ukrudtseffekt blandt de afprøvede løsninger (figur 3). 2kimbladet ukrudt (% dækning ved høst) Ubehandlet 1,5 Lido & 1 Lido 1 & 1,3 Laddok 1 Laddok + 1 Stomp & 1,3 Laddok 0,7 Cambio + 1,25 Stomp & 0,7 Cambio + 1,25 Stomp 2 x 0,8 Lido + 0,2 Starane 2 x 0,8 Lido + 0,2 Starane & 0,8 Lido 2 x 0,75 Laddok + 0,2 Starane & 0,8 Laddok 1,5 Lido & 50 g MaisTer 2 x 0,75 Callisto+TBA Figur 3. % dækning af 2kimbladet ukrudt ved høst. Forsøgsserie (gns. 5 forsøg 2003). % cover of broadleaved weeds at harvest. Trial series (average of 5 trials 2003). 23

23 Forsøg udført ved Agrolab i 2003 har desuden vist, at afhængig af ukrudtsfloraen er produktet særdeles fleksibelt med hensyn til dosering (figur 4), hvilket gør produktet yderligere interessant ikke mindst set i lyset af målindekset for behandlingshyppigheden i majs. Produktet sætter en ny standard for ukrudtsbekæmpelse i majs % effekt ,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 Dosering (l/ha) Callisto+TBA Røjleskov Kavlunde Ore Vamdrup Figur 4. Dosisrespons ved split sprøjtning med forskellige doseringer (l/ha) af Callisto+TBA (gns. af 4 danske forsøg (Agrolab) 2003). Doseresponse curves at split application of varying doses (l/ha) of Callisto+TBA (average of 4 Danish trials (Agrolab) 2003). Afgrødetolerance Produktet er særdeles skånsom overfor majsen i hverken danske eller udenlandske forsøg er der påvist afgrødeskader som følge af produktets anvendelse. 24

24 Synergi På triazinresistente ukrudtsarter er påvist en synergi af de to aktivstoffer i produktet (figur 5) % effekt Callisto+TBA Callisto solo TBA solo Figur 5. Synergieffekt af blandingen af TBA+Callisto overfor triazinresistent Amaranthus retroflexus i forhold til de to aktivstoffer hver for sig (Syngenta). Synergy effect of TBA+Callisto on triazineresistant Amaranthus retroflexus compared with level of control of each separate active ingredient (Syngenta). Diskussion Den fremherskende ukrudtsflora i majsmarker under danske forhold bliver efter dagens standard bekæmpet ved en splitsprøjtning på kimbladstadiet med produkter som Lido SC eller Laddok TE. Splitsprøjtningen er at foretrække for at sikre effekt mod ukrudt, som spirer frem over en lang periode. Et nyt bredspektret ukrudtsmiddel (færdigblandingen af Callisto+TBA) har vist sig at være effektiv overfor de væsentligste 2kimbladede ukrudtsarter og de vigtigste græsser. Effektsikkerheden øges for visse ukrudtsarter ved en splitbehandling, som det er kendt efter dagens praksis. Produktet åbner mulighed for at anvende reducerede doseringer (alt efter ukrudtsfloraens sammensætning) og byder på en sikker ukrudtseffekt kombineret med stor skånsomhed overfor afgrøden. 25

Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret. Stefan Fick Caspersen

Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret. Stefan Fick Caspersen Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret Stefan Fick Caspersen Bekæmpelse af græs - hvad lærte vi i 2014? Mild vinter = stort græsukrudt i foråret Stort græsukrudt = højere doseringer for at opnå samme

Læs mere

www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800

www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 DuPont Planteværn Konsulenttræf 20. august 2015 Fredercia Søren Severin: Tlf.: 23814720 www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 Lexus -mod ukrudt i vintersæd

Læs mere

Op til 75% af udbyttet grundlægges i efteråret med bl.a. en effektiv. Trin 1:ukrudtsbekæmpelse. 60-85% effekt. > 85% effekt

Op til 75% af udbyttet grundlægges i efteråret med bl.a. en effektiv. Trin 1:ukrudtsbekæmpelse. 60-85% effekt. > 85% effekt > 85% effekt Burresnerre Enårig rapgræs Fuglegræs Haremad Hyrdetaske Hønsetarm Rød tvetand Storkronet ærenpris 60-85% effekt Hanekro Hejrenæb Hundepersille Mark ærenpris Mark forglemmigej Melde Pengeurt

Læs mere

1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd.

1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd. Nyhedsbrev nr. 1 2012/13 11. september 2012 1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd. Brug 1,0 1,25 Boxer + 0,05 DFF + 0,15 Oxitrill. 2 Bekæmpelse af Rajgræs. Brug Boxer, hæv dosseringen

Læs mere

Status for resistens, og Udvikling af nye midler. Martin Clausen Syngenta Crop protection Mob: 24 47 84 02

Status for resistens, og Udvikling af nye midler. Martin Clausen Syngenta Crop protection Mob: 24 47 84 02 Status for resistens, og Udvikling af nye midler Martin Clausen Syngenta Crop protection Mob: 24 47 84 02 Program Status for herbicid-resistens i Danmark Hvordan kan vi bedst bevare effekterne af vores

Læs mere

Planteværn Online. Forebyggelse og bekæmpelse af resistens mod herbicider. Hvad er herbicidresistens?

Planteværn Online. Forebyggelse og bekæmpelse af resistens mod herbicider. Hvad er herbicidresistens? Planteværn Online Forebyggelse og bekæmpelse af resistens mod herbicider Af Solvejg K Mathiassen, Mette Sønderskov, Ole Qvist Bøjer and Per Rydahl Aarhus Universitet, Flakkebjerg September 2011 Hvad er

Læs mere

Billednøgle for ukrudt, sygdomme og skadedyr i landbrugsafgrøder

Billednøgle for ukrudt, sygdomme og skadedyr i landbrugsafgrøder Billednøgle for ukrudt, sygdomme og skadedyr i landbrugsafgrøder Plantebeskyttelse - med omtanke Bliv dus med markens skadegørere At kende ukrudtet fra det spirer frem og vide, hvordan svampe og skadedyr

Læs mere

Når ukrudtet beskytter sig mod sprøjtemidler

Når ukrudtet beskytter sig mod sprøjtemidler Når ukrudtet beskytter sig mod sprøjtemidler Værd at vide om resistens Solutions for the Growing World Forebyg resistens ved at planlægge din sprøjtestrategi rigtigt og flere år frem Sammensat af tre stærke

Læs mere

Hvordan kan Planteværn Online bruges til at planlægge indkøb af pesticider?

Hvordan kan Planteværn Online bruges til at planlægge indkøb af pesticider? Hvordan kan Planteværn Online bruges til at planlægge indkøb af pesticider? Januar 2011 Indhold Side: 1 Planlæg indkøb af herbicider 2 1.1 Forskelligt ukrudt kræver forskellige behandlinger 2 1.2 Hvilke

Læs mere

Forskellige herbiciders effekt overfor storkenæb, hejrenæb og kornblomst

Forskellige herbiciders effekt overfor storkenæb, hejrenæb og kornblomst Markbrug nr. 284a 2003 1 Markbrug nr. 284a Oktober 2003 Forskellige herbiciders effekt overfor storkenæb, hejrenæb og kornblomst Solvejg K. Mathiassen og Per Kudsk, Afdeling for Plantebeskyttelse, Forskningscenter

Læs mere

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup Krav til efterafgrøder Pligtige efterafgrøder 10-14 % af efterafgrødegrundareal - mest på husdyrbrug På brug med 2,3 DE 70 % af

Læs mere

Ukrudtsmiddel nr. 347-6

Ukrudtsmiddel nr. 347-6 Ukrudtsmiddel nr. 347-6 Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede, vinterrug, vinterbyg, vårbyg, vårhavre og triticale uden udlæg om foråret. Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Læs mere

Konsulenttræf Fredericia

Konsulenttræf Fredericia Konsulenttræf Fredericia 20. August - 2015 Martin Clausen Henrik Ryberg Mogens Mogensen Mobil: 24 47 84 02 Mobil: 30 47 05 64 Mobil: 20 12 01 82 Den milde vinter har givet græsukrudtet optimale vilkår!..

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Til NaturErhvervsstyrelsen. Notat om flyvehavrebekæmpelse i sædekorn

AARHUS UNIVERSITET. Til NaturErhvervsstyrelsen. Notat om flyvehavrebekæmpelse i sædekorn AARHUS UNIVERSITET DC A - NATIO NALT C ENTER FO R FØ DEVARER O G JO RDBRUG Til NaturErhvervsstyrelsen Notat om flyvehavrebekæmpelse i sædekorn Nærværende notat fra DCA - Nationalt Center for Fødevarer

Læs mere

planteværn Vejledning i

planteværn Vejledning i Vejledning i planteværn 2014 redigeret af JENS ERIK JENSEN PETER KRYGER JENSEN LISE NISTRUP JØRGENSEN GHITA CORDSEN NIELSEN STIG FEODOR NIELSEN KLAUS PAASKE POUL HENNING PETERSEN TRINEXAPAC-ETHYL Middelnavn,

Læs mere

TITUS WSB UKRUDTSMIDDEL MÅ KUN ANVENDES TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE I KARTOFLER.

TITUS WSB UKRUDTSMIDDEL MÅ KUN ANVENDES TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE I KARTOFLER. TITUS WSB etiket DuPont Danmark ApS 07122010 efp/hs TITUS WSB UKRUDTSMIDDEL MÅ KUN ANVENDES TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE I KARTOFLER. ADVARSEL For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

Driftsøkonomiske muligheder for en reduceret og miljøvenlig pesticidanvendelse

Driftsøkonomiske muligheder for en reduceret og miljøvenlig pesticidanvendelse 1. Danske Planteavlskongres 2004 Driftsøkonomiske muligheder for en reduceret og miljøvenlig pesticidanvendelse Farm economic potential for a reduced and environmental-friendly use of pesticides Jens Erik

Læs mere

Effektiv beskyttelse indefra og ud NYHED! Revus et nyt middel med unike egenskaper i bekæmpelsen af kartoffelskimmel

Effektiv beskyttelse indefra og ud NYHED! Revus et nyt middel med unike egenskaper i bekæmpelsen af kartoffelskimmel Effektiv beskyttelse indefra og ud NYHED! Revus et nyt middel med unike egenskaper i bekæmpelsen af kartoffelskimmel Høj biologisk effekt Regnfast let at bruge fri for at blande Beskytter bladenes nytilvækst

Læs mere

Erfaringer fra 2011 og. strategier for planteværn 2012

Erfaringer fra 2011 og. strategier for planteværn 2012 Erfaringer fra 2011 og strategier for planteværn 2012 Ved Ditte Clausen Korn: Disposition Svampesprøjtning i hvede, inkl. hvedebladplet Sadelgalmyg Raps: Erfaringer med angreb af glimmerbøsser i 2011 Nye

Læs mere

Indlæg på Danske Planteskolers vintermøde onsdag den 15. januar 2014

Indlæg på Danske Planteskolers vintermøde onsdag den 15. januar 2014 Ukrudt i planteskolerne nye arter, nye midler og status på afprøvninger de seneste år Indlæg på Danske Planteskolers vintermøde onsdag den 15. januar 2014 SCIENCE AND TECHNOLOGY Peter Hartvig, Forskningscenter

Læs mere

Bibliografiska uppgifter för Potatisbladmögel allt svårare att bekämpa? Erfarenheter från Danmark

Bibliografiska uppgifter för Potatisbladmögel allt svårare att bekämpa? Erfarenheter från Danmark Bibliografiska uppgifter för Potatisbladmögel allt svårare att bekämpa? Erfarenheter från Danmark Författare Nielsen B. Utgivningsår Tidskrift/serie Meddelande från Södra jordbruksförsöksdistriktet Nr/avsnitt

Læs mere

Konsulenttræf efterår Dronning Margrethe Hallen - Fredericia d. 18. august 2011

Konsulenttræf efterår Dronning Margrethe Hallen - Fredericia d. 18. august 2011 Konsulenttræf efterår Dronning Margrethe Hallen - Fredericia d. 18. august 2011 Klaus Nielsen Tlf: 40 71 84 32 klaus.nielsen@basf.com Jakob Skodborg Jensen Tlf: 40 16 81 63 jakob.skodborgjensen@basf.com

Læs mere

Agil 100 EC 5 L. UKRUDTSMIDDEL Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer, raps, ærter og kartofler.

Agil 100 EC 5 L. UKRUDTSMIDDEL Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer, raps, ærter og kartofler. Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer, raps,. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Hvilken betydning kan de globale megatrends have for dansk landbrug og udviklingen i landdistrikterne?

Hvilken betydning kan de globale megatrends have for dansk landbrug og udviklingen i landdistrikterne? Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 (Omtryk - 25-09-2013 - Powerpoint præsentation fra foretrædet den 24/9-13 vedlagt) ULØ Alm.del Bilag 199 Offentligt Sustainable Agriculture Hvilken betydning

Læs mere

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd, kartofler og frøgræs. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse.

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd, kartofler og frøgræs. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. L154697 DENM/07S godk Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd, kartofler og frøgræs. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. Product names marked or, the ALLIANCE

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

MÅ KUN ANVENDES TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE I BEDEROER, RØDBEDER, CIKORIE OG JULESALAT. Varemærke registreret af DuPont. 120 g

MÅ KUN ANVENDES TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE I BEDEROER, RØDBEDER, CIKORIE OG JULESALAT. Varemærke registreret af DuPont. 120 g SAFARI DK 120G BKL K-39127.qxp 27/08/15 16:30 Page1 K-39127/31504 - DENMARK - (COVER) PAGE 1 Ê OPEN HERE FARE Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Læs mere

DuPont Agro Information om planteavl og plantebeskyttelse 2010

DuPont Agro Information om planteavl og plantebeskyttelse 2010 DuPont Agro Information om planteavl og plantebeskyttelse 2010 Ukrudtsgræsser, burresnerre og megen vintersæd ender let galt af Bo Melander, Århus Universitet Hjemmedyrket protein til foderblandinger CDQ

Læs mere

UKRUDTSMIDDEL. 100 g

UKRUDTSMIDDEL. 100 g 100875 K-19381 mabeno 07-01-13 09:21 Page 1 K-19381/30810 - DENMARK - (BASE) PAGE 2 Advarsel For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje. Meget giftig for organismer,

Læs mere

Lexus. Ukrudtsmiddel MÅ KUN ANVENDES TIL BEKÆMPELSE AF UKRUDT I VINTER - HVEDE, VINTERBYG, VINTERRUG, OG TRITICALE.

Lexus. Ukrudtsmiddel MÅ KUN ANVENDES TIL BEKÆMPELSE AF UKRUDT I VINTER - HVEDE, VINTERBYG, VINTERRUG, OG TRITICALE. 080729 K-18807:145 x 70 livret 12 Pages 1/10/07 8:58 Page K-18807/30708 1 - DENMARK - (BASE) PAGE 2 ADVARSEL For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje Meget giftig

Læs mere

Markbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn

Markbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn Markbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn 2013 Værs go Markbogen 2013 Vi håber at den lille markbog og kalender kan være til nytte og inspiration såvel ved planlægningen som i dagligdagen.

Læs mere

Indehold: 10 x 100 g MÅ KUN ANVENDES TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE I KORN MED OG UDEN UDLÆG AF FRØGRÆS. CYAN MAGENTA JAUNE NOIR P.186

Indehold: 10 x 100 g MÅ KUN ANVENDES TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE I KORN MED OG UDEN UDLÆG AF FRØGRÆS. CYAN MAGENTA JAUNE NOIR P.186 EXPRESS SX DK 10X100G CLB K-33424 26/03/15 11:57 Page1 GRUPPE B HERBICID MÅ KUN ANVENDES TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE I KORN MED OG UDEN UDLÆG AF FRØGRÆS. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel

Læs mere

Cuadro 25 EC og Rubric

Cuadro 25 EC og Rubric DLG VækstForum 2015 Cuadro 25 EC og Rubric økonomisk vækstregulering og svampebekæmpelse DLG VækstForum 2015, Kongskilde torsdag den 8 Januar 2015 Michael Rose, Cheminova Agenda Cheminova => FMC Er det

Læs mere

Beskyt nytilvæksten bedst muligt. Start programmet med Revus

Beskyt nytilvæksten bedst muligt. Start programmet med Revus Beskyt nytilvæksten bedst muligt Start programmet med Revus TM Beskyt nytilvæksten bedst muligt Start programmet med Revus Skimmelangreb giver de største tab i kartoffelproduktionen. Kartoffelskimmel stopper

Læs mere

Hold bladene grønne længst muligt!

Hold bladene grønne længst muligt! NYHED! Bekæmper både og skimmel! Hold bladene grønne længst muligt! TM solani - kartoffelbladplet Hvorfor skal den bekæmpes? Hvor svær er den at opdage? Uddrag fra Faktablad om kartoffelbladplet som forårsages

Læs mere

Kendetegn: Betydning:

Kendetegn: Betydning: Kimbladene er bredt ægformede og med hel bladrand. Løvbladene er bredt ægformede med små indskæringer i bladranden. I de tidlige stadier kan agerstedmoder forveksles med storkronet ærenpris og andre ærenprisarter,

Læs mere

Kan danske mælkeproducenter konkurrere fremover?

Kan danske mælkeproducenter konkurrere fremover? Kan danske mælkeproducenter konkurrere fremover? 29. september 2014 Anders Andersen, EDF STAR Denmark www.dairyfarmer.dk www.facebook.com/europeandairyfarmers Agenda 1. Kort om resultater ved danske mælkeproducenter

Læs mere

MArkbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn

MArkbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn MArkbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn 2015 Værs go Markbogen 2015 Vi håber at den lille markbog og kalender kan være til nytte og inspiration såvel ved planlægningen som i dagligdagen.

Læs mere

IN03-003 Udførelse og opgørelse af forsøg med logaritmesprøjte. af Jens Erik Jensen, Landscentret Planteavl, e-mail jnj@landscentret.

IN03-003 Udførelse og opgørelse af forsøg med logaritmesprøjte. af Jens Erik Jensen, Landscentret Planteavl, e-mail jnj@landscentret. IN03-003 dførelse og opgørelse af forsøg med logaritmesprøjte af Jens Erik Jensen, Landscentret Planteavl, e-mail jnj@landscentret.dk Dokument sidst revideret 25. marts 2004. Hvorfor logaritmesprøjte?

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

EU513 Leaflet Label Front page cover. 245mm. Galera UKRUDTSMIDDEL. Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinter- og vårraps hvert 4. år.

EU513 Leaflet Label Front page cover. 245mm. Galera UKRUDTSMIDDEL. Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinter- og vårraps hvert 4. år. Front page cover PAGE 1 45mm 17mm FORSIGTIG Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401). Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med

Læs mere

Markbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn

Markbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn Markbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn 2013 2014 Værs go Markbogen 2014 Vi håber at den lille markbog og kalender kan være til nytte og inspiration såvel ved planlægningen som i dagligdagen.

Læs mere

Spark til dosen. - Naboen går godt nok til den! - Ja, han må have råd til det!

Spark til dosen. - Naboen går godt nok til den! - Ja, han må have råd til det! Spark til dosen 1 - Naboen går godt nok til den! - Ja, han må have råd til det! 2 Du kan bestille flere eksemplarer af denne pjece til uddeling ved markvandringer, erfagruppemøder og lignende. Pjecen er

Læs mere

20 L. UKRUDTSMIDDEL Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd, kartofler og frøgræs.

20 L. UKRUDTSMIDDEL Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd, kartofler og frøgræs. L256329 DENM/07T CLP UKRUDTSMIDDEL Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd, kartofler og frøgræs. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle

Læs mere

Svampemiddel Må kun anvendes til svampebekæmpelse i kartofler og løg. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse.

Svampemiddel Må kun anvendes til svampebekæmpelse i kartofler og løg. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. 7-3105-200-183-11/13 DENM/09Q Svampemiddel Må kun anvendes til svampebekæmpelse i kartofler og løg. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. Product names marked or, the ALLIANCE FRAME

Læs mere

Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug

Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug Ringe den 25.oktober 2001 J.nr.93S-2462-Å00-00891 Ved Freddy Madsen, Nørhavegård, Rudkøbing og økologikonsulent

Læs mere

EU513 Leaflet Label Front page cover

EU513 Leaflet Label Front page cover Front page cover PAGE 1 45mm ADVARSEL For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje. Farlig ved indtagelse (R). Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden (R43). Meget

Læs mere

Dokumentation for ukrudtsmodulet i Planteværn Online

Dokumentation for ukrudtsmodulet i Planteværn Online Dokumentation for ukrudtsmodulet i Planteværn Online Af Ole Qvist Bøjer og Per Rydahl Aarhus Universitet Science and Technology Institut for Agroøkologi, Flakkebjerg Hoved index Indhold, kronologisk 1.

Læs mere

Horticultural Advisory Service GartneriRådgivningen 2014

Horticultural Advisory Service GartneriRådgivningen 2014 Integrerat växtskydd Ørebro 4. nov. 2014 TIL GAVN FOR GARTNERE Horticultural Advisory Service GartneriRådgivningen 2014 Rådgivningsleder (prydplanter, ornamentals) Thomas Skovgaard Lund Horticultural Advisory

Læs mere

VÆKSTREGULERINGSMIDDEL

VÆKSTREGULERINGSMIDDEL Må kun anvendes til vækstregulering i korn og frøgræs. VÆKSTREGULERINGSMIDDEL Deklaration : Vækstreguleringsmiddel nr. 396-45 Analyse : Trinexapac-ethyl 175 g/l (17,5 % w/w) Midlet er et emulgerbart koncentrat.

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

Godkendelsesindehaver: Cheminova A/S, Thyborønvej 78, P.O. Box 9, 7673 Harboøre 2 år fra produktionsdato

Godkendelsesindehaver: Cheminova A/S, Thyborønvej 78, P.O. Box 9, 7673 Harboøre 2 år fra produktionsdato 10034038 801246 Reactor 360 DK 5L book_' 03/10/14 07.58 Side 1 Reactor 360 CS Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinterraps og kartofler. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel

Læs mere

Er der gift i vandet?

Er der gift i vandet? Er der gift i vandet? Hvordan måler man giftighed? Og hvordan fastsætter man grænseværdier? Introduktion I pressen ser man ofte overskrifter som Gift fundet i grundvandet eller Udslip af farlige miljøgifte

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer

Ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer Ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer Produktion af sukker baseret på sukkerroer har en meget lille udbredelse. Alt overvejende anvendes importeret rørsukker i den økologiske fødevareproduktion. Dyrkning af økologiske

Læs mere

Vil du være et hak bedre?

Vil du være et hak bedre? Vil du være et hak bedre? Plantebeskyttelse - med omtanke EU har vedtaget rammedirektivet for bæredygtig anvendelse af pesticider, hvor IPM (integreret plantebeskyttelse) skal være en del af lovgivningen

Læs mere

...for mere udbytte. Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige

...for mere udbytte. Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige ...for mere udbytte Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige sygdomsproblemer. De seneste 10 år er majsarealet fordoblet, og samtidig er sygdomspresset steget med kraftigere

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

VÆKSTREGULERINGSMIDDEL

VÆKSTREGULERINGSMIDDEL Må kun anvendes til vækstregulering i korn og frøgræs. VÆKSTREGULERINGSMIDDEL Deklaration : Vækstreguleringsmiddel nr. 396-45 Analyse : Trinexapac-ethyl 175 g/l (17,5 % w/w) Midlet er et emulgerbart koncentrat.

Læs mere

Dokumentation for ukrudtsmodulet i Planteværn Online

Dokumentation for ukrudtsmodulet i Planteværn Online Dokumentation for ukrudtsmodulet i Planteværn Online - opdateringer i de seneste 5 år Dato Emne Beskrivelse af ændringer 18 feb 2014 Funktionalitet Brugers blanding og Effektprofil Automatisk skift mellem

Læs mere

Nyt fra Roundup projektet Rent for 100 kr. pr. hektar...? AARHUS UNIVERSITET

Nyt fra Roundup projektet Rent for 100 kr. pr. hektar...? AARHUS UNIVERSITET Nyt fra projektet Rent for 100 kr. pr. hektar...? DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET Peter Hartvig, Forskningscenter Flakkebjerg Rent for 100 kr. pr. hektar?. Rent for 100 kr. pr. hektar? er et PAF finansieret

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

DuPont Agro. Avaunt og Aproach kan forbedre dit udbytte i rapsen. Såsæd: Højtydende hybrider og dværghybrider fra Pioneer.

DuPont Agro. Avaunt og Aproach kan forbedre dit udbytte i rapsen. Såsæd: Højtydende hybrider og dværghybrider fra Pioneer. DuPont Agro information om planteavl og plantebeskyttelse 2014 Få det bedste udbytte af din rapsmark Fokus på raps - side 8-13 Avaunt og Aproach kan forbedre dit udbytte i rapsen. Såsæd: Højtydende hybrider

Læs mere

NUMMER 32 28. AUGUST 2014

NUMMER 32 28. AUGUST 2014 NUMMER 32 28. AUGUST 2014 LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Din landbrugsstøtte fra 2015 Ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede Høstresultater vinterhvede Vigtige datoer Kommende arrangementer Aktuelt i marken Vinterhvede

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Fordele og ulemper ved brug af kommercielle GMO-sorter

Fordele og ulemper ved brug af kommercielle GMO-sorter Fordele og ulemper ved brug af kommercielle GMO-sorter Kristofer Vamling, Plant Science Sweden AB 1 GMO Hvad mener vi? 2 Kommerciel brug af GMO i Europa Lӕgemiddler Tekstiler Foder Mad Dyrkning Sammenhӕngen

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet af Claus Østergaard, Økologisk Landsforening Formål og baggrund Formålet med at etablere efterafgrøder er at mindske næringsstoftabet fra marken med græssende

Læs mere

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden Application Applicants Institution Institution name ViS, Vuxenutbildning i samverkan Institution type Adult Education Association Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

L139975 DENM/11L. Svampemiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler og salat på friland samt agurk i væksthus 5 L

L139975 DENM/11L. Svampemiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler og salat på friland samt agurk i væksthus 5 L L139975 DENM/11L Svampemiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler og salat på friland samt agurk i væksthus Product names marked or, the SYNGENTA Logo and the CP FRAME are Trademarks

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Det grønne pesticidregnskab

Det grønne pesticidregnskab Det grønne pesticidregnskab Udvikling og analyse af et enkelt værktøj til vurdering af individuelle bedrifters pesticidforbrug i forhold til det gennemsnitlige forbrug på landsplan og måltallene for behandlingsindeks

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Noter fra IP-møde den 19. maj 2005 hos Torben Lund

Noter fra IP-møde den 19. maj 2005 hos Torben Lund Noter fra IP-møde den 19. maj 2005 hos Torben Lund Tilrettet dagsorden: 1. Nyt om ERFA-gruppen ved Bent K. Christensen a. Organisering af gruppen b. Forventninger til arbejdet c. Er IP også afsætning?

Læs mere

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Overblik: Hvilke krav stiller fremtidens energisystem til brugerinstallationen? Hvorledes kan disse krav opfyldes? Konkrete

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

SVAMPEMIDDEL Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler.

SVAMPEMIDDEL Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler. L256206 DENM/05T CLP appl SVAMPEMIDDEL Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

DLG VækstForum 2015. Program: Vækstregulering. Nyhed: Moddus Start Skadedyrsbekæmpelse. Karate / Plenum. Henrik Ryberg Tel: 30 47 05 64

DLG VækstForum 2015. Program: Vækstregulering. Nyhed: Moddus Start Skadedyrsbekæmpelse. Karate / Plenum. Henrik Ryberg Tel: 30 47 05 64 DLG VækstForum 2015 Henrik Ryberg Tel: 30 47 05 64 Mogens Steenholt Mogensen Tel: 20 12 01 82 Martin Clausen Tel: 24 47 84 02 Program: Vækstregulering. Nyhed: Moddus Start Skadedyrsbekæmpelse. Karate /

Læs mere

DuPont Agro. Globalisering påvirker os alle. Acanto Prima. Biobrændstof. Information om planteavl og plantebeskyttelse 2007. Lederen.

DuPont Agro. Globalisering påvirker os alle. Acanto Prima. Biobrændstof. Information om planteavl og plantebeskyttelse 2007. Lederen. DuPont Agro Information om planteavl og plantebeskyttelse 2007 Globalisering påvirker os alle Lederen. Acanto Prima Designet til bekæmpelse af svampe i vinter- og vårbyg. Beskytter planten, mens byggen

Læs mere

Rubric i hvede, 8 fs 2011

Rubric i hvede, 8 fs 2011 Rubric i hvede, 8 fs 2011 0,25 Bell + 0,1 Comet 0,5 Bell + 0,15 Comet 0,375 Bell 0,75 Bell 1,125 Bell 1,5 Bell 0,33 Rubric + 0,15 Comet 0,5 Rubric 0,75 Rubric 2,2 2,4 2,1 2,8 2,2 2,8 2,1 3 3,1 0 2 4 6

Læs mere

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master 1 Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master I Straticator kan man på sin egen konto automatisk følge erfarne investorers handler, så når de handler, så handles der automatisk på ens

Læs mere

Case studie. Fodringsforsøg. Skravad Mølle Dambrug

Case studie. Fodringsforsøg. Skravad Mølle Dambrug Case studie Fodringsforsøg på Skravad Mølle Dambrug Vækst og foderudnyttelse hos økologiske regnbueørreder fodret med 2 typer fiskefoder til økologisk opdræt af Alfred Jokumsen og Villy Juul Larsen 0 Summary

Læs mere

Havre. Markplan/sædskifte. Etablering. Dyrkning af havre kan flere formål: produktion af foderkorn produktion af grynhavre dæksæd for udlæg

Havre. Markplan/sædskifte. Etablering. Dyrkning af havre kan flere formål: produktion af foderkorn produktion af grynhavre dæksæd for udlæg Side 1 af 6 Havre Dyrkning af havre kan flere formål: produktion af foderkorn produktion af grynhavre dæksæd for udlæg Foto: Jens Tønnesen Markplan/sædskifte Havre kan dyrkes på alle jordtyper. Ved dyrkning

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Herbicidresistens - før, nu og i fremtiden

Herbicidresistens - før, nu og i fremtiden Herbicidresistens - før, nu og i fremtiden Rapport over studietur til England 23. - 26. juni 2002 Deltagere: Bodil Lejre Christoffersen Keld Daa Funder Hans Raun Alfred Futtrup Herbicidresistens - før,

Læs mere

FlexNyt. Heste i trafikken. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 33, 2012

FlexNyt. Heste i trafikken. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 33, 2012 FlexNyt Indhold Heste i trafikken Stubharvning og jordbearbejdning i efteråret samt jordbearbejdningsreglerne i efteråret Kvikbekæmpelse efter høst Høj pris på protein og hvad så? iphone-apps til håndtering

Læs mere

Resultater med bekæmpelse af tidsler og blandede rodukrudstbestande

Resultater med bekæmpelse af tidsler og blandede rodukrudstbestande Temadag om rodukrudt på Nilles Kro, 4 Oktober, 2013 Resultater med bekæmpelse af tidsler og blandede rodukrudstbestande Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Forskningscenter Flakkebjerg DK-4200

Læs mere

Vejen til et godt resultat i 2015

Vejen til et godt resultat i 2015 1 Vejen til et godt resultat i 2015 Lang vækstsæson gav høje udbytter I 2014 2014 bød på: Tidlig såning Mild vinter Meget nedbør i maj Den tidlige såning var den væsentlige grund til de høje udbytter Begrænsningerne

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere