UDDANNELSE & TEKNISK INFORMATION / EDUCATION & TECHNICAL INFORMATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDDANNELSE & TEKNISK INFORMATION / EDUCATION & TECHNICAL INFORMATION"

Transkript

1 Uddannelse Kurser Kundetilpassede kurser Underviser Education Seminars Customized Seminars Instructor Teknisk information Ståltovets grundelementer Ståltovskonstruktioner Specielle ståltov Eksempler på anvendelse af ståltove Valg af det rette ståltov Bestilling af ståltove Ståltovstolerancer Håndtering, inspektion og installation Kontrol og vedligeholdelse Forlængelse og for strækning Anvendelsestemperaturer Martensit Endebefæstigelser Istøbning med wirelock Tromlekapacitet Klassificering af ståltove Tovværk Kæder og komponenter Tekniske omregningstabeller Technical Information The Basic Elements of Steel Wire Ropes Steel Wire Rope Constructions Special Steel Wire Ropes Use of Steel Wire Ropes Selecting the Right Steel Wire Rope Ordering Steel Wire Ropes Steel Wire Rope Tolerances Handling, Inspection and Installation Inspection and Maintenance Elongation and Pre-stretching Operating Temperatures Martensite Formation End Terminations Socketing (Wirelock) Drum Capacity Classification of Steel Wire Ropes Fibre Ropes Chains and Lifting Components Technical Conversion Tables

2 -1 Kurser Viden øger sikkerheden Som en del af vores service, afholder vi kurser i korrekt anvendelse og brug af løftegrej, tovværk og ståltov. At løfte rigtigt og anvende det rigtige grej øger sikker heden og dermed trivslen på arbejdspladsen. Ulykker med efterfølgende skader og sygedage koster hvert år både virk somheder og hele vort samfund enorme summer. Løbende uddannelse vil utvivlsomt reducere både de økonomiske og menneske lige skader, og tillige give brugeren den fornødne selvtillid og sikkerhed i sit valg af det rigtige løftegrej eller tovværk til en given opgave. Ved kurserne anvendes professionelt præsen ta tions materiale bl.a. i PowerPoint. Seminars Knowledge increases the safety As part of our service, we offer seminars in correct handling and use of lifting gear, fibreand steel wire ropes. Correct lifting and employment of the correct gear increases the safety and in that way the job satisfaction. Accidents with subsequent injuries and days of illness cost every year companies as well as the entire society enormously amounts. Undoubtedly contininuous education will no doubt reduce economic and also human damages and in addition give the user the necessary selfconfidence and security in his choice of correct lifting gear or cordage for a certain job. At the seminars we employ professional presentation material among others in PowerPoint. Sikker anhugning - Giver en grundig information om forskellige typer løftegrej og anhugningsmidler: - hvordan de er opbygget, - hvordan de skal anvendes på en sikkerhedsog driftmæssig forsvarlig måde. - Giver den nødvendige orientering om AT s regelsæt på området samt en orientering om arbejdsmiljølovens og Maskindirektivets regelsæt vedrørende anhugningsmidler. - Giver en grundig gennemgang af sikkerhedsforskrifter ved løft, normer, belastning og kontrol. - Kurset Sikker Anhugning afholdes typisk som et hel- eller halvdagsarrangement. - Kursusmappe i ringbind er inkluderet i prisen for heldagskurser. Safe Lifting - Gives a thorough information on different types of lifting gear and ways of lifting: - how they are constructed - how they should be used in a safe and operational way. - Gives the necessary information of the Danish Working Environment Service s protocol in the area and information of the Working Environment Act s and the directive of the machinery s protocol concerning ways of lifting and lifting means. - Gives a thorough study of safety regulations through lifting, norms, loading and control. - The seminar in safe lifting is typically a full-time or part-time arrangement. - Seminar folder in a ring binder is included in the price for full-time seminars.

3 -2 Kundetilpassede kurser - Vi kan ligeledes tilbyde yderligere special kurser på specifikke produkter / udstyr. Kontakt os, så vi i fællesskab kan sam men sætte det optimale kursus til Deres behov. Efter afholdt kursus vil deltagerne modtage et diplom. Customized Seminars - Further we can offer special seminars on specific products / equipment. Please contact us and according to your requirements we will fit the optimal seminar together. At the end of the seminar the participants will receive a diploma. Underviser Jan Negendahl, Key Account Manager Ansat i Fyns Kran Udstyr A/S siden 1981, og har siden midten af 90 erne afholdt utallige kurser i sikker anhugning for entreprenør- og mobilkranbranchen. Hvem henvender kurserne sig til Kurserne er målrettet alle professionelle brugere af løftegrej, anhugningsmidler, samt fiber- og ståltov inden for entreprenørbranchen, industrien og transportsektoren. Herunder arbejdsledere, sikkerhedsfolk, koordinatorer, kranførere, anhuggere, værksteds- og havnearbejdere. Kort sagt alle, som i dagligdagen arbejder med og omkring løftegrej. Alle vore kurser kan om ønsket afholdes på Deres lokationer. Kontakt os for yderligere information om indhold, mulige tidspunkter for afholdelse af kurser samt priser m.v. Instructor Jan Negendahl, Key Account Manager Employed at Fyns Kran Udstyr A/S since 1981 and has since the middle of the nineties held uncountable seminars in safe lifting for the business of contractors and mobile cranes. To whom does the Seminars approach The seminars are targeted all professional users of lifting gear, of lifting means/ways of lifting and of fibre- and steel wire ropes within the branch of contractors, the industry and the transport sector. Among whom supervisors, security people, coordinators, crane drivers, riggers, workshopand dock workers. In short, everybody, who in their everyday life work with and around lifting gear. All our seminars can if you wish be held at your location. Contact us for further information as regards content, suitable time to hold a seminar and prices etc.

4 -3 Ståltovets grundelementer Ståltov (Fig. 1): - Ståltråde der danner en dugt - Dugter der slås omkring et hjerte - Hjerte Disse elementer udføres i forskellig udformning/design afhængig af, hvilke fysiske krav der stilles til ståltovet, samt hvad det skal anvendes til. Én dugt kan i visse tilfælde med fordel anvendes som et ståltov. En fjerde komponent, der er lige så vigtig som udformningen og kvaliteten af de tre basiskomponenter, er indfedtningen af hjerte og dugter (se af snittet Vedligeholdelse af ståltovet ) Fig. 1 The Basic Elements of Steel Wire Ropes Steel Wire Rope (Fig. 1): - Steel wires that form a strand - Strands that are wrapped around a core - The core These elements are available in various models/designs, depending on the physical requirements of the steel wire rope and its intended application. A single strand can in certain cases be used quite properly as a steel wire rope. A fourth component, that is equally as important for the steel wire rope s performance as the design and quality of the three basic components, is the lubrication of the core and the strands (see Maintenance of Steel Wire Rope ). Ståltråd Fyns Kran Udstyr A/S kan levere ståltov i mange forskellige kvaliteter kontakt os, så vi kan imødekomme netop Deres krav. De stålkvaliteter, som Fyns Kran Udstyr A/S kan levere af standard ståltove opfylder som minimum internationale standarder (EN 10264). Herved opnår Fyns Kran Udstyr A/S ståltove en høj grad af ensartethed. Minimum brudstyrken på tråden angiver klassifikationen af ståltovet. Fyns Kran Udstyr A/S` anvender bl.a. følgende trådtyper: - Ugalv. tråde (primært elevatortove) N/mm² (140 kp/mm²) - Zink-galv. tråde (primært fiskeri) N/mm² (160 kp/mm²) - Zink/alu.-galv. tråde (primært fiskeri)1.570 N/mm² (160 kp/mm²) - Rustfrie tråde (brudstyrken er dimensionsafhængig) N/mm² (170 kp/mm²) - Zink-galv. tråde (primært industri) N/mm² (180 kp/mm²) - Zink-galv. tråde (primært industri) N/mm² (200 kp/mm²) Dugter En dugt er fremstillet (slået) af minimum 3 tråde, der er lagt i én af mange forskellige designs (geometrisk opbygning). Dugten er næsten altid opbygget omkring en centertråd. Som regel er trådene af stål, men de kan også være af fiber (natur- eller kunstfiber) eller af en kombination af stål og fiber. Antallet, størrelsen og materialet af de enkelte tråde kendetegner tovet og dets egenskaber. Få og tykke tråde giver stor slidstyrke, hvorimod mange og tynde tråde giver stor fleksibilitet (se også afsnittet Dugttype (dugtdesign) ). Steel Wire Fyns Kran Udstyr A/S can supply steel wire ropes in many different qualities contact us to find out how we can meet your requirements. The qualities of steel that Fyns Kran Udstyr A/S can supply of standard steel wire ropes meets international standards (EN 10264). In this way Fyns Kran Udstyr A/S steel wire ropes achieve a high degree of uniformity. The minimum tensile strength of the wire defines the classification of the steel wire rope. Fyns Kran Udstyr A/S offers follwoing wire types: - Ungalv. wires (elevator cables) 1,370 N/mm² (140 kp/mm²) - Zinc galv. wires (mainly fishing) 1,570 N/mm² (160 kp/mm²) - Zinc/alu.-galv. wires (mainly fishing) 1,570 N/mm² (160 kp/mm²) - Rustproof wires, tensile strength dependent on size 1,670 N/mm² (170 kp/mm²) - Zinc galv. wires (mainly industry) 1,770 N/mm² (180 kp/mm²) - Zinc galv. wires (mainly industry) 1,970 N/mm² (200 kp/mm²) Strands A strand is laid by a minimum of three wires that are arranged in many different designs (geometric patterns). The strand is nearly almost arranged around a centre wire. The wires are made from either steel or fibre (natural or man-made), or a combination of these.the quantity, size and material from which the individual wires are made, characterise the rope and its qualities. Fewer, thicker wires create greater abrasion resistance, whereas a greater number of thinner wires creates greater flexibility (see also the section Types of Strand ).

5 -4 Hjerte Næsten alle ståltove har et hjerte. Hjertets funktion er at understøtte og fastholde dugterne i deres relative stilling under brugen. Hjertematerialet kan enten være af stål eller fiber eller en kombination af disse (Fig. 2). Hjertet er normalt af typen: - FC (natur- eller kunstfiber, Fibre Core) - WSC (stålhjerte, Wire Strand Core) WSC et er en dugt og af samme konstruktion som ståltovets dugter. - IWRC (stålhjerte, Independent Wire Rope Core). IWRC et er et selvstændigt ståltov med et fiberhjerte eller WSC. Core Almost all steel wire ropes have a core. The core s function is to support and retain the strands in their respective positions while the steel wire rope is being used. The core may be made of either steel, fibre, or a combination of the two (Fig. 2). The core is usually one of the following types: - FC (natural or man-made fibre, Fibre Core). - WSC (steel core, Wire Strand Core). The WSC is a strand and is of exactly the same construction as.the strands in the steel wire rope. - IWRC (steel core, Independent Wire Rope Core). The IWRC is an independent steel wire rope with a fibre core or a WSC. Fig. 2 Ståltovskonstruktioner Et ståltov bestemmes ikke kun ud fra dets grundelementer (tråde, dugter og hjerte), men også ud fra hvordan de enkelte tråde er slået sammen for at danne en dugt, samt hvordan dugterne er slået omkring hjertet m.m. Ståltovets konstruktion er fastlagt, når følgende er defineret: - Antal tråde i dugt - Dugttype (dugtdesign) - Antal dugter - Hjertetype - Slåningsretning (ståltov og dugt) - Formlægning Ståltove er benævnt efter antallet af dugter, antallet af tråde i hver dugt, designet (typen) af dugten og hjertetypen, f.eks.: - 6x7 Standard med FC (fiberhjerte) - 8x19 Standard med WSC (stålhjerte) - 8x19 Seale med IWRC (stålhjerte) - 6x36 Warrington Seale med FC (fiberhjerte) Antal tråde i dugt Antallet af tråde i en dugt varierer fra 3 til ca. 139, mest almindeligt er 7, 19, 24 eller 36 tråde. Trådenes antal og tykkelse afhænger af dugtdesignet og har indflydelse på ståltovets egenskaber. Steel Wire Rope Constructions A steel wire rope is defined not only by its basic elements (wires, strands and core), but also by the way in which the individual wires are laid together to create a strand and the way in which the strands are laid around the core. The steel wire rope s con struc tion is defined when the following criteria have been determined: - Number of wires in a strand - Type of strand (strand design) - Number of strands - Type of core - Lay direction (steel wire rope and strand) - Pre-forming The steel wire rope is designated according to the number of strands, the number of wires in each strand, the design (type) of the strand, and the type of core, e.g.: - 6x7 Standard with FC (fibre core) - 8x19 Standard with WSC (steel core) - 8x19 Seale with IWRC (steel core) - 6x36 Warrington Seale with FC (fibre core) Number of Wires in a Strand The number of wires in a strand varies between three and approx. 139, but most commonly there are 7, 19, 24 or 36 wires. The number of wires and their thickness depend on the design of the strand and affects the characteristic of the steel wire rope.

6 -5 Dugttype (dugtdesign) Dugttypen er karakteriseret ved, hvordan trådene i dugten er arrangeret. Disse indgår i alle ståltove, enten rene eller i kombinationer af to eller flere typer. Der findes fire grundtyper af dugtdesign: - Standard - Seale - Filler - Warrington Standard konstruktionen (Fig. 3) er kendetegnet ved, at alle tråde er lige tykke, dog kan hjertetråden være tykkere. Desuden er trådene slået således sammen at alle med undtagelse af centertråden er lige lange. Herved belastes alle trådene ligeligt under lige træk. Types of Strand (Strand Construction) The type of strand is characterised by the way in which the wires in the strand are arranged. There are four basic types of strand design that are used in all steel wire ropes, either in their original form or as a combination of two or more types. The four basic types are: - Standard - Seale - Filler - Warrington The Standard Construction (Fig. 3) is characterised by the fact that all wires are of equal thickness, although the core wire may be thicker. The wires are also laid together in such a way that all of them, with the exception of the centre wire, are of equal length. In this way all the wires are subjected to an equal distribution of load when pulled straight. Den geometriske trådfordeling består af én centertråd, hvorpå der lægges ét eller flere lag. Hvert lag fremstilles i hver sin operation. Antallet af tråde stiger med seks for hvert lag. Fig. 3 The geometric wire distribution consists of one centre wire, onto which one or more layers are laid. Each layer is produced in a separate operation. If there are several layers, the number of wires increases by six for each layer. Betegnelsen for en Standard dugt med f.eks. 7 tråde er (1-6), dvs. 1 centertråd med 6 tråde udenom i én operation. Ved 37 tråde er betegnelsen (1-6//18), dvs. 1 centertråd med 6 tråde uden om som første operation, tråde lægges herefter uden på i anden operation og 18 tråde i tredje operation. Centertråden erstattes til tider af flere tråde eller et fiberhjerte (Fig. 4). Seale konstruktionen (Fig. 5) er kendetegnet ved, at dugten består af to trådlag fremstillet i én operation. Desuden er antallet af tråde i første og andet lag ens. Denne konstruktion er noget stivere end en tilsvarende Standard konstruktion (med samme trådantal). Dette skyldes, at ydertrådene i Seale konstruktionen er væsentlig tykkere. Betegnelsen for en Seale dugt med f.eks. 19 tråde er (1-9-9) dvs. 1 centertråd med 9 tråde i første og 9 tråde i andet lag. Centertråden erstattes til tider af flere tråde (Fig. 6) eller et fiberhjerte. The designation for a Standard strand with e.g. seven wires is (6-1), i.e. one centre wire with six external wires in one opera tion. If there are 37 wires it is known as (18//6-1), i.e. one centre wire with six external wires from the first operation, from the second operation and 18 from the third operation. The centre wire may be replaced by several wires or a fibre core (Fig. 4). The Seale Construction (Fig. 5) is characterised by the way in which the strand consists of two layers of wire produced in one operation. Also, the number of wires in the first and second layer is identical.this construction is somewhat stiffer than a corresponding Standard construction (with the same number of wires). This is because the outer wires in the Seale construction are considerably thicker. A Seale strand with e.g. 19 wires is known as (9-9-1), i.e. one centre wire with nine wires in the first layer and nine wires in the second layer. The centre wire may be replaced by several wires (fig. 6) or a fibre core. Fig. 4 Fig. 5

7 -6 Filler Filler konstruktionen (Fig. 7) er kendetegnet ved, at dugten består af to trådlag fremstillet i én operation. Desuden er antallet af tråde i andet lag dobbelt så stort som første lag. Dette er dog kun muligt, når der indlægges fyldtråde mellem første og andet lag for at forhindre, at dugten bliver kantet. Denne konstruktion er mere bøjelig end en tilsvarende Standard konstruktion og væsentligt mere bøjelig end en tilsvarende Seale konstruktion (med samme trådantal ekskl. fyldtråde). Betegnelsen for en Filler dugt med f.eks. 25 tråde (inkl. 6 fyldtråde) er (1-6+6F-), dvs. 1 centertråd med 6 tråde i første lag og tråde i andet lag. Mellem første og andet lag ligger 6 fyldtråde. Centertråden erstattes til tider af flere tråde (Fig. 8) eller et fiberhjerte. Fig. 6 Filler The Filler construction (Fig. 7) is characterised by a strand consisting of two layers of wires produced in one operation. Also, the number of wires in the second layer is twice the number in the first layer. This is, however, only possible if filler wires are inserted between the first and the second layers, to prevent the strand becoming hexagonal in shape. This construction is more flexible than a corresponding Standard construction and considerably more flexible than a corresponding Seale construction (with the same number of wires excluding filler wires). A Filler strand with e.g. 25 wires (including 6 filler wires) is known as (-6F-6-1), i.e. one centre wire with six wires in the first layer and wires in the second layer. There are six filler wires between the first and the second layers. The centre wire may be replaced by several wires (Fig. 8) or a fibre core. Fig. 7 Fig. 8 Warrington Warrington konstruktionen (Fig. 9) er kendetegnet ved, at dugten består af to trådlag fremstillet i én operation. I andet lag (yderlag) indgår to forskellige tråddimensioner, og antallet af tråde i andet lag er dobbelt så stort som det første. Denne konstruktion er meget kompakt og bøjelig. Betegnelsen for en Warrington dugt med f.eks. 19 tråde er ( ), dvs. 1 centertråd med 6 tråde i første lag og i alt tråde fordelt på to tråddimensioner i andet lag. Centertråden erstattes til tider af flere tråde (Fig. 10) eller et fiberhjerte. Warrington The Warrington construction (Fig. 9) is characterised by a strand consisting of two layers of wire produced in one operation. The second (outer) layer contains wires of two dimensions, and the number of wires in the second layer is twice the number in the first. This construction is very compact and flexible. A Warrington strand with e.g. 19 wires is known as ( ), i.e. one centre wire with six wires in the first layer and a total of wires of two dimensions in the second layer. The centre wire may be replaced by several wires (Fig. 10) or a fibre core. Fig. 9 Fig Warrington Warrington Warrington

8 -7 Andre dugttyper Som tidligere nævnt, findes der også dugter, der er en kombination af én eller flere af ovenstående fire dugtgrundtyper. En af disse er Warrington Seale (Fig. 11). Denne konstruktion er opbygget som en Warrington med et lag mere og hører til en af de mest udbredte. Desuden er Warrington Seale den mest bøjelige konstruktion i sammenligning med de fire grundtyper. Warrington Seale konstruktionen er kendetegnet ved, at dugten består af tre trådlag fremstillet i én operation. Antallet af tråde i tredje lag (yderlag) svarer til antallet af tråde i andet lag. Betegnelsen for en Warrington Seale dugt med f.eks. 36 tråde er ( ), dvs. 1 centertråd med 7 tråde i første lag, 14 tråde fordelt på to tråddimensioner i andet lag og 14 tråde i tredje lag. Dugten samt dugtens tråde behøver ikke nødvendigvis at være runde. Eksempler på dette ses af Fig.. Dugterne er specialdugter (bl.a. med profiltråde) konstrueret til at opfylde helt specielle krav. Other Types of Strand As previously mentioned, there are also strands that are a combination of one or more of the above four basic types of strands. One of these is the Warrington-Seale (Fig. 11). This construction is one of the most widely-used and most flexible constructions compared to the four basic types. The Warrington-Seale construction is characterised by a strand consisting of three layers of wire produced in one operation. The number of wires in the third (outer) layer matches the number of wires in the second layer. Also, the layers below the outer layer are built as a Warrington construction. A Warrington-Seale strand with e.g. 36 wires is known as ( ), i.e. one centre wire with seven wires in the first layer, 14 wires made up of two dimensions in the second layer and 14 wires in the third layer. The strands and the wires in the strands do not necessarily have to be round. Examples of this are shown in Fig.. The strands are special strands (i.a. with profiled wires), designed to meet extremely unusual requirements. Fig. 11 Fig. Antal dugter Antallet af dugter i et ståltov varierer fra 3 til ca. 36, mest almindeligt er 6 dugter. Desto flere dugter et ståltov indeholder, desto rundere og mere fleksibelt bliver ståltovet (mindre slidstyrke). Hjertetype Som nævnt i afsnittet Hjerte findes der to typer hjerter til ståltove: - Fiberhjerte - Stålhjerte Fiberhjerte Fiberhjerte er det mest anvendte, da det udover at give dugterne et godt fjedrende underlag også muliggør smøring af ståltovet indefra, idet der under fremstillingen af fiberhjertet kan tilsættes olie og/eller fedt. Desuden reduceres risikoen for rustangreb indefra. Fiberhjertet fremstilles normalt af polypropylen (PP) eller sisal. PP kan modstå svage syrer og alkalier, og det rådner ikke. Fordelen ved et sisalhjerte er, at det i større grad kan optage olie/fedt for smøring af ståltovet indefra, og at ståltovet kan anvendes ved en højere temperatur i forhold til PP-hjerte. Number of Strands The number of strands in a steel wire rope varies between three and approx. 36, although most commonly there are six strands. The more strands a steel wire rope contains, the more rounded and flexible it is, although the wires in the strand are also thinner (less durable). Types of Cores As mentioned in the section: Core, there are two types of core for steel wire ropes: - Fibre core - Steel core Fibre Core Fibre cores are the most commonly used, as not only do they provide a good, elastic base but also enable lubrication of the rope from the inside, since it is possible to add oil and/or grease to the fibre core during production. This reduces the risk of rust attacking from the inside. The fibre core is normally produced from polypropylene (PP) or sisal. PP can withstand weaker acids and alkalis and it does not rot. The advantage of a sisal core is that it can absorb oil/grease to a greater degree for lubrication of the steel wire rope from the inside.

9 -8 Anvendelsestemperatur for ståltove med fiberhjerte ses i afsnittet Ståltovets Anvendelsestemperaturer. The maximum operating temperatures for steel wire ropes with a fibre core can be seen in the section: Operating Temperatures. Stålhjerte Et stålhjerte er udformet enten som en af dugterne (WSC) eller som et selvstændigt ståltov (IWRC). Fyns Kran Udstyr A/S anbefaler at anvende stålhjerte, hvis det ikke er sikkert, at et fiberhjerte giver dugterne en tilfredsstillende understøtning, f.eks. hvis ståltovet opspoles på en tromle i flere lag under stor belastning eller ved høje temperaturer. Et stålhjerte forøger ståltovets brudstyrke med ca. 10%. Slåningsretninger (ståltov og dugt) Ordet slåning bruges i flere betydninger. Dels om selve processen, der snor tråde og dugter om hinanden, dels for at beskrive det færdige ståltovs udseende. De fire mest almindelige betegnelser for ståltoves slåninger er: Højre krydsslået ståltov. Her er trådene i dugterne slået modsat retningen af dugterne i tovet. Trådene ligger venstre i dugterne, mens dugterne ligger i en højreskrue i ståltovet (Fig. 13). Venstre krydsslået ståltov. Trådene ligger højre i dugterne, mens dugterne ligger i en venstreskrue i ståltovet (Fig. 14). Højre Lang s Patent ståltov. Her er trådene i dugterne slået i samme retning som dugterne i tovet. Trådene i dugterne, samt dugterne ligger i en højreskrue (Fig. 15). Venstre Lang s Patent ståltov. Trådene i dugterne, samt dugterne ligger i en venstreskrue (Fig. 16). Steel Core A steel core is formed as either one of the strands (WSC) or as an independent steel wire rope (IWRC). Fyns Kran Udstyr A/S recommends the use of a steel core in the case that it is not certain that a fibre core will provide satisfactory support for the strands, e.g. if the steel wire rope is spooled on to a drum in several layers under a considerable load or at high temperatures. A steel core increases the steel wire rope s tensile strength by approx. 10%. Lay Directions (Steel Wire Rope and Strand) The word lay has more than one meaning in this context. It is used to describe the process of interweaving the wires and strands and also to describe the appearance of the finished steel wire rope. The four most common terms to describe the lay: Right hand regular lay steel wire rope. In this instance the wires in the strand are laid in the opposite direction to the strands in the rope. The wires are laid helically left, while the strands are laid helically right (Fig. 13). Left hand regular lay steel wire rope. Here the wires in the strand are laid helically right, and the strands helically left (Fig. 14). Right hand Lang lay steel wire rope. Here the wires are laid in the same direction as the strands in the rope. The wires in the strands and the strands are laid helically right (Fig. 15). Left hand Lang lay steel wire rope. The wires in the strands and the strands are laid helically left (Fig. 16). Fig. 13 Fig. 15 Højre krydsslået ståltov Right hand regular lay steel wire rope Fig. 14 Højre Lang s Patent ståltov Right hand Lang lay steel wire rope Fig. 16 Venstre krydsslået ståltov Left hand regular lay steel wire rope Venstre Lang s Patent ståltov Left hand Lang lay steel wire rope

10 -9 Andre benævnelser er f.eks.: - Spiralslået ståltov (snoningssvagt/-frit ståltov). - Sildebensslået ståltov. Dette ståltov er en kombination af krydsslået og Lang s Patent. - Kabelslået ståltov. Dugterne er normalt 6-slåede ståltove med fiber- eller stålhjerte. Hjertet kan enten være et fiberhjerte eller et 6-slået ståltov med fiber- eller stålhjerte. - Krydsflettet ståltov. - Fladflettet ståltov. Dette ståltov er fladflettet af dugter eller af parallelle dugter/ståltove, der er sammenholdt ved syning (bæltestrop). Højre slået ståltov kaldes også Z-slået og venstre slået S-slået. Tilsvarende kaldes en højreslået dugt Z-slået og venstre slået S-slået. Fig. 17 viser hvorfor. Af de nævnte slåninger er højre krydsslået (Z) den mest almindelige. Fig. 17 Other terms used are e.g.: - Multi layer steel wire rope (low rotation/rotation resistant). - Alternate lay steel wire rope. This steel wire rope is a combination of regular lay and Lang lay. - Cable laid steel wire rope. The strands are normally 6-lay steel wire rope with a fibre or steel core. The core is a fibre core or a 6-lay steel wire rope with a fibre or steel core. - Square braided steel wire rope. The steel wire rope is square braided from strands or steel wire ropes. - Flat braided steel wire rope. This steel wire rope is flat braided from strands or consists of parallel strands or steel wire ropes that are bound together by sewing (belt strap). Right hand lay steel wire rope is also known as Z-lay, and left hand as S-lay. Similarly, a right hand lay strand is known as Z-lay and left hand as S-lay. Fig. 17 shows why. Of the types of lay described, right hand regular lay is the most common. Fig. 18 Z- og S-slået ståltov Z-lay and S-lay steel wire ropes Formlægning Pre-forming Formlægning I formlagte ståltove har dugterne ved slåningen fået en blivende formændring (Fig. 18), således at de ligger fuldstændig spændingsfrie i det ubelastede ståltov. Hvis man tager en dugt ud af ståltovet, vil dugten bevare den skrueliniefacon, som den havde, da den lå i ståltovet. Fordelene ved et formlagt ståltov er mangfoldige, bl.a.: - Ved kapning springer ståltovet ikke op. - Lettere at installere, da formlagte ståltove er spændingsfrie (døde) herved ingen tendens til kinkedannelse. - Kan løbe over mindre skiver. - Mindre tilbøjelighed til at dreje omkring sin egen akse herved mindre slid. - Bedre fordeling af belastningen mellem dugter og tråde. - Ved trådbrud har trådene mindre tilbøjelighed til at rejse sig fra dugten herved mindre tilbøjelighed til at ødelægge nabotråde og skiver. Alt i alt opnår man en længere levetid med formlagte ståltove i forhold til ikke formlagte ståltove. Alle Fyns Kran Udstyr A/S` ståltove leveres formlagte som standard på nær nogle enkelte specialkonstruktioner (f.eks. rotationssvage/-frie tove). Pre-Forming Pre-formed refers to steel wire ropes in which the strands have been permanently formed during the laying process (Fig. 18), so that they are completely stress-free within the unloaded steel wire rope. If a strand is removed from the steel wire rope, it will retain its helical shape, as though it were still in the steel wire rope. There are many advantages in a pre-formed steel wire rope, such as: - The steel wire rope will not untwist during.cutting. - It is easier to install, as pre-formed steel wire ropes are stress-free. No tendency to form kinks. - It can run over smaller sheaves. - Less tendency to turn on its own axis. Less wear and tear. - Better load distribution between strands and wires. - In the event of a wire breaking, less tendency to protrude from the strand. Less tendency to damage adjacent wires and sheaves. All in all, pre-formed steel wire ropes can offer a longer life expectancy than steel wire ropes that are not pre-formed. All Fyns Kran Udstyr A/S steel wire ropes are supplied pre-formed, with the exception of certain individual special constructions (e.g. low-rotation/rotation resistant).

11 -10 Specielle ståltov Som det fremgår af det forudgående, er opbyg ningen af ståltove mangfoldig, hvorfor det er muligt at designe et ståltov, der opfylder specielle krav til anvendelsen. Fyns Kran Udstyr A/S er specialist i at levere specielle ståltove, der opfylder netop dine specielle krav. Kontakt os og hør om mulighederne. Gennem tiderne har Fyns Kran Udstyr A/S leveret mange specielle ståltove. Nogle af disse ståltove har vi optaget i vores standard program. - Compacted ståltov - Kabelslået ståltov - Rotationssvagt/-frit ståltov - Forhudet ståltov - Taifun - Bloktov - Ormtov Compacted ståltov Før slåningen af selve ståltovet bliver dugternes dimension reduceret (compacted), Fig. 19. Der findes forskellige metoder til at reducere dugtens dimension: - Trække gennem ruller (Compacting) - Trække gennem dyser (Dyform) - Hamre (Hammering) I enkelte tilfælde udføres compacteringen først, når ståltovet er slået. Herved bliver kun den yderste del af ståltovet compacted. De forskellige metoder giver ikke helt samme kvalitet. Den proces, der efter Fyns Kran Udstyr A/S` mening giver den bedste kvalitet, er trækning af dugter gennem ruller (compacting), hvorefter slåningen af ståltovet foretages. Compactede ståltove har større slid- og brudstyrke i forhold til ikke compactede ståltove i samme dimension. Fig. 19 Fig. 20 Special Steel Wire Ropes It has been mentioned previously, there are many types of construction/design of steel wire ropes, which is why it also is possible to design a steel wire rope that meets the particular requirements for a given application. Fyns Kran Udstyr A/S is specialised in supplying special steel wire ropes that can meet such special requirements. Contact us for further information. Through the years Fyns Kran Udstyr A/S supplied many special steel wire ropes. Some of these special steel wire ropes are now part of our standard product range. - Compacted Steel Wire Ropes - Cable lay Steel Wire Ropes - Low rotation and rotation resistant Steel Wire Ropes - Coated Steel Wire Ropes - Combination Ropes - Clad wire Ropes - Cobra Compacted Steel Wire Ropes In compacted steel wire ropes the strand s dimensions are reduced (compacted), Fig. 19. before the actual laying of the steel wire rope. There are different ways of reducing the dimension of a strand: - By drawing between rollers (Compacting) - By drawing between dies (Dyform) - By beating (Hammering) In some cases the compacting process is only carried out after the steel wire rope has been laid. In this instance only the outer part of the steel wire rope is compacted. The various methods do not all produce the same level of quality. In the opinion of Fyns Kran Udstyr A/S, the best quality is achieved by drawing the strands between rollers, after which the laying process is carried out. Compacted steel wire ropes have greater abrasion resistance and tensile strength than corresponding noncompacted steel wire ropes. Cable Laid Steel Wire Ropes In a cable laid steel wire rope the strands consist of a 6-lay steel wire rope with WSC (e.g. 6x7 + WSC or 6x19 + WSC). The core in the cable laid steel wire rope can be either FC or IWRC (Fig. 20). Compacted ståltov med fiberhjerte Compacted steel wire rope with fibre core Kabelslået ståltov Cable laid steel wire rope

12 -11 Kabelslåede ståltov I et kabelslået ståltov består dugterne af et 6-slået ståltov med WSC (f.eks. 6x7 + WSC eller 6x19 + WSC). Hjertet i det kabelslåede ståltov kan enten være FC eller IWRC (Fig. 20) Det samlede antal tråde i en 6x(6x19 + WSC) + IWRC er 931 tråde. De mange tråde bevirker, at ståltovet er utroligt smidigt/ fleksibelt og gør det meget velegnet til stropper. A 6x(6x19 + WSC) + IWRC contains a total of 931 wires. The high number of wires has the effect of making the steel wire rope incredibly pliable/flexible and thus ideal for slings. Fig. 22 Fig. 21 Eksempler på rotationssvage/-frie ståltove. Examples of low-rotation and rotation-resistant steel wire ropes. Rotationssvagt/-frit ståltov Ved et rotationssvagt/-frit ståltov forstås et specielt ståltov, der er designet til ikke at dreje op eller rotere, når det belastes (Fig. 21 og 22) Der leveres to typer af rotationssvage/-frie ståltove: - Ståltove med ét lag dugter. Antallet af dugter er normalt tre eller fire. Ståltovet er uden hjerte eller med et fiberhjerte. - Ståltove med to eller flere lag dugter (spiralslået). Antallet af yderdugter er normalt mellem 8 og 20. Hjertet kan være af fiber eller stål. Disse ståltove anvendes normalt i enstrengede anlæg eller som flerstrenget ved tunge byrder og/eller store løftehøjder. Det specielle design gør, at anvendelsesmulighederne for tovene er begrænsede. Desuden kræves specielle håndteringskrav f.eks.: - Større skiver end ved normale ståltove - Mindre fladetryk - Optimale spor i skiver - Lille indløbsvinkel på spil - Helst ét lag på spiltromlen - Anvendelse af svirvler er ofte nødvendigt - Større sikkerhedsfaktor - Ståltovene er normalt ikke formlagte, hvorfor disse skal brændes over (tilspidses) eller takles før overskæring for at undgå, at ståltovet springer op og ødelægger balancen i ståltovet - Under installationen skal man være meget opmærksom på, at der ikke tilføres ståltovet spændinger, f.eks. hvis tovet drejes/ twistes Hvis du er i tvivl om anvendelsen af rotationssvage/-frie ståltov, så kontakt din konsulent eller vores tekniske afdeling. Eksempler på rotation på alm. ståltove og rotationssvage/-frie ståltove ved belastning. Examples of rotation in ordinary steel wire ropes and in low-rotation and rotation-resistant steel wire ropes. Low-Rotation and Rotation-Resistant Steel Wire Ropes A low-rotation or rotation-resistant steel wire rope is a special steel wire rope designed not to turn or rotate when bearing a load (Fig. 21 and 22). There are two types of low-rotation and rotation-resistant steel wire ropes available: - One layer of strands. There are three or four strands. The steel wire rope has either no core or a fibre core. - Spiral lay, i.e. two or more layers of strands. The number of outer strands is normally between eight and 20. The core may be either fibre or steel. These steel wire ropes are normally used in single-strand units, or in multi-strand units for heavy loads and/or significant lifting heights. The special design results in limited applications for this type of rope and imposes special handling requirements, such as: - Larger sheaves than for normal steel wire ropes - Less surface pressure - Optimal grooves in sheaves - Small fleet angle on winch - Preferably one layer on the drum - Use of swivels is often necessary - Increased safety factor - The steel wire ropes are normally not pre-formed. Consequently the wire rope has to be seized.before cutting (alternatively welded ends) to.avoid the steel wire rope unwinding (destroying the balance in the rope) - During installation great care must be taken not to subject the steel wire rope to tension, e.g. caused by turning/twisting. If you are in any doubt as to the use of low-rotation and rotation-resistant steel wire ropes, please contact your local salesman or our Technical Department.

13 - Forhudet ståltov Ved et forhudet ståltov forstås et ståltov, der er belagt (coated) med et plastmateriale f.eks. PP, PE, PVC eller PA alt efter anvendelsesområde (Fig. 23). Forhudningen beskytter ståltovet mod rust og slid. Andre fordele er f.eks., at levetiden ved kørsel over skiver forlænges væsentligt. Desuden vil eventuelle trådbrud ikke ødelægge ting, som ståltovet kommer i nærheden af. Taifun Taifun er Fyns Kran Udstyr A/S` handelsbetegnelse for et specielt ståltov, hvor ståldugterne er omviklet med fibergarner (Fig. 24). Taifuner fremstilles med FC eller IWRC. Taifuner forener egenskaber fra fibertove og ståltov: Styrke og lille forlængelse fra ståltovet samt blød overflade og fleksibilitet fra fibertovet.taifunen anvendes primært som forstærkning i fiskenet, men kan også anvendes til gyngetove, klatrenet og hvor der i industri eller landbrug bl.a. stilles specielle krav til slidstyrken. Taifuner fremstilles normalt som et 6-slået tov, men kan også laves med 3, 4 eller 8 dugter. Bloktov Bloktov er Fyns Kran Udstyr A/S` handelsbetegnelse for et specielt stål tov, hvor ståldugterne er omviklet dels med fibergarner (Danline), dels med sisalgarner. Bloktovet fremstilles primært med FC (Fig. 25), men kan også fremstilles med IWRC. Sisalgarnerne udvider sig, når de bliver våde, hvorved Bloktovet i større grad kan fastholde ting/emner, der er bundet til tovet. Ellers har Bloktovet samme egenskaber som Taifunen. Bloktove anvendes som forstærkning i fiskenet. Bloktove frem stilles normalt som et 6-slået tov, men kan også laves med 3, 4 eller 8 dugter. Coated Steel Wire Ropes A coated steel wire rope has been coated with a plastic material such as PP, PE, PVC or PA, depending on its intended application (Fig. 23). The coating protects the steel wire rope against rust, wear and tear. Other advantages are e.g. that its life expectancy, when running over the sheaves, is increased significantly. Furthermore, any wires that might break will not cause damage to objects in the proximity of the steel wire rope. Combination Ropes Taifun is Fyns Kran Udstyr A/S trade name for a special combination of rope, in which the steel strands are wrapped up in fibre threads (Fig. 24). Combination ropes are produced with FC or IWRC. Combination ropes combine the properties of fibre ropes and steel wire ropes: The strength and minimal elongation of the steel wire rope and the soft surface and flexibility of the fibre rope. Combination ropes are primarily used for strengthening fishing nets, but may also be used for swings, climbing ropes and for applications in industry/farming that require particularly durable ropes. Sisal/Danline Clad Wire Ropes Sisal/Danline clad wire ropes are special steel wire ropes in which the steel strands are wrapped in a combination of fibre threads (Danline) and sisal threads. Sisal/Danline clad wire ropes are produced primarily with FC (Fig. 25), but can also be produced with IWRC. The sisal threads expand when wet, causing the Sisal/Danline clad wire ropes to have increased ability to secure objects/materials that are tied to the rope. In other respects the Sisal/Danline clad wire rope has the same properties as the combination rope. The Sisal/Danline clad wire rope is used to strengthen fishing nets. Ormtov Ormtov er Fyns Kran Udstyr A/S` handelsbetegnelse for et specielt kabelslået ståltov, hvor dugterne er et 6-slået tov med FC. Tre af dugterne er af stål og de resterende tre dugter er af fiber. Ormtovet fremstilles primært med FC (Fig. 26), men kan også fremstilles med IWRC.Den specielle opbygning af dugterne gør, at tovet har en noget større brudforlængelse end almindelige ståltove og Taifuner, hvilket gør Ormtovet velegnet som træktove på slæbebåde. Cobra Cobra is Fyns Kran Udstyr A/S` trade name for a special spring lay wire rope in which the strands are 6-lay rope with FC. Three of the strands are steel, and the other three strands are fibre rope. Cobra is produced primarily with FC (Fig. 26), but can also be produced with IWRC. The special construction of the strands means that the rope has a greater tensile elongation than standard steel wire ropes and combination rope, which makes Cobra ideal as a mooring rope on a tug boat. Fig. 23 Fig. 24 Fig. 25 Fig. 26

14 -13 Fig. 27 Eksempler på anvendelse af ståltove Use of Steel Wire Ropes

15 -14 Valg af det rette ståltov Ved valget af det rette ståltov til et givent formål skal der tages hensyn til de forskellige ståltoves egenskaber, som f.eks.: - Brudstyrke - Slidstyrke - Fleksibilitet/bøjningsudmattelsesstyrke - Korrosionsmodstand - Forlængelse - Rotationsmodstand - Knusningsmodstand - Vibrationsudmattelsesstyrke - Pulsationsudmattelsesstyrke - Krydsslået eller Lang s Patent Ved udvælgelsen af det rette ståltov er det vigtigt at fastlægge, hvor vigtige de forskellige egenskaber er for anvendelsen og derefter få dem prioriteret. Desuden er det også vigtigt, at man er opmærksom på relevante standarder og regulativer. Hvis du er i tvivl, så kontakt din konsulent eller vores tekniske afdeling. Brudstyrke Brudstyrken på ståltovet afhænger af tovets dimension, trådbrudstyrke og konstruktion. Minimum garanteret brudstyrke for de forskellige tovtyper er angivet på vores datablade. Belast aldrig et ståltov til mere end 50% af brudstyrken. Selve designet af dugterne påvirker ikke brudstyrken væsentligt (max. ca. 5%). En ændring af hjertetypen fra fiber til stål giver lidt større ændring (ca. 10%). Den største ændring fås ved at ændre dimension eller trådbrudstyrke (Fig. 28). Ståltove må kun belastes til en given SWL-værdi (Safe Working Load), også kaldet WLL-værdi (Working Load Limit). Hermed forstås ståltovets brudstyrke divideret med den for anvendelsen krævede sikkerhedsfaktor (tabel 1). Til mange formål er der udarbejdet nationale og internationale normer og standarder, der fastsætter minimumskravet til sikkerheds faktoren. Tabel 1 / Table 1 Elevatorer: mindst afhænger af skive-/tromlestørrelse Kraner: mindst 5 afhænger af skive-/tromlestørrelse Ståltovstropper: 5 Barduner: 3 4 Specialopgaver: mindst 2 Selecting the Right Steel Wire Rope In selecting the right steel wire rope, the properties of the various types of steel wire rope must be considered, e.g.: - Tensile strength - Abrasion resistance - Bending fatique resistance - Corrosion resistance - Elongation - Rotation resistance - Crushing resistance - Vibration resistance - Pulsation resistance - Regular lay or Lang lay In selecting the right steel wire rope, it is important to determine how important the various properties are in relation to the application and then to assign priorities to these. It is also important to be aware of the relevant standards and regulations. If you are in any doubt, please contact our sales consultants or our Technical Department. Tensile Strength The tensile strength of the steel wire rope depends on the rope s dimensions, the tensile strength of the wires and the construction. The minimum guaranteed tensile strength for the different kinds of rope is shown in the Fyns Kran Udstyr A/S product catalogue. A steel wire rope should never be subjected to a load exceeding 50% of its breaking load. The design of the steel wire rope does not significantly affect the tensile strength (up to approx. 5%). A change of core from fibre to steel makes slightly more difference (approx. 10%). The greatest change is achieved by changing the dimensions or the tensile strength of the wires (Fig. 28). It is often required that the steel wire rope must have a specific SWL value (Safe Working Load), also known as a WLL value (Working Load Limit). This means the steel wire rope s tensile strength divided by the safety factor required for the relevant application (table 1). There are a number of national and international norms and standards that define the minimum requirements for the safety factor. Forskellige sikkerhedsfaktorer De angivne faktorer er kun vejledende. Various safety factors These factors are only intended as guidelines.

16 -15 Slidstyrke Ståltove med tykke ydertråde (f.eks. 6x7 Standard eller 6x19 Seale) giver en god slidstyrke. Lang s Patent tove giver bedre slidstyrke end krydsslåede ståltove (Fig. 28). Desuden kan slidstyrken øges ved at anvende større trådbrudstyrke. Bøjningsudmattelsesstyrke Desto flere tråde der er i dugten, desto større bliver bøjningsud mattelsesstyrken og fleksibiliteten. Lang s Patent tove giver bedre bøjningsudmattelsesstyrke end krydsslåede ståltove. Desuden kan bøjningsudmattelsesstyrken øges ved at anvende formlagte ståltove (Fig. 28). Korrosionsmodstand Galvaniserede og rustfrie tråde giver en glimrende beskyttelse mod korrosion. Indfedtning med specielle fedt- eller olietyper vil også øge korrosionsmodstanden. Hvis ståltovet er udsat for kraftig korroderende påvirkning, anbefales det at anvende dugter med tykke ydertråde. Forlængelse Ståltove med få tråde (f.eks. 1x7 Standard og 1x19 Standard) forlænger sig mindst (har størst elasticitetsmodul). Denne type ståltov er velegnet til barduner, men egner sig ikke til at køre over skiver/blokke. Hvis der ønskes lille forlængelse samtidig med kørsel over skiver, bør ståltovsklasse 6x7 eller 6x19 (begge med stålhjerte) eller visse specialkonstruktioner anvendes. Ved større ståltovsdimensioner kan ståltovsklasse 6x36 med stålhjerte også anvendes (se også afsnittet Ståltovsforlængelse ). Rotationsmodstand Almindelige 6- og 8-slåede ståltove vil dreje op, når de hænger frit under belastning. Krydsslåede ståltove giver mere modstand mod opdrejning end Lang s Patent ståltove. Et ståltov med stålhjerte drejer mindre end et ståltov med fiberhjerte. Den type ståltove, der har størst modstand mod opdrejning, er rotationsfrie/-svage ståltove (specialkonstruktioner, se også afsnittet Rotationssvagt/-frit ståltov). Knusningsmodstand Et stålhjerte giver bedre understøtning til dugterne end et fiberhjerte, hvorfor risikoen for fladtrykning er mindre på et ståltov med stålhjerte. Dugter med tykke og få tråde har større modstand mod fladtrykning/knusning. Desuden har et 6-slået ståltov større knusningsmodstand end et 8-slået (Fig. 28). Abrasion Resistance Steel wire ropes with thick outer wires (e.g. 6x7 Standard or 6x19 Seale) provide good abrasion resistance. Lang lay ropes provide better abrasion resistance than regular lay steel wire ropes (Fig. 28). Abrasion resistance can also be increased by using wires with greater tensile strength. Bending Fatique Resistance The greater the number of wires in the strand, the greater the bending fatique resistance and flexibility. Lang lay ropes provide better bending fatique resistance than regular lay steel wire ropes. Bending fatique resistance can also be increased by using pre-formed steel wire ropes (Fig. 28). Corrosion Resistance Galvanised and rustproof wires provide excellent protection against corrosion. Lubrication with special types of grease or oil will also increase resistance to corrosion. If the steel wire rope is subjected to significant corrosive influences, it is recommended that strands with thick outer wires are used. Elongation Steel wire ropes with fewer wires (e.g. 1x7 Standard and 1x19 Standard) are subject to the least elongation (have the greatest elasticity modulus). This type of steel wire rope is ideally suited for guy ropes, but is not suitable to be run over sheaves/blocks. If only a small degree of elongation when running over sheaves is required, 6x7 or 6x19 steel wire rope should be used, in each case with a steel core or with certain special constructions. For larger dimensions, 6x36 steel wire rope with a steel core can also be used. Rotation Resistance Standard 6-lay and 8-lay steel wire ropes will rotate when they hang free and carry a load. Regular lay steel wire rope provides greater resistance to rotation than lang lay steel wire rope. A steel wire rope with a steel core rotates less than a steel wire rope with a fibre core. The type of rope that provides greatest resistance to rotation is, as the name suggests, low-rotation and rotationresistant steel wire rope (special constructions, see the section: Low-Rotation and Rotation-Resistant Steel Wire Rope ). Crushing Resistance A steel core provides better support for the strands than a fibre core, which is why the risk of flattening is less in a steel wire rope with a steel core. Strands with fewer, thicker wires have greater resistance to flattening/crushing. Also, a 6-lay steel wire rope has greater crushing resistance than an 8-lay rope (Fig. 28).

17 -16 Vibrationsudmattelsesstyrke Vibrationer, hvor end de kommer fra, sender chokbølger gennem og absorberes af ståltovet, hvorved der er mulighed for lokalt at ødelægge ståltovet (ikke nødvendigvis udvendigt på ståltovet). Der er her tale om steder, hvor f.eks. ståltovet har kontakt med en skive/blok eller går ind på spiltromlen eller ved fastgørelsen. Generelt har ståltove med størst fleksibilitet også størst vibrationsudmattelsesstyrke. Vibration Resistance Vibrations, from wherever they might come, send shock waves through the steel wire rope, which will be absorbed by the steel wire rope at some point, and in some cases they may cause localised destruction of the steel wire rope (not necessarily on the outside). This may, for example, be at places where the steel wire rope comes into contact with a sheaf/block, or enters the drum, and by the end terminals. In general, those steel wire ropes with the greatest flexibility also have the greatest vibration resistance. Fig. 28 Forskellige ståltovs slidstyrke, knusningsmodstandsevne, brudstyrke, bøjningsudmattelsesstyrke Abrasion resistance, crushing resistance, tensile strength and bending fatique resistance of various steel wire ropes. Pulsationsudmattelsesstyrke Vekslende træk i et ståltov vil nedsætte levetiden på ståltovet, dog afhængigt af kraften og frekvensen. Generelt kan ståltove med størst fleksibilitet bedre optage den pulserende belastning. Man bør være meget opmærksom på, hvilke endeterminaler eller fittings der anvendes, idet disses pulsationsudmattelsesstyrke er lige så vigtig som valget af det rette ståltov. Krydsslået eller Lang s Patent Lang s Patent ståltove er den ståltovstype, der bedst kan tåle at køre over skiver samt har den bedste slidstyrke. Men for at kunne anvende et Lang s Patent ståltov kræves tre ting: - Ståltovet skal være låst i begge ender, da det ellers vil dreje op. Ståltovet har næsten ingen modstand mod opdrejning. - Ståltovet må kun køre op i ét lag på spiltromlen, da det ellers let ødelægger sig selv. - Ståltovet må ikke køre over små skiver, da konstruktionen herved kommer i ubalance. Pulsation Resistance Changes in the tension of a steel wire rope, depending on the size and frequency, will reduce the rope s life expectancy. In general, steel wire ropes with the greatest flexibility can cope better with intermittent loading. Great care should be taken in the use of end terminals or fittings, as their pulsation resistance is equally as important as the selection of the right steel wire rope. Regular Lay or Lang Lay Lang lay steel wire ropes are the ones most suited to running over sheaves and are the most durable, but if they are to be used, three things must be observed: - Lang lay steel wire ropes must be secured at both ends, otherwise the rope will rotate. The steel wire rope has no resistance to rotation. - Lang lay steel wire ropes may only be reeled on to the drum in a single layer, as they can easily destroy themselves. - Lang lay steel wire ropes may not run over small sheaves, as the construction will become unbalanced.

18 -17 Slidmærker på hhv. krydsslået (t.v.) og Lang s Patent (t.h.) Wear marks on a regular lay (left) and a Long lay (right) steel wire rope respectively. Fig. 29 Lang s Patent ståltoves gode slid- og bøjeegenskaber skyldes, at trådene påvirkes/belastes anderledes og har en større bæreflade end krydsslåede ståltove (Fig. 29) Slidmærker på henholdsvis krydsslået (til venstre) og Lang s Patent (til højre) ståltov. Den største slidflade er på Lang s Patent slået ståltov. Bestilling af ståltove Ved bestilling af ståltove er det vigtigt at gøre beskrivelsen af ståltovet så nøjagtig som mulig. En korrekt bestilling bør indeholde følgende: - Diameter - Konstruktion - Slåningsretning - Slåningstype - Hjerte - Trådbrudstyrke og/eller ståltovets brudstyrke - Tråd overfladebeskyttelse (galvaniseret/ugalvaniseret) - Indfedtningstype - Længde - Specielle tolerancekrav - Antal enheder - Bearbejdning af ståltovsenderne (endebefæstigelser) - Emballage (kvejl, kryds, tromler mm.) Kontakt os, hvis du er i tvivl om, hvilken type ståltov der skal anvendes. Hvis slåningsretning og/eller specifik hjertetype ikke er aftalt mellem kunde og Fyns Kran Udstyr A/S, leverer Fyns Kran Udstyr A/S et kryds højreslået ståltov med en hjertetype, der er standard for Fyns Kran Udstyr A/S. Typen vil fremgå af ordrebekræftelsen. Ståltovstolerancer Længdetolerancer Indtil 400 m: % Over 400 m og op til og med m: m Over m: % Hvor der kræves mindre længdetolerancer, skal dette specificeres i ordren. The reason for Lang lay steel wire ropes excellent qualities of abrasion resistance and pliability is that the wires are affected/ loaded in a different way and have a larger load-bearing surface than a regular lay steel wire rope (Fig. 29). Note that the largest wearing surface is on the Lang lay steel wire rope. Ordering Steel Wire Ropes When ordering steel wire rope, it is important to describe the steel wire rope as accurately as possible. A correct order should contain the following information: - Diameter - Construction - Direction of lay - Type of lay - Core - Wire tensile strength - Surface protection of wire (galvanised/.ungalvanised) - Type of lubrication - Length - Quantity - Processing of steel wire rope ends (end fittings) - Packaging (coil, crosses, reels, etc.) If you are in any doubt as to the type of steel wire rope to be used, please contact us and we will try to find the best solution. If the direction of lay and/or specific type of core is not agreed between the customer and Fyns Kran Udstyr A/S, Fyns Kran Udstyr A/S will supply a right hand regular lay steel wire rope with a core type that is standard for Fyns Kran Udstyr A/S. This will be indicated on the order confirmation form. Steel Wire Rope Tolerances Length Tolerances Up to 400 m: % Over 400 m up to and including 1,000 m: m Over 1,000 m: % Steel wire ropes requiring smaller length tolerances have to be specified in the order.

19 -18 Dimensionstolerancer og ovalitet Dimension tolerances and ovalness Nominel diameter Tolerance Ovalitet mm Almindelige tove: Fra 2 til < 4 Fra 4 til < 6 Fra 6 til < 8 Fra 8 og større som % af diameter Med fiberhjerte (også i dugt) % Ståltov kun bestående af tråde % Rotationssvage ståltove: Elevatortove med FC (Op til 10 mm) [ 10 mm > 10 mm A 1) + 6 A 1) + 5 1) A = 0 ved en belastning på 10% af brudstyrken 1) A = + 1 ved en belastning på 5% af brudstyrken 6 (hvis < 8 mm 7) Fiskeri ståltove: Taifuner: med stålhjerte 8 4-slået combitove: Tabel 3: Dimensionstolerancer og ovalitet på ståltove / Table 3: Dimension tolerances and ovalness of steel wire ropes Ovenstående er gældende, hvis intet andet er aftalt mellem kunde og Fyns Kran Udstyr A/S eller angivet på datablad. Værdierne er baseret på et forslag til EN-norm. Måling af ståltovsdimension og ovalitet se afsnittet Kontrol af dimensionen. Vægttolerancer De i katalogbladene angivne vægte er teoretiske værdier. Vægttolerancen er ca. +/- 5%. The above figures apply unless otherwise agreed between the customer and Fyns Kran Udstyr A/S, or otherwise specified on a data sheet. The values are based on a proposed EN standard. Measurement of steel wire rope dimension and ovalness. (See section: Inspection of Dimensions ). Weight Tolerances The weights mentioned in the catalogue are theoretical values. The weight tolerance is approx. ± 5%. Håndtering, inspektion og installation Modtagelse, kontrol og opbevaring Ved modtagelsen kontrolleres om produktet svarer til det bestilte. Hvis ståltovet ikke skal anvendes med det samme, skal ståltovet opbevares tørt. Ved længere tids opbevaring skal man ind imellem kontrollere, om ståltovet skal eftersmøres (se også afsnittet Vedligeholdelse af ståltovet ). Handling, Inspection and Installation Receiving, Inspection and Storage On receipt the product should be inspected to confirm that it corresponds to the one ordered. If the steel wire rope is not to be used immediately, it must be stored in a dry place. If it is to be stored for a longer period, it must be checked regularly to determine whether it requires lubrication (see the section Maintenance of Steel Wire Rope ).

20 -19 Kontrol af dimensionen Inden installeringen skal dimensionen på ståltovet kontrolleres og dimensionen skal passe til det udstyr, som ståltovet skal anvendes i (se også afsnittet Dimensionstolerancer og ovalitet ). Korrekt måling af dimensionen (ISO 3178) foretages med skydelære, der er forsynet med brede kæber, der skal dække over mindst to dugter (Fig. 31). Målingen foretages to steder med mindst en meters afstand på et lige stykke uden belastning. Hvert sted foretages to målinger 90 forskudt. Gennemsnittet af disse fire målinger angiver diameteren på ståltovet. Ståltovets ovalitet er største forskel mellem de fire målinger angivet som % af ståltovets nominelle diameter. Fig. 31 Fig. 32 Inspection of Dimensions It is important that the steel wire rope s dimension is checked before installation. It has to be checked that the dimension matches the equipment, with which the steel wire rope is to be used with (see the section: Dimension Tolerances and Ovalness ). Correct measurement of dimensions (ISO 3178) is undertaken with a calliper gauge equipped with a broad enough jaw to cover at least two strands (Fig. 31). The measurement is undertaken at two places at least one metre apart on a straight section without any load. At each place two measurements are made at 90 angles. The average of these four measurements defines the diameter of the steel wire rope. The degree of ovalness in the steel wire rope is the greatest difference between the four measurements, expressed as a percentage of the nominal diameter of the steel wire rope. Korrekt udstyr og måling af ståltov Correct equipment and measurement of steel wire rope Tovriller på spiltromle Rope grooves on the drum Kontrol af føringsudstyr Inden ståltovet monteres, er det vigtigt at sikre sig, at alle dele, som ståltovet kommer i kontakt med, er i orden og passer til ståltovet. Ting som f.eks.: - Spiltromle - Afstand mellem spiltromle og første skive/ledeskive - Styreruller - Skiver Hvis udstyret ikke er i orden, er der stor risiko for, at ståltovet får et unormalt stort slid og derved en kort levetid. Spiltromle Undersøg om tromledimensionen og eventuelle tovriller passer til ståltovet samt standen af tromlen. Fyns Kran Udstyr A/S anbefaler, at korrekte riller på tromlen skal have følgende udseende (Fig. 32): B = rillediameter = 1,06 x d A = stigningen på rillesporet = 1,08 x d C = rilledybden = 0,30 x d R = topradius = ca. 0,15 x d Hvor d = ståltovets nominelle diameter. Hvis tovrillerne ikke passer til ståltovet, får ståltovet et unormalt stort slid og der tilføres spændinger. Vær opmærksom på, at der ofte stilles specielle krav til tromlediameter m.m. i normer og standarder. Levetiden på ståltovet er bl.a. meget afhængig af dimensionen på tromlen. Desto større tromle, desto længere levetid (se også afsnittet Skiver og blokke ). Inspection of Guidance Equipment Before the steel wire rope is fitted, it is important to ensure that all parts that will come into contact with the steel wire rope are in good condition and match the steel wire rope, e.g.: - Drum - Distance between drum and first sheaf or lead sheaf - Guide roll - Sheaves If the equipment is not suitable, there is a significant risk that the steel wire rope will suffer unusually great wear and tear and will thus have a shorter life expectancy. Drum Check that the drum dimensions and possible rope grooves match the steel wire rope, and check the condition of the drum. Fyns Kran Udstyr A/S recommends that correct rope grooves are as follows (Fig. 32): B = diameter of groove = 1.06 x d A = elevation of groove = 1.08 x d C = depth of groove = 0.30 x d R = upper radius = approx x d where d = steel wire rope s nominal diameter If the rope grooves don`t match the steel wire rope, the rope will suffer unusually high wear and tear, stresses will be introduced and the grooves have to be repaired. Please note that norms and standards often impose special requirements in respect of drum diameters, etc. The steel wire rope s life expectancy depends to a great extent on the drum s dimensions, among other things. The larger the drum, the longer the life expectancy (see also section 6 Sheaves/Blocks ).

21 -20 Afstand mellem spiltromle og første skive/ledeskive Afstanden fra spillet til den første skive eller ledeskive har betydning for ensartetheden af opspolingen samt utilsigtet tilførsel af spændinger i ståltovet. Fyns Kran Udstyr A/S anbefaler, at afstanden L eller indløbsvinklen ß skal være (se Fig. 33): For tromler uden sporriller: Lmax = 115 x tromlebredde Lmin = 15 x tromlebredde For tromler med sporriller: Lmax = 115 x tromlebredde. Lmin = 20 x tromlebredde (115 x tromlebredde ~ ß = 0,25, 15 x tromlebredde ~ ß = 2 og 20 x tromlebredde ~ ß = 1,5 ) Hvis afstanden ikke passer, får ståltovet et unormalt stort slid, hvorfor afstanden skal ændres. Distance between Drum and First Sheaf or Lead Sheaf The distance from the winch to the first sheaf is of importance for the consistency of the winding process. Fyns Kran Udstyr A/S recommends that the distance L or the fleet angle ß should be (see Fig. 33): For Drums without Rope Grooves: Lmin = 115 x drum width Lmax = 15 x drum width For Drums with Rope Grooves: Lmin = 115 x drum width Lmax = 20 x drum width (115 x drum width ~ ß = 0.25º, 15 x drum width ~ ß = 2º, and 20 x drum width ~ ß = 1.5º). If the distance doesn`t match these figures, the steel wire rope will be subject to unusually significant wear and tear; the distance should therefore be changed. Fig. 33 Afstand mellem tromle og ledeskive (L) samt indløbsvinkel (ß) Distance between drum and lead sheave (L), and fleet angle (ß) Styreruller Undersøg om styreruller er slidte, f.eks. på spillet. Hvis de er, får stål tovet et unormalt stort slid, hvorfor styrerullen skal udskiftes eller repareres. Hvis styrerullen repareres ved svejsning, skal man sørge for, at hårdheden på svejsematerialet er ca. 300 Brinel, således at man få sliddet på styrerullen i stedet for på ståltovet. Skiver/blokke Undersøg om skivediameteren og skivespor passer til ståltovet. Desuden skal skiverne let kunne dreje. Når et ståltov bøjes over f.eks. en skive, opstår der nogle ret komplicerede spændinger (kombination af bøje-, træk- og trykspændinger) i trådene. De største spændinger forekommer i de tråde, der ligger længst væk fra ståltovets bøjningscenter. Efter gentagede bøjninger vil der opstå udmattelsesbrud i disse tråde. Guide Rolls Check whether the guide rolls, e.g. those on the winch, are worn. If they are, the steel wire rope will be subject to unusually significant wear and tear; the guide rolls should therefore be replaced or repaired. If the guide roll is repaired by welding, care should be taken to ensure that the hardness of the welding material is approx. 300 Brinel, and that it is the guide roll that is worn, and not the steel wire rope. Sheaves/Blocks Check that the sheave diameter and sheave groove match the steel wire rope. The sheaves must also be able to turn freely. When a steel wire rope is fed over e.g. a sheave and bends, certain complex tensions (a combination of bending, tensile and compression stress) are generated in the wires. The greatest tensions occur in the wires furthest away from the steel wire rope s bending centre. After repeated bends, stress failure will occur in these wires. The steel wire rope construction and the size of the sheaves are decisive in determining when wire fracture occurs. The curve below (Fig. 34) shows the influence of the D/d ratio (sheave diameter/nominal steel wire rope diameter) on the life expectancy of steel wire rope of different types. Please note that norms and standards often impose special requirements in respect of sheave/drum diameters. If this is not the case, a minimum D/d = 25 is recommended for 6x7 steel wire ropes, and a minimum D/d = 20 for 6x19 and 6x36.

22 -21 Hvornår der opstår udmattelsesbrud i trådene afhænger bl.a. af konstruktionen, belastningen, samt hvor store skiverne er. Nedenstående kurve (Fig. 34) viser skiveforholdet DSk/d (skivediameter/ståltovsdiameter) indflydelse på ståltovets levetid for forskellige ståltovskonstruktioner. Vær opmærksom på, at der ofte stilles specielle krav til skive-/tromlediameter i normer og standarder. Hvis dette ikke er tilfældet, anbefales minimum DSk/d = 25 for 6x7 ståltovsklassen og minimum DSk/d = 20 for 6x19 og 6x36 ståltovsklasserne. Hvis det er muligt, skal man undgå S-bøjning dvs. fra f.eks. underside på én skive til overside på den næste skive. S-bøjning giver tidligere udmattelsesbrud, hvorfor skiveforholdet (Fig.34) bør øges med mindst 25% i forhold til samme retningsændring. Problemet er specielt stort, når skiverne er tæt på hinanden. If at all possible, S-bends (where the steel wire rope runs from the lower side of one sheave to the upper side of the next) should be avoided. Such bends result in premature damage. The sheave ratio (Fig. 34) should thus be increased by at least 25% in relation to the same change of direction. The problem is particularly great when the sheaves are placed close to each other. Fig. 34 Fig. 34: Skiveforholdet DSk/d. Ståltovets levetid som funktion af skiveforholdet DSk/d (skive diameter/ståltovsdiameter) for div. konstruktioner. Fig. 34: Life expectancy of steel wire rope of different types expressed as a function of the D/d ratio (sheave diameter/steel wire rope diameter). Sporet i skiven har også stor indflydelse på levetiden af ståltovet. Sporet må hverken være for stort eller for lille sporet skal passe til ståltovsdimensionen (Fig. 35). Fyns Kran Udstyr A/S anbefaler, at et korrekt skivespor understøtter ståltovet på ca. 1/3 af omkredsen (~ 0 ) og har en spordiameter på DSp = 1,06 x ståltovets nominelle diameter (Fig. 36). Spordiameteren må under ingen omstændigheder være under aktuel ståltovsdiameter. The groove in the sheave also has a significant influence on the steel wire rope s life expectancy. The groove must be neither too large nor too small the groove must match the steel wire rope s dimensions (Fig. 35). Fyns Kran Udstyr A/S recommends that a correct sheave groove should support approx. 1/3 of the circumference of the steel wire rope (~0 ) and have a groove diameter of Dsp = 1.06 x the steel wire rope s nominal diameter (Fig. 36). The groove diameter may under no circumstances be less than the relevant steel wire rope s diameter. Fig. 35 Fig. 36

23 -22 Nedenstående kurve (Fig. 37) viser sporforholdet DSp/d (spordiameter/ståltovsdiameter) indflydelse på ståltovets levetid. Inspicér løbende skiver/blokke for bl.a. slidte lejer, slidte skivespor og slid på kanter. Hvis disse forhold ikke er optimale, slides ståltovet unormalt hurtigt, og ståltovet tilføres spændinger. Defekte skiver/blokke skal udskiftes eller repareres omgående. Hvis sporet repareres ved svejsning, anbefaler Fyns Kran Udstyr A/S, at hårdheden på svejsematerialet er ca. 300 Brinel, således at man får sliddet på skiven i stedet for på ståltovet. Størrelsen af ståltovets anlægsvinkel (vinkelændring) på skiven har også indflydelse på ståltovets levetid (Fig. 38). Hvis det er nødvendigt at ændre retningen på ståltovet, anbefaler Fyns Kran Udstyr A/S at undgå retningsændringer mellem 5 og 45. The curve (Fig. 37) in the diagram below indicates the effect of the D/d ratio (sheave diameter/steel wire rope diameter) on the steel wire rope s life expectancy. Always check whether the sheaf groove is worn at the base and along the edges. If it is not, the steel wire rope will be subject to unusually significant wear and tear and stresses will be introduced into the rope. Defect sheaves/blocks should therefore be replaced or repaired immediately. If the groove is repaired by welding, Fyns Kran Udstyr A/S recommends that the hardness of the welding material is approx. 300 Brinel, so that it is the sheaf that is worn, and not the steel wire rope. The size of the steel wire rope s contact angle a (angle change) on the sheaf also has an effect on the steel wire rope s life expectancy (Fig. 38). If the steel wire rope has to change direction, Fyns Kran Udstyr A/S recommends avoiding changes in direction between 5 and 45. Fig. 37 Fig. 38 Ståltovets levetid som funktion af sporforholdet D Sp /d (spordiameter/ståltovsdiameter) Life expectancy as a function of the Dsp/d ratio (sheave diameter/steel wire rope diameter) Installering af ståltovet Fyns Kran Udstyr A/S ståltove er fremstillet på en sådan måde, at de i ubelastet tilstand er spændingsfrie. Ståltovet leveres enten på tromler eller i kvejl. For at undgå at tilføre ståltovet spændinger og kinker under installationen, er det nødvendigt at anbringe tromlen/kvejlen på en drejeskive eller i en buk. Hvis dette ikke er muligt, kan ståltovet rulles ud på jorden, mens ståltovsenden fastholdes (Fig. 39). Husk at sikre ståltovsenden mod opdrejning, uanset om ståltovet er formlagt eller ej. Dette kan f.eks. gøres ved overbrænding (tilspidsning), påsvejsning af trækøje eller omvikling med ståltråd/jernbindsel (se også afsnittet Kapning og takling af ståltov ). Ståltovets levetid som funktion af anlægsvinklen Life expectancy as a function of the contact angle Installation of Steel Wire Rope Steel wire rope from Fyns Kran Udstyr A/S is produced in such a way that it is tension-free in an unloaded state. The steel wire rope is supplied either on reels or in coils. To avoid creating tension or kinks in the steel wire rope during installation, it is necessary to place the coil/reel on a revolving platform, or as shown in Fig. 39. If this is not possible, the steel wire rope can be rolled out on the ground while the end of the rope is held in place. Remember to secure the end of the steel wire rope against opening, regardless of whether or not it is pre-formed. This can be done by such means as tapered and welded ends, beckets, or seizing with soft or annealed wire or strand (see the section Cutting and Seizing of Steel Wire Ropes ).

UDDANNELSE & TEKNISK INFORMATION / EDUCATION & TECHNICAL INFORMATION

UDDANNELSE & TEKNISK INFORMATION / EDUCATION & TECHNICAL INFORMATION UDDANNELSE & TEKNISK INFORMATION / EDUCATION & TECHNICAL INFORMATION -3 Ståltovets grundelementer Ståltov (Fig. 1): - Ståltråde der danner en dugt - Dugter der slås omkring et hjerte - Hjerte Disse elementer

Læs mere

UDDANNELSE & TEKNISK INFORMATION / EDUCATION & TECHNICAL INFORMATION

UDDANNELSE & TEKNISK INFORMATION / EDUCATION & TECHNICAL INFORMATION Uddannelse Kurser... -1 Kundetilpassede kurser... -2 Underviser... -2 Education Seminars.... -1 Customized Seminars... -2 Instructor.... -2 Teknisk information Ståltovets grundelementer.... -3 Ståltovskonstruktioner...

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

RANDERS REB INTERNATIONAL A/S

RANDERS REB INTERNATIONAL A/S START PRODUKT k a t a l o g Version 01/2008 Profil SE INDHOLD INTERNATIONAL A/S Tel.: +45 89 11 12 13 / Fax: +45 89 11 12 12 Internet: www.randers-reb.com / E-mail: info@randers-reb.dk INDHOLD START STIKORD

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Tovværk og net. Ropes and Nets

Tovværk og net. Ropes and Nets Tovværk og net Indhold 3-slået Hempex 3-slået Manillatov 3-slået nylon 3-slået P.P. tov Containernet DYNAMICA Ropes Finmasket containernet Fortøjningstrosser Karabinhage efter DIN 5299C Krydsfl ettet nylon

Læs mere

Starcon. CERTEX DANMARK A/S offers a Starcon lifting and handling system to the concrete industry consisting of:

Starcon. CERTEX DANMARK A/S offers a Starcon lifting and handling system to the concrete industry consisting of: STARCON / STARCON Betonrør og betonelementer er yderst vanskelige at håndtere på grund af vægt og udformning. Håndteringen er ressourcekrævende og kan udgøre en sikkerhedsrisiko. CERTEX DANMARK A/S tilbyder

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Starcon Concrete Handling. Starcon betonforankring. Indhold Anker Anker system. Former. Frimeda ringkobling Løfteøjer Schroeder-Neuenrade anker system

Starcon Concrete Handling. Starcon betonforankring. Indhold Anker Anker system. Former. Frimeda ringkobling Løfteøjer Schroeder-Neuenrade anker system betonforankring Indhold Anker Anker system Former Frimeda ringkobling Løfteøjer Schroeder-Neuenrade anker system Concrete Handling Index Anchor Anchor System Former Frimeda Ring Clutch Lifting Eye Schroeder-Neuenrade

Læs mere

BRIDON. Stålwire. Steel wire rope. Stålwirer og tilbehør

BRIDON. Stålwire. Steel wire rope. Stålwirer og tilbehør Stålwire Sammen med verdens førende producenter af stålwire tilbyder CERTEX Danmark A/S et komplet program indenfor almindelige stålwirer såvel som kranwirer og specialwirer. Vi ser os i stand til at tilbyde

Læs mere

Rustfri kæde og tilbehør. Stainless Chain and Accessories. Indhold. Connex Chainlock CK

Rustfri kæde og tilbehør. Stainless Chain and Accessories. Indhold. Connex Chainlock CK kæde og tilbehør Indhold Kæde DIN 5685C Kæde DIN 766A Kæder og komponenter Nødled Pladelås BG-SS bøjlewirelås karabinhage kovs kædesling masterlinks Chain and Accessories Index Chain DIN 5685C Chain DIN

Læs mere

Statistik for MPH: 7

Statistik for MPH: 7 Statistik for MPH: 7 3. november 2011 www.biostat.ku.dk/~pka/mph11 Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: 333-365, 381-383) Per Kragh Andersen 1 Fra den 6. uges statistikundervisning:

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

STEEL WIRE ROPES - WIRE ROPE SLINGS - TAIFUN - SEINE NET ROPES - PAPER ROPES

STEEL WIRE ROPES - WIRE ROPE SLINGS - TAIFUN - SEINE NET ROPES - PAPER ROPES PRODUKT KATALOG PRODUCT CATALOGUE KLIK FOR INDHOLDSFORTEGNELSE CLICK FOR CATALOGUE INDEX Kent Bandholm Foto STEEL WIRE ROPES - WIRE ROPE SLINGS - TAIFUN - SEINE NET ROPES - PAPER ROPES RANDERS REB INTERNATIONAL

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Ergonomisk løft. Specials. www.certex.dk. Højdestabler kasser High stacking boxes. Rulle løfter med 90º tilt Roll handling with 90º tilt

Ergonomisk løft. Specials. www.certex.dk. Højdestabler kasser High stacking boxes. Rulle løfter med 90º tilt Roll handling with 90º tilt Ergonomisk løft Højdestabler kasser High stacking boxes Rulle løfter med 90º tilt Roll handling with 90º tilt Kuffert løfter Baggage handling Håndtering af postpakker Handling of parcels Rudehåndtering

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS SKM2012.64.SR FORRETNINGSSTED I LUXEMBOURG En dansk udbyder af internet-spil ønsker at etablere et fast forretningssted i Luxembourg: Scenarier:

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Gusset Plate Connections in Tension

Gusset Plate Connections in Tension Gusset Plate Connections in Tension Jakob Schmidt Olsen BSc Thesis Department of Civil Engineering 2014 DTU Civil Engineering June 2014 i Preface This project is a BSc project credited 20 ECTS points written

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

AQ70 Cylinder for water hydraulics

AQ70 Cylinder for water hydraulics AQ70 Cylinder for water hydraulics Dimensions AQ70 is a double acting hydraulic cylinder made entirely of stainless materials, designed for tap water as hydraulic fluid. Standard cylinder diameters from

Læs mere

Tork Aftørringspapir Standard, M1. Fordel. Produktspecifikation. Beskrivelse. Farve: Hvid Type: Mini Centerfeed Rulle

Tork Aftørringspapir Standard, M1. Fordel. Produktspecifikation. Beskrivelse. Farve: Hvid Type: Mini Centerfeed Rulle Fordel Allround aftørringspapir Ideel til rengøring af glas Velegnet til håndaftørring Godkendt til kontakt med fødevarer Tork Easy Handling, emballage som er let at løfte, åbne og folde sammen, når du

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Randers Reb International A/S Randers Reb International A/S Legeplads Playground

Randers Reb International A/S Randers Reb International A/S Legeplads Playground Combination ropes for playgrounds Company Profile Profil Randers Reb International A/S Randers Reb was established in 1840. Today, Randers Reb is a dynamic, modern rope manufacture with experience from

Læs mere

Tekstil- og plastikprodukter

Tekstil- og plastikprodukter Tekstil- og plastikprodukter Textile & Plastic Products (T&P) Fastening Products Group Tekstil- og plastikprodukter Textile & Plastic Products (T&P) YKK tilbyder vores kunder et bredt sortiment af tekstil-

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Søjlesvingkraner type SK-C / Pillar swing crane type SK-C

Søjlesvingkraner type SK-C / Pillar swing crane type SK-C Søjlesvingkraner type SK-C / Pillar swing crane type SK-C Denne type søjlesvingkran anbefaler vi anvendt hvor der løftes og håndteres små lette byrder. Vort standard program er således designet i belastningsgrupper

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Model Control Design by Jens Juul Eilersen

Model Control Design by Jens Juul Eilersen 85 x 182 cm 70 x 182 cm 85 x 182 cm 70 x 182 cm English: Dansk: Control is the ultimate reclining chair. Here you can control your sitting and Control er den ultimative hvilestol. Her kan du kontrollere

Læs mere

DONG-område Resten af landet

DONG-område Resten af landet TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af priser for BSA leveret via TDC s fibernet 1 Indledning traf fredag den 15. april 2011 LRAIC-prisafgørelse

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER.

FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER. FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER. N.H. Emballage A/S fremstiller plastposer samt emballagefolier til emballering af fødevarer. Den primære produktion af plastposer bestemt til direkte

Læs mere

Status på det trådløse netværk

Status på det trådløse netværk Status på det trådløse netværk Der er stadig problemer med det trådløse netværk, se status her: http://driftstatus.sdu.dk/?f=&antal=200&driftid=1671#1671 IT-service arbejder stadig med at løse problemerne

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

AQ70 Cylinder for water hydraulics

AQ70 Cylinder for water hydraulics AQ70 Cylinder for water hydraulics Dimensions AQ70 is a double acting hydraulic cylinder made entirely of stainless materials, designed for tap water as hydraulic fluid. Standard cylinder diameters from

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Rustfri langleddet kæde / Stainless Steel Long Link Chain. Rustfri kortleddet kæde / Stainless Steel Short Link Chain

Rustfri langleddet kæde / Stainless Steel Long Link Chain. Rustfri kortleddet kæde / Stainless Steel Short Link Chain langleddet kæde / Steel Long Link Chain Langleddet kæde. Din 766 - Aisi 316. Long link chain. Din 766 - Aisi 316. Not for lifting purposes. Varenr. / Stock no. Størrelse / Size mm d mm c mm b mm Vægt /

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Kranwire. Crane Steel Wire Rope

Kranwire. Crane Steel Wire Rope Indhold PYTHON / INOX 18x7 PYTHON CLASSIC 35 PYTHON COMPAC 35 PYTHON HOIST S/C PYTHON LIFT Rotationssvag hejsewire 19 x 7 VEROTOP Crane Steel Wire Rope Index PYTHON / INOX 18x7 PYTHON CLASSIC 35 PYTHON

Læs mere

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic.

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic. General Questions What kind of information do you need before I can start trading? Please visit our webpage www.gaspointnordic.com under the heading How to become a participant Is it possible to trade

Læs mere

Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer

Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer Fødevarekontaktmaterialer (og maskinsikkerhed) IDA 21. marts 2017 Chefkonsulent Jens Sinding Dokumentation i forhold til hvad? Relevante materialer med

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Beovox 5000 versions. Classic Audio Technical Information

Beovox 5000 versions. Classic Audio Technical Information Beovox 5000 versions Bang & Olufsen designed the Beovox 5000 for the Beolab 5000. During the period the Beolab 5000 was available (1967 1972) 3 different versions of the Beovox 5000 were released. In this

Læs mere

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Kontorchef Camilla Hesselby 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Witt: Import/distribution af hårde hvidevarer, støvsugere, herunder robot-støvsugere og robotgulvvaskere, og små el-apparater.

Læs mere

Statistik for MPH: oktober Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: , )

Statistik for MPH: oktober Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: , ) Statistik for MPH: 7 29. oktober 2015 www.biostat.ku.dk/~pka/mph15 Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: 333-365, 381-383) Per Kragh Andersen 1 Fra den 6. uges statistikundervisning:

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

DESIGN COLLECTION COVER COUNTER SYSTEM

DESIGN COLLECTION COVER COUNTER SYSTEM DESIGN COLLECTION COVER COUNTER SYSTEM COVER COUNTER SYSTEM NEW ork NEW OF working OF WAYS ways WORK DESIGNERS Flemming Busk, architect MAA, MDD Stephan Hertzog, designer AD, MDD Winners of several Red

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Model Control Glove Design by Jens Juul Eilersen

Model Control Glove Design by Jens Juul Eilersen 85 x 182 cm 85 x 182 cm Model Control Glove Design Jens Juul Eilersen English: Control Glove is the ultimate reclining chair. Here you can control your sitting and lying position down to the smallest detail.

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

Freefly B-Række Regler

Freefly B-Række Regler Freefly B-Række Regler Freefly B-Rækken er skabt til at imødekomme både nye og erfarende freeflyere, og præsentere dem for konkurrence elementet. Der konkurreres efter FAI regler, men der forekommer dog

Læs mere

SAS Corporate Program Website

SAS Corporate Program Website SAS Corporate Program Website Dear user We have developed SAS Corporate Program Website to make the administration of your company's travel activities easier. You can read about it in this booklet, which

Læs mere

Installation Venligst bemærk, håndpumpen kun må monteres i lodret position.

Installation Venligst bemærk, håndpumpen kun må monteres i lodret position. HP-1. HP-3. HP-. Hand Operated Håndpumpe The HP pump is a single acting hand operated pump made of stainless steel St.1.431 making it particularly applicable within the food industry and in environmentally

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat.

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. TELT Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. Opstillingstid: ca. 25 min. Krævet antal personer til opstilling: 2 Oversigt over dele Kabine Pløkker (18 stk.) Yderdug Bæretaske Ekstra

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72)

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Institut for Matematik & Datalogi Syddansk Universitet, Odense Onsdag den 18. januar 2006 Alle sædvanlige hjælpemidler (lærebøger, notater etc.),

Læs mere

FB-R Staldmåtte i rulle

FB-R Staldmåtte i rulle FB-R Staldmåtte i rulle FB-R staldmåtte i rulle er den optimale løsning som toplag på staldmadrasser med skumunderlag og til en række andre applikationer. FB-R staldmåtten er fremstillet i højkvalitets

Læs mere

Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen

Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen Lo skolen, 25. april 2014 Julie Galbo Hvad tænker lovgivere? The missing link It is not the case that boards of directors do not understand that capital

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Web-seminar. 30 March Noter

Web-seminar. 30 March Noter Web-seminar 30 March 2017 Noter Følg mig på www.tomhougaard.dk Hvad er Day Trading og Spekulation? Attachment is the great fabricator of illusions; reality can be attained only by someone who is detached.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Application form for access to data and biological samples Ref. no

Application form for access to data and biological samples Ref. no Application form for access to data and biological samples Ref. 2016-02 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses: "Skilsmisse og selvvurderet mentalt

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Model Playground Design by Jens Juul Eilersen

Model Playground Design by Jens Juul Eilersen 210 x 105 cm 200 x 115 cm 210 x 115 cm 210 x 105 cm 200 x 115 cm 210 x 115 cm Seat height: 15 ¼" Back support height: 12 ½" 82 ¾" x 41 ¼" 78 ¾" x 45 ¼" 82 ¾" x 45 ¼" 78 ¾" x 51 ¼" Seat height: 15 ¼" Back

Læs mere

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17 SkyVision Comfort Installation manual 5.6.02_0517, Comfort, Item no. 2022 Version 05/17 Installation Manual VITRAL SkyVision Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must always be kept

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

PRODUKTARK FOR VV xxxx Alfa laval varmevekslere

PRODUKTARK FOR VV xxxx Alfa laval varmevekslere PRODUKTARK FOR VV xxxx Alfa laval varmevekslere 27/6 2013 MFJ Alcon sælger et stort udvalg af Alfa Lavals varmevekslere Nedenfor her følger en kort beskrivelse af de mest gængse modeller Varenr Beskrivelse

Læs mere