Aktivitetsplan nr. 7. levende kyster. Forsk 2020 referencer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktivitetsplan nr. 7. levende kyster. Forsk 2020 referencer"

Transkript

1 Aktivitetsplan (navn): Forsk 2020 referencer Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de nye kompetencer som forventes udviklet Working with nature planlægning af levende kyster Aktivitetsplan nr Fremtidens energiteknologier og systemer 1.2 Fra viden om miljø, vand og ressourcer til konkurrencedygtige teknologier og løsninger 1. Fremtidens klima og klimatilpasning.1 Digitale muligheder og løsninger 4.1 Konkurrenceevne, produktivitet og vækst 4. Transport, logistik og livsrum I takt med stigende pres på de danske kyster både fra landsiden i form af udbygning af danske havne og behov for strandstrækninger til rekreative formål, og fra vandsiden, som følge af klimaforandringer og udvikling af marin infrastruktur, stiger kravene til præcision af de metoder og modeller, der anvendes til kvantificering af sedimenttransportprocesser. Der er derfor et behov for udvikling af nye metoder der kan understøtte en forvaltning af kyster og kystnære farvande der tager udgangspunkt i naturens egne processer og som kan bevare og udvikle danske kystområder og de aktiviteter der er knyttet hertil. Den nye viden og teknologier, der kan understøtte udviklingen inden for kystområdet, er i aktivitetsplanen organiseret i fire delaktiviteter. Delaktiviteterne omfatter: Næste generation af sediment transport modeller Innovative målemetoder til sediment transport og andre miljøparametre, der er målrettet til studier der udføres ved hjælp af numeriske modeller Operationel modellering af sedimentspild og spredning fra marine graveaktiviteter Værktøjer til bæredygtig kystplanlægning Næste generation sediment transport modeller En væsentlig del af aktivitetsplanen er udvikling af en ny generation af sedimenttransportmodeller, således at man kan beskrive de vigtige naturlige processer bedre og mere effektivt. I indeværende resultatkontrakt er der i aktivitetsområdet Kyst og Hav (aktiviteten Teknologier til fremtidens kystzoneforvaltning) og i aktivitetsområdet Klimaeffekter og Klimatilpasning (aktiviteten Ændringer af bundforhold i danske farvande) arbejdet med modellering af langtidsmorfologiske effekter på bølgeeksponerede kyster. Disse undersøgelser er baseret på den eksisterende basis-sedimentransportmodel for sandtransport, dvs. den del af sedimentransportmodellerne, der beskriver i detaljer, hvilke kræfter, der virker på et sandkorn på en kyst, og hvorledes sandtransporten foregår. Bidraget fra de igangværende aktiviteter er at sætte den detaljerede model ind i en sammenhæng, hvor man kan beskrive, hvad ændringer i sandtransporten betyder for kystens udvikling over lang tid. De aktiviteter, der er foreslået i denne aktivitetsplan, er rettet mod udvikling af den detaljerede basismodel, således at de begrænsninger, der er på for eksempel beregningshastighed eller mulighed for at beskrive uregelmæssige bølgers effekt på sediment transporten, kan fjernes, og den nyeste viden om sedimentransport og de nyeste beregningsteknologier kan udnyttes. Man skelner traditionelt mellem transport af sand og fine, kohæsive sedimenter, både i den videnskabelige tilgang og i udviklingen af modeller. Udviklingen vil derfor foregå i to parallelle forløb, idet man dog som en særlig

2 aktivitet vil se på naturlige, blandede sedimenter. For sandtransport, der er mest relevant på åbne bølgeeksponerede kyster, vil en forbedret forståelse og modellering af sedimenttransport i brændingszonen og på strandplanet åbne muligheder for i højere grad at inddrage de naturlige processer i en kystplanlægning. Den nye generation af modeller vil give mulighed for at kvantificere effekten af uregelmæssige bølger og komplekse tredimensionale (D) strømningsfænomener i brændingszonen. Teknologiløftet baseres på en udnyttelse af de seneste landvindinger på IKT området inden for parallelisering, der vil give tilstrækkelig regnekapacitet til at beskrive D effekter i brændingszonen. Den nye generation af modeller vil give en forbedret beskrivelse af revledannelser, strandplansprocesser og klitbrud og reducere usikkerheden på forudsigelser af kystudviklingen i forbindelse med enhver form for planlægning i kystzonen, hvor der er behov for at kvantificere dels naturlig udvikling inklusive effekter af klimaforandringer, dels ændringer i udvikling forårsaget af kystfodring eller byggeri i kystzonen. Dette kan drastisk reducere de sandressourcer, der benyttes til strandfodring og reducere behovet for uddybning for eksempel i forbindelse med sand by-pass ved havne. De nye udviklinger vil indgå både i DHI s specialydelser til danske rådgivere, havne og myndigheder såvel som et tilbud til danske brugere af MIKE modellerne. Tidshorisonten for markedsmodningen er op til år for specialydelsen og - 5 år for modellerne. Der findes ikke i dag tilsvarende ydelser på det danske marked, så konkurrencen på det danske marked, både for DHI s specialydelser på området og for MIKE sedimenttransportmodellerne er meget lille. For fine, kohæsive sedimenter, der naturligt er fremherskende ved beskyttede kyster i danske fjorde og laguner, i havne og ofte i forbindelse med tilsanding af sejlrender og havnebassiner eller ved marine anlægsarbejder, vil fokus for videnopbygningen være på nye beskrivelser af sedimentpartikeldynamik i havet, og på hvorledes sedimenter resuspenderes og spredes. De dynamiske processer er afgørende for eksempel for, hvorledes havne og sejlrender gradvist opfyldes til stor gene for trafikken, og hvorledes den øgede turbiditet i vandet kan påvirke den marine flora og fauna i negativ retning. Denne aktivitet bygger videre på resultaterne fra den igangværende tillægsresultatkontrakt Fremtidens Marine Konstruktioner, hvor fokus er på den mængde sediment, der spildes under marine gravearbejder. Den næste generation af modeller for finkornet materiale vil derfor understøtte de kommende infrastruktur-udbygninger eksempelvis på Femern Bælt og i de danske havne. Et andet aspekt er forudsigelse af aflejringers langtidsdynamik, for eksempel i forbindelse med deponering af opgravet materiale eller ved vurdering af effekter af permanente vandspejlsstigninger. For at opnå en kvantitativ beskrivelse heraf vil der blive udviklet nye beskrivelser af egenskaberne af fint materiale nær bunden, både som konsolidering af løst aflejret materiale, men også transporten i høj-koncentrations lag ved bunden. De nye beskrivelser vil blive forankret som en del af MIKE modellernes sedimentransport-moduler og vil dermed blive stillet til rådighed for danske rådgivere, havne og myndigheder.

3 Der er ikke tilsvarende danske kompetencer uden for universitetsverdenen, men samlet for sedimenttransport er der en begyndende konkurrence fra asiatiske institutioner fra specielt Kina. Tidshorisonten for markedsmodningen af special-ydelser baseret på de nye modeller vil være 2- år og for markedsføring af modellerne -4 år. Delaktiviteten vil resultere i følgende nye produkter som grundlag for nye teknologiske service ydelser og videnspredning til MIKE brugere i dansk erhvervsliv: A. En ny generation af basissandtransport model indbygget i DHI s MIKE modelsystem der kan beskrive uregelmæssige bølgers indflydelse og D effekter i brændingszonen B. En ny generation af basismodeller for transport af kohæsive sedimenter indbygget i DHI s MIKE modelsystem, der kan beskrive aflejrede sedimenters dynamik og spredning Innovative målemetoder til sedimenttransport og andre miljøparametre Feltdata er afgørende for alle typer af kyststudier. Delaktiviteten sigter mod at udvikle innovative målemetoder og instrumenter til bestemmelse af sedimenttransport og bundforhold. Aktiviteten vil primært være rettet mod udvikling af metoder, der kan dække det stigende behov for kvantitativ information i kombination med modeller, der med fordel anvendes for at minimere meget omkostningstunge feltprogrammer. Der er således et stigende behov for både målinger spredt over et område og komplicerede målinger i få punkter, der er velegnede til modelkalibrering og - validering. Ved at udnytte de seneste års udvikling af billigere og mindre sensorer og kommunikationsudstyr vil det være muligt at udvikle relativt enkle, omkostningseffektive metoder og instrumenter, der er tilpassede til at samle feltdata til de nye modeller. Ved at tilbyde målinger og modeller i én pakke kan man både forøge kvaliteten af resultaterne og reducere omkostninger til dyre feltkampagner. Delaktiviteten vil udvikle instrumenter og metoder til måling af suspenderet sediment, baseret på en kombination af lys, temperatur og trykmåling. Endvidere vil der blive udviklet teknologier, der kan bestemme aflejrede sedimenters styrke. I praktiske anvendelser er det disse parametre, der er af stor betydning for forudsigelser af sedimentets bevægelser. Instrumenter, målemetoder og den næste generation af model til finkornet og blandet sand-mudder sediment vil blive testet på Rødsandlagunen. Dette vandområde er specielt aktuelt, da gravearbejdet til Femernforbindelsen vil give anledning til (begrænset) forøget turbiditet i Rødsandslagunen. Området er beskyttet under NATURA Der er gennemført konservative beregninger af den øgede turbiditet og konsekvenserne heraf til miljøgodkendelse af projektet. De forbedrede metoder forventes at give mere præcise estimater af den naturlige basistilsand og af den forventelige forøgede turbiditet som følge af graveaktiviteterne. Det vil således i fremtiden være muligt at foretage yderligere optimering af marine projekter mht vandmiljøet. Inden for GTS-nettet findes ikke i dag tilsvarende kombinationer af modeller og målrettede instrumenter. På universiteterne findes videnskabelige instrumenter, men da disse er relativt dyre og komplicerede, er anvendelsen

4 begrænset. Aktiviteten vil resultere i følgende nye produkter som grundlag for nye teknologiske service ydelser: C. En instrumenttype og analysemetode til bestemmelse af suspenderet sediment, tilpasset DHI s modelkoncept DHI har i dag en meget kompetent og specialiseret felt-gruppe, der vil stå for udviklingen. Det forventes, at systemet kan anvendes i praktiske projekter efter 2 - år og kan tilbydes danske virksomheder efter 4 år. Det er tanken at indlede samarbejde med en relevant dansk virksomhed, der kan kommercialisere produktet. Operationel modellering af kildestyrke og spredning fra marine graveaktiviteter Uddybningsaktiviteter indgår i de fleste marine infrastrukturprojekter, både i stor skala som i forbindelse med den planlagte sænketunnel i Femern Bælt eller i forbindelse med den kommende udbygning af off-shore vindenergiproduktion i Nordsøen og danske farvande, men også i mindre skala for eksempel ved driftsmæssig uddybning af havne. I alle tilfælde er der stor opmærksomhed på at kunne kombinere en effektiv arbejdsgang med en acceptabel miljømæssig belastning. Detaljeret beregning af spild fra graveoperationer har indgået i indeværende resultatkontrakt i aktivitetsområdet Fremtidens Marine Konstruktioner (aktiviteten Uddybning, landindvinding og klapning), hvor man kvantificerer spildmængder fra gravning ved hjælp af detaljerede D CFD beregninger af nærfeltet omkring en grab. I denne delaktivitet vil vi udbygge de resultater, der er opnået i FMK dels med flere gravemetoder dels med en operationel overbygning, hvor de detaljerede resultater parameteriseres og indbygges med brugervenlige grænseflader i DHI s MIKE modeller og dermed kan indgå i eksempelvis operationelle analyser og overvågningsopgaver. Værktøjerne vil omfatte sedimenter både fra graveaktiviteter med grab og cutter-suction (dvs. hovedsageligt spild fra overløb) og klapning med tragt og split-barge. Den tekniske udfordring i praktiske miljøvurderingsprojekter ligger blandt andet i, at man skal kunne dække analyser af den enkelte pram eller graveskovls bevægelse og samtidig kunne analysere spredningen af det frigivne sediment i hele influensområdet. For at løse en så kompliceret opgave vil delaktiviteten fokusere på at udvikle et multiskala-modellerings-koncept, hvor man på en struktureret måde kan indbygge de meget detaljerede processer i stor-skala oceanografiske modeller og på den måde dække hele det nødvendige spektrum af processer. De fordele, man får, vil være en mere præcis og virkelighedstro beskrivelse af sedimentspredningen. Under skyldig hensyntagen til usikkerhed omkring meteorologi kan forventede miljøeffekter forudsiges med større pålidelighed. Dette har betydning for sikring af miljøkrav til gravearbejde og en mere effektiv planlægning af arbejdsgange. I forbindelse med større projekter som den planlagt Femern Bælt tunnel, kan en nøjagtig planlægning af grave operationen være afgørende for projektets tidsplan og økonomi. Metoden vil blive indbygget i DHI s MIKE spredningsmodeller, hvilket vil gøre disse ganske komplicerede beregninger tilgængelige for teknikere uden en detaljeret ekspertise på området. Der sigtes mod udvikling og implementering i DHI s modelsystemer, således at tidshorisonten for markedsmodning forventes at være 2 år for anvendelse i DHI s projekter og -4 år for eksterne brugere.

5 Aktiviteten vil resultere i følgende nye produkt som grundlag for nye teknologiske service ydelser og videnspredning til MIKE brugere i dansk erhvervsliv: D. En metode og en facilitet i DHI s MIKE modeller, der kan beregne spildmængder fra og anvendes til operationel overvågning af marine grave- og deponerings- aktiviteter Opbygning af et test site for finkornet sediment Som en del af delaktiviteten vil indgå opbygning af et test site for sediment modellerne og sediment målemetode i Rødsand lagunen til udvikling og aftestning af de foreslåede aktiviteter. I forbindelse med tidligere og kommende anlægsprojekter syd for Lolland har der været stor fokus på Rødsand lagunen som et unikt naturområde, og man forventer, at der i forbindelse med Femern Bælt tunnelen også vil være stor aktivitet omkring lagunen. Det er derfor tanken at benytte de store mængder data og den viden, der findes om området, til at udvikle lagunen som et demonstrations projekt, hvor de nye modeller og målemetoder, der udvikles i aktiviteten, kan afprøves og demonstreres. I delaktiviteten vil der blive lagt stor vægt på formidlings- og netværksaktiviteter, så det er tanken, at laboratoriet skal være åbent for danske universiteter og virksomheder. Aktiviteten vil foregå i tæt samarbejde med danske interessenter som Femern Bælt, Institut for Geofysik og Geografi, KU, DTU Mekanik, lollandske natur- og erhvervsorganisationer og andre danske universiteter. Dette er at opfatte som produkt nr. E., Redskaber til ressourceoptimering af kystfodring Traditionelt har man, stærkt forenklet, benyttet permanente strukturer så som moler eller bølgebrydere, der kan fastholde kysten og er designede til givne forhold. I dag er findes en anden tendens, både i Danmark og internationalt, til i højere grad at benytte naturens egne processer ved dels at tillade en vis udvikling af kysten, dels i højere grad at lave detaljeret planlægning. At tillade lidt mere natur og lidt mindre struktur kan potentielt give en langt mere bæredygtig og ressource effektiv forvaltning. I Queensland, Australien har man for eksempel på store strækninger helt fokuseret på den naturlige udvikling af kysten og i Holland gennemføres for øjeblikket det såkaldte Sandmotor forsøg, hvor kysten beskyttes ved hjælp af en stor kunstig sandbanke, der langsomt flyttes af naturlige processer. I Danmark har Kystdirektoratet udarbejdet en ny strategi for kystbeskyttelse baseret på lignende principper under titlen Smukkere Kyster. Dette vil betyde, at fokus i konkrete projekter flyttes fra fastholdelse af kysten ved hjælp at strukturer på udvalgte strækninger til en overordnet tilgang, hvor man ved hjælp af tilførsel af sand (kystfodring) vedligeholder lange kyststrækninger uden at gå på kompromis med strandkvalitet. Denne metode stiller langt større krav til forståelse og en kvantitativ beskrivelse af sandtransporten for at udvikle optimale fodringsplaner. Fokus i forvaltningen skifter fra en kontrol af naturen til et paradigme om Working with nature. I den indeværende resultatkontrakt (aktivitetsplaner for Klimaeffekter og Klimatilpasning og Kyst og Hav) er der udviklet et såkaldt hybridmodellerings koncept, der kombinerer detaljerede korttids forudsigelser med modellering af kystudviklingen over lange perioder. Denne metode bygger på en antagelse om konstante strandprofiler og kan med stor succes forudsige kystændringer forårsaget af eksempelvis faste strukturer, men har begrænsninger, når det gælder revledannelse, som er en helt central proces ved kystfodring.

6 Det nye redskab vil bygge på et tilsvarende princip, men vil medtage ændringer i kystprofilerne. Dette vil gøre det muligt at undersøge for eksempel by-pass ved havnemundinger og effekten af revledannelse. Der kan potentielt være tale om store besparelser ved at udnytte disse nye muligheder, både ved en mere nøjagtig dimensionering af sandfodringen og i det arbejde, der skal udføres for at placere sandet. Ved den centrale Vestkyst involverer sandfodring i dag mio. m pr.år og den potentielle besparelse kan være op til 50 mio. kr. pr.år. En mere nøjagtig by-pass beskrivelse vil være meget relevant, både i Danmark, men også internationalt, eksempelvis for alle Vestkyst havnene, meget aktuelt Hanstholm og Hvide Sande, der netop planlægger eller er i gang med udvidelser. Med hensyn til konkurrencesituationen har DHI i dag værktøjer der kan analysere sandtransport langs kyster og som anvendes af mange rådgivere og myndigheder, men der findes ikke i dag værtøjer der kan analysere revledannelse og by-pass med tilstrækkelig nøjagtig til at være anvendelig i praktiske sammenhænge. Opgaven løses i dag ved tilnærmede metoder kombineret med for stor planlagt sandfodring og gravning. Det forventes at metoderne vil kunne anvendes i DHI s specialydelser inden for en tidshorisont på 2- år og kunne formidles til en bredere kreds inden for år. Aktiviteten vil resultere i følgende nye produkter: F. Metoder og værktøjer til ressourceoptimering af strandfordring og analyse af effekterne på revledannelse, strandplans- og klitudvikling G. Et åbent kursus for kystforvaltere i ressource effektiv kyst vedligeholdelse. Aktivitetsplanens indhold Centrale aktiviteter inden for delområderne er: Næste generation af sedimenttransportmodeller (produkterne A.- B.) Litteraturstudie og udvikling af koncept Implementering og testning af modellerne Anvendelse på udvalgte case-projekter Dokumentation Udvikling af kurser og kursusmateriale Der er ikke identificeret væsentlige barrierer for gennemførelsen af aktiviteten. Modellerne vil blive forankret i MIKE modellerne. Innovative målemetoder til sedimenttransport og andre miljøparametre (produkt C.) Litteraturstudie og konceptudvikling Udvikling af generel platform med datalogning, lager og kommunikation Anskaffelse og indkøring af in-situ laser referenceinstrument Udvikling af sedimentsensorer Aftestning i laboratoriet In-situ aftestning Anvendelse i udvalgte DHI projekter Produktmodning

7 Den væsentligste barriere for aktivitetens gennemførelse er den generelle usikkerhed der knyttes til projekter hvor der skal udvikles instrumenter. Dette søges imødegået ved en tæt styring og kommunikation mellem projektets deltagere. Kompetencen og produkterne vil blive forankret i DHI s feltgruppe. Operationel modellering af kildestyrke og spredning fra marine graveaktiviteter (produkt D) Udvikling af parameteriseret beskrivelse af spild fra grave aktiviteter og fra sedimentdeponering Udvikling af multiskala modelleringskoncept til MIKE modellerne Implementering og test Udarbejdelse af dokumentation Den videnskabelige og tekniske kompetence forankres i DHI s afdeling for Kyster og Estuarier. Derudover forankres produktet i MIKE modellerne som en almindeligt tilgængelig ydelse. Opbygning af et test site for finkornet og blandet sediment (produkt E) Indsamling af eksisterende data og viden om Rødsand lagunens hydrografi og sediment forhold Etablering af målestationer og afprøvning af sedimentmodeller udviklet i denne aktivitet Aftestning af de udviklede sedimentmodeller på lagunen Med udgangspunkt i Rødsand lagunen udvikling af kurser om kystlaguners sedimentforhold på højt niveau (Ph.D. kurser) i samarbejde med KU Den tekniske kompetence forankres i DHI s afdeling for Kyster og Estuarier og koordineres med felt gruppen og aktiviteterne i Økologi og Akvakultur. Redskaber til ressourceoptimering af kystfodring (Produkterne F - G) Udvikling af analyse- og modelleringsværktøjer til understøttelse af bæredygtig kystbeskyttelse og forvaltning Der planlægges et Ph.D. studie i samarbejde med et dansk universitet i tilknytning til aktiviteten Udvikling af et kursus om anvendelse af sedimenttransportmodellering i praktiske kysttekniske sammenhænge. Kurset vil tilbydes både som normalt åbent kursus i DHI Academy regi og udbydes via internettet som e-learning. Udvikling af et kursus om kombineret anvendelse af sedimentmodeller og målinger i miljøvurderingsopgaver. Kurset vil tilbydes både som normalt åbent kursus i DHI Academy regi og udbydes via internettet som e-learning. De udviklede kompetencer forankres i DHI s afdeling for Kyster og Estuarier. Formål og målgruppe Formål Aktivitetsplanen sigter mod at tilvejebringe et nyt og bedre grundlag for en bæredygtig forvaltning af de værdifulde ressourcer i kystområderne. Målgruppe Aktivitetsplanens målgruppe er danske aktører indenfor vandbygningskompetenceklyngen og de øvrige virksomheder, myndigheder

8 og interessegrupper der har tilknytning til den danske kystplanlægning og forvaltning. I dialogforum for Kyst og Hav er repræsenteret danske entreprenører og rederier, rådgivere og myndigheder, der alle har en interesse i at udnytte aktivitetsplanens resultater. Derudover vil aktivitetsplanen bidrage til øgede kompetencer indenfor kystmodellering hos de mange brugere af DHI s software produkter. Rationale I Danmark og internationalt er en lang række aktiviteter og ressourcer knyttet til kystområder så som fritid og ferieindustri, transport, fødevare- og energiproduktion med tilhørende infrastruktur og bebyggelse. I dag og i fremtiden byder kysten på stigende udfordringer, på grund af pres fra klimaændringer på kystlinen og infrastruktur, globaliseringens øgede krav til konkurrencedygtig søtransport, mere effektiv udnyttelse af områdets ressourcer i forbindelse med energi- eller fødevare produktion samt turisme. Samtidig er der stigende krav til en bæredygtig og ressource-effektiv planlægning, hvor man i højere grad udnytter og planlægger i overensstemmelse med naturens egne processer. Som eksempel på de direkte omkostninger ved drift af kystområder investerer Kystdirektoratet alene i størrelsesorden 100 mio. DKK årligt til kystbeskyttelse. I tillæg kommer kommunernes og strandlodsejernes egne investeringer. Havne som Århus og Odense investerer 5 mio. kr. årligt til vedligeholdelsesoprensning, og i landet som helhed udgør omkostningerne 200 mio. kr.. Et dansk rederi som Rohde-Nielsen, der er specialiseret i marine anlægsopgaver har en international omsætning omkring 1.5 mia. kr.. I tillæg til normale driftsopgaver kommer de større infrastrukturprojekter, hvor uddybningen af Femern Bælt tunnelen vil være den største opgave de kommende år. Alene uddybningsaktiviteten forventes at udgøre i størrelsesorden 10 mia. kr. Alle disse beløb illustrerer, at der er betydeligt besparelsespotentialer i udvikling af mere nøjagtige planlægnings- og analyse værktøjer der kan reducere usikkerheder og kvantificere risici. Sedimenttransportmodeller er en central del af DHI s ekspertise på kystområdet, som gennem mange år har dannet grundlag for DHI s specialrådgivning og har bidraget til opbygning af internationale specialafdelinger hos både DHI og danske rådgivere, som er globalt førende inden for kystsikring og vandbygning. DHI s sediment transportmodeller er udviklet over 20 år i tæt samarbejde med DTU og andre førende institutioner. Et særkende ved kernen i modellerne er, at disse bygger på meget avancerede og originale danske principper, udviklet i samarbejde med DTU. Modellerne har været meget succesfulde, idet de indgår i mange danske studier og er anerkendte i hele verden. For vedblivende at være tidssvarende og give konkurrencedygtige værktøjer til de danske rådgivere og myndigheder, som benytter modellerne, er der et markant behov for et teknologisk løft til modelkernerne. Dette vil bidrage til at opretholde den danske metode som et avanceret konkurrencedygtigt alternativ og sikre, at nyeste viden på området kan indbygges og mere effektive applikationer kan udvikles. På et nyligt afholdt møde i DHI s dialogforum for Kyst & Hav, med deltagere fra rådgivere og relevante myndigheder, blev der udtrykt klare ønsker om udvikling af værktøjer og kompetencer til at understøtte deres aktiviteter rettet mod etablering af kyst- og havvindmøller, herunder nye sedimenttransportmodeller og adgang til High Performance Computing. De

9 øgede krav til dokumentation af for eksempel uddybningsaktiviteter, både på store projekter som Femern Bælt tunnelsen, men også i forbindelse med mindre opgaver var et andet emne, hvor man især efterlyste nye, mere tilgængelige målemetoder til sedimenter. Nye sedimenttransportmodeller er et udtalt ønske fra målgruppen i form af danske rådgivere, myndigheder, universiteter og andre brugere af DHI s MIKE modeller. På BedreInnovation.dk har der været indlæg fra flere sektorer, der peger på behovet for et teknologiløft af modellerne. Universiteterne peger på, at der er fremkommet væsentlig ny viden omkring mobiliseringen af sediment, som bør indarbejdes (KU). Rådgiverne peger på behovet i praktisk projektering: I forbindelse med projektering af kystprojekter er det oftest kritisk at se på, hvordan kysten udvikle sig over en årrække (Ramboll). Andre nævner, at der et behov for mere præcist at kunne modellere sedimenttransporten i kystzonen herunder at koble transport af finkornede materialer med sandtransport (COWI). Man ser, at DHI's ydelser vil komme i yderligere fokus i de kommende år, i lyset af den klimatilpasning som overalt i DK, og især i kystkommunerne er nødvendig for at beskytte store samfundsmæssige værdier (Hasløv & Kjærsgård). Med hensyn til nye metoder til vurdering af graveaktiviteter nævner Rohde- Nielsen på BedreInnovation.dk, at DHI burde arbejde videre med at udvikle praktiske metoder til bedre bestemmelse af, hvor stor miljøpåvirkning de kommende graveaktiviteter (vil få). Danske rådgivere ser endvidere danske, tidsvarende og internationalt anerkendte modelværktøjer som et aktiv i opbygningen af en international forretning og anser DHI s ydelser som An important factor in maintaining a top international position in coastal engineering on the Danish and international market (COWI). Målgruppeeffekt Aktivitetens samlede resultat, omfattende en pakke med modeller, tilhørende målemetoder og anvendelsesværktøjer, vil udgøre et stærkt støtteværktøj for målgruppen til at realisere Kystdirektoratet strategi fra august 2011 om Smukkere Kyster, en aktivitet som udover Kystdirektoratet vil berøre danske kystkommuner, rådgivere i vandbygningskompetenceklyngen, havne og entreprenører. Vi skal have en værktøjskasse med modeller til at kunne modellere udviklingen for forskellige type kyster (NIRAS) er et ønske på BedreInnovation.dk. Den kommende tids store investeringer i infrastruktur, så som Femern Bælt, offshore vind og havneudvidelser vil direkte få fordel af de nye, metoder, men også de normale, mindre vedligeholdelsesopgaver vil kunne drage nytte heraf. På BedreInnovation.dk underbygges ønsket om nye metoder bl.a. med stigende krav fra myndighederne til dokumentation for projekternes potentielle påvirkning (Grontmij) eller Et udvidet måleprogram vil give bedre muligheder for kalibrering af modellerne (Ramboll), og Kystdirektoratet ser, at Modelleringer af sedimenttransport i forbindelse med klapninger af sediment danner et vigtigt grundlag i udarbejdelsen af NATURA 2000 konsekvensvurderinger. I Energistyrelsens strategiske planer for vindkraftudbygning indgår nu 15 områder for kystnære møller med planlagt op til 1000 MW effekt inden 2020 og en samlet investering på 20 mia. kr., områder der på grund af beliggenhed

10 har visse fordele og derfor foreslås høj prioritet. Disse områder ligger alle i sedimentologisk aktive områder og vil kræve en nøje kystteknisk planlægning for at opnå en bæredygtig udbygning. Derudover forventes der investeringer i egentlige havvindmøller i danske farvande i størrelsesorden svarende til en forventet anlægsinvestering på cirka 70 mia. kr. inden De nye værktøjer vil kunne understøtte denne planlægning og medvirke til at sikre en bæredygtig udbygning. Forbedrede muligheder for søtransport indgår som en del af Transportministeriets strategi for en grøn transportpolitik, idet ca. 75 % af al international godstransport går via danske havne og 20 % af den nationale godstransport. For at imødegå udfordringerne fra globaliseringen og for at bidrage til en mere bæredygtig håndtering af de ca. 10 mio. tons gods årligt planlægges de kommende år udvidelse af en række danske havne, hjulpet af Havnepakke II vedtaget af Folketinget. For eksempel forventer Skagens Havn at skabe 00 nye arbejdspladser som resultat af investeringen af deres del af de mia. kr., der forventes at investeres i havne-infrastruktur i nærmeste fremtid. Et øget fokus på udvikling af en bæredygtig og konkurrencedygtig søtransport vil stille store krav til modellering af påvirkninger fra udbygning af moler og fra uddybningsaktiviteter. Nationale og internationale samarbejdspartnere De væsentligste universitære samarbejdspartnere i Danmark er kystgruppen på DTU Mekanik, Vandbygningsgruppen på AAU BYG og Geografisk Institut, KU. Der er et udstrakt samarbejde, både forskningsmæssigt og kommercielt, med Kystdirektoratet. Andre institutioner, der er kompetenceudviklende samarbejde med er GEUS, Århus Universitet (DMU) og Copenhagen University College of Engineering. Der planlægges et detaljeret samarbejde med KU SCIENCE og DTU Mekanik omkring udviklingen af aktiviteter omkring Rødsand lagunen. Der planlægges 2 Ph.D. forløb i samarbejde med DTU, og der forventes et antal eksamensprojekter i samarbejde med DTU og AAU. Der forventes endelig en væsentlig videndeling med den danske vandbygningskompetenceklynge gennem DANCORE, som DHI er sekretariat for. International videnhjemtagning foregår dels gennem formaliserede forskningssamarbejder, men også gennem DHI s deltagelse i højt profilerede internationale rådgivningsprojekter. Der er formaliserede forskningssamarbejder med et engelsk konsortium omkring Queen University, Belfast omkring vedvarende energi i marine områder og med et konsortium omkring Exeter University, UK, om metoder til vurdering af effekter på kysten af marin vedvarende energi produktion, hvor DHI får indsigt i metoder til vurdering af nogle af de påvirkninger af kysten, som for eksempel en massiv udbygning af bølgekraft kan medføre. Der er et samarbejde med kystgruppen på Stanford University om udvikling af undervisningsmetoder til kystingeniører. Der er løbende udveksling af studerende fra ENSEIRB i Bordeax, universitetet i Grenoble og Nantes. Der er etableret et forskningssamarbejde med Katholieke Universiteit Leuven omkring finkornede sedimenters dynamik.

11 På grund af DHI s internationale ry får instituttet lov til at deltage i særligt avancerede projekter, for eksempel i offshore sektoren og i forbindelse med store infrastrukturprojekter. Dette giver en unik mulighed for at få indblik i det internationale vidensniveau og konkurrencesituationen, en viden som indgår i DHI s kompetenceopbygning og dermed kan komme danske virksomheder til gode. DHI samarbejder f.eks. med Chevron omkring forudsigelser af miljøpåvirkning fra og optimering af gravearbejder i forbindelse med nogle af verdens største kystprojekter i Australien, som vil give mulighed for en unik international videnhjemtagning. DHI s center i Singapore vil etablere en omfattende model for udgravningen af en sejlrende i et miljømæssigt følsomt område. Modellen skal anvendes af graveentreprenøren, som sætter ny standard for deres hensyntagen til miljøeffekter: We introduce the modelling as a planning tool for environmental optimisation on par with our production tools to minimise the environmental impacts from dredging through an international best practice Proactive Adaptive Management system. DHI vil over den tre år lange graveperiode få fuld adgang til et unikt koncept og et datasæt som vil kunne bidrage væsentligt til udviklingen af nye metoder til gavn for Danmark og dansk erhvervsliv i branchen. DHI s forskningscenter i Singapore har en internationalt anerkendt position inden for monitering og modellering af sediment spild. Der er etableret et samarbejde med centeret med formål at styrke det danske forskningsmiljøs adgang til deres unikke kompetencer og referencer på området. Koordinering og samspil med andre FoU-aktiviteter Medfinansiering af andre FoU-projekter MERMAID Multi-use Platforms: EUFP7 ( ). DHI s bidrag er at udvikle en platform for kombineret havbrug og vindenergi i Østersøen. Teknisk relaterer projektet sig til delaktiviteten om sedimentspild. Medfinansiering: kr. Der planlægges en ansøgning til EU s FP7 program Temas 6 Environment hvor DHI s bidrag vil være udvikling af værktøjer til analyser af risiko for oversvømmelse på kyster og early warning systemer til oversvømmelsesbeskyttelse, forventet medfinansieringsbehov er kr. i perioden Breaching and Flooding: Naturstyrelsen ( ) vedrørende oversvømmelses risiko på klit kyster. Medfinansiering: kr. Relaterede FoU-projekter Der planlægges en fortsættelse af det meget succesfulde nordiske netværk for kystvidenskab, TFI Netværk (Nordforsk). Kystgruppen på DHI samarbejder med en række universiteter om uddannelse: 2 Ph.D. er ved DTU Mekanik om langtidsmodellering af kystmorfologi Studerende fra ENSEIRB i Bordeax Internship for studerende fra Grenoble universitet Internship for studerende fra Utrecht University Ophold for studerende og forskningssamarbejde med Katholieke Universiteit Leuven omkring finkornede sedimenters dynamik. Etablering af et kursussamarbejde med KU i regi af DHI Academy om dredging.

12 Koordinering med relaterede GTS-aktivitetsplaner Denne aktivitetsplan er fuldt koordineret med DHI s aktivitetsplan for Klimatilpasning og specielt sidstnævnte plans medfinansiering i 201 af DSF projektet CoAdapt om klimatilpasning af kyster. Der er endvidere koordinering med programmet for Fremtidens Marine Konstruktioner. Formidlings- og spredningseffekt: Inden for markedsområdet Kyster og estuarier, som denne aktivitetsplan understøtter, har DHI Danmark en årlig kommerciel omsætning på ca. 40 mio. kr. heraf 15 mio. kr. på det danske marked. På det danske marked betjener DHI årligt kunder, hvoraf ca. halvdelen er private kunder og af disse typisk 0-5 SMV er. Der forventes en samlet omsætningsforøgelse inden for markedsområdet på ca. 15 % frem mod 2015, heraf 1/ på det danske marked. Det årlige antal SMV-kunder forventes forøget med 25 %. Der forventes en meget effektiv deling af den opnåede viden fra aktiviteten med de cirka 000 marine MIKE brugere, hvoraf cirka 00 er danske fordelt på primært SMV er og større virksomheder i rådgivningsbranchen, offentlige virksomheder og statsinstitutioner. Derudover vil DHI anslået deltage i 20 danske kystrelevante projekter pr.år. Disse tal forventes fastholdt med de foreslåede aktiviteter. DHI har startet et dialogforum for Kyster og Estuarier, hvor 8 danske virksomheder deltager i en løbende diskussion af erhvervenes udviklingsbehov og synspunkter. DHI vil i perioden benytte disse halvårlige møder til hurtig videndeling. DHI vil fortsat koordinere den danske videndelingsgruppe DANCORE og gennem denne formidle de nyeste resultater deltagerne. Der forventes årligt 5 indlæg i faglige tidskrifter, videnskabelige (peerreviewed) artikler, 5 nationale/internationale konferencebidrag Der er et tæt samarbejde med relevante danske uddannelsesinstitutioner. Der forventes 2 Ph.D. studier med DHI deltagelse, et større antal eksamensog studieprojekter i samarbejde med DTU, KU og AAU. Det forventes, at DHI vil undervise i et kursusforløb på DTU inden for kystmodellering. Som en integreret del af aktiviteten vil alle dele blive dokumenteret og der blive udviklet og afholdt åbne tekniske seminarer/træningskurser for relevante danske virksomheder. Milepæle år 201 I beskrivelsen af milepæle nedenfor refererer nummereringen A-I til Type* de produkter og aktiviteter under de tre hovedområder, som er beskrevet under Nye tjenesteydelser og Aktivitetsplanens indhold. Såfremt milepælen helt eller delvist er relateret til FoU aktiviteter, der medfinansieres af RK midler, er det pågældende FoU projekt, som er beskrevet under Koordinering og samspil med andre FoU-aktiviteter, angivet i parentes. Næste generation af sedimenttransportmodeller A Koncept for ny sand sedimenttransportmodel udarbejdet, 2 dokumenteret i rapport. B Koncept for ny sedimenttransportmodel for fine sedimenter 2 udarbejdet, dokumenteret i rapport. Innovative målemetoder til sedimenttransport og andre miljøparametre C..201 Generel platform for sedimentmålemetode færdig og afprøvet 2

13 C C D E F G Milepæle år 2014 A B C (Kompetenceopbygning). Identifikation og afprøvning af sensor til måling af turbiditet (Kompetenceopbygning). Referenceinstrument til sedimentmåling anskaffet og operationelt (Teknologisk service). Operationel modellering af kildestyrke og spredning fra marine graveaktiviteter Koncept og plan for implementering af sedimentspildsværktøj dokumenteret (Kompetenceopbygning). Finansieres delvist af MERMAID. Opbygning af et test site for finkornet sediment Database med eksisterende data og viden om Rødsand lagunens hydrografi og sediment forhold oprettet (Teknologisk service). Basis modeller for lagunen opstillet og dokumenteret (Teknologisk service). Redskaber til ressourceoptimering af kystfodring Koncept for ressourceoptimeringsværktøj til kystfodring udarbejdet og dokumenteret (Kompetenceopbygning). Finansieres delvist af Breaching and flooding. Formidling 5 videnskabelige publikationer Kursus i sandtransport rettet mod danske myndigheder og rådgivere afholdt i regi af DHI Academy, mindst 10 deltagere 2 foredrag afholdt i Danmark i regi af DANCORE (forventet 50 deltagere) og ved møde i Vandbygningsteknisk Selskab (forventet 0-50 deltagere). indlæg ved danske konferencer med mere end 100 deltagere, f.eks. Nordisk Havforsker møde eller EWTEC i Aalborg 1 møde med DHI s Dialogforum for Kyst og Hav Næste generation af sedimenttransportmodeller Implementering af sedimentmodel for sandtransport og grundlæggende afprøvning udført og dokumenteret i intern rapport (Teknologisk service). Implementering og grundlæggende afprøvning af model for fine sedimenter udført og dokumenteret i intern rapport (Teknologisk service). Innovative målemetoder til sedimenttransport og andre miljøparametre Test og kalibrering af måling af suspenderet sediment i laboratoriet gennemført og dokumenteret (Kompetenceopbygning) D E F Operationel modellering af kildestyrke og spredning fra marine graveaktiviteter Parameterisering af spild fra graveaktiviteter og klapning beskrevet i rapport og implementeret i spild værktøj (Kompetenceopbygning). Finansieres delvist af MERMAID. Opbygning af et test site Målestationer etableret og sedimentmodeller udviklet i denne aktivitet afprøvet (Teknologisk service). Redskaber til ressourceoptimering af kystfodring Model med dynamisk kystprofil implementeret og afprøvet på et historisk forløb, for eksempel Kryle Klit fodringen (Teknologisk service). 2

14 Milepæle år 2015 A A A B B B C Formidling 5 videnskabelige publikationer, heraf 2 peer-reviewede indlæg ved danske konferencer for rådgivere, entrepenører, myndigheder og universiteter med forventet mere en 100 deltagere Kursus rettet mod danske rådgivere og myndigheder i regi af DHI Academy inden for transport af fine sedimenter, mindst 10 deltagere Et kursus baseret på e-learning i sediment-transport, rettet mod danske myndigheder, rådgivere, studerende og interesseorganisationer, forventet 50 deltagere 2 foredrag ved danske faglige arrangementer, f.eks. i regi af Ingeniørforeningen eller Vandbygningsteknisk Selskab 1 møde med DHI s Dialogforum for Kyst og Hav Næste generation af sedimenttransportmodeller Model til sandtransport færdig implementeret og dokumenteret (Teknologisk service) Demonstrationsprojekt af model til sandtranport ved en dansk kyst gennemført og rapporteret (Videnspredning). Kursusmateriale for to 2-dages eksterne kurser i DHI Academy regi i sediment-transportmodellering udarbejdet og kurserne, rettet mod danske interessenter blandt SMV og universiteter, afholdt (Videnspredning). Model til transport af fine sedimenter færdigimplementeret og dokumenteret (Teknologisk service). Demonstrationsprojekt af model til transport af fine sedimenter ved en dansk kyst gennemført og rapporteret (Videnspredning). Kursusmateriale for to 2-dages eksterne kurser i DHI Academy regi i kohesiv sediment-transportmodellering udarbejdet og kurserne, rettet mod danske interessenter blandt SMV og universiteter, afholdt (Videnspredning). Innovative målemetoder til sedimenttransport og andre miljøparametre In-situ test af sedimentmålemetode i danske farvande gennemført (Teknologisk service). C Metoden anvendt i mindst et dansk projekt (Videnspredning). 1 Operationel modellering af kildestyrke og spredning fra marine graveaktiviteter D E F G Dokumentation og kursusmateriale af sedimentspildværktøj udarbejdet (Videnspredning). Finansieres delvist af MERMAID. Opbygning af et test site for finkornet sediment 1 seminar om sedimentforholdene i Rødsand afholdt (Videnspredning). Redskaber til ressourceoptimering af kystfodring Redskab til ressourceoptimering af kystfodring færdiggjort (Teknologisk service). Dokumentation og kursusmateriale udarbejdet og et kursus i ressourceeffektiv kystvedligeholdelse rettet mod danske virksomheder afholdt (Videnspredning). Formidling 5 videnskabelige publikationer, heraf 2 peer-reviewede indlæg ved danske konferencer, rettet mod danske myndigheder, rådgivere, studerende og interesseorganisationer, forventet 50 deltagere Kursus i regi af DHI Academy rettet mod danske rådgivere og myndigheder inden for kombineret modellering og måling af sedimentkarakteristika, forventet 20 deltagere

15 Kursus på højeste niveau (Ph.D.) i samarbejde mellem DHI Academy og KU om sedimentforhold i Rødsand lagunen med mindst 20 deltagere afholdt 2 foredrag rettet mod faglige- og interesseorganisationer (ét på Lolland) med mindst 20 deltagere 1 møde med DHI s Dialogforum for Kyst og Hav Titel ved præsentation på BedreInnovation.dk Bæredygtige kystprojekter *Type: 1) Videnspredning i dansk erhvervsliv; 2) Kompetenceopbygning; ) Udvikling af teknologisk service

1. Modelkomponent tilgængelighed 2. Data tilgængelighed 3. Hardware og software tilgængelighed

1. Modelkomponent tilgængelighed 2. Data tilgængelighed 3. Hardware og software tilgængelighed Aktivitetsplan (navn): Digitale muligheder og løsninger Aktivitetsplan nr. 0 Forsk 2020 referencer Aktiviteterne retter sig imod Et højteknologisk samfund med innovationskapacitet med hovedvægt på 3. Digitale

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST)

KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) 28 KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) INDHOLD 28 KONTROL OG OVERVÅGNINGSPROGRAM 1612 28.1 Indledning 1612 28.2 Principperne for kontrol-

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Anbefalinger og strategi for

Anbefalinger og strategi for Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 105 Offentligt Dansk Mode Anbefalinger til en fremtidig erhvervsstrategi Eva Kruse, Direktør for Danish Fashion Institute Anbefalinger og

Læs mere

Vision for GTS-nettet 2015. Vision for GTS-nettet 2015 1

Vision for GTS-nettet 2015. Vision for GTS-nettet 2015 1 Vision for GTS-nettet 2015 Vision for GTS-nettet 2015 1 Indhold Indledning 3 Mission fra viden til værdi 4 Vision for GTS Det centrale omdrejningspunkt for innovation 6 SMV-indsatsen skal udbygges og styrkes

Læs mere

Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt

Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt Hvorfor skal Ishøj Kommune kystsikres? Klimaforandringer vil sandsynligvis medføre stigende havvandstand og flere kraftige storme.

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Dato: 24-08-2012 Vindmølleindustrien bakker op om Energistyrelsens arbejde med at identificere egnede områder til potentielle kystnære havmølleparker

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Geoteknik på DTU Byg. Sektionen for geoteknik

Geoteknik på DTU Byg. Sektionen for geoteknik Geoteknik på DTU Byg Sektionen for geoteknik Sektionen for geoteknik VIP Anette Krogsbøll Ida Fabricius Ole Hededal Anders Monzurul Alam Stuhr-Jørgensen Varvara Zania PhD Ahmed Awadalkarim Ernest Mbia

Læs mere

DeIC strategi 2012-2016

DeIC strategi 2012-2016 DeIC strategi 2012-2016 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation - blev dannet i april 2012 ved en sammenlægning af Forskningsnettet og Dansk Center for Scientic Computing (DCSC). DeIC er etableret som

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS For at kunne iværksætte et konstruktivt samarbejde med nationale og internationale virksomheder, der

Læs mere

Thyborøn Kanal - etablering og opretholdelse af 10 m vanddybde

Thyborøn Kanal - etablering og opretholdelse af 10 m vanddybde Thyborøn Kanal - etablering og opretholdelse af 10 m vanddybde Bilag 2 (Teknisk notat: 13. dec. 2011) Refereres som: Knudsen, S.B., og Ingvardsen, S.M., 2011. Thyborøn kanal etablering og opretholdelse

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Nye projektmuligheder i Staalcentrum. Alan Friis, Staalcentrum/Tech4Bizz

Nye projektmuligheder i Staalcentrum. Alan Friis, Staalcentrum/Tech4Bizz Nye projektmuligheder i Staalcentrum Alan Friis, Staalcentrum/Tech4Bizz FoodNetwork årsprogram Indsatsen adresserer to hovedmålgruppers forskellige roller og behov samt samspillet imellem disse: At styrke

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Hvorfor satse på den maritime klynge?

Hvorfor satse på den maritime klynge? Danmarks Maritime Klynge Københavns Rådhus, 10. maj 2012 Hvorfor satse på den maritime klynge? Henrik Sornn-Friese CBS, Centre for Shipping Economics and Innovation De nemme svar Vi skal satse på den maritime

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd Torben Rune, Michael Jensen og Mette Dalsgaard 19. maj 2015 Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd 1 Baggrund...2 2 Strategiske muligheder...2 2.1 Satsningsgrad 0 ikke lokalt strategisk

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Aquis. Optimering af vandforsyninger

Aquis. Optimering af vandforsyninger Aquis Optimering af vandforsyninger 80 % af forsyningens investering ligger i distributionsnettet Aquis giver dig fuld kontrol 2 Fremtidens udfordringer Uden realtidsinformationer om driften, netværkets

Læs mere

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Hvad er Smart City Frederiksberg? En smart city er fremtidens by hvor beslutningstagerne har redskaberne og data til at træffe bedre beslutninger, forudse problemer

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

Landbruget i landskabet

Landbruget i landskabet Landbruget i landskabet Fra regulering til planlægning Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Kontakt LandboNord: Kirsten Birke Lund,

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: Ref. nr. 23006 Navn naturvejleder: Den koordinerende naturvejleder for Fredensborg Kommune og Haver til Maver Navn naturvejleder: Stillingen og

Læs mere

Kvælstofs vej fra mark til recipient

Kvælstofs vej fra mark til recipient Konstituerende møde for Norsminde Fjord Oplandsråd, 10. maj 2012, Odder Kvælstofs vej fra mark til recipient Jens Christian Refsgaard De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Gratis tryghed til borgerne 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Velfærdsteknologisk Enhed Navn: Ivan Kjær Lauridsen E-mail: ijk@aarhus.dk

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

» Partneringmodeller og Klimaudfordringen

» Partneringmodeller og Klimaudfordringen » Partneringmodeller og Klimaudfordringen Hvad kan kommunerne lære af partneringmodeller til håndtering af klimaudfordringen? 23. oktober 2009 MT Højgaard ved John Sommer 1 » Præsentation - Agenda MTH

Læs mere

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.com Maj 2012 Ontasknaturally.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com

Læs mere

rapport fra megavind juni 2008 Strategiske indsatsområder for forskning, udvikling og demonstration indenfor vindenergi

rapport fra megavind juni 2008 Strategiske indsatsområder for forskning, udvikling og demonstration indenfor vindenergi rapport fra megavind juni 2008 Strategiske indsatsområder for forskning, udvikling og demonstration indenfor vindenergi 1 Baggrund Siden efteråret 2006 har partnerskabet Megavind arbejdet med at udvikle

Læs mere

Bring lys over driften af belysningen

Bring lys over driften af belysningen Bring lys over driften af belysningen CityTouch LightPoint Asset Management system for belysning CityTouch LightPoint / Asset Management 3 Velkommen til den nye intelligens inden for belysning. Professionel

Læs mere

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi De globale mål om forsyningssikkerhed og markant reduktion af CO 2 skal opfyldes gennem større energieffektivisering og meget mere brug af

Læs mere

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn 1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn Om foredragsholderen 2 (Peter Bjerg Olesen) Email: pbo@celog.dk

Læs mere

FFA s Årskonference maj 2014 Direktør Ragnar Heldt Nielsen

FFA s Årskonference maj 2014 Direktør Ragnar Heldt Nielsen FFA s Årskonference maj 2014 Direktør Ragnar Heldt Nielsen GTS er brancheorganisation for Danmarks ni godkendte teknologiske serviceinstitutter (GTS-nettet) Repræsenterer og varetager GTS-nettets interesser

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

GCRC-projektorganisation og -samarbejde

GCRC-projektorganisation og -samarbejde Greenland Climate Research Centre c/o Greenland Institute of Natural Resources P.O. Box 570, DK-3900 Nuuk, Greenland Aftale GCRC-projektorganisation og -samarbejde mellem Greenland Climate Research Centre

Læs mere

DELSTRATEGI FOR DIGITALISERING 2014-2017 IMAGINE VIA 2020

DELSTRATEGI FOR DIGITALISERING 2014-2017 IMAGINE VIA 2020 DELSTRATEGI FOR DIGITALISERING DELSTRATEGI FOR D I G I T A L I S E R I N G 2014-2017 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 IMAGINE VIA 2020 2 AMBITION DET VIL VI I FORHOLD TIL DIGITALISERING Ambitionen

Læs mere

Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice

Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice Følgegruppemøde 19-03-2012, GEUS, Århus De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland

Læs mere

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Landbruget i landskabet FRA REGULERING TIL PLANLÆGNING Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Kontakt LandboNord: Allan K. Olesen, ako@landbonord.dk

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Hanne Nybo Johansen, Atkins Formand for BaneBranchen. RailTech DTU

Hanne Nybo Johansen, Atkins Formand for BaneBranchen. RailTech DTU Hanne Nybo Johansen, Atkins Formand for BaneBranchen RailTech DTU Historie om BaneBranchen Tidligere stod DSB skole for uddannelse indenfor jernbanen. Situationen i slutningen af 2007: Spredning af kompetencer

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Danish Centre for Composite Structures and Materials for Wind Turbines (DCCSM)

Danish Centre for Composite Structures and Materials for Wind Turbines (DCCSM) Danish Centre for Composite Structures and Materials for Wind Turbines (DCCSM) Bent F. Sørensen Afdelingen for Materialeforskning Risø National Laboratoriet for Bæredygtig Energi Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE Titel: Forslag til beskyttede områder i Kattegat Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2015 Må citeres med kildeangivelse.

Læs mere

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 %

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Succes med ny type fiskefarm: Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Et af Dansk Akvakulturs centrale strategiske mål er at afkoble produktion fra miljøpåvirkning. Vi vil leve op til vores egne og regeringens

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør Center for Logistik og Samarbejde - CLS Peter Høy, Projektdirektør Aalborg Havn Den intelligente Havn Den intelligente havn har tre roller: 1. Konkurrencedygtig havnevirksomhed Udvikling af logistik og

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

BIM implementerings strategi, og erfaringer fra hospitalsprojekterne

BIM implementerings strategi, og erfaringer fra hospitalsprojekterne BIM implementerings strategi, og erfaringer fra hospitalsprojekterne Intro Lidt om NIRAS Implementerings processen generelt BIM implementering i NIRAS Hospitalsbyggerierne BIM implementering i Hospitalsbyggerierne

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Kobling af to modelkoder: Integrerede HIRHAM og MIKE SHE simuleringer på et dansk opland

Kobling af to modelkoder: Integrerede HIRHAM og MIKE SHE simuleringer på et dansk opland Kobling af to modelkoder: Integrerede HIRHAM og MIKE SHE simuleringer på et dansk opland PhD studerende Morten Andreas Dahl Larsen (afsluttes i forsommeren 2013) KU (Karsten Høgh Jensen) GEUS (Jens Christian

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Invitation/program. Erfaringer. Risikokort. Kysterosion. Klimaplaner. Køge, 11. og 12. september

Invitation/program. Erfaringer. Risikokort. Kysterosion. Klimaplaner. Køge, 11. og 12. september Invitation/program 2013 Køge, 11. og 12. september Erfaringer Risikokort Kysterosion Klimaplaner 2 Invitation til Dansk Kystkonference 2013 De danske kyster er et komplekst samlingssted for naturprocesser

Læs mere

grundvandskort i Kolding

grundvandskort i Kolding Regional Udviklingsplan grundvandskort i Kolding et værktøj til aktiv klimatilpasning Klimaforandringer Planlægning Risiko-områder By- og erhvervsudvikling regionalt Klimainitiativ Grundvandskort: projektområde

Læs mere

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer NOTAT Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. Ref. Den 28. september 2012 Regnvandsforum - et samarbejde på tværs af kommunegrænser

Læs mere

Anders Laustsen, Projektkoordinator 17. Juni 2015

Anders Laustsen, Projektkoordinator 17. Juni 2015 Anders Laustsen, Projektkoordinator 17. Juni 2015 Netværkets organisering Hvad er vi sat i verden for? at bygge bro mellem vidensinstitutioner og produktionsvirksomheder med højværdiproduktion med henblik

Læs mere

DBI PRØVNING OG CERTIFICERING. Branddøre Nuværende og kommende regler. Christina Hald Jonny Christensen

DBI PRØVNING OG CERTIFICERING. Branddøre Nuværende og kommende regler. Christina Hald Jonny Christensen DBI PRØVNING OG CERTIFICERING Branddøre Nuværende og kommende regler Christina Hald Jonny Christensen Fakta om DBI Uafhængig non-profit virksomhed, der arbejder på kommercielle vilkår inden for brand og

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management Hvad betyder ordet Bæredygtighed og kan man tale om bæredygtig facilities management?

Bæredygtighed og Facilities Management Hvad betyder ordet Bæredygtighed og kan man tale om bæredygtig facilities management? Bæredygtighed og Facilities Management Hvad betyder ordet Bæredygtighed og kan man tale om bæredygtig facilities management? Hvem er jeg? Biolog fra Københavns Universitet i 1999 med speciale i lokal Agenda

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

EFP ELFORSK ForskEL. Informationsmøde 2006. Energiforskningsprogrammerne. De danske energiforskningsprogrammer. kriterier og grænseflader

EFP ELFORSK ForskEL. Informationsmøde 2006. Energiforskningsprogrammerne. De danske energiforskningsprogrammer. kriterier og grænseflader Informationsmøde 2006 Energiforskningsprogrammerne EFP ELFORSK ForskEL De danske energiforskningsprogrammer kriterier og grænseflader Kim Behnke, sektionschef, Energinet.dk kbe@energinet.dk REFU strategien

Læs mere

Miljøvenlig kystbeskyttelse Gl. Skagen

Miljøvenlig kystbeskyttelse Gl. Skagen Miljøvenlig kystbeskyttelse Gl. Skagen 1 Høfderne ved Gl. Skagen ligger generelt passive inde på stranden efter stranden blev trykudlignet igen efter en periode hvor rørene var rykket op. SIC Skagen Innovations

Læs mere

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Version af 27. august 2014 Udsendt 27. august 2014 Udsendt af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) H. C. Andersens Boulevard 2 1553

Læs mere

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 1. Vision Visionen for DJURS Wind Power er udviklet på baggrund af opnåede erfaringer, tillige med forventningerne til markedet indenfor energi

Læs mere

strategi for samarbejde

strategi for samarbejde københavns universitet strategi for samarbejde med myndigheder og organisationer 2012-2016 Udgiver Københavns Universitet Nørregade 10 Postboks 2177 1017 København K www.ku.dk Kontakt Forskning & Innovation

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

www.futurefoodinnovation.dk

www.futurefoodinnovation.dk Værdi Hvilken værdi vil vi skabe: At styrke den innovationsbaserede vækst i fødevarebranchen, hvor viden, virksomheder og brugere bringes sammen på nye måder, så de kan udvikle, afprøve og dokumentere

Læs mere

Kystplan Nivå Havn og Sletten Havn

Kystplan Nivå Havn og Sletten Havn Kystprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn Fredensborg Kommune Kystplan Nivå Havn og Sletten Havn Rapport 7. august 2013 PROJEKT Kystprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn Projekt nr. 213629 Dokument

Læs mere

Regionens klimarelaterede udfordringer og tilpasningsstrategier. V. Udviklingskonsulent, geolog Mikkel Østergård

Regionens klimarelaterede udfordringer og tilpasningsstrategier. V. Udviklingskonsulent, geolog Mikkel Østergård Regionens klimarelaterede udfordringer og tilpasningsstrategier V. Udviklingskonsulent, geolog Mikkel Østergård Regionens klimarelaterede udfordringer og tilpasningsstrategier Hvad byder fremtiden: Hvilke

Læs mere

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse S C I E N C E Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse 2 Geografi & geoinformatik Foto: NASA En global uddannelse Brænder du for mennesker, natur, samfund og miljø, er

Læs mere

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 PostNord Reduktion af kundernes miljøbelastning - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 Vision og værdier Vores mission Med PostNord når man den rette person i rette tid sikkert og

Læs mere

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri Velkommen til InnoBYG Byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri Styrelsen for Forskning og Innovation medfinansierer InnoBYG samler

Læs mere

EU s støttemuligheder til cleantech virksomheder

EU s støttemuligheder til cleantech virksomheder EU s støttemuligheder til cleantech virksomheder Miljøstyrelsens projektservice 2010 Hanne Eriksen Civilingeniør Konsulent for Miljøstyrelsen Yderligere information på www.ecoinnovation.dk Hvorfor benytte

Læs mere

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Landbruget i landskabet Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Kontakt LandboNord: Kirsten Birke Lund, kbl@landbonord.dk Hjørring Kommune:

Læs mere

SIC Skagen Innovationscenter

SIC Skagen Innovationscenter SIC Skagen Innovationscenter Dr. Alexandrinesvej 75-9990 Skagen - Tlf 98 44 57 13 - Mail: sic@shore.dk web: www.shore.dk Miljøminister Kirsten Brosbøl Personligt Børsgade 4 1215 København K. Skagen d.

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse om Spillet skal udvikles som en del af projektet, et projekt støttet af Vækstforum Syddanmark og EU's regionalfond. Projektet Energi

Læs mere