Mixed Models Applied in Agricultural Sciences II. A Course in Mixed Models for use in Research in Animal Nutrition and Physiology

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mixed Models Applied in Agricultural Sciences II. A Course in Mixed Models for use in Research in Animal Nutrition and Physiology"

Transkript

1 Biometry Research Unit Internal Report Mixed Models Applied in Agricultural Sciences II Based on A Course in Mixed Models for use in Research in Animal Nutrition and Physiology Søren Højsgaard & Erik Jørgensen (editors) Danish Institute of Agricultural Sciences Research Centre Foulum

2 There are two publication series of Biometry Research Unit at the Danish Institute of Agricultural Science: Technical Reports and Internal Reports. Technical Reports: This series aims to cover the publication of pre-prints and research papers in an advanced stage of elaboration. The material published should have some original content, but reviews are also suitable. There are, in principle, no size limitations and extended versions with full details that are referenced later in the final publication are acceptable. The authors assume entirely the responsibility regarding the quality and validity of the published material. There are no editorial checks. The publication in the series does not disqualify the material for later presentation to a journal that requires originality. The preferred language in this series is English. The reports are distributed through a mailing list. Copies can be obtained from the editor. Internal Reports: This is an informal series intended to publish material of some interest that are not suitable for publishing in the technical report series. Typical articles are: documentation of useful programs or macros, pedagogic and divulgation articles in biostatistical methods, reports of interesting consultation cases, etc. The reports are distributed by the authors. An updated list of the reports and a complete collection of both series will be kept at the departments library and the central library at the Research Centre Foulum. Copies of the papers of both series can be obtained from the editor. The reports may also be downloaded in pdf-format from the webpage: Editor: Ulrich Halekoh Biometry Research Unit Danish Institute of Agricultural Sciences Research Centre Foulum

3 Internal Report Mixed Models Applied in Agricultural Sciences II Based on A Course in Mixed Models for use in Research in Animal Nutrition and Physiology Søren Højsgaard & Erik Jørgensen (editors) Ministry of Food, Agriculture and Fisheries Danish Institute of Agricultural Sciences Biometry Danish Institute Research of Unit Agricultural Sciences Research Centre Foulum Research Centre Foulum P.O. Box 50 DK-8830 Tjele Denmark

4 Mixed Models in Agricultural Science Preface The popularity of mixed models in agricultural (as well as in other) sciences has been steadily increasing over the last decade. This is due to several reasons: One is an increasing awareness among researches that measurements can often not be considered independent. Another reason is that software development in combination with cheap and powerful computers makes it possible to deal with non-independent data. The present report consists of project reports made by course participants in a course on mixed models given in the spring The participants were researchers and students from the Danish Institute of Agricultural Sciences (primarily from Department of Animal Nutrition and Physiology), Research Centre Foulum. A similar report exists from a previous aimed at researchers from Department of Animal Health and Welfare. The motivation behind making this compilation of the projects is to present to other researchers a series of examples of the use of mixed models in agricultural research. It is always important to be sceptical about (statistical) models. A famous saying among statisticians is that "all models are wrong, but some are usefull". This sentence also applies to what is presented in this report. Hence, when reading about a specific analysis, it is important to keep in mind that the analysis presented is just one of presumably many possible analyses of the given problem at hand. Another researcher may come up with a different analysis! Erik Jørgensen Søren Højsgaard Research Centre Foulum, /6/2002

5 Contents 1 Prædiktion af klinisk sygdom hos grise Niels Peter Baadsgård 7 2 Effect of feed structure and addition of formic acid to the diet on ph in the GIT of growing pigs at various times after feeding Nuria Canibe 19 3 Zink og kobber til fravænnede grise Mette S. Hedemann 35 4 Tilsætning af fedt og rapslecithin til smågrise: Effekt på fordøjeligheden Henry Jørgensen 43 5 NEOSPORA CANINUM - Variation i antistof respons afhængig af laktationsstadie og tidspunkt i drægtighed Anne Mette Kjeldsen, Dansk Kvæg 55 6 Ernæringens indflydelse på somælkens sammensætning Charlotte Lauritzen 65 7 Lactic acid to growing pigs Lene Lind Mikkelsen 89 8 Colour detection of colostrum Morten Damm Rasmussen 95 9 Søers varmeproduktion i relation til deres aktivitet Peter K. Theil 105 5

6 Mixed Models in Agricultural Science 10 Betydning af malkningsfrekvens og foderets energikoncentration på blodets indhold af glukose og insulin hos malkekøer i tidlig laktation Mogens Vestergaard /6/2002

7 Paper 1 Prædiktion af klinisk sygdom hos grise Niels Peter Baadsgård 7

8 Niels Peter Baadsgård: Klinisk sygdom hos grise Niels Peter Baadsgaard 1/ Afd for sundhed og velfærd Prædiktion af klinisk sygdom hos grise Baggrund I forbindelse med den regelmæssige sundhedskontrol i svinebesætninger foretager den praktiserende dyrlæge en klinisk undersøgelse af besætningen. Formålet med den kliniske undersøgelse er at resultaterne herfra bidrager til diagnosticering (dvs afklaring) af sygdomsagens i besætningen ligesom antallet af grise med kliniske symptomer kan give et kvantitativt mål for niveauet af klinisk sygdom over tid i en besætning. Dette er nødvendigt ved vurdering af behandlingseffekt samt ved besætningsprognosen dvs. ved prædiktion af sygdomsudviklingen. Det er formålet med denne analyse at vise hvorledes gentagne målinger af klinisk sygdom over tid hos grise kan modelleres over tid med henblik på prædiktion af sygdomsniveauet i en svinebesætning. Data Der er foretaget regelmæssige kliniske undersøgelser i 15 svinebesætninger hos fravænningsgrise i vægtintervallet 7-30 kg. Antallet af målinger (dvs. besøg) i besætningerne svingede fra Dataopsamlingsperioden var Der blev anvendt en stratificeret sampling med henblik på at sikre at clustering af klinisk sygdom i visse stier/ staldafsnit ikke skulle påvirke målingen i den enkelte besætning. Observationsenheden var besætning, da der ikke var gentagne målinger på den enkelte gris. De kliniske målinger på den enkelte gris blev registreret som binære tilstande. Der blev foretaget en systematisk klinisk undersøgelse af den enkelte gris, dvs der blev registreret en lang række af forskellige symptomer. Der er her valgt kun at anvende registrering af grise med forstyrret almenbefindende i den endelige statistiske analyse. Statistisk model Fig.1 viser forløbet af den observerede sygdomsfrekvens i 5 besætninger. Figuren viser at der ses en betydelig variation både mellem besætninger og indenfor samme besætning. Figuren viser endvidere at nogle besætninger udviser et konstant lavt niveau mens der er større variation indenfor andre. Der er endvidere en tendens til at målinger som ligger tættere på hinanden er korrelerede indenfor den enkelte besætning. Fig. 2 viser fordelingen af de observerede frekvenser af grise med forstyrret almenbefindende i de 15 besætninger. Figuren viser at det ikke vil være rimeligt at antage normalfordeling af data som jo er en væsentlig antagelse ved anvendelse af proc mixed. Disse resultater giver anledning til at overveje en transformation af data. Lad Y it i være indeks for besætninger hvor i=1,2,3.,k; hvor k=15. Lad endvidere t angive tidspunktet for den kliniske undersøgelse. Lad endvidere y it være det observerede antal grise med klinisk sygdom i den i te besætning til tiden t. Observationerne y it er da realisationer af de uafhængige tilfældige variable Y it. Da den enkelte gris registreres som klinisk syg/ikke syg vil det være rimeligt at antage: Y binomial( p, n ) it ~ it it 8 27/6/2002 1

9 Niels Peter Baadsgård: Klinisk sygdom hos grise hvor n it er sample størrelsen, og hvor n=150. p it er en stokastisk variabel som angiver sandsynligheden for at observere sygdom. Ved analyse af denne type data anvendes ofte logit transformationen p it η it = log = αi + βxit p (1 it ) α ~ i P ( α µ, σ Parameteren β ~ P(β) angiver en gennemsnitlig respons for alle besætninger, mens α i modificerer niveauet for en specifik besætning Fordelingen af y it /n it ved at logittransformationen er vist på figur 3. På basis af denne vil vi i det følgende vil vi antage en normalfordeling for data. i 2 ) På basis af de observerede data vil det være rimeligt at tage som udgangspunkt: η = µ + λ + ω it i it 2 hvor µ angiver et fælles intercept, iid λi ~ N(0, σ s ) angiver tilfældig effekt af besætning med fælles varians σ 2 2 s,og hvor ω it = ρ * ηit 1 + ε it. ε it ~ N(0, σ ), ρ ~ unif ( 1,1 ). Der gælder at E(ω it ) =0 for alle t dvs ω it ~ N(0,θ); hvor θ = σ 2 /(1- ρ 2 ). σ 2 s antages uafhængig af σ 2. Vi antager altså at observationerne indenfor besætning følger en 1.ordens autoregressiv process. Denne model antager at korrelationen mellem besætninger et tidstrin tilbage er givet ved ρ. To tidstrin tilbage er korrelationen givet ved ρ 2 ; 3 tidstrin tilbage er den givet ved ρ 3 etc. Processen følger således en markov process som siger at givet viden om tilstanden t-1 vil vores observation i dag være uafhængig af hvad der blev observeret t-2, t-3 etc. Denne egenskab kan benyttes ved prædiktion af sygdomsniveauet ved η it+1. 27/6/

10 Niels Peter Baadsgård: Klinisk sygdom hos grise Variansmatricen for η it for i=2 og for t=1,2,3 bliver derfor givet ved: V η = θ+ σ s 2 ρθ+ σ s 2 ρ 2 θ+ σ s 2 ρ θ+ σ s 2 θ+ σ s 2 ρ θ+ σ s 2 ρ 2 θ+ σ s 2 ρ θ+ σ s 2 θ+ σ s 2 0 θ+ σ s 2 ρ θ+ σ s 2 ρ 2 θ+ σ s 2 0 ρ θ+ σ s 2 θ+ σ s 2 ρθ+ σ s 2 ρ 2 θ+ σ s 2 ρ θ+ σ s 2 θ+ σ s 2 θ= σ 2 / (1- ρ 2 ) Ovennævnte model blev fittet i SAS version 8e med følgende syntaks proc mixed cl data=e ; class chrx visit ; model lpaltnew= /Outp=uddata1 solution cl ; random chrx/s; repeated visit / subject=chrx type=ar(1) r rcorr ; ods output FitStatistics=FS1 SolutionR=SR5; run; 10 27/6/2002 3

11 Niels Peter Baadsgård: Klinisk sygdom hos grise Resultater Følgende resultater blev opnået ved at fitte ovennævnte model i SAS. Tabel 1 Covariance Parameter Estimates Cov Parm Subject Estimate Alpha Lower Upper CHR AR(1) CHR Residual σ s 2 blev estimeret til 1.05 med 95% konfidensintervalllet ρ blev estimeret til 0.48 med 95% konfidensintervallet θ blev estimeret til 0.85 med 95% konfidensintervallet Tabel 2 The Mixed Procedure Solution for Fixed Effects Standard Effect Estimate Error DF t Value Pr > t Alpha Lower Upper Intercept < Solution for Random Effects Std Err Effect CHR Estimate Pred DF t Value Pr > t CHR CHR CHR CHR CHR CHR CHR CHR CHR CHR CHR CHR CHR CHR CHR /6/

12 Niels Peter Baadsgård: Klinisk sygdom hos grise Intercept µ samt de individuelle estimater λ i for besætningsbidraget er angivet i Tabel 2. Fig 5 viser prædiktioner for modellen for en enkelt besætning. Prædiktionerne blev beregnet ved at successivt baglæns at slette observationerne fra en besætning. Sidste observation blev sat til missing, og det var derefter muligt at få SAS til at prædiktere denne observation. Diskussion og modelkontrol Under analysen blev flere forskellige variansstrukturer undersøgt, men det var ikke muligt at estimere mere komplekse variansstrukturer i dette datasæt. Det var heller ikke muligt at anvende random regression. Bartletts test for varianshomogenitet gav en p-værdi på <0.001 hvoraf det kan konkluderes at anatgelsen vedr. varianshomogenitet mellem besætninger ikke synes opfyldt. Resultat understreges af plotsene for de enkelte besætninger (Fig1). Akaikes informationscriterie var for ovennævnte model. En simpel model for data ville være at antage at observationerne lignede hinanden lige meget dvs ved anvende compound symmetry i modelformuleringen i SAS. Akaikes informationscriterie var for denne model hvorfor det kan konkluderes at autoregressive model giver et bedre fit til data. 2 Plot af den enkelte λ i viser at antagelsen vedr. iid λ i ~ N(0, σ s ) kan bevivles (Fig 6). Yderligere viser plots af residualer for de enkelte besætninger en uens fordeling af residualerne, hvilket er en understregning af de problemer der sås ved de individuelle plots af de observerede værdier (Fig 7). Da nogle besætninger erfaringsmæssigt ligger med et meget højt sygdomsniveau, vil det dog være betænkeligt blot at fjerne disse besætninger fra datasættet. Antagelse ρ ~ unif ( 1,1) kan ikke testes i mixed men ville kunne testes indenfor den bayesianske metodik ved at antage ρ ~ N(0.0,1000). Modellen vil naturligt overestimere niveauet ved faldende prævalens mens niveauet underestimeres ved stigende prævalens. Prædiktionen viser generelt den lidt forsinkede reaktion i modellen, da der jo betinges på den forudgående observation indenfor den enkelte besætning. Prædiktionerne vil dog være bedre end at antage den simple model med konstant korrelation. Da vores model kun husker et tidstrin tilbage vil der ikke kunne optages nogle systematiske trends i den enkelte besætning. Hertil er tidsrækkerne også for korte. Resultaterne fra vores prædiktion er er ikke meget bedre/dårligere end hvad der ville kunne opnås ved et simpelt rullende gennemsnit eller ved en simpel regression af Y it-1 samt Y it-2 på Y it /6/2002 5

13 Niels Peter Baadsgård: Klinisk sygdom hos grise Data kan analyseres direkte som en ikke lineær mixed model i ved at fitte modellen i proc nlmixed i SAS med anvendelse af følgende syntaks: proc nlmixed data=e; parms mu=-1 b1=0 herdvar=2; eta=mu+b1*ralt+herd; p=1/(1+exp(-eta)); model favalt~binomial(total,p); random herd~normal(0,herdvar) subject=chr; predict eta out=bin; run; Her angiver Ralt Y it-1. Som det vil være klart indgår variablen i desigmatricen og vi har kun mulighed for at modellere den tidsmæssige afhængighed som compound symmetry. Dette er som tidligere vist ikke en relevant model ligesom den heller ikke vil have praktisk anvendelighed. Konvergens blev opnået men prædiktion vil kræve simulering af de enkelte observationer. Prædiktion vil blive tæt på besætningsgennemsnit medmindre der er meget stor effekt af regressions coefficienten i alle besætninger. En alternativ mulighed indenfor denne tilgang ville være random regression: proc nlmixed data=e; parms mu=-1 b1=1 s1=0.1 s12=0.1 s2=0.1; eta=mu+b1*ralt+herd; p=1/(1+exp(-eta)); model favalt~binomial(total,p); random mu herd ~normal([0,0],[s1,s12,s2])subject=chr; predict eta out=bin; run; Konvergens kunne ikke opnås. 27/6/

14 Niels Peter Baadsgård: Klinisk sygdom hos grise Resultater til afleveringsopgave i mixed models Niels Peter Baadsgaard 0,7 0,6 0,5 Prævalens 0,4 0,3 0,2 0, Besøg nr Fig. 1. Observerede prævalens af grise med forstyrret almenbefindende i 8 besætninger. Fig, 2. Fordelingen af den observerede sygdomsprævalens i 15 svinebesætninger 14 27/6/2002

15 Niels Peter Baadsgård: Klinisk sygdom hos grise Fig. 3 Logit transformation af observeret sygdomsprævalens. Fig. 4 Arcsin transformation af observeret sygdomsprævalens. 27/6/

16 Niels Peter Baadsgård: Klinisk sygdom hos grise Prævalens 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, Besøg nr. Fig. 5 Observerede og prædikterede værdier for sygdomsfrekvens i en besætning. = prædikterede værdier, =observerede værdier. Fig. 6 Fordelingen af de individuelle estimater af besætningsbidragene 16 27/6/2002

17 Niels Peter Baadsgård: Klinisk sygdom hos grise Fig. 7 Plot af residualer sorteret for de enkelte besætninger i analysen 27/6/

18 Niels Peter Baadsgård: Klinisk sygdom hos grise 18 27/6/2002

19 Paper 2 Effect of feed structure and addition of formic acid to the diet on ph in the GIT of growing pigs at various times after feeding Nuria Canibe 19

20 Nuria Canibe: Feed structure and ph in GIT Mixed models course Nuria Canibe, Dept. of Animal Nutrition and Physiology Effect of feed structure and addition of formic acid to the diet on ph in the GIT of growing pigs at various times after feeding AIM A study was designed to investigate the effect of feed structure and addition of formic acid to the feed on ph of various segments of the gastrointestinal tract (GIT) of pigs at various times after feeding. MATERIALS AND METHODS A standard Danish pig diet was formulated and used to design the three experimental treatments: fine, heated and pelleted (A); course, non-heated and non-pelleted (B), fine, heated and pelleted added 1.8% formic acid (C). A total of 60 pigs (20 per diet) from 20 litters were used. Average initial body weight was ~30 kg. Three littermates of the same sex were allotted to each diet, with a total of three pens of five pigs each per series. There were four series. At a body weight of ~64 kg, the animals were sacrificed immediately after feeding, and at 2, 4, 6, and 8 hours after feeding. Animals from each pen were randomly slaughtered at the various times after feeding. The GIT was removed and divided in eight segments: stomach (1), three equally long segments of the small intestine (2-4), caecum (5), and three equally long segments of the colon including the rectum (6-8). ph was measured on digesta from all segments. Figure 1. Scheme of the experimental design for each of the four series. Pen 1 Pen 2 Pen 3 5 pigs 5 pigs 5 pigs * Time: Pigs from each pen are slaughtered at: 0, 2, 4, 6, 8 hours after feeding * Segment: From each pig eight segments are obtained 20 27/6/2002

21 Nuria Canibe: Feed structure and ph in GIT VISUAL EXAMINATION OF THE DATA Some graphs used to examine the raw data are shown in Figures 2 to 4. Figure 2 (segment x ph) shows a much higher variation of the data measured in the stomach compared to the results from the other segments in all three diets. The graph showing the data as time x ph shows a clear effect of time on ph measured in the stomach, whereas the ph from the other segments is difficult to see due to the scale of the graphs when the results from the stomach are included. Figure 3 shows the same data as Figure 1, and, again the high variation of the ph measured in the stomach is evident. No conclusions from the results obtained from the other segments can be drawn at this stage. Figure 4, shows plots where the data from the stomach were excluded, and the data shows a more homogeneous variance. Figure 2. ph grouped by segment and by time for each diet.(examination of variance and outliers). ph 7 Diet=A ph 7 Diet=A segment Pig Time sti Diet=B Diet=B ph ph segment Pig Time sti ph Diet=C ph Diet=C segment Pig Time sti /6/

22 Nuria Canibe: Feed structure and ph in GIT Figure 3. ph grouped by segment a), and by time b). (Examination of variance and outliers). a) ph A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 group b) ph A0 A2 A4 A6 A8 B0 B2 B4 B6 B8 C0 C2 C4 C6 C8 gr oup Figure 4. ph grouped by segment a), and by time b) without data from stomach. (Examination of variance and outliers). a) b) ph A0 A2 A4 A6 A8 B0 B2 B4 B6 B8 C0 C2 C4 C6 C8 gr oup 22 27/6/2002

23 Nuria Canibe: Feed structure and ph in GIT VARIANCE HOMOGENEITY - BARTLETTS TEST A test for variance homogeneity was run with the groups represented in the plots of figures 2 to 4. The aim was to have an idea of the variance of the groups. The results were used only as an indication since these groups were not the smallest unit diet*segment*time, which should be used to be correct. These units were not used because there are only 4 observations in each, which is too small to draw any conclusion. Test of normality was not performed for the same reason, and that is also why the Bartletts test is an indication (normality is assumed to be able to perform a Bartlett test). Figure 5 shows the results of the test when groups are made by segment a) and by time b). The results show a clear variance heterogeneity when all data are included, which was expected after seeing Figures 2 and 3. Figure 5. Variance homogeneity - Bartlett test with all data. a) Macro "BARTLETT" Dataset: D Responsvariabel : PH Gruppevariabel : GROUP Beregningsskema: i ni Si USSi Si2/ni SSDi fi Var Mean A A A A A A A A B B B B B B B B C C C C C C C C Bartletts test: C -2logQ B p b) Macro "BARTLETT" Dataset: F Responsvariabel : PH Gruppevariabel : GROUP Beregningsskema: i ni Si USSi Si2/ni SSDi fi Var Mean A A A A A B B B B B C C C C C Bartletts test: C -2logQ B p /6/

24 Nuria Canibe: Feed structure and ph in GIT A test where the stomach results were excluded was also performed (Figure 6). The results show that the variance is still different among groups when grouped by segment a), and it is smaller and almost homogeneous when grouped by time b). Figure 6. Variance homogeneity - Bartlett test without stomach data. a) Macro "BARTLETT" Dataset: D Responsvariabel : PH Gruppevariabel : GROUP Beregningsskema: i ni Si USSi Si2/ni SSDi fi Var Mean A A A A A A A B B B B B B B C C C C C C C Bartletts test: C -2logQ B p b) Macro "BARTLETT" Dataset: F Responsvariabel : PH Gruppevariabel : GROUP Beregningsskema: i ni Si USSi Si2/ni SSDi fi Var Mean A A A A A B B B B B C C C C C Bartletts test: C -2logQ B p /6/2002

25 Nuria Canibe: Feed structure and ph in GIT MODEL SELECTION Model 1 proc mixed data=a; class time diet segment serie pen mother; model ph=time diet segment diet*segment time*diet time*segment diet*segment*time/ddfm=satterth OUTP=DATA1; random serie serie*mother serie*pen; repeated segment/subject=diet*serie*pen*mother*time type=un r rcorr; run; Log: G matrix not positive definite because variance of serie*sti is = 0. So, no correlation between observations from same pen. Model 2: without serie*pen proc mixed data=a; class time diet segment serie pen mother; model ph=time diet segment diet*segment time*diet time*segment diet*segment*time/ddfm=satterth OUTP=DATA1; random serie serie*mother /*serie*pen*/; repeated segment/subject=diet*serie*pen*mother*time type=un r rcorr; run;.. G matrix not positive definite because variance of series = 0. So, no correlation between observations from same series. Model 3: without serie*pen and serie proc mixed data=a; class time diet segment serie pen mother; model ph=time diet segment diet*segment time*diet time*segment diet*segment*time /ddfm=satterth OUTP=DATA1; random /*serie*/ serie*mother /*serie*pen*/; repeated segment/subject=diet*serie*pen*mother*time type=un r rcorr; run;.. No problems in log. 27/6/

26 Nuria Canibe: Feed structure and ph in GIT SELECTION OF COVARIANCE STRUCTURE Model 3: Unstructured The Mixed Procedure Estimated R Matrix for Subject 1 Row Col1 Col2 Col3 Col4 Col5 Col6 Col7 Col Estimated R Correlation Matrix for Subject 1 Row Col1 Col2 Col3 Col4 Col5 Col6 Col7 Col Comments: Variance: they are highest in stomach, decrease down to caecum and increase again. Correlation: different in the various segments, no clear profile. Negative between stomach and colon /6/2002

Introduktion til GLIMMIX

Introduktion til GLIMMIX Introduktion til GLIMMIX Af Jens Dick-Nielsen jens.dick-nielsen@haxholdt-company.com 21.08.2008 Proc GLIMMIX GLIMMIX kan bruges til modeller, hvor de enkelte observationer ikke nødvendigvis er uafhængige.

Læs mere

1. Lav en passende arbejdstegning, der illustrerer samtlige enkeltobservationer.

1. Lav en passende arbejdstegning, der illustrerer samtlige enkeltobservationer. Vejledende besvarelse af hjemmeopgave Basal statistik, efterår 2008 En gruppe bestående af 45 patienter med reumatoid arthrit randomiseres til en af 6 mulige behandlinger, nemlig placebo, aspirin eller

Læs mere

Epidemiologi og Biostatistik

Epidemiologi og Biostatistik Kapitel 1, Kliniske målinger Epidemiologi og Biostatistik Introduktion til skilder (varianskomponenter) måleusikkerhed sammenligning af målemetoder Mogens Erlandsen, Institut for Biostatistik Uge, torsdag

Læs mere

Tovejs-ANOVA (Faktoriel) Regler og problemer kan generaliseres til mere end to hovedfaktorer med tilhørende interaktioner

Tovejs-ANOVA (Faktoriel) Regler og problemer kan generaliseres til mere end to hovedfaktorer med tilhørende interaktioner Tovejs-ANOVA (Faktoriel) Regler og problemer kan generaliseres til mere end to hovedfaktorer med tilhørende interaktioner I modsætning til envejs-anova kan flervejs-anova udføres selv om der er kun én

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Kvantitative forskningsmetoder. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Kvantitative forskningsmetoder. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Kvantitative forskningsmetoder Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 14. december 2011 Eksamensnummer: 5 14. december 2011 Side 1 af 6 1) Af boxplottet kan man aflæse,

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Program. 1. Varianskomponent-modeller (Random Effects) 2. Transformation af data. 1/12

Program. 1. Varianskomponent-modeller (Random Effects) 2. Transformation af data. 1/12 Program 1. Varianskomponent-modeller (Random Effects) 2. Transformation af data. 1/12 Dæktyper og brændstofforbrug Data fra opgave 10.43, side 360: cars 1 2 3 4 5... radial 4.2 4.7 6.6 7.0 6.7... belt

Læs mere

Program. t-test Hypoteser, teststørrelser og p-værdier. Hormonkonc.: statistisk model og konfidensinterval. Hormonkoncentration: data

Program. t-test Hypoteser, teststørrelser og p-værdier. Hormonkonc.: statistisk model og konfidensinterval. Hormonkoncentration: data Faculty of Life Sciences Program t-test Hypoteser, teststørrelser og p-værdier Claus Ekstrøm E-mail: ekstrom@life.ku.dk Resumé og hængepartier fra sidst. Eksempel: effekt af foder på hormonkoncentration

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Flerniveau modeller. Individuelt studieforløb. Efterårssemesteret 2002. Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet

Flerniveau modeller. Individuelt studieforløb. Efterårssemesteret 2002. Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet Individuelt studieforløb Efterårssemesteret 2002 Flerniveau modeller Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet Vejleder: Jørgen Holm Petersen Eksamensnummer 20 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3

Læs mere

Statistik II Lektion 3. Logistisk Regression Kategoriske og Kontinuerte Forklarende Variable

Statistik II Lektion 3. Logistisk Regression Kategoriske og Kontinuerte Forklarende Variable Statistik II Lektion 3 Logistisk Regression Kategoriske og Kontinuerte Forklarende Variable Setup: To binære variable X og Y. Statistisk model: Konsekvens: Logistisk regression: 2 binære var. e e X Y P

Læs mere

Program. Logistisk regression. Eksempel: pesticider og møl. Odds og odds-ratios (igen)

Program. Logistisk regression. Eksempel: pesticider og møl. Odds og odds-ratios (igen) Faculty of Life Sciences Program Logistisk regression Claus Ekstrøm E-mail: ekstrom@life.ku.dk Odds og odds-ratios igen Logistisk regression Estimation og inferens Modelkontrol Slide 2 Statistisk Dataanalyse

Læs mere

Statikstik II 2. Lektion. Lidt sandsynlighedsregning Lidt mere om signifikanstest Logistisk regression

Statikstik II 2. Lektion. Lidt sandsynlighedsregning Lidt mere om signifikanstest Logistisk regression Statikstik II 2. Lektion Lidt sandsynlighedsregning Lidt mere om signifikanstest Logistisk regression Sandsynlighedsregningsrepetition Antag at Svar kan være Ja og Nej. Sandsynligheden for at Svar Ja skrives

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Leverbylder hos slagtekalve

Leverbylder hos slagtekalve Leverbylder hos slagtekalve Rapport nr. 96 Forfattere Anne Mette Kjeldsen, Dorte Bossen og Irene Fisker. Bidrag fra Martin Steffensen, Steffen Juul Høgild, Poul Vestergaard og Flemming Skjøth. Mogens Vestergaard,

Læs mere

Kalvedødelighed i økologiske besætninger. 2013 1

Kalvedødelighed i økologiske besætninger. 2013 1 Dødfødte kalve i økologiske besætninger Af Anne Mette Kjeldsen, Jacob Møller Smith og Tinna Hlidarsdottir, AgroTech Kalvedødelighed i økologiske besætninger. 2013 1 INDHOLD Indhold... 2 Sammendrag... 4

Læs mere

Appendix 14... 40 Dataset... 40

Appendix 14... 40 Dataset... 40 Table of content: 1... 1 Interview with Project Leader... 1 2... 3 Qualitative Interview Question... 3 3... 4 The Quantitative Questionnaires... 4 4... 12 Interview with Employee... 12 5... 13 Second Internal

Læs mere

Tænk på a og b som to n 1 matricer. a 1 a 2 a n. For hvert i = 1,..., n har vi y i = x i β + u i.

Tænk på a og b som to n 1 matricer. a 1 a 2 a n. For hvert i = 1,..., n har vi y i = x i β + u i. Repetition af vektor-regning Økonometri: Lektion 3 Matrix-formulering Fordelingsantagelse Hypotesetest Antag vi har to n-dimensionelle (søjle)vektorer a 1 b 1 a 2 a =. og b = b 2. a n b n Tænk på a og

Læs mere

Økonometri: Lektion 4. Multipel Lineær Regression: F -test, justeret R 2 og aymptotiske resultater

Økonometri: Lektion 4. Multipel Lineær Regression: F -test, justeret R 2 og aymptotiske resultater Økonometri: Lektion 4 Multipel Lineær Regression: F -test, justeret R 2 og aymptotiske resultater 1 / 35 Hypotesetest for én parameter Antag vi har model y = β 0 + β 1 x 2 + β 2 x 2 + + β k x k + u. Vi

Læs mere

Har grovfoder en ernæringsmæssig værdi for slagtesvin?

Har grovfoder en ernæringsmæssig værdi for slagtesvin? Har grovfoder en ernæringsmæssig værdi for slagtesvin? Alle husdyr skal have grovfoder I det økologiske husdyrhold skal dyrene have adgang til grovfoder. Grovfoderet skal ikke udgøre en bestemt andel af

Læs mere

PROC TRANSPOSE. SAS-tabellen - hensigtsmæssig lagring af data. Copyright 2011 SAS Institute Inc. All rights reserved.

PROC TRANSPOSE. SAS-tabellen - hensigtsmæssig lagring af data. Copyright 2011 SAS Institute Inc. All rights reserved. PROC TRANSPOSE SAS-tabellen - hensigtsmæssig lagring af data Copyright 2011 SAS Institute Inc. All rights reserved. Transponerede tabeller Brede eller smalle? Hvad: Brede tabeller har mange kolonner med

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Statistik II 4. Lektion. Logistisk regression

Statistik II 4. Lektion. Logistisk regression Statistik II 4. Lektion Logistisk regression Logistisk regression: Motivation Generelt setup: Dikotom(binær) afhængig variabel Kontinuerte og kategoriske forklarende variable (som i lineær reg.) Eksempel:

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

1 enote 1: Simple plots og deskriptive statistik. 2 enote2: Diskrete fordelinger. 3 enote 2: Kontinuerte fordelinger

1 enote 1: Simple plots og deskriptive statistik. 2 enote2: Diskrete fordelinger. 3 enote 2: Kontinuerte fordelinger Kursus 02402/02323 Introduktion til statistik Forelæsning 13: Et overblik over kursets indhold Per Bruun Brockhoff DTU Compute, Statistik og Dataanalyse Building 324, Room 220 Danish Technical University

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE 3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE ERFARING NR. 1404 Tre besætninger producerede hver 10 hold PRRS-fri smågrise, selvom soholdet var PRRS-positivt. Dette var muligt på trods

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Hvordan finder man en god skala vha. Raschmetoden? Svend Kreiner & Tine Nielsen

Hvordan finder man en god skala vha. Raschmetoden? Svend Kreiner & Tine Nielsen Hvordan finder man en god skala vha. Raschmetoden? Svend Kreiner & Tine Nielsen 1 Svaret: Man spørger en, der har forstand på det, som man gerne vil måle 2 Eksempel: Spiritualitet Peter A., Peter G. &

Læs mere

Arbejdskraftundersøgelsen

Arbejdskraftundersøgelsen Arbejdskraftundersøgelsen Indholdsfortegnelse Hvad er Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)?... 1 Resultaterne... 2 Hvilke ad-hoc moduler er der i AKU?... 2 Serviceopgaver og tillægsundersøgelser... 3 Deltager

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Analyse af binære responsvariable

Analyse af binære responsvariable Analyse af binære responsvariable Susanne Rosthøj Biostatistisk Afdeling Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet 23. november 2012 Har mænd lettere ved at komme ind på Berkeley? UC Berkeley

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Spar Nord Banks ansøgningsscoremodel. - et ekspertbaseret ratingsystem for nye udlånskunder

Spar Nord Banks ansøgningsscoremodel. - et ekspertbaseret ratingsystem for nye udlånskunder Spar Nord Banks ansøgningsscoremodel - et ekspertbaseret ratingsystem for nye udlånskunder Mål for ansøgningsscoremodel Rating af nye udlånskunder som beskrives vha. en række variable: alder, boligform,

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Kursus i @Risk (stokastisk simulering) Øvelsesmanual

Kursus i @Risk (stokastisk simulering) Øvelsesmanual Kursus i @Risk (stokastisk simulering) Øvelsesmanual Hvorfor @Risk og dette kursus? Større og mere komplekse landbrugsbedrifter kræver gode beslutningsværktøjer. I traditionelle regneark regnes der på

Læs mere

Simpel Lineær Regression

Simpel Lineær Regression Simpel Lineær Regression Mål: Forklare variablen y vha. variablen x. Fx forklare Salg (y) vha. Reklamebudget (x). Vi antager at sammenhængen mellem y og x er beskrevet ved y = β 0 + β 1 x + u. y: Afhængige

Læs mere

ICT and assessment in Denmark. Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk

ICT and assessment in Denmark. Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk ICT and assessment in Denmark Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk Fig. 1: Student in the classroom Fig. 2: Student at exam Upper secondary education Age 16-19, preparation for

Læs mere

Brugervejledning til udskriften ReproAnalyse

Brugervejledning til udskriften ReproAnalyse Brugervejledning til udskriften ReproAnalyse Tilgængelighed Udskriften ReproAnalyse er tilgængelig i Dairy Management System (DMS) under fanebladet Analyse og lister > Analyseudskrifter. Husk at vælge

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning Disposition Udførelse af jordankre: DS/EN 1537:2013 (indført 29/7 2013... ikke længere ny) Scope Bond type and compression type anchors Formål med

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

PRO PLAN s 5 trins Sundhedsguide. Din guide til at udføre PRO PLAN s enkle sundhedskontrol.

PRO PLAN s 5 trins Sundhedsguide. Din guide til at udføre PRO PLAN s enkle sundhedskontrol. PRO PLAN s 5 trins Sundhedsguide Din guide til at udføre PRO PLAN s enkle sundhedskontrol. Vores 5 trins Sundhedsguide er nøje udviklet af vores dyrlæger og fungerer parallelt med PRO PLAN s 5 løfter.

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

Oversigt. 1 Praktisk Information. 2 Introduction to Statistics - a primer. 3 Intro Case historier: IBM Big data, Novo Nordisk small data, Skive fjord

Oversigt. 1 Praktisk Information. 2 Introduction to Statistics - a primer. 3 Intro Case historier: IBM Big data, Novo Nordisk small data, Skive fjord Course 02402/02323 Introducerende Statistik Forelæsning 1: Intro, R og beskrivende statistik Per Bruun Brockhoff DTU Compute, Statistik og Dataanalyse Bygning 324, Rum 220 Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Program. Sammenligning af grupper Ensidet ANOVA. Case 3, del II: Fiskesmag i lammekød. Case 3, del I: A-vitamin i leveren

Program. Sammenligning af grupper Ensidet ANOVA. Case 3, del II: Fiskesmag i lammekød. Case 3, del I: A-vitamin i leveren Faculty of Life Sciences Program Sammenligning af grupper Ensidet ANOVA Claus Ekstrøm E-mail: ekstrom@life.ku.dk Sammenligning af to grupper: tre eksempler Sammenligning af mere end to grupper: ensidet

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Logistisk regression

Logistisk regression Logistisk regression Susanne Rosthøj Biostatistisk Afdeling Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet sr@biostat.ku.dk Kursushjemmeside: www.biostat.ku.dk/~sr/forskningsaar/regression2012/

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d.

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Introduktion Stigende brug af registre Infrastruktur forbedret Mange forskningsspørgsmål kan besvares hurtigt

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people with Multiple Sclerosis in Denmark

Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people with Multiple Sclerosis in Denmark F A C U L T Y O F H E A L T H A N D M E D I C A L S C I E N C E S U N I V E R S I T Y O F C O P E N H A G E N PhD thesis Lasse Skovgaard Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Home Adress: Work Adress: Tordenskjoldsvej 39 The Rockwool Foundation Research Unit DK-3000 Elsingore Sølvgade 10, 2 tv. Denmark DK-1307 Copenhagen K +45 41

Læs mere

KEND DIT MARKED MARKET TRENDS

KEND DIT MARKED MARKET TRENDS KEND DIT MARKED MARKET TRENDS INDHOLDSFORTEGNELSE Content 1 INTRODUKTION Introduction 3 8 FERSKE FØDEVARER Fresh Food 91 2 METODE Methodology 7 9 DYBFROSNE FØDEVARER Frozen Food 103 3 ØKONOMISKE OG DEMOGRAFISKE

Læs mere

En meget kort introduktion til R på polit

En meget kort introduktion til R på polit En meget kort introduktion til R på polit Sebastian Barfort sebastian.barfort@econ.ku.dk Indhold 1 Introduktion 1 2 R som lommeregner 2 3 Tabeller, grafer og estimation 6 4 Økonomiske figurer 11 1 Introduktion

Læs mere

Skriftlig Eksamen ST501: Science Statistik Mandag den 11. juni 2007 kl. 15.00 18.00

Skriftlig Eksamen ST501: Science Statistik Mandag den 11. juni 2007 kl. 15.00 18.00 Skriftlig Eksamen ST501: Science Statistik Mandag den 11. juni 2007 kl. 15.00 18.00 Forskningsenheden for Statistik IMADA Syddansk Universitet Alle skriftlige hjælpemidler samt brug af lommeregner er tilladt.

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

SPLITMALKNING AF NYFØDTE PATTEGRISE

SPLITMALKNING AF NYFØDTE PATTEGRISE Støttet af: SPLITMALKNING AF NYFØDTE PATTEGRISE MEDDELELSE NR. 988 & European Agricultural Fund for Rural Development Splitmalkning for råmælk er afprøvet i to besætninger. Grise født om natten blev splitmalket

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Bilag 2. International evaluering af Det Tekniske Fakultets ph.d.-skole og vurdering af ph.d.-afhandlinger

Bilag 2. International evaluering af Det Tekniske Fakultets ph.d.-skole og vurdering af ph.d.-afhandlinger Bilag 2. International evaluering af Det Tekniske Fakultets ph.d.-skole og vurdering af ph.d.-afhandlinger Baggrund og valg af metode: TEK har valgt at gennemføre den internationale evaluering som en løbende,

Læs mere

Kan danske mælkeproducenter konkurrere fremover?

Kan danske mælkeproducenter konkurrere fremover? Kan danske mælkeproducenter konkurrere fremover? 29. september 2014 Anders Andersen, EDF STAR Denmark www.dairyfarmer.dk www.facebook.com/europeandairyfarmers Agenda 1. Kort om resultater ved danske mælkeproducenter

Læs mere

PICTURE formater. Klog på SAS 15. marts 2012

PICTURE formater. Klog på SAS 15. marts 2012 PICTURE formater Klog på SAS 15. marts 2012 Agenda Hvad er et format Hvor adskiller et PICTURE format sig Teknik Eksempel 1 cprnr Eksempel 2 cprnr med "udsøgning" af fejlrecords Eksempel 3 et format, der

Læs mere

Oversigt. 1 Intro: Regneeksempel og TV-data fra B&O. 2 Model. 3 Beregning - variationsopspaltning og ANOVA tabellen. 4 Hypotesetest (F-test)

Oversigt. 1 Intro: Regneeksempel og TV-data fra B&O. 2 Model. 3 Beregning - variationsopspaltning og ANOVA tabellen. 4 Hypotesetest (F-test) Kursus 02402/02323 Introducerende Statistik Forelæsning 11: Tovejs variansanalyse, ANOVA Per Bruun Brockhoff DTU Compute, Statistik og Dataanalyse Bygning 324, Rum 220 Danmarks Tekniske Universitet 2800

Læs mere

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY:

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: MODELING CONSUMER ADOPTION, CHOICE BEHAVIOR AND CONSUMER SWITCHING By Yingkui Yang THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE

Læs mere

Regneregler for middelværdier M(X+Y) = M X +M Y. Spredning varians og standardafvigelse. 1 n VAR(X) Y = a + bx VAR(Y) = VAR(a+bX) = b²var(x)

Regneregler for middelværdier M(X+Y) = M X +M Y. Spredning varians og standardafvigelse. 1 n VAR(X) Y = a + bx VAR(Y) = VAR(a+bX) = b²var(x) Formelsamlingen 1 Regneregler for middelværdier M(a + bx) a + bm X M(X+Y) M X +M Y Spredning varians og standardafvigelse VAR(X) 1 n n i1 ( X i - M x ) 2 Y a + bx VAR(Y) VAR(a+bX) b²var(x) 2 Kovariansen

Læs mere

Energimærkning af pumper. Otto Paulsen Center for Energieffektivisering og Miljø

Energimærkning af pumper. Otto Paulsen Center for Energieffektivisering og Miljø Energimærkning af pumper Otto Paulsen Center for Energieffektivisering og Miljø Energimærkning Pumper til cirkulation i varme og klimaanlæg Pumper til generel anvendelse Man er startet med Cirkulation

Læs mere

Frugt, grøntsager og fuldkorn Beskyttelse mod kræft? - Set med en epidemiologs øjne. Anja Olsen Institut for Epidemiologisk Kræftforskning

Frugt, grøntsager og fuldkorn Beskyttelse mod kræft? - Set med en epidemiologs øjne. Anja Olsen Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Frugt, grøntsager og fuldkorn Beskyttelse mod kræft? - Set med en epidemiologs øjne Anja Olsen Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse Frugt og grønt: Historisk Lang interesse (epidemiologiske

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Program dag 2 (11. april 2011)

Program dag 2 (11. april 2011) Program dag 2 (11. april 2011) Dag 2: 1) Hvordan kan man bearbejde data; 2) Undersøgelse af datamaterialet; 3) Forskellige typer statistik; 4) Indledende dataundersøgelser; 5) Hvad kan man sige om sammenhænge;

Læs mere

Go Care -- quality food for your best buddy

Go Care -- quality food for your best buddy Mums We simply love it -- quality food for your best buddy yummy QUALITY FOOD FOR YOUR BEST BUDDY GO CARE er helt enkelt lækkert og en favorit hos mange hunde og katte samt deres ejere. Alle produkter

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Case studie. Fodringsforsøg. Skravad Mølle Dambrug

Case studie. Fodringsforsøg. Skravad Mølle Dambrug Case studie Fodringsforsøg på Skravad Mølle Dambrug Vækst og foderudnyttelse hos økologiske regnbueørreder fodret med 2 typer fiskefoder til økologisk opdræt af Alfred Jokumsen og Villy Juul Larsen 0 Summary

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Bilag 2 og 3 og værktøjer

Bilag 2 og 3 og værktøjer Bilag 2 og 3 og værktøjer Lars Erik Storgaard Geodatastyrelsen, laers@gst.dk Program for workshop Geodatastyrelsen Formål hvorfor workshop? Kvalificering af listen over myndigheder Temakammerater Opmærksomhed

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

INTRODUKTION TIL dele af SAS

INTRODUKTION TIL dele af SAS INTRODUKTION TIL dele af SAS Der er flere forskellige angrebsvinkler ved statistiske analyser i SAS. Vi skal her kun beskæftige os med to af disse, nemlig Direkte programmering. Brug af SAS ANALYST Hvilken

Læs mere

WPS / R day. Rune Juhl (DTU Technical University of Denmark. 11th December 2013. DTU Compute Department of Applied Mathematics and Computer Science

WPS / R day. Rune Juhl (DTU Technical University of Denmark. 11th December 2013. DTU Compute Department of Applied Mathematics and Computer Science WPS / R day Rune Juhl DTU Technical University of Denmark DTU Compute Department of Applied Mathematics and Computer Science 11th December 2013 DTU WPS Compute / R day Department of Applied 11th December

Læs mere