Aktivitetsplan nr. 7. levende kyster. Forsk 2020 referencer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktivitetsplan nr. 7. levende kyster. Forsk 2020 referencer"

Transkript

1 Aktivitetsplan (navn): Forsk 2020 referencer Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de nye kompetencer som forventes udviklet Working with nature planlægning af levende kyster Aktivitetsplan nr Fremtidens energiteknologier og systemer 1.2 Fra viden om miljø, vand og ressourcer til konkurrencedygtige teknologier og løsninger 1. Fremtidens klima og klimatilpasning.1 Digitale muligheder og løsninger 4.1 Konkurrenceevne, produktivitet og vækst 4. Transport, logistik og livsrum I takt med stigende pres på de danske kyster både fra landsiden i form af udbygning af danske havne og behov for strandstrækninger til rekreative formål, og fra vandsiden, som følge af klimaforandringer og udvikling af marin infrastruktur, stiger kravene til præcision af de metoder og modeller, der anvendes til kvantificering af sedimenttransportprocesser. Der er derfor et behov for udvikling af nye metoder der kan understøtte en forvaltning af kyster og kystnære farvande der tager udgangspunkt i naturens egne processer og som kan bevare og udvikle danske kystområder og de aktiviteter der er knyttet hertil. Den nye viden og teknologier, der kan understøtte udviklingen inden for kystområdet, er i aktivitetsplanen organiseret i fire delaktiviteter. Delaktiviteterne omfatter: Næste generation af sediment transport modeller Innovative målemetoder til sediment transport og andre miljøparametre, der er målrettet til studier der udføres ved hjælp af numeriske modeller Operationel modellering af sedimentspild og spredning fra marine graveaktiviteter Værktøjer til bæredygtig kystplanlægning Næste generation sediment transport modeller En væsentlig del af aktivitetsplanen er udvikling af en ny generation af sedimenttransportmodeller, således at man kan beskrive de vigtige naturlige processer bedre og mere effektivt. I indeværende resultatkontrakt er der i aktivitetsområdet Kyst og Hav (aktiviteten Teknologier til fremtidens kystzoneforvaltning) og i aktivitetsområdet Klimaeffekter og Klimatilpasning (aktiviteten Ændringer af bundforhold i danske farvande) arbejdet med modellering af langtidsmorfologiske effekter på bølgeeksponerede kyster. Disse undersøgelser er baseret på den eksisterende basis-sedimentransportmodel for sandtransport, dvs. den del af sedimentransportmodellerne, der beskriver i detaljer, hvilke kræfter, der virker på et sandkorn på en kyst, og hvorledes sandtransporten foregår. Bidraget fra de igangværende aktiviteter er at sætte den detaljerede model ind i en sammenhæng, hvor man kan beskrive, hvad ændringer i sandtransporten betyder for kystens udvikling over lang tid. De aktiviteter, der er foreslået i denne aktivitetsplan, er rettet mod udvikling af den detaljerede basismodel, således at de begrænsninger, der er på for eksempel beregningshastighed eller mulighed for at beskrive uregelmæssige bølgers effekt på sediment transporten, kan fjernes, og den nyeste viden om sedimentransport og de nyeste beregningsteknologier kan udnyttes. Man skelner traditionelt mellem transport af sand og fine, kohæsive sedimenter, både i den videnskabelige tilgang og i udviklingen af modeller. Udviklingen vil derfor foregå i to parallelle forløb, idet man dog som en særlig

2 aktivitet vil se på naturlige, blandede sedimenter. For sandtransport, der er mest relevant på åbne bølgeeksponerede kyster, vil en forbedret forståelse og modellering af sedimenttransport i brændingszonen og på strandplanet åbne muligheder for i højere grad at inddrage de naturlige processer i en kystplanlægning. Den nye generation af modeller vil give mulighed for at kvantificere effekten af uregelmæssige bølger og komplekse tredimensionale (D) strømningsfænomener i brændingszonen. Teknologiløftet baseres på en udnyttelse af de seneste landvindinger på IKT området inden for parallelisering, der vil give tilstrækkelig regnekapacitet til at beskrive D effekter i brændingszonen. Den nye generation af modeller vil give en forbedret beskrivelse af revledannelser, strandplansprocesser og klitbrud og reducere usikkerheden på forudsigelser af kystudviklingen i forbindelse med enhver form for planlægning i kystzonen, hvor der er behov for at kvantificere dels naturlig udvikling inklusive effekter af klimaforandringer, dels ændringer i udvikling forårsaget af kystfodring eller byggeri i kystzonen. Dette kan drastisk reducere de sandressourcer, der benyttes til strandfodring og reducere behovet for uddybning for eksempel i forbindelse med sand by-pass ved havne. De nye udviklinger vil indgå både i DHI s specialydelser til danske rådgivere, havne og myndigheder såvel som et tilbud til danske brugere af MIKE modellerne. Tidshorisonten for markedsmodningen er op til år for specialydelsen og - 5 år for modellerne. Der findes ikke i dag tilsvarende ydelser på det danske marked, så konkurrencen på det danske marked, både for DHI s specialydelser på området og for MIKE sedimenttransportmodellerne er meget lille. For fine, kohæsive sedimenter, der naturligt er fremherskende ved beskyttede kyster i danske fjorde og laguner, i havne og ofte i forbindelse med tilsanding af sejlrender og havnebassiner eller ved marine anlægsarbejder, vil fokus for videnopbygningen være på nye beskrivelser af sedimentpartikeldynamik i havet, og på hvorledes sedimenter resuspenderes og spredes. De dynamiske processer er afgørende for eksempel for, hvorledes havne og sejlrender gradvist opfyldes til stor gene for trafikken, og hvorledes den øgede turbiditet i vandet kan påvirke den marine flora og fauna i negativ retning. Denne aktivitet bygger videre på resultaterne fra den igangværende tillægsresultatkontrakt Fremtidens Marine Konstruktioner, hvor fokus er på den mængde sediment, der spildes under marine gravearbejder. Den næste generation af modeller for finkornet materiale vil derfor understøtte de kommende infrastruktur-udbygninger eksempelvis på Femern Bælt og i de danske havne. Et andet aspekt er forudsigelse af aflejringers langtidsdynamik, for eksempel i forbindelse med deponering af opgravet materiale eller ved vurdering af effekter af permanente vandspejlsstigninger. For at opnå en kvantitativ beskrivelse heraf vil der blive udviklet nye beskrivelser af egenskaberne af fint materiale nær bunden, både som konsolidering af løst aflejret materiale, men også transporten i høj-koncentrations lag ved bunden. De nye beskrivelser vil blive forankret som en del af MIKE modellernes sedimentransport-moduler og vil dermed blive stillet til rådighed for danske rådgivere, havne og myndigheder.

3 Der er ikke tilsvarende danske kompetencer uden for universitetsverdenen, men samlet for sedimenttransport er der en begyndende konkurrence fra asiatiske institutioner fra specielt Kina. Tidshorisonten for markedsmodningen af special-ydelser baseret på de nye modeller vil være 2- år og for markedsføring af modellerne -4 år. Delaktiviteten vil resultere i følgende nye produkter som grundlag for nye teknologiske service ydelser og videnspredning til MIKE brugere i dansk erhvervsliv: A. En ny generation af basissandtransport model indbygget i DHI s MIKE modelsystem der kan beskrive uregelmæssige bølgers indflydelse og D effekter i brændingszonen B. En ny generation af basismodeller for transport af kohæsive sedimenter indbygget i DHI s MIKE modelsystem, der kan beskrive aflejrede sedimenters dynamik og spredning Innovative målemetoder til sedimenttransport og andre miljøparametre Feltdata er afgørende for alle typer af kyststudier. Delaktiviteten sigter mod at udvikle innovative målemetoder og instrumenter til bestemmelse af sedimenttransport og bundforhold. Aktiviteten vil primært være rettet mod udvikling af metoder, der kan dække det stigende behov for kvantitativ information i kombination med modeller, der med fordel anvendes for at minimere meget omkostningstunge feltprogrammer. Der er således et stigende behov for både målinger spredt over et område og komplicerede målinger i få punkter, der er velegnede til modelkalibrering og - validering. Ved at udnytte de seneste års udvikling af billigere og mindre sensorer og kommunikationsudstyr vil det være muligt at udvikle relativt enkle, omkostningseffektive metoder og instrumenter, der er tilpassede til at samle feltdata til de nye modeller. Ved at tilbyde målinger og modeller i én pakke kan man både forøge kvaliteten af resultaterne og reducere omkostninger til dyre feltkampagner. Delaktiviteten vil udvikle instrumenter og metoder til måling af suspenderet sediment, baseret på en kombination af lys, temperatur og trykmåling. Endvidere vil der blive udviklet teknologier, der kan bestemme aflejrede sedimenters styrke. I praktiske anvendelser er det disse parametre, der er af stor betydning for forudsigelser af sedimentets bevægelser. Instrumenter, målemetoder og den næste generation af model til finkornet og blandet sand-mudder sediment vil blive testet på Rødsandlagunen. Dette vandområde er specielt aktuelt, da gravearbejdet til Femernforbindelsen vil give anledning til (begrænset) forøget turbiditet i Rødsandslagunen. Området er beskyttet under NATURA Der er gennemført konservative beregninger af den øgede turbiditet og konsekvenserne heraf til miljøgodkendelse af projektet. De forbedrede metoder forventes at give mere præcise estimater af den naturlige basistilsand og af den forventelige forøgede turbiditet som følge af graveaktiviteterne. Det vil således i fremtiden være muligt at foretage yderligere optimering af marine projekter mht vandmiljøet. Inden for GTS-nettet findes ikke i dag tilsvarende kombinationer af modeller og målrettede instrumenter. På universiteterne findes videnskabelige instrumenter, men da disse er relativt dyre og komplicerede, er anvendelsen

4 begrænset. Aktiviteten vil resultere i følgende nye produkter som grundlag for nye teknologiske service ydelser: C. En instrumenttype og analysemetode til bestemmelse af suspenderet sediment, tilpasset DHI s modelkoncept DHI har i dag en meget kompetent og specialiseret felt-gruppe, der vil stå for udviklingen. Det forventes, at systemet kan anvendes i praktiske projekter efter 2 - år og kan tilbydes danske virksomheder efter 4 år. Det er tanken at indlede samarbejde med en relevant dansk virksomhed, der kan kommercialisere produktet. Operationel modellering af kildestyrke og spredning fra marine graveaktiviteter Uddybningsaktiviteter indgår i de fleste marine infrastrukturprojekter, både i stor skala som i forbindelse med den planlagte sænketunnel i Femern Bælt eller i forbindelse med den kommende udbygning af off-shore vindenergiproduktion i Nordsøen og danske farvande, men også i mindre skala for eksempel ved driftsmæssig uddybning af havne. I alle tilfælde er der stor opmærksomhed på at kunne kombinere en effektiv arbejdsgang med en acceptabel miljømæssig belastning. Detaljeret beregning af spild fra graveoperationer har indgået i indeværende resultatkontrakt i aktivitetsområdet Fremtidens Marine Konstruktioner (aktiviteten Uddybning, landindvinding og klapning), hvor man kvantificerer spildmængder fra gravning ved hjælp af detaljerede D CFD beregninger af nærfeltet omkring en grab. I denne delaktivitet vil vi udbygge de resultater, der er opnået i FMK dels med flere gravemetoder dels med en operationel overbygning, hvor de detaljerede resultater parameteriseres og indbygges med brugervenlige grænseflader i DHI s MIKE modeller og dermed kan indgå i eksempelvis operationelle analyser og overvågningsopgaver. Værktøjerne vil omfatte sedimenter både fra graveaktiviteter med grab og cutter-suction (dvs. hovedsageligt spild fra overløb) og klapning med tragt og split-barge. Den tekniske udfordring i praktiske miljøvurderingsprojekter ligger blandt andet i, at man skal kunne dække analyser af den enkelte pram eller graveskovls bevægelse og samtidig kunne analysere spredningen af det frigivne sediment i hele influensområdet. For at løse en så kompliceret opgave vil delaktiviteten fokusere på at udvikle et multiskala-modellerings-koncept, hvor man på en struktureret måde kan indbygge de meget detaljerede processer i stor-skala oceanografiske modeller og på den måde dække hele det nødvendige spektrum af processer. De fordele, man får, vil være en mere præcis og virkelighedstro beskrivelse af sedimentspredningen. Under skyldig hensyntagen til usikkerhed omkring meteorologi kan forventede miljøeffekter forudsiges med større pålidelighed. Dette har betydning for sikring af miljøkrav til gravearbejde og en mere effektiv planlægning af arbejdsgange. I forbindelse med større projekter som den planlagt Femern Bælt tunnel, kan en nøjagtig planlægning af grave operationen være afgørende for projektets tidsplan og økonomi. Metoden vil blive indbygget i DHI s MIKE spredningsmodeller, hvilket vil gøre disse ganske komplicerede beregninger tilgængelige for teknikere uden en detaljeret ekspertise på området. Der sigtes mod udvikling og implementering i DHI s modelsystemer, således at tidshorisonten for markedsmodning forventes at være 2 år for anvendelse i DHI s projekter og -4 år for eksterne brugere.

5 Aktiviteten vil resultere i følgende nye produkt som grundlag for nye teknologiske service ydelser og videnspredning til MIKE brugere i dansk erhvervsliv: D. En metode og en facilitet i DHI s MIKE modeller, der kan beregne spildmængder fra og anvendes til operationel overvågning af marine grave- og deponerings- aktiviteter Opbygning af et test site for finkornet sediment Som en del af delaktiviteten vil indgå opbygning af et test site for sediment modellerne og sediment målemetode i Rødsand lagunen til udvikling og aftestning af de foreslåede aktiviteter. I forbindelse med tidligere og kommende anlægsprojekter syd for Lolland har der været stor fokus på Rødsand lagunen som et unikt naturområde, og man forventer, at der i forbindelse med Femern Bælt tunnelen også vil være stor aktivitet omkring lagunen. Det er derfor tanken at benytte de store mængder data og den viden, der findes om området, til at udvikle lagunen som et demonstrations projekt, hvor de nye modeller og målemetoder, der udvikles i aktiviteten, kan afprøves og demonstreres. I delaktiviteten vil der blive lagt stor vægt på formidlings- og netværksaktiviteter, så det er tanken, at laboratoriet skal være åbent for danske universiteter og virksomheder. Aktiviteten vil foregå i tæt samarbejde med danske interessenter som Femern Bælt, Institut for Geofysik og Geografi, KU, DTU Mekanik, lollandske natur- og erhvervsorganisationer og andre danske universiteter. Dette er at opfatte som produkt nr. E., Redskaber til ressourceoptimering af kystfodring Traditionelt har man, stærkt forenklet, benyttet permanente strukturer så som moler eller bølgebrydere, der kan fastholde kysten og er designede til givne forhold. I dag er findes en anden tendens, både i Danmark og internationalt, til i højere grad at benytte naturens egne processer ved dels at tillade en vis udvikling af kysten, dels i højere grad at lave detaljeret planlægning. At tillade lidt mere natur og lidt mindre struktur kan potentielt give en langt mere bæredygtig og ressource effektiv forvaltning. I Queensland, Australien har man for eksempel på store strækninger helt fokuseret på den naturlige udvikling af kysten og i Holland gennemføres for øjeblikket det såkaldte Sandmotor forsøg, hvor kysten beskyttes ved hjælp af en stor kunstig sandbanke, der langsomt flyttes af naturlige processer. I Danmark har Kystdirektoratet udarbejdet en ny strategi for kystbeskyttelse baseret på lignende principper under titlen Smukkere Kyster. Dette vil betyde, at fokus i konkrete projekter flyttes fra fastholdelse af kysten ved hjælp at strukturer på udvalgte strækninger til en overordnet tilgang, hvor man ved hjælp af tilførsel af sand (kystfodring) vedligeholder lange kyststrækninger uden at gå på kompromis med strandkvalitet. Denne metode stiller langt større krav til forståelse og en kvantitativ beskrivelse af sandtransporten for at udvikle optimale fodringsplaner. Fokus i forvaltningen skifter fra en kontrol af naturen til et paradigme om Working with nature. I den indeværende resultatkontrakt (aktivitetsplaner for Klimaeffekter og Klimatilpasning og Kyst og Hav) er der udviklet et såkaldt hybridmodellerings koncept, der kombinerer detaljerede korttids forudsigelser med modellering af kystudviklingen over lange perioder. Denne metode bygger på en antagelse om konstante strandprofiler og kan med stor succes forudsige kystændringer forårsaget af eksempelvis faste strukturer, men har begrænsninger, når det gælder revledannelse, som er en helt central proces ved kystfodring.

6 Det nye redskab vil bygge på et tilsvarende princip, men vil medtage ændringer i kystprofilerne. Dette vil gøre det muligt at undersøge for eksempel by-pass ved havnemundinger og effekten af revledannelse. Der kan potentielt være tale om store besparelser ved at udnytte disse nye muligheder, både ved en mere nøjagtig dimensionering af sandfodringen og i det arbejde, der skal udføres for at placere sandet. Ved den centrale Vestkyst involverer sandfodring i dag mio. m pr.år og den potentielle besparelse kan være op til 50 mio. kr. pr.år. En mere nøjagtig by-pass beskrivelse vil være meget relevant, både i Danmark, men også internationalt, eksempelvis for alle Vestkyst havnene, meget aktuelt Hanstholm og Hvide Sande, der netop planlægger eller er i gang med udvidelser. Med hensyn til konkurrencesituationen har DHI i dag værktøjer der kan analysere sandtransport langs kyster og som anvendes af mange rådgivere og myndigheder, men der findes ikke i dag værtøjer der kan analysere revledannelse og by-pass med tilstrækkelig nøjagtig til at være anvendelig i praktiske sammenhænge. Opgaven løses i dag ved tilnærmede metoder kombineret med for stor planlagt sandfodring og gravning. Det forventes at metoderne vil kunne anvendes i DHI s specialydelser inden for en tidshorisont på 2- år og kunne formidles til en bredere kreds inden for år. Aktiviteten vil resultere i følgende nye produkter: F. Metoder og værktøjer til ressourceoptimering af strandfordring og analyse af effekterne på revledannelse, strandplans- og klitudvikling G. Et åbent kursus for kystforvaltere i ressource effektiv kyst vedligeholdelse. Aktivitetsplanens indhold Centrale aktiviteter inden for delområderne er: Næste generation af sedimenttransportmodeller (produkterne A.- B.) Litteraturstudie og udvikling af koncept Implementering og testning af modellerne Anvendelse på udvalgte case-projekter Dokumentation Udvikling af kurser og kursusmateriale Der er ikke identificeret væsentlige barrierer for gennemførelsen af aktiviteten. Modellerne vil blive forankret i MIKE modellerne. Innovative målemetoder til sedimenttransport og andre miljøparametre (produkt C.) Litteraturstudie og konceptudvikling Udvikling af generel platform med datalogning, lager og kommunikation Anskaffelse og indkøring af in-situ laser referenceinstrument Udvikling af sedimentsensorer Aftestning i laboratoriet In-situ aftestning Anvendelse i udvalgte DHI projekter Produktmodning

7 Den væsentligste barriere for aktivitetens gennemførelse er den generelle usikkerhed der knyttes til projekter hvor der skal udvikles instrumenter. Dette søges imødegået ved en tæt styring og kommunikation mellem projektets deltagere. Kompetencen og produkterne vil blive forankret i DHI s feltgruppe. Operationel modellering af kildestyrke og spredning fra marine graveaktiviteter (produkt D) Udvikling af parameteriseret beskrivelse af spild fra grave aktiviteter og fra sedimentdeponering Udvikling af multiskala modelleringskoncept til MIKE modellerne Implementering og test Udarbejdelse af dokumentation Den videnskabelige og tekniske kompetence forankres i DHI s afdeling for Kyster og Estuarier. Derudover forankres produktet i MIKE modellerne som en almindeligt tilgængelig ydelse. Opbygning af et test site for finkornet og blandet sediment (produkt E) Indsamling af eksisterende data og viden om Rødsand lagunens hydrografi og sediment forhold Etablering af målestationer og afprøvning af sedimentmodeller udviklet i denne aktivitet Aftestning af de udviklede sedimentmodeller på lagunen Med udgangspunkt i Rødsand lagunen udvikling af kurser om kystlaguners sedimentforhold på højt niveau (Ph.D. kurser) i samarbejde med KU Den tekniske kompetence forankres i DHI s afdeling for Kyster og Estuarier og koordineres med felt gruppen og aktiviteterne i Økologi og Akvakultur. Redskaber til ressourceoptimering af kystfodring (Produkterne F - G) Udvikling af analyse- og modelleringsværktøjer til understøttelse af bæredygtig kystbeskyttelse og forvaltning Der planlægges et Ph.D. studie i samarbejde med et dansk universitet i tilknytning til aktiviteten Udvikling af et kursus om anvendelse af sedimenttransportmodellering i praktiske kysttekniske sammenhænge. Kurset vil tilbydes både som normalt åbent kursus i DHI Academy regi og udbydes via internettet som e-learning. Udvikling af et kursus om kombineret anvendelse af sedimentmodeller og målinger i miljøvurderingsopgaver. Kurset vil tilbydes både som normalt åbent kursus i DHI Academy regi og udbydes via internettet som e-learning. De udviklede kompetencer forankres i DHI s afdeling for Kyster og Estuarier. Formål og målgruppe Formål Aktivitetsplanen sigter mod at tilvejebringe et nyt og bedre grundlag for en bæredygtig forvaltning af de værdifulde ressourcer i kystområderne. Målgruppe Aktivitetsplanens målgruppe er danske aktører indenfor vandbygningskompetenceklyngen og de øvrige virksomheder, myndigheder

8 og interessegrupper der har tilknytning til den danske kystplanlægning og forvaltning. I dialogforum for Kyst og Hav er repræsenteret danske entreprenører og rederier, rådgivere og myndigheder, der alle har en interesse i at udnytte aktivitetsplanens resultater. Derudover vil aktivitetsplanen bidrage til øgede kompetencer indenfor kystmodellering hos de mange brugere af DHI s software produkter. Rationale I Danmark og internationalt er en lang række aktiviteter og ressourcer knyttet til kystområder så som fritid og ferieindustri, transport, fødevare- og energiproduktion med tilhørende infrastruktur og bebyggelse. I dag og i fremtiden byder kysten på stigende udfordringer, på grund af pres fra klimaændringer på kystlinen og infrastruktur, globaliseringens øgede krav til konkurrencedygtig søtransport, mere effektiv udnyttelse af områdets ressourcer i forbindelse med energi- eller fødevare produktion samt turisme. Samtidig er der stigende krav til en bæredygtig og ressource-effektiv planlægning, hvor man i højere grad udnytter og planlægger i overensstemmelse med naturens egne processer. Som eksempel på de direkte omkostninger ved drift af kystområder investerer Kystdirektoratet alene i størrelsesorden 100 mio. DKK årligt til kystbeskyttelse. I tillæg kommer kommunernes og strandlodsejernes egne investeringer. Havne som Århus og Odense investerer 5 mio. kr. årligt til vedligeholdelsesoprensning, og i landet som helhed udgør omkostningerne 200 mio. kr.. Et dansk rederi som Rohde-Nielsen, der er specialiseret i marine anlægsopgaver har en international omsætning omkring 1.5 mia. kr.. I tillæg til normale driftsopgaver kommer de større infrastrukturprojekter, hvor uddybningen af Femern Bælt tunnelen vil være den største opgave de kommende år. Alene uddybningsaktiviteten forventes at udgøre i størrelsesorden 10 mia. kr. Alle disse beløb illustrerer, at der er betydeligt besparelsespotentialer i udvikling af mere nøjagtige planlægnings- og analyse værktøjer der kan reducere usikkerheder og kvantificere risici. Sedimenttransportmodeller er en central del af DHI s ekspertise på kystområdet, som gennem mange år har dannet grundlag for DHI s specialrådgivning og har bidraget til opbygning af internationale specialafdelinger hos både DHI og danske rådgivere, som er globalt førende inden for kystsikring og vandbygning. DHI s sediment transportmodeller er udviklet over 20 år i tæt samarbejde med DTU og andre førende institutioner. Et særkende ved kernen i modellerne er, at disse bygger på meget avancerede og originale danske principper, udviklet i samarbejde med DTU. Modellerne har været meget succesfulde, idet de indgår i mange danske studier og er anerkendte i hele verden. For vedblivende at være tidssvarende og give konkurrencedygtige værktøjer til de danske rådgivere og myndigheder, som benytter modellerne, er der et markant behov for et teknologisk løft til modelkernerne. Dette vil bidrage til at opretholde den danske metode som et avanceret konkurrencedygtigt alternativ og sikre, at nyeste viden på området kan indbygges og mere effektive applikationer kan udvikles. På et nyligt afholdt møde i DHI s dialogforum for Kyst & Hav, med deltagere fra rådgivere og relevante myndigheder, blev der udtrykt klare ønsker om udvikling af værktøjer og kompetencer til at understøtte deres aktiviteter rettet mod etablering af kyst- og havvindmøller, herunder nye sedimenttransportmodeller og adgang til High Performance Computing. De

9 øgede krav til dokumentation af for eksempel uddybningsaktiviteter, både på store projekter som Femern Bælt tunnelsen, men også i forbindelse med mindre opgaver var et andet emne, hvor man især efterlyste nye, mere tilgængelige målemetoder til sedimenter. Nye sedimenttransportmodeller er et udtalt ønske fra målgruppen i form af danske rådgivere, myndigheder, universiteter og andre brugere af DHI s MIKE modeller. På BedreInnovation.dk har der været indlæg fra flere sektorer, der peger på behovet for et teknologiløft af modellerne. Universiteterne peger på, at der er fremkommet væsentlig ny viden omkring mobiliseringen af sediment, som bør indarbejdes (KU). Rådgiverne peger på behovet i praktisk projektering: I forbindelse med projektering af kystprojekter er det oftest kritisk at se på, hvordan kysten udvikle sig over en årrække (Ramboll). Andre nævner, at der et behov for mere præcist at kunne modellere sedimenttransporten i kystzonen herunder at koble transport af finkornede materialer med sandtransport (COWI). Man ser, at DHI's ydelser vil komme i yderligere fokus i de kommende år, i lyset af den klimatilpasning som overalt i DK, og især i kystkommunerne er nødvendig for at beskytte store samfundsmæssige værdier (Hasløv & Kjærsgård). Med hensyn til nye metoder til vurdering af graveaktiviteter nævner Rohde- Nielsen på BedreInnovation.dk, at DHI burde arbejde videre med at udvikle praktiske metoder til bedre bestemmelse af, hvor stor miljøpåvirkning de kommende graveaktiviteter (vil få). Danske rådgivere ser endvidere danske, tidsvarende og internationalt anerkendte modelværktøjer som et aktiv i opbygningen af en international forretning og anser DHI s ydelser som An important factor in maintaining a top international position in coastal engineering on the Danish and international market (COWI). Målgruppeeffekt Aktivitetens samlede resultat, omfattende en pakke med modeller, tilhørende målemetoder og anvendelsesværktøjer, vil udgøre et stærkt støtteværktøj for målgruppen til at realisere Kystdirektoratet strategi fra august 2011 om Smukkere Kyster, en aktivitet som udover Kystdirektoratet vil berøre danske kystkommuner, rådgivere i vandbygningskompetenceklyngen, havne og entreprenører. Vi skal have en værktøjskasse med modeller til at kunne modellere udviklingen for forskellige type kyster (NIRAS) er et ønske på BedreInnovation.dk. Den kommende tids store investeringer i infrastruktur, så som Femern Bælt, offshore vind og havneudvidelser vil direkte få fordel af de nye, metoder, men også de normale, mindre vedligeholdelsesopgaver vil kunne drage nytte heraf. På BedreInnovation.dk underbygges ønsket om nye metoder bl.a. med stigende krav fra myndighederne til dokumentation for projekternes potentielle påvirkning (Grontmij) eller Et udvidet måleprogram vil give bedre muligheder for kalibrering af modellerne (Ramboll), og Kystdirektoratet ser, at Modelleringer af sedimenttransport i forbindelse med klapninger af sediment danner et vigtigt grundlag i udarbejdelsen af NATURA 2000 konsekvensvurderinger. I Energistyrelsens strategiske planer for vindkraftudbygning indgår nu 15 områder for kystnære møller med planlagt op til 1000 MW effekt inden 2020 og en samlet investering på 20 mia. kr., områder der på grund af beliggenhed

10 har visse fordele og derfor foreslås høj prioritet. Disse områder ligger alle i sedimentologisk aktive områder og vil kræve en nøje kystteknisk planlægning for at opnå en bæredygtig udbygning. Derudover forventes der investeringer i egentlige havvindmøller i danske farvande i størrelsesorden svarende til en forventet anlægsinvestering på cirka 70 mia. kr. inden De nye værktøjer vil kunne understøtte denne planlægning og medvirke til at sikre en bæredygtig udbygning. Forbedrede muligheder for søtransport indgår som en del af Transportministeriets strategi for en grøn transportpolitik, idet ca. 75 % af al international godstransport går via danske havne og 20 % af den nationale godstransport. For at imødegå udfordringerne fra globaliseringen og for at bidrage til en mere bæredygtig håndtering af de ca. 10 mio. tons gods årligt planlægges de kommende år udvidelse af en række danske havne, hjulpet af Havnepakke II vedtaget af Folketinget. For eksempel forventer Skagens Havn at skabe 00 nye arbejdspladser som resultat af investeringen af deres del af de mia. kr., der forventes at investeres i havne-infrastruktur i nærmeste fremtid. Et øget fokus på udvikling af en bæredygtig og konkurrencedygtig søtransport vil stille store krav til modellering af påvirkninger fra udbygning af moler og fra uddybningsaktiviteter. Nationale og internationale samarbejdspartnere De væsentligste universitære samarbejdspartnere i Danmark er kystgruppen på DTU Mekanik, Vandbygningsgruppen på AAU BYG og Geografisk Institut, KU. Der er et udstrakt samarbejde, både forskningsmæssigt og kommercielt, med Kystdirektoratet. Andre institutioner, der er kompetenceudviklende samarbejde med er GEUS, Århus Universitet (DMU) og Copenhagen University College of Engineering. Der planlægges et detaljeret samarbejde med KU SCIENCE og DTU Mekanik omkring udviklingen af aktiviteter omkring Rødsand lagunen. Der planlægges 2 Ph.D. forløb i samarbejde med DTU, og der forventes et antal eksamensprojekter i samarbejde med DTU og AAU. Der forventes endelig en væsentlig videndeling med den danske vandbygningskompetenceklynge gennem DANCORE, som DHI er sekretariat for. International videnhjemtagning foregår dels gennem formaliserede forskningssamarbejder, men også gennem DHI s deltagelse i højt profilerede internationale rådgivningsprojekter. Der er formaliserede forskningssamarbejder med et engelsk konsortium omkring Queen University, Belfast omkring vedvarende energi i marine områder og med et konsortium omkring Exeter University, UK, om metoder til vurdering af effekter på kysten af marin vedvarende energi produktion, hvor DHI får indsigt i metoder til vurdering af nogle af de påvirkninger af kysten, som for eksempel en massiv udbygning af bølgekraft kan medføre. Der er et samarbejde med kystgruppen på Stanford University om udvikling af undervisningsmetoder til kystingeniører. Der er løbende udveksling af studerende fra ENSEIRB i Bordeax, universitetet i Grenoble og Nantes. Der er etableret et forskningssamarbejde med Katholieke Universiteit Leuven omkring finkornede sedimenters dynamik.

11 På grund af DHI s internationale ry får instituttet lov til at deltage i særligt avancerede projekter, for eksempel i offshore sektoren og i forbindelse med store infrastrukturprojekter. Dette giver en unik mulighed for at få indblik i det internationale vidensniveau og konkurrencesituationen, en viden som indgår i DHI s kompetenceopbygning og dermed kan komme danske virksomheder til gode. DHI samarbejder f.eks. med Chevron omkring forudsigelser af miljøpåvirkning fra og optimering af gravearbejder i forbindelse med nogle af verdens største kystprojekter i Australien, som vil give mulighed for en unik international videnhjemtagning. DHI s center i Singapore vil etablere en omfattende model for udgravningen af en sejlrende i et miljømæssigt følsomt område. Modellen skal anvendes af graveentreprenøren, som sætter ny standard for deres hensyntagen til miljøeffekter: We introduce the modelling as a planning tool for environmental optimisation on par with our production tools to minimise the environmental impacts from dredging through an international best practice Proactive Adaptive Management system. DHI vil over den tre år lange graveperiode få fuld adgang til et unikt koncept og et datasæt som vil kunne bidrage væsentligt til udviklingen af nye metoder til gavn for Danmark og dansk erhvervsliv i branchen. DHI s forskningscenter i Singapore har en internationalt anerkendt position inden for monitering og modellering af sediment spild. Der er etableret et samarbejde med centeret med formål at styrke det danske forskningsmiljøs adgang til deres unikke kompetencer og referencer på området. Koordinering og samspil med andre FoU-aktiviteter Medfinansiering af andre FoU-projekter MERMAID Multi-use Platforms: EUFP7 ( ). DHI s bidrag er at udvikle en platform for kombineret havbrug og vindenergi i Østersøen. Teknisk relaterer projektet sig til delaktiviteten om sedimentspild. Medfinansiering: kr. Der planlægges en ansøgning til EU s FP7 program Temas 6 Environment hvor DHI s bidrag vil være udvikling af værktøjer til analyser af risiko for oversvømmelse på kyster og early warning systemer til oversvømmelsesbeskyttelse, forventet medfinansieringsbehov er kr. i perioden Breaching and Flooding: Naturstyrelsen ( ) vedrørende oversvømmelses risiko på klit kyster. Medfinansiering: kr. Relaterede FoU-projekter Der planlægges en fortsættelse af det meget succesfulde nordiske netværk for kystvidenskab, TFI Netværk (Nordforsk). Kystgruppen på DHI samarbejder med en række universiteter om uddannelse: 2 Ph.D. er ved DTU Mekanik om langtidsmodellering af kystmorfologi Studerende fra ENSEIRB i Bordeax Internship for studerende fra Grenoble universitet Internship for studerende fra Utrecht University Ophold for studerende og forskningssamarbejde med Katholieke Universiteit Leuven omkring finkornede sedimenters dynamik. Etablering af et kursussamarbejde med KU i regi af DHI Academy om dredging.

12 Koordinering med relaterede GTS-aktivitetsplaner Denne aktivitetsplan er fuldt koordineret med DHI s aktivitetsplan for Klimatilpasning og specielt sidstnævnte plans medfinansiering i 201 af DSF projektet CoAdapt om klimatilpasning af kyster. Der er endvidere koordinering med programmet for Fremtidens Marine Konstruktioner. Formidlings- og spredningseffekt: Inden for markedsområdet Kyster og estuarier, som denne aktivitetsplan understøtter, har DHI Danmark en årlig kommerciel omsætning på ca. 40 mio. kr. heraf 15 mio. kr. på det danske marked. På det danske marked betjener DHI årligt kunder, hvoraf ca. halvdelen er private kunder og af disse typisk 0-5 SMV er. Der forventes en samlet omsætningsforøgelse inden for markedsområdet på ca. 15 % frem mod 2015, heraf 1/ på det danske marked. Det årlige antal SMV-kunder forventes forøget med 25 %. Der forventes en meget effektiv deling af den opnåede viden fra aktiviteten med de cirka 000 marine MIKE brugere, hvoraf cirka 00 er danske fordelt på primært SMV er og større virksomheder i rådgivningsbranchen, offentlige virksomheder og statsinstitutioner. Derudover vil DHI anslået deltage i 20 danske kystrelevante projekter pr.år. Disse tal forventes fastholdt med de foreslåede aktiviteter. DHI har startet et dialogforum for Kyster og Estuarier, hvor 8 danske virksomheder deltager i en løbende diskussion af erhvervenes udviklingsbehov og synspunkter. DHI vil i perioden benytte disse halvårlige møder til hurtig videndeling. DHI vil fortsat koordinere den danske videndelingsgruppe DANCORE og gennem denne formidle de nyeste resultater deltagerne. Der forventes årligt 5 indlæg i faglige tidskrifter, videnskabelige (peerreviewed) artikler, 5 nationale/internationale konferencebidrag Der er et tæt samarbejde med relevante danske uddannelsesinstitutioner. Der forventes 2 Ph.D. studier med DHI deltagelse, et større antal eksamensog studieprojekter i samarbejde med DTU, KU og AAU. Det forventes, at DHI vil undervise i et kursusforløb på DTU inden for kystmodellering. Som en integreret del af aktiviteten vil alle dele blive dokumenteret og der blive udviklet og afholdt åbne tekniske seminarer/træningskurser for relevante danske virksomheder. Milepæle år 201 I beskrivelsen af milepæle nedenfor refererer nummereringen A-I til Type* de produkter og aktiviteter under de tre hovedområder, som er beskrevet under Nye tjenesteydelser og Aktivitetsplanens indhold. Såfremt milepælen helt eller delvist er relateret til FoU aktiviteter, der medfinansieres af RK midler, er det pågældende FoU projekt, som er beskrevet under Koordinering og samspil med andre FoU-aktiviteter, angivet i parentes. Næste generation af sedimenttransportmodeller A Koncept for ny sand sedimenttransportmodel udarbejdet, 2 dokumenteret i rapport. B Koncept for ny sedimenttransportmodel for fine sedimenter 2 udarbejdet, dokumenteret i rapport. Innovative målemetoder til sedimenttransport og andre miljøparametre C..201 Generel platform for sedimentmålemetode færdig og afprøvet 2

13 C C D E F G Milepæle år 2014 A B C (Kompetenceopbygning). Identifikation og afprøvning af sensor til måling af turbiditet (Kompetenceopbygning). Referenceinstrument til sedimentmåling anskaffet og operationelt (Teknologisk service). Operationel modellering af kildestyrke og spredning fra marine graveaktiviteter Koncept og plan for implementering af sedimentspildsværktøj dokumenteret (Kompetenceopbygning). Finansieres delvist af MERMAID. Opbygning af et test site for finkornet sediment Database med eksisterende data og viden om Rødsand lagunens hydrografi og sediment forhold oprettet (Teknologisk service). Basis modeller for lagunen opstillet og dokumenteret (Teknologisk service). Redskaber til ressourceoptimering af kystfodring Koncept for ressourceoptimeringsværktøj til kystfodring udarbejdet og dokumenteret (Kompetenceopbygning). Finansieres delvist af Breaching and flooding. Formidling 5 videnskabelige publikationer Kursus i sandtransport rettet mod danske myndigheder og rådgivere afholdt i regi af DHI Academy, mindst 10 deltagere 2 foredrag afholdt i Danmark i regi af DANCORE (forventet 50 deltagere) og ved møde i Vandbygningsteknisk Selskab (forventet 0-50 deltagere). indlæg ved danske konferencer med mere end 100 deltagere, f.eks. Nordisk Havforsker møde eller EWTEC i Aalborg 1 møde med DHI s Dialogforum for Kyst og Hav Næste generation af sedimenttransportmodeller Implementering af sedimentmodel for sandtransport og grundlæggende afprøvning udført og dokumenteret i intern rapport (Teknologisk service). Implementering og grundlæggende afprøvning af model for fine sedimenter udført og dokumenteret i intern rapport (Teknologisk service). Innovative målemetoder til sedimenttransport og andre miljøparametre Test og kalibrering af måling af suspenderet sediment i laboratoriet gennemført og dokumenteret (Kompetenceopbygning) D E F Operationel modellering af kildestyrke og spredning fra marine graveaktiviteter Parameterisering af spild fra graveaktiviteter og klapning beskrevet i rapport og implementeret i spild værktøj (Kompetenceopbygning). Finansieres delvist af MERMAID. Opbygning af et test site Målestationer etableret og sedimentmodeller udviklet i denne aktivitet afprøvet (Teknologisk service). Redskaber til ressourceoptimering af kystfodring Model med dynamisk kystprofil implementeret og afprøvet på et historisk forløb, for eksempel Kryle Klit fodringen (Teknologisk service). 2

14 Milepæle år 2015 A A A B B B C Formidling 5 videnskabelige publikationer, heraf 2 peer-reviewede indlæg ved danske konferencer for rådgivere, entrepenører, myndigheder og universiteter med forventet mere en 100 deltagere Kursus rettet mod danske rådgivere og myndigheder i regi af DHI Academy inden for transport af fine sedimenter, mindst 10 deltagere Et kursus baseret på e-learning i sediment-transport, rettet mod danske myndigheder, rådgivere, studerende og interesseorganisationer, forventet 50 deltagere 2 foredrag ved danske faglige arrangementer, f.eks. i regi af Ingeniørforeningen eller Vandbygningsteknisk Selskab 1 møde med DHI s Dialogforum for Kyst og Hav Næste generation af sedimenttransportmodeller Model til sandtransport færdig implementeret og dokumenteret (Teknologisk service) Demonstrationsprojekt af model til sandtranport ved en dansk kyst gennemført og rapporteret (Videnspredning). Kursusmateriale for to 2-dages eksterne kurser i DHI Academy regi i sediment-transportmodellering udarbejdet og kurserne, rettet mod danske interessenter blandt SMV og universiteter, afholdt (Videnspredning). Model til transport af fine sedimenter færdigimplementeret og dokumenteret (Teknologisk service). Demonstrationsprojekt af model til transport af fine sedimenter ved en dansk kyst gennemført og rapporteret (Videnspredning). Kursusmateriale for to 2-dages eksterne kurser i DHI Academy regi i kohesiv sediment-transportmodellering udarbejdet og kurserne, rettet mod danske interessenter blandt SMV og universiteter, afholdt (Videnspredning). Innovative målemetoder til sedimenttransport og andre miljøparametre In-situ test af sedimentmålemetode i danske farvande gennemført (Teknologisk service). C Metoden anvendt i mindst et dansk projekt (Videnspredning). 1 Operationel modellering af kildestyrke og spredning fra marine graveaktiviteter D E F G Dokumentation og kursusmateriale af sedimentspildværktøj udarbejdet (Videnspredning). Finansieres delvist af MERMAID. Opbygning af et test site for finkornet sediment 1 seminar om sedimentforholdene i Rødsand afholdt (Videnspredning). Redskaber til ressourceoptimering af kystfodring Redskab til ressourceoptimering af kystfodring færdiggjort (Teknologisk service). Dokumentation og kursusmateriale udarbejdet og et kursus i ressourceeffektiv kystvedligeholdelse rettet mod danske virksomheder afholdt (Videnspredning). Formidling 5 videnskabelige publikationer, heraf 2 peer-reviewede indlæg ved danske konferencer, rettet mod danske myndigheder, rådgivere, studerende og interesseorganisationer, forventet 50 deltagere Kursus i regi af DHI Academy rettet mod danske rådgivere og myndigheder inden for kombineret modellering og måling af sedimentkarakteristika, forventet 20 deltagere

15 Kursus på højeste niveau (Ph.D.) i samarbejde mellem DHI Academy og KU om sedimentforhold i Rødsand lagunen med mindst 20 deltagere afholdt 2 foredrag rettet mod faglige- og interesseorganisationer (ét på Lolland) med mindst 20 deltagere 1 møde med DHI s Dialogforum for Kyst og Hav Titel ved præsentation på BedreInnovation.dk Bæredygtige kystprojekter *Type: 1) Videnspredning i dansk erhvervsliv; 2) Kompetenceopbygning; ) Udvikling af teknologisk service

Femern Bælt projektet og det kohæsive sediment. - udfordringer og foranstaltninger. Miljøkoordinator Bjarne Holm Jakobsen

Femern Bælt projektet og det kohæsive sediment. - udfordringer og foranstaltninger. Miljøkoordinator Bjarne Holm Jakobsen Femern Bælt projektet og det kohæsive sediment - udfordringer og foranstaltninger Miljøkoordinator Bjarne Holm Jakobsen Den faste forbindelse over Femern Bælt Femern A/S som bygherre og VVM processens

Læs mere

Aktivitet. Forskning og udvikling. Aktivitetsplan (titel): Resumé

Aktivitet. Forskning og udvikling. Aktivitetsplan (titel): Resumé Aktivitet Aktivitetsplan (titel): Resumé Kyster under forandring Forskning og udvikling Aktivitetsplan nr.: 6 En stor del af de danske kyster har brug for ny kystsikring - og nogle steder decideret kystgenopretning

Læs mere

Kompetenceprofil for Kandidatuddannelsen i ingeniørvidenskab, Akvatisk Videnskab og Teknologi

Kompetenceprofil for Kandidatuddannelsen i ingeniørvidenskab, Akvatisk Videnskab og Teknologi Kompetenceprofil for Kandidatuddannelsen i ingeniørvidenskab, Akvatisk Videnskab og Teknologi Profil kandidatuddannelsen i ingeniørvidenskab (cand.polyt.) En civilingeniør fra DTU har en forskningsbaseret

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

EVENTUELLE MANGLER VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST)

EVENTUELLE MANGLER VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) 29 EVENTUELLE MANGLER VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) INDHOLD 29 EVENTUELLE MANGLER 1617 29.1 Det marine område 1617 29.2 Lolland 1619 29.3 Fehmarn 1620 29.4 Sammenfatning

Læs mere

1. Modelkomponent tilgængelighed 2. Data tilgængelighed 3. Hardware og software tilgængelighed

1. Modelkomponent tilgængelighed 2. Data tilgængelighed 3. Hardware og software tilgængelighed Aktivitetsplan (navn): Digitale muligheder og løsninger Aktivitetsplan nr. 0 Forsk 2020 referencer Aktiviteterne retter sig imod Et højteknologisk samfund med innovationskapacitet med hovedvægt på 3. Digitale

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

INDSIGTER FRA HAVVANDSUDREDNINGEN

INDSIGTER FRA HAVVANDSUDREDNINGEN ORGANISERING OG FINANSIERING INDSIGTER FRA HAVVANDSUDREDNINGEN MARIANNE MARCHER JUHL BAGGRUNDSRAPPORTER INDHOLD Omfang af stormfloder og skader August 2017 INDHOLD Klimatilpasning i danske byer Lessons

Læs mere

Introduktion til metoder /teknologier til klimatilpasning af danske kyster Miljøteknisk Konference 2. oktober 2013 Jan Dietrich, NIRAS.

Introduktion til metoder /teknologier til klimatilpasning af danske kyster Miljøteknisk Konference 2. oktober 2013 Jan Dietrich, NIRAS. Introduktion til metoder /teknologier til klimatilpasning af danske kyster Miljøteknisk Konference 2. oktober 2013 Jan Dietrich, NIRAS. 03/10/2013 PRÆSENTATION AF HØJVANDSSIKRING I KORSØR 1 Enestående

Læs mere

Fra viden til værdi. Foto: Lars Bahl

Fra viden til værdi. Foto: Lars Bahl Fra viden til værdi Foto: Lars Bahl Fra viden til værdi I Danmark er der ni almennyttige Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS-institutter), der til sammen udgør det danske GTS-net. GTS-nettet

Læs mere

KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST)

KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) 28 KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) INDHOLD 28 KONTROL OG OVERVÅGNINGSPROGRAM 1612 28.1 Indledning 1612 28.2 Principperne for kontrol-

Læs mere

Stormvandstande ved Svendborg Kommunes Kyster 2011-2111

Stormvandstande ved Svendborg Kommunes Kyster 2011-2111 Stormvandstande ved Svendborg Kommunes Kyster 2011-2111 Miljø og Teknik Svendborg Kommune April 2011 Stormvandstande ved Svendborg Kommunes Kyster 2011-2111 1. Fremtidens permanente havstigning Den globale

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Danmarks Tekniske Universitet Danmark som test- og demonstrationsland Den 11. marts 2016 Koncerndirektør Niels Axel Nielsen, DTU 1 11. Marts 2016 Mission DTU skal udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og

Læs mere

Planlægning i europæisk perspektiv. ESPON med en dansk vinkel

Planlægning i europæisk perspektiv. ESPON med en dansk vinkel Planlægning i europæisk perspektiv ESPON med en dansk vinkel Danmark i international sammenhæng Globaliseringen har stor betydning for Danmark, ikke mindst i form af en kraftig urbanisering. Når nogle

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Erhvervet ønsker at imødegå udfordringerne og at udnytte mulighederne gennem proaktive og målrettede forsknings- og udviklingsaktiviteter.

Erhvervet ønsker at imødegå udfordringerne og at udnytte mulighederne gennem proaktive og målrettede forsknings- og udviklingsaktiviteter. Dansk akvakulturs forsknings- Indledning Moderne akvakultur er et videnbaseret erhverv understøttet af udvikling og forskning. Det bidrager til at sikre en bæredygtig vækst, og det styrker fødevarekvaliteten

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling LEVERANCE 2.3 Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling Procedurerne vil omfatte: Planlægning af udfasning af gamle versioner af OpenTele Planlægning af modning af kode

Læs mere

Kompetenceprofil for Kandidatuddannelsen i ingeniørvidenskab, Byggeteknologi

Kompetenceprofil for Kandidatuddannelsen i ingeniørvidenskab, Byggeteknologi Kompetenceprofil for Kandidatuddannelsen i ingeniørvidenskab, Byggeteknologi Profil kandidatuddannelsen i ingeniørvidenskab (cand.polyt.) En civilingeniør fra DTU har en forskningsbaseret videregående

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Har i forsknings ideen?

Har i forsknings ideen? Det strategiske forskningsråd Har i forsknings ideen? Det Strategiske Forskningsråd investerer over 1 milliard kr. i forskning i 2010 Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter EU netværksmidler

Læs mere

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Disposition: Havnenes rolle i transportsystemet Havnenes udvikling siden år 2000 Havneloven i dag

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Høringssvar til Odsherred kommune vedr. Forslag til Klimastrategi

Høringssvar til Odsherred kommune vedr. Forslag til Klimastrategi Høringssvar til Odsherred kommune vedr. Forslag til Klimastrategi I forbindelse med Odsherred kommunes Forslag til Klimastrategi har FSNR især hæftet sig ved to områder: Den øgede CO2 påvirkning fra tvangskloakering

Læs mere

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Grenaa, 21 maj 2013 Offshoreenergy.dk - formål At styrke og understøtte den danske offshore

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning

Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning Side 1 af 8 Titel Udfordring Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning For at imødegå klimaforandringerne skal kommunerne over

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udviklingskontrakt

Udviklingskontrakt Udviklingskontrakt 2016-2018 - Mellem uddannelses- og forskningsministeren og Alexandra Instituttet den / den / Steen Lynenskjold Bestyrelsesformand, Alexandra Instituttet Ole Lehrmann Madsen Direktør,

Læs mere

Kumulative påvirkninger

Kumulative påvirkninger DCEAs miljøvurderingsdage 20. og 27. august 2014 Kumulative påvirkninger Head of Environmental Department Anders Bjørnshave Verdens længste sænketunnel ABJ 2 Sænketunnelen er samlet set den bedste løsning

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

Anbefalinger og strategi for

Anbefalinger og strategi for Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 105 Offentligt Dansk Mode Anbefalinger til en fremtidig erhvervsstrategi Eva Kruse, Direktør for Danish Fashion Institute Anbefalinger og

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 23. september 2015 Nanna Rørbech Dagsorden 1. Oplæg om MUDP og Grøn Innovationspulje 2. Dialog med repræsentanter fra Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen

Læs mere

Billund. grundvandskort for Billund. regionalt Klimainitiativ Grundvandskort: projektområde billund. Regional Udviklingsplan

Billund. grundvandskort for Billund. regionalt Klimainitiativ Grundvandskort: projektområde billund. Regional Udviklingsplan Regional Udviklingsplan grundvandskort for Billund et værktøj til aktiv klimatilpasning Billund Klimaforandringer Planlægning Risiko-områder By- og erhvervsudvikling regionalt Klimainitiativ Grundvandskort:

Læs mere

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn 1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn Om foredragsholderen 2 (Peter Bjerg Olesen) Email: pbo@celog.dk

Læs mere

Den blå horisont marin infrastruktur og energi. 1.1 Fremtidens energiteknologier og systemer 1.3 Fremtidens klima og klimatilpasning

Den blå horisont marin infrastruktur og energi. 1.1 Fremtidens energiteknologier og systemer 1.3 Fremtidens klima og klimatilpasning Aktivitetsplan (navn): Forsk 2020 referencer Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de nye kompetencer som forventes udviklet Den blå horisont marin infrastruktur og energi Aktivitetsplan nr. 8. Fremtidens

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

Velkommen til Gå-hjem-møde

Velkommen til Gå-hjem-møde Velkommen til Gå-hjem-møde 15:00 15:30 Præsentation af GA s råstofstrategiske overvejelser og Råstofklynge 15:30 16:30 Introduktion til KIC Raw Materials 16:30 18:00 Muligheder for samarbejde Grl. Dk.

Læs mere

Aktivitet. Forskning og udvikling. Aktivitetsplan (titel): Resumé

Aktivitet. Forskning og udvikling. Aktivitetsplan (titel): Resumé Aktivitet Aktivitetsplan (titel): Resumé Klimatilpasning Forskning og udvikling Aktivitetsplan nr.: Aktivitetsplanen adresserer behov for etablering af nye, intelligente løsninger til håndtering af vand

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

DeIC strategi 2012-2016

DeIC strategi 2012-2016 DeIC strategi 2012-2016 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation - blev dannet i april 2012 ved en sammenlægning af Forskningsnettet og Dansk Center for Scientic Computing (DCSC). DeIC er etableret som

Læs mere

FEMERN BELT LOGISTICS PLATFORM

FEMERN BELT LOGISTICS PLATFORM ORT AFSLUTTENDE PROJEKTRAPPORT FEMERN BELT LOGISTICS PLATFORM 1 RESUMÉ Projektet Femern Belt Logistics Platform blev igangsat som en del af Region Sjællands og Vækstforum Sjællands regionale erhvervsudviklingstiltag

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd Torben Rune, Michael Jensen og Mette Dalsgaard 19. maj 2015 Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd 1 Baggrund...2 2 Strategiske muligheder...2 2.1 Satsningsgrad 0 ikke lokalt strategisk

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

RAMBØLL DANMARK. Viden der bringer mennesker videre. Local partner Global knowledge

RAMBØLL DANMARK. Viden der bringer mennesker videre. Local partner Global knowledge RAMBØLL DANMARK Viden der bringer mennesker videre Local partner Global knowledge YDELSER Rambølls ydelser inkluderer: byggeri & design infrastruktur & transport miljø & natur energi & klima industri &

Læs mere

Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015

Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015 Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015-7. September 2015 - Mathilde Aagaard Sørensen, Naturstyrelsen Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program (MUDP) Tilskud til fremme

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Resultater fra borgertopmøde om klimatilpasning. - Lørdag den 5.marts I Kalundborg hallerne

Resultater fra borgertopmøde om klimatilpasning. - Lørdag den 5.marts I Kalundborg hallerne Resultater fra borgertopmøde om klimatilpasning - Lørdag den 5.marts I Kalundborg hallerne 1. Intro Først en række afstemninger for at lære udstyret at kende. Dernæst en runde ved bordene, hvor I lærer

Læs mere

Bring lys over driften af belysningen

Bring lys over driften af belysningen Bring lys over driften af belysningen CityTouch LightPoint Asset Management system for belysning CityTouch LightPoint / Asset Management 3 Velkommen til den nye intelligens inden for belysning. Professionel

Læs mere

Forhøringssvar til vandplaner udarbejdet i medfør af vandrammedirektivet

Forhøringssvar til vandplaner udarbejdet i medfør af vandrammedirektivet By- og Landskabsstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Fremsendt pr. e-mail blst@blst.dk Dato: 10.3.2010 Dokumentnr. 10/00024-2 Sagsbehandler: Hans Erik Cutoi-Toft Direkte tlf.nr.: 99 63 63 20 Deres

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

Møde om den danske kystbeskyttelsesindsats d. 16. nov. 2015, Aalborg

Møde om den danske kystbeskyttelsesindsats d. 16. nov. 2015, Aalborg Møde om den danske kystbeskyttelsesindsats d. 16. nov. 2015, Aalborg Teknisk begrundelse for helhedsorienterede løsninger Præsenteret af: Karsten Mangor, chefingeniør i DHI s kystafdeling Udfordringer

Læs mere

Svineafgiftsfondens strategi

Svineafgiftsfondens strategi Svineafgiftsfondens strategi 2018-2021 1 Fondens formål, ståsted og målsætninger Svineafgiftsfondens formål er at fremme aktiviteter, der styrker den samlede sektors udviklingsmuligheder og konkurrenceevne.

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset

Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset 1 Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset Præsentation 1. Offshore Center Danmark (OCD) Offshore : Overordnet Dansk Offshore

Læs mere

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Dato: 24-08-2012 Vindmølleindustrien bakker op om Energistyrelsens arbejde med at identificere egnede områder til potentielle kystnære havmølleparker

Læs mere

Velkommen til borgermøde om Lillebælt Syd Havmøllepark

Velkommen til borgermøde om Lillebælt Syd Havmøllepark Velkommen til borgermøde om Lillebælt Syd Havmøllepark Jeanette Hallundbæk, Hallundbæk Consult ApS Iben Nielsen, Projektleder, Sønderborg Forsyning Peter Rathje, Direktør, ProjectZero Anne Eiby, Projektchef,

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

FREMLÆGGELSE AF NLK RAPPORTEN

FREMLÆGGELSE AF NLK RAPPORTEN FREMLÆGGELSE AF NLK RAPPORTEN AARHUS UNI VERSITET NLK I KORTE TRÆK Del af regeringsgrundlaget oktober 2011 Udpeget af regeringen marts 2012 Statusrapport 26. september 2012 Endelig rapport 18. april 2013

Læs mere

www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune

www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune Indhold Hvorfor har vi lavet en klimatilpasningsplan i København? Hvordan er processen blev lagt frem og gennemført? Planens hovedresultater Københavns

Læs mere

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Kort om Aarhus Vand A/S o o o o o Aarhus Vand er et aktieselskab

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

Alliancen for Grøn Offshore Energi

Alliancen for Grøn Offshore Energi 18. december 2009 Alliancen for Grøn Offshore Energi 1. Danmark skal fortsat være nummer 1 på grøn offshore teknologi, men det kræver nytænkning og samarbejde I de seneste femten år har offshore industrien

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER KOMPETENCEUDVIKLING SOM UNDERSTØTTELSE AF AAU STRATEGIEN INDENFOR UNDERVISNING, FORSKNING OG VIDENSSAMARBEJDE Formålet med indsatsen Formålet med indsatsen er at

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.com Maj 2012 Ontasknaturally.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet,

Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om: Fordeling af

Læs mere

»BIM Universe - Håndtering og deling af information. Jette Bakgaard Stolberg BIM supervisior, fagleder

»BIM Universe - Håndtering og deling af information. Jette Bakgaard Stolberg BIM supervisior, fagleder »BIM Universe - Håndtering og deling af information Jette Bakgaard Stolberg BIM supervisior, fagleder as Kort om ALECTIA A/S Vores opfattelse af BIM Vores fokus Vores erfaringer Vores ønsker »Fakta om

Læs mere

Vandet fra landet Indlæg på møde den 11. juni 2015. v/ Ulrik Hindsberger, Teknologisk Institut, Rørcentret

Vandet fra landet Indlæg på møde den 11. juni 2015. v/ Ulrik Hindsberger, Teknologisk Institut, Rørcentret Vandet fra landet Indlæg på møde den 11. juni 2015 v/ Ulrik Hindsberger, Teknologisk Institut, Rørcentret Vandet fra landet - Formål Partnerskabet Vandet fra landet blev udbudt af NST i december 2013 Partnerskabet

Læs mere

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer VÆKSTFORUM Energi i Nordjylland Regionale styrkepositioner og potentialer INTRODUKTION Nordjylland har stærke kompetencer og et stort potentiale inden for vedvarende energi, som Vækstforum Nordjylland

Læs mere

Fra viden til værdi. Fra viden til værdi 1

Fra viden til værdi. Fra viden til værdi 1 Fra viden til værdi Fra viden til værdi 1 Fra viden til værdi GTS står for Godkendt Teknologisk Service. I Danmark er der ni Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTSinstitutter). Vi arbejder for

Læs mere

AMBITIONEN. Et internationalt anerkendt maritimt miljø, der tiltrækker virksomheder, udvikler kompetencer og skaber erhvervsøkonomisk vækst

AMBITIONEN. Et internationalt anerkendt maritimt miljø, der tiltrækker virksomheder, udvikler kompetencer og skaber erhvervsøkonomisk vækst MARITIM FORSKNING AMBITIONEN Igennem tæt samarbejde med det maritime erhverv og universitetet er det hensigten at etablere maritim forskning på udvalgte områder. Nordjylland klarer sig godt i den internationale

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor PROJEKTIDE PROJEKT IDE Åben læring, innovation og demonstration Food Universe et unikt miljø

Læs mere

Erhvervs-PhD på Højbjerg Maskinfabrik A/S

Erhvervs-PhD på Højbjerg Maskinfabrik A/S Erhvervs-PhD på Højbjerg Maskinfabrik A/S Hvordan kom vi i gang? Hvilke barrierer havde vi? Hvilke erfaringer gjorde vi os undervejs? Hvad har vi fået ud af det? HMF Product Management, Cranes 1 Højbjerg

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

Når Kystdirektoratet træffer afgørelse i sager om kystbeskyttelse, skal vi varetage en række hensyn jf. kystbeskyttelseslovens 1, hvori der står:

Når Kystdirektoratet træffer afgørelse i sager om kystbeskyttelse, skal vi varetage en række hensyn jf. kystbeskyttelseslovens 1, hvori der står: Grundejerforeningen Nørlev Strand af 1986 v/ Christian Hartmass Sendt som E-mail Kystdirektoratet J.nr. 15/00839-23 Ref. Anni Lassen 20-11-2015 Afslag på ansøgning om lovliggørelse og påbud om fjernelse

Læs mere

KASK Innovation. Et grænseoverskridende innovationssamarbejde

KASK Innovation. Et grænseoverskridende innovationssamarbejde Idéklinikken. Alternativ behandling af gode ideer KASK Innovation. Et grænseoverskridende innovationssamarbejde Hans Gregersen Forsknings- og Innovationschef Kick-off konference 18 august 2009 Hvor kom

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Vil du sætte en høj standard i dit innovationsprojekt?

Vil du sætte en høj standard i dit innovationsprojekt? Vil du sætte en høj standard i dit innovationsprojekt? virksomhed at indføre viden om markedet direkte i sin produktudvikling, sine ydelser eller processer. Derudover er standarder med til at åbne og effektivisere

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

3D MODELLERING AF OVERLØBSBYGVÆRKER M A L T E A H M, A A L B O R G U N I V E R S I T E T

3D MODELLERING AF OVERLØBSBYGVÆRKER M A L T E A H M, A A L B O R G U N I V E R S I T E T 3D MODELLERING AF OVERLØBSBYGVÆRKER PRÆSENTATION VED DANVA TEMADAG OM HYDRAULISK MODELLER M A L T E A H M, A A L B O R G U N I V E R S I T E T Hvem er jeg? Malte Kristian Skovby Ahm 2012 2015 Ph.D. studerende,

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Nordkystens fremtid. Rådgiver: Kystteknisk skitseprojekt COWI. i samarbejde med: NIRAS DHI HASLØV & KJÆRSGAARD. PROJEKTLEDER: Christian Helledie, COWI

Nordkystens fremtid. Rådgiver: Kystteknisk skitseprojekt COWI. i samarbejde med: NIRAS DHI HASLØV & KJÆRSGAARD. PROJEKTLEDER: Christian Helledie, COWI Rådgiver: COWI i samarbejde med: NIRAS DHI HASLØV & KJÆRSGAARD PROJEKTLEDER: Christian Helledie, COWI PROJEKTDIREKTØR: Ole Juul Jensen, COWI 1 Skitseprojektet skal overordnet svare på: Hvilken kysttekniske

Læs mere

KYSTBESKYTTELSESSTRATEGI

KYSTBESKYTTELSESSTRATEGI KYSTBESKYTTELSESSTRATEGI - en strategisk indsats for smukkere kyster Åben Land Konference 9. 10. juni 2011 Vicedirektør Carl-Christian Munk-Nielsen, Kystdirektoratet Fremtidens jernkyst? Hele kysten Nutidens

Læs mere

C2C. Klimatilpasning i Region Midtjylland. 14. september 2016 Dorthe Selmer, Regional Udvikling. Coast to Coast Climate Challenge

C2C. Klimatilpasning i Region Midtjylland. 14. september 2016 Dorthe Selmer, Regional Udvikling. Coast to Coast Climate Challenge C2C Coast to Coast Climate Challenge Klimatilpasning i Region Midtjylland 14. september 2016 Dorthe Selmer, Regional Udvikling Region Midtjyllandwww.regionmidtjylland. dk Lidt om mig Midtjyske erfaringer

Læs mere