leverance af trafikdetektorer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "leverance af trafikdetektorer"

Transkript

1 udkast til aftale leverance af trafikdetektorer Rammeaftale juli 2013

2 2 af 13 Rammeaftale for leverance af trafikdetektorer 1. Parterne Mellem Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 DK-1022 København K i det følgende kaldet Vejdirektoratet og i det følgende kaldet Leverandøren er der indgået følgende rammeaftale om levering af trafikdetektorer. 2. Leverancen Rammeaftalen omfatter leverance af trafikdetektorer med den i kontraktgrundlaget, jf. 4. Kontraktgrundlag, specificerede funktionalitet og specifikationer. Krav opstillet i det samlede udbudsmateriale kan ikke fraviges. Ingen angivelser i løsningsbeskrivelsen i Leverandørens tilbud kan medføre, at krav opstillet i det samlede udbudsmateriale ikke skal opfyldes. Følgende detektorer er omfattet af rammeaftalen: 3. Kontraktperiode og forlængelse Nærværende aftale er gyldig i 2 år fra den til den. Aftalen ophører uden yderligere varsel ved kontraktperiodens ophør. Vejdirektoratet er berettiget til at kræve kontrakten forlænget to gange af ét års varighed på uændrede vilkår. Vejdirektoratets begæring om forlængelse skal være Leverandøren i hænde inden 6 måneder før kontraktperiodens ophør ved første forlængelse og inden 6 måneder før udløbet af første forlængelse ved anden forlængelse. 4. Kontraktgrundlag Aftalen skal ud over sin ordlyd opfyldes i overensstemmelse med kontraktgrundlaget vedrørende leverance af trafikdetektorer med bilag, som i prioriteret rækkefølge består af:

3 3 af 13 Nærværende rammeaftale for leverance af trafikdetektorer. Alle senere ændringer, tillæg og appendikser til denne aftale underskrevet af Vejdirektoratet og Leverandøren. Leverandørens tilbud inkl. tilbudsliste (TBL). Eventuelle rettelsesblade og Spørgsmål/svar samt eventuelle yderligere oplysninger uploadet i tilbudsfasen. Alle mødereferater ligeledes underskrevet eller skriftligt godkendt af Vejdirektoratet og Leverandøren fra møder afholdt i perioden efter kontraktindgåelsen. Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG). Technical Specification (TS). Alt med tilhørende bilag. 5. Kontraktfortolkninger Såfremt der i aftaleperioden opstår tvivl om opgavens omfang, forudsætninger, formål eller gennemførelse, er Leverandøren forpligtet til øjeblikkeligt skriftligt at orientere Vejdirektoratet herom. Kan en eventuel opstået uenighed ikke løses gennem forhandling, skal eventuelle tvivlsspørgsmål parterne imellem løses i henhold til kontraktgrundlaget, jf. 4. Kontraktgrundlag. Eventuelle tvivlsspørgsmål parterne imellem løses i henhold til nærværende aftale og dokumenter opregnet under afsnit 4. Kontraktgrundlag i prioriteret rækkefølge, hvoraf førstnævnte har højeste prioritet. 6. Parternes repræsentanter Sagsansvarlig hos Vejdirektoratet Åke Egemalm, med hvem bindende aftaler kan indgås inden for kontraktens rammer. Sagsansvarlig hos Leverandøren, med hvem bindende aftaler kan indgås inden for kontraktens rammer. 7. Samarbejde Det forudsættes, at Leverandøren udviser stor samarbejdsvillighed og i øvrigt indgår i et fleksibelt og smidigt samarbejde med Vejdirektoratet. Det forudsættes, at Leverandøren straks underrette Vejdirektoratet om relevante henvendelser fra offentlige myndigheder, f.eks. henvendelse fra Arbejdstilsynet. Vejdirektoratet er alene forpligtet til at medvirke i forbindelse med leverancen i det omfang, det udtrykkeligt fremgår af kontraktgrundlaget.

4 4 af Levering Leverancer skal leveres på anvist lokalitet i Danmark. Ved levering af detektorer vil Vejdirektoratet / Vejdirektoratets bemyndigede gennemgå detektorerne for udvendige skader mm. og udarbejde en godkendelsesrapport, der underskrives af Vejdirektoratet. 9. Afprøvning Afprøvning af Adaptor softwaren gennemføres som beskrevet i "Technical Specification (TS) for leverance af trafikdetektorer, afsnit 4 Testing. Efter gennemført afprøvning og udbedring af eventuelle mangler udarbejdes og underskrives af Vejdirektoratet en godkendelsesrapport, der underskrives af Vejdirektoratet. Ingen gennemgang, kommentering eller godkendelse fra Vejdirektoratets side af nogen prøve kan tages som udtryk for en ændring af de krav, der fremgår af "Technical Specification (TS) for leverance trafikdetektorer". 10. Overtagelse Efter Vejdirektoratets underskrift af godkendelsesrapporten, som beskrevet i afsnit 8 Levering og afsnit 9 Afprøvning, overtager Vejdirektoratet udstyret. Leverandøren bærer frem til overtagelsestidspunktet hele risikoen for det leverede. 11. Leveringstider Den generelle leveringstid for detektorer må maksimalt være 8 uger. Ved mindre leverancer svarende til en stående bestilling på maksimalt 5 detektorer må leveringstiden maksimalt være uger. I forbindelse med den første levering omfatter tidsfristen desuden den i TAG omtalte Adaptor software. Adaptor softwaren skal leveres indenfor 8 uger efter ordreafgivelse og skal ved leveringen have gennemført en godkendt FAT. 12. Priser Priser på leverancerne fremgår af Leverandørens tilbud. 13. Fakturering Fakturaer skal udformes på grundlag af aftalens bestemmelser og fremsendes elektronisk til Vejdirektoratet i overensstemmelse med lovgivningen om offentlige betalinger og elektronisk afregning med offentlige myndigheder. Såfremt Vejdirektoratet implementerer et selvfaktureringssystem skal dette anvendes. Leverandøren skal fremsende fakturaer til Vejdirektoratet så betids, at faktura kan være godkendt af Vejdirektoratet den første hverdag i måneden. Vejdirektoratets EAN nummer er:

5 5 af Betaling Betaling sker senest 30 dage fra datoen for korrekt elektronisk modtagelse af fakturaen hos Vejdirektoratet, såfremt andet ikke er aftalt. Fakturaen skal påføres initialerne på den opgaveansvarlige hos Vejdirektoratet og ordrenummer (SAP-nr.). Betalingen for hver enkelt leverance sker ved Vejdirektoratets underskrift af godkendelsesrapport jf. afsnit 9 Afprøvning. 15. Øvrige omkostninger Den i afsnittet umiddelbart oven for omtalte betaling dækker alle med den udbudte levering forbundne omkostninger, herunder betaling for nødvendige rettigheder, tilladelser, licenser mv. 16. Prisregulering Prisen på det tilbudte udstyr er fast frem til den 31. december 2014, hvorefter prisen reguleres en gang årligt første gang den 1. januar Prisregulering foretages på grundlag af Danmarks Statistiks prisindeks for indenlandsk vareforsyning med august 2013 = 100. Reguleringen gælder for de følgende 12 måneder. Det prisregulerede beløb, Bx, beregnes på grundlag af basisbeløb, B0 (ekskl. moms) som følger: Bx B 0 M M x 0 hvor B0 er prisen ifølge Leverandørens tilbud, Mx angiver det aktuelle prisindeks på reguleringstidspunktet og M0 angiver prisindeks august Beregning af prisregulering foretages af Leverandøren for hver prisregulering i aftalens løbetid. Beregningen sendes til Vejdirektoratet for godkendelse. Den godkendte beregning danner baggrund for betaling af fremtidige ordrer i henhold til aftalens betalingsbetingelser. Udstyr sat i ordre med fast leveringstidspunkt inden prisreguleringstidspunktet leveres til de på ordretidspunktet gældende priser. Bestemmelsen om prisregulering i aftaleperioden gælder også ved prisregulering under en eventuel forlængelse af aftalen. Det præciseres, at der altid kan foretages regulering som følge af regeringsindgreb. Endeligt præciseres, at i de situationer, hvor indekset fra Danmarks Statistik ikke er oplyst ved påbegyndelse af den periode, hvori prisregulering skal ske, vil regulering ske med tilbagevirkende kraft hurtigst muligt efter at indekset er oplyst og Leverandøren har foretaget beregning og meddelt resultatet til Vejdirektoratet.

6 6 af Kvalitetsstyring Leverandøren skal anvende et dokumenteret kvalitetsstyringssystem, der tager udgangspunkt i kravene i DS/EN ISO 9001:2008 eller anden relevant standard. Til dokumentation herfor skal Leverandøren senest den 20. december 2013 forelægge kvalitetshåndbog og/eller anden relevant dokumentation til Vejdirektoratets godkendelse. Leverandøren skal udarbejde en kvalitetsplan, som beskriver, hvorledes Leverandøren planlægger og styrer kvalitetsarbejdet for leverancens gennemførelse, således at den aftalte kvalitet nås. Kvalitetsplanen skal følge opgavebeskrivelsen. Kvalitetsplanen skal forelægges Vejdirektoratet til godkendelse. Kvalitetsplanen skal bl.a. beskrive, hvordan Leverandøren vil udføre modtagekontrol af egne indkøb, løbende udføre proceskontrol af egne udførte arbejder samt løbende kontrollere, at egne arbejder er udført korrekt iht. udbudsmaterialet og i god håndværksmæssig udførelse. Vejdirektoratet kan gennemføre audits hos Leverandøren som opfølgning på kravene til Leverandørens kvalitetsstyring. 18. Myndighedskrav Leverandøren indestår for, at leveret udstyr og software opfylder alle relevante lovkrav og myndighedsforskrifter - dvs. gældende dansk lovgivning, internationale, europæiske og/eller nationale standarder og kutymer, således som disse foreligger ved levering, herunder bl.a. krav i forhold til arbejdsmiljø. Forekommer der overtrædelse heraf, vil det være at betragte som misligholdelse fra Leverandørens side. 19. Garanti Leverandøren garanterer, at trafikdetektorer, som leveres i henhold til nærværende aftale, opfylder de krav til funktion, integration og dokumentation, som fremgår af kontraktgrundlaget. Leverancen skal leveres komplet med det nødvendige tilbehør for dets rette funktion ved normal drift. Leverandøren garanterer, at leverancen i garantiperioden opfylder nærværende aftales krav. Leverandøren indestår for, at Leverandøren ved opfyldelse af aftalen ikke krænker tredjemands rettigheder, herunder ejendomsret og immaterielle rettigheder. Alt udstyr, der er leveret til Vejdirektoratet i henhold til nærværende aftale, er fra datoen for Vejdirektoratets overtagelse af udstyret, jf afsnit 10 Overtagelse, undergivet Leverandørens garanti. Leverandøren garanterer, at leverancen i garantiperioden opfylder krav opstillet i kontraktgrundlaget. Garantiperioden er 1 år, der løber fra Vejdirektoratets overtagelse af den aftalte leverance, jf afsnit 10 Overtagelse og omfatter alt leveret udstyr, programmel og dokumentation. Nye dele, der i garantiperioden leveres til udskiftning af mangelbehæftede dele, er undergivet garanti indtil udløbet af den oprindelige garantiperiode, dog mindst i 3 måneder regnet fra tidspunktet for udskiftningen. Fejl opstået inden for garantiperioden udbedres af Leverandøren uden beregning. Udstyr, der skal repareres, skal fremsendes til Leverandøren på en adresse i Danmark.

7 7 af Rettigheder til programmel og dokumentation Vejdirektoratet erhverver alle rettigheder til den af Leverandøren udviklet Adaptor software samt tilhørende dokumentation efter afsluttet garantiperiode. Vejdirektoratet erhverver tilsvarende rettigheder til enhver ændring, herunder opdatering, af programmel og dokumentation, der leveres under nærværende kontrakt. Kildekoden skal overdrages til Vejdirektoratet efter afsluttet garantiperiode. Det påhviler Leverandøren at sikre Vejdirektoratet de nødvendige rettigheder og tilladelser, som er en forudsætning for anvendelse og opdatering af leverancen. Leverandøren skal således bl.a. sikre, at alle rettigheder, herunder licenser, er clearede, og at eventuelle webmaterialer i form af links omkostningsfrit kan bruges af tredjemand, som udfører opgaver for Vejdirektoratet. Vejdirektoratet er dog uanset ovenstående berettiget til uden begrænsninger at anvende det af Leverandøren udarbejdede materiale ved eventuelle senere arbejdsopgaver, herunder at Vejdirektoratet frit kan kopiere, distribuere og benytte materialet indenfor Vejdirektoratets organisation samt til tredjemand, der udfører opgaver for Vejdirektoratet. Vejdirektoratets ret hertil tilkommer Vejdirektoratet, uanset om denne aftale opsiges eller ophæves før tid. 21. Forhold til tredjepart Leverandøren indestår for, at det leverede ikke krænker andres rettigheder, herunder patenter eller ophavsrettigheder. Foreligger der krænkelse af tredjemands ret, er Leverandøren pligtig for egen regning at skaffe Vejdirektoratet retten til fortsat at udnytte retten eller at bringe krænkelsen til ophør ved at ændre eller erstatte leverancen, således at det med ændringen fortsat opfylder kravene i kontraktgrundlaget i nærværende kontrakt. Rejses der sag mod Vejdirektoratet med påstand om, at Vejdirektoratet har krænket andres rettigheder, herunder patentrettigheder eller ophavsrettigheder, giver Vejdirektoratet Leverandøren skriftlig meddelelse herom umiddelbart efter kravets fremsættelse. Leverandøren er forpligtet til at overtage sagen i forhold til sagsøger og hæfter for samtlige hermed forbundne omkostninger. Leverandøren er pligtig i enhver henseende at skadesløsholde sagsøgte, dvs. Vejdirektoratet, for enhver omkostning i forbindelse med sagen, som måtte blive tilkendt vedkommende sagsøger. 22. Benyttelse af Vejdirektoratets faciliteter Leverandørens medarbejdere kan i henhold til særskilt aftale i hvert enkelt tilfælde benytte Vejdirektoratets faciliteter i et nærmere for den enkelte situation beskrevet omfang. Benyttelsen skal i alle tilfælde være nødvendiggjort af Leverandørens opfyldelse af nærværende aftale. 23. Forsikringer Leverandøren er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for personog/eller tingskade forvoldt på grund af fejl eller forsømmelse begået af Leverandøren eller

8 8 af 13 andre, som Leverandøren har ansvar for. Det samme gælder ansvar for skade på fast ejendom og løsøre. Leverandør skal tegne forsikring i anerkendt forsikringsselskab til dækning af enhver skade, som Leverandør måtte have ansvaret for, herunder produktansvar. Leverandørens forsikring har policenr. [angive policenr.] Forsikringen skal gælde, så længe kontraktforholdet eksisterer. Dokumentation for opfyldelse af forsikringskrav vil blive afkrævet. Forsikringen skal som minimum pr. forsikringsår dække op til følgende krav: Personskade 12,5 mio. kr. Tingskade 5 mio. kr. Erstatningskrav skal anmeldes skriftligt til Leverandøren snarest muligt, efter at skaden er konstateret. 24. Sikkerhed og arbejdsmiljø m.v. Leverandøren har det fulde ansvar for overholdelsen af gældende dansk lovgivning på disse områder. Hvis dette ikke er muligt på grund af forhold, der kun kan rettes af Vejdirektoratet, skal Leverandøren straks give Vejdirektoratet skriftlig meddelelse herom. Det vil herefter være Leverandørens ansvar at fortsætte eller indstille den pågældende ydelse, indtil forholdet er rettet. 25. Force majeure Den part, der først bliver opmærksom på muligheden for en force majeure situation, er forpligtet til skriftligt at underrette den anden herom, hvorefter parterne i fællesskab ufortøvet i fællesskab skal træffe foranstaltninger til afbøde situationens virkninger. 26. Mangler Såfremt det leverede ikke opfylder de krav, som fremgår af kontraktgrundlaget, eller såfremt det leverede ikke fungerer, som Vejdirektoratet med føje kan forvente, foreligger en mangel. En sådan mangel vil blive betragtet som en væsentlig mangel og dermed misligholdelse af kontrakten. 27. Afhjælpning og omlevering Leverandøren skal foretage fejlretning og reparation af fejlbehæftet udstyr, som er fremsendt til Leverandøren. Fejlretning og reparation skal gennemføres hurtigst muligt og senest 7 dage efter Leverandøren har modtaget udstyret. Såfremt Leverandøren ikke er i stand til af afhjælpe manglen efter 2 reparationer, er Leverandøren pligtig at foretage omlevering af de pågældende enheder. Omlevering og supplering skal gennemføres så hurtigt, som det overhovedet er Leverandøren muligt under hensyn til uomgængelige leveringstider på udstyr.

