INSTRUKTION / INSTRUCTION Vattenutkastare, självdränerande FMM 4290

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSTRUKTION / INSTRUCTION Vattenutkastare, självdränerande FMM 4290"

Transkript

1 FM Mattsson Box 480 SE MORA SWEDEN A VA 1.14/19649 INSTRUKTION / INSTRUCTION Vattenutkastare, självdränerande FMM 4290 PS 0646 Ø25 30 Rev FMM nr ! C 8,5±1 B [2] [1]! [4] [13] O-ring 12,42x1,78 [6] [12] [3] [5] min ±5 [7] [11] 40±2,5 Nm (1,5 varv) [10] [9] [4] D [2] Nm 13,5 [1] [8] [3] 1 (6)

2 SVENSKA Teknisk data Vattenutkastaren är försedd med typgodkänd backventil. Montering Vattenutkastaren monteras genom vägg med utloppet på utsidan och med ventilhuset i uppvärmt utrymme. Ventilhuset måste vara åtkomligt och vara placerat så att eventuellt läckage i anslutningar kan upptäckas. Håltagning och rörlängd (bild A) Borra hål i väggen, Ø25 30 mm, med 2 lutning utåt. Observera att vattenutkastaren har 2 lutning, vid felaktig håltagning kan ytterröret brytas och funktionsfel uppstår. Stick in röret genom väggen och kontrollera på insidan om kapning blir nödvändigt. Röret skall sticka fram minst 50 mm. Om vattenutkastaren skall kapas, se (B) och (C). Kapning (bild B) Vi rekommenderar att använda röravskärare. Om vattenutkastaren behöver kapas, skruva bort kranöverdelen [1], lossa stänkskyddet [2] och ta ur spindeln [3]. Kapa först ytterröret [4]. Ta bort krankäglan [5] och skjut in styrningen [6] så att den inte kapas bort och kapa sedan spindeln lika mycket. Putsa av alla vassa kanter efter kapning. Fastsättning Isolera hålet runt vattenutkastarens rör och skruva fast vattenutkastaren. Vid väggmaterial där plugg måste användas borras hål Ø10 mm och djup 50 mm. Anslutning Trä på täckbrickan [9], skjut in den mot väggen och kläm ihop dess snäpplås med en tång. Montera sedan på mutter [10], kona [11] och ventilhus [7]. Röret skall bottna i ventilhuset. Drag åt muttern med åtdragningsmoment 40±2,5 Nm (1,5 varv efter ansättning). Gängan och konan är från fabrik infettade med Molykote P40 för att underlätta åtdragning. Felsökning Efter åtdragning För att motverka spänningskorrosion och kontrollera att konan har dragit kan man lossa muttern och mäta avståndet från ytterrörets ände till ansatt kona, måttet ska vara ca 13,5 mm (se bild D). Drag sedan åt muttern igen, efterdrag vid behov. Kontrollmått (bild C) Sätt tillbaka krankäglan [5] i spindeln [3]. Stoppa i spindeln och kontrollera måttet efter kapningen. Spindeln skall sticka ut 8,5 ±1 mm. Skruva fast kranöverdelen [1], vänd stänkskyddets [2] öppning nedåt. Skruva in nyckeln till stängt läge och anslut vattenledningen. Användning Vattenutkastaren är försedd med självdränerande överstycke. Varje gång vattnet stängs av dräneras det vatten ut som finns i vattenutkastarens rör. Vid varje stängning rinner det alltså ut lite vatten på vattenutkastarens utsida. I vissa fall, vid påmonterad lång slang som är försedd med avstängning, kan en större mängd vatten dräneras ut ur vattenutkastaren. För att förhindra detta kan en backventil (FMM ) monteras på vattenutkastarens utlopp. Vid frysrisk Påmonterad snabbkoppling och slang skall demonteras inför vintern. Kontrollera också innan vintern att vattenutkastaren inte står och droppar ur utloppet. Då kan det bildas is i utloppet som medför risk för sönderfrysning. Byte av krankägla Stäng huvudkranen. Skruva ut nyckeln [8] (minst två varv) och skruva ur kranöverdelen [1]. Dra ur spindeln [3], observera de urfrästa spåren i gängan för styrningen [6]. Byt krankäglan [5] som sitter i änden på spindeln, standardkägla FMM (15). Återmontera spindel [3] och kranöverstycke [1]. OBS! Vänd stänkskyddet med öppningen nedåt. Skruva in nyckeln till stängt läge och öppna huvudkranen. Problem Orsak Kontrollera Åtgärd Droppar ur utloppet. Skadad krankägla [5] p.g.a. t.ex. dåligt renspolade Kontrollera krankäglan. Byt krankägla, FMM ledningar. Felkapad spindel [3]. Kontrollera kapmått (bild C). Justera spindeln så att kapmåttet blir 8,5 mm enligt bild C. Går det inte att justera, byt spindel, FMM Droppar/läcker ur stänkskydd vid spolning. Dräneringsventilens [12] o-ring [13] skadad vid montering. Kontrollera o-ringen på utsidan av dräneringsventilen. Byt o-ring FMM (12,42x1,78). Ger inget vatten/dåligt flöde. Missljud. Felkapad spindel [3]. Spindel kapad för kort som gör att o-ringen ej tätar i kranöverdelen. Kontrollera kapmått (bild C). Justera spindeln så att kapmåttet blir 8,5 mm enligt bild C. Går det inte att justera, byt spindel, FMM Dåligt åtdraget ventilhus [7]. Se till att röret bottnar i ventilhuset samt att det är ordentligt åtdraget, se kontrollmått 13,5 mm i bild D. Stänkskyddet [2] har skadats. Stänkskyddet. Byt kranöverdel, FMM Styrningarna [6] är inte justerade efter eventuell kapning eller att håltagningen inte håller 2 graders lutning. Stukning/deformering av dräneringsventil [12] p.g.a. för hård avstängning. Styrningarna [6] har flyttats vid montering eller ändrats vid kapning. Kontrollera att styrningarna är justerade enligt instruktionen (bild B). Kontrollera att dräneringsventilen inte har stukats/deformerats. Kontrollera att styrningarna är justerade enligt instruktionen (bild B). Justera styrningarna så att spindeln löper fritt (bild B). Byt till ny spindel, FMM Justera styrningarna så att spindeln löper fritt bild B. ENGLISH Technical data The garden tap has an approved non-return valve. Installation Install the garden tap through a wall with the outlet on the outside and the valve body in a heated space. The valve body must be accessible and positioned so that any leaking connections can easily be detected. Hole drilling and tube length (figure A) Drill a hole in the wall Ø25 30 mm, with 2 declination outwards. Note that the 2 (6) garden tap has a 2 declination, if the hole is incorrectly drilled, the outer tube may break and a functional fault occur. Push the tube through the wall and check on the inside whether it needs to be cut to size. The tube should protrude at least 50 mm. If the garden tap needs cutting, see (B) and (C). Cutting (figure B) We recommend using a tube cutter. If the garden tap needs to be cut to size, unscrew the head piece, [1], loosen the splash shield [2] and remove the spindle [3]. First cut the outer tube [4]. Remove the tap washer [5] and push the guide [6] in to prevent them from be-

3 ing cut off. Then cut the spindle the same amount. File away all sharp edges after cutting. Fastening Insulate the hole around the garden tap tube and screw the garden tap into place. If the wall material is of a type that requires a wall plug, the hole must be drilled with Ø10 mm and depth 50 mm. Connection Thread the cover plate [9] into place, push it against the wall and close its snap lock with pliers. Then fit the nut [10], cone [11] and valve body [7] into place. The tube should touch the end of the valve body. Tighten the nut to a torque of 40±2.5 Nm (1.5 turns after hand tightening). The thread and cone are coated with Molykote P40 at the factory to facilitate tightening. After tightening To prevent stress corrosion and to check that the cone is tightened sufficiently, loosen the nut and measure the distance from the outer tube end to the tightened cone; the distance should be approx 13.5 mm (see figure D). Then tighten the nut again, after tighten as required. Checking the length (figure C) Replace the tap washer [5] on the spindle [3]. Insert the spindle and check its length after cutting. The spindle should protrude 8.5 ±1 mm. Trouble shooting Problem Cause Check Action Drips from the outlet Damaged tap washer [5] due to unsatisfactory flushing Check tap washer. Replace tap washer, FMM of lines Spindle [3] incorrectly cut. Check the cut length (figure C) Adjust the spindle so that the cut length is 8.5 mm according to figure C. If it cannot be adjusted, replace the spindle, FMM Drips/leaks from the splash shield when flushing. Draining valve [12] O-ring [13] damaged when fitting. Check the O-ring on the outside of the draining valve. Replace O-ring FMM (12.42x1.78). No water/poor flow. Strange noise. Spindle [3] incorrectly cut. Spindle cut too short so O- ring does not seal against head piece. Check the cut length (figure C) Adjust the spindle so that the cut length is 8.5 mm according to figure C. If it cannot be adjusted, replace the spindle, FMM Insufficiently tightened valve body [7]. Make sure the tube touches the end of the valve body and that it is properly tightened, see cutting length 13.5 mm in figure D. Splash shield [2] damaged. Splash shield. Replace head piece, FMM Guide [6] not adjusted after previous cutting or the drilled hole does not have a 2 degree declination. Damage/deformation of drain valve [12] by turning off too hard. Guides [6] have moved during installation or changed during cutting. Screw the head piece in place [1], turn the splash shield [2] opening downwards. Screw the key in to the closed position and connect the water line. Recommendations for use The garden tap has a self-draining head piece. Every time the water is turned off, the water in the garden tap tube is drained away. This means that each time the water is turned off, a small amount of water will leak onto the outside of the garden tap. In some cases, if a long hose with a shut-off valve is connected, large quantities of water may leak from the garden tap. This can be prevented by installing a non-return valve (FMM ) on the garden tap outlet. Risk of freezing Any connected quick coupler and hose should be removed before the winter. Also check before the winter that the garden tap outlet is not dripping. Otherwise ice can form in the outlet which could cause frost damage. Changing the tap washer Turn off the mains tap. Unscrew the key [8] (at least two turns) and unscrew the head piece [1]. Pull out the spindle [3], taking care to follow the milled grooves in the guide thread [6]. Replace the tap washer [5] on the end of the spindle, standard washer FMM (15). Reassemble the spindle [3] and the head piece [1]. NOTE! Turn the splash shield with the opening downwards. Screw the key in to its closed position and turn on the mains tap. Check that the spindles are adjusted according to the instructions (figure B). Check that the draining valve has not been damaged/deformed. Check that the spindles are adjusted according to the instructions (figure B). Adjust the guides so that the spindle turns freely (figure B). Replace the spindle, FMM Adjust the guides so that the spindle turns freely, figure B. NORSK Tekniske data Vannutkasteren er utstyrt med typegodkjent tilbakeslagsventil. Montering Vannutkasteren monteres gjennom vegg med utløpet på utsiden og med ventilhuset i et oppvarmet rom. Ventilhuset må være tilgjengelig og plassert slik at eventuell lekkasje i tilkoblinger kan oppdages. Hulltaking og rørlengde (bilde A) Bor hull i veggen, Ø25 30 mm, med 2 helling utover. Vær oppmerksom på at vannutkasteren har 2 helling, ved feil hulltaking kan ytterrøret brytes og funksjonsfeil oppstår. Stikk inn røret gjennom veggen og kontroller på innsiden om det er nødvendig å kappe det. Røret skal stikke ut minst 50 mm. Hvis vannutkasteren må kappes, se (B) og (C). Kapping (bilde B) Vi anbefaler at det brukes rørkutter. Hvis vannutkasteren må kappes, skru av kranoverdelen [1], løsne sprutbeskytteren [2] og ta ut spindelen [3]. Kapp først ytterrøret [4]. Ta bort krankjeglen [5] og skyv inn styringen [6] slik at den ikke kappes bort, og kapp deretter spindelen like mye. Puss av alle skarpe kanter etter kapping. Festing Isoler hullet rundt vannutkasterens rør og skru fast vannutkasteren. Ved veggmateriale der det må brukes plugg, bores det hull med Ø10 mm og dybde 50 mm. Tilkobling Træ på dekkplaten [9], skyv den inn mot veggen og klem sammen platens snepplås med en tang. Monter deretter på mutter [10], kon [11] og ventilhus [7]. Røret skal bunne i ventilhuset. Trekk til mutteren med tiltrekkingsmoment 40 ±2,5 Nm (1,5 omdreining etter anbringelse). Gjengen og konen er fra fabrikken innfettet med Molykote P40 for å lette tiltrekkingen. Etter tiltrekking For å motvirke spenningskorrosjon og kontrollere at konen har grepet kan man 3 (6)

4 løsne mutteren og måle avstanden fra ytterrørets ende til montert kon. Målet skal være ca. 13,5 mm (se bilde D). Trekk deretter til mutteren igjen. Ettertrekk ved behov. Kontrollmåling (bilde C) Sett krankjeglen [5] tilbake i spindelen [3]. Sett inn spindelen og kontroller målet etter kappingen. Spindelen skal stikke ut 8,5 ±1 mm. Skru fast kranoverdelen [1], og vend sprutbeskytterens [2] åpning nedover. Skru inn nøkkelen til stengt posisjon og koble til vannledningen. Anvendelse Vannutkasteren er utstyrt med selvdrenerende overstykke. Hver gang vannet stenges av, dreneres det ut vann som finnes i vannutkasterens rør. Ved hver stengning renner det altså ut litt vann på vannutkasterens utside. I visse tilfeller, ved påmontert lang slange som er utstyrt med avstengning, kan en større mengde vann dreneres ut fra vannutkasteren. For å forhindre dette Feilsøking Problem Årsak Kontroller Tiltak Drypper fra utløpet. Skadd krankjegle [5] pga. f.eks. dårlig renspylte ledninger. Kontroller krankjeglen. Bytt krankjegle, FMM Feilkappet spindel [3]. Kontrollmål kappingen (bilde C) Juster spindelen slik at kappemålet blir 8,5 mm ifølge bilde C. Dersom det ikke er mulig å justere, bytt spindel, FMM Drypper/lekker fra sprutbeskytter ved spyling. Gir ikke vann / dårlig trykk. Ulyd. Dreneringsventilens [12] O-ring [13] skadd ved montering. Feilkappet spindel [3]. Spindel kappet for kort slik at O- ringen ikke tetter i kranoverdelen. Dårlig tiltrukket ventilhus [7]. Kontroller O-ringen på utsiden av dreneringsventilen. Bytt O-ring FMM (12,42 x 1,78). Kontrollmål kappingen (bilde C) Juster spindelen slik at kappemålet blir 8,5 mm ifølge bilde C. Dersom det ikke er mulig å justere, bytt spindel, FMM Kontroller at røret bunner i ventilhuset samt at det er ordentlig tiltrukket, se kontrollmål 13,5 mm i bilde D. Sprutbeskytteren [2] er skadd. Sprutbeskytteren. Bytt kranoverdel, FMM Styringene [6] er ikke justert etter eventuell kapping eller hulltakingen holder ikke 2 graders helling. Strekking/deformering av dreneringsventil [12] pga. for hard avstengning. Styringene [6] er flyttet ved montering eller endret ved kapping. kan det monteres en tilbakeslagsventil (FMM ) på vannutkasterens utløp. Ved frostrisiko Påmontert hurtigkobling og slange skal demonteres før vinteren. Kontroller også før vinteren at det ikke drypper fra vannutkasterens utløp. Da kan det dannes is i utløpet som medfører fare for at vannutkasteren fryser i stykker. Bytte av krankjegle Steng hovedkranen. Skru ut nøkkelen [8] (minst to omdreininger) og skru av kranoverdelen [1]. Trekk ut spindelen [3]. Vær oppmerksom på de utfreste sporene i gjengen for styringen [6]. Bytt krankjeglen [5] som sitter i enden på spindelen, standardkjegle FMM (15). Monter tilbake spindelen [3] og kranoverstykket [1]. OBS! Vend sprutbeskytteren med åpningen nedover. Skru inn nøkkelen til stengt posisjon og åpne hovedkranen. Kontroller at styringene er justert ifølge instruksjonen (bilde B). Kontroller at dreneringsventilen ikke er strukket/deformert. Kontroller at styringene er justert ifølge instruksjonen (bilde B). Juster styringene slik at spindelen løper fritt (bilde B). Bytt til ny spindel, FMM Juster styringene slik at spindelen løper fritt (bilde B). DANSK Tekniske data Posthanen er udstyret med typegodkendt kontraventil. Montering Posthanen monteres gennem muren med udløbet på ydersiden og med ventilhuset i et opvarmet rum. Der skal være adgang til ventilhuset, og det skal være placeret således, at en eventuel lækage i tilslutninger kan opdages. Hultagning og rørlængde (fig. A) Bor hul i væggen, Ø25 30 mm, med 2 hældning udad. Bemærk, at posthanen har en 2 hældning, ved forket hultagning kan yderrøret knække, og der vil opstå funktionsfejl. Stik røret ind gennem muren, og kontroller indefra, om det er nødvendigt at skære af det. Røret skal rage mindst 50 mm ud. Hvis posthanen skal afkortes, se (B) og (C). Afkortning (fig. B) Vi anbefaler at benytte en rørskærer. Hvis det er nødvendigt at afkorte posthanen, skrues haneoverdelen [1] af, stænkpladen [2] løsnes, og spindlen [3] tages ud. Afkort først det yderste rør [4]. Fjern ventilkeglen [5], og skyd styret [6] ind, så det ikke skæres af, og afkort derefter spindlen lige så meget. Afpuds alle skarpe kanter efter afkortning. Fastgørelse Isoler hullet omkring posthanens rør, og skru posthanen fast. Ved murmaterialer, hvor der skal bruges plugs, bores huller med Ø10 mm og en dybde på 50 mm. Tilslutning Træk dækpladen [9] på, skyd den ind mod væggen, og klem kliklåsen sammen med en tang. Påmonter derefter møtrik [10], konus [10] og ventilhus [7]. Røret skal gå i bund i ventilhuset. Spænd møtrikken med tilspændingsmoment 40±2,5 Nm (1,5 omgange efter ansætning). Gevindet og konussen er indfedtet fra fabrik med Molykote P40 for at lette tilspændingen. Efter tilspænding For at modvirke spændingskorrosion og kontrollere, at konussen er spændt, kan man løsne møtrikken og måle afstanden fra yderrørets ende til ansat konus; målet skal være ca. 13,5 mm (se fig. D). Tilspænd derefter møtrikken igen, efterspænd ved behov. Kontrolmål (fig. C) Sæt ventilkeglen [5] tilbage i spindlen [3]. Sæt spindlen i, og kontroller målet efter afskæringen. Spindlen skal stikke 8,5 ±1 mm ud. Skru haneoverdelen [1] fast, vend stænkpladens [2] åbning nedad. Skru nøglen til indtil lukket stilling, og tilslut vandledningen. Anvendelse Posthanen er udstyret med selvtømmende overdel. Hver gang, der lukkes for vandet, tømmes det vand ud, som står i posthanens rør. Ved hver lukning løber der altså lidt vand ud på posthanens udvendige side. I visse tilfælde, ved påmonteret lang slange, som er udstyret med aflukning, kan en større mængde vand tømmes ud af posthanen. For at forhindre dette kan en kontraventil (FMM ) monteres på posthanens udløb. Ved frostrisiko Påmonteret lynkobling og slange skal afmonteres inden vinter. Kontroller også 4 (6)

5 inden vinter, at posthanen ikke står og drypper fra udløbet. Der kan i så fald dannes is i udløbet, som medfører risiko for frostsprængning. Udskiftning af ventilkegle Sluk på hovedhanen. Skru nøglen [8] ud (mindst to omgange), og skru haneoverdelen [1] af. Træk spindlen [3] af, bemærk de udfræste spor i gevindet til styret [6]. Udskift ventilkeglen [5], som sidder for enden af spindlen, standardkegle FMM (15). Genmonter spindel [3] og haneoverdel [1]. OBS! Vend stænkpladen med åbningen nedad. Skru nøglen i indtil lukket stilling, og åbn for hovedhanen. Fejlsøgning Problem Årsag Kontroller Løsning Drypper fra udløbet. Beskadiget ventilkegle [5] pga. fx dårligt renspulede Kontroller ventilkeglen. Udskift ventilkegle, FMM vandrør. Forkert afskåret spindel [3]. Kontroller skæremål (fig. C) Juster spindlen, så skæremålet er 8,5 mm i henhold til fig. C. Kan det ikke lade sig gøre at justere, udskiftes spindel, FMM Drypper/lækker fra stænkplade ved spuling. Giver intet vand/dårligt flow. Mislyd. Drænventilens [12] O-ring [13] er blevet beskadiget ved montering. Forkert afskåret spindel [3]. Spindel afskåret for kort, hvilket medfører, at O-ringen ikke sluttet tæt mod haneoverdelen. Kontroller O-ringen på drænventilens yderside. Kontroller skæremål (fig. C) Udskift O-ring FMM (12,42x1,78). Juster spindlen, så skæremålet er 8,5 mm i henhold til fig. C. Kan det ikke lade sig gøre at justere, udskiftes spindel, FMM Dårligt tilspændt ventilhus [7]. Sørg for, at røret går i bund i ventilhuset, samt at det er ordentlig tilspændt, se kontrolmål 13,5 mm på fig. D. Stænkpladen [2] er blevet beskadiget. Stænkpladen. Udskift haneoverdel, FMM Styrene [6] er ikke justeret efter eventuel afskæring, eller hultagningen holder ikke en 2 graders hældning. Bøjning/deformering af drænventil [12] pga. for hårdhændet aflukning. Styrene [6] er blevet flyttet ved montering eller ændret ved afskæring. Kontroller, at styrene er justeret i henhold til instruktionen (fig. B). Kontrollerm at drænventilen ikke er blevet bøjet/deformeret. Kontroller, at styrene er justeret i henhold til instruktionen (fig. B). Juster styrene, så spindlen løber frit (fig. B). Udskift til ny spindel, FMM Juster styrene, så spindlen løber frit fig. B. SUOMI Tekniset tiedot Kastelupostiventtiili on varustettu tyyppihyväksytyllä yksitieventtiilillä. Asennus Kastelupostiventtiili asennetaan seinän läpi niin, että letkuliitäntä tulee ulkopuolelle ja venttiilipesä lämmitettyyn tilaan. Venttiilipesän on oltava ulottuvilla ja niin sijoitettu, että liitäntöjen mahdollinen vuoto voidaan havaita. Reikien poraus ja putken pituus (kuva A) Poraa seinään Ø25 30 mm reikä, joka viettää 2 ulospäin. Huomaa, että kastelupostiventtiilissä on 2 kulma, virheellinen poraus voi aiheuttaa ulkoputken murtumisen ja toimintavian. Työnnä putki seinän läpi ja tarkasta sisäpuolelta, pitääkö sitä lyhentää. Putken on oltava näkyvissä vähintään 50 mm. Jos kastelupostiventtiiliä pitää lyhentää, ks. (B) ja (C). Katkaisu (kuva B) Suosittelemme putkileikkurin käyttöä. Jos kastelupostiventtiiliä täytyy lyhentää, ruuvaa hanan yläosa irti [1], irrota roiskesuoja [2] ja vedä karaputki [3] pois. Katkaise ensin ulkoputki [4]. Irrota venttiililautanen [5] ja työnnä ohjainta [6] sisäänpäin niin, ettei se joudu hukkaan, ja lyhennä sen jälkeen karaputkea yhtä paljon. Puhdista kaikki terävät reunat katkaisun jälkeen. Kiinnitys Eristä reiän reunat kastelupostiventtiilin ympäriltä ja kiinnitä kastelupostiventtiili seinään. Jos seinämateriaali edellyttää tulppien käyttämistä, porataan seinään reikä Ø10 mm, syvyys 50 mm. Liitäntä Pujota peitelevy [9] putkelle, työnnä se seinää vasten ja napsauta sen lukitus pihdeillä kiinni. Asenna sen jälkeen mutteri [10], kartio [11] ja venttiilipesä [7]. Putken on pohjattava venttiilipesään. Kiristä mutteri momentilla 40±2,5 Nm (1,5 kierrosta kiinnityksen jälkeen). Kierre ja kartio on tehtaalta toimitettaessa rasvattu Molykote P40:llä kiristämisen helpottamiseksi. Kiristyksen jälkeen Jännityskorroosion estämiseksi ja kartion kiristymisen varmistamiseksi voidaan mutteri irrottaa ja tarkastaa mittaamalla, että etäisyys ulkoputken päästä kiristettyyn kartioon on noin 13,5 mm (ks. kuva D). Kiristä sen jälkeen mutteri uudelleen ja jälkikiristä tarvittaessa. Tarkistusmitta (kuva C) Pane venttiililautanen [5] takaisin karaputkeen [3]. Työnnä karaputki ulkoputkeen ja tarkista mitta lyhennyksen jälkeen. Karaputken on työnnyttävä ulos 8,5 ±1 mm. Ruuvaa hanan yläosa [1] kiinni, käännä roiskesuojan [2] aukko alaspäin. Kierrä avain kiinni-asentoon ja liitä vesijohto. Käyttö Kastelupostiventtiilissä on itsestään tyhjenevä putki. Aina kun hana suljetaan, kastelupostiventtiilin putki tyhjenee vedestä. Kastelupostiventtiili suljettaessa siitä valuu ulos aina hieman vettä. Joissakin tapauksissa, kun kastelupostiventtiiliin on liitetty pitkä, sululla varustettu letku, kastelupostiventtiilistä voi valua enemmän vettä. Tämän estämiseksi voidaan kastelupostiventtiilin letkuliitäntään asentaa yksitieventtiili (FMM ). Jäätymisvaara Kastelupostiventtiiliin asennettu pikaliitin ja letku on irrotettava ennen talvea. Tarkasta myös ennen talvea, ettei kastelupostiventtiilin letkuliitäntä vuoda. Liitäntään voi silloin muodostua jäätä, joka aiheuttaa rikkijäätymisvaaran. Venttiililautasen vaihto Sulje päähana. Kierrä avainta [8] auki (vähintään kaksi kierrosta) ja ruuvaa hanan yläosa [1] irti. Vedä karaputki [3] ulos, huomioi karan ohjainta [6] varten kierteeseen jyrsityt urat. Vaihda karaputken päässä oleva venttiililautanen [5], vakiomalli FMM (15). Asenna karaputki [3] ja hanan yläosa [1] takaisin paikalleen. HUOM! Käännä roiskesuoja aukko alaspäin. Kierrä avain kiinni-asentoon ja avaa päähana. Vianetsintä Ongelma Syy Tarkasta Toimenpide Juoksuputkesta tippuu vettä. Vioittunut venttiililautanen [5] esim. huonosti huuhdeltujen putkien vuoksi. Tarkasta venttiililautanen. Vaihda venttiililautanen, FMM (6)

6 Ongelma Syy Tarkasta Toimenpide Väärin katkaistu karaputki [3]. Tarkasta katkaisumitta (kuva C). Säädä karaputkea niin, että katkaisumitaksi tulee 8,5 mm kuten kuvassa C. Jos sitä ei voi säätää, vaihda karaputki, FMM Roiskesuojasta tippuu/vuotaa vettä huuhdeltaessa. Vettä ei tule lainkaan/ heikko virtaama. Häiriöääniä. Tyhjennysventtiilin [12] o-rengas [13] vioittunut asennettaessa. Väärin katkaistu karaputki [3]. Karaputki katkaistu liian lyhyeksi, mistä syystä o-rengas ei tiivistä hanan yläosaa. Tarkasta o-rengas tyhjennysventtiilin ulkosivulta. Tarkasta katkaisumitta (kuva C). Vaihda o-rengas FMM (12,42x1,78). Säädä karaputkea niin, että katkaisumitaksi tulee 8,5 mm kuten kuvassa C. Jos sitä ei voi säätää, vaihda karaputki, FMM Huonosti kiristetty venttiilipesä [7]. Varmista, että putki pohjaa venttiilipesään ja että se on kiristetty kunnolla, ks. tarkistusmitta 13,5 mm kuvasta D. Roiskesuoja [2] on vioittunut. Roiskesuoja. Vaihda hanan yläosa, FMM Ohjaimia [6] ei ole säädetty mahdollisen katkaisun jälkeen tai reikiä ei ole porattu 2 asteen kaltevuuteen. Tyhjennysventtiili [12] litistynyt/vääntynyt liian voimakkaan sulkemisen vuoksi. Ohjaimia [6] on siirretty asennettaessa tai muutettu katkaistaessa. Tarkasta, että ohjaimet on säädetty ohjeen mukaan (kuva B). Tarkasta, ettei tyhjennysventtiili ole litistynyt/vääntynyt. Tarkasta, että ohjaimet on säädetty ohjeen mukaan (kuva B). Säädä ohjaimet niin, että karaputki liikkuu esteettä (kuva B). Vaihda uusi karaputki, FMM Säädä ohjaimet niin, että karaputki liikkuu esteettä (kuva B). 6 (6)

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

Installation Guide 431015

Installation Guide 431015 Installation Guide 431015 431015 ø 20-25 ( 150-250 ) 250-450 2 min 45 KV ø 15 Spindelrohr Spindle Karaputki Spindelrör Spindelrør Gleitspindel Silding spindle Liukukara Spindel L L Spindelende anfasen

Læs mere

VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte

VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte Brækage af glas: Aflæs ordrenr. på skiltet i elementet og kontakt VELFAC erviceafdeling,

Læs mere

MONTERINGSAVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS

MONTERINGSAVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS Rev: 6. mars 2015 MONTERINGSVISNING INSTLLTION INSTRUCTIONS 5302D/L Bano standard høyskap 400 mm, venstre (NRF 603 58 02/ RSK 738 91 97) Standard tall cabinet, left 400 mm 5302D/R Bano standard høyskap

Læs mere

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen General information AMICO S 50 Dimensioner og head head box typer Nedenstående diagram viser alle størrelses

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv Décor 600 Væg Dansk Norsk Svenska - ret effektiv Décor 600 Væg Monterings- og betjeningsvejledning 4 FIGUR 1 2 3 b 2 a a FIGUR 2 Fig. 1 Fig. 2 2 Dansk + Emhætte beregnet til montering på væg. Monteringshøjden

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Brannmur 100x130. Monteringsanvisning User manual. Produkt nr: HP-00000-000 Sintef nr: 120-0223 Sist oppdatert: 11.05.11

Brannmur 100x130. Monteringsanvisning User manual. Produkt nr: HP-00000-000 Sintef nr: 120-0223 Sist oppdatert: 11.05.11 Brannmur 100x130 NO GB DK Monteringsanvisning User manual Monteringsanvisning Produkt nr: HP-00000-000 Sintef nr: 120-0223 Sist oppdatert: 11.05.11 Nordpeis Brannmur 100x130 Nordpeis brannmursplate limes

Læs mere

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-423-424 Manual.indd 2011-02-17, 10.19.24 Art. 49-423-424 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Service - reparation - repair. Husk altid ved montering af nye lejer: / When assembling new bearings, always remember to:

Service - reparation - repair. Husk altid ved montering af nye lejer: / When assembling new bearings, always remember to: TA - information 97-22 2. udgave/ edition Alle TA høstebjælker. / All TA cutter bars. Page 1 of 19 Ang. : Reparationsvejledning. Re. : Directions for repair. Dato: 97.05.13 Date: 01.02.08 Service - reparation

Læs mere

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Docubind TL350 EURO. Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças

Docubind TL350 EURO. Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças Docubind TL350 EURO Edition Serial No. Date Name 1 QJP0012- November 2004 GBC Portuguesa Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças Version Product No. Docubind

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

Brugervejledning for Easy2Access A/S kodelås Easy-908

Brugervejledning for Easy2Access A/S kodelås Easy-908 Brugervejledning for Easy2Access A/S kodelås Easy-908 Manual for Easy2Access A/S pin code lock Easy-908 Easy2Access A/S Slotsgade 63 3400 Hillerød Tlf 0045 70 23 70 32 www.easy2access.net www.e2a.net teknik@easy2access.net

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel med hjul (2) pose med adaptere og tilbehør (3)

KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel med hjul (2) pose med adaptere og tilbehør (3) DANSK 1-2-3 KLAR TIL BRUG... 1. Isæt batterier 2. Indstil dato og klokkeslæt 3. MontérRondostat Færdig! KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel

Læs mere

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning DK SE KØRESTOLEN BOGOTA Brugsanvisning RULLSTOL BOGOTA Bruksanvisning DK Ryglænshøjde: 43 cm Højde i alt: 92 cm Længde i alt: 97 cm Bredde i alt: 63,5 cm foldet ud Bredde i alt: 27 cm sammenfoldet Egenvægt:

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

autic Toilet med 3/6 liter skyl Installations manual Installationsanvisningar Installasjonsmanual

autic Toilet med 3/6 liter skyl Installations manual Installationsanvisningar Installasjonsmanual autic Toilet med /6 liter skyl Installations manual Installationsanvisningar Installasjonsmanual INSTALLATIONS MANUAL. Billede af installationen. Tag indløbsmøtrikken af, indsæt indløbsskrue ind i tankens

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

Sjækler, Green Pin G-4151 / Shackles, Green Pin G-4151

Sjækler, Green Pin G-4151 / Shackles, Green Pin G-4151 Sjækler TVS / Shackles TVS TVS Varenr. / Stock no. WLL t a mm b mm c mm ød mm e mm t mm Vægt / Weight kg TVS6 1,12 13,5 30 10 10 20 29 0,10 TVS8 2,00 17,0 39 13 12 24 35 0,18 TVS10 3,15 23,0 49 15 16 31

Læs mere

Energieffektivitetsindex per utrymme (EEI utrymme) 88,1. Energieffektivitetsklass per utrymme. Antal utrymmen 1

Energieffektivitetsindex per utrymme (EEI utrymme) 88,1. Energieffektivitetsklass per utrymme. Antal utrymmen 1 Bilaga PRODUKTDTBLD Modellidentifiering Energieffektivitetsindex per utrymme (EEI utrymme 88,1 Energieffektivitetsklass per utrymme Energiförbrukning som krävs för att värma en standardiserad mängd i ett

Læs mere

Brugervejledning for Easy2Access A/S kodelås Easy-903 G2

Brugervejledning for Easy2Access A/S kodelås Easy-903 G2 Brugervejledning for Easy2Access A/S kodelås Easy-903 G2 Manual for Easy2Access A/S Pin code lock Easy-903 G2 Easy2Access A/S Slotsgade 63 3400 Hillerød Tlf 70237032 www.easy2access.net www.e2a.net Dansk

Læs mere

Assembly. dansprint aps v/ Ole Tor Strandmarksvej 27 C, 2760 Hvidovre, Danmark tel +45 44 69 88 00 fax +45 44 69 88 80 UNLOCKED LOCKED

Assembly. dansprint aps v/ Ole Tor Strandmarksvej 27 C, 2760 Hvidovre, Danmark tel +45 44 69 88 00 fax +45 44 69 88 80 UNLOCKED LOCKED Assembly KAYAK AK 1. Turn profile upside-down, mount the front leg from the front side of the profile. Note that the front leg is positioned by a stopper - this is to help the mounting of the swing-wheel.

Læs mere

Smart Imaging Stand IPT-DS10M

Smart Imaging Stand IPT-DS10M Brugervejledning Smart Imaging Stand IPT-DS10M Indholdsfortegnelse Brugervejledning til Smart Imaging-holder...3 Indledning...4 Oversigt over funktioner...4 Oversigt over hardware...4 Grundlæggende...5

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner.

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner. PILLE PRESSE Lav dine egne piller! N-MICRO pellet machine is the easiest way to Pellet. N-MICRO has been projected and developed properly for home and small pellet production, so every carpenter, farmer

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

home connect guide Dansk - 1. udgave INSTALLATIONSGUIDE PRI_SDRAFT_C

home connect guide Dansk - 1. udgave INSTALLATIONSGUIDE PRI_SDRAFT_C home connect guide Dansk - 1. udgave INSTALLATIONSGUIDE PI_SDAFT_C indholdsfortegnelse HomeConnect guiden skal hjælpe brugere af kabel nettet med selv at tilkoble udstyr og fordele signaler i hjemmet,

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

Installation vandbatteri GOLA

Installation vandbatteri GOLA Installation vandbatteri GOLA GOLD størrelse 1-3 Montering GOLA størrelse 2-3 kan tilsluttes direkte til aggregat eller monteres i kanal. GOLA størrelse 1 bør monteres i lige kanal i en afstand af mindst

Læs mere

MI-300K Bruger manual

MI-300K Bruger manual MI-300K Bruger manual 1 Indholdsfortegnelse: Basis information Produkt specifikationer Side 5 Produkt indhold Side 6 Enheds betegnelse Side 7 Programmering Kom godt i gang Side 8 Personlig brugerkode Side

Læs mere

LYSRÖRSARMATUR, IP65 D-MÄRKT LYSRØRARMATUR, IP65 D-MERKET LOISTEPUTKIVALAISIN, IP65-MERKITTY LYSRØRSARMATUR, IP65 D-MÆRKET

LYSRÖRSARMATUR, IP65 D-MÄRKT LYSRØRARMATUR, IP65 D-MERKET LOISTEPUTKIVALAISIN, IP65-MERKITTY LYSRØRSARMATUR, IP65 D-MÆRKET LYSRÖRSARMATUR, IP65 D-MÄRKT LYSRØRARMATUR, IP65 D-MERKET LOISTEPUTKIVALAISIN, IP65-MERKITTY LYSRØRSARMATUR, IP65 D-MÆRKET SE Du får själv byta ut el-material såsom sladdar, lamphållare och stickproppar

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Vejledning til opsætning Handbok för Snabbinstallation Pika-asennusopas. Quick Start Guide

Vejledning til opsætning Handbok för Snabbinstallation Pika-asennusopas. Quick Start Guide Dansk Svenska Suomi Vejledning til opsætning Handbok för Snabbinstallation Pika-asennusopas Quick Start Guide Rengør headsettet ved at tørre det af med en fugtig klud. Om nødvendigt bruges en smule opvaskemiddel.

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h k j i 13 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 2 U s e r G u i d e Bl. 3001-789b Baby Dan A/S Niels Bohrs Vej 14 DK-8670

Læs mere

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 5-1 Indbygningsvejledning www.aduro.dk / www.aduro.no Installation af pejseindsatsen Du må gerne selv installere din pejseindsats det kan dog anbefales at tage din skorstensfejer med på råd. Du kan

Læs mere

PORTABEL KEMTOALETT PORTABELT KJEMISK TOALETT KANNETTAVA KEMIALLINEN KÄYMÄLÄ TRANSPORTABELT KEMISK TOILET

PORTABEL KEMTOALETT PORTABELT KJEMISK TOALETT KANNETTAVA KEMIALLINEN KÄYMÄLÄ TRANSPORTABELT KEMISK TOILET PORTABEL KEMTOALETT PORTABELT KJEMISK TOALETT KANNETTAVA KEMIALLINEN KÄYMÄLÄ TRANSPORTABELT KEMISK TOILET Original manual 2012-10-29 Biltema Nordic Services AB PORTABEL KEMTOALETT FÖRORD Portabel kemtoalett

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

SVENSKA. Instruktion SVENSKA. 28042 BISCA HANDLEDSSTÖD Läs noga igenom dessa instruktioner före användning!

SVENSKA. Instruktion SVENSKA. 28042 BISCA HANDLEDSSTÖD Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! 28042 BISCA WRIST SVENSKA 28042 BISCA HANDLEDSSTÖD Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! Användningsområden BISCA är ett handledsbandage som är speciellt lämpligt för reumatiker. Ortosen

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Ifö Premont. SE Moduler och installationssystem. GB Modules and installation system. Monteringsanvisning... 2-3. Monteringsvejledning...

Ifö Premont. SE Moduler och installationssystem. GB Modules and installation system. Monteringsanvisning... 2-3. Monteringsvejledning... Ifö Premont 9-06 SE Moduler och installationssystem NO Moduler og installasjonssystem DK Moduler og installationssystem GB Modules and installation system 90 www.ifosanitar.com SE DK NO GB Monteringsanvisning...

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist Velkommen Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist 1 Agenda Fra backup til restore produkt Politikstyret Backup Live Demo 2 IBM XIV Snapshots - Næsten uden begrænsninger Snapshot

Læs mere

INDEHOLDER: & x 10 stk. = x 6 stk. @ x 1 stk. % x 2 stk. ; x 6 stk. ( x 10 stk. x 2 stk. x 2 stk. ) x 4 stk. / x 2 stk. : x 2 stk. + x 1 stk. x 2 stk.

INDEHOLDER: & x 10 stk. = x 6 stk. @ x 1 stk. % x 2 stk. ; x 6 stk. ( x 10 stk. x 2 stk. x 2 stk. ) x 4 stk. / x 2 stk. : x 2 stk. + x 1 stk. x 2 stk. A4 Size 80G 双 胶 纸 印 刷 Cykelholder med lygtebom - 3 cykler Brugsvejledning Bicycle trailer with lighting equipment Installation Manual Modelnr. 10993 Læs og følg alle instruktionerne før montering og være

Læs mere

EVA Royal 1234DF. ROYAL CONSUL EUROPE A/S Ringvejen 59 DK-7900 Nykoebing Mors Denmark +45 96 69 16 00 www.royal-consul.dk e-mail: rce@royal-consul.

EVA Royal 1234DF. ROYAL CONSUL EUROPE A/S Ringvejen 59 DK-7900 Nykoebing Mors Denmark +45 96 69 16 00 www.royal-consul.dk e-mail: rce@royal-consul. EVA Royal 1234DF Dansk English Brugervejledning Operators Manual ROYAL CONSUL EUROPE A/S Ringvejen 59 DK-7900 Nykoebing Mors Denmark +45 96 69 16 00 www.royal-consul.dk e-mail: rce@royal-consul.dk DANSK

Læs mere

Brugsanvisning til DenForm DreamPool 550 Tillykke med din nye swimmingpool

Brugsanvisning til DenForm DreamPool 550 Tillykke med din nye swimmingpool Brugsanvisning til DenForm DreamPool 550 Tillykke med din nye swimmingpool Denne brugsanvisning henviser til illustrationerne i den trykte brugsanvisning! ( Brochuren med den orange forside der medfølger

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

2004/2. Generator TGH 2300. DK: Betjeningsvejledning GB: User manual

2004/2. Generator TGH 2300. DK: Betjeningsvejledning GB: User manual 2004/2 DK: Betjeningsvejledning GB: User manual Generator TGH 2300 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8 ARUBA Faldarms markise Side 1 ud af 8 Markisens beslag 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at vinduet kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres

Læs mere

SVENSKA. Instruktion. Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! SVENSKA. 23945 gördel baby

SVENSKA. Instruktion. Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! SVENSKA. 23945 gördel baby USER_BABY_L.indd 1 2010-03-25 11:39:20 SVENSKA SVENSKA Användningsområden/Indikationer Baby är avsedd att användas då ryggsmärtor uppstår i samband med graviditet. Gördeln kan användas av personer med

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

MMS Multi Media Storage

MMS Multi Media Storage MMS Multi Media Storage 02 MMS Multi Media Storage: MMS Introduction/ Indledning 03-03 MMS Storage and function / Opbevaring og funktion 04-04 MMS in white lacquer / MMS i hvid lak 05-09 MMS in black lacquer

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

GB Assembly instructions DK Monteringsanvisning. POWERTEX Wire Rope Grip PWRG

GB Assembly instructions DK Monteringsanvisning. POWERTEX Wire Rope Grip PWRG GB Assembly instructions DK Monteringsanvisning! PWRG-10-2014 POWERTEX Wire Rope Grip PWRG 1 POWERTEX Wire Rope Grip Assembly instructions (GB) (Original instructions) Read through these user instructions

Læs mere

SVENSKA. Instruktion. Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! SVENSKA

SVENSKA. Instruktion. Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! SVENSKA 23552 NAVY-X HIGH 23552 Navy-X hög Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! SVENSKA SVENSKA Användningsområden/Indikationer Navy-X är avsedd att användas vid lättare ryggbesvär så som ryggsmärta

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

C E N T R A L S T Ø V S U G E R E

C E N T R A L S T Ø V S U G E R E Centralvac A5 DK Sep 2007 11/09/07 9:52 Side 1 Lette at installere lette at bruge Diskret og upåfaldende installation Centralstøvsugere fra NILFISK er lige så lette at installere i eksisterende huse som

Læs mere

PORTABEL KEMTOALETT PORTABELT KJEMISK TOALETT KANNETTAVA KEMIALLINEN KÄYMÄLÄ TRANSPORTABELT KEMISK TOILET

PORTABEL KEMTOALETT PORTABELT KJEMISK TOALETT KANNETTAVA KEMIALLINEN KÄYMÄLÄ TRANSPORTABELT KEMISK TOILET PORTABEL KEMTOALETT PORTABELT KJEMISK TOALETT KANNETTAVA KEMIALLINEN KÄYMÄLÄ TRANSPORTABELT KEMISK TOILET FÖRORD Portabel kemtoalett som inte kräver några yttre anslutningar eller genomföringar i båtskrovet,

Læs mere

Videomøder på SDU. 18. September 2015. Torben Andresen Syddansk Universitet, IT-service

Videomøder på SDU. 18. September 2015. Torben Andresen Syddansk Universitet, IT-service Videomøder på SDU 18. September 2015 Torben Andresen Syddansk Universitet, IT-service Indhold : Denne vejledning beskriver de praktiske forhold omkr. afholdelse af videomøder på SDU. Der beskrives hvilket

Læs mere

SVENSKA. Instruktion 1. Kontrollera att produkten är hel och fri från skador. SVENSKA

SVENSKA. Instruktion 1. Kontrollera att produkten är hel och fri från skador. SVENSKA 28162 ELCROSS EPI SVENSKA 28162 ELCROSS EPI Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! Användningsområden Bandage som ger tryck över muskelbuken för avlastning av muskulatur, senor och senfästen

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere