BYG DTU EKSPLOSIV AFSKALNING AF BETON. Finn Kristiansen Kristian Hertz Lars Schiøtt Sørensen. Nyudviklet prøvningsmetode

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYG DTU EKSPLOSIV AFSKALNING AF BETON. Finn Kristiansen Kristian Hertz Lars Schiøtt Sørensen. Nyudviklet prøvningsmetode"

Transkript

1 BYG DTU Finn Kristiansen Kristian Hertz Lars Schiøtt Sørensen EKSPLOSIV AFSKALNING AF BETON Nyudviklet prøvningsmetode DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R ISSN ISBN

2 EKSPLOSIV AFSKALNING AF BETON Nyudviklet prøvningsmetode Finn Kristiansen Kristian Hertz Lars Schiøtt Sørensen Department of Civil Engineering DTU-bygning Kgs. Lyngby

3 PROJEKTDELTAGERE Finn Kristiansen, Kristian Hertz, Lars Schiøtt Sørensen, Michael Ramskov, Poul Dedenroth, Mogens Jørgensen, civilingeniør, lektor civilingeniør, lektor civilingeniør, lektor maskinarbejder, ingeniørassistent maskinarbejder elektronikmekaniker, ingeniørassistent 3

4 FORORD Denne rapport afslutter BYG DTU s del af projektet BK2 Brand, der er finansieret af Erhvervsfremme Styrelsen. Projektet er et delprojekt af Centerkontrakt ressourcebesparende betonkonstruktioner (kaldet Grøn Beton ). Projektets formål har været at udvikle en ny og forholdsvis simpel prøvningsmetode til eksplosiv afskalning at beton, som kunne give en førstehånds indikation af om forskellige betontyper og især om de foreslåede betontyper i Grøn Beton projektet er kritiske mht. eksplosiv afskalning. Tanken var at metoden skulle være nemmere og hurtigere at anvende end fuldskalaforsøg. Desuden var det formålet at forsøge at finde årsager til hvorfor nogle betoner udviser eksplosiv afskalning og andre ikke. De foreslåede og nyudviklede betoner i Grøn Beton projektet vurderes desuden ud fra blanderecepter, med henblik på at forudse eventuelle brandtekniske problemer. Flere nye betontyper er afprøvet i den nye prøvestand og nogle fuldskala betonvægge er afprøvet på Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) til en mulig verificering af den nye prøvningsmetode. Som forudsagt ved projektets begyndelse udgør projektet på ingen måde en tilbundsgående undersøgelse og problemstillingen om eksplosiv afskalning løses ikke generelt i dette projekt. Nærværende rapporten indledes i kapitel 1 med en kort beskrivelse af baggrunden for projektet. Herefter beskrives projektforløbet kronologisk fra kapitel 2 til og med kapitel 4. Kapitel 5 beskriver den endelige forsøgsopstilling samt den procedure der er kommet frem til, og sluttelig i kapitel 6 konkluderes på hele projektet samt den endelige procedure. 4

5 RESUMÉ Dette projekt BK2 er et delprojekt af Centerkontrakt - Ressourcebesparende betonkonstruktioner også kaldet Grøn Beton. Projektet var opdelt i 3 faser: Grund Pakke, Stor Pakke og Udvidet Pakke. Dette delprojekt har beskæftiget sig med at udvikle en ny prøvningsmetode for eksplosiv afskalning af beton. Metoden skulle være forholdsvis simpel og kunne give en forhåndsindikation af om forskellige betontyper er kritiske mht. eksplosiv afskalning. Fordelen ved denne metode er at prøveemnerne af beton er forholdsvise små, Ø 150 mm x 300 mm standardcylindre. Metoden er hurtigere og nemmere af anvende end et fuldskalaforsøg. Projektet var delt op i flere dele. Først blev selve forsøgsopstillingen opbygget, testet og modificeret vha. nogle betoncylindre fra BYG DTU s lager og ud fra nogle cylindre som blev støbt på Teknologisk Institut fra en recept for højstyrkebeton samt fra nogle boreprøver og én betonflise fra en test i en tidligere opstilling. Herefter blev forskellige betontyper fra Grøn Beton projektet samt en enkelt fra DTU testet i Stor og Udvidet Pakke. Forsøgsopstillingen består af en todelt stålkappe ca. 50 mm tyk som spændes sammen om betoncylinderen vha. 12 stk. Ø 36 mm bolte. Da cylinder og stålkappe ikke kan forventes at passe fuldstændigt til hinanden, er der mellem cylinder og stålkappe lagt et trykfordelingsmateriale der er volumenkonstant og som udfylder unøjagtighederne. Stålkappen er dimensioneret efter at kunne modstå det samme tryk fra temperaturudvidelserne som vil opstå i og tæt ved overfladen af en væg som brandpåvirkes. Trykket fra de termiske udvidelser er formodet at være en af forudsætningerne for om der opstår eksplosiv afskalning. Desuden består opstillingen af en mobil ovn, hvor ovnåbningen, efter opvarmning af ovnen til 1000 C, føres hen til eksponeringsfladen (endefladen, støbebunden) af betoncylinderen. Endefladen af cylindre eksponeres centralt på et areal på Ø 100 mm, og lyde fra evt. afskalninger og andet noteres med tidspunkt m.m. Efter en time afsluttes forsøget, og ovnen fjernes, og endefladen inspiceres. I næste fase, Stor Pakke, blev 6 betoner i aggressiv miljøklasse og 6 i passiv miljøklasse testet mht. eksplosiv afskalning. Desuden blev en betontype, der erfaringsmæssigt ikke vil vise tegn på eksplosiv afskalning, testet som sammenligningsgrundlag. 6 aggressive og 4 passive, alle med mikrosilica, viste sikre tegn på afskalning mens 3 betontyper uden mikrosilica kan betragtes at være uden risiko for eksplosiv afskalning. Ved disse prøvninger blev der observeret 4 forskellige revnetyper på betonen. To revnetyper, afskalninger og trækrevner, er revner som kan forventes ved brandpåvirkning mens de 2 andre typer, tophat og midtrevner, er typer som er uønskede og som er resultat af opstillingen. De sidstnævnte revnetyper er søgt elimineret dels ved at montere et endestop på stålkappen, således at trykfordelingsmaterialet ikke trykkes ud ved enden af cylinderen, og dels ved at afmontere overdelen af stålkappen umiddelbart efter forsøget, hvilket skulle give betoncylinderen fri bevægelighed mht. temperaturbevægelser. I Udvidet Pakke blev der kun udvalgt 4 betontyper i passiv miljøklasse til test for eksplosiv afskalning. Dette skyldes dels tids- og dels budgetmæssige forhold. Det blev fra Centerkontraktens ledelse besluttet at der skulle testes 4 betonvægge på Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) af samme type som cylindrene, som et sammenligningsgrundlag til den nye testmetode. 5

6 Ved at anvende en forholdsvis tyk væg vil der, ifølge beregninger, kunne opbygges et tryk i overfladen ved brandpåvirkning da midten af væggen er kold og holder igen på udvidelserne. 3 vægge blev støbt hos Unicon i Jylland, og én blev støbt hos Sydsten i Sverige. Herefter blev de transporteret til BYG DTU. De 4 vægge, 1,2 m lang x 1,2 m høj x 0,3 m tyk, blev udtørret i BYG DTU s forsøgshal i ca. 5,5 måneder til et fugtniveau på ca. 5 væ gt %. På DBI blev væggene brandprøvet i en stor ovn, 6 m lang, ved en standardbrand i en time. Ingen af væggene viste tegn på eksplosive afskalninger, men der kunne konstateres en del revner i overfladen, og ved nærmere overvejelser kunne det konstateres at der var en del gennemgående revner. Disse gennemgående revner skyldes at der opstår så store trækspændinger i væggene at de revner i midten pga. udvidelserne i overfladen. Hermed aflastes trykspændingerne i overfladen, og der opstår ingen afskalninger, altså en ny erkendelse. Ved afkøling opstår der revner i overfladen, da midten nu er varm og holder igen på sammentrækningen. Alt i alt vil dette tilsammen give gennemgående revner, men ingen afskalninger pga. for små trykspændinger. Det blev besluttet at anvende et opvarmningsforløb af ovnen til prøvning for eksplosiv afskalning af cylindrene, som nogenlunde svarer til standardbrandkurven. Ved disse prøvninger blev der ikke konstateres nogen afskalninger. Ved nærmere analyse af forsøgsresultaterne viste det sig at temperaturen ved endefladen af cylindrene var en del lavere end ovnens temperatur, hvilket givetvis var årsag til de manglende afskalninger. Desuden var afstanden fra ovn til endefladen af cylinderen også 10 mm længere end i Stor Pakke pga. endestoppets tykkelse. Revnetypen tophat ser ud til at være elimineret ved at montere et endestop. Derimod opstår midtrevner stadig, selv om betoncylinderen aflastes umiddelbart efter forsøget, men denne revnetype er harmløs for resultatet. Resultaterne viser at den nye testmetode kan anvendes til en grov vurdering af om en given betontype med en given aktuel fugtighed har risiko for eksplosiv afskalning. For at være sikker på at den nye opstilling fanger alle betoner med risiko for afskalning, foreskrives det at anvende temperaturbelastningen som er anvendt i Stor Pakke, dvs. en momentan påvirkning af betoncylinderoverfladen fra en 1000 C varm ovn der giver 800 C ved cylinderendefladen. 6

7 SUMMARY This project BK2 is a part of the larger project Centre Contract Resource Saving Concrete Structures, also called Green Concrete. The large project was split into 3 phases: Ground Package, Big Package and Enhanced Package. This part of the project BK2 has been occupied with developing a new test method for explosive spalling of concrete. The method should be relatively simple and should give an indication beforehand if different types of concrete were critical in terms of explosive spalling. The advantage of this method is that the test specimen is relatively small, Ø 150 mm x 300 mm standard cylinder. The method is faster and easier to use than tests in full scale. The project BK2 was split into several parts. First the experimental arrangement was constructed, tested, and modified by means of some concrete cylinders from the stock on BYG DTU and some cylinders made at Danish Technological Institute from a recipe of high strength concrete and some drill samples and a flag of concrete from a test in an earlier test facility. After this, several types of concrete from the Green Concrete project and a single concrete from BYG DTU were tested in the Big Package and in the Enhanced Package. The experimental arrangement includes a steel mantle, 50 mm thick in two parts, surrounding the concrete cylinder by means of 12 pieces of Ø 36 mm steel bolts. Between the concrete cylinder and the steel mantle a pressure distributing material is placed, which is volume constant, to fill out the space between the cylinder and the mantle because they do not fit exactly into each other. The steel mantle is constructed in such a way that it can resist the same pressure from the thermal expansion that will develop at the surface of a concrete wall in a fire. The pressure from the thermal expansion is one parameter that is assumed necessary to give an indication of explosive spalling. Besides, the arrangement contains a mobile oven. After heating the oven to 1000 C, the end surface of the concrete cylinder is exposed. The cylinder end is centrally exposed in an area of Ø 100 mm and sounds from spalling etc. are noted with time etc. After one hour the test is terminated, the oven is removed, and the end of the cylinder is examined. In next phase, Big Package, 6 types of concrete in class aggressive environment and 6 types in class passive environment were tested for spalling. Furthermore, one concrete type was tested that should not explode. 6 types in class aggressive environment and 4 in class passive environment, all with micro silica showed clear sign of spalling while 3 types without micro silica can be considered to be without risk of explosive spalling. After the tests, 4 types of cracks on the concrete were obtained. Two types of cracks; spalling and stretch cracks, are cracks that are expected at fire while the other two types, tophat and mid crack, are not wanted and may be considered as a result of the arrangement. The 2 last crack types are sought to be eliminated partly by mounting an end stop on the steel mantle, so that the pressure distributing material will not be forced out at the end of the steel mantle, and partly by means of demounting the upper part of the steel mantle just after the end of the test, which should give free expansion of the concrete cylinder by means of temperature movement. In Enhanced Package only 4 concrete types in class passive environment were chosen for test of explosive spalling. It was because of time and budget circumstances. The management of the centre contract decided that 4 concrete walls should be tested at Danish Institute of Fire 7

8 Technology (DBI) of the same concrete type as the cylinders as standard of comparison for the new test arrangement. By use of a relatively thick wall there will, in accordance with the calculations, be built up a pressure in the surface of the wall in a fire situation because the middle of the wall is cold and therefore makes a force against the expansion in the surface. 3 walls were cast at Unicon in Jutland and one was cast at Sydsten in Sweden. Thereafter they were transported to BYG DTU. The 4 walls 1.2 m long x 1.2 m high and 0.3 m thick were dried up in the test building at BYG DTU in about 5.5 months to a moisture level of about 5 weight %. At DBI the walls were tested in a 6 m large oven, at a standard fire in one hour. None of the walls showed signs of explosive spalling, but there were a lot of small cracks in the surface and by an analysis it was concluded that there were several perforating cracks. These cracks are developed in two steps: At first some cracks are developed in the middle of the wall because there is tensile stress because of the expansion of the surface due to the fire. In the cooling phase the surface will contract, but is hindered as the middle is warm, and cracks at the surface will develop. All in all there will be cracks all way through the wall, but no spalling because of the minimal compression stress. It was decided in Enhanced Package to use a heat curve of the oven for explosive spalling that was of the same shape and level as the standard fire curve. At these tests there was no sign of spalling. The temperature was lower at the surface of the concrete cylinder than in the oven shown in a further analysis which certainly was the reason why no spalling was observed. Furthermore the distance from the oven to the surface of the concrete cylinder was also 10 mm longer than in Big Package. Crack type tophat seemed to be eliminated after mounting the end stop. On the other hand mid cracks still develop, even if the concrete cylinder is relieved from the pressure after one hour. But this crack type is harmless to the result. The results show that this test method can be used to give a rough estimation if a concrete with given moisture content has a risk of explosive spalling. To be certain that the new developed arrangement catch all concretes with the risk of explosive spalling, a temperature load is prescribed as in Big Package i.e. a momentary influence on the concrete cylinder surface from a 1000 C oven that gives about 800 C at the concrete surface. 8

9 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...4 RESUMÉ...5 SUMMARY...7 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING INDLEDENDE FORSØG Opbygning af forsøgsopstilling Forforsøg Sammenfatning STOR PAKKE Resultater A-betoner Resultater P-betoner Revnetyper Sammenfatning af resultater i Stor Pakke UDVIDET PAKKE Udtørring Prøvning på DBI Prøvning på DTU Sammenfatning af forsøgene i Udvidet Pakke ENDELIG FORSØGSOPSTILLING OG PROCEDURE KONKLUSION...54 REFERENCER...57 LITTERATURLISTE...58 APPENDIKS A Skemaer til måleprocedure og dataopsamling for eksplosiv afskalning...60 APPENDIKS B Betonrecept for DTU-cylindre (mærket IBE xx)...68 APPENDIKS C Detaljerede resultater fra Stor Pakke...71 APPENDIKS D Måling og beregning af fugt i cylindre og betonvægge i Udvidet Pakke

10 1. INDLEDNING Baggrund Ved brandpåvirkning af betonkonstruktioner har man til tider konstateret, at betonen springer af i flager ved en voldsom kraft, hvilket i fagsproget benævnes eksplosiv afskalning. Eksempelvis har man ved branden i det ene tunnelrør under Storebælt (under anlægsarbejdet) og ved en vejbro over en motorvej [1] konstateret dette fænomen i praksis. Denne form for afskalning kan være alvorlig, da konstruktionen bliver svækket dels ved at der er mindre betonareal til at optage konstruktionens spændinger, og dels ved at armeringen kan blive blotlagt og dermed miste sin styrke ved de høje temperaturer (ca. 600 C til 1000 C), som opstår ved en almindelig brand. Fænomenet er, dog i mindre målestok, blevet observeret af håndværkere, der som led i deres arbejde har anvendt gasflammer, der har været tæt på betongulv, som hermed har vist tegn på eksplosiv afskalning. I takt med at man er blevet bedre til at beregne bæreevnen af betonkonstruktioner samt øge styrken af betonen, er betonkonstruktionerne blevet slankere. Hermed er brandmodstandsevnen blevet mindre og det er derfor blevet mere nødvendigt at styre betonsammensætningen. Ved at gøre betonen stærkere og dermed tættere, har man ved brande kunne konstatere øget risiko for eksplosiv afskalning af betonen. Hvad grunden nøjagtig er til den eksplosive afskalning er endnu et åbent spørgsmål. Én teori er, at det er det naturlige vandindhold i betonen som ikke kan slippe væk som damp under en brand. Der opstår dermed et stort damptryk inde i betonens porer som til sidst får betonen til at springe af. Et forhold som givetvis forstærker denne tendens er mikrosilica, som tilsættes betonblandingen, idet denne øger tætheden og dermed risikoen for afskalning [2]. Tunnelelement (Storebælt) I juni 1994, i forbindelse med boringen af tunnelen under Storebælt, opstod der brand i det ene tunnelrør. Tunnelrørene består af en tæt højstyrkebeton. Da linieføringen af tunnelen er under havbunden er den påvirket af et ydre vandtryk. Ved branden blev der observeret eksplosionsagtige lyde, som senere viste sig at stamme fra kraftige afskalninger fra betonen (tunnelvæggen). Der var tale om eksplosiv afskalning. Grunden(e) til fænomenet er stadig ikke fuld fastlagt. Fliser i stor ovn I et afsluttet eksamensprojekt på DTU [3] er der blevet støbt nogle betonfliser med dimensionerne 0,55 m x 0,55 m x 0,1 m med en beton nogenlunde mage til den som blev brugt til tunnelelementerne under Storebælt, dog med et lidt varierende luftindhold i de forskellige fliser. Fliserne blev delvis isoleret, på siden der vendte ind mod ovnåbningen, således at et eksponeringsareal på 200 mm x 200 mm fremkom, på midten af fliserne. Fliserne blev monteret i et stativ som passer til lågeåbningen i ovnen. De forskellige fliser blev prøvet ved 700 C og 800 C. Alle viste tegn på eksplosiv afskalning. Afskalningerne, for fliser ved den lave temperatur (700 C), forekom dog lidt senere end for fliserne ved den høje temperatur (800 C). Efter ca. en halv time revnede fliserne og afskalningerne ophørte hermed. 10

11 Figur 1.1. Foto af brandprøvet flise nummer 6 fra afgangsprojektet [3]. En trækrevne, øverst midt for og ned til afskallet område, kan anes. Hvorfor ny prøvningsmetode Det er projekts formål at udvikle en simpel prøvningsmetode til undersøgelse af betoner for eksplosiv afskalning, således at man på et tidligt tidspunkt i f.eks. en byggesag kan fastslå om betonen er modstandsdygtig over for brand eller om betonen skal gennem andre prøvningsmetoder inden den kan godkendes eller kasseres. Det er intentionen at prøvningsmetoden kan bruges i stedet for prøvning i fuldskala, i hvert fald som en første indikation af, om betonen rent brandteknisk er i orden eller om den skal gennemgå yderligere tests f.eks. i fuldskala. Metoden vil være langt mindre arbejdskrævende og billigere end en fuldskalatest. Desuden er projektets formål at forsøge at finde en del af forklaringen til denne eksplosive afskalning. Grøn Beton projektet Nærværende projekt (BK2 brand) er en mindre del af projektet Centerkontrakt ressourcebesparende betonkonstruktioner som for nemheds skyld i det efterfølgende benævnes Grøn Beton. I Grøn Beton projektet blev der foretaget prøvninger i 3 faser: Grund Pakke, Stor Pakke og Udvidet Pakke. I første fase, Grund Pakken, blev mange forskellige betontyper underkastet forskellige prøver. Ud fra udfaldet deraf blev nogle typer fravalgt f.eks. pga. at de ikke kunne opfylde styrkekrav, frostbestandighed e.l. I næste fase, Stor Pakke, blev de resterende betoner udsat for mere omfattende undersøgelse/prøvning for evt. at finde yderligere betoner der kunne fravælges. I denne fase blev 12 betontyper (6 i aggressiv miljøklasse og 6 i passiv miljøklasse) udvalgt, af ledelsen af projektet, til brandtest i prøvestanden for eksplosiv afskalning. Desuden blev der på DTU støbt én type beton som erfaringsmæssigt ikke skulle udvise tegn på eksplosiv afskalning. På baggrund af forsøgene i Stor Pakke blev prøvestanden modificeret. I Udvidet Pakke blev der udvalgt 4 forskellige betontyper i passiv miljøklasse til nye test for eksplosiv afskalning. Betontyperne blev dels afprøvet som cylindre i den nye prøvestand og dels som vægelementer på Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI). 11

12 2. INDLEDENDE FORSØG I den indledende fase af dette delprojektet, BK2 brand, blev en forsøgsopstilling til eksplosiv afskalning af beton opbygget. Tanken var, at der i opstillingen, skulle anvendes standardcylindre til afprøvningerne. Det blev besluttet at prøveopstillingen blev opbygget, således at standardcylindre med dimensionen Ø 150 mm x 300 mm kunne anvendes til forsøgene. Princippet er at endefladen af cylinderen udsættes for brand, hermed vil cylinderendefladen virker som en lille del af f.eks. overfladen af en væg som brandpåvirkes. En væg som udsættes for brand er i de fleste tilfælde påvirket af belastninger fra ydre laste fra f.eks. et betondæk, bjælkelag eller andet. Ved at omgive betoncylinderen med en todelt stålkappe, som sammenspændes med stålbolte vil det være muligt at opbygge et vist tryk på cylinderen, således at trykforholdene bliver som i f.eks. en betonvæg. Stålkappens primære mål er dog at sikre opbygningen af de langt større termiske trykspændinger i overfladelaget, som også vil optræde i en brandpåvirket konstruktion som f.eks. en væg, en søjle eller et tunnelrør. 2.1 Opbygning af forsøgsopstilling Indledningsvis blev en stor elovn med de udvendige dimensioner 1,3 m høj x 1,4 m bred x 1,3 m dyb på BYG.DTU anvendt til temperaturbelastning på cylindrene. En ny ovnlåge til den store elovn, med en fastmonteret underdel af en stålkappe samt hul til betoncylinder, blev opbygget. Opbygning af ovnlåge Ovnlågen er varmeisoleret af to grunde; dels for at mindske varmetabet fra ovnen og dels af sikkerhedsmæssige grunde for at hindre for høje temperaturer på lågeoverfladen. Ovnlågen som yderst består af 2 mm stål blev isoleret indvendigt med et brandbestandigt isoleringsmateriale af fabrikatet Keranap som kortvarigt kan tåle temperaturer op til ca C. Isoleringen på i alt 110 mm er opbygget af fire lag. Lagene er henholdsvis 15 mm, 20 mm, 25 mm og 50 mm tykke og limet sammen vha. en speciel lim (fiberklæber) som er højtemperaturbestandig. Herefter er isoleringen fastgjort til stållågen vha. tynde gevindstænger af stål med skive og møtrik. Figur 2.1. Foto af ny ovnlåge med nedre stålkappe Figur 2.2. Foto af ny ovnlåge set fra bagsiden med isolering (hvid) og 8 stålskiver. 12

13 Af praktiske grunde er der lagt nogle mellemlægsskiver i alt 3 stk. (15 mm) mellem låge og stålkappe. Dvs. at der er 125 mm fra ovnkammer og ud til den eksponerede overflade af betoncylinderen. Vha. et indbygget føringsrør (kanylerør) til et termoelement i ovnlågen måles temperaturen ca. 55 mm fra betonoverfladen. Senere revideres forsøgsopstillingen og temperaturmåling sker tættere på betonoverfladen. Eksponeringsområdet og dermed det gennemgående hul fra ovn til betoncylinder er ca. Ø140 mm. Dimensionering af stålkappe Ved en brand vil der f.eks. i en væg opbygges et tryk i overfladen af væggen på grund af den termiske udvidelse af betonen. For at sikre at endefladen af betoncylinderen udsættes for et tryk, som svarer til den termiske udvidelse, er der konstrueret en stålkappe som omkranser cylinderen. Stålkappen består af 2 dele, en under- og overdel, der sammenholdes med stålbolte. Dimensionen af kappe og bolte er beregnet ud fra at trykket fra de termiske udvidelser af cylinderen (ringtrykket) kan overføres til kappe/bolte. Den termiske spænding påvirker dog kun cylinderen i en dybde af få centimeter, men af hensyn til spændingsfordelingen gives kappen samme stivhed i hele dens længde. Ringtrykket som opstår i et cirkulært område på Ø 150 mm i en væg ved en brand er først beregnet overslagsmæssigt og herefter mere detaljeret vha. et program udviklet på BYG DTU, se figur 2.4. Nedenstående figur 2.3 viser en principskitse af stålkappen til brug ved beregning af stålkappens dimension. t Centerlinie Snit A s r A Stålkappe Betoncylinder Spændinger i snit A~A Figur 2.3. Principskitse til brug ved beregning af stålkappe til omkransning af betoncylinder. Hvor t er den tykkelse af stålkappen, som skal beregnes. r er radius til midt af stålkappe. s er radiære spændinger mellem beton og stålkappen eller det samme som spændinger i et snit gennem betoncylinderens diameter. A~A er et snit gennem kappe og betoncylinder, som anvendes ved beregningen. Det udadrettede tryk, der opstår i et cirkulært udsnit i en væg ved en brand og som betoncylinderen udsættes for vha. de to stålkappehalvdele, beregnes først vha. følgende overslagsberegning: Ved ca. 500 C opstår erfaringsmæssigt det største tryk, hvor en 40 MPa betons E-modul er faldet til omkring 20 GPa. 13

14 Overslagsmæssigt beregningsudtryk: Spænding = temperatur konstant E-modul ved 500 C. s = T 1,1e-5 E c,500 s = 500 C 1,1e-5 20 GPa = 100 MPa Herefter er der foretaget en mere detaljeret beregning. Beregningerne viser, at for beton med et E-modul ved 20 C, E c,20 på 30 Gpa, fås et maksimalt ringtryk pga. de termiske udvidelser på 106 MPa mens et E-modul på 40 Gpa, E c,20 giver et maksimalt tryk på 141 MPa. Aggressiv beton med en trykstyrke på 35 MPa har et begyndelseselasticitetsmodul på ca. 37 GPa mens passiv beton med en trykstyrke på 15 MPa har et begyndelseselasticitetsmodul på ca. 27 GPa ifølge Norm for betonkonstruktioner DS 411 [4]. The reduction of the compressive strength of a Danish concrete is: ξ c ( T) := if( T 200, 1, 0) + if 200 < T 500, ( T 200), 0 + if 500 < T < 900, ( T 500), Original E-modulus of concrete E c20 := Thermal pressure of a concrete with restrained expansion but without creep and transiens: ( ) 2 σ T ( T) := T E c20 ξ c ( T) T := 0, σ T ( T) Figur 2.4 Tryk i beton under opvarmning ved forhindret ekspansion. E-modul ved 20 C E c,20 på 40 Gpa. Udskrift af beregning. Beregningen er på den sikre side, da den ikke medtager krybning og transiens. T Herefter beregnes den tykkelse t af stålkappen, som skal til for at kunne holde til dette udadrettede tryk fra cylinderens termiske udvidelse ved brandbelastning: s r = 141 MPa er det radiære udadrettede tryk = 105 mm er ca. radius fra midten af stålkappen til centrum af betoncylinderen 14

15 t = tykkelsen af stålkappen, som er den ubekendte f yk = 335 MPa (Fe 510) er stålets karakteristiske flydespænding (t > 16 mm) [5] Snit A~A: f træk = σ r f træk 6 6 = Pa 0, 105mm = 14,81 10 N / m nødvendig tykkelse t for stål Fe510: f t træk 6 14,81 10 N / m 335MPa t = 44mm N / m Stålkappen er hermed på den sikre side beregnet til at skulle have en godstykkelse på ca. 45 mm bestående af stål Fe 510. Dimensionering af stålbolte De to halvdele af stålkappen skal holdes sammen af stålbolte. Beregningsmæssigt og på den sikre side forudsættes det, at cylinderen opvarmes til maksimaltemperaturen i hele dens længderetning. Hermed kan boltestørrelsen forudsættes at være ens. Bolteantallet på hele kappelængden kan nu findes. s Øverste kappehalvdel F træk F træk s Nederste kappehalvdel Figur 2.5. Principskitse af øvre og nedre stålkappehalvdele til brug ved beregning af bolte. Kraften på de to kappehalvdele: Ftræk = 2 f træk l Hvor l er længden af den del af cylinderen der kan regnes som varmepåvirket. I praksis er det kun de yderste 3 6 cm af cylinderen som er varmepåvirket, men da afstanden er afhængig af 15

16 temperaturbelastningen, regnes hele cylinderen for varmepåvirket (l = 0,300 m), således at det bliver samme størrelse bolte som vælges at anvende i hele stålkappens længde. 3 Ftræk = 2 14,81 10 N / m 0,300m = 8, N Der vælges M36 bolte type 12.9, dvs. bolte med en nominel flydespænding på N [6]. Antallet af bolte, som skal til for at kunne holde til trækket på 141 MPa beregnes. Antal 6 8,88 10 = = 10,06 bolte Der vælges at anvendes 12 stk. M36 bolte type 12.9 til at holde de to kappehalvdele sammen. Dvs. at på hver side af kappen placeres 6 bolte. Figur 2.6. Foto af stor ovn, åben ovnlåge med stålkappeunderdel og overdel placeret på gulv. Figur 2.7. Foto ved montering af betoncylinder i underdel af stålkappe. 2.2 Forforsøg I forbindelse med opbygningen af forsøgsopstillingen blev der fremskaffet forskellige betoncylindre i rette dimension. Cylindrene blev anvendt til nogle forforsøg for at opnå erfaringer med opstillingen mht. testforberedelse, procedure og forsøgsresultater. Erfaringerne kunne give indikationer på om der var noget som skulle ændres. 16

17 Betoncylinder Øresundsbeton Det første testforsøg af opstillingen blev foretaget med en cylinder af en beton som var nogenlunde af samme type som der blev anvendt til sænkekasserne til tunnelen under Øresund fra Kastrup til den kunstigt anlagte ø Peberholmen. Betoncylinderen blev anbragt i underdelen af stålkappen. Herefter blev overdelen af stålkappen monteret oven på cylinderen og fastspændt med stålbolte. Den store ovn blev tændt og indstillet med et setpunkt på 800 C. Figur 2.8. Foto af ovnlåge med fastmonteret nederste stålkappehalvdel samt på gulv øverste stålkappehalvdel og afprøvet betoncylinder. Prøven viste ingen tegn på afskalning efter 4 timer. Det viste sig at den store ovn var forholdsvis lang tid ca. 2 timer og 40 minutter om at nå op på den ønskede temperatur på 800 C. Desuden viste temperaturmålingen 55 mm fra cylinderoverfladen en maksimal temperatur på kun 590 C efter små 4 timer. Betonoverfladens temperatur er hermed en del lavere end de 590 C. På grundlag af erfaringerne med ovenstående forsøg blev følgende ændret: 1) En mindre ovn blev fremskaffet (lille ovn), hvor det kun tager ca. 50 minutter at nå op på 800 C. Desuden kan denne ovn opnå en maksimal temperatur på ca C efter ca. 90 minutter, hvilket senere viste sig at være en fordel. 2) Mellem ovnlåge og den lille ovn anbringes et isoleringsskot som fjernes momentant når ovnen er varmet op, således at cylinderen får en større temperaturpåvirkning dvs. en større temperaturgradient end ved første forsøg. 3) Tilspændingsmomentet af boltene blev forsøgsvis valgt til 300 Nm. Den modsatte ende af den samme Øresundcylinder blev brandpåvirket i opstillingen under de nye forsøgsforhold. 17

18 Figur 2.9. Foto af lille ovn (sølvfarvet) mod åben ovnlåge på stor ovn (rød) samt stålkappe. Figur Stor ovn med lukket ovnlåge og lille ovn. Prøven viste nu sikre tegn på eksplosiv afskalning, dvs. der forekom afskallede betonstykker, ca. 13 minutter efter at skottet blev fjernet. Temperaturen 55 mm fra den eksponerede betonoverflade var på det tidspunkt ca. 560 C altså et meget hurtigere opvarmningsforløb i forhold til forløbet for den store ovn. I nedenstående figur ses temperaturforløb for stor og lille ovn samt temperaturen 55 mm fra den eksponerede betonoverflade. To forforsøg med betoncylinder Temperatur [ C] Tid i minutter fra ovnstart til eksponering af prøveemne Stor ovn Stor ovn ved beton Lille ovn Lille ovn ved beton Standardbrandkurve Figur Temperaturforløb ved de to tests. Ovntemperatur samt temperatur 55 mm fra eksponeret betonoverflade. Af ovenstående figur ses at den store ovn var ca. 160 min om at nå op på 800 C (mørkeblå). Temperaturen 55 mm fra eksponeringsflade af betoncylinder nåede kun op på en maksimal 18

19 temperatur på ca. 600 C (lyseblå) efter 240 min. Ved at forvarme den lille ovn en time før start fås en temperatur på ca. 900 C i ovnen (rød kurve) ved start (0 minutter) og den maksimale temperatur 55 mm fra betonoverfladen efter en times eksponering blev ca. 650 C (orange kurve). Altså et betydeligt hurtigere temperaturforløb end med den store ovn. Desuden ligger temperaturen 55 mm fra betonoverfladen i de første minutter tæt på forløbet af Standardbrandkurven. Trykfordelingsmateriale Efter de to indledende tests blev det påpeget at betoncylinder og stålkappe ikke passer fuldstændigt til hinanden og at det påtrykte tryk samt trykket fra den termiske udvidelsen derfor ikke vil blive jævnt fordelt over betoncylinderen. Unøjagtighederne skyldes dels at støbeforme til betoncylindre ikke er helt ens, da der er en tolerance på diameteren på formen på ± 2 mm [7] og dels at stålkappen også har en tolerance som nok er noget mindre. Desuden er svindet forskelligt alt afhængig af betontypen. På baggrund af dette er der fundet frem til følgende løsning: For at få en mere ensartet trykfordeling på betoncylinder blev der fremskaffet et trykfordelingsmateriale af en form for gummi Neopren som er volumenstabilt dvs. at ved en sammentrykning i to dimensioner vil det udvide sig tilsvarende i den tredje dimension. Desuden kan Neopren tåle forholdsvis høje temperaturer. Neopren i 3 forskellige tykkelser 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm samt en Nitrilgummi i tykkelse 0,5 mm blev fremskaffet. Neopren i 0,5 mm tykkelse kunne ikke fremskaffes derfor blev en Nitrilgummi valgt. De følgende tests blev derfor udført med trykfordelingsmateriale, som blev lagt omkring betoncylinderen. En nøjere opmåling af betoncylindrene blev foretaget for at finde den tykkelse af trykfordelingsmaterialet Neopren/Nitril som i hvert forsøg vil passe mellem cylinder op kappe. Til beregning af trykfordelingsmaterialets tykkelse, betonens fugtindhold, registrering af temperaturforløb samt afskalningstidspunkter m.m. er der udfærdiget en beregningsfil i Excel med et antal beregningsark. Et eksempel på en beregningsfil er angivet i Appendix A. Da brandeksponeringen kun foretages i den ene ende af cylinderen er kun halvdelen af cylinderen opmålt mht. diameteren. Det er skønnet at diameteren i den anden ende af cylinderen kun har meget ringe eller ingen indflydelse på resultaterne samt at der ved denne udeladelse spares tid ved opmålingsproceduren. Det skønnes, at det hovedsagelig er vigtigt, at trykfordelingsmaterialet er i korrekt tykkelse nær eksponeringsfladen. Nedenstående opmålingsprocedure er herefter anvendt ved de senere prøvninger af betoncylindre for eksplosiv afskalning. I nedenstående figur 2.12 er beregningsark fra Excel med principskitse til opmålingsproceduren vist. 19

20 Opmåling af diameter af prøveemnet ved 7 forskellige steder i længderetningen. Hvert sted foretages 4 målinger ved at dreje cylinderen 4 gange 1/8 omgang mm 1/8 omgang 2/8 omgang Cylinder top 150 mm 3/8 omgang 4/8 omgang Figur 1. Principskitse af opmålingspunkter på betonprøveemne Målepunkt i længderetning fra top af cylinder (med tekstidentifikation) (B) Gennemsnit af 0, 30 og 60 mm Gennemsnit 1/8 2/8 3/8 4/8 mm mm mm mm mm #DIVISION/0! (C) Gennemsnit af 240, 270 og Største diameter Mindste diameter Tykkelse af trykfordelingsmateriale ved top (153.0 mm - B)/2: 0.0 Tabel 2. Skema til opmåling af diameter af betonprøveemne Omgang [mm] #DIVISION/0! Tykkelse at trykfordelingsmateriale ved bund (153.0 mm - C)/2: [mm] 1.46 Valgt tykkelse: Dimension af trykfordelingsmateriale: Trykfordelingsmateriale (Neopren/Nitril) og betonprøveemne monteres i stålkappe. De to stålkappedele omkring betonprøveemnet fastgøres ved hjælp af bolte som krydsspændes. Tilspændingsmoment af bolte Ø 36 mm: [mm] mm x 471 mm [Nm] (160) 80 Ovntype: lille ovn = ca. 0.1 m x 0.2 m x 0.3 m [højde x bredde x dybde] [højde x bredde x dybde] Figur Principskitse til brug ved opmåling af cylinder samt beregning af trykfordelingsmaterialets tykkelse (1,46 mm). 20

Klimatest af plastik-anordning til montering på sålbænke

Klimatest af plastik-anordning til montering på sålbænke Klimatest af plastik-anordning til montering på sålbænke Rekvirent: Nordic Construction Solution ApS Gæslingestien 1 2950 Vedbæk Danmark Att.: Brian Bjørnskov Udført af Civilingeniør Arash Ehtesham I samarbejde

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning Disposition Udførelse af jordankre: DS/EN 1537:2013 (indført 29/7 2013... ikke længere ny) Scope Bond type and compression type anchors Formål med

Læs mere

Ammoniak i flyveaske Bestemmelse af afdampningshastigheden

Ammoniak i flyveaske Bestemmelse af afdampningshastigheden Ammoniak i flyveaske Bestemmelse af afdampningshastigheden Udført for: Emineral A/S Nefovej 50 9310 Vodskov Udført af: Jørn Bødker Claus Pade Taastrup, 30. juni 2006 Byggeri Titel: Forfatter: Ammoniak

Læs mere

Termografering Termografering af bygninger efter DS/EN 13187

Termografering Termografering af bygninger efter DS/EN 13187 Termografering Termografering af bygninger efter DS/EN 13187 Bygningstype Boligblok Medlem af foreningen klimaskærm Bygningen er undersøgt efter DS/EN 13187 Bygningers termiske ydeevne- Kvalitativ sporing

Læs mere

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset.

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset. Svampeundersøgelse Lokation: XX Baggrund Den 27/03-2013 har Ole Borup fra Termo-Service.dk foretaget skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig. Undersøgelsen blev foretaget efter aftale med XX. Undersøgelsen

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Montagevejledning RIOpanel Integra

Montagevejledning RIOpanel Integra Montagevejledning RIOpanel Integra Indholdsfortegnelse Tekniske data...3 Montage af konvektor...3 El-installation...4 Styring af vand...4 Principskitse for tilslutning...5 Vedligeholdelse...6 Termostatstyring

Læs mere

Dilatationsfuger En nødvendighed

Dilatationsfuger En nødvendighed Dilatationsfuger En nødvendighed En bekymrende stor del af Teknologisk instituts besigtigelser handler om revner i formuren, der opstår, fordi muren ikke har tilstrækkelig mulighed for at arbejde (dilatationsrevner).

Læs mere

Bilag 4.A s MASH. Indhold

Bilag 4.A s MASH. Indhold Bilag 4.A s MASH Indhold 1.1 Indledning 1 1.1.1 Formål med undersøgelsen 1 1.1.2 Beskrivelse af smash metoden 1 1.2 s MASH målinger (omfang, placering og resultater) 1.2.1 Undersøgelsens forløb 5 5 1.2.2

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

SIGNATURER: Side 1. : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hul i beton. : Udsparing, dybde angivet. : Udsparing, d angiver dybde

SIGNATURER: Side 1. : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hul i beton. : Udsparing, dybde angivet. : Udsparing, d angiver dybde Side 1 SIGNATURER: : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hård isolering (vandfast) : Blød isolering : Hul i beton : Udsparing, dybde angivet : Støbeskel : Understøbning/udstøbning : Hul, ø angiver

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion. 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes

InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion. 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes Teknologisk Institut, december 2010 Vodafone Headquarters UK Arkitekt: Fletcher

Læs mere

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen General information AMICO S 50 Dimensioner og head head box typer Nedenstående diagram viser alle størrelses

Læs mere

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE Der er stor forskel på fugt- og temperaturforholdene i de dele af konstruktionerne, som ligger henholdsvis over og under terræn. Kældergulve vil i fugtteknisk henseende

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 5-1 Indbygningsvejledning www.aduro.dk / www.aduro.no Installation af pejseindsatsen Du må gerne selv installere din pejseindsats det kan dog anbefales at tage din skorstensfejer med på råd. Du kan

Læs mere

Schöck Isokorb type KS

Schöck Isokorb type KS Schöck Isokorb type 20 1VV 1 Schöck Isokorb type Indhold Side Tilslutningsskitser 13-135 Dimensioner 136-137 Bæreevnetabel 138 Bemærkninger 139 Beregningseksempel/bemærkninger 10 Konstruktionsovervejelser:

Læs mere

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx 7/11-2010 Nr 18. Skunk i lille rum IR000293.IS2 Her ses skunken i det lille rum. I skunken var der fugtig luft, og der måltes en ligevægtsfugtighed (træfugtighed)

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked.

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked. Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked Januar 2007 ù Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske

Læs mere

Blower Door test Tæthedsafprøvning af bygninger efter DS/EN 13829

Blower Door test Tæthedsafprøvning af bygninger efter DS/EN 13829 Blower Door test Tæthedsafprøvning af bygninger efter DS/EN 13829 Bygningstype Et plan parcelhus Medlem af foreningen klimaskærm Virksomhed som udførte tæthedsafprøvningen Ansvarlig for testen Lars Due,

Læs mere

Sjækler, Green Pin G-4151 / Shackles, Green Pin G-4151

Sjækler, Green Pin G-4151 / Shackles, Green Pin G-4151 Sjækler TVS / Shackles TVS TVS Varenr. / Stock no. WLL t a mm b mm c mm ød mm e mm t mm Vægt / Weight kg TVS6 1,12 13,5 30 10 10 20 29 0,10 TVS8 2,00 17,0 39 13 12 24 35 0,18 TVS10 3,15 23,0 49 15 16 31

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Selvudtørrende beton

Selvudtørrende beton Selvudtørrende beton - til gavn for byggeriet Anvendelse, specifikation, udførelse og baggrund FABRIKSBETONGRUPPEN 1 Et byggemateriale med store perspektiver Det sker tit, at der støbes betongulve/terrændæk,

Læs mere

Udvikling af nye typer energivinduer af kompositmaterialer Designforslag til profilsystemer

Udvikling af nye typer energivinduer af kompositmaterialer Designforslag til profilsystemer Udvikling af nye typer energivinduer af kompositmaterialer Designforslag til profilsystemer Institut for Byggeri og Anlæg Rapport 2009 Jesper Kragh og Svend Svendsen DTU Byg-Rapport R-203 (DK) ISBN=9788778772817

Læs mere

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i soveværelse, samt på børneværelse.

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i soveværelse, samt på børneværelse. Svampeundersøgelse Lokation: XX Udarbejdet af: Ole Borup Baggrund Den 22/01-2013 har Ole Borup fra Termo-Service.dk foretaget skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig. Undersøgelsen blev foretaget efter

Læs mere

Energikonsulenten. Opgave 1. Opvarmning, energitab og energibalance

Energikonsulenten. Opgave 1. Opvarmning, energitab og energibalance Opgave 1 Opvarmning, energitab og energibalance Når vi tilfører energi til en kedel vand, en stegepande eller en mursten, så stiger temperaturen. Men bliver temperaturen ved med at stige selv om vi fortsætter

Læs mere

Udførelse af betonkonstruktioner

Udførelse af betonkonstruktioner Emne: Udførelse af betonkonstruktioner 31 01 107 DS 482/Ret. 1-1. udgave. Godkendt: 2002-02-19. Udgivet: 2002-03-08 Juni 2005 Tilbage til menu Gengivet med tilladelse fra Dansk Standard. Eftertryk forbudt

Læs mere

Samson vægabsorbent. Akustisk og slagfast vægabsorbent som supplerer loftets akustiske regulering

Samson vægabsorbent. Akustisk og slagfast vægabsorbent som supplerer loftets akustiske regulering Samson vægabsorbent Akustisk og slagfast vægabsorbent som supplerer loftets akustiske regulering 194 Samson vægabsorbent Akustisk og slagfast vægabsorbent som supplerer loftets akustiske regulering Samson

Læs mere

Blower Door test Tæthedsafprøvning af bygninger efter DS/EN 13829

Blower Door test Tæthedsafprøvning af bygninger efter DS/EN 13829 Blower Door test Tæthedsafprøvning af bygninger efter DS/EN 13829 Bygningstype Et plan parcelhus Medlem af foreningen klimaskærm Virksomhed som udførte tæthedsafprøvningen Ansvarlig for testen Lars Due,

Læs mere

Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340)

Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340) Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340) af Ivan Tafteberg Jakobsen Jakobsstaven er opfundet af den jødiske lærde Levi ben Gerson, også kendt under navnet Gersonides eller Leo de Balneolis, der

Læs mere

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG Adresse Postnummer Inspektion udført 25/02-2014 Termo-service.dk I/S, Info@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Skimmelsvampemåling Adresse

Læs mere

Ventilationsforhold i kolde skunke og hanebåndslofter i konstruktioner med diffusionsåbne undertage

Ventilationsforhold i kolde skunke og hanebåndslofter i konstruktioner med diffusionsåbne undertage Ventilationsforhold i kolde skunke og hanebåndslofter i konstruktioner med diffusionsåbne undertage 20-6-2012 Søren Peter Bjarløv Lektor Minisymposium 20. juni 2012 kl. 13-16 lokale 151 Ventilationsforhold

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 289-292 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling

EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes er der udarbejdet: Nationale Annekser til de brospecifikke

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse

Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut,, Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov Konklusioner 1 Beton og energibestemmelser Varmeakkumulering i

Læs mere

Gulve med selvudtørrende beton - til gavn for byggeriet

Gulve med selvudtørrende beton - til gavn for byggeriet Gulve med selvudtørrende beton - til gavn for byggeriet fabriksbetongruppen 1 Et byggemateriale med store perspektiver Selvudtørrende beton giver byggeriet en række fordele, der i sidste ende udmønter

Læs mere

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven.

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven. Mål!-væg Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjee i haven. 1 Indledning Målvæggen er klassikeren for alle fodboldfans. Vi viser dig en model i stabil Birk-multiplex, som kan adskilles

Læs mere

Referenceblad for SPT-forsøg

Referenceblad for SPT-forsøg Referenceblad for SPT-forsøg Dansk Geoteknisk Forenings Feltkomité September 1995 1. INDLEDNING Dette referenceblad beskriver retningslinier for udførelse af SPT-forsøg eller Standard Penetration Test

Læs mere

BIS Metal Rørbøjler m. isolering

BIS Metal Rørbøjler m. isolering A BIS Metal Rørbøjler m. isolering BIS Rørbøjler BISMAT Flash BIS Rørbøjle 2998 BIS KSB2 Rørbøjler BIS 2S Rørbøjle m. gummi (M8, M8/10) BIS 2S Rørbøjle med gummi (M8/10/G½") 2 3 4 5 6 BIS Industri Rørbøjler

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Facadeelement 11 Kompakt element med klinklagt facadebeklædning

Facadeelement 11 Kompakt element med klinklagt facadebeklædning Notat Fugt i træfacader II Facadeelement 11 Kompakt element med klinklagt facadebeklædning Tabel 1. Beskrivelse af element 11 udefra og ind. Facadebeklædning Type Klink (bræddetykkelse) 22 mm Vanddampdiffusionsmodstand

Læs mere

Facadeelement 12 Kompakt element med en-på-to facadebeklædning

Facadeelement 12 Kompakt element med en-på-to facadebeklædning Notat Fugt i træfacader II Facadeelement 12 Kompakt element med en-på-to facadebeklædning Tabel 1. Beskrivelse af element 12 udefra og ind. Facadebeklædning Type En-på-to (bræddetykkelse) 22 mm Vanddampdiffusionsmodstand

Læs mere

Bygningsreglementets funktionskrav

Bygningsreglementets funktionskrav Bygningsreglementets funktionskrav Brandtekniske begreber Baggrunden for bygningsreglementets funktionsskrav Brandtekniske begreber Ofte støder I på underlige koder i de forskellige brandtekniske vejledninger,

Læs mere

MMS Multi Media Storage

MMS Multi Media Storage MMS Multi Media Storage 02 MMS Multi Media Storage: MMS Introduction/ Indledning 03-03 MMS Storage and function / Opbevaring og funktion 04-04 MMS in white lacquer / MMS i hvid lak 05-09 MMS in black lacquer

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af balkon.

Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Moduler, bolte og alle samledele tælles op før montage. Værktøj du skal bruge: Hammer Momentnøgler Skruetvinger Træbjælker (bruges som ben ) Beton- eller

Læs mere

Hvordan finder man en god skala vha. Raschmetoden? Svend Kreiner & Tine Nielsen

Hvordan finder man en god skala vha. Raschmetoden? Svend Kreiner & Tine Nielsen Hvordan finder man en god skala vha. Raschmetoden? Svend Kreiner & Tine Nielsen 1 Svaret: Man spørger en, der har forstand på det, som man gerne vil måle 2 Eksempel: Spiritualitet Peter A., Peter G. &

Læs mere

Byggeri, Beton Notat 06. december 2006 TJA. Synligbeton; Nye formmaterialer 1. forsøgsrække

Byggeri, Beton Notat 06. december 2006 TJA. Synligbeton; Nye formmaterialer 1. forsøgsrække Synligbeton; Nye formmaterialer 1. forsøgsrække INDLEDNING I projektet Den Synlige Betonoverflade, delprojekt C5 (Nye formmaterialer) er der planlagt 2 forsøgsrækker, hvoraf den første er blevet gennemført

Læs mere

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Da der blev indført nye og strammere Regler for varmetab i BR10, blev det unægteligt vanskeligere

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 80-89

Rettelse nr. / Correction no. 80-89 14. marts 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 10 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 80-89 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93 (INT

Læs mere

Schöck Isokorb type KS. For tilslutning af udkragede stålbjælker. til armeret beton. Armeret beton-stål. Schöck Isokorb type QS

Schöck Isokorb type KS. For tilslutning af udkragede stålbjælker. til armeret beton. Armeret beton-stål. Schöck Isokorb type QS 130 Schöck Isokorb type Side 132 For tilslutning af udkragede stålbjælker til armeret beton. Schöck Isokorb type QS Side 153 For tilslutning af understøttede stålbjælker til armeret beton. 131 Schöck Isokorb

Læs mere

BEF Bulletin No 2 August 2013

BEF Bulletin No 2 August 2013 Betonelement- Foreningen BEF Bulletin No 2 August 2013 Wirebokse i elementsamlinger Rev. B, 2013-08-22 Udarbejdet af Civilingeniør Ph.D. Lars Z. Hansen ALECTIA A/S i samarbejde med Betonelement- Foreningen

Læs mere

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014 Ikke-bærende vægge MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

To hurtige måder at lave lysninger på. VELUX lysningspanel VELUX lysningskit

To hurtige måder at lave lysninger på. VELUX lysningspanel VELUX lysningskit To hurtige måder at lave lysninger på lysningspanel lysningskit Danmark A/S velux.dk lysningsløsninger Den perfekte ramme om ovenlysvinduet En komplet installation betyder en flottere, lysere og mere energieffektiv

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk FireFree ScandiBoard Brandsikring af stålkonstruktioner www.scandisupply.dk Datablad Data 850 2012-03-09 FireFree ScandiBoard 850 FireFree ScandiBoard 850 er en let kalciumsilikat plade, der er testet

Læs mere

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master 1 Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master I Straticator kan man på sin egen konto automatisk følge erfarne investorers handler, så når de handler, så handles der automatisk på ens

Læs mere

Geo Clausen. Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Realdania Forskning. Center for Indeklima og Energi Danmarks Tekniske Universitet

Geo Clausen. Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Realdania Forskning. Center for Indeklima og Energi Danmarks Tekniske Universitet Eksponeringsundersøgelser: Hvilke sammenhænge er der mellem beboernes adfærd og boligens indeklima, og hvilke forhold er vigtigst at holde øje med for at opnå et godt indeklima? Geo Clausen Center for

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Udførelsesstandard for betonarbejder

Udførelsesstandard for betonarbejder Byggelovgivning (Byggeloven + BR 10) DS/ Nationalt anneks EN 1990 DK NA DS 409 DS/ Nationalt anneks EN 1992 DK NA DS 411 Udførelsesstandard for betonarbejder DS/EN 13670 og DS 2427 DS 2426 DS481 DS/ DS/

Læs mere

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Overblik: Hvilke krav stiller fremtidens energisystem til brugerinstallationen? Hvorledes kan disse krav opfyldes? Konkrete

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

Prøvning af rottespærre fabrikat PipeSec ApS

Prøvning af rottespærre fabrikat PipeSec ApS Prøvning af rottespærre fabrikat PipeSec ApS Prøvningsrapport Ordrenummer: 575387 Udført for: PipeSec ApS Nørregade 7B 1165 København K Att. Michael Rasmussen Emneord: Afløbssystemer, rottestop, rottespærre

Læs mere

ISOLERET RØR-PANEL. Monteringsvejledning DS 452 ISOLERET

ISOLERET RØR-PANEL. Monteringsvejledning DS 452 ISOLERET ISOLERET RØR-PANEL DS 452 ISOLERET TESTET AF DANSK TEKNOLOGISK INSTITUT April 2005 Monteringsvejledning SfB (51)x VIGTIGT! 1. Anvend kun originale Gabotherm-dele af hensyn til Kierulff a/s produktgaranti.

Læs mere

FireFree B744/B745 Brandplader

FireFree B744/B745 Brandplader FireFree B744/B745 Vare nr. Navn Antal EAN Palle str. B744 H 1200 x 600 FireFree B744 H 1 stk. 5705673000016 72 stk. B745 H 1200 x 600 FireFree B745 H 1 stk. 5705673000023 72 stk. www.scandisupply.dk 0843

Læs mere

Hvid beton - sikkerhed og æstetik

Hvid beton - sikkerhed og æstetik Dansk Betondag 2004 Hotel Svendborg, Fyn 23. september 2004 Hvid beton - sikkerhed og æstetik Project Manager Tommy Bæk Hansen Marketing Manager Brian Schou Nielsen Project Manager Hans Bruun Nissen Aalborg

Læs mere

Afløbsrende uden sump til beton- eller flisebelægning

Afløbsrende uden sump til beton- eller flisebelægning Type 670. arenummerdefinition 670 X X XXX-XX X X Afløbsrende uden sump til beton- eller flisebelægning Afløbsrenden fremstilles i følgende standardbredder: 147 mm, 197 mm, 297 mm og 397 mm indvendig rammemål

Læs mere

Belastningstabel Gr- 8+10 / Load Diagram Gr. 8+10

Belastningstabel Gr- 8+10 / Load Diagram Gr. 8+10 LIFTING SERVICE TEST INDUSTRY MARINE OFFSHORE FISHING Belastningstabel Gr- 8+10 / Load Diagram Gr. 8+10 De angivne bæreevner er max værdier for de viste anhugningsmetoder. The stated load capacities are

Læs mere

Murerværktøj. www.svalk.dk

Murerværktøj. www.svalk.dk Murerværktøj www.svalk.dk Murerhjørne Murerhjørne alu Mål. 50x50x3 mm. Murerhjørner er et godt hjælpemiddel, som kan lette byggearbejdet væsentligt og giver en meget nøjagtigt og hurtig opbygning af murerværket.

Læs mere

Brug af høj tavlevogn

Brug af høj tavlevogn Brug af høj tavlevogn Evaluering af hastighed og synlighed Foreløbig udgave Poul Greibe 2. juli 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Sammenfatning og konklusion... 3 2 Introduktion...

Læs mere

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Effekt på hastighed Lene Herrstedt Poul Greibe 9. juli 2012 tec Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Sammenfatning og konklusion... 3 1. Introduktion...

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

SØKORTRETTELSER 15-16

SØKORTRETTELSER 15-16 25. april 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 15-16 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 135-151 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Teknisk Udvalg Sid Dykketabellen Copyright Dansk Sportsdykker Forbund Indholdsfortegnelse: 1 FORORD... 2 2 INDLEDNING... 3 3 DEFINITION AF GRUNDBEGREBER... 4 4 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

PAROC Hvac Fire. Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011

PAROC Hvac Fire. Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011 PAROC Hvac Fire Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011 Teknisk Isolering November 2013 Indhold Brandsikring med PAROC Stenuld... 3 PAROC Hvac Fire Mat Cirkulær kanal...

Læs mere

Nordisk innovation Porduktkatalog

Nordisk innovation Porduktkatalog Nordisk innovation Porduktkatalog ROTTESPÆR TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø200mm, også til strømpeforet rør i ovenstående dimensioner Udført i

Læs mere

Facadeelement 13 Kompakt element med lodret panel

Facadeelement 13 Kompakt element med lodret panel Notat Fugt i træfacader II Facadeelement 13 Kompakt element med lodret panel Tabel 1. Beskrivelse af element 13 udefra og ind. Facadebeklædning Type Lodret panel 22 mm Vanddampdiffusionsmodstand GPa s

Læs mere

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Jørgen Munch-Andersen, Jørgen Nielsen & Niels-Jørgen Aagaard, SBi, 21. jan. 2007

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Jørgen Munch-Andersen, Jørgen Nielsen & Niels-Jørgen Aagaard, SBi, 21. jan. 2007 Notat Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Jørgen Munch-Andersen, Jørgen Nielsen & Niels-Jørgen Aagaard, SBi, 21. jan. 2007 Indledning Dette notat omhandler sikkerheden under vindpåvirkning af 2 højhuse

Læs mere

Klæber til forstærkning

Klæber til forstærkning Produkt datablad Udgave 01.04.2015 Identifikation nr: 020206040010000001 Sikadur -30 Klæber til forstærkning Produkt beskrivelse Anvendelse Karakteristika / fordele Sikadur -30 er en thixotropisk, strukturel

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Trim og andet godt. En historie fortalt af Søren Andresen DEN 93

Trim og andet godt. En historie fortalt af Søren Andresen DEN 93 Trim og andet godt En historie fortalt af Søren Andresen DEN 93 Begyndelsen Lad mig først med, at sige at denne gennemgang, kun skal ses som vejledende. Det er ikke den ende gyldige sandhed, men et udtryk

Læs mere

Shaping uni-dry SpAR TID, ENERgI THE FUTURE og BEKymRINgER Selvudtørrende Beton Boliger institutioner p-huse museer

Shaping uni-dry SpAR TID, ENERgI THE FUTURE og BEKymRINgER Selvudtørrende Beton Boliger institutioner p-huse museer UNI-Dry Spar tid, energi og bekymringer Selvudtørrende beton boliger institutioner P-huse Museer Kort tørretid og optimal fugtbeskyttelse Traditionel gulvbeton indeholder langt mere vand end cementen kan

Læs mere

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV ISOKLINKER Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV Dear Reader, ISOKLINKER facade isoleringssystemer er blevet afprøvet og testet gennem mange år og løbende forskning og udvikling

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere