Forslag - Lokal Agenda 21 Handleplan for Sorø Kommune 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag - Lokal Agenda 21 Handleplan for Sorø Kommune 2015"

Transkript

1 Forslag Lokal Agenda 21Handleplan 2015

2

3 Forslag - Lokal Agenda 21 Handleplan for Sorø Kommune 2015 Indledning Den Lokale Agenda 21-strategi for Sorø Kommune blev vedtaget som en integreret del af Sorø Kommunes Vision og Planstrategi den 26. november I den lokale Agenda 21-strategi for Sorø Kommune indgår i alt fem indsatsområder: Vand Naturpleje/naturbeskyttelse Klima Affald Borgerrettede initiativer Et væsentligt udgangspunkt for Agenda 21-arbejdet i Sorø Kommune er, at indsatsen løftes tværgående for at sikre en bred forankring i organisationen, og for at knytte Agende 21-arbejdet til eksisterende ressourcer i organisationen. Hovedparten af de indsatsområder der indgår i Agenda 21- strategien, og den opfølgende Agenda 21 handleplan, er således forankret i andre love og foranstaltninger end planloven 1, og udmøntes eller understøttes via andet planarbejde i Sorø Kommune. Det gælder for indsatsområderne: Vand: Der primært udmøntes via Sorø Kommunes Spildevandsplan (2010) som revideres i 2015, samt en ny samlet vandforsyningsplan for Sorø Kommune der forventes vedtaget i 2015/2016. Indsatsområdet vand understøttes endvidere af Sorø Kommunes Vandhandleplan, hvor en revideret og opdateret vandhandleplan er i høring frem til den 10. august Som opfølgning på den statslige grundvandskortlægning (2014) skal Sorø Kommune endvidere udarbejde en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, der forventes vedtaget i 2015/2016. Endvidere er indsatsområdet vand indeholdt i Sorø Kommunes Miljøpolitik der er under revision og forventes vedtaget ultimo Naturpleje/naturbeskyttelse: Der understøttes via Sorø Kommunes Naturkvalitetsplan (der forventes vedtaget 2015) Sorø Kommunes Natura2000 handleplan (2012), indsatsplanen for bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo (2011), samt Sorø Kommunes Miljøpolitik (revideres 2015). 1 I Lov om planlægning 33a er fastlagt lovkrav om udarbejdelse af en Lokal Agenda 21-strategi. 1

4 Klima: Der understøttes via Sorø Kommunes Klimahandlingsplan (2011), samt Klimatilpasningsplan for Sorø Kommune der er udarbejdet som tillæg til Sorø Kommuneplan , hvor kommuneplantillægget/klimatilpasningsplanen blev endeligt vedtaget august I budget 2015 blev der ikke afsat midler til klimaindsatsen. Opfølgning på klimahandlingsplanen er derfor stillet i bero, og tidsplan for det videre arbejde er endnu ikke afklaret. Affald: Der udmøntes via Sorø Kommunes Affaldsplan ( ), samt Sorø Kommunes Miljøpolitik (revideres 2015). I forhold til Grønt Forums rolle som rådgivende organ for Økonomiudvalget og Teknik og Miljøudvalget er det væsentligt, at Grønt Forum indgår i dialog i forhold til det planarbejde der spiller op mod Agenda 21-handleplanen. Det er således kun indsatsområdet Borgerrettede initiativer der alene udmøntes i Agenda 21- handleplanen, bl.a. via initiativer iværksat af Grønt Forum. Borgerrettede initiativer iværksættes dog også af Sorø Kommune, blandt andet i samarbejde med Grønt Forum og andre relevante aktører. Generelt gælder det, at jo større grad af frivillighed der knytter sig til realiseringen af de enkelte planer, fx lodsejere involvering i forbindelse med realisering af vandhandleplanen, jo vigtigere er de borgerrettede initiativer. Læsevejledning I nærværende handleplan for lokal Agenda 21 i Sorø Kommune beskrives hvordan, og via hvilke planer og initiativer, Agenda 21-strategiens målsætninger omsættes til konkrete handlinger. Handleplanen er opbygget skematisk, og består af i alt 4 kolonner. I første kolonne fremgår Agenda 21-strategiens målsætninger, som er handleplanens afsæt. I anden kolonne beskrives den/de konkrete handling(er) der skal realisere målsætningerne. Som nævnt knytter den Lokale Agenda 21-strategi og handleplan, i vidt omfang an til igangværende planarbejde i andet regi i Sorø Kommune. I tredje kolonne anføres tidsplanen for de enkelte handlinger. 2

5 Fjerde kolonne rummer en oversigt over status på de enkelte handlinger. Denne kolonne vil der løbende blive arbejdet med, med henblik på løbende af følge fremdriften på de enkelte handlinger. Grønt Forum forkortes i handleplanen GF. 1. Indsatsområde : Vand Vision Vand er en begrænset ressource, vi vil værne om og bruge med omtanke. Vores vand skal være af en god kvalitet, såvel vores drikkevand, som vandet i vores søer og vandløb, og indvindingen af vand skal så vidt muligt basseres på bæredygtige teknologier. Agenda 21-strategi for Handling Tidsplan Status/Opfølgning Sorø Kommune Sikre grundvandsres- Der udarbejdes en ny samlet og opdate- 2015/2016. Der er afsat ca. sourcerne og dermed en ret vandforsyningsplan for Sorø Kommu kr. til opga- god og tilstrækkelig drik- ne. ven. kevandskvalitet samt baseflow (sommervand- Den statslige kortlægning af områder 2015/2016 føring som kommer fra med særlige drikkevandsinteresser grundvandet) i vore (OSD-områder) er afsluttet ultimo vandløb. Som opfølgning herpå skal der udarbejdes en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Sorø Kommune. Sikre en god vandkvanti- En revideret og opdateret Sorø Kommu tet og kvalitet i søer og nes Vandhandleplan (1. ind- vandløb. satsperiode) er i høring frem til den til 10. august Udmønte vandhandleplanens mål. Første 2015 vandhandleplan vedrører primært vandløb og spildevand. Hvor indsatser i prioriteret rækkefælge er: 1. Genåbning af rørlagte vandløb. 2. Restaureringer. 3. Fjernelse af spærring. 4. Fjernelse af to spildevandsoverløb 3

6 Statens vandområdeplaner (for vanddistrikt Sjælland) (2. indsatsperiode) er i høring indtil den 23. juni Sikre badevandskvaliteten i kommunens søer til fastholdelse af Blå flag. Reducerer vandforbruget såvel internt i kommunen som i private husstande og virksomheder. I 2015 politisk behandling af opdateret spildevandsplan for Sorø Kommune ( ). Fokus på kloakseparering, og nedlæggelse af små renseanlæg med sigte på effektiv og sikker drift af hensyn til vandmiljøet, herunder målsætningerne i vandhandleplanen ift vandløbenes og søernes tilstand. Sorø Forsyning arbejder på at rejse yderlige midler til området fra ca. 27 mio. kr. til ca mio. kr. Derudover sker der en fortsat indsats rettet med spildevandsudledning i det åbne land. Der sker en løbende overvågning af badevandskvaliteten. Hvis der sker overskridelser igangsættes indsats i forhold til kildesporing af forureningskilden. Kommunens vandforbrug indgår som et parameter i ESCO projektet. Forventes vedtaget Planperiode Løbende Til og med 2015 har indsats. Sorø Kommune haft blå flag. Dog undtaget 2012 hvor der var overskridelser af grænseværdier ift Tystrup Sø og frem Registreringer siden ESCO projektets start viser et faldende vandforbrug for de bygninger der indgår i projektet. I 2014 faldt vandforbruget med i alt 13 %. I 2016 kommer en afsluttende rapport, hvor alle ESCO bygninger er indeholdt og hvor den 4

7 samlede energibesparelse for hele perioden er opgjort. 2. Indsatsområde: Naturpleje/naturbeskyttelse Vision Sorø Kommune er begunstiget med en smuk og varieret natur. Vi ønsker at værne om naturen ved en aktiv indsats for naturbeskyttelse, naturpleje og sikring af biodiversiteten. Med udgangspunkt i eksisterende viden er en naturkvalitetsplan for Sorø Kommune udarbejdet som forventes vedtaget i Naturkvalitetsplanen skal bl.a. bruges til at prioritere nye plejeindsatser, samt til planlægning og friholdelse af værdifulde naturområder og grønne forbindelser. Agenda 21-strategi for Handling Tidsplan Status/Opfølgning Sorø Kommune Med afsæt i naturkvali- Naturkvalitetsplanen for Sorø 2015 og frem. tetsplanen arbejde for at Kommune forventes vedtaget sikre biodiversiteten i hele kommunen, som led i at Sorø Kommune Vedtagelsen af Naturkvalitets og frem Budgetmidler: har underskrevet planen skal understøtte udarbej- 2015: ca kr. Countdown 2010 den delse af konkrete naturprojekter internationale forpligti- herunder indsats for truede plan- gelse til at arbejde for ter og dyr. bevarelse af den biologiske mangfoldighed. Arbejde med Naturkvalitetspla- Efteråret 2015 nen og handlemuligheder afledt heraf som et tema under Grønt Forums aftenuniversitet. Ansøgning om støttemidler til 2015 og frem naturprojekter. Udmøntning af EU-LIFE midler til Ca. 15 mio. kr. fra EU- naturgenopretning i Åmosen. Life+, samt ca. 5 mio. kr. fra Miljøministeriet. Formidlings- og naturplejetiltag i 2015 og frem 5

8 samarbejde med Naturpark Åmosen. Indsamle viden om arter og naturindhold på de naturbeskyttede arealer, bl.a. som opfølgning på statens 3 eftersyn i 2014 samt som supplement til statens overvågningsdata. Støtte og stimulere frivillige, der gerne vil lave naturpleje f.eks. i form af høslet og græsningslaug. Evt. understøttet af en særlig pulje, samt tilbud om råd og vejledning til borgergrupper, der gerne vil i gang. En ide kunne f.eks. være at igangsætte en adoptér en gravhøj-kampagne ved at støtte og stimulere borgergrupper, der vil passe en eller flere lokale gravhøje, mv. Løbende indsats. Understøtte biodiversitet i landbrugslandet via opmærksomhed mod markvildtlaug ved forpagtning af kommunal jord. Deltagelse i markvildtlaug sker på frivillig basis, hvor formålet er at få markvildtet tilbage på marken. Markvildtslavets arbejde er med til at skabe bedre betingelser for markvildtet, højere biodiversitet på arealerne i det åbne land, mere og bedre natur, vildtplejetiltag der er integreret i landbrugsdriften samt samarbejde på tværs af ejendomskel og interes- Løbende indsats 6

9 Arbejde for at sikre levesteder for arter og habitattyper indenfor Natura2000 jf. Natura2000- handleplanerne Arbejde for bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo i naturen jf. indsatsplan. ser. Via vandhandleplanen og Natura2000 handleplanen sikres en god økologiske tilstand. Arbejde for frivillige aftaler til at sikre levesteder for arter og habitatnaturtyper indenfor Natura 2000 jf. kommunens Natura 2000-handleplaner. Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe bjørneklo i Sorø Kommune blev vedtaget Første planperiode er fra og frem. Siden indsatsplanen blev vedtaget har der årligt været kontakt til ca. 200 lodsejere i forhold til bekæmpelse af Kæmpe bjørneklo på deres ejendom ved fremsendelse af personlige breve. Dog med en mindre intensitet i 2015 grundet ressourcemangel. Sorø Kommune registrerer forekomsten af bjørneklo, og yder råd og vejledning ift. bekæmpelse. I sidste instans gives påbud til lodsejer med krav om bekæmpelse. På kommunale arealer forestår Vej og Park bekæmpelsen af kæmpe bjørneklo. 7

10 3. Indsatsområde: Klima Klimahandlingsplan Vision Sorø Kommune ønsker at medvirke til, at den menneskeskabte klimapåvirkning reduceres i overensstemmelse med de aftaler, der er indgået nationalt og internationalt. Desuden ønsker Sorø Kommune at medvirke til en koordineret indsats, hvor natur og miljø også tænkes ind i forhold til de klimapåvirkninger, der allerede er en realitet eller som følger af det klimascenarie, som klima- og energiministeren har meldt ud. Sorø Kommune kan ikke løfte opgaven alene. Indsatsen på klimaområdet må ske i tæt samarbejde med borgere, virksomheder, organisationer, foreninger og andre aktører i og uden for kommunen for at få størst mulig effekt. Agenda 21-strategi for Sorø Kommune Handling Tidsplan Status/Opfølgning Målsætningerne fra Klimahandlingsplanen Klimahandlingsplanen I budget 2015 blev der indgår integreret i Agenda 21-strategien, blev senest ajourført i ikke afsat midler til klima- og rummer i alt 9 emneområder, hvor indsatsen. Opfølgning på Klimahandlingsplanens overordnede mål klimahandlingsplanen er er en samlet CO2 reduktion på 20 % in- derfor stillet i bero, og den 2020 i forhold til udgangspunktet i tidsplan for det videre De ni emneområder er - Energisy- arbejde er endnu ikke stemet, Transport, Byer og bygninger, afklaret. Konkret betyder Landbruget og det åbne land, Sundhed og det at Borgmesterpagten beredskab, Sorø Kommune som virksom- samt energiklyngesam- hed, Borgere, virksomheder, organisatio- arbejdet med Region ner og foreninger, samt Beboerne i det Sjælland opsiges. Sorø åbne land. For de konkrete målsætninger Kommune fastholdes henvises til Klimahandlingsplanen. som DN klimakommune, hvor de forudsatte CO2 besparelser hentes via ESCO projektet. Klimatilpasningsplan Vision Staten har besluttet, at en del af opgaven med at klimatilpasse det danske samfund, skal varetages af landets kommuner, som skal udarbejde klimatilpasningsplaner. I Sorø Kommune ser vi det 8

11 som en chance for at komme fra ord til handling på vores egen måde, hvor Sorø Kommune og Sorø Forsyning A/S i fællesskab tager fat på opgaven, for at afbøde effekten af klimaforandringerne. Agenda 21-strategi for Sorø Kommune Handling Tidsplan Status/Opfølgning Målsætningerne fra klimatilpasningspla- Vurdere oversvøm- Klimatilpas- Klimatilpasnings- nen indgår integreret i Agenda 21- melsesrisiko og evt. ningsplanen planen indgår som strategien, og rummer nedenstående i alt behov for afhjælpen- blev vedtaget en del af kommu- tre målsætninger: de tiltag ved nye august 2014, og neplanrevision udlæg til byudvikling i er udarbejdet 2017, der påbegyn- Fremtidssikre Sorø Kommune som et kommuneplanen. som et tillæg til des godt sted at bo, ved at understøtte en Sorø Kommu- udvikling, der bygger på langsigtet Gennemgå og revur- neplan planlægning som tager højde for kli- dere de uudnyttede maændringer. arealudlæg til byformål i kommunepla- Fortsætte samarbejdet med Sorø nen, der er over- Forsyning A/S om de indsatser der svømmelsestruede. indgår i Klimatilpasningsplan for Sorø Kommune, samt inddrage andre ak- Indarbejde hensynet tører, nabokommuner og regionen, til og mulighederne hvor det giver øget værdi at se på i klimaforandrin- klimatilpasning i et bredere perspek- gerne i kommunens tiv, så der skabes mulighed for inno- lokalplaner, herunder vative klimatilpasningsløsninger. bl.a. via LAR (Lokal Regnvands Afled- Sikre at arealer i væsentlig risiko for ning/nedsivning) oversvømmelse friholdes for bebyggelse eller sikres mod oversvømmelse via særlige foranstaltninger. 9

12 4. Indsatsområde: Affald Vision Sorø Kommune har med Affaldsplan fremlagt nye affaldsordninger som skal sikre at Sorø Kommune lever op til den nationale Ressourcestrategi Der findes ikke affald, kun ressourcer. Agenda 21-strategi for Sorø Handling Tidsplan Status/Opfølgning Kommune Målsætningerne fra Affaldsplanen I forslag til revideret Miljøpolitik 2015 og frem indgår integreret i Agenda 21- for Sorø Kommune peges på strategien, og indeholder fem følgende handlemuligheder: overordnede målsætninger: Indsamle kildesorteret affald fra Optimere udnyttelsen af res- private husstande med fx bioaf- sourcerne i affaldsbehandlin- fald, metal, pap, plast og blan- gen. dingsmaterialer. Reducere belastningen af Sikre at borgere og virksomhe- klimaet ved affaldsbehandlin- der er tilstrækkeligt oplyst om, gen. hvordan de skal håndtere deres affald. Forebygge dannelsen af affald. Iværksætte undersøgelse af hvilke affaldsfraktioner der går Reducere miljøbelastningen forkert, så der kan sættes ind fra affaldet. med information og tilpasninger af affaldssystemet. Øge kvaliteten i affaldsbehandlingen. Iværksætte undersøgelse af og information om affaldshåndteringen fra virksomheder beliggende i kommunen. Iværksætte undersøgelse af og information om affaldshåndteringen fra kommunale institutioner. 10

13 Via kampagner arbejde for en ren natur uden affald. Stille krav om at renovatøren planlægger sit arbejde, så miljøet belastes mindst muligt (herunder få kørte kilometer og miljøkrav til biler) Der gennemføres en årlig affaldsindsamling i DN regi, hvor Sorø Kommune bistår med afhentning af det indsamlede affald. Gennemføres årligt. 5. Indsatsområde: Borgerrettede initiativer Vision Fremover vil borgernes egne initiativer og fællesskaber få stigende betydning for livsvilkårene i vores lokalsamfund og kommune. Sorø Byråd vil derfor inspirere og støtte op om borgernes egne initiativer i forhold til natur, miljø og bæredygtighed, samt koblingen til sundhed og undervisning. Agenda 21-strategi for Handling Tidsplan Status/ Sorø Kommune Opfølgning Via Grønt Forum gen- Via Grønt Forum iværksættes bl.a. følgende nemfører informations- initiativer: aktiviteter om bæredygtighed og miljøhensyn, Årlig pulje udbydes til skoler, daginstitutio- Planlægges bl.a. via samarbejde ner, og foreninger mv. hvor der kan søges nærmere i GF. med relevante lokale støtte til aktiviteter vedr. bæredygtighed, aktører erhvervsliv, natur og miljø. foreninger, institutioner mv. Der uddeles en årlig Miljø/Agenda 21-pris for Planlægges et særligt initiativ til fremme af en bæredyg- nærmere i GF. tig udvikling i Sorø Kommune. Gennemføre Tur-arrangementer, f.eks. i Tilstræbes gen- forbindelse Fuglenes dag, Naturensdag, nemført år- Skovens dag eller andet. ligt/planlægges nærmere i GF. 11

14 Planlægge offentlige debat arrangementer under titlen Aftenuniversitet med emner indenfor bæredygtighed, natur og miljø fx om Naturkvalitetsplanen. Tilstræbes gennemført årligt/planlægges nærmere i GF. Samarbejde med andre foreninger om formidlingsaktiviteter, fx med DN om afholdelse af arrangementer med fokus på klima, affald, mv og frem Sætte fokus på adfærd og samfærdsel i naturen et indsatsområde overfor foreninger, med flere. Bl.a. i forhold til at forebygge bortkastelse af affald i naturen, og at sætte fokus på kodeks for god opførelse i naturen herunder knytte an til kampagnen Flink af natur som er et samarbejde ml. bl.a. Naturstyrelsen, Danmarks Idrætsforbund og Friluftsrådet med fokus på at tage hensyn i naturen Gennemfører kampagner rettet mod en reduktion af forbruget af pesticider, bl.a. i forhold til private hustande. Herunder støtte op om kampagnen Giftfri Have som DN og Landsforeningen Praktisk Økologi, står bag. Danske haveejere købte i 2011 ca. 120 tons sprøjtegift. Det er kun 2,5 % af det samlede salg af sprøjtegifte i Danmark, men den koncentrerede brug af giftene på små arealer betyder, at der er risiko for at forurene grundvandet. Samtidig kan en have uden gift give et rigere dyreliv med mange forskellige fugle, padder, bier, sommerfugle og andre dyr. Pr er haver tilmeldt Giftfri Have svarende til 700 hektar. Målet er haver i og frem 12

15 Fremme og understøtte initiativer fra borgere, foreninger, virksomheder mv. i forhold til en bæredygtig udvikling. Fremme og understøtte borgernes mulighed for motion og bevægelse i naturen. I Sorø Kommune tilstræbes afsat midler til borgerrettede informationsaktiviteter om relevante plantiltag, og plantiltagenes konsekvenser for en bæredygtig udvikling. Via Sorø Kommunes fundraisings indsats understøttes bl.a. initiativer fra borgere, foreninger, og virksomheder mv. i forhold til en bæredygtig udvikling. At fremme og understøtte borgernes mulighed for motion og bevægelse i naturen er et bærende elemente i Vision og Planstrategi 2018 (ViPS18). I maj 2015 er der bl.a. blevet indgået en tværgående udviklingsaftale mellem Social og Sundhedsudvalget og Teknik og Miljøudvalget om Sundhed via bevægelse i det fri. Her tages sigte på at kombinere ViPS18 målsætningen om at inspirere borgerne til at leve et sund liv med målsætningen om at Etablere stinet, samt trænings- og legemuligheder i naturen og frem Cykelstistrategi for Sorø Kommune blev vedtaget april Grønt Forum vil have fokus på at understøtte projekter og initiativer der fremmer borgernes mulighed for motion og bevægelse i naturen f.eks. via etablering af rekreative stier eller udendørs træningsfaciliteter og frem 2015 og frem.. I Miljøpolitikken peges på følgende igangværende handlinger/initiativer: Kommunens naturværdier formidles til borgerne gennem arrangementer, foldere m.m. i samarbejde med frivillige organisationer,, som bl.a. Grønt Forum. Fokus går fra natur- 13

16 værdierne i sig selv til de rekreative muligheder naturen skaber. Eksisterende, bynære stier kortlægges og digitaliseres på friluftsguiden.dk. Som opfølgning på stiplanen laves der frivillige aftaler med lodsejere, som sikre adgang til naturen for forskellige interessegrupper såsom mountainbikes, heste, motionister m.fl. Der planlægges omkring fysisk formidling af de bynære motions- og rekreative ruter. Ansøge tilskudsmidler til rekreative projekter. Derudover peges i Miljøpolitikken på følgende mulige handlemuligheder: Lokalisering af arealer til opstilling af trænings- og legeredskaber. Arbejde for at bruge naturen i undervisningen og at få mere undervisning ud i naturen. Arbejde for at fremme handicappedes adgang til naturen. Inspirerer borgerne til at træffe grønne valg i hverdagen. I 2015 gennemføres en kampagne i Pedersborg-området Hjælp Fisken målrettet borgere m.fl., som tager sigte på at undgå at søer og vandløb fourenes med urent spildevand, maling, olie og kamikalier. Via kampagnen tilstræbes det at øge borgernes bevidsthed om beskyttelse af vandmiljøet

17 Arbejde med en konkretisering af målsætningen om at inspirere borgerne til at træffe grønne valg i hverdagen, og at der afsættes ressourcer til opgaven. 15

18 Forslag Lokal Agenda 21Handleplan 2015 Sorø Kommune Fagcenter Teknik, Miljø og Drift Rådhusvej Sorø

Sorø Kommune. Kommuneplan 2013-2024. Lokal Agenda 21-handleplan

Sorø Kommune. Kommuneplan 2013-2024. Lokal Agenda 21-handleplan Sorø Kommune Kommuneplan 2013-2024 Lokal Agenda 21-handleplan 2013 Lokal Agenda 21 Handleplan for Sorø Kommune 2013-2016 Indledning Den Lokale Agenda 21-strategi for Sorø Kommune blev vedtaget som en

Læs mere

Udviklingsaftale i Center for Teknik og Miljø. Udviklingsaftale for området Center for Teknik og Miljø Afdeling Miljø og natur

Udviklingsaftale i Center for Teknik og Miljø. Udviklingsaftale for området Center for Teknik og Miljø Afdeling Miljø og natur Udviklingsaftale for området Center for Teknik og Miljø Afdeling Miljø og natur Indledning Aftalen indgås mellem Teknik og Miljøudvalget og Flemming Kortsen, Centerchef for Teknik og Miljø. Målet med aftalen

Læs mere

Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015

Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015 Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015 Natur- og miljøpolitik 2015 // Plads til alle Side 3 Indhold Visionen... 7 Strategisporene... 8 Naturen skal benyttes og beskyttes... 10 Planer og programmer

Læs mere

DN Fredensborg. Kontakt mail: fredensborg@dn.dk. Dato: 8. marts 2012. Fredensborg Kommune, Center for Plan og Miljø, Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal.

DN Fredensborg. Kontakt mail: fredensborg@dn.dk. Dato: 8. marts 2012. Fredensborg Kommune, Center for Plan og Miljø, Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal. Kontakt mail: fredensborg@dn.dk Dato: 8. marts 2012 Fredensborg Kommune, Center for Plan og Miljø, Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal. Høringssvar Planstrategi 2011 2014 Fredensborg Byråd har med Planstrategi

Læs mere

Forslag Juni 2011 Miljøpolitik 2015

Forslag Juni 2011 Miljøpolitik 2015 Forslag Juni 2011 Miljøpolitik 2015 Miljøpolitik for Sorø Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 2 Temaer 1 Natur og friluftsliv 4 2 Vandløb og søer 5 3 Boliger og byggeri 7 4 Affald 8 5 Spildevand, spildevandsslam

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Mødetidspunkt 11-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget 11-08-2015 17:00 1 (Åben) Kommissorium

Læs mere

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Forsyning Vision: Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Bilag 6 Visionen er at al energiforsyning skal være baseret på vedvarende energikilder og at håndtering af spildevand og affald skal

Læs mere

Green Cities fælles mål, baggrund og midler

Green Cities fælles mål, baggrund og midler Green Cities fælles mål, baggrund og midler 30. marts 2012 På de følgende sider beskrives Green Cities fælles mål med tilhørende baggrund og midler. Vi er enige om, at der inden for en 3-årig periode skal

Læs mere

Sådan administrerer vi: Transportkorridoren Vi vil sikre, at der kun under særlige omstændigheder tillades

Sådan administrerer vi: Transportkorridoren Vi vil sikre, at der kun under særlige omstændigheder tillades Mål Tekniske anlæg skal medvirke til at udvikle vores moderne samfund med en hurtig, sikker og stabil forsyning af grundlæggende velfærdsgoder som f.eks. drikkevand, energi, transport og kommunikation.

Læs mere

Side 1 Handleplan 2013 for Grøn Plan

Side 1 Handleplan 2013 for Grøn Plan Side 1 Handleplan for Grøn Plan Med denne handleplan beskriver vi de handlinger, aktiviteter eller initiativer vi på baggrund af Ballerup Kommunes Grønne Plan vil igangsætte i. Baggrund Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Næste generation af vand og naturplaner

Næste generation af vand og naturplaner Næste generation af vand og naturplaner H.C. Østerby Borgmester, Holstebro Kommune Medlem af KL udvalg for Teknik og Miljø 1 Hvor er vi lige nu? Vandplaner Ugyldige pga. manglende høring (8 dage). Vi venter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger Grøn Strukturplan - En rekreativ plan for Hillerød Kommune - 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Det åbne land og de rekreative værdier 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger 4. Grøn Strukturplan

Læs mere

Middelfart Kommunes strategi for klimatilpasning 2012-2016

Middelfart Kommunes strategi for klimatilpasning 2012-2016 Middelfart Kommunes strategi for klimatilpasning 2012-2016 November 2012 Indhold Indledning... 3 Strategi... 5 Fokusområder... 6 Processen... 8 Planlægningshierarki... 9 Vidensdeling... 10 Afslutning...

Læs mere

Uddannelsespolitik POLITIK 2015-2019

Uddannelsespolitik POLITIK 2015-2019 Uddannelsespolitik POLITIK 2015-2019 Bilag Klima, natur og miljøpolitikken bygger på følgende visioner fra Vision 2017 og Vision 2021: I Randers Kommune følger vi klimaplanen frem mod 2030 (75 procent

Læs mere

Nyt indhold i forslag til Kommuneplan 13

Nyt indhold i forslag til Kommuneplan 13 Notat Nyt indhold i forslag til Kommuneplan 13 Forslag til Kommuneplan 13 viderefører i betydeligt omfang indholdet i den nuværende Kommuneplan 09. Det nye indhold i forslaget til Kommuneplan 13 bygger

Læs mere

307. Forslag til Klimatilpasningsplan

307. Forslag til Klimatilpasningsplan 307. Forslag til Klimatilpasningsplan Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen. Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller, 1. at forslag til Klimatilpasningsplan, med tilhørende ændringsforslag

Læs mere

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand By, Erhverv og Natur Teknisk Bilag Håndtering af regnvand VELKOMMEN Dette bilag er udarbejdet som et teknisk supplement til Strategi for håndtering af regnvand. Udover en generel introduktion til afledning

Læs mere

9 Redegørelse. Odder Kommune. Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder. Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id.

9 Redegørelse. Odder Kommune. Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder. Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id. Odder Kommune 9 Redegørelse Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id.: 727-2013-70537 Indhold 1. Indledning... 3 2. Integrering af miljøhensyn... 3 3. Miljørapportens

Læs mere

BILAG 3: ØKONOMI UFINANSIEREDE INDSATSER

BILAG 3: ØKONOMI UFINANSIEREDE INDSATSER BILAG 3: ØKONOMI UFINANSIEREDE INDSATSER Agenda 21- planen er i lighed med kommuneplanen en rammeplan, som indeholder en række indsatser (mål og aktiviteter), hvortil der i forbindelse med planens politiske

Læs mere

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-883-1. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Karsten Dahl, DCE. Må citeres med kildeangivelse

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-883-1. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Karsten Dahl, DCE. Må citeres med kildeangivelse Forslag til natura 2000 plan 2016-21 Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for Kims Top og Den Kinesiske Mur Natura 2000-område nr. 190 Habitatområde H165 Emneord: Habitatdirektivet, Miljømålsloven,

Læs mere

Eksempler på kommuneplanretningslinjer vedr. klimatilpasning

Eksempler på kommuneplanretningslinjer vedr. klimatilpasning Eksempler på kommuneplanretningslinjer vedr. klimatilpasning Som en hjælp/inspiration til kommunerne i forbindelse med udarbejdelsen af klimatilpasningsplanerne, har Naturstyrelsen samlet de kommunale

Læs mere

Bidrag til Statens Vandplan

Bidrag til Statens Vandplan Bidrag til Statens Vandplan November 2007 Frederiksberg Kommune Bidrag til Statens Vandplan November 2007 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 1 1.1 Eksisterende planer for området 1 1.1.1 Bæredygtighedsstrategi

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

Status for klima- og energihandleplan i Faxe Kommune 2010-2013

Status for klima- og energihandleplan i Faxe Kommune 2010-2013 Center for Teknik & Miljø, oktober 2013 Status for klima- og energihandleplan i Faxe Kommune 2010-2013 Byrådet vedtog 23. august 2012 en klima- og energihandleplan for Faxe Kommune 2010-2020. Handleplanen

Læs mere

3. Nordsjællands Landboforening 4. Grundejerforeningen Jellerødgård

3. Nordsjællands Landboforening 4. Grundejerforeningen Jellerødgård NOTAT Karen Tommerup 22. juni 2014 Resume af høringssvar til Forslag til Klimatilpasningsplan 2014-17 og Kommuneplantillæg 3 Klimatilpasning Forslag til Klimatilpasningsplan 2014-2017 og det tilhørende

Læs mere

Notat. Ivan Hrubenja. Skema over modtagne høringssvar til forslag til Greve Kommunes vandhandleplan 2010-2015

Notat. Ivan Hrubenja. Skema over modtagne høringssvar til forslag til Greve Kommunes vandhandleplan 2010-2015 Notat Emne Forslag til besvarelse af modtagne høringssvar til forslag til Greve Kommunes vandhandleplan 2010-2015 Sagsnr 2012-21791 Dokumentnr 2012-97949 Dato 01-11-2012 Administrativ enhed Center for

Læs mere

Tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2009-2016 Østerholm og omegn. Udarbejdet for Sønderborg Kommune

Tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2009-2016 Østerholm og omegn. Udarbejdet for Sønderborg Kommune Tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2009-2016 Østerholm og omegn Udarbejdet for Sønderborg Kommune Indhold 1. Indledning og baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Delspildevandsplanens forhold til lovgivning og

Læs mere

MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025

MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025 MARTS 2014 TREKANTOMRÅDET DANMARK MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015 Debatoplæg Vindmøller ved Tollestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Visualisering nr. 1. Projektets to 140 meter høje vindmøller set fra motorvejsbro

Læs mere

Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 28 maj 2008 kl. 9.30 Mødelokale 1

Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 28 maj 2008 kl. 9.30 Mødelokale 1 Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 28 maj 2008 kl. 9.30 Mødelokale 1 Dagsorden: Siden sidst.... 1 Driftsplan for de statslige arealer i Vendsyssel... 2 Handleplan for bekæmpelse af Bjørneklo... 3 Status

Læs mere

Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden

Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden Politikområde 4: KLIMA OG ENERGI Forsyning (myndighed/planlægning) Renovation herunder bortskaffelse af olie og kemikalieaffald

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Faxe Graveområde, mindre udvidelse mod sydvest Faxe Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde omfatter

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE BORGMESTER NIELS HÖRUP. VANDPLUS Rum til regn og aktivitet. Flyt eller forebyg? KILEN

SOLRØD KOMMUNE BORGMESTER NIELS HÖRUP. VANDPLUS Rum til regn og aktivitet. Flyt eller forebyg? KILEN Flyt eller forebyg? Vi tilpasser os klimaforandringerne Sol og rød = Sump og rydning Ser muligheder i nødvendige tekniske faciliteter Skaber merværdi Samler interesser Udnytter ressourcer Oversvømmelser

Læs mere

Klimatilpasning og lokal afledning af regnvand (LAR) Søren Gabriel sgab@orbicon.dk

Klimatilpasning og lokal afledning af regnvand (LAR) Søren Gabriel sgab@orbicon.dk Klimatilpasning og lokal afledning af regnvand (LAR) Søren Gabriel sgab@orbicon.dk Hvorfor overhovedet klimatilpasning Klimaændringerne er en realitet Temperatur Vandstand Nedbør Store værdier at beskytte

Læs mere

Natrurbeskyttelse.dk s høringssvar til udkast til Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer 2016.

Natrurbeskyttelse.dk s høringssvar til udkast til Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer 2016. Til NaturErhvervstyrelsen Fremsendt pr. email til: landbrug@naturerhverv.dk, 14. december 2015 Natrurbeskyttelse.dk s høringssvar til udkast til Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer 2016. Med

Læs mere

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde:

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde: Klimaindsats 01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Klima og energiarbejdet er drevet af et lokalt politisk ønske om, at arbejde for en bedre forsyningssikkerhed og at mindske sårbarheden

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

Budget 2008-2011. Plan- og miljøudvalgets budget:

Budget 2008-2011. Plan- og miljøudvalgets budget: Budget 2008-2011 Plan- og miljøudvalgets budget: Indeholder Bevilling nr. 440 Miljøforanstaltninger 441 Driftssikring af boligbyggeri 440 Miljøforanstaltninger Bevillingens indhold 1.000 kr. B2008 BO2009

Læs mere

Naturpleje og genopretning i samarbejde mellem landmand og kommune. Af Bo Levesen, Vejle Kommune På Økologikongres 2013

Naturpleje og genopretning i samarbejde mellem landmand og kommune. Af Bo Levesen, Vejle Kommune På Økologikongres 2013 Naturpleje og genopretning i samarbejde mellem landmand og kommune Af Bo Levesen, Vejle Kommune På Økologikongres 2013 Det store mål: En mere varieret og mangfoldig natur! Udfordringer: Vig3gste overordnede

Læs mere

Vedtaget. Tillæg 3. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret)

Vedtaget. Tillæg 3. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret) Vedtaget Tillæg 3 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret) Vedtaget af Silkeborg Byråd den 26. maj 2014 Silkeborg Kommune

Læs mere

S T R AT E G I 2016-2019

S T R AT E G I 2016-2019 STRATEGI 2016-2019 INDHOLD 03 HVEM ER VI? HVAD VIL VI? 04 STRATEGI LANGSIGTEDE SIGTELINJER 06 STRATEGI PRIORITERINGER FOR 2016-2019 08 ÅBENHED. SAMARBEJDE. DIALOG 10 NATURFONDEN OM 10 ÅR 12 FAKTA 14 FONDENS

Læs mere

Emne Fokusområder Mål Delmål Indsatser Interesseområder - Zone 1-10

Emne Fokusområder Mål Delmål Indsatser Interesseområder - Zone 1-10 4.2 Oversigt - Fokusområder, mål, virkemidler og indsatser Emne Fokusområder Mål Delmål Indsatser Interesseområder - Zone 1-10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Indvinding 1 Vandindvinding og forsyning At sikre en

Læs mere

Klimatilpasning i København

Klimatilpasning i København Klimatilpasning i København Oplæg september 2011 Lykke Leonardsen og Jon Pape Klimatilpasning i København Planen endetligt vedtaget af vores Borgerrepræsentation d. 25 august 2011 Hovedudfordringer for

Læs mere

DANVAs udviklingsplan for proaktiv klimatilpasning i vandsektoren og DANVA / KL inspirationsguide

DANVAs udviklingsplan for proaktiv klimatilpasning i vandsektoren og DANVA / KL inspirationsguide DANVAs udviklingsplan for proaktiv klimatilpasning i vandsektoren og DANVA / KL inspirationsguide 1 2 DANVA s mission for proaktiv klimatilpasning er at vi leverer rent, koldt og velsmagende drikkevand,

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune. Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune Udarbejdet og udgivet af: Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.dk Ikrafttrædelsesdato: 14. april 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Handleplan for vandområderne i København 2012-2020. Sammendrag

Handleplan for vandområderne i København 2012-2020. Sammendrag Handleplan for vandområderne i København 2012-2020 Sammendrag 1 Indledning EU's vandrammedirektiv kræver, at alle EU-lande skal sikre, at de har et godt vandmiljø. Derfor har den danske stat lavet vandplaner

Læs mere

Natur. Administration Lovgivningen, hvor kommunerne har ansvar for administration og tilsyn, omfatter:

Natur. Administration Lovgivningen, hvor kommunerne har ansvar for administration og tilsyn, omfatter: Natur Kommunerne har en forpligtigelse og væsentlig rolle i at sikre og udvikle den danske natur og ligeledes sikre og forbedre mulighederne for friluftslivet. Det sker gennem administration af en bred

Læs mere

Holbæk Kommunes Vandhandleplan

Holbæk Kommunes Vandhandleplan Holbæk Kommunes Vandhandleplan 2012 2015 (PDF print af Holbæk Kommunes Vandhandleplan 2012 2015 ) Teknik og Miljø, Holbæk Kommune, oktober 2012 Forord Offentlighedsfase De statslige vandplaner Statens

Læs mere

Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017

Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Center for Miljø og Teknik August 2015 Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Ballerups Kommunalbestyrelse godkendte i 2014 en Klimatilpasningsplan. Klimatilpasningsplanen

Læs mere

Bilag til: Vandhandleplan, 2014-2016 Frederiksberg Kommune

Bilag til: Vandhandleplan, 2014-2016 Frederiksberg Kommune Bilag til: Vandhandleplan, 2014-2016 Frederiksberg Kommune BILAG TIL VANDHANDLEPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE 2014-2016 Dato 2014-11-14 Udarbejdet April-maj 2012 og november 2014 Udarbejdet af Frederiksberg

Læs mere

Plan- og Agenda 21 strategi 2015. Møde i Grønt Råd 25. november 2014

Plan- og Agenda 21 strategi 2015. Møde i Grønt Råd 25. november 2014 Plan- og Agenda 21 strategi 2015 Møde i Grønt Råd 25. november 2014 Hvad er en Plan- og Agenda 21 strategi? Planstrategien er Byrådets strategi for kommunens fremtidige udvikling. Agenda 21 strategien

Læs mere

Sorø Kommune HANDLEPLAN FOR UDVALGTE INDSATSER 2012-2013 MILJØPOLITIK BILAG TIL. politik for natur, miljø, planlægning og infrastruktur i Sorø Kommune

Sorø Kommune HANDLEPLAN FOR UDVALGTE INDSATSER 2012-2013 MILJØPOLITIK BILAG TIL. politik for natur, miljø, planlægning og infrastruktur i Sorø Kommune Sorø Kommune HANDLEPLAN FOR UDVALGTE INDSATSER 2012-2013 BILAG TIL MILJØPOLITIK politik for natur, miljø, planlægning og infrastruktur i Sorø Kommune Juni 2011 Indledning Denne handleplan er udarbejdet

Læs mere

Mål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet

Mål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet Fokusområder På politikområdet Plan, natur og miljø er der følgende fokus i budgetåret 2013: Naturpolitik Byrådets konstitueringsaftale har fastlagt, at der skal udarbejdes en naturpolitik. Politikken

Læs mere

Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015

Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015 Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015 Natur- og miljøpolitik 2015 // Plads til alle Side 3 Indhold Visionen.......................................................... 7 Strategisporene....................................................

Læs mere

Folket og forskerne i forening - Citizen science

Folket og forskerne i forening - Citizen science Folket og forskerne i forening - Citizen science Formål med Biodiversitet Nu : Skabe ny viden om naturens mangfoldighed i din kommune Vække undren og begejstring omkring naturen og kendskab til biodiversitet

Læs mere

Udviklingsplan 2011-2013

Udviklingsplan 2011-2013 Udviklingsplan 2011-2013 Teknik og Miljøforvaltningen Indhold Forord... 2 Indsatsområder Udviklingsplan 2011-2013... 3 1. Klima og energi... 3 2. Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt... 4 3. Trafiksikkerhed...

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

Åben dagsorden. Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret

Åben dagsorden. Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret Åben dagsorden Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 18:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende: Bemærkninger Følgende

Læs mere

Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 10. december 2012 kl. 9.30 Mødelokale 1

Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 10. december 2012 kl. 9.30 Mødelokale 1 Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 10. december 2012 kl. 9.30 Mødelokale 1 Dagsorden: Siden sidst.... 1 Grøftekanter langs de kommunale veje.... 2 Indvinding af hvidt sand.... 3 Kommunens rolle i forhold

Læs mere

Frederikssund Kommunes vandhandleplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord, 1. generation vandplaner

Frederikssund Kommunes vandhandleplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord, 1. generation vandplaner Frederikssund Kommunes vandhandleplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord, 1. generation vandplaner Januar 2015 Indholdsfortegnelse Planens indhold...3 Resumé af de statslige vandplaner...4

Læs mere

Råstofplan 2016. #split# Høringssvar fra Brønderslev Kommune

Råstofplan 2016. #split# Høringssvar fra Brønderslev Kommune #split# Råstofplan 2016 Plan og Miljø Dato: 04-05-2016 Sags. nr.: 86.07.00-P17-1-15 Sagsbeh.: Gorm Pilgaard Jørgensen Lokaltlf.: +4599455109 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon 9945 4545 Fax 9945

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit.

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit. Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit. Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Nybøl

Debatoplæg Vindmøller ved Nybøl Debatoplæg Vindmøller ved Nybøl INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG I PERIODEN FRA DEN 6. MARTS 2013 TIL DEN 3. APRIL 2013 Vindmøller ved Nybøl Baggrund Danmarks nationale energipolitiske målsætning er, at

Læs mere

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007.

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 30. august 2007 AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Byrådet har besluttet, at skraldespandene skal væk fra fortovet

Læs mere

Grundvandet på Agersø og Omø

Grundvandet på Agersø og Omø Grundvandet på Agersø og Omø Drikkevand også i fremtiden? Grundvandet skal beskyttes Drikkevandet på Agersø og Omø kommer fra grundvandet, som er en næsten uerstattelig ressource. Det er nødvendigt at

Læs mere

Natura 2000 handleplaner - gennemførelse

Natura 2000 handleplaner - gennemførelse Natura 2000 handleplaner - gennemførelse type: Fagområde De kommunale Natura 2000-handleplaner skal gennemføres i perioden 2013-2015. Kommunen er ansvarlig for at handleplanerne gennemføres. Det drejer

Læs mere

Dato: 13.10.2011 Sagsnr.: 2011-20611 Dok. nr.: 2011-299466 Direkte telefon: Initialer: LBJ/me. Referat fra Grundvandsrådsmøde den 19.

Dato: 13.10.2011 Sagsnr.: 2011-20611 Dok. nr.: 2011-299466 Direkte telefon: Initialer: LBJ/me. Referat fra Grundvandsrådsmøde den 19. Referat Dato: 13.10.2011 Sagsnr.: 2011-20611 Dok. nr.: 2011-299466 Direkte telefon: Initialer: LBJ/me Aalborg Forsyning Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Referat

Læs mere

Center for Teknik og Miljø

Center for Teknik og Miljø -18 Præsentation varetager en alsidig vifte af opgaver indenfor miljø, natur, vand, energi, affald, veje og grønne områder. Arbejdet omfatter udarbejdelse af en række planer til myndighedsbehandling efter

Læs mere

Danmark er et dejligt land. en radikal naturpolitik

Danmark er et dejligt land. en radikal naturpolitik Danmark er et dejligt land en radikal naturpolitik 2 Det Radikale Venstre, august 2004 Danmark er et dejligt land. Danmarks natur skal bevares og forbedres. Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed

Læs mere

UDKAST TIL. Tillæg til. Beskyt vand, natur og sundhed. Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015. Forlængelse 2016

UDKAST TIL. Tillæg til. Beskyt vand, natur og sundhed. Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015. Forlængelse 2016 UDKAST TIL Tillæg til Beskyt vand, natur og sundhed Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015 Forlængelse 2016 1 Fra 3-års plan til 4-års plan Dette er et tillæg til Beskyt vand, natur og sundhed, Sprøjtemiddelstrategi

Læs mere

DET ÅBNE LAND og de nye emner i kommuneplanen

DET ÅBNE LAND og de nye emner i kommuneplanen DET ÅBNE LAND og de nye emner i kommuneplanen Planloven i praksis, Kolding, 3. december 2008 Vilhelm Michelsen Rollefordeling Kommuneplanen og det åbne land Forholdet til statslige og regionale opgaver

Læs mere

Odder Kommune Dok. 727-2010-66393 Plan 13.7.2010/CT Sag. 727-209-90049. Vindmølleplanlægning. Debatoplæg. August 2010. side 1

Odder Kommune Dok. 727-2010-66393 Plan 13.7.2010/CT Sag. 727-209-90049. Vindmølleplanlægning. Debatoplæg. August 2010. side 1 Vindmølleplanlægning Debatoplæg August 2010 side 1 Figur 1 Potentielle vindmølleområder (kystnærhedszonen markeret med blå streg) Figur 2 Prioriterede vindmølleområder (kystnærhedszonen markeret med blå

Læs mere

Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2013 Hed.T.1 Biogasanlæg Lervangsvej Heden

Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2013 Hed.T.1 Biogasanlæg Lervangsvej Heden Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2013 Hed.T.1 Biogasanlæg Lervangsvej Heden Tillæg nr. 3-11. februar 2014 1 Offentlighedsperiode og endelig vedtagelse Forslaget var i offentlig høring fra den 15. oktober 2013

Læs mere

Møde 29. januar 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen

Møde 29. januar 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 29. januar 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Bende Okkerstrøm Mødet hævet kl.: 17.45 Pkt. Tekst Side 1 Kvartalsoversigt vedr. det specialiserede socialområde

Læs mere

SKOVBYSKOVEN ET LOKALT GRØNT PARTNERSKAB

SKOVBYSKOVEN ET LOKALT GRØNT PARTNERSKAB Til Skanderborg Kommune Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg Skovby Vandværk Skovby 25. maj 2012 SKOVBYSKOVEN ET LOKALT GRØNT PARTNERSKAB Projektforum Galten-Skovby og Skovby Vandværk anmoder hermed Skanderborg

Læs mere

TELEFON 87 92 22 00 TELEFAX 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN

TELEFON 87 92 22 00 TELEFAX 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN SAMSØ KOMMUNE Teknisk Afdeling SØTOFTE 10, TRANEBJERG 8305 SAMSØ TELEFON 87 92 22 00 TELEFA 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN SCREENING FOR

Læs mere

Sorø Kommune. Lokal Agenda 21-handleplan

Sorø Kommune. Lokal Agenda 21-handleplan Sorø Kommune Lokal Agenda 21-handleplan Læsevejledning: Lokal Agenda 21 Handleplan for Sorø Kommune 2009-2012 Den Lokale Agenda 21-strategi for Sorø Kommune blev vedtaget som en integreret del af Udviklings-

Læs mere

Referat 34. møde i Grønt Forum den 23. april 2015

Referat 34. møde i Grønt Forum den 23. april 2015 Referat 34. møde i Grønt Forum den 23. april 2015 Deltagere: Leder Natur og Miljø, Peter Dorff Hansen (formand) Friluftsrådet, Jørgen E. Petersen Grøn Hverdag Sorø og omegn, Dorte E. Nielsen Sorø Kodriverlaug,

Læs mere

Beskytter lovgivningen den danske natur godt nok?

Beskytter lovgivningen den danske natur godt nok? Beskytter lovgivningen den danske natur godt nok? Naturhistorisk forening for Nordsjælland den 25. april 2012 Hanne Stensen Christensen (Chef for Natur og Vandkontoret Næstved Kommune) Hvad vil jeg sige?

Læs mere

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr.

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 1: Byfornyelse 2: Små trafiksikkerhedsprojekter 2: Ny skolestruktur - sikre skoleveje 2: Innovationsproj. - statslige puljer 3: Renovering af signalanlæg

Læs mere

KLIMAPOLITIK FOR KERTEMINDE KOMMUNE

KLIMAPOLITIK FOR KERTEMINDE KOMMUNE Side1/5 KLIMAPOLITIK FOR KERTEMINDE KOMMUNE Miljø- og Kulturforvaltning Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 15 15 Fax: 65 15 14 99 www.kerteminde.dk miljo-og-kultur@kerteminde.dk 28-05-2009 Forord

Læs mere

Kommentar til Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger

Kommentar til Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger Kommentar til Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger Af Peder Størup - Naturbeskyttelse.dk Så kom de længe ventede anbefalinger fra Natur- og Landbrugskommissionen endelig for dagens lys, og der

Læs mere

Foroffentlighedsfase til Klimatilpasningsplan Vind med vandet

Foroffentlighedsfase til Klimatilpasningsplan Vind med vandet Foroffentlighedsfase til Klimatilpasningsplan Vind med vandet Indhold Din indflydelse 3 Vind med vandet 4 Konsekvenser i Horsens Kommune 5 Udførte klimatilpasningsprojekter 6 Hvad planlægger kommunen at

Læs mere

et ambitiøst og forpligtende miljøsamarbejde

et ambitiøst og forpligtende miljøsamarbejde www.miljokommunerne.dk et ambitiøst og forpligtende miljøsamarbejde Green Cities Vision og mission Vores vision er et bæredygtigt samfund. Vi gør en ekstraordinær indsats for miljøet gennem forpligtende

Læs mere

Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015.

Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015. Punkt 10. Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015. 2012-38084. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender, at den indsats, der er beskrevet

Læs mere

Naturgenopretning ved Bøjden Nor

Naturgenopretning ved Bøjden Nor LIFE09 NAT/DK/000371 - Connect Habitats - Bøjden Nor Naturgenopretning ved Bøjden Nor - en kystlagune med overdrev Lægmandsrapport En naturperle Bøjden Nor er et helt særligt værdifuldt naturområde, der

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling December 2015. Teknik-

Læs mere

Beskyt vand, natur og sundhed. Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015

Beskyt vand, natur og sundhed. Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015 Beskyt vand, natur og sundhed Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015 Udvikling i behandlingshyppigheden SIDE 2 Udvikling i fladebelastning SIDE 3 Afgrænsning til andre områder Natur- og vandplaner Økologisk Handlingsplan

Læs mere

ANSØGNING TIL FRILUFTSRÅDET. Fra Skjoldungeland til Nationalpark

ANSØGNING TIL FRILUFTSRÅDET. Fra Skjoldungeland til Nationalpark Oktober 2012 ANSØGNING TIL FRILUFTSRÅDET Fra Skjoldungeland til Nationalpark På de sidste bestyrelsesmøder i nationalparkprojekt Skjoldungelandet er det vurderet, at fortsat udviklings- og forankringsarbejde

Læs mere

KLIMA NATUR MILJØ POLITIK. Uddannelsespolitik

KLIMA NATUR MILJØ POLITIK. Uddannelsespolitik KLIMA NATUR MILJØ POLITIK Uddannelsespolitik Indledning Byrådet har vedtaget Vision 2017 vi vil mulighederne. For at fastholde og gennemføre visionerne skal der udarbejdes 13 visionspolitikker, hvoraf

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Visioner for den nye kommune. Planstrategi 07

STRUER KOMMUNE. Visioner for den nye kommune. Planstrategi 07 STRUER KOMMUNE Visioner for den nye kommune Planstrategi 07 1 2 KOM MED IDEERNE Vi er nu kommet godt i gang med den nye Struer Kommune. Det har været et stort arbejde at få Thyholm og Struer Kommune til

Læs mere

Teknik og Miljø 2015. Nordskoven. Skovrejsning nord for Slagelse. Et samarbejde mellem Naturstyrelsen og Slagelse Kommune

Teknik og Miljø 2015. Nordskoven. Skovrejsning nord for Slagelse. Et samarbejde mellem Naturstyrelsen og Slagelse Kommune Teknik og Miljø 2015 Nordskoven Skovrejsning nord for Slagelse Et samarbejde mellem Naturstyrelsen og Slagelse Kommune 2 2 3 Skovrejsning Skov- og naturområder opfordrer til leg og læring. Til bevægelse

Læs mere

Om kommuneplanen Kommuneplan 2013 Forord Indledning Plan- og Agenda Strategi Landsplanredegørelsen Landsplandirektiver og Fingerplan Statens vand- og

Om kommuneplanen Kommuneplan 2013 Forord Indledning Plan- og Agenda Strategi Landsplanredegørelsen Landsplandirektiver og Fingerplan Statens vand- og Om kommuneplanen Kommuneplan 2013 Forord Indledning Plan- og Agenda Strategi Landsplanredegørelsen Landsplandirektiver og Fingerplan Statens vand- og naturplaner Den regionale udviklingsplan Råstofplan

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem. Revas og Teknik og Miljø

Dialogbaseret aftale mellem. Revas og Teknik og Miljø Dialogbaseret aftale mellem Revas og Teknik og Miljø 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås mellem forvaltningen og den enkelte budgetansvarlige enhed.

Læs mere

Ændringsforslag til HB s forslag til AP2015: 1.6 Natur Nationalpark Gribskov & Esrum Sø

Ændringsforslag til HB s forslag til AP2015: 1.6 Natur Nationalpark Gribskov & Esrum Sø BILAG 5-2-7 UDKAST TIL HB Dato: 11. november 2014 Til: Repræsentantskabet på mødet 22.-23. november 2014 Sagsbehandler: Michael Leth Jess, mlj@dn.dk, 31 19 32 41 Ændringsforslag til HB s forslag til AP2015:

Læs mere

Internationale naturbeskyttelsesområder

Internationale naturbeskyttelsesområder Internationale naturbeskyttelsesområder Mål Gunstig bevaringsstatus for de naturtyper og arter, der udgør udpegningsgrundlaget for de enkelte Natura 2000 områder i kommunen, skal genoprettes og/eller bevares

Læs mere

Referat Naturgruppen. Medlemmer:

Referat Naturgruppen. Medlemmer: Referat : Torsdag den 28. maj 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Energivej 19 Bemærkninger: Vi mødes hos Forsyning Helsingør kl. 16 på adressen Energivej 19. Naturgruppemødet

Læs mere

Strategipapir for udmøntning af Limfjordsrådets vision: En ren og bæredygtig Limfjord

Strategipapir for udmøntning af Limfjordsrådets vision: En ren og bæredygtig Limfjord Strategipapir for udmøntning af Limfjordsrådets vision: En ren og bæredygtig Limfjord Indhold Baggrund... 2 Vandoplandsstyregruppen for Limfjorden Vådområde- og ådalsindsatsen... 2 Øvrige vandplanindsatser...

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid Handleplan for Udvikling af gode rammer for fysisk aktivitet Indledning: Denne handleplan for udvikling af rammer for fysisk aktivitet bygger på den politisk godkendte

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere