Bacheloropgave: Sekventiel CT Cerebrum versus Helical CT Cerebrum -en sammenligning af billedkvalitet, stråledosis og skantid.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bacheloropgave: Sekventiel CT Cerebrum versus Helical CT Cerebrum -en sammenligning af billedkvalitet, stråledosis og skantid."

Transkript

1 Bacheloropgave: Sekventiel CT Cerebrum versus Helical CT Cerebrum -en sammenligning af billedkvalitet, stråledosis og skantid. 3. Eksterne opgave, Bacheloropgave 7. semester. Af: Kasper Dalhoff Larsen, Jens Kåre Kristoffersen og Torsten Monsen. Hold 58. Vejleder: Carsten A. Lauridsen Afleveringstidspunkt: 4.juni 2008, kl Antal samlede anslag: CVU Øresund, Radiografuddannelsen, Herlev. Opgaven må udlånes.

2 Sekventiel CT Cerebrum versus Helical CT Cerebrum -en sammenligning af billedkvalitet, stråledosis og skantid. Sequential Cerebral CT versus Helical Cerebral CT -a comparison of image quality, radiationdose and scantime. Abstract: Formål: Vi har i vores kliniske praktik observeret, at det er standard at skanne CT af cerebrum med sekventiel skanmetode. I dette projekt vil vi se på, hvilke fordele/ulemper der er ved brug af den sekventielle metode i forhold til den helicale skanmetode, med henblik på tid, dosis og billedkvalitet. Materialer og metode: Vi laver et forsøg, hvor vi skanner et fantom 30 gange ved henholdsvis den sekventielle og den helicale skanmetode. Der bliver brugt en kollimering på 16*0,625 mm. ved den sekventielle og 64*0.625 mm ved den helicale. Ved begge skanninger er kv 120, snittykkelse 5 mm og mas 400. Pitch ved den helicale er 0,673. Skantid og dosis(dlp) er aflæst under skanningen. Efterfølgende er der placeret 6 ROI i hver skanning, hvor støjniveauet er målt. Støjen er testet for signifikant forskel med en uparret t-test. Vi sammenligner resultaterne fra vores forsøg med resultaterne fra to artikler, der begge har problemstillingen; kan helical skanning erstatte den sekventielle som standard til CT af cerebrum? Resultater: Vores forsøg viser at der mest støj ved den helicale skanmetode, i fem ud af seks støjmålinger er en signifikant forskel (p<0,05). Den helicale skan metode er den mest dosistunge af de to 2,03 msv i forhold til 1,63 msv. Skantiden er henholdsvis 5,375 sekunder ved den helicale og 25,5 ved den sekventielle. Artikel 1 kommer frem til at den helicale skanmetode er bedre end den sekventielle på seks punkter, og ved tre af punkterne er der en signifikant forskel (p<0,001). Dosis er

3 ved den helicale 1,5 msv og 1,1 msv ved sekventielle. Tiden er 15 sekunder ved den sekventielle og 30 sekunder ved den helicale. Artikel 2 viser resultaterne, at der ikke er nogen forskel, mellem de to skanmetoder, på nogen af de 12 punkter, der benyttes for at belyse billedkvaliteten. Dosis bliver opgivet ved CTDI som er 42,5 mgy ved begge typer skanninger. Tiden er ved den sekventielle 31 sekunder mod 15.2 sekunder ved den helicale. Konklusion: Vores projekt viser at det ved brug af en Philips Brilliance 64 på rolige patienter er hensigtsmæssig at skanne sekventielt i forhold til billedkvalitet og dosis.

4 Indholdsfortegnelse: 1.0 Indledning: Problemstillinger: Afgrænsning: Problemformulering: Nøglebegreber: Metode: Læsevejledning: Kvantitativ metode: Præsentation af litteratur: Søgestrenge til artikler: Teori: Billedkvalitet: Kontrastopløsning: Spatial opløsning: Støj: Artefakter: De lineære attenuationskoefficienter ved CTC: Filtreret tilbage projektion: Interpolationsalgoritmer: Pilotforsøg: Forsøgsbeskrivelse: Etiske overvejelser: Skannertype: Fantom: Protokoller: Antal målinger: Positionering: Parameternotering og skanafvikling: Tidsmåling: Dosismåling og udregning: Støjmåling i PACS: Statistisk metode: Normalfordeling: Uparret undersøgelsesdesign: To grupper og ratio skalatype: Valg af signifikanstest: Uparret t-test og nulhypotese: F-test: Empiri: Præsentation af forsøgsdata: Data vedrørende tiden: Data vedrørende dosis: Data vedrørende støj: Præsentation af artikler: Artikel 1: Artikel 2:...45

5 12.0 Analyse af forsøgsmetode: Bias: Diskussion af forsøgsmetode: Fortolkning af data(analyse) Analyse af forsøgsresultater: Delkonklusion af forsøg: Analyse af artikler: Delkonklusion af artikler: Diskussion af empiri: Konklusion: Perspektivering: Litteraturliste: Bilagsliste:

6 1.0 Indledning: I løbet af vores uddannelse til radiografer, det være sig den kliniske del, såvel som i de opgaver vi har lavet på de tidligere semestre, har vi haft en stor interesse for Computed Tomography (CT). Det er en modalitet, der har udviklet sig utroligt meget siden de tidlige single slice CT(SSCT) skannere i 1973, til de første multislice CT(MSCT) skannere kom på markedet i 1997/1998 (Jørgensen 2004) op til nutidens skannere med helt op til 320 slice, som Toshiba Aquilion ONE. (http://medical.toshiba.com/news/press_releases/ aspx) Der bliver stadig flere muligheder indenfor CT, og undersøgelser, der før blev udført med konventionel røntgen, bliver nu CT skannet. I vores klinikperioder på hospitaler i Region Hovedstaden har vi oplevet, at konventionelle undersøgelser som urografi og oversigt over abdomen bliver erstattet af CT urografi og CT oversigt over abdomen. Som en følge af skannerens udvikling er det begyndt at blive standard at udføre de forskellige undersøgelser ved brug af Helicale skan. Vi har dog observeret, at når det drejer sig om CT cerebrum (CTC) er det kun på et hospital ud af de fire, vi har været på, at det er blevet standard at bruge helical MSCT. Vi har ydermere i vores uddannelsesforløb erfaret, at der er meget lidt information om fordele og ulemper ved henholdsvis sekventiel CTC og helical CTC ved 64 slice skannere. Vi har fundet artikler omhandlende en sammenligning af CTC med sekventiel skanning og CTC med helical skanning. Artiklerne sammenligner billedkvaliteten med hensyn til blandt andet støj og artefakter. Der er dog ikke mange artikler, hvor undersøgelserne er foretaget på nyere skannere og ingen på 64 slice. Derfor finder vi grundlag for yderligere udredning af området ved at benytte nyere apparatur, 64 slice skanner, og samtidig forholde os til eventuelle forskelle i stråledosis og billedkvalitet mellem de to undersøgelsesmetoder. 2.0 Problemstillinger: CTC er en af de hyppigst forekommende CT undersøgelser. Generelt er CT undersøgelser dosistunge i forhold til konventionelle røntgenundersøgelser. CTC er dog 6

7 en af de CT undersøgelser, der giver den mindste effektive dosis med en middeldosis på 2,3 msv. (Vejledning om referencedoser for røntgenundersøgelser 26.marts 2001) Vi har i klinikken oplevet tre hospitaler i Region Hovedstaden, der som standardprotokol skanner CTC sekventielt og et enkelt hospital, der som standard skanner CTC helicalt. På hospitalerne, hvor standardprotokollen er sekventielskanning, bruges dog helicalskanning i de situationer, hvor skanningen skal udføres hurtigt, eksempelvis til urolige patienter. Da der er forskel på undersøgelsesmetoderne til CTC på forskellige hospitaler, og indenfor samme hospital på forskellige patientgrupper, kan det være relevant at undersøge de fordele og ulemper, der kan være ved henholdsvis sekventiel CTC og helical CTC. Man kan se på de muligheder for rekonstruktioner, der er ved en helical skanning. Man får en større datamængde at arbejde med ved helical skanning og mulighed for 2-D rekonstruktioner som Multi Planar Rekonstruktion(MPR) og Maximum Intensity Projection (MIP) samt 3-D rekonstruktioner som Volume Rendering. Men er det noget man udnytter og bruger til noget ved standard CTC? Indenfor strukturen på hospitalerne kan apparaturudvalget også være afgørende for, hvilken skanningsmetode der anvendes, men da der sker en kontinuerlig udskiftning og forbedring af apparaturet, må der også ske en kontinuerlig udvikling af og stillingtagen til protokolvalg. Da dataopsamling og interpolation ikke foregår på samme måde ved henholdsvis sekventiel CTC og helical CTC, kan billedkvaliteten af de to undersøgelsestyper også variere. For at kunne foretage et kvalificeret valg mellem at bruge helical CTC og sekventiel CTC, må man undersøge billedkvaliteten, stråledosis og tidsforbrug ved de to skanmetoder. Billedkvalitet er et vidt begreb, der blandt andet omfatter Kontrastopløsning(KO), Spatial opløsning(so), støj og artefakter.(kalender 2005) Billedkvaliteten bør imidlertid altid sammenholdes med strålehygiejnen. Det er muligt at reducere støjniveauet i billederne betragteligt ved at benytte en højere dosis. Mindre støj medfører en bedre billedkvalitet med hensyn til KO.(Bushberg 2002) Imidlertid skal dosis altid holdes på lavest mulig niveau samtidig med, at en acceptabel billedkvalitet opretholdes. Med henblik på dosis og billedkvalitet er det derfor vigtigt at 7

8 bruge de retningslinier, der ligger bag As low as reasonably achievable (ALARA) princippet. Vi har oplevet, at det kan være en fordel at skanne demente patienter med en helical skanning, da de demente patienter kan have svært ved at forstå de instruktioner, der bliver givet af radiografen inden undersøgelsen og dermed ikke forstår vigtigheden i at ligge stille under skanningen. Når man har med demente eller konfuse patienter at gøre, kan kommunikationen være et vigtigt redskab til at opnå en god undersøgelse og undgå bevægelsesartefakter. Det samme vil være gældende ved undersøgelser af børn. Desuden kan fiksering af hovedet med velcrobånd hjælpe patienten til at holde hovedet i ro. 3.0 Afgrænsning: Ud fra de problemstillinger vi har beskrevet ovenfor, ser vi to overordnede temaer, der står i kontrast til hinanden, nemlig stråledosis og billedkvalitet ved henholdsvis sekventiel og helical CTC. Jævnfør ALARA princippet og i bekendtgørelse nr. 975 af 16. december 1998, Bekendtgørelse om medicinske røntgenanlæg til undersøgelse af patienter (BEK 975) Kapitel 12, 65 alle doser skal holdes så lave som det med rimelighed er muligt under hensynstagen til de ønskede diagnostiske resultater skal man altid finde et kompromis mellem stråledosis og billedkvalitet. Derfor vil vi sammenligne stråledosis ved henholdsvis sekventiel- og helical CTC. Ved en CTC er KO en vigtigt parameter med hensyn til at adskille de forskellige vævstyper i cerebrum, der har små forskelle i attenuationskoefficienter. (Jørgensen 2004) Ved en sammenligning af to CTC protokoller er støjen den parameter, der har den største betydning for KO (Bushberg 2004). Derfor vil vi i dette projekt bruge støjen som et udtryk for KO og dermed billedkvalitet. Artefakter er også en faktor, der har en stor indflydelse på billedkvaliteten, da de kan skjule informationer. Især i fossa cranii postior kan dette være et problem. Men også i områder hvor vævsattenuationskoefficienterne ligger tæt op ad hinanden, vil der være risiko for artefakter. (Kalender 2005). 8

9 På grundlag af dette vil vi i opgaven inkludere et litteraturstudie af mængden af artefakter ved henholdsvis sekventiel- og helical CTC. Vi vil også sammenligne sekventiel- og helical CTC med hensyn til tidsforbrug, da en øget skantid øger risikoen for artefakter. 4.0 Problemformulering: Hvilke fordele og ulemper i forhold til stråledosis, skantid og billedkvalitet er der ved sekventiel CTC i forhold til helical CTC? 5.0 Nøglebegreber: Billedkvalitet: Billedkvalitet vil i denne opgave dække over den målbare faktor støj og tilstedeværelsen af artefakter i billedet. 6.0 Metode: Metodeafsnittet indeholder en kort præsentation af opgavens opbygning samt en præsentation af litteraturen. 6.1 Læsevejledning: Vi vil i første afsnit af denne opgave gennemgå de positivistiske videnskabelighedskriterier, der gør sig gældende ved kvantitative projekter. Vi vil efterfølgende præsentere den litteratur, vi har brugt til at belyse vores problemstilling. Under dette afsnit vil vi ydermere evidensvaliderer de valgte artikler. I næste del af opgaven, teoriafsnittet, vil vi gennemgå den teori, vi mener, er relevant og nødvendig for, at vi kan løse vores problemstilling på en tilfredsstillende måde. Det gælder CT teori, teori omkring billedkvalitet og artefakter. Efterfølgende kommer forsøgsbeskrivelsen, hvor vi vil beskrive, hvordan vi har udført selve skanningerne, og 9

10 hvilken metode vi har brugt til at indsamle data på. Efter forsøgsbeskrivelsen præsenterer vi vores valg af statistisk metode. Vi har valgt at placerer dette metodeafsnit her for at få en kronologisk opbygning af opgaven. Under afsnittet om empiri vil der komme en præsentation af den indsamlede data. Det vil være empiri fra artikler, såvel som fra de respektive skanninger vi har lavet af vores fantom. I de efterfølgende afsnit vil vi først analysere vores empiri og derefter diskutere vores resultater og sætte dem op imod hinanden. Til sidst i opgaven vil vi komme med en konklusion opholdt mod problemformuleringen og til slut komme med en perspektivering. 6.2 Kvantitativ metode: Vi ser på problemstillingen ud fra den positivistiske videnskabsmetode, som tager udgangspunkt i naturvidenskaben. Positivismen bygger på en metodisk gennemgang af målbare, kvantitative data, som stråledosis og tid. Ved den positivistiske videnskabsteori er der en del kriterier, der gør sig gældende for kvantitative undersøgelser. Disse er: systematik, kontrol, kvantificerbarhed, gentagelse, validitet, reliabilitet og generaliserbarhed. (Kruuse 2007) - Med systematik menes, at undersøgelsen ikke er præget af tilfældigheder, og at alt er nøje planlagt. Systematik er vigtigt ved alle aspekter af forsøget og undersøgelsen. Der skal være systematik ved valg af empirisk metode, valg af litteratur, forsøgsopstilling etc. - Ved kontrol forstås, at det skal sikres, at resultatet udelukkende er en følge af en uafhængig variabel. Kontrollen skal modvirke fejlslutninger. Det er vigtigt, at man løbende kontrollerer, om den forudsatte øvelsesvejledning følges. Kontrol dækker også over lokalisering og minimering af fejlkilder. Mangel på kontrol er en almindelig årsag til, at der hersker tvivl om resultaterne i diverse projekter. 10

11 - Kravet om kvantificerbarhed skal forstås sådan, at dataene skal være kvantitative. Dette er essentielt ved brug at naturvidenskabelig metode. Hvis dataene er kvantificerbare, er det muligt at få information ved brug af tal og statistik. - En del af den positivistiske videnskabsteori er, at der skal kunne opstilles videnskabelige love som følge af et videnskabeligt projekt. Derfor er det vigtigt, at forsøget kan gentages, så resultaterne kan genskabes. Ved at genskabe resultater viser man, at tid sted og andre tilfældigheder ikke har indflydelse på resultatet. - Validitet kommer fra det latinske ord valitidas og kan oversættes med ord som sandhed, troværdighed, gyldighed og styrke. Et forsøgs validitet er et udtryk for troværdigheden af resultaterne. - Med reliabilitet menes i hvilken grad resultater er konsistente over tid. Det vil sige, at reliabilitet relaterer sig til idéen om at kunne gentage resultater. Der findes forskellige former for reliabilitetsundersøgelser. En af dem er lighedsrealibilitet, der belyser, hvor ofte to ens handlinger på et uforandret objekt eller observationer, der bliver udført på samme tid, giver det samme resultat. - Generaliserbarhed indebærer, at det resultat, der fremkommer fra den indsamlede data, kan overføres fra forsøget til den virkelige verden. Generaliserbarhed hænger i høj grad sammen med reliabilitet og validitet. (Kruuse 2007) Vi vil i dette projekt tage udgangspunkt i de ovennævnte kriterier under udførelsen af vores forsøg, og til at analysere vores forsøgsresultater samt artiklernes resultater. 6.3 Præsentation af litteratur: I indledningen omkring udviklingen af skannere refererer vi til Toshibas hjemmeside: (http://medical.toshiba.com/news/press_releases/ aspx) 11

12 Til CT-delen af opgaven har vi anvendt bogen CT-teknik af radiograf Bo Haugaard Jørgensen. Bogen er 7. udgave fra Bogen bliver anvendt i undervisningen på radiografskolen og er på dansk, hvilket letter forståelsen. Teknisk er bogen ikke så dybdegående, og mange steder kunne man ønske en uddybning af emner, men i supplement til andre bøger er det en god bog til en hurtig oversigt over CT-teknik. Vi har brugt dele af bogen til afsnittene om parametre ved CT samt i indledning og afgrænsning. En mere fysisk tilgang til parametrene og billedkvaliteten har vi fået fra The Essential Physics of Medical Imaging 2. udgave 2002 af Jerrold T. Bushberg et al. Alle fire forfattere er professorer i radiologi og bogen henvender sig til radiografstuderende og andre. Vi har brugt kapitler om billedkvalitet og CT. Yderligere har vi brugt Computed Tomography 2. udgave 2005 af Willi A. Kalender, professor ved Institute of medical Physics, Erlangen-Nuremberg University. Bogen er skrevet til alle der arbejder med CT og giver en grundig beskrivelse af de teoretiske og tekniske aspekter ved CT. Til de dele af opgaven, der beskæftiger sig med statistik og forskningsmetode, har vi brugt en række bøger på dansk, der supplerer hinanden i forhold til let forståelse og dybdegående teori. Basal sundhedsvidenskabelig statistik af Klaus Johansen fra 2002 er en bog, der på en lettilgængelig måde indfører en i elementær statistik og er skrevet til alle faggrupper inden for det sundhedsfaglige felt. Forfatteren er overlæge og har fået en biostatistiker, ph.d. til at læse korrektur på bogen. Bogen Statistik i ord fra 2004 er skrevet af reservelæge Henrik Røgind og fysioterapeut og ph.d. Hans Lund, der har fået en cand.act., ph.d. til at læse faglig korrektur på bogen. 12

13 Kvantitative forskningsmetoder i psykologi og tilgrænsende fag af cand.psych. Emil Kruuse 6. udgave 1. oplag fra 2007 bruger vi til afsnittet om kvantitativ metode. Bogen er en lærebog på videregående uddannelser. Bogen Klinisk forskningsmetode er skrevet af Asger Dirksen et al. og er 2. udgave fra Alle forfatterne er dr.med. Og specialiseret inden for forskellige områder. Bogen henvender sig til alle faggrupper i sundhedssektoren og beskriver teorien ved videnskabelige metoder, efterfulgt af forklarende eksempler. Til at teste styrken på de artikler vi har anvendt, har vi brugt bogen Epidemiologi og evidens fra 2004 skrevet af lektor, cand.med. ved Aarhus Universitet, Svend Juul. Den tager udgangspunkt i tre bøger forfatteren tidligere har været medforfatter på og handler blandt andet om kritisk læsning og vurdering af videnskabelige artikler. Til afsnittet om dosisudregning har vi anvendt retningslinier fra Dansk Radiologisk Selskab fra deres hjemmeside. I problemfeltet har vi brugt Bekendtgørelse nr. 975 af 16. december 1998, Bekendtgørelse om medicinske røntgenanlæg til undersøgelse af patienter Bekendtgørelsen er den gældende lovgivning på røntgenområdet. Vi har yderligere anvendt Vejledning om referencedoser for røntgenundersøgelser 26. marts 2001, der er en vejledning om 96 og 97 i BEK 975 og indeholder referencedoser og skema over konversionsfaktoren e-dlp. Alle publikationer fra Statens Institut for Strålebeskyttelse er tilgængelige i elektronisk form på deres hjemmeside: (http://www.sst.dk/forebyggelse/straalehygiejne.aspx?lang=da) 13

14 Til at udregne effektivdosis ud fra CTDI har vi anvendt formler og retningslinier fra Impactscan, der er en uafhængig engelsk institution der sammenligner CT-skannere af forskellige fabrikater. ( ) Artikel 1, Image Quality of Multisection CT of the Brain: Thickly Collimated Sequential Scanning versus Thinly Collimated Spiral Scanning with Image Combining, er modtaget 10. februar 2006 og bragt i marts 2007 i American Journal of Neuroradiology. Artiklen og forsøget er udarbejdet på Universitetshospitalet i Amsterdam, Holland. Forsøget er et randomiseret klinisk forsøg foretaget på en konsekutivt udvalgt gruppe,(evidens lb, styrke A). Det må altså efter epidemiologi og evidens bogens klassifikation være en valid artikel med hensyn til evidens og designstyrke. Det kliniske randomiserede forsøg er det næststærkeste design efter metaanalyser af kliniske randomiserede forsøg. I analysen af artiklerne vil vi komme med en mere kritisk gennemgang af deres metoder og resultater. (Juul 2004) Artikle 2, Suitability of helical multislice acquisition technique for routine unenhanced brain CT: an image quality study using a 16-row detector configuration er modtaget 3. januar og publiseret online 16. august 2006 på Eurorean Radiology, Springer-Verlag. Forfatterne er fra henholdsvis radiologiske og statistiske afdelinger på Université Catholique de Louvain i Brussel, Belgien, samt en forfatter, der er fra CT Clinical Science, Philips Medical Systems i Cleveland, USA. Forsøget var egentligt to forsøg, der ligesom artikel 1 bestod af randomiserede kliniske forsøg foretaget på konsekutivt udvalgte grupper,(evidens lb, styrke A). (Juul 2004) 6.4 Søgestrenge til artikler: Artiklerne har vi fundet via Vi har brugt en række søgeord som: computed tomography, CT, volumetric, brain, head, helical, spiral, versus, sequential, comparison, image quality m.m. i forskellige sammensætninger. For at undgå for mange 14

15 unyttige hits brugte vi følgende limitations; published in the last 5 years, humans, english og danish. Når vi havde fundet de artikler, vi mente var relevante, søgte vi på relaterede artikler. 7.0 Teori: I de følgende afsnit præsenteres den teori, vi finder relevant for vores opgave, for senere at kunne diskutere vores data i forhold til teorien. 7.1 Billedkvalitet: God billedkvalitet er essentielt for gode undersøgelser, men begrebet billedkvalitet dækker over mange delelementer. Billedkvaliteten er et udtryk for et CT systems evne til at gengive et skannet objekt. Willi Kalender har lavet en ligning, der udtrykker billedkvaliteten på en objektiv og målbar måde: I(x,y,z)=K*O(x,y,z)*PSF(x,y,z)+noise+artifacts, hvor I(x,y,z) er det frembragte billede, K er en energiafhængig kontrastfaktor, der dækker over detektortype, filtrering og fotonenergi. O(x,y,z) er funktionen af objektet og PSF(x,y,z) er Punktspredningsfunktionen, der er et udtryk for den spatiale opløsning. Dertil lægges støjen og eventuelle artefakter. (Kalender 2005) Bushberg definerer billedkvalitet som bestående af kontrast, spatial opløsning og støj. Han medtager ikke artefakter i kapitlet om billedkvalitet, men han beskriver kvalitet af et røntgenbillede som værende brugbarheden til at stille en korrekt diagnose ud fra. (Bushberg 2002) Og da artefakter kan umuliggøre en sikker diagnose, mener vi, det må være relevant at medtage under billedkvalitet. 15

16 Derfor vil vi overordnet beskæftige os med de fire komponenter, vi mener der beskriver billedkvaliteten; kontrastopløsning, spatial opløsning, støj og artefakter Kontrastopløsning: Kontrastopløsningen er et systems evne til at adskille forskellige vævstyper. Kan et system adskille vævstyper med en lille forskel i attenuation, er systemets kontrastopløsning god. CT har langt den bedste kontrastopløsning af alle røntgenmodaliteter. (Bushberg 2002) Kontrastopløsning er fundamentalt bundet til signal støj ratioen (SNR) (Bushberg 2002). Forskellen mellem to næsten identisk attenuerende vævstyper, giver kun en lille forskel i HU mellem de to vævstyper. På et CT billede visualiseres de derfor med en lille forskel i gråtone. Overstiger støjniveauet i billedet forskellen mellem vævstyperne, kan der derfor ikke skelnes mellem de to vævstyper. Er forskellen i CT-tallet mellem vævstyperne f.eks. 7 HU og støjen er 8 HU, vil de to vævstyper ikke kunne adskilles. (Bushberg 2002) Det er dermed støjniveauet der bestemmer i hvor høj grad det er muligt, at skelne mellem forskellige vævstyper. Jo mere støj desto dårligere kontrastopløsning. Det betyder, at støjniveauet i en CTC afgøre, om der kan skelnes mellem for eksempel normalt hjernevæv og infarkt Spatial opløsning: Jo mindre objekter der skannes, og jo tættere de er placeret på hinanden mens systemet stadig viser dem som to separate objekter, jo bedre er den spatiale opløsning. Spatial opløsning er altså et systems evne til at adskille to objekter, der bliver stadig mindre og er placeret stadig tættere på hinanden. På et tidspunkt kommer de to objekter så tæt på 16

17 hinanden, at de fremstår som et objekt, og på dette tidspunkt er den spatiale opløsning ikke længere eksisterende. (Bushberg 2002) Støj: Det acceptable elektroniske støjniveau fra CT systemer må ikke være højere end halvdelen af kvantestøjen: σe<½ σq, hvor σe er det elektroniske støjniveau og σq er kvantestøjen. Qua overstående er kvantestøjen og dermed afvigelsen i HU i et homogent objekt den største og væsentligste faktor for billedkvaliteten ved lavkontrastundersøgelser. (Kalender 2005) Kvantestøjen opstår som følge af, at der er et begrænset antal fotoner, der når ned til detektorerne. Dette bevirker, at der er afvigelser fra de gennemsnitlige CT-tal for de forskellige væv. Denne afvigelse kaldes standardafvigelsen (σ) og kan udregnes ved hjælp af statistikformlen. σ = I0 / I f A ε Q S Da σ står i forhold til kvadratroden af mas og snittykkelse, vil en fordobling af mas eller snittykkelse resulterer i en halvering af støjen. Desuden har rekonstruktions algoritmen og absorptionen i objekt indflydelse på støjen. (Kalender 2005) Artefakter: Ordet artefakt kommer fra latin, arte factum, der betyder skabt på kunstig vis. Ved CT dækker ordet artefakt over et objekt i det rekonstruerede billede, der ikke umiddelbart 17

18 kan føres tilbage til det skannede objekt. Der findes forskellige typer af artefakter, og vi vil i det efterfølgende gennemgå de typer, der kan have indflydelse på en CTC. Bevægelsesartefakter: Hvis det scannede objekt er i bevægelse under selve skanningen, vil dette medføre bevægelsesartefakter. Hvis der er tale om små bevægelser, vil dette medføre en sløring af billedet, hvorimod kraftige bevægelser vil medføre stregartefakter og/eller dobbeltkonturer. Årsagen til at der opstår et artefakt er, at patienten bevæger sig, så det efterfølgende datasæt ikke stemmer overens med det forrige, hvilket ved den efterfølgende tilbageprojektering medfører de nævnte artefakter. Der er forskellige måder at minimere bevægelsesartefakter på ved en CTC. Den mest effektive af disse er at nedsætte skantiden. Men det er også muligt at minimere bevægelsesartefakterne ved at ændre skanteknikken, eksempelvis ved at bruge Partiel scan eller Split/segmentering. (Bushberg 2002), (Jørgensen 2004) Billede 1 Stregartefakter. Kilde: Partial volume artefakt: Der findes to typer af partial volume artefakter. Lineært og nonlineært partial volume artefakt. 18

19 Lineært partial volume artefakt opstår, når der forekommer to vævstyper med en forskellig absorptionsværdi i samme voxel. Hvis hver vævstype fylder halvdelen af voxelen og henholdsvis har en HU værdi på 30 og 50, vil værdien af den pixel, der kan ses på billedet, have en værdi på gennemsnittet af de to. Dvs =40. 2 Non lineært partial volume opstår, når et objekt med en høj absorptionsværdi, eksempelvis knogle, ligger relativt langt væk fra isocentret og derfor kun delvist projiceres. Dette illustreres på figur 1. Dette vil medføre, at objektet kun bliver fremstillet på den del af rørrotationen, hvor detektorkæden er på samme side af isocenteret som objektet. Dette bevirker, at der detekteres forskellige signaler ved to modstående projektioner og vil medføre stregartefakter, ringudtrækninger og generelle forstyrrelser. Dette artefakt vil ved CTC typisk opstå i fossa posterior. (Bushberg 2004), (Jørgensen 2004) Figur 1 Non lineær partiel volume artefakt Kilde: Beam hardening: Når røntgenstråler trænger gennem det skannede objekt, vil den gennemsnitlige fotonintensitet stige som følge af, at vævet vil absorbere de lavenergetiske stråler. 19

20 Det er vævets attenuationsværdi samt tykkelse, der bestemmer, hvor stor beam hardeningen vil blive. Dette illustreres på figur 2. Jo højere attenuationsværdi desto mere udtalt er beam hardeningen. Et af de mest udsatte steder for beam hardening er ved pars petrosa, hvor det kan ses som et spindelvævsartefakt med mørke streger, der går ud fra pars petrosa. Der kan også opstå beam hardening på indersiden af kraniekassen. Dette ses som en mørk rand. (Bushberg 2004) Figur 2 Beam Hardening. Kilde: Cupping artefaktet er en anden form for beam hardening. Ved en CTC vil artefaktet give en stigende HU værdi gående fra midten af cerebrum mod kraniet og medføre inhomogenitet i billedet, som vil kendetegnes ved, at den perifere del af cerebrum vil være lysere end den centrale del. Årsagen til dette artefakt er, at de perifere stråler skal igennem forholdsvis meget knogle sammenlignet med de centrale. Der findes forskellige måder til at undgå beam hardening på, og det kan minimeres ved brug af et bowtie filter og ved hjælp af korrektionsalgoritmer. (Bushberg 2004, Jørgensen 2004) Cone beam artefaktet opstår på grund af strålebundtets vinkel. Denne vinkel kan medføre, at det samme objekt bliver detekteret af to forskellige detektorkæder (se figur 3). Dette artefakt viser sig som propellignende hvide og sorte streger rundt om det oprindelige objekt. Der er to faktorer, der vil gøre artefaktet kraftigere, det er objektets afstand fra isocentret, og hvor mange detektorkæder (kollimering) der benyttes. Ved 20

21 brug af mere end fire detektorkæder er det nødvendigt at bruge specielle rekonstruktionsalgoritmer for at minimere cone beam artefaktet. Nogle af de mest brugte er advanced single slice rebinning (ASSR) og Feldkamp. (Jørgensen 2004, Kalender 2005) Figur 3 Cone Beam. Kilde Jørgensen De lineære attenuationskoefficienter ved CTC: De forskellige vævstyper der indgår i en CTC har attenuationskoefficienter, der ligger forholdsvis tæt på hinanden, og i visse tilfælde endda overlapper hinanden. Nedenstående tabel 1 indeholder de lineære attenuationskoefficienter for de væv, der er relevante ved en CTC. Væv CT-værdi Cerebrum, hvid substans Cerebrum, grå substans Sinus sagitalis superior Frisk blod Hæmatom 10 dage Hæmatom 20 dage Hæmatom 30 dage 0-20 Kompakt knogle Spongiøs knogle

03-10-2012 side 1. Billeddannelsen. Anne Sofie Nielsen. UDDANNELSER I UDVIKLING www.ucl.dk

03-10-2012 side 1. Billeddannelsen. Anne Sofie Nielsen. UDDANNELSER I UDVIKLING www.ucl.dk 03-10-2012 side 1 Billeddannelsen Anne Sofie Nielsen 03-10-2012 side 2 Dataopsamling (Data acquisition) Slice by sice (sekventiel) Volumen (Helical eller spiral) 03-10-2012 side 3 Seeram 03-10-2012 side

Læs mere

Billedkvalitet fortsat

Billedkvalitet fortsat 03-10-2012 side 1 Billedkvalitet fortsat 03-10-2012 side 2 Billedkvalitet Parameterhåndtering FOV ma Scantid kv Pitch Snittykkelse Patientlejring Kernel 03-10-2012 side 3 FOV Placering af pt. 03-10-2012

Læs mere

03-10-2012 side 1. Billedkvalitet. May-Lin Martinsen. UDDANNELSER I UDVIKLING www.ucl.dk

03-10-2012 side 1. Billedkvalitet. May-Lin Martinsen. UDDANNELSER I UDVIKLING www.ucl.dk 03-10-2012 side 1 Billedkvalitet May-Lin Martinsen 03-10-2012 side 2 Billedkvalitet Kontrast opløsning Rumlig opløsning Signal- Støj forhold (S/N) DOSIS Artefakter 03-10-2012 side 3 Billedkvalitet Den

Læs mere

Lungescreening ved lav dosis CT

Lungescreening ved lav dosis CT Lungescreening ved lav dosis CT opgaven Martin Bjerregaard Wied Studienummer: 66080015 Hold 65 Afleveringstidspunkt: 7. april 2010 Anslag: 27.441 Professionshøjskolen Metropol Vejleder: Lau Kent Jeppesen

Læs mere

VEJLEDNING OM MÅLING AF PATIENTDOSER TIL CT-UNDERSØGELSER

VEJLEDNING OM MÅLING AF PATIENTDOSER TIL CT-UNDERSØGELSER VEJLEDNING OM MÅLING AF PATIENTDOSER TIL CT-UNDERSØGELSER 2012 Vejledning om måling af patientdoser til CT-undersøgelser Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

PRIS Hvem er jeg? Hvorfor er jeg her idag? Hvilket projekt er jeg med i og hvem er vi?

PRIS Hvem er jeg? Hvorfor er jeg her idag? Hvilket projekt er jeg med i og hvem er vi? PRIS 23.09.10 PRIS 23.09.10 Hvem er jeg? Hvorfor er jeg her idag? Hvilket projekt er jeg med i og hvem er vi? Gennemgang i dag: Projekt Billedkvalitet Filtreret tilbage projektion Iterativ rekonstruktion

Læs mere

Røntgenøvelser på SVS

Røntgenøvelser på SVS Røntgenøvelser på SVS Øvelsesvejledning Endelig vil du se hvordan radiograferne kan styre kvaliteten af billedet ved hjælp af mængden af stråling og energien af strålingen. Ved CT-scanneren vil du kunne

Læs mere

Abstract et bachelorprojekt af C.D. Gade, M. Jensen og M.B. Krarup.

Abstract et bachelorprojekt af C.D. Gade, M. Jensen og M.B. Krarup. 1 Forord Dette er et Bachelor projekt, skrevet på 7. Semester af tre Radiografstuderende i Odense. Vi vil gerne starte med at gøre opmærksom på, at hvis ikke andet er opgivet, er illustrationerne og figurerne

Læs mere

Hvorfor skal vi CT-skanne?

Hvorfor skal vi CT-skanne? A-kursus CT teknik asbjoern.seegert@rsyd.dk tlf: 7636 30 Agenda Hvorfor skal vi CT-skanne Historik Hvad er en CT-skanning egentlig Billedrekonstruktion Vigtige forhold CT-tal og windowsetting Antal snit

Læs mere

MTV og 3 D Lise Ludvigsen. Trine Agertoft Lene Tarp. Radiologisk afdeling Odense Universitetshospital

MTV og 3 D Lise Ludvigsen. Trine Agertoft Lene Tarp. Radiologisk afdeling Odense Universitetshospital MTV og 3 D Lise Ludvigsen Janni Jensen Trine Agertoft Lene Tarp Medicinsk Teknologi Vurdering En alsidig systematisk vurdering af forudsætningerne for og konsekvenserne af at anvende en medicinsk teknologi.

Læs mere

CT scannerens opbygning

CT scannerens opbygning 03-10-2012 side 1 CT scannerens opbygning May-Lin Martinsen 03-10-2012 side 2 Dag 1 Dag 2-6 Dag 7 Lektion 3 Intro Lektion 1 Lektion 2 Repetiti jkfhujfhg on Teori Eazy-Wiz Øvelser: CT scanneren Formidling

Læs mere

Bismuth-afdækning af orbita ved CT af cerebrum

Bismuth-afdækning af orbita ved CT af cerebrum Bismuth-afdækning af orbita ved CT af cerebrum Udarbejdet af: Lau Østberg Larsen og Janus Damm Radiografstuderende hold 55, 7. semester. Bachelorprojekt 3. eksterne opgave Anslag: 83975 Vejleder: Carsten

Læs mere

3.600 kg og den gennemsnitlige fødselsvægt kg i stikprøven.

3.600 kg og den gennemsnitlige fødselsvægt kg i stikprøven. PhD-kursus i Basal Biostatistik, efterår 2006 Dag 1, onsdag den 6. september 2006 Eksempel: Sammenhæng mellem moderens alder og fødselsvægt I dag: Introduktion til statistik gennem analyse af en stikprøve

Læs mere

CT skanning Basal teknik

CT skanning Basal teknik CT skanning Basal teknik Billeddiagnostisk kursus i Pædiatrisk Pulmonologi Onsdag den 14. april 2010 Gratien Andersen, overlæge Billeddiagnostisk Afdeling Århus Universitetshospital, Skejby Introduktion

Læs mere

VIGTIGT - Korrektion vedr. medicinsk udstyr Brilliance CT-systemer og Gemini- og Precedence-systemer, der anvender Brilliance CT

VIGTIGT - Korrektion vedr. medicinsk udstyr Brilliance CT-systemer og Gemini- og Precedence-systemer, der anvender Brilliance CT CT/AMI -1/2- FSN 72800599_88200461 15. maj 2013 Problemer med CTDI vol -faktorer på Philips CT-systemer Kære kunde, Der er konstateret et problem på Philips Gemini- og Precedence-systemer, der anvender

Læs mere

CARE Dose4D og bismutafdækning til mammae ved standard CT thorax undersøgelse

CARE Dose4D og bismutafdækning til mammae ved standard CT thorax undersøgelse University College Nordjylland Hanne Veggerby Rikke Hansen Radiografuddannelsen Hold R05V 6. Juni 2008 7. semester Vejleder: Karen Johnsen Bachelorprojekt CARE Dose4D og bismutafdækning til mammae ved

Læs mere

En intro til radiologisk statistik. Erik Morre Pedersen

En intro til radiologisk statistik. Erik Morre Pedersen En intro til radiologisk statistik Erik Morre Pedersen Hypoteser og testning Statistisk signifikans 2 x 2 tabellen og lidt om ROC Inter- og intraobserver statistik Styrkeberegning Konklusion Litteratur

Læs mere

CT Urografi protokoller

CT Urografi protokoller Bachelorprojekt på Radiografuddannelsen i Herlev, afleveret d. 7. januar 2005. CT Urografi protokoller på Sjælland Figur 1 Udarbejdet af Radiografstuderende Kasper Damsbo og Signe Olsen - hold 51 på sygepleje-

Læs mere

Vejledning om patientdoser og referencedoser for røntgenundersøgelser Konventionelle røntgenundersøgelser af børn

Vejledning om patientdoser og referencedoser for røntgenundersøgelser Konventionelle røntgenundersøgelser af børn J.nr.: 3715-13-006 December 006 Vejledning om patientdoser og referencedoser for røntgenundersøgelser Konventionelle røntgenundersøgelser af børn I henhold til 96 i bekendtgørelse nr. 975/1998 1 skal røntgenafdelinger

Læs mere

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Læs mere om nye titler fra Academica på www.academica.dk Nikolaj Malchow-Møller og Allan H. Würtz Indblik i statistik for samfundsvidenskab Academica Indblik

Læs mere

Mikro-kursus i statistik 1. del. 24-11-2002 Mikrokursus i biostatistik 1

Mikro-kursus i statistik 1. del. 24-11-2002 Mikrokursus i biostatistik 1 Mikro-kursus i statistik 1. del 24-11-2002 Mikrokursus i biostatistik 1 Hvad er statistik? Det systematiske studium af tilfældighedernes spil!dyrkes af biostatistikere Anvendes som redskab til vurdering

Læs mere

Indenrigs - og Sundhedsministeriet Att. Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen Slotholmsgade 10-12 1216 København K 23.4.2003.

Indenrigs - og Sundhedsministeriet Att. Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen Slotholmsgade 10-12 1216 København K 23.4.2003. Indenrigs - og Sundhedsministeriet Att. Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen Slotholmsgade 10-12 1216 København K 23.4.2003 Problemstilling Foreningen af Radiografer i Danmark tillader sig at henvende

Læs mere

Dosisoptimering af CT oversigt over abdomen

Dosisoptimering af CT oversigt over abdomen Dosisoptimering af CT oversigt over abdomen Radiografuddannelsen 7. semester Bachelorprojekt 4. eksterne prøve Udarbejdet af: Vejleder: Skole: Christian Engsbro Hold 59 Rikke Vinterberg Professionshøjskolen

Læs mere

Kvalitetssikring af digitale billeddannende røntgensystemer hos Dyrlæger

Kvalitetssikring af digitale billeddannende røntgensystemer hos Dyrlæger Kvalitetssikring af digitale billeddannende røntgensystemer hos Dyrlæger Formål: Med disse retningslinier for kvalitetssikring vil en højere kvalitet på det veterinære billeddiagnostiske område kunne opnås.

Læs mere

Medicinsk billeddannelse

Medicinsk billeddannelse Medicinsk billeddannelse Introduktion Billedtyper - Opgaver Billedegenskaber Billedbehandling Lars Møller Albrecht Lars.moeller.albrecht@mt.regionsyddanmark.dk Billedtyper Analog f.eks. billeder, malerier,

Læs mere

Digital Radiologi. Hvilke emner behandler jeg ikke. Kliniske billeder (Dette er et røntgenteknisk modul)

Digital Radiologi. Hvilke emner behandler jeg ikke. Kliniske billeder (Dette er et røntgenteknisk modul) Digital Radiologi 1 Emner : Hvad står DR egentlig for? Grundbegreber indenfor DR teknologien De forskellige teknikker (med speciel fokus på 2 teknikker) Fordele og muligheder med DR teknikken Nogle digitale

Læs mere

NØJAGTIGHEDEN AF UDMÅLINGER FORETAGET I PACS PÅ KONVENTIONELLE

NØJAGTIGHEDEN AF UDMÅLINGER FORETAGET I PACS PÅ KONVENTIONELLE NØJAGTIGHEDEN AF UDMÅLINGER FORETAGET I PACS PÅ KONVENTIONELLE KNOGLEBILLEDER - EN BACHELOROPGAVE OM ANVENDELSE AF PACS TIL UDMÅLING AF CORTICALISTYKKELSEN I DEN PROXIMALE HUMERALE DIAFYSE HOS PATIENTER

Læs mere

Gonadebeskyttelse og valg af projektion

Gonadebeskyttelse og valg af projektion Gonadebeskyttelse og valg af projektion som dosisreducerende metoder til ovarierne ved konventionel røntgen af columna lumbalis. Benjamin Gjerrild Nielsen, radiograf Radiologisk Afd. - Regionshospitalet

Læs mere

A KURSUS 2014 KVALITETSSIKRING & KVALITETSKONTROL. Diagnostisk Radiologi : Fysik og Radiobiologi

A KURSUS 2014 KVALITETSSIKRING & KVALITETSKONTROL. Diagnostisk Radiologi : Fysik og Radiobiologi A KURSUS 2014 Diagnostisk Radiologi : Fysik og Radiobiologi KVALITETSSIKRING & KVALITETSKONTROL Erik Andersen, ansvarlig fysiker CIMT Medico Herlev, Gentofte, Glostrup Hospital Bekendtgørelse nr. 975 af

Læs mere

Dig og din puls Lærervejleding

Dig og din puls Lærervejleding Dig og din puls Lærervejleding Indledning I det efterfølgende materiale beskrives et forløb til matematik C, hvori eleverne skal måle hvilepuls og arbejdspuls og beskrive observationerne matematisk. Materialet

Læs mere

CORE CURRICULUM i Oral Radiologi for tandlægeuddannelsen på Aarhus Universitet

CORE CURRICULUM i Oral Radiologi for tandlægeuddannelsen på Aarhus Universitet CORE CURRICULUM i Oral Radiologi for tandlægeuddannelsen på Aarhus Universitet Ann Wenzel professor phd, dr.odont. Aarhus Tandlægeskole Odontologisk Institut Aarhus Universitet 2011 1 Målbeskrivelse for

Læs mere

Projektopgave Observationer af stjerneskælv

Projektopgave Observationer af stjerneskælv Projektopgave Observationer af stjerneskælv Af: Mathias Brønd Christensen (20073504), Kristian Jerslev (20072494), Kristian Mads Egeris Nielsen (20072868) Indhold Formål...3 Teori...3 Hvorfor opstår der

Læs mere

Disposition. 30 min. Spørgsmål / Debat?

Disposition. 30 min. Spørgsmål / Debat? Multi - etnisk CT Disposition 30 min Spørgsmål / Debat? 2003 SVS 16 slice CT 2003 RIS.PACS jan. 2004 Radiologi - Nuclear med. Undersøgelsesprofil i CT CT oversigt i stedet for Rtg. CT urografi CT ansigtsskelet

Læs mere

Statistik Lektion 1. Introduktion Grundlæggende statistiske begreber Deskriptiv statistik

Statistik Lektion 1. Introduktion Grundlæggende statistiske begreber Deskriptiv statistik Statistik Lektion 1 Introduktion Grundlæggende statistiske begreber Deskriptiv statistik Introduktion Kursusholder: Kasper K. Berthelsen Opbygning: Kurset består af 5 blokke En blok består af: To normale

Læs mere

5.11 Middelværdi og varians Kugler Ydelse for byg [Obligatorisk opgave 2, 2005]... 14

5.11 Middelværdi og varians Kugler Ydelse for byg [Obligatorisk opgave 2, 2005]... 14 Module 5: Exercises 5.1 ph i blod.......................... 1 5.2 Medikamenters effektivitet............... 2 5.3 Reaktionstid........................ 3 5.4 Alkohol i blodet...................... 3 5.5

Læs mere

Optimering af CT bihuleprotokoller

Optimering af CT bihuleprotokoller Optimering af CT bihuleprotokoller V e j l e d e r : C a r s t e n A. L a u r i d s e n 1 / 6-2 0 1 1 A n t a l a n s l a g : 8 1. 7 1 2 P r o f e s s i o n s h ø j s k o l e n M e t r o p o l R a d i

Læs mere

Modul 7. Gældende efteråret Katrine Borg-Hansen,

Modul 7. Gældende efteråret Katrine Borg-Hansen, Modul 7 Gældende efteråret 2016 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS-point på modulet... 3 4. Fagenes centrale temaer og læringsudbytte...

Læs mere

Generelle bemærkninger om statusrapporter

Generelle bemærkninger om statusrapporter Generelle bemærkninger om statusrapporter Opdateret den 19. december 2011 Indhold Alle grenspecialer... 2 Diverse:... 2 Litteratur:... 2 Praksis /Klinisk:... 3 Specielt for Onkologi... 4 Specielt for Radiologi...

Læs mere

OPLØSNINGSEVNE STØJ, MTF, DQE, ROC

OPLØSNINGSEVNE STØJ, MTF, DQE, ROC A KURSUS 204 Diagnostisk Radiologi : Fysik og Radiobiologi BILLEDKVALITET OPLØSNINGSEVNE STØJ, MTF, DQE, ROC m.m. Erik Andersen, ansvarlig fysiker CIMT Medico Herlev, Gentofte, Glostrup Hospital Billedkvalitet

Læs mere

Deskriptiv statistik. Version 2.1. Noterne er et supplement til Vejen til matematik AB1. Henrik S. Hansen, Sct. Knuds Gymnasium

Deskriptiv statistik. Version 2.1. Noterne er et supplement til Vejen til matematik AB1. Henrik S. Hansen, Sct. Knuds Gymnasium Deskriptiv (beskrivende) statistik er den disciplin, der trækker de væsentligste oplysninger ud af et ofte uoverskueligt materiale. Det sker f.eks. ved at konstruere forskellige deskriptorer, d.v.s. regnestørrelser,

Læs mere

En intro til radiologisk statistik

En intro til radiologisk statistik En intro til radiologisk statistik Erik Morre Pedersen Hypoteser og testning Statistisk signifikans 2 x 2 tabellen og lidt om ROC Inter- og intraobserver statistik Styrkeberegning Konklusion Litteratur

Læs mere

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 7 - Teori

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 7 - Teori Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb Modul 7 - Teori Juni 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 5 Introduktion til modulet

Læs mere

UDVIKLINGEN I BRUG AF RØNTGENUNDERSØGELSER I DANMARK

UDVIKLINGEN I BRUG AF RØNTGENUNDERSØGELSER I DANMARK DECEMBER 215 UDVIKLINGEN I BRUG AF RØNTGENUNDERSØGELSER I DANMARK - med fokus på CT 23-214 UDVIKLINGEN I BRUG AF RØNTGENUNDERSØGELSER I DANMARK 23-214 Sundhedsstyrelsen, 215 Du kan frit referere teksten

Læs mere

PhD-kursus i Basal Biostatistik, efterår 2006 Dag 2, onsdag den 13. september 2006

PhD-kursus i Basal Biostatistik, efterår 2006 Dag 2, onsdag den 13. september 2006 PhD-kursus i Basal Biostatistik, efterår 2006 Dag 2, onsdag den 13. september 2006 I dag: To stikprøver fra en normalfordeling, ikke-parametriske metoder og beregning af stikprøvestørrelse Eksempel: Fiskeolie

Læs mere

Lars Andersen: Anvendelse af statistik. Notat om deskriptiv statistik, χ 2 -test og Goodness of Fit test.

Lars Andersen: Anvendelse af statistik. Notat om deskriptiv statistik, χ 2 -test og Goodness of Fit test. Lars Andersen: Anvendelse af statistik. Notat om deskriptiv statistik, χ -test og Goodness of Fit test. Anvendelser af statistik Statistik er et levende og fascinerende emne, men at læse om det er alt

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet 1 2 Diagnostiske strategier for muskuloskeletal

Læs mere

Bismuth-beskyttelse af lens ved pædiatriske CT-scanninger

Bismuth-beskyttelse af lens ved pædiatriske CT-scanninger Bismuth-beskyttelse af lens ved pædiatriske CT-scanninger Radiografuddannelsen UCN, Aalborg Vejleder: Jeanne E. Debess Forfattere: Christina L. Haahr Trine K.G. Larsen Mette K. Villadsen Bachelor, Modul

Læs mere

Et oplæg til dokumentation og evaluering

Et oplæg til dokumentation og evaluering Et oplæg til dokumentation og evaluering Grundlæggende teori Side 1 af 11 Teoretisk grundlag for metode og dokumentation: )...3 Indsamling af data:...4 Forskellige måder at angribe undersøgelsen på:...6

Læs mere

Relationen til mennesket med cancer med fokus på at overkomme distancen i relationen

Relationen til mennesket med cancer med fokus på at overkomme distancen i relationen PET 3 1/3 ECTS UCN Radiografuddannelsen, Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg øst Tema Valgfaget præsenterer overordnede centrale begreber, teorier samt handlemåder, der kan anvendes i hverdagen ift. at

Læs mere

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING ARTS AARHUS UNIVERSITET Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Arts Aarhus Universitet Notat om forskningskvalitet,

Læs mere

SCVUA-guide til informationssøgning

SCVUA-guide til informationssøgning SCVUA-guide til informationssøgning Bilag 1 SCVUA-guide til informationssøgning Facet 1 - navn: Ofte OR mellem søgetermerne Databasenavn: PubMed Bismuth Bismuth, in-plane shield, breast shield, shielding

Læs mere

Bilag 1. Udarbejdelse af den indledende spørgeskemaundersøgelse

Bilag 1. Udarbejdelse af den indledende spørgeskemaundersøgelse Bilag 1 Udarbejdelse af den indledende spørgeskemaundersøgelse Tanken bag dette spørgeskema var; at skabe belæg for at emnet i vores problemstilling var reelt eksisterende. Vi ønskede at spørgeskemaet

Læs mere

Kort gennemgang af Samfundsfaglig-, Naturvidenskabeligog

Kort gennemgang af Samfundsfaglig-, Naturvidenskabeligog Kort gennemgang af Samfundsfaglig-, Naturvidenskabeligog Humanistisk metode Vejledning på Kalundborg Gymnasium & HF Samfundsfaglig metode Indenfor det samfundsvidenskabelige område arbejdes der med mange

Læs mere

Statistik vejledende læreplan og læringsmål, foråret 2015 SmartLearning

Statistik vejledende læreplan og læringsmål, foråret 2015 SmartLearning Side 1 af 6 Statistik vejledende læreplan og læringsmål, foråret 2015 SmartLearning Litteratur: Kenneth Hansen & Charlotte Koldsø: Statistik I økonomisk perspektiv, Hans Reitzels Forlag 2012, 2. udgave,

Læs mere

Opgavekriterier Bilag 4

Opgavekriterier Bilag 4 Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier Bilag 4 - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab. Introduktion

Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab. Introduktion Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab Introduktion 1 Formelt Lærere: Esben Budtz-Jørgensen Jørgen Holm Petersen Øvelseslærere: Berivan+Kathrine, Amalie+Annabell Databehandling: SPSS

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 4. Modulbeskrivelse modul 4. Overgangsordning

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 4. Modulbeskrivelse modul 4. Overgangsordning Modulbeskrivelse modul 4 Overgangsordning Efteråret 2016 1 1.0 Generelt Deltagelse i undervisningen på modulet forudsætter, at den studerende har fulgt undervisning i modul 1-3. 2.0 Introduktion til modulet:

Læs mere

Axial/sekventiel CT Cerebrum

Axial/sekventiel CT Cerebrum Axial/sekventiel CT Cerebrum -Et fantomstudie omkring off-centrerings indflydelse på støj og lavkontrast Professionshøjskolen University College Nordjylland Bachelorprojekt, modul 14 Afleveret fredag d.

Læs mere

Værktøjshjælp for TI-Nspire CAS Struktur for appendiks:

Værktøjshjælp for TI-Nspire CAS Struktur for appendiks: Værktøjshjælp for TI-Nspire CAS Struktur for appendiks: Til hvert af de gennemgåede værktøjer findes der 5 afsnit. De enkelte afsnit kan læses uafhængigt af hinanden. Der forudsættes et elementært kendskab

Læs mere

Hypotesetest. Altså vores formodning eller påstand om tingens tilstand. Alternativ hypotese (hvis vores påstand er forkert) H a : 0

Hypotesetest. Altså vores formodning eller påstand om tingens tilstand. Alternativ hypotese (hvis vores påstand er forkert) H a : 0 Hypotesetest Hypotesetest generelt Ingredienserne i en hypotesetest: Statistisk model, f.eks. X 1,,X n uafhængige fra bestemt fordeling. Parameter med estimat. Nulhypotese, f.eks. at antager en bestemt

Læs mere

Binomial fordeling. n f (x) = p x (1 p) n x. x = 0, 1, 2,...,n = x. x x!(n x)! Eksempler. Middelværdi np og varians np(1 p). 2/

Binomial fordeling. n f (x) = p x (1 p) n x. x = 0, 1, 2,...,n = x. x x!(n x)! Eksempler. Middelværdi np og varians np(1 p). 2/ Program: 1. Repetition af vigtige sandsynlighedsfordelinger: binomial, (Poisson,) normal (og χ 2 ). 2. Populationer og stikprøver 3. Opsummering af data vha. deskriptive størrelser og grafer. 1/29 Binomial

Læs mere

Pædiatri i radiografien

Pædiatri i radiografien Pædiatri i radiografien Bente Winther og Helle Precht Sygehus Lillebælt - University College Lillebælt Hvem er vi? Helle: Undervisende radiograf. Udd. 2003 Ansat ved Radiografuddannelsen, UC Lillebælt

Læs mere

Bilag til Statistik i løb : Statistik og Microsoft Excel tastevejledning / af Lars Bo Kristensen

Bilag til Statistik i løb : Statistik og Microsoft Excel tastevejledning / af Lars Bo Kristensen Bilag til Statistik i løb : Statistik og Microsoft Excel tastevejledning / af Lars Bo Kristensen Microsoft Excel har en del standard anvendelsesmuligheder i forhold til den beskrivende statistik og statistisk

Læs mere

for gymnasiet og hf 2017 Karsten Juul

for gymnasiet og hf 2017 Karsten Juul for gymnasiet og hf 75 50 5 017 Karsten Juul Statistik for gymnasiet og hf 017 Karsten Juul 5/11-017 Nyeste version af dette hæfte kan downloades fra http://mat1.dk/noter.htm Hæftet må benyttes i undervisningen

Læs mere

Mette Fiedel & Eva Holst Hold 52

Mette Fiedel & Eva Holst Hold 52 Bachelorprojekt - 1 - Juni 2005 Indholdsfortegnelse: Indledning....4 Læsevejledning...4 I....5 Problemfeltet og dets afgrænsning...5 Problemformulering....8 II...9 Metode....9 Generaliserbarhed...10 Reliabilitet...10

Læs mere

Sommereksamen 2015. Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering

Sommereksamen 2015. Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering Sommereksamen 2015 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Statistik og evidensbaseret medicin Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering 2. semester Eksamensdato: 16-06-2015 Tid:

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Kvantitative forskningsmetoder. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Kvantitative forskningsmetoder. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Kvantitative forskningsmetoder Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 14. december 2011 Eksamensnummer: 5 14. december 2011 Side 1 af 6 1) Af boxplottet kan man aflæse,

Læs mere

Videreudvikling af undersøgelsestypen: Fluoroskopi Hysterosalpingografi

Videreudvikling af undersøgelsestypen: Fluoroskopi Hysterosalpingografi Videreudvikling af undersøgelsestypen: Fluoroskopi Hysterosalpingografi Radiografuddannelsen Professionshøjskolen Metropol Bacheloropgave Udarbejdet af: Anders Nørregaard 9686 og Dennis Mortensen 10375

Læs mere

Bachelor Opgave Modul 14. CT dosisstudie i forhold til brugen af gonadebeskyttelse

Bachelor Opgave Modul 14. CT dosisstudie i forhold til brugen af gonadebeskyttelse Modul 14 CT dosisstudie i forhold til brugen af gonadebeskyttelse Navne: Dato/år: 27/5 2013 Vejleder: Thomas Søndergaard Larsen Antal anslag: 93.775 1 CT Scanning af mænd med gonadebeskytter -dosisstudie

Læs mere

Personlig stemmeafgivning

Personlig stemmeafgivning Ib Michelsen X 2 -test 1 Personlig stemmeafgivning Efter valget i 2005 1 har man udspurgt en mindre del af de deltagende, om de har stemt personligt. Man har svar fra 1131 mænd (hvoraf 54 % har stemt personligt

Læs mere

Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser

Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser Denne checkliste anvendes til undersøgelser som er designet til at besvare spørgsmål af typen hvad er effekten af denne eksponering?. Den relaterer sig til

Læs mere

University of Copenhagen. Notat om statistisk inferens Larsen, Martin Vinæs. Publication date: Document Version Peer-review version

University of Copenhagen. Notat om statistisk inferens Larsen, Martin Vinæs. Publication date: Document Version Peer-review version university of copenhagen University of Copenhagen Notat om statistisk inferens Larsen, Martin Vinæs Publication date: 2014 Document Version Peer-review version Citation for published version (APA): Larsen,

Læs mere

Mindste kvadraters tilpasning Prædiktion og residualer Estimation af betinget standardafvigelse Test for uafhængighed Konfidensinterval for hældning

Mindste kvadraters tilpasning Prædiktion og residualer Estimation af betinget standardafvigelse Test for uafhængighed Konfidensinterval for hældning 1 Regressionsproblemet 2 Simpel lineær regression Mindste kvadraters tilpasning Prædiktion og residualer Estimation af betinget standardafvigelse Test for uafhængighed Konfidensinterval for hældning 3

Læs mere

Konfidensintervaller og Hypotesetest

Konfidensintervaller og Hypotesetest Konfidensintervaller og Hypotesetest Konfidensinterval for andele χ -fordelingen og konfidensinterval for variansen Hypoteseteori Hypotesetest af middelværdi, varians og andele Repetition fra sidst: Konfidensintervaller

Læs mere

Fagplan for statistik, efteråret 2015

Fagplan for statistik, efteråret 2015 Side 1 af 7 M Fagplan for statistik, efteråret 20 Litteratur Kenneth Hansen & Charlotte Koldsø (HK): Statistik I økonomisk perspektiv, Hans Reitzels Forlag 2012, 2. udgave, ISBN 9788741256047 HypoStat

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Relationen til mennesket med cancer med fokus på at overkomme distancen i relationen

Relationen til mennesket med cancer med fokus på at overkomme distancen i relationen PET 3 1/3 ECTS Valgfaget afholdes UCN Radiografuddannelsen, Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg øst Valgfagets tema Valgfaget præsenterer overordnede centrale begreber, teorier samt handlemåder, der kan

Læs mere

Gennemsnit og normalfordeling illustreret med terningkast, simulering og SLUMP()

Gennemsnit og normalfordeling illustreret med terningkast, simulering og SLUMP() Gennemsnit og normalfordeling illustreret med terningkast, simulering og SLUMP() John Andersen, Læreruddannelsen i Aarhus, VIA Et kast med 10 terninger gav følgende udfald Fig. 1 Result of rolling 10 dices

Læs mere

Studieplan Biostatistik Semester 1

Studieplan Biostatistik Semester 1 OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Studieplan Biostatistik Semester 1 Bioanalytikeruddannelsen i Odense Efterår 2017 Semester 1 Indhold 1. Fagets fokus og emner... 3 2. Lektionsplan... 4 3. Litteraturliste...

Læs mere

Dosisreducerende tiltag til mammae ved CT-scanning af thorax/øvre abdomen

Dosisreducerende tiltag til mammae ved CT-scanning af thorax/øvre abdomen Dosisreducerende tiltag til mammae ved CT-scanning af thorax/øvre abdomen - Et studie af stråledosis og billedkvalitet ved bismuthafdækning eller X-CARE Radiografuddannelsen UCN, Aalborg R11S Modul 14

Læs mere

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb i praksis Modul 8 - Klinik Rev. September 2016 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 5 Introduktion

Læs mere

C) Perspektiv jeres kommunes resultater vha. jeres svar på spørgsmål b1 og b2.

C) Perspektiv jeres kommunes resultater vha. jeres svar på spørgsmål b1 og b2. C) Perspektiv jeres kommunes resultater vha. jeres svar på spørgsmål b1 og b. 5.000 4.800 4.600 4.400 4.00 4.000 3.800 3.600 3.400 3.00 3.000 1.19% 14.9% 7.38% 40.48% 53.57% 66.67% 79.76% 9.86% 010 011

Læs mere

Schweynoch, 2003. Se eventuelt http://www.mathematik.uni-kassel.de/~fathom/projekt.htm.

Schweynoch, 2003. Se eventuelt http://www.mathematik.uni-kassel.de/~fathom/projekt.htm. Projekt 8.5 Hypotesetest med anvendelse af t-test (Dette materiale har været anvendt som forberedelsesmateriale til den skriftlige prøve 01 for netforsøget) Indhold Indledning... 1 χ -test... Numeriske

Læs mere

Introduktionsuddannelsen

Introduktionsuddannelsen Logbog Introduktionsuddannelsen Diagnostisk Radiologi Printervenlig udgave udarbejdet af Elisabeth Albrecht-Beste Formand for DRS Koordinerende Uddannelsesråd eab@dadlnet.dk yderligere oplysninger om logbogen

Læs mere

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet D.29/2 2012 Udarbejdet af: Katrine Ahle Warming Nielsen Jannie Jeppesen Schmøde Sara Lorenzen A) Kritik af spørgeskema Set ud fra en kritisk vinkel af spørgeskemaet

Læs mere

Statistik. Peter Sørensen: Statistik og sandsynlighed Side 1

Statistik. Peter Sørensen: Statistik og sandsynlighed Side 1 Statistik Formålet... 1 Mindsteværdi... 1 Størsteværdi... 1 Ikke grupperede observationer... 2 Median og kvartiler defineres ved ikke grupperede observationer således:... 2 Middeltal defineres ved ikke

Læs mere

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Gældende efteråret 2016 Formål Formål med prøven er at bedømme i hvilken grad

Læs mere

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering:

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: LINEÆR PROGRAMMERING I lineær programmering løser man problemer hvor man for en bestemt funktion ønsker at finde enten en maksimering eller en minimering

Læs mere

Empirisk Miniprojekt 2

Empirisk Miniprojekt 2 Empirisk Miniprojekt 2 Michael Bejer-Andersen, Thomas Thulesen og Emil Holmegaard Gruppe 5 26. November 2010 Indhold 1 Introduktion 2 1.1 Bane og Robot..................................... 2 1.2 Counter

Læs mere

December Appendiks 2 Retningslinjer om anvendelse af ioniserende stråling i sundhedsvidenskabelige forsøg

December Appendiks 2 Retningslinjer om anvendelse af ioniserende stråling i sundhedsvidenskabelige forsøg December 2011 Appendiks 2 Retningslinjer om anvendelse af ioniserende stråling i sundhedsvidenskabelige forsøg Almindelige bestemmelser Enhver anvendelse af ioniserende stråling fra røntgenkilder eller

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet. Klinisk radiologi. Diagnostiske strategier: Muskuloskeletal radiologi

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet. Klinisk radiologi. Diagnostiske strategier: Muskuloskeletal radiologi Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Diagnostiske strategier: Muskuloskeletal radiologi Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Læs mere

Arbejdet på kuglens massemidtpunkt, langs x-aksen, er lig med den resulterende kraft gange strækningen:

Arbejdet på kuglens massemidtpunkt, langs x-aksen, er lig med den resulterende kraft gange strækningen: Forsøgsopstilling: En kugle ligger mellem to skinner, og ruller ned af den. Vi måler ved hjælp af sensorer kuglens hastighed og tid ved forskellige afstand på rampen. Vi måler kuglens radius (R), radius

Læs mere

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Målemetoder i forebyggelse,

Læs mere

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring Vejledning til Projektopgave Akademiuddannelsen i projektstyring Indholdsfortegnelse: Layout af projektopgave!... 3 Opbygning af projektopgave!... 3 Ad 1: Forside!... 4 Ad 2: Indholdsfortegnelse inkl.

Læs mere

Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008

Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008 Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008 10. marts 2008 1. Angiv formål med undersøgelsen. Beskriv kort hvordan cases og kontroller er udvalgt. Vurder om kontrolgruppen i det aktuelle studie

Læs mere

KONTROL AF DR RØNTGENANLÆG

KONTROL AF DR RØNTGENANLÆG 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 AF KONTROL AF DR RØNTGENANLÆG DR RØNTGENANLÆG 2005 Kontrol af DR røntgenanlæg Redaktion Statens Institut for

Læs mere

Produkt og marked - matematiske og statistiske metoder

Produkt og marked - matematiske og statistiske metoder Produkt og marked - matematiske og statistiske metoder Rasmus Waagepetersen Institut for Matematiske Fag Aalborg Universitet February 19, 2016 1/26 Kursusindhold: Sandsynlighedsregning og lagerstyring

Læs mere

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1 Ingeniør- og naturvidenskabelig metodelære Dette kursusmateriale er udviklet af: Jesper H. Larsen Institut for Produktion Aalborg Universitet Kursusholder: Lars Peter Jensen Formål & Mål Formål: At støtte

Læs mere

Røntgenhenvisningen Morten Kindt, Røntgenafdelingen, Vejle

Røntgenhenvisningen Morten Kindt, Røntgenafdelingen, Vejle Røntgenhenvisningen 1 Røntgenhenvisningen Hvilke hensyn skal man tage, når man bestiller en billeddiagnostisk undersøgelse? 2 Fire vigtige hensyn Strålebeskyttelse Godt samarbejde med røntgenafdelingen

Læs mere

Uge 43 I Teoretisk Statistik, 21. oktober Forudsigelser

Uge 43 I Teoretisk Statistik, 21. oktober Forudsigelser Uge 43 I Teoretisk Statistik,. oktober 3 Simpel lineær regressionsanalyse Forudsigelser Fortolkning af regressionsmodellen Ekstreme observationer Transformationer Sammenligning af to regressionslinier

Læs mere