Sproglige & terminologiske retningslinjer for oversættelse og revision af SNOMED-termer, i tre dele:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sproglige & terminologiske retningslinjer for oversættelse og revision af SNOMED-termer, i tre dele:"

Transkript

1 Sproglige & terminologiske retningslinjer for oversættelse og revision af SNOMED-termer, i tre dele: 1. Sproglige principper (opdat. 13. januar 2011) 2. Affiks-tabel (opdat. 29. september 2009) 3. Ugeskrift for Lægers forkortelsesliste (af januar 2005) Forord I efteråret 2003, forud for realiseringen af SUNDTERM-projektet oversættelse af den amerikanske kliniske terminologi, SNOMED CT, til dansk blev en række grundlæggende sprogligt-terminologiske principper vedtaget af en lille arbejdsgruppe bestående af lægerne Ulrich Andersen og Ole Terkelsen fra Sundhedsstyrelsen samt undertegnede konsulent. Det drejede sig om principbeslutninger, hvad angik sprogets status (herunder især valg af termtype) og sprogets korpus (herunder især ortografi). Disse blev i januar 2004 gennemgået sammen med oversættelsesbureauet Intertext og nedfældet i et notat af 27. januar 2004: "Principper ifm. oversættelse af SNOMED-termer (første udgave)". Ifm. selve SUNDTERMprojektet blev der efterfølgende etableret en tværfaglig Redaktionsgruppe, som fik til opgave at formulere og opdatere de sproglige retningslinjer og løbende tage stilling til generelle såvel som specifikke spørgsmål vedr. oversættelsen. Et væsentligt sprogpolitisk spørgsmål var valget af termtype. Mens det medicinske fagsprogs terminologi førhen i høj grad var baseret på rent græsk-latinske termer, er den i de seneste årtier i stigende grad blevet til en inkonsekvent blanding af 1) rent græsk-latinske termer, 2) hybridtermer, dvs. nationaliserede varianter af de oprindelige latinske og/eller græske termer, og 3) rent danske termer. Dette er en logisk følge af dels yngre generationers dalende kendskab til græsk og latin, dels en stigende indflydelse fra engelsk, lægevidenskabens nye lingua franca, hvor nationaliseringsprincippet længe har hersket. Etableringen af en klinisk terminologi på dansk var en god anledning til at indføre en mere konsekvent og konsistent linje. Der var enighed om, at hybridtermerne ikke blot i mange kliniske sammenhænge faktisk anvendes i stigende grad, men at de samtidig lever op til en række af de vigtigste krav, man må stille til det medicinske fagsprogs terminologi, nemlig: - motivation: det bagved liggende begrebs indhold/betydning afspejles i termen - international genkendelighed: udenlandske læger og patienter vil trods fordanskningen kunne genkende begrebet - psykologisk acceptabilitet: klinikernes ønske om at bevare et fagsprog respekteres, og der tages i vidt omfang hensyn til etableret klinisk sprogbrug - sproglig anvendelighed: termerne er nemme at udtale, konstruere og anvende i tekstuel sammenhæng. Det har fra starten af projektet stået klart, at en 100% konsekvent linje i retning af at anvende hybridtermer overalt ikke var mulig. Således ville en fuldstændig hybridisering af græsk-latinske anatomiske termer være psykologisk uacceptabel (f.eks. skafoidknogle i stedet for os scaphoideum). Inden for anatomien er hybridtermer dog ofte blevet foretrukket ifm. overbegreber; således er posterior lægmuskel overbegreb for musculus popliteus, musculus triceps surae osv. Hvad angår diagnoser og procedurer, har den overordnede linje har været så vidt overhovedet muligt at anvende hybridtermer. Eksempler herpå er kongenit hoftedysplasi frem for dysplasia coxae congenita, akut appendicit frem for appendicitis acuta og laparoskopisk excision af ovariecyste frem for excisio cystis ovarii laparoscopica. I de tilfælde, hvor der slet ikke findes nogen hybridterm, er valget som regel faldet på den (fagsproglige) græsk-latinske term jf. diabetes frem for (den almensproglige) sukkersyge. Endelig findes der en række

2 eksempler på termer, hvor de rent danske termer er valgt, fordi de har vundet hævd eller langt oftest anvendes også i fagsproget jf. hjerte-lunge-maskine og gul feber. Det har ofte været umuligt for Redaktionsgruppen at leve op til alle de ovennævnte termkrav på én gang, og der er derfor uundgåeligt foretaget valg, som ikke alle klinikere vil være enige i. Det skal dog understreges, at den oversatte SUNDTERM-term, den såkaldt foretrukne term, ikke behøver at stå alene: Det vil være muligt for klinikerne at tilføje synonymer, hvis og når de føler behov for at tilpasse terminologien egne behov, ønsker og vaner. Nærværende dokument indeholder: 1. Sproglige principper: en løbende opdateret og udvidet version af notatet fra januar 2004, inddelt efter emne i alfabetisk orden. 2. Affiks-tabel: en oversigt over de oftest anvendte præfikser og suffikser (forstavelser og endelser) af latinsk/græsk oprindelse, der kan anvendes som reference for oversættere og validatorer mhp. sikring af konsistent morfologi og ortografi (opbygning og stavning af termerne). 3. Ugeskrift for Lægers forkortelsesliste: en oversigt over almindeligt anerkendte forkortelser, som især kan være nyttig, hvis man støder på ikke-forklarede forkortelser i SUNDTERMapplikationens kilder og evt. senere ifm. tilføjelse af synonymer til termerne. Dokumentet skulle gøre det muligt for brugerne gennem fritektssøgning på emner eller specifikke termer at finde svar på de fleste rent sprogligt-terminologiske spørgsmål. Asta Høy 1. Sproglige principper Opdateret 02. februar 2007, udfærdiget af cand.ling.merc., ph.d. Asta Høy, konsulent for Sundhedsstyrelsen Introduktion, herunder prioritering hvad angår referencedokumenters og værkers præskriptive status: En stor del af disse Sproglige retningslinjer hviler på de almindelige, gængse retskrivningsregler, som anbefales i Retskrivningsordbogen. I tilfælde af tvivl vedr. sprogets status (valg af termtype) såvel som dets korpus (stavning/sammensætning) har nærværende Sproglige retningslinjer dog altid præskriptiv status og vinder dermed over andre kilder. I tilfælde af tvivl kan det som et supplement være en fordel at foretage en søgning i SUNDTERM-applikationens dokument Opsamling, der løbende opdateres. Dokumentets fulde navn er "Opsamlende ændringsliste vedr. SNOMED-oversættelser", og her er så godt som alle ændringer foretaget ifm. revisionen i 2004 samt nyere ændringer registreret i tabelform inkl. eventuelle kommentarer vedr. de enkelte begreber og termer. Tabellen er sorteret i datoorden efter, hvornår ændringen er foretaget. I enkelte tilfælde er en principbeslutning blevet ændret på et senere tidspunkt, hvorfor man altid bør tage hensyn til den seneste beslutning. Desuden indeholder SUNDTERM-applikationen en række kilder af høj validitet, ligesom der i afsnittene herunder i nogle tilfælde refereres til række andre højvalide kilder. Det drejer sig især om Klinisk Ordbog (16. udg., 2004), Kemisk Ordbog, Lægemiddelkataloget (www.lmk.dk) og IUPACklassifikationen (http://www.labterm.dk) og Ugeskrift for Læger. Den anvendte kilde indsættes som reference i kommentarfeltet. Hvis en afklaring af spørgsmål stadig ikke er nået efter søgninger i kildematerialet eller en af disse kilder, må termen betragtes som et tilfælde, der sendes videre som "tvivlsterm".

3 * foran et ord i eksemplerne herunder angiver, at ordet ikke anbefales! Organisme-navne (f.eks. bakterier, virus, planter, dyr) I Organism-hierarkiet er der i vidt omfang anvendt internationale taksonomiske navne. Her er referencen Disse navne skal bevares i deres internationale version og skal følge den internationale ortografi også hvad angår store og små begyndelsesbogstaver i de enkelte ord (i SNOMED CT er der ind imellem fejlagtigt brugt små bogstaver!). Når kategoribetegnelsen (f.eks. family, genus, species = familie, slægt, art) er medtaget i SNOMED CT på engelsk, medtages den også på dansk i bestemt form og med lille begyndelsesbogstav. For oversættelsen af disse kategorier se Principbeslutninger (søg på "kategoribetegnelser"). Eks.: Dependovirus (organism) = Dependovirus Streptococcus pneumoniae (organism) = Streptococcus pneumoniae Spirochaeta dentium (organism) = Spirochaeta dentium Sandfly fever Naples virus (organism) = Sandfly fever Naples virus Genus Equus = slægten Equus Family Caliciviridae = familien Caliciviridae Superclass Agnatha = overklassen Agnatha. Ud over de taksonomiske navne forekommer der i Organism-hierarkiet en del samlebetegnelser/overskriftstermer på engelsk. De oversættes til dansk. Eks.: Infectious agent = infektiøst agens Arthropod-borne organism = leddyrsbåren organisme. I andre hierarkier er referencen for de taksonomiske navne som ovenfor; for trivialnavne er det Klinisk Ordbog, subsidiært lærebøger om infektionsmedicin i applikationens kildemateriale. Når det taksonomiske navn anvendes på engelsk, gøres det samme på dansk: - Infection by Ascaris suum (disorder) = infektion med Ascaris suum - Chlamydia pneumoniae IgG level = Chlamydia pneumoniae IgG-niveau. Når der anvendes et trivialnavn på engelsk, gøres det samme på dansk jf. eks. 1-3 herunder. Det kan dog være svært at se, om der på engelsk er tale om det taksonomiske navn eller et engelsk trivialnavn. I disse tilfælde accepteres begge versioner jf. eks. 4-5 (husk bindestreg ifm. eponymer og kryds ved stort begyndelsesbogstav i applikationen!). Alternativt kan termen sendes i tvivl med en note om problemet. - Group B streptococcal pneumonia (disorder) = pneumoni forårsaget af gruppe B-streptokokker (jf. KO: gruppe B-streptokokker = gruppebetegnelse/dansk trivialnavn) - Acute bronchiolitis due to respiratory syncytial virus (disorder) = akut bronkiolit forårsaget af respiratorisk syncytialvirus [jf. KO & Infektionssygdomme og mikrobiologi: dansk trivialnavn] - Serologic test for herpes simplex (procedure) = serologisk test for herpes simplex [jf. KO & Infektionssygdomme og mikrobiologi: dansk trivialnavn] - Adenovirus antigen (substance) = adenovirusantigen eller Adenovirus-antigen [jf. KO: adenovirus = gruppebetegnelse/dansk trivialnavn; term kan evt. sendes i tvivl] - Chlamydia antibody level (procedure) = klamydiaantistofniveau eller Chlamydia-antistof-niveau [term kan evt. sendes i tvivl] - Lathyrus poison(substance) = latyrusgift eller Lathyrus-gift [term kan evt. sendes i tvivl].

4 Bestemt form/ubestemt form Spørgsmålet om, hvorvidt et dansk/fordansket substantiv skal stå i bestemt eller ubestemt form, vedrører ikke mindst termer, der betegner en anatomisk lokalisation. Generelt gælder følgende retningslinjer: Bestemt form skal vælges, hvis der kun er én af slagsen i kroppen og der samtidig refereres til hele organet eller kropsdelen: Metabolisk og genetisk forstyrrelse, der afficerer leveren Degenerativ ledsygdom i bækkenregionen Fejlstilling af halebenet Biopsi fra mavesækken. Der er valgfrihed, hvis termen indeholder en opremsning af flere begreber (ubestemt form vil her ofte være at foretrække for at undgå, at termen bliver for tung ): Mycosis fungoides i lymfeknuder i hoved, ansigt og/eller hals. Ubestemt form skal vælges, hvis der er flere af slagsen i kroppen (dette forekommer ret ofte): Kongenit anomali i endokrin kirtel Inflammatorisk dermatose i kvindeligt kønsorgan Bevægelse af øjenlåg ved bevægelse af øje. Bindestreger Hovedreglen på dansk er, at man sammenskriver i modsætning til engelsk, hvor man sammenstiller. Sammensætningsreglen gælder også, når der i sammensætningen indgår umodificerede græske/latinske ord (mht. sammensætninger, hvori indgår ord af anden fremmedsproglig oprindelse, se nedenfor): *kardiolipin antistoffer kardiolipinantifstoffer *fase kontrast undersøgelse fasekontrastundersøgelse *laser revaskulariseing laserrevaskularisering (mht. laser se note i afsnittet Forkortelser!) *colon-kirurgi colonkirurgi *pleura-dræn pleuradræn *varice-opereret variceopereret *aorta aneurisme aortaaneurisme. Der indsættes bindestreg i følgende tilfælde: 1) I ord, der indledes med "ikke": ikke infektiøs ikke-infektiøs ikke specificeret ikke-specificeret (undtagelse: ikkeryger). 2) I sammensætninger, hvori der indgår tal, tegn eller forkortelser: *α kæde α-kæde *1 års alderen 1-års alderen (eller 1-års-alderen) *DNA molekyle DNA-molekyle *C vitamin C-vitamin (NB: kan også skrives vitamin C ifølge Retskrivningsordbogen; men vi holder os til førnævnte version).

5 3) Hvis sammensætningen består af flere led og der allerede er bindestreg i den første del af ordet: *K-vitamin antagonist K-vitamin-antagonist *hjælper-t lymfocytter hjælper-t-lymfocytter. 4) Når der er tale om sidestillede led: *læbegane-spalte læbe-gane-spalte, *mave-tarmkanalen mave-tarm-kanalen *Di-Te-Pol vaccination Di-Te-Pol-vaccination. 5) Hvis sammensætningens første led består af flere enkeltstående ord: *hepatitis C virus hepatitis C-virus *fase 2 undersøgelse fase 2-undersøgelse *cancer recti behandling cancer recti-behandling *type 2 diabetes type 2-diabetes. 6) Hvis den ene del af sammensætningen består af et eller flere ord på et fremmedsprog: *direct current konvertering (eller *direct currentkonvertering ) direct current-konvertering *neutralisations assay (eller *neutralisationsassay) neutralisations-assay *Goretex mèche Goretex-mèche. 7) Når der indgår et proprium (personnavn, bakterienavn e.l.) i sammensætningen: *Apgar score (eller *Apgarscore) Apgar-score * Spieghel hernie (eller *Spieghelhernie) Spieghel-hernie *Chlamydia infektion Chlamydia-infektion (Men: gonokokinfektion, fordi første led i termen IKKE er et proprium, men blot den forkortede, fordanskede version af bakterienavnet Neisseria gonorrhoeae.) NB: Indgår der genitiv i en konstruktion indeholdende et eponym, bevares genitiv i stedet. Se afsnittet Genitivkonstruktioner ifm. eponymer! 8) Endelig indsættes der "læsevenlighedsbindestreg" i sammensætninger, hvor tre vokaler støder sammen.*salpingoooforit Salpingo-ooforit. Der kan være andre tilfælde, hvor det skønnes hensigtsmæssigt at indsætte en sådan læsevenlighedsbindestreg; i tilfælde af tvivl bør Redaktionsgruppen konsulteres. Forkortelser En del almindeligt forekommende forkortelser og akronymer (initialord) findes i listen på side 8-12 af Manuskriptvejledning for Ugeskrift for Læger (18. udg., januar 2002). Listen over forkortelser findes i sin fulde udstrækning i tredje del af dette dokument og kan være en nyttig reference. Almensproglige forkortelser kan findes i Retskrivningsordbogen (Dansk Sprognævn, Aschehougs forlag) og/eller Politikens Håndbog i nudansk (Henrik Galberg Jacobsen og Peter Stray Jørgensen). Forkortelser bør så vidt muligt ikke anvendes i den foretrukne term. Nogle er dog så indgroede i enten almensproget eller i fagsproget, at de kan accepteres. Eksempelvis accepteres mht. (med hensyn til), mhp. (med henblik på), vedr. (vedrørende) og pga. (på grund af) samt LSD (lysergsyrediethylamid), ELISA (enzyme-linked immunosorbentassay) og EEG (elektroencefalogram). Enkelte forkortelser har ændret status fra at være akronymer til at blive opfattet som regulære ord, f.eks. laser. Derfor sættes der ikke bindestreg i sammensætninger med laser. Tvivlstilfælde sendes videre til Redaktionsgruppen. En del forkortede former (akronymer og initialord) især de meget almindeligt anvendte skrives med småt. Således f.eks. aids, hiv, ekg, tv, cd-rom, edb, p-pille.

6 Se også under "Gen-navne". Fremmedsproglige termer Disse skrives og udtales på originalsproget. I tilfælde, hvor der f.eks. er tale om franske termer i det danske fagsprog, medtages accenter, eks: péan, tabatière, débridement. Engelske termer erstattes så vidt muligt under hensyntagen til klinisk praksis af danske/fordanskede termer. Ind imellem støder man på termer, der i den grad indgået i det danske fagsprog, at de kan betragtes som danske. Et par eksempler er feedback og bias. Ofte kan man vha. udtalen afgøre, om et ord kan betragtes som dansk. Er ordet optaget i Retskrivningsordbogen, kan det betragtes som dansk. I tilfælde, der giver anledning til tvivl, indsættes en note herom, og termen gives status af tvivl. Ifm. latinsk-græske termer er referencerne Klinisk Ordbog (16. udgave), Anatomiens navne (Nørgaard og Holmboe, Arnold Busck) og til en vis grad ICD-10. For anatomiske termes vedkommende er referencen Anatomisk billedordbog (3. udg., 4. oplag fra 2000), idet termernes ortografi her er et resultat af beslutninger vedtaget af internationale udvalg af anatomer. Det kan her bemærkes, at følgende termer er blevet ændret ved anatomernes sidste revision: *thyreoidea thyroidea *annulus anulus. *esophagus oesophagus (sidste ændring jf. Søren Nørby, red. på Klinisk Ordbog, 16. udg.!) Genitivkonstruktioner ifm. eponymer Ifm. sygdomme, syndromer, symptomer og tegn opkaldt efter en eller flere personer er det almindeligt at anvende genitiv ved at tilføje s (eller apostrof, når navnet i forvejen ender på s) eller eventuelt helt at undlade genitiv og bruge en sammenstilling som f.eks. *Down syndrom. Indtil 2. juni 2005 har vi ifm. SNOMED-oversættelserne anvendt bindestreg i st.f. genitiv jf. f.eks. *Pinard-tegn eller *Mallory-Weisssyndrom, hvilket dog medfører en ændring af udtalen i forhold til genitivkonstruktioner. Der er pr. 2. juni 2005 i Redaktionsgruppen taget beslutning om fremover at anvende genitiv under anvendelse af gængse retskrivningsregler vedr. genitiv som beskrevet i Retskrivningsordbogen. Eks.: Pinards tegn, Creutzfeldt-Jakobs sygdom, Kochers symptom, Mallory-Weiss syndrom. Gen-navne (optræder ifm. f.eks. laboratorieundersøgelser) Gen-navne består af en forkortelse skrevet med store bogstaver efterfulgt af bindestreg + gen, f.eks. CFTR-gen. Information om gener generelt kan findes ved søgning på eller På sidstnævnte adresse (HUGO) findes de korrekte navne i venstre kolonne Approved gene symbol. Findes et gen-navn ikke i disse referencer, må det sendes videre til Redaktionsgruppen som tvivlsterm. Hybridtermer (fordanskede græske/latinske termer) Den mest udbredte måde at fordanske de græske/latinske termer på ligger et sted imellem de principper, man anvender på engelsk og fransk, og dem, man anvender i andre nordiske lande, hvor nationaliseringen er mere konsekvent (især i Norge og Island).

7 Det hovedprincip, som har vundet indpas i det danske fagsprog, er baseret på, at "udanske" bogstavkombinationer ofte erstattes (f.eks. c med k (foran a, o og u), ch med k, qu med kv, th med t, ou med u, ae med æ og oe med ø), at danske endelser føjes til i stedet for de græske/latinske, og at komposita (sammensatte termer) og kollokationer (termer i form af fraser bestående af fast sammentømrede ord) i øvrigt retter sig efter dansk syntaks. Eks.: kardiel (jf. cardialis) diagnostisk (jf. diagnosticus) gastrisk (jf. gastricus) palpation (jf. palpatio) tyreotoksikose (jf. thyreotoxicosis) tubulær (jf. tubularis) akut myokardieinfarkt astmatisk bronkit endoskopisk retrograd kolangiografi perkutan transluminal koronar angioplastik reumatoid artrit. Ofte falder en del af den oprindelige latinske/græske endelse væk ifm. fordanskningen (og af og til kan det som i et par af nedenstående eksempler endda være den eneste måde, hvorpå hybridtermen adskiller sig fra den latinsk-græske). Eks: appendicit (jf. appendicitis) otit (jf. otitis) kirurgi (jf. cheirourgia) pneumoni (jf. pneumonia) sarkom (jf. sarcoma) odontologi (jf. odontologia) ødem (jf. oedema). Hvad angår termer af græsk oprindelse, hvori indgår bogstavkombinationen "rrh" som f.eks. gonorrhoea, diarrhoea og haemorrhagica, er tidligere principbeslutning om dobbelt-r i hybridtermerne ændret pr (sep. 05). Dvs. at hybridvarianterne med ét r foretrækkes som f.eks.: gonoré, diaré, hæmoragisk. Kemiske og biokemiske betegnelser, indholdsstoffer i lægemidler, enzym- og hormonnavne m.v. Undersøg allerførst, om termen dækker et begreb fra Materiale-hierarkiet ved at tjekke, hvad det fuldt specificerede navn (Fully specified name/fsn) for begrebet er! Hvis begrebet hører til dette hierarki, skal det altid staves i overensstemmelse med Kemisk Ordbog således f.eks. calcium frem for kalcium og polyethylen frem for polyetylen. Findes stoffet eller dele af det ikke som opslagsord, kan en del af det evt. findes i nomenklaturafsnittet. Findes betegnelsen ikke i Kemisk Ordbog, retter man sig efter IFCC- IUPAC-klassifikationen på adressen (skriv søgeordet i feltet Komponent el. synonym ). Her findes bl.a. en lang række biokemiske betegnelser samt hormon- og enzymnavne i den form, de anvendes i laboratorieterminologien. For så vidt angår enzymnavne, gælder følgende principper for begreberne i Materiale-hierarkiet: - græske bogstaver skrives ud, dog uden at blive fordansket (eks.: alpha-, beta-, gamma-) - den internationale/engelske ortografi respekteres (jf. - Retskrivningsordbogens regler om sammenskrivning frem for sammenstilling respekteres (dermed falder afslutningsvokalen i det første ord af den engelske term væk på dansk jf. eks. 1, 2 og 3) - Retskrivningsordbogens regler om indsættelse af bindestreg på dansk respekteres (jf. eks. 1 og 4). Eks.: 1) Glucose-6-phosphate dehydrogenase = Glucose-6-phosphat-dehydrogenase 2) nitrile hydratase = nitrilhydratase

8 3) saccharopine dehydrogenase = saccharopindehydrogenase 4) sucrose alpha-glucosidase = sucrose-alpha-glucosidase. I andre hierarkier følges ortografien i hovedopslagsordet/hovedtermen i Klinisk Ordbog jf. "tyroksin se thyroxin", hvor thyroxin er hovedterm, og "glycogen: se glykogen", hvor glykogen er hovedterm. Findes stofferne ikke her, er næste reference Retskrivningsordbogen (www.dsn.dk), dernæst Kemisk Ordbog. Hvad angår lægemidler, herunder injektions- og infusionsvæsker, er Danske Lægemiddelstandarder ALTID referencen: (Danske Lægemiddelstandarder [+aktuelt årstal] kan her søges og downloades i pdf-format). Derfor bør man altid tjekke, om stoffet forekommer i denne reference! Alle de stoffer, der her er tale om, vil kunne findes i Materiale- og/eller Produkt-hierarkiet. At ortografien af det tilsyneladende samme stof er forskellig i de to hierarkier, skyldes følgende systematik: En term, der dækker et kemisk stof indeholdt i et lægemiddel, kan betragtes på to måder: Dels kan den være betegnelse for et bestemt indholdsstof i et lægemiddel (f.eks. morfin, glykogen), dels kan den være en generisk betegnelse for selve det kemiske stof, der er tale om (f.eks. morphin, glycogen). Indholdsstoffer findes i SNOMED i Produkt-hierarkiet (Product), kemiske stoffer med deres generiske betegnelse i Materiale-hierarkiet (Substance). Laboratorieundersøgelser (betegnelser for resultater af undersøgelser/test) Hvis der i termer, der betegner resultater af laboratorieundersøgelser, ikke blot er tale om en kemisk, anatomisk eller anden kendt betegnelse, kan der søges i (vælg Søg og skriv søgeordet i feltet Synonym eller komponent ). Findes svaret ikke her, kan termerne sendes videre til Redaktionsgruppen som tvivlstermer. Præpositioner Toleddede præpositioner som "indenfor" og "udfra" skrives i to ord, når de efterfølges af en styrelse, men i ét ord, når de står som selvstændige adverbialer jf. Han befandt sig inden for døren. / Han befandt sig indenfor. Eks.: *graviditet udenfor livmoderen graviditet uden for livmoderen *fæstning af metal-coils inde fra fæstning af metal-coils indefra Ordstilling og syntaks Spørgsmål vedr. ordstilling i termer, hvori der indgår et adjektiv, opstår både ifm. med korte og længere SNOMED CT-termer. Især kan de termer, der på engelsk indeholder et komma, efter hvilket der er hægtet et eller flere beskrivende adjektiver, udgøre et problem. Som udgangspunkt respekteres danske retskrivningsregler; dvs. at adjektiver foranstilles: *puls regelmæssig regelmæssig puls (eng. term: pulse regular). Hvad angår lange termer med flere adjektiver, kan det være vanskeligt umiddelbart at se, hvad det enkelte adjektiv lægger sig til/hvilket substantiv det fungerer som modifikator for. En direkte oversættelse vil overføre det samme problem til dansk og bevirke, at termen ikke lever op til det overordnede mål om motivation, dvs. at termen umiddelbart og entydigt skal afspejle begrebsindholdet. Derfor må ordstillingen ændres på dansk og kommaer så vitd muligt fjernes. Evt. tvivl om, hvilke substantiver de

9 enkelte adjektiver lægger sig til, kan afklares ved at se på oversigten over relationerne for de enkelte begreber ("stjernen" i CareCom-applikationen). Eksemplerne herunder illustrerer dette: Eng: Open reduction of closed acromioclavicular dislocation, acute, with fascial graft (procedure) Dansk: åben reponering af akut lukket akromioklavikulær luksation, med fasciegraft (af oversigten over relationerne for dette begreb fremgår det nemlig, at open lægger sig til proceduren reduction, samt at såvel acute som closed lægger sig til tilstanden dislocation). Eng.: Sprain thumb, metacarpophalangeal joint, radial collateral ligament Dansk: overstrækning af radialt kollateralligament i tommelfingers metakarpofalangealled Eng.: Excision of tumor from forearm area, deep, intramuscular Dansk: excision af dyb intramuskulær tumor i underarmsområde Eng.: Transection of obturator nerve, intrapelvic, with adductor tenotomy Dansk: transsektion af intrapelvin obturatornerve med adduktortenotomi Eng.: Application of finger splint, dynamic Dansk: anlæggelse af dynamisk fingerskinne. Singularis/pluralis Der gælder ikke nogen helt faste regler på dette punkt. Som udgangspunkt respekteres singularis hhv. pluralis i den engelske term, så den danske version tilsvarende står i singularis hhv. pluralis. Eks.: Multiple congenital malformations = Multiple kongenitte misdannelser Nystagmus and other irregular eye movements = Nystagmus og andre uregelmæssige øjenbevægelser. Der kan dog være tilfælde, hvor det er hensigtsmæssigt at afvige fra dette princip, fordi dansk klinisk sprogbrug adskiller sig fra engelsk f.eks. ifm. pain, hvor man på dansk normalt vil tale om smerter, i hvert fald når den anatomiske lokalisation angives samtidig: Pain in lumbar spine = Smerter i lænderygsøjlen. Særlige problembørn Nedenstående liste består dels af termer, jeg har erfaring for ofte staves forkert, dels af termer, der faktisk kan staves på forskellige måder, men hvor vi har besluttet at vælge løsningen angivet med kursiv skrift: *abces absces *adhærens adhærens (når der er tale om vedhængende, sammenhængende i alm. betydn.) *adhærens adhærence (når der er tale om sammenvoksning ifm. f.eks. peritoneum) *anabol eller *anabolisk anabolsk *arrytmi arytmi *asthma astma* i dog kun i (for)danske(de) termer! F.eks. bronkial astma, men: asthma bronchiale) *attack attak *atrieflimmer atrieflimren *axon/axoner/axonal axon/aksoner/aksonal *bismut bismuth *chok shock (= kredsløbskollaps) *choriel korisk (af substantivet chorion = den yderste fosterhinde) *cirrhose cirrose *coecum caecum (til trods for, at det ofte på dansk fejlagtigt udtales "søkum"!) *cøkal cækal (jf. caecum)

10 *diarrhoea diaré *exitabel excitabel *exogen eksogen *ekstirpation eksstirpation *fetus foetus (som latinsk-græsk term), føtus (som hybridterm), dog oftest på dansk: foster *gonorrhé gonoré *haemorrhoide hæmoride *haemorrhagica hæmoragisk *handikap handicap *kardial kardiel *chole kole (kole- med k foretrækkes konsekvent i fordanskninger, også selv om hele det græske ord chole indgår i den danske afledning eller sammensætning. Det kan nemlig være meget svært at gennemskue, hvornår der er tale om hele det græske ord for galde: chole, hvor den ortodokse ortografi skal bevares, og hvornår der er tale om stammen chol som præfiks + binde-e, hvor reglerne tilskriver ortografi med k (kole-). Det er derfor besluttet i fordanskninger (såvel afledninger som sammensætninger) konsekvent at skrive det med k). *ledegigt leddegigt (denne version giver flest hits på Google i fagsproglig sammenhæng) *myxødem myksødem *natræmi natriæmi *nosokomial nosokomiel *oksy-/oksi- oxy-/oxi- *parafin paraffin *plaque plaque (ifm. dermatologi/oftalmologi) *plaque plak (ifm. odontologi) *pre- præ- *reflux refluks *rhino- rino- *skanning scanning *skreening screening *stadie stadium *øsophagus oesophagus (men: øsofageal det er jo et adjektiv og dermed en fordanskning!) Specielt SNOMED-relaterede spørgsmål Typografiske tegn Komma bruges i vid udstrækning på engelsk og kan accepteres på dansk. Det bør dog tilstræbes på dansk at konstruere en mere mundret, beskrivende og sammenhængende term, hvis termen på engelsk blot består af usammenhængende brudstykker. Eks: Sprain thumb, metacarpophalangeal joint, ulnar collateral ligament = overstrækning af ulnart kollateralligament i tommelfingers metakarpofalangealled Fracture, closed, comminuted, with displacement = lukket komminut fraktur med forskydning. Tankestreg bruges i vid udstrækning på engelsk. Her tilstræbes der på dansk en konstruktion med foranstilling af det, der på engelsk følger efter en tankestreg. Eks.: Urethral dilatation female = uretral dilation hos kvinde; Ventral hernia unspecified irreducible = irreponibelt uspecificeret ventralhernie. Skråstreg i engelske termer gengives som regel på dansk. Eks.: T2a (IIA): Ovarian tumour with extension and/or implants on uterus and/or tube(s) (finding) = T2a (IIA): ovarietumor med direkte spredning til og/eller udsæd på uterus og/eller tuba(e) uterina(e) Disorder of skin AND/OR subcutaneous tissue = sygdom i hud OG/ELLER subkutant væv. Kolon gengives som regel på dansk. Eks.:

11 FH: cardiac disorder = familieanamnese: hjertesygdom feces consistency: normal = afføringskonsistens: normal*½. Parentes forsøges undgået på dansk. Hvis der ikke er taget principbeslutning om den pågældende type parentes (søg i kildedokumenter på ordet "parentes"), må spørgsmålet behandles i Redaktionsgruppen. Eks. på to forskellige løsninger: cellulitis and abscess of cheek (external) = cellulit og absces på kind mass concentration (property) = massekoncentration (egenskabsart). Anførselstegn anvendes aldrig i danske termer. Metategn (tags) gengives altid på dansk; det kan f.eks. dreje sig om angivelser af høj skrift/hævet skrift eller lav skrift/sænket skrift: ^ xxx^ / >xxx< (hvor xxx = ord eller tal). Firkantet parentes som [D], [X] eller [EDTA] gengives, som den står. Oversættelse af handlingsord, der IKKE afspejler, at der er tale om en procedure I SNOMED CT er der en del eksempler på begreber især fra Procedure-hierarkiet, hvor termen blot udtrykker resultatet af en handling eller materiale anvendt ifm. en (underforstået) handling. Hvis der ikke foreligger noget princip om oversættelsen af termen eller relevante dele af den, skal oversættelsen følge den engelske term. Eks.: split thickness skin graft (Procedure) = indgreb med anvendelse af delhudstransplantat (ifm. graft anvendt i betydningen grafting tilsiger princippet en omskrivning) biopsy of bone (Procedure) = knoglebiopsi (ifm. biopsy i betydningen "biopsitagning" accepteres biopsi på dansk jf. klinisk sprogbrug). Oversættelse af proprier ifm. Procedure-begreber En del procedurer er navngivet efter den, der har udviklet metoden, hvorfor konstruktionen "[navn] [procedure]" er ret almindelig på engelsk. Findes den tilsvarende procedure på dansk i Klinisk Ordbog (KO) oftest som genitivkonstruktion "[navn]s [procedure]", oversættes den i henhold hertil. Eks.: Hartmann operation, rectal resection = Hartmanns operation, rektal resektion Bracht maneuver = Brachts metode (kaldes sådan i KO). Findes begrebet ikke i Klinisk Ordbog, og kan man ikke umiddelbart finde den danske term for proceduren, kan løsningen "[procedure] ad modum [navn]" vælges. Eks.: Gritti-Stokes amputation = amputation ad modum Gritti (findes i KO på latin) Talma-Morison operation, omentopexy = omentopeksi ad modum Talma-Morison. Oversættelse af forskellige ord, der betegner træk/egenskab/art "character" - findes i to betydninger i SNOMED CT: 1) art af (konstrueres evt. med genitiv). Eks.: headache character = art af hovedpine (eller: hovedpines art) 2) karakter, væsen (om person). Eks.: emphatic character = empatisk karakter. "characteristic" / "characteristics" - oversættes med træk vedr. Eks.: characteristic of extremity = træk vedr. ekstremitet body weight characteristic = træk vedr. legemsvægt. "feature " - oversættes forskelligt, alt efter hvilket hierarki der er tale om: 1) Observable entity-begreber: træk vedr. (evt. træk ved). Eks.:

12 Q wave feature = træk vedr. Q-tak 2) Body structure-begreber: struktur. Eks.: external anatomical feature = ekstern anatomisk struktur. 3) begreber fra andre hierarkier: træk (i de fleste tilfælde), symptom (ifm. psykiatribegreber). Eks: Multiple malformation syndrome with facial defects as major feature = multimisdannelsessyndrom med ansigtsdefekter som væsentligste træk change in facial features = ændring af ansigtstræk Severe depressed bipolar I disorder with psychotic features, mood-congruent = svær depressiv bipolær sindslidelse type I med stemningskongruente psykotiske symptomer. NB: feature kan i enkelte tilfælde forekomme i en anden betydning som i Accidentally caught in architectural feature element; i dette tilfælde oversættes det f.eks. med "bygningsdel". observable Indledningsvis skal det slås fast, at tilføjelsen "(Observable entity)" i FSN (Fully specified name) indikerer, at begrebet tilhører Observable entity-hierarkiet (Træk-hierarkiet), samt at det pågældende begreb bliver til et fund (finding), når det får tildelt en værdi. Eks.: "blodtryk" (engelsk FSN Blood pressure (Observable entity)) versus "normalt blodtryk" (engelsk FSN Normal blood pressure (finding)). Selve ordet "observable" forekommer desuden i en del Preferred terms i Observable entity-hierarkiet og skal oversættes som følger: 1) når "observable" er substantiv på engelsk: træk vedr. Eks.: body temperature observable = træk vedr. kropstemperatur observable of sensation of touch = træk vedr. berøringssans. Hvor termen på engelsk kun består af et adjektiv + observable, kan det være nødvendigt på dansk at indsætte ordet "forhold". Eks: cardiovascular observable = træk vedr. kardiovaskulære forhold 2) når "observable" står som adjektiv og lægger sig til feature, oversættes med "observerbart træk". Eks: observable feature of walking = observerbart træk ved gang. "property " - oversættes næsten altid med egenskabsart; vedrører måletekniske begreber i Qualifier value-hierarkiet. Eks.: catalytic activity (property) = katalytisk aktivitet (egenskabsart) property of measurement = egenskabsart ved måling. NB: De få andre termer, hvori ordet property forekommer, repræsenterer begreber fra Observable entityhierarkiet (kun to, nemlig: muscle property = egenskab ved muskel og body fluid property = egenskab ved kropsvæske) og andre hierarkier, hvor ordet har en helt anden betydning som f.eks. "ejendom" i property negotiator (occupation). "quality" - oversættes normalt - og i (næsten) alle tilfælde ifm. begreber i Observable entity og Findinghierarkierne med art. Eks.: heart murmur quality, musical = hjertelyd af melodisk art. NB: Undtagelser er begreber omhandlende voice quality (stemmekvalitet) og begreber, hvor betydningen af quality er vurderende/værdiladet. Her oversættes normalt med kvalitet. eks.: Quality inspector (occupation) = kvalitetskontrollør. I tvivlstilfælde, hvor der ikke kan findes et entydigt svar på denne type spørgsmål i filen Opsamling eller Principbeslutninger, kan Asta Høy kontaktes på tlf eller mail Termtyper og valg af termtype

13 Latinsk-græske termer, hybridtermer eller danske termer? Ifm. valget af term bør et vist niveau af fagsproglighed generelt tilstræbes. Sproget i patientjournalen er det kliniske sprog forstået på den måde, at f.eks. laboratorie- og andre undersøgelsesresultater udtrykkes, som de forekommer i journalen dvs. med de termer, der anvendes inden for det pågældende speciale til kommunikation med klinikere. Generelt bør hybridtermer, dvs. fordanskede latinsk-græske termer, foretrækkes (se dog næste afsnit vedr. anatomibetegnelser). Eksempelvis foretrækkes altid erytrocytter frem for røde blodlegemer, uanset at begrebet på engelsk i flæng benævnes erythrocytes hhv. red blood cells. Ligeledes foretrækkes oxygen- som præfiks frem for ilt- jf. oxygenoptagelse og oxygenforbrug. I tilfælde af tvivl om valg af rent latinsk-græsk hhv. hybridterm på dansk kan den engelske term bruges som rettesnor: er den rent latinsk-græsk, er det acceptabelt også at anvende denne termtype på dansk. Hvad angår anatomibetegnelser, gælder følgende retningslinjer: - Når der henvises til en bestemt struktur og hvis der kun er én af slagsen i kroppen eller én i hver kropshalvdel, foretrækkes den latinsk-græske term. Eks.: uterus, hypothalamus, sternum (der findes kun én af slagsen i kroppen); arteria iliaca, collum femoris, glandula parotidea (der findes kun én i hver kropshalvdel). Der er dog undtagelser fra denne regel, idet dansk eller hybridterm jf. klinisk sprogbrug ofte foretrækkes ifm. visse især større anatomiske enheder som hjertet frem for cardia, ventriklen/mavesækken frem for gaster, leveren frem for hepar, kraniet frem for cranium. - Hvis begrebet er mere overordnet og/eller der er flere af slagsen, foretrækkes hybridterm. Eks.: koronararterie, intraabdominale lymfeknuder, metakarpalligament. I tvivlstilfælde hvis en hybridterm vanskeligt lader sig konstruere og/eller strider imod klinisk sprogbrug kan termen baseres på latin/græsk. Eks.: embolektomi af arteria carotis frem for embolektomi af carotid arterie; arterie i retina frem for retinal arterie. Præferencen for latinsk-græske termer ifm. anatomi er mere konsekvent i Body structure-hierarkiet end i de øvrige hierarkier; i sidstnævnte vejer klinisk sprogbrug tungere. Hvornår man i klinikken foretrækker en latinsk-græsk term, en hybridterm eller en rent dansk term, kan der dog ikke opstilles helt faste og konsekvente regler for. I nogle tilfælde findes der ingen hybridterm jf. diabetes / sukkersyge, otitis media / mellemørebetændelse. Her vil man oftest i fagsproget foretrække den latinsk-græske term. I andre tilfælde er det almindeligt at anvende den rent danske term. Eks.: hjørnegraviditet, mave-tarm-kanal, navlesnorsfremfald, lændesmerter. I tvivlstilfælde kan der søges dels i dokumentet Opsamling, dels i SUNDTERM-applikationens kildemateriale (f.eks. Ugeskrift for Læger) mhp. at finde belæg for valget af en hybridterm. Er der mange flere "hits" på den latinsk-græske hhv. den danske version af termen, bør den pågældende term dog fortrækkes. Der skal under alle omstændigheder i tilfælde, hvor der er foretaget en sådan søgning, indsættes en reference til de(n) anvendte kilde(r) i kommentarfeltet, og/eller termen sendes videre som tvivlsterm med en note. Termernes ortografi Se afsnittet "Hybridtermer" vedrørende disse termers ortografi og fordanskningsprincipperne. Rent latinsk-græske termer staves og bøjes i overensstemmelse med latinske grammatiske regler, f.eks. cervix uteri (subst. i nominativ + subst. i genitiv), os ethmoidale (subst. + adj.), nodulus / noduli (subst. i singularis / pluralis). Latinsk-græske ord og termers ortografi bevares også, hvis de indgår i sammensatte termer (komposita) når de vel at mærke optræder som hele ord. Eksempler: thoraxkirurgi (græsk+hybrid), aortaklapudskiftning (latin+dansk). Ortografiske varianter som *artritis i st.f. arthritis eller *encefalitis i st.f. encephalitis betragtes som ikkekorrekte.

14

15 2. Affiks-tabel Opdateret 29. september 2005 udarbejdet af Asta Høy, konsulent for SST Nedenstående tabel inddelt i to dele er en oversigt over de mest almindeligt forekommende græske/latinske ordelementer, der optræder som præ- og suffikser i medicinske termer inkl. angivelse af ortografien i fordanskede termer (hybridtermer). Listen er baseret på forskellige engelske, franske og svenske lingvisters lister over latinsk/græske præ- og suffikser samt Concise Oxford Dict., Dansk Fremmedordbog (Munksgaard), Medicinsk Terminologi (B.I. Lindskog, Nordiska Bokhandelns Förlag) og Anatomiens navne. Nærmere oplysninger om referencerne hos Asta Høy, NB: Listen er ikke udtømmende og er beregnet til at skulle opdateres løbende. Der kan ligeledes stadig være ortografiske spørgsmål ifm. fordanskningerne, der bør vendes igen. Forkortelser anvendt i parenteserne med etymologiske (sproghistoriske) oplysninger: gr. = af græsk; lat. = af latin; eng. = forekommer i denne form i engelske termer; a = adjektiv; s = substantiv; v = verbum; præp = præposition; pron = pronomen. Præfikser og stammer, der anvendes til foranstilling i medicinske termer Latin/græsk Dansk Betydning a- (se ab-) a- af; fra a- (gr. a, an, præfiks) a-; u-; ikke- negation ab- (lat. ab, præp) ab- af; fra abs- (se ab-) abs- af; fra (= ab, bruges foran m, p, v) (a- foran konsonant, anforan vokal) (bliver til a- foran m, p, v og til abs- foran c, q, t) (= ab, bruges foran c, q og t) acro- (gr. akron, s) akro- top, spids, yderst ad- (præp) ad- til, hen imod, ved aer-/aero- (gr. 'aeros, s) aero- luft alb- (albus,a) alb- hvid (assimilieres til ac- foran c, ak- foran k, al- foran l osv.) allo- (gr. allos=2.) allo- anden, ulig, fremmed ambi- (lat. ambo) ambi- begge, på begge sider, rundt om

16 Latin/græsk Dansk Betydning amphi-; ampho- (gr. amfi, præfiks) amfi- omkring, på begge sider, rundt om, af begge slags an- (gr. a, an, præfiks) an-; u-; ikke- negation (a- foran konsonant; anforan vokal) ana- (gr. an'a, præp) ana- forsk. betydinger: adskillelse, op, tilbage, gen-, på ny, modsat angi-, angio- (gr. ange'ion, s) angi-, angio- kar (blod-) anis-, aniso- (gr. 'anisos, a) anis-, aniso- ulig ant-; anti- (gr. anti, præp) anti- mod, imod (ant- foran vokal og h i græske ord) ante- (beslæget med græsk anti-; lat. ante, præp) ante- foran, forrest, fortil anthropo- (gr. anthropos, s) antropo- menneske ap-, apo- (gr. apo, præp) apo- bort fra, ud fra (ap- foran vokal og h i græske ord) arch-, archeo- (gr. a.) ark-, arkæo- begyndelse, ur- arachno- (gr. arachne, s) arakno- edderkop arteri(o)- (gr. arter'ia, s) arteri(o)- pulsåre (oprindelig luftrør) arthro- (gr. 'arthron, s) artro- led audio- (audire, v) audi-, audio- hørelse auto- (gr. autos, pron) auto- selv bi-, bin-, bis- (lat. bis, præfiks) bi-, bin-, bis- dobbelt, fordobling, to gange bio- (gr. bios, s) bio- liv brachi(o)- (lat. brachium, s / gr. brachi'on, s) braki- brachy- (gr. brachys, a) braky- kort vedr. arm brady- (gr. bradys, a) brady- langsom calor- kalor- varme carbo- (lat. carbo,s) karbo- kul cat(a)- kat(a)- ned, modsat caud- kaud- hale centi- (lat. centum, s) centi- hundrede centri- (lat. centrum, s) centri- midtpunkt

17 Latin/græsk Dansk Betydning cephal-, cephalo- (burde egtl. være kefal- /kefalo- jf. oprindelsen!) (gr. kefal'e, s) cefal-, cefalo- hoved cerebro- (lat. cerebrum, s) cerebro- hjerne cheil-, cheilo- (gr. cheilos, s) keil-, keilo- læbe chiro- (gr. cher/cheiros, s) kiro- hånd chol-, chole- (gr. chol'e, s) kol-, kole- galde circa- cirka- om; omkring; ca. circum- (lat. circum, præp) cirkum- om, omkring co- (con, cum, præp) co- sammen, med, sam- (col-, com-, con-, cor-/kol-, kom-, kon-, kor-?) colo- (gr. colon, s) kolo- tyktarm colp-; colpo- (gr. kolpos, s) kolp-, kolpo- skød; moderskede- contra- kontra- mod/imod crur- krur- underben cry-, cryo- kry-, kryo- frysning crypto- krypto- usynlig, gemt cycl-, cyclo- cykl-, cyklo- cyklisk, periode, ringformet cyt-, cyto- cyt-, cyto- celle de- de- af, bort, ned, ud af deca- (gr. deka) deka- ti deci- (lat. decem) deci- ti dent-, dento- dent-, dento- tand dex- (lat. dexter) deks- højre dextro- (lat. dexter) dekstro- højre di- (gr. di-, præfiks) di- dobbelt- di-, dis- (lat. præfiks, uden s foran vokal, f, g og m) dis- u-, mis-, van- dia- (gr. dia, præp) dia- gennem (+ fuldførelse, adskillelse, vekselvirkning) dipl-, diplo- dipl-, diplo- dobbelt, i par dis- (gr. dis, a) dis- dobbelt dys- (gr. dys-, præfiks) dys- præfiks der ændrer grundordet: u-, mis-, van-, dårlig, mangelfuld e- (lat. ex, præp; gr. eks-, præp) e- ud af/ud fra/bort fra

18 Latin/græsk Dansk Betydning (forkortelse for eks- anvendt foran b, d, g, i, j, l, m, n, r, v, u) ec- (gr. eks-, præp) ek- ud af/ud fra/bort fra (anvendes foran visse konsonanter i st.f. eks-) echino- (gr. echinos. s) ekino- pindsvin ecto- (gr. ektos, præp) ekto- udenfor em- em- i/inde i (anvendes foran b, p og somme tider m i st.f. en-) en- en- i/inde i encephal-; encephalo- encefal-; encefalo- hjerne (NB: foran b, p og somme tider m anvendes em-) endo- ( exo-) endo- indvendig/indre epi- epi- oven på, over, ved siden af erythr-; erythro- erytr-, erytro- rød eu- eu- god, normal, vel, ægte ex- (se også e-) eks- ud af/ud fra/bort fra (NB: foran c bevares ex- som i excision) exo- (gr. ekso, præp) ekso- ydre, udvendig, uden for extra- ( intra-) ekstra- uden for/usædvanlig extro- ( intro-) ekstro- uden for/usædvanlig = extra- feto-; foeto- føto- foster fibro- fibro- tråd foeto-; feto- føto- foster frontal- frontal- pande gemin- gemin- tvilling ger-, gero-, geront- ger-, gero-, geront- alderdom, aldring gland- gland- kirtel gluc-; gluco- gluk-; gluko- sukker (drue-); sød glyc-, glyco- glyk-, glyko- som vedrører kulhydrater gon- gon- knæ gyn-, gyneco- gyn-, gyneko- kvinde haem-, hem-, hemo, hemat-, hemato- hæm-, hæmat-, hæmato- blod-

19 Latin/græsk Dansk Betydning hect- hekt- hundrede hemi- hemi- halv-; halvsidig hetero- hetero- ulig, fremmed hex- hex- seks hom- hom- ens, lignende hyp-, hypo- hyp-, hypo- under, for lav, manglende hyper- hyper- over, for meget, for høj, overskydende idio- idio- egen, selv il- il- negationen in- foran l im- im- negationen in- foran b, m & p in- (lat. in, præp) in- deri/ind- in- (lat. in-, præfiks) in-; ikke- negation (bliver til il- foran l, im- foran b, m og p, ir- foran r) infra- infra- nedenfor, under inter- inter- mellem intra- intra- ind i, indenfor intro- ( extro-) intro- ind/indad iso- iso- ligesom, samme juxta- juksta- nær, ved siden af kine(si), kines(io)- kine(si); kines(io)- bevægelse leuc-, leuco- leuk-; leuko- hvid, som vedrører de hvide blodlegemer litho- (gr. lithos, s) lito- sten logo- logo- ord, tal macro- (se ogs makro-) makro- stor mal-, male- mal-, male- dårlig, ilde, forstyrret mani- mani- sjælelig afvigelse medi-, medio- medi-, medio- i midten, mod midten, som vedrører midtpunktet mega(l)-, megalo- mega(l)-, megalo- stor melan-, melano- melan-, melano- sort, mørkfarvet meno- meno- menstruation met-; meta- met-; meta- efter, mellem, ulig, om, over

20 Latin/græsk Dansk Betydning metr-, metro- metr-, metro- livmoder micro- mikro- mindre, meget lille mill- mill- tusinde mono- mono- en, enkelt muco- muko- slim my-, myo- my-, myo- muskel necr- nekr- død krop neo- neo- ny nephr-; nephro- nefr-, nefro- nyre neur-, neuro- neur-, neuro- nerve nucl-, nucleo- nukl-, nukleo- kerne (celle-) ob-, op- ob-, op- for, mod, til, ved oligo- oligo- få, fåtallig onk- onk- tumor,? ortho- orto- ret, rigtig, lige oxid- (gr. oxi-/oksys + eng. suffiks ide) oxid- iltforbindelse, ilte oxy- (gr. oksys) oxy- iltholdig, sur paed-; ped-; paedo-; pedo- pæd-; pædo- barn paleo- paleo- gammel, ur-, fortidig pan, pant- pan-, pant- al, hel para- para- ved siden af, ud over pato- pato- sygdom pent-, penta- pent-, penta- fem peri- peri- omkring, rundt om phago- fago- som optager og fortærer pharma(co)- farma(ko)- som vedrører lægemidler phlebo- flebo- vene phon-; phono- fon-; fono- lyd, røst photo- foto- lys poly- poly- mange, flere post- post- efter prae-; pre- præ- før presby- presby- alder

Sproglige & terminologiske retningslinjer for oversættelse og revision af SNOMED-termer, i tre dele:

Sproglige & terminologiske retningslinjer for oversættelse og revision af SNOMED-termer, i tre dele: Sproglige & terminologiske retningslinjer for oversættelse og revision af SNOMED-termer, i tre dele: 1. Sproglige principper (opdat. 28. august 2009) 2. Affiks-tabel (opdat. 29. september 2009) 3. Ugeskrift

Læs mere

Kapitel 9. DØDSÅRSAGER

Kapitel 9. DØDSÅRSAGER Kapitel. DØDSÅRSAGER Embedslægeinstitutionen foretager en løbende registrering og kvalitetssikring af indkomne dødsattester vedrørende borgere bosat i Grønland. Data indtastes i Embedslægeinstitutionens

Læs mere

sproget.dk en internetportal for det danske sprog

sproget.dk en internetportal for det danske sprog sproget.dk en internetportal for det danske sprog Ida Elisabeth Mørch, Dansk Sprognævn Lars Trap-Jensen, Det Danske Sprog- og Litteratuselskab 1 Baggrunden 2003 Sprog på spil 2005 Ekstrabevilling 2006

Læs mere

Abdomen 2. Michel Bach Hellfritzsch

Abdomen 2. Michel Bach Hellfritzsch Abdomen 2 Michel Bach Hellfritzsch 2 3 4 1 5 Intestinum crassum Caecum med appendix vermiformis Colon Rectum med canalis analis Taeniae coli Haustrae coli (Appendices epiploicae) Plicae semilunares coli

Læs mere

ALMEN KIRURGI - 4. Sygdomme i arterier. Arteriosclerose 06-05-2013. Sygdomme i arterier, vener og lymfesystem

ALMEN KIRURGI - 4. Sygdomme i arterier. Arteriosclerose 06-05-2013. Sygdomme i arterier, vener og lymfesystem ALMEN KIRURGI - 4 Sygdomme i arterier, vener og lymfesystem Sygdomme i arterier Arteriosclerose Angina pectoris Sygdomme i arterier Arteriosclerose Arteriosclerose (åreforkalkning eller mere korrekt: åreforfedtning)

Læs mere

Fagsproglige varianter til søgning i diagnosebetegnelser. Louise Bie Larsen, Terminolog Projekt Sprog og Klassifikationer Sundhedsplatformen

Fagsproglige varianter til søgning i diagnosebetegnelser. Louise Bie Larsen, Terminolog Projekt Sprog og Klassifikationer Sundhedsplatformen Fagsproglige varianter til søgning i diagnosebetegnelser Louise Bie Larsen, Terminolog Projekt Sprog og Klassifikationer Sundhedsplatformen 3. juli 2017 Billede der passer til eksemplet 2 3 Diagnosebetegnelse

Læs mere

Troels Mørk Hansen Medicinsk afdeling Q Universitetssygehuset Herlev

Troels Mørk Hansen Medicinsk afdeling Q Universitetssygehuset Herlev Troels Mørk Hansen Medicinsk afdeling Q Universitetssygehuset Herlev SLE 1.500-2.000 har sygdommen i Danmark 10 x hyppigere hos kvinder end hos mænd Debuterer ofte i 20-30 års alderen Forløb Meget forskelligt

Læs mere

Sygdomslære Hånden på hjertet

Sygdomslære Hånden på hjertet Sygdomslære Hånden på hjertet Kapitel 1 Side 33 Side 33 Side 38 Side 38 Basal sygdomslære Quiz om vækstændringer, celledegeneration og nekrose Arbejdsspørgsmål om vækstændringer, celledegeneration og nekrose

Læs mere

SLE og Nyreinvolvering

SLE og Nyreinvolvering SLE og Nyreinvolvering Marselisborg Centeret 6 marts 2010 Overlæge Per Ivarsen Nyremedicinsk afdeling Århus Universitetshospital, Skejby Systemisk Lupus Erythromatosus SLE hvor hyppigt er det. 1500-2000

Læs mere

ANAMNESE INDEN KIRURGI. Peter Marker Konference 2. november 2007 Aalborg Kongres & Kultur Center

ANAMNESE INDEN KIRURGI. Peter Marker Konference 2. november 2007 Aalborg Kongres & Kultur Center ANAMNESE INDEN KIRURGI Peter Marker Konference 2. november 2007 Aalborg Kongres & Kultur Center Præoperative undersøgelse Subjektive undersøgelse (anamnese) sygehistorie - almen - specielle Objektive undersøgelse

Læs mere

Kapitel 9. KRÆFT/CANCER

Kapitel 9. KRÆFT/CANCER Kapitel 9. KRÆFT/CANCER Datamaterialet, som ligger til grund for denne årsberetning, består af data for perioden 20 fra Cancerregisteret i Sundhedsstyrelsen i Danmark. Antallet af kræfttilfælde var i 200:

Læs mere

Interventionel Radiologi Patientinformation

Interventionel Radiologi Patientinformation Interventionel Radiologi Patientinformation Interventionel Radiologi: Dit alternativ til åben kirurgi I løbet af de sidste tyve år har interventionel radiologi re - volutioneret mange tidligere kirurgiske

Læs mere

Studieplan Sygdomsdomslære

Studieplan Sygdomsdomslære Studieplan Sygdomsdomslære 2. semester Tema Sygepleje - klinisk beslutningstagen i stabile og komplekse pleje- og Behandlingsforløb Genstandsområde Semesterets teoretiske del retter sig særligt mod sygepleje

Læs mere

Hyppigt anvendte forkortelser og termer i intensiv terapi

Hyppigt anvendte forkortelser og termer i intensiv terapi Hyppigt anvendte forkortelser og termer i intensiv terapi Forkortelse ACE inhibitors ACTH ALAT ALI ANA ANCA ARDS ASAT ASD BASF BiPAP BMI BT CABG Cirk CIS CK CNS CPAP CRP CRRT CSF CVK CVP CVVHDF DAD DC-konvertering

Læs mere

Opdateringer til førsteudgaven for Claus Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk

Opdateringer til førsteudgaven for Claus Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk Opdateringer til førsteudgaven for Claus Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk Grammatik på dansk er nu på Facebook: facebook.com/grammatikpd Her kan du følge med i sproglige spørgsmål og selv spørge.

Læs mere

ZCD Anatomi og Fysiologi

ZCD Anatomi og Fysiologi ZCD Anatomi og Fysiologi Modul 1 Indtroduktion til anatomi, fysiologi og sundhedsvidenskab Lektion 1 Indtroduktion til anatomi, fysiologi 1.0. Introduktion til sundhedsvidenskab 1.1. Hvad er anatomi? Anatomi

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet 1 2 Diagnostiske strategier for muskuloskeletal

Læs mere

Progressionsark for Anatomi og fysiologi

Progressionsark for Anatomi og fysiologi Progressionsark for Anatomi og fysiologi 1. Semester Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Semestrets teoretiske del retter sig særligt mod sygepleje

Læs mere

Information til patienten. Højt stofskifte. Regionshospitalet Viborg Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme

Information til patienten. Højt stofskifte. Regionshospitalet Viborg Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme Information til patienten Højt stofskifte Regionshospitalet Viborg Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme Skjoldbruskkirtlen sidder normalt foran på halsen under adamsæblet, og kan hverken ses eller føles.

Læs mere

Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation

Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation Oversat til dansk af Maria Lajer med tilladelse fra Human Reproduction. Denne artikel blev trykt først i Human Reproduction 2009;24(5):1012-7 BAGGRUND:

Læs mere

Transitorisk cerebral Iskæmi (TCI)

Transitorisk cerebral Iskæmi (TCI) Transitorisk cerebral Iskæmi (TCI) Istruksdokument Senest revideret d. 30 12 2014 Forfattere: Paul von Weitzel og Nicole Frandsen Referenter: Boris Modrau Godkender: Claus Z Simonsen, redaktionsgruppe

Læs mere

HVAD BESTÅR BLODET AF?

HVAD BESTÅR BLODET AF? i Danmark HVAD BESTÅR BLODET AF? HVAD BESTÅR BLODET AF? Blodet er et spændende univers med forskellige bittesmå levende bestanddele med hver deres specifikke funktion. Nogle gør rent, andre er skraldemænd

Læs mere

Replikgengivelse en gennemgang af 59

Replikgengivelse en gennemgang af 59 Replikgengivelse en gennemgang af 59 Lars Christensen, Dansk Sprogrevision, 28.3.2014. Indhold Problemet 1 Hvad skal du gøre? 1 Anførselstegnets udseende 2 Indryk 2 Anførende udtryk ( 59.2) 2 Replikstreger

Læs mere

Lyme Artrit (Borrelia Gigt)

Lyme Artrit (Borrelia Gigt) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Lyme Artrit (Borrelia Gigt) Version af 2016 1. HVAD ER LYME ARTRIT (BORRELIA GIGT) 1.1 Hvad er det? Borrelia gigt (Lyme borreliosis) er en af de sygdomme,

Læs mere

Undervisning i lægefaglig sprogtolkning af stud.med. Shahid Qamar Manan. Almen om Tolkning

Undervisning i lægefaglig sprogtolkning af stud.med. Shahid Qamar Manan. Almen om Tolkning Almen om Tolkning - Vær så præcis som mulig - hvis noget ikke giver mening for dig, så gør det hellere ikke for pt. pas på sort snak (oversættelse ord for ord). - Omtal ikke patienten i 3. person. Pt.

Læs mere

Ekstern teoretisk prøve Modul 3 Dato: 01.02.2013 Kl. 9.00-12.00

Ekstern teoretisk prøve Modul 3 Dato: 01.02.2013 Kl. 9.00-12.00 Ekstern teoretisk prøve - Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Fagområder: Sygepleje, Anatomi og fysiologi herunder genetik, Sygdomslære herunder patologi og Ernæringslære og diætetik. Professionshøjskolen

Læs mere

RADIOLOGI HJEMMESIDER RTG DEFINITION OPTIMALE FORHOLD VED RTG AF THORAX

RADIOLOGI HJEMMESIDER RTG DEFINITION OPTIMALE FORHOLD VED RTG AF THORAX RADIOLOGI HJEMMESIDER 1. www.drs.dk (Dansk Radiologisk Selskabs hjemmeside) 2. radiologymasterclass.co.dk 3. learningradiology.com 4. Radiologyassitant.nl. 5. sonoworld.com 6. ctisus.com 7. imaios.com

Læs mere

Bliv klogere på din sundhed. Medarbejderens egen sundhedsmappe

Bliv klogere på din sundhed. Medarbejderens egen sundhedsmappe Projekt Sund Medarbejder Bliv klogere på din sundhed Medarbejderens egen sundhedsmappe I samarbejde med Bliv klogere på din sundhed Navn: Dato: Du har nu mulighed for at komme igennem forskellige målinger,

Læs mere

SMITTET HEPATITIS OG HIV

SMITTET HEPATITIS OG HIV 1 SMITTET HEPATITIS OG HIV 2 Facts om hepatitis C: Du kan godt blive testet for hepatitis B, C og hiv, selv om du er svær at stikke Hepatitis C smitter også seksuelt Det er ikke nødvendigt at lave en leverbiopsi

Læs mere

Jaydess (levonorgestrel) minispiral

Jaydess (levonorgestrel) minispiral Jaydess (levonorgestrel) minispiral Brugervejledning Indhold Hvad er en minispiral? Virkning? Påvirkning? Velkommen Alle har forskellige prioriteringer, og på det her tidspunkt i dit liv er graviditet

Læs mere

Program for Kursus 2 Mål: Ansvarlige: Kursus 2 Dag 1

Program for Kursus 2 Mål: Ansvarlige: Kursus 2 Dag 1 Program for Kursus 2 Mål: Kursisterne får kendskab til diverse redskaber, som er forberedende til deres egne projekter. Ansvarlige: Rikke Guldberg, AUH, delkursusleder og underviser Ulrik Schiøler Kesmodel,

Læs mere

helbred p l a n f o r s a m ta l e o m 17.1

helbred p l a n f o r s a m ta l e o m 17.1 p l a n f o r s a m ta l e o m 17.1 helbred Samtale og information om helbred kan spille en stor rolle i forbindelse med et rygestop. Klientens forståelse af sammenhængen mellem rygning og specifikke helbredsmæssige

Læs mere

Delmodernisering af specialerne kirurgi og intern medicin 2009

Delmodernisering af specialerne kirurgi og intern medicin 2009 Delmodernisering af specialerne kirurgi og intern medicin 2009 Indledning I forbindelse med sidste overenskomstforhandling blev parterne enige om at etablere hurtigere og mere smidige moderniseringer af

Læs mere

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået i det annoncerede tidsrum, kan deltage i konkurrencen om De Studerendes Pris. Det er kun muligt at

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Ændring af ydelsesbeskrivelse for intern medicin og kirurgi

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Ændring af ydelsesbeskrivelse for intern medicin og kirurgi REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 032-12 Ændring af ydelsesbeskrivelse for intern medicin og

Læs mere

Voksne med Cornelia de Lange syndrom (CdLS) bør undersøges hos deres praktiserende læge hvert år.

Voksne med Cornelia de Lange syndrom (CdLS) bør undersøges hos deres praktiserende læge hvert år. Voksne med Cornelia de Lange syndrom (CdLS) bør undersøges hos deres praktiserende læge hvert år. Undersøgelsen skal indeholde et generelt helbredstjek samt en gennemgang af eventuelle særlige symptomer,

Læs mere

Bilag III. Ændringer til relevante punkter i produktresuméet og indlægssedlen/indlægssedlerne

Bilag III. Ændringer til relevante punkter i produktresuméet og indlægssedlen/indlægssedlerne Bilag III Ændringer til relevante punkter i produktresuméet og indlægssedlen/indlægssedlerne 38 PRODUKTRESUME 39 Pkt. 4.1 Terapeutiske indikationer [De aktuelt godkendte indikationer slettes og erstattes

Læs mere

Opdateringer til førsteudgaven for Claus Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk

Opdateringer til førsteudgaven for Claus Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk Opdateringer til førsteudgaven for Claus Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk Grammatik på dansk er nu på Facebook: facebook.com/grammatikpd Her kan du følge med i sproglige spørgsmål og selv spørge.

Læs mere

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder 1 Parkinsons sygdom Journal: Udredning Det blev ved gennemgang af et antal journaler undersøgt, om patienter henvist

Læs mere

1. udgave. 1. oplag. 2008. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 539

1. udgave. 1. oplag. 2008. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 539 1. udgave. 1. oplag. 2008. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 539 FORKAMMERFLIMREN Når hjertet er ude af takt HVAD ER FORKAMMERFLIMREN? Forkammerflimren (atrieflimren) er en meget hurtig og uregelmæssig

Læs mere

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder 16. januar 2015 1 Parkinsons sygdom 1.1 Journal: Udredning Det blev ved gennemgang af et antal journaler undersøgt,

Læs mere

Somatisk sygdomslære og farmakologi

Somatisk sygdomslære og farmakologi Somatisk sygdomslære og farmakologi - Supplerende materiale til i-bogen Kapitel 1 Mikrobiologi og hygiejne Side 15 Power point med illustrationer og tabeller for kapitel 1 Side 19 Side 25 Side 32 Side

Læs mere

Medicin og MedIS, AAU. Modul 2.1. Fordøjelsessystemet. Mandag den 14. juni 2011 kl. 9.00 12.00

Medicin og MedIS, AAU. Modul 2.1. Fordøjelsessystemet. Mandag den 14. juni 2011 kl. 9.00 12.00 Side 1 af 5 Medicin og MedIS, AAU. Modul 2.1. Fordøjelsessystemet Mandag den 14. juni 2011 kl. 9.00 12.00 Dette opgaveark skal IKKE afleveres. Du skal skrive svarene på svar arket. Denne eksamen består

Læs mere

Bloddonorer oplysninger om blodtapning og blodtransfusion

Bloddonorer oplysninger om blodtapning og blodtransfusion Bloddonorer oplysninger om blodtapning og blodtransfusion Styrelsen for Patientsikkerhed Oktober 2017 Kolofon Titel på udgivelsen: Bloddonorer oplysninger om blodtapning og blodtransfusion Udgivet af:

Læs mere

Kapitel 9. KRÆFT/CANCER

Kapitel 9. KRÆFT/CANCER Kapitel 9. KRÆFT/CANCER Datamaterialet, som ligger til grund for denne årsberetning, består af data for perioden 2008-09 fra Cancerregisteret i Sundhedsstyrelsen i Danmark. Antallet af kræfttilfælde var

Læs mere

Kapitel 9. TOQUNERMUT PISSUTAASARTUT

Kapitel 9. TOQUNERMUT PISSUTAASARTUT Kapitel. TOQUNERMUT PISSUTAASARTUT Peqqinnissakkut Nakkutilliisoqarfiup inuit Kalaallit Nunaanni najugallit toqusunut uppernarsaataat takkuttut ingerlaavartumik nalunaarsortarpai eqqortumillu allassimanissaat

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

Anatomi og fysiologi Hånden på hjertet

Anatomi og fysiologi Hånden på hjertet Anatomi og fysiologi Hånden på hjertet Kapitel 0 Side 17 Introduktion Link til udtalelse af latinske betegnelser Kapitel 1 Side 27 Side 27 Side 30 Side 30 Side 32 Side 32 Side 32 Side 32 Side 34 Side 39

Læs mere

Sundheds CVU Nordjylland INTERN PRØVE ANATOMI, FYSIOLOGI OG BIOKEMI S06V D. 15. JUNI 2006 KL. 09.00 13.00

Sundheds CVU Nordjylland INTERN PRØVE ANATOMI, FYSIOLOGI OG BIOKEMI S06V D. 15. JUNI 2006 KL. 09.00 13.00 INTERN PRØVE ANATOMI, FYSIOLOGI OG BIOKEMI S06V D. 15. JUNI 2006 KL. 09.00 13.00 ANATOMI OG FYSIOLOGI Opgave 1 Den menneskelige organisme er opbygget af celler. a. Beskriv cellens opbygning, heri skal

Læs mere

kimcelletumorer Børnecancerfonden informerer

kimcelletumorer Børnecancerfonden informerer kimcelletumorer i kimcelletumorer 3 Tumormarkører En del kimcelletumorer udskiller særlige hormoner i blodet, som alfafoetoprotein (AFP) og human chorion gonadotropin (HCG). Hormonniveauet i blodet kan

Læs mere

20 år mand MC-styrt - lav hastighed Ingen sår Ingen andre læsioner

20 år mand MC-styrt - lav hastighed Ingen sår Ingen andre læsioner 20 år mand MC-styrt - lav hastighed Ingen sår Ingen andre læsioner Symptomer Pain out of proportion Pressure (palpable painfull tenderness) Pain on passive stretch Paraesthesia Paresis Pulses present

Læs mere

Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

DANSK VEJLEDNING TIL CISV HEALTH FORM

DANSK VEJLEDNING TIL CISV HEALTH FORM DANSK VEJLEDNING TIL CISV HEALTH FORM Dette er en vejledning til at udfylde den internationale Health Form. Vi anbefaler at man som minimum FØRSTE gang barnet rejr med CISV bruger barnets egen læge, således

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Majeed Version af 2016 1. HVAD ER MAJEED 1.1 Hvad er det? Majeed er en sjælden genetisk sygdom. Børn med denne sygdom lider af CRMO (kronisk rekurrent multifokal

Læs mere

Sundheds CVU Aalborg INTERN PRØVE ANATOMI OG FYSIOLOGI HOLD S05S D. 9. JANUAR 2006 KL. 9.00 13.00

Sundheds CVU Aalborg INTERN PRØVE ANATOMI OG FYSIOLOGI HOLD S05S D. 9. JANUAR 2006 KL. 9.00 13.00 INTERN PRØVE HOLD S05S D. 9. JANUAR 2006 KL. 9.00 13.00 Opgave 1: a) Beskriv nyrernes udseende og placering i kroppen b) Beskriv nyrernes makroskopiske opbygning, gerne ved hjælp af en figur, der viser

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

fortsætte høj retning mellem mindre over større

fortsætte høj retning mellem mindre over større cirka (ca) omtrent overslag fortsætte stoppe gentage gentage det samme igen mønster glat ru kantet høj lav bakke lav høj regel formel lov retning højre nedad finde rundt rod orden nøjagtig præcis cirka

Læs mere

Forberedelsesmateriale til øvelsen Fra burger til blodsukker kroppens energiomsætning

Forberedelsesmateriale til øvelsen Fra burger til blodsukker kroppens energiomsætning D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Forberedelsesmateriale til øvelsen Fra burger til blodsukker kroppens energiomsætning Udarbejdet

Læs mere

Underviser cand.scient Karen Hulgaard

Underviser cand.scient Karen Hulgaard Velkommen til en præsentation i anatomi og fysiologi i forplantningssystemet, med vægt på mandens forplantningssystem. Præsentationen bruges i forbindelse med undervisningen på femte semester. 1 Start

Læs mere

Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme

Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme 1. En redegørelse for udviklingen af hjertesygdomme og hvad begrebet hjertekarsygdomme dækker over. 2. En forklaring af begreber som blodtryk (og hvordan man

Læs mere

Thomas Feld Biologi 05-12-2007

Thomas Feld Biologi 05-12-2007 1 Indledning: Kredsløbet består af to dele - Det lille kredsløb (lungekredsløbet) og det store kredsløb (det systemiske kredsløb). Det systemiske kredsløb går fra hjertets venstre hjertekammer gennem aorta

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

Velkommen til LKO temadag. 4. marts 2014

Velkommen til LKO temadag. 4. marts 2014 Velkommen til LKO temadag 4. marts 2014 Præanalytiske forhold ved prøvetagning Yokelin Chan Habibah Larsen Afdeling KBF Odense Universitetshospital Præanalytiske forhold Definition: Korrekt blodprøvetagning

Læs mere

At forberede sig på at se en fertilitetsspecialist. Spørgsmål til den kvindelige partner. Tag endnu et skridt fremad

At forberede sig på at se en fertilitetsspecialist. Spørgsmål til den kvindelige partner. Tag endnu et skridt fremad At forberede sig på at se en fertilitetsspecialist Tag endnu et skridt fremad Det kræver stor dygtighed at identificere kilden til fertilitetsproblemer og anbefale den rette behandling. En fertilitetsklinik

Læs mere

hodgkin s sygdom Børnecancerfonden informerer

hodgkin s sygdom Børnecancerfonden informerer hodgkin s sygdom i hodgkin s sygdom 3 Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Århus, Odense og København, september 2011. Forekomst Lymfom, lymfeknudekræft, er den tredje hyppigste kræftform hos

Læs mere

BETYDNINGSOPLYSNINGER... 9 FACITLISTE... 1 LÆRERVEJLEDNING... 1 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG OPBYGNING... 1

BETYDNINGSOPLYSNINGER... 9 FACITLISTE... 1 LÆRERVEJLEDNING... 1 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG OPBYGNING... 1 BOGSTAVERNES LYDE ALENE OG SAMMEN... 2 OPGAVE 1 ØVELSER I ALFABETISERING... 2 OPGAVE 2 ØVELSER I BOGSTAVERS LYDE... 3 OPGAVE 3 ØVELSER I VOKALERS BETINGEDE UDTALE... 4 OPGAVE 4 ØVELSER I BETINGET UDTALE

Læs mere

Gruppe opgave til akupunktør uddannelsen.

Gruppe opgave til akupunktør uddannelsen. Gruppe opgave til akupunktør uddannelsen. Gruppens medlemmer: Opgaven skal løses uden brug af bogen eller elementskema. Opgaven skal afleveres når I mener I har løst den på bedst mulige vis. God fornøjelse.

Læs mere

Information om Lyrica (pregabalin)

Information om Lyrica (pregabalin) Information om Lyrica (pregabalin) Denne brochure er til dig, der er i behandling med lægemidlet Lyrica, og er et supplement til den information om din sygdom og medicin, som du har fået af din læge. Hvilke

Læs mere

Følgende dias er fremlagt ved DCS / DTS Fællesmøde 13. januar 2011 og alle rettigheder tilhører foredragsholderen. Gengivelse må kun foretages ved

Følgende dias er fremlagt ved DCS / DTS Fællesmøde 13. januar 2011 og alle rettigheder tilhører foredragsholderen. Gengivelse må kun foretages ved Følgende dias er fremlagt ved DCS / DTS Fællesmøde 13. januar 2011 og alle rettigheder tilhører foredragsholderen. Gengivelse må kun foretages ved tilladelse. Guidelines om atrieflimren Medicinsk og elektrofysiologisk

Læs mere

Søgning i diagnoseklassifikationer

Søgning i diagnoseklassifikationer Søgning i diagnoseklassifikationer Om at skabe tidstro struktureret information På afbud fra Louise Bie Larsen - Datalingvist, terminolog Gert Galster - Sundhedsinformatiker, læge 08-10-2017 Et eksempel:

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro PAPA syndromet Version af 2016 1. HVAD ER PAPA 1.1 Hvad er det? PAPA er en forkortelse for Pyogen Artritis, Pyoderma gangrenosum og Akne. Det er en genetisk

Læs mere

Sundhedsøkonomisk analyse af diagnostiske Strategier ved symptomer på ende- og tyktarmskræft en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning

Sundhedsøkonomisk analyse af diagnostiske Strategier ved symptomer på ende- og tyktarmskræft en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning Sundhedsøkonomisk analyse af diagnostiske Strategier ved symptomer på ende- og tyktarmskræft en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2009 Medicinsk Teknologivurdering 2009; 11(1) Sundhedsøkonomisk

Læs mere

Påvirker lysten og evnen til sex. Det kan også godt være, du mener, at du får større selvtillid i takt med at musklerne vokser.

Påvirker lysten og evnen til sex. Det kan også godt være, du mener, at du får større selvtillid i takt med at musklerne vokser. Anabolske steroider Af Fitnews.dk - fredag 02. november, 2012 http://www.fitnews.dk/artikler/anabolske-steroider/ Påvirker lysten og evnen til sex Det kan godt være, du synes, at din krop bliver større

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve December 2010 Biologi Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve December 2010 Biologi Facitliste Folkeskolens afgangsprøve December 2010 Biologi Facitliste 1/23 B4 Indledning Pattedyr Pattedyrs krop består af levende celler. Blandt andet chimpanser, heste og mennesker hører til pattedyrene. Cellerne

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet. Klinisk radiologi. Diagnostiske strategier: Muskuloskeletal radiologi

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet. Klinisk radiologi. Diagnostiske strategier: Muskuloskeletal radiologi Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Diagnostiske strategier: Muskuloskeletal radiologi Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2010 Biologi - Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2010 Biologi - Facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2010 1/23 B3 Indledning Mennesket Menneskets krop består af forskellige organer, som er opbygget af levende celler. Organerne er afhængige af hinanden og påvirker hinanden

Læs mere

MULTIPLE CHOICE OPGAVER.

MULTIPLE CHOICE OPGAVER. Hvert svar vægtes 1 point Opgave MULTIPLE CHOICE OPGAVER. Svar 1.1 A 1.2 B 1.3 G 2 A 3 C 4 B 5 A 6 C 7 D 8.1 E 8.2 A 8.3 F 9 A 10 D 11.1 A 11.2 M 11.3 I 12 E 13 A 14 C 15 E 16 B 17 A 18 A 19 B Side 1 af

Læs mere

Komorbiditet og hoved-hals cancer

Komorbiditet og hoved-hals cancer Kræft og komorbidtet alle skal have del i de gode resultater Komorbiditet og hoved-hals cancer Charlotte Rotbøl Bøje Afdelingen for Eksperimentel Klinisk Onkologi Århus Universitetshospital Hoved-hals

Læs mere

Forekomsten af lægemiddelrelaterede problemer ved selvmedicinering Teknisk bilag

Forekomsten af lægemiddelrelaterede problemer ved selvmedicinering Teknisk bilag Forekomsten af lægemiddelrelaterede problemer ved selvmedicinering December 2011 Milnersvej 42 3400 Hillerød Tel 4820 6000 Fax 4820 6060 www.pharmakon.dk Forekomsten af lægemiddelrelaterede problemer ved

Læs mere

ICD-11 på 10 minutter. Kort introduktion til den nye version af ICD

ICD-11 på 10 minutter. Kort introduktion til den nye version af ICD ICD-11 på 10 minutter Kort introduktion til den nye version af ICD Hvorfor en ny version af ICD? ICD-10 er ved at være udfaset, og i WHO har man i 10 år arbejdet på en ny version af sygdomsklassifikationen.

Læs mere

Datafangst. Hvorfor? www.dak-e.dk

Datafangst. Hvorfor? www.dak-e.dk Dagens program 17:00 17:15 Velkomst og præsentation 17:15 17:25 Dine tanker om ICPC 17:25 17:50 Gennemgang af ICPC -Om fordele og principper ved diagnosekodning samt hvordan, I sikrer - ensartet kodning

Læs mere

SLE - Systemisk Lupus Erythematosus

SLE - Systemisk Lupus Erythematosus www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro SLE - Systemisk Lupus Erythematosus Version af 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan stilles diagnosen? Diagnosen SLE stilles udfra en kombination af

Læs mere

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave.

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi, genopretter energi flowet i kroppen. Nem at placere, se brochure Resultater med det samme. Giver op til 20 % mere energi. Øger kroppens forbrænding.

Læs mere

Tarmkræft. Hvad er tarmkræft? Tarmkræft kaldes også colorektal kræft (eller colorektal cancer) og er en samlebetegnelse for tyk- og endetarmskræft

Tarmkræft. Hvad er tarmkræft? Tarmkræft kaldes også colorektal kræft (eller colorektal cancer) og er en samlebetegnelse for tyk- og endetarmskræft Tarmkræft Hvad er tarmkræft? Tarmkræft kaldes også colorektal kræft (eller colorektal cancer) og er en samlebetegnelse for tyk- og endetarmskræft De fleste tilfælde af tarmkræft starter ved, at godartede

Læs mere

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde Diagnostik af pneumonier og hvad med den kolde Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital Pneumoni Diagnosen: HOSPITAL: Stilles på klinik og bekræftes af røntgenundersøgelse af thorax

Læs mere

Kender du din lungefunktion?

Kender du din lungefunktion? Kender du din lungefunktion? En pjece fra Danmarks Lungeforening www.lunge.dk Kend dine lunger Sundere lunger - livet igennem Danmarks Lungeforening arbejder for, at endnu flere danskere lever med sundere

Læs mere

Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome)

Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome) Version af 2016 1. HVAD ER MKD 1.1 Hvad er det? Mevalonat kinase mangel er en genetisk sygdom.

Læs mere

Trimning af immunsystemet. ved gentagne infektioner ved autoimmune sygdomme ved kronisk infektion

Trimning af immunsystemet. ved gentagne infektioner ved autoimmune sygdomme ved kronisk infektion Trimning af immunsystemet ved gentagne infektioner ved autoimmune sygdomme ved kronisk infektion ved gentagne infektioner for eksempel i hals, lunger eller underliv ved autoimmune sygdomme som Type 1 diabetes,

Læs mere

Tuberøs sclerosis EN NEUROCUTAN SYGDOM. John Østergaard Center for Sjældne Sygdomme Århus Universitetshospital, Skejby

Tuberøs sclerosis EN NEUROCUTAN SYGDOM. John Østergaard Center for Sjældne Sygdomme Århus Universitetshospital, Skejby Tuberøs sclerosis EN NEUROCUTAN SYGDOM John Østergaard Center for Sjældne Sygdomme Århus Universitetshospital, Skejby Hjerne og hud kommer fra samme kimblad EKTODERM Hypomelanotiske ash leaf 97% Ansigts

Læs mere

Overgangsskema. Somatisk sygdom og sygepleje. Munksgaard. December Somatisk sygdomslære og farmakologi. Sygepleje.

Overgangsskema. Somatisk sygdom og sygepleje. Munksgaard. December Somatisk sygdomslære og farmakologi. Sygepleje. Overgangsskema. sygdom og sygepleje. Munksgaard. December 2016. sygdom og sygepleje De grønne markeringer viser, hvad vi har vurderet er kernen i målet Faget sygdom og sygepleje rummer stof fra flere bøger,

Læs mere

Spørgsmål til fordøjelse og stofskifte

Spørgsmål til fordøjelse og stofskifte Spørgsmål til fordøjelse og stofskifte 1. Hvad er dentes decidui og dentes permanentes og hvor mange har vi af hver? 2. Beskriv smagsløgenes placering og funktion. Hvilken anden sans spiller en vigtig

Læs mere

ICPC kodningskursus. ICPC-teamet, Region Syddanmark

ICPC kodningskursus. ICPC-teamet, Region Syddanmark ICPC kodningskursus ICPC-teamet, Region Syddanmark KEU 2008: Klassifikation af patienters symptomer og sygdomme skal være et særligt indsatsområde i Region Syddanmark. Derfor er der nedsat et ICPC-team,

Læs mere

Daglig motion og normalvægt Begræns madmængde

Daglig motion og normalvægt Begræns madmængde Spis mindst fra toppen Toppen består af kød, fisk og æg mad, som er rig på proteiner. Flyttet til toppen de "hurtige" kulhydrater - ris, pasta, kartofler, hvidt brød & mælkeprodukter Spis noget fra midten

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Oversigt over teori og forsøg som vil blive gennemgået som hhv. forberedelse og under undervisningen i løbet af undervisningsperioden:

Oversigt over teori og forsøg som vil blive gennemgået som hhv. forberedelse og under undervisningen i løbet af undervisningsperioden: SRP forløb Ingeniørhøjskolen 3D print dit eget spirometer, og vær med til at redde mennesker fra et liv med uopdaget lungesygdomme. (Se også om dine egne lunger er så sunde som du går og tror) Intro: Kom

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Blau syndrom Version af 2016 1. HVAD ER BLAU SYNDROM/JUVENIL SARKOIDOSE 1.1 Hvad er det? Blau syndrom er en genetisk sygdom. Som patient lider man af en kombination

Læs mere

Retningslinjer for journalskrivning Fastsat af de 5 skoler juni 2000

Retningslinjer for journalskrivning Fastsat af de 5 skoler juni 2000 Side 1 af 7 Margen: Linjeafstand: Skriftstørrelse: Skrifttype: Top 1,5 cm, Bund 1,5 cm, Venstre 2,5 cm, Højre 1 cm. 1 cm. 12 ptc. Valgfri. På landsplan skrives datoangivelsen på 2 måder: X: i margenen

Læs mere

Intro Design of Experiments

Intro Design of Experiments Intro Design of Experiments OH no: 1 Faktorer, niveauer, behandlinger og gentagelser Styrbare faktorer Faktorer Styrbare (controllable) faktorer Støjfaktorer (nuisance factors) Kvalitative Kvantitative

Læs mere

Introduktion til ICPC og datafangst

Introduktion til ICPC og datafangst Introduktion til ICPC og datafangst International Classification of Primary Care Udgives af Wonca s International Classification Committee (WICC) Fordele ved klassifikation Kommunikation og viden Struktur

Læs mere

Der udarbejdes for hvert pakkeforløb detaljerede forløbstider. Dette notat oplister standardforløbstider for de enkelte elementer.

Der udarbejdes for hvert pakkeforløb detaljerede forløbstider. Dette notat oplister standardforløbstider for de enkelte elementer. NOTAT Forløbstid i pakkeforløb Baggrund I oktober 2007 indgik Danske Regioner og Regeringen en aftale om udarbejdelse af pakkeforløb for alle kræftformer. I aftalen står blandt andet, at: Forløbene skal

Læs mere