Personlighedsændring efter hjerneskade

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personlighedsændring efter hjerneskade"

Transkript

1 Personlighedsændring efter hjerneskade Birgit Bork Mathiesen Ph.d.afhandling Institut for Psykologi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet 2000 Vejleder Simo Køppe Medvejleder Erik Lykke Mortensen

2 Tak til alle jer som lod mig komme ind i jeres liv med alle mine prøver og mange spørgsmål. Tak til alle jer som har støttet og hjulpet mig undervejs. Takket være jeres hjælp, fik jeg gennemført dette arbejde, som også har været en fornøjelse. 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING AFGRÆNSNING AF PROBLEMFELTET PROBLEMFORMULERING AFHANDLINGENS OPBYGNING TEORI NEUROPSYKOLOGI Teorier om psykiske ændringer efter hjerneskade...16 Specifikke deficit og kontekstuelle faktorer...17 Generelle og multiple faktorer i teorier om personlighedsændring efter hjerneskade Undersøgelser af og teorier om personlighedsændring efter hjerneskade...32 Specifikke deficit relateret til frontallapsskade...32 Undersøgelser der understreger kontekstuelle faktorers betydning...50 Den præmorbide psyke...58 Teorier om frontallappernes funktioner Neuropsykologiske teorier om styringsfunktioner, emotioner, bevidsthed og selv...77 Stuss og Bensons teori om hierarkiet af hjernefunktioner...77 Styringsfunktionernes historie før og efter Stuss & Benson...82 Shallice og Burgess superviserende opmærksomhedssystem og underprocesserne...86 Edmund Rolls teori om de emotionelle aspekter af eksekutive funktioner og bevidsthed...91 Subjektet: Det personligt erfarede og bevidsthed om sig selv...99 Bevidsthed som forskningsobjekt i den kognitive neurovidenskab Donald Stuss teori om hierarkisk organiserede niveauer af selv-bevidsthed Antonio Damasio, kropsoplevelsens betydning for psyken og følelse som forudsætning for fornuft PERSONLIGHEDSDANNELSE, PSYKOANALYSE OG SELVET Daniel Sterns teori om psykiske repræsentationer og selvets dannelse Repræsentationer Selvoplevelsens udviklingsforløb Episodisk hukommelse og selvdannelse Det subjektive selv som deler oplevelser med andre Det verbale selv og symboliseringsevnen Fornemmelser af selvet som kan mistes ved hjerneskade Otto Kernbergs teori om psykens struktur og selvet Objektrelationer og selvdannelse Psykoanalytiske kontroverser om affekter og det psykiske livs begyndelse Den intrapsykiske organisation og strukturel diagnose Borderline personlighedsorganisation og hjerneskade Interaktionen mellem mennesker: Overføring og modoverføring Neuro-psykoanalytisk teoridannelse Hjernen, jeget og organiseringen af tanke, affekt og adfærd De to hjernehalvdele og psykens forsvarsmekanismer Hjernefunktion, analog sammenligning og overføring Lyst-ulyst, subjekt-objekt og hjernen Frontallapsskade og jegets integrative funktioner Selvmodeller Galen Strawson om mennesket som mental ting Butterworth, kroppen og det interpersonelle selv Pribrams hjerne og bevidsthed Gallagher & Marcels kontekstualiserede selv OPSUMMERING AF TEORIGENNEMGANGEN

4 3. DEN EMPIRISKE UNDERSØGELSE METODE Rekruttering af deltagere PROCEDURER Neuropsykologisk testning Klinisk interview og Karolinska Psychodynamic Profile Spørgeskemaer: EBIQ, TAS-R og DSQ RESULTATER KVANTITATIVE RESULTATER Neuropsykologiske testresultater KAPP reliabilitet og resultater TAS-R resultater DSQ-40 resultater EBIQ resultater Samtidig validitet - korrelationer mellem KAPP og EBIQ EBIQ - aktuelle og præmorbide funktioner CASEGENNEMGANG OG KVALITATIVE RESULTATER Case Case Case Case Case Case Case Case Case Case Case Case Case DISKUSSION DISKUSSION AF TEORETISKE OG EMPIRISKE FUND FREMTIDIG FORSKNING KONKLUSION RESUMÉ SUMMARY IN ENGLISH LITTERATURLISTE BILAG Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag

5 1. INDLEDNING Formålet med dette projekt er at undersøge personlighedsændring efter hjerneskade, hvilket sker igennem både en teoretisk diskussion og en metodisk afprøvning. Det teoretiske arbejde består i at demonstrere, at de neuropsykologiske og klinisk psykologiske teorier ikke er uforenelige størrelser. Således gennemgås både den neuropsykologiske teoriudvikling om personlighedsændring efter hjerneskade og forskellige andre teorier om selvet, dets dannelse, struktur og særkende. Jeg har desuden tilegnet mig og anvendt en klinisk psykologisk metode som supplement til de neuropsykologiske redskaber. Opgaven har således dels været at afprøve denne metode i vurderingen af personlighedsændring efter hjerneskade, dels at undersøge en gruppe personlighedsændrede hjerneskadede med metoden i håb om at kunne finde nogle karakteristika, som supplerer den neuropsykologiske testmetode, og som siger noget relevant om disse menneskers psykiske fungeren og relationer efter hjerneskaden. Mange af de traditionelle neuropsykologiske metoder er ganske gode redskaber til vurderingen af kognitive og perceptuelle færdigheder. Den empiriske neuro-forsknings metoder anvendt i praksis i den kliniske neuropsykologi har gjort os væsentligt bedre i stand til at vurdere, hvordan hjerneskade kan gribe ind i et menneskes adfærdsmæssige og mentale formåen. Men til en vis grænse. Denne grænse demonstreres tydeligt for os, når mennesker udskrives som raske efter en hjerneskade, og tilværelsen viser sig ikke længere at fungere som før. Grænsen for (neuro-) psykologiens formåen har også indflydelse på, i hvilken grad samfundet tager vare på disse mennesker, idet der ikke umiddelbart er den samme sociale eller økonomiske hjælp at hente for dem som for mennesker med kendte, velbeskrevne handicaps af fysisk og/eller mental art. Som en af deltagerne i min undersøgelse siger: Det er jo meget godt, at jeg kun bliver regnet for halvt invalid, fordi jeg er intellektuelt og fysisk rask. Men jeg kan jo ikke engang arbejde som gadefejer, når jeg ikke kan finde ud af at komme afsted på arbejde. Når det drejer sig om at vurdere emotionelle eller personlighedsmæssige ændringer efter hjerneskade, er det ikke blot et metodisk problem, der gør det vanskeligt at diagnosticere og behandle disse mennesker. Der er også et teoretisk problem, idet det er umådeligt vanskeligt at rumme, beskrive og forstå hele spektret af den menneskelige psyke, hvilket mange (neuro-) psykologer eller neuroforskere af samme grund har afstået fra (se f.eks. (Powell. 1979), kap. 1). Dette på trods af at det netop er mennesker, hvis hjerneskader først og fremmest griber ind i psykens mest komplekse systemer, 5

6 der gør det så tydeligt, at det er påtrængende nødvendigt, at alle psykologer forholder sig både teoretisk og konkret til både krop (= hjerne) og psyke og til den samlede psyke. Den samlede psyke som omfatter både de kognitive og de emotionelle aspekter, både det fælles (menneskespecifikke eller fylogenetiske) og det individuelle (livshistoriske eller ontogenetiske). Blandt kliniske neuropsykologer i Danmark er der interesse for både emnet personlighedsvurdering og psykoterapi med hjerneskadede. Dette blev afspejlet i deltagerinteressen ved Dansk Neuropsykologisk Selskabs årsmøder i 1999 og 2000, hvor hhv. Neuropsykologi og personlighed. Om personlighedens betydning i forbindelse med erhvervet hjerneskade og Psykoterapi og Neuropsykologi. Identitet, krise, indsigt, forsoning var på dagsordenen. Henimod afslutningen af mødet år 2000 blev det nævnt, at der ikke er nogen fast tradition for at have et afsnit med overskriften personlighedsvurdering eller lignende i den almindelige neuropsykologiske undersøgelsesrapport, hvilket der burde laves om på. De første skridt henimod at finde og anvende metoder til både neuropsykologisk (kognitiv) og personlighedspsykologisk vurdering af hjerneskadede er dog taget, idet man for tiden samarbejder om at udvælge et sådant fælles testbatteri blandt landets neuropsykologiske rehabiliteringscentre. Danske neuropsykologer har også gennem tiden forsket i personligheds- eller emotionsrelaterede aspekter i forbindelse med hjerneskade, herunder problemer med sygdomsindsigt eller awareness samt metodeproblemerne knyttet til sådanne spørgsmål (Willanger. 1989; Willanger. 1994). Specielt i forhold til vurdering af følgerne efter frontallapsskade, synes det at være relevant at supplere med klinisk baserede, systematiske vurderinger rettet mod personligedsaspekter, hvilket bl.a. er forsøgt med Rorschach-prøven her i landet (Ehlers & Bratt. 1996). Neurovidenskabelige forskere har i 1980-erne og 90-erne fået selvet indplaceret i en neuropsykologisk model af psyken, men det er ikke blevet systematisk undersøgt eller yderligere kvalificeret, hvordan dette selv udvikles, hvad det består af, hvordan det ændres efter hjerneskade og hvordan det kan undersøges eller vurderes. Det vil dog fremgå af teorigennemgangen, at alle psykologiske teorier overordnet synes at være enige om, at kognition og emotion eller følelse og erkendelse er et integreret fænomen i normalpsyken. Inspireret af at både dynamisk psykologi og neuropsykologi kalder elementer af psyken for repræsentationer, har jeg interesseret mig for, hvor psykoanalysens metateori og neuropsykologiens metateori kan mødes. Af samme grund har jeg suppleret et udvalg af neuropsykologiske metoder med et psykoanalytisk inspireret klinisk interview. Udgangspunktet for metodevalget i min aktuelle undersøgelse er, at der uden tvivl findes psykiske funktioner og træk, som de kognitive neuropsykologiske metoder ikke indfanger, og som den kliniske psykologi måske er i stand til at opfange. Her findes bl.a. systematiske erfaringer med at udlede psy- 6

7 kens strukturer på grundlag af individets formuleringer og interaktioner under et klinisk interview. Det er hensigten med dette projekt at demonstrere, at psykens struktur og identitetens stabilitet kan undersøges hos en gruppe af hjerneskadede mennesker, idet også selvet kan forstyrres af hjerneskade. 7

8 1.1. Afgrænsning af Problemfeltet Personlighedsændringer efter hjerneskade kan komme til udtryk på måder, som til forveksling ligner psykiatriske patienters problemer, der har en ganske anden ætiologi (Mattson & Levin. 1990; McAllister. 1992). Dette opleves måske især af familie og venner, der synes, at den hjerneskadede har ændret personlighed. Problemerne afsløres til tider slet ikke i de neuropsykologiske testpræstationer, som først og fremmest vedrører kognitive (eller jeg-) funktioner som koncentration og opmærksomhed, indprentning, genkaldelse, rum- og retningsopfattelse osv., uanset at neuropsykologer ofte i den kliniske eller kvalitative vurdering bemærker et særligt såkaldt frontalt præg. Samtidig er det i høj grad testpræstationerne, som danner grundlag for vurderingen af menneskets invaliditetsgrad og behov for støtte eller behandling. Der kan således være tale om socialt invaliderende personlighedsmæssige forandringer fremfor (eller sideløbende med) påviselig kognitiv reduktion (jf. f.eks. (Benton. 1994), s. 11 ff., (Lezak. 1995), s. 40 ff og (Miller & Cummings. 1999), s. 370, s. 436 ff. og s. 498 ff.). I den neuropsykologiske teori og praksis er det sparsomt med terminologi og praktiske redskaber til at vurdere arten og omfanget af sådanne personlighedsforstyrrelser ((Powell. 1979) kap. 6), og der er endnu ikke udviklet generelt accepterede instrumenter til at dække specifikt neuropsykologisk relaterede personlighedsaspekter (jf (Spreen & Strauss. 1991), s. 385, (Rabbitt. 1997), kap. 1 og (Damasio. 1999), s. 38 ff). Den traditionelle teoretiske adskillelse af kognition og emotion har medført, at der er tendens til, at man i neuropsykologien undersøger psyken, som om den primært består af kognitive funktioner. På den anden side har man i den kliniske psykologi traditionelt fravalgt at beskæftige sig indgående med samme for i stedet at fokusere på det emotionelt prægede indhold af menneskets forestillingsverden (ibid). Men da det reelt er forskellige aspekter af den samme psyke, man undersøger, bør der kunne findes et fælles grundlag i form af en sammenhængende teori. Disse problemstillinger var temaet i mit speciale "Hjerneskade, Jeg'et og Selvet", som er en teoretisk undersøgelse af muligheden for at forstå personlighedsændringer efter hjerneskade udfra en personlighedsteoretisk forståelsesramme. Jeg konkluderer følgende: "Der synes at være rimelig grund til at antage, at man i neuropsykologisk rehabiliteringsarbejde med frontallapsskadede kan hente relevante teoretiske redskaber i de seneste jeg-psykologiske teorier, og et ordforråd som kan beskrive de adfærds- og tilpasningsvanskeligheder, der findes. Det står dog stadig tilbage at afprøve og præcisere disse teoretiske overvejelser i praksis". 8

9 Når man beskæftiger sig med de højeste, mest avancerede og integrerede psykiske funktioner, har man også i neuropsykologien taget begreber i brug, der ligger fjernt fra snævre lokalisationsteoretiske (årsag-virkning) forestillinger. Både i A.R. Lurias (Luria. 1975) og i nyere neuropsykologisk teoridannelse (Stuss & Benson. 1986; Damasio, Damasio, & Christen. 1996; Miller & Cummings. 1999), kap. 1) om frontallapperne benytter man sig således også af formuleringer som vilje, empati, motivation og drifter ("drive"), mens frontallappernes mest avancerede opgave beskrives som at "udøve kontrol" via eksekutive funktioner ved ikke-rutineprægede, nye situationer, som kræver nye løsninger. Disse såkaldte "eksekutive funktioner" omfatter ifølge forskerne Stuss og Benson (1986) adfærdsregulerende funktioner som anticipation, udvælgelse af mål, forudplanlægning og "monitoring" (at regulere), og de mener, at det er på dette niveau, bevidsthed hører hjemme, således at man på det højeste frontallapsfunktions-niveau finder "self-awareness", altså selv-erkendelse, selv-bevidsthed og selv-kontrol. Det er disse funktioner, der kan forstyrres ved frontallapsskade. I de senere år har man også i den neuropsykologiske forskning kunnet spore en øget interesse for at forstå og beskrive mere end det kognitive funktionsniveau hos mennesker (Ellertsen. 1989; Damasio. 1994; Rolls. 1999; Grigsby & Stevens. 2000). Der er offentliggjort en række artikler, bøger og empiriske undersøgelser, hvor overvejelser om selv-evaluering, social tilpasning og personlighedsændringer er centrale (Prigatano & Schacter. 1991; Gainotti. 1993; Hütter & Gilsbach. 1995; Wheeler, Stuss, & Tulving. 1997; Levine, Freedman, Dawson, Black, & Stuss. 1999; Deloche, Dellatolas, & Christensen. 2000). Måske er der en holdningsændring på vej i retning af en forståelse for, at man til vurdering af de mest komplekse mentale funktioner må bruge mindre forenklede metoder, hvor også patientens og de pårørendes perspektiv og opfattelse inddrages, og hvor fænomenlogiske samt eksistentialistiske perspektiver kommer med (Prigatano. 2000b). Der er desuden forskellige tiltag til at bevæge sig over i den klinisk psykologiske tænkning og (især psykometriske) forskningstradition. Ligesom der er en øget tendens til at lade de forskellige metoder supplere hinanden. Jeg definerer personligheden og "selvet udfra Kernbergs teori om integrationen af subjekt-, affektog objektrepræsentationer (Kernberg. 1996). Selvet kan forstås som det oplevende, subjektive selv med et bestemt (livshistorisk udviklet) indhold. Men selvet kan også forstås som psykisk instans eller mental struktur. Førstnævnte svarer til personlighed eller karakter, hvilket igen er lig individets psykosociale og særlige interaktionsmåder, der er udviklet i ontogenesen. Sidstnævnte svarer til den intrapsykiske struktur, som udspringer af jeg et ifølge psykoanalytisk teori. Man taler overordnet om personlighedstræk ( traits ) i modsætning til forbigående tilstande ( states ). Overjeg, jeg og det er psykiske strukturer, som er langsomt eller kun lidt foranderlige over tid, når først personligheden er 9

10 dannet. De bestemmer eller kanaliserer de mentale processer og integrerer på dynamisk vis understrukturer som f.eks. jeg ets kognitive og defensive processer. Formålet med herværende projekt er at undersøge teorier og metoder, der kan integreres med og supplere de kendte og anvendte neuropsykologiske. Dette bærer afhandlingen præg af, bl.a. i form af en ret bred litteraturgennemgang. Der er gjort forsøg på at kompensere for denne bredde dels ved at fokusere på hjerneskade af de to typer, der er fremherskende i det empiriske materiale, dels ved at fravælge at gå i dybden med i øvrigt relevante undersøgelser af personlighedsmæssige forstyrrelser eller ændringer, som de fremtræder f.eks. ved medfødte kromosomanomalier, diffus hjerneskade og deraf følgende demens eller progredierende hjernesygdom. 10

11 1.2. Problemformulering Traditionelt tilskrives menneskets frontallapper de mest komplicerede intellektuelle, mentale operationer, idet det er her information fra utallige hjerneområder integreres i planlæggelsen, udførelsen og efterprøvningen af menneskelig aktivitet og tænkning. Samtidig er det kendt, at visse typer frontallapsskader i højere grad forårsager følelsesmæssige eller personlighedsmæssige ændringer end intellektuel reduktion. Udgangspunktet for ph.d.-afhandlingen er for det første, at følelse og tænkning er et integreret fænomen i den menneskelige normalpsyke, for det andet at dette afspejles i en stabil, velintegreret psykisk struktur, dvs. stabile og avancerede forsvarsfunktioner, intakt realitetstestning, stabil identitetsintegration og dermed stabil oplevelse af sig selv og andre over tid. Disse påstande er relativt ukontroversielle, men de udgør en teoretisk forudsætning for det, der søges belyst empirisk. Når de formuleres som teoretiske forudsætninger, og når udredning af dem alligevel tildeles et vist omfang, er det fordi hensigten er at sandsynliggøre, at det både er muligt og fordelagtigt af kombinere den neuropsykologiske og den klinisk psykologiske tradition i beskrivelsen af grundlaget for forståelsen af psyken efter hjerneskade, ikke mindst frontallapsskade. Idet den empiriske tilgang er baseret på begge psykologiske traditioner, er det netop også nødvendigt at dokumentere, at de teoretiske udgangspunkter for empirien kan supplere hinanden. Hvis ikke denne begyndende teoretiske sammentænkning af de to traditioner blev forsøgt, ville man med rette kunne kritisere det empiriske arbejde for at være baseret på to inkommensurable psykologiske traditioner. Det er derfor nødvendigt at sandsynliggøre, at de to retningers overordnede beskrivelse af personlighedsmæssig ustabilitet i det mindste ikke direkte modsiger hinanden, hvis det skal være muligt at sammentænke de empiriske resultater af klassiske neuropsykologiske undersøgelser (her realiseret ved et neuropsykologisk testbatteri udvalgt til den aktuelle screening samt et spørgeskema rettet mod følger efter hjerneskade) med de klinisk psykologiske resultater (her realiseret ved Karolinska Psychodynamic Profile samt to spørgeskemaer rettet mod hhv. psykens forsvarsmekanismer og alexitymi ). I ph.d. afhandlingen vil der søges belæg for nedenstående: Med udgangspunkt i en integreret neuropsykologisk og klinisk psykologisk beskrivelse af den psykiske strukturs ustabilitet, opstået som konsekvens af en hjerneskade der rammer de frontale funktionelle kredsløb, skal det såvel empirisk som teoretisk sandsynliggøres, at denne ustabilitet samlet kan vurderes som en forstyrrelse af selvet (identitetsdiffusion) og en forringet integration af mentale forestillinger forstået som selv- og objektforestillinger. 11

12 1.3. Afhandlingens opbygning Helt overordnet falder afhandlingen i to dele, en teoretisk og en empirisk. Den teoretiske er opdelt i et neuropsykologisk og et personlighedsteoretisk hovedafsnit, mens den empiriske er opdelt i en indledende gennemgang af metoder og procedurer samt hhv. kvantitative og kvalitative resultater. I afsnit organiseres teorier om psykiske ændringer efter hjerneskade udfra en historisk udvikling, der begynder med en helhedsforklaring og slutter med multifaktorielle årsager til sådanne psykiske forandringer. Afsnit omhandler personlighedsændring efter hjerneskade, der er under påvirkning af dels de specifikke hjerneforandringer, dels kontekstuelle faktorer og endelig den præmorbide psyke. Afslutningsvis beskrives teorier om frontallappernes funktioner, idet deltagerne i min undersøgelse har vist sig at have skader, som griber ind i disse hjerneområders funktionelle systemer. I gennemgås en række forskeres nyere neuropsykologiske teorier om de mest komplekse (styrings-) funktioner. Her præsenteres aktuelle teorier, som inddrager emotioner, bevidsthed og selv i en neuropsykologisk model af psyken og hjernen. Afsnit udvider det hidtil gennemgåede felt med en empirisk underbygget teori om udviklingen af selvet fra fødslen og gennem de første leveår med særlig fokus på det interpersonelle perspektiv. I beskrives den psykoanalytiske metateori, der kan matche både de neuropsykologiske teorier og lægges i forlængelse af udviklingspsykologiens teori om selvdannelsen og psykens struktur. De seneste års forsøg på at sammenholde neuropsykologiske og psykoanalytiske begreber bliver eksemplificeret i afsnit Denne teorigennemgang afsluttes med forskellige selvmodeller fra de aktuelle diskussioner i det tværfaglige felt mellem filosofi, psykologi, psykiatri og neuroforskning i afsnit Den empiriske undersøgelse indledes i 3.1. med en overordnet metodepræsentation, hvorefter de konkrete metoder og procedurer gennemgås i 3.2. Resultatafsnittende falder i to dele, hvor de kvantitative resultater præsenteres i 4.1., mens der er en relativt kortfattet casegennemgang i 4.2. Dette leder frem til diskussionen af, hvad det teoretiske og empiriske arbejde har givet af viden, og hvilke nye opgaver og spørgsmål, der trænger sig på (afsnit 5). Afhandlingen afrundes med en konklusion. 12

13 2. TEORI 2.1. Neuropsykologi Frontallapperne udgør næsten en tredjedel af menneskehjernens overflade, men deres funktion er stadig gådefuld, og der er fortsat meget, der mangler at blive forstået vedrørende frontallappernes rolle i menneskelivets kognitive og emotionelle aspekter. Samtidig er et af kendetegnene ved frontallapsdysfunktioner, at de medfører dramatiske adfærdsændringer (Miller & Cummings. 1999). I introduktionen til bogen Frontal Lobe Function and Dysfunction formulerer Benton, at det som i den tidlige frontallapsforskningsepoke frem til 1950-erne gav det præfrontale område særlig signifikans, var overbevisningen om at området var basis for det neurale substrat bag komplekse mentale processer såsom abstrakt tænkning, fremsynethed, planlægningskapacitet, selv-erkendelse, empati og elaboreringen og moduleringen af emotionelle reaktioner. ((Benton. 1991) s. 3, min oversættelse). Fra 50-erne og ikke mindst i 70-erne og frem er denne viden blevet revideret og stærkt udbygget, hvilket han mener, resten af bogen bevidner. Desværre er der flest bidrag vedrørende neuroanatomi-studier og kognitive funktioner, og ordet personlighed er ikke at finde i indholdsfortegnelsen. Det nærmeste man kommer er neuropsychiatric effects og neurobehavioral outcome udover Prigatanos kapitel om ændret selvoplevelse efter hjerneskade. Som Damasio siger i det afsluttende kapitel, er frontallapperne stadig en gåde på grund af strukturernes umådelige kompleksitet og den manglende afklaring om deres generelle formål, hvilket har fået de fleste forskere til at fortrække at tilbringe deres videnskabelige liv bag den centrale sulcus. På trods af dette er mænden af data fra frontallapsforskningen nærmest eksploderet op til år 2000, og det er næsten umuligt at holde sig ajour og få overblik over al denne viden (se f.eks.(warren J.M. & Akert. 1964; Benson & Blumer. 1975; Levin, Eisenberg, & Benton. 1991; Boller & Grafman. 1994; Roberts, Robbins, & Weiskrantz. 1996; Damasio, Damasio, & Christen. 1996; Fuster. 1997; Roberts, Robbins, & Weiskrantz. 1998; Lishman. 1998) for blot at nævne nogle af de vigtigste bøger, der er udgivet, mens tidsskriftsartiklerne udgør et helt kapitel for sig). Det er således en stor opgave i sig selv at få organiseret de forskellige tilgange og teorier. De teoretiske diskussioner i 1800-tallet drejede sig om, hvorvidt det var muligt at lokalisere diverse personlighedsaspekter til bestemte hjerneområder (snævre lokalisationsteorier), eller om menneskelig adfærd skulle ses som udtryk for den samlede hjernes funktion (holisme, se f.eks. gennemgangen i 13

14 (Mathiesen. 1993) s ). Selvom man i dag mener, der er sandheder i begge teorier, idet der både er tale om lokaliserede (simple) funktioner og funktionelt samvirkende systemer, afhængigt af på hvilket niveau i hjernefunktionshierarkiet, man fokuserer, er der stadig tendens til at lede efter lokalisationen af komplekse psykiske funktioner. Flere forskere har f.eks. gjort opmærksom på det påfaldende og forvirrende ved at tale om frontallapsfunktioner synonymt og på skift med de såkaldte eksekutive funktioner, hvilket lægger op til simple lokalisationsteorier, som der ikke er belæg for, samtidig med at ingen ville finde på at tale om occipitallapsfunktioner under ét f.eks. (Stuss. 1992; Tranel, Anderson, & Benton. 1994; Baddeley & Della Sala. 1998). Men hvad er det egentlig, der gør det så vanskeligt at forstå frontallappernes funktion? I The Frontal Lobes indleder Stuss og Benson med at sige, at studiet af frontallapperne kan beskrives som studiet af de kvaliteter, der differentierer et menneske fra andre dyr (Stuss & Benson. 1986).QUOTE De skriver, at man derfor skulle mene, frontallapperne er involveret i hukommelsesfunktioner, intelligens, opmærksomhed, visuo-spatiale funktioner, sprog og enhver anden menneskelig evne. Men selv store frontale læsioner kan efterlade de nævnte funktioner tilsyneladende uændrede. Dette har udløst overvejelser om, hvad der er specifikt for den menneskelige psyke, og hvorvidt frontallapperne er vigtigere for menneskets intellekt end andre hjerneområder. Selvom man ifølge Stuss og Benson har beskrevet de påfaldende og enestående adfærdsændringer efter frontallapsskade i mere end et århundrede, og selvom visse træk ses hyppigere end andre, kan der ikke med rette tales om et enkelt, konsistent adfærdsmønster ved navn det frontale syndrom, og det er måske en del af problemet, for det ville i differentialdiagnosticeringen og identifikationen af følgerne efter frontallapsskade i klinikken. Man ved i dag, at det er nødvendigt både at se på skadens art, omfang og lokalisaton. Fokal præfrontal skade skyldes f.eks. relativt sjældent blodpropper (= cerebrovaskulære insulter, ibid, kap. 3.); mere hyppigt ses især media-infarkter men også infarkter i posterior-arteriernes forsyningsområder, mens personlighedsændringer efter frontallapsskade ofte findes i forbindelse med hovedtraumer (Mattson & Levin. 1990), (især frontale) aneurismeblødninger (Ahola, Vilkki, & Servo. 1996; Hütter & Gilsbach. 1995), bylddannelser (absces) eller tumorer (Rylander. 1939). Hermed ikke sagt, at der ikke kan forekomme personlighedsændringer efter forskellige typer hjerneskade, som rammer andre hjerneområder end de frontale. Her er der blot som regel samtidig andre psykiske, kognitive og fysiske symptomer, som ikke efterlader tvivl om, at der er tale om en hjerneskade, ligesom de følgende emotionelle eller personlighedsmæssige ændringer kan forstås af omverdenen som indlevelige reaktioner på de tab, som det er så tydeligt, man har lidt. 14

15 Forandret adfærd efter hjerneskade kan dog også ses som udtryk for, hvad resten af hjernen kan formå efter skaden, og der er tiltagende belæg for, at hjernen ændrer sig livet igennem og fungerer langt mere plastisk, end man tidligere har ment (Schore. 1994; Gabbard. 1997; Kolb & Whishaw. 1998). Desuden er de psykiske ændringer efter hjerneskade afhængige af omgivelsernes indvirkning på og samspil med den skadede, samt hvilke ressourcer og personlighedstræk, der eksisterede før skaden kom til (Gainotti. 1993). I det kommende kapitel vil jeg præsentere nogle forskellige teorier om psykiske ændringer efter frontallapsskade, samt hvad man mener, disse ændringer skyldes. Sidstnævnte er blevet diskuteret i en teori om h.h.vis specifikke deficit og kontekstuelle faktorer (Nelson & Cicchetti. 1995), der ligger tæt op af Gainottis teori om tre hovedkategorier af faktorer med indflydelse på, hvilke forandringer, der ses: Neurologiske, psykologiske og psykosociale (Gainotti. 1993). Historisk set kan man desuden se en udvikling af teorierne gående fra enkle til multiple forklaringer: Psykiske ændringer efter frontallapsskade er blevet præsenteret som hhv. udtryk for én generel faktor, nemlig tab af den abstrakte attitude (Goldstein & Scheerer. 1941), som to generelle typer afhængigt af skadens lokalisation ( pseudopsykopati og pseudodepression (Blumer & Benson. 1975)), som tre neuroadfærd syndromer afhængigt af, hvilket af tre frontale-subcorticale kredsløb, der forstyrres (Cummings. 1993) og endelig som multiple typer forandringer afhængigt af både psykodynamiske, lokalisationsrelaterede og præmorbide personlighedsrelaterede faktorer (Prigatano. 1986; Prigatano. 2000a; Prigatano. 1997), hvilket er en teori, der synes i rimelig grad at afspejle aktuelle diskussioner om, hvor mange forskellige, samvirkende faktorer der spiller ind på udfaldet af (præfrontal) hjerneskade og rehabiliteringen efter samme (Wilson. 1997). Kapitel organiseres derfor omkring Prigatanos teori, således at den aktuelle forskning i og viden om personlighedsændringer efter (især) hovedtraume og subarachnoidalblødninger relateret til hhv. psykiske reaktioner på at blive hjerneskadet, til selve skaden samt til den præmorbide personlighed præsenteres. I kapitel gennemgås nogle af de seneste neuropsykologiske teorier om, hvordan vi kan forstå samspillet mellem krop/psyke, kognition/emotion, bevidsthed og selv, hvilket lægger op til det andet store teoriafsnit, som vedrører personlighedsdannelse, psykoanalyse og selvet. 15

16 Teorier om psykiske ændringer efter hjerneskade Det har som nævnt været livligt diskuteret, hvorvidt specifikke frontallapsfunktioner kan differentieres og lokaliseres på samme måde som mere posteriore hjernefunktioner, eller om der er tale om ét samvirkende system (Zangwill. 1966; Stuss, Eskes, & Foster. 1994; Roberts, Robbins, & Weiskrantz. 1998). I arbejdet med at identificere bestemte frontale funktioner er der muligvis indbygget en risiko for reduktionisme, hvilket kommer frem på mere eller mindre direkte måder. Der er en tendens til at nævne Hughlings Jacksons (Jackson. 1874) og Lurias (Luria. 1980) teorier om hjernens hierarkisk opbyggede, samvirkende funktionelle systemer for derefter at fortsætte søgningen efter lokaliserbare kognitive frontallapsfunktioner eller (oftere) dysfunktioner som kædes sammen med lokaliserede frontale læsioner. Hertil har f.eks. Donald Stein (inspireret af Hughlings Jackson) den kommentar, at den posttraumatiske præstation eller fremtræden ikke så meget reflekterer det ødelagte områdes funktion, som hvad resten af hjernen kan gøre med dette område ude af funktion ((Stein. 1989), s. 24). De konkurrerende paradigmer vedrørende lokalisation af psykiske funktioner har endnu ikke fundet en generelt accepteret fælles vej, mener han, ligesom der til hvert paradigme knytter sig specifikke teknikker og metoder, der måske siger mere om paradigmet end om hjernefunktion. Via forskning i den primære sensoriske hjernebark (med det visuelle system som standardeksempel) er der dog fundet belæg for teorier om, at hjernevævet er opbygget af utallige systemer som udgøres af netværk af funktionelle områder, der er forbundet med feed-forward og feedback projektioner (Damasio & Damasio. 1989). Der er tale om parallelle, serielle, gentagne og nonlineære processer, således at f.eks. hukommelsens rå-indhold oplagres i hjernebarkområder, men i ensembler af forbundne neuronale søjler fremfor i enkeltneuroner, dvs. fordelt over hele hjernen. På samme måde ses komplekse psykologiske aktiviteter ikke som resultatet af et enkelt områdes eller endog et enkelt funktionelt områdes aktivitet, men nærmere som resultat af samtidig aktivitet i netværk dækkende adskillige områder (ibid, s. 13, min oversættelse). At lokalisere psykiske aktiviteter til et bestemt område er således ifølge denne teori en illusion. Damasio & Damasio mener, vi i stedet skal forsøge at identificere de neurale systemer, som er relateret til bestemte typer kognitive processer, et synspunkt som deles af forskere som Donald Stuss m.fl. (Stuss, Alexander, Hamer, et al. 1998; Levine, Stuss, Milberg, Alexander, Schwartz, & MacDonald. 1998). Denne tænkning støttes ligeledes af Jeffrey L. Cummings, som med sin erfaring fra neuro-psykiatrien og belæg fra Alexander m.fl.s teori (Alexander, DeLong, & Strick. 1986) om parallelle, men adskilte frontale-subcortikale kredsløb har en teori om tre forskellige adfærdssyndromer efter skader lokaliseret forskellige steder i disse kredsløb (Cummings. 1993). Denne teoriudvikling understreger, at frontallapsskade ikke kommer til udtryk i letbeskrivelige og simpelt identificerbare adfærdsændringer. Dét at præfrontale skader hos forskelli- 16

17 ge mennesker kan komme til udtryk på så mange måder, at det er lettere at finde forskellene end lighederne, synes dog i høj grad også at være knyttet til ontogenesen, hvor både psykiske funktioner og funktionelle hjernesystemer dannes udfra den enkeltes særlige forudsætninger og sociale interaktioner (Schore. 1994; Pally. 1997; Schore. 2000). Specifikke deficit og kontekstuelle faktorer Emotionelle ændringer efter hjerneskade kan forstås som enten et direkte symptom på hjerneskade eller en reaktion på at have mistet evner eller færdigheder ved hjerneskaden (eller begge dele). Teorierne om emotionernes relation til hjernefunktion er blevet opsummeret i to kategorier: En som vedrører specifikke deficit og en der understreger de kontekstuelle faktorer (Nelson & Cicchetti. 1995). Forskning som undersøger relationen mellem lokaliserede hjerneskader og emotionelle ændringer tilhører Specifikke Deficit-kategorien, og her mener man f.eks. at højresidige posteriore apopleksier kan have upassende munterhed eller ligegyldighed til følge (Starkstein, Boston, & Robinson. 1988). Der er også fundet en række belæg for, at depression ( major depression ifølge DSM-III s definition) er en hyppig følge efter cerebrale infarkter i venstre (oftest forreste) hjernehalvdel. Denne emotionelle ændring er blevet tilskrevet beskadigelsen af nervebaner, hvis neurotransmitterstoffer formodes at spille en væsentlig rolle i udviklingen af depression ((Nelson & Cicchetti. 1995), s. 404). Præcist hvordan disse neurokemiske mekanismer fungerer er i øvrigt fortsat under diskussion (se (Lishman. 1998), s. 386). Fænomenet tvangsgråd og -latter tilskrives ligeledes læsioner i de forreste venstre hjerneområder (House, Dennis, Molyneux, Warlow, & Hawton. 1989; House, Dennis, Warlow, Hawton, & Molyneux. 1990) og forskerne diskuterer også her, i hvilket omfang man kan tale om depression som en direkte patofysiologisk reaktion (Lyketsos, Treisman, Lipsey, Morris, & Robinson. 1998) eller en psykodynamisk reaktion på apopleksien (House, Dennis, Warlow, Hawton, & Molyneux. 1990). Det er også blevet påvist i forskning indenfor psykokirurgien, at orbitofrontale indgreb kan skabe signifikant færre tegn på bl.a. depression (udredt via Minnesota Multiphasic Personality Inventory - MMPI - udfyldt af patienter før og efter operationen). Dette bekræfter, at frontale hjerneområder har betydning i regulering af depressiv affekt. ((Walsh. 1994), s. 180). Der er i pågældende studie tale om psykokirurgi som sidste udvej for mennesker plaget af skyldbetonet grublen over fortiden og angstfyldte forventninger til fremtiden også kaldet tortured self-concern, hvilket tilsyneladende lindres af hjerneindgrebet. Den mentale omkostning som er blevet identificeret i samme undersøgelse er en svækkelse af jeg et (udledt af MMPI s jeg-styrke-skala) forstået som personlighedens ibo- 17

18 ende integrationsevne, personlighedens potentiale for at magte situationer. Walsh konkluderer, at psykokirurgiens centrale mekanisme er en reduktion i evnen til at føle selv-kontinuitet (ibid, s , mine oversættelser). Guido Gainotti har opsummeret tre hovedgrupper af faktorer, som har indflydelse på de forstyrrelser, der kommer til udtryk: 1. Neurologiske, dvs. arten og omfanget af ødelæggelsen af neurale mekanismer, som formodes at være baggrund for bestemte psykiske funktioner. 2. Psykologiske eller psykodynamiske faktorer, dvs. de personlige måder at forholde sig på overfor vanskeligheder, der er et resultat af erkendelsen af forstyrrelserne og deres følger for personens livskvalitet. 3. De psykosociale faktorer, dvs. de konsekvenser som den funktionelle skade får på netværket af sociale relationer og sociale aktiviteter for patienten. (Gainotti. 1993) De neurologiske faktorer tilhører således kategorien specifikke deficit, mens psykologiske og psykosociale faktorer svarer til det, der beskrives under kontekstuelle faktorer. Kontekstuelle Faktorer vedrører betydningen af den kontekst hjerneskaden sker i for de adfærdsmæssige følger af skaden, samt det tidspunkt man vurderer følgerne på. Det drejer sig f.eks. om indflydelsen af den præmorbide personlighed, den alder man har, når man bliver hjerneskadet, ens almene helbredstilstand og ens familiesituation. Adfærdsmæssig bedring kan ske automatisk i den såkaldte spontane remission af symptomer, men det er ikke sikkert, at en spontan adfærdsmæssig bedring forekommer, mener Stein (Stein. 1989; Stein. 2000). Han er (ligesom f.eks. Bennet m.fl. (Bennett, Diamond, Krech, & Rosenzweig. 1964), Allan N. Schore (Schore. 1994), Jesper Mogensen (Mogensen. 1997), Glen O. Gabbard (Gabbard. 1997) og Bryan Kolb (Kolb & Whishaw. 1998) fortaler for teorier om neural (og adfærdsmæssig) plasticitet. Sådanne teorier bestyrker i parentes bemærket tilliden til de menneskelige udviklingsmuligheder, der foreligger (også) for hjerneskadede. Ligesom Stein mener, at de neuronale reparationsprocesser kan tage langt længere tid end almindeligt antaget, hvilket forklarer, at total helbredelse er set mange, mange år efter en hjerneskade, hvis umiddelbare følger blev taget for permanente ((Stein. 1989), s. 28). Det at kende læsionens lokalisation i hjernen er ikke tilstrækkeligt til at forudse de reelle følger efter skaden, idet interne og eksterne kontekstuelle faktorer har en væstentlig indflydelse på arten og graden af de efterfølgende funktionelle deficit. Som eksempel på en empirisk efterforskning efter dette paradigme nævner Nelson & Cichetti deres egen undersøgelse af de emotionelle følger efter apopleksi i hhv. højre og venstre hjernehalvdel. Patienterne undersøgtes efter 2 uger, 2 måneder og 6 måneder, og der viste 18

19 sig at være tidslig forskel på bedringen af symptomer som depression, apati og ligegyldighed for de to grupper, idet de venstrehemisfære-skadede fik det bedre i periodens løb, mens de højrehemisfære-skadede efter en bedring først i forløbet havde det dramatisk dårligere efter 6 måneder (Nelson, Cicchetti, Satz, & Sowa. 1994). Forskerne konkluderer, at en kontekstuel faktor som tidspunktet for undersøgelsen er en væsentlig variabel. Hjerneskaders sekundære emotionelle effekt mener forskerne er af multifaktoriel natur, idet funktionel outcome målt i testscores skal suppleres med faktorer som tidsforløbet siden skaden skete, lokalisation af skaden, socioøkonomisk status, køn, alder, sygehistorie og huskeevne, der alle bidrager til en specifik emotionel reaktion. Ved hjælp af regressionsanalyse kan man undersøge, hvor væsentlig variablen hjernelæsioners lokalisation er for de emotionelle følger af skaden, og kontekstuelle faktorer -modellen tager således hjernefunktioners interaktive komponenter og omgivelsernes indflydelse med i relation til emotionel outcome (ibid, s. 406). De sociale relationers centrale rolle for en hjerneskadets videre liv ekspliciteres i denne teoretiske tilgang, hvilket i øvrigt hyppigt fremhæves som væsentligt i rehabiliteringsarbejdet med hjerneskadede (Christensen & Uzzell. 1988; Lezak. 1988; Christensen & Uzzell. 2000). Et tema som fylder virkelig meget i dette arbejde, men som kun flygtigt er berørt indtil nu, er spørgsmålet om indsigt i de vanskeligheder eller ændringer man har pådraget sig efter skaden og genoptræning af funktioner som ændret motivation, opmærksomhed og social tilpasningsevne (Prigatano & Schacter. 1991; Thomsen. 1992; Ripa. 1997). Hverken pårørende og venner eller behandlere er i tvivl om, hvor meget personlighedsforstyrrelser efter hjerneskade betyder: Patienter som virker deprimerede og umotiverede er frustrerende for behandlere og terapeuter, og ofte får disse patienter utilstrækkelig eller ikke relevant behandling, mens paranoide eller opfarende patienter ofte bortvises fra behandling p.g.a. deres adfærdsproblemer. Disse forstyrrelser er ofte neurologisk forårsagede i lige så høj grad som afasi og hemiparese, mener Prigatano. Derudover kommer så patientens reaktion på de psykiske og fysiske forandringer, uanset at det kan være svært at præcisere, hvad der bør tilskrives specifikke deficit, og hvad der er en psykodynamisk reaktion eller skyldes andre kontekstuelle faktorer. Man kan altså organisere undersøgelsen af psykiske ændringer efter hjerneskade omkring specifikke deficit forstået som arten og omfanget af hjernemæssige ændringer og kontekstuelle faktorer forstået som psykodynamiske og psykosociale reaktioner samt de omstændigheder under hvilke skaden sker og tidspunktet for undersøgelsen af følgerne efter skaden. Det kan dog ikke altid lade sig gøre at skelne mellem, hvorvidt ætiologien bag de fænomener, der kommer til udtryk er fysisk eller psykisk. Hvilken betydning har dette f.eks. for behandlingen? Overordnet vedrører dette 19

20 spørgsmålet om relationen mellem krop/hjerne og psyke samt hvorvidt psyken eksisterer som et selvstændigt ontologisk niveau. Det er ikke et spørgsmål, der kan afklares i denne afhandling, men det er et, man hyppigt støder ind i, når det er psykiske ændringer efter hjerneskade der undersøges. Interaktionen mellem hjerne og psyke er desuden et centralt spørgsmål i forbindelse med rehabilitering og psykoterapi, herunder de førnævnte nyere overvejelser om hjernens plasticitet. Jeg vender tilbage til spørgsmålet nogle gange i det følgende, samt når der er præsenteret et mere samlet billede af de neuropsykologiske teorier om krop, psyke og selv, dvs. i forbindelse med Sterns udviklingspsykologiske teori om selvets dannelse. Generelle og multiple faktorer i teorier om personlighedsændring efter hjerneskade Den tyske neurolog Kurt Goldsteins teori om personlighedsændring efter hjerneskade beskriver én overordnet, generel faktor som fællesnævner for frontallapsdysfunktion, nemlig tabet af den abstrakte attitude: Goldstein ( ), som måtte flygte til USA p.g.a. sine jødiske aner, er i sit nye fædreland blevet rubriceret under holistisk personlighedspsykologi, (Drapela. 1995; Pedersen. 1995), s. 169). Han har i sit neuropsykologiske arbejde forsøgt at gøre op med centerlæren eller lokalisationsteorier, som argumenterer for en (entydig) sammenhæng mellem læsionslokus og symptom. Han præsenterer i stedet funktionslæren : Funktioner manifesterer sig som præstationer, der kan kompromitteres af en hjerneskade, hvilket ses som et symptom, dvs. en psykisk eller fysiologisk forstyrrelse (ibid, s. 73 ff.). Systemet har en bestemt, konstant energimængde, hvorfor en energikrævende præstation vil gå ud over andre processer. Idet alle enkeltpræstationer i øvrigt ses som figurgrund relationer, vil enhver hjerneskade ændre hele systemets funktionsmåde. Det vi kan iagttage er kun funktionernes udtryk, dvs. præstation eller symptom. Den funktionelle betydning af frontallapperne vedrører både det fysiske og det psykiske, hvor den psykiske frontallapspræstation ses som en psykisk retten sig mod det væsentlige i en totalsituation, som en erkendelse og fastholden af dette væsentlige og som at reagere på en til dette ækvivalerende følelses- og viljemæssig måde. Man kunne tale om en Psykisk rettethed (ibid, s. 104). Udover ovennævnte grundtanker er Goldstein måske mest kendt for sine overvejelser om frontallapsdysfunktion som en kvalitativ ændring fra at være i stand til at beherske både konkret og abstrakt forholdemåde afhængig af situationen til udelukkende at kunne benytte sig af den konkrete efter frontallapsskade. Hans definition lyder: Den abstrakte attitude er basis for de følgende bevidste og vijlestyrede adfærdsmåder: 1. At kunne løsrive vort jeg fra ydreverdenen eller fra vore indre oplevelser. 2. At kunne indstille sig mentalt. 3. At gøre sig handlinger klart og verbalisere dette. 20

Theory of mind. En diskussion af begrebets validitet. Tanja Arrild Schwarz Sommer 2009

Theory of mind. En diskussion af begrebets validitet. Tanja Arrild Schwarz Sommer 2009 Theory of mind En diskussion af begrebets validitet Tanja Arrild Schwarz Sommer 2009 Eksamensnummer Bachelorprojekt Side 2 af 35 Indholdsfortegnelse ABSTRACT... 3 INDLEDNING... 3 OM FÆNOMENET... 4 TEORIER

Læs mere

EKSEKUTIVE FUNKTIONER HOS SMÅBØRN I DEN FYSIOTERAPEUTISKE PRAKSIS

EKSEKUTIVE FUNKTIONER HOS SMÅBØRN I DEN FYSIOTERAPEUTISKE PRAKSIS EKSEKUTIVE FUNKTIONER HOS SMÅBØRN I DEN FYSIOTERAPEUTISKE PRAKSIS Af: Studienummer: dip11245 Professionshøjskolen UCC Afdeling for udvikling, forskning og efter- og videreuddannelse Fleksibel diplomuddannelse

Læs mere

Roskilde Universitetscenter Psykologi modul 1 Efterår 2004

Roskilde Universitetscenter Psykologi modul 1 Efterår 2004 Roskilde Universitetscenter Psykologi modul 1 Efterår 2004 Allan Nyhus Ditte Hoffmann Glarø Kim Erik Steenbrandt Kristian Drumm Maria Møller Mie Hørbo Vejleder: Tine Jensen 1 1. Indledning...3 1.1 Problemfelt...3

Læs mere

Jeg hedder ikke Menière. Jeg hedder Charlotte!

Jeg hedder ikke Menière. Jeg hedder Charlotte! Jeg hedder ikke Menière Jeg hedder Charlotte! Et speciale om de psykosociale aspekter ved øresygdommen Menière Dorte Lundgaard Susanne Steen Nemholt Københavns Universitet Institut for Almen og Anvendt

Læs mere

1. Indledning (Fælles)... 3. 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4. 2. Metode (Fælles)... 4. 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)...

1. Indledning (Fælles)... 3. 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4. 2. Metode (Fælles)... 4. 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)... Indholdsfortegnelse 1. Indledning (Fælles).... 3 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4 2. Metode (Fælles)... 4 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)... 4 2.2. Børneperspektivet (Maria J.)... 5 2.3. Empiri

Læs mere

Kvinders afhængighed ved overspisning set i et kybernetisk perspektiv

Kvinders afhængighed ved overspisning set i et kybernetisk perspektiv Kvinders afhængighed ved overspisning set i et kybernetisk perspektiv Speciale ved psykoterapeutisk uddannelse fra Vedfelt Instituttet (111101) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé... 3 2. Indledning... 3 1.

Læs mere

Social arv i voldsramte familier

Social arv i voldsramte familier A R B E J D S P A P I R Social arv i voldsramte familier Else Christensen Arbejdspapir 15 om social arv August 1999 Socialforskningsinstituttet Herluf Trolles Gade 11 DK-1052 København K www.sfi.dk 1 Bidrag

Læs mere

LÆRING OG TRIVSEL I SPECIALKLASSEN - FRA EN SUNDHEDSVINKEL

LÆRING OG TRIVSEL I SPECIALKLASSEN - FRA EN SUNDHEDSVINKEL LÆRING OG TRIVSEL I SPECIALKLASSEN - FRA EN SUNDHEDSVINKEL Roskilde Universitet Speciale i: Pædagogik og Uddannelsesstudier / Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier Skrevet af: Jane Jensen, 2014 Vejledere:

Læs mere

DØDEN ER IKKE EN FIASKO HER I LIVET

DØDEN ER IKKE EN FIASKO HER I LIVET DØDEN ER IKKE EN FIASKO HER I LIVET METTE KOLD JENSEN PH.D. AFHANDLING PSYKOLOGISK INSTITUT AARHUS UNIVERSITET 2003 TAK til informanterne for den åbenhed og tillid, som gjorde projektet muligt. til de

Læs mere

Det Sociale Indikatorprojekt

Det Sociale Indikatorprojekt Det Sociale Indikatorprojekt Marianne Holland Programteori og indikatorer til evaluering af kvalitet og virkninger af indsatsen på psykiatrinære institutioner: SIP-psykiatri Institut for Sociologi, Socialt

Læs mere

Læring i klinisk praksis

Læring i klinisk praksis Læring i klinisk praksis Afsluttende projektopgave Modul 2 Vejleder: Henning Salling Olesen Maria Kring, Studienr. 50065 Helen Fuglsang Kock, Studienr. 50070 Pernille Harding Mellerkær, Studienr. 50071

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Mindfulness i Det Postmoderne Samfund

Mindfulness i Det Postmoderne Samfund Projektrapport udarbejdet af: 42130 Mette Dybvad 50941 Trine Hjorth Bonde 51129 Cecile Nielsen 51157 Camilla Kitt Jensen BA Projekt F2013 Mindfulness i Det Postmoderne Samfund Vejleder: Janni Hermansen

Læs mere

Selv-identitetsdannelse og selvvurderet kropsbillede - En udfordring for sen-modernitetens unge. 1. Indledning 3. 1.1 Problemformulering 4

Selv-identitetsdannelse og selvvurderet kropsbillede - En udfordring for sen-modernitetens unge. 1. Indledning 3. 1.1 Problemformulering 4 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1 Problemformulering 4 1.2 Opgavens struktur og afgræsning 4 1.3 Inklusion/eksklusion 5 1.4 Arbejdsmetode 5 1.5 Centrale begreber 5 1.5.1 Ungdommen/de unge: 6 1.5.2

Læs mere

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Kilde: www.funnypostcard.com Terapihund i pædagogisk arbejde Bachelorprojekt maj 2006, eksamenskarakter: 11 Vejleder: Lis Leleur Indholdsfortegnelse

Læs mere

Programteori for. Det Sociale Indikatorprogram for botilbud til voksne med autisme spektrum forstyrrelse (SIP-autisme)

Programteori for. Det Sociale Indikatorprogram for botilbud til voksne med autisme spektrum forstyrrelse (SIP-autisme) Programteori for Det Sociale Indikatorprogram for botilbud til voksne med autisme spektrum forstyrrelse (SIP-autisme) Beskrivelse af design, formål og udviklingsproces September 2009 Center for Kvalitetsudvikling

Læs mere

Vær tryg ved din ryg

Vær tryg ved din ryg Abstract: Vær tryg ved din ryg modificeret kognitiv adfærdsterapi kombineret med let fysisk aktivitet til personer med uspecifik kronisk low back pain. Af: Charlotte Juhl Clayton, Trine Majlund Vestbo,

Læs mere

SYGEMELDTE MED PSYKISKE FUNKTIONS NEDSÆTTELSER

SYGEMELDTE MED PSYKISKE FUNKTIONS NEDSÆTTELSER 2010 PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER SYGEMELDTE MED PSYKISKE FUNKTIONS NEDSÆTTELSER DEPRESSION PSYKOSER STRESS DIFFUSE SMERTER/ TRÆTHEDSSYNDROM/ FIBROMYALGI Institut for Serviceudvikling a/s (ISU) omdanner

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

fag snuden snudenartikelkronikfagsnudenartikelkronikfagsnudenartikelkronikfagsnudenartikelkronikfag

fag snuden snudenartikelkronikfagsnudenartikelkronikfagsnudenartikelkronikfagsnudenartikelkronikfag f a g s n u n u d e n a r t i k e l k r o n i k f a g nikfagsnudenartikelkronikfagsnudenartikelkronikfa e n a r t i k e l k r o n i k f a g s n u d e n a r t i k e l k r o n i nudenartikelkronikfagsnudenartikelkronikfagsnudenartikelkron

Læs mere

Giv mig sindsro til at acceptere de ting. jeg ikke kan ændre, mod til at ændre de ting. jeg kan ændre. og visdom til at se forskellen.

Giv mig sindsro til at acceptere de ting. jeg ikke kan ændre, mod til at ændre de ting. jeg kan ændre. og visdom til at se forskellen. Giv mig sindsro til at acceptere de ting jeg ikke kan ændre, mod til at ændre de ting jeg kan ændre og visdom til at se forskellen. Reinhold Niebuhr, 1932 1 Kandidatafhandling til Institut for Sociologi

Læs mere

JCVU Opgaveløser: 06408 Lone Hørmann Opgavetype: Afsluttende Studie: Suppl. i Sygepleje Vejleder: Jeanette Ulriksen Antal anslag: 46.

JCVU Opgaveløser: 06408 Lone Hørmann Opgavetype: Afsluttende Studie: Suppl. i Sygepleje Vejleder: Jeanette Ulriksen Antal anslag: 46. JCVU Opgaveløser: 06408 Lone Hørmann Opgavetype: Afsluttende Studie: Suppl. i Sygepleje Vejleder: Jeanette Ulriksen Antal anslag: 46.982 Måned/ år: Maj 2007 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Problemformulering:...5

Læs mere

Vintereksamen 2007 KLINISK del 2. KARAKTER 7.

Vintereksamen 2007 KLINISK del 2. KARAKTER 7. 1. Forundersøgelsen Det første møde og samtale med en ny klient indbefatter en række forberedelser. Man må forinden mødet gøre sig den opmærksomhed, at et psykologisk behandlingsforløb er meget individuelt

Læs mere

Tilknytningens betydning- et indblik i neuroaffektiv udviklingspsykologi

Tilknytningens betydning- et indblik i neuroaffektiv udviklingspsykologi Undervisningsforløb Stress (Sundhed-og arbejdspsykologi) Formålet med dette tema er at give en introduktion til det moderne livs stressende vilkår og betydningen af dette for udvikling af stress. Individuelle

Læs mere

Ludomani flere sociale indsatser, tak! Bachelorprojekt, forår 2011 Morten Bruun Petersen & Antonio Rios Jensen. Indledning s. 4

Ludomani flere sociale indsatser, tak! Bachelorprojekt, forår 2011 Morten Bruun Petersen & Antonio Rios Jensen. Indledning s. 4 Indholdsfortegnelse Indledning s. 4 Problemformulering s. 6 Begrebsafklaring s. 6 Projektets design s. 8 Fakta om ludomani s. 10 Spiltyper s. 10 Kategorisering af spillere s. 11 Hvem er de ludomane? s.

Læs mere

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Vitus Boe Jarvad 50422 Thomas Andreassen Sort 49881 Karoline Gry Dall 50545 Vejleder Elisabeth Hoff- Clausen Kommunikation, 4. semester

Læs mere

Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Mathias Mejborg Eliasson, Ruth Joensen Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014,

Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Mathias Mejborg Eliasson, Ruth Joensen Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014, Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning, bachelorprojekt Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014, Hold 2011A Antal tegn: 76.947 Metodevejleder:

Læs mere

Mental sundhed og trivsel i skolen hos unge flygtninge og indvandrere

Mental sundhed og trivsel i skolen hos unge flygtninge og indvandrere Mental sundhed og trivsel i skolen hos unge flygtninge og indvandrere PROJEKTRAPPORT Den mentale helse og trivsel i skolen hos unge fra traumatiserede flygtningefamilier sammenlignet med unge indvandrere

Læs mere

Den overvægtige type-2 diabetes patient

Den overvægtige type-2 diabetes patient Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Den overvægtige type-2 diabetes patient Motivation til livsstilsændring Bachelorprojekt af Hold: S2007A Vejleder: Hanne Mette Sørensen Afleveret 05. Januar 2011 Antal

Læs mere