Sproglige & terminologiske retningslinjer for oversættelse og revision af SNOMED-termer, i tre dele:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sproglige & terminologiske retningslinjer for oversættelse og revision af SNOMED-termer, i tre dele:"

Transkript

1 Sproglige & terminologiske retningslinjer for oversættelse og revision af SNOMED-termer, i tre dele: 1. Sproglige principper (opdat. 13. januar 2011) 2. Affiks-tabel (opdat. 29. september 2009) 3. Ugeskrift for Lægers forkortelsesliste (af januar 2005) Forord I efteråret 2003, forud for realiseringen af SUNDTERM-projektet oversættelse af den amerikanske kliniske terminologi, SNOMED CT, til dansk blev en række grundlæggende sprogligt-terminologiske principper vedtaget af en lille arbejdsgruppe bestående af lægerne Ulrich Andersen og Ole Terkelsen fra Sundhedsstyrelsen samt undertegnede konsulent. Det drejede sig om principbeslutninger, hvad angik sprogets status (herunder især valg af termtype) og sprogets korpus (herunder især ortografi). Disse blev i januar 2004 gennemgået sammen med oversættelsesbureauet Intertext og nedfældet i et notat af 27. januar 2004: "Principper ifm. oversættelse af SNOMED-termer (første udgave)". Ifm. selve SUNDTERMprojektet blev der efterfølgende etableret en tværfaglig Redaktionsgruppe, som fik til opgave at formulere og opdatere de sproglige retningslinjer og løbende tage stilling til generelle såvel som specifikke spørgsmål vedr. oversættelsen. Et væsentligt sprogpolitisk spørgsmål var valget af termtype. Mens det medicinske fagsprogs terminologi førhen i høj grad var baseret på rent græsk-latinske termer, er den i de seneste årtier i stigende grad blevet til en inkonsekvent blanding af 1) rent græsk-latinske termer, 2) hybridtermer, dvs. nationaliserede varianter af de oprindelige latinske og/eller græske termer, og 3) rent danske termer. Dette er en logisk følge af dels yngre generationers dalende kendskab til græsk og latin, dels en stigende indflydelse fra engelsk, lægevidenskabens nye lingua franca, hvor nationaliseringsprincippet længe har hersket. Etableringen af en klinisk terminologi på dansk var en god anledning til at indføre en mere konsekvent og konsistent linje. Der var enighed om, at hybridtermerne ikke blot i mange kliniske sammenhænge faktisk anvendes i stigende grad, men at de samtidig lever op til en række af de vigtigste krav, man må stille til det medicinske fagsprogs terminologi, nemlig: - motivation: det bagved liggende begrebs indhold/betydning afspejles i termen - international genkendelighed: udenlandske læger og patienter vil trods fordanskningen kunne genkende begrebet - psykologisk acceptabilitet: klinikernes ønske om at bevare et fagsprog respekteres, og der tages i vidt omfang hensyn til etableret klinisk sprogbrug - sproglig anvendelighed: termerne er nemme at udtale, konstruere og anvende i tekstuel sammenhæng. Det har fra starten af projektet stået klart, at en 100% konsekvent linje i retning af at anvende hybridtermer overalt ikke var mulig. Således ville en fuldstændig hybridisering af græsk-latinske anatomiske termer være psykologisk uacceptabel (f.eks. skafoidknogle i stedet for os scaphoideum). Inden for anatomien er hybridtermer dog ofte blevet foretrukket ifm. overbegreber; således er posterior lægmuskel overbegreb for musculus popliteus, musculus triceps surae osv. Hvad angår diagnoser og procedurer, har den overordnede linje har været så vidt overhovedet muligt at anvende hybridtermer. Eksempler herpå er kongenit hoftedysplasi frem for dysplasia coxae congenita, akut appendicit frem for appendicitis acuta og laparoskopisk excision af ovariecyste frem for excisio cystis ovarii laparoscopica. I de tilfælde, hvor der slet ikke findes nogen hybridterm, er valget som regel faldet på den (fagsproglige) græsk-latinske term jf. diabetes frem for (den almensproglige) sukkersyge. Endelig findes der en række

2 eksempler på termer, hvor de rent danske termer er valgt, fordi de har vundet hævd eller langt oftest anvendes også i fagsproget jf. hjerte-lunge-maskine og gul feber. Det har ofte været umuligt for Redaktionsgruppen at leve op til alle de ovennævnte termkrav på én gang, og der er derfor uundgåeligt foretaget valg, som ikke alle klinikere vil være enige i. Det skal dog understreges, at den oversatte SUNDTERM-term, den såkaldt foretrukne term, ikke behøver at stå alene: Det vil være muligt for klinikerne at tilføje synonymer, hvis og når de føler behov for at tilpasse terminologien egne behov, ønsker og vaner. Nærværende dokument indeholder: 1. Sproglige principper: en løbende opdateret og udvidet version af notatet fra januar 2004, inddelt efter emne i alfabetisk orden. 2. Affiks-tabel: en oversigt over de oftest anvendte præfikser og suffikser (forstavelser og endelser) af latinsk/græsk oprindelse, der kan anvendes som reference for oversættere og validatorer mhp. sikring af konsistent morfologi og ortografi (opbygning og stavning af termerne). 3. Ugeskrift for Lægers forkortelsesliste: en oversigt over almindeligt anerkendte forkortelser, som især kan være nyttig, hvis man støder på ikke-forklarede forkortelser i SUNDTERMapplikationens kilder og evt. senere ifm. tilføjelse af synonymer til termerne. Dokumentet skulle gøre det muligt for brugerne gennem fritektssøgning på emner eller specifikke termer at finde svar på de fleste rent sprogligt-terminologiske spørgsmål. Asta Høy 1. Sproglige principper Opdateret 02. februar 2007, udfærdiget af cand.ling.merc., ph.d. Asta Høy, konsulent for Sundhedsstyrelsen Introduktion, herunder prioritering hvad angår referencedokumenters og værkers præskriptive status: En stor del af disse Sproglige retningslinjer hviler på de almindelige, gængse retskrivningsregler, som anbefales i Retskrivningsordbogen. I tilfælde af tvivl vedr. sprogets status (valg af termtype) såvel som dets korpus (stavning/sammensætning) har nærværende Sproglige retningslinjer dog altid præskriptiv status og vinder dermed over andre kilder. I tilfælde af tvivl kan det som et supplement være en fordel at foretage en søgning i SUNDTERM-applikationens dokument Opsamling, der løbende opdateres. Dokumentets fulde navn er "Opsamlende ændringsliste vedr. SNOMED-oversættelser", og her er så godt som alle ændringer foretaget ifm. revisionen i 2004 samt nyere ændringer registreret i tabelform inkl. eventuelle kommentarer vedr. de enkelte begreber og termer. Tabellen er sorteret i datoorden efter, hvornår ændringen er foretaget. I enkelte tilfælde er en principbeslutning blevet ændret på et senere tidspunkt, hvorfor man altid bør tage hensyn til den seneste beslutning. Desuden indeholder SUNDTERM-applikationen en række kilder af høj validitet, ligesom der i afsnittene herunder i nogle tilfælde refereres til række andre højvalide kilder. Det drejer sig især om Klinisk Ordbog (16. udg., 2004), Kemisk Ordbog, Lægemiddelkataloget (www.lmk.dk) og IUPACklassifikationen (http://www.labterm.dk) og Ugeskrift for Læger. Den anvendte kilde indsættes som reference i kommentarfeltet. Hvis en afklaring af spørgsmål stadig ikke er nået efter søgninger i kildematerialet eller en af disse kilder, må termen betragtes som et tilfælde, der sendes videre som "tvivlsterm".

3 * foran et ord i eksemplerne herunder angiver, at ordet ikke anbefales! Organisme-navne (f.eks. bakterier, virus, planter, dyr) I Organism-hierarkiet er der i vidt omfang anvendt internationale taksonomiske navne. Her er referencen Disse navne skal bevares i deres internationale version og skal følge den internationale ortografi også hvad angår store og små begyndelsesbogstaver i de enkelte ord (i SNOMED CT er der ind imellem fejlagtigt brugt små bogstaver!). Når kategoribetegnelsen (f.eks. family, genus, species = familie, slægt, art) er medtaget i SNOMED CT på engelsk, medtages den også på dansk i bestemt form og med lille begyndelsesbogstav. For oversættelsen af disse kategorier se Principbeslutninger (søg på "kategoribetegnelser"). Eks.: Dependovirus (organism) = Dependovirus Streptococcus pneumoniae (organism) = Streptococcus pneumoniae Spirochaeta dentium (organism) = Spirochaeta dentium Sandfly fever Naples virus (organism) = Sandfly fever Naples virus Genus Equus = slægten Equus Family Caliciviridae = familien Caliciviridae Superclass Agnatha = overklassen Agnatha. Ud over de taksonomiske navne forekommer der i Organism-hierarkiet en del samlebetegnelser/overskriftstermer på engelsk. De oversættes til dansk. Eks.: Infectious agent = infektiøst agens Arthropod-borne organism = leddyrsbåren organisme. I andre hierarkier er referencen for de taksonomiske navne som ovenfor; for trivialnavne er det Klinisk Ordbog, subsidiært lærebøger om infektionsmedicin i applikationens kildemateriale. Når det taksonomiske navn anvendes på engelsk, gøres det samme på dansk: - Infection by Ascaris suum (disorder) = infektion med Ascaris suum - Chlamydia pneumoniae IgG level = Chlamydia pneumoniae IgG-niveau. Når der anvendes et trivialnavn på engelsk, gøres det samme på dansk jf. eks. 1-3 herunder. Det kan dog være svært at se, om der på engelsk er tale om det taksonomiske navn eller et engelsk trivialnavn. I disse tilfælde accepteres begge versioner jf. eks. 4-5 (husk bindestreg ifm. eponymer og kryds ved stort begyndelsesbogstav i applikationen!). Alternativt kan termen sendes i tvivl med en note om problemet. - Group B streptococcal pneumonia (disorder) = pneumoni forårsaget af gruppe B-streptokokker (jf. KO: gruppe B-streptokokker = gruppebetegnelse/dansk trivialnavn) - Acute bronchiolitis due to respiratory syncytial virus (disorder) = akut bronkiolit forårsaget af respiratorisk syncytialvirus [jf. KO & Infektionssygdomme og mikrobiologi: dansk trivialnavn] - Serologic test for herpes simplex (procedure) = serologisk test for herpes simplex [jf. KO & Infektionssygdomme og mikrobiologi: dansk trivialnavn] - Adenovirus antigen (substance) = adenovirusantigen eller Adenovirus-antigen [jf. KO: adenovirus = gruppebetegnelse/dansk trivialnavn; term kan evt. sendes i tvivl] - Chlamydia antibody level (procedure) = klamydiaantistofniveau eller Chlamydia-antistof-niveau [term kan evt. sendes i tvivl] - Lathyrus poison(substance) = latyrusgift eller Lathyrus-gift [term kan evt. sendes i tvivl].

4 Bestemt form/ubestemt form Spørgsmålet om, hvorvidt et dansk/fordansket substantiv skal stå i bestemt eller ubestemt form, vedrører ikke mindst termer, der betegner en anatomisk lokalisation. Generelt gælder følgende retningslinjer: Bestemt form skal vælges, hvis der kun er én af slagsen i kroppen og der samtidig refereres til hele organet eller kropsdelen: Metabolisk og genetisk forstyrrelse, der afficerer leveren Degenerativ ledsygdom i bækkenregionen Fejlstilling af halebenet Biopsi fra mavesækken. Der er valgfrihed, hvis termen indeholder en opremsning af flere begreber (ubestemt form vil her ofte være at foretrække for at undgå, at termen bliver for tung ): Mycosis fungoides i lymfeknuder i hoved, ansigt og/eller hals. Ubestemt form skal vælges, hvis der er flere af slagsen i kroppen (dette forekommer ret ofte): Kongenit anomali i endokrin kirtel Inflammatorisk dermatose i kvindeligt kønsorgan Bevægelse af øjenlåg ved bevægelse af øje. Bindestreger Hovedreglen på dansk er, at man sammenskriver i modsætning til engelsk, hvor man sammenstiller. Sammensætningsreglen gælder også, når der i sammensætningen indgår umodificerede græske/latinske ord (mht. sammensætninger, hvori indgår ord af anden fremmedsproglig oprindelse, se nedenfor): *kardiolipin antistoffer kardiolipinantifstoffer *fase kontrast undersøgelse fasekontrastundersøgelse *laser revaskulariseing laserrevaskularisering (mht. laser se note i afsnittet Forkortelser!) *colon-kirurgi colonkirurgi *pleura-dræn pleuradræn *varice-opereret variceopereret *aorta aneurisme aortaaneurisme. Der indsættes bindestreg i følgende tilfælde: 1) I ord, der indledes med "ikke": ikke infektiøs ikke-infektiøs ikke specificeret ikke-specificeret (undtagelse: ikkeryger). 2) I sammensætninger, hvori der indgår tal, tegn eller forkortelser: *α kæde α-kæde *1 års alderen 1-års alderen (eller 1-års-alderen) *DNA molekyle DNA-molekyle *C vitamin C-vitamin (NB: kan også skrives vitamin C ifølge Retskrivningsordbogen; men vi holder os til førnævnte version).

5 3) Hvis sammensætningen består af flere led og der allerede er bindestreg i den første del af ordet: *K-vitamin antagonist K-vitamin-antagonist *hjælper-t lymfocytter hjælper-t-lymfocytter. 4) Når der er tale om sidestillede led: *læbegane-spalte læbe-gane-spalte, *mave-tarmkanalen mave-tarm-kanalen *Di-Te-Pol vaccination Di-Te-Pol-vaccination. 5) Hvis sammensætningens første led består af flere enkeltstående ord: *hepatitis C virus hepatitis C-virus *fase 2 undersøgelse fase 2-undersøgelse *cancer recti behandling cancer recti-behandling *type 2 diabetes type 2-diabetes. 6) Hvis den ene del af sammensætningen består af et eller flere ord på et fremmedsprog: *direct current konvertering (eller *direct currentkonvertering ) direct current-konvertering *neutralisations assay (eller *neutralisationsassay) neutralisations-assay *Goretex mèche Goretex-mèche. 7) Når der indgår et proprium (personnavn, bakterienavn e.l.) i sammensætningen: *Apgar score (eller *Apgarscore) Apgar-score * Spieghel hernie (eller *Spieghelhernie) Spieghel-hernie *Chlamydia infektion Chlamydia-infektion (Men: gonokokinfektion, fordi første led i termen IKKE er et proprium, men blot den forkortede, fordanskede version af bakterienavnet Neisseria gonorrhoeae.) NB: Indgår der genitiv i en konstruktion indeholdende et eponym, bevares genitiv i stedet. Se afsnittet Genitivkonstruktioner ifm. eponymer! 8) Endelig indsættes der "læsevenlighedsbindestreg" i sammensætninger, hvor tre vokaler støder sammen.*salpingoooforit Salpingo-ooforit. Der kan være andre tilfælde, hvor det skønnes hensigtsmæssigt at indsætte en sådan læsevenlighedsbindestreg; i tilfælde af tvivl bør Redaktionsgruppen konsulteres. Forkortelser En del almindeligt forekommende forkortelser og akronymer (initialord) findes i listen på side 8-12 af Manuskriptvejledning for Ugeskrift for Læger (18. udg., januar 2002). Listen over forkortelser findes i sin fulde udstrækning i tredje del af dette dokument og kan være en nyttig reference. Almensproglige forkortelser kan findes i Retskrivningsordbogen (Dansk Sprognævn, Aschehougs forlag) og/eller Politikens Håndbog i nudansk (Henrik Galberg Jacobsen og Peter Stray Jørgensen). Forkortelser bør så vidt muligt ikke anvendes i den foretrukne term. Nogle er dog så indgroede i enten almensproget eller i fagsproget, at de kan accepteres. Eksempelvis accepteres mht. (med hensyn til), mhp. (med henblik på), vedr. (vedrørende) og pga. (på grund af) samt LSD (lysergsyrediethylamid), ELISA (enzyme-linked immunosorbentassay) og EEG (elektroencefalogram). Enkelte forkortelser har ændret status fra at være akronymer til at blive opfattet som regulære ord, f.eks. laser. Derfor sættes der ikke bindestreg i sammensætninger med laser. Tvivlstilfælde sendes videre til Redaktionsgruppen. En del forkortede former (akronymer og initialord) især de meget almindeligt anvendte skrives med småt. Således f.eks. aids, hiv, ekg, tv, cd-rom, edb, p-pille.

6 Se også under "Gen-navne". Fremmedsproglige termer Disse skrives og udtales på originalsproget. I tilfælde, hvor der f.eks. er tale om franske termer i det danske fagsprog, medtages accenter, eks: péan, tabatière, débridement. Engelske termer erstattes så vidt muligt under hensyntagen til klinisk praksis af danske/fordanskede termer. Ind imellem støder man på termer, der i den grad indgået i det danske fagsprog, at de kan betragtes som danske. Et par eksempler er feedback og bias. Ofte kan man vha. udtalen afgøre, om et ord kan betragtes som dansk. Er ordet optaget i Retskrivningsordbogen, kan det betragtes som dansk. I tilfælde, der giver anledning til tvivl, indsættes en note herom, og termen gives status af tvivl. Ifm. latinsk-græske termer er referencerne Klinisk Ordbog (16. udgave), Anatomiens navne (Nørgaard og Holmboe, Arnold Busck) og til en vis grad ICD-10. For anatomiske termes vedkommende er referencen Anatomisk billedordbog (3. udg., 4. oplag fra 2000), idet termernes ortografi her er et resultat af beslutninger vedtaget af internationale udvalg af anatomer. Det kan her bemærkes, at følgende termer er blevet ændret ved anatomernes sidste revision: *thyreoidea thyroidea *annulus anulus. *esophagus oesophagus (sidste ændring jf. Søren Nørby, red. på Klinisk Ordbog, 16. udg.!) Genitivkonstruktioner ifm. eponymer Ifm. sygdomme, syndromer, symptomer og tegn opkaldt efter en eller flere personer er det almindeligt at anvende genitiv ved at tilføje s (eller apostrof, når navnet i forvejen ender på s) eller eventuelt helt at undlade genitiv og bruge en sammenstilling som f.eks. *Down syndrom. Indtil 2. juni 2005 har vi ifm. SNOMED-oversættelserne anvendt bindestreg i st.f. genitiv jf. f.eks. *Pinard-tegn eller *Mallory-Weisssyndrom, hvilket dog medfører en ændring af udtalen i forhold til genitivkonstruktioner. Der er pr. 2. juni 2005 i Redaktionsgruppen taget beslutning om fremover at anvende genitiv under anvendelse af gængse retskrivningsregler vedr. genitiv som beskrevet i Retskrivningsordbogen. Eks.: Pinards tegn, Creutzfeldt-Jakobs sygdom, Kochers symptom, Mallory-Weiss syndrom. Gen-navne (optræder ifm. f.eks. laboratorieundersøgelser) Gen-navne består af en forkortelse skrevet med store bogstaver efterfulgt af bindestreg + gen, f.eks. CFTR-gen. Information om gener generelt kan findes ved søgning på eller På sidstnævnte adresse (HUGO) findes de korrekte navne i venstre kolonne Approved gene symbol. Findes et gen-navn ikke i disse referencer, må det sendes videre til Redaktionsgruppen som tvivlsterm. Hybridtermer (fordanskede græske/latinske termer) Den mest udbredte måde at fordanske de græske/latinske termer på ligger et sted imellem de principper, man anvender på engelsk og fransk, og dem, man anvender i andre nordiske lande, hvor nationaliseringen er mere konsekvent (især i Norge og Island).

7 Det hovedprincip, som har vundet indpas i det danske fagsprog, er baseret på, at "udanske" bogstavkombinationer ofte erstattes (f.eks. c med k (foran a, o og u), ch med k, qu med kv, th med t, ou med u, ae med æ og oe med ø), at danske endelser føjes til i stedet for de græske/latinske, og at komposita (sammensatte termer) og kollokationer (termer i form af fraser bestående af fast sammentømrede ord) i øvrigt retter sig efter dansk syntaks. Eks.: kardiel (jf. cardialis) diagnostisk (jf. diagnosticus) gastrisk (jf. gastricus) palpation (jf. palpatio) tyreotoksikose (jf. thyreotoxicosis) tubulær (jf. tubularis) akut myokardieinfarkt astmatisk bronkit endoskopisk retrograd kolangiografi perkutan transluminal koronar angioplastik reumatoid artrit. Ofte falder en del af den oprindelige latinske/græske endelse væk ifm. fordanskningen (og af og til kan det som i et par af nedenstående eksempler endda være den eneste måde, hvorpå hybridtermen adskiller sig fra den latinsk-græske). Eks: appendicit (jf. appendicitis) otit (jf. otitis) kirurgi (jf. cheirourgia) pneumoni (jf. pneumonia) sarkom (jf. sarcoma) odontologi (jf. odontologia) ødem (jf. oedema). Hvad angår termer af græsk oprindelse, hvori indgår bogstavkombinationen "rrh" som f.eks. gonorrhoea, diarrhoea og haemorrhagica, er tidligere principbeslutning om dobbelt-r i hybridtermerne ændret pr (sep. 05). Dvs. at hybridvarianterne med ét r foretrækkes som f.eks.: gonoré, diaré, hæmoragisk. Kemiske og biokemiske betegnelser, indholdsstoffer i lægemidler, enzym- og hormonnavne m.v. Undersøg allerførst, om termen dækker et begreb fra Materiale-hierarkiet ved at tjekke, hvad det fuldt specificerede navn (Fully specified name/fsn) for begrebet er! Hvis begrebet hører til dette hierarki, skal det altid staves i overensstemmelse med Kemisk Ordbog således f.eks. calcium frem for kalcium og polyethylen frem for polyetylen. Findes stoffet eller dele af det ikke som opslagsord, kan en del af det evt. findes i nomenklaturafsnittet. Findes betegnelsen ikke i Kemisk Ordbog, retter man sig efter IFCC- IUPAC-klassifikationen på adressen (skriv søgeordet i feltet Komponent el. synonym ). Her findes bl.a. en lang række biokemiske betegnelser samt hormon- og enzymnavne i den form, de anvendes i laboratorieterminologien. For så vidt angår enzymnavne, gælder følgende principper for begreberne i Materiale-hierarkiet: - græske bogstaver skrives ud, dog uden at blive fordansket (eks.: alpha-, beta-, gamma-) - den internationale/engelske ortografi respekteres (jf. - Retskrivningsordbogens regler om sammenskrivning frem for sammenstilling respekteres (dermed falder afslutningsvokalen i det første ord af den engelske term væk på dansk jf. eks. 1, 2 og 3) - Retskrivningsordbogens regler om indsættelse af bindestreg på dansk respekteres (jf. eks. 1 og 4). Eks.: 1) Glucose-6-phosphate dehydrogenase = Glucose-6-phosphat-dehydrogenase 2) nitrile hydratase = nitrilhydratase

8 3) saccharopine dehydrogenase = saccharopindehydrogenase 4) sucrose alpha-glucosidase = sucrose-alpha-glucosidase. I andre hierarkier følges ortografien i hovedopslagsordet/hovedtermen i Klinisk Ordbog jf. "tyroksin se thyroxin", hvor thyroxin er hovedterm, og "glycogen: se glykogen", hvor glykogen er hovedterm. Findes stofferne ikke her, er næste reference Retskrivningsordbogen (www.dsn.dk), dernæst Kemisk Ordbog. Hvad angår lægemidler, herunder injektions- og infusionsvæsker, er Danske Lægemiddelstandarder ALTID referencen: (Danske Lægemiddelstandarder [+aktuelt årstal] kan her søges og downloades i pdf-format). Derfor bør man altid tjekke, om stoffet forekommer i denne reference! Alle de stoffer, der her er tale om, vil kunne findes i Materiale- og/eller Produkt-hierarkiet. At ortografien af det tilsyneladende samme stof er forskellig i de to hierarkier, skyldes følgende systematik: En term, der dækker et kemisk stof indeholdt i et lægemiddel, kan betragtes på to måder: Dels kan den være betegnelse for et bestemt indholdsstof i et lægemiddel (f.eks. morfin, glykogen), dels kan den være en generisk betegnelse for selve det kemiske stof, der er tale om (f.eks. morphin, glycogen). Indholdsstoffer findes i SNOMED i Produkt-hierarkiet (Product), kemiske stoffer med deres generiske betegnelse i Materiale-hierarkiet (Substance). Laboratorieundersøgelser (betegnelser for resultater af undersøgelser/test) Hvis der i termer, der betegner resultater af laboratorieundersøgelser, ikke blot er tale om en kemisk, anatomisk eller anden kendt betegnelse, kan der søges i (vælg Søg og skriv søgeordet i feltet Synonym eller komponent ). Findes svaret ikke her, kan termerne sendes videre til Redaktionsgruppen som tvivlstermer. Præpositioner Toleddede præpositioner som "indenfor" og "udfra" skrives i to ord, når de efterfølges af en styrelse, men i ét ord, når de står som selvstændige adverbialer jf. Han befandt sig inden for døren. / Han befandt sig indenfor. Eks.: *graviditet udenfor livmoderen graviditet uden for livmoderen *fæstning af metal-coils inde fra fæstning af metal-coils indefra Ordstilling og syntaks Spørgsmål vedr. ordstilling i termer, hvori der indgår et adjektiv, opstår både ifm. med korte og længere SNOMED CT-termer. Især kan de termer, der på engelsk indeholder et komma, efter hvilket der er hægtet et eller flere beskrivende adjektiver, udgøre et problem. Som udgangspunkt respekteres danske retskrivningsregler; dvs. at adjektiver foranstilles: *puls regelmæssig regelmæssig puls (eng. term: pulse regular). Hvad angår lange termer med flere adjektiver, kan det være vanskeligt umiddelbart at se, hvad det enkelte adjektiv lægger sig til/hvilket substantiv det fungerer som modifikator for. En direkte oversættelse vil overføre det samme problem til dansk og bevirke, at termen ikke lever op til det overordnede mål om motivation, dvs. at termen umiddelbart og entydigt skal afspejle begrebsindholdet. Derfor må ordstillingen ændres på dansk og kommaer så vitd muligt fjernes. Evt. tvivl om, hvilke substantiver de

9 enkelte adjektiver lægger sig til, kan afklares ved at se på oversigten over relationerne for de enkelte begreber ("stjernen" i CareCom-applikationen). Eksemplerne herunder illustrerer dette: Eng: Open reduction of closed acromioclavicular dislocation, acute, with fascial graft (procedure) Dansk: åben reponering af akut lukket akromioklavikulær luksation, med fasciegraft (af oversigten over relationerne for dette begreb fremgår det nemlig, at open lægger sig til proceduren reduction, samt at såvel acute som closed lægger sig til tilstanden dislocation). Eng.: Sprain thumb, metacarpophalangeal joint, radial collateral ligament Dansk: overstrækning af radialt kollateralligament i tommelfingers metakarpofalangealled Eng.: Excision of tumor from forearm area, deep, intramuscular Dansk: excision af dyb intramuskulær tumor i underarmsområde Eng.: Transection of obturator nerve, intrapelvic, with adductor tenotomy Dansk: transsektion af intrapelvin obturatornerve med adduktortenotomi Eng.: Application of finger splint, dynamic Dansk: anlæggelse af dynamisk fingerskinne. Singularis/pluralis Der gælder ikke nogen helt faste regler på dette punkt. Som udgangspunkt respekteres singularis hhv. pluralis i den engelske term, så den danske version tilsvarende står i singularis hhv. pluralis. Eks.: Multiple congenital malformations = Multiple kongenitte misdannelser Nystagmus and other irregular eye movements = Nystagmus og andre uregelmæssige øjenbevægelser. Der kan dog være tilfælde, hvor det er hensigtsmæssigt at afvige fra dette princip, fordi dansk klinisk sprogbrug adskiller sig fra engelsk f.eks. ifm. pain, hvor man på dansk normalt vil tale om smerter, i hvert fald når den anatomiske lokalisation angives samtidig: Pain in lumbar spine = Smerter i lænderygsøjlen. Særlige problembørn Nedenstående liste består dels af termer, jeg har erfaring for ofte staves forkert, dels af termer, der faktisk kan staves på forskellige måder, men hvor vi har besluttet at vælge løsningen angivet med kursiv skrift: *abces absces *adhærens adhærens (når der er tale om vedhængende, sammenhængende i alm. betydn.) *adhærens adhærence (når der er tale om sammenvoksning ifm. f.eks. peritoneum) *anabol eller *anabolisk anabolsk *arrytmi arytmi *asthma astma* i dog kun i (for)danske(de) termer! F.eks. bronkial astma, men: asthma bronchiale) *attack attak *atrieflimmer atrieflimren *axon/axoner/axonal axon/aksoner/aksonal *bismut bismuth *chok shock (= kredsløbskollaps) *choriel korisk (af substantivet chorion = den yderste fosterhinde) *cirrhose cirrose *coecum caecum (til trods for, at det ofte på dansk fejlagtigt udtales "søkum"!) *cøkal cækal (jf. caecum)

10 *diarrhoea diaré *exitabel excitabel *exogen eksogen *ekstirpation eksstirpation *fetus foetus (som latinsk-græsk term), føtus (som hybridterm), dog oftest på dansk: foster *gonorrhé gonoré *haemorrhoide hæmoride *haemorrhagica hæmoragisk *handikap handicap *kardial kardiel *chole kole (kole- med k foretrækkes konsekvent i fordanskninger, også selv om hele det græske ord chole indgår i den danske afledning eller sammensætning. Det kan nemlig være meget svært at gennemskue, hvornår der er tale om hele det græske ord for galde: chole, hvor den ortodokse ortografi skal bevares, og hvornår der er tale om stammen chol som præfiks + binde-e, hvor reglerne tilskriver ortografi med k (kole-). Det er derfor besluttet i fordanskninger (såvel afledninger som sammensætninger) konsekvent at skrive det med k). *ledegigt leddegigt (denne version giver flest hits på Google i fagsproglig sammenhæng) *myxødem myksødem *natræmi natriæmi *nosokomial nosokomiel *oksy-/oksi- oxy-/oxi- *parafin paraffin *plaque plaque (ifm. dermatologi/oftalmologi) *plaque plak (ifm. odontologi) *pre- præ- *reflux refluks *rhino- rino- *skanning scanning *skreening screening *stadie stadium *øsophagus oesophagus (men: øsofageal det er jo et adjektiv og dermed en fordanskning!) Specielt SNOMED-relaterede spørgsmål Typografiske tegn Komma bruges i vid udstrækning på engelsk og kan accepteres på dansk. Det bør dog tilstræbes på dansk at konstruere en mere mundret, beskrivende og sammenhængende term, hvis termen på engelsk blot består af usammenhængende brudstykker. Eks: Sprain thumb, metacarpophalangeal joint, ulnar collateral ligament = overstrækning af ulnart kollateralligament i tommelfingers metakarpofalangealled Fracture, closed, comminuted, with displacement = lukket komminut fraktur med forskydning. Tankestreg bruges i vid udstrækning på engelsk. Her tilstræbes der på dansk en konstruktion med foranstilling af det, der på engelsk følger efter en tankestreg. Eks.: Urethral dilatation female = uretral dilation hos kvinde; Ventral hernia unspecified irreducible = irreponibelt uspecificeret ventralhernie. Skråstreg i engelske termer gengives som regel på dansk. Eks.: T2a (IIA): Ovarian tumour with extension and/or implants on uterus and/or tube(s) (finding) = T2a (IIA): ovarietumor med direkte spredning til og/eller udsæd på uterus og/eller tuba(e) uterina(e) Disorder of skin AND/OR subcutaneous tissue = sygdom i hud OG/ELLER subkutant væv. Kolon gengives som regel på dansk. Eks.:

11 FH: cardiac disorder = familieanamnese: hjertesygdom feces consistency: normal = afføringskonsistens: normal*½. Parentes forsøges undgået på dansk. Hvis der ikke er taget principbeslutning om den pågældende type parentes (søg i kildedokumenter på ordet "parentes"), må spørgsmålet behandles i Redaktionsgruppen. Eks. på to forskellige løsninger: cellulitis and abscess of cheek (external) = cellulit og absces på kind mass concentration (property) = massekoncentration (egenskabsart). Anførselstegn anvendes aldrig i danske termer. Metategn (tags) gengives altid på dansk; det kan f.eks. dreje sig om angivelser af høj skrift/hævet skrift eller lav skrift/sænket skrift: ^ xxx^ / >xxx< (hvor xxx = ord eller tal). Firkantet parentes som [D], [X] eller [EDTA] gengives, som den står. Oversættelse af handlingsord, der IKKE afspejler, at der er tale om en procedure I SNOMED CT er der en del eksempler på begreber især fra Procedure-hierarkiet, hvor termen blot udtrykker resultatet af en handling eller materiale anvendt ifm. en (underforstået) handling. Hvis der ikke foreligger noget princip om oversættelsen af termen eller relevante dele af den, skal oversættelsen følge den engelske term. Eks.: split thickness skin graft (Procedure) = indgreb med anvendelse af delhudstransplantat (ifm. graft anvendt i betydningen grafting tilsiger princippet en omskrivning) biopsy of bone (Procedure) = knoglebiopsi (ifm. biopsy i betydningen "biopsitagning" accepteres biopsi på dansk jf. klinisk sprogbrug). Oversættelse af proprier ifm. Procedure-begreber En del procedurer er navngivet efter den, der har udviklet metoden, hvorfor konstruktionen "[navn] [procedure]" er ret almindelig på engelsk. Findes den tilsvarende procedure på dansk i Klinisk Ordbog (KO) oftest som genitivkonstruktion "[navn]s [procedure]", oversættes den i henhold hertil. Eks.: Hartmann operation, rectal resection = Hartmanns operation, rektal resektion Bracht maneuver = Brachts metode (kaldes sådan i KO). Findes begrebet ikke i Klinisk Ordbog, og kan man ikke umiddelbart finde den danske term for proceduren, kan løsningen "[procedure] ad modum [navn]" vælges. Eks.: Gritti-Stokes amputation = amputation ad modum Gritti (findes i KO på latin) Talma-Morison operation, omentopexy = omentopeksi ad modum Talma-Morison. Oversættelse af forskellige ord, der betegner træk/egenskab/art "character" - findes i to betydninger i SNOMED CT: 1) art af (konstrueres evt. med genitiv). Eks.: headache character = art af hovedpine (eller: hovedpines art) 2) karakter, væsen (om person). Eks.: emphatic character = empatisk karakter. "characteristic" / "characteristics" - oversættes med træk vedr. Eks.: characteristic of extremity = træk vedr. ekstremitet body weight characteristic = træk vedr. legemsvægt. "feature " - oversættes forskelligt, alt efter hvilket hierarki der er tale om: 1) Observable entity-begreber: træk vedr. (evt. træk ved). Eks.:

12 Q wave feature = træk vedr. Q-tak 2) Body structure-begreber: struktur. Eks.: external anatomical feature = ekstern anatomisk struktur. 3) begreber fra andre hierarkier: træk (i de fleste tilfælde), symptom (ifm. psykiatribegreber). Eks: Multiple malformation syndrome with facial defects as major feature = multimisdannelsessyndrom med ansigtsdefekter som væsentligste træk change in facial features = ændring af ansigtstræk Severe depressed bipolar I disorder with psychotic features, mood-congruent = svær depressiv bipolær sindslidelse type I med stemningskongruente psykotiske symptomer. NB: feature kan i enkelte tilfælde forekomme i en anden betydning som i Accidentally caught in architectural feature element; i dette tilfælde oversættes det f.eks. med "bygningsdel". observable Indledningsvis skal det slås fast, at tilføjelsen "(Observable entity)" i FSN (Fully specified name) indikerer, at begrebet tilhører Observable entity-hierarkiet (Træk-hierarkiet), samt at det pågældende begreb bliver til et fund (finding), når det får tildelt en værdi. Eks.: "blodtryk" (engelsk FSN Blood pressure (Observable entity)) versus "normalt blodtryk" (engelsk FSN Normal blood pressure (finding)). Selve ordet "observable" forekommer desuden i en del Preferred terms i Observable entity-hierarkiet og skal oversættes som følger: 1) når "observable" er substantiv på engelsk: træk vedr. Eks.: body temperature observable = træk vedr. kropstemperatur observable of sensation of touch = træk vedr. berøringssans. Hvor termen på engelsk kun består af et adjektiv + observable, kan det være nødvendigt på dansk at indsætte ordet "forhold". Eks: cardiovascular observable = træk vedr. kardiovaskulære forhold 2) når "observable" står som adjektiv og lægger sig til feature, oversættes med "observerbart træk". Eks: observable feature of walking = observerbart træk ved gang. "property " - oversættes næsten altid med egenskabsart; vedrører måletekniske begreber i Qualifier value-hierarkiet. Eks.: catalytic activity (property) = katalytisk aktivitet (egenskabsart) property of measurement = egenskabsart ved måling. NB: De få andre termer, hvori ordet property forekommer, repræsenterer begreber fra Observable entityhierarkiet (kun to, nemlig: muscle property = egenskab ved muskel og body fluid property = egenskab ved kropsvæske) og andre hierarkier, hvor ordet har en helt anden betydning som f.eks. "ejendom" i property negotiator (occupation). "quality" - oversættes normalt - og i (næsten) alle tilfælde ifm. begreber i Observable entity og Findinghierarkierne med art. Eks.: heart murmur quality, musical = hjertelyd af melodisk art. NB: Undtagelser er begreber omhandlende voice quality (stemmekvalitet) og begreber, hvor betydningen af quality er vurderende/værdiladet. Her oversættes normalt med kvalitet. eks.: Quality inspector (occupation) = kvalitetskontrollør. I tvivlstilfælde, hvor der ikke kan findes et entydigt svar på denne type spørgsmål i filen Opsamling eller Principbeslutninger, kan Asta Høy kontaktes på tlf eller mail Termtyper og valg af termtype

13 Latinsk-græske termer, hybridtermer eller danske termer? Ifm. valget af term bør et vist niveau af fagsproglighed generelt tilstræbes. Sproget i patientjournalen er det kliniske sprog forstået på den måde, at f.eks. laboratorie- og andre undersøgelsesresultater udtrykkes, som de forekommer i journalen dvs. med de termer, der anvendes inden for det pågældende speciale til kommunikation med klinikere. Generelt bør hybridtermer, dvs. fordanskede latinsk-græske termer, foretrækkes (se dog næste afsnit vedr. anatomibetegnelser). Eksempelvis foretrækkes altid erytrocytter frem for røde blodlegemer, uanset at begrebet på engelsk i flæng benævnes erythrocytes hhv. red blood cells. Ligeledes foretrækkes oxygen- som præfiks frem for ilt- jf. oxygenoptagelse og oxygenforbrug. I tilfælde af tvivl om valg af rent latinsk-græsk hhv. hybridterm på dansk kan den engelske term bruges som rettesnor: er den rent latinsk-græsk, er det acceptabelt også at anvende denne termtype på dansk. Hvad angår anatomibetegnelser, gælder følgende retningslinjer: - Når der henvises til en bestemt struktur og hvis der kun er én af slagsen i kroppen eller én i hver kropshalvdel, foretrækkes den latinsk-græske term. Eks.: uterus, hypothalamus, sternum (der findes kun én af slagsen i kroppen); arteria iliaca, collum femoris, glandula parotidea (der findes kun én i hver kropshalvdel). Der er dog undtagelser fra denne regel, idet dansk eller hybridterm jf. klinisk sprogbrug ofte foretrækkes ifm. visse især større anatomiske enheder som hjertet frem for cardia, ventriklen/mavesækken frem for gaster, leveren frem for hepar, kraniet frem for cranium. - Hvis begrebet er mere overordnet og/eller der er flere af slagsen, foretrækkes hybridterm. Eks.: koronararterie, intraabdominale lymfeknuder, metakarpalligament. I tvivlstilfælde hvis en hybridterm vanskeligt lader sig konstruere og/eller strider imod klinisk sprogbrug kan termen baseres på latin/græsk. Eks.: embolektomi af arteria carotis frem for embolektomi af carotid arterie; arterie i retina frem for retinal arterie. Præferencen for latinsk-græske termer ifm. anatomi er mere konsekvent i Body structure-hierarkiet end i de øvrige hierarkier; i sidstnævnte vejer klinisk sprogbrug tungere. Hvornår man i klinikken foretrækker en latinsk-græsk term, en hybridterm eller en rent dansk term, kan der dog ikke opstilles helt faste og konsekvente regler for. I nogle tilfælde findes der ingen hybridterm jf. diabetes / sukkersyge, otitis media / mellemørebetændelse. Her vil man oftest i fagsproget foretrække den latinsk-græske term. I andre tilfælde er det almindeligt at anvende den rent danske term. Eks.: hjørnegraviditet, mave-tarm-kanal, navlesnorsfremfald, lændesmerter. I tvivlstilfælde kan der søges dels i dokumentet Opsamling, dels i SUNDTERM-applikationens kildemateriale (f.eks. Ugeskrift for Læger) mhp. at finde belæg for valget af en hybridterm. Er der mange flere "hits" på den latinsk-græske hhv. den danske version af termen, bør den pågældende term dog fortrækkes. Der skal under alle omstændigheder i tilfælde, hvor der er foretaget en sådan søgning, indsættes en reference til de(n) anvendte kilde(r) i kommentarfeltet, og/eller termen sendes videre som tvivlsterm med en note. Termernes ortografi Se afsnittet "Hybridtermer" vedrørende disse termers ortografi og fordanskningsprincipperne. Rent latinsk-græske termer staves og bøjes i overensstemmelse med latinske grammatiske regler, f.eks. cervix uteri (subst. i nominativ + subst. i genitiv), os ethmoidale (subst. + adj.), nodulus / noduli (subst. i singularis / pluralis). Latinsk-græske ord og termers ortografi bevares også, hvis de indgår i sammensatte termer (komposita) når de vel at mærke optræder som hele ord. Eksempler: thoraxkirurgi (græsk+hybrid), aortaklapudskiftning (latin+dansk). Ortografiske varianter som *artritis i st.f. arthritis eller *encefalitis i st.f. encephalitis betragtes som ikkekorrekte.

14

15 2. Affiks-tabel Opdateret 29. september 2005 udarbejdet af Asta Høy, konsulent for SST Nedenstående tabel inddelt i to dele er en oversigt over de mest almindeligt forekommende græske/latinske ordelementer, der optræder som præ- og suffikser i medicinske termer inkl. angivelse af ortografien i fordanskede termer (hybridtermer). Listen er baseret på forskellige engelske, franske og svenske lingvisters lister over latinsk/græske præ- og suffikser samt Concise Oxford Dict., Dansk Fremmedordbog (Munksgaard), Medicinsk Terminologi (B.I. Lindskog, Nordiska Bokhandelns Förlag) og Anatomiens navne. Nærmere oplysninger om referencerne hos Asta Høy, NB: Listen er ikke udtømmende og er beregnet til at skulle opdateres løbende. Der kan ligeledes stadig være ortografiske spørgsmål ifm. fordanskningerne, der bør vendes igen. Forkortelser anvendt i parenteserne med etymologiske (sproghistoriske) oplysninger: gr. = af græsk; lat. = af latin; eng. = forekommer i denne form i engelske termer; a = adjektiv; s = substantiv; v = verbum; præp = præposition; pron = pronomen. Præfikser og stammer, der anvendes til foranstilling i medicinske termer Latin/græsk Dansk Betydning a- (se ab-) a- af; fra a- (gr. a, an, præfiks) a-; u-; ikke- negation ab- (lat. ab, præp) ab- af; fra abs- (se ab-) abs- af; fra (= ab, bruges foran m, p, v) (a- foran konsonant, anforan vokal) (bliver til a- foran m, p, v og til abs- foran c, q, t) (= ab, bruges foran c, q og t) acro- (gr. akron, s) akro- top, spids, yderst ad- (præp) ad- til, hen imod, ved aer-/aero- (gr. 'aeros, s) aero- luft alb- (albus,a) alb- hvid (assimilieres til ac- foran c, ak- foran k, al- foran l osv.) allo- (gr. allos=2.) allo- anden, ulig, fremmed ambi- (lat. ambo) ambi- begge, på begge sider, rundt om

16 Latin/græsk Dansk Betydning amphi-; ampho- (gr. amfi, præfiks) amfi- omkring, på begge sider, rundt om, af begge slags an- (gr. a, an, præfiks) an-; u-; ikke- negation (a- foran konsonant; anforan vokal) ana- (gr. an'a, præp) ana- forsk. betydinger: adskillelse, op, tilbage, gen-, på ny, modsat angi-, angio- (gr. ange'ion, s) angi-, angio- kar (blod-) anis-, aniso- (gr. 'anisos, a) anis-, aniso- ulig ant-; anti- (gr. anti, præp) anti- mod, imod (ant- foran vokal og h i græske ord) ante- (beslæget med græsk anti-; lat. ante, præp) ante- foran, forrest, fortil anthropo- (gr. anthropos, s) antropo- menneske ap-, apo- (gr. apo, præp) apo- bort fra, ud fra (ap- foran vokal og h i græske ord) arch-, archeo- (gr. a.) ark-, arkæo- begyndelse, ur- arachno- (gr. arachne, s) arakno- edderkop arteri(o)- (gr. arter'ia, s) arteri(o)- pulsåre (oprindelig luftrør) arthro- (gr. 'arthron, s) artro- led audio- (audire, v) audi-, audio- hørelse auto- (gr. autos, pron) auto- selv bi-, bin-, bis- (lat. bis, præfiks) bi-, bin-, bis- dobbelt, fordobling, to gange bio- (gr. bios, s) bio- liv brachi(o)- (lat. brachium, s / gr. brachi'on, s) braki- brachy- (gr. brachys, a) braky- kort vedr. arm brady- (gr. bradys, a) brady- langsom calor- kalor- varme carbo- (lat. carbo,s) karbo- kul cat(a)- kat(a)- ned, modsat caud- kaud- hale centi- (lat. centum, s) centi- hundrede centri- (lat. centrum, s) centri- midtpunkt

17 Latin/græsk Dansk Betydning cephal-, cephalo- (burde egtl. være kefal- /kefalo- jf. oprindelsen!) (gr. kefal'e, s) cefal-, cefalo- hoved cerebro- (lat. cerebrum, s) cerebro- hjerne cheil-, cheilo- (gr. cheilos, s) keil-, keilo- læbe chiro- (gr. cher/cheiros, s) kiro- hånd chol-, chole- (gr. chol'e, s) kol-, kole- galde circa- cirka- om; omkring; ca. circum- (lat. circum, præp) cirkum- om, omkring co- (con, cum, præp) co- sammen, med, sam- (col-, com-, con-, cor-/kol-, kom-, kon-, kor-?) colo- (gr. colon, s) kolo- tyktarm colp-; colpo- (gr. kolpos, s) kolp-, kolpo- skød; moderskede- contra- kontra- mod/imod crur- krur- underben cry-, cryo- kry-, kryo- frysning crypto- krypto- usynlig, gemt cycl-, cyclo- cykl-, cyklo- cyklisk, periode, ringformet cyt-, cyto- cyt-, cyto- celle de- de- af, bort, ned, ud af deca- (gr. deka) deka- ti deci- (lat. decem) deci- ti dent-, dento- dent-, dento- tand dex- (lat. dexter) deks- højre dextro- (lat. dexter) dekstro- højre di- (gr. di-, præfiks) di- dobbelt- di-, dis- (lat. præfiks, uden s foran vokal, f, g og m) dis- u-, mis-, van- dia- (gr. dia, præp) dia- gennem (+ fuldførelse, adskillelse, vekselvirkning) dipl-, diplo- dipl-, diplo- dobbelt, i par dis- (gr. dis, a) dis- dobbelt dys- (gr. dys-, præfiks) dys- præfiks der ændrer grundordet: u-, mis-, van-, dårlig, mangelfuld e- (lat. ex, præp; gr. eks-, præp) e- ud af/ud fra/bort fra

18 Latin/græsk Dansk Betydning (forkortelse for eks- anvendt foran b, d, g, i, j, l, m, n, r, v, u) ec- (gr. eks-, præp) ek- ud af/ud fra/bort fra (anvendes foran visse konsonanter i st.f. eks-) echino- (gr. echinos. s) ekino- pindsvin ecto- (gr. ektos, præp) ekto- udenfor em- em- i/inde i (anvendes foran b, p og somme tider m i st.f. en-) en- en- i/inde i encephal-; encephalo- encefal-; encefalo- hjerne (NB: foran b, p og somme tider m anvendes em-) endo- ( exo-) endo- indvendig/indre epi- epi- oven på, over, ved siden af erythr-; erythro- erytr-, erytro- rød eu- eu- god, normal, vel, ægte ex- (se også e-) eks- ud af/ud fra/bort fra (NB: foran c bevares ex- som i excision) exo- (gr. ekso, præp) ekso- ydre, udvendig, uden for extra- ( intra-) ekstra- uden for/usædvanlig extro- ( intro-) ekstro- uden for/usædvanlig = extra- feto-; foeto- føto- foster fibro- fibro- tråd foeto-; feto- føto- foster frontal- frontal- pande gemin- gemin- tvilling ger-, gero-, geront- ger-, gero-, geront- alderdom, aldring gland- gland- kirtel gluc-; gluco- gluk-; gluko- sukker (drue-); sød glyc-, glyco- glyk-, glyko- som vedrører kulhydrater gon- gon- knæ gyn-, gyneco- gyn-, gyneko- kvinde haem-, hem-, hemo, hemat-, hemato- hæm-, hæmat-, hæmato- blod-

19 Latin/græsk Dansk Betydning hect- hekt- hundrede hemi- hemi- halv-; halvsidig hetero- hetero- ulig, fremmed hex- hex- seks hom- hom- ens, lignende hyp-, hypo- hyp-, hypo- under, for lav, manglende hyper- hyper- over, for meget, for høj, overskydende idio- idio- egen, selv il- il- negationen in- foran l im- im- negationen in- foran b, m & p in- (lat. in, præp) in- deri/ind- in- (lat. in-, præfiks) in-; ikke- negation (bliver til il- foran l, im- foran b, m og p, ir- foran r) infra- infra- nedenfor, under inter- inter- mellem intra- intra- ind i, indenfor intro- ( extro-) intro- ind/indad iso- iso- ligesom, samme juxta- juksta- nær, ved siden af kine(si), kines(io)- kine(si); kines(io)- bevægelse leuc-, leuco- leuk-; leuko- hvid, som vedrører de hvide blodlegemer litho- (gr. lithos, s) lito- sten logo- logo- ord, tal macro- (se ogs makro-) makro- stor mal-, male- mal-, male- dårlig, ilde, forstyrret mani- mani- sjælelig afvigelse medi-, medio- medi-, medio- i midten, mod midten, som vedrører midtpunktet mega(l)-, megalo- mega(l)-, megalo- stor melan-, melano- melan-, melano- sort, mørkfarvet meno- meno- menstruation met-; meta- met-; meta- efter, mellem, ulig, om, over

20 Latin/græsk Dansk Betydning metr-, metro- metr-, metro- livmoder micro- mikro- mindre, meget lille mill- mill- tusinde mono- mono- en, enkelt muco- muko- slim my-, myo- my-, myo- muskel necr- nekr- død krop neo- neo- ny nephr-; nephro- nefr-, nefro- nyre neur-, neuro- neur-, neuro- nerve nucl-, nucleo- nukl-, nukleo- kerne (celle-) ob-, op- ob-, op- for, mod, til, ved oligo- oligo- få, fåtallig onk- onk- tumor,? ortho- orto- ret, rigtig, lige oxid- (gr. oxi-/oksys + eng. suffiks ide) oxid- iltforbindelse, ilte oxy- (gr. oksys) oxy- iltholdig, sur paed-; ped-; paedo-; pedo- pæd-; pædo- barn paleo- paleo- gammel, ur-, fortidig pan, pant- pan-, pant- al, hel para- para- ved siden af, ud over pato- pato- sygdom pent-, penta- pent-, penta- fem peri- peri- omkring, rundt om phago- fago- som optager og fortærer pharma(co)- farma(ko)- som vedrører lægemidler phlebo- flebo- vene phon-; phono- fon-; fono- lyd, røst photo- foto- lys poly- poly- mange, flere post- post- efter prae-; pre- præ- før presby- presby- alder

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet 1 2 Diagnostiske strategier for muskuloskeletal

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Undervisning i lægefaglig sprogtolkning af stud.med. Shahid Qamar Manan. Almen om Tolkning

Undervisning i lægefaglig sprogtolkning af stud.med. Shahid Qamar Manan. Almen om Tolkning Almen om Tolkning - Vær så præcis som mulig - hvis noget ikke giver mening for dig, så gør det hellere ikke for pt. pas på sort snak (oversættelse ord for ord). - Omtal ikke patienten i 3. person. Pt.

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2010 Biologi - Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2010 Biologi - Facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2010 1/23 B3 Indledning Mennesket Menneskets krop består af forskellige organer, som er opbygget af levende celler. Organerne er afhængige af hinanden og påvirker hinanden

Læs mere

Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme

Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme 1. En redegørelse for udviklingen af hjertesygdomme og hvad begrebet hjertekarsygdomme dækker over. 2. En forklaring af begreber som blodtryk (og hvordan man

Læs mere

Oversigt over teori og forsøg som vil blive gennemgået som hhv. forberedelse og under undervisningen i løbet af undervisningsperioden:

Oversigt over teori og forsøg som vil blive gennemgået som hhv. forberedelse og under undervisningen i løbet af undervisningsperioden: SRP forløb Ingeniørhøjskolen 3D print dit eget spirometer, og vær med til at redde mennesker fra et liv med uopdaget lungesygdomme. (Se også om dine egne lunger er så sunde som du går og tror) Intro: Kom

Læs mere

HVAD BESTÅR BLODET AF?

HVAD BESTÅR BLODET AF? i Danmark HVAD BESTÅR BLODET AF? HVAD BESTÅR BLODET AF? Blodet er et spændende univers med forskellige bittesmå levende bestanddele med hver deres specifikke funktion. Nogle gør rent, andre er skraldemænd

Læs mere

Jaydess (levonorgestrel) minispiral

Jaydess (levonorgestrel) minispiral Jaydess (levonorgestrel) minispiral Brugervejledning Indhold Hvad er en minispiral? Virkning? Påvirkning? Velkommen Alle har forskellige prioriteringer, og på det her tidspunkt i dit liv er graviditet

Læs mere

Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve December 2010 Biologi Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve December 2010 Biologi Facitliste Folkeskolens afgangsprøve December 2010 Biologi Facitliste 1/23 B4 Indledning Pattedyr Pattedyrs krop består af levende celler. Blandt andet chimpanser, heste og mennesker hører til pattedyrene. Cellerne

Læs mere

Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave.

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi, genopretter energi flowet i kroppen. Nem at placere, se brochure Resultater med det samme. Giver op til 20 % mere energi. Øger kroppens forbrænding.

Læs mere

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde Diagnostik af pneumonier og hvad med den kolde Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital Pneumoni Diagnosen: HOSPITAL: Stilles på klinik og bekræftes af røntgenundersøgelse af thorax

Læs mere

Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

VEJEN MOD ENSARTET DOKUMENTATION ET SAMARBEJDE MELLEM FORSKELLIGE AKTØRER. Camilla Wiberg Danielsen Terminolog National Sundheds-it

VEJEN MOD ENSARTET DOKUMENTATION ET SAMARBEJDE MELLEM FORSKELLIGE AKTØRER. Camilla Wiberg Danielsen Terminolog National Sundheds-it VEJEN MOD ENSARTET DOKUMENTATION ET SAMARBEJDE MELLEM FORSKELLIGE AKTØRER Camilla Wiberg Danielsen Terminolog National Sundheds-it Hvad er det vi gerne vil? Hvordan kan vi sikre bedre samarbejde? SNOMED

Læs mere

20 år mand MC-styrt - lav hastighed Ingen sår Ingen andre læsioner

20 år mand MC-styrt - lav hastighed Ingen sår Ingen andre læsioner 20 år mand MC-styrt - lav hastighed Ingen sår Ingen andre læsioner Symptomer Pain out of proportion Pressure (palpable painfull tenderness) Pain on passive stretch Paraesthesia Paresis Pulses present

Læs mere

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Redegøre for symptomer i forbindelse med de enkelte sygdomme Beskrive undersøgelser og behandlingsprincipper for de enkelte sygdomme Redegøre for organismens reaktioner/kompensationsmuligheder

Læs mere

Ordliste over anvendt fagterminologi

Ordliste over anvendt fagterminologi Ordliste over anvendt fagterminologi Adjektiv / tillægsord Adverbial / biled Adverbium / biord Akkusativ m. infinitiv Ord, der beskriver eksempelvis en person eller en genstand, f.eks. er stor, god og

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SMERTER www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Smerter er beskrevet som en ubehagelig sensorisk og følelsesmæssig oplevelse, der er forbundet med en skadelig stimulus. Smerter

Læs mere

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Side 1 af 10 navnemærkat Endokrinologisk afdeling M, Enheden for Klinisk Ernæring Odense Universitetshospital Tlf. 6541 1710 SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Du er henvist til undersøgelse, vurdering og behandling

Læs mere

S T A N L E Y R O S E N B E R G I N S T I T U T Organmassage

S T A N L E Y R O S E N B E R G I N S T I T U T Organmassage S TA N L E Y R O S E N B E R G I N S T I T U T Organmassage Mave Cardia [C] Pylorus [P] Ptosis Maven er nedsunken. Svært ved at løfte armene over hovedet, hængemave, svært at tømme maven, spiser uden at

Læs mere

Smerter under graviditet 30-10-2009 LH 1

Smerter under graviditet 30-10-2009 LH 1 Smerter under graviditet 30-10-2009 LH 1 Smerter under graviditet Graviditetsrelateret Ikke graviditetsrelateret 30-10-2009 LH 2 Case 1 29-årig grav.1 Menostasi 9 uger + 6 dage Pletblødning Tiltagende

Læs mere

Re- eksamen 2014. Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering. kl. 09.00-11.

Re- eksamen 2014. Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering. kl. 09.00-11. 1/10 Re- eksamen 2014 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Eksamensdato: Tid: Bedømmelsesform Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering

Læs mere

Det lyder enkelt, men for at forstå hvilket ærinde forskerne er ude i, er det nødvendigt med et indblik i, hvordan celler udvikles og specialiseres.

Det lyder enkelt, men for at forstå hvilket ærinde forskerne er ude i, er det nødvendigt med et indblik i, hvordan celler udvikles og specialiseres. Epigenetik Men hvad er så epigenetik? Ordet epi er af græsk oprindelse og betyder egentlig ved siden af. Genetik handler om arvelighed, og hvordan vores gener videreføres fra generation til generation.

Læs mere

Store og lille kredsløb

Store og lille kredsløb Store og lille kredsløb Hjertets opbygning Funk6on og opbygning af det store og det lille kredsløb. Det store kredsløb og det lille kredsløb. Det store kredsløb Fra venstre hjertekammer ud 6l hele legemet

Læs mere

Anterior (Ventral) Mod forsiden af kroppen Posterior (Dorsal) Mod bagsiden af kroppen. Medial/Lateral

Anterior (Ventral) Mod forsiden af kroppen Posterior (Dorsal) Mod bagsiden af kroppen. Medial/Lateral Anatomiens sprog Ligesom på mange andre fagområder, anvender anatomi sit eget særlige fagsprog, og mange opfatter det anatomiske sprog, som værende indviklet eller kompliceret, når de først stifter bekendtskab

Læs mere

Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis

Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis Link til artiklen: http://www.medicaljane.com/2014/06/13/chronic-pain-and-the-theraputic-benefitsof-medical-cannabis/ Hvad er kroniske smerter?..

Læs mere

Sygdomslære indgår med i alt 14 ECTS point i uddannelsen. Heraf går de 8,5 ECTS til somatisk sygdomslære.

Sygdomslære indgår med i alt 14 ECTS point i uddannelsen. Heraf går de 8,5 ECTS til somatisk sygdomslære. FAGBESKRIVELSE SOMATISK SYGDOMSLÆRE Fagbeskrivelsen skal ses i sammenhæng med Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi, BEK nr. 832 af 13/08/2008. Der opnås størst sammenhæng

Læs mere

Udfyld den manglende information, og udskriv en oversigt til at have med til konsultationen, før du konsulterer din læge.

Udfyld den manglende information, og udskriv en oversigt til at have med til konsultationen, før du konsulterer din læge. At forberede en konsultation hos en læge En start sammen At træffe en aftale om at konsultere en læge er et af de første positive skridt, du kan tage i retning af at nå dit mål om at få et barn. Det er

Læs mere

Patientvejledning. For højt stofskifte

Patientvejledning. For højt stofskifte Patientvejledning For højt stofskifte For højt stofskifte kaldes også hypertyreose, thyreotoksikose eller hyperthyreoidisme. Når kroppen danner for mange stofskiftehormoner, får man ofte for højt stofskifte.

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

Slidgigt Værd at vide om slidgigt

Slidgigt Værd at vide om slidgigt Patientinformation Slidgigt Værd at vide om slidgigt Ortopædkirurgisk Ambulatorium Forord Vi får alle slidgigt. Slidgigt er den hyppigste ledsygdom. Symptomer på slidgigt er smerter, hævede og/eller stive

Læs mere

HÅNDEN. Tenosynovitis af 1 kulisse (de Quervain s tendinit)

HÅNDEN. Tenosynovitis af 1 kulisse (de Quervain s tendinit) HÅNDEN Tenosynovitis af 1 kulisse (de Quervain s tendinit) Tenosynovit lokaliseret til 1. dorsale kulisse som indeholder abductor pollicis longus og extensor pollicis brevis senerne. Lidelsen er hyppigst

Læs mere

Embolisering af uterus fibromer Patientinformation

Embolisering af uterus fibromer Patientinformation Embolisering af uterus fibromer Patientinformation Interventionel Radiologi: Dit alternativ til åben kirurgi www.dfir.dk Dansk Forening for Interventionel Radiologi www.cirse.org Cardiovascular and Interventional

Læs mere

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet?

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? Opgave 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? 1. man bliver meget sund af jobbet 2. man spiser ofte meget usundt og er i risiko for stress 3. man taber sig hurtigt i vægt 4. man lever lige så sundt

Læs mere

07-09-2015. What to look for!!!!!! Elementerne i billeddiagnostik. 90% af manglende og fejldiagnoser. Klinisk og radiologisk diagnostik

07-09-2015. What to look for!!!!!! Elementerne i billeddiagnostik. 90% af manglende og fejldiagnoser. Klinisk og radiologisk diagnostik 90% af manglende og fejldiagnoser Klinisk og radiologisk diagnostik Diagnose Alder, køn Anamnese Henvisning Anatomisk lokalisation Anamnese Klinisk undersøgelse Klinisk undersøgelse Konklusion?? What to

Læs mere

Lændesmerter. 1. auditregistrering. fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet. I samarbejde mellem:

Lændesmerter. 1. auditregistrering. fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet. I samarbejde mellem: Lændesmerter fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet 1. auditregistrering I samarbejde mellem: Region Syddanmark foråret 2011 Lændesmerter fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet

Læs mere

It-støttet excerpering og registrering af nye ord og ordforbindelser

It-støttet excerpering og registrering af nye ord og ordforbindelser It-støttet excerpering og registrering af nye ord og ordforbindelser Møde i Selskab for Nordisk Filologi 30. oktober 2008 Jakob Halskov Projektforsker, ph.d. Dansk Sprognævn jhalskov@dsn.dk Disposition

Læs mere

CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI

CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI Årsmøde Dansk Cytologiforening 2015 CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI Ved Helle Broholm Overlæge Patologiafd. Rigshospitalet CSV -CSF cerebro spinal væske (rygmarvsvæske) Hvad er cerebrospinalvæske?

Læs mere

Studiespørgsmål til nyrer og urinveje

Studiespørgsmål til nyrer og urinveje Studiespørgsmål til nyrer og urinveje 1. Beskriv nyrernes funktioner 2. Beskriv nyrernes udseende og placering i kroppen 3. Beskriv nyrernes makroskopiske opbygning, gerne v.h.a. en figur, der viser et

Læs mere

Kender du din lungefunktion?

Kender du din lungefunktion? Kender du din lungefunktion? En pjece fra Danmarks Lungeforening www.lunge.dk Kend dine lunger Sundere lunger - livet igennem Danmarks Lungeforening arbejder for, at endnu flere danskere lever med sundere

Læs mere

Syv transmembrane receptorer

Syv transmembrane receptorer Syv transmembrane receptorer Receptoren som kommunikationscentral Cellemembranen definerer grænsen mellem en celles indre og ydre miljø, der er meget forskelligt. Det er essentielt for cellens funktion

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg EKSTERN TEORETISK PRØVE MODUL 3 S09S. Dato: 02.07.2010. Kl. 09.00 12.00

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg EKSTERN TEORETISK PRØVE MODUL 3 S09S. Dato: 02.07.2010. Kl. 09.00 12.00 Professionshøjskolen University College Nordjylland Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg EKSTERN TEORETISK PRØVE MODUL 3 S09S Dato: 02.07.2010 Kl. 09.00 12.00 Case: Ane Andersen er 65 år. Hun har i 40 år været

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

Plastikkirurgi og kosmetisk behandling Overblik, fakta og gode råd

Plastikkirurgi og kosmetisk behandling Overblik, fakta og gode råd Klik for at redigere i master Plastikkirurgi og kosmetisk behandling Overblik, fakta og gode råd april 2015 Æstetik eller behandling? Offentlig plastikkirurgi Offentlig betalt plastikkirurgi skyldes altid

Læs mere

Anvendt BioKemi: Blod som et kemisk system, Struktur af blod

Anvendt BioKemi: Blod som et kemisk system, Struktur af blod Anvendt BioKemi: Struktur 1) MM1 Intro: Terminologi, Enheder Math/ biokemi : Kemiske ligninger, syre, baser, buffer Små / Store molekyler: Aminosyre, proteiner 2) MM2 Anvendelse: blod som kemiske systemer

Læs mere

MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE)

MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE) MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE) Udarbejdet i samarbejde med læge Anna Tsakiri Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital. Indhold Hvordan kommer jeg videre? 4 Hvad er MS? 5 Almindelige typer af MS 6 Hvordan

Læs mere

Pas på dig selv, mand!

Pas på dig selv, mand! Pas på dig selv, mand! Prostatas funktion og sygdomme Prostatas funktion Du skal passe på dig selv, når det gælder din prostata. Den kan blive angrebet af kræft i mere eller mindre alvorlig grad. Teksten

Læs mere

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z Værd at vide om Bedøvelse ved operation Patientinformation Anæstesi / Operation Afdeling Z Før bedøvelsen Før du skal opereres, skal du tale med en anæstesilæge om den forestående bedøvelse. Ved denne

Læs mere

Hjertedepression - og andre somatiske depressioner. Jens Nørbæk Overlæge Liaisonpsykiatrisk Enhed PCK

Hjertedepression - og andre somatiske depressioner. Jens Nørbæk Overlæge Liaisonpsykiatrisk Enhed PCK Hjertedepression - og andre somatiske depressioner Jens Nørbæk Overlæge Liaisonpsykiatrisk Enhed PCK Liaison = Forbindelse Liaisonpsykiatrisk Enhed, Psykiatrisk Center København Tilsyn (ca. 1600/år) Somatoforme

Læs mere

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te IMMUNFORSVARET Immunforsvaret er

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

FISKE ANATOMI DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet

FISKE ANATOMI DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet Gæller Seniorrådgiver Alfred Jokumsen Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Institut for Akvatiske Ressourcer (DTU Aqua) Nordsøen Forskerpark, 9850 Hirtshals 1 DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet FISKE

Læs mere

Smerter hos gravide. Anders Thomsen. Niels Uldbjerg. 4 hyppige årsager. 4 alvorlige årsager. Plukkeveer Bækkenløsning Fibromnekrose

Smerter hos gravide. Anders Thomsen. Niels Uldbjerg. 4 hyppige årsager. 4 alvorlige årsager. Plukkeveer Bækkenløsning Fibromnekrose Smerter hos gravide Niels Uldbjerg Typisk > uge 22 +0 Smerter (Blødning) Hypertoni, irritabel Typisk uge 15 25 Distinkt øm plukkeveer 24 10 2014 Smerter hos gravide 4 Lokalisation Peritoneal reaktion When

Læs mere

Plastikkirurgi og kosmetisk behandling Overblik, fakta og gode råd

Plastikkirurgi og kosmetisk behandling Overblik, fakta og gode råd Klik for at redigere i master Plastikkirurgi og kosmetisk behandling Overblik, fakta og gode råd Maj 2014 Æstetik eller behandling? Offentlig plastikkirurgi Offentlig betalt plastikkirurgi skyldes altid

Læs mere

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE Type 2-diabetes - en folkesygdom 200.000-300.000 danskere har type 2- diabetes. Derudover får 10.000-20.000 hvert år sygdommen, der også kaldes type 2-sukkersyge.

Læs mere

Retskrivning og tegnsætning

Retskrivning og tegnsætning Retskrivning og tegnsætning Til afslutningen af D-niveauet hører en prøve i retskrivning. Du skal derfor i løbet af året træne din stavning samt din evne til at sætte komma. Hvis du har meget store vanskeligheder

Læs mere

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd Hypotermi Under minutter så hurtigt synker mange skibe. Med så kort varsel skal du på forhånd vide, hvad du skal gøre i en nødsituation. Her følger nogle gode råd om, hvordan du holder varmen, hvis du

Læs mere

Sådan bruger du Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Den Multitraumatiserede Patient. Mikael Boesen Radiologisk Klinik Rigshospitalet

Den Multitraumatiserede Patient. Mikael Boesen Radiologisk Klinik Rigshospitalet Den Multitraumatiserede Patient Mikael Boesen Radiologisk Klinik Rigshospitalet ATLS Advanced Trauma and Life Support Den Multitraumatiserede Patient Efter akut fysisk traume har : Umiddelbart livstruende

Læs mere

Introduktion til billeddatabasen

Introduktion til billeddatabasen Introduktion til billeddatabasen Colourbox.dk Colourbox.dk er den billeddatabase som Odense Kommune har købt licens til. Det er vigtigt at bemærke, at der ikke er ubegrænset download af billeder. I materialet

Læs mere

Porfyriforeningen i Danmark

Porfyriforeningen i Danmark Porfyriforeningen i Danmark På foreningens hjemmeside, www.porfyriforeningen.dk kan du tilmelde dig, læse mere om foreningen og få adgang til porfyriforum. Denne pjece indeholder information om de mest

Læs mere

Nr 1. Fra gen til protein

Nr 1. Fra gen til protein Nr 1 Fra gen til protein Med udgangspunkt i vedlagte illustrationer bedes du besvare følgende: Hvordan er sammenhængen mellem DNA ets nukleotider og proteinets aminosyrer? Beskriv hvad der sker ved henholdsvis

Læs mere

Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation

Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation 2 Målgruppe Denne information er primært rettet til dig som patient

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå Find Selv Fejlen asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Læs mere

REKOMMANDATION FOR ANÆSTESI 2012 Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM)

REKOMMANDATION FOR ANÆSTESI 2012 Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM) REMMANDATIN FR ANÆSTESI 2012 Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM) De enkelte anæstesiologiske afdelinger skal beskrive, hvorledes de opfylder denne standard med hensyn til anæstesiologiske

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Denne forfattervejledning er et bilag til de interne retningslinjer for udarbejdelse af publikationer Sammen med

Læs mere

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307 Polycystiske æggestokke PCOS Rechnitzer.dk UDK-04-307 6314_01_PCO folder_2#b8f2f.indd 2 27/01/05 11:04:02 Hvad er PCOS? Forfattet af Overlæge Ditte Trolle, Skejby Sygehus PCOS betyder PolyCystisk OvarieSyndrom.

Læs mere

Mere om MS (multipel sklerose)

Mere om MS (multipel sklerose) Mere om MS (multipel sklerose) EXT-11/2008-15 EX.1498 www.novartis.dk Mere om MS (multipel sklerose) Indhold Hvordan kommer jeg videre? 4 Hvad er MS? 5 Almindelige typer af MS 6 Attakvis MS (RRMS) 6 Sekundær-progressiv

Læs mere

Vandladnings problemer og polio. Lise Kay, Anne Marie Eriksen

Vandladnings problemer og polio. Lise Kay, Anne Marie Eriksen Vandladnings problemer og polio Lise Kay, Anne Marie Eriksen Kontrol af kroppens funktioner Blærens dobbelt funktion Vandladnings symptomer Start besvær Bydende vandladnings trang Slap stråle Mangelfuld

Læs mere

Baggrundsnote om logiske operatorer

Baggrundsnote om logiske operatorer Baggrundsnote om logiske operatorer Man kan regne på udsagn ligesom man kan regne på tal. Regneoperationerne kaldes da logiske operatorer. De tre vigtigste logiske operatorer er NOT, AND og. Den første

Læs mere

Gruppe A Diabetesmidler

Gruppe A Diabetesmidler Vibeke Rønnebech Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe

Læs mere

Perifer karsygdom Patientinformation

Perifer karsygdom Patientinformation Perifer karsygdom Patientinformation Interventionel Radiologi: Dit alternativ til åben kirurgi www.dfir.dk Dansk Forening for Interventionel Radiologi www.cirse.org Cardiovascular and Interventional Radiological

Læs mere

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Der er både gavnlige effekter og farlige bivirkninger ved et stort forbrug af smertestillende piller. Få piller ofte er særligt farligt Af Trine Steengaard

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

Til denne udfordring kan du eksperimentere med forsøg 4.2 i kemilokalet. Forsøg 4.2 handler om kuliltens påvirkning af kroppens blod.

Til denne udfordring kan du eksperimentere med forsøg 4.2 i kemilokalet. Forsøg 4.2 handler om kuliltens påvirkning af kroppens blod. Gå op i røg Hvilke konsekvenser har rygning? Udfordringen Denne udfordring handler om nogle af de skader, der sker på kroppen, hvis man ryger. Du kan arbejde med, hvordan kulilten fra cigaretter påvirker

Læs mere

1. Diabetesmøde. Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom

1. Diabetesmøde. Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom Facts og myter om sukkersyge Hvad er sukkersyge = Diabetes mellitus type 1 og 2 Hvilken betydning har diabetes for den enkelte Hvad kan man selv gøre for at behandle

Læs mere

Obstetriske Infektioner. Rikke Bek Helmig

Obstetriske Infektioner. Rikke Bek Helmig Obstetriske Infektioner Rikke Bek Helmig Infektioner i graviditeten Anbefalinger for svangreomsorgen 2009: kun undersøgelse, hvor der er en konsekvens af undersøgelsesresultatet i form af enten forebyggelse

Læs mere

Blærecancer og urincytologi. Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk

Blærecancer og urincytologi. Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk Blærecancer og urincytologi Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk Blærecancer Klassifikationer Tumortyper med fokus på urotellæsioner gammel (Bergkvist) og ny (WHO 2004) klassifikation

Læs mere

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Vi oplever i disse år en sand revolution i udviklingen af nye teknologier

Læs mere

Betydning, indsigt, klinik og biokemisk praksis

Betydning, indsigt, klinik og biokemisk praksis Lipoproteiner Betydning, indsigt, klinik og biokemisk praksis Overlæge, dr.med. Ulrik Gerdes Klinisk Biokemisk Laboratorium Center for Psykiatrisk Grundforskning Risskov 1 Lipoproteiner og hyperlipidæmi

Læs mere

MAMMOGRAFI. Screening for brystkræft

MAMMOGRAFI. Screening for brystkræft MAMMOGRAFI Screening for brystkræft Invitation til mammografi Du inviteres hermed til en mammografi (røntgenundersøgelse af dine bryster). Alle kvinder i alderen 50-69 år får tilbudt mammografi hvert andet

Læs mere

Spørg din læge eller specialisten på hospitalet, hvis du er bekymret over disse undersøgelser eller ønsker mere information.

Spørg din læge eller specialisten på hospitalet, hvis du er bekymret over disse undersøgelser eller ønsker mere information. Diagnose af prostatakræft Hvordan diagnosticeres prostatakræft? Der findes ikke nogen enkelt test til diagnosticering af prostatakræft, men der er nogle få undersøgelser, som din praktiserende læge kan

Læs mere

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM En blandt mange af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på mange forskellige måder, og i dette skrift vil bogfunktionen blive gennemgået. Funktionen

Læs mere

Eksamensspørgsmål til biocu til mandag d. 10. juni 2013

Eksamensspørgsmål til biocu til mandag d. 10. juni 2013 Eksamensspørgsmål til biocu til mandag d. 10. juni 2013 Nr. 1. Fra gen til protein. Hvordan er sammenhængen mellem DNA ets nukleotider og proteinets aminosyrer? Beskriv hvad der sker ved henholdsvis transskription

Læs mere

# '#%!! ' '!" "',.) '+ /0. ( ) ()1&&2. Side 2 af 59

# '#%!! ' '! ',.) '+ /0. ( ) ()1&&2. Side 2 af 59 !"# #%& # #%!!!" ()! ) ( (*+,*- ( )+( ",.) + /0. ( ) ()1&&2 Side 2 af 59 1. COMPLIANCE I HISTORISK PERSPEKTIV... 5 2. DEFINITIONER OG BEGREBER... 7 2.1. COMPLIANCE... 7 2.2. COMPLIANCE VS. CONCORDANCE

Læs mere

Det informerede samtykke fra en sproglig vinkel Sproglige barrierer i deltagerinformationen Tips til sproglig udformning

Det informerede samtykke fra en sproglig vinkel Sproglige barrierer i deltagerinformationen Tips til sproglig udformning Det informerede samtykke fra en sproglig vinkel Sproglige barrierer i deltagerinformationen Tips til sproglig udformning Morten Pilegaard, mpi@asb.dk Knowledge Communication Lab, Århus Universitet Skejby

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt.

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt. Gigt SLIDGIGT Slidgigt er den hyppigste form for gigt. Omkring halvdelen af den voksne befolkning over 40 år har tegn på slidgigt i et eller flere led og alle får det, hvis de lever længe nok. Slidgigt

Læs mere

Vejledning til kvinder der ønsker at donere æg

Vejledning til kvinder der ønsker at donere æg Telefonnummer direkte: 35 45 83 24 (Elisabeth Larsen) E-mail: elisabeth.clare.larsen@rh.regionh.dk Vejledning til kvinder der ønsker at donere æg Baggrund: Rigshospitalets Fertilitetsklinik tilbyder ægdonation

Læs mere

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital Evolutionen Adherence - historie Hippokrates tid: Effekten af diverse miksturer bliver noteret! 1979:

Læs mere

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil NYT NYT NYT Kom og få lavet en Sundhedsprofil - en udvidet bodyage Tilmelding på kontoret eller ring på tlf. 86 34 38 88 Testning foregår på hold med max. 20 personer pr. gang; det varer ca. tre timer.

Læs mere

Spørgeskemaer. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet

Spørgeskemaer. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Spørgeskemaer Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Spørgeskemaer Hvornår er spørgeskemaer relevante? Forberedelse til spørgeskemaer Udformning af spørgeskemaer Udformning af spørgsmål Validitet

Læs mere

Tips og tricks i thoraxradiologi. Anna Kalhauge Rigshospitalet

Tips og tricks i thoraxradiologi. Anna Kalhauge Rigshospitalet Tips og tricks i thoraxradiologi Anna Kalhauge Rigshospitalet Hvordan fremkommer et thorax-billede Røntgenstrålerne passerer forskellige væv, strålerne svækkes i forskellig grad og billedet udgøres af

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere