Handlingsplan for Vestre Landsret 2014 ekstern udgave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan for Vestre Landsret 2014 ekstern udgave"

Transkript

1 Vestre Landsret Præsidenten J.nr. 21A-VL Den 17/ Handlingsplan for Vestre Landsret 2014 ekstern udgave Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten vil iværksætte og/eller følge op på i Den internt ansvarlige for den enkelte handlings gennemførelse fremgår nedenfor, men vil ikke fremgå af en ekstern udgave af landsrettens handlingsplan, der vil være tilgængelig på landsrettens hjemmeside. Handlingsplanen revideres løbende i blandt andet landsrettens samarbejdsudvalg. Landsrettens brugere, medarbejdere og andre, der har interesse for at søge information om tidligere iværksatte initiativer, kan gennemse de handlingsplaner, der er offentliggjort på landsrettens hjemmeside Landsrettens embedsregnskab for 2013 vil i lighed med tidligere embedsregnskaber indeholde en redegørelse for, hvordan og i hvilket omfang det er lykkedes at gennemføre de initiativer, der er nævnt i handlingsplanen for regnskabsåret. Embedsregnskabet for 2013 vil i lighed med tidligere embedsregnskaber blive offentliggjort på landsrettens hjemmeside. Handlingsplanen er udarbejdet efter drøftelse i landsrettens samarbejdsudvalg. Selvom udviklingen i sagsbehandlingstider som også nævnt i de foregående års handlingsplaner desværre fortsat går den forkerte vej, er det stadig landsrettens målsætning, at de samlede sagsbehandlingstider skal reduceres. Sideløbende hermed fortsætter arbejdet med kvaliteten i landsrettens sagsbehandling og afgørelser. Dette sker både ved en fortsættelse af de initiativer, der allerede er taget, og ved igangsætning af nye. Gråbrødre Kirkestræde 3, 8800 Viborg Tlf

2 Handlingsplanen er desuden udarbejdet med fokus på de ønsker, som brugerne af landsretten har givet udtryk for blandt andet i forbindelse med den nyligt gennemførte brugerundersøgelse. Endvidere er handlingsplanen udarbejdet med fokus på landsrettens arbejdsmiljø og medarbejdernes trivsel. Endelig må handlingsplanen for 2014 også ses på baggrund af det ganske omfattende arbejde med at forberede og gennemføre en flytning til den nye landsretsbygning hen over sommeren Domstolsstyrelsens bestyrelse har besluttet, at retternes handlingsplaner for 2014 skal have bl.a. følgende fokuspunkter: Sikring af de fornødne digitale kompetencer til skriftlig kommunikation og dokumenthåndtering så retterne er klar til de sagsgange, der kræves efter en forventet afskaffelse af underskriftskravet. Styrkelse af tekstudvalgene som skal sikre tidssvarende og ensartede tekster samt forberedelse af digitalisering. Arbejde med kvalitet gennem systematisk videndeling på tværs af Danmarks Domstole samt bidrage til faglig udvikling og mere ensartet opgaveløsning. Muligheden for at afvikle digitale retsmøder. Den digitale retsproces der giver mulighed for digital kommunikation med eksterne parter via en portal og understøtter fuldt digitale sager fra start til slut. Det er landsrettens opfattelse, at de særlige indsatsområder i landsrettens handlingsplan for 2014 er i overensstemmelse med de fokuspunkter, som Domstolsstyrelsens bestyrelse har peget på. De projekter, der indgår i handlingsplanen, er nærmere gennemgået nedenfor i afsnit 1 til 7, men i punktform kan nævnes følgende:

3 Landsrettens personale skal fortsat uddannes i og anvende de digitale løsninger, som er tilgængelige. Herunder Outlook-kalender, JFS Berammelse og sikker mail. Tidsfrist: Landsretten deltager i de overordnede tekstudvalg. Tidsfrist Landsrettens administrative medarbejdere deltager i muligt omfang på den såkaldte videnshops specielle landsretsspor. Landsretten deltager desuden i planlægningen af landsretssporene for Tidsfrist: Der arrangeres fortsat erfaringsudvekslingsmøder mellem de to landsretter. I 2014 vil Domstolsstyrelsen blandt andet arrangere en fælles faglig dag om erfaringsudveksling for nogle af landsretternes administrative medarbejdere. Ordningen med udveksling af enkelte medarbejdere mellem de to landsretter vil ligeledes fortsætte i Tidsfrist: Der arbejdes fortsat med en øget udveksling af viden mellem landsretterne om konkrete afgørelser af større betydning. Tidsfrist: Landsretten har ved indretningen af den nye landsretsbygning fokus på, at der skal kunne afholdes digitale retsmøder. Samme fokus rettes mod indretningen af eksisterende retssale på bitingstederne. Tidsfrist: Landsrettens dommere og øvrige juridiske medarbejdere har fokus på anvendelsen af Ipads. Tidsfrist: Der skal ske en øget anvendelse af den oprettede portal/mobileiron, blandt andet til gennemførelse af digitale retssager. Tidsfrist: Der skal arbejdes med Livet i den nye bygning. Tidsfrist: Der skal fortsat arbejdes med forskellige projekter vedrørende kvaliteten af landsrettens opgavevaretagelse. Tidsfrist: 2014.

4 Landsrettens sektioner skal fortsat arbejde for at skabe ens berammelsestider for sammenlignelige sager. Tidsfrist: Kvalitet 1.1. Forbedring af kvalitet Der afholdes hvert år interne temadage for landsrettens dommere og administrative medarbejdere med det formål at drøfte forskellige spørgsmål af faglig karakter. Arbejdet med at forbedre kvaliteten i det arbejde, som landsrettens administrative medarbejdere varetager på de enkelte retssektioner, vil i lighed med tidligere år være målrettet medarbejderne på de enkelte sektioner. Det betyder, at sektionens leder af de administrative medarbejdere (sektionslederen) i samarbejde med de dommere, der virker som administrerende retsformænd på de afdelinger, der er tilknyttet den pågældende sektion, skal udpege konkrete udviklingsområder for kvaliteten i medarbejdernes arbejde. Herefter påhviler det sektionslederen at implementere og gennemføre det konkrete kvalitetsarbejde samt at sørge for den fornødne dokumentation af den forbedring, som indsatsen har medført. På baggrund heraf drøfter og beslutter de administrerende retsformænd sammen med sektionslederen, om de opnåede resultater er tilstrækkelige til, at man kan tage fat på et nyt udviklingsområde. Sektionslederen sørger for, at der sker en afrapportering af de enkelte projekter til administrationschefen efter udgangen af hvert halvår Sagsbehandlingstider Som et væsentligt led i bestræbelserne på at nedbringe sagsbehandlingstiderne har landsretten siden januar 2000 opstillet målsætninger for gennemløbstider i en række sagstyper. Målsætningerne har i en årrække været fælles for de to landsretter, og der er fortsat ønske herom. På grund af et forskelligt sagspres på de enkelte sagstyper, har man imidlertid valgt midlertidigt ikke at have ens målsætninger i de to landsretter. Så hver landsret har haft egne målsætninger i 2013 og vil også have det i Målopfyldelsen af gennemløbstiderne følges fortsat løbende af de enkelte afdelinger/sektioner og af landsrettens præsident. Retsafdelingerne og landsrettens faste dommere får månedligt omdelt oversigter over afdelingens målopfyldelse, således at også afdelingens målopfyldelse

5 kan indgå i afdelingernes løbende overvejelser om, hvordan det er muligt at nedbringe gennemløbstiderne yderligere. De enkelte afdelinger har endvidere mulighed for at trække forskellige rapporter fra landsrettens IT-system i forbindelse med afdelingernes egne kontrolrutiner vedrørende målopfyldelsen. Udviklingen i de seneste år er desværre gået mod længere gennemløbstider for de fleste sagstyper. Opfyldelsen af de opstillede målsætninger er derfor generelt blevet dårligere. Der vil blive redegjort nærmere herfor i landsrettens embedsregnskab for De særlige målsætninger, der blev opstillet for 2013, fastholdes i En opfyldelse af disse målsætninger eller i al fald en bedre opfyldelse end i 2013 er ambitionen, men for at denne ambition skal lykkes, vil det være nødvendigt med et fald i sagstilgangen enten på det nuværende lovgrundlag eller efter en ændring af reglerne for appel uden særlig tilladelse. De konkrete målsætninger i 2014 vil herefter være således: Civile domssager 1. instanssager henvist efter reformen under 12 mdr. under 18 mdr. Alm. ankesager under 11 mdr. under 13 mdr. Mål Familieretssager under 4 mdr. under 6 mdr

6 Civile kæremål Andel sluttet på under 8 uger Andel sluttet på under 3 mdr. Mål Straffedomssager Mål 2014 Nævningeankesager Andel sluttet inden 6 mdr.* Øvrige straffeankesager: Med bevisbedømmelse under 4 mdr. under 6 mdr. Uden bevisbedømmelse under 4 mdr. under 6 mdr Straffekæremål Fængslingskæremål Andel sluttet samme dag som modtaget under 1 uge Mål Andre

7 straffekæremål Andel sluttet samme dag som modtaget Andel sluttet under 1 uge under 2 uger Et væsentligt led i arbejdet med sagsbehandlingstider er at gøre disse så ens som muligt for sammenlignelige sager. Dette tilstræbes i landsretten bl.a. ved, at sagstildelingen til de enkelte afdelinger løbende overvejes i lyset af udviklingen i sagsbehandlingstiderne. Den tidligere indførte forsøgsordning med central berammelse af hovedparten af de straffesager, der skal behandles ved landsrettens hovedtingsted i Viborg, er nu gjort permanent. Herudover overvejes det, om der også på andre afgrænsede sagsområder kan ske fælles berammelse. Endvidere intensiveres arbejdet med opnåelse af ensartede sagsbehandlingstider ved en øget opmærksomhed om dette spørgsmål på månedlige møder mellem bl.a. præsidenten og landsrettens sektionsledere, ligesom sektionslederne er bedt om på månedlige formøder til disse møder at analysere og drøfte udviklingen i berammelsestider på de forskellige sektioner. 2. Digital sagsbehandling Landsrettens sektioner er i 2013 overgået til alene at anvende den elektroniske Outlookkalender. Herudover er JFS Berammelse implementeret i landsretten i oktober I løbet af 2013 og starten af 2014 er landsrettens sagsbehandlingssystem blevet udbygget, således at det nu er muligt automatisk at fremsende domme og kendelser på mail til byretterne, politiet og statsadvokaten. I 2014 arbejdes videre med den sidste del af systemets udbygning, således at også advokater via deres e-boks kan modtage domme og kendelser elektronisk. Landsrettens information er overgået til i videst muligt omfang at fremsende bestilte udskrifter elektronisk. Landsrettens kasse er begyndt at sende breve til advokater elektronisk. Alle de nævnte tiltag vil der blive arbejdet videre med i 2014, og det vil løbende blive overvejet, hvorledes endnu mere af landsrettens eksterne kommunikation kan ske elektronisk.

8 3. Tekstudvalg Retsassessoren på landsrettens forberedelsesafdeling deltager sammen med en landsdommer i de fælles tekstudvalg, der er nedsat af Domstolsstyrelsen for alle retter. Herudover vil der løbende blive arbejdet med landsrettens egne tekster i landsrettens konceptudvalg. Landsrettens konceptudvalg har udover den nævnte landsdommer og retsassessor også deltagelse af en af landsrettens sektionsledere. 4. Videndeling Det prioriteres i landsretten, at landsrettens administrative medarbejdere deltager på de specielle landsretsspor på videnshoppen. Det vil også i 2014 indgå som en del af landsrettens samarbejde med Østre Landsret, at der på møder eller anden måde bliver mulighed for, at medarbejdere fra de to landsretter får lejlighed til at udveksle erfaringer. Dette gælder både for landsdommerne og for det administrative personale. I 2013 blev der indledt et samarbejde mellem de to landsretters informationsudvalg. Dette samarbejde vil fortsætte i 2014 og vil blandt andet komme til at dreje sig om udarbejdelse af et fælles nyhedsbrev. De indledende drøftelser omkring opbygningen af en fælles domsdatabase afventer i øjeblikket de fornyede politiske diskussioner omkring oprettelse af en egentlig central domsdatabase. 5. Digitale retsmøder Landsretten vil ved indretningen af den nye bygning naturligt have fokus på, at alle retssale med tiden skal kunne bruges til afholdelse af digitale retsmøder. I starten af 2014 vil der også blive opsat AV-udstyr på nogle af landsrettens bitingsteder, således at man også der får øgede digitale muligheder.

9 6. Den digitale retsproces Landsrettens dommere har adgang til en portal/app, som indeholder forskelligt juridisk materiale, der er nødvendigt for sagsbehandlingen. Portalen/app en vil løbende blive udbygget, og der sigtes mod, at der i samarbejde med statsadvokaten kan gøres forsøg med gennemførelse af fuldt digitale straffesager. 7. Flytning til en ny bygning Med udgangen af 2013 blev der i landsretten nedsat en arbejdsgruppe, som skal arbejde med livet i den nye bygning. Dette arbejde vil fortsætte i foråret 2014 og har til formål at sikre, at både flytningen og tiden derefter forløber på bedst mulig måde. Arbejdsgruppen skal blandt andet se på, om og i givet fald hvordan arbejdsgange m.v. på de enkelte sektioner kan tilnærmes hinanden. Landsretten holder med mellemrum møder i et kontaktudvalg med jyske advokater og med Statsadvokaten i Viborg. Det vil på disse møder være et fokuspunkt at drøfte de ønsker, som de professionelle brugere har til den nye retsbygning.

Handlingsplan for Vestre Landsret 2013 ekstern udgave

Handlingsplan for Vestre Landsret 2013 ekstern udgave Vestre Landsret Præsidenten Handlingsplan for Vestre Landsret 2013 ekstern udgave Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten vil iværksætte og/eller følge

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011.

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011. Handlingsplan for Vestre Landsret. Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten vil iværksætte og/eller følge op på i. Den internt ansvarlige for den enkelte

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2005/2006 (ekstern udgave)

Handlingsplan for Vestre Landsret 2005/2006 (ekstern udgave) Vestre Landsret J.nr. 21A-VL-16-04 Den 21/12-2005 Handlingsplan for Vestre Landsret 2005/2006 (ekstern udgave) Dette er en revideret udgave af Vestre Landsrets handlingsplan for 2005 I, som indeholder

Læs mere

Østre Landsret Præsidenten. Handlingsplan for Østre Landsret 2014

Østre Landsret Præsidenten. Handlingsplan for Østre Landsret 2014 Østre Landsret Præsidenten Den 18/2-2014 J.nr. 42A-ØL-1-13 Handlingsplan for Østre Landsret 2014 Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som Østre Landsret vil iværksætte

Læs mere

Danmarks Domstoles Handlingsplan 2016

Danmarks Domstoles Handlingsplan 2016 Danmarks Domstoles Handlingsplan 2016 1. Introduktion Udgangspunktet for mål- og resultatstyring ved Danmarks Domstole er strategien Danmarks Domstole for ret og retfærdighed. Der er opstillet fire overordnede

Læs mere

Østre Landsret Præsidenten. Handlingsplan for Østre Landsret 2017

Østre Landsret Præsidenten. Handlingsplan for Østre Landsret 2017 Østre Landsret Præsidenten Den 17/3-2017 J.nr. 42A-ØL-1-16 Handlingsplan for Østre Landsret 2017 Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som Østre Landsret vil iværksætte

Læs mere

Handlingsplan for Østre Landsret 2015

Handlingsplan for Østre Landsret 2015 Den 17/02-2015 J.nr. 42A-ØL-1-15 Handlingsplan for Østre Landsret 2015 Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som Østre Landsret vil iværksætte i løbet af 2015. Handlingsplanen

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Der skete i perioden

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2019 VESTRE LANDSRET

HANDLINGSPLAN 2019 VESTRE LANDSRET HANDLINGSPLAN 2019 VESTRE LANDSRET Bidrag til implementering af ændrede regler om behandling af de familieretlige sager og lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. Område Indsats Procesmål Resultatmål

Læs mere

Handlingsplan II for Vestre Landsret 2004 (ekstern udgave)

Handlingsplan II for Vestre Landsret 2004 (ekstern udgave) Side 1 af 7 Handlingsplan II for Vestre Landsret 2004 (ekstern udgave) Dette er en revideret udgave af landsrettens handlingsplan for 2004, som indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer,

Læs mere

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål:

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål: HANDLINGSPLAN 2015 Danmarks Domstole har for 2013-2016 fastlagt fire overordnede/strategiske mål: Korte sagsbehandlingstider Mere ensartethed i opgaveløsningen Tidssvarende kommunikation Fortsat være en

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2007 I (ekstern udgave)

Handlingsplan for Vestre Landsret 2007 I (ekstern udgave) Vestre Landsret J.nr. 21A-VL-14-06 Den 19/02-07 Handlingsplan for Vestre Landsret 2007 I (ekstern udgave) Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten vil

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2018 VESTRE LANDSRET

HANDLINGSPLAN 2018 VESTRE LANDSRET HANDLINGSPLAN 2018 VESTRE LANDSRET Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Digital behandling af civile sager 2.0 (2018-2019) Brugen

Læs mere

1 Strategi for Danmarks Domstole 2011. 2 Indsatser 2011

1 Strategi for Danmarks Domstole 2011. 2 Indsatser 2011 1 Strategi for Danmarks Domstole 2011 Danmarks Domstole har til opgave at udøve dømmende myndighed og løse hertil knyttede opgaver, herunder skifteret, fogedret, tinglysning og administration. Domstolsstyrelsen

Læs mere

Vestre Landsret Præsidenten

Vestre Landsret Præsidenten Vestre Landsret Præsidenten J.nr. 21A-VL-5-09 Den 29/04-2009 Handlingsplan for Vestre Landsret 2009 (ekstern udgave) Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten

Læs mere

Vestre Landsret Præsidenten

Vestre Landsret Præsidenten Vestre Landsret Præsidenten J.nr. 21A-VL-5-08 Den 11/04-2008 Handlingsplan for Vestre Landsret 2008 (ekstern udgave) Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten

Læs mere

Københavns Byrets Handlingsplan 2016

Københavns Byrets Handlingsplan 2016 Københavns Byrets Handlingsplan 2016 Side 1 af 25 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til handlingsplanen... 3 2. Kort om Københavns Byret og Byrettens organisering... 4 3. Overordnet handlingsplan for

Læs mere

Handlingsplan I for Vestre Landsret 2005 (ekstern udgave)

Handlingsplan I for Vestre Landsret 2005 (ekstern udgave) Vestre Landsret J.nr. 21A-VL-16-04 Den 14/02-2005 Handlingsplan I for Vestre Landsret 2005 (ekstern udgave) Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som Vestre Landsret

Læs mere

Handlingsplan I for Vestre Landsret 2004 (ekstern udgave)

Handlingsplan I for Vestre Landsret 2004 (ekstern udgave) Side 1 af 9 Handlingsplan I for Vestre Landsret 2004 (ekstern udgave) Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som Vestre Landsret vil iværksætte og følge op på i løbet

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2014 RETTEN I HOLSTEBRO

HANDLINGSPLAN 2014 RETTEN I HOLSTEBRO HANDLINGSPLAN 2014 RETTEN I HOLSTEBRO Handlingsplan for Retten i Holstebro 2014 Danmarks Domstole har for 2013-2018 fastlagt fire overordnede mål: Korte sagsbehandlingstider Mere ensartethed i opgaveløsningen

Læs mere

Handlingsplan for Danmarks Domstole 2014

Handlingsplan for Danmarks Domstole 2014 December 2013 Handlingsplan for Danmarks Domstole 2014 1. Fokusområder og indsatsområder i 2014 På baggrund af drøftelser i Ledelsesforum i september og november og efterfølgende beslutning i Domstolsstyrelsens

Læs mere

Sø- og Handelsretten har derfor som sin vision, at retten skal være ERHVERVSLIVETS FORETRUKNE DOMSTOL.

Sø- og Handelsretten har derfor som sin vision, at retten skal være ERHVERVSLIVETS FORETRUKNE DOMSTOL. Handlingsplan 2012 1. Sø- og Handelsrettens visioner 1.1. Retsafdelingen Sø- og Handelsrettens retsafdelings saglige kompetence fremgår af retsplejelovens 225. Af bestemmelsen fremgår også, at næsten alle

Læs mere

Embedsregnskab 2016 for Vestre Landsret.

Embedsregnskab 2016 for Vestre Landsret. Embedsregnskab 2016 for Vestre Landsret. - 2 1. Indledning. I denne indledning gives en kort oversigt over indholdet i Vestre Landsrets embedsregnskab for 2016. Afsnit 2 indeholder en kort beskrivelse

Læs mere

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED Objektivitet, kvalitet og effektivitet Anklagemyndighedens virksomhedsstrategi 2016 SYV FOKUSPUNKTER FOR ANKLAGEMYNDIGHEDEN I de seneste år har vi i anklagemyndigheden gennemført

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2017 RETTEN I HOLSTEBRO

HANDLINGSPLAN 2017 RETTEN I HOLSTEBRO HANDLINGSPLAN 2017 RETTEN I HOLSTEBRO Danmarks Domstole har frem til 2018 fastlagt fire overordnede/strategiske mål: Korte sagsbehandlingstider Mere ensartethed i opgaveløsningen Tidssvarende kommunikation

Læs mere

Handlingsplan for Østre Landsret

Handlingsplan for Østre Landsret Østre Landsret Præsidenten Den 22/01-2009 J.nr. 42A-ØL-1-08 Handlingsplan for Østre Landsret 2009 Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som Østre Landsret vil iværksætte

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 Bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg

ÅRSBERETNING 2014 Bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg ÅRSBERETNING 2014 Bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

Embedsregnskab 2014 for Vestre Landsret.

Embedsregnskab 2014 for Vestre Landsret. Embedsregnskab 2014 for Vestre Landsret. - 2 1. Indledning. I denne indledning gives en kort oversigt over indholdet i Vestre Landsrets embedsregnskab for 2014. Afsnit 2 indeholder en kort beskrivelse

Læs mere

Østre Landsrets embedsregnskab for 2007

Østre Landsrets embedsregnskab for 2007 PRÆSIDENTEN FOR ØSTRE LANDSRET Den 07/04-2008 J.nr. 11F-ØL-11-07 Østre Landsrets embedsregnskab for 2007 1. Indledning Østre Landsrets aktiviteter i 2007 har i særlig grad været præget af Domstolsreformen,

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2017 RETTEN I ESBJERG

HANDLINGSPLAN 2017 RETTEN I ESBJERG HANDLINGSPLAN 2017 RETTEN I ESBJERG Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1.Digitalisering af Danmarks Domstole (2014-2017) Forberede

Læs mere

Østre Landsret Præsidenten

Østre Landsret Præsidenten Østre Landsret Præsidenten Den 19/03-2009 J.nr. 11F-ØL-6-08 Østre Landsrets embedsregnskab for 2008 1. Indledning Østre Landsrets aktiviteter i 2008 har fortsat været præget af Domstolsreformen, hvis væsentligste

Læs mere

Implementering af vejledning om behandling af civile sager Digitalisering og it-understøttelse, herunder bl.a.:

Implementering af vejledning om behandling af civile sager Digitalisering og it-understøttelse, herunder bl.a.: Handlingsplan 2013 Domstolsstyrelsens bestyrelse har i Handlingsplan for Danmarks Domstole 2013 beskrevet domstolenes opgave, vision, værdier samt mål og indsatsområder for 2013-2018. Handlingsplanen findes

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2014 RETTEN I Horsens

HANDLINGSPLAN 2014 RETTEN I Horsens HANDLINGSPLAN 2014 RETTEN I Horsens Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Klar-parat-digital Sikre at alle medarbejdere kan betjene

Læs mere

Embedsregnskab 2013 for Vestre Landsret.

Embedsregnskab 2013 for Vestre Landsret. Embedsregnskab 2013 for Vestre Landsret. - 2 1. Indledning. I denne indledning gives en kort oversigt over indholdet i Vestre Landsrets embedsregnskab for 2013. Afsnit 2 indeholder en kort beskrivelse

Læs mere

Anklagemyndighedens mål 2009

Anklagemyndighedens mål 2009 09 Mål Anklagemyndighedens mål 2009 I 2008 udarbejdede vi for første gang en samlet oversigt over anklagemyndighedens vigtigste mål i det kommende år. Vi nåede de fleste af målene. Ikke alt lykkedes fuldt

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg

ÅRSBERETNING 2013 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg ÅRSBERETNING 2013 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2010

Handlingsplan for Vestre Landsret 2010 Handlingsplan for Vestre Landsret 2010 Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten vil iværksætte og følge op på i 2010. Den internt ansvarlige for den

Læs mere

IT ved Danmark Domstole

IT ved Danmark Domstole Domstolsstyrelsen St. Kongensgade 1-3 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 EAN-nr. 5798000161184 Version 1.0 /21. oktober 2008 IT ved Danmark

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016 Sag 23/2016 A (advokat Brian Pihl Pedersen) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Trine Schmidt Nielsson) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I ESBJERG

HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I ESBJERG HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I ESBJERG Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Digitaliseringen af de civile sager, JFS Implementering

Læs mere

ÅRSBERETNING 2016 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg

ÅRSBERETNING 2016 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg ÅRSBERETNING 2016 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Maj 2017 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I Horsens

HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I Horsens HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I Horsens Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Kvalitet gennem videndeling RAFD: Deltagelse i workshops/kurser

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 895 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 20. juni 2011 Kontor: Politikontoret

Læs mere

Domstolsstyrelsens handlingsplan for 2003.

Domstolsstyrelsens handlingsplan for 2003. 1 Domstolsstyrelsens handlingsplan for 2003. Ydelser Vores sagsbehandling, afgørelser og andre ydelser er af højeste faglige kvalitet. Sagsbehandlingen skal være grundig, og der afsættes fornøden tid til

Læs mere

Handlingsplan for Østre Landsret 2010

Handlingsplan for Østre Landsret 2010 Østre Landsret Præsidenten Den 12/03-2010 J.nr. 42A-ØL-1-09 Handlingsplan for Østre Landsret 2010 Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som Østre Landsret vil iværksætte

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2018 RETTEN I HOLSTEBRO

HANDLINGSPLAN 2018 RETTEN I HOLSTEBRO HANDLINGSPLAN 2018 RETTEN I HOLSTEBRO Danmarks Domstole har frem til 2018 fastlagt fire overordnede mål, som er omdrejningspunktet ved fastlæggelsen af de 1-3-årige fokusområder, tilhørende indsatsområder

Læs mere

ÅRSBERETNING 2017 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2017 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2017 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2018 Retten i Esbjerg udøver dømmende myndighed og løser hertil knyttede

Læs mere

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse 1. Overblik 2. Politiets efterforskning og sagsbehandling 3. Forberedelse 3.1. Sigtedes deltagelse i retsmøder via videolink 3.1.1. Grundlovsforhør

Læs mere

Sø- og Handelsretten. Handlingsplan 2013

Sø- og Handelsretten. Handlingsplan 2013 Sø- og Handelsretten Handlingsplan 2013 2 Indholdsfortegnelse 1. Sø- og Handelsrettens visioner... 3 1.1 Retsafdelingen... 3 1.2 Skifteafdelingen... 3 2. Danmarks Domstoles mål... 4 3. Sø- og Handelsrettens

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Retten i Esbjerg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Retten i Esbjerg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Esbjerg udøver

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 8 4. Produktivitet... 10 5. Sagsbehandlingstider... 13 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

Handlingsplan for Retten i Esbjerg 2013

Handlingsplan for Retten i Esbjerg 2013 Handlingsplan for Retten i Esbjerg 2013 Retten i Esbjerg udøver som en del af Danmarks Domstole dømmende myndighed og løser hertil knyttede opgaver herunder skifteret, fogedret og administration. Retten

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I ESBJERG. Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole

HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I ESBJERG. Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I ESBJERG Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1.Kvalitet gennem videndeling (2014-2015) Deltagelse i videndelingsprojekter

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2019 RETTEN I VIBORG

HANDLINGSPLAN 2019 RETTEN I VIBORG HANDLINGSPLAN 2019 RETTEN I VIBORG Bidrag til implementering af ændrede regler om behandling af de familieretlige sager og lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. Område Indsats Procesmål Resultatmål

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 Indledning Retten i Roskilde er fortsat placeret i fire bygninger

Læs mere

04-05-2015. Til Økonomiforvaltningen. Sagsnr. 2015-0002378. Dokumentnr. 2015-0002378-1

04-05-2015. Til Økonomiforvaltningen. Sagsnr. 2015-0002378. Dokumentnr. 2015-0002378-1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for administration NOTAT Til Økonomiforvaltningen Status på fokuspunkterne for forvaltningens arbejde for bedre sagsbehandling mv. Baggrund Sundheds-

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 8 4. Produktivitet... 10 5. Sagsbehandlingstider... 13 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Domstolsstyrelsen og Rigsadvokaten og Rigspolitiet om afvikling af digitale hovedforhandlinger i straffesager

Samarbejdsaftale mellem Domstolsstyrelsen og Rigsadvokaten og Rigspolitiet om afvikling af digitale hovedforhandlinger i straffesager Samarbejdsaftale mellem Domstolsstyrelsen og Rigsadvokaten og Rigspolitiet om afvikling af digitale hovedforhandlinger i straffesager Baggrund Igennem de seneste par år har forskellige retter, anklagere

Læs mere

Embedsregnskab for. Vestre Landsret.

Embedsregnskab for. Vestre Landsret. Embedsregnskab 2010 for Vestre Landsret. - 2 1. Indledning. I denne indledning gives en kort oversigt over indholdet i Vestre Landsrets embedsregnskab for 2010. Afsnit 2 indeholder en kort beskrivelse

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015. Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole

HANDLINGSPLAN 2015. Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole HANDLINGSPLAN 2015 Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole 1 Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Kvalitet gennem videndeling Juridisk videndeling Videndeling i hverdagen

Læs mere

Mål- og resultatplan for Anklagemyndigheden 2015

Mål- og resultatplan for Anklagemyndigheden 2015 Mål- og resultatplan for Anklagemyndigheden 2015 1. Indledning Anklagemyndighedens mål- og resultatplan for 2015 er indgået mellem Justitsministeriet og Rigsadvokaten og dækker den samlede anklagemyndighed.

Læs mere

Østre Landsret Præsidenten. Handlingsplan for Østre Landsret 2013

Østre Landsret Præsidenten. Handlingsplan for Østre Landsret 2013 Østre Landsret Præsidenten Den 08/02-2013 J.nr. 42A-ØL-1-12 Handlingsplan for Østre Landsret 2013 Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som Østre Landsret vil iværksætte

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I NÆSTVED

HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I NÆSTVED Fokusområde Forandring Indsats HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I NÆSTVED Resultatmål Procesmål Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Digitaliseringen

Læs mere

Årsberetning for Retten i Lyngby 2011

Årsberetning for Retten i Lyngby 2011 Årsberetning for Retten i Lyngby Retten i Lyngby er en af landets 24 byretter. Retskredsen omfatter Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal og Furesø kommune. Der bor i retskredsen ca. 216.000 personer. Rettens

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 Indledning Retten i Roskilde var i 2013 fortsat placeret i fire

Læs mere

Embedsregnskab 2017 for Vestre Landsret.

Embedsregnskab 2017 for Vestre Landsret. Embedsregnskab 2017 for Vestre Landsret. - 2 1. Indledning. I denne indledning gives en kort oversigt over indholdet i Vestre Landsrets embedsregnskab for 2017. Afsnit 2 indeholder en kort beskrivelse

Læs mere

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune Vores fundament Miljø og Teknik Randers Kommune I efteråret 2009 har vi arbejdet med at skabe et nyt fælles fundament for Miljø og Teknik. Ambitionen har været at skabe en klar retning for vores fremtidige

Læs mere

Østre Landsret Præsidenten

Østre Landsret Præsidenten Østre Landsret Præsidenten Den 19/2-2018 J.nr. 38A-ØL-5-17 Retningslinjer for arbejde med digitale straffesager i landsretterne med fokus på snitfladerne mellem statsadvokaterne, forsvarerne og landsretterne

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Glostrup er kommet

Læs mere

Østre Landsret Præsidenten

Østre Landsret Præsidenten Østre Landsret Præsidenten Den 16/11-2017 J.nr. 21A-ØL-1-13 Tillæg til Vejledning om behandling af civile sager ved landsretterne digital sagsbehandling Dette tillæg til Vejledning om behandling af civile

Læs mere

Digital sagsbehandling ved Vestre Landsret

Digital sagsbehandling ved Vestre Landsret Vestre Landsret J.nr. 21A-VL-1-18 Den 02/02-2018 Digital sagsbehandling ved Vestre Landsret Tillæg til Vejledning om behandling af civile sager ved landsretterne Dette tillæg har til formål at give parterne

Læs mere

Danmarks Domstoles Handlingsplan 2015

Danmarks Domstoles Handlingsplan 2015 Bilag 60/2014 Danmarks Domstoles Handlingsplan 2015 1. Introduktion Udgangspunktet for mål- og resultatstyring ved Danmarks Domstole er strategien Danmarks Domstole for ret og retfærdighed. Der er opstillet

Læs mere

Embedsregnskab for. Vestre Landsret.

Embedsregnskab for. Vestre Landsret. Embedsregnskab 2007 for Vestre Landsret. - 2 1. Indledning. I denne indledning gives en kort oversigt over indholdet i Vestre Landsrets embedsregnskab for 2007. Afsnit 2 indeholder en kort beskrivelse

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2019 RETTEN I HOLSTEBRO

HANDLINGSPLAN 2019 RETTEN I HOLSTEBRO HANDLINGSPLAN 2019 RETTEN I HOLSTEBRO Denne handlingsplan beskriver, hvilke fokusområder og indsatsområder Retten i Holstebro nærmere vil sætte i gang i 2019. Retten i Holstebro har herudover fokus på

Læs mere

Nyhedsbrev. Retssager og voldgift

Nyhedsbrev. Retssager og voldgift Nyhedsbrev Retssager og voldgift 30.03.2016 PRINCIPIEL SAG OM DIREKTE KÆREADGANG TIL HØJESTERET Sagen omhandlede adgangen til at kære en kendelse fra Østre Landsret til Højesteret uden tilladelse fra Procesbevillingsnævnet.

Læs mere

ÅRSBERETNING Retten i Hjørring

ÅRSBERETNING Retten i Hjørring ÅRSBERETNING 2016 Retten i Hjørring Bemærkninger til årsnøgletal - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2017 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Hjørring dækker

Læs mere

Østre Landsrets embedsregnskab for 2005

Østre Landsrets embedsregnskab for 2005 Østre Landsrets embedsregnskab for 2005 Dato 7. marts 2006 J.nr. 11F-ØL-10-05 1. Indledning Østre Landsret udarbejder hvert år en handlingsplan, der indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer,

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

Status for implementering af domstolsreformen

Status for implementering af domstolsreformen Domstolsstyrelsen St. Kongensgade 1-3 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 J.nr. 4202-2009-2 25. marts 2009 Status for implementering af domstolsreformen

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 25. august 2015 Kontor:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side

Indholdsfortegnelse. Side Indholdsfortegnelse Side 1. Sammenfatning og overordnet vurdering 2 2. Perspektivering 2 3. Voldtægtssager 3 3.1 Baggrund for målsætningen 3 3.2 Status for målopfyldelsen i 1. halvår 2008 3 4. Voldssager

Læs mere

at bestyrelsen godkender forslag til Service Level Agreements (SLA)

at bestyrelsen godkender forslag til Service Level Agreements (SLA) INDSTILLING 17. Godkendelse af Service Level Agreements (SLA) Bestyrelsen skal med afsæt i principaftalen for Hovedstadens Beredskab godkende forslag til Service Level Agreements (SLA) for myndigheds-

Læs mere

Fælles fundament for forvaltningernes arbejde med mål for sagsbehandlingen

Fælles fundament for forvaltningernes arbejde med mål for sagsbehandlingen Fælles fundament for forvaltningernes arbejde med mål for sagsbehandlingen Sammenfatning Formålet med Borgerrepræsentationens beslutning er at opnå et kvalitetsløft i sagsbehandlingen til gavn for borgernes

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2018 RETTEN I HILLERØD

HANDLINGSPLAN 2018 RETTEN I HILLERØD HANDLINGSPLAN 2018 RETTEN I HILLERØD 1 Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole 2018 Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Digital behandling af civile sager 2.0 (2018-2019)

Læs mere

Østre Landsret Præsidenten

Østre Landsret Præsidenten Østre Landsret Præsidenten Den 04/03-2014 J.nr. 11F-ØL-6-13 Østre Landsrets embedsregnskab for 2013 1. Indledning Østre Landsretten oplevede i perioden 2009-2012 en stigning i antallet af civile sager.

Læs mere

Handlingsplan for Østre Landsret 2011

Handlingsplan for Østre Landsret 2011 Østre Landsret Præsidenten Den 24. februar 2011 J.nr. 42A-ØL-1-10 Handlingsplan for Østre Landsret 2011 Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som Østre Landsret

Læs mere

Årsberetning 2014 Københavns Byret

Årsberetning 2014 Københavns Byret Årsberetning 2014 Københavns Byret 1 1. Indledning kort præsentation af retten Københavns Byret er den største af Danmarks 24 byretter. Retten betjener en stor del af Københavns Kommune samt Dragør og

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2018 RETTEN I ESBJERG

HANDLINGSPLAN 2018 RETTEN I ESBJERG HANDLINGSPLAN 2018 RETTEN I ESBJERG Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole- aktiviteter retten vil igangsætte og gennemføre for at bidrage til at realisere domstolenes overordnede

Læs mere

Embedsregnskab for. Vestre Landsret.

Embedsregnskab for. Vestre Landsret. Embedsregnskab 2009 for Vestre Landsret. - 2 1. Indledning. I denne indledning gives en kort oversigt over indholdet i Vestre Landsrets embedsregnskab for 2009. Afsnit 2 indeholder en kort beskrivelse

Læs mere

Tilbagemelding til kommuner og region på fællesmødet 12. juni 2014 om socialtilsyn

Tilbagemelding til kommuner og region på fællesmødet 12. juni 2014 om socialtilsyn Til kommuner og regionen i Region Hovedstaden samt Holbæk Kommune 24. juni 2014 Dok.nr.: 2014/0016812-6 Tilbagemelding til kommuner og region på fællesmødet 12. juni 2014 om socialtilsyn Som lovet giver

Læs mere

ÅRSBERETNING 2018 Retten i Esbjerg (bemærkninger til årsnøgletal)

ÅRSBERETNING 2018 Retten i Esbjerg (bemærkninger til årsnøgletal) ÅRSBERETNING 2018 Retten i Esbjerg (bemærkninger til årsnøgletal) April 2019 Indhold 1. Indledning kort præsentation af retten... 3 2. Bemærkninger til resultater i 2018... 3 2.1: Effektivitet (aktivitet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2018 RETTEN I HOLSTEBRO (bemærkninger til årsnøgletal)

ÅRSBERETNING 2018 RETTEN I HOLSTEBRO (bemærkninger til årsnøgletal) ÅRSBERETNING RETTEN I HOLSTEBRO (bemærkninger til årsnøgletal) Marts 2019 Indhold 1. Indledning kort præsentation af retten... 3 2. Bemærkninger til resultater i... 4 2.1: Effektivitet (aktivitet og produktivitet)...

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg]

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

Embedsregnskab for. Vestre Landsret.

Embedsregnskab for. Vestre Landsret. Embedsregnskab 2008 for Vestre Landsret. - 2 1. Indledning. I denne indledning gives en kort oversigt over indholdet i Vestre Landsrets embedsregnskab for 2008. Afsnit 2 indeholder en kort beskrivelse

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Fyns Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Fyns Politi. Planen træder i kraft den 1. januar 2016

Læs mere

Handlingsplan for Danmarks Domstole 2013 December 2012

Handlingsplan for Danmarks Domstole 2013 December 2012 Handlingsplan for Danmarks Domstole 2013 December 2012 1. Nye mål og værdier for Danmarks Domstole Danmarks Domstole har i 2012 arbejdet med udviklingsprojektet Danmark Domstole værdier og mål. Som led

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Årsberetning 2016 Københavns Byret

Årsberetning 2016 Københavns Byret Årsberetning 2016 Københavns Byret 1 1. Indledning kort præsentation af retten Københavns Byret er den største af Danmarks 24 byretter. Retten betjener en stor del af Københavns Kommune samt Dragør og

Læs mere

Handlingsplan for Danmarks Domstole 2012

Handlingsplan for Danmarks Domstole 2012 Den 10. februar 2012 Handlingsplan for Danmarks Domstole 2012 Danmarks Domstole har til opgave at udøve dømmende myndighed og løse hertil knyttede opgaver, herunder skifteret, fogedret, tinglysning og

Læs mere