Rapport til: Ringkjøbing Amt. Aerob omdannelse af parathion i havvand med suspenderet sediment

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport til: Ringkjøbing Amt. Aerob omdannelse af parathion i havvand med suspenderet sediment"

Transkript

1 Rapport til: Ringkjøbing Amt Aerob omdannelse af parathion i havvand med suspenderet sediment Juni 2005

2 Aerob omdannelse af parathion i havvand med suspenderet sediment Agern Allé Hørsholm Tlf: Fax: Web: Klient Klientens repræsentant Ringkjøbing Amt Børge Hvidbjerg Projekt Høfde 42 Projekt nr Forfattere Trine Thorup Andersen Dato Godkendt af Torben Madsen 01 Rapport TTA TMA TMA Revision Beskrivelse Udført Kontrolleret Godkendt Dato Nøgleord Parathion Grundvand/havvand Aerob omdannelse Nedbrydningsprodukter Klassifikation Åben Intern Tilhører klienten Distribution Ringkjøbing Amt DHI: TTA/TMA/ERA Antal kopier 2 3

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENFATNING OG KONKLUSION INDLEDNING TESTSTOF TESTMEDIUM OG SEDIMENTPRØVER Testmedium Sediment TESTMETODE KEMISKE ANALYSER DATABEHANDLING TESTRESULTATER REFERENCER...10 BILAG A B C D UDTAGNING OG KARAKTERISERING AF SEDIMENTER RESULTATER AF KEMISKE ANALYSER BESKRIVELSE AF ANALYSEMETODER RÅDATA FRA SIMULERINGSTEST ERA/53190/ i

4 1 SAMMENFATNING OG KONKLUSION Tabel 1.1 viser de resultater, der er opnået ved undersøgelse af den aerobe omdannelse af ethylparathion (EP3) i syntetisk havvand med suspenderet sediment. Teststoffet blev modtaget fra Cheminova A/S den 9. februar Tabel 1.1 Hastighedskonstanter og halveringstider for omdannelse af EP3 i tre testserier Susp. sediment I Susp. sediment II Susp. sediment III Biologisk Abiotisk Biologisk Abiotisk Biologisk Abiotisk k 1 (nedbrydning af EP3) 0,49 0,05 0,49 0,05 0,50 0,04 t½ (dage) 1,4 14 1,4 14 1,4 17 I biologiske testflasker sås en fuldstændig fjernelse af EP3 via omdannelse til diethylthiofosforsyre (EP2-syre) efter 14 dage. I abiotiske testflasker sås ca. 70% fjernelse af EP3 efter 28 dage. Eventuelle nedbrydningsprodukter blev ikke identificeret. Resultaterne af simuleringstesten indikerer således, at omdannelsen af EP3 til EP2-syre er betinget af tilstedeværelsen af mikroorganismer, og at der sker en hurtig omdannelse af EP3 i havvand både ved biologiske og abiotiske processer. Denne undersøgelse har dog ikke vist hvilken mekanisme, der styrer fjernelsen af EP3 under abiotiske forhold. 2 INDLEDNING DHI - Institut for Vand og Miljø har undersøgt den aerobe omdannelse af ethylparathion (EP3) i tre sedimentprøver ved anvendelse af et testsystem, hvor sedimentet blev suspenderet i syntetisk havvand. Sedimentprøverne blev udtaget af NIRAS på tre lokaliteter ved Høfde 42, Harboøre Tange, i den lyse del af sedimentet, som er beliggende umiddelbart under grundvandsspejlet. Den aerobe omdannelse blev undersøgt ved anvendelse af principperne beskrevet i OECD Test Guideline nr. 309 Aerobic Mineralisation in Surface Water Simulation Biodegradation Test (OECD 309) /1/ med anvendelse af relevante modifikationer. De væsentligste modifikationer var som følger: Der blev anvendt syntetisk havvand for at undgå interferens fra eventuelle nedbrydningsprodukter, som vil være tilstede i autentiske vandprøver fra Høfde 42. Der blev anvendt én testkoncentration (OECD 309 angiver, at der bør anvendes mindst to testkoncentrationer). Ethylparathion blev testet i en koncentration på 1 mg/l, da en lavere koncentration ikke giver mulighed for at analysere nedbrydningsprodukter. Der blev ikke anvendt referencestof. Der blev anvendt et testvolumen på 150 ml, svarende til halvdelen af testflaskernes volumen (OECD 309 angiver et testvolumen på op til 1/3 af testflaskens volumen). Der blev ikke lavet test af analysemetodens reproducerbarhed. ERA/53190/

5 3 TESTSTOF Teststoffet blev leveret af Cheminova A/S den 9. februar Der blev leveret 700 mg i glasampul, som var nedkølet ved ankomsten. Teststof: Ethylparathion (EP3), analyse standard Renhed: 99,5% CAS nr.: Batch nr.: 343-BSe-9A Form: Gul væske Molekyleformel: C 10 H 14 NO 5 PS Molekylevægt: 291,3 Vandopløselighed: 12,4 mg/l ved 25 C Opløselighed i ethanol: Opløselig Log K OW : 3,2 Henry s lovkonstant: 1, atm m 3 /mol Teststoffet er stabilt ved opbevaring ved temperaturer lavere end 25 C. Teststoffet blev opbevaret ved ca. -20 C efter ankomsten til DHI og blev anvendt i test påbegyndt den 1. marts TESTMEDIUM OG SEDIMENTPRØVER 4.1 Testmedium Der blev anvendt et syntetisk testmedium bestående af deioniseret vand tilsat mineraler i følgende koncentrationer (mineraler, som beskrevet i OECD Test Guideline nr. 306 Biodegradability in Seawater /2/): KH 2 PO 4 K 2 HPO 4 Na 2 HPO 4 2H 2 O NH 4 Cl CaCl 2 MgSO 4 7H 2 O FeCl 3 6H 2 O 8,50 mg/l 21,75 mg/l 33,30 mg/l 0,50 mg/l 27,50 mg/l 22,50 mg/l 0,25 mg/l Der blev desuden tilsat 5 g NaCl/l (svarende til en salinitet på ca. 5 ). Testmediet blev autoklaveret dagen før teststart. 4.2 Sediment Sedimentprøver fra Høfde 42 blev udtaget af NIRAS den 8. februar Prøvetagningslokaliterne var placeret ca. 1 meter vest for boringerne V49, K og J. Nærmere beskrivelse af prøvetagningen fremgår af bilag A. ERA/53190/

6 Sedimentprøverne blev transporteret i lukkede plasticspande med et volumen, der var mindst dobbelt så stort som prøvens volumen for at sikre opretholdelse af aerobe forhold. Prøverne blev opbevaret ved 5-10 C under transporten. Sedimentprøverne blev leveret til DHI den 9. februar Prøverne blev opbevaret ved ca. 4 C efter ankomsten til DHI og blev anvendt i test påbegyndt den 1. marts Hvert sediment blev sigtet gennem en 2 mm-sigte. Sedimenternes tørvægt, glødetab og partikelfordeling blev herefter karakteriseret. Der blev lavet kimtalsbestemmelser af levende mikroorganismer på marin agar for hvert sediment efter DS 2252, modificeret /3/. Karakteristika for de tre sedimenter fremgår af tabel 4.1 samt bilag A. Tabel 4.1 Karakteristika for de anvendte sedimenter Sediment I Sediment II Sediment III Tørvægt, g/kg Glødetab, g/kg tørvægt 1,9 2,3 2,4 Kimtal pr. g tørvægt* 4, , , * Kimtal blev bestemt ved 21 C på R2A agar. Resultatet er gennemsnittet af en dobbeltbestemmelse 5 TESTMETODE Testen blev udført i 300 ml glasflasker med gummipropper. Testflasker samt andet udstyr blev steriliseret i varmeskab ved 140 C i 3 timer inden anvendelsen. Der blev anvendt et volumen af testmedium og suspenderet sediment på i alt 150 ml. Der blev lavet tre parallelle testserier, en for hvert af sedimenterne I-III. Der blev fremstillet en stamopløsning af EP3 opløst i ethanol med en koncentration på 300 mg/l. Til hver testflaske blev der tilsat 500 µl stamopløsning, svarende til en koncentration på 1 mg/l i testsuspensionen. Opløsningsmidlet blev dampet af i min. inden tilsætning af testmedium og sediment. Sedimenterne blev suspenderet i testmedium i et forhold på 1:1 og blev omrystet i 2 timer. Herefter blev suspenderede partikler dekanteret fra og opbevaret ved 4 C under beluftning, og koncentrationen af suspenderede partikler (SS) blev bestemt. Til hver af de biologiske testflasker blev tilsat 5 ml suspenderet sediment og 145 ml testmedium svarende til en endelig testsuspension på 150 ml og et tørstofindhold på 0,15 g SS/l. Til kontrol af den abiotiske fjernelse af EP3 blev der for hvert sediment fremstillet en parallel testserie, hvor den mikrobielle aktivitet blev hæmmet ved tilsætning af 20 g/l natriumazid (NaN 3 ). Til hver af de abiotiske testflasker blev tilsat 5 ml suspenderet sediment, 138 ml testmedium og 7,5 ml NaN 3, svarende til en endelig testsuspension på 150,5 ml og et tørstofindhold på 0,15 g SS/l. Der blev således anvendt følgende testblandinger i dette studie: 1) biologiske flasker med teststof (1 mg/l) og testmedium 2) abiotiske flasker med teststof (1 mg/l), testmedium og NaN 3 (20 g/l) ERA/53190/

7 Der blev fremstillet ekstra biologiske testflasker til bestemmelse af kimtal, total N, total P, samt til måling af ilt og ph. Kimtal blev bestemt på dag 0, 28 og 56 i henhold til DS 2252, modificeret /3/. Ilt og ph blev målt i biologiske testflasker ved hvert prøvetagningstidspunkt på dag 0, 7, 14, 21, 28, 42 og 56. Der blev i alt fremstillet 123 testflasker. Figur 5.1 Testflaske Testflaskerne blev placeret horisontalt på et rystebord med en intensitet på ca. 100 rpm, og inkuberet i mørke ved 10 C. Testens varighed var 56 dage. Figur 5.2 Testopstilling Til hvert af prøvetagningstidspunkterne dag 0, 7, 14, 21, 28, 42 og 56 blev der udtaget tre replikate biologiske testflasker fra hver serie (sediment I-III) til kemisk analyse. Til hvert af prøvetagningstidspunkterne dag 0, 14, 28 og 56 blev der udtaget tre replikate ERA/53190/

8 abiotiske testflasker fra hver serie (sediment I-III) til kemisk analyse. Testflasker til analyse blev frosset ved -20 C indtil forsendelse. Testflaskerne blev sendt til Cheminova A/S i kølekasser med tøris henholdsvis den 4. april (prøver fra dag 0-28) og den 9. maj 2005 (prøver fra dag 42-56). Prøverne var kodet med et talsystem, således at tidspunkterne, hvor testflaskerne blev udtaget, var ukendt for Cheminova A/S, men således at samhørende replikater kunne identificeres (tabel 5.1). Tabel 5.1 Mærkning af prøver til Cheminova A/S System T = 0 T = 7 T= 14 T = 21 T = 28 T = 42 T = 56 Biologisk 1, ABC 7, ABC 2, ABC 4, ABC 6, ABC 10, ABC 11, ABC Abiotisk 5, ABC 8, ABC 3, ABC 9, ABC På basis af resultaterne fra dag 0-28 blev det besluttet ikke at analysere prøver udtaget fra dag KEMISKE ANALYSER De kemiske analyser blev udført af Cheminova A/S. Følgende parametre blev analyseret: ethylparathion (EP3) diethylthiofosforsyre (EP2-syre) amino-ethylparathion (amino-ep3) paraoxon Der blev udført analyser på kombinerede delprøver for samhørende replikater (A, B og C). Der blev således fremstillet en samlet delprøve på ca. 100 ml, der repræsenterede tre samhørende replikater og bestod af lige dele af hvert replikat. Under optøningen af prøverne gik enkelte prøver tabt. Derfor blev delprøverne i to tilfælde kun fremstillet ud fra to replikater, mens en delprøve i et enkelt tilfælde kun bestod af en enkelt replikat (bilag B). Af de samlede delprøver på 100 ml blev der udtaget 20 ml til analyse af EP3, amino- EP-3 og paraoxon. Prøven blev væskeekstraheret med isopropylacetat (IPE) efter grundig omrystning i 1 min. IPE og vandfase blev herefter adskilt ved centrifugering (3000 rpm). IPE-fasen blev analyseret med GC-NPD (gaschromatograf med nitrogenphosphor detektor) for prøvens indhold af EP3, amino-ep3 og paraoxon. Der blev udtaget 10 ml af delprøven til analyse for EP2-syre. Vandprøven blev centrifugeret (3 min ved 3000 rpm) og analyseret for EP2-syre med et LC-UV instrument. Nærmere beskrivelse af analysemetoderne fremgår af bilag C. 7 DATABEHANDLING Hastighedskonstanter (k) for den biologiske og abiotiske fjernelse af EP3 blev bestemt ved lineær regression af koncentrationen af EP3 fra dag 0-28 for hver af de tre testserier ERA/53190/

9 (logaritmisk transformerede koncentrationer). EP3 s halveringstid blev bestemt ud fra følgende formel: ln 2 t ½ = k hvor t er halveringstiden i dage k er første-ordens hastighedskonstanten for fjernelsen af EP3 (t -1 ). Hastighedskonstanter for produktionen af EP2-syre blev ligeledes bestemt ved lineær regression af EP2-syre koncentrationen fra dag 0-28 (logaritmisk transformerede data). Massebalancen for den totale koncentration af EP3 blev bestemt som summen af EP3 samt de identificerede metabolitter (EP2-syre) i procent af den totale EP3 koncentrationen ved test start (dag 0). Koncentrationen af EP3 og EP2-syre blev omregnet til mmol/kg (EP3 molvægt: 291,25 g/mol; EP2-syre molvægt: 170,16 g/mol). 8 TESTRESULTATER Indledende analyser af sedimentprøverne viste, at der ikke kunne måles EP3 eller amino-ep3 i sediment II-III (detektionsgrænse: 0,02 mg/kg). I sediment I blev der målt lave koncentrationer af amino-ep3 (0,09 mg/kg) og iso-amino-ep3 (0,03 mg/kg) (bilag B). De målte koncentrationer af EP3 i testflaskerne ved forsøgets start (dag 0) var mellem 0,9 og 1,06 mg/l, hvilket viser, at procedurerne i forbindelse med forsøgsstart og tilsætning af EP3 var tilfredsstillende, idet det blev tilstræbt at opnå en startkoncentration på 1 mg/l. Der blev observeret EP3 samt EP2-syre i de biologiske testflasker, mens der udelukkende blev identificeret EP3 i de abiotiske testflasker. Der blev ikke observeret målelige koncentrationer af paraoxon eller amino-ep3 (detektionsgrænse: 0,001 mg/l) i testflaskerne. Resultaterne af simuleringstesten for omdannelse af EP3 i havvand med suspenderet sediment (sediment I-III) fremgår af figur Figurerne angiver fjernelsen af EP3 samt produktionen af EP2-syre i mmol/l. Startkoncentrationen af EP3 på 1 mg/l svarer til 3,4 mmol/l. Rådata for simuleringstesten fremgår af bilag D. Da de kemiske analyser blev udført på kombinerede delprøver for samhørende replikater, kunne der ikke beregnes standardafvigelser på replikaterne, og omdannelsesparametre kunne ikke beregnes for de enkelte replikater i testserierne. ERA/53190/

10 Sediment I EP3 biologisk EP3 abiotisk EP2-syre biologisk EP3 ækvivalenter, mmol/l Tid, dage Figur 8.1 Omdannelse af EP3 i havvand med suspenderet sediment I Sediment II EP3 biologisk EP3 abiotisk EP2-syre biologisk EP3 ækvivalenter, mmol/l Tid, dage Figur 8.2 Omdannelse af EP3 i havvand med suspenderet sediment II ERA/53190/

11 Sediment III EP3 biologisk EP3 abiotisk EP2-syre biologisk EP3 ækvivalenter, mmol/l Tid, dage Figur 8.3 Omdannelse af EP3 i havvand med suspenderet sediment III Det fremgår af figur , at koncentrationen af EP3 faldt umiddelbart efter testens start både i de biologiske og de abiotiske testflasker. I de biologiske testflasker blev koncentrationen af EP3 reduceret til under detektionsgrænsen (0,001 mg/l) efter 14 dage i alle testserier (sediment I-III), mens koncentrationen af EP2-syre steg proportionalt med faldet i EP3-koncentrationen. Når koncentrationen af EP2-syre omregnes til mmol/l, som vist på figur , ses det at den molære koncentrationen af EP2-syre nærmer sig startkoncentrationen af EP3 i den sidste halvdel af forsøget. I de abiotiske testflasker faldt koncentrationen af EP3 til mellem 28-30% af startkoncentrationen efter 28 dage i de tre testserier (sediment I-III). Der blev ikke identificeret EP2-syre i de abiotiske testflasker (detektionsgrænse: 0,1 mg/l). Målinger af ilt og ph i separat fremstillede testflasker viste, at ph lå mellem 6.8-7,7 og iltmætningen var mellem 93% til 110% i testforløbet, hvilket vurderes at være tilfredsstillende. I tabel 8.1 ses de beregnede parametre for fjernelsen af EP3 i overfladevand med suspenderet sediment for hver af de tre testserier (sediment I-III). Der angives første-ordens hastighedskonstanter (k) for henholdsvis fjernelse af EP3 (k 1, biologiske og abiotiske testflasker) og produktion af EP2-syre (k 2, biologiske testflasker), samt lineære korrelationskoefficienter (R 2 ) for beregningen af hastighedskonstanterne. Hastighedskonstanter for fjernelsen af EP3 blev beregnet inden for de tidsintervaller, hvor fjernelsen blev observeret (dag 0-14 for biologiske testflasker, dag 0-28 for abiotiske testflasker). Hastighedskonstanter for produktion af EP2-syre blev beregnet i de tidsintervaller, hvor der sås en stigende koncentration af EP-2 syre (dag 0-14 for sediment I og III og dag 7-28 for sediment II). ERA/53190/

12 Tabel 8.1 Fjernelse af ethylparathion (EP3) og produktion af diethylthiofosforsyre (EP2-syre) Susp. sediment I Susp. sediment II Susp. sediment III Biologisk Abiotisk Biologisk Abiotisk Biologisk Abiotisk k 1 (nedbrydning af EP3) 0,49 0,05 0,49 0,05 0,50 0,04 R 2 0,83 0,91 0,79 0,99 0,87 0,96 t½ (dage) 1,4 14 1,4 14 1,4 17 k 2 (produktion af EP2-syre) 0,11-0,07-0,11 - R 2 0,99-0,71-0,96 - Massebalance, dag 28 sum EP3 + EP2-syre (dag 28) i % af EP3 (dag 0) Resultaterne i tabel 8.1 indikerer, at der i de biologiske testflasker sker en hurtig omdannelse af EP3 med en efterfølgende dannelse af nedbrydningsproduktet EP2-syre. Halveringstiden for fjernelsen af EP3 i de biologiske testflasker var 1,4 dage i alle tre testserier, hvorimod fjernelsen af EP3 i de abiotiske testflasker forløb med halveringstider på mellem dage. Udfra massebalancerne fremgår det, at summen af EP3 og EP2-syre efter 28 dage i testserierne med sediment I og II svarer til henholdsvis 84 og 95% af startkoncentrationen af EP3 (tabel 8.1). Dette indikerer, at omdannelse til EP2-syre var den primære fjernelsesproces for EP3 i de biologiske testflasker. I testsystemet med sediment III udgjorde summen af EP3 og EP2-syre dog kun 65% af startkoncentrationen af EP3. Dette kan være et resultat af usikkerhed som følge af testdesign (variation mellem analyseresultater for individuelle testflasker), eller det kan skyldes en omdannelse af EP2-syre, som muligvis er forklaringen på det tilsyneladende fald i koncentrationen af EP2-syre fra dag 21 til 28 (figur 8.3). Massebalancer som disse kan kun betragtes som vejledende, når der ikke er anvendt radioaktivt mærket teststof, og genfindelsen derfor afhænger af, om nedbrydningsprodukterne er kendte, og om de kemiske analysemetoder er tilstrækkeligt følsomme. I de abiotiske testflasker blev der kun blevet identificeret EP3, og summen af EP3 + EP2-syre (dag 28) ligger på mellem 28-30% af startkoncentrationen af EP3 (dag 0). EP3 synes således at forsvinde ud af testsystemet, da der ikke er observeret målelige koncentrationer af de analyserede nedbrydningsprodukter i flaskerne. En eventuel fordampning af EP3 fra testflaskerne vurderes udfra stoffets egenskaber (Henry s lovkonstant på 1, atm m 3 /mol) samt det anvendte testvolumen og headspace i flaskerne at være negligibel. EP2-syre er en stærk syre, som vil være fuldt dissocieret i det phspektrum, der er observeret i testflaskerne, hvorfor fordampning af eventuelt produceret EP2-syre heller ikke kan forventes. Hydrolyse af EP3 til nedbrydningsprodukter, der ikke er analyseret for i dette studie, kan muligvis forklare massebalancen i de abiotiske testflasker. Resultaterne af simuleringstesten indikerer således, at omdannelsen af EP3 til EP2-syre er betinget af tilstedeværelsen af mikroorganismer, og at der sker en hurtig omdannelse af EP3 i havvand med halveringstider på ca. 1,4 dage. Under abiotiske forhold ses også en relativt hurtig fjernelse af EP3 i havvand med halveringstider mellem dage. Denne undersøgelse har dog ikke vist hvilken mekanisme, der styrer fjernelsen af EP3 under abiotiske forhold. ERA/53190/

13 9 REFERENCER /1/ OECD 309 (2004): OECD Guideline for the Testing of Chemicals. Aerobic Mineralisation in Surface Water Simulation Biodegradation Test. /2/ OECD 306 (1992): OECD Guideline for the Testing of Chemicals: Biodegradability in Seawater. /3/ Dansk Standard 2252 (1983): Vandundersøgelse. Bestemmelse af kimtallet og fluorescerende kim ved 21 grader C i Kings agar B ERA/53190/

14 BILAG A Udtagning og karakterisering af sedimenter ERA/53190/

15 A.1 Udtagning af sedimenter Notat Ringkjøbing Amt SEDIMENTPRØVER TIL NEDBRYDNINGSFORSØG Udtagning af vand- og sedimentprøver ved Høfde 42 Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Banegårdspladsen 6 B DK-7400 Herning Telefon Fax CVR-nr Tilsluttet F.R.I 7. februar 2005 Indledning På baggrund af en drøftelse med Torben Madsen har NIRAS udarbejdet følgende et mindre oplæg til selve udtagningen af sediment- og vandprøver til nedbrydningsforsøgene udført ved DHI. Dette oplæg er siden kommenteret af Torben Madsen og Henrik Aktor (AKTOR innovation) og NIRAS fremsender nærværende opdaterede oplæg. Placering af prøvetagningssteder Prøvetagningslokaliteterne (I til III) placeres ca. 1 meter vest for boringerne V49, K og J. Jf. figur 1. I forhold til det oprindelige forslag til placering, som fremgår af AKTOR innovations oplæg af 6. januar 2005 /1/, er det valgt at se bort fra at placere et prøvetagningssted ved boring L. Dette begrundes dels med, at adgang til denne boring ofte umuliggøres på grund af vandstanden i Vesterhavet, og dels at analyseresultat fra vandanalysen tidligst foreligger onsdag middag d. 9. januar Udtagning af sedimentprøver på lokaliteterne I til III Der etableres 1-2 nedstiksboringer (8 snegl og uforede) på hver af lokaliteterne og disse føres ned i det indskudte ler/gytjelag. Når sneglen er trukket op af hullet skrabes det yderste lag bort (afsmittet materiale), som de gennemborede lag fremstår rene. Der udtages herefter henholdsvis aerobe og anaerobe sedimentprøver. Boreteknik er drøftet med Torben Madsen, DHI, som har godkendt valget. Aerobe prøver udtages i den lyse del af sedimentet, som er beliggende umiddelbart under grundvandsspejlet Anaerobe prøver udtages fra lagserien i intervallet ca. 0,2 til 1,5 m. over det indskudte ler/gytjelag, hvor lagserien er kendetegnet ved at være meget reduceret fremstår gråsort/sort med svovlbrinte lugt. Der kan stedvis forekomme partier/horisonter i omtalte lagserie med højt indhold af organisk materiale (gytje/humus). ERA/53190/

16 Tidsplan og tidsforbrug Borearbejde og udtagning af sedimentprøver kan udføres i tirsdag d. 8/2-05 og arbejdet vil kunne udføres på ca. 5 timer. Udtagning af vandprøver på hver af lokaliteterne I til III Der udtages vandprøver fra de eksisterende boringer V49, K og J, som ligger ca. 1 meter øst (opstrøms) for nedstiksboringerne. Vandprøverne udtages alle i boringer med filterinterval fra ca. 0,5 til 1,5 meter over det indskudte ler/gytjelag. I forbindelse med vandprøvetagningen måles iltindhold, temperatur, ph og redoxpotentiale. Vandprøverne udtages med in-line-filtre (0,45 micron), når ovennævnte parametre er stabile. Tidsplan og tidsforbrug De 3 vandprøver udtages samme dag, som nedstiksboringerne etableres. Vandprøvetagningen vil kræve ca. 3 timers arbejde. Prøvemængder, emballering og transport af prøver Prøvemængder og emballering af jord- og vandprøver i henhold til DHI-oplæg. /2/ Transport af prøver foregår ved vognmand Leman Jensen, Lemvig. Økonomi Aktivitet Honorar Udlæg Eksterne I alt Planlægning og koordinering Borearbejde (1) (2) og jordprøver Vandprøver (filtrerede) Transport I alt (excl. moms) (1) inkl. 1 mobilisering af tilsyn (2) inkl. ½ mobilisering af boreentreprenør Referencer /1/ Oplæg til supplerende boringsarbejde i AKTOR innovation d. 5/1-05. /2/ Aerob og Anaerob omdannelse af parathion med sediment fra Høfde 42. DHI d. 31/1-05. ERA/53190/

17 A.2 Feltdata Ringkjøbing Amt SEDIMENTPRØVER TIL NEDBRYDNINGSFORSØG Feltdata for udtagning af sedimentprøver 20. juni 2005 Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Banegårdspladsen 6 B DK-7400 Herning Telefon Fax CVR-nr Tilsluttet F.R.I Sediment- og vandprøver udtaget den 8. februar I forbindelse med det et nedbrydningsforsøg med parathion har NIRAS på vegne af Ringkjøbing Amt udtaget sediment- og vandprøver fra tre lokaliteter på forstranden ved Høfde 42, Harboøre Tange. Der er således udtaget sedimentprøver ved de eksisterende boringer V48/49, J og K, mens der er udtaget vandprøver fra boringerne J og K. Boring V49 viste sig at være tilstoppet med sand. Feltarbejdet er udført som beskrevet i NIRAS oplæg af 7. februar Nedenfor fremgår en række specifikke data i forbindelse med prøvetagningen. Udtagning af vandprøver Der er udtaget vandprøver fra boring J og K svarende til lokalitet II og III, mens boring V49 var tilstoppet ved lokalitet I, jf. vedlagte bilag 1. Der er foretaget renpumpning indtil nedenstående parametre var stabile i grundvandet. Jf. tabel 1. Parameter Boring K Boring J Temperatur 6,9 6,7 ph 6,58 7,73 Iltindhold (mg/l) 3,19 2,26 Tabel 1 viser temperatur, ph og iltindhold ved udtagning af vandprøver fra boringerne J og K. I boringerne J og K er etableret 1 meter filterinterval henholdsvis 2,4-3,4 m.u.t. og 3,3-4,3 m.u.t. Beskrivelse af gennemborede lagserier Lagserie ved V48/V49 (Sedimentprøve I) M.u.t. Beskrivelse 0 0,4 Sand, mellem, tørt 0,4 3,0 Sand, mellem, stedvis lidt sten og grus, lyst, vådt 4,5 4,6 Sand, mellem, få gruskorn, sortgrå, vådt 4,6 4,8 Ler-/gytjelag ERA/53190/

18 Der blev etableret 8 nedstiksboringer med ca. 1 meters indbyrdes afstand for at samle tilstrækkeligt med anaerobt sediment. Lagserie ved boring K (Sedimentprøve II) M.u.t. Beskrivelse 0 0,3 Sand, mellem, gult, tørt 0,3 4,1 Sand, mellem til groft, meget gruset og stenet, gult, vådt 4,1 4,5 Sand, mellem til groft, sortgrå, vådt 4,5 4,8 Ler-/gytjelag Der blev etableret 2 nedstiksboringer med ca. 1 meters indbyrdes afstand for at samle tilstrækkeligt med anaerobt sediment. Lagserie ved boring J (Sedimentprøve III) M.u.t. Beskrivelse 0 0,3 Sand, mellem, gult, tørt 0,3 2,8 Sand, mellem, med grus og sorte sten, gult, vådt 2,8 3,1 Sand, mellem til fin, gult, vådt 3,1 3,5 Sand, mellem til fin, gråsort, vådt 3,5 3,7 Ler-/gytjelag Der blev etableret 4 nedstiksboringer med ca. 1 meters indbyrdes afstand for at samle tilstrækkeligt med anaerobt sediment. Der er ikke udført ph-måling af sedimenter ved prøvetagning, idet det ikke var aftalt. Transport fra Høfde 42 til DHI Sediment- og vandprøver er udtaget i perioden fra 7:00 til 12:00 den 8. februar 2005 og transportfirmaet Lehmann Jensen afhentede prøverne ca. kl. 13:30 samme dag. Prøvematerialet (sediment og vand) blev under transporten opbevaret i lukkede blå plastiktromler på ladet af lastbilen, som var overdækket med presenning. Temperaturen var ca grader Celsius under transporten. Prøverne blev afleveret hos DHI den 9. februar ERA/53190/

19 A.3 Karakterisering af sedimenter ERA/53190/

20 ERA/53190/

21 ERA/53190/

22 A.4 Prøveudtagningssteder ERA/53190/

23 BILAG B Rådata, kemiske analyser ERA/53190/

24 B.1 Indledende analyser af sedimentprøver Prøve Dato Art Amino-EP3 EP3 iso-amino-ep3* mg/kg mg/kg mg/kg l Aerob jord 0,09 <0,02 0,03 ll Aerob jord <0,02 <0,02 <0,02 lll Aerob jord <0,02 <0,02 <0,02 B.2 Analyser fra simuleringstest Paraoxon Aerob nedbrydningsforsøg Paranitrophenol (PNF) des-ethylparathion Amino-ethyl parathion Ethyl parathion EP2-syre CAS. No Prøver mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l Ι 1. ABC <0,001 i.a. i.a. <0,001 1,02 <0,1 Ι 2. ABC <0,001 i.a. i.a. <0,001 <0,001 0,5 Ι 3. ABC <0,001 i.a. i.a. <0,001 0,27 <0,1 Ι 4. ABC <0,001 i.a. i.a. <0,001 <0,001 0,5 Ι 5. ABC <0,001 i.a. i.a. <0,001 0,94 <0,1 Ι 6. ABC <0,001 i.a. i.a. <0,001 <0,001 0,5 Ι 7. ABC <0,001 i.a. i.a. <0,001 0,49 0,2 Ι 8. BC <0,001 i.a. i.a. <0,001 0,36 <0,1 II 1. ABC <0,001 i.a. i.a. <0,001 0,9 <0,1 II 2. ABC <0,001 i.a. i.a. <0,001 <0,001 0,4 II 3. ABC <0,001 i.a. i.a. <0,001 0,26 <0,1 II 4. ABC <0,001 i.a. i.a. <0,001 <0,001 0,5 II 5. AB <0,001 i.a. i.a. <0,001 0,93 <0,1 II 6. ABC <0,001 i.a. i.a. <0,001 <0,001 0,5 II 7. ABC <0,001 i.a. i.a. <0,001 0,61 <0,1 II 8. A <0,001 i.a. i.a. <0,001 0,44 <0,1 III 1. ABC <0,001 i.a. i.a. <0,001 1,06 <0,1 III 2. ABC <0,001 i.a. i.a. <0,001 <0,001 0,5 III 3. ABC <0,001 i.a. i.a. <0,001 0,3 <0,1 III 4. ABC <0,001 i.a. i.a. <0,001 <0,001 0,5 III 5. ABC <0,001 i.a. i.a. <0,001 1,01 <0,1 III 6. ABC <0,001 i.a. i.a. <0,001 <0,001 0,4 III 7. ABC <0,001 i.a. i.a. <0,001 0,33 0,3 III 8. ABC <0,001 i.a. i.a. <0,001 0,44 <0,1 i.a. ikke analyseret for det pågældende stof. ERA/53190/

25 BILAG C Beskrivelse af analysemetoder ERA/53190/

26 Cheminova A/S P.O. Box 9 DK-7620 Lemvig Denmark Phone (+45) Fax (+45) CVR-No. DK BBr Analyser af aerobe og anaerobe prøver i forbindelse med Bionedbrydningsforsøg i sediment fra Høfde 42. Analyser af sedimentprøver Spildevandslaboratoriet på Cheminova A/S har analyseret aerobe og anaerobe prøver i forbindelse med bionedbrydningsforsøg af Ethyl-parathion i sediment fra Høfde 42. Det følgende beskriver de prøveforberedelser og analysemetoder der blev anvendt i forbindelse med analyserne af sediment prøverne. Prøveforberedelse Aerobe prøver De aerobe prøver bestod af 3 sæt prøver (I, II og III). Hvert sæt indeholdte 8 prøver med 3 gentagelser (A, B og C). Ud fra de tre gentagelser blev der lavet en delprøve på ca. 100 ml med lige dele af prøverne A, B og C. Under optøningen af prøverne gik enkelte prøver tabt. Derfor består enkelte delprøver kun af to eller en prøve. Hvilke delprøver der ikke består af tre prøver fremgår af resultatskemaet. Fra delprøverne blev 20 ml af prøverne afmålt i et dramglas. De 20 ml prøve blev væske væske ekstraheret med 2 ml IPE (Iso-propyl acetat). Under væske væske ekstraktionen blev blandingen grundigt rystet 1 min. IPE og vand fasen blev adskilt ved hjælp af centrifugering (3000 rpm). IPE fasen bliver analyseret med GC-NPD for prøvens indhold af Ethyl-parathion, Amino-ethyl-parathion og Paraoxon. GC metoden er beskrevet under analysemetoder. Fra delprøverne blev 10 ml af vandprøven centrifugeret 3 min med 3000 rpm. De oprensede vandfaser blev analyseret direkte med et LC-UV instrument, for deres indhold af EP2-Syre. LC metoden er beskrevet under analysemetoder. Anaerobe prøver De anaerobe prøver blev analyseret af to gange. Først blev de 3 sæt (I, II og II) bestående af 8 prøver (1-8) med tre gentagelser (A, B og C) analyseret. Senere blev de tre sæt (I, II og III) bestående af 3 prøver (9-11) med tre gentagelser analyseret. Fra hver af de 3 gange 11 anaerobe A prøver blev ca. 2-3 g prøve afvejet i et dramglas. Inden den mindre prøve blev afvejet, blev helle A prøven grundigt homogeniseret ved omrøring med en spartel. De ca. 2-3 g prøve blev fortyndet med 10 ml af en 35 g/l NaCl opløsning. Opløsningen blev væske væske ekstraheret med 2 ml IPE efter samme fremgangsmåde som beskrevet under de aerobe prøver. IPE fasen blev analyseret med GC-NPD for prøvernes indhold af Ethyl-parathion, Amino-ethyl-parathion og Paraoxon. ERA/53190/

Androstenon-indol-skatol-protokol.

Androstenon-indol-skatol-protokol. Androstenon-indol-skatol-protokol. Indholdsfortegnelse: 1. Formål side 2 2. Teori side 2 2. Prøvebehandling side 2 3. Materialer side 2 3.1 Apparatur side 2 3.2 Kemikalier side 3 3.3 Reagenser side 3 4.

Læs mere

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af revision af en DS/EN ISO standard Bestemmelser af total cyanid og fri cyanid i vand med flow analyse By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni

Læs mere

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose)

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Baggrund: Det viser sig at en del af de sukkerarter vi indtager med vores mad er hvad man i fagsproget kalder reducerende sukkerarter. Disse vil

Læs mere

Demonstration af basisk hydrolyse og biologisk nedbrydning: Simulering ved søjle- og batchforsøg

Demonstration af basisk hydrolyse og biologisk nedbrydning: Simulering ved søjle- og batchforsøg Bilag 10 Notat om Høfde 42, April 2009 Demonstration af basisk hydrolyse og biologisk nedbrydning: Simulering ved søjle- og batchforsøg Claus Jørgensen og Anke Oberender DHI Indhold 1 INDLEDNING 8 1.1

Læs mere

Bilag 1: ph. ph er dimensionsløs. Den har en praktisk betydning men ingen fundamental betydning.

Bilag 1: ph. ph er dimensionsløs. Den har en praktisk betydning men ingen fundamental betydning. Bilag 1: Introduktion har afgørende betydning for det kommende afværgeprojekt ved Høfde 4. Det skyldes, at basisk hydrolyse, som er det første trin i den planlagte treatment train, foregår hurtigere, jo

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Maj-Britt Fruekilde Dato: 26. november 2014

Læs mere

Kuvettetest LCK 555 BI 5 /BI [n]

Kuvettetest LCK 555 BI 5 /BI [n] VIGTIGT NYT! Det aktuelle udgavenummer er nu angivet ved analyseproceduren eller aflæsning. Se venligst punktet Bemærk (se nedenfor). Kuvettetest Princip Bestemmelse af biokemisk oxygenforbrug over 5/[n]

Læs mere

Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Materialebestandighed

Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Materialebestandighed Bilag 13 Notat om Høfde 42, november 2008 Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Materialebestandighed Claus Kirkegaard DGE Group Indhold INDLEDNING 1 1.1 BAGGRUND 1 1.2 FORMÅLET MED

Læs mere

Måling af ph i syrer og baser

Måling af ph i syrer og baser Kemiøvelse 1 1.1 Måling af ph i syrer og baser Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 1 ved bioanalytikeruddannelsen. Øvelsen skal betragtes som en

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Oprensning af genomisk DNA fra plantemateriale Manual Katalog nr. 166-5005EDU explorer.bio-rad.com Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, februar 2009

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Spildevandscenter Avedøre Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Øvelse I Formål: På renseanlægget renses et mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning på renseanlægget benyttes

Læs mere

Na + -selektiv elektrode

Na + -selektiv elektrode C.11.1 Na + -selektiv elektrode Formål: Øvelsens formål er at kalibrere en Na + -ISE (ionselektiv elektrode) finde elektrodens linearitetsområde anvende elektroden til koncentrationsbestemmelse belyse

Læs mere

Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT. Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af. Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV

Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT. Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af. Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV Fag: KEMI Journal nr. Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT Navn: Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV Formålet er at bestemme opløseligheden

Læs mere

Teknisk anvisning for marin overvågning

Teknisk anvisning for marin overvågning NOVANA Teknisk anvisning for marin overvågning 5.3 Pb datering af sediment Henrik Fossing Finn Adser Afdeling for Marin Økologi Miljøministeriet Danmarks Miljøundersøgelser 5.3-1 Indhold 5.3 Pb datering

Læs mere

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Formål: at undersøge udviklingen i mængden af tilsatte patogene bakterier til hønsegødning.

Læs mere

Carbonatsystemet og geokemi

Carbonatsystemet og geokemi Carbonatsystemet og geokemi Definition af carbonatsystemet og geokemi Carbonatsystemet udgøres af følgende ligevægte: CO 2 (aq) + H 2 O H 2 CO 3 (aq) H 2 CO 3 H + + HCO3 - HCO 3 - H + + CO 3 2- Kuldioxid

Læs mere

Teknisk anvisning for marin overvågning

Teknisk anvisning for marin overvågning NOVANA Teknisk anvisning for marin overvågning 2.8 Miljøfarlige stoffer i havvand Britta Pedersen Ingela Dahllöf Martin M. Larsen Afdeling for Marin Økologi Miljøministeriet Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

PARTIELT MOLÆRT VOLUMEN

PARTIELT MOLÆRT VOLUMEN KemiF1 laboratorieøvelser 2008 ØvelseF1-2 PARTIELT MOLÆRT VOLUMEN Indledning I en binær blanding vil blandingens masse være summen af komponenternes masse; men blandingens volumen vil ikke være summen

Læs mere

Opgaver til: 6. Syrer og baser

Opgaver til: 6. Syrer og baser Opgaver til: 6. Syrer og baser 1. Færdiggør følgende syre-basereaktioner: a) HNO 3 + H 2 O b) H 2 SO 4 + H 2 O c) HNO 3 + NH 3 d) SO 2-3 + H 2O e) PO 3-4 + H 2O f) H 3 PO 4 + H 2 O g) O 2- + H 2 O h) CO

Læs mere

NorthPestClean Kontraktbilag 3: Eventuelle rettelsesblade samt spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

NorthPestClean Kontraktbilag 3: Eventuelle rettelsesblade samt spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Udbyder: Region Midtjylland NorthPestClean Kontraktbilag 3: Eventuelle rettelsesblade samt spørgsmål og svar til udbudsmaterialet pr. 20. januar 2011 vedr. EU-udbud nr. 2010-148563: Demonstrationsforsøg

Læs mere

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk.

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk. Valideringsperiode: December2010- Januar 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP

Læs mere

Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins

Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins Lugt og smag Organoleptisk undersøgelse, hvor det vurderes om vandet er fri for lugt og smager normalt Temperatur Det bør tilstræbes,

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

1. Fakta om drikkevand 2. Vand og geologi 3. Kalk og kridt 4. Grundvand 5. Drikkevand 6. Overvågning og forurening

1. Fakta om drikkevand 2. Vand og geologi 3. Kalk og kridt 4. Grundvand 5. Drikkevand 6. Overvågning og forurening 6 1. Drikkevand 1. Fakta om drikkevand 2. Vand og geologi 3. Kalk og kridt 4. Grundvand 5. Drikkevand 6. Overvågning og forurening 7. Case A: Syrer og baser Case B: Østerbyværket Case C: Rensning Case

Læs mere

Grundstoffer og det periodiske system

Grundstoffer og det periodiske system Grundstoffer og det periodiske system Gør rede for atomets opbygning. Definer; atom, grundstof, isotop, molekyle, ion. Beskriv hvorfor de enkelte grundstoffer er placeret som de er i Det Periodiske System.

Læs mere

Vurdering af analysekvalitetskrav og analysemetoder i offentlig miljøkontrol og miljøovervågning

Vurdering af analysekvalitetskrav og analysemetoder i offentlig miljøkontrol og miljøovervågning Miljøstyrelsen Vurdering af analysekvalitetskrav og analysemetoder i offentlig miljøkontrol og miljøovervågning Næringsstoffer Rapport, Juni 2000 VKI Agern Allé 11 2970 Hørsholm Tel.: +45 45 16 92 00 Fax:

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

Bestemmelse af celletal

Bestemmelse af celletal Bioteknologi 2, Tema 3 Forsøg 4 Bestemmelse af celletal Mange klassiske mikrobiologiske metoder har til formål at undersøge hvor mange mikroorganismer man har i sin prøve. Det undersøger man gennem forskellige

Læs mere

NOTAT. København, den 03.05.2012 Rev. 01.06.2012 Projekt nr.: 6369-001 Dir. tlf.: +45 2540 0369. Projekt: Klimavej

NOTAT. København, den 03.05.2012 Rev. 01.06.2012 Projekt nr.: 6369-001 Dir. tlf.: +45 2540 0369. Projekt: Klimavej NOTAT Projekt: Klimavej Emne: Forundersøgelser Grundejerforeningen Øresund Notat nr.: 01 København, den 03.05.2012 Rev. 01.06.2012 Projekt nr.: 6369-001 Dir. tlf.: +45 2540 0369 Reference: jkn@moe.dk Rev.:

Læs mere

Bioaugmentering til oprensning af pesticidpunktkilder

Bioaugmentering til oprensning af pesticidpunktkilder Bioaugmentering til oprensning af pesticidpunktkilder MCPP Anders Johansen, Aarhus Universitet, Institut for Miljøvidenskab. Miljøingeniør Katrine Smith, Miljøstyrelsen. Hydrogeolog Hasse Milter, Region

Læs mere

Fra spild til penge brug enzymer

Fra spild til penge brug enzymer Fra spild til penge brug enzymer Køreplan 01005 Matematik 1 - FORÅR 2010 Denne projektplan er udarbejdet af Per Karlsson og Kim Knudsen, DTU Matematik, i samarbejde med Jørgen Risum, DTU Food. 1 Introduktion

Læs mere

Grundvandskemi Geokemi i vand ved lavt tryk og lav temperatur

Grundvandskemi Geokemi i vand ved lavt tryk og lav temperatur G01 1 Grundvandskemi Geokemi i vand ved lavt tryk og lav temperatur Søren Munch Kristiansen smk@geo.au.dk Geokemi i vand ved lavt tryk og lav temperatur G01 2 G01 3 Undervisningsplan G01 4 Forelæsning

Læs mere

Anlæg # 20. Gasmotor, Caterpillar G16CM34. Målerapport 731-28-20 November 2009

Anlæg # 20. Gasmotor, Caterpillar G16CM34. Målerapport 731-28-20 November 2009 Anlæg # 20 Gasmotor, Caterpillar G16CM34 Målerapport 731-28-20 November 2009 DGC-rapport 731.28 Anlæg # 20 1/15 Anlæg # 20 Gasmotor, Caterpillar G16CM34 Danny Lovett Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm

Læs mere

Målinger af stofskifte

Målinger af stofskifte Målinger af stofskifte vha. Udstyr fra Skolebutik.dk Formål: Denne vejledning giver dig mulighed for at bestemme 1) Lungeventilationen i liter pr minut. 2) Iltforbruget i liter pr minut. 3) Carbondioxidproduktionen

Læs mere

Kvalitetskrav til drikkevand

Kvalitetskrav til drikkevand -1 - Forbrugerne stiller krav til kvaliteten af et. Og krav til information fra vandværker/vandforsyninger. Kravene til information i forhold til forbrugerne skærpes yderligere. Bekendtgørelse nr. 1449

Læs mere

Til stede ved undersøgelsen var Poul Steffensen og håndværker.

Til stede ved undersøgelsen var Poul Steffensen og håndværker. STEFFENSEN Rådgivende Ingeniører Att.: Poul Steffensen Lyngbyvej 343A 2820 Gentofte 5. marts 2009 Prøvetagning og kemisk undersøgelse, Kattesundet 14, 1458 København K Efter aftale med Poul Steffensen

Læs mere

Test dit eget DNA med PCR

Test dit eget DNA med PCR Test dit eget DNA med PCR Navn: Forsøgsvejledning Formål med forsøget Formålet med dette forsøg er at undersøge jeres arvemateriale (DNA) for et transposon kaldet Alu. Et transposon er en DNA sekvens,

Læs mere

15 Svind under tilberedning og frem til servering

15 Svind under tilberedning og frem til servering 15 Svind under tilberedning og frem til servering Her kan du læse om Variationer i svind Tilberedningssvind Ovntemperaturens betydning Skal stegen hvile? Hvile- og nedkølingssvind Varmholdningssvind Skæresvind

Læs mere

Exoterme og endoterme reaktioner (termometri)

Exoterme og endoterme reaktioner (termometri) AKTIVITET 10 (FAG: KEMI) NB! Det er i denne øvelse ikke nødvendigt at udføre alle forsøgene. Vælg selv hvilke du/i vil udføre er du i tvivl så spørg. Hvis du er interesseret i at måle varmen i et af de

Læs mere

METODEBESKRIVELSE FOR VÆKSTHÆMNINGSTEST MED FERSKVANDSPLANTEN ANDEMAD (LEMNA GIBBA)

METODEBESKRIVELSE FOR VÆKSTHÆMNINGSTEST MED FERSKVANDSPLANTEN ANDEMAD (LEMNA GIBBA) Andemad (Lemna gibba) Væksthæmningstest Side 5.1 METODEBESKRIVELSE FOR VÆKSTHÆMNINGSTEST MED FERSKVANDSPLANTEN ANDEMAD (LEMNA GIBBA) K. Ole Kusk Oktober 2009 Andemad (Lemna gibba) tilhører familien Lemnaceae.

Læs mere

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Vintermøde den 11. marts 2015, Fagsession 4 Sandra Roost, Orbicon A/S Risiko for overfladevand. Efter ændring af jordforureningsloven pr.

Læs mere

Metoder til bestemmelse af olie/fedt og mineralsk olie af Ulla Lund

Metoder til bestemmelse af olie/fedt og mineralsk olie af Ulla Lund NYT FRA 2006/1 Metoder til bestemmelse af olie/fedt og mineralsk olie af Ulla Lund Udledningstilladelser for vegetabilsk og animalsk olie/fedt og mineralsk olie har hidtil henvist til enten DS/R 208 eller

Læs mere

Kemi A. Studentereksamen

Kemi A. Studentereksamen Kemi A Studentereksamen 2stx111-KEM/A-30052011 Mandag den 30. maj 2011 kl. 9.00-14.00 pgavesættet består af 4 opgaver med i alt 18 spørgsmål samt 2 bilag i 2 eksemplarer. Svarene på de stillede spørgsmål

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Facitliste til opgaver Analyseteknik - 4. udgave 2013. 1 Statistisk resultatvurdering

Facitliste til opgaver Analyseteknik - 4. udgave 2013. 1 Statistisk resultatvurdering 1 Facitliste til opgaver Analyseteknik - 4. udgave 2013 1 Statistisk resultatvurdering 1.01 a) 1,0002 g og 0,00016 g b) 0,016 % c) 95 %: [1,0001 g; 1,0003 g]; 99 %: [1,0000 g; 1,0003 g]; 99,9 % [0,9999

Læs mere

Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold.

Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold. Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold. Juni 2011 Helle Frank Skall og Niels Jørgen Olesen Veterinærinstituttet, Danmarks

Læs mere

UNDERSØGELSE AF JORDRESPIRATION

UNDERSØGELSE AF JORDRESPIRATION UNDERSØGELSE AF JORDRESPIRATION Formål 1. At bestemme omsætningen af organisk stof i jordbunden ved at måle respirationen med en kvantitative metode. 2. At undersøge respirationsstørrelsen på forskellige

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand

Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand Eva Høy Engelund, ph. d. (food science) Miljø og Toksikologi, DHI ehe@dhigroup.com 4516 9096 18. Marts 2015, Odense Indhold Hvor findes reglerne,

Læs mere

Bestemmelse af olie i jord, Gaskromatografisk metode.

Bestemmelse af olie i jord, Gaskromatografisk metode. 2. udgave Godkendt: 04-11-2010 1. Orientering og anvendelsesområde Bestemmelse af olie i jord, Gaskromatografisk metode. Denne metode kan anvendes til at bestemme indholdet af pentanekstraherbare olieforbindelser

Læs mere

KEMI HØJT NIVEAU. Tirsdag den 18. maj 2004 kl. 9.00-13.00. (De stillede spørgsmål indgår med lige vægt i vurderingen)

KEMI HØJT NIVEAU. Tirsdag den 18. maj 2004 kl. 9.00-13.00. (De stillede spørgsmål indgår med lige vægt i vurderingen) STUDENTEREKSAMEN MAJ 2004 2004-10-1 MATEMATISK LINJE KEMI ØJT NIVEAU Tirsdag den 18. maj 2004 kl. 9.00-13.00 (De stillede spørgsmål indgår med lige vægt i vurderingen) pgavesættet består af 3 opgaver og

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 19.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 81/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 260/2014 af 24. januar 2014 om tilpasning til den tekniske udvikling

Læs mere

Kvalitetskrav til drikkevand

Kvalitetskrav til drikkevand - 1 - Forbrugerne stiller krav til kvaliteten af et. Og krav til information fra vandværker/vandforsyninger. Kravene til information i forhold til forbrugerne skærpes yderligere. Bekendtgørelse nr. 1024

Læs mere

1st April 2014 Task A. Alt om olivenolie. - Svarark -

1st April 2014 Task A. Alt om olivenolie. - Svarark - 1st April 2014 Task A Alt om olivenolie - Svarark - Country and Team No. Denmark Team: Name Signature Name Signature Name Signature OPGAVE A1: Undersøgelse af fordampning Biologi - Svarark (TOTAL MARKS

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Eksamensspørgsmål Kemi C, 2015, Kec124 (NB).

Eksamensspørgsmål Kemi C, 2015, Kec124 (NB). Eksamensspørgsmål Kemi C, 2015, Kec124 (NB). 1 Molekylmodeller og det periodiske system 2 Molekylmodeller og elektronparbindingen 3 Molekylmodeller og organiske stoffer 4 Redoxreaktioner, spændingsrækken

Læs mere

Spørgsmål 1 Carbonhydrider

Spørgsmål 1 Carbonhydrider Nedenstående spørgsmål er med forbehold for censors godkendelse Spørgsmål 1 Carbonhydrider Der ønskes en gennemgang af udvalgte carbonhydriders opbygning og kemiske egenskaber. Du skal inddrage øvelsen:

Læs mere

Næringssaltenes betydning for primærproduktionen

Næringssaltenes betydning for primærproduktionen Bearbejdning af ØkoFyn gruppens tilsvarende eksperiment og tilpasning af dette til brug af PASCO datafangst nitratelektrode og spektrofotometer Introduktion Når en landmand høster sine afgrøder, fjerner

Læs mere

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Uglehøj, Fladså Kommune En del af matrikel 7b og 8b Vester Egesborg By, Vester Egesborg Journalnr. 8-70-30-353-2-2000 / 04-000171 27. januar 2004 JES 1

Læs mere

Er der gift i vandet?

Er der gift i vandet? Er der gift i vandet? Hvordan måler man giftighed? Og hvordan fastsætter man grænseværdier? Introduktion I pressen ser man ofte overskrifter som Gift fundet i grundvandet eller Udslip af farlige miljøgifte

Læs mere

Information om fastsættelse af KODENUMRE

Information om fastsættelse af KODENUMRE Information om fastsættelse af KODENUMRE Siden 1982 har der for malevarer eksisteret en bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre og en tilhørende bekendtgørelse om arbejde med kodenummerede produkter.

Læs mere

Ammoniak i flyveaske Bestemmelse af afdampningshastigheden

Ammoniak i flyveaske Bestemmelse af afdampningshastigheden Ammoniak i flyveaske Bestemmelse af afdampningshastigheden Udført for: Emineral A/S Nefovej 50 9310 Vodskov Udført af: Jørn Bødker Claus Pade Taastrup, 30. juni 2006 Byggeri Titel: Forfatter: Ammoniak

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til transport og aflevering af spildevand fra indre boreområde til godkendt renseanlæg ved Frederikshavn Spildevand A/S

Ansøgning om tilladelse til transport og aflevering af spildevand fra indre boreområde til godkendt renseanlæg ved Frederikshavn Spildevand A/S Frederikshavn Kommune Center for Teknik & Miljø Aalborgvej 93 9300 Sæby Ansøgning om tilladelse til transport og aflevering af spildevand fra indre boreområde til godkendt renseanlæg ved Frederikshavn

Læs mere

SUPPLERENDE AKTIVITETER GYMNASIEAKTIVITETER

SUPPLERENDE AKTIVITETER GYMNASIEAKTIVITETER SUPPLERENDE AKTIVITETER GYMNASIEAKTIVITETER De supplerende aktiviteter er ikke nødvendige for at deltage i Masseeksperimentet, men kan bruges som et supplement til en undervisning, der knytter an til Masseeksperimentet

Læs mere

Screeningsrapport 27. oktober 2014

Screeningsrapport 27. oktober 2014 SCREENING FOR MILJØFARLIGE STOFFER Screeningsrapport 27. oktober 2014 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Sortebakkeskolen, Løgstørvej 161, 9610 Nørager Matr. nr./ejerlav: 1ky Nøragergård Hgd.,

Læs mere

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand Måling af ledningsevne I rent og ultrarent vand Anvendelse af ledningsevne Mest anvendt til kvalitets kontrol Overvågning af renhed på vand til processen Kontrol af vand i processen Kontrol af drikkevand

Læs mere

Indhold FORORD 2 1 KORTLÆGNING 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 FREMGANGSMÅDE 3 2 ANALYSEMETODER 4 3 RESULTATER 5

Indhold FORORD 2 1 KORTLÆGNING 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 FREMGANGSMÅDE 3 2 ANALYSEMETODER 4 3 RESULTATER 5 Indhold FORORD 2 1 KORTLÆGNING 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 FREMGANGSMÅDE 3 2 ANALYSEMETODER 4 3 RESULTATER 5 Forord Der er i flere tilfælde konstateret allergiske reaktioner som følge af hudkontakt med mobiltelefoner

Læs mere

Noter til kemi A-niveau

Noter til kemi A-niveau Noter til kemi A-niveau Grundlæggende kemi til opgaveregning 2.0 Af Martin Sparre INDHOLD 2 Indhold 1 Kemiske ligevægte 3 1.1 En simpel kemisk ligevægt.................... 3 1.2 Forskydning af ligevægte.....................

Læs mere

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 ØVELSE 2.1 SMÅ FORSØG MED CO 2 At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). Indledning: CO 2 er en vigtig gas. CO 2 (carbondioxid) er det molekyle, der er grundlaget for opbygningen af alle organiske

Læs mere

Syrer, baser og salte

Syrer, baser og salte Syrer, baser og salte Navn: Indholdsfortegnelse: Ion begrebet... 2 Ætsning af Mg bånd med forskellige opløsninger... 5 Elektrolyse af forskellige opløsninger... 7 Påvisning af ioner i forskellige opløsninger

Læs mere

NorthPestClean. Notat. Dræning og tæthedsprøvning af testceller 22-11-2011. Projekt nr.: Life09/ENV/DK368

NorthPestClean. Notat. Dræning og tæthedsprøvning af testceller 22-11-2011. Projekt nr.: Life09/ENV/DK368 NorthPestClean Notat Dræning og tæthedsprøvning af testceller 22-11-2011 Projekt nr.: Life/ENV/DK368 Dræning og tæthedsprøvning af testceller Indholdsfortegnelse 1 Indledning...2 2 Testcelle 1...3 2.1

Læs mere

Salte, Syre og Baser

Salte, Syre og Baser Salte, Syre og Baser Fysik/Kemi Rapport 4/10 2011 MO Af Lukas Rønnow Klarlund 9.y Indholdsfortegnelse: Formål s. 2 Salte og Ioner s. 3 Syrer og Baser s. 5 phværdi s. 5 Neutralisation s. 6 Kunklusion s.

Læs mere

Indtagsbegrebet. Eks. på boring i kalk.

Indtagsbegrebet. Eks. på boring i kalk. Indtagsbegrebet Indtag er et stykke af boringen, som indeholder et eller flere filtre. Det er det sted hvor vandet løber til/ind i boringen og/eller det sted, hvorfra der bliver taget vandprøver. Et indtag

Læs mere

DEMONSTRATIONSPROJEKT OM BASISK HYDROLYSE OG BIOLOGISK NEDBRYDNING VED HØFDE 42. PERSPEKTIVER, UNDERSØGELSER OG FORELØBIGE RESULTATER

DEMONSTRATIONSPROJEKT OM BASISK HYDROLYSE OG BIOLOGISK NEDBRYDNING VED HØFDE 42. PERSPEKTIVER, UNDERSØGELSER OG FORELØBIGE RESULTATER DEMONSTRATIONSPROJEKT OM BASISK HYDROLYSE OG BIOLOGISK NEDBRYDNING VED HØFDE 42. PERSPEKTIVER, UNDERSØGELSER OG FORELØBIGE RESULTATER Civilingeniør Claus Kirkegaard Geolog, ph.d. Lars Elkjær Dansk Geo-servEx

Læs mere

Analyserapport CSA D/K. Produkt emissions test ved mikrokammer metode. Gummi-gulvbelægning. Marts 2011. Smedeskovvej 38, DK-8464 Galten

Analyserapport CSA D/K. Produkt emissions test ved mikrokammer metode. Gummi-gulvbelægning. Marts 2011. Smedeskovvej 38, DK-8464 Galten Analyserapport CSA D/K Produkt emissions test ved mikrokammer metode Gummi-gulvbelægning Marts 2011 Rekvirent: CSA D/K Hvidkildevej 64, Grøndalcentret 2400 København NV Dato: 2. marts 2011 Testlaboratoriet:

Læs mere

Netværksmøde - vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde 25/2 2015. Kenneth Johansen khj@liqtech.com

Netværksmøde - vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde 25/2 2015. Kenneth Johansen khj@liqtech.com Netværksmøde - vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde 25/2 2015 Kenneth Johansen khj@liqtech.com LiqTech virksomheds profil Grundlagt 1999 Ca. 100 medarbejdere (inklusiv Provital) Salgskontorer

Læs mere

6.6. Substratoversigt

6.6. Substratoversigt substrater geblomme, antibiotika m.v.. l) Ophældning på plader, 8-15 ml pr. plade. m) Eventuel tørring af plader. n) Plader, der ikke bruges med det samme, kan gemmes i køleskab, indpakket i plastposer.

Læs mere

Dyr i bevægelse. Måling af iltforbrug hos fisk. Arbejdsark til eleverne. Naturhistorisk Museus Århus

Dyr i bevægelse. Måling af iltforbrug hos fisk. Arbejdsark til eleverne. Naturhistorisk Museus Århus Måling af iltforbrug hos fisk Tanker før forsøget I atmosfærisk luft er der ca. 21% ilt? Er det anderledes i vand? Hvorfor? Hvad bruger levende dyr ilt til? Forklar kort iltens vej i kroppen hos dyr, der

Læs mere

CBL sikrer, at oplysninger om den enkelte kunde og resultater m.v. behandles fortroligt.

CBL sikrer, at oplysninger om den enkelte kunde og resultater m.v. behandles fortroligt. Generelt Cement- og Betonlaboratoriet (CBL) i Aalborg Portlands Research and Development Centre (RDC) blev etableret i 1977 i forbindelse med en sammenlægning af CtO-Laboratoriet, Cementlaboratoriet og

Læs mere

Kortlægning af migration af nikkel fra mobiltelefoner

Kortlægning af migration af nikkel fra mobiltelefoner Kortlægning af migration af nikkel fra mobiltelefoner Jane Pors, Mette Damgaard og Inge Bondgaard Eurofins Danmark Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter Nr. 101 2009 Miljøstyrelsen vil, når

Læs mere

Dynamiske undersøgelser

Dynamiske undersøgelser Dynamiske undersøgelser Erfaringer og udfordringer ved dynamiske undersøgelser med udgangspunkt i undersøgelserne i Holstebro, herunder kort gennemgang af principperne ved metoden og hvor den er mest anvendelig

Læs mere

ph-beregning September 2003 Revideret november 2010 Niels Frederiksen November 2010, Niels Frederiksen

ph-beregning September 2003 Revideret november 2010 Niels Frederiksen November 2010, Niels Frederiksen ph-beregning September 2003 Revideret november 2010 Niels Frederiksen ph-beregning side 1 af 6 I lærebogen er der angivet formler til beregning af ph i opløsninger af en stærk syre, en middelstærk syre

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

Syrer, baser og salte

Syrer, baser og salte Molekyler Atomer danner molekyler (kovalente bindinger) ved at dele deres elektroner i yderste elektronskal. Dette sker for at opnå en stabil tilstand. En stabil tilstand er når molekylerne på nogle tidspunkter

Læs mere

Bilag 4. Analyse af højtstående grundvand

Bilag 4. Analyse af højtstående grundvand Bilag 4 Analyse af højtstående grundvand Notat Varde Kommune ANALYSE AF HØJTSTÅENDE GRUNDVAND I VARDE KOMMUNE INDHOLD 13. juni 2014 Projekt nr. 217684 Dokument nr. 1211729289 Version 1 Udarbejdet af JSJ

Læs mere

[ ] =10 7,4 = 40nM )

[ ] =10 7,4 = 40nM ) Syre og base homeostasen (BN kap. 9) Nyrefysiologi: Syre/base homeostase, kap. 9 Normal ph i arterielt plasma: 7,4 ( plasma H + [ ] =10 7,4 = 40nM ) o ECV indhold af H+: 40 nm (ph 7,4) x 15 l =600 nmol

Læs mere

Bioteknologi A. Studentereksamen. Af opgaverne 1 og 2 skal begge opgaver besvares. Af opgaverne 3 og 4 skal en og kun en af opgaverne besvares.

Bioteknologi A. Studentereksamen. Af opgaverne 1 og 2 skal begge opgaver besvares. Af opgaverne 3 og 4 skal en og kun en af opgaverne besvares. Bioteknologi A Studentereksamen Af opgaverne 1 og 2 skal begge opgaver besvares. Af opgaverne 3 og 4 skal en og kun en af opgaverne besvares. frs111-btk/a-31052011 Tirsdag den 31. maj 2011 kl. 9.00-14.00

Læs mere

Hvornår slår effekten af forskellige foranstaltninger igennem i vandmiljøet

Hvornår slår effekten af forskellige foranstaltninger igennem i vandmiljøet Side 1/7 Til: Torben Moth Iversen Fra: Hans Jørgen Henriksen Kopi til: JFR, ALS Fortroligt: Nej Dato: 17. november 2003 GEUS-NOTAT nr.: 06-VA-03-08 J.nr. GEUS: 0130-019 Emne: Hvornår slår effekten af forskellige

Læs mere

Vandløbet et tværfagligt samarbejde

Vandløbet et tværfagligt samarbejde Ny skriftlighed i geografi/naturgeografi: B opgave Problemløsende hensigt; fx rapport, teoriafklarende opgaver, SRP/SS0 formuleringer, AT formuleringer 2011 Vandløbet et tværfagligt samarbejde 1 Formål:

Læs mere

9. Øvelse: Demonstration af osmose over en cellemembran

9. Øvelse: Demonstration af osmose over en cellemembran 1. Drikkevand 9. Øvelse: Demonstration af osmose over en cellemembran Teori I spildevandsrensning er det især mikroorganismer og encellede dyr der fjerner næringssaltene. For at sådanne mikroorganismer

Læs mere

Find de billeder som vises i begge kasser. Papiret kan eventuelt foldes på midten først - kig først på den øverste kasse. Vend papiret og se om du

Find de billeder som vises i begge kasser. Papiret kan eventuelt foldes på midten først - kig først på den øverste kasse. Vend papiret og se om du Navn: Klasse: Materiale ID: PIC.8.1.1.da Lærer: Dato: Klasse: Materiale ID: PIC.8.1.1.da Navn: Klasse: Materiale ID: PIC.8.2.1.da Lærer: Dato: Klasse: Materiale ID: PIC.8.2.1.da Navn: Klasse: 254 Materiale

Læs mere

Hvad skal der til for at dokumentere overensstemmelse med migrationsgrænserne?

Hvad skal der til for at dokumentere overensstemmelse med migrationsgrænserne? Hvad skal der til for at dokumentere overensstemmelse med migrationsgrænserne? Jens Højslev Petersen Plastindustriens Temamøde om migration 28. Oktober 2010 jhpe@food.dtu.dk www.food.dtu.dk Om indholdet

Læs mere

Svarnøgle til opgaver - Naturfag 2

Svarnøgle til opgaver - Naturfag 2 Svarnøgle til opgaver - Naturfag 2 (2014) af Henning Vinther Rasmussen En pølse mellem fingrene (øvelse s. 14) En hypotese kunne fx lyde sådan: Man ser en pølse, fordi man ser dobbelt undtagen dér, hvor

Læs mere

Online Coli Detection

Online Coli Detection Online Coli Detection Kolofon Titel: Online coli detection ISBN nr. 978-87-92708-29-8 (PDF) Emneord: Målinger I vand, coli, drikkevand. Udgiverkategori: Statslig Projektmidler: Projektet er gennemført

Læs mere

Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Ludinfiltration

Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Ludinfiltration Bilag 11 Notat om Høfde 42, november 2008 Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Ludinfiltration Loren Ramsay ALECTIA Indhold 1 INDLEDNING 1 1.1 BAGGRUND 1 1.2 FORMÅLET MED DEMONSTRATIONSPROJEKTET

Læs mere

Projektopgave Observationer af stjerneskælv

Projektopgave Observationer af stjerneskælv Projektopgave Observationer af stjerneskælv Af: Mathias Brønd Christensen (20073504), Kristian Jerslev (20072494), Kristian Mads Egeris Nielsen (20072868) Indhold Formål...3 Teori...3 Hvorfor opstår der

Læs mere

Projekt 4.2. Nedbrydning af rusmidler

Projekt 4.2. Nedbrydning af rusmidler Projekt 4.2. Nedbrydning af rusmidler Dette projekt lægger op til et samarbejde med biologi eller idræt, men kan også gennemføres som et projekt i matematik, hvor fokus er at studere forskellen på lineære

Læs mere