Høringssvar til den danske Taxonomi i udkast

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringssvar til den danske Taxonomi i udkast"

Transkript

1 20. august 2010 Høringssvar til den danske Taxonomi i udkast 1. Indledning XBRL Danmark vil indledningsvist ønske Erhvervs- og Selskabsstyrelsen tillykke med den betydningsfulde milepæl, som er opnået ved udsendelse af den danske taxonomi i høring. 2. Grundlag for høringssvar Nærværende bemærkninger og kommentarer er udarbejdet til det høringsmateriale, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen udsendte via den 18. juni Det modtagne høringsmateriale omfatter følgende: dcca_taxonomy_ zip Documentation_DCCA_XBRLTaxonomyFrameworkArchitecture v05.pdf Link til Yeti online taxonomi viewer: Som led i vor gennemgang har vi været inde på E&S hjemmeside for at se, om der var yderligere information tilgængelig om høringen. Der forefindes lidt dokumentation på om XBRL, men det er efter vor vurdering ikke målrettet denne version af taxonomien og er derfor ikke omfattet af vor høringsbesvarelse. Det bemærkes, at der på foreligger information som er forældet, jf. bilag 2 3. Bemærkninger til høringsmaterialet 3.1. Documentation_DCCA_XBRLTaxonomyFrameworkArchitecture v05.pdf Den fremsendte dokumentation er tydeligvis udarbejdet af det udenlandske it firma, som E&S har engageret til at forestår den it-tekniske del af taxonomi-udarbejdelsen. Dokumentationen er således skrevet af eksperter i XBRL it-teknologi og fremstår sådan, at det alene kan opfattes som målrettet en modtagergruppe med tilsvarende dyb kendskab til den it-tekniske del af XBRL standarden og ajourført viden om den seneste internationale tekniske udvikling inden for god praksis for finansielle taxonomier. Efter foreningens opfattelse er der på nuværende tidspunkt meget få eksperter i Danmark, der besidder en sådan teknisk indsigt i XBRL. Derfor har taxonomi dokumentationen desværre kun haft en meget begrænset nytteværdi for de af foreningens medlemmer, som aktivt har bidraget til foreningens høringssvar. Dette har begrænset mulighederne for bred deltagelse i høringen Taxonomien Den fremsendte zip-fil 1 indeholder 63 XML og XSD filer, der udgør selve taxonomien. For at kunne se indholdet af taxonomien kræves enten en separat taxonomi viewer eller anden software som indeholder en taxonomi viewer. 1 dcca_taxonomy_ zip 1

2 Det er endnu ikke almindeligt udbredt at have en taxonomi viewer eller XBRL klargjort software, som kan vise taxonomien. En stor del af gennemgangen er derfor foretaget ved brug af den online taxonomi viewer, Yeti, som E&S har fremsendt link til i høringsmaterialet. Foreningens fokus har været lagt på, at gennemgå taxonomien med henblik på at efterprøve om den indholdsmæssigt understøtter aflæggelse af årsrapporter i overensstemmelse med krav i årsregnskabsloven m.v. Dette har desværre vist sig, at være en udfordring, da taxonomien åbenbart er designet på en måde, som medfører, at det er vanskeligt at få vist de forventede regnskabsposter m.v. i Yeti. Vi har som eksempel spurgt E&S om vejledning til hvorledes detailposterne i en typisk anlægsnote kan ses i Yeti. E&S har venligst og meget hurtigt leveret et svar fra styrelsens eksterne taxonomi-konsulenter, med 3 siders vejledning i at få vist anlægsnotens elementer. Af svaret fremgår det tillige: Unfortunately YETI is not very good at displaying dimensional relations modeled in the definition linkbase due to the fact that it is only able to display one type of arcrole at once and is not able to connect the tree structures spread across different ELRs and linked attribute mechanism. Det svarer til vor oplevelse af vanskelighederne med at gennemgå taxonomiens indhold ved brug af Yeti. Styrelsens foregående taxonomi er også tilgængelig i Yeti. Efter vor opfattelse er visningen af den foregående E&S taxonomi langt lettere tilgængelig ved brug af Yeti. At visningen af taxonomien er problematisk i Yeti, giver en klar indikation af, at E&S taxonomi teknologisk set er helt på forkant med den internationale udvikling. Yeti udbydes af Corefiling, der efter vor opfattelse nyder international anerkendelse som en særdeles kompetent leverandør af specialiseret XBRL software, og er meget aktivt involveret i udviklingen af XBRL specifikationen. Det har derfor ikke undret os, at vi også har konstateret, at visning af taxonomien også giver udfordringer med andre softwareprodukter på nuværende tidspunkt. Årsagen til at den nye taxonomi er så vanskelig tilgængelig, hænger efter vor opfattelse sammen med, at den nye taxonomi har en udstrakt anvendelse af dimensioner, anvender definition linkbasen i stedet for presentation linkbasen, og generelt følger de nyeste anbefalinger fra XBRL IWG ITA 2. Anvendelsen af dimensioner medfører dels en reduktion i antallet af direkte elementer i hierarkiet, dels en forøgelse af mulige rapporteringskombinationer, hvilket forøger taxonomiens kompleksitet. Dette er beskrevet således i E&S taxonomi dokumentation: The DCCA taxonomy makes an extensive use of XBRL dimensions21. Currently it defines 13 explicit dimensions and 19 typed dimensions (whose values are defined by reporting entities in instance documents). The taxonomy defines in total 864 reportable concepts (1 in CMN, 36 in GSD, 64 in ARR, 41 in MRV, 12 in SOB, 599 in FSA, 49 in DST and 62 in TAX) however the number of possible to report records is much higher (4400+) as a result of application of XBRL dimensions to model the information requirements and request for previous period information (beginning balance). 2 XBRL International Working Group on Interoperable Taxonomy Architecture, der er et samarbejde mellem de tre store finansielle taxonomier: US GAAP, IFRS og EDINET (Japan gaap) 2

3 Det fremgår ikke klart af taxonomien eller dokumentationen hvilke af de mere end elementkombinationer der må bruges i forbindelse med aflæggelse af en årsrapport, jf. følgende beskrivelse i dokumentationen: There are no distinct files, extended link roles, whatsoever indicating which information is reportable only on solo and which on consolidated basis. Moreover the taxonomy may define superfluous information in this area. Denne manglende præcisering af hvilke af de mere end kombinationer af elementer og dimensioner der er valide, og hvilke der er invalide, i forhold til en årsrapportaflæggelse, har medført at gennemgangen af taxonomien til brug for afgivelse af høringssvar, i høj grad beror på den enkelte reviewers subjektive antagelser om valide og invalide kombinationer. Omfanget af mulige kombinationer har også medført, at det er en meget omfattende opgave at udarbejde et bare nogenlunde udtømmende høringssvar på element+dimensionsniveau. Foreningen råder desværre hverken over de ressourcer, eller høringsværktøjer, der er nødvendige til bare tilnærmelsesvist at kunne kortlægge, diskutere og afgive udtømmende høringskommenterer til mængden af mulige kombinationer i taxonomien. Den korte høringsfrist henover sommerferieperioden har forstærket disse begrænsninger. Vi har derfor måtte vælge at afgive høringssvar ud fra udvalgte eksempler på taxonomien indhold. Havde vi haft længere tid til at bearbejde og gennemgå taksonomien ville vi sandsynligvis have haft flere kommentarer. Eksemplerne fremgår af vedlagte bilag Status på taxonomiens udvikling Det fremgår af E&S taxonomi dokumentation, at der fortsat arbejdes med færdiggørelsen af taxonomien. Eksempler: In the future this custom solution will be replaced by the generic preferred label attribute defined as part of the XBRL standard functionality18. It is planned for the next releases of the DCCA taxonomy to further expand the list of references including also identification of their types. The DCCA taxonomy does not currently use the attribute on any item however this is subject to change in future. In the absence of this attribute it is expected that the values of monetary items will be reported as positive number when appearing in a natural accounting balance of a concept (e.g. costs/expenses are reported as positive figures and subtracted from revenue/income). It is under consideration for future versions of the taxonomy to split the following components in more detailed sections: Auditor s report (on audited financial statements, review or assurance): - Auditor s report on audited financial statements, - Auditor s report on review, - Auditor s report on assurance, Disclosures (on true and fair view, accounting policies, assets, liabilities other than provisions, provisions, equity, income statement, related parties, other) - Disclosures on true and fair view, - Disclosures on accounting policies, - Disclosures on assets, - Disclosures on liabilities other than provisions, - Disclosures on provisions, - Disclosures on equity, - Disclosures on income statement, - Disclosures on related parties, - Other disclosures. 3

4 Det er i taxonomi-dokumentationen ikke nærmere beskrevet hvorledes den foreliggende udgave af taxonomien forventes påvirket heraf og hvornår ændringerne forventes gennemført. Vi har konstateret, at der allerede er foretaget en dekomponering af Auditor s report i ovennævnte 3 grupper i den version af taxonomien der er sendt i høring. Den anførte beskrivelse i taxonomidokumentationen rejser derfor tvivl om, hvorvidt nogle af de fremtidige ændringer der er beskrevet i dokumentationen allerede er indarbejdet i taxonomien eller om der planlagt yderligere dekomponering heraf Taxonomiens omfang Det fremgår af E&S dokumentation for taxonomien, at taxonomien delvist er forberedt til at E&S implementerer IFRS taxonomien i Danmark: It is expected, that in the future the framework will also cover the International Financial Reporting Standards defined by the International Accounting Standards Board and endorsed by the European Union authorities that are applicable information requirements for the class-d companies in Denmark. As explained in section 2 above, it is expected that the framework expands in future by additional reporting requirements, in particular the Danish extension of the IFRS taxonomy. Architecture of the framework already takes this situation into account and the decisions on design were motivated by anticipation of such extension and further growth of the coverage of information requirements. Nevertheless the DCCA taxonomy framework contains also a number of departures from the rules set out by the IFRS taxonomy architecture. This is partly related to extensibility issue (see next section) but also results from specific requirements not addressed by the IFRS taxonomy (e.g. tax and statistics reporting). The framework contains also a set of extension concepts that can be used by reporting entities to provide information on their annual accounts to the Statistics Denmark4 and the Danish Tax Authority5 as well as general and submission data on the reporting entity and the report itself. [fodnoter:] Der fremgår ikke af E&S taxonomi dokumentation om der allerede er indarbejdet elementer, som primært er målrettet IFRS og i givet fald hvilke det er. Ved vor gennemgang af taxonomiens indhold har vi dog konstateret, at der nogle elementer, der har karakter af IFRS terminologi fremfor ÅRL terminologi. Om dette er udtryk for fremtidssikring i forhold til IFRS konvergens eller manglende tilpasning til ÅRL af inspiration hentet fra IFRS taxonomien, har givet anledning til debat i blandt de af foreningens medlemmer der har bidraget til foreningens gennemgang. Vi anbefaler, at E&S afklarer dette i taxonomi-dokumentationen og i selve taxonomien Taxonomi versioner Baseret på foreningens kendskab til taxonomi-udvikling i tilsvarende projekter i udlandet, forventer vi at det vil være nødvendigt for E&S, at foretage en løbende ajourføring af taxonomien efterhånden som forskellige regnskabsaflæggere begynder at implementere XBRL i deres rapporteringssystemer og -modeller. Det er et helt sædvanligt led i en XBRL implementering at nye brugeres implementering afdækker fejl, mangler, uklarheder, nye behov for rapporteringsmuligheder og udfordringer som følge af at lovgivningen ikke er e-parat. Der kan være mange forskellige årsager hertil, hvilket reelt ikke er væsentligt, når blot forholdene bliver rettet hurtigst muligst, så flest mulige regnskabsaflæggeres behov understøttes. E&S har valgt et såkaldt closed taxonomy approach, hvor regnskabsaflæggere ikke selv må udvide taxonomien. Det er foreningens opfattelse, at så længe taxonomien alene er målrettet regnskabsklasserne B og C (inkl. koncern), så medfører en closed taxonomy at der skabes maksimal sammenlignelighed på tværs af regnskabsaflæggere. Ud fra en samfundsøkonomisk betragtning er dette en fordel. Dette stiller dog store krav til E&S s dedikerede ressourcer til taxonomien, da det er op til E&S at levere løbende ajourføringer af taxonomien efterhånden som regnskabsaflæggerne konstaterer fejl og mangler i 4

5 taxonomien. Såfremt rettelserne tager for lang tid, kan det både forsinke modeludvikling og regnskabsaflæggelse i XBRL for de ramte virksomheder. Det fremgår ikke af taxonomi dokumentet om det er et bestemt antal rettelser, bestemte typer rettelser eller om det et bestemt omfang af regnskabsaflæggere, der medfører en ajourføring af taxonomien. Det fremgår heller ikke hvor hurtigt E&S kan forventes at opdatere taxonomien når behov herfor meddeles. Det fremgår ikke af taxonomi dokumentet hvor ofte der udsendes nye versioner, hvordan processen er frem til frigivelse af nye versioner og hvorledes ændringerne dokumenteres og synliggøres overfor taxonomibrugerne. Det fremgår heller ikke hvilken proces E&S følger når der modtages meldinger fra regnskabsaflæggere om behov for ajourføring. Det er foreningens opfattelse, at når der sker væsentlige ændringer i kravene til årsregnskabsaflæggelsen, typisk via ændringer til Årsregnskabsloven, så bør dette omgående reflekteres i et udkast til en ændret taxonomi. Den optimale proces vil være, at den ajourførte taxonomi integreres i selve behandlingen af forslaget til lovændring. I taxonomi dokumentet har E&S beskrevet en versioneringsnummersystematik, som vi umiddelbart kan tilslutte os. Det fremgår ikke om det er tilladt at anvende en tidligere taxonomiversion, hvis rettelserne ikke påvirker den konkrete regnskabsaflægger. Det kan f.eks. være tilfældet ved versionsændringer i 3 ciffer. Men det kan også være tilfældet ved større ændringer. Når E&S implementerer IFRS taxonomien kan det f.eks. medføre versionsændringer, som rammer samtlige brugere af taxonomien, uagtet de ikke aflægger årsrapport efter IFRS. Efter foreningens opfattelse er der behov for, at E&S dokumenterer hvilke ændringer der implementeres i hver ny version, så brugerne let kan få overblik over nødvendige ændringer. Herudover bør E&S udarbejde en samlet oversigt over hvilken version der implementer hver enkelt element-kombination. Endvidere bør E&S udarbejde en beskrivelse af hvorledes nye versioner leveres, så brugerne, især systemleverandører, kan tilpasse deres software så opdateringer kan indlæses så let som muligt. Til brug for læsning af gamle årsrapporter m.v. i XBRL er der også behov for, at E&S beskriver hvor ældre taxonomiversioner er tilgængelige. W3C har udviklet en metode, som vi foreslår E&S at overveje InlineXBRL Det fremgår ikke af høringsmaterialet, men E&S har tidligere udmeldt, at InlineXBRL vil blive understøttet i løbet af Efter foreningens opfattelse, giver InlineXBRL en række fordele, men også nye udfordringer. Det er f.eks. vanskeligt at forestille sig, at InlineXBRL kan anvendes til kombineret aflevering af årsrapport, selvangivelse og regnskabsstatistik. Da Styrelsens nuværende afleveringsløsning understøtter kombineret aflevering, anbefaler vi at Styrelsen uddyber hvad der vil ske med denne, når InlineXBRL lanceres. Dette kan have betydning for design af de systemløsninger der implementeres hos regnskabsaflæggerne inden Styrelsen åbner for InlineXBRL. InlineXBRL giver endvidere mulighed for, at have mere information på forsiden (HTML præsentationen) end i den integrerede XBRL-instans (bagsiden) og vice versa. Efter foreningens opfattelse er det vigtigt at få en bred debat, gerne i form af en form for høring, af om det skal være legalt at indsende InlineXBRL dokumenter, hvor der ikke er fuldstændig samme informationen på henholdsvis forsiden og bagsiden af InlineXBRL dokumentet. Såfremt det tillades, at forside og bagside indeholder forskellig information, bør E&S fastlægge objektive kriterier for hvornår en forskel er væsentlig for det retvisende billede og hvorledes en sådan væsentlig forskel skal behandles i forhold til bl.a. ledelsens og revisors påtegning. 5

6 3.7. Sammenfatning på bemærkninger til høringsmateriale Det er efter vor opfattelsen en klar styrke, at E&S har valgt at designe taxonomien ud fra de allernyeste anbefalinger fra XBRL IWG ITA om hvad der er god international praksis for finansielle taxonomier. Dette vil være en fordel på lang sigt for alle parter der anvender taxonomien. Ulempen ved at være blandt de første til at implementere de seneste teknologiske landvindinger er, at de på nuværende tidspunkt kun i meget begrænset omfang understøttes af eksisterende softwareværktøjer. Det har desværre medført, at det har været meget vanskeligt at foretage en gennemgang af taxonomien på det foreliggende grundlag. Vi er bekendt med, at Styrelsen har arbejdet på forbedringer af taxonomien i en lang periode. Vi er også klar over at der har været et stigende pres på Styrelsen fra markedet, herunder især fra foreningens medlemmer, om at få den nye taxonomi færdiggjort og frigivet så hurtigt som muligt. Dette pres har blandt andet været drevet af en bekymring blandt en række medlemmer om, hvorvidt det ville være muligt for dem at få indkøbt, udviklet, testet, og implementeret softwareløsninger, uddannet deres brugere og konverteret tidligere regnskaber på en økonomisk forsvarlig måde og i rette tid til den forventede udmelding fra Styrelsens om at aflevering i XBRL bliver obligatorisk. Vi har derfor forståelse for, at Styrelsen har besluttet at udsende taxonomien umiddelbart efter den var udarbejdet. Vi havde dog forventet og anbefalet, at den blev ledsaget af en udførlig dokumentation. Da Styrelsen har valgt at lægge sig op ad IFRS taxonomiens arkitektur m.v., anbefaler vi at Styrelsen også følger resten af IFRS taxonomiens koncept og dermed udarbejder taxonomi dokumention i samme omfang som til IFRS taxonomien. Manglen på dokumentation har vanskeliggjort gennemgangen. Udfordringerne med gennemgangen af taxonomien er samtidigt blevet forstærket af, at en stor del af foreningens medlemmer har afholdt sommerferie i høringsperioden. Da medlemmerne har afholdt sommerferie i forskellige perioder, har det desværre kun været muligt at samle medlemmerne til ét fælles møde om høringen kort før fristens udløb. Havde taxonomien været sendt i høring tidligere eller med længere svarfrist, ville vi have været i stand til at foretage en mere fyldestgørende gennemgang af taxonomien. Vi er overbeviste om, at dette ville have givet mulighed for at afgive et mere omfattende høringssvar, herunder med betydeligt flere konkrete kommentarer til taxonomien. På grundlag af meldinger fra vore medlemmer og deres netværk, er det vor opfattelse, at udfordringerne med gennemgangen af taxonomien har medført en betydelig begrænsning i antallet af mulige og faktiske bidragsydere tli høringen. Det giver anledning til, at vi ønsker at udtrykke bekymring om, hvorvidt taksonomien reelt har været underlagt den brede og grundige høringsproces, som E&S har lagt op til og som vi er enige i, at der også er et reelt behov for på grund af den tidsplan for obligatorisk indberetning, som E&S forventes at melde officielt ud i nærmeste fremtid. 4. Anbefalinger til forbedringer af taxonomidokumentation Baseret på vore ovenstående observationer vil vi anbefale, at E&S oversætter det nuværende taxonomi dokumentet til dansk. Det vil øge tilgængeligheden og forståelsen for indholdet i blandt målgruppen. at E&S ajourfører taxonomi dokumentet efterhånden som de fremtidige planer implementeres i selve taxonomien. at E&S udarbejder en mere udførlig brugervejledning til taxonomien (på dansk). Vi vil foreslå, at E&S henter inspiration fra f.eks. IFRS taxonomyguide Det skal bemærkes, at IFRS opdaterer brugervejledningen når de udsender deres årlige opdatering. 6

7 at E&S udarbejder printbare versioner af taxonomien. Vi vil foreslå, at E&S anvender samme metodik som IFRS Illustrated Taxonomy, således at der både udarbejdes en udgave i regnskabs-opstillings-orden og en opstillet efter ÅRL s systematik (lovparagraf-orden) Det vil være et unikt referenceværk, som kan eliminere behovet for at anvende en taxonomiviewer for at kunne læse taxonomiens indhold og vil samtidigt kunne fjerne usikkerheden omkring hvilke af de mulige kombinationer der er valide. at E&S udarbejder og udsender instans eksempler. Vi anbefaler som minimum følgende eksempler - En mindstekravs årsrapport for regnskabsklasse B, - En årsrapport for regnskabsklasse store C inklusiv fulde segmentoplysninger, - En årsrapport for en koncern og et moderselskab - En årsrapport med afvigende præsentation af resultatopgørelsen, f.eks. en finansiel virksomhed. at E&S udarbejder information om afleveringsprocessen, herunder af kladdefunktion og samtidigt aflevering til SKAT og DST. Herunder hvorledes den kombinerede aflevering kan anvendes når der ikke er samme frist for aflevering af henholdsvis årsrapport, selvangivelse og regnskabsstatistik. at E&S beskriver ansvarsforhold for henholdsvis GF dirigent, ledelse og revisor ved aflevering i XBRL og overfor regnskabsforbrugere der udtrækker årsrapporter i XBRL format fra Styrelsens systemer. at E&S informerer om planerne for udtræk af afleverede årsrapporter i XBRL. Det vil kunne øge incitamentet for efterspørgslen på årsrapporter i XBRL i markedet. at E&S informerer om hvordan et selskab skal forholde sig, hvis det konstaterer at der mangler elementer i taxonomien til at opmarkere årsrapporten. Såvel når det er en væsentlig information og hvor det er en mindre væsentlig information. at E&S opretter et åbent diskussionsforum, som indeholder typiske spørgsmål og svar omkring aflæggelse af årsrapporter i XBRL, så de er tilgængelige for alle interesserede - uden behov for individuel kontakt til E&S. Det vil reducere de ressourcer E&S anvender på besvarelse af gentagne spørgsmål og sikre et bredere kendskab til E&S praksis. at E&S beskriver hvilke testfaciliteter der er til rådighed. Dette vil være værdifuldt for udviklere og brugere af XBRL løsninger. at E&S beskriver tids- og handlingsplanen efter gennemførelse af høringen. Herunder planerne for udarbejdelse, testprocedurer og forventet frekvens for udsendelse af nye versioner af taxonomien indtil den er bredt testet og stabiliseret. Det har stor betydning for gennemførelsen af system- og modeludviklingen samt den efterfølgende implementering af XBRL løsninger, at de kan planlægges ud fra faste datoer for frigivelse af taxonomi opdateringer fra E&S. Ovennævnte dokumentation bør være tilgængelig via styrelsens hjemmeside. 7

8 5. Afslutning Afslutningsvist vil vi bemærke, at en række af foreningens medlemmer er bekymrede for projektets tidsplan, herunder om taxonomien kan nå at blive færdigudviklet, testet og dokumenteret, så den har tilstrækkelig høj kvalitet til en fuld implementering fra om der er det nødvendige brede udbud af software værktøjer i markedet, når firmaernes modeludvikling går i gang i foråret 2011 om det er tilstrækkelig tid til at teste fuld rapportering i XBRL inden intern lancering om der er tilstrækkelig tid til gennemføre intern træning, især i revisionsfirmaerne, og efterfølgende foretage konvertering af eksisterende kunders årsrapporter, så de er klar inden fristen for overgang til aflevering af regnskaber i XBRL forventeligt træder i kraft På basis af drøftelser med medlemmerne foreslår foreningen, - at E&S udarbejder en detaljeret tidsplan, som sikrer, at taxonomien er fuldstændig færdigbearbejdet, så regnskabsudarbejderne kan færdiggøre deres modeller senest i første kvartal at E&S overvejer modifikation af kravet om fuld rapportering i XBRL fra , hvis taxonomien først bliver fuldstændig færdig i andet kvartal Det kan f.eks. formuleres så det er årsrapportens hovedelementer der skal indberettes i det første år, mens at f.eks. hele eller dele af noteapparatet først bliver lovpligtigt i det efterfølgende år. Såfremt der er behov for uddybning af foreningens høringssvar, er Styrelsen meget velkommen til at kontakte os. På Foreningens vegne Lars J. Dyrner Formand XBRL Danmark 8

9 Bilag 1 1. Taxonomiens indhold Bilaget indeholder eksempler på fejl, mangler og bemærkninger vi har fundet ved vor gennemgang af taxonomien. Det skal understreges, at der alene er tale om eksempler og at det ikke er en udtømmende oplistning. Hvis høringsmaterialet havde været bedre, lettere tilgængeligt og hvis høringsperioden havde været længere eller ikke var lagt i en sommerferieperiode, ville vi have kunne udarbejde en mere omfattende liste af eksempler Dobbelte elementer Der vises et antal dobbelte elementer i Yeti s taxonomy viewer. Ved nærmere eftersyn viser det sig dog, at mange af de dobbelte elementer har samme elementnavn. Det er ikke muligt, at have to elementer med samme elementnavn (så er taxonomien teknisk invalid). Vi er derfor nået frem tid, at det sandsynligvis er Yeti som viser elementerne forkert (2 gange) når der er flere labelroles. Denne konklusion er dog ikke entydig, da samme fejl også er konstateret i andre software værktøjer. Der er nogle få elementer som har samme label, hvor det tilsyneladende ikke er en fejl i Yeti s visning. Det anser vi som en fejl i taxonomien. Det er godt nok ikke ulovligt i forhold til XBRL Specifikation 2.1 at have samme label på to forskellige elementer, men det strider mod god praksis, da forbrugerne ikke aner hvilket element de skal anvende. Disse fejl ser ud til at være fremkommet ved oversættelsen af taxonomien fra engelsk til dansk, da vi ikke kan finde tilsvarende fejl i de engelske labels og elementnavnene der er baseret på de engelske labels. Der er fx dobbelt elementer for ledelsesmedlemmer. Vi har forespurgt E&S om hvordan de skal anvendes. E&S har svaret: Vedrørende [navn fjernet] dobbelt tagning af ledelsesmedlemmer, så er det hensigten, at man kan nøjes med at tagge ledelsesmedlemmerne et sted, hvorefter det burde slå igennem det andet sted. Man kan således selv vælge, hvor man tagger navnene. Vi har vanskeligt ved at forstå bevæggrundene for at der er behov for ens elementer i taxonomien. Forklaring på anvendelse heraf bør indgå i en brugervejledning til taxonomien Manglende elementer Vi har konstateret, at der f.eks. mangler elementer til ledelsens påtegning Led Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar december 2009 for Selskab A. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Tag [tag mangler] ConfirmationThatAnnualReportIsPresentedInA ccordancewithrequirementsprovidedforbyle gislationanystandardsandrequirementsprovid edbyarticlesofassociationorbyagreement Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af selskabets ConfirmationThatAnnualReportGivesTrueAndF airviewofassetsliabilitiesequityfinancialpositi onandresults 9

10 aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse [Elementet er faktisk forkert navngivet/oversat] [tag mangler] [tag mangler] Som anført i høringsnotatet, har vi ikke kunne foretage fuldstændighedstjek af manglende elementer. Den uafhængige revisors påtegning omfatter 2 erklæringer. 1) Påtegning på årsregnskabet 2) Udtalelses om ledelsesberetningen Dette er ikke afspejlet i taxonomiens hierarki, hvor udtalelsen (2) ligger på samme niveau som elementerne i påtegningen (1) I taxonomien er der elementer for revisors udtalelse om ledelsesberetningen i revisionspåtegningen. Dvs. at det reflekterer ÅRL s skelnen. Men der er ingen elementer for ledelsens udtalelse om ledelsesberetningen i ledelsespåtegningen. Der mangler efter vor opfattelse en dimension for direktion. Ledelse dækker et eller flere ledelsesorganer, og er derfor ikke synonymt med direktion. Vi mangler mulighed for at rapportere en summarisk præsentation af egenkapitalen. 10

11 1.3. Elementnavngivning[hcg1] Vi har følgende eksempler på forkerte elementnavne. Sædvanligvis oversættes Årsrapport til Annual Report, mens årsregnskab oversættes til Financial Statement. Det er således upræcist når det ene element i ledelsespåtegningen, jf. ovenfor, er navngivet ConfirmationThatAnnualReportGivesTrueAndFairViewOfAssetsLiabilitiesEquityFinancialPositionAndResults Der afgives ikke erklæring om at Årsrapporten giver et retvisende billede, men at årsregnskabet giver et retvisende billede. Det vil være mere korrekt at kalde elementet ConfirmationThatFinancialStatementGivesTrueAndFairViewOfAssetsLiabilitiesEquityFinancialPositionAndRe sults Vi mener det er et problem, at der ikke er seperate elementer, når ÅRL tillader forskellige metoder til indregning og måling. Vi har drøftet dette med IFRS taxonomy gruppe, som anbefaler brug af dimensions til f.eks. at adskille elementer opgjort til kostpris fra samme elementer opgjort til dagsværdi. Teknisk set giver det dog en udfordring indtil der er tilgængelig software som er bedre til at håndtere dimensioner og har implementeret formula specifikationen. Formula er nødvendigt ved brug af dimensioner, da det ikke er muligt at bruge calculation linkbasen på tværs af dimensioner Referencer Der er ikke referencer på alle elementer. Der er elementer som ikke er selvforklarende og som heller ikke har en reference, hvilket gør det vanskeligt at sikre en ensartet tagning på tværs af regnskabsaflæggere og dermed sammenlignelighed på tværs af de indleverede XBRL regnskaberne. Problemet forstærkes hvis der tillige mangler elementer. Der er ingen referencer til RS er og Regnskabsvejledninger Labels Benævnelser på regnskabsposter må ikke afvige fra termerne i ÅRL. Dette er tilfældet for en række labels, som derfor bør rettes. Det skal bemærkes, at regnskabsinformation i et trykt regnskab altid præsenteres i en sammenhæng, hvilket bidrager til korrekt fortolkning af den enkelte information. Det samme er ikke tilfældet for et element i en taxonomi. Derfor kan er det være nødvendigt, at give elementerne mere udførlige labels i taxonomien. Eksempel: Betegnelsen afskrivninger anvendes typisk i trykte regnskaber, uden eksplicit angivelse af hvilke afskrivninger det egentligt er. Det fremgår nemlig typisk af en kolonneoverskift hvilken anlægstype der afskrives på eller om det er de samlede afskrivninger. Hvis afskrivningselementet i hver anlægsgruppe i taxonomien har afskrivninger som label, vil taxonomien være svær at anvende hvis man ikke bruger den fra ende til anden. Og det vil være tæt på umuligt at anvende instans regnskabet til udtræk af informationer. Dette eksempel er selvfølgeligt sat lidt på spidsen, men overdrivelse fremmer forståelsen. Teknisk set er det ikke et problem at have både korte og lange labels på samme element. XBRL Specifikationen giver mulighed for at give en række forskellige labels til samme element. Dette er f.eks. udnyttet i IFRS taxonomien, jf. IFRS TaxonomyGuide 2010 tabel

12 Det er herunder muligt, at anvende et documentation label, hvorved der kan indlægges en uddybende forklaring på formålet med det enkelte element. Det kan f.eks. tages direkte fra årsregnskabsloven eller officielle vejledninger, når blot det er tilstrækkeligt præcist oplysende på elementniveau. Det vil efter vor opfattelse forøge værdien af taxonomien overfor regnskabsaflæggere og regnskabsbrugere, samt bidrage til en mere konsistent anvendelse af taxonomien. Det er også muligt at udarbejde en version af taxonomien, som indeholder hyperlinks til en online version af årsregnskabsloven, vejledninger og andet. Dette anvendes f.eks. af IFRS. Vi har fundet oversættelsesfejl fra engelske labels til danske labels. Det gælder f.eks. revisionspåtegningen, hvor to af grupperne har samme labels. Elementnavnene for Navn og efternavn på den valgte revisor er hhv. NameAndSurnameOfAuditorAppointedToPerformAssuranceEngagement NameAndSurnameOfAuditorAppointedToPerformAudit Der er således substantiel forskel på elementerne, hvilket kun er afspejlet i de engelske labels. Vi har endvidere bemærket en række stavefejl i labels Regnskabsskemaer og taxonomien Vi har konstateret flere åbenlyse fejl i labels, elementnavne og manglende elementer ved at sammenligne taxonomien med regnskabsskemaerne fra Årsregnskabslovens bilag Ny selskabslov Vi har konstateret, at taxonomien ikke er ajourført med den nye selskabslov. 12

13 Bilag 2 Information fundet på under Spørgsmål og svar den 11. august

En empirisk analyse af forslag til forbedring af revisors påtegning

En empirisk analyse af forslag til forbedring af revisors påtegning Copenhagen Business School 2013 Institut for Regnskab og Revision Cand.merc.aud. studiet Kandidatafhandling En empirisk analyse af forslag til forbedring af revisors påtegning An empirical analysis of

Læs mere

Årsager til fejl i årsrapporter

Årsager til fejl i årsrapporter Årsager til fejl i årsrapporter Kortlægningsanalyse udarbejdet af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen September 2014 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work,

Læs mere

Hensættelser til tab på usikrede lån

Hensættelser til tab på usikrede lån Hensættelser til tab på usikrede lån Konsekvensen ved skift fra incurred loss til expected loss når IAS 39 bliver til IFRS 9 Kandidatafhandling på Cand.merc.aud. Institut for Regnskab og Revision Studerende:

Læs mere

BORTFALD AF REVISIONSPLIGT

BORTFALD AF REVISIONSPLIGT CAND.MERC.AUD.-STUDIET AALBORG UNIVERSITET NOVEMBER 2004 KANDIDATAFHANDLING BORTFALD AF REVISIONSPLIGT RS 2405 - ET ALTERNATIV TIL REVISION MÅLRETTET TIL MINDRE VIRKSOMHEDER UDARBEJDET AF CAMILLA MEHLSEN

Læs mere

Revisors erklæringer

Revisors erklæringer CMA Afhandling, Aalborg Universitet Revisors erklæringer Afleveringsdato: 30. april 2012 Vejleder: Søren Rasmussen Opgaveløser: Jon K. Mortensen INDHOLDSFORTEGNELSE SUMMARY... 1 INDLEDNING... 1 1.1 PROBLEMFORMULERING...

Læs mere

Informative revisorpåtegninger

Informative revisorpåtegninger Informative revisorpåtegninger Analyse af opdaterede ISA er Forfatter: Jeanette Tost Dam Vejleder: Henrik Trangeled Kristensen Aarhus Universitet, Aarhus BSS Cand.merc.aud Juni 2015 Antal anslag: 131.924

Læs mere

Påvirkning af den nye erklæringsstandard udvidet gennemgang for revisor

Påvirkning af den nye erklæringsstandard udvidet gennemgang for revisor Institut for økonomi Forfattere: Lica L. Nielsen (286296) Cand. merc. aud. Malene Jensen (300185) Kandidatafhandling Vejleder: René Ferrer Ruiz Påvirkning af den nye erklæringsstandard udvidet gennemgang

Læs mere

Nærtstående Parter med fokus på regnskab og revision

Nærtstående Parter med fokus på regnskab og revision Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Maj 2012 Nærtstående Parter med fokus på regnskab og revision - En operationalisering Forfatter: Kasper M. Kristensen Vejleder: Peter Thor Kellmer

Læs mere

Udvidet gennemgang. Et alternativ til revision? Copenhagen Business School 2013 Institut for Regnskab & Revision Cand.merc.

Udvidet gennemgang. Et alternativ til revision? Copenhagen Business School 2013 Institut for Regnskab & Revision Cand.merc. Copenhagen Business School 2013 Institut for Regnskab & Revision Cand.merc.aud studiet Udvidet gennemgang Et alternativ til revision? Kandidatafhandling Afleveringsdato: 18. november 2013 Antal anslag:

Læs mere

Udvidet gennemgang. Extended review

Udvidet gennemgang. Extended review Copenhagen Business School 2015 Cand.merc.aud. Kandidatafhandling Udvidet gennemgang Arten og omfanget af arbejdshandlinger ved udvidet gennemgang, herunder revisors reaktion ved formodning om væsentlig

Læs mere

Tilretninger af taksonomien for regnskabsklasse B og C

Tilretninger af taksonomien for regnskabsklasse B og C Erhvervsstyrelsen Att. Niels-Peter Rønmos og Lise Fode Langelinie Alle 17 2100 København Ø 13. september 2012 Kære Niels-Peter Rønmos og Lise Fode, Tilretninger af taksonomien for regnskabsklasse B og

Læs mere

Konsekvensen af en yderligere lempelse af revisionspligten i 2010

Konsekvensen af en yderligere lempelse af revisionspligten i 2010 Copenhagen Business School Institut for Regnskab & Revision Cand.merc.aud. studiet, 2010 KANDIDATAFHANDLING Konsekvensen af en yderligere lempelse af revisionspligten i 2010 Udarbejdet af: Christina Brandt

Læs mere

Udvidet gennemgang. Extended review

Udvidet gennemgang. Extended review Extended review Hvordan påvirkes revisors arbejde ved indførelsen af udvidet, når virksomhedernes byrder skal begrænses? Copenhagen Business School 2013 Kandidatafhandling cand.merc.aud. Antal anslag 239.633/normalsider

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning Kandidatspeciale Brian Jakobsen 7. marts 2014 Igangværende arbejder for fremmed regning Analyse af udvalgte regnskabsmæssige problemstillinger for regnskabsaflægger i forbindelse med indregning og måling

Læs mere

IFRS 11 Joint Arrangements

IFRS 11 Joint Arrangements Aarhus Universitet Business and Social Sciences Foråret, 2012 Afhandling, HD(R) IFRS 11 Joint Arrangements Formår IASB at forbedre den regnskabsmæssige behandling af joint ventures i IFRS 11 sammenlignet

Læs mere

Cand. Merc. (registreret revisor) Studienummer: 280223. Revisionspåtegninger. -med fokus på forbehold set i lyset af finanskrisen

Cand. Merc. (registreret revisor) Studienummer: 280223. Revisionspåtegninger. -med fokus på forbehold set i lyset af finanskrisen Institut for regnskab Forfatter: Martin Husted Cand. Merc. (registreret revisor) Studienummer: 280223 Kandidatafhandling Vejleder: Torben Rasmussen Revisionspåtegninger -med fokus på forbehold set i lyset

Læs mere

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger INDHOLD Klik på det ønskede område for at komme direkte til dette Indledning Hvad er godt Investor Relationsarbejde? IR-politik IR-funktionen - rammer og organisatorisk

Læs mere

NY REVISIONSPÅTEGNING -En empirisk analyse af tilføjelsen af Key Audit Matters

NY REVISIONSPÅTEGNING -En empirisk analyse af tilføjelsen af Key Audit Matters Copenhagen Business School 2014 Cand.merc.aud.-studiet Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling NY REVISIONSPÅTEGNING -En empirisk analyse af tilføjelsen af Key Audit Matters NEW AUDITOR S

Læs mere

Kandidatafhandling Cand.Merc.aud CSR RAPPORTERING. Vejleder: Hans Vistisen. Kathja Christina Sørensen Tillebeck. Lisa Lewis Pedersen

Kandidatafhandling Cand.Merc.aud CSR RAPPORTERING. Vejleder: Hans Vistisen. Kathja Christina Sørensen Tillebeck. Lisa Lewis Pedersen Kandidatafhandling Cand.Merc.aud CSR RAPPORTERING Vejleder: Hans Vistisen Kathja Christina Sørensen Tillebeck Aalborg Universitet Den 15. juni 2011 Titelblad Vejleder: Hans Vistisen Emne: CSR rapportering

Læs mere

Revision af koncerner efter ISA 600 i Danmark

Revision af koncerner efter ISA 600 i Danmark Kandidatafhandling Revision af koncerner efter ISA 600 i Danmark af Henrik Kyhnauv Vejleder: Carsten Tjagvad Afleveret 8. april 2011 Cand.merc.aud. Institut for Regnskab og Revision Antal anslag: 121.923

Læs mere

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision En empirisk undersøgelse af årsagerne til fejl i revisors arbejde hos revisionsvirksomheder med mellem 1-10 revisorer November 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

IFRS 15 - Revenue from Contracts with Customers

IFRS 15 - Revenue from Contracts with Customers IFRS 15 - Revenue from Contracts with Customers Analyse af væsentlige forskelle ved indregning og måling af omsætning mellem IAS 18 / IAS 11 og IFRS 15 An analysis of significant differences on recignition

Læs mere

Analyse af IFRS for SME s anvendelighed for danske selskaber i softwareudviklingsbranchen

Analyse af IFRS for SME s anvendelighed for danske selskaber i softwareudviklingsbranchen Kandidatafhandling Cand.merc.aud.-studiet Institut for Regnskab og Revision Analyse af IFRS for SME s anvendelighed for danske selskaber i softwareudviklingsbranchen UDARBEJDET AF: Christopher Ulrich Pedersen

Læs mere

Revisoradfærd ved kendskab til skattefejl

Revisoradfærd ved kendskab til skattefejl Cand.merc.aud studiet Syddansk Universitet, Kolding Semester: Forår 2010 Revisoradfærd ved kendskab til skattefejl Udarbejdet af: Thomas Olesen 10.10.1977 Vejleder: Bent Warming-Rasmussen Fag: Revision

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Version 1.0 29. juni 2012 Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Regnskabs- og revisionsmæssig behandling af IAS 12 effekten af ændrede skattesatser

Regnskabs- og revisionsmæssig behandling af IAS 12 effekten af ændrede skattesatser Regnskabs- og revisionsmæssig behandling af IAS 12 effekten af ændrede skattesatser Forfatter: Anders S. Houmann Trine Bæk Andersen Vejleder: Thomas Ryttersgaard Afleveret den 12. maj 2014 Copenhagen Business

Læs mere

Fremtidens revisionsbranche i Danmark efter indførsel af firmarotation

Fremtidens revisionsbranche i Danmark efter indførsel af firmarotation Fremtidens revisionsbranche i Danmark efter indførsel af firmarotation Forfatter: Louise Rosgaard Birknow Vejleder: Hans Henrik Berthing Aalborg Universitet Kandidatafhandling - Juni 2014 Cand.merc.aud

Læs mere

Den nye revisorlovs påvirkning på kontrollen af revisors arbejde

Den nye revisorlovs påvirkning på kontrollen af revisors arbejde Copenhagen Business School 13. januar 2009 Institut for regnskab og revision Cand. Merc. Aud-studiet Kandidatafhandling Den nye revisorlovs påvirkning på kontrollen af revisors arbejde Opgaven er udarbejdet

Læs mere

Empirisk analyse af aktivering af skattemæssige underskud i konkursramte selskaber

Empirisk analyse af aktivering af skattemæssige underskud i konkursramte selskaber COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL 2009 Empirisk analyse af aktivering af skattemæssige underskud i konkursramte selskaber Kandidatafhandling Institut for Regnskab og Revision Cand.merc.aud Af: Ann-Charlotte L.

Læs mere