MaisTer det mest bredspektrede majsmiddel i Danmark nogensinde MaisTer the most broad-spectrum herbicide for maize in Denmark - ever Oluf Juhl...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MaisTer det mest bredspektrede majsmiddel i Danmark nogensinde MaisTer the most broad-spectrum herbicide for maize in Denmark - ever Oluf Juhl..."

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse MaisTer det mest bredspektrede majsmiddel i Danmark nogensinde MaisTer the most broadspectrum herbicide for maize in Denmark ever Oluf Juhl...7 Grasp 40SC nyt græsmiddel mod bl.a. flyvehavre og rajgræs i korn Grasp 40SC a new grass herbicide against wild oat and ryegrass in cereals Henning Jensen...15 Callisto + Terbuthylazin et nyt bredspektret ukrudtsmiddel til majs Callisto + Terbuthylazine a new broadspectrum postemergence herbicide in maize Kristian Lybek Mariegaard Witt...21 Två nya BASF graminicider i Danmark Two new graminicides in Danmark from BASF AnnKristin Nilsson...27 Påvirker behandlingshyppigheden naturen? Does the Frequency of Applications have any impact on the agroecosystem? Niels Elmegaard & Hans Løkke...35 Betydningen af reduceret pesticidanvendelse på fødekæder på markniveau The effect of reduced pesticide use on food chains at field level Jørgen Aagaard Axelsen, Mette Sønderskov, Knud Tybirk & Marianne Bruus Pedersen...43 ALMaSS simulation of the impact of removing pesticides ALMaSS simulering af virkningen af at fjerne pesticider Peter Odderskær, Chris Topping & Jane Uhd Jepsen...57 Flora og insekter i hegn på økologiske og konventionelle bedrifter Hedgerow flora and insect fauna on organic and conventional farms Marianne Bruus, Erik Aude & Knud Tybirk...59 Ranman til bekæmpelse af kartoffelskimmel Ranman for control of potato late blight (Phytophthora infestans) Jørn Engvang

3 Fenomen et nyt aktivstof til forebyggelse af svampeangreb i kartofler og grøntsager Fenomen A novel active ingredient for control of fungus in potatoes and vegetables Oluf Juhl...81 Monceren Extra et nyt effektivt bejdsemiddel mod skadelige insekter og rodfiltsvamp (Rhizoctonia solani) i kartoffelavlen Monceren Extra a new effective seed treatment product against harmful insects and black scurf (Rhizoctonia solani) in potatoes Ivan Kloster & Mats Andersen...91 Proline erfaringer fra afprøvningerne i 2003 Proline experiences from testings in 2003 Klaus Heltbech Cruiser Et insektbejdsemiddel Cruiser A seed treatment insecticide Hans Rasmussen Herbicidresistens status Herbicide resistance state of affairs Per Kudsk & Solvejg Kopp Mathiassen Fungicidresistens status Fungicide resistance status Lise Nistrup Jørgensen Insekticidresistens dansk status Insecticide resistance Danish statement Lars Monrad Hansen Pesticidresistens Rådgivning og forebyggende indsats, herunder mærkning af midler Pesticide resistance Advisory and preventive efforts, including labelling of products Jens Erik Jensen

4 Epoxiconazol basis i moderne kornfungicider Epoxiconazol the basis in modern cereal fungicides Stefan Ulrich Ellinger Boscalid et aktivt stof med bredt virkningsspektrum mod svampe i korn, raps af specialafgrøder Boscalid an active ingredient with broadspectrum efficacy in cereals, oilseed rape and special crops Jørgen Lundsgaard Eget ansvar for planteværn giver kvalitet og skaber merværdi Responsibility for crop protection generates quality crop and creates value Lars Byberg Hvordan DuPont håndterer resistensudfordringen How DuPont deals with the resistance challenge? Erling Falch Petersen Pesticidplan The Pesticide Plan Per Kristensen Effekt af pesticider i vandmiljøet og på randområder Effects of pesticides in the aquatic environment and nearshore areas Hans Løkke, Torben Lauridsen, Annette BaatrupPetersen, Nikolai Friberg & Helle Weber Ravn

5 6

6 1. Danske Plantekongres 2004 MaisTer det mest bredspektrede majsmiddel i Danmark nogensinde MaisTer the most broadspectrum herbicide for maize in Denmark ever Oluf Juhl Bayer CropScience Nordic A/S Nørgaardsvej 32 DK2850 Kgs. Lyngby Summary MaisTer containing the active ingredients foramsulfuron and iodosulfuron gained a provisional approval on 20 th of March Therefore, 2003 was the very first year where it again was possible to control grass and other difficult weed species in maize. 38,000 ha was treated with MaisTer in the first year. The experience of the farmers has been positive, and very good control was gained against broadleaved and grass weed. An investigation carried out by Bayer CropScience showed that 96% of all users in 2003 have decided that MaisTer will be a part of the weed strategy in Also counting the ones that did not use MaisTer in 2003, 84% expect that MaisTer will be used in Sammendrag MaisTer indeholdende aktivstofferne foramsulfuron og iodosulfuron fik d en provisorisk godkendelse var således det første år, hvor MaisTer blev anvendt i Danmark, og hvor det blev muligt at bekæmpe kvik (Agropyron Repens) og andet græsukrudt i majs. I 2003 er MaisTer anvendt på ca ha. Erfaringerne har i al overvejende grad været positive, og der er opnået særdeles gode effekter på både bredbladet ukrudt og græsukrudt. En undersøgelse foretaget af Bayer CropScience viser således, at 96% af dem, der havde anvendt MaisTer i 2003, har besluttet, at MaisTer indgår i ukrudtsbekæmpelsen i 2004, og ud af samtlige besvarelser (inklusive dem der ikke havde anvendt MaisTer i 2003) har 84% svaret, at MaisTer skal anvendes i det kommende år. DJFrapport nr. 99 (2004), side

7 Virkningsmekanisme MaisTer virker som andre sulfonylureamidler ved at hæmme enzym acetolactat syntesen, der er nødvendig for dannelsen af de for planter essentielle aminosyrer Valin og Isoleucin. Dannes disse aminosyrer ikke, standser celledelingen i vækstpunkterne, og planten standser i vækst og dør. Optagelse og transport MaisTer er systemisk og transporteres efter optagelse frem til vækstpunkterne, hvor virkningen sker. Optagelse af MaisTer sker i overvejende grad gennem bladene, og kun i mindre omfang sker der optagelse gennem ukrudtsplanternes rødder. Dog vil meget følsomme ukrudtsarter som eksempelvis sort natskygge ikke kunne fremspire de første dage efter behandling. Synlig effekt Væksten standser i løbet af få dage efter behandlingen, men synlig effekt, i form af lyse hjerteskud, ses som regel først i løbet af 1 2 uger. Herefter visner planten væk i løbet af nogle uger. Ved behandling af især græsukrudt samt stort ukrudt ses ofte, at dele af ukrudtsplanten forbliver grøn i en længere periode, dog uden at der sker nogen vækst efter behandlingen. Disse planter optager hverken næring eller vand fra jorden og konkurrerer således ikke med afgrøden og giver derfor heller ikke noget udbyttetab. Afgrødetolerance Afgrødens tolerance overfor MaisTer sikres på flere måder. Først og fremmest optages der væsentlig mindre MaisTer i majsen end i ukrudtet, samtidig med at majsen hurtigere kan nedbryde stoffet. Herudover øges selektiviteten ved tilsætning af en safener isoxadifenethyl, der accelerer nedbrydningen af aktivstofferne i majsen. Denne safener virker ikke i ukrudtsplanterne, og effekten overfor ukrudt påvirkes derfor ikke af denne safener. Der er nogen sortsforskelle i tolerancen overfor MaisTer, og en positivliste er derfor udarbejdet for de mest dyrkede sorter. Den eneste sort, der med sikkerhed IKKE skal behandles med MaisTer, er Abraxas. Herudover er der enkelte andre sorter, hvor tilstrækkelig information ikke findes. Disse sorter dyrkes dog kun i meget begrænset omfang. I modsætning til afprøvningsårene, er der i 2003 set nogen påvirkning af afgrøden en del steder, men generelt forsvandt både lysfarvning og vækststandsning i løbet af 3 4 uger (se venligst under erfaringer). Sprøjtetidspunkt MaisTer udsprøjtes, når ukrudtet er fremspiret, men inden ukrudtet begynder at konkurrere med majsen. Generelt anvendes en splitbehandling, hvor ca. 2/3 af den planlagte dosering udsprøjtes, når ukrudtet har 2 løvblade, eller græsset står med 2 3 blade, efterfulgt af den resterende 8

