INSTRUKTION / INSTRUCTION Vattenutkastare, självdränerande FMM 4290

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSTRUKTION / INSTRUCTION Vattenutkastare, självdränerande FMM 4290"

Transkript

1 FM Mattsson Box 480 SE MORA SWEDEN A VA 1.14/19649 INSTRUKTION / INSTRUCTION Vattenutkastare, självdränerande FMM 4290 PS 0646 Ø25 30 Rev FMM nr ! C 8,5±1 B [2] [1]! [4] [13] O-ring 12,42x1,78 [6] [12] [3] [5] min ±5 [7] [11] 40±2,5 Nm (1,5 varv) [10] [9] [4] D [2] Nm 13,5 [1] [8] [3] 1 (6)

2 SVENSKA Teknisk data Vattenutkastaren är försedd med typgodkänd backventil. Montering Vattenutkastaren monteras genom vägg med utloppet på utsidan och med ventilhuset i uppvärmt utrymme. Ventilhuset måste vara åtkomligt och vara placerat så att eventuellt läckage i anslutningar kan upptäckas. Håltagning och rörlängd (bild A) Borra hål i väggen, Ø25 30 mm, med 2 lutning utåt. Observera att vattenutkastaren har 2 lutning, vid felaktig håltagning kan ytterröret brytas och funktionsfel uppstår. Stick in röret genom väggen och kontrollera på insidan om kapning blir nödvändigt. Röret skall sticka fram minst 50 mm. Om vattenutkastaren skall kapas, se (B) och (C). Kapning (bild B) Vi rekommenderar att använda röravskärare. Om vattenutkastaren behöver kapas, skruva bort kranöverdelen [1], lossa stänkskyddet [2] och ta ur spindeln [3]. Kapa först ytterröret [4]. Ta bort krankäglan [5] och skjut in styrningen [6] så att den inte kapas bort och kapa sedan spindeln lika mycket. Putsa av alla vassa kanter efter kapning. Fastsättning Isolera hålet runt vattenutkastarens rör och skruva fast vattenutkastaren. Vid väggmaterial där plugg måste användas borras hål Ø10 mm och djup 50 mm. Anslutning Trä på täckbrickan [9], skjut in den mot väggen och kläm ihop dess snäpplås med en tång. Montera sedan på mutter [10], kona [11] och ventilhus [7]. Röret skall bottna i ventilhuset. Drag åt muttern med åtdragningsmoment 40±2,5 Nm (1,5 varv efter ansättning). Gängan och konan är från fabrik infettade med Molykote P40 för att underlätta åtdragning. Felsökning Efter åtdragning För att motverka spänningskorrosion och kontrollera att konan har dragit kan man lossa muttern och mäta avståndet från ytterrörets ände till ansatt kona, måttet ska vara ca 13,5 mm (se bild D). Drag sedan åt muttern igen, efterdrag vid behov. Kontrollmått (bild C) Sätt tillbaka krankäglan [5] i spindeln [3]. Stoppa i spindeln och kontrollera måttet efter kapningen. Spindeln skall sticka ut 8,5 ±1 mm. Skruva fast kranöverdelen [1], vänd stänkskyddets [2] öppning nedåt. Skruva in nyckeln till stängt läge och anslut vattenledningen. Användning Vattenutkastaren är försedd med självdränerande överstycke. Varje gång vattnet stängs av dräneras det vatten ut som finns i vattenutkastarens rör. Vid varje stängning rinner det alltså ut lite vatten på vattenutkastarens utsida. I vissa fall, vid påmonterad lång slang som är försedd med avstängning, kan en större mängd vatten dräneras ut ur vattenutkastaren. För att förhindra detta kan en backventil (FMM ) monteras på vattenutkastarens utlopp. Vid frysrisk Påmonterad snabbkoppling och slang skall demonteras inför vintern. Kontrollera också innan vintern att vattenutkastaren inte står och droppar ur utloppet. Då kan det bildas is i utloppet som medför risk för sönderfrysning. Byte av krankägla Stäng huvudkranen. Skruva ut nyckeln [8] (minst två varv) och skruva ur kranöverdelen [1]. Dra ur spindeln [3], observera de urfrästa spåren i gängan för styrningen [6]. Byt krankäglan [5] som sitter i änden på spindeln, standardkägla FMM (15). Återmontera spindel [3] och kranöverstycke [1]. OBS! Vänd stänkskyddet med öppningen nedåt. Skruva in nyckeln till stängt läge och öppna huvudkranen. Problem Orsak Kontrollera Åtgärd Droppar ur utloppet. Skadad krankägla [5] p.g.a. t.ex. dåligt renspolade Kontrollera krankäglan. Byt krankägla, FMM ledningar. Felkapad spindel [3]. Kontrollera kapmått (bild C). Justera spindeln så att kapmåttet blir 8,5 mm enligt bild C. Går det inte att justera, byt spindel, FMM Droppar/läcker ur stänkskydd vid spolning. Dräneringsventilens [12] o-ring [13] skadad vid montering. Kontrollera o-ringen på utsidan av dräneringsventilen. Byt o-ring FMM (12,42x1,78). Ger inget vatten/dåligt flöde. Missljud. Felkapad spindel [3]. Spindel kapad för kort som gör att o-ringen ej tätar i kranöverdelen. Kontrollera kapmått (bild C). Justera spindeln så att kapmåttet blir 8,5 mm enligt bild C. Går det inte att justera, byt spindel, FMM Dåligt åtdraget ventilhus [7]. Se till att röret bottnar i ventilhuset samt att det är ordentligt åtdraget, se kontrollmått 13,5 mm i bild D. Stänkskyddet [2] har skadats. Stänkskyddet. Byt kranöverdel, FMM Styrningarna [6] är inte justerade efter eventuell kapning eller att håltagningen inte håller 2 graders lutning. Stukning/deformering av dräneringsventil [12] p.g.a. för hård avstängning. Styrningarna [6] har flyttats vid montering eller ändrats vid kapning. Kontrollera att styrningarna är justerade enligt instruktionen (bild B). Kontrollera att dräneringsventilen inte har stukats/deformerats. Kontrollera att styrningarna är justerade enligt instruktionen (bild B). Justera styrningarna så att spindeln löper fritt (bild B). Byt till ny spindel, FMM Justera styrningarna så att spindeln löper fritt bild B. ENGLISH Technical data The garden tap has an approved non-return valve. Installation Install the garden tap through a wall with the outlet on the outside and the valve body in a heated space. The valve body must be accessible and positioned so that any leaking connections can easily be detected. Hole drilling and tube length (figure A) Drill a hole in the wall Ø25 30 mm, with 2 declination outwards. Note that the 2 (6) garden tap has a 2 declination, if the hole is incorrectly drilled, the outer tube may break and a functional fault occur. Push the tube through the wall and check on the inside whether it needs to be cut to size. The tube should protrude at least 50 mm. If the garden tap needs cutting, see (B) and (C). Cutting (figure B) We recommend using a tube cutter. If the garden tap needs to be cut to size, unscrew the head piece, [1], loosen the splash shield [2] and remove the spindle [3]. First cut the outer tube [4]. Remove the tap washer [5] and push the guide [6] in to prevent them from be-

3 ing cut off. Then cut the spindle the same amount. File away all sharp edges after cutting. Fastening Insulate the hole around the garden tap tube and screw the garden tap into place. If the wall material is of a type that requires a wall plug, the hole must be drilled with Ø10 mm and depth 50 mm. Connection Thread the cover plate [9] into place, push it against the wall and close its snap lock with pliers. Then fit the nut [10], cone [11] and valve body [7] into place. The tube should touch the end of the valve body. Tighten the nut to a torque of 40±2.5 Nm (1.5 turns after hand tightening). The thread and cone are coated with Molykote P40 at the factory to facilitate tightening. After tightening To prevent stress corrosion and to check that the cone is tightened sufficiently, loosen the nut and measure the distance from the outer tube end to the tightened cone; the distance should be approx 13.5 mm (see figure D). Then tighten the nut again, after tighten as required. Checking the length (figure C) Replace the tap washer [5] on the spindle [3]. Insert the spindle and check its length after cutting. The spindle should protrude 8.5 ±1 mm. Trouble shooting Problem Cause Check Action Drips from the outlet Damaged tap washer [5] due to unsatisfactory flushing Check tap washer. Replace tap washer, FMM of lines Spindle [3] incorrectly cut. Check the cut length (figure C) Adjust the spindle so that the cut length is 8.5 mm according to figure C. If it cannot be adjusted, replace the spindle, FMM Drips/leaks from the splash shield when flushing. Draining valve [12] O-ring [13] damaged when fitting. Check the O-ring on the outside of the draining valve. Replace O-ring FMM (12.42x1.78). No water/poor flow. Strange noise. Spindle [3] incorrectly cut. Spindle cut too short so O- ring does not seal against head piece. Check the cut length (figure C) Adjust the spindle so that the cut length is 8.5 mm according to figure C. If it cannot be adjusted, replace the spindle, FMM Insufficiently tightened valve body [7]. Make sure the tube touches the end of the valve body and that it is properly tightened, see cutting length 13.5 mm in figure D. Splash shield [2] damaged. Splash shield. Replace head piece, FMM Guide [6] not adjusted after previous cutting or the drilled hole does not have a 2 degree declination. Damage/deformation of drain valve [12] by turning off too hard. Guides [6] have moved during installation or changed during cutting. Screw the head piece in place [1], turn the splash shield [2] opening downwards. Screw the key in to the closed position and connect the water line. Recommendations for use The garden tap has a self-draining head piece. Every time the water is turned off, the water in the garden tap tube is drained away. This means that each time the water is turned off, a small amount of water will leak onto the outside of the garden tap. In some cases, if a long hose with a shut-off valve is connected, large quantities of water may leak from the garden tap. This can be prevented by installing a non-return valve (FMM ) on the garden tap outlet. Risk of freezing Any connected quick coupler and hose should be removed before the winter. Also check before the winter that the garden tap outlet is not dripping. Otherwise ice can form in the outlet which could cause frost damage. Changing the tap washer Turn off the mains tap. Unscrew the key [8] (at least two turns) and unscrew the head piece [1]. Pull out the spindle [3], taking care to follow the milled grooves in the guide thread [6]. Replace the tap washer [5] on the end of the spindle, standard washer FMM (15). Reassemble the spindle [3] and the head piece [1]. NOTE! Turn the splash shield with the opening downwards. Screw the key in to its closed position and turn on the mains tap. Check that the spindles are adjusted according to the instructions (figure B). Check that the draining valve has not been damaged/deformed. Check that the spindles are adjusted according to the instructions (figure B). Adjust the guides so that the spindle turns freely (figure B). Replace the spindle, FMM Adjust the guides so that the spindle turns freely, figure B. NORSK Tekniske data Vannutkasteren er utstyrt med typegodkjent tilbakeslagsventil. Montering Vannutkasteren monteres gjennom vegg med utløpet på utsiden og med ventilhuset i et oppvarmet rom. Ventilhuset må være tilgjengelig og plassert slik at eventuell lekkasje i tilkoblinger kan oppdages. Hulltaking og rørlengde (bilde A) Bor hull i veggen, Ø25 30 mm, med 2 helling utover. Vær oppmerksom på at vannutkasteren har 2 helling, ved feil hulltaking kan ytterrøret brytes og funksjonsfeil oppstår. Stikk inn røret gjennom veggen og kontroller på innsiden om det er nødvendig å kappe det. Røret skal stikke ut minst 50 mm. Hvis vannutkasteren må kappes, se (B) og (C). Kapping (bilde B) Vi anbefaler at det brukes rørkutter. Hvis vannutkasteren må kappes, skru av kranoverdelen [1], løsne sprutbeskytteren [2] og ta ut spindelen [3]. Kapp først ytterrøret [4]. Ta bort krankjeglen [5] og skyv inn styringen [6] slik at den ikke kappes bort, og kapp deretter spindelen like mye. Puss av alle skarpe kanter etter kapping. Festing Isoler hullet rundt vannutkasterens rør og skru fast vannutkasteren. Ved veggmateriale der det må brukes plugg, bores det hull med Ø10 mm og dybde 50 mm. Tilkobling Træ på dekkplaten [9], skyv den inn mot veggen og klem sammen platens snepplås med en tang. Monter deretter på mutter [10], kon [11] og ventilhus [7]. Røret skal bunne i ventilhuset. Trekk til mutteren med tiltrekkingsmoment 40 ±2,5 Nm (1,5 omdreining etter anbringelse). Gjengen og konen er fra fabrikken innfettet med Molykote P40 for å lette tiltrekkingen. Etter tiltrekking For å motvirke spenningskorrosjon og kontrollere at konen har grepet kan man 3 (6)

4 løsne mutteren og måle avstanden fra ytterrørets ende til montert kon. Målet skal være ca. 13,5 mm (se bilde D). Trekk deretter til mutteren igjen. Ettertrekk ved behov. Kontrollmåling (bilde C) Sett krankjeglen [5] tilbake i spindelen [3]. Sett inn spindelen og kontroller målet etter kappingen. Spindelen skal stikke ut 8,5 ±1 mm. Skru fast kranoverdelen [1], og vend sprutbeskytterens [2] åpning nedover. Skru inn nøkkelen til stengt posisjon og koble til vannledningen. Anvendelse Vannutkasteren er utstyrt med selvdrenerende overstykke. Hver gang vannet stenges av, dreneres det ut vann som finnes i vannutkasterens rør. Ved hver stengning renner det altså ut litt vann på vannutkasterens utside. I visse tilfeller, ved påmontert lang slange som er utstyrt med avstengning, kan en større mengde vann dreneres ut fra vannutkasteren. For å forhindre dette Feilsøking Problem Årsak Kontroller Tiltak Drypper fra utløpet. Skadd krankjegle [5] pga. f.eks. dårlig renspylte ledninger. Kontroller krankjeglen. Bytt krankjegle, FMM Feilkappet spindel [3]. Kontrollmål kappingen (bilde C) Juster spindelen slik at kappemålet blir 8,5 mm ifølge bilde C. Dersom det ikke er mulig å justere, bytt spindel, FMM Drypper/lekker fra sprutbeskytter ved spyling. Gir ikke vann / dårlig trykk. Ulyd. Dreneringsventilens [12] O-ring [13] skadd ved montering. Feilkappet spindel [3]. Spindel kappet for kort slik at O- ringen ikke tetter i kranoverdelen. Dårlig tiltrukket ventilhus [7]. Kontroller O-ringen på utsiden av dreneringsventilen. Bytt O-ring FMM (12,42 x 1,78). Kontrollmål kappingen (bilde C) Juster spindelen slik at kappemålet blir 8,5 mm ifølge bilde C. Dersom det ikke er mulig å justere, bytt spindel, FMM Kontroller at røret bunner i ventilhuset samt at det er ordentlig tiltrukket, se kontrollmål 13,5 mm i bilde D. Sprutbeskytteren [2] er skadd. Sprutbeskytteren. Bytt kranoverdel, FMM Styringene [6] er ikke justert etter eventuell kapping eller hulltakingen holder ikke 2 graders helling. Strekking/deformering av dreneringsventil [12] pga. for hard avstengning. Styringene [6] er flyttet ved montering eller endret ved kapping. kan det monteres en tilbakeslagsventil (FMM ) på vannutkasterens utløp. Ved frostrisiko Påmontert hurtigkobling og slange skal demonteres før vinteren. Kontroller også før vinteren at det ikke drypper fra vannutkasterens utløp. Da kan det dannes is i utløpet som medfører fare for at vannutkasteren fryser i stykker. Bytte av krankjegle Steng hovedkranen. Skru ut nøkkelen [8] (minst to omdreininger) og skru av kranoverdelen [1]. Trekk ut spindelen [3]. Vær oppmerksom på de utfreste sporene i gjengen for styringen [6]. Bytt krankjeglen [5] som sitter i enden på spindelen, standardkjegle FMM (15). Monter tilbake spindelen [3] og kranoverstykket [1]. OBS! Vend sprutbeskytteren med åpningen nedover. Skru inn nøkkelen til stengt posisjon og åpne hovedkranen. Kontroller at styringene er justert ifølge instruksjonen (bilde B). Kontroller at dreneringsventilen ikke er strukket/deformert. Kontroller at styringene er justert ifølge instruksjonen (bilde B). Juster styringene slik at spindelen løper fritt (bilde B). Bytt til ny spindel, FMM Juster styringene slik at spindelen løper fritt (bilde B). DANSK Tekniske data Posthanen er udstyret med typegodkendt kontraventil. Montering Posthanen monteres gennem muren med udløbet på ydersiden og med ventilhuset i et opvarmet rum. Der skal være adgang til ventilhuset, og det skal være placeret således, at en eventuel lækage i tilslutninger kan opdages. Hultagning og rørlængde (fig. A) Bor hul i væggen, Ø25 30 mm, med 2 hældning udad. Bemærk, at posthanen har en 2 hældning, ved forket hultagning kan yderrøret knække, og der vil opstå funktionsfejl. Stik røret ind gennem muren, og kontroller indefra, om det er nødvendigt at skære af det. Røret skal rage mindst 50 mm ud. Hvis posthanen skal afkortes, se (B) og (C). Afkortning (fig. B) Vi anbefaler at benytte en rørskærer. Hvis det er nødvendigt at afkorte posthanen, skrues haneoverdelen [1] af, stænkpladen [2] løsnes, og spindlen [3] tages ud. Afkort først det yderste rør [4]. Fjern ventilkeglen [5], og skyd styret [6] ind, så det ikke skæres af, og afkort derefter spindlen lige så meget. Afpuds alle skarpe kanter efter afkortning. Fastgørelse Isoler hullet omkring posthanens rør, og skru posthanen fast. Ved murmaterialer, hvor der skal bruges plugs, bores huller med Ø10 mm og en dybde på 50 mm. Tilslutning Træk dækpladen [9] på, skyd den ind mod væggen, og klem kliklåsen sammen med en tang. Påmonter derefter møtrik [10], konus [10] og ventilhus [7]. Røret skal gå i bund i ventilhuset. Spænd møtrikken med tilspændingsmoment 40±2,5 Nm (1,5 omgange efter ansætning). Gevindet og konussen er indfedtet fra fabrik med Molykote P40 for at lette tilspændingen. Efter tilspænding For at modvirke spændingskorrosion og kontrollere, at konussen er spændt, kan man løsne møtrikken og måle afstanden fra yderrørets ende til ansat konus; målet skal være ca. 13,5 mm (se fig. D). Tilspænd derefter møtrikken igen, efterspænd ved behov. Kontrolmål (fig. C) Sæt ventilkeglen [5] tilbage i spindlen [3]. Sæt spindlen i, og kontroller målet efter afskæringen. Spindlen skal stikke 8,5 ±1 mm ud. Skru haneoverdelen [1] fast, vend stænkpladens [2] åbning nedad. Skru nøglen til indtil lukket stilling, og tilslut vandledningen. Anvendelse Posthanen er udstyret med selvtømmende overdel. Hver gang, der lukkes for vandet, tømmes det vand ud, som står i posthanens rør. Ved hver lukning løber der altså lidt vand ud på posthanens udvendige side. I visse tilfælde, ved påmonteret lang slange, som er udstyret med aflukning, kan en større mængde vand tømmes ud af posthanen. For at forhindre dette kan en kontraventil (FMM ) monteres på posthanens udløb. Ved frostrisiko Påmonteret lynkobling og slange skal afmonteres inden vinter. Kontroller også 4 (6)

5 inden vinter, at posthanen ikke står og drypper fra udløbet. Der kan i så fald dannes is i udløbet, som medfører risiko for frostsprængning. Udskiftning af ventilkegle Sluk på hovedhanen. Skru nøglen [8] ud (mindst to omgange), og skru haneoverdelen [1] af. Træk spindlen [3] af, bemærk de udfræste spor i gevindet til styret [6]. Udskift ventilkeglen [5], som sidder for enden af spindlen, standardkegle FMM (15). Genmonter spindel [3] og haneoverdel [1]. OBS! Vend stænkpladen med åbningen nedad. Skru nøglen i indtil lukket stilling, og åbn for hovedhanen. Fejlsøgning Problem Årsag Kontroller Løsning Drypper fra udløbet. Beskadiget ventilkegle [5] pga. fx dårligt renspulede Kontroller ventilkeglen. Udskift ventilkegle, FMM vandrør. Forkert afskåret spindel [3]. Kontroller skæremål (fig. C) Juster spindlen, så skæremålet er 8,5 mm i henhold til fig. C. Kan det ikke lade sig gøre at justere, udskiftes spindel, FMM Drypper/lækker fra stænkplade ved spuling. Giver intet vand/dårligt flow. Mislyd. Drænventilens [12] O-ring [13] er blevet beskadiget ved montering. Forkert afskåret spindel [3]. Spindel afskåret for kort, hvilket medfører, at O-ringen ikke sluttet tæt mod haneoverdelen. Kontroller O-ringen på drænventilens yderside. Kontroller skæremål (fig. C) Udskift O-ring FMM (12,42x1,78). Juster spindlen, så skæremålet er 8,5 mm i henhold til fig. C. Kan det ikke lade sig gøre at justere, udskiftes spindel, FMM Dårligt tilspændt ventilhus [7]. Sørg for, at røret går i bund i ventilhuset, samt at det er ordentlig tilspændt, se kontrolmål 13,5 mm på fig. D. Stænkpladen [2] er blevet beskadiget. Stænkpladen. Udskift haneoverdel, FMM Styrene [6] er ikke justeret efter eventuel afskæring, eller hultagningen holder ikke en 2 graders hældning. Bøjning/deformering af drænventil [12] pga. for hårdhændet aflukning. Styrene [6] er blevet flyttet ved montering eller ændret ved afskæring. Kontroller, at styrene er justeret i henhold til instruktionen (fig. B). Kontrollerm at drænventilen ikke er blevet bøjet/deformeret. Kontroller, at styrene er justeret i henhold til instruktionen (fig. B). Juster styrene, så spindlen løber frit (fig. B). Udskift til ny spindel, FMM Juster styrene, så spindlen løber frit fig. B. SUOMI Tekniset tiedot Kastelupostiventtiili on varustettu tyyppihyväksytyllä yksitieventtiilillä. Asennus Kastelupostiventtiili asennetaan seinän läpi niin, että letkuliitäntä tulee ulkopuolelle ja venttiilipesä lämmitettyyn tilaan. Venttiilipesän on oltava ulottuvilla ja niin sijoitettu, että liitäntöjen mahdollinen vuoto voidaan havaita. Reikien poraus ja putken pituus (kuva A) Poraa seinään Ø25 30 mm reikä, joka viettää 2 ulospäin. Huomaa, että kastelupostiventtiilissä on 2 kulma, virheellinen poraus voi aiheuttaa ulkoputken murtumisen ja toimintavian. Työnnä putki seinän läpi ja tarkasta sisäpuolelta, pitääkö sitä lyhentää. Putken on oltava näkyvissä vähintään 50 mm. Jos kastelupostiventtiiliä pitää lyhentää, ks. (B) ja (C). Katkaisu (kuva B) Suosittelemme putkileikkurin käyttöä. Jos kastelupostiventtiiliä täytyy lyhentää, ruuvaa hanan yläosa irti [1], irrota roiskesuoja [2] ja vedä karaputki [3] pois. Katkaise ensin ulkoputki [4]. Irrota venttiililautanen [5] ja työnnä ohjainta [6] sisäänpäin niin, ettei se joudu hukkaan, ja lyhennä sen jälkeen karaputkea yhtä paljon. Puhdista kaikki terävät reunat katkaisun jälkeen. Kiinnitys Eristä reiän reunat kastelupostiventtiilin ympäriltä ja kiinnitä kastelupostiventtiili seinään. Jos seinämateriaali edellyttää tulppien käyttämistä, porataan seinään reikä Ø10 mm, syvyys 50 mm. Liitäntä Pujota peitelevy [9] putkelle, työnnä se seinää vasten ja napsauta sen lukitus pihdeillä kiinni. Asenna sen jälkeen mutteri [10], kartio [11] ja venttiilipesä [7]. Putken on pohjattava venttiilipesään. Kiristä mutteri momentilla 40±2,5 Nm (1,5 kierrosta kiinnityksen jälkeen). Kierre ja kartio on tehtaalta toimitettaessa rasvattu Molykote P40:llä kiristämisen helpottamiseksi. Kiristyksen jälkeen Jännityskorroosion estämiseksi ja kartion kiristymisen varmistamiseksi voidaan mutteri irrottaa ja tarkastaa mittaamalla, että etäisyys ulkoputken päästä kiristettyyn kartioon on noin 13,5 mm (ks. kuva D). Kiristä sen jälkeen mutteri uudelleen ja jälkikiristä tarvittaessa. Tarkistusmitta (kuva C) Pane venttiililautanen [5] takaisin karaputkeen [3]. Työnnä karaputki ulkoputkeen ja tarkista mitta lyhennyksen jälkeen. Karaputken on työnnyttävä ulos 8,5 ±1 mm. Ruuvaa hanan yläosa [1] kiinni, käännä roiskesuojan [2] aukko alaspäin. Kierrä avain kiinni-asentoon ja liitä vesijohto. Käyttö Kastelupostiventtiilissä on itsestään tyhjenevä putki. Aina kun hana suljetaan, kastelupostiventtiilin putki tyhjenee vedestä. Kastelupostiventtiili suljettaessa siitä valuu ulos aina hieman vettä. Joissakin tapauksissa, kun kastelupostiventtiiliin on liitetty pitkä, sululla varustettu letku, kastelupostiventtiilistä voi valua enemmän vettä. Tämän estämiseksi voidaan kastelupostiventtiilin letkuliitäntään asentaa yksitieventtiili (FMM ). Jäätymisvaara Kastelupostiventtiiliin asennettu pikaliitin ja letku on irrotettava ennen talvea. Tarkasta myös ennen talvea, ettei kastelupostiventtiilin letkuliitäntä vuoda. Liitäntään voi silloin muodostua jäätä, joka aiheuttaa rikkijäätymisvaaran. Venttiililautasen vaihto Sulje päähana. Kierrä avainta [8] auki (vähintään kaksi kierrosta) ja ruuvaa hanan yläosa [1] irti. Vedä karaputki [3] ulos, huomioi karan ohjainta [6] varten kierteeseen jyrsityt urat. Vaihda karaputken päässä oleva venttiililautanen [5], vakiomalli FMM (15). Asenna karaputki [3] ja hanan yläosa [1] takaisin paikalleen. HUOM! Käännä roiskesuoja aukko alaspäin. Kierrä avain kiinni-asentoon ja avaa päähana. Vianetsintä Ongelma Syy Tarkasta Toimenpide Juoksuputkesta tippuu vettä. Vioittunut venttiililautanen [5] esim. huonosti huuhdeltujen putkien vuoksi. Tarkasta venttiililautanen. Vaihda venttiililautanen, FMM (6)

6 Ongelma Syy Tarkasta Toimenpide Väärin katkaistu karaputki [3]. Tarkasta katkaisumitta (kuva C). Säädä karaputkea niin, että katkaisumitaksi tulee 8,5 mm kuten kuvassa C. Jos sitä ei voi säätää, vaihda karaputki, FMM Roiskesuojasta tippuu/vuotaa vettä huuhdeltaessa. Vettä ei tule lainkaan/ heikko virtaama. Häiriöääniä. Tyhjennysventtiilin [12] o-rengas [13] vioittunut asennettaessa. Väärin katkaistu karaputki [3]. Karaputki katkaistu liian lyhyeksi, mistä syystä o-rengas ei tiivistä hanan yläosaa. Tarkasta o-rengas tyhjennysventtiilin ulkosivulta. Tarkasta katkaisumitta (kuva C). Vaihda o-rengas FMM (12,42x1,78). Säädä karaputkea niin, että katkaisumitaksi tulee 8,5 mm kuten kuvassa C. Jos sitä ei voi säätää, vaihda karaputki, FMM Huonosti kiristetty venttiilipesä [7]. Varmista, että putki pohjaa venttiilipesään ja että se on kiristetty kunnolla, ks. tarkistusmitta 13,5 mm kuvasta D. Roiskesuoja [2] on vioittunut. Roiskesuoja. Vaihda hanan yläosa, FMM Ohjaimia [6] ei ole säädetty mahdollisen katkaisun jälkeen tai reikiä ei ole porattu 2 asteen kaltevuuteen. Tyhjennysventtiili [12] litistynyt/vääntynyt liian voimakkaan sulkemisen vuoksi. Ohjaimia [6] on siirretty asennettaessa tai muutettu katkaistaessa. Tarkasta, että ohjaimet on säädetty ohjeen mukaan (kuva B). Tarkasta, ettei tyhjennysventtiili ole litistynyt/vääntynyt. Tarkasta, että ohjaimet on säädetty ohjeen mukaan (kuva B). Säädä ohjaimet niin, että karaputki liikkuu esteettä (kuva B). Vaihda uusi karaputki, FMM Säädä ohjaimet niin, että karaputki liikkuu esteettä (kuva B). 6 (6)

INSTRUKTION / INSTRUCTION Vattenutkastare, självdränerande FMM 4291

INSTRUKTION / INSTRUCTION Vattenutkastare, självdränerande FMM 4291 FM Mattsson Box 480 SE-792 27 MORA SWEDEN www.fmmattsson.com A INSTRUKTION / INSTRUCTION Ø25 30 2! C 8,5±1 B [2] [1]! [4] [14] [13] O-ring 12,42x1,78 [6] [12] [3] [5] min 220 30±5 [7] [11] 40±2,5 Nm (1,5

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR 86-568 manual 121213.indd 2012-12-13, 09.55.19 Art. 86-568 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0856-12 VA 1.42/18583 PS 1379 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18585 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

MARKIS MARKISE MARKIISI

MARKIS MARKISE MARKIISI 14-360_361_manual.indd 2011-10-12, 11.25.13 Art. 14-360, 14-361 MARKIS MARKISE MARKIISI Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB MARKIS OBS! Markisen är ett solskydd och bör rullas in vid regn och

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17 SkyVision Comfort Installation manual 5.6.02_0517, Comfort, Item no. 2022 Version 05/17 Installation Manual VITRAL SkyVision Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must always be kept

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

Vädringslucka Luftevindu/Ventilationsvindue/Tuuletusluukku/Vent window

Vädringslucka Luftevindu/Ventilationsvindue/Tuuletusluukku/Vent window Vädringslucka Luftevindu/Ventilationsvindue/Tuuletusluukku/Vent window Rev.nr 161012 O 2,5mm T15 T25 C1 C2 C3 3 m x3 C4 C5 C6 C7 3,5x9,5 1 3,5x25 1 x2 A1 4220000 Endast 8x20 Bare 8x20 Kun 8x20 Vain 8x20

Læs mere

Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment. SupraVac 2000

Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment. SupraVac 2000 Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment SupraVac 2000 DK Montering af læsseudstyr på SupraVac 2000 Det er vigtigt, at læsseudstyret monteres og justeres som angivet nedenfor. Forkert justering

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

INSTRUKTION / INSTRUCTION Vattenutkastare/Garden valve FMM 4285

INSTRUKTION / INSTRUCTION Vattenutkastare/Garden valve FMM 4285 2 FM Mattsson Box 480 SE-792 27 MORA SWEDEN www.fmmattsson.com A INSTRUKTION / INSTRUCTION PS 0646 Ø25 30! 0±1 C B [1] [3] [5] [11] [2] [4] min 220 30±5 D [6] [10] 40±2,5 Nm (1,5 varv) [9] [8] [3] 20 25

Læs mere

Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures!

Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures! Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures! Wilfa SVART Pour Over WSPO How to use: 1. Close the Flow Control* before you start. 2. Place the Wilfa SVART Pour Over on top of a coffe mug. 3.

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16 SkyVision Linear Installation manual, comfort 5.6.07_06, Comfort, Item no. 0606 Version 0/6 Installation Manual VITRAL SkyVision Linear Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must

Læs mere

Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Öljyantureiden sovitin Adapter til oliesensor

Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Öljyantureiden sovitin Adapter til oliesensor Art. -00 Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Öljyantureiden sovitin Adapter til oliesensor 00 Biltema Nordic Services AB SE Art. -00 Adapter för oljegivare Adapter för oljetrycksgivare, oljetempgivare

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Sovitin öljymittarille Adapter til olieføler

Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Sovitin öljymittarille Adapter til olieføler -00 manual.indd 0-0-,.. Art. -00 Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Sovitin öljymittarille Adapter til olieføler 0-0- Biltema Nordic Services AB Art. -00 Adapter för oljegivare Adapter för oljetrycksgivare,

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Fodskåle korrekt højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding Quick release locked Headrest

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Selen er spændt og justeret korrekt Fodskåle korrekt højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding

Læs mere

Ophængning af brændeovnen på væg

Ophængning af brændeovnen på væg 4 9 7 5 3 9 7 6 1 4 10 8 10 11 11 3 11 368,4 150 11 Ophængning af brændeovnen på væg Dansk Vægbeslaget (1) placeres på væggen i den valgte højde. Der skal være en minimumsafstand på 7 cm fra gulvet til

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

MOD 60-00. MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG SE FIN MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET

MOD 60-00. MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG SE FIN MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET MOD 60-00 MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET DK NO SE FIN 2 MIKROOVNSLÅGE DK ANVENDELSE Denne låge kan anvendes til elegant indbygning af f.eks. mikroovn i et køkkenmodul.

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160 Termostatblandare dusch cc 160 Termostatbatteri dusj cc 160 Termostaattihana suihku cc 160 Termostatblandingsbatteri bruser cc 160 SC 0419-09 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB Installation OBS! Termostatblandaren

Læs mere

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL DANSK / ENGLISH DANSK SIDE 1 DS Pro PRO projektorbeslag PROJEKTORBESLAG 180 cm 180 CM Tillykke med dit nye DS Pro projektorbeslag 180 cm. For at opnå det bedste resultat bedes du læse denne manual og udelukkende

Læs mere

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel 1 10 m 2009 Biltema Nordic Services AB Frostfri bandkabel Applikationer För montering på utsidan av vattenledningar. Avstängningskranar

Læs mere

Slangupprullare 1/4" Slangeoppruller 1/4" Letkukela, 1/4" Slangeopruller 1/4"

Slangupprullare 1/4 Slangeoppruller 1/4 Letkukela, 1/4 Slangeopruller 1/4 Slangupprullare 1/4" Slangeoppruller 1/4" Letkukela, 1/4" Slangeopruller 1/4" 2009 Biltema Nordic Services AB SE Slangupprullare 1/4" Tekniska data Modell: Slangupprullare 1/4" Montering: Vägg Svängbar:

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB TRÄDGÅRDSBELYSNING SPECIFIKATIONER Lampa: G4, max 10 W Kabellängd: 10 m Kapslingsklass transformator:

Læs mere

HDMI-221. HDMI extender. User Manual. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukerveiledning

HDMI-221. HDMI extender. User Manual. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukerveiledning -221 extender EN SE FI DK NO User Manual Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukerveiledning 2 Configuration examples Media player Transmitter Receiver Display Receiver Display Media player

Læs mere

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela Automatisk slangupprullare Automatisk slangeoppruller Automaattinen letkukela Automatisk slangeopruller 2009 Biltema Nordic Services AB SE Automatisk slangupprullare OBS! Läs och förstå hela manualen före

Læs mere

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18 Montageanvisning instructions MultiDicer KMD 12, 18 2 DK Kongskilde MultiDicer KMD 12 og KMD 18 samles som vist på efterfølgende tegninger. 1. Tegning 121117963 Kongskilde MultiDicer leveres fra fabrikken

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol Fogskumspistol Saumausvaahtopistooli PRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 66 Helsingborg. Tel: +6-600 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 7, 0 Lier. Tlf: +7-8 9 0. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

CHSPK100 USER MANUAL. EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi. Read this Manual carefully before use

CHSPK100 USER MANUAL. EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi. Read this Manual carefully before use CHSPK100 USER MANUAL EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi Read this Manual carefully before use Battery Powered Salt/Pepper Mill EN User instructions 1. Twist and lift the top cover

Læs mere

/ 8 59 / 000608 S FI DK N INJUSTERING AV LUFTFLÖDEN ILMAVIRTOJE SÄÄTÖ INDREGULERING AF LUFTMÆNGDEN INJUSTERING AV LUFTSTRØMMEN / 8 59 / 000608 Injustering av luftflöden / Ilmavirtausten säätö 6 5 4 3 C

Læs mere

4G/LTE Filter Kit Channel 59 Art. No Installation Installations guide guide Installations Installasjons- guide guide Asennusopas triax.

4G/LTE Filter Kit Channel 59 Art. No Installation Installations guide guide Installations Installasjons- guide guide Asennusopas triax. 4G/LTE Filter Kit Channel 59 rt. No. 314080 Installation guide Installations guide Installations guide Installasjonsguide sennusopas triax.com Installation Guide Instruction 1. Turn off TV at the mains

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Fodskåle korrekte højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding Quick release locked Head rest

Læs mere

Anvisning till servostyrningssats ANV209 SV

Anvisning till servostyrningssats ANV209 SV Anvisning till servostyrningssats SV 1. Montera oljetank/behållare. 2. Montera hydraulpump tillsammans med o-ring. 3. Montera infästningskonsol mot motorkropp. 4. Montera styrcylinder (ventil och cylinder)

Læs mere

Installation Guide 431015

Installation Guide 431015 Installation Guide 431015 431015 ø 20-25 ( 150-250 ) 250-450 1 min 45 KV ø 15 Spindelrohr Spindle Karaputki Spindelrör Spindelrør Gleitspindel Silding spindle Liukukara Spindel Spindelende anfasen Bevel

Læs mere

Anvisning till vattenpump RE

Anvisning till vattenpump RE Anvisning till vattenpump SV Vattenpump Låsring och vattenpumpsinstallationsverktyg bild 1 bild 2 1. Rensa vattenpumpshuset från smuts och o-ringsrester. 2. Placera låsringen i låsringsspåret på vattenpumpen,

Læs mere

DEUTSCH. Electric

DEUTSCH. Electric DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Læs mere

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD VÄGGFÄST LCD VGGFST LCD SINÄKIINNITIN NSTKID VÆGBSLAG LCD 10 24" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Læs mere

Motor type V Instructions H DK GB

Motor type V Instructions H DK GB Motor type V Instructions 99.48.01-H DK GB Ventilmotor type V DK Ventilmotoren (fig. 1) består af en drejemotor med påbygget krumtapmekanisme, der ændrer den drejende bevægelse til en op- og nedadgående.

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper Size: 148 x 210 mm 105g copper paper ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual Model. 10853 1. Fjern emballagen. 2. Taburettens ben samles

Læs mere

Lastvagn. Peräkärry Lastvogn

Lastvagn. Peräkärry Lastvogn Lastvagn Sykkelhenger Peräkärry Lastvogn 2008 Biltema Nordic Services AB Lastvagn Montera lastvagnen 1. Kontrollera att alla delar finns med i kartongen. Läs monteringsanvisning och bruksanvisning innan

Læs mere

Enhjuling 20" Yksipyöräinen 20"

Enhjuling 20 Yksipyöräinen 20 Yksipyöräinen 20" Ethjulet cykel 20" Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Rekommenderad kroppslängd: 145 180 cm. Delar Innan du monterar din enhjuling, se till att förpackningen innehåller delarna

Læs mere

LIMENTE Smart 100 asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning

LIMENTE Smart 100 asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning 07 LIMENTE asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning Tekniset tiedot ovat paketin päällä Technical data is printed on package Teknisk information

Læs mere

MOD X. Montagevejledning Monteringsanvisning Monteringsinstruktion Asennusohje DK NO SE FI

MOD X. Montagevejledning Monteringsanvisning Monteringsinstruktion Asennusohje DK NO SE FI MOD 9600-90 X Montagevejledning Monteringsanvisning Monteringsinstruktion Asennusohje DK NO SE FI O C MENU 40 560 560 446 Fig.2 -+ 3 B Fig.1 A Fig.3 MONTERING DK Mikroovnslågen monteres foran nichen i

Læs mere

VERKTYGSSATS VERKTØYSETT TYÖKALUSARJA VÆRKTØJSSÆT

VERKTYGSSATS VERKTØYSETT TYÖKALUSARJA VÆRKTØJSSÆT VERKTYGSSATS kompakthjullager VERKTØYSETT kompakthjullager TYÖKALUSARJA kompaktilaakereita varten VÆRKTØJSSÆT kompakthjullejer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel:

Læs mere

Elektronisk brandskab

Elektronisk brandskab MODEL L 81090 90 1 ELEKTRONISK BRANDSKAB INSTRUCTION MANUAL DK 2 Brugsanvisning NO Elektronisk brannskap 3 Bruksanvisning Elektronisk Bruksanvisning brannskap Fremstillet i P.R.C. EU-Importør SE 4 SF 5

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Malmbergs LED Downlights

Malmbergs LED Downlights Malmbergs LED Downlights DK Malmbergs Elektriska AB, PO Box 144, -692 23 Kumla, Sweden info@malmbergs.com www.malmbergs.com DK Dæmpbare LED-downlights Energibesparende Lav varmeudvikling i forhold til

Læs mere

Trin 1 Opstart af montage. Udsparingsmål kontrolleres. Mål på udsparinger udføres iht. nedenstående tabel.

Trin 1 Opstart af montage. Udsparingsmål kontrolleres. Mål på udsparinger udføres iht. nedenstående tabel. FutureVent Mounting instruction Ventilation row (WFV), Insolation box (WFB), Regenerator (WFR), Control unit (WFC), Drip edge (WFD), Outdoor screen (WFS), Mounting frame (WFF) & Indoor grill (WFG) DK Montagevejledning

Læs mere

If your Washer has an LCD screen, go to Settings, and select and activate Easy Connection. Smart Control On NOTE

If your Washer has an LCD screen, go to Settings, and select and activate Easy Connection. Smart Control On NOTE Smart Control Guide Usage of Smart Control Smart Control by app 1. Register Device Before run the app, Samsung Account is required. Set AP & Run App AP must be connected to the external Internet. (check

Læs mere

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen General information AMICO S 50 Dimensioner og head head box typer Nedenstående diagram viser alle størrelses

Læs mere

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com TP 20 96-15 0392983 SE Pump DK Pumpe 1670318 www.ifosanitar.com SE Montering av elpump för Ifö Solid duschkabiner. Karet Bestäm enl. fig på vilket ben pumpenheten skall fästas för att dess avlopp skall

Læs mere

Montageanvisning. devi-pipeheat / devi-flexheat Forberedelse af varmekabel for direkte tilslutning

Montageanvisning. devi-pipeheat / devi-flexheat Forberedelse af varmekabel for direkte tilslutning DK/SE Montageanvisning devi-pipeheat / devi-flexheat Forberedelse af varmekabel for direkte tilslutning Art. nr. 19806416 An och Avslutningssats för devi-pipeheat DPH-10 devi-flexheat DFH-15 För anslutning

Læs mere

STIGA SILENT 33 EURO 33 COLLECTOR

STIGA SILENT 33 EURO 33 COLLECTOR STIGA SILENT EURO COLLECTOR 8-00-09 S SVENSKA 8 6 9.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 0 mm 0 mm x 60 mm A B C... S SVENSKA 6.. 8. 9. 0. SVENSKA S. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner,

Læs mere

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-08-24 Biltema Nordic Services AB SE PARAPLYVAGN VARNING! Plocka

Læs mere

Montagevejledning / assembly instruction 8884

Montagevejledning / assembly instruction 8884 Montagevejledning / assembly instruction 8884 Klemmeprofil 8884-2010/-2500/-5000 clamping profile 8884-2010/-2500/-5000 Produktet har, i nedhængt tilstand, en bæreevne på 30 kg ved en profillængde på en

Læs mere

SVENSKA. SVENSKA Användningsområden/Indikationer Patellar tendinitis, Osgood-Schlatters sjukdom, Chondromalacia Patella.

SVENSKA. SVENSKA Användningsområden/Indikationer Patellar tendinitis, Osgood-Schlatters sjukdom, Chondromalacia Patella. PatellaVator SVENSKA Användningsområden/Indikationer Patellar tendinitis, Osgood-Schlatters sjukdom, Chondromalacia Patella. Kontraindikationer Inga kända. PATELLAVATOR KNÄORTOS Läs noga igenom dessa

Læs mere

NewTime S-1. Monteringsvejledning

NewTime S-1. Monteringsvejledning NewTime S-1 Monteringsvejledning Kassens indhold 4x Rawlplugs 4x Skruer 2 4x Hætter 4x Pakninger Toilet Det skal du bruge Boremaskine Bor, 6mm Stjerneskruetrækker Silicone baseret vådrums fugemasse. Slange

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

Vattenutkastare Vannutkaster. Vandpumpe

Vattenutkastare Vannutkaster. Vandpumpe Vannutkaster Ulkovesihana Vandpumpe 2008 Biltema Nordic Services AB SE Monteringsinstruktioner Självdränerande vattenutkastare med typgodkänd backventil, för lokaltyp 1. Självdränerande utkastarhus. När

Læs mere

Luxaflex Lamel/Lamell/ Lamelli

Luxaflex Lamel/Lamell/ Lamelli Luxaflex Lamel/Lamell/ Lamelli Monterings- og brugervejledning Monterings- och bruksanvisning Monterings- og brukerveiledning Asennus- ja käyttöohjeet 2012 Monterings- og brugervejledning 2012 Monterings-

Læs mere

MONTERINGSAVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS

MONTERINGSAVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS Rev: 6. mars 2015 MONTERINGSVISNING INSTLLTION INSTRUCTIONS 5302D/L Bano standard høyskap 400 mm, venstre (NRF 603 58 02/ RSK 738 91 97) Standard tall cabinet, left 400 mm 5302D/R Bano standard høyskap

Læs mere

ARM-400P Slim flat panel wall mount

ARM-400P Slim flat panel wall mount ARM-400P Slim flat panel wall mount User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Bruksanvisning EN User guide You have bought a wall mount for a flat panel display up to 75kg. For mounting

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE MODEL NR. 5000 GARDEN 1 SPRAYER INSTRUCTION MANUAL DK Havesprøjte 2 Brugsanvisning NO Hagesprøyte 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. SE Trädgårdsspruta

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane.

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane. Cylinderplæneklipper SELEKTA 38 brugervejledning Læs denne manual omhyggelig før brug. Følg sikkerhedsinstruktionerne. Opbevar denne manual til senere brug/reference. Sikkerhed - Pas på klipperens skarpe

Læs mere

VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte

VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte Brækage af glas: Aflæs ordrenr. på skiltet i elementet og kontakt VELFAC erviceafdeling,

Læs mere

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Brugervejledning Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Introduktion...3 Oversigt... 3 De grundlæggende funktioner... 4 Sådan bærer du headsettet... 4 Tilslutning af dit

Læs mere

Sandberg USB 1.1 Boost

Sandberg USB 1.1 Boost Sandberg USB 1.1 Boost System requirements Pentium PC or compatible 1 available PCI slot PCI 2.1 compliancy CD-ROM drive or Internet connection Windows 98/Me/2000/XP [130-00] Rev. 14.11.03 SUOMEN SVENSKA

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

Roth QuickBox koblingsdåse

Roth QuickBox koblingsdåse Roth QuickBox koblingsdåse til mur og pladevæg Beskrivelse Roth QuickBox koblingsdåse til mur og pladevæg kan anvendes til både 12, 15 og 18 mm PEX rør i 20, 25 eller 28 mm tomrør. Koblingsdåsen er produceret

Læs mere

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat.

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. TELT Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. Opstillingstid: ca. 25 min. Krævet antal personer til opstilling: 2 Oversigt over dele Kabine Pløkker (18 stk.) Yderdug Bæretaske Ekstra

Læs mere

Montageanvisning. devi-pipeheat / devi-flexheat Konfektionering mellem tilledning og selvregulerende varmekabel

Montageanvisning. devi-pipeheat / devi-flexheat Konfektionering mellem tilledning og selvregulerende varmekabel DK/SE Montageanvisning devi-pipeheat / devi-flexheat Konfektionering mellem tilledning og selvregulerende varmekabel Art. nr. 19806415 An och Avslutningssats för devi-pipeheat DPH-10 devi-flexheat DFH-15

Læs mere

SVENSKA. Instruktion SVENSKA SVENSKA. 28651 CMC TUMORTOS Läs noga igenom dessa instruktioner före användning!

SVENSKA. Instruktion SVENSKA SVENSKA. 28651 CMC TUMORTOS Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! CMC 28561 SVENSKA SVENSKA Användningsområden/Indikationer Posttraumatiskt, reumatologiska sjukdomar och instabilitet. Kontraindikationer Inga kända. Justering Ändringar av denna produkt får enbart göras

Læs mere

Power Supply 24V 2.1A

Power Supply 24V 2.1A Power Supply 24V 2.1A Strømforsyning 24 V 2,1 A Power Supply 24V 2.1A Stromversorgung 24 V 2,1 A Teknisk brugervejledning Technical User Guide Technische Bedienungsanleitung 2015.04.21 604159 Technical

Læs mere

Date of issue Fremstillingsdato. Machine no , Maskinnr. ALSCO SAN DIEGO

Date of issue Fremstillingsdato. Machine no , Maskinnr. ALSCO SAN DIEGO JENSEN CLASSIC FOLDER JENSEN MAX STACKER MANUAL MANUAL Date of issue 2005.11.04 Fremstillingsdato Machine no. 760790, 492147 Maskinnr. Distributor / Forhandler Project Manufacturer / Fabrikant JENSEN USA

Læs mere

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd 600207 Tips & Idéer Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd SV Stelt halsband med pärlor, 38 cm 150 cm lackerad koppartråd eller silvertråd 925, diam.

Læs mere

Monteringsvejledning (DK) Montering af armlæn, gribebøjle og legetøjsbøjle. Monteringsveiledning (N) Montering av armlener, gripebøyle og lekebøyle

Monteringsvejledning (DK) Montering af armlæn, gribebøjle og legetøjsbøjle. Monteringsveiledning (N) Montering av armlener, gripebøyle og lekebøyle Monteringsvejledning (K) Montering af armlæn, gribebøjle og legetøjsbøjle Monteringsveiledning (N) Montering av armlener, gripebøyle og lekebøyle Monteringsanvisning (SV) Montering av armstöd, griphandtag

Læs mere

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL!

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL! DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor Udpakningsinstruktioner Åben indpakningen forsigtigt og læg indholdet på et stykke pap eller en anden beskyttende overflade for at undgå beskadigelse.

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Väggfäste LCD Veggfeste LCD Seinäkiinnitin nestekide Vægbeslag LCD

Väggfäste LCD Veggfeste LCD Seinäkiinnitin nestekide Vægbeslag LCD Väggfäste LD Veggfeste LD Seinäkiinnitin nestekide Vægbeslag LD 10 32" 2009 Biltema Nordic Services AB Väggfäste LD/plasma 10 32" Medföljande delar: Säkerhetsskruvar Tighten bolt Skärmkonsol Arm Förlängningsstag

Læs mere

MODULBÆRINGER I H-PROFIL 80

MODULBÆRINGER I H-PROFIL 80 MODULBÆRINGER I H-PROFIL 80 3.6.4.1 Nyt perspektiv indenfor anlægsarbejde Vi ved af erfaring, at ændringer/forandringer og udbygning i løbet af bygningstiden i forøget omfang optræder. Problemer med konstruktionen,

Læs mere

Väggfäste, tunt Veggfeste, tynt Seinäkiinnitin, ohut Vægbeslag, tyndt

Väggfäste, tunt Veggfeste, tynt Seinäkiinnitin, ohut Vægbeslag, tyndt Art. -709 Väggfäste, tunt Veggfeste, tynt Seinäkiinnitin, ohut Vægbeslag, tyndt LCD/plasma nestekide/plasma 6 50" 009 Biltema Nordic Services AB Art. -709 Väggfäste LCD/plasma 6 50" tunt Medföljande delar

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

MODULARSTEEL IN H-PROFILE 80

MODULARSTEEL IN H-PROFILE 80 MODULARSTEEL IN H-PROFILE 80 3.6.4.1 Nyt perspektiv indenfor anlægsarbejde Vi ved af erfaring, at ændringer/forandringer og udbygning i løbet af bygningstiden i forøget omfang optræder. Problemer med konstruktionen,

Læs mere

HP-LIGHT SYSTEM BRUGERVEJLEDNING HAVE - GÅRDLAMPE

HP-LIGHT SYSTEM BRUGERVEJLEDNING HAVE - GÅRDLAMPE BRUGERVEJLEDNING HAVE - GÅRDLAMPE Side 2 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Dansk 3-4 Suomi 5-6 Svenska 7-8 Ce-erklæring 9 Ã Side 3 DANSK Have gårdlampe. Installering og ibrugtagning af

Læs mere

Kirurgiske implantater Knogleplader af metal Huller, der passer til skruer med asymmetrisk gevind og sfærisk underside

Kirurgiske implantater Knogleplader af metal Huller, der passer til skruer med asymmetrisk gevind og sfærisk underside Dansk standard DS/ISO 5836 1. udgave 2014-10-10 Kirurgiske implantater Knogleplader af metal Huller, der passer til skruer med asymmetrisk gevind og sfærisk underside Implants for surgery Metal bone plates

Læs mere