Eksempelsamlingen 2. del: Grundlæggende færdigheder og begreber. 2. Ligninger og uligheder 3. Funktioner 4. Regressionsmodeller

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksempelsamlingen 2. del: Grundlæggende færdigheder og begreber. 2. Ligninger og uligheder 3. Funktioner 4. Regressionsmodeller"

Transkript

1 Software version 3.6 Eksempelsamlingen 2. del: Grundlæggende færdigheder og begreber 0. Dokumentstyring 1. Variabelstyring 2. Ligninger og uligheder 3. Funktioner 4. Regressionsmodeller 5. Deskriptiv statistik 6. Sandsynlighedsregning 7. Hypotesetest 8. Vektorer og rumgeometri 9. Differentialligninger

2 Eksempelsamlingen 2. del Grundlæggende færdigheder og begreber Copyright Maj 2014 by Texas Instruments Eksempelsamlingen vedligeholdes af Mette Vedelsby, Gert Schomacker, Bjørn Felsager, Denne PDF-fil er gratis og må frit bruges til undervisningsformål. Det er herunder tilladt at kopiere og uddele hele eller dele af filen både som fil og på tryk. I publikationer med copyright, skal kilden nævnes som Gengives med tilladelse fra Texas Instruments. Filen kan hentes på eller ved henvendelse til Texas Instruments på tlf.: eller

3 Grundlæggende færdigheder og begreber er anden (og sidste del) del af Eksempelsamlingen. Den kan ikke bruges som en første introduktion til matematikprogrammet TI-nspire TM CAS, men forudsætter et vist kendskab til hvordan programmet er opbygget og hvordan man håndterer de enkelte værksteder. Som begynder anbefales man i stedet at starte med Eksempelsamlingen første del: Introduktion til værkstederne, eller man kan kigge i oversigtshæftet Velkommen til TI-Nspire CAS, der også indeholder aktiviteter til at komme i gang med TI-Nspire CAS. I dette hæfte går vi mere i dybden med hvordan man arbejder med dokumenter i TI-Nspire CAS, herunder hvordan man kan skrive sammenhængende projekter i de to dokumentformater, der tilbydes: Document- View og PublishView. Vi går også mere i dybden med hvordan de enkelte værksteder bindes sammen af Variabelregistret, der tillader information fra et værksted at styre hvad der sker i et andet værksted, og derved åbner mulighed for at man samtidigt kan arbejde med forskellige matematiske repræsentationer tabeller, grafer og ligninger i den matematiske modellering af et begreb eller et problem. Derefter kommer der en række kapitler, der er emneorienterede, hvor vi kigger nærmere på grundlæggende matematiske teknikker og begreber. En gennemarbejdning af disse kapitler vil dels sætte læseren i stand til at håndtere rutineberegninger, såvel symbolsk som numerisk og grafisk, herunder selvfølgelig at løse simple eksamensopgaver. Men der vil også blive givet eksempler på hvordan man kan lege med de matematiske begreber og opbygge interaktive dynamiske dokumenter med værksteder, der spiller sammen og belyser forskellige aspekter af de matematiske begreber. Nogle af disse afsnit vil være mere udfordrende og det er ikke alle, der vil være motiverede for og have tålmodighed til at gennemarbejde sådanne projekter. Afsnit af en sådan mere udfordrende karakter vil være markeret med en * og kan overspringes ved en første gennemlæsning uden at man mister muligheden for at arbejde med de øvrige afsnit. Man kan også sagtens uden større besvær læse kapitlerne i en vilkårlig rækkefølge, afhængig af på hvilket niveau og i hvilken rækkefølge de forskellige matematiske emner dukker op i undervisningen. Afhængigt af hvilken status lommeregneren har, vil man også kunne gøre Beregnings-værkstedet til det centrale regneværksted i stedet for som her Note-værkstedet. Kommandoerne er fælles og det skulle ikke være svært at styre eksemplerne fra et Beregnings-værksted i stedet. Denne eksempelsamling har fokus på programmets anvendelse på computere, hvad enten der er tale om PC med Windows eller MAC-computere. Der er nogle ganske få forskelle på hvordan PC-versionen og MACversionen fungerer. Disse vil blive påpeget undervejs. Programmet kan også anvendes på lommeregnerne/håndholdte og ipads. Måden man arbejder med programmet på en lommeregner eller en ipad adskiller sig dog så meget fra computerversionen, at det foreliggende hæfte ikke vil være hensigtsmæssigt til disse platforme.

4 Indhold 0: Dokumentstyring... 8 DocumentView... 8 Variabelhåndtering... 9 Sidelayout... 9 Håndtering af værkstedsruder PublishView Sidestørrelsen Fast sidelayout Løst sidelayout Specialværksteder i PublishView Et eksempel på et PublishView dokument Samspillet mellem DocumentView og PublishView : Variabelstyring Toppunktsformlen for en parabel Tildeling af talværdier til variable Sletning af variable Tildeling af formler til variable Midlertidig tildeling af værdier til variable En brugerdefineret funktion Lister Oversigt over variable Navngivning af variable Automatisk oprettelse af konkrete variable Lister og regneark Grafer Diagrammer og statistik Gensyn med parablen* Version 3.6

5 2: Ligninger og uligheder Løsning af ligninger og uligheder med Solve-kommandoen Trigonometriske ligninger To ligninger med to ubekendte Ligninger med parametre Numerisk løsning af ligninger Løsning af uligheder Løsning af ligninger uden brug af Solve-kommandoen Løsning af en simpel lineær ligning Løsning af to lineære ligninger med to ubekendte Gensyn med skæringen mellem en cirkel og en ret linje* Gensyn med toppunktsformlen for en parabel* : Funktioner Funktioner i Beregnings- eller Note-værkstedet Grafen for den omvendte funktion og andre trickede grafer Grænseværdier Grafisk illustration af grænseværdibegrebet Grænseovergange med funktioner Differentialregning Monotoniforhold Dynamisk tangent Næsten-linearitet* Grafen for den afledede funktion* Integralregning Stamfunktionsbestemmelse Det bestemt integral og arealbestemmelse Integralet som en sum* : Regressionsmodeller Lineær regression Grafisk modelkontrol Residualplot Mindste kvadraters metode Forklaringsgraden Eksponentiel regression Metoden bag eksponentiel regression: Logaritmerne kommer på banen Potensregression Metoden bag potensregression: Logaritmerne kommer på banen Andre regressionsmodeller* Forskudt omvendt kvadratisk proportionalitet* Forskudt eksponentiel vækst* Version 3.6

6 5: Deskriptiv statistik Diskrete variable og datasæt Diagrammer hørende til deskriptiv statistik Ustrukturerede diagrammer Standarddiagrammer Normalfordelingsdiagrammer Diagrammer med kategoriske opdelinger: Sammenligning af fordelinger Kombinationsdiagrammer Beregninger hørende til deskriptiv statistik Optællinger af kategoriske variable Krydstabeller/Pivottabeller* Enkeltvariabelstatistik for numeriske variable Udregning af subtotaler* Grupperede observationer Stykvis konstant og lineær interpolation i avanceret deskriptiv statistik* : Sandsynlighedsregning Simulering af terningkast Datafangst med LUA-kommandoen capture Avanceret datafangst med sekvens-kommandoer* En simpel sansynlighedsberegning Chevalier de Meres problem Binomialfordelingen Gensyn med Chevalier de Meres problem Sammenhængen mellem binomialfordelingen og normalfordelingen Binomialfordelingen som en eksakt fordeling: Monotoniforholdene* Binomialfordelingen som en eksakt fordeling: Hulhedsforholdene* : Hypotesetest Terningekast Simulering af nulhypotesen Proto-test og signifikansniveau Testværdi og datafangst med LUA-kommandoen capture Avanceret datafangst med sekvens-kommandoer* Den teoretiske p-værdi (Binomialfordelingen)* Terningekast som χ 2 -test Venstreorienterede piger Simulering af nulhypotesen Proto-test og signifikansniveau Testværdi og datafangst med LUA-kommandoen capture Avanceret datafangst med sekvens-kommandoer* Uafhængighed som χ 2 -test Version 3.6

7 8: Vektorer og rumgeometri Vektornotationer: Liste-, række- og søjle-vektorer Regning med vektorer Opgave 1: Statisk Opgave 1: Interaktiv* Opgave 2: Statisk Opgave 2: Interaktiv* Tegning af vektorer Rumgeometri* Punkter og kugler Linjer, linjestykker og halvlinjer Vektorer Planer, parallelogrammer og halvplaner Illustration af en vektoropgave Appendix: Vektorer som datastrukturer* Koordinater til vektorer Håndtering af matrix-kommandoer for liste-vektorer Konvertering af vektortyperne : Differentialligninger ordens differentialligninger Statisk løsning af differentialligninger Interaktiv løsning af 1. ordens differentialligninger* ordens differentialligninger Grafisk løsning af differentialligninger Koblede differentialligninger Lotka-Volterra's rovdyr-byttedyr model ordens differentialligninger Dynamisk og interaktiv grafisk løsning af koblede differentialligninger* Version 3.6

8 0 Dokumentstyring I TI-Nspire CAS til computere kan du arbejde med to forskellige dokumentformater: DocumentView og PublishView. Begge er forberedt til at blive udskrevet på papir, men det første arbejder med halve ark, det andet med hele ark. De kan med lidt forsigtighed konverteres indbyrdes til hinanden. DocumentView Obs Husk at skifte til Sidestørrelse Computer, fx med Ctrl/Cmd Shift Alt N. Tip Ctrl/Cmd I er en meget nyttig genvej til indsættelse af nye sider. Vi vil først se på hvordan man hensigtsmæssigt kan arbejde med DocumentView. Et klassisk TI-Nspire CAS dokument (tns) består af en række opgaver, der igen består af en række sider, der igen kan opdeles i et antal værksteder (op til fire). Når du starter TI-Nspire CAS vil et nyt dokument blive oprettet. Dette dokument indeholder én opgave (Opgave 1) med én side, som skal have tilføjet ét værksted. Med Indsæt - knappen indsætter du flere sider i den aktuelle opgave eller en helt ny opgave. Her kan du også vælge mellem to programmeringsværksteder, idet TI-Nspire CAS understøtter to forskellige programmeringssprog: Et primitivt procedureorienteret programmeringssprog BASIC (Programeditor)og et avanceret objektorienteret scriptbaseret programmeringssprog LUA (Scripteditor). I øvrigt er TI-Nspire CAS selv skrevet i LUA, ligesom mange computerspil. Vi kommer ikke ind på programmering i dette hæfte. Tip Du flytter rundt på siderne i Sidesortereren ved blot at trække til den ønskede placering. På skærmbilledet næste side ser du 2.1 nederst i vinduet. Dette viser, at du aktuelt befinder dig i Opgave 2, side 1. I sidepanelet til venstre vises siderne i det aktuelle dokument som miniaturer. Dette gør det bekvemt at bladre i dokumentet: Klik på en af miniaturerne og brug piletasterne til at bladre op og ned. Du kan dog også bruge rullebjælken til højre til at bladre i siderne, ligesom du kan bruge genvejen Ctrl/Cmd (næste side) og Ctrl/Cmd (forrige side). Ved at klikke på et indfoldnings-ikon henholdsvis et udfoldnings-ikon åbner og lukker du for visningen af en Opgave. I miniature visningen kan du også ændre på rækkefølgen af siderne: Naviger til den side, du vil flytte, og træk siden hen, hvor du vil have den. Du kan også flytte sider mellem to opgaver, men det kræver, at der ikke er sammenfald af benyttede variabelnavne. Endvidere kan du slette den aktuelle side i miniaturevisningen med DEL en handling du naturligvis kan fortryde med. 8 Version 3.6

9 0: Dokumentstyring Tip Du kan ændre opgavetitlerne ved at højreklikke på en titel og vælge Omdøb F2. Variabelhåndtering Det er vigtigt at forstå, hvordan TI-Nspire CAS håndterer variabeldeling: Alle variable, du opretter inden for en opgave, deles af alle de værksteder opgaven har fået tilføjet uanset i hvilket værksted variablen er oprettet. Ændrer du en variabel i et af værkstederne, vil denne ændring automatisk slå igennem i alle værksteder, både fremadrettet og bagudrettet the past is not protected! Ved ændring af en variabel vil alle værkstederne altså blive opdateret med undtagelse af det beskyttede værksted Beregninger, hvis historik er upåvirket af ændringer i andre værksteder. Men genberegner du en variabel i Beregninger, der er ændret i et andet værksted, så vil du naturligvis se ændringen. Opretter du en ny opgave, vil ingen variable fra tidligere opgaver være tilgængelige. Sidelayout Spørgsmålet er nu hvordan vi mest hensigtsmæssigt sætter en opgavebesvarelse op, som udnytter TI-Nspire CAS mulighed for at anvende flere værksteder på én gang. Til enhver opgave hører der ledsagende tekst med forklaringer, uddybninger, konklusioner osv. Der er to værksteder hvor man kan blande tekst og beregninger: Beregnings-værkstedet og Noteværkstedet. Beregnings-værkstedet er glimrende til kladdeudregninger, hvor man skyder sig ind på problemet og forhåbentligt finder en løsning. Ydermere er det et beskyttet værksted, hvor de udregninger man har foretaget altid forbliver uberørte, uanset hvad man foretager sig i andre værksteder. Men det er meget klodset at rette i Beregnings-værkstedet og dermed også at tilrette tekst og beregninger, og man kan tilmed ikke formatere teksten. Note-værkstedet er et åbent dynamisk interaktivt værksted, men man kan dog godt beskytte udvalgte beregninger. Og så tillader det vidtgående formatering af teksten. Ydermere kan man sætte billeder ind i Noter, enten for at illustrere noget eller for at dokumentere noget i form af fx skærmklip fra andre værksteder. Enhver seriøs opgave besvarelse bør derfor have Note-værkstedet som udgangspunkt. Men da man også skal have andre værksteder i spil bør man overveje at bruge flere værksteder på samme side. En sådan opdeling i ruder sker nemmest med Sidelayout-værktøjet. 9 Version 3.6

10 0: Dokumentstyring En standardopsætning kan da fx se således ud, hvor man arbejder i to kolonner: I venstre kolonne har man altid et Note-værksted. I højre kolonner indsætter man værksteder efter behov. Her har vi vist det med et Lister og regneark-værksted og et Diagrammer og statistik-værksted som eksempel: Arbejder du på en computer med stor skærm og høj opløsning kan du med fordel blæse programmet op til fuld skærm. I så fald skalerer Note-værkstedet med op og standard skriftstørrelsen på 11 pkt bliver for stor. Den bør da sættes ned til fx 7 pkt. Vi får da langt bedre udnyttelse af især regnearket, som nu får næsten samme plads at boltre sig på som i standardvinduet for Sidestørrelse computer. Men husk at dette dokument nu ikke uden videre kan overføres til en anden computer med lavere opløsning uden at læsbarheden i Note-værkstedet og antallet af rækker og søjler i Lister og regneark-værkstedet risikerer at gå tabt. 10 Version 3.6

11 0: Dokumentstyring Håndtering af værkstedsruder Når man arbejder med mange værksteder i ruder på samme side rammer man uværgerligt ind i problemer omkring håndteringen af værkstedsruder, såsom hvordan man sletter en værkstedsrude, hvordan man bytter om på to værkstedsruder, hvordan man kopierer en værkstedsrude osv. Det håndteres alt sammen ved hjælp af sidelayout-menuen under Rediger-menuen på menubjælken foroven. Mens det er nemt at håndtere siderne i dokumentet ved hjælp af Sidesortereren, så er det i Sidelayout-menuen de afgørende værktøjer til håndtering af værkstedsruder befinder sig. Først og fremmest skal man kunne slippe af med en værkstedsrude eller kunne kopierere den over på en anden side. Det kræver at man først vælger ruden, dvs. markerer den. Først skal ruden aktiveres ved at man klikker i ruden (hvorved rammen omkring ruden træder frem). Dernæst markeres den ved enten at benytte menupunktet Vælg applikation, bruge genvejen Ctrl/Cmd K (for Kontrol af ruden), eller ved simpelthen at dobbeltklikke på bjælken i toppen af ruden. Hvilken metode man end anvender kan man se ruden er markeret ved at rammen omkring ruden nu står og blinker. Endelig kan man nu slette ruden ved at taste DEL eller kopiere ruden ved at taste Ctrl/Cmd C osv. Derved lægges ruden på klippebordet og kan sættes ind på en anden side fx med Ctrl/Cmd V.(eller mere sikkert: Kopier og Indsæt fra Rediger-menuen). Læg mærke til, at man kan ombytte to værkstedesruder ved at aktivere den ene værkstedsrude, vælge Byt applikation i Sidelayout-menuen og dernæst klikke i den anden værkstedsrude med ombytningsmarkøren. Endelig kan man sprede værkstedsruderne over flere sider ved hjælp af genvejen Ctrl/Cmd 6 og samle dem igen på en enkelt side ved successivt at hente dem ind med genvejen Ctrl/Cmd 4. Fx er det nemmere at arbejde i et Lister og regneark-værksted, hvis det får lov til at udfylde hele siden. Når man er færdig kan de andre ruder så hentes tilbage igen. Tilsvarende er det nemmere at udføre detaljerede geometriske konstruktioner, hvis Geometri-værkstedet får lov til at fylde hele siden. Når man er færdig kan de andre ruder så hentes tilbage igen. 11 Version 3.6

12 0: Dokumentstyring Når man samler eller spreder værktstederne kan det betale sig at være opmærksom rudernes rækkefølge: Ruderne går altså med uret rundt fra øverste venstre hjørne til nederste venstre hjørne. Hvis man spreder ruderne med menupunktet Spred applikationer, dvs. genvejen Ctrl/Cmd 6, dukker de altså op som fire særskilte sider i den ovennævnte rækkefølge. Samler vi dem igen en efter en med menupuntket Saml Applikationer, dvs. genvejen Ctrl/Cmd 4 hentes de selvfølgelig ind igen i den samme rækkefølge: Sidesortereren efter værkstederne er spredt på hver sin side med Ctrl/Cmd Udgangssiden Første gang Ctrl/Cmd Anden gang Ctrl/Cmd 4 Sidste gang Ctrl/Cmd 4 Vi vender nu tilbage til trigonometriopgaven fra starten af kapitlet og viser hvordan den ser ud i en standardopsætning i DocumentView. Vi sætter den altså op i to spalter på en stor skærm. Venstre spalte er en noterude med opgaveteksten sat ind som billede og derefter kommenterede udregninger med konklusioner på spørgsmålene. Højre spalte er først en geometrirude med konstruktionen af trekanten og de tilhørende måling. Derefter kommer endnu en note-rude med konstruktionsforklaringen samt en skitse (tillempet fra opgaveteksten), der viser højden fra B. Ved udmålingen af højden behøver vi ikke konstruere højden, da vi bare skal måle afstanden fra punktet B til grundlinjen AC. Hele opgaven kan altså indpasses på en enkelt side. 12 Version 3.6

13 0: Dokumentstyring Men dermed kan opgaven også skrives ud på en enkelt side. Vi skal blot huske at sætte Antal sider pr ark til 1 og Layout til Horisontal (Landscape). 13 Version 3.6

14 0: Dokumentstyring PublishView Obs Du kan ikke sende et PublishView dokument til en håndholdt. En PublishView fil kan dog konverteres til en tns fil, der kan overføres. Vi vender os nu mod alternativet til DocumentView, det såkaldte PublishView. Som navnet antyder, er det målrettet rapportskrivning, der fra starten skrives som et dokument på papir. Åbner man for et PublishView dokument (fx med Ctrl/Cmd Shift N) dukker det første ark op på skærmen. Man kan zoome ind og ud på arket, fx for at få lov til at se hele arket på en gang. På en computer med god skærmopløsning kan man dog godt se hele arket på en gang uden at zoome. Sidestørrelsen Man skulle nu tro man bare kunne begynde at skrive løs på arket. Men det kan man ikke! Alt hvad man laver på arket foregår i en værkstedsrude, der trækkes ind fra sidepanelet. Man skulle også umiddelbart tro at man arbejder på et A4-ark. Men det er ikke tilfældet. Arkets format følger det amerikanske Letter-format, som er en anelse bredere, men til gengæld ikke så højt: A4-ark Letter-ark = 21.0 cm 29.7 cm = 21.6 cm 27.9 cm Når man skriver ud mister man altså en ca. halv cm i bredden, hvorfor højre margen afstumpes lidt. Til gengæld får man godt 2 cm mere i højden, som blot bliver til spildplads, da der samtidigt er sat god plads af til sidehoved og sidefod. Skrivefeltet er derfor reduceret til Skrivefelt = 20.0 cm 22.7 cm Der er derfor ikke plads til 2 store værkstedsruder i sidestørrelse computer, hvis de sættes i fuld bredde. Nu er det sådan at værkstedsruderne som udgangspunkt hentes ind i Sidestørrelse håndholdt. Da Sidestørrelse håndholdt kun er halvt så stor som sidestørrelse computer er der derfor pæn plads til 6 værkstedsruder i standardstørrelse: 14 Version 3.6

15 0: Dokumentstyring Tykkelse 100% Tykkelse 70% (Tykkelse minder om zoom, men fx bliver geometriske figurer ikke større, de bliver bare tykkere ) Obs Det er meget tungere for computeren at arbejde i PublishView, så det egner sig ikke til små computere med begrænset arbejdshukommelse. Som det ses, lider især Beregnings-værkstedet og Lister og Regneark-værkstedet under at blive vist i Sidestørrelse håndholdt. Det kan derfor kraftigt anbefales at man fra starten sætter skaleringen ned for alle værkstederne. Det sker i den såkaldte Tykkelse (linjetykkelse) i statuspanelet forneden. Sættes den ned til fx 70% ser det straks mere acceptabelt ud. Og husk at vi stadigvæk arbejder med standardruder, der kun er halvt så store som de værkstedssider vi benytter i DocumentView. Fast sidelayout Spørgsmålet er nu igen hvordan man mest hensigtsmæssigt sætter en opgavebevarelse op. Det afhænger til en vis grad af ens erfaring. Til at begynde med er det nemmere at styre et fast men knap så fleksibelt format. Senere hen kan man så slå sig mere løs Vi lægger derfor ud med et standardformat, hvor vi skriver i to søjler: En venstre søjle til Note-værkstedet og en højre søjle til de supplerende værksteder, der måtte blive brug for hen ad vejen. Når man trækker Note-værkstedet ind i arket kan man flytte det op under opgaveikonet og bruge det som anker for at få det lagt på plads med samme venstre margen som Opgavetitlen. Man kan nemt se, hvis man trækker det for højt op. Når først Noteværkstedet er sluppet kan man gribe fat i ankeret forneden og trække den nederste kant helt ned til bunden af arket: 15 Version 3.6

16 0: Dokumentstyring Tip Du ændrer opgavens titel ved at skrive løs i titelfeltet Læg mærke til de blå formatteringslinjer, der dukker op, når man trækker i ankrene. De kan bruges til at sætte værkstedruden præcis i forhold til andre objekter på arket. Der er nu rigelig plads til at begynde at skrive løs og sætte den samme opgave op som før. Her har vi trukket et Geometri-værksted ind i højre søjle og givet det god plads i højden. Konstruktionsforklaringen har vi paceret nedenunder i en selvstændig Note-rude. 16 Version 3.6

17 0: Dokumentstyring Tip Selv om du bevarer rammerne omkring værkstedsruderne kan du godt fjerne dem i udskrivningen af dokumentet. Det samme gælder opgaveskiftene Det kan godt være du synes det ser anmassende ud med rammer omkring værkstedsruderne, men dem kan man fjerne igen ved at højreklikke i arket og vælge Layoutindstillinger: Fjerner vi hakkene ser det således ud: Tip Det er nemt at markere en rude ved at klikke på rammen og flytte rundt med den også til helt andre ark. Det er også nemt at slette ruden eller kopiere den fra et dokument til et andet med Ctrl/Cmd C efterfulgt af Ctrl /Cmd V. Tip Selv om du i princippet kan opdele en værksstedsrude i underruder er det overflødigt i PublishView Tip Du fjerne et opgaveskift ved at klikke i opgavetitellinjen og derefter klikke i det røde kryds. Når man ikke kan se opgaveskiftene kan man altså heller ikke længere se opgavenavnet! Det kan så i stedet tilføjes i Note-værkstedet. Du kan dog også tilføje rammerne og opgavetitlerne i forbindelse med udskrivningen. Her åbner du bare for Print-dialogboksen og sætter kryds de rigtige steder. Da Print-vinduet indeholder en forhåndsvisning af udskrivningen, kan du faktisk bladre hele dokumentet igennem og læse det på skærmen for at se om udskrivningen bliver som forventet. Læg mærke til luften omkring sidehovedet og sidefoden. Det skyldes som sagt, at vi udskriver til et A4-ark fra et Letter-ark Det faste sidelayout er meget nemt at håndtere. Når der ikke er plads mere på et ark indsætter vi blot et nyt ark (gerne med Ctrl/Cmd I). Her sætter vi igen en Note-rude i venstre søjle og fortsætter. Har vi brug for en ny opgave, indsætter vi bare et nyt ark og på det nye ark starter vi med at indsætte en ny opgave, der vises som et opgaveskift i toppen. Men der er ikke meget spræl i det faste sidelayout. 17 Version 3.6

18 0: Dokumentstyring Løst sidelayout Man kan godt få mere fleksibilitet ind i layouten ved at undlade at arbejde i søjler. Man kan da sætter ruderne præcis som man vil. Igen kan man bruge de blå forankringslinjer til at trække ruden på plads i den ønskede placering i forhold til de andre objekter på arket. Man kan endda lade ruderne overlappe og bestemme hvem der skal ligge øverst og hvem der skal ligge nederst, når ingen af ruderne er aktive (for når de aktiveres rykker de altid i front). Men overlappende ruder kan godt virke forvirrende, så det bør man normalt holde sig fra. 18 Version 3.6

19 0: Dokumentstyring Man kan da bekvemt arbejde med ruder der strækker sig på tværs af hele arkets bredde. Trigonometriopgaven kan da fx se således ud: Hvis man foretrækker et mere løst layout løber man dog hurtigt ind i det problem, at der skal skaffes plads på en side, fordi man vil udvide en beregning eller indsætte et ekstra billede osv. Det kan også være man fortryder et afsnit og pludselig står med en tomt gabende hul på en side. Man skal da højreklikke et eller andet sted i arket, hvor man gerne vil tilføje plads eller vil indskrænke pladsen. Derefter vælger man Rediger Tilføj/Slet mellemrum. Der dukker da en skillelinje op som fæstnes ved at man klikker på den: 19 Version 3.6

20 0: Dokumentstyring Som det ses kan man nu enten trække opad (gerne med piletasten ) for at fjerne et rødt mellemrum, eller man kan trække nedad (gerne med piletasten ) for at skabe et grønt mellemrum: Her er der trukket for langt opad. Med lidt øvelse kan man reparere på layouten på denne måde. Skubber man tilstrækkeligt meget nedad, ryger værkstedsruderne over på en ny side, der oprettes automatisk, hvis der ikke allerede er en. Til sidst bemærker vi at der ikke findes nogen Sidesorterer i PublishView. Men man kan skaffe sig oversigt over siderne ved simpelthen at zoome kraftigt ud (her vist med 35%). Specialværksteder i PublishView Udover de traditionelle matematikværksteder kommer PublishView med sine egne fire nye medieværksteder, der kun virker i PublishView, dvs. de kan ikke overføres til tnsdokumenter (endsige håndholdte). To af medieværkstederne bibringer dog ikke noget egentligt nyt, så de kan reelt erstattes af matematikværksteder, der stort set kan det samme. Der er tale om et Billed-værksted, et Video-værksted, et Tekst-værksted og et Hyperlinkværksted. Her er Tekst-værkstedet reelt dårligere end Note-værkstedet, så det er der faktisk ingen grund til at bruge krudt på. Da man også kan indsætte billeder i Noteværkstedet vil man under normale omstændigheder heller ikke have brug for Billedværkstedet. Reelt kommer de nye mediemuligheder derfor fra Video-værkstedet og fra hyperlinkværkstedet. Vi ser nu kort på mulighederne hver for sig: 1. Billed-værkstedet: Trækkes billedværkstedet ind på arket, åbnes en dialogboks med en stifinder, hvorfra man kan hente billedet i et af formaterne jpg, bmp og png: 20 Version 3.6

21 0: Dokumentstyring Men husk at man også kan sætte billeder ind i et Note-værkstedet, så det er kun specielle billeder i en særlig kvalitet, som bør sættes op med Billed-værkstedet, da disse billeder, jo ikke kan overføres til DocumentView og dermed heller ikke til håndholdte. 2. Video-værkstedet: Trækkes videoværkstedet ind på arket, åbnes en dialogboks med en stifinder, hvorfra man kan hente videoer gemt i formatet flv: Videoer er et stærkt medie til at introducere nye emner, herunder til instruktionsvideoer i brugen af TI-Nspire CAS. Men de kan altså kun vises i PublishView-formatet. 3. Tekst-værkstedet: Trækkes tekstværkstedet ind på arket, åbnes en tekstboks som man kender den fra Word. Det åbner mulighed for simpel formatering af teksten: 21 Version 3.6

22 0: Dokumentstyring Vi får dog ikke mulighed for at benytte hævet skrift, sænket skrift eller overstreget skrift, ligesom vi ikke kan indsætte skabeloner. I forhold til Note-værkstedets muligheder er det altså en pauver omgang, hvor det alene er muligheden for at justere linjerne (venstrejusteret, centreret osv.) samt muligheden for at indsætte et hyperlink der åbner nye muligheder. Men et hyperlink kan man jo lige godt indsætte med Hyperlink-værkstedet. Alt i alt er det altså svært at se fordelen med tekstværkstedet i dets nuværende udformning, og da det ydermere ikke kan overføres til DocumentView skal der tungtvejende grunde for at begynde at blande det ind i PublishView. 4. Hyperlink-værkstedet: Trækkes hyperlinkværkstedet ind på arket, åbnes en dialogboks, hvrofra man kan indsætte et hyperlink til en anden fil på computeren eller til et websted. Som det ses, indsættes der en tekstboks med hyperlinkteksten skrevet i blå understregning, for at understrege at der er tale om et hyperlink. Man kan så efterfølgende som vist supplere med lidt forklarende tekst. Klikker man på linket åbner man i dette tilfælde for YouTube filmen Er piger venstreorienterede? Hyperlinks er et stærkt værktøj til at henvise til fx en instruktiv YouTube-film, som den ovenstående, eller et uddybende dokument, fx et andet PublishView dokument, der går mere i dybden med en eller anden detalje. 22 Version 3.6

23 0: Dokumentstyring Et eksempel på et PublishView dokument Du kan nu øve dig i at opsætte et PublishView dokument med brug af mange af de omtalte færdigheder. Det følgende eksempel indeholder værkstederne: Noter, Lister og Regneark, Diagrammer og Statistik, Grafer samt PublishView-værkstedet Hyperlink. Prøv selv at genskabe dokumentet nedenfor ikke ved at kopiere gammelt arbejde til PublishView, men helt fra bunden af. Det er sådan du kommer til at arbejde med opgaveløsning i TI-Nspire CAS Den færdige opgave kan du udskrive med menuvalget Filer Udskriv... Samspillet mellem DocumentView og PublishView Når man har arbejdet i DocumentView, fx fordi det er hurtigere at arbejde med i timerne på skolen, så ville det være rart efterfølgende at kunne konvertere tns-dokumenterne til tnsp-dokumenter, dvs. PublicView-dokumenter, fx fordi der skal udarbejdes en rapport. I så fald er der nogle specielle forhold man skal være særligt opmærksomme på. For det første vil man ofte arbejde med sideopdeling i ruder i DocumentView, så man har flere værksteder på samme side. Før man konverterer et tns-dokument, bør disse ruder 23 Version 3.6

Hvad er nyt i version 3.6?

Hvad er nyt i version 3.6? Hvad er nyt i version 3.6? 1. Dokumentformater Den afgørende nyhed og også den mest problematiske er indførelsen af nye dokumentformater: Vi har hidtil arbejdet med et flydende dokumentformat. Når man

Læs mere

Øvelser til Eksamensopgaver i matematik

Øvelser til Eksamensopgaver i matematik Øvelser til Eksamensopgaver i matematik med TI-Nspire CAS ver. 2.0 Udarbejdet af: Brian M.V. Olesen Marts 2010 Indholdsfortegnelse TI-Nspire CAS version 2.0...2 Generelle TIPS & TRICKS (T&T)...3 Eksempel

Læs mere

Velkommen til TI-Nspire CAS 2.0 (Lærerversion)

Velkommen til TI-Nspire CAS 2.0 (Lærerversion) Velkommen til TI-Nspire CAS 2.0 (Lærerversion) Når du åbner for TI-Nspire CAS i en standardopsætning ser brugerfladen således ud (hvis ikke, så vælg Dialogboks > Indlæs standardområdet): I midterpanelet

Læs mere

Statistik med TI-Nspire CAS version 3.2. Bjørn Felsager September 2012. [Fjerde udgave]

Statistik med TI-Nspire CAS version 3.2. Bjørn Felsager September 2012. [Fjerde udgave] Statistik med TI-Nspire CAS version 3.2 Bjørn Felsager September 2012 [Fjerde udgave] Indholdsfortegnelse Forord Beskrivende statistik 1 Grundlæggende TI-Nspire CAS-teknikker... 4 1.2 Lister og regneark...

Læs mere

Introduktion til TI-Nspire 1. Dokumentformat

Introduktion til TI-Nspire 1. Dokumentformat 1 Dokumentformat Åbn TI-Nspire. Første gang man åbner programmet vises som regel et skærmbillede fra en håndholdt lommeregner. Denne visning skiftes til Computer i menuen eller ved ALT-Shift-C. Denne indstilling

Læs mere

Mathcad Survival Guide

Mathcad Survival Guide Mathcad Survival Guide Mathcad er en blanding mellem et tekstbehandlingsprogram (Word), et regneark (Ecel) og en grafisk CAS-lommeregner. Programmet er velegnet til matematikopgaver, fysikrapporter og

Læs mere

Brug af Word til matematik

Brug af Word til matematik Flex på KVUC, matematik C Brug af Word til matematik Word er et af de gængse tekstbehandlingssystemer der slipper bedst fra det at skrive matematiske formler. Selvfølgelig findes der andre systemer der

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

Lineære sammenhænge, residualplot og regression

Lineære sammenhænge, residualplot og regression Lineære sammenhænge, residualplot og regression Opgave 1: Er der en bagvedliggende lineær sammenhæng? I mange sammenhænge indsamler man data som man ønsker at undersøge og afdække eventuelle sammenhænge

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje.

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje. Maple Dette kapitel giver en kort introduktion til hvordan Maple 12 kan benyttes til at løse mange af de opgaver, som man bliver mødt med i matematiktimerne på HHX. Skærmbilledet Vi starter med at se lidt

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Hint: Man kan alternativt benytte genvejstasterne ctrl+6/cmd+6 for at sprede applikationerne og ctrl+4/cmd+4 for at samle applikationer.

Hint: Man kan alternativt benytte genvejstasterne ctrl+6/cmd+6 for at sprede applikationerne og ctrl+4/cmd+4 for at samle applikationer. [OPGAVER I NSPIRE] 1 Opgave 1) Opgaver og sider - dokumentstyring Start et nyt Nspire dokument. Følg herefter nedenstående trin. a) Opret to opgaver i dokumentet, hvor første opgave består to sider, og

Læs mere

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE z x y z=exp( x^2 0.5y^2) CAS er en fællesbetegnelse for matematikprogrammer, som foruden numeriske beregninger også kan regne med symboler og formler. Det betyder: Computer

Læs mere

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER I dette kapitel gennemgås de almindelige regnefunktioner, samt en række af de mest nødvendige redigerings- og formateringsfunktioner. De øvrige redigerings- og formateringsfunktioner

Læs mere

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau)

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Matematik i WordMat En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Beregning... 4 3. Beregning med brøker...

Læs mere

Projekt 1.3 Brydningsloven

Projekt 1.3 Brydningsloven Projekt 1.3 Brydningsloven Når en bølge, fx en lysbølge, rammer en grænseflade mellem to stoffer, vil bølgen normalt blive spaltet i to: Noget af bølgen kastes tilbage (spejling), hvor udfaldsvinklen u

Læs mere

Graph brugermanual til matematik C

Graph brugermanual til matematik C Graph brugermanual til matematik C Forord Efterfølgende er en guide til programmet GRAPH. Programmet kan downloades gratis fra nettet og gemmes på computeren/et usb-stik. Det betyder, det også kan anvendes

Læs mere

Excel-1: kom godt i gang!!

Excel-1: kom godt i gang!! Excel-1: kom godt i gang!! Microsoft Excel er et såkaldt regneark, som selvfølgelig bliver brugt mest til noget med tal men man kan også arbejde med tekst i programmet. Excel minder på mange områder om

Læs mere

Ligningsløsning som det at løse gåder

Ligningsløsning som det at løse gåder Ligningsløsning som det at løse gåder Nedenstående er et skærmklip fra en TI-Nspirefil. Vi ser at tre kræmmerhuse og fem bolsjer balancerer med to kræmmerhuse og 10 bolsjer. Spørgsmålet er hvor mange bolsjer,

Læs mere

Projekt 1.4 Tagrendeproblemet en instruktiv øvelse i modellering med IT.

Projekt 1.4 Tagrendeproblemet en instruktiv øvelse i modellering med IT. Projekt 1.4 Tagrendeproblemet en instruktiv øvelse i modellering med IT. Projektet kan bl.a. anvendes til et forløb, hvor en af målsætningerne er at lære om samspillet mellem værktøjsprogrammernes geometriske

Læs mere

χ 2 -test i GeoGebra Jens Sveistrup, Gammel Hellerup Gymnasium

χ 2 -test i GeoGebra Jens Sveistrup, Gammel Hellerup Gymnasium χ 2 -test i GeoGebra Jens Sveistrup, Gammel Hellerup Gymnasium Man kan nemt lave χ 2 -test i GeoGebra både goodness-of-fit-test og uafhængighedstest. Den følgende vejledning bygger på GeoGebra version

Læs mere

Excel tutorial om lineær regression

Excel tutorial om lineær regression Excel tutorial om lineær regression I denne tutorial skal du lære at foretage lineær regression i Microsoft Excel 2007. Det forudsættes, at læseren har været igennem det indledende om lineære funktioner.

Læs mere

Excel - begynderkursus

Excel - begynderkursus Excel - begynderkursus 1. Skriv dit navn som undertekst på et Excel-ark Det er vigtigt når man arbejder med PC er på skolen at man kan få skrevet sit navn på hver eneste side som undertekst.gå ind under

Læs mere

Om tastaturgenveje i Noter

Om tastaturgenveje i Noter Om tastaturgenveje i Noter Lad os starte med at præcisere, hvad det er vi har I tankerne: Tastaturgenveje er genveje til at frembringe særlige symboler, særlige skabeloner, særlig layout og særlige handlinger

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Vejledning til WordMat på Mac

Vejledning til WordMat på Mac Installation: WordMat på MAC Vejledning til WordMat på Mac Hent WordMat for MAC på www.eduap.com Installationen er først slut når du har gjort følgende 1. Åben Word 2. I menuen vælges: Word > Indstillinger

Læs mere

Skifte til OneNote 2010

Skifte til OneNote 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft OneNote 2010 ser meget anderledes ud end OneNote 2007, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Modul 2 - Computerens drev og tekstbehandling. Computerens netværksdrev og mappen dokumenter

Modul 2 - Computerens drev og tekstbehandling. Computerens netværksdrev og mappen dokumenter IT-Brugerkursus Modul 2 - Computerens drev og tekstbehandling Indholdsfortegnelse Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Oprettelse af mapper Navngivning og omdøbning af mapper Sletning af mapper

Læs mere

Regnark LibreOffice. Kom godt fra start med regneark i LibreOffice. Version: December 2013 - udgangspunkt i LibreOffice 4.1.X

Regnark LibreOffice. Kom godt fra start med regneark i LibreOffice. Version: December 2013 - udgangspunkt i LibreOffice 4.1.X Regnark LibreOffice Kom godt fra start med regneark i LibreOffice Version: December 2013 - udgangspunkt i LibreOffice 4.1.X Indholdsfortegnelse Regneark?...4 Dette materiale...4 Tilhørende regneark...4

Læs mere

Gratisprogrammet 27. september 2011

Gratisprogrammet 27. september 2011 Gratisprogrammet 27. september 2011 1 Brugerfladen: Små indledende øvelser: OBS: Hvis et eller andet ikke fungerer, som du forventer, skal du nok vælge en anden tilstand. Dette ses til højre for ikonerne

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Microsoft Word 2010 Huskesedler

Microsoft Word 2010 Huskesedler Microsoft Word 2010 Huskesedler Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12

Læs mere

Skriv punkternes koordinater i regnearket, og brug værktøjet To variabel regressionsanalyse.

Skriv punkternes koordinater i regnearket, og brug værktøjet To variabel regressionsanalyse. Opdateret 28. maj 2014. MD Ofte brugte kommandoer i Geogebra. Generelle Punktet navngives A Geogebra navngiver punktet Funktionen navngives f Funktionen navngives af Geogebra Punktet på grafen for f med

Læs mere

Kom godt i gang med I-bogen

Kom godt i gang med I-bogen Kom godt i gang med I-bogen At åbne bogen Det allerførste, du skal gøre, for at kunne arbejde med i-bogen, er at aktivere den. Det gøres ved at oprette en konto på systime.dk og derefter aktivere bogen

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Microsoft Word 2007. thoremil.dk

Microsoft Word 2007. thoremil.dk Microsoft Word 2007 Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12 Punktopstilling...

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning 12-02-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Indhold Introduktion... 3

Læs mere

Word-5: Tabeller (2007)

Word-5: Tabeller (2007) Word-5: Tabeller (2007) Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da programmet blev

Læs mere

Skrifttype og størrelse

Skrifttype og størrelse Tekstbehandling med Microsoft Word 2007 GRUNDLÆGGENDE INTRO (PC) Når du starter Word 2007, så ser du normal-skabelonen og kan straks begynde at skrive tekst. Normal-skabelonen indeholder bl.a. indstillinger

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc

Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc På forbedringsvejlederuddannelsen anvender vi seriediagrammer til at skelne mellem tilfældig og ikketilfældig variation. Med et seriediagram

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007... 1 Inddeling i afsnit... 2 Sideskift... 2 Sidetal og Sektionsskift... 3 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1 side 1 Hvis man vil lave en opsætning af rejsebeskrivelse og billeder, kan man også gøre det i DRAW. Denne vejledning vil vise hvordan man indsætter hjælpelinjer så man laver en pæn opstilling med billede

Læs mere

Skifte til PowerPoint 2010

Skifte til PowerPoint 2010 I denne vejledning Microsoft PowerPoint 2010 ser meget anderledes ud end PowerPoint 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

DesignPro II Side 11. Grupper

DesignPro II Side 11. Grupper DesignPro II Side 11 Grupper Hvis man arbejde helt fra grunden, er det ofte en fordel at kunne samle tekst, billeder og baggrund til en fast gruppe, som så kan flyttes rundt, og ændres i størrelsen. I

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

Gør det selv-øvelser udi regneark for begyndere! - en manual fra Skolekonsulenterne.dk

Gør det selv-øvelser udi regneark for begyndere! - en manual fra Skolekonsulenterne.dk Gør det selv-øvelser udi regneark for begyndere! - en manual fra Skolekonsulenterne.dk Versionsdato: August 2009 Indholdsfortegnelse Generelt om manualer fra Skolekonsulenterne.dk...3 Hvad er et regneark?...4

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Word 2013

Sådan gør du Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Indholdsfortegnelse Anvend skabelon... 3 Billede... 4 Dokumenthåndtering... 5 Flyt, kopier og sæt ind... 6 Flyt og kopier mellem dokumenter... 7 Gem... 8 Genbrug

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 108 Side 1. Lave visitkort i dankort størelse med eget foto

Vejledning til Photofiltre nr. 108 Side 1. Lave visitkort i dankort størelse med eget foto Side 1 I denne vejledning vises hvordan man kan lave visitkort, på samme måde som der blev lavet bordkort. Vi vil her som baggrund bruge et af vores egne foto. Opsætningen foregår i LibreOffice Draw og

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

TI-Nspire Technology Version 3.2 Versionsnoter

TI-Nspire Technology Version 3.2 Versionsnoter TI-Nspire Technology Version 3.2 Versionsnoter Versionsnoter 1 Sammenfatning Tak, fordi du opdaterer dine TI-Nspire -produkter til Version 3.2. Denne version af versionsnoterne indeholder opdateringer

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

Windows Vista 1. Side 1 af 10

Windows Vista 1. Side 1 af 10 Windows vista...2 Lukke for PC,en...3 Velkomstcenter...3 Finde/starte et program...4 Alle programmer...5 Menuen Start...5 Stifinder...6 Windows Sidepanel og gadgets...7 Dokumenter...7 Tilbehør...8 Windows

Læs mere

Brugervejledning til Graph

Brugervejledning til Graph Graph (brugervejledning) side 1/17 Steen Toft Jørgensen Brugervejledning til Graph Graph er et gratis program, som ikke fylder meget. Downloades på: www.padowan.dk/graph/. Programmet er lavet af Ivan Johansen,

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Genveje i Excel. Herunder ser du en liste over nyttige genveje i Excel, skimt den igennem og se hvilke der er vigtigst for dig.

Genveje i Excel. Herunder ser du en liste over nyttige genveje i Excel, skimt den igennem og se hvilke der er vigtigst for dig. Genveje i Excel Herunder ser du en liste over nyttige genveje i Excel, skimt den igennem og se hvilke der er vigtigst for dig. Hvis man vil Skal man trykke på Taster der bruges til at flytte eller rulle

Læs mere

Flemmings Maplekursus 1. Løsning af ligninger

Flemmings Maplekursus 1. Løsning af ligninger Flemmings Maplekursus 1. Løsning af ligninger a) Ligninger med variabel og kun en løsning. Ligningen løses 10 3 Hvis vi ønsker løsningen udtrykt som en decimalbrøk i stedet: 3.333333333 Løsningen 3 er

Læs mere

Regneark II Calc Open Office

Regneark II Calc Open Office Side 1 af 10 Gangetabel... 2 Udfyldning... 2 Opbygning af gangetabellen... 3 Cellestørrelser... 4 Øveark... 4 Facitliste... 6 Sideopsætning... 7 Flytte celler... 7 Højrejustering... 7 Kalender... 8 Dage

Læs mere

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003 Jonas Christiansen Voss 2. marts 2004 Indhold 1 CD ere 2 1.1 Brænde dokumenter til CD....................... 2 1.2 Disk Copy.................................

Læs mere

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag SPAM-mails Køber varer via spam-mails Læser spam-mails Modtager over 40 spam-mails pr. dag Modtager spam hver dag 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010 Datapræsentation: lav flotte

Læs mere

Kursusbeskrivelse Microsoft Excel Grundkursus

Kursusbeskrivelse Microsoft Excel Grundkursus kursusbeskrivelse Office kurser ms Excel niveau 1 Kursusbeskrivelse Microsoft Excel Grundkursus Varighed: 1 dag Excel version 2010, 2013 & 2016 Niveau 1. I gang med Excel Hvad kan du bruge kurset til:

Læs mere

Opstilling af festsange med overskrift og vers.

Opstilling af festsange med overskrift og vers. Side 1 af 12 Opstilling af festsange med overskrift og vers. Spalter 1. Skriv overskrift og vers på normal måde. Lad os sige, at der er 7 vers, hvor de 6 skal stå i 2 spalter. Det sidste skal stå alene

Læs mere

REDIGERING AF REGNEARK

REDIGERING AF REGNEARK REDIGERING AF REGNEARK De to første artikler af dette lille "grundkursus" i Excel, nemlig "How to do it" 8 og 9 har været forholdsvis versionsuafhængige, idet de har handlet om ting, som er helt ens i

Læs mere

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls Vejledning Excel-skabelon til oprettelse af kalendere Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls 20-03-2017 Out of date Vejledningen til makrosikkerhed er nok noget forældet i forhold til nyere versioner

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... Indledning KAPITEL ET... Kom videre med Excel Flyt markering efter Enter... 8 Undgå redigering direkte i cellen... 9 Markering ved hjælp af tastaturet... 10 Gå til en

Læs mere

DTP MED WORD af listemageren

DTP MED WORD af listemageren DTP MED WORD af listemageren dtp med word: en billede-til-kant-publikation word er, som jeg har været inde på en del gange i andre sammenhænge, først og fremmest et tekstbehandlingsprogram (og et glimrende

Læs mere

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster...

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster... Præsentationsprogram Microsoft Power Point Side Opgaver Indholdsfortegnelse Åben Power Point... Side Ny præsentation... Side Dias layout... Side Temaer... Side Gem dit eget tema... Side Diasmaster... Side

Læs mere

4. Snittets kædebrøksfremstilling og dets konvergenter

4. Snittets kædebrøksfremstilling og dets konvergenter Dette er den fjerde af fem artikler under den fælles overskrift Studier på grundlag af programmet SKALAGENERATOREN (forfatter: Jørgen Erichsen) 4. Snittets kædebrøksfremstilling og dets konvergenter Vi

Læs mere

Værktøjshjælp for TI-Nspire CAS Struktur for appendiks:

Værktøjshjælp for TI-Nspire CAS Struktur for appendiks: Værktøjshjælp for TI-Nspire CAS Struktur for appendiks: Til hvert af de gennemgåede værktøjer findes der 5 afsnit. De enkelte afsnit kan læses uafhængigt af hinanden. Der forudsættes et elementært kendskab

Læs mere

Eksamensopgaver i matematik

Eksamensopgaver i matematik Eksamensopgaver i matematik med TI-Nspire CAS ver. 2.0 Udarbejdet af: Brian M.V. Olesen Marts 2010 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Bedømmelse af besvarelse...2 Eksempel 1 Lineære sammenhænge...3 Eksempel

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Nogle tips til Explorer 7

Nogle tips til Explorer 7 Side 1 af 12 Nogle tips til Explorer 7 Indhold Nogle tips til Explorer 7...1 Indhold...1 Benytter du den sidste udgave af programmet?...2 Ændre standardindstillinger...2 Bestem selv din startside...2 Ændre

Læs mere

Matematik i Word. En manual til elever og andet godtfolk. Indhold med hurtig-links. Kom godt i gang med Word Matematik. At regne i Word Matematik

Matematik i Word. En manual til elever og andet godtfolk. Indhold med hurtig-links. Kom godt i gang med Word Matematik. At regne i Word Matematik Matematik i Word En manual til elever og andet godtfolk. Indhold med hurtig-links Kom godt i gang med Word Matematik At regne i Word Matematik Kom godt i gang med WordMat Opsætning, redigering og kommunikationsværdi

Læs mere

Differentialligninger med TI Nspire CAS version 3.1

Differentialligninger med TI Nspire CAS version 3.1 Differentialligninger med TI Nspire CAS version 3.1 Der er tilføjet en ny graftype til Graf værkstedet kaldet Diff lign. Denne nye graftype er en implementering af differentialligningerne som vi kender

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel 1 1. udgave som E-bog 2007 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt

Læs mere

Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk.

Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk. Stifinder Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk. Den bruges også til at Oprette, Slette, Flytte og Omdøbe, samt sortere i dem. Den traditionelle

Læs mere

Pivottabeller, diagrammer og databehandling. Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil

Pivottabeller, diagrammer og databehandling. Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil Pivottabeller, diagrammer og databehandling Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil 21 48 65 16 E-mail: ns@teamcrm.dk Emner: Excel Pivottabeller/diagrammer og databehandling Brugerfladen Import af data

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Genveje til Excel på MAC

Genveje til Excel på MAC e til Excel på MAC Åbne Formelbygger Gentage den seneste Find (Find næste) Shift + F3 FN + Shift + F3 Shift + F4 FN + Shift + F4 Lukke vinduet Vise dialogboksen Gå til + F4 FN + F5 + F4 Vise dialogboksen

Læs mere

Regneark for begyndere

Regneark for begyndere Regneark for begyndere Regneark i Open- og LibreOffice Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er et regneark?...4 Grundlæggende opbygning...4 Kast dig ud i det!...5 Du arbejder med: Din første

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Excel 2013

Sådan gør du Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 Indholdsfortegnelse Beskyttelse... 3 Diagram... 5 Flyt og kopiér... 6 Formatering... 8 Frys ruder... 12 Sideopsætning og udskriv... 13 Sortering... 15 Udskrive diagrammer... 16 Diagram...

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Regneark Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 6 Opgave... Side 13 Få adgang til filerne fra din computer... Side 19 Vejledende løsning... Side 20 GoogleDocs Regneark 2 Google

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Introduktion til Calc Open Office med øvelser

Introduktion til Calc Open Office med øvelser Side 1 af 8 Introduktion til Calc Open Office med øvelser Introduktion til Calc Open Office... 2 Indtastning i celler... 2 Formler... 3 Decimaler... 4 Skrifttype... 5 Skrifteffekter... 6 Justering... 6

Læs mere

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside i redigering af apotekets hjemmeside It-afdelingen Januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 1 INTRODUKTION 3 2 ADMINISTRATION 4 3 OPBYGNING 4 SIDER 5 FIL ARKIV 6 ARTIKLER 7 ØVRIGE

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

Undersøgelse af funktioner i GeoGebra

Undersøgelse af funktioner i GeoGebra Undersøgelse af funktioner i GeoGebra GeoGebra er tænkt som et dynamisk geometriprogram, men det kan også anvendes til undersøgelser og opdagelser omkring funktioner. Eksempel Tegn linjen med ligningen:

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Indhold fordelt på sider

Indhold fordelt på sider Indhold fordelt på sider Indtastning og formellinie 2 Kolonnebredde og rækkehøjde 5 Visninger 2 Indsætte/slette kolonner og rækker 6 Zoom 2 Flet og centrer 6 Markere 3 Diagrammer 6 Flytte, kopiere 3 Tilføje

Læs mere