8 dosering dage senere. Splitbehandling er især en fordel ved kvikbekæmpelse, samt hvor der erfaringsmæssigt er risiko for nyfremspiring (f.eks. sort humusrig jord). Når der anvendes andre midler til specifikke ukrudtsarter, udbringes disse enten alene eller som en tankblanding, når det pågældende ukrudt har en passende størrelse til det pågældende produkt. MaisTer bør ikke anvendes senere end ved majsens 6. bladstadie. Sådan anvendes MaisTer MaisTer s store fordel er den meget brede effekt. Således bekæmpes alle de græsukrudtsarter, der er et problem i Danmark, ligesom de allerfleste bredbladede ukrudtsarter bekæmpes med meget stor sikkerhed. Ligeledes bekæmpes de fleste rodukrudtsarter. Effekten på tidsel (Circium arvensis) og vandpileurt (Polygonum amfibium) kan dog svinge noget, afhængig af den anvendte dosering og behandlingsstrategi. For at opnå 85% effekt kan nedenstående doseringer anvendes mod de pågældende ukrudtsarter. Ukrudt op til 4 6 blade. 50 g MaisTer/ha Agerrævehale (Alopecyrus myosuroides) Alm. Rajgræs (Lolium perene) Flyvehavre (Avena fatua) Enårig rapgræs (Poa annua) Hyrdetaske (Capsella bursa pastoris) Fuglegræs (Stellaria media) Korsblomstret (Brasica spp.) Sort natskygge (Solanum nigrum) *)Svingende effekt 50 g MaisTer + 50 g MaisTer/ha Ital. Rajgræs (Lolium multiflorum) Agersvinemælk (Sochus spp.) Alm. Brandbæger (Senecio vulgaris) Forglemmigej (Myosotis arvensis) Hanekro (Galeopsis spp.) Hvidmelet gåsefod (Chenopodium album) Kamille (Tripleurospermum inodorum) Kærgaltetand (Stachys palustris) Liden nælde (Urtica urens) Pengeurt (Thlaspi arvensis) Skræppe (Rumex crispus) 100 g MaisTer + 50 g MaisTer/ha Alm. Kvik (Agropyron repens) 50 g MaisTer g MaisTer/ha Grøn skærmaks (Setaria viridis) Hanespore (Echinochloa crusgalli) Agermynte (Mentha arvensis) Tidsel* (Cirsium arvensis) Vandpileurt* (Polygonum amphibium) Følfod (Tussilago farfara) Agerstedmoder (Viola arvensis) Bleg pileurt (Polygonum lapathifolium) Burresnerre (Galium aparine) Ferskenpileurt (Polygonum persicaria) Svinemælde (Atriplex patula) 9

9 Almindeligvis anvendes MaisTer i tankblanding med, eller i en strategi med andre midler. Dette minimerer risikoen for resistens, ligesom effekten sikres imod snerle, (Polygonum convolvolus) og vejpileurt (Polygonum aviculare), ærenpris (Veronica spp.) samt storkenæb (Geranium spp.), der er blevet blot lidt for store. Er der behov for en højere effekt, f.eks. ved meget store ukrudtsmængder samt ved stort ukrudt, anvendes der en højere dosering (max. 150 g/ha), eller der tilsættes en egnet blandingspartner. Bredbladet ukrudt Udover den enestående græseffekt som MaisTer kan præstere, opnås der en sikker effekt på en meget bred ukrudtsflora. Ud af 32 afprøvede ukrudtsarter giver 150 g MaisTer fuldt tilstrækkelig effekt på de 28. Anvendes der 100 g MaisTer pr. ha opnås der fuldt tilfredsstillende effekt på ikke mindre end 23 almindeligt forekomne ukrudtsarter. MaisTer er dermed det middel, der tilbyder langt den bredeste effekt i majs nogensinde Agersennep (5) Hanekro (5) Pengeurt (6) Raps (7) Tvetand (18) Ferskenpileurt (3) Burresnerre (10) Bleg pileurt (8) Forglemmigej (1) Vejpileurt (18) Agertidsel (3) 150 g/ha 100 g/ha Figur 1. MaisTer har en meget bred effekt. Således viser sammendrag fra effektivitetsdokumentationen fuld effekt på 28 af 32 forekomne ukrudtsarter. MaisTer has a very broad efficacy spectrum. A compilation from the biological assessment dossier showed very good control on 28 of 32 weed species. Kvik For at få en optimal effekt på kvik (Agropyron Repens) skal der foretages 2 behandlinger med 10

10 ca. 14 dages mellemrum. Første behandling skal foretages, når kvikken har 2 3 blade og således endnu ikke er begyndt at konkurrere med majsen. Et par uger efter første sprøjtning vil der så komme lidt nyfremspiring, og denne nyfremspiring bekæmpes med endnu en sprøjtning. Selvom MaisTer i nogen omfang transporteres ned i rødderne på kvikken, kan der efterfølgende nyfremspire få nye skud. Erfaringer fra 2003 viser, at der hvor forsøgene var placeret i 2002, var kvikmængden kraftig reduceret i Anvendes MaisTer derfor på samme areal flere år i træk, vil kvikmængden derfor falde, år for år. Grøn skærmaks og hanespore Disse vanskelige græsarter fremspirer fra frø over en længere periode. For at være sikker på at få en god effekt, er det vigtigt, at de er fremspiret på bekæmpelsestidspunktet, samt at den sidste sprøjtning lægges så sent som muligt, det vil sige på majsens 6. bladstadie. Rodukrudt Gentagen majsdyrkning kan meget let resultere i stigende problemer med rodukrudt, men godkendelsen af MaisTer har givet dyrkerne et godt våben i kampen mod dette vanskelige ukrudt. Generelt er erfaringen fra det første års anvendelse, at imod rodukrudt skal der anvendes en relativ høj dosering, når ukrudtet er godt fremspiret. Resistens mod sulfonylurea I uheldigste fald kan enkelte ukrudtsplanter danne resistens mod sulfonylureamidler. Dette er endnu kun i begrænset omfang kendt i Danmark. For at undgå at resistens bliver et problem, bør der anvendes et sædskifte eller en behandlingsstrategi, der omfatter midler med forskellige virkningsmekanismer. Og hvad gav det første år så af lærdom? hvordan blev produktet anvendt, og hvad siger brugerne? I 2003 er der opnået en del erfaringer. MaisTer er anvendt på ca ha, og hovedindikationen har været kvik. 11

11 Kvik Bredbladet ukrudt Rodukrudt Andet græs % anvendelse % target Figur 2. Mål for MaisTer anvendelse Target organism Bayer CropScience har i 2003 udført en undersøgelse for at kortlægge anvendelsen. Således har 93% af anvendelsen været rettet imod kvik, medens 50% samtidig har haft bredbladet ukrudt som mål for bekæmpelsen. 41% har herudover angivet enten rodukrudt, og andre 41% har opgivet anden græs som mål for bekæmpelsen. Dette viser, at langt de fleste har draget fordel af den meget brede effekt, som MaisTer giver. Erfaringer Erfaringerne fra 2003 har helt overvejende været positive. I Bayer s spørgeundersøgelse blev der udsendt 389 spørgeskemaer, og 183 svarede tilbage. Figur 4 viser, at alle dem, der svarede, var tilfredse med produktet. Tilfredse med MaisTer: MaisTer anvendt. Også i 2004? Vil bruge MaisTer i 2004 (alle svar) MaisTer ikke anvendt Procent Percent Figur 4. Erfaringer og forventninger til MaisTer. Experience and expectations for MaisTer. 12

12 94% af dem, der havde anvendt produktet i 2003, forventer således, at MaisTer også indgår i næste års sprøjteplan, medens 86% af alle besvarelser viste samme forventning. 13% havde ikke anvendt MaisTer. Afgrødepåvirkning 2003 I modsætning til de seneste år, hvor MaisTer er afprøvet i Danmark, er der i 2003 set nogen påvirkning af afgrøden en del steder, men generelt forsvandt både lysfarvning og vækststandsning i løbet af 3 4 uger. Forklaringen på denne afgrødepåvirkning skal søges i det faktum, at en meget stor del af behandlingerne fandt sted i en periode med ekstremt varmt vejr. Således anbefales MaisTer ikke ved temperaturer over 25 o C. Flere forsøg har vist, at på trods af påvirkningen var udbyttet normalt ved høst. Hvordan kan erfaringerne bruges til en endnu bedre strategi i 2004? Erfaringerne fra 2003 har bekræftet, at den optimale anvendelse af MaisTer opnås ved en splitbehandling. Den anbefalede strategi vil derfor på mange punkter være som i 2003, men enkelte justeringer vil optimere anvendelsen yderligere. Således har flere landmænd og planteavlskonsulenter ved selvsyn konstateret, at splitbehandlingen var det optimale. Herudover har erfaringerne vist, at ved rodukrudt skal splitstrategien vendes, så den største dosering gives på godt fremspiret ukrudt. Ligeledes har flere peget på, at skærmaks og hanespore kan nyfremspire, hvis behandlingen lægges for tidligt. Ny strategi 2004 Anbefalingerne vil derfor som helhed basere sig på splitbehandling. Doseringen i første behandling baseres på, om der er kvik (Agropyron repens) i marken eller ej, og doseringen i anden behandling fastlægges udfra forekomsten af rodukrudt. Nedenfor ses et forslag til ukrudtsstrategi baseret på denne strategi. Kvik Første behandling med g MaisTer udføres, når kvikken står med 2 4 blade, og det bredbladede ukrudt har op til et par løvblade. Der blandes med enten 1 ltr. Lido eller 0,3 ltr. Starane for at sikre den brede effekt, især ved den meget udbredte ukrudtsart snerlepileurt (Polygonum convolvolus) er dette vigtigt. Herefter ventes dage, og når kvikken genfremspirer, behandles med 50 g MaisTer eventuelt tilsat Lido eller Starane. 13

13 Ingen kvik Første behandling med g MaisTer + 1,0 ltr. Lido/0,3 ltr. Starane udføres, når det bredbladede ukrudt har op til et par løvblade. Dette sikrer den bredest mulige effekt, og MaisTer vil blandt andet sikre en god effekt på kamille (Tripleurospermum inodorum), der ellers kan være et generende ukrudt i majs. Efter dage skal den endelige strategi så fastlægges. Er der kun lidt græsukrudt eller bredbladet ukrudt, foretages anden behandling med 4050 g MaisTer eventuelt tilsat Lido eller Starane. Er der derimod også rodukrudt at tage hensyn til, øges doseringen til g i sidste behandling. Denne strategi sikrer en ren majsmark under alle forhold. Konklusion MaisTer er med til at sikre majsen også på langt sigt Anvendes MaisTer som en fast del af ukrudtsbekæmpelse i majs, opnås flere fordele. Sikker effekt på vigtige ukrudtsarter som kvik og andre græsser. Meget høj effekt på focusarter som kamille, hundepersille og melde, og endelig en mulighed for at bekæmpe også de vanskelige rodukrudtsarter, agersvinemælk, kærgaltetand, agermynte med videre. Lige så vigtigt som MaisTer er til løsning af specifikke ukrudtsproblemer, kan midlet anvendes til at forhindre, at mindre forekomster af disse problemukrudtsarter med tiden udvikler sig til at være et akut problem og derved kræve en mere målrettet bekæmpelse med meget høje doseringer. Derfor kan det anbefales, at MaisTer bliver en fast del af ukrudtsstrategien i majsen fremover. Litteratur Bayer CropScience Nordic Spørgeundersøgelse MaisTer. Jensen J Biological assessment dossier MaisTer. Kleffmann analyseinstitut MaisTer. 14

14 1. Danske Plantekongres 2004 Grasp 40SC nyt græsmiddel mod bl.a. flyvehavre og rajgræs i korn Grasp 40SC a new grass herbicide against wild oat and ryegrass in cereals Henning Jensen Syngenta Crop Protection A/S Strandlodsvej 44 DK2300 København S Summary Wild oat, rye grass and other grass weeds are major problem weeds in the cereal production. Grasp 40SC contains tralkoxydim 400g/l and is submitted for registration in Denmark and Sweden. The product can be used in all cereals except oats and provides good control of wild oat, rye grasses, loose silky bent and black grass at rates of l/ha. Grasp 40SC is absorbed by the leaves and inhibits fatty acid synthesis in growing points, which stops further growth of the grass weeds. Indledning Flyvehavre er som bekendt særdeles uønsket i kornafgrøder og bekæmpes konsekvent manuelt eller kemisk både for at overholde lovgivningen om flyvehavre og for at undgå fradrag og begrænsninger, når kornet skal sælges. Også mange andre græsarter, herunder rajgræs, kan være meget tabsvoldende i korndyrkningen. Grasp 40SC er et effektivt middel mod både flyvehavre og rajgræs og har god virkning mod vindaks, alm. rapgræs, agerrævehale og grøn skærmaks i hvede, byg, rug og triticale. Produktet Grasp 40SC er et bladmiddel og indeholder aktivstoffet tralkoxydim (400 g/l). For at opnå maksimal optagelse af produktet skal der tilsættes Atplus 463. I Europa markedsføres Grasp p.t. I Finland, England, Skotland og Irland. DJFrapport nr. 99 (2004), side

15 Anvendelse Grasp 40SC kan anvendes i alle kornarter, dog ikke i havre samt på brakarealer. Grasp udviser stor afgrødetolerance i alle kornarter. Midlet anvendes om foråret, når der er god vækst i græsukrudt og afgrøde med 0,50,75 l/ha. Grasp 40SC bekæmper effektivt flyvehavre fra 2. bladstadiet og frem til st. 32 (2. knæ), hvilket medfører, at Grasp 40SC kan anvendes over en lang periode fra afgrødens st. 21 (1. sideskud) og frem til st. 37 (faneblad netop synligt). Virkemåde Aktivstoffet tralkoxydim optages hurtigt af græsset og transporteres i phloemet til vækstpunkterne, hvor væksten stopper i løbet af få dage. Vækstpunktet visner så efter 23 uger, hvorefter planten visner. Bedst virkning opnås, når græsukrudtet er i god vækst, så der er god transport mod plantens skudspidser, hvor aktivstoffet virker. Modsat vil effekten være nedsat på stressede planter, der vokser dårligt, og der kan være risiko for skade på afgrøden. Tralkoxydim forhindrer planten i at producere fedtstoffer (inhibering af enzymet acetylcoa carboxylase). Effektspektrum Grasp 40SC har virkning mod en række vigtige arter af græsukrudt. I tabel 1 ses virkningen af Grasp 40SC i hel og halv dosering under normale forhold. Tabel 1. Relativ virkning af Grasp 40SC mod forskellige græsukrudtsarter baseret på afprøvninger i Nordeuropa. XXXXX > 95% effekt, XXXX > 85% effekt, XXX> 75% effekt, XX> 50% effekt, X dårlig effekt. Relative effect of Grasp 40SC on different grass weed species based on trials in Northern Europe. XXXXX > 95% effect, XXXX > 85% effect, XXX> 75% effect, XX> 50% effect, X poor effect. Græsukrudt Grasp 40SC 0,75 l/ha Grasp 40SC 0,375 l/ha Flyvehavre XXXXX XXXX Ital. Rajgræs XXXX XXX Alm. Rajgræs XXXX XXX Vindaks XXXX XX Agerrævehale XXX XX Grøn skærmaks XXXX Alm. rapgræs XXX XX Enårig rapgræs X X Gold hejre X X Kvik X X 16

16 Forsøgsresultater Der er udført en lang række forsøg med Grasp i Nordeuropa. Over 120 forsøg er udført med flyvehavrebekæmpelse og mere end 70 forsøg med bekæmpelse af andre græsser så forsøgsmaterialet er omfattende. I 2003 er Grasp 40SC afprøvet af Danmarks JordbrugsForskning mod flyvehavre og rajgræs i 2 forsøg. Resultaterne ses af nedenstående grafer: % effekt Grasp 40SC 0,375 Grasp 40SC 0,75 Primera Super 0,4 Primera Super 0,8 Figur 1. Bekæmpelse af flyvehavre i vårbyg med Grasp 40SC + Atplus 463 i hel og halv dosering (standardprodukt Primera Super + Isoblette). 25 flyvehavre pr. m 2, sprøjtet st. 31 (27. maj), Visuel vurdering 17. juni. DJF fsg , Control of wild oats in spring barley with Grasp 40SC + Atplus 463 at full and half doses (reference product Primera Super + Isoblette). 25 plants of wild oats per m 2, treated at gs 31 (27 May). Visual assessment on 17 June. DIAS trial 03077,

17 % effekt Grasp 40SC 0,1875 Grasp 40SC 0,375 Grasp 40SC 0,75 Hussar 0,0175 Hussar 0,035 Hussar 0,07 Figur 2. Bekæmpelse af alm. rajgræs i vinterhvede med Grasp 40SC + Atplus 463 i hel, halv og kvart dosering (standardprodukt Hussar + Renol) rajgræs pr. m 2, sprøjtet st. 30 (25. april). Visuel vurdering 25. juni. DJF fsg , Control of perennial rye grass in winter wheat with Grasp 40SC + Atplus 463 at full, half and quarter doses (reference product Hussar + Renol) plants of rye grass per m 2, treated at gs 30 (25 April). Visual assessment on 25 June. DIAS trial 03238, Diskussion Grasp 40SC er indsendt til godkendelse hos Miljøstyrelsen. Når produktet bliver godkendt, vil der være nye muligheder for bekæmpelse af især flyvehavre og rajgræs i korn. Med Grasp vil man kunne opnå en sikker bekæmpelse af disse besværlige ukrudtsarter, også selv om græsserne er blevet store. Mod rajgræsser, vindaks, agerrævehale og alm. rapgræs i vintersæd vil Grasp 40SC være et nyttigt middel, hvor der er behov for at supplere græsukrudtsbekæmpelsen fra efteråret. For at undgå resistensdannelse hos ukrudtsarterne er det vigtigt at udnytte flere typer ukrudtsmidler, samt inddrage kulturtekniske foranstaltninger i bekæmpelse af græsukrudt, så midlernes effektivitet bevares længst muligt. 18

18 Litteratur Jensen PE Control of Avena fatua and Lolium ssp. In spring barley and winter wheat using Grasp 40SC + Atplus 463. Syngenta Biological dossier of Grasp 40SC. 19

19 20

20 1. Danske Plantekongres 2004 Callisto + Terbuthylazin et nyt bredspektret ukrudtsmiddel til majs Callisto + Terbuthylazine a new broadspectrum postemergence herbicide in maize Kristian Lybek Mariegaard Witt Syngenta Crop Protection A/S Strandlodsvej 44 DK2300 København S Summary Traditionally in Denmark, annual grasses and broadleaved weeds are controlled with postemergence applications. A mixture of a postemergence herbicide with contact action with the addition of a residual herbicide like terbuthylazine is by far the predominant programme for weed control. The Callistemon plant (Callistemon citrinus) has been the source for which has in just 3 years become the biggest post emergence maize herbicide in Europe: Callisto. The solo product has one weakness: insufficient control of Poa annua. Based on Callisto, a readytouse mixture containing also the wellknown active ingredient terbuthylazine will soon be introduced on the Danish market. With the current weed spectrum on most maize growing areas in Denmark, this market introduction will provide all maize growers with the most relevant herbicide solution including areas with triazineresistant weeds. Indledning Callistemon planten (Callistemon citrinus) udskiller et stof, som sikrer plantens overlevelse uden konkurrence fra ukrudt. Callistemon planten har været kilden til dét, der på bare 3 år er blevet Europas største majsherbicid, Callisto. Baseret på Callisto introduceres i den nærmeste fremtid en færdigblanding indeholdende også det velkendte aktivstof terbuthylazin på det danske marked. Med den ukrudtsflora der er fremherskende på det danske majsareal fås med markedsintroduktionen den mest relevante løsning til alle majsdyrkere inklusive arealer med triazinresistente ukrudtsarter. DJFrapport nr. 99 (2004), side

21 Produktet Produktet, som endnu ikke har et dansk navn, indeholder 70 g mesotrione g terbuthylazin pr. liter. Anvendelse Normaldoseringen bliver 1,5 l/ha hvorved max doseringen af de to aktivstoffer bliver henholdsvis 105 og 495 g/ha. Udbragt som en split sprøjtning med 2 x 0,75 l/ha fås den bedste effekt. Effektspektrum Som det fremgår af figur 1, giver produktet en sikker effekt på alt væsentligt 2kimbladet ukrudt inklusive pileurterne ved 1 enkelt sprøjtning med 1,5 l/ha. Endvidere opnås kontrol med de vigtigste græsser (bl.a. enårig rapgræs) % effekt Callisto + TBA 2x0,7 Callisto + TBA 1x1, CHEAL (2) MATIN (2) POLAV (2) POLPE (1) VERPE VIOAR POLCO (2) Figur 1. Effektoversigt af 1x1,5 l/ha Callisto+TBA (gns. af tyske forsøg ). Tal i parentes angiver antal forsøg. Efficacy overview of 1x1.5 l/ha Callisto+TBA (average of German trials in ). Numbers in brackets indicate number of trials. Under danske forhold anvendes oftest en splitsprøjtning, og forsøg udført ved Agrolab i 2002 (figur 2) har demonstreret, at effektsikkerheden bliver væsentligt forstærket ved en split sprøjtning (2 x 0,75 l/ha). 22

22 % effekt Callisto + TBA 2x0,75 Callisto + TBA 1x1, CHEAL (2) MATIN (2) POLAV (2) POLPE (1) VERPE VIOAR POLCO (2) Figur 2. Effektoversigt af 1x1,5 l/ha hhv. 2x0,75 l/ha Callisto+TBA (gns. af danske forsøg (Agrolab) 2002). Tal i parentes angiver antal forsøg. Efficacy overview of 1x1.5 l/ha and 2x0.75 l/ha Callisto+TBA, respectively (average of Danish trials (Agrolab) 2002). Numbers in brackets indicate number of trials. De forsøg, som er udført ved Dansk Landbrugsrådgivning i 2003, har vist den bedste ukrudtseffekt blandt de afprøvede løsninger (figur 3). 2kimbladet ukrudt (% dækning ved høst) Ubehandlet 1,5 Lido & 1 Lido 1 & 1,3 Laddok 1 Laddok + 1 Stomp & 1,3 Laddok 0,7 Cambio + 1,25 Stomp & 0,7 Cambio + 1,25 Stomp 2 x 0,8 Lido + 0,2 Starane 2 x 0,8 Lido + 0,2 Starane & 0,8 Lido 2 x 0,75 Laddok + 0,2 Starane & 0,8 Laddok 1,5 Lido & 50 g MaisTer 2 x 0,75 Callisto+TBA Figur 3. % dækning af 2kimbladet ukrudt ved høst. Forsøgsserie (gns. 5 forsøg 2003). % cover of broadleaved weeds at harvest. Trial series (average of 5 trials 2003). 23

23 Forsøg udført ved Agrolab i 2003 har desuden vist, at afhængig af ukrudtsfloraen er produktet særdeles fleksibelt med hensyn til dosering (figur 4), hvilket gør produktet yderligere interessant ikke mindst set i lyset af målindekset for behandlingshyppigheden i majs. Produktet sætter en ny standard for ukrudtsbekæmpelse i majs % effekt ,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 Dosering (l/ha) Callisto+TBA Røjleskov Kavlunde Ore Vamdrup Figur 4. Dosisrespons ved split sprøjtning med forskellige doseringer (l/ha) af Callisto+TBA (gns. af 4 danske forsøg (Agrolab) 2003). Doseresponse curves at split application of varying doses (l/ha) of Callisto+TBA (average of 4 Danish trials (Agrolab) 2003). Afgrødetolerance Produktet er særdeles skånsom overfor majsen i hverken danske eller udenlandske forsøg er der påvist afgrødeskader som følge af produktets anvendelse. 24

24 Synergi På triazinresistente ukrudtsarter er påvist en synergi af de to aktivstoffer i produktet (figur 5) % effekt Callisto+TBA Callisto solo TBA solo Figur 5. Synergieffekt af blandingen af TBA+Callisto overfor triazinresistent Amaranthus retroflexus i forhold til de to aktivstoffer hver for sig (Syngenta). Synergy effect of TBA+Callisto on triazineresistant Amaranthus retroflexus compared with level of control of each separate active ingredient (Syngenta). Diskussion Den fremherskende ukrudtsflora i majsmarker under danske forhold bliver efter dagens standard bekæmpet ved en splitsprøjtning på kimbladstadiet med produkter som Lido SC eller Laddok TE. Splitsprøjtningen er at foretrække for at sikre effekt mod ukrudt, som spirer frem over en lang periode. Et nyt bredspektret ukrudtsmiddel (færdigblandingen af Callisto+TBA) har vist sig at være effektiv overfor de væsentligste 2kimbladede ukrudtsarter og de vigtigste græsser. Effektsikkerheden øges for visse ukrudtsarter ved en splitbehandling, som det er kendt efter dagens praksis. Produktet åbner mulighed for at anvende reducerede doseringer (alt efter ukrudtsfloraens sammensætning) og byder på en sikker ukrudtseffekt kombineret med stor skånsomhed overfor afgrøden. 25

MaisTer det mest bredspektrede majsmiddel i Danmark nogensinde MaisTer the most broad-spectrum herbicide for maize in Denmark - ever Oluf Juhl...

MaisTer det mest bredspektrede majsmiddel i Danmark nogensinde MaisTer the most broad-spectrum herbicide for maize in Denmark - ever Oluf Juhl... Indholdsfortegnelse MaisTer det mest bredspektrede majsmiddel i Danmark nogensinde MaisTer the most broadspectrum herbicide for maize in Denmark ever Oluf Juhl...7 Grasp 40SC nyt græsmiddel mod bl.a. flyvehavre

Læs mere

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World KORNSTRATEGI Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn Solutions for the Growing World Det er lettere at overholde reglerne, når du ikke kan overtræde dem Med Broadway, Mustang

Læs mere

Aktuelt om ukrudt optimal anvendelse af nye midler i korn og frøgræs samt ukrudt ved reduceret jordbehandling

Aktuelt om ukrudt optimal anvendelse af nye midler i korn og frøgræs samt ukrudt ved reduceret jordbehandling Indlæg på Seminar om Planteværn 23 arrangeret af Landbrugets Rådgivningscenter Aktuelt om ukrudt optimal anvendelse af nye midler i korn og frøgræs samt ukrudt ved reduceret jordbehandling Poul Henning

Læs mere

Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret. Stefan Fick Caspersen

Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret. Stefan Fick Caspersen Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret Stefan Fick Caspersen Bekæmpelse af græs - hvad lærte vi i 2014? Mild vinter = stort græsukrudt i foråret Stort græsukrudt = højere doseringer for at opnå samme

Læs mere

Kornstrategi Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Seriøst planteværn

Kornstrategi Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Seriøst planteværn Kornstrategi Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet i korn Seriøst planteværn Anbefalinger for Broadway Anbefalinger for Broadway Bredbladet 110 g 165 g 220 g Græs 110 g 165 g 220 g Agerrævehale

Læs mere

Bro adway ekæmper en lang række græs- og bredbladede ukrud tsarter

Bro adway ekæmper en lang række græs- og bredbladede ukrud tsarter 2-0 Sikker sejr over ukrudt i foråret Stefan Fick Caspersen 5078 0720 Hans Raun 2271 7020 2-0 ukrudt Træfsikker løsning mod græs- og alt bredbladet o Broadway bekæmper en lang række græs- og bredbladede

Læs mere

Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt

Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt v. Johannes Jensen Udskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 1 Komposition af Catch Udskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 2 Florasulam kendt fra Primus

Læs mere

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World KORNSTRATEGI Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn Solutions for the Growing World Forebyg resistens ved at planlægge din sprøjtestrategi rigtigt og flere år frem Resistens

Læs mere

Konsulentmøde - Middelfart August 2007

Konsulentmøde - Middelfart August 2007 Konsulentmøde - Middelfart - 21. August 2007 Vintersæd Vinterraps Billigere at købe blomster ved gartneren end selv dyrke dem i kornet! 1 l/ha Stomp Pentagon+ 0,03 l/ha DFF bekæmper effektivt mere end

Læs mere

Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen Hans Raun

Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen Hans Raun Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret Stefan Fick Caspersen Hans Raun 2012 Salgsstop Selektivitetsforsøg og screening 2013 Catch afmeldes i majs Stadig godkendt i vårbyg, vårhvede, havre og frøgræs

Læs mere

Lexus. Konsulenttræf 21. august DuPont Danmark ApS Langebrogade København K Tlf.: mod ukrudt i vintersæd

Lexus. Konsulenttræf 21. august DuPont Danmark ApS Langebrogade København K Tlf.: mod ukrudt i vintersæd Konsulenttræf 21. august 2014 Søren Severin: Tlf.: 23814720 www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 Lexus -mod ukrudt i vintersæd Strategi 2009 1 Lexus Lexus

Læs mere

www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800

www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 DuPont Planteværn Konsulenttræf 20. august 2015 Fredercia Søren Severin: Tlf.: 23814720 www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 Lexus -mod ukrudt i vintersæd

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20

Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20 Ukrudtsbekæmpelse i foråret Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20 Det enkle middelvalg i korn Dow produkter er ikke omfattet af SUbegrænsningerne. Metaboliterne fra florasulam og pyroxsulam er ikke de samme

Læs mere

Korndyrkningsdag DLG/DLS

Korndyrkningsdag DLG/DLS Korndyrkningsdag DLG/DLS v/ planteavlskonsulent Bent Buchwald bbu@dlsyd.dk - 54840984 Agerrævehale - kommet for at blive - værre? Program Resistent ukrudt hvor langt er vi? Tokimbladet ukrudt Græsukrudt

Læs mere

løsning til det hele Nyt produkt giver danske landmænd de bedste muligheder for ukrudtsbekæmpelse nogensinde.

løsning til det hele Nyt produkt giver danske landmænd de bedste muligheder for ukrudtsbekæmpelse nogensinde. løsning til det hele Nyt produkt giver danske landmænd de bedste muligheder for ukrudtsbekæmpelse nogensinde. samler alle styrker i gør det væsentlig nemmere at få rene marker og øge høstudbyttet. Med

Læs mere

Boxer mod græsukrudt i al vintersæd

Boxer mod græsukrudt i al vintersæd mod græsukrudt i al vintersæd Alm. rapgræs Log 0-3 l Martin Clausen 24 47 84 02 Anders Dalsgaard 20 11 66 95 Ukrudtsbekæmpelse 2006/07 Vintersædsareal 2006: 858.000 ha Ukrudtsbekæmpelse på 784.000 ha 91%

Læs mere

DK K. Front cover. ADVARSEL Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

DK K. Front cover. ADVARSEL Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401). Front cover DK79446195K ADVARSEL Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401). Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i al fodermajs (ensilagemajs, kolbemajs

Læs mere

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World KORNSTRATEGI Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn Solutions for the Growing World Aryle Active er et helt nyt aktivstof til bekæmpelse af bredbladet ukrudt, som indgår i ukrudtsmidlerne

Læs mere

Op til 75% af udbyttet grundlægges i efteråret med bl.a. en effektiv. Trin 1:ukrudtsbekæmpelse. 60-85% effekt. > 85% effekt

Op til 75% af udbyttet grundlægges i efteråret med bl.a. en effektiv. Trin 1:ukrudtsbekæmpelse. 60-85% effekt. > 85% effekt > 85% effekt Burresnerre Enårig rapgræs Fuglegræs Haremad Hyrdetaske Hønsetarm Rød tvetand Storkronet ærenpris 60-85% effekt Hanekro Hejrenæb Hundepersille Mark ærenpris Mark forglemmigej Melde Pengeurt

Læs mere

vårbyg, vårhvede og havre uden udlæg ukrudt

vårbyg, vårhvede og havre uden udlæg ukrudt forglemmigej haremad hejrenæb, bleg, fersken spergel, alm. Express ST/ Nuance WG MiniMet/Accurate 20 WG SweDane Contakt 0,3 tabl. 6 gr. 0,45 0,48 0,50 Obs! () anvendes gang pr. vækstår (3. aug-3. Der sprøjtes

Læs mere

HERBICIDRESISTENS I PRAKSIS

HERBICIDRESISTENS I PRAKSIS Koldkærgaard, 22. oktober 2015 Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen HERBICIDRESISTENS I PRAKSIS DET SIMPLE BUDSKAB OM HERBICIDRESISTENS Hver gang vi sprøjter, bliver der selekteret Frø fra planter

Læs mere

Landskonsulent Poul Henning Petersen

Landskonsulent Poul Henning Petersen Nyt fra landsforsøgene 2010 Anbefalede strategier for bekæmpelse af ukrudt i korn og raps Landskonsulent Poul Henning Petersen Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse. Lidt, effektivt og alternativt. Landskonsulent Hans Kristensen. Afsnit B, C og D

Ukrudtsbekæmpelse. Lidt, effektivt og alternativt. Landskonsulent Hans Kristensen. Afsnit B, C og D Ukrudtsbekæmpelse Lidt, effektivt og alternativt Landskonsulent Hans Kristensen Afsnit B, C og D Lidt 1999 bød på! Lavere afgrødepriser! Højere pesticidafgift! Lavere nettomerudbytter Lidt! Færre behandlinger!

Læs mere

SPRØJTEFRIST 2 måneder. Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljø (vandløb og søer)

SPRØJTEFRIST 2 måneder. Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljø (vandløb og søer) ALLY ST AKTIVSTOF Metsulfuron-methyl 50 %. ANVENDELSESOMRÅDE Ukrudtsbekæmpelse i korn om foråret. SPRØJTEFRIST 2 måneder. Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljø (vandløb og søer) VIRKEMÅDE Ally

Læs mere

XII Resultater fra afprøvningen med herbicider og vækstreguleringsmidler

XII Resultater fra afprøvningen med herbicider og vækstreguleringsmidler Anvendelsesorienteret Planteværn 211 XII Resultater fra afprøvningen med herbicider og vækstreguleringsmidler 211 Karen Eberhardt Henriksen, Henrik Jespersen, Verner Lindberg & Steen C. Sørensen Langt

Læs mere

Ukrudt sen fremspiring

Ukrudt sen fremspiring 561-2014 Annual Report Ukrudt sen fremspiring Weed late emergence Jens Nyholm Thomsen jnt@nordicbeetresearch.nu +45 21 26 61 67 NBR Nordic Beet Research Foundation (Fond) Højbygårdvej 14, DK-4960 Holeby

Læs mere

Use only for corrections Print Ready PDF for upload to Server. Bayer CropScience DK. Country: DK. Colour: CMYK / x60 mm DK I

Use only for corrections Print Ready PDF for upload to Server. Bayer CropScience DK. Country: DK. Colour: CMYK / x60 mm DK I Front cover DK79446195I ADVARSEL For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden (R43). Meget giftig for organismer, der

Læs mere

1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd.

1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd. Nyhedsbrev nr. 1 2012/13 11. september 2012 1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd. Brug 1,0 1,25 Boxer + 0,05 DFF + 0,15 Oxitrill. 2 Bekæmpelse af Rajgræs. Brug Boxer, hæv dosseringen

Læs mere

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World KORNSTRATEGI Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn Solutions for the Growing World Unik virkemåde Sikker anvendelse Uovertruffen effekt Eminent frihed Moderne fleksibilitet

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i kartofler

Ukrudtsbekæmpelse i kartofler 1 af 5 02-04-2008 13:31 Et dokument fra Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret www.landscentret.dk Find mere faglig information på www.landscentret.dk/landbrugsinfo Udskrevet 2. april 2008 LandbrugsInfo

Læs mere

Stedmoder, ager Tvetand. - angiver manglende oplysninger eller helt utilstrækkelig effekt. * angiver utilstrækkelig effekt ved max. dosis.

Stedmoder, ager Tvetand. - angiver manglende oplysninger eller helt utilstrækkelig effekt. * angiver utilstrækkelig effekt ved max. dosis. Tabel 1. Tokimbladet ukrudt i vinterhvede om foråret, ukrudt med 5-6 løvblade, 11-40 ukrudtsplanter pr. m 2. Nødvendig dosis i g, liter eller tab. pr. ha. Kilde: Planteværn Online. Forudsætninger: Vinterhvede

Læs mere

planteværn Vejledning i

planteværn Vejledning i Vejledning i planteværn 2014 redigeret af JES ERIK JESE PETER KRYGER JESE LISE ISTRUP JØRGESE GHITA CORDSE IELSE STIG FEODOR IELSE KLAUS PAASKE POUL HEIG PETERSE METSULFURO-METHYL Middelnavn, registreringsnr.,

Læs mere

Cossack OD robust forårsløsning

Cossack OD robust forårsløsning Cossack OD robust forårsløsning Flemming Larsen Bayer CropScience Vækstforum Jan 2015 Cossack OD 1 robust løsning Indeholder: 7,5 g/l Iodosulfuron + 7,5 g/l Mesosulfuron ( 0,5 l Cossack OD = 30 ml Hussar

Læs mere

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse om foråret i korn, på græsarealer og i fodermajs

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse om foråret i korn, på græsarealer og i fodermajs Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse om foråret Væske: nettoindhold 5 L Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisningen

Læs mere

Focus på udbyttejagt - tænk anderledes. DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen

Focus på udbyttejagt - tænk anderledes. DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen Focus på udbyttejagt - tænk anderledes 1 DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen Gefion s Planteavlsmøde - d. 22.11.2012 Set focus på udbyttejagt! Afgrødernes værdi forøget med ~1.300.000 kr. hos en

Læs mere

Ukrudt - prioritering af indsats og kemikanisk bekæmpelse

Ukrudt - prioritering af indsats og kemikanisk bekæmpelse Ukrudt - prioritering af indsats og kemikanisk bekæmpelse Af Poul Henning Petersen og Je Erik Jeen, Landbrugets Rådgivningscenter, Landskontoret for Planteavl, Skejby Forbruget af herbicider (incl. glyphosat)

Læs mere

Ugrasharving En generell vurdering av bekjempelsesmetoden. Jesper Rasmussen Det Biovidenskabelige Fakultet (LIFE Københavns Universitet)

Ugrasharving En generell vurdering av bekjempelsesmetoden. Jesper Rasmussen Det Biovidenskabelige Fakultet (LIFE Københavns Universitet) Ugrasharving En generell vurdering av bekjempelsesmetoden Jesper Rasmussen Det Biovidenskabelige Fakultet (LIFE Københavns Universitet) jer@life.ku.dk Taastrup campus Main campus (Frederiksberg) Department

Læs mere

TRIBENURON-METHYL. Express ST. Midler. Uddrag af bogen "Vejledning i Planteværn 2015" udgivet af Landbrugsforlaget

TRIBENURON-METHYL. Express ST. Midler. Uddrag af bogen Vejledning i Planteværn 2015 udgivet af Landbrugsforlaget TRIBEURO-METHYL Middelnavn, registreringsnr., pakningsstørrelse og firma Express ST, reg.nr. 3-164, 1x10 tabletter á 7,5 g, Du Pont Express SX, reg.nr. 3-177, 100 g, Du Pont Danmark ApS uance WG, reg.nr.

Læs mere

UKRUDTSBEKÆMPELSE I FORÅRET. Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20

UKRUDTSBEKÆMPELSE I FORÅRET. Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20 UKRUDTSBEKÆMPELSE I FORÅRET Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20 Det enkle middelvalg i korn Middel SU-restriktioner Afstand til vandmiljø Broadway Catch Regnfast efter Additiv PG26N - Mustang Forte Primus

Læs mere

Intet. Afgrøde Skadegører Dosis l/ha Tidspunkt og bemærkninger Vintersæd efterår

Intet. Afgrøde Skadegører Dosis l/ha Tidspunkt og bemærkninger Vintersæd efterår DIFLUFENICAN Middelnavn, registreringsnr., pakningsstørrelse og firma DFF, reg.nr. 18-416, 1,0 l, Bayer CropScience Legacy 500 SC, reg.nr. 396-26, 1 l, Adama Northern Europe B.V. Sempra, reg.nr. 594-4,

Læs mere

Ukrudt i vintersæd. Resultater fra årets ukrudtsforsøg og strategier for næste vækstsæson. Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen

Ukrudt i vintersæd. Resultater fra årets ukrudtsforsøg og strategier for næste vækstsæson. Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen Ukrudt i vintersæd Resultater fra årets ukrudtsforsøg og strategier for næste vækstsæson Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen Gode beslutninger er baseret på erfaringer, erfaringer er baseret på dårlige

Læs mere

Hvorfor bliver der ikke udviklet nogen nye bekæmpelsesmidler?? Martin Clausen Syngenta Crop Protection Mob: 24 47 84 02

Hvorfor bliver der ikke udviklet nogen nye bekæmpelsesmidler?? Martin Clausen Syngenta Crop Protection Mob: 24 47 84 02 Hvorfor bliver der ikke udviklet nogen nye bekæmpelsesmidler?? Martin Clausen Syngenta Crop Protection Mob: 24 47 84 02 det gør der heldigvis også. men større krav, højere pris og længere tid. Hvad koster

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Planteværn Online. Forebyggelse og bekæmpelse af resistens mod herbicider. Hvad er herbicidresistens?

Planteværn Online. Forebyggelse og bekæmpelse af resistens mod herbicider. Hvad er herbicidresistens? Planteværn Online Forebyggelse og bekæmpelse af resistens mod herbicider Af Solvejg K Mathiassen, Mette Sønderskov, Ole Qvist Bøjer and Per Rydahl Aarhus Universitet, Flakkebjerg September 2011 Hvad er

Læs mere

Når ukrudtet beskytter sig mod sprøjtemidler

Når ukrudtet beskytter sig mod sprøjtemidler Når ukrudtet beskytter sig mod sprøjtemidler Værd at vide om resistens Solutions for the Growing World Forebyg resistens ved at planlægge din sprøjtestrategi rigtigt og flere år frem Sammensat af tre stærke

Læs mere

Afgrøder fri for generende ukrudt Vækst-stimulatorer i vårbyg Vækstregulering i vårbyg Carsten Fabricius: mob

Afgrøder fri for generende ukrudt Vækst-stimulatorer i vårbyg Vækstregulering i vårbyg Carsten Fabricius: mob Afgrøder fri for generende ukrudt Vækst-stimulatorer i vårbyg Vækstregulering i vårbyg Carsten Fabricius: mob. 23383423 Ukrudtsbekæmpelse i vårbyg Blandinger er vigtige i vårbyg eksempler Blandingspartner

Læs mere

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til bekæmpelse ukrudt i majs. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. L170365 DENM/01R PPE 4019443

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til bekæmpelse ukrudt i majs. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. L170365 DENM/01R PPE 4019443 L170365 DENM/01R PPE 4019443 Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til bekæmpelse ukrudt i majs. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. Product names marked or, the ALLIANCE FRAME the SYNGENTA

Læs mere

BAYER ANBEFALER TIL SÆSON 2016

BAYER ANBEFALER TIL SÆSON 2016 BAYER ANBEFALER TIL SÆSON 2016 Hussar Plus OD - NYHED - mere sikker og effektiv græsukrudtsmidlet der samler alle styrker i en Prosaro, Proline Xpert og Proline en stærk familie Folicur Xpert den bedste

Læs mere

Status for resistens, og Udvikling af nye midler. Martin Clausen Syngenta Crop protection Mob: 24 47 84 02

Status for resistens, og Udvikling af nye midler. Martin Clausen Syngenta Crop protection Mob: 24 47 84 02 Status for resistens, og Udvikling af nye midler Martin Clausen Syngenta Crop protection Mob: 24 47 84 02 Program Status for herbicid-resistens i Danmark Hvordan kan vi bedst bevare effekterne af vores

Læs mere

Konsulenttræf DuPont planteværn

Konsulenttræf DuPont planteværn Konsulenttræf 2017 DuPont planteværn www.dupontagro.dk Søren Severin Telefon: 23814720 DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København Tlf.: 32662000 Agenda Avaunt - effektiv bekæmpelse af skadevoldere

Læs mere

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i majs efter majsens fremspiring.

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i majs efter majsens fremspiring. L125148 DENM/9J Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i majs efter majsens fremspiring. 5 L Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i majs efter majsens fremspiring. ADVARSEL

Læs mere

Tolerante roer med ALS inhibitor tolerance

Tolerante roer med ALS inhibitor tolerance Tolerante roer med ALS inhibitor tolerance Hvad er det vi taler om? ALS-inhibitor-tolerance i sukkerroer Begrebet ALS-inhibitor-tolerance i sukkerroer Grundlaget for ALS-inhibitor-tolerance Hvordan blev

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i korn. ved landskonsulent Poul Henning Petersen & konsulent Jens Erik Jensen

Ukrudtsbekæmpelse i korn. ved landskonsulent Poul Henning Petersen & konsulent Jens Erik Jensen Ukrudtsbekæmpelse i korn ved landskonsulent Poul Henning Petersen & konsulent Jens Erik Jensen Behandlingshyppighed Mål 2002 2,0 81-85 1990 1994 1998 2000 Landbrugets Rådgivningscenter Lavt behandlingsindeks

Læs mere

Konsulenttræf Fredericia

Konsulenttræf Fredericia Konsulenttræf Fredericia 20. August - 2015 Martin Clausen Henrik Ryberg Mogens Mogensen Mobil: 24 47 84 02 Mobil: 30 47 05 64 Mobil: 20 12 01 82 Den milde vinter har givet græsukrudtet optimale vilkår!..

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse forår 2014 Vintersæd

Ukrudtsbekæmpelse forår 2014 Vintersæd Ukrudtsplaner 2014 Efterårsbehandlet - god effekt Sp/kl Pris kr/ha Kamille + snerlepileurt + burresnerre (ikke stedmoder, Ærenpris og raps) SU resistent fuglegræs 1 0,5 l Starane XL x 126 Kamille + snerlepileurt

Læs mere

Billednøgle for ukrudt, sygdomme og skadedyr i landbrugsafgrøder

Billednøgle for ukrudt, sygdomme og skadedyr i landbrugsafgrøder Billednøgle for ukrudt, sygdomme og skadedyr i landbrugsafgrøder Plantebeskyttelse - med omtanke Bliv dus med markens skadegørere At kende ukrudtet fra det spirer frem og vide, hvordan svampe og skadedyr

Læs mere

1 liter. Ukrudtsmiddel UN 3082. Front Page. fluid power. Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i hvede, byg, vinterrug og triticale.

1 liter. Ukrudtsmiddel UN 3082. Front Page. fluid power. Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i hvede, byg, vinterrug og triticale. Front Page 1 liter Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i hvede, byg, vinterrug og triticale. Opbevares tørt og frostfrit fluid power Skal omrystes før brug Reg.nr. 18-493 DK79556942F ADVARSEL

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug

Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug Ilse A. Rasmussen Afd. for Plantebeskyttelse og Skadedyr Forskningscenter Flakkebjerg Danmarks JordbrugsForskning Frøukrudt Mekanisk ukrudtsbekæmpelse Afgrøde/ ukrudt

Læs mere

Planteværn Online. Forebyggelse og bekæmpelse af resistens mod herbicider. Hvad er herbicidresistens?

Planteværn Online. Forebyggelse og bekæmpelse af resistens mod herbicider. Hvad er herbicidresistens? Planteværn Online Forebyggelse og bekæmpelse af resistens mod herbicider Af Solvejg K Mathiassen, Mette Sønderskov, Ole Qvist Bøjer and Per Rydahl Aarhus Universitet, Flakkebjerg September 2011 Opdateret

Læs mere

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup Krav til efterafgrøder Pligtige efterafgrøder 10-14 % af efterafgrødegrundareal - mest på husdyrbrug På brug med 2,3 DE 70 % af

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i frøafgrøder

Ukrudtsbekæmpelse i frøafgrøder Ukrudtsbekæmpelse i frøafgrøder Landskonsulent Christian Haldrup Landbrugets Rådgivningscenter Landskontoret for Planteavl SAMMENDRAG For at kunne dyrke frø af høj kvalitet, og der er behov for at kunne

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd. DuPont. Lexus

Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd. DuPont. Lexus Ukrudtsbekæmpelse i. vintersæd DuPont Lexus Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd Fortsat vigtig med effektiv ukrudtsbekæmpelse i efteråret Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd Lexus i DuPont mix : Meget bred løsning

Læs mere

5 liter. fluid power DK C. Reg. nr Skal omrystes før brug

5 liter. fluid power DK C. Reg. nr Skal omrystes før brug 5 liter Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig

Læs mere

Forskellige herbiciders effekt overfor storkenæb, hejrenæb og kornblomst

Forskellige herbiciders effekt overfor storkenæb, hejrenæb og kornblomst Markbrug nr. 284a 2003 1 Markbrug nr. 284a Oktober 2003 Forskellige herbiciders effekt overfor storkenæb, hejrenæb og kornblomst Solvejg K. Mathiassen og Per Kudsk, Afdeling for Plantebeskyttelse, Forskningscenter

Læs mere

Mekanisk ukrudtsbekæmpelse i kartofler Mechanical weed control in potatoes. Summary. Indledning. 20. Danske Planteværnskonference 2003

Mekanisk ukrudtsbekæmpelse i kartofler Mechanical weed control in potatoes. Summary. Indledning. 20. Danske Planteværnskonference 2003 20. Danske Planteværnskonference 2003 Mekanisk ukrudtsbekæmpelse i kartofler Mechanical weed control in potatoes Ilse A. Rasmussen & Karsten Rasmussen Danmarks JordbrugsForskning Afd. for Plantebeskyttelse

Læs mere

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn Base page 5 liter Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn fluid power Skal omrystes før brug DK80028784A Reg. nr. 18-564 ADVARSEL For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal

Læs mere

Vintersæd - opfølgende ukrudtsbekæmpelse

Vintersæd - opfølgende ukrudtsbekæmpelse Planteavlsnyt Vintersæd - opfølgende ukrudtsbekæmpelse 21. marts. 2016 Gefion Heldigvis er langt de fleste vintersædsmarker ukrudtsbehandlede med god effekt i efteråret. Er markene behandlet i efteråret

Læs mere

Bekæmpelse af græs- og bredbladet ukrudt i foråret

Bekæmpelse af græs- og bredbladet ukrudt i foråret Bekæmpelse af græs- og bredbladet ukrudt i foråret DLG Vækstforum 2012 Salgskonsulent Stefan Fick Caspersen Program Ukrudtets betydning Bekæmpelse af græs- og bredbladet ukrudt Resistent ukrudt et stigende

Læs mere

Ally ST. Vælg løsning efter markens behov. Ally ST - Ukrudtsbekæmpelse i al vintersæd. Derfor Ally ST: Aktuelle blandingspartnere til Ally ST

Ally ST. Vælg løsning efter markens behov. Ally ST - Ukrudtsbekæmpelse i al vintersæd. Derfor Ally ST: Aktuelle blandingspartnere til Ally ST Ally ST Vælg løsning efter markens behov 2011. DuPont. All rights reserved. DuPont Oval Logo, DuPont, The miracles of science, and Express and Ally are trademarks of DuPont or its affiliates Ally ST -

Læs mere

Kontakt os. Kenneth Søbye 2425 3159. Flemming Larsen 2429 9971. Ivan Kloster 2429 9970

Kontakt os. Kenneth Søbye 2425 3159. Flemming Larsen 2429 9971. Ivan Kloster 2429 9970 Kontakt os Flemming Larsen 2429 9971 Kenneth Søbye 2425 3159 Ivan Kloster 2429 9970 Cossack OD - Nyhed Godkendelse Markedsdata Forsøg Anbefaling Cossack OD 1 robust løsning Indeholder: 7,5 g/l Iodosulfuron

Læs mere

Hvordan kan Planteværn Online bruges til at planlægge indkøb af pesticider?

Hvordan kan Planteværn Online bruges til at planlægge indkøb af pesticider? Hvordan kan Planteværn Online bruges til at planlægge indkøb af pesticider? Januar 2011 Indhold Side: 1 Planlæg indkøb af herbicider 2 1.1 Forskelligt ukrudt kræver forskellige behandlinger 2 1.2 Hvilke

Læs mere

Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse.

Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. LXXXXXXX DENM/05T PPE XXXXXXX Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i fodermajs. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel

Læs mere

Ukrudtsmiddel nr. 347-6

Ukrudtsmiddel nr. 347-6 Ukrudtsmiddel nr. 347-6 Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede, vinterrug, vinterbyg, vårbyg, vårhavre og triticale uden udlæg om foråret. Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Læs mere

planteværn Vejledning i

planteværn Vejledning i Vejledning i planteværn 2014 redigeret af JENS ERIK JENSEN PETER KRYGER JENSEN LISE NISTRUP JØRGENSEN GHITA CORDSEN NIELSEN STIG FEODOR NIELSEN KLAUS PAASKE POUL HENNING PETERSEN TRINEXAPAC-ETHYL Middelnavn,

Læs mere

EU 582 CCL LABEL ITALY. w. 50 mm. Broadway UKRUDTSMIDDEL

EU 582 CCL LABEL ITALY. w. 50 mm. Broadway UKRUDTSMIDDEL Page w. 50 mm Broadway w. 45 mm UKRUDTSMIDDEL Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinter- og vårhvede, triticale og rug. Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt

Læs mere

5 liter. Ukrudtsmiddel. Front label

5 liter. Ukrudtsmiddel. Front label Front label DK84084328A 5 liter Ukrudtsmiddel Må kun anvendes én gang per vækstår til bekæmpelse af flyvehavre, vindaks og agerrævehale om foråret i vårbyg, vårbyg med udlæg af kløver, rødsvingel og engsvingel

Læs mere

Gasbrænding af ukrudt i økologiske majs

Gasbrænding af ukrudt i økologiske majs Gasbrænding af ukrudt i økologiske majs Ukrudtet skal bekæmpes Utilstrækkelig ukrudtsbekæmpelse i økologisk majs medfører et stort udbyttetab og en ensilagekvalitet, som ikke er velegnet til højt ydende

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af pesticider. Gælder fra 1. januar 2014.

Ansøgning om godkendelse af pesticider. Gælder fra 1. januar 2014. TABLE 1. Plant protection s: Chemical Category Product (new or renewal) Produktansøgni nger (nye eller forny) Type type 1. DK is the examining member state (E.g. Zonal RMS, new as in Dk, me-too or renewal

Læs mere

Activus 40 WG. Midler

Activus 40 WG. Midler Pendimethalin Middelnavn, registreringsnr., pakningsstørrelse og firma Activus 40 WG, reg.nr. 396-36, 10 l, Makhteshim-Agan Inter-Pendimethalin 330, reg.nr. 221-140, 10 l, Inter-Trade A/S Stomp, reg.nr.

Læs mere

DuPont planteværn DLG vækstforum 2015 Søren Severin Telefon: 23814720. www.dupontagro.dk. DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København

DuPont planteværn DLG vækstforum 2015 Søren Severin Telefon: 23814720. www.dupontagro.dk. DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København DuPont planteværn DLG vækstforum 2015 Søren Severin Telefon: 23814720 www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København Tlf.: 32662000 1 Agenda Avaunt - effektiv bekæmpelse af glimmerbøsser

Læs mere

Væsentlige konklusioner og oplysninger i Bekæmpelsesmiddelstatistikken

Væsentlige konklusioner og oplysninger i Bekæmpelsesmiddelstatistikken Væsentlige konklusioner og oplysninger i Bekæmpelsesmiddelstatistikken 2011 Behandlingshyppigheden Behandlingshyppigheden angiver det antal gange, det konventionelt dyrkede landbrugsareal i gennemsnit

Læs mere

Screening og afprøvning af nye herbicider. til renholdelse af juletræer og klippegrønt

Screening og afprøvning af nye herbicider. til renholdelse af juletræer og klippegrønt PC-CONSULT AFSLUTTENDE RAPPORT for projekt nr. 2003-0015: Screening og afprøvning af nye herbicider og herbicidblandinger til renholdelse af juletræer og klippegrønt Finansieret af Produktionsafgiftsfonden

Læs mere

Hvordan optimerer vi den kemiske ukrudtsbekæmpelse med henblik på kløver?

Hvordan optimerer vi den kemiske ukrudtsbekæmpelse med henblik på kløver? Hvordan optimerer vi den kemiske ukrudtsbekæmpelse med henblik på kløver? Sammenfatning af forsøg og erfaringer fra plænegræs og frøgræs A A R H U S U N I V E R S I T E T Peter Hartvig, Forskningscenter

Læs mere

Ukrudtsmiddel. Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i majs

Ukrudtsmiddel. Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i majs Starship Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i majs Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Læs mere

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Mekanisk ukrudtsbekæmpelse. af Jesper Rasmussen

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Mekanisk ukrudtsbekæmpelse. af Jesper Rasmussen Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Mekanisk ukrudtsbekæmpelse af Jesper Rasmussen Department of Plant and Environmental Sciences Mekanisk ukrudtsbekæmpelse -med hovedvægt på en teoretisk

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Til NaturErhvervsstyrelsen. Notat om flyvehavrebekæmpelse i sædekorn

AARHUS UNIVERSITET. Til NaturErhvervsstyrelsen. Notat om flyvehavrebekæmpelse i sædekorn AARHUS UNIVERSITET DC A - NATIO NALT C ENTER FO R FØ DEVARER O G JO RDBRUG Til NaturErhvervsstyrelsen Notat om flyvehavrebekæmpelse i sædekorn Nærværende notat fra DCA - Nationalt Center for Fødevarer

Læs mere

Integreret ukrudtsbekæmpelse i landbrugsafgrøder

Integreret ukrudtsbekæmpelse i landbrugsafgrøder Integreret ukrudtsbekæmpelse i landbrugsafgrøder, Solvejg Kopp Mathiassen, Bo Melander, Peter Kryger Jensen & Niels Holst - Aarhus Universitet Poul Henning Petersen SEGES Otto Nielsen Nordic Beet Research

Læs mere

Nyt dyrkningssystem med øget rækkeafstand i kornafgrøder

Nyt dyrkningssystem med øget rækkeafstand i kornafgrøder 8 juni, 2015 Økologiske feltdage, 8-9 juni, 2015 Nyt dyrkningssystem med øget rækkeafstand i kornafgrøder Factulty of Science and Technology Department of Agroecology Research Centre Flakkebjerg DK-4200

Læs mere

Eagle. Bayer CropScience DK PMR: DK06051552A. Use only for corrections Print Ready PDF for upload to Server. Country: DK Colour: CMYK DK06051552A

Eagle. Bayer CropScience DK PMR: DK06051552A. Use only for corrections Print Ready PDF for upload to Server. Country: DK Colour: CMYK DK06051552A Repeater REPEATER Page PAGE DK06051552A 120 g Eagle Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse om foråret i korn med og uden udlæg og vedvarende græs. ADVARSEL For at nedsætte risikoen for mennesker

Læs mere

planteværn Vejledning i

planteværn Vejledning i Vejledning i planteværn 2014 redigeret af JENS ERIK JENSEN PETER KRYGER JENSEN LISE NISTRUP JØRGENSEN GHITA CORDSEN NIELSEN STIG FEODOR NIELSEN KLAUS PAASKE POUL HENNING PETERSEN PENDIMETHALIN Middelnavn,

Læs mere

Dyrkning af hestebønner i 2017 sådan! v. Casper Andersen

Dyrkning af hestebønner i 2017 sådan! v. Casper Andersen Dyrkning af hestebønner i 2017 sådan! v. Casper Andersen Indhold Jordtype og forfrugt Plantetal P og K? Sortsvalg Ukrudtsbekæmpelse Svampe Skadedyr Disciplin med sprøjten! Jordtype og forfrugt 4 foregående

Læs mere

www:dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Skøjtevej 26 2770 Kastrup Tlf.: 32479800

www:dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Skøjtevej 26 2770 Kastrup Tlf.: 32479800 Konsulenttræf 20. august 2013 Søren Severin: Tlf.: 23814720 Erling F. Petersen: Tlf.: 40155923 www:dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Skøjtevej 26 2770 Kastrup Tlf.: 32479800 Agenda Lexus og Absolute 5 Express

Læs mere

Curzate M, det nye basis-middel til bekæmpelse af kartoffelskimmel.

Curzate M, det nye basis-middel til bekæmpelse af kartoffelskimmel. Curzate M, det nye basis-middel til bekæmpelse af kartoffelskimmel. Curzate M blev opdaget i 1972 og registreret i Frankrig første gang i 1975. Anvendelsen i Danmark understøttes derfor af mange gode erfaringer

Læs mere

Reduceret jordbearbejdning og ukrudt

Reduceret jordbearbejdning og ukrudt Markbrug nr. 246 Januar 2002 Reduceret jordbearbejdning og ukrudt Gitte Rasmussen & Peter Kryger Jensen, Afdeling for Plantebeskyttelse Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning

Læs mere

Yara N-sensor Grundlæggende information og funktioner. Anders Christiansen Yara Danmark Gødning Tlf.:

Yara N-sensor Grundlæggende information og funktioner. Anders Christiansen Yara Danmark Gødning Tlf.: Yara N-sensor Grundlæggende information og funktioner Anders Christiansen Yara Danmark Gødning Tlf.: 2740 8933 N-Sensor Ens tildeling passer (næsten) aldrig Baggrunds data? Conductivity [ms/m] 50 bonitets

Læs mere

Base page DK G. Reg.nr Omrystes kraftigt før brug

Base page DK G. Reg.nr Omrystes kraftigt før brug Base page ADVARSEL EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H315 Forårsager hudirritation. H410 Meget giftig

Læs mere

Ally SX. Ukrudtsmiddel. 0912117 K-29853-20 pages 28/09/12 16:44 Page1 MÅ KUN ANVENDES TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE I KORN OM FORÅRET.

Ally SX. Ukrudtsmiddel. 0912117 K-29853-20 pages 28/09/12 16:44 Page1 MÅ KUN ANVENDES TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE I KORN OM FORÅRET. 0912117 K-29853-20 pages 28/09/12 16:44 Page1 K-29853/31210 - DENMARK - (COVER) PAGE 1 SE INDLAGTE BRUGSANVISNING N ADVARSEL For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges

Læs mere

Radrensning og lugning (del af Optimek-projektet)

Radrensning og lugning (del af Optimek-projektet) 968-216 Annual Report Radrensning og lugning (del af Optimek-projektet) Otto Nielsen on@nh.nu +45 23 61 7 57 NBR Nordic Beet Research Foundation (Fond) Højbygårdvej 14, DK-496 Holeby / Borgeby Slottsväg

Læs mere

Base page PMR: DK F. Bayer CropScience DK DK F. Use only for corrections Print Ready PDF for upload to Server /1966

Base page PMR: DK F. Bayer CropScience DK DK F. Use only for corrections Print Ready PDF for upload to Server /1966 Base page ADVARSEL For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje. Irriterer øjnene og huden. (R36/R38) Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede

Læs mere

Absolute 5 Ukrudtsmiddel

Absolute 5 Ukrudtsmiddel 080705 K-18794 3/08/07 13:23 Page 1 K-18794/30708 - DENMARK - BASE (P. 2) N ADVARSEL For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje. Meget giftig for organismer, der

Læs mere