9 9 af 13 Vejdirektoratet kan vælge i stedet for omlevering at kræve forholdsmæssigt afslag, når betingelserne herfor er opfyldt. Vejdirektoratet er ikke pligtig at afvente omlevering, såfremt Vejdirektoratet har ret til at hæve kontrakten. Ved Leverandørens manglende opfyldelse af denne bestemmelse kan Leverandøren blive mødt med erstatningskrav. Kravet skal af Vejdirektoratet anmeldes skriftligt til Leverandøren umiddelbart efter, at manglen er konstateret. 28. Forsinkelse og Leverandørens bod ved forsinkelse Det påhviler Leverandøren at give skriftlig og begrundet meddelelse til Vejdirektoratet, straks når Leverandøren må forudse, at der vil indtræde risiko for forsinkelse, eller for at kontrakten i øvrigt ikke bliver opfyldt efter sit indhold. En sådan meddelelse friholder ikke Leverandøren for bod eller ophævelse af kontrakten. Såfremt den aftalte overtagelsesdag overskrides, betaler Leverandøren en dagbod. Boden udgør 2 promille pr. påbegyndt kalenderdag af den samlede aftalesum. Alle dagbodsbeløb for forsinkelse kan dog tilsammen ikke overstige 10 % af den samlede aftalesum. Påløbet dagbod betales ugevis efter forsinkelsens opståen efter skriftligt påkrav fra Vejdirektoratet. Boden kan tilbageholdes i Vejdirektoratets udbetaling til Leverandøren, hvis dette tidsmæssigt er muligt. Overskrides den aftalte overtagelsesdag med mere end 60 arbejdsdage, er Vejdirektoratet berettiget til at hæve kontrakten. 29. Forholdsmæssigt afslag I garantiperioden skal Leverandøren foretage fejlretning og reparation samt returnering af udstyr senest 7 dage efter at Leverandøren har modtaget fejlbehæftet udstyret fra Vejdirektoratet. Leverandøren skal drage omsorg for, at det returnerede udstyr har den anvendelighed for Vejdirektoratet, som Vejdirektoratet har krav på ifølge kontraktgrundlaget. Sker dette ikke, er Vejdirektoratet berettiget til et forholdsmæssigt afslag i købesummen for den pågældende enhed. Afslaget beregnes ud fra, hvor meget anvendeligheden er nedsat for Vejdirektoratet. Afslaget kan aldrig overstige købesummen med fradrag af enhedens realisationsværdi. 30. Misligholdelse i øvrigt Om Vejdirektoratets øvrige beføjelser i anledning af Leverandørens misligholdelse i øvrigt gælder dansk rets almindelige regler. I tilfælde af misligholdelse af væsentlige dele af nærværende aftale er den forurettede part berettiget til at ophæve aftalen, og erstatningskrav kan gøres gældende efter dansk rets almindelige regler. Følgende forhold anses altid for væsentlig misligholdelse, der berettiger Vejdirektoratet til ved skriftlig meddelelse til Leverandøren med øjeblikkelig virkning at ophæve aftalen: Leverandørens overskridelse af fristen for levering med mere end 10 arbejdsdage. Leverandøren dømmes ved endelig dom for deltagelse i en kriminel organisation, bestikkelse, EU-svig, hvidvask af penge, eller for strafbart forhold, der rejser tvivl

10 10 af 13 om den pågældendes faglige hæderlighed, hvormed tænkes på overtrædelse af den nationale miljølovgivning og arbejdsmiljølovgivning, begåede alvorlige fejl ved udøvelse af erhvervet, restancer i forhold til det offentlige vedrørende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger, skatter og afgifter, og endelig svigagtig afgivelse af urigtige oplysninger om de forhold, der er relevante for aftalens opfyldelse. Leverandørens konkurs, såfremt konkursboet ikke på baggrund af en skriftlig henvendelse fra Vejdirektoratet uden ugrundet ophold tilkendegiver, at boet indtræder i aftalen. Såfremt Leverandøren tages under rekonstruktionsbehandling. Leverandørens åbning af forhandlinger om akkord eller væsentligt forringede økonomisk forhold i øvrigt, der bringer aftalens rette opfyldelse i fare. Leverandøren ophører med virksomhed, som aftalen vedrører, eller såfremt faktiske forhold, som kan tilskrives Leverandøren, i øvrigt giver grund til at antage, at Leverandøren ikke i fremtiden vil kunne opfylde aftalen fuldt ud. Der sker væsentlige ændringer i ejerforholdene i Leverandørens virksomhed i aftaleperioden, herunder eventuel forlængelse. Leverandøren foretager akkumuleret misligholdelse af kontraktgrundlaget. Ved akkumuleret misligholdelse forstås, at Leverandøren gentagne gange overtræder kontraktgrundlagets forpligtelser for så vidt angår det samme forhold. I tilfælde af kontraktens ophævelse som følge af Leverandørens misligholdelse skal Leverandøren dække Vejdirektoratet ethvert tab, som misligholdelsen måtte medføre Vejdirektoratet. Leverandøren skal derudover tilbagebetale det allerede modtagne vederlag med fradrag for vederlag for leverancer, som er leveret til og godkendt af Vejdirektoratet. 31. Leverandørens erstatningsansvar Leverandøren er erstatningspligtig over for Vejdirektoratet efter dansk rets almindelige regler. Leverandøren påtager sig et produktansvar i henhold til bestemmelserne i den danske produktansvarslov. Vejdirektoratet kan dog ikke kræve erstatning for driftstab eller indirekte tab. Dog præciseres, at enhver begrænsning i Leverandørens erstatningsansvar bortfalder ved ansvarspådragende handlinger eller udeladelser, der kan tilregnes Leverandøren som groft uagtsomme eller forsætlige. Leverandørens samlede erstatningsansvar inklusiv eventuelle betalinger af bod kan maksimalt udgøre et beløb svarende til den samlede aftalesum. 32. Tvistigheder Nærværende kontrakt er undergivet dansk ret. Såfremt der opstår en uoverensstemmelse mellem parterne i forbindelse med nærværende kontrakt, skal parterne med en positiv, samarbejdende og ansvarlig holdning søge at indlede forhandlinger med henblik på at løse tvisten. Om nødvendigt skal forhandlingerne søges løftet op på højt plan i parternes organisationer. Såfremt der ej heller herved opnås nogen løsning, skal parterne søge at opnå enighed om i fællesskab at udpege en

11 11 af 13 uafhængig og sagkyndig mægler, der kan mægle og komme med ikke-bindende forslag til tvistens løsning. Når det i andet afsnit beskrevne har været forsøgt uden held, er hver af parterne berettiget til at kræve uoverensstemmelsen afgjort endeligt ved voldgift efter Regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut (Danish Arbitration). Voldgiftsretten sammensættes således, at hver part peger på én voldgiftsdommer, og voldgiftsrettens formand udpeges af Voldgiftsinstituttet. 33. Underleverandører Leverandørens eventuelle brug af underleverandører fremgår af Leverandørens tilbud. Leverandøren kan ikke uden Vejdirektoratets forudgående skriftlige godkendelse overlade kontraktens opfyldelse til underleverandører i videre udstrækning end angivet i Leverandørens tilbud. Leverandøren kan heller ikke udskifte oplyste underleverandører uden Vejdirektoratets forudgående skriftlige godkendelse. Vejdirektoratet kan ikke nægte sådant samtykke uden saglig grund. Anvendelse eller udskiftning af underleverandører må dog ikke stride mod de til enhver tid gældende udbudsregler. Leverandøren kan ikke ændre firmanavne eller arbejdsområder uden i hvert enkelt tilfælde forudgående at have indhentet Vejdirektoratets skriftlige godkendelse. Leverandøren anvendelse af underleverandører medfører ingen begrænsninger i Leverandørens ansvar. Leverandøren hæfter således for underleverandører på samme måde som for sine egne forpligtelser og forhold, og Vejdirektoratet kan i alle tilfælde rette direkte henvendelse til Leverandøren. 34. Ændringer i kontrakt Enhver ændring af denne kontrakt skal udarbejdes skriftligt som et tillæg til kontrakten og godkendes af såvel Vejdirektoratet som Leverandøren ved deres underskrift. Ved eventuelle ændringer af de til enhver tid for leverancen relevante lovkrav, bekendtgørelser og øvrige retskilder, såvel internationale og nationale, skal aftalen reguleres i overensstemmelse hermed. En sådan regulering kan alene ske ved skriftlig aftale mellem Leverandøren og Vejdirektoratet. 35. Overdragelse mv. Vejdirektoratet har ret til frit at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til nærværende aftale til en anden offentlig myndighed eller offentligt ejet selskab i den udstrækning overdragelsen ikke vil være i strid med præceptive retsregler, herunder udbudsreglerne. Leverandøren kan ikke overdrage aftalen hverken helt eller delvist til tredjemand uden Vejdirektoratets forudgående skriftlige godkendelse i hvert enkelt tilfælde. Fordringer, der udspringer af aftalen, kan heller ikke belånes, uden at Leverandøren i hvert enkelt tilfælde forud har indhentet Vejdirektoratets skriftlige godkendelse. Kontrak-

12 12 af 13 ten kan dog danne grundlag for kassekredit på almindelige betingelser og/eller være genstand for en faktureringsaftale, såfremt aftalens vilkår ikke ændres herved. 36. Tavshedspligt Leverandøren og dettes personale skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende Vejdirektoratet eller andres forhold, som der opnås kendskab til i forbindelse med opfyldelse af denne kontrakt. Overtrædelse heraf vil kunne straffes i henhold til gældende lovgivning. Tavshedspligten påhviler også Leverandøren og dettes personale efter kontraktens ophør, samt efter erhvervets henholdsvis ansættelsens ophør. Leverandøren pålægger alle underleverandører og andre, der bistår Leverandøren med opgaven, en tilsvarende forpligtelse. Hvis der foreligger konkrete beskyttelseshensyn, skal disse oplyses. Såfremt Vejdirektoratet pålægges et erstatningsansvar som følge af, at Leverandøren, det ansatte personale eller eventuel underleverandør overtræder deres tavshedspligt, er Leverandøren forpligtet til at dække et sådant. Leverandøren må ikke uden Vejdirektoratets forudgående skriftlige tilladelse udsende offentlige meddelelser om denne kontrakt eller offentliggøre noget om kontraktens indhold eller den udbudte opgaves resultat. Leverandøren må ikke uden Vejdirektoratets forudgående skriftlige tilladelse bruge Vejdirektoratet som reference. 37. Supplerende bestemmelser Der er ingen supplerende bestemmelser. 38. Bilagsoversigt Leverandørens tilbud inkl. tilbudsliste (TBL) med tilhørende bilag.

13 13 af Underskrift Denne aftale omfatter nærværende 39 punkter og er udfærdiget og underskrevet i to enslydende og ligeværdige eksemplarer, hvoraf det ene opbevares hos Vejdirektoratet og det andet hos Leverandøren. For Leverandøren For Vejdirektoratet, den Åke Egemalm København, den Stempel og underskrift... Stempel og underskrift

14 Vejdirektoratet har lokalkontorer i Aalborg, Fløng, Middelfart, Næstved og Skanderborg samt hovedkontor i København. Find mere information på vejdirektoratet.dk. VEJDIREKTORATET Niels Juels Gade 13 Postboks København K Telefon vejdirektoratet.dk

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

KONTRAKT - PARADIGMA 2013-01-28

KONTRAKT - PARADIGMA 2013-01-28 KONTRAKT - PARADIGMA 2013-01-28 1 Forpagtningsaftale for Mellem Kantinedrift i [Indsæt tjenestested] Vejdirektoratet Niels Juelsgade 13 1022 København K Herefter benævnt Vejdirektoratet Og Herefter benævnt

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous

Læs mere

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden")

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter kunden) Kontrakt mellem Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden") og [navn] [adresse] [postnummer] (CVR-nr. [........]) (herefter "leverandøren") om informationsindsats om

Læs mere

Bilag 3 Udkast til rammeaftale

Bilag 3 Udkast til rammeaftale Bilag 3 Udkast til rammeaftale 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27 9600 Aars i det følgende kaldet VHK og Leverandør Virksomhed

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

VEJDIREKTORATET PARADIGME TIL AFTALE UDBUD LEVERING AF STENSALT I BIG BAG OG SÆKKE TIL VEJDIREKTORATET MAJ 2014

VEJDIREKTORATET PARADIGME TIL AFTALE UDBUD LEVERING AF STENSALT I BIG BAG OG SÆKKE TIL VEJDIREKTORATET MAJ 2014 VEJDIREKTORATET PARADIGME TIL AFTALE UDBUD LEVERING AF STENSALT I BIG BAG OG SÆKKE TIL VEJDIREKTORATET MAJ 2014 Indhold 1. Parterne...3 2. Leverandøren ydelser...3 3. Aftalegrundlaget...3 4. Optioner...4

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt Udbud - kørsel med affaldscontainere Kontrakt Dato: 6. januar 2015 Udarbejdet af: OFD, PJH Kontrol: PJH Version: 1.0 Godkendt af: MEL side 2 af 9 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2. Kontraktgrundlag

Læs mere

[UDKAST] Rammeaftale

[UDKAST] Rammeaftale DOKUMENT NR. 2 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udarbejdelse af miljøhistoriske redegørelser for tidligere og nuværende forurenende aktiviteter [UDKAST] Rammeaftale Mellem Region Nordjylland CVR-nr. 29190941

Læs mere

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for tjenesteyderens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Randers Kommunes udbud... 2 Tjenesteyderens tilbud...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune 1 Parterne Mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenå CVR: 29 18 99 86 (herefter: Ordregiveren) og [Leverandør] [Adresse]

Læs mere

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt Indkøb af halm til slamkompostering Kontrakt Dato: 22-10-2014 Udarbejdet af: PJH Version: 0 Godkendt af: FA side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk www.odenserenovation.dk

Læs mere

Udbud farligt affald Kontrakt

Udbud farligt affald Kontrakt Udbud farligt affald 2017 Kontrakt Dato: 28-09-2017 Dokument id: 65140 Version: 1.0 Udarbejdet af: OFD Kontrol: - Godkendt af: MEL side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser for indkøb af varer og tjenesteydelser 1 Generelt 1.1 Herlev Kommunes standardbetingelser gælder i forholdet mellem leverandører og Herlev Kommune, i det følgende kaldet henholdsvis leverandør og kommunen.

Læs mere

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ>

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ> DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187 AFTALE OM LICENS TIL SAP OPGAVENR. FAKTURAREFERENCE

Læs mere

Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.

Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr. K o n t r a k t [ f a s t h o n o r a r ] Kapitel 1 - PARTERNE 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.: 10150817 (i det følgende benævnt ERST)

Læs mere

Forsvarets Materieltjeneste

Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Materieltjeneste Kontrakt Nr. 46-xxxx Kommentar [F1]: Korrigeres efter Vedrørende rettelse af søkort Mellem Forsvarets Materieltjeneste Lautrupbjerg 1-5 DK-2750 Ballerup Danmark Herefter benævnt

Læs mere

Aftale om rådgivning og bistand PLA-PA.R003 Geoteknisk rådgivning

Aftale om rådgivning og bistand PLA-PA.R003 Geoteknisk rådgivning Aftale om rådgivning og bistand PLA-PA.R003 Geoteknisk rådgivning 89800 Jernbanebro over Vejle Fjord Oktober 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

Læs mere

Bilag 2 UDKAST TIL RAMMEAFTALE OM VEJPROJEKTERING MV. VEDRØRENDE MINDRE ANLÆGSOPGAVER. Vil fremgå af rekvisitionen for de konkrete opgaver.

Bilag 2 UDKAST TIL RAMMEAFTALE OM VEJPROJEKTERING MV. VEDRØRENDE MINDRE ANLÆGSOPGAVER. Vil fremgå af rekvisitionen for de konkrete opgaver. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON November 2013 13/18808-1 Morten Weigand mwe@vd.dk 7244 3059 Bilag 2 UDKAST TIL RAMMEAFTALE OM VEJPROJEKTERING MV. VEDRØRENDE MINDRE ANLÆGSOPGAVER SAP OPGAVENR.

Læs mere

Kontrakt på kantinedrift på Ellegårdvej 25A, 6400 Sønderborg

Kontrakt på kantinedrift på Ellegårdvej 25A, 6400 Sønderborg Kontrakt på kantinedrift på Ellegårdvej 25A, 6400 Sønderborg Nærværende kontrakt er indgået mellem Sønderborg Kommune Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg (i det følgende kaldet ordregiver) og [Virksomhed]

Læs mere

BASERET PÅ - K01 K O N T R A K T. mellem. CVR-nr... (i det følgende kaldet kunden) CVR-nr... (i det følgende kaldet leverandøren)

BASERET PÅ - K01 K O N T R A K T. mellem. CVR-nr... (i det følgende kaldet kunden) CVR-nr... (i det følgende kaldet leverandøren) BASERET PÅ - K01 MED PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC S TILPASNINGER OG ÆNDRINGER K O N T R A K T mellem CVR-nr.... (i det følgende kaldet kunden) og CVR-nr.... (i det følgende kaldet leverandøren) om anskaffelse

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs-

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2016 2017. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1

Udbud fysisk tolkning 2016 2017. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1 Udbud fysisk tolkning 2016 2017 Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes

Læs mere

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER FOR ROSKILDE FJORD FORBINDELSEN

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER FOR ROSKILDE FJORD FORBINDELSEN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER

Læs mere

BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT. Imellem. Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted. Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted

BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT. Imellem. Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted. Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT Imellem Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted og Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted (herefter " kunden") og Firma Adresse Postnr. By. (herefter "leverandøren")

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Vilkårene gælder for tredjeparter, som ønsker at indhente stam- og måledata via den kundestyrede adgang til data i DataHub.

Vilkårene gælder for tredjeparter, som ønsker at indhente stam- og måledata via den kundestyrede adgang til data i DataHub. 15. marts 2016 USS/ACH Vilkår for adgang til og brug af DataHub Tredjepart Vilkårene gælder for tredjeparter, som ønsker at indhente stam- og måledata via den kundestyrede adgang til data i DataHub. 1.

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

Rammeaftale. Entreprise AD-AG.R03. Rammeaftale om afsætning af grænser til forretninger på Ringsted - Femern. November 2014

Rammeaftale. Entreprise AD-AG.R03. Rammeaftale om afsætning af grænser til forretninger på Ringsted - Femern. November 2014 Rammeaftale Entreprise AD-AG.R03 Rammeaftale om afsætning af grænser til forretninger på Ringsted - Femern November 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 30. oktober 2014 14292-3 Svend Elgaard

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nærværende salgs- og leveringsbetingelser, dateret 31. januar 2013, finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, leverancer og aftaler i øvrigt mellem

Læs mere

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser Direktoratet for Kriminalforsorgen Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser indgået mellem [Konsulentnavn/virksomhed] [Adresse] [Postnr.] CVR-nr. [xx xx xx xx] (Herefter leverandøren ) og Kriminalforsorgen

Læs mere

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk Kontrakt om orienteringsmodul om arbejdsmiljø

Læs mere

Rammekontrakt. Indkøb af Software Assurance og licenser til Oracle-software. mellem

Rammekontrakt. Indkøb af Software Assurance og licenser til Oracle-software. mellem Rammekontrakt om Indkøb af Software Assurance og licenser til Oracle-software mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (i det følgende benævnt "Kunden") og [leverandør] [adresse] [postnummer/by]

Læs mere

Rammeaftale. HOFOR A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Leverandør CVR-nr. xxxxxx Adresse Postnr. by

Rammeaftale. HOFOR A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Leverandør CVR-nr. xxxxxx Adresse Postnr. by BILAG 3 Udbud af Datalogger Rammeaftale om Klik her for at angive tekst. mellem parterne HOFOR A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S herefter betegnet HOFOR og Leverandør CVR-nr.

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER.

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. 1. GENERELT 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer, med mindre

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt

Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt Dato: 14. oktober 2013 Udarbejdet af: OFD Version: 1 Godkendt af: side 2 af 8 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE OFFSHORE GEOTEKNIK I FORBINDELSE MED PROJEKTERING AF NY STORSTRØMSBRO

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE OFFSHORE GEOTEKNIK I FORBINDELSE MED PROJEKTERING AF NY STORSTRØMSBRO DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 14. september 2013 13/16532- Niels Gottlieb ng@vd.dk 7244 3623 AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE OFFSHORE GEOTEKNIK I FORBINDELSE MED PROJEKTERING AF NY

Læs mere

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning mellem Søfartsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 31 2500 Valby CVR nr. 29 83 16 10 EAN nr. 5798 0000 23 000 (i det efterfølgende kaldet "Køber") og XXX XXX

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Bilag 4 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk Den 26.april 2012 J.nr.: 044-00226 Ref.: bne Kontrakt

Læs mere

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi 1. Parterne Imellem Lemvig Kommune Jobcenter Lemvig Rådhusgade 2 7620 Lemvig (i det følgende kaldet ordregiver) og Firma Adresse Postnr. By. (i det

Læs mere

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Indhold 1 Parterne... 3 2 Kontraktens grundlag... 3 3 Kontraktens omfang... 3 4 Kontraktperiode... 4 5 Kontakt mellem parterne... 4

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister

Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister Norddjurs Kommune, Indkøbsfunktionen november 2014 Side 1 af 8 Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister 1. Aftalens parter Nærværende prisaftale

Læs mere

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) [Måned 2015]

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) [Måned 2015] AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) [Måned 2015] Vedrørende indkøb af pipetteringsrobot med tilhørende serviceaftale mellem Institut for Retsmedicin, Afdeling

Læs mere

KONTRAKT - PARADIGMA

KONTRAKT - PARADIGMA KONTRAKT - PARADIGMA 2013-03-07 1 Aftale om Mellem Ejendomsdrift i [Indsæt tjenestested] Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Herefter benævnt Vejdirektoratet Og Herefter benævnt Firma

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB 1. Anvendelse til at foretage modregning i nogen del af det fakturerede tid, eller må det anses for sandsynligt, at forsinkelse vil 1.1 Nedenstående

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune UDBUD vedrørende fodbehandling Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Leverancens art og omfang...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud.

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud. Panda Print ApS 1. Indledning: 1.1 PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunden og PANDA

Læs mere

Mellem. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard København V CVR nr (SLKE)

Mellem. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard København V CVR nr (SLKE) Mellem Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V CVR nr. 34072191 (SLKE) og "Indsæt Arrangørens navn og adresse" (Arrangøren) er dags dato indgået følgende Aftale

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Februar 2014

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Februar 2014 AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Februar 2014 Vedrørende indkøb og implementering af indkøbsanalyseløsning mellem Aarhus Universitet Nordre Ringgade 1 DK-8000

Læs mere

Pkt. 1. 1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet.

Pkt. 1. 1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser pr. 1/9-03 finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem parterne. Betingelserne er

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 OPP Kalvebod Brygge Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden, opsigelse og købsret 4 6 Lejemålets

Læs mere

AFTALE OM LEASING AF EL-BILER (SOF)

AFTALE OM LEASING AF EL-BILER (SOF) BILAG 3 26.10.2012 Teknik- og Miljøforvaltningen AFTALE OM LEASING AF EL-BILER (SOF) dd.mm.2012 Sagsnr.: Dok. nr.: SE nr. Socialforvaltningen: 12461925 EAN nr.: 5798009684097 2(5) 1. Parterne Mellem Københavns

Læs mere

Meddelelse nr. 1. Svar på spørgsmål. til. udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

Meddelelse nr. 1. Svar på spørgsmål. til. udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 Meddelelse nr. 1 Svar på spørgsmål til udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 I overensstemmelse med Udbudsdirektivets artikel 39, stk. 2, kan Amgros (på vegne af de fem danske regioner) op til

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato]

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Offentligt udbud. Levering af sorteringsanlæg til Helsingør Kommunes hovedbibliotek. Udbudsmateriale

Offentligt udbud. Levering af sorteringsanlæg til Helsingør Kommunes hovedbibliotek. Udbudsmateriale Offentligt udbud Levering af sorteringsanlæg til Helsingør Kommunes hovedbibliotek Udbudsmateriale 2. november 2009 Indholdsfortegnelse 1 UDBUDSBETINGELSER...3 1.1 GENERELT OM HELSINGØR KOMMUNES BIBLIOTEKER...3

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser. Gældende pr. 4. maj 2016

Salgs- og leveringsbetingelser. Gældende pr. 4. maj 2016 Salgs- og leveringsbetingelser Gældende pr. 4. maj 2016 Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang, de

Læs mere

Containertømning og containerleje. Særlige betingelser. Juli 2014

Containertømning og containerleje. Særlige betingelser. Juli 2014 Containertømning og containerleje Særlige betingelser Juli 2014 Særlige betingelser ABService 2003 er gældende med de efterfølgende angivne fravigelser, udfyldninger og supplementer som grundlag. De angivne

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Kontrakt om udførelse af rottebekæmpelse i Kalundborg Kommune

Kontrakt om udførelse af rottebekæmpelse i Kalundborg Kommune Kontrakt om udførelse af rottebekæmpelse i Kalundborg Kommune 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Kalundborg Kommune Vej, Ejendom og Affald Holbækvej 141 B 4400 Kalundborg CVR nr. 29189595

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem Vestergaards Bogtrykkeri A/S og kunden i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Cost benefit analyse for Buddinge risikoopland

Kontrakt om udarbejdelse af Cost benefit analyse for Buddinge risikoopland Kontrakt om udarbejdelse af Cost benefit analyse for Buddinge risikoopland Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg og Nordvand A/S Ørnegårdsvej 17 2820 Gentofte

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 mellem: Miljøstyrelsen Strandgade

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse Udkast Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse i Region Syddanmark mellem Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle CVR-nr. 29190909 (i det følgende benævnt Region Syddanmark) og XXX (i det følgende

Læs mere

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S Handelsvilkår Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers

Læs mere

Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING

Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING I Næstved kommune Mellem (i det følgende benævnt Kommunen ) Og Leverandør XX (i det følgende benævnt Leverandøren ) Side 1 af 5 Formål I henhold til

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Elektronisk overvågning og analyse af danske medier for Miljø- og Fødevareministeriet mellem: Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Tilbudsgiver skal stille de i tilbuddet anførte personer og medarbejdere til rådighed for udførelsen af opgaven.

Tilbudsgiver skal stille de i tilbuddet anførte personer og medarbejdere til rådighed for udførelsen af opgaven. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. september 2013 13/13188 UB/PBX ub@vd.dk 7244 3457 RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND LYSTEKNISKE UNDERSØGELSER PÅ STATSVEJE I DANMARK SAP OPGAVENR. DRI-NORDUDST

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om dokumentation af forgasning af husdyrsgødning på PURSUC-anlæg Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

OVERSÆTTELSE - ENGELSK

OVERSÆTTELSE - ENGELSK UDKAST TIL RAMMEAFTALE OVERSÆTTELSE - ENGELSK MARTS 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. marts 2014 14/02645-1 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 72443130 RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND, OVERSÆTTELSE-ENGELSK

Læs mere