Høringssvar til den danske Taxonomi i udkast

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringssvar til den danske Taxonomi i udkast"

Transkript

1 20. august 2010 Høringssvar til den danske Taxonomi i udkast 1. Indledning XBRL Danmark vil indledningsvist ønske Erhvervs- og Selskabsstyrelsen tillykke med den betydningsfulde milepæl, som er opnået ved udsendelse af den danske taxonomi i høring. 2. Grundlag for høringssvar Nærværende bemærkninger og kommentarer er udarbejdet til det høringsmateriale, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen udsendte via den 18. juni Det modtagne høringsmateriale omfatter følgende: dcca_taxonomy_ zip Documentation_DCCA_XBRLTaxonomyFrameworkArchitecture v05.pdf Link til Yeti online taxonomi viewer: Som led i vor gennemgang har vi været inde på E&S hjemmeside for at se, om der var yderligere information tilgængelig om høringen. Der forefindes lidt dokumentation på om XBRL, men det er efter vor vurdering ikke målrettet denne version af taxonomien og er derfor ikke omfattet af vor høringsbesvarelse. Det bemærkes, at der på foreligger information som er forældet, jf. bilag 2 3. Bemærkninger til høringsmaterialet 3.1. Documentation_DCCA_XBRLTaxonomyFrameworkArchitecture v05.pdf Den fremsendte dokumentation er tydeligvis udarbejdet af det udenlandske it firma, som E&S har engageret til at forestår den it-tekniske del af taxonomi-udarbejdelsen. Dokumentationen er således skrevet af eksperter i XBRL it-teknologi og fremstår sådan, at det alene kan opfattes som målrettet en modtagergruppe med tilsvarende dyb kendskab til den it-tekniske del af XBRL standarden og ajourført viden om den seneste internationale tekniske udvikling inden for god praksis for finansielle taxonomier. Efter foreningens opfattelse er der på nuværende tidspunkt meget få eksperter i Danmark, der besidder en sådan teknisk indsigt i XBRL. Derfor har taxonomi dokumentationen desværre kun haft en meget begrænset nytteværdi for de af foreningens medlemmer, som aktivt har bidraget til foreningens høringssvar. Dette har begrænset mulighederne for bred deltagelse i høringen Taxonomien Den fremsendte zip-fil 1 indeholder 63 XML og XSD filer, der udgør selve taxonomien. For at kunne se indholdet af taxonomien kræves enten en separat taxonomi viewer eller anden software som indeholder en taxonomi viewer. 1 dcca_taxonomy_ zip 1

2 Det er endnu ikke almindeligt udbredt at have en taxonomi viewer eller XBRL klargjort software, som kan vise taxonomien. En stor del af gennemgangen er derfor foretaget ved brug af den online taxonomi viewer, Yeti, som E&S har fremsendt link til i høringsmaterialet. Foreningens fokus har været lagt på, at gennemgå taxonomien med henblik på at efterprøve om den indholdsmæssigt understøtter aflæggelse af årsrapporter i overensstemmelse med krav i årsregnskabsloven m.v. Dette har desværre vist sig, at være en udfordring, da taxonomien åbenbart er designet på en måde, som medfører, at det er vanskeligt at få vist de forventede regnskabsposter m.v. i Yeti. Vi har som eksempel spurgt E&S om vejledning til hvorledes detailposterne i en typisk anlægsnote kan ses i Yeti. E&S har venligst og meget hurtigt leveret et svar fra styrelsens eksterne taxonomi-konsulenter, med 3 siders vejledning i at få vist anlægsnotens elementer. Af svaret fremgår det tillige: Unfortunately YETI is not very good at displaying dimensional relations modeled in the definition linkbase due to the fact that it is only able to display one type of arcrole at once and is not able to connect the tree structures spread across different ELRs and linked attribute mechanism. Det svarer til vor oplevelse af vanskelighederne med at gennemgå taxonomiens indhold ved brug af Yeti. Styrelsens foregående taxonomi er også tilgængelig i Yeti. Efter vor opfattelse er visningen af den foregående E&S taxonomi langt lettere tilgængelig ved brug af Yeti. At visningen af taxonomien er problematisk i Yeti, giver en klar indikation af, at E&S taxonomi teknologisk set er helt på forkant med den internationale udvikling. Yeti udbydes af Corefiling, der efter vor opfattelse nyder international anerkendelse som en særdeles kompetent leverandør af specialiseret XBRL software, og er meget aktivt involveret i udviklingen af XBRL specifikationen. Det har derfor ikke undret os, at vi også har konstateret, at visning af taxonomien også giver udfordringer med andre softwareprodukter på nuværende tidspunkt. Årsagen til at den nye taxonomi er så vanskelig tilgængelig, hænger efter vor opfattelse sammen med, at den nye taxonomi har en udstrakt anvendelse af dimensioner, anvender definition linkbasen i stedet for presentation linkbasen, og generelt følger de nyeste anbefalinger fra XBRL IWG ITA 2. Anvendelsen af dimensioner medfører dels en reduktion i antallet af direkte elementer i hierarkiet, dels en forøgelse af mulige rapporteringskombinationer, hvilket forøger taxonomiens kompleksitet. Dette er beskrevet således i E&S taxonomi dokumentation: The DCCA taxonomy makes an extensive use of XBRL dimensions21. Currently it defines 13 explicit dimensions and 19 typed dimensions (whose values are defined by reporting entities in instance documents). The taxonomy defines in total 864 reportable concepts (1 in CMN, 36 in GSD, 64 in ARR, 41 in MRV, 12 in SOB, 599 in FSA, 49 in DST and 62 in TAX) however the number of possible to report records is much higher (4400+) as a result of application of XBRL dimensions to model the information requirements and request for previous period information (beginning balance). 2 XBRL International Working Group on Interoperable Taxonomy Architecture, der er et samarbejde mellem de tre store finansielle taxonomier: US GAAP, IFRS og EDINET (Japan gaap) 2

3 Det fremgår ikke klart af taxonomien eller dokumentationen hvilke af de mere end elementkombinationer der må bruges i forbindelse med aflæggelse af en årsrapport, jf. følgende beskrivelse i dokumentationen: There are no distinct files, extended link roles, whatsoever indicating which information is reportable only on solo and which on consolidated basis. Moreover the taxonomy may define superfluous information in this area. Denne manglende præcisering af hvilke af de mere end kombinationer af elementer og dimensioner der er valide, og hvilke der er invalide, i forhold til en årsrapportaflæggelse, har medført at gennemgangen af taxonomien til brug for afgivelse af høringssvar, i høj grad beror på den enkelte reviewers subjektive antagelser om valide og invalide kombinationer. Omfanget af mulige kombinationer har også medført, at det er en meget omfattende opgave at udarbejde et bare nogenlunde udtømmende høringssvar på element+dimensionsniveau. Foreningen råder desværre hverken over de ressourcer, eller høringsværktøjer, der er nødvendige til bare tilnærmelsesvist at kunne kortlægge, diskutere og afgive udtømmende høringskommenterer til mængden af mulige kombinationer i taxonomien. Den korte høringsfrist henover sommerferieperioden har forstærket disse begrænsninger. Vi har derfor måtte vælge at afgive høringssvar ud fra udvalgte eksempler på taxonomien indhold. Havde vi haft længere tid til at bearbejde og gennemgå taksonomien ville vi sandsynligvis have haft flere kommentarer. Eksemplerne fremgår af vedlagte bilag Status på taxonomiens udvikling Det fremgår af E&S taxonomi dokumentation, at der fortsat arbejdes med færdiggørelsen af taxonomien. Eksempler: In the future this custom solution will be replaced by the generic preferred label attribute defined as part of the XBRL standard functionality18. It is planned for the next releases of the DCCA taxonomy to further expand the list of references including also identification of their types. The DCCA taxonomy does not currently use the attribute on any item however this is subject to change in future. In the absence of this attribute it is expected that the values of monetary items will be reported as positive number when appearing in a natural accounting balance of a concept (e.g. costs/expenses are reported as positive figures and subtracted from revenue/income). It is under consideration for future versions of the taxonomy to split the following components in more detailed sections: Auditor s report (on audited financial statements, review or assurance): - Auditor s report on audited financial statements, - Auditor s report on review, - Auditor s report on assurance, Disclosures (on true and fair view, accounting policies, assets, liabilities other than provisions, provisions, equity, income statement, related parties, other) - Disclosures on true and fair view, - Disclosures on accounting policies, - Disclosures on assets, - Disclosures on liabilities other than provisions, - Disclosures on provisions, - Disclosures on equity, - Disclosures on income statement, - Disclosures on related parties, - Other disclosures. 3

4 Det er i taxonomi-dokumentationen ikke nærmere beskrevet hvorledes den foreliggende udgave af taxonomien forventes påvirket heraf og hvornår ændringerne forventes gennemført. Vi har konstateret, at der allerede er foretaget en dekomponering af Auditor s report i ovennævnte 3 grupper i den version af taxonomien der er sendt i høring. Den anførte beskrivelse i taxonomidokumentationen rejser derfor tvivl om, hvorvidt nogle af de fremtidige ændringer der er beskrevet i dokumentationen allerede er indarbejdet i taxonomien eller om der planlagt yderligere dekomponering heraf Taxonomiens omfang Det fremgår af E&S dokumentation for taxonomien, at taxonomien delvist er forberedt til at E&S implementerer IFRS taxonomien i Danmark: It is expected, that in the future the framework will also cover the International Financial Reporting Standards defined by the International Accounting Standards Board and endorsed by the European Union authorities that are applicable information requirements for the class-d companies in Denmark. As explained in section 2 above, it is expected that the framework expands in future by additional reporting requirements, in particular the Danish extension of the IFRS taxonomy. Architecture of the framework already takes this situation into account and the decisions on design were motivated by anticipation of such extension and further growth of the coverage of information requirements. Nevertheless the DCCA taxonomy framework contains also a number of departures from the rules set out by the IFRS taxonomy architecture. This is partly related to extensibility issue (see next section) but also results from specific requirements not addressed by the IFRS taxonomy (e.g. tax and statistics reporting). The framework contains also a set of extension concepts that can be used by reporting entities to provide information on their annual accounts to the Statistics Denmark4 and the Danish Tax Authority5 as well as general and submission data on the reporting entity and the report itself. [fodnoter:] Der fremgår ikke af E&S taxonomi dokumentation om der allerede er indarbejdet elementer, som primært er målrettet IFRS og i givet fald hvilke det er. Ved vor gennemgang af taxonomiens indhold har vi dog konstateret, at der nogle elementer, der har karakter af IFRS terminologi fremfor ÅRL terminologi. Om dette er udtryk for fremtidssikring i forhold til IFRS konvergens eller manglende tilpasning til ÅRL af inspiration hentet fra IFRS taxonomien, har givet anledning til debat i blandt de af foreningens medlemmer der har bidraget til foreningens gennemgang. Vi anbefaler, at E&S afklarer dette i taxonomi-dokumentationen og i selve taxonomien Taxonomi versioner Baseret på foreningens kendskab til taxonomi-udvikling i tilsvarende projekter i udlandet, forventer vi at det vil være nødvendigt for E&S, at foretage en løbende ajourføring af taxonomien efterhånden som forskellige regnskabsaflæggere begynder at implementere XBRL i deres rapporteringssystemer og -modeller. Det er et helt sædvanligt led i en XBRL implementering at nye brugeres implementering afdækker fejl, mangler, uklarheder, nye behov for rapporteringsmuligheder og udfordringer som følge af at lovgivningen ikke er e-parat. Der kan være mange forskellige årsager hertil, hvilket reelt ikke er væsentligt, når blot forholdene bliver rettet hurtigst muligst, så flest mulige regnskabsaflæggeres behov understøttes. E&S har valgt et såkaldt closed taxonomy approach, hvor regnskabsaflæggere ikke selv må udvide taxonomien. Det er foreningens opfattelse, at så længe taxonomien alene er målrettet regnskabsklasserne B og C (inkl. koncern), så medfører en closed taxonomy at der skabes maksimal sammenlignelighed på tværs af regnskabsaflæggere. Ud fra en samfundsøkonomisk betragtning er dette en fordel. Dette stiller dog store krav til E&S s dedikerede ressourcer til taxonomien, da det er op til E&S at levere løbende ajourføringer af taxonomien efterhånden som regnskabsaflæggerne konstaterer fejl og mangler i 4

5 taxonomien. Såfremt rettelserne tager for lang tid, kan det både forsinke modeludvikling og regnskabsaflæggelse i XBRL for de ramte virksomheder. Det fremgår ikke af taxonomi dokumentet om det er et bestemt antal rettelser, bestemte typer rettelser eller om det et bestemt omfang af regnskabsaflæggere, der medfører en ajourføring af taxonomien. Det fremgår heller ikke hvor hurtigt E&S kan forventes at opdatere taxonomien når behov herfor meddeles. Det fremgår ikke af taxonomi dokumentet hvor ofte der udsendes nye versioner, hvordan processen er frem til frigivelse af nye versioner og hvorledes ændringerne dokumenteres og synliggøres overfor taxonomibrugerne. Det fremgår heller ikke hvilken proces E&S følger når der modtages meldinger fra regnskabsaflæggere om behov for ajourføring. Det er foreningens opfattelse, at når der sker væsentlige ændringer i kravene til årsregnskabsaflæggelsen, typisk via ændringer til Årsregnskabsloven, så bør dette omgående reflekteres i et udkast til en ændret taxonomi. Den optimale proces vil være, at den ajourførte taxonomi integreres i selve behandlingen af forslaget til lovændring. I taxonomi dokumentet har E&S beskrevet en versioneringsnummersystematik, som vi umiddelbart kan tilslutte os. Det fremgår ikke om det er tilladt at anvende en tidligere taxonomiversion, hvis rettelserne ikke påvirker den konkrete regnskabsaflægger. Det kan f.eks. være tilfældet ved versionsændringer i 3 ciffer. Men det kan også være tilfældet ved større ændringer. Når E&S implementerer IFRS taxonomien kan det f.eks. medføre versionsændringer, som rammer samtlige brugere af taxonomien, uagtet de ikke aflægger årsrapport efter IFRS. Efter foreningens opfattelse er der behov for, at E&S dokumenterer hvilke ændringer der implementeres i hver ny version, så brugerne let kan få overblik over nødvendige ændringer. Herudover bør E&S udarbejde en samlet oversigt over hvilken version der implementer hver enkelt element-kombination. Endvidere bør E&S udarbejde en beskrivelse af hvorledes nye versioner leveres, så brugerne, især systemleverandører, kan tilpasse deres software så opdateringer kan indlæses så let som muligt. Til brug for læsning af gamle årsrapporter m.v. i XBRL er der også behov for, at E&S beskriver hvor ældre taxonomiversioner er tilgængelige. W3C har udviklet en metode, som vi foreslår E&S at overveje InlineXBRL Det fremgår ikke af høringsmaterialet, men E&S har tidligere udmeldt, at InlineXBRL vil blive understøttet i løbet af Efter foreningens opfattelse, giver InlineXBRL en række fordele, men også nye udfordringer. Det er f.eks. vanskeligt at forestille sig, at InlineXBRL kan anvendes til kombineret aflevering af årsrapport, selvangivelse og regnskabsstatistik. Da Styrelsens nuværende afleveringsløsning understøtter kombineret aflevering, anbefaler vi at Styrelsen uddyber hvad der vil ske med denne, når InlineXBRL lanceres. Dette kan have betydning for design af de systemløsninger der implementeres hos regnskabsaflæggerne inden Styrelsen åbner for InlineXBRL. InlineXBRL giver endvidere mulighed for, at have mere information på forsiden (HTML præsentationen) end i den integrerede XBRL-instans (bagsiden) og vice versa. Efter foreningens opfattelse er det vigtigt at få en bred debat, gerne i form af en form for høring, af om det skal være legalt at indsende InlineXBRL dokumenter, hvor der ikke er fuldstændig samme informationen på henholdsvis forsiden og bagsiden af InlineXBRL dokumentet. Såfremt det tillades, at forside og bagside indeholder forskellig information, bør E&S fastlægge objektive kriterier for hvornår en forskel er væsentlig for det retvisende billede og hvorledes en sådan væsentlig forskel skal behandles i forhold til bl.a. ledelsens og revisors påtegning. 5

6 3.7. Sammenfatning på bemærkninger til høringsmateriale Det er efter vor opfattelsen en klar styrke, at E&S har valgt at designe taxonomien ud fra de allernyeste anbefalinger fra XBRL IWG ITA om hvad der er god international praksis for finansielle taxonomier. Dette vil være en fordel på lang sigt for alle parter der anvender taxonomien. Ulempen ved at være blandt de første til at implementere de seneste teknologiske landvindinger er, at de på nuværende tidspunkt kun i meget begrænset omfang understøttes af eksisterende softwareværktøjer. Det har desværre medført, at det har været meget vanskeligt at foretage en gennemgang af taxonomien på det foreliggende grundlag. Vi er bekendt med, at Styrelsen har arbejdet på forbedringer af taxonomien i en lang periode. Vi er også klar over at der har været et stigende pres på Styrelsen fra markedet, herunder især fra foreningens medlemmer, om at få den nye taxonomi færdiggjort og frigivet så hurtigt som muligt. Dette pres har blandt andet været drevet af en bekymring blandt en række medlemmer om, hvorvidt det ville være muligt for dem at få indkøbt, udviklet, testet, og implementeret softwareløsninger, uddannet deres brugere og konverteret tidligere regnskaber på en økonomisk forsvarlig måde og i rette tid til den forventede udmelding fra Styrelsens om at aflevering i XBRL bliver obligatorisk. Vi har derfor forståelse for, at Styrelsen har besluttet at udsende taxonomien umiddelbart efter den var udarbejdet. Vi havde dog forventet og anbefalet, at den blev ledsaget af en udførlig dokumentation. Da Styrelsen har valgt at lægge sig op ad IFRS taxonomiens arkitektur m.v., anbefaler vi at Styrelsen også følger resten af IFRS taxonomiens koncept og dermed udarbejder taxonomi dokumention i samme omfang som til IFRS taxonomien. Manglen på dokumentation har vanskeliggjort gennemgangen. Udfordringerne med gennemgangen af taxonomien er samtidigt blevet forstærket af, at en stor del af foreningens medlemmer har afholdt sommerferie i høringsperioden. Da medlemmerne har afholdt sommerferie i forskellige perioder, har det desværre kun været muligt at samle medlemmerne til ét fælles møde om høringen kort før fristens udløb. Havde taxonomien været sendt i høring tidligere eller med længere svarfrist, ville vi have været i stand til at foretage en mere fyldestgørende gennemgang af taxonomien. Vi er overbeviste om, at dette ville have givet mulighed for at afgive et mere omfattende høringssvar, herunder med betydeligt flere konkrete kommentarer til taxonomien. På grundlag af meldinger fra vore medlemmer og deres netværk, er det vor opfattelse, at udfordringerne med gennemgangen af taxonomien har medført en betydelig begrænsning i antallet af mulige og faktiske bidragsydere tli høringen. Det giver anledning til, at vi ønsker at udtrykke bekymring om, hvorvidt taksonomien reelt har været underlagt den brede og grundige høringsproces, som E&S har lagt op til og som vi er enige i, at der også er et reelt behov for på grund af den tidsplan for obligatorisk indberetning, som E&S forventes at melde officielt ud i nærmeste fremtid. 4. Anbefalinger til forbedringer af taxonomidokumentation Baseret på vore ovenstående observationer vil vi anbefale, at E&S oversætter det nuværende taxonomi dokumentet til dansk. Det vil øge tilgængeligheden og forståelsen for indholdet i blandt målgruppen. at E&S ajourfører taxonomi dokumentet efterhånden som de fremtidige planer implementeres i selve taxonomien. at E&S udarbejder en mere udførlig brugervejledning til taxonomien (på dansk). Vi vil foreslå, at E&S henter inspiration fra f.eks. IFRS taxonomyguide Det skal bemærkes, at IFRS opdaterer brugervejledningen når de udsender deres årlige opdatering. 6

7 at E&S udarbejder printbare versioner af taxonomien. Vi vil foreslå, at E&S anvender samme metodik som IFRS Illustrated Taxonomy, således at der både udarbejdes en udgave i regnskabs-opstillings-orden og en opstillet efter ÅRL s systematik (lovparagraf-orden) Det vil være et unikt referenceværk, som kan eliminere behovet for at anvende en taxonomiviewer for at kunne læse taxonomiens indhold og vil samtidigt kunne fjerne usikkerheden omkring hvilke af de mulige kombinationer der er valide. at E&S udarbejder og udsender instans eksempler. Vi anbefaler som minimum følgende eksempler - En mindstekravs årsrapport for regnskabsklasse B, - En årsrapport for regnskabsklasse store C inklusiv fulde segmentoplysninger, - En årsrapport for en koncern og et moderselskab - En årsrapport med afvigende præsentation af resultatopgørelsen, f.eks. en finansiel virksomhed. at E&S udarbejder information om afleveringsprocessen, herunder af kladdefunktion og samtidigt aflevering til SKAT og DST. Herunder hvorledes den kombinerede aflevering kan anvendes når der ikke er samme frist for aflevering af henholdsvis årsrapport, selvangivelse og regnskabsstatistik. at E&S beskriver ansvarsforhold for henholdsvis GF dirigent, ledelse og revisor ved aflevering i XBRL og overfor regnskabsforbrugere der udtrækker årsrapporter i XBRL format fra Styrelsens systemer. at E&S informerer om planerne for udtræk af afleverede årsrapporter i XBRL. Det vil kunne øge incitamentet for efterspørgslen på årsrapporter i XBRL i markedet. at E&S informerer om hvordan et selskab skal forholde sig, hvis det konstaterer at der mangler elementer i taxonomien til at opmarkere årsrapporten. Såvel når det er en væsentlig information og hvor det er en mindre væsentlig information. at E&S opretter et åbent diskussionsforum, som indeholder typiske spørgsmål og svar omkring aflæggelse af årsrapporter i XBRL, så de er tilgængelige for alle interesserede - uden behov for individuel kontakt til E&S. Det vil reducere de ressourcer E&S anvender på besvarelse af gentagne spørgsmål og sikre et bredere kendskab til E&S praksis. at E&S beskriver hvilke testfaciliteter der er til rådighed. Dette vil være værdifuldt for udviklere og brugere af XBRL løsninger. at E&S beskriver tids- og handlingsplanen efter gennemførelse af høringen. Herunder planerne for udarbejdelse, testprocedurer og forventet frekvens for udsendelse af nye versioner af taxonomien indtil den er bredt testet og stabiliseret. Det har stor betydning for gennemførelsen af system- og modeludviklingen samt den efterfølgende implementering af XBRL løsninger, at de kan planlægges ud fra faste datoer for frigivelse af taxonomi opdateringer fra E&S. Ovennævnte dokumentation bør være tilgængelig via styrelsens hjemmeside. 7

8 5. Afslutning Afslutningsvist vil vi bemærke, at en række af foreningens medlemmer er bekymrede for projektets tidsplan, herunder om taxonomien kan nå at blive færdigudviklet, testet og dokumenteret, så den har tilstrækkelig høj kvalitet til en fuld implementering fra om der er det nødvendige brede udbud af software værktøjer i markedet, når firmaernes modeludvikling går i gang i foråret 2011 om det er tilstrækkelig tid til at teste fuld rapportering i XBRL inden intern lancering om der er tilstrækkelig tid til gennemføre intern træning, især i revisionsfirmaerne, og efterfølgende foretage konvertering af eksisterende kunders årsrapporter, så de er klar inden fristen for overgang til aflevering af regnskaber i XBRL forventeligt træder i kraft På basis af drøftelser med medlemmerne foreslår foreningen, - at E&S udarbejder en detaljeret tidsplan, som sikrer, at taxonomien er fuldstændig færdigbearbejdet, så regnskabsudarbejderne kan færdiggøre deres modeller senest i første kvartal at E&S overvejer modifikation af kravet om fuld rapportering i XBRL fra , hvis taxonomien først bliver fuldstændig færdig i andet kvartal Det kan f.eks. formuleres så det er årsrapportens hovedelementer der skal indberettes i det første år, mens at f.eks. hele eller dele af noteapparatet først bliver lovpligtigt i det efterfølgende år. Såfremt der er behov for uddybning af foreningens høringssvar, er Styrelsen meget velkommen til at kontakte os. På Foreningens vegne Lars J. Dyrner Formand XBRL Danmark 8

9 Bilag 1 1. Taxonomiens indhold Bilaget indeholder eksempler på fejl, mangler og bemærkninger vi har fundet ved vor gennemgang af taxonomien. Det skal understreges, at der alene er tale om eksempler og at det ikke er en udtømmende oplistning. Hvis høringsmaterialet havde været bedre, lettere tilgængeligt og hvis høringsperioden havde været længere eller ikke var lagt i en sommerferieperiode, ville vi have kunne udarbejde en mere omfattende liste af eksempler Dobbelte elementer Der vises et antal dobbelte elementer i Yeti s taxonomy viewer. Ved nærmere eftersyn viser det sig dog, at mange af de dobbelte elementer har samme elementnavn. Det er ikke muligt, at have to elementer med samme elementnavn (så er taxonomien teknisk invalid). Vi er derfor nået frem tid, at det sandsynligvis er Yeti som viser elementerne forkert (2 gange) når der er flere labelroles. Denne konklusion er dog ikke entydig, da samme fejl også er konstateret i andre software værktøjer. Der er nogle få elementer som har samme label, hvor det tilsyneladende ikke er en fejl i Yeti s visning. Det anser vi som en fejl i taxonomien. Det er godt nok ikke ulovligt i forhold til XBRL Specifikation 2.1 at have samme label på to forskellige elementer, men det strider mod god praksis, da forbrugerne ikke aner hvilket element de skal anvende. Disse fejl ser ud til at være fremkommet ved oversættelsen af taxonomien fra engelsk til dansk, da vi ikke kan finde tilsvarende fejl i de engelske labels og elementnavnene der er baseret på de engelske labels. Der er fx dobbelt elementer for ledelsesmedlemmer. Vi har forespurgt E&S om hvordan de skal anvendes. E&S har svaret: Vedrørende [navn fjernet] dobbelt tagning af ledelsesmedlemmer, så er det hensigten, at man kan nøjes med at tagge ledelsesmedlemmerne et sted, hvorefter det burde slå igennem det andet sted. Man kan således selv vælge, hvor man tagger navnene. Vi har vanskeligt ved at forstå bevæggrundene for at der er behov for ens elementer i taxonomien. Forklaring på anvendelse heraf bør indgå i en brugervejledning til taxonomien Manglende elementer Vi har konstateret, at der f.eks. mangler elementer til ledelsens påtegning Led Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar december 2009 for Selskab A. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Tag [tag mangler] ConfirmationThatAnnualReportIsPresentedInA ccordancewithrequirementsprovidedforbyle gislationanystandardsandrequirementsprovid edbyarticlesofassociationorbyagreement Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af selskabets ConfirmationThatAnnualReportGivesTrueAndF airviewofassetsliabilitiesequityfinancialpositi onandresults 9

10 aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse [Elementet er faktisk forkert navngivet/oversat] [tag mangler] [tag mangler] Som anført i høringsnotatet, har vi ikke kunne foretage fuldstændighedstjek af manglende elementer. Den uafhængige revisors påtegning omfatter 2 erklæringer. 1) Påtegning på årsregnskabet 2) Udtalelses om ledelsesberetningen Dette er ikke afspejlet i taxonomiens hierarki, hvor udtalelsen (2) ligger på samme niveau som elementerne i påtegningen (1) I taxonomien er der elementer for revisors udtalelse om ledelsesberetningen i revisionspåtegningen. Dvs. at det reflekterer ÅRL s skelnen. Men der er ingen elementer for ledelsens udtalelse om ledelsesberetningen i ledelsespåtegningen. Der mangler efter vor opfattelse en dimension for direktion. Ledelse dækker et eller flere ledelsesorganer, og er derfor ikke synonymt med direktion. Vi mangler mulighed for at rapportere en summarisk præsentation af egenkapitalen. 10

11 1.3. Elementnavngivning[hcg1] Vi har følgende eksempler på forkerte elementnavne. Sædvanligvis oversættes Årsrapport til Annual Report, mens årsregnskab oversættes til Financial Statement. Det er således upræcist når det ene element i ledelsespåtegningen, jf. ovenfor, er navngivet ConfirmationThatAnnualReportGivesTrueAndFairViewOfAssetsLiabilitiesEquityFinancialPositionAndResults Der afgives ikke erklæring om at Årsrapporten giver et retvisende billede, men at årsregnskabet giver et retvisende billede. Det vil være mere korrekt at kalde elementet ConfirmationThatFinancialStatementGivesTrueAndFairViewOfAssetsLiabilitiesEquityFinancialPositionAndRe sults Vi mener det er et problem, at der ikke er seperate elementer, når ÅRL tillader forskellige metoder til indregning og måling. Vi har drøftet dette med IFRS taxonomy gruppe, som anbefaler brug af dimensions til f.eks. at adskille elementer opgjort til kostpris fra samme elementer opgjort til dagsværdi. Teknisk set giver det dog en udfordring indtil der er tilgængelig software som er bedre til at håndtere dimensioner og har implementeret formula specifikationen. Formula er nødvendigt ved brug af dimensioner, da det ikke er muligt at bruge calculation linkbasen på tværs af dimensioner Referencer Der er ikke referencer på alle elementer. Der er elementer som ikke er selvforklarende og som heller ikke har en reference, hvilket gør det vanskeligt at sikre en ensartet tagning på tværs af regnskabsaflæggere og dermed sammenlignelighed på tværs af de indleverede XBRL regnskaberne. Problemet forstærkes hvis der tillige mangler elementer. Der er ingen referencer til RS er og Regnskabsvejledninger Labels Benævnelser på regnskabsposter må ikke afvige fra termerne i ÅRL. Dette er tilfældet for en række labels, som derfor bør rettes. Det skal bemærkes, at regnskabsinformation i et trykt regnskab altid præsenteres i en sammenhæng, hvilket bidrager til korrekt fortolkning af den enkelte information. Det samme er ikke tilfældet for et element i en taxonomi. Derfor kan er det være nødvendigt, at give elementerne mere udførlige labels i taxonomien. Eksempel: Betegnelsen afskrivninger anvendes typisk i trykte regnskaber, uden eksplicit angivelse af hvilke afskrivninger det egentligt er. Det fremgår nemlig typisk af en kolonneoverskift hvilken anlægstype der afskrives på eller om det er de samlede afskrivninger. Hvis afskrivningselementet i hver anlægsgruppe i taxonomien har afskrivninger som label, vil taxonomien være svær at anvende hvis man ikke bruger den fra ende til anden. Og det vil være tæt på umuligt at anvende instans regnskabet til udtræk af informationer. Dette eksempel er selvfølgeligt sat lidt på spidsen, men overdrivelse fremmer forståelsen. Teknisk set er det ikke et problem at have både korte og lange labels på samme element. XBRL Specifikationen giver mulighed for at give en række forskellige labels til samme element. Dette er f.eks. udnyttet i IFRS taxonomien, jf. IFRS TaxonomyGuide 2010 tabel

12 Det er herunder muligt, at anvende et documentation label, hvorved der kan indlægges en uddybende forklaring på formålet med det enkelte element. Det kan f.eks. tages direkte fra årsregnskabsloven eller officielle vejledninger, når blot det er tilstrækkeligt præcist oplysende på elementniveau. Det vil efter vor opfattelse forøge værdien af taxonomien overfor regnskabsaflæggere og regnskabsbrugere, samt bidrage til en mere konsistent anvendelse af taxonomien. Det er også muligt at udarbejde en version af taxonomien, som indeholder hyperlinks til en online version af årsregnskabsloven, vejledninger og andet. Dette anvendes f.eks. af IFRS. Vi har fundet oversættelsesfejl fra engelske labels til danske labels. Det gælder f.eks. revisionspåtegningen, hvor to af grupperne har samme labels. Elementnavnene for Navn og efternavn på den valgte revisor er hhv. NameAndSurnameOfAuditorAppointedToPerformAssuranceEngagement NameAndSurnameOfAuditorAppointedToPerformAudit Der er således substantiel forskel på elementerne, hvilket kun er afspejlet i de engelske labels. Vi har endvidere bemærket en række stavefejl i labels Regnskabsskemaer og taxonomien Vi har konstateret flere åbenlyse fejl i labels, elementnavne og manglende elementer ved at sammenligne taxonomien med regnskabsskemaerne fra Årsregnskabslovens bilag Ny selskabslov Vi har konstateret, at taxonomien ikke er ajourført med den nye selskabslov. 12

13 Bilag 2 Information fundet på under Spørgsmål og svar den 11. august

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Oversigt over: Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Erhvervsstyrelsen, december 201 Version 1.3 Erhvervsstyrelsen, december 201, Version 1.3 Side 1 Forord Dette dokument

Læs mere

FSR s høringssvar taksonomi for digitale regnskaber i regnskabsklasse B samt C og koncern (H078-10)

FSR s høringssvar taksonomi for digitale regnskaber i regnskabsklasse B samt C og koncern (H078-10) Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09 13 e-mail: fsr@fsr.dk Internet: www.fsr.dk Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Att.:

Læs mere

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Oversigt over: Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Erhvervsstyrelsen, september 201 Version 1.2 Erhvervsstyrelsen, september 201, Version 1.2 Side 1 Forord Dette dokument

Læs mere

DONG aflægger såvel årsregnskab som koncernregnskab efter IFRS som godkendt af EU.

DONG aflægger såvel årsregnskab som koncernregnskab efter IFRS som godkendt af EU. FORTROLIGT Bestyrelsen for DONG Energy A/S Sendt pr. digital post Dato 8. februar 2016 J.nr. 2015-3568 Udtalelse vedrørende anvendelse af et supplerende resultatmål Business performance i årsrapporten

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013 A ApS og B mod registreret revisor K afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 3. december 2013 har A ApS (CVR. XX XX XX XX) og B (CVR.nr. XX XX

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 107/76 25.4.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/656 af 4. februar 2015 om betingelserne, hvorunder kreditinstitutter har tilladelse til at medregne foreløbige overskud og overskud ved

Læs mere

Hvad kan digitale regnskaber bruges til og hvad er fordelene? november 2009

Hvad kan digitale regnskaber bruges til og hvad er fordelene? november 2009 Hvad kan digitale regnskaber bruges til og hvad er fordelene? november 2009 Lars J. Dyrner Formand XBRL Danmark Faglig chef Moore Stephens Danmark LJD@MooreStephens.dk www.xbrl.dk Regnskaber Regulering

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme 3. april 2009 /jcn og lfo Sag Notat om måling (værdiansættelse) af ejendomme Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både

Læs mere

Viveros Vang ApS CVR-nr

Viveros Vang ApS CVR-nr CVR-nr. 31 16 30 99 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Mark Jøker Vang Christensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Dragsholm Golf Club. Årsrapport for 2014. Golfsvinget 1 4540 Fårevejle. Cvr.nr. 27 16 86 63. (12. regnskabsår)

Dragsholm Golf Club. Årsrapport for 2014. Golfsvinget 1 4540 Fårevejle. Cvr.nr. 27 16 86 63. (12. regnskabsår) Dragsholm Golf Club Golfsvinget 1 4540 Fårevejle Cvr.nr. 27 16 86 63 Årsrapport for 2014 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 29. marts 2015.

Læs mere

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Konsekvenser for Venture Capital og Private Equity selskaber ved indregning og måling af kapitalandele i andre virksomheder Kontakt Niels Henrik B. Mikkelsen

Læs mere

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr.

Læs mere

Agenda. Digitalisering af årsrapporter m.v. V/ Jens Vadekær. Statsautoriseret revisor

Agenda. Digitalisering af årsrapporter m.v. V/ Jens Vadekær. Statsautoriseret revisor Agenda Digitalisering af årsrapporter m.v. V/ Jens Vadekær Statsautoriseret revisor Hvorfor digitale regnskaber Der er oplagte fordele Øger adgang/tilgængelighed til regnskabsdata Gør det lettere at analysere

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Tilretninger af taksonomien for regnskabsklasse B og C

Tilretninger af taksonomien for regnskabsklasse B og C Erhvervsstyrelsen Att. Niels-Peter Rønmos og Lise Fode Langelinie Alle 17 2100 København Ø 13. september 2012 Kære Niels-Peter Rønmos og Lise Fode, Tilretninger af taksonomien for regnskabsklasse B og

Læs mere

AL-TEKAFUL VELGØRENDE FORENING DORTHEAVEJ 14 2400 KØBENHAVN NV ÅRSRAPPORT FOR 2012

AL-TEKAFUL VELGØRENDE FORENING DORTHEAVEJ 14 2400 KØBENHAVN NV ÅRSRAPPORT FOR 2012 AL-TEKAFUL VELGØRENDE FORENING DORTHEAVEJ 14 2400 KØBENHAVN NV ÅRSRAPPORT FOR 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling København NV den / 2013 Dirigent Side PÅTEGNINGER

Læs mere

Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret)

Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret) Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret) Erhvervsstyrelsen udsendte den 14. august 2012 en ny indsendelsesbekendtgørelse¹, som trådte i kraft den 20. august 2012. Bekendtgørelsen regulerer

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

XML-komitéen. XBRL-standarden og dens anvendelse i Danmark

XML-komitéen. XBRL-standarden og dens anvendelse i Danmark XML-komitéen 19. maj 2004 Sag 2004-0000033 /RUG XBRL-standarden og dens anvendelse i Danmark I dette notat beskrives XBRL-standarden ud fra et teknisk, organisatorisk samt anvendelsesmæssigt perspektiv

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Waldfeucht II - 2004 Komplementaranpartsselskab CVR-nr.

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 33 87 18 80 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011 pwc.dk Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter V/ Lars Engelund Revisor som indsender Revisors ansvar udvides som udgangspunkt ikke i forbindelse med indførelse af obligatorisk digital

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN EU-UDBUD NR. 2016/S 089-156404 (Version 5 af 1. juni 2016) Page 1 of 6 1 ESPD, Teknisk og faglig formåen I ESPD punkt IV,

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet:

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 137/2013 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. november 2013 har A klaget over registreret revisor B. Revisornævnet

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

ESMAs fokusområder 2014

ESMAs fokusområder 2014 ESMAs fokusområder 2014 Det europæiske værdipapirtilsyn (ESMA) har udsendt en meddelelse (Public Statement), hvori der er redegjort for fokusområderne for de europæiske tilsynsmyndigheders regnskabskontrol

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 -------------------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet Finanstilsynets vejledning af 21. december 2001 Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet 1.

Læs mere

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN Årsrapport 3. januar 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2012 Martin Engbjerg Dirigent Side 2

Læs mere

Udarbejdelse af udvidelse af den danske IFRS-taksonomi

Udarbejdelse af udvidelse af den danske IFRS-taksonomi Vejledning vedr.: Udarbejdelse af udvidelse af den danske IFRS-taksonomi Erhvervsstyrelsen, 2014 Version 1.0 Forord Siden maj 2009 har Erhvervsstyrelsen modtaget årsrapporter digitalt i XBRL. I starten

Læs mere

PS Holding Viborg ApS CVR-nr

PS Holding Viborg ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PS Holding Viborg ApS CVR-nr. 31 59 89 23 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

Digitale regnskaber. Nye indberetningsregler for selskaber

Digitale regnskaber. Nye indberetningsregler for selskaber Digitale regnskaber Nye indberetningsregler for selskaber Krav om indberetning af digitale regnskaber Baggrund I 2011 vedtog Folketinget ved lov, at selskaber i Danmark fremadrettet skal indsende årsrapporter

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber juni 2012

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber juni 2012 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 312 Offentligt Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber juni 2012 Indledning Det er regeringens mål, at

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon CVR-nr 22 59 04 13, Vesterbrogade 5, 1502 København V Handels ApS Panoptikon Beretning for 2008 Selskabet indgår korttidskontrakter med forskellige ferieudbydere,

Læs mere

Årsregnskabsloven og andelsboligforeninger

Årsregnskabsloven og andelsboligforeninger 3. september 2009 /jcn Sag 2009-20.142 Årsregnskabsloven og andelsboligforeninger Beskrivelse af den generelle problemstilling Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget spørgsmål vedrørende andelsboligforeningers

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændringer kan opdeles i områderne ændring i regnskabspraksis og ændring af regnskabsmæssige skøn. Herudover kan der være ændringer som følge af fejl.

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19 Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening Indholdsfortegnelse side Ledelsespåtegning 1 Revisorpåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Taksonomi vejledning for digitale årsrapporter

Taksonomi vejledning for digitale årsrapporter Taksonomi vejledning for digitale årsrapporter Indledning... Valg af taksonomi... 3 Generelt om udfyldelse af elementer... 3 4 Forside... 4 5 Virksomhedsoplysninger... 5 6 Ledelsespåtegning... 8 7 Revisor

Læs mere

Lars Kiertzner, chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d. FSR-danske revisorer, medlem af Revisionsteknisk Udvalg

Lars Kiertzner, chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d. FSR-danske revisorer, medlem af Revisionsteknisk Udvalg Fællestræk i revisors erklæringer Lars Kiertzner, chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d. FSR-danske revisorer, medlem af Revisionsteknisk Udvalg 1. Modifikationer af konklusionen 2. Modifikationer

Læs mere

Amino Energi & Smerte Klinikken ApS

Amino Energi & Smerte Klinikken ApS Amino Energi & Smerte Klinikken ApS CVR-nr. 32 83 39 26 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06 2013 Dirigent Sanne Kiilerich Indholdsfortegnelse

Læs mere

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015 PROPOX ApS Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg Årsrapport 14. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2016 Per Olesen Dirigent

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Thorsø Vandværk I/S CVR-nr

Thorsø Vandværk I/S CVR-nr Thorsø Vandværk I/S Administration: EnergiMidt A/S Thorsølundvej 46 Tietgensvej 2-4 8881 Thorsø 8600 Silkeborg Telefon 87 22 89 38 Thorsø Vandværk I/S CVR-nr. 23 41 88 19 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2015 8. regnskabsår Ringkøbing Fjord Parken ApS Jagtvej 34, Holmsland 6950 Ringkøbing CVR-nr. 31 57 87 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Regnskabskontrol af Danske Bank A/S årsrapport

Regnskabskontrol af Danske Bank A/S årsrapport Bestyrelsen og direktionen for Danske Bank A/S 19. januar 2015 Regnskabskontrol af Danske Bank A/S årsrapport for 2013 Finanstilsynet har foretaget en delvis 1 regnskabskontrol af Danske Bank A/S (Danske

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Notat Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Til: Michael Søsted og Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fra: Dansk Erhverv

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 Foreningen Bastard Festival CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Claus Skoda.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Claus Skoda. Den 21. marts 2014 blev der i sag nr. 112/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Claus Skoda afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade København K. Att. Lars Poulsen og Niels Ebbe Andersen. Sendt pr.

Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade København K. Att. Lars Poulsen og Niels Ebbe Andersen. Sendt pr. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8 1306 København K Att. Lars Poulsen og Niels Ebbe Andersen 29. januar 2009 Sag /lje Deres ref. lp/lki/dor Sendt pr. mail Forespørgsel om regnskabsaflæggelse

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I ReviFaxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads CVR-nr.: 31334470 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 fe

Læs